Data Loading...

01-Limba si literatura romana_clasele a III-a - a IV-a (1) Flipbook PDF

01-Limba si literatura romana_clasele a III-a - a IV-a (1)


116 Views
85 Downloads
FLIP PDF 1.17MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a – a IV-a

Bucureşti, 2014

Notă de prezentare Conform planului-cadru de învăţământ, aprobat cu numărul 3371/ 12.03.2013, disciplina Limba şi literatura română se predă în clasele a III-a – a IV-a, cu o alocare de 5 ore/ săptămână. Programa de Limba şi literatura română pentru clasele a III-a – a IV-a a fost realizată pe baza Cadrului comun pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă, dezvoltat în perioada iunie-august 2014, pornind de la concluziile studiilor dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU 35279 Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate - Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării. Acest cadru a fost structurat pentru a accentua aspectul comunicativ-funcţional al învăţării limbii şi literaturii materne în contextul actual. Fără îndoială că limbile şi literaturile cunosc o mare diversitate. Decupajele tradiţionale de tipul „limbă” şi „literatură” se raportează întotdeauna la elemente specifice în plan lingvistic sau în plan literar. Totuşi, competenţele de comunicare se focalizează pe operaţii cognitive identice. În acest sens, sunt relevante cadrele de referinţă ale studiilor internaţionale (de exemplu PISA, PIRLS), care vizează un set de procese identice pentru măsurarea achiziţiei elevilor, indiferent de limba lor maternă. Totodată, se remarcă iniţiativele europene care încearcă să evidenţieze jaloane comune în progresia achiziţiei elevilor indiferent de limba pe care o vorbesc. Exemple relevante în acest sens sunt elementele componente ale competenţei de comunicare în limba maternă conform cadrului de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi sau nivelurile stabilite în cadrul de referinţă pentru literaturi. În această perspectivă, programa valorifică următoarele documente: - Key Competences for Lifelong Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, (Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele cheie) în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006. Din acest document au fost extrase elementele componente ale competenţei de comunicare în limba maternă. - Literary Framework for Teachers, LiFT (Cadrul de referinţă pentru literatură realizat cu sprijin european şi pilotat în 6 ţări membre, printre care şi România), http://www.literaryframework.eu/. Acest document a fost utilizat pentru formularea competenţelor şi a activităţilor de lectură. - PIRLS Assessment Framework, http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/framework.html (Studiul internaţional privind progresia competenţelor de lectură la finalul învăţământului primar, la care România participă din 2001 - cu teste în limbile română şi maghiară). Acest document a facilitat dezvoltarea unor competenţe, a unor activităţi de lectură şi structurarea conţinuturilor. - The European Language Portfolio (Portofoliul european al limbilor) http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp. Acest document a orientat reflecţia asupra competenţelor de comunicare. Alături de racordarea fără echivoc la tendinţele actuale în didactica limbii materne pe plan internaţional, documentul de faţă îşi propune o consolidare a abordării educaţionale centrate pe nevoile elevilor în societatea contemporană. Dincolo de retorici, sunt propuse formulări ancorate în cotidian, care să ofere elevilor achiziţii de calitate în domeniul comunicării, în contexte semnificative de învăţare. Din punct de vedere formal, programa de faţă continuă modelul curricular avansat de programele pentru clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a aprobate în 2013, fiind structurată astfel: notă de prezentare, competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice: - competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului primar (aceste competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje în contexte semnificative pentru copii); - competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi sunt vizate pe parcursul fiecărei clase; activităţile de învăţare reprezintă exemple de sarcini de lucru (neobligatorii) prin care se dezvoltă competenţele specifice; - conţinuturile sunt exprimate ca: funcţii ale limbii/acte de vorbire (gramatică funcţională), tipologii ale textului şi elemente intuitive privind regularităţile limbii; - sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

2

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

3

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare Clasa a III-a

Clasa a IV-a

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii din textele audiate - îndeplinirea unor instrucţiuni audiate (realizarea unei figurine origami prin operaţii simple, învăţarea regulilor unui joc nou, construirea unui obiect din materiale din natură/reciclate pe baza unor paşi simpli, urmărirea unui clip youtube: „Cum fac…?”)

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de text audiate - oferirea de concluzii simple pornind de la scurtmetraje animate / fragmente de desene animate - audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi identificarea persoanelor care comunică (numărul şi statutul lor, vârsta, preocupările)

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de emisiune audio/ video (Discovery, National Geographic) - explicarea sensului cuvântului pornind de la context

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)

1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora - observarea dezacordului sau a altor abateri

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare simple - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia diferite texte - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, computerul etc.

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele audiate - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza acestora - notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de informare audiat

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

4

1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului

1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate, trunchiate, articulate defectuos - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a tuturor membrilor

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Clasa a III-a

Clasa a IV-a

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” etc.) - realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi de exprimare: desen/colaj, ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi comentarea acestei descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un coleg - participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului; aprecierea interpretării după criterii convenite 2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce faceţi?”) - inventarea unui alt final la o poveste - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste - relatarea unor întâmplări având ca suport banda desenată - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce mirosim? Ce vedem?”)

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau sonor

2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?”

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi derulate în şcoală sau extraşcolar - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final

5

Clasa a III-a - prezentarea după plan a unei teme - prezentarea unor evenimente ale clasei (excursie, concurs, târg de mărţişoare etc.)

2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma lecturilor)

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti cu bicicleta în parc şi ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o bancă mai încolo. Jucaţi scena!”)

Clasa a IV-a - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme - concurs de prezentări orale pe o temă anunţată (de exemplu, serbarea de Crăciun, vizita la muzeu, personajul ..., vizionarea filmului 3D) cu juriu dintre elevii clasei - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini care corespund momentelor unei întâmplări 2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea activităţilor - minidezbateri/ controversa creativă 2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale - organizarea unui eveniment în şcoală/ comunitate - promovarea unei idei/ a unor produse - participarea la campanii de susţinere/ de atragere a atenţiei asupra unei probleme - exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut, o întâmplare trăită, un eveniment public etc.

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare Clasa a III-a

Clasa a IV-a

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare - lectură activă, cu creionul în mână - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese - folosirea jurnalului cu dublă intrare - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) - exerciţii de citire activă prin folosirea unor simboluri specifice eficientizării lecturii (SINELG)

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text - punerea în funcţiune a unei jucării/ a unui aparat simplu pe baza instrucţiunilor de folosire

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

6

Clasa a III-a - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii 3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...”

Clasa a IV-a 3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii - realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară prezentată în textele citite - realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a indica relaţia dintre text (literar sau de informare) şi experienţele proprii - exerciţii de reformulare a unui mesaj, din perspectiva diferiţilor receptori/ emiţători

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor personaje

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii - rezolvarea unor controverse

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente de structură sau de conţinut

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un tabel într-un text

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit - observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.)

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora - observarea dezacordului şi a altor abateri

3.6. Aprecierea valorii cărţilor - activităţi la bibliotecă - amenajarea unui colţ de lectură în clasă - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse

3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare sau în vederea unor activităţi extraşcolare (de exemplu, excursii, concursuri, serbări) - întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un scriitor - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

7

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa a III-a

Clasa a IV-a

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text - interevaluarea textelor scrise - revizuirea textelor redactate - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor 4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal - realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei tombole - elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea rezultatelor unui proiect

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate - discutarea greşelilor de ortografie - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă

4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)

4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere verbală) - proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea unor animale de companie fără stăpân” - prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial pentru copii - scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la primul mesaj, de exemplu )

4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite - alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a poveştilor” - antrenamente de scriere creativă - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi expunerea acesteia/prezentarea acesteia) - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă

4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări imaginate/trăite - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut...? - realizarea unui jurnal de lectură care să conţină elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează - realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) - antrenamente de scriere creativă în grup (avansare de idei, selectare de

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) - scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la un picnic etc. - completarea corectă a datelor destinatarului pe un plic/ pe o carte poştală, precum şi în format digital

8

Clasa a III-a

Clasa a IV-a idei, construirea firului narativ, revenire asupra textului)

4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei - participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea programului unei serbări, a scenariului unei dramatizări - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor - participarea la realizarea unui jurnal al clasei

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale - realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de profesori sau de clasă - realizarea de afişe pentru promovarea unor evenimente din şcoală; concurs de afişe

9

Conţinuturi1 Conţinuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competenţele; conţinuturile nu se tratează în sine; se va evita metalimbajul.

Domenii de conţinut Funcţii ale limbii (acte de vorbire)

Textul

Clasa a III-a -

Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite

-

Clasa a IV-a

descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat) relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite) oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat) solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat) cererea simplă familiară, cerere politicoasă prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi) iniţierea unui schimb verbal textul pentru lectură are minimum 450 cuvinte textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive scurte; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip de organizator grafic, carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – email

-

intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb intuirea numărului, a genului

-

-

descrierea (de personaje imaginare, de film/ carte) relatarea unei întâmplări imaginate oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii sau extraşcolar formularea de solicitări formale şi informale prezentarea (unor rezultate/ proiecte) iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal textul pentru lectură are minimum 800 cuvinte text literar narativ; text descriptiv de tip portret; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă text de informare şi funcţional: afiş, tabele, diagramă Venn sau orice alt tip de organizator grafic adecvat vârstei, hartă şi plan simplu de oraş/ traseu turistic etc., carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – mesaj text şi email intuirea persoanei, a timpului intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiectpredicat

1

Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de cunoştinţe pentru competenţa de comunicare în limba maternă din Recomandarea Parlamentului European privind cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

10

Sugestii metodologice În clasele a III-a şi a IV-a, este continuată construirea achiziţiilor a căror structurare a început în ciclul anterior (clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a). Competenţele generale rămân aceleaşi, ceea ce presupune dezvoltarea abilităţilor care vizează codarea şi decodarea mesajelor orale şi scrise. Comunicarea elevilor are loc firesc în clasă şi devine, în context şcolar, obiect al reflecţiei şi al învăţării. Din acest motiv, competenţele specifice reprezintă trepte în structurarea comunicării orale şi scrise. Receptarea mesajelor orale şi scrise Recomandăm ca textele să fie ascultate de către elevi, de câte ori este necesar, astfel încât aceştia să poată realiza sarcinile de lucru şi să îşi antreneze progresiv competenţele de ascultare. Este esenţial ca elevii să comunice autentic cu cei din jur, pentru a înţelege, prin intuiţie, apoi prin reflecţie, importanţa de a-l asculta cu adevărat pe celălalt, de a fi atent la nevoile lui, de a empatiza şi de a nu judeca. Formarea unor deprinderi de ascultător activ este o componentă importantă a competenţei de comunicare. Astfel, contextele create în spaţiul şcolii trebuie să fie autentice, adecvate vârstei şi să răspundă dorinţelor grupului de elevi. Tot în domeniul ascultării, evidenţiem şi importanţa deschiderii unor căi spre reflecţia asupra regularităţilor limbii. Competenţele care vizează sesizarea unor regularităţi sau abateri în exprimarea unui vorbitor conduc la conştientizarea sistemului limbii şi a semnificaţiei componentelor sale. Această achiziţie este întărită prin dezvoltarea unor competenţe similare, în receptarea mesajului scris. Anumite sarcini de receptare se realizează prin intermediul organizatorilor grafici. Aceştia pot fi construiţi în forme diferite, pornind de la imaginaţia copiilor, folosind formate găsite pe internet sau utilizând elemente din text. Exemplele ilustrate mai jos sunt selectate din Provocarea lecturii, EDP 2014, ghid realizat în cadrul proiectului POSDRU 35279.

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

11

În privinţa receptării mesajului scris, accentele formative sunt pe semnificaţii şi pe explorarea acestora la nivelul textului scris (literar şi nonliterar). Structurarea competenţelor se raportează la procesele lecturii din cadrul de referinţă PIRLS şi la receptarea literaturii din cadrul LiFT. Din perspectiva PIRLS, lectura, în scop informativ sau în scop estetic, înseamnă comprehensiune, care se construieşte treptat, de la simplu la complex, prin antrenarea a patru procese cognitive esenţiale: identificarea de informaţii explicit formulate, realizarea de deducţii simple, integrarea şi interpretarea ideilor şi a informaţiilor, evaluarea critică a conţinutului şi a elementelor textuale. În demersurile focalizate pe formarea competenţelor de lectură, cadrul didactic trebuie să proiecteze activităţi coerente pentru antrenarea treptată a celor patru procese, care să ducă la o înţelegere profundă a textelor, la evaluări critice, la formulare de răspunsuri personale faţă de cele citite, susţinute cu elemente/ cu exemple din mesajele scrise. LiFT valorifică experienţe didactice europene, valoroase în abordarea lecturii literare în context şcolar şi pledează pentru importanţa trezirii interesului elevului, a motivaţiei sale, ca prim pas pentru formarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea lumii prin lectură. Este necesar ca alegerea textelor literare ce urmează a fi abordate în clasă să corespundă nevoilor elevilor, intereselor acestora şi reprezentărilor lor despre lume. De asemenea, investigarea lumilor ficţionale, prin sarcini simple, dar relevante pentru elevi, îi ajută să extragă informaţia semnificativă dintr-un text, să o lege de propria viaţă, să compare lumea reală cu cea ficţională şi să-şi susţină punctele de vedere cu argumente valide. Aşadar, lectura, ca abilitate de viaţă, este un scop explicit al învăţării, de maximă importanţă pentru cunoaştere şi pentru dezvoltarea personală a elevului, nefiind un mijloc pentru practicarea vocabularului şi a gramaticii. Exprimarea orală şi redactarea În privinţa producerii de mesaje orale şi scrise, accentele formative sunt puse pe valorizarea intereselor elevilor din perspectiva exprimării de idei, de păreri, de emoţii pe tematici relevante pentru experienţele lor. Succesul unor activităţi de exprimare depinde de semnificaţia lor pentru elevul înţeles în individualitatea sa, cu un profil cognitiv şi afectiv propriu. Totodată, sunt valorizate experienţele de interacţiune care pun bazele comunicării eficiente şi ale socializării. Temele de redactare, precum şi problematicile abordate în producerea orală trebuie să traducă intenţii autentice de comunicare din perspectiva elevului. Rezolvarea unor sarcini stereotipe, repetitive va conduce la abordări superficiale, la lipsa motivaţiei şi a încrederii în sine, în propriile idei. Din acest motiv, în prezentul document, producerea de texte orale sau scrise pune accent pe relevanţa contextului de comunicare, pe interogare, pe explorarea universului copilului, inclusiv prin apelul la noile tehnologii. Sunt evidenţiate, de asemenea, situaţii în care, pentru a se exprima, elevii pot folosi şi alte coduri în afara celui lingvistic (de exemplu, desene, colaje, ritm şi melodie etc.). Modelul comunicativ-funcţional şi abordarea conţinuturilor În documentul de faţă, domeniile de conţinut sunt preluate dintre cele stipulate în Recomandarea Parlamentului European pentru formarea competenţelor cheie. Conţinuturile sunt tratate ca bază de operare pentru structurarea competenţelor, nu ca scopuri în sine. În privinţa elementelor de construcţie a comunicării, s-a optat pentru intuirea regularităţilor din mesajele vehiculate şi pentru identificarea acestora în context. Sesizarea semnificaţiei categoriilor gramaticale şi a claselor morfologice se poate realiza prin jocuri de imaginaţie şi prin analogii reprezentative. Cum poate înţelege numărul şi genul substantivului un copil aflat în stadiul operaţiilor concrete? Cum ajunge să observe că toate acele cuvinte binecunoscute, pe care le foloseşte pentru a numi obiectele din jurul său, au nişte caracteristici comune? Un punct de acces relevant ar putea fi o călătorie pe o planetă necunoscută, unde elevii, pentru orientare, trebuie să numească diversele formaţiuni pe care le observă. Se pot inventa nume amuzante pe baza a ceea ce elevii identifică, pe baza unor fotografii ale planetelor Venus, Marte etc. găsite pe internet. Alt punct de acces poate deriva dintr-un joc de rol inspirat de un fragment vizionat din filmul E.T.. De exemplu, copiii îi arată prietenului, E.T., grădina din spatele casei, numind diverse componente şi folosind gesturi: -

Un pom!

-

Trei pomi!

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

12

-

Uite o floare ... Se pot utiliza orice analogii, metafore, puncte de acces care sprijină intuirea conceptelor.

Demersul constructivist, adoptat în contemporaneitate, presupune explorarea de către elevi a realităţii comunicării în acelaşi mod în care au făcut-o, în trecut, aceia care au scris gramaticile, nu cu scopul de a scrie ei înşişi alte tratate, ci de a comunica eficient, responsabil. Liste orientative de autori N.B. Listele sunt orientative – autorii de manuale/ profesorii vor selecta autorii şi textele considerate adecvate demersului propus. 

Literatură română

Alexandrescu, Grigore - Fabule Arghezi, Tudor - Cartea cu jucării Blandiana, Ana - Întâmplări din grădina mea Chimet, Iordan - Cele douăsprezece luni ale visului Coşbuc, George - Poezii Creangă, Ion – Amintiri din copilărie Eminescu, Mihai - Poezii Gârleanu, Emil – Din lumea celor care nu cuvântă Kerim, Silvia - Povestiri despre prietenii mei Naum, Gellu - Cartea cu Apolodor Oprescu, Adrian – Tomi. O poveste Petrescu, Cezar – Fram, ursul polar Popescu, Adina - Miriapodul hoinar şi alte poveşti Sadoveanu, Mihail – Povestiri pentru copii Sântimbreanu, Mircea – Recreaţia mare Sorescu, Marin - Unde fugim de-acasă Tudoran, Radu – Toate pânzele sus Topârceanu, George – Poezii Ce poţi face cu două cuvinte? (juniorii). Antologie.Literatură universală

Dahl, Roald - Matilda, Vrăjitoarele, Uriaşul cel prietenos, Fantasticul domn Vulpe Elwin Harris, Gemma - Întrebări mari de la cei mici la care răspund nişte oameni foarte importanţi Ende, Michael - Punci cu porunci, Jim Năsturel şi Luckas, mecanicul de locomotivă Funke, Cornelia - Când Moş Crăciun cade din cer, Devoratorul de cărţi Hawking, Steven - George şi cheia secretă a Universului, George în căutare de comori prin Cosmos, George şi Big Bangul Kastner, Erich - Emil şi detectivii, Emil şi ce trei gemeni Maar, Paul - Sâmbăta, când vine Sambo Nosov, Nikolai - Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi PIRLS - Culegere. Instrumente de test, EDP 2013 Listă de site-uri utile www.liternet.ro http://www.itsybitsy.ro/copii/ http://training.ise.ro/course/category.php?id=89

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

13

Practici de succes Exemplele de mai jos sunt selectate din Provocarea lecturii, EDP 2013, ghid realizat în cadrul proiectului POSDRU 35279, vizând ameliorarea competenţelor de lectură pe baza rezultatelor la studiul PIRLS. Explorarea textului literar - Mama! după Mircea Sântimbreanu, Exemplu propus de Aurelia Fierăscu, clasa a III-a, Şcoala Gimnazială nr. 307 Bucureşti Prima oră 1. Lectura individuală

Elevii clasei a III-a citind textul 2. Întrebări pe marginea textului. 3. Metoda cadranelor (vizează informaţii explicite pentru primul cadran, deducţii simple pentru al doilea cadran şi interpretare/integrare pentru ultimele două cadrane). Lucrând în echipă de câte patru, elevii au completat următorul cadran:

Faptele Ioanei

Atitudinea mamei pisicii şi a căţelului

Atitudinea mamei Ioanei

Atitudinea Ioanei

Un grup de elevi completând cadranele

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

14

Câte un reprezentant al fiecărei echipe a ieşit în faţa clasei. S-au citit răspunsurile primei echipe la primul cadran (faptele Ioanei), ceilalţi reprezentanţi având sarcina de a citi doar ceea ce nu s-a spus. S-a procedat la fel pentru celelalte cadrane. Răspunsurile primite au ilustrat faptul că unii dintre ei au făcut confuzii ori au adăugat din propria imaginaţie (mama stătea pe canapea şi plângea; mama a certat animalele; mama era credulă etc.). Atunci când o concluzie formulată nu pornea de la textul citit, ci de la experienţa/imaginaţia lor, ceilalţi membri ai echipei au primit sarcina să citească din text fragmentul care ilustrează concluzia lor. Efectul a fost cel scontat: colegii le-au spus că elementul era inventat, nu corespundea textului.

Citirea cadranelor

Ora a doua S-au realizat mai multe activităţi care au vizat primele două procese de lectură vizate de PIRLS 2 (respectiv 1 – identificarea de informaţii explicite şi 2 – formularea de deducţii simple). Pentru primul proces de lectură vizat de PIRLS: a) ilustrarea prin desen a unei fapte, activitate realizată în perechi. Fiecare echipă a arătat desenul în faţa clasei, iar colegii au identificat momentul ilustrat în desen. b) ordonarea desenelor pe o axă a timpului; un elev a citit textul, iar un altul a aşezat desenele pe axă; apoi un alt elev a povestit oral, pe baza desenelor.

Elevii clasei a III-a explorează textul şi prezintă rezultatele Pentru al doilea proces vizat de PIRLS:

2

PIRLS vizează patru procese ale lecturii: identificarea de informaţii explicite, formularea de deducţii simple, interpretarea şi integrarea ideilor şi a informaţiilor, examinarea şi evaluarea conţinutului, a limbajului şi a elementelor textuale. Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

15

- Procesul de intenţie: elevii şi-au exprimat părerea faţă de comportamentul Ioanei şi au putut trece de la un şir la altul (şirurile aveau următoarele etichete: Sunt de acord / Nu sunt de acord / Mă abţin (mă mai gândesc) doar după ce menţionau argumentul care i-a convins să-şi schimbe părerea. Iată câteva exemple: Nu sunt de acord, pentru că trebuia să spună adevărul mai devreme. Sunt de acord, pentru că mama ar fi certat-o, iar mie nu-mi place să fie certaţi copiii. Sunt de acord, pentru că şi-a învins teama de a nu fi certată şi şi-a recunoscut faptele. Sunt de acord, întrucât a minţit pentru că nu ştie ce e bine şi ce e rău. Nu sunt de acord, pentru că este obligată să spună ce face, ca mama să-i spună ce e bine şi ce nu.

Elevii participă la procesul de intenţie

Ora a treia S-au realizat mai multe activităţi care vizează al treilea şi al patrulea proces vizat de PIRLS (respectiv 3 - interpretarea şi integrarea ideilor; 4 – studierea şi evaluarea conţinutului, a elementelor textuale) Pentru procesul 3: - turnirul întrebărilor: elevii au avut ca temă să scrie câte două întrebări care să solicite: a) informaţii; b) păreri/concluzii, precum şi răspunsurile la aceste întrebări; în timpul orei, elevii au fost împărţiţi în două grupe; elevii din prima grupă au citit întrebările, iar ceilalţi au dat răspunsurile, apoi au schimbat; de fiecare dată elevul care a citit întrebarea a fost solicitat să spună dacă este mulţumit de răspuns sau dacă aştepta un alt răspuns. Iată câteva dintre întrebările elevilor şi răspunsurile primite: Ce părere ai despre răbdarea mamei Ioanei? Atitudinea ei a fost corectă pentru că a lăsat-o pe Ioana sa-şi recunoască greşeala şi s-o îndrepte. Ce concluzie tragi din comportamentul celor trei mame? Mamele suferă şi sunt dezamăgite când copiii lor greşesc. Pentru procesul 4: a) cvintetul

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

16

b) metoda cadranelor

Explorarea textului literar- Dorinţa lui Oaky Exemplu propus de Zina Frenţ, prof. înv. primar, clasa a III-a, Colegiul naţional Sportiv Cetate Deva, jud. Hunedoara

Câteva caracteristici ale colectivului de elevi:  Colectivul clasei a III-a este format din 21 de elevi: 11 fete şi 10 băieţi, într-o clasă cu profil vocaţional sportiv: 9 eleve la gimnastică artistică, 6 elevi la gimnastică aerobică (2 fete şi 4 băieţi), 6 elevi la înot. În acelaşi timp, acest efectiv este format din 10 elevi externi (din Deva: 3 fete şi 7 băieţi, dintre care doi cu CES) şi 11 elevi interni (din toată ţara: 8 fete şi 3 băieţi).  Copiii din cămin nu beneficiază de ajutorul părinţilor decât în vacanţe sau la sfârşit de săptămână (unii). Fac multe sacrificii pentru a-şi realiza un vis, ca broscuţa Oaky… Au o bibliotecă în sala de clasă, cu multe enciclopedii, dicţionare şi cele mai frumoase poveşti.  În clasele I şi a II-a au citit cu plăcere cărţi de la biblioteca şcolii şi au participat la mai multe concursuri şi activităţi desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană. Scenariul didactic Activităţi Prima oră: ►Captarea atenţiei Discuţii referitoare la personajele îndrăgite de la teatrul de păpuşi. Elevii fac cunoştinţă cu o broscuţă visătoare (o păpuşă) care vrea să le pună câteva întrebări: ▪V-aţi dorit vreodată să fiţi altcineva? Să aveţi altă culoare a părului? Alţi ochi? Altă statură? ▪Este vreun personaj din desenele animate sau din poveşti care vă place mult şi aţi dori să fiţi ca el? ▪V-aţi dori să semănaţi cu părinţii voştri? ▪Ce talente credeţi că aveţi? Ce vă place să faceţi cel mai mult? Cu siguranţă, mulţi îşi doresc să aibă câte puţin de la alţii. Broscuţa le spune copiilor că şi ea a avut astfel de vise. A trecut prin multe peripeţii şi a învăţat multe. Vrea să îşi spună povestea… Li se prezintă elevilor cartea Dorinţa lui Oaky. Elevii vor citi pe rând, la videoproiector, lectura în întregime (din cartea scanată). Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

Interacţiune

Timp

frontal (profesor-elev)

5 min

frontal (profesor-elev, elev-elev)

20 min

17

Fiecare elev are pe masă fişa cu textul în întregime. Elevii vor completa propoziţiile lacunare de pe fişele primite, cu informaţii din text. Se vor citi cele zece propoziţii completate, pentru a verifica dacă toţi elevii au completat corect spaţiile punctate. Elevii vor avea pe masă câte un jeton colorat. Citesc sarcina de lucru de pe flipchart. Căutaţi informaţii în text şi subliniaţi-le cu culoarea jetonului de pe bancă:  albastru - visul micuţului brotăcel  oranj - sfaturile date de bufniţă  violet - vestea primită de la bătrânul brotac  verde - ideea salvatoare  roşu - mulţumirea lui Oaky. Astfel, vor fi câte 4 elevi care caută aceeaşi informaţie. Înainte de raportare, se vor aduna să discute ce au găsit. Se vor verifica propoziţiile subliniate. A doua oră: ►Munca pe grupe Se vor forma 4 grupe a câte 5 elevi. Fiecare grupă va răspunde la cele două întrebări din fişa de lucru, căutând informaţii în text. Elevii din fiecare grupă îşi vor alege câte un reprezentant care va citi întrebările şi răspunsurile. Elevii îşi vor spune părerea şi se vor corecta eventualele greşeli. Apoi, fişele se vor expune pe un panou, în faţa clasei. Pe mese, elevii au fişe cu propoziţii pe care trebuie să le aşeze în ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text. Fiecare grupă va rezolva sarcina de lucru. Se va stabili, împreună, ordinea corectă: 4; 6; 5; 2; 8; 7; 1; 3. Se va completa harta lecturii. Se împart sarcinile în cadrul grupei. Pe baza textului, elevii completează rubricile hărţii lecturii. ►Temă pentru acasă Descrieţi cum a reuşit Oaky să le fie de folos celor din neamul peştilor. A treia oră: ►Munca în perechi Se formează zece perechi de elevi (prin numărare: numere pare şi impare). Li se vor propune teme diferite de discuţie, referitoare la text. Acestea vor fi listate şi tăiate sub formă de benzi. Ele vor fi repartizate perechilor: Ai aflat, din text, dorinţa lui Oaky. Tu ce crezi despre aceasta? Numeşte două motive pentru care Oaky dorea să devină broască ţestoasă. Oaky a reuşit să tulbure liniştea vieţuitoarelor din lac. Enumeră trei dintre acestea. Micul brotăcel a crezut că o carapace îi va da mai multă înţelepciune. Găseşte o dovadă care să arate că acest lucru nu este adevărat. Gândeşte-te la sfaturile înţelepte pe care broscuţa visătoare le-a primit de la bufniţă. Explică unul dintre acestea. Oaky a aflat că apele iazului au scăzut. Explică de ce s-a întâmplat acest lucru. Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă Oaky nu ar fi avut Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

individual

20 min

frontal (profesor-elev, elev-elev) individual

5 min

frontal (profesor-elev) pe grupe

25 min

pe grupe

15 min

pe grupe

10 min

în perechi

30 min

18

ideea salvatoare. De ce se spune în text că Oaky a făcut „o faptă de toată lauda”? Indică două motive pentru care Oaky a fost felicitat de toată suflarea lacului. Ce te-a impresionat mai mult din lectură? De ce? Elevii îşi vor exprima opiniile, justificând răspunsurile. Ciorchinele Găsiţi câteva caracteristici ale broscuţei Oaky, aşa cum reies din text. Elevii vor realiza ciorchinele pe fişe colorate şi le vor expune pe un panou. ►Eseul de cinci minute Li se cere elevilor să scrie ce au învăţat din aventurile lui Oaky. (De exemplu: El ajunge să fie mulţumit de propria persoană, a înţeles că este unic, inteligent şi frumos, exact aşa cum este. Înţelepciunea vine din interior şi nu are nicio legătură cu aspectul fizic.) Sunt acceptate şi alte învăţături posibile. ►Temă pentru acasă Căutaţi continuarea întâmplărilor în Oaky dă un recital. Citiţi cartea în echipă. (Daţi cartea de la unul la altul!)

frontal (profesor-elev, elev-elev) individual

15 min

individual

5 min

Fişe de lucru Completează următoarele enunţuri cu informaţii din text: 1. De o vreme încoace, toată suflarea lacului vorbea de ................................................... 2. Broaştele nu mai conteneau cu ..................., berzele ............... şi uitau să mai pescuiască, păsările ..........................................., peştii ..............................., toţi erau ........................ 3. Oaky se săturase să mai fie un simplu brotăcel verde! Avea un singur vis acum: îşi dorea din tot sufletul să devină ........................................................ 4. Aşa că stătea deoparte de fiecare dată, deşi tare i-ar mai fi plăcut să tragă o .................. 5. Azi aşa, mâine la fel, până când vestea a ajuns la urechile ...................................... 6. Respectul nu este dat de o .............................., ci de felul ...................................... 7. Oaky a aflat o veste îngrijorătoare: .................................................................. 8. Un ...............prăbuşit oprea apa care trebuia să se verse în ............., formând un ............. 9. N-a durat mult şi ...............................au deschis din nou drumul către ....................... 10. De-abia atunci, micuţul brotăcel şi-a dat seama că, şi fără o carapace de ţestoasă, a putut face .......................................................

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

19

Activitate pe grupe ●Grupa I Răspundeţi la întrebările: ►Ce eveniment a tulburat liniştea lacului? ................................................................................................................................................ ►Care a fost ideea salvatoare a lui Oaky? ................................................................................................................................................ ●Grupa a II-a Răspundeţi la întrebările: ►De ce scădea apa din lac? ................................................................................................................................................ ►Ce i-a explicat bufniţa micului brotăcel? ................................................................................................................................................ ●Grupa a III-a Răspundeţi la întrebările: ►De ce dorea Oaky să devină broască ţestoasă? ................................................................................................................................................ ►Cum au reuşit castorii să-i dea o mână de ajutor? ................................................................................................................................................ ●Grupa a IV-a Răspundeţi la întrebările: ►Cum s-au comportat vieţuitoarele din heleşteu când au aflat dorinţa lui Oaky? ....................................................................................................................................................... ►Ce a înţeles micuţul brotăcel după ce a fost felicitat? ....................................................................................................................................................... ►Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Micuţul brotăcel este felicitat pentru fapta sa. Broscuţa a aflat că apele iazului au scăzut. Acum, Oaky e mulţumit că e broscuţă. Toată suflarea lacului vorbea despre un tânăr brotăcel. Bufniţa cea înţeleaptă îi dă mai multe sfaturi. Oaky îşi dorea să devină broască ţestoasă. Vieţuitoarele din lac sunt fericite. Oaky îi roagă pe castori să elibereze râul de buştean.

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

20

Explorarea textului literar - Planeta pitică Exemplu propus de profesor Ioana Oros, cls. a III-a A, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, ClujNapoca Câteva caracteristici ale colectivului de elevi:  clasa este eterogenă şi are 28 de elevi; în componenţa clasei intră şi doi copii cu CES;  elevii apreciază orele de lectură, au deja preferinţe clare; ei lucrează foarte bine pe grupe, sunt comunicativi, învăţarea prin colaborare este foarte eficientă şi apreciată de toţi elevii; ei folosesc metodele specifice gândirii critice şi preferă să lucreze pe grupe, în acest stil. Scenariu didactic Activităţi Captarea atenţiei - urmărirea unei prezentări electronice pe tema „Spaţiul cosmic”. Se discută imaginile vizionate.

Interacţiune profesor-elev

Timp 10 min

Lectura cu creionul în mână Elevii citesc textul integral, cu creionul în mână, utilizând sistemul de semne prestabilit. Se discută pe marginea însemnărilor făcute. Elevii primesc o fişă pe care au un exerciţiu care le cere să realizeze corespondenţa între personaje şi acţiunile lor. La final, vor verifica, lucrând în perechi, corectitudinea rezolvării.

individual

30 min

Lectura creativă Elevii sunt organizaţi în grupe, după preocupări şi au de realizat următoarele sarcini: 1. Realizaţi benzi desenate care să ilustreze povestea citită. 2. Ilustraţi prin pantomimă însuşirile planetei. 3. Compuneţi un cântec potrivit textului citit. 4. Alcătuiţi o scrisoare pe care planeta ar fi scris-o pământenilor după momentul lovirii ei de către rachetă. 5. Prezentaţi informaţii despre planetele Sistemului Solar. Prezentarea rezultatelor finale şi interpretarea rezultatelor obţinute. Realizare de postere Elevii sunt organizaţi în grupe şi au de realizat următoarea sarcină: Prezentaţi imaginea planetei pitice la începutul şi la sfârşitul întâmplării, precizând sentimentele acesteia, motivând de ce aţi făcut această alegere. Prezentarea posterelor. Autoevaluare: elevii îşi analizează propria lucrare/activitate/ participare la rezolvare, lipind pe Broasca Tessy – o broscuţă ce-i va însoţi la orele de lectură - rombul colorat corespunzător (foarte bună – romb verde închis, bună – verde deschis, mulţumitoare – maro, satisfăcătoare - oranj) Imaginează-ţi că eşti planeta pitică. Pornind de la informaţiile din textul citit, redactează o pagină de jurnal, în care să prezinţi o zi în spaţiul cosmic. Prezentarea jurnalelor. Aprecierea lucrărilor.

pe grupe

35 min

elev-elev elev-profesor

15 min

pe grupe

35 min

frontal individual

10 min

individual

30 min

elev-profesor profesor-elev frontal profesor-elev

19 min

Tema Elevii au ca temă să realizeze o schiţă a sistemului solar; în dreptul fiecărei planete vor nota „calităţile” fiecărei planete, aşa cum reies din text.

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

frontal profesor-elev individual, apoi în perechi

10 min

1 min

21

Explorarea textului de informare – Marele Panda Exemplu propus de Elena Boamfă, Şc. Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi", Braşov Scenariu didactic 

Brainstorming: La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul „bambus”?Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat… despre ursul panda - elevii completează primele două rubrici, urmând ca ultima să fie completată după citirea şi discutarea textului frontalCitire individuală cu o grilă de lectură – identificarea de informaţii explicite şi formularea de deducţii simpleInvestigaţia (aprofundare prin întrebări - Procesul 3): fiecare echipă a primit câte o întrebare la care a elaborat răspunsul.

De ce crezi că ursul Panda îşi face culcuşul din frunze şi din tulpini de bambus? Explică afirmaţia: Coloritul blănii îl face inconfundabil. În ce condiţii Panda poate muri de foame? Când nu-şi merită numele de Marele Panda? De ce sunt în pericol de dispariţie? Elevii sunt invitaţi să revină la text pentru a răspunde corect. 

Prezentarea rezultatelor şi completarea tabelului Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, în a treia rubrică.Joc de rol: un elev primeşte rolul de urs Panda şi este intervievat de colegii săi (gen „conferinţă de presă”) - Procesele 1 şi 4 Se formulează întrebări legate de locuinţa, înfăţişarea, meniul, puii, viaţa şi pericolele care-l pândesc pe ursul Panda, dar şi de genul: De ce locuieşti în China ? De ce nu vii să locuieşti la noi în România? (…nu este bambus…) Ai gheare? La ce le foloseşti dacă nu vânezi? (Da, … ca să mă caţăr în copaci după hrană.) De ce urci vara în munţi? (… caut răcoarea munţilor) Eşti prieten cu ursul brun de la noi? (Nu, pentru că e carnivor şi agresiv.)

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

22

 Compară Marele Panda cu ursul brun: diagrama Venn Se discută asemănările şi deosebirile dintre cele două mamifere, după care elevii au de completat diagrama.Realizarea unui organizator grafic, în cadrul aceloraşi grupe - se sintetizează întregul conţinut.După afişare urmează Turul galeriei cu completarea de comentarii.

Fiecare membru al echipei a completat câte un „satelit” al ciorchinelui, implicându-se activ. Şi-au denumit şi echipele: Cei 6 Panda, Bambusul, Micii Panda, Alb-negru, Coloraţii Panda.

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

23

Grupul de lucru Gabriela Droc

Ministerul Educaţiei Naţionale

Mina Rusu

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ligia Sarivan

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Aniela Mancaş

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Liceul „Alexandru Vlahuţă”, Bucureşti

Mihaela Bucinschi

Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Bucureşti

Daniela Laudoiu

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Radu Dascalu

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Limba şi literatura română – clasele a III-a - a IV-a

24