Data Loading...

0-4186861428_20210712_170441_0000 Flipbook PDF

0-4186861428_20210712_170441_0000


135 Views
46 Downloads
FLIP PDF 8.03MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

แฟมสะสมผลงาน

P O R T F O L I O

นางสาวเพชรลดา คงแก้ว วทยาลัยเทคนิคตรัง

คํานํา แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) นี ข้าพเจ้าจัดทําขึนเพือเปนตัว แทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกียวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทังเกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟม สะสมผลงานฉบับนีจะทําให้ทุกท่านทีอ่านได้เห็นคุณค่าและความ สามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครู ซึงเปนผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟม สะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนีให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีและขอ ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ทีได้กรุ ณาให้ความช่วยเหลือในการจัด เตรยมเอกสารและข้อแนะนําหลายประการจนทําให้แฟมสะสม ผลงาน ฉบับนีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน

นางสาวเพชรลดา คงแก้ว ผูจ ้ ัดทํา

PROFILE ประวัติสว่ นตัว

EDUCATION ประวัติการศึกษา

ACTIVITY กิจกรรม

CERTIFICATE เกียรติบต ั ร

PROFILE »ÃÐÇѵÔʋǹµÑÇ ชื่อ:นางสาวเพชรลดา คงแกว ชื่อเลน:ปาน สัญชาติ:ไทย เชื้อชาติ:ไทย ศาสนา:พุทธ วันเกิด:12 พฤศจิกายน 2545 กําลังศึกษา:ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สถานศึกษา:วิทยาลัยเทคนิคตรัง

¤Ãͺ¤ÃÑÇ บิดา:นายประดิษฐ คงแกว อาชีพ:ทําสวน มารดา:นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีละวัลย อาชีพ:ทําสวน

·ÕèÍÂً เลขที่ 71 หมู3 ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัด ตรัง 92170

EDUCATION ประวัติการศึกษา

อ.1-2

โรงเรยนบ้านคลองลําปรง

ป.1-3

โรงเรยนบ้านคลองลําปรง

ป.4-6

โรงเรยนบ้านปากห้วย

ม.1-6

โรงเรยนตรังวทยา

ปวส.

วทยาลัยเทคนิคตรัง

ACTIVITY

วาดภาพฝาผนัง โรงเรยนอัมพวันวทยา

แสดงการแสดงในวันลอยกระทง 2563

จัดทําชุด รไซเคิล ในวันวทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาทีหมูเกาะเภตรา จ.สตูล

อุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี จ.กระบี

เก็บขยะภายในและภายนอกโรงเรยน

แข่งฟุตซอลภายใน

CERTIFICATE