Data Loading...

บทสรุปบทความ00101864 Flipbook PDF

บทสรุปบทความ00101864


103 Views
17 Downloads
FLIP PDF 972.95KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

เอกสารวิชาการ สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บทความวิชาการ มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562)

Photo: https://www.freepik.com/vectors/technology'> Technology vector created by freepik

เ กี ย ร ติ ศ ั ก ดิ์ ลาพ อ ง ช าติ เอกสารวิ ช าการนี้ เ ป็ นความคิ ด เห็ น และความรับ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คลของผู เ้ ขี ย น สานัก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาไม่ จาเป็ นต้อ งเห็ น พ้อ งด้ว ย

00101864

บทความวิชาการ เรื่อง มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562) จัดทาโดย นายเกียรติศักดิ์ ลาพองชาติ นิติกรชานาญการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒสิ ภา สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส ำนั ก วิ ช ำกำร ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ มี ห น้ ำ ที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล วิ ช ำกำร ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ และคณะกรรมำธิกำร เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในวงงำน ของฝ่ำยนิติบัญญัติ บทควำมวิชำกำร เรื่อง มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562) จั ดท ำขึ้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ สมำชิกวุฒิสภำ และบุคคลในวงงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หำกสมำชิกวุฒิสภำมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกำรใด หรือประสงค์ให้จัดทำ ข้อมูลทำงวิชำกำรในเรื่องที่ท่ำนสนใจ สำมำรถแจ้งควำมจำนงได้ที่ สำนักวิชำกำร สำนักงำนเลขำธิกำร วุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย) ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๖, ๙๓๐๙ อนึ่ ง บทควำมวิชำกำรนี้ สำนักวิชำกำรได้ จัดทำขึ้น ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๘ เดือนมีนำคม ๒๕๖๔ เผยแพร่ผ่ำนทำงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภำ http://library.senate.go.th/e-library/ web/main.jsp?HMS=1582257832967 และเว็บไซต์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในช่องทำง Digital Media (เอกสำรวิ ช ำกำร ส ำนั ก วิ ช ำกำร) https://www.senate.go.th/view/1/Digital_ Media_Data/TH-TH

มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562) เกียรติศักดิ์ ลำพองชำติ*

Photo: https://www.freepik.com/vectors/ business'>Business vector created by jcomp

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ มี บ ทบั ญ ญั ติ ห ลำยประกำรที่ อ ำจส่ งผลกระทบต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต ของประชำชนทั่ ว ไปและ กำรประกอบธุรกิจของภำคเอกชน ทั้งเป็นกฎหมำยใหม่ที่ เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยและสภำพแวดล้อม ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรต่ำง ๆ อำทิ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ อำชีพ หมำยเลข เบอร์โทรศัพท์ หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน อีเมล์ประวัติกำรทำงำน ประวัติกำรตรวจสุขภำพ และ ข้อมูลอื่นๆ อีกมำกมำยที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีควำมสำมำรถเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ได้อย่ำง ง่ ำ ยดำยภำยในเวลำอั น รวดเร็ ว ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วำมส ำคั ญ และถื อ เป็ น สิ่ ง มี ค่ ำ ในปัจจุบัน เพรำะสำมำรถนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ในทำงกำรค้ำหรือนำมำใช้ในทำง มิชอบอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่บุคคลผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลเหล่ำนั้นได้ ซึ่งข้อมูลมีทั้งเป็นข้อมูล สำธำรณะและที่ เป็น ข้อมูลส่ ว นบุ คคล สิท ธิในข้อมูลส่วนบุ คคลโดยหลักแล้วถือเป็ นสิทธิขั้นพื้ น ฐำน ของบุคคลทั่วไปที่ต้องได้รับกำรคุ้มครอง นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้กำรคุ้มครองสิทธิห ลำยประกำรแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้บริ โภค ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรในฐำนะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่ ง มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ กำรเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ห น้ ำ ที่ ตำมกฎหมำยที่จะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึง มีหน้ำที่ในกำรขอควำมยินยอม ในกำรบันทึกข้อมูลและหน้ำที่ในกำรป้องกันไม่ให้มีกำรละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลโดยมิชอบ และต้องมีมำตรกำรในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่เหมำะสมด้วย และเนื่องจำกปัจจุบัน มี ก ำรล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ค วำมเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น จ ำนวนมำกสร้ ำ งควำมเสี ย หำย แก่เจ้ำของข้อมูลและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

*

นิติกรชำนำญกำร กลุม่ งำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ

สำนักวิชำกำร โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๖, ๙๓๐๙

ข กำรตรำพระรำชบัญ ญั ติดังกล่ ำวนี้จึงถือเป็ นกฎหมำยสำคัญ ที่ได้กำหนดมำตรฐำนหลัก ของกำรคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยให้มีควำมเป็ นระเบี ยบเรียบร้อยและชัดเจนยิ่งขึ้น กว่ำที่ผ่ำนมำ โดยมีห ลักกำรสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ส่วนบุคคล กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมำย กำรส่งหรื อโอนข้อมูล ส่วนบุคคล สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล กำรร้องเรียน ควำมรับผิดและบทลงโทษ กำรให้ควำมรู้และ สร้ ำงควำมเข้ ำใจในหลั กกำรส ำคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกฎหมำยกำรคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลจึ งเป็ นเรื่ อง ที่มีควำมน่ำสนใจและสำคัญอย่ำงยิ่งต่อสิทธิส่วนบุคคลและกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนทั่วไป ******************

รำยละเอียดบทควำมฉบับเต็ม

Photo: https://www.freepik.com/vectors/business'> Business vector created by jcomp

ออกแบบ : เรไร ลำเจียก, นิจวรรณ โปยขุนทด