Data Loading...

02 - หลักสูตรสถานศึกษา - HD. 2562 Flipbook PDF

02 - หลักสูตรสถานศึกษา - HD. 2562


108 Views
12 Downloads
FLIP PDF 3.66MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

1

1. ส่วนนำ 1.1 ควำมนำ หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พุท ธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศัก รำช 2560) เป็นแผนหรือ แนวทำงหรื อ ข้ อ ก ำหนดของกำรจั ด กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยด้ ำ ยที่ จ ะใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรจั ด กำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ ง อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ ำ งมี ค วำมสุ ข มี ศั ก ยภำพในกำรศึ ก ษำต่ อ และประกอบอำชี พ โดยมุ่ งหวัง ให้ มีค วำมสมบู รณ์ ทั้ง ด้ำ นร่ ำงกำย จิต ใจ และสติ ปัญ ญำ อีก ทั้ง มีค วำมรู้ และทั กษะ ที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรด ำรงชี วิ ต และมี คุ ณ ภำพได้ ม ำตรฐำนสำกลเพื่ อ กำรแข่ ง ขั น ในยุ ค ปั จ จุ บั น ดังนั้น หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) จึง ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ ำย สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ โครงสร้ำ ง หลักสูตร คำอธิบำยรำยวิชำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย “ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ โดยเน้นคุณธรรม นำควำมรู้ ชุมชนร่วม พัฒนำ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ” 1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรสื่ อ สำร มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ที่ มี ค วำมสำมำรถในกำรรั บ และส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะ ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่ มีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ควำมสำมำรถในกำรคิด มุ่ง ให้ผู้เรียนเป็นผู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด สังเครำะห์ กำรคิด อย่ ำงสร้ำ งสรรค์ กำรคิด อย่ำ งมี วิจำรณญำณ และกำรคิ ดเป็ นระบบ เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรสร้ ำงองค์ ค วำมรู้ ห รื อ สำรสนเทศ เพื่ อ กำรตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บตนเองและสั ง คมได้ อย่ำงเหมำะสม

3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญ หำ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลัก เหตุผล คุณธรรมและข้อมูล สำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้

2

ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4) ควำมสำมำรถในกำรใช้ ทักษะชี วิต มุ่ง ให้ผู้ เรี ยนเป็น ผู้ มี ควำมสำมำรถในกำรน ำ กระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรทำงำนและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำร ปัญ หำและควำมขัด แย้งต่ำง ๆ อย่ำ งเหมำะสม กำรปรับตัว ให้ทันกับ กำรเปลี่ ยนแปลงของสัง คม และสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 5) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรี ยนรู้ กำรสื่ อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญ หำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อ ง เหมำะสม และมีคุณธรรม 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้ 1) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดี ของชำติ ธ ำรงไว้ ซึ่ ง ควำมเป็ น ชำติ ไ ทย ศรั ท ธำ ยึ ด มั่ น ในศำสนำ และเคำรพเทิ ด ทู น สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ ปฏิ บั ติ ต นตำมหลั ก ศำสนำที่ ต นนั บ ถื อ และแสดงควำมจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถำบั น พระมหำกษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องประพฤติ ตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ ใจ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริง ทั้ง ทำงกำย วำจำ ใจ และยึ ดหลัก ควำมจริ ง ควำมถูก ต้อ งในกำรดำเนิ นชี วิต มีค วำมละอำย และเกรงกลัวต่อกำรกระทำผิด 3) มีวินัย ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบี ย บข้ อ บัง คั บของครอบครัว โรงเรี ยน และสั ง คม ปฏิบั ติ ตนตำมข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4) ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน แสวงหำควำมรู้ จ ำกแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภำยในและภำยนอกโรงเรีย น มี ควำมตั้ ง ใจ เพี ยรพยำยำม ในกำรเรี ย น และเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ แสวงหำควำมรู้ จ ำกแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภำยใน และภำยนอกโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5) อยู่ อ ย่ ำ งพอเพี ย ง ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง กำรด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข ดำเนินชีวิตอย่ำงประมำณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่น

3

ด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนป้องกัน ควำมเสี่ยงและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 6) มุ่งมั่นในกำรทำงำน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมตั้งใจและรับผิดชอบใน กำรทำหน้ำที่กำรงำนด้วยควำมเพียรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำยมีควำมตั้งใจ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ กำรปฏิบัติกิจกรรม ต่ำง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ และมีควำมภำคภูมิใจในผลงำน 7) รักควำมเป็นไทย ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทย ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม มีควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ชื่นชม มีส่วนร่วม ในกำรอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีควำมกตัญญูกตเวที ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 8) มีจิตสำธำรณะ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสัง คมด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่ง ปันควำมสุขส่วนตน เพื่อทำ ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้ำใจเห็นใจผู้ที่มีควำมเดือดร้อน อำสำช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกำย สติปัญญำ ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำมให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

4

ส่วนที่ 2. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับประถมศึกษำ หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม  กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ภำษำต่ำงประเทศ รวมเวลำเรียน (พืน้ ฐำน)  รายวิชาเพิม่ เติม ภำษำอังกฤษ ต้ำนทุจริต รวมเวลำเรียน (เพิม่ เติม)  กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 1. แนะแนว 2. ลูกเสือ – เนตรนำรี 3. ชุมนุม 4. กิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

ป. 1

ป. 2

เวลำเรียน ป. 3 ป. 4

200 200 80 40 40 40 40 40 160 840

200 200 80 40 40 40 40 40 160 840

200 200 80 40 40 40 40 40 160 840

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

160 160 80 80 40 80 80 80 80 840

40 ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓0 ๓0 ๑๐

40 ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐

40 ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐

40 ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐

40 ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐

40 ๔๐ ๘0 ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐

10

10

10 10 1,000 ชัว่ โมง/ปี

10

10

ป. 5

ป. 6

5

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 รำยวิชำ/กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท11101 ภำษำไทย ค11101 คณิตศำสตร์ ว11101 วิทยำศำสตร์ ส11101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส11102 ประวัติศำสตร์ พ11101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ11101 ศิลปะ ง11101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ11101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ11201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๑๒๐๒ ต้ำนทุจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 200 200 80 40 40 40 40 40 160 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ 10 1,000

6

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2 รำยวิชำ/กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท12101 ภำษำไทย ค12101 คณิตศำสตร์ ว12101 วิทยำศำสตร์ ส12101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส12102 ประวัติศำสตร์ พ12101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ12101 ศิลปะ ง12101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ12101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ12201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๒๒๐๒ ต้ำนทุตจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 200 200 80 40 40 40 40 40 160 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ 10 1,000

7

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 รำยวิชำ/กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท13101 ภำษำไทย ค13101 คณิตศำสตร์ ว13101 วิทยำศำสตร์ ส13101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส13102 ประวัติศำสตร์ พ13101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ13101 ศิลปะ ง13101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ13101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ13201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๓๒๐๒ ต้ำนทุจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 200 200 80 40 40 40 40 40 60 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ 10 1,000

8

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 รำยวิชำ/กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท14101 ภำษำไทย ค14101 คณิตศำสตร์ ว14101 วิทยำศำสตร์ ส14101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส14102 ประวัติศำสตร์ พ14101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ14101 ศิลปะ ง14101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ14101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ14201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๔๒๐๒ ต้ำนทุจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 160 160 80 80 40 80 80 80 80 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ 10 1,000

9

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 รำยวิชำ/กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท15101 ภำษำไทย ค15101 คณิตศำสตร์ ว15101 วิทยำศำสตร์ ส15101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส15102 ประวัติศำสตร์ พ15101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ15101 ศิลปะ ง15101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ15101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ15201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๕๒๐๒ ต้ำนทุจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 160 160 80 80 40 80 80 80 80 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐ 10 1,000

10

โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 รำยวิชำ / กิจกรรม รำยวิชำพืน้ ฐำน ท16101 ภำษำไทย ค16101 คณิตศำสตร์ ว16101 วิทยำศำสตร์ ส16101 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส16102 ประวัติศำสตร์ พ16101 สุขศึกษำและพลศึกษำ ศ16101 ศิลปะ ง16101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อ16101 ภำษำอังกฤษ รำยวิชำเพิม่ เติม อ16201 ภำษำอังกฤษ ท ๑๖๒๐๒ ต้ำนทุจริต กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนำรี ชุมนุม *กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ รวมเวลำเรียนทัง้ หมด

เวลำเรียน (ชม./ปี) 840 160 160 80 80 40 80 80 80 80 ๘0 40 ๔๐ ๘๐ ๓0 ๓0 ๑๐ 10 1,000

11

ส่วนที่ 3. คำอธิบำยรำยวิชำ รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษำ รำยวิชำพืน้ ฐำน ท11101 ท12101 ท13101 ท14101 ท15101 ท16101

ภำษำไทย ภำษำไทย ภำษำไทย ภำษำไทย ภำษำไทย ภำษำไทย

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

200 200 200 160 160 160

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

12

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท11101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อควำมสั้น ๆ บอกควำมหมำยของคำ และข้อควำม ที่อ่ำน ตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่อง ที่อ่ำน อ่ำนหนังสือตำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่ำน บอกควำมหมำยของ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ มีมำรยำทในกำรเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำย ๆ และปฏิบัติตำม ตอบคำถำม เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้ ควำมบันเทิง พูด แสดงควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทใน กำรฟัง กำรดู กำรพูด บอก และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ และ บอกควำมหมำยของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ำย ๆ ต่อคำคล้องจองง่ำย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จำก กำรอ่ำนหรือกำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูล จำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดูเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 ป.1/3 ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ป.1/3, ป.1/4

13

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท12101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่ำ นออกเสี ย งค ำ คำคล้ อ งจอง ข้ อควำมและบทร้ อ ยกรองง่ ำย ๆ อธิ บำยของค ำ และข้ อ ควำมที่ อ่ ำ น ตั้ ง ค ำถำมและตอบค ำถำมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ่ ำ น ระบุ ใ จควำมส ำคั ญ และรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมคำสั่งหรือข้อแนะนำ มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน ฟั ง ค ำแนะน ำค ำสั่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ นและปฏิ บั ติ ต ำม เล่ ำ เรื่ อ งที่ ฟั ง และดู ทั้ ง ที่ เ ป็ น ควำมรู้ และควำมบันเทิง บอกสำระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และดู พูดแสดงควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง และดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม วัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำย ของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน และภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้อยกรองเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่อง และสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดูเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ ย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน และมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด

ป.2/3, ป.2/3, ป.2/3, ป.2/3, ป.2/3

ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ป.2/4 ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ป.2/4, ป.2/5

14

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท13101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่ำนออกเสียงคำ ข้อควำม เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองอย่ำงง่ำยได้คล่องแคล่ว อธิบำย ควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน ตั้ง คำถำมและตอบคำถำมเชิง เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน ลำดับเหตุกำรณ์และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้และ ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือข้อ แนะนำ อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลจำก แผนภำพ แผนที่ แผนภูมิ มีมำรยำทในกำรอ่ำน คั ด ลำยมื อ ตั ง บรรจงเต็ ม บรรทั ด เขี ย นบรรยำยเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน เขียนบันทึกประจำวัน เขียนจดหมำยลำครู เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน เล่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ ฟัง และดูทั้ง ที่เป็นควำมรู้และบันเทิง บอกสำระสำคั ญ จำกกำรฟัง กำรดู ตั้งคำถำม และตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดูพูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด เขี ย นสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ ระบุ ช นิ ด และหน้ ำ ที่ ข องค ำในประโยค ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ แต่งประโยคง่ำย ๆ แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนฟังวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพื้นบ้ำน และเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังควำมชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี ที่อ่ำน ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ โดยใช้ กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดู เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจ นำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ท 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, รวมทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด

ป.3/3, ป.3/3, ป.3/3, ป.3/3, ป.3/3,

ป.3/4, ป.3/4, ป.3/4, ป.3/4, ป.3/4

ป.3/5, ป.3/5, ป.3/5, ป.3/5,

ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 ป.3/6 ป.3/6 ป.3/6

15

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท14101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยคและสำนวน อ่ำนเรื่ องสั้น ตำมเวลำที่ ก ำหนดและตอบคำถำมจำกเรื่อ งที่อ่ำน แยกข้อเท็จ จริง และข้อ คิดเห็ น คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน เพื่ อ น ำไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น อ่ ำ นหนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ ตำมควำมสนใจอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และแสดง ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมำะสม เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน เขียนย่อควำม จำกเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมำยถึงเพื่อนและบิดำมำรดำ เขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง และดู พูดสรุปควำม ตั้ง คำถำมและตอบ คำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำมีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด สะกดคำ และบอกควำมหมำยของคำ ในบริบทต่ำง ๆ ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยคใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ แต่งประโยค ได้ถูกต้องตำมหลักภำษำแต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกควำมหมำยของสำนวนเปรียบเทียบ ภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถิ่น ระบุข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำนหรือนิทำนคติธรรม อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้ำน ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ ตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อ ต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดูเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำนและมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 รวมทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด

16

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท15101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. กำรอ่ำนเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำย และกำรพรรณนำ อธิบำยควำมหมำยโดยนัยจำกเรื่องที่อ่ำน อย่ำงหลำกหลำย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน และมีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พัฒนำงำนเขียน เขียนย่อควำม จำกเรื่องที่อ่ำน เขียนจดหมำยถึง ผู้ปกครองและญำติ เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้ ตรงตำมเจตนำ กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน พูดแสดงควำมรู้ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถำมและตอบคำถำม เชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดูวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำน เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกควำมหมำย ของคำ เขียนเรียงควำมเป็นประโยคง่ำย ๆ ต่อคำคล้องจองง่ำย ๆ สรุปเรื่องจำกคำพังเพย สุภำษิต ในท้องถิ่นและวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่ำน ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน วรรณคดี และวรรณกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจโดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุปวิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่อง และสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำนฟังและดูเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน และมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, รวมทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด

ป.5/3, ป.5/3, ป.5/3, ป.5/3, ป.5/3,

ป.5/4, ป.5/4, ป.5/4, ป.5/4, ป.5/4

ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 ป.5/5 ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

17

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ท16101 ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำม ที่เป็นโวหำร อ่ำนเรื่องสั้น ๆ อย่ำงหลำกหลำยโดยจับเวลำแล้วถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน อธิบำยกำรนำควำมรู้และควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตำม อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลจำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ อ่ำนหนัง สือตำม ควำมสนใจและอธิบำยคุณค่ำที่ได้รับ และมีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทั ดและครึ่ง บรรทัด เขียนสื่อสำร เขียนแผนภำพโครงเรื่อ ง เขียนเรียงควำม เขียนย่อควำม เขียนจดหมำยส่วนตัว กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ เขียนตำม จินตนำกำร และมีมำรยำทในกำรเขียน พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตั้งคำถำม ถำมตอบเชิงเหตุผล วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ พูดรำยงำนประเด็น ที่ศึกษำจำกเรื่ องที่ฟั ง และดู พู ด พูดโน้ มน้ำ วอย่ ำงมีเ หตุผ ลและน่ำเชื่อถื อ มีมำรยำทในกำรฟัง ดู และพูด วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำ ใช้คำได้เหมำะสมกับกำลเทศะ รวบรวม บอกควำมหมำย ของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง ลักษณะ ของประโยคของภำษำถิ่น วิเครำะห์เปรียบเทียบสำนวน สุภำษิต คำพังเพย แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดี วรรณกรรม เล่ำนิทำนพื้นบ้ำนมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอำขยำนและบทร้อยกรองได้อย่ำงมีคุณค่ำ โดยใช้กระบวนกำรคิด ทักษะกำรสื่อสำร สรุป วิเครำะห์ข้อมูลจำกเรื่องและสื่อต่ำง ๆ ที่อ่ำน ฟัง และดูเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ อย่ำง ภำคภูมิใจ รักควำมเป็นไทย ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นทำงำน และมีจิตสำธำรณะ รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, รวมทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/3, ป.6/3, ป.6/3, ป.6/3,

ป.6/4, ป.6/4, ป.6/4, ป.6/4, ป.6/4

ป.6/5, ป.6/5, ป.6/5, ป.6/5,

ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ป.6/6 ป.6/6

18

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน ค11101 ค12101 ค13101 ค14101 ค15101 ค16101

คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

200 200 200 160 160 160

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

19

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค11101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึ ก ษำ ฝึ ก ทั ก ษะกำรคิ ด ค ำนวณและฝึ ก แก้ ปั ญ หำ จ ำนวนนั บ 1 ถึ ง 100 และ 0 บอกและแสดงจำนวนสิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย กำรบอกอั น ดั บ ที่ ห ลั ก ค่ ำ ของเลขโดดในแต่ ล ะหลั ก และเขี ย นแสดงจ ำนวนในรู ป กระจำย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน และหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวก กำรลบ กำรแก้ โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ควำมยำวและน้ำหนัก สร้ำง โจทย์ปัญหำพร้อมทั้งแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 รูปที่หำยไป ในแบบรูปซ้ำของรูปเรขำคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป วั ด และเปรี ย บเที ย บควำมยำวเป็ น เซนติ เ มตร เป็ น เมตร น้ ำหนั ก เป็ น กิ โ ลกรั ม เป็ น ขี ด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน จำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบของโจทย์ ปัญหำ เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ก ำหนดสถำนกำรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ฝึ ก ทั ก ษะ โดยกำรปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหำ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำ ทักษะ และกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ค 1.2 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 2.2 ป.1/1 ค 3.1 ป.1/1 รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

20

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค12101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึ ก ษำ ฝึ ก ทั ก ษะกำรคิ ด ค ำนวณและฝึ ก แก้ ปั ญ หำ จ ำนวนนั บ 1 ถึ ง 1,000 และ 0 บอกและแสดงจำนวนสิ่งต่ำง ๆ ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย กำรบอกอั น ดั บ ที่ ห ลั ก ค่ ำ ของเลขโดดในแต่ ล ะหลั ก และเขี ย นแสดงจ ำนวนในรู ป กระจำย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน และหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญ ลักษณ์ แสดงกำรบวก กำรลบ กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 2 หลัก ตัวหำร 1 หลัก โดยที่ผลหำร มี 1 หลัก ทั้งหำรลงตัวและหำรไม่ลงตัว หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงวิธีกำรหำคำตอบของโจทย์ ปัญ หำกำรบวก กำรลบควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก เป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้ง แสดงวิธีกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญ หำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมำตร และควำมจุเป็นลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยมและวงกลม ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิ รู ป ภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์ ปั ญ หำ เมื่ อ ก ำหนดรู ป 1 รู ป แทน 2 หน่ ว ย 5 หน่ ว ย หรือ 10 หน่วย ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ก ำหนดสถำนกำรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ฝึ ก ทั ก ษะ โดยกำรปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหำ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 ค 2.2 ป.2/1 ค 3.1 ป.2/1 รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

21

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค13101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 200 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. อ่ำนและเขีย น ตั วเลขฮิ นดู อำรบิ ก ตั วเลขไทย และตั วหนัง สือแสดงจ ำนวนนับ ไม่ เกิ น 100,000,000 และ 0 เปรี ย บเที ย บและเรี ย งล ำดั บ จ ำนวนนั บ ไม่ เ กิ น 100,000 และ 0 จำก สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วนที่แสดงปริมำณสิ่ง ต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำม เศษส่วน ที่กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ำกัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ตัวส่วน หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและกำรลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจำนวน 1 หลัก กับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก และจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหำร 1 หลัก และหำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน และแสดงวิธีกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 หำผลบวกและแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญ หำกำรบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน และผลบวกไม่เกิน 1 และหำผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรลบของเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน แสดงวิธีหำ คำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกั บเงิน เวลำ และระยะเวลำ เลือกใช้เครื่องมือควำมยำวที่เหมำะสม วัดและบอกควำมยำวของสิ่งต่ำง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คำดคะเน ควำมยำวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบควำมยำวและแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ เกี่ยวกับระหว่ำงเซนติเมตรกับมิ ลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จำกสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะสม วัด และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะสม วัดและเปรียบเทียบปริมำตร ควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คำดคะเน และแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตรและจำนวนแกนสมมำตร เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูล ที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ก ำหนดสถำนกำรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ฝึ ก ทั ก ษะ โดยกำรปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหำ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

22

รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11 ค 1.2 ป.3/1 ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11, ป.3/12, ป.3/13 ค 2.2 ป.3/1 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2 รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค14101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึกษำ ฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนตัวเลขฮิน ดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนัง สือแสดง จำนวนนับ ที่ม ำกกว่ ำ 100,000 พร้อ มทั้ ง เปรี ยบเทีย บและเรี ยงลำดับจ ำนวนนับ ที่ม ำกกว่ ำ 100,000 จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่ งต่ำง ๆ ตำมเศษส่ว น จ ำนวนคละที่ กำหนด เปรีย บเทีย บ เรียงล ำดับเศษส่ว นและ จำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่ำนและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมำณ ของสิ่งต่ำง ๆ ตำมทศนิยมที่กำหนด เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงสมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำร บวก กำรลบของจำนวนนับ ที่มำกกว่ำ 100,000 และ 0 แสดงกำรคูณของจำนวน หลำยหลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และแสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหำรไม่ เกิน 2 หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของจำนวนนับ และ 0 แสดงวิธีหำคำตอบของ โจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจำนวนนับที่มำกกว่ำ 100,000 และ 0 สร้ำงโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของ จำนวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหำคำตอบ หำคำตอบและแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หำผลบวก ผลลบของ ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ 2 ขั้นตอนของ ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิ ธีหำค ำตอบของโจทย์ปั ญ หำเกี่ยวกั บเวลำ วัด และสร้ำงมุ มโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก จำแนก ชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก

23

เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำงในกำรหำคำตอบของ โจทย์ปัญหำ ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ก ำหนดสถำนกำรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ฝึ ก ทั ก ษะ โดยกำรปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหำ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2 ค 3.1 ป.4/1 รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค15101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม แสดงวิธีห ำคำตอบของโจทย์ปัญ หำโดยใช้บัญ ญัติไ ตรยำงศ์ หำผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหำร ของเศษส่ ว นและจ ำนวนคละ แสดงวิ ธี ห ำค ำตอบของโจทย์ ปั ญ หำกำรบวก กำรลบ กำรคู ณ กำรหำรเศษส่ ว น 2 ขั้ น ตอน หำผลคู ณ ของทศนิ ย ม ที่ ผ ลคู ณ เป็ น ทศนิ ย มไม่ เ กิ น 3 ต ำแหน่ ง หำผลหำรที่ ตั ว ตั้ ง เป็ น จ ำนวนนั บ หรื อ ทศนิ ย มไม่ เ กิ น 3 ต ำแหน่ ง และตั ว หำรเป็ น จ ำนวนนั บ ผลหำรเป็ น ทศนิ ย มไม่ เ กิ น 3 ต ำแหน่ ง แสดงวิ ธี ห ำค ำตอบของโจทย์ ปั ญ หำกำรบวก กำรลบ กำรคู ณ กำรหำรทศนิ ยม 2 ขั้ นตอน และแสดงวิ ธี หำคำตอบของโจทย์ ปัญ หำร้ อยละไม่เ กิน 2 ขั้นตอน แสดงวิ ธี ห ำค ำตอบของโจทย์ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ ควำมยำว น้ ำหนั ก ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นหน่ ว ย และเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และควำมจุข องภำชนะทรงสี่ เหลี่ ยมมุ มฉำก ควำมยำวรอบรู ป ของรู ป สี่เ หลี่ย มและพื้ นที่ ข องรู ป สี่เหลี่ยมด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำนกับ เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูป สี่เ หลี่ ยมชนิ ดต่ ำง ๆ เมื่อ กำหนดควำมยำวของด้ำ นและขนำดของมุ มหรื อเมื่อ กำหนดควำมยำว ของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม

24

ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ และเขียนแผนภูมิแท่ง จำกข้อมูล ที่เป็นจำนวนนับ ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ไ ด้ ก ำหนดสถำนกำรณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ฝึ ก ทั ก ษะ โดยกำรปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหำ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/1, ค 2.1 ป.5/1, ค 2.2 ป.5/1, ค 3.1 ป.5/1, รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ป.5/2,

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ค16101 คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 160 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เขียนอัตรำส่วน แสดงกำรเปรียบเทียบปริม ำณ ๒ ปริมำณจำกข้อควำมหรือสถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณแต่ละปริมำณ เป็นจำนวนนับ หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนที่กำหนดให้ หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ ไม่เกิ น ๓ จำนวน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญ หำโดยใช้ ควำมรู้เกี่ ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญ หำเศษส่วนและจำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำรและผลหำรเป็น ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำอัตรำส่วน ปัญ หำร้อยละ ๒ – ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหำคำตอบของปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำน และขนำดของมุ ม บอกลั ก ษณะของรู ป เรขำคณิต สำมมิ ติ ช นิ ด ต่ ำ ง ๆ ระบุ รู ป เรขำคณิ ต สำมมิ ติ ที่ประกอบจำกรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำรหำ คำตอบของโจทย์ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้กำหนดสถำนกำรณ์

25

เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นได้ศึ กษำ ค้น คว้ำ ฝึ กทั กษะโดยกำรปฏิบั ติจ ริง สรุ ปเนื้อ หำ มี เจตคติที่ ดีต่ อ คณิตศำสตร์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/11 ค 1.2 ป.6/1 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 ค 3.1 ป.6/1 รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน ว11101 ว12101 ว13101 ว14101 ว15101 ว16101

วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

80 80 80 80 80 80

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

26

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว11101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึ ก ษำกำรเรี ย นรู้ แ บบนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ลั ก ษณะ หน้ ำ ที่ แ ละกำรดู แ ลรั ก ษำส่ ว นต่ ำ ง ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ ลักษณะและหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภำพแวดล้อม ในบริ เ วณที่ สั ต ว์ แ ละพื ช อำศั ย อยู่ ชนิ ด และสมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท ำวั ต ถุ ร อบตั ว กำรเกิ ด เสี ย ง และทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และกำรมองเห็นดำวบนท้องฟ้ำในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน กำรแก้ปัญหำโดยกำรลองผิดลองถูก กำรเปรียบเทียบ กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ กำรใช้งำนอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น กำรใช้งำนซอฟต์แวร์เบื้องต้น ใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่ำงง่ำย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบำยผลกำรสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำรทำง วิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำนและมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเบื้องต้น สำมำรถสื่อสำรสิ่ง ที่เรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนร่วมกับ ผู้อื่น แสดงขั้นตอนกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้ำง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ ตำมวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรใช้ควำมรู้และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต ใช้ เ ทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ ำ งปลอดภั ย ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ตกลงในกำรใช้ ง ำน ดู แ ลรัก ษำอุ ป กรณ์ และใช้ ง ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศอย่ ำ งเหมำะสม มี จิ ต วิ ท ยำศำสตร์ จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม รหัสตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2 ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 2.3 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 3.2 ป.1/1 ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

27

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว12101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึกษำกำรเรียนรู้แบบนักวิทยำศำสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง ไม่มีชีวิต ควำมจำเป็น ของแสง และน้ำต่อกำรเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติกำรดูดซับน้ำของวัสดุ และกำรนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจำกกำรนำวัสดุมำผสมกัน กำรเลือกวัสดุมำใช้ทำวัตถุ ตำมสมบัติของวัสดุ กำรนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ กำรเคลื่อนที่ของแสง กำรมองเห็นวัต ถุ กำรป้ อ งกั น อั น ตรำยจำกกำรมองวั ต ถุ ใ นบริ เ วณที่ มี แ สงสว่ ำ งไม่ เ หมำะสม ส่ ว นประกอบ และกำรจำแนกชนิดของดิน กำรใช้ประโยชน์จำกดิน กำรแสดงขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ กำรตรวจหำ ข้อผิดพลำดของโปรแกรม กำรใช้งำนซอฟต์แวร์เบื้องต้น กำรจัดกำรไฟล์ และโฟลเดอร์ กำรใช้งำน และดูแ ลรัก ษำอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี ในชี วิต ประจำวัน กำรใช้เ ทคโนโลยี สำรสนเทศ อย่ำงปลอดภัย ใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ สัง เกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบำย ผลกำรส ำรวจตรวจสอบ เพื่ อให้ เกิ ดควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ มีทั ก ษะกระบวนกำรทำงวิ ทยำศำสตร์ ขั้นพื้นฐำนและมีทัก ษะกำรเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้ ำนกำรใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำร สื่อสำรเบื้องต้น สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น แสดง ขั้ น ตอนกำรแก้ ปั ญ หำอย่ ำ งง่ ำ ย เขี ย นโปรแกรมแบบมี เ งื่ อ นไขโดยใช้ บั ต รค ำสั่ ง และตรวจหำ ข้อผิดพลำด ใช้งำนซอฟต์แวร์ สร้ำง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรใช้ควำมรู้และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ดูแล รักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม รหัสตัวชี้วัด ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ว 1.3 ป.2/1 ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2 ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2 ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

28

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว13101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึก ษำวิเ ครำะห์ บรรยำยสิ่ ง ที่ จำเป็น ต่อ กำรดำรงชีวิ ต และกำรเจริ ญ เติบ โตของมนุ ษ ย์ และสั ต ว์ โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ กำรสร้ ำ งแบบจ ำลองที่ บ รรยำยวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของสั ต ว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บำงชนิด กำรประกอบวัตถุขึ้นจำกชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่ง สำมำรถ แยกออกจำกกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ กำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น หรือ ทำให้เย็ นลง โดยใช้หลั กฐำนเชิ ง ประจัก ษ์ ผลของแรงที่ มีต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงกำรเคลื่ อนที่ ของวัตถุจำกแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กำรใช้กำรดึงดูดกับแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก ผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมำเข้ำใกล้กัน กำรเปลี่ยนพลังงำนหนึ่งไปเป็นอีก พลังงำนหนึ่ง กำรทำงำนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ แหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรขึ้นและตก ของดวงอำทิตย์ สำเหตุกำรเกิดปรำกฏกำรณ์กำรขึ้นและตกของดวงอำทิตย์ กำรเกิดกลำงวันกลำงคืน และกำรกำหนดทิศ ส่วนประกอบของอำกำศ ควำมสำคัญ ของอำกำศ และผลกระทบของมลพิษ ทำงอำกำศต่อสิ่งมีชีวิตประโยชน์และโทษของลม กำรเกิดลม ประโยชน์ของอำหำร น้ำ และอำกำศ กำรดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงเหมำะสม คุณค่ำของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักร ชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง ประโยชน์และโทษของไฟฟ้ำ วิธีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัย ควำมส ำคั ญ ของดวงอำทิ ต ย์ ประโยชน์ ข องดวงอำทิ ต ย์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ควำมส ำคั ญ ของอำกำศ กำรปฏิบัติตนในกำรลดกำรเกิดมลพิษทำงอำกำศ ศึกษำวิเครำะห์ กำรแสดงอัลกอริทึมในกำรทำงำน หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ข้ อ ควำม กำรเขี ย นโปรแกรมอย่ ำ งง่ ำ ยโดยใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ห รื อ สื่ อ และตรวจหำ ข้ อ ผิ ด พลำดของโปรแกรม กำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ค้ น หำควำมรู้ กำรรวบรวม กำรประมวลผล และกำรนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟ์แวร์ตำมวัตถุประสงค์ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรระบุ กำรจำแนก กำรเปรียบเทียบ กำรพยำกรณ์ แบบจำลอง กำรบรรยำย และกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีค วำมตระหนั ก สำมำรถในกำรตั ด สิน ใจ น ำควำมรู้ ไ ปใช้ ประโยชน์ ใ นชีวิ ต ประจ ำวั น มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม รหัสตัวชี้วัด ว 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 ว 2.1 ป.3/1, ป.3/2 ว 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 ว 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ว 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 ว 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

29

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว14101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึกษำกำรเรียนรู้แบบนักวิทยำศำสตร์ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่ม ที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ กำรจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก กำรจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์ มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพำะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในกลุ่มปลำ กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หน้ำที่ ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทำงกำยภำพ ด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหยุ่น กำรนำ ควำมร้อน และกำรนำไฟฟ้ำของวัสดุ กำรนำสมบัติทำงกำยภำพของวัสดุไ ปใช้ในชีวิตประจำ วัน สมบัติของสสำรทั้ง 3 สถำนะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ กำรวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลำงของแสง กำรขึ้นและตกและรูปร่ำง ดวงจันทร์ และองค์ประกอบของระบบสุริยะ กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญหำ กำรออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย กำรตรวจหำข้อผิดพลำดในโปรแกรม กำรค้นหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และกำรใช้คำค้น กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล กำรรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ ใช้ ก ำรสื บ เสำะหำควำมรู้ ตั้ ง ค ำถำม คำดคะเนค ำตอบหรื อ สร้ ำ งสมมติ ฐ ำน วำงแผน และส ำรวจตรวจสอบโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ เ หมำะสม ประเมิ น ควำมน่ำเชื่อ ถือของข้อมูล รวมรวมข้ อมูล ประมวลผลอย่ำงง่ำย วิเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ผ ล และสร้ำงทำงเลือก นำเสนอข้อมูล ลงควำมคิดเห็นและสรุปผลกำรสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเบื้องต้น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำน ร่วมกับ ผู้อื่ น ใช้ เหตุผลเชิ งตรรกะในกำรแก้ปั ญ หำ และอธิบ ำยกำรทำงำนหรื อคำดกำรผลลัพ ธ์ จำกปัญหำอย่ำงง่ำย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหำข้อผิดพลำดจำกโปรแกรมของตนเอง และผู้อื่น ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของควำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี และใช้ ค วำมรู้ และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีมำรยำทและรู้กำลเทศะ รู้จักกำรปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม รหัสตัวชี้วัด ว 1.2 ป.4/1 ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ว 2.3 ป.4/1 ว 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

30

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว15101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึก ษำกำรเรี ย นรู้ แ บบนั ก วิ ท ยำศำสตร์ โครงสร้ ำ งและลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ หมำะสม ในแต่ละแหล่งที่อยู่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งไม่มีชีวิต กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพัน ธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ กำรเปลี่ยนสถำนะของ สสำร กำรละลำยของสำรในน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับ ไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทำน กำรได้ยินเสียงผ่ำนตัวกลำง ลักษณะและกำรเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทำงเสียง ควำมแตกต่ำงของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์ กำรใช้แผนที่ดำว แบบรูปเส้นทำงกำรขึ้นและตกของกลุ่มดำวฤกษ์บนท้องฟ้ำในรอบปี ปริมำณน้ำ ในแต่ละแหล่ง ปริมำณน้ำที่มนุษย์สำมำรถนำมำใช้ได้ กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและกำรอนุรักษ์น้ำ วัฏจั กรน้ำ กระบวนกำรเกิ ดเมฆ หมอก น้ ำค้ ำง และน้ำค้ำ งแข็ ง กระบวนกำรเกิด ฝน หิม ะ และลูกเห็บ กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรแก้ปัญ หำ กำรเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหำ กำรออกแบบ และกำรเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและกำรทำงำนแบบวนซ้ำ กำรใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้ อ มู ล กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำ นอิ น เทอร์ เ น็ ต กำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ค้ น หำข้ อ มู ล และ กำรประเมิน ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล อันตรำยจำกกำรใช้งำนและอำชญำกรรมทำงอินเทอร์เน็ต ใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อควำมหมำยข้อมูล สร้ำง แบบจำลอง และอธิบำยผลกำรสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำร ทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำนและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเบื้องต้น สำมำรถสื่อสำรสิ่ง ที่เรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนร่วมกับ ผู้อื่น แสดงวิธีแก้ ปัญหำโดยใช้ เหตุผ ลเชิง ตรรกะ ใช้ รหัสล ำลองแสดงวิธีกำรแก้ปัญ หำอย่ ำงเป็ น ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและกำรทำงำนแบบวนซ้ำ ตรวจหำข้อผิดพลำด ของโปรแกรม ใช้ ซอฟต์ แวร์ช่ว ยในกำรแก้ปั ญ หำ ใช้อิน เทอร์ เ น็ตติด ต่อสื่อ สำรและค้นหำข้อมู ล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของควำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี และใช้ ค วำมรู้ และกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ ใ นกำรด ำรงชี วิ ต ใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศอย่ ำ งปลอดภั ย และมีมำรยำท มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม รหัสตัวชี้วัด ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด

31

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ว16101 วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึกษำ ค้นคว้ำ สำรอำหำรและประโยชน์ของสำรอำหำรแต่ละประเภทจำกอำหำรที่ตนเอง รับประทำน กำรเลือกรับประทำนอำหำรให้ไ ด้สำรอำหำรครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับเพศ และวัย รวมทั้ง ควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ ควำมสำคัญของสำรอำหำร โดยกำรเลือกรับประทำน อำหำรที่มีสำรอำหำรครบถ้ว นในสัด ส่ว นที่ เหมำะสมกั บเพศและวัย รวมทั้ง ปลอดภั ยต่อ สุข ภำพ ระบบย่ อ ยอำหำร และหน้ ำ ที่ ข องอวั ย วะในระบบย่ อ ยอำหำร รวมทั้ ง อธิ บ ำยกำรย่ อ ยอำหำร และกำรดู ด ซึมสำรอำหำร ควำมส ำคัญ ของระบบย่ อยอำหำร แนวทำงในกำรดู แลรั กษำอวัยวะ ในระบบย่อยอำหำรให้ทำงำนเป็นปกติ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ กำรแยกสำรผสมโดยกำรหยิ บ ออก กำรร่ อ น กำรใช้ แ ม่ เ หล็ ก ดึ ง ดู ด กำรรินออก กำรกรอง และกำรตกตะกอน วิธีแก้ ปัญ หำในชีวิ ตประจำวั นเกี่ยวกับกำรแยกสำร กำรเกิด และผลของแรงไฟฟ้ำซึ่งเกิดจำกวัตถุที่ผ่ำนกำรขัดถู ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย และต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม ประโยชน์กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำน ประโยชน์ ข้อจำกัด และกำรประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันของกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำน กำรเกิดเงำมืดเงำมัว รังสีของแสงแสดงกำรเกิดเงำมืดเงำมัว ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ กำรเกิ ด และเปรี ย บเที ย บปรำกฏกำรณ์ สุ ริ ยุ ป รำคำและจั น ทรุ ป รำคำ พัฒนำกำรของเทคโนโลยีอวกำศ กำรนำเทคโนโลยีอวกำศมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กำรเกิด หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน กำรใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน กำรเกิดซำกดึกดำบรรพ์และสภำพแวดล้อมในอดีตของซำกดึกดำบรรพ์ กำรเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุ ม ผลที่ มี ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลของมรสุ ม ต่ อ กำรเกิ ด ฤดู ข องประเทศไทย ผลกระทบของน้ำท่วมกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนำมิผลกระทบของภัยธรรมชำติ และธรณีพิบัติภัย แนวทำงในกำรเฝ้ำระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติและธรณีพิบัติ ภัยที่อำจเกิดในท้องถิ่น กำรเกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก และผลของปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก ต่อ สิ่ ง มีชี วิ ต ผลกระทบของปรำกฏกำรณ์เ รื อ นกระจก แนวทำงกำรปฏิ บั ติต นเพื่อ ลดกิจ กรรม ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ศึกษำ ค้นคว้ ำ กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในกำรอธิบำยและออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำที่พบ ในชี วิ ต ประจ ำวั น กำรออกแบบและเขี ย นโปรแกรมอย่ ำ งง่ ำย เพื่ อแก้ ปั ญ หำในชี วิ ต ประจ ำวั น ตรวจหำข้ อ ผิ ด พลำดของโปรแกรมและแก้ ไ ขกำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในกำรค้ น หำข้ อ มู ล อย่ ำ งมี ประสิท ธิภำพ กำรใช้เ ทคโนโลยีสำรสนเทศทำงำนร่ว มกันอย่ำงปลอดภั ย เข้ ำใจสิ ทธิและหน้ำ ที่ ของตน เคำรพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมำะสม โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ กำรออกแบบกำรทดลองและทดลอง กำรระบุ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรคำดคะเน กำรสืบค้นข้อมูล กำรสร้ำงแบบจำลอง กำรอธิบำย กำรเปรียบเทียบ กำรเขียนแผนภำพกำรบรรยำยและกำรอภิปรำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้

32

รหัสตัวชี้วัด ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ว 2.1 ป.6/1 ว 2.2 ป.6/1 ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2 ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ระดับชัน้ ประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน ส11101 ส11102 ส12101 ส12102 ส13101 ส13102 ส14101 ส14102 ส15101 ส15102 ส16101 ส16102

สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง

33

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส11101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ควำมสำคัญ ศำสนำ หลัก ธรรมของพุทธศำสนำ พุท ธประวั ติ พระรั ตนตรัย พุท ธศำสนสุภ ำษิต วัน ส ำคั ญ ประวั ติ ส ำวก ชำดก ฝึ ก สวดมนต์ แผ่เมตตำ กำรปฏิบั ติตนเป็นของศำสนิก ชนและศำสนำอื่น บุคคลตัวอย่ำงในท้อ งถิ่น ประเทศ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ศึกษำ ปฏิบั ติตนเป็ นสมำชิก ที่ดี ข องครอบครัว ยกตัว อย่ ำงควำมดี ของตนเองและผู้อื่ น โครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ศึกษำ สำรวจ เปรียบเทียบ สินค้ำและบริกำรที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ สมุด กระดำษ เสื้อผ้ำ กำรได้มำโดยใช้เงินซื้อ หรือได้มำโดยกำรบริจำค หรือได้มำโดยกำรแลกเปลี่ยน สินค้ ำหรื อบริ กำร กำรใช้ป ระโยชน์จำกสิ นค้ำ และบริก ำรให้คุ้ มค่ำ มี กำรวำงแผนกำรใช้ เงิ น กำรประหยัดเก็บออม กำรทำงำนอย่ำงสุจริต เพื่อให้ครอบครัวและสังคมอยู่ได้อย่ำงเป็นสุข ศึ ก ษำ ส ำรวจ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตำมธรรมชำติ และที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ ำ งขึ้ น ระบุ ควำมสั ม พั น ธ์ ต ำแหน่ ง ระยะทิ ศ ทำงของที่ ตั้ ง แผนผั ง สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว ในห้ อ งเรี ย น สั ง เกตกำรณ์ เ ปลี่ ย นแปลงสภำพอำกำศ บอกสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตำมธรรมชำติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ มนุ ษ ย์ เปรียบเทียบควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ที่อยู่อำศัย อำหำร เครื่องแต่งกำย และมีส่วนร่วมในกำรจัดระเบียบสภำพแวดล้อมที่บ้ำนและชั้นเรียน ศึกษา ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม กระบวนกำรทำงจริยธรรม กระบวนกำรพัฒนำค่ำนิยม กระบวนกำรประชำธิปไตย กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ การทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมื องและมี ความรับ ผิดชอบต่ อสัง คม และเห็น ความสาคัญ ของการต่ อต้า นทุจ ริตและป้ องกั น การทุจริต นำหลักธรรมทำงศำสนำและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิต อยู่ในสังคมร่วมกันอย่ำงสันติสุข เคำรพในสิทธิของควำมเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่ำ ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีไทย อนุรักษ์สืบสำนภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2

34

ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ส 3.2 ป.1/1 ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

ป.1/3 ป.1/3 ป.1/3, ป.1/4 ป.1/3

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส11102 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ วัน เดือน ปี และกำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กำรเรียงลำดับ เหตุก ำรณ์ ในชี วิตประจ ำวัน ตำมวันเวลำที่เกิ ดขึ้น ประวั ติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครั ว โดยสอบถำมผู้เกี่ยวข้อง ลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวันเวลำที่เกิดขึ้นควำมเปลี่ยนแปลง ของสภำพแวดล้ อม สิ่งของ เครื่ องใช้ หรือกำรด ำเนิน ชีวิต ของตนเองกับสมัยของพ่อ แม่ ปู่ย่ ำ ตำยำย ควำมหมำยและควำมสำคั ญ ของสัญ ลัก ษณ์สำคัญ ของชำติ ไ ทยได้ถูกต้ อง สถำนที่สำคั ญ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น สอบถำม บอก ระบุ อธิบำย ปฏิบัติตนต่อสัญ ลักษณ์สำคัญ ของชำติไทย คือ ปฏิบัติตนขณะร้องเพลงชำติไ ทย เพลงสรรเสริญ พระบำรมี ไ ด้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง ปฏิบัติตนในกำรแสดงควำมเคำรพ และร่วมพัฒนำวัดและโรงเรียน ตระหนักในควำมสำคัญของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

35

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส12101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึ ก ษำ ประวั ติ แ ละควำมส ำคั ญ ของพระพุ ท ธศำสนำ พุ ท ธประวั ติ ประสู ติ ประวั ติ พุทธสำวก พุทธสำลิกำ และชำดก ศึกษำข้อมูลเดี่ยวกับพระไตรปิฎก และหลักธรรมโอวำท 3 พุทธศำสนสุภำษิตและบุคคลตัวอย่ำงในกำรทำควำมดี ฝึกปฏิบัติมำรยำทของชำวพุทธ กำรเข้ำร่วม กิจกรรมเกี่ยวกับศำสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทำงศำสนำ เรื่องกำรบูชำพระรัตนตรัย ฝึกบริหำรจิต เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ กำรอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม กำรปรั บ ตั ว ตำมสภำพแวดล้ อ ม นำหลักธรรมค ำสอนไปปฏิบั ติในกำรพัฒนำตนเองเป็นพลเมืองดี มีค วำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรกระทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น ศึกษำ สังเกต ควำมเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยของตนเองและผู้อื่นในสังคมปัจจุบัน กำรยอมรับกฎกติกำ กฎระเบียบ หน้ำที่ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยทำงด้ำนวัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อปลูกฝังค่ำนิยม สิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพกำรดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุขในสัง คมไทย และกำรช่วยเหลือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชน ศึ ก ษำ อภิ ป รำย บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและคุ้ ม ค่ ำ ทั้ ง ที่ บ้ ำ น และโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รำยรับจ่ำยของตนเองกำรทำงำนที่ก่อให้เกิดรำยได้ ในกำรผลิต กำรชื้ อ ขำยสิ น ค้ ำ วิ เ ครำะห์ อ ภิ ป รำยและจ ำแนกข้ อ ดี ข้ อเสี ย กำรใช้ จ่ ำ ยกำรชื้ อ ขำยแลกเปลี่ ย น และกำรบริ โ ภคสิ น ค้ ำ และกำรบริ ก ำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ ำ งมี ดุ ล ภำพ และกำรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษำค้นคว้ำ อภิปรำย สรุป สิ่งต่ำง ๆ ที่เป็นธรรมชำติกับที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ซึ่ง ปรำกฏ ระหว่ำงโรงเรียนกับบ้ำน ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ กำรใช้แผนที่ แผนผัง และภำพถ่ำย เช่น ภูเ ขำ ที่ร ำบ แม่น้ ำ ต้ น ไม้ อำกำศ และทะเล ควำมสั ม พั น ธ์ข องปรำกฏกำรณ์ ร ะหว่ ำ งโลก ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ ศึกษา ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โดยใช้ กระบวนกำรสื บ ค้น กระบวนกำรคิ ด วิ เ ครำะห์ กระบวนกำรแก้ ปั ญ หำ วิ ธี ก ำร ทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรประชำธิปไตย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เป็นพลเมืองดีของสังคม รู้ข่ำวเหตุกำรณ์สำคัญของชุมชน ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงเป็นสุข ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตน ตามหน้า ที่ พ ลเมื อ งและมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คม และเห็ น ความส าคั ญ ของการ ต่ อ ต้ านทุ จ ริ ต และป้องกันการทุจริต

36

รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2 ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2 ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ส 8.2 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4,ป.2/5 รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส12102 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึก ษำ รู้แ ละเข้ ำ ใจควำมหมำย ควำมส ำคัญ ของเวลำ และยุ ค สมัย ทำงประวั ติ ศำสตร์ สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ อธิบำยผลกระทบ ของกำรเปลี่ ยนแปลงที่ มี ต่ อ วิถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ระบุ บุ ค คล ผู้ ทำประโยชน์ ต่ อท้ อ งถิ่ น หรือประเทศชำติ อธิบำยควำมสัมพันธ์ของฤดูกำลกับกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ ใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำ สืบค้นคำที่ระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนำคต กำรลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐำน ที่เ กี่ย วข้ อง กำรเปลี่ย นแปลงในวิถี ชีวิ ต ประจ ำวั น ของคนในชุม ชนของตนจำกอดี ตถึ ง ปั จจุ บั น มีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เห็นควำมสำคัญ ภำคภูมิใจ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทย ด้ำนกำรทำขนมไทย กำรปลูกผักสวนครัว ที่ภำคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

37

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส13101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึก ษำ วิเ ครำะห์ อภิป รำย สรุป ควำมสำคัญ ของพุ ทธศำสนำหรือ ศำสนำที่ ตนนับ ถื อ พุทธประวัติหรือประวัติของศำสนำที่ตนนับถือ แบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำง ควำมหมำย ควำมสำคัญของประไตรปิฎก คัมภีร์ของศำสนำ ที่ตนนับถือ พระรัตนตรั ย หลักธรรมโอวำท 3 กำรสวดมนต์ไ หว้พระ แผ่เมตตำ สรรเสริ ญ คุณ พระรัต นตรั ย กำรฝึ กปฏิ บั ติ ม ำรยำทชำวพุ ท ธและควำมส ำคั ญ ของศำสนวัต ถุ ศำสนสถำน และศำสนบุคคล ศึกษำ วิเครำะห์ อธิบำย อภิปรำย สรุป ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น ควำมสำคัญ ของวันหยุดรำชกำร บุคคลที่มีผลงำน เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น บทบำทหน้ ำ ที่ ข องสมำชิ ก ในชุ ม ชนควำมแตกต่ ำ งของ กระบวนกำรกำรตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน และผลที่เกิดจำกกำรตัดสินใจของบุคคล และกลุ่ม ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย สรุป จำแนก อธิบำยควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรใช้ สินค้ำและบริกำร กำรใช้จ่ำยของตนเอง ทรัพยำกรทีมีอยู่จำกัดมีผลต่อกำรผลิต กำรบริโภคและบริกำร สินค้ำและบริกำรที่รัฐจัดบริกำรแก่ประชำชน ปัญ หำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจควำมสำคัญของภำษีและ บทบำทของประชำชนในกำรเสียภำษี กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ อธิ บ ำย อภิ ป รำย ตระหนั ก เปรี ย บเที ย บกำรใช้ แ ผนที่ แผนผั ง และภำพถ่ ำยในกำรหำข้ อมู ลทำงภู มิศ ำสตร์ เขี ยนแผนผัง ง่ ำย ๆ ของสถำนที่ส ำคัญ ในโรงเรี ย น และชุมชน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในชุมชนจำกอดีต จนถึ ง ปั จ จุ บั น กำรพึ่ ง พำสิ่ ง แวดล้ อ มในกำรด ำรงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จำกกำรกระท ำ ของมนุษย์ ควำมแตกต่ำงของเมืองและชนบท กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศึกษา ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โดยใช้ก ระบวนกำรสื บค้ น กระบวนกำรขัด เกลำทำงสัง คม กระบวนกำรทำงจริยธรรม กระบวนกำรพัฒนำค่ำนิยม กระบวนกำรประชำธิปไตย กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ การทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมื อ งและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เห็ น ความส าคั ญ ของการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และป้ อ งกั น การทุจริต นำหลักธรรมทำงศำสนำและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมร่วมกัน อย่ำงสันติสุข เห็นคุณค่ำ ชื่นชม วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสำนภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีจิตสำธำรณะ

38

รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2 ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ส 5.1 ป.3/1, ส 5.2 ป.3/1, รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด

ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 ป.3/3 ป.3/3, ป.3/4 ,ป.3/3 ป.3/3 ป.3/3 ป.3/2, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส13201 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึก ษำ รู้ เข้ ำ ใจ ศัก รำชที่ส ำคัญ ตำมปฏิ ทิน ที่ใ ช้ ในชีวิ ตประจ ำวั น ปัจ จัย ที่ มีอิ ทธิ พ ล ต่อ กำรตั้ งถิ่ น ฐำนและพั ฒนำกำรของชุม ชน พระนำมและพระรำชกรณีย กิจ โดยสัง เขปของ พระมหำกษั ต ริ ย์ ไ ทยที่ เ ป็ น ผู้ ส ถำปนำอำณำจั ก รไทย พระรำชประวั ติ แ ละพระรำชกรณี ย กิ จ ของพระมหำกษั ต ริ ย์ ใ นรั ช กำลปั จ จุ บั น โดยสั ง เขป วี ร กรรมของบรรพบุ รุ ษ ไทยที่ มี ส่ ว นปกป้ อ ง ประเทศชำติ ใช้ ก ระบวนกำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์ กำรวิ เ ครำะห์ กำรอธิ บ ำย บอก ระบุ สรุ ป เปรียบเทียบ แสดงลำดับเหตุกำรณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐำนและแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ควำมเหมือน และควำมต่ำงทำงวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ ตระหนักในคุณค่ำ ควำมสำคัญของประวัติศำสตร์ที่มีต่อตนเองและสังคม รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2 ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

39

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส14101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ รู้ เข้ำใจ ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือในฐำนะเป็นศูนย์ รวมจิตใจของศำสนิกชน พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศธรรม หรือประวัติศำสดำที่ตน นับถือตำมที่กำหนด ประวัติศำสดำของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป ควำมสำคัญและมีส่วนร่วม ในกำรบำรุงรักษำศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ สิทธิพื้นฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ในชีวิตประจำวัน อธิบำยอำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบประชำธิปไตย อธิบำยบทบำท หน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร บอกสิทธิพื้นฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผู้บริโภค หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้ำที่เบื้องต้น ของเงิน แหล่งทรัพยำกรและสิ่งต่ำง ๆ ในจังหวัดเลยด้วยแผนที่ สภำพแวดล้อม ทำงกำยภำพของชุมชนที่ส่งผลต่อกำรดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดเลย กำรใช้ภำษำถิน่ สื่อสำรกับคน ในท้องถิ่นได้ถูกต้อง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ แวดล้อมในจังหวัดเลย และผลที่เกิดจำกกำร เปลี่ยนแปลงนั้น ศึกษา ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ใช้ กระบวนกำรวิ เครำะห์ แยกแยะ สรุ ป อธิบำย อภิ ปรำย ระบุ และปฏิ บัติ กำรแสดง ควำมเคำรพพระรั ต นตรั ย ปฏิ บั ติ ต ำมไตรสิ ก ขำและหลั ก ธรรมโอวำท 3 ในพระพุ ท ธศำสนำ หรือหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันเป็นชำติได้อย่ำงสมำนฉันท์ มีมรรยำทของควำมเป็นศำสนิกชนที่ดีตำมที่กำหนด ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญ ทำงศำสนำ ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน ปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้แผนที่ ภำพถ่ำย ระบุ ลักษณะสำคัญทำงกำยภำพของจังหวัดเลย ตนเอง ใช้แผนที่อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ สิ่ง ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดเลย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติ สำวก ชำดก/เรื่องเล่ำและศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด เห็นความสาคัญของการต่อต้านทุจริต และป้องกันการทุจริต ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตำมหลักศำสนำ พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต กำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ กำรมีสติ ที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่กำหนด

40

รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2 ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส14201 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึก ษำ รู้ เข้ำ ใจกำรนั บ ช่ ว ง เวลำ เป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และสหั สวรรษ ยุ ค สมั ย ในกำรศึ กษำประวั ติข องมนุ ษ ยชำติ โดยสัง เขป ประเภทหลัก ฐำนที่ ใ ช้ใ นกำรศึ กษำควำมเป็ น มำ ของท้องถิ่น กำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์และยุคประวัติศำสตร์ โดยสังเขป ยกตัวอย่ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่พบในท้องถิ่นจังหวัดนครรำชสีมำ ปรำสำท หินพิมำย แหล่งโบรำณคดีบ้ำนปรำสำท เป็นต้น ที่แสดงพัฒนำกำรของมนุษยชำติ พัฒนำกำร ของอำณำจักรสุโขทัยโดยสังเขป ประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญ สมัยสุโขทัย ภูมิปัญ ญำไทย ที่สำคัญ สมัยสุโขทัยที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ ใช้กระบวนกำรทำงประวัติศ ำสตร์ สืบ ค้น วิเครำะห์แ ยกแยะ สรุป อธิบำย อภิปรำย ระบุ บอก เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น และประวัติศำสตร์สมัยสุโขทัย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ ำ และควำมส ำคั ญ มี ค วำมภำคภู มิ ใ จ ประวั ติ ศ ำสตร์ ท้ อ งถิ่ น และประวัติศำสตร์สมัยสุโขทัย รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2 ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

41

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส15101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย สรุป มรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้รับจำกพุทธศำสนำ พุ ท ธประวั ติ พุ ท ธศำสนำ พุ ท ธศำสนิ ก ชน ชำดกพระไตรปิ ฎ ก พระรั ต นตรั ย ไตรสิ ก ขำ โอวำท 3 พุทธศำสนสุภำษิต ฝึกพัฒนำจิต ทำสมำธิ สวดมนต์ แผ่เมตตำ หลักธรรม ปฏิบัติต น ของศำสนิกชนที่ดีของศำสนสถำนต่ำง ๆ ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย สรุป กำรปฏิบัติตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ ในกำรเป็น พลเมื องดี เคำรพเทิ ดทูน สถำบั นชำติ ศำสนำ พระมหำกษัต ริย์ อนุรั กษ์ เผยแพร่ ภูมิปั ญญำท้ องถิ่ นของชุม ชน โครงสร้ำง อำนำจ บทบำท หน้ ำที่ ควำมส ำคั ญ ของผู้ บริ หำร ในกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรบริกำรสำธำรณะประโยชน์ในชุมชน ศึกษำ วิเ ครำะห์ อภิปรำย สรุป เกี่ ยวกับ ควำมหมำยและประเภทของปัจ จัยกำรผลิ ต เทคโนโลยีในกำรผลิตสิ นค้ำและบริกำร พฤติก รรมของผู้บริโภค หลัก กำรปรัชญำของเศรษฐกิ จ พอเพียง ประเภทของสหกรณ์ กำรประยุกต์ หลักกำรของสหกรณ์มำใช้ในชีวิตประจำวัน บทบำท หน้ำที่ของธนำคำรดอกเบี้ยเงินฝำกและดอกเบี้ยกู้ยืม กำรฝำกเงิน ผลดีและผลเสียของกำรกู้ยืมเงิน ทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อเศรษฐกิจ ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย สรุป ตำแหน่ง ระยะ ทิศทำง ภูมิลั กษณ์ ควำมสัมพัน ธ์ ของลั ก ษณะทำงกำยภำพ สั ง คมในภู มิ ภ ำคของตนเอง สภำพแวดล้ อ มทำงกำยภำพ อิ ท ธิ พ ล ของสภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ กำรตั้ง ถิ่น ฐำน กำรย้ ำยถิ่น ที่ ก่อ ให้ เกิ ดวิ ถีชี วิ ต กำรสร้ ำ งสรรค์ วั ฒ นธรรมในภู มิ ภ ำค ผลจำกกำรรั ก ษำท ำลำยสภำพแวดล้ อ ม และแนวทำง ในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อมในภูมิภำค ศึกษา ความหมายของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โดยใช้ก ระบวนกำรสืบค้ น กำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรพัฒนำค่ำนิย ม กระบวนกำร แก้ปัญหำ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ เป็นศำสนิกชน ที่ดี เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง ต้า นทุ จ ริต ปฏิบั ติ ต นตามหน้ า ที่พ ลเมื องและมี ความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เห็ นความสาคั ญ ของ การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เป็ น พลเมื อ งดี ใ นกำรปกครองประชำธิ ป ไตยที่ มี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตำมหลักประมุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่ำ ภูมิใจในควำมเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

42

รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2 ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด

ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 ป.5/3 ป.5/3 ป.5/3 ป.5/3 ป.5/3

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส15102 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ รู้ เข้ำใจ ควำมเป็นมำของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐำนที่หลำกหลำยรวบรวมข้อมูลจำก แหล่งต่ำง ๆ เพื่อตอบคำถำมทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงมีเหตุผล ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรำวในท้องถิ่น อิทธิพลของอำรยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้โ ดยสังเขป อิทธิพ ลของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่มีต่ อสัง คมไทยปัจจุบันโดยสัง เขป พัฒ นำกำรของอำณำจั ก รอยุ ธ ยำและธนบุ รี โ ดยสั ง เขป ปั จ จั ย ที่ ส่ง เสริ ม ควำมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทำง เศรษฐกิจและกำรปกครองของอำณำจักรอยุธยำ ประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยำ และธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ ภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำ แก่กำรอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์ กำรสื บ ค้ น อธิ บ ำย อภิ ป รำย บอก ระบุ ในกำรศึกษำและเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นระดับภูมิภำคและควำมเป็นมำ ควำมเจริญรุ่งเรือง ของอำณำจักรอยุธยำและอำณำจักรธนบุรี ตระหนักในควำมสำคัญ เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ต่อไป รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

43

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส16101 สังคมศึกษำ ฯ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ ค้ นคว้ ำ วิ เครำะห์ อธิ บำย อภิป รำย รวบรวมข้อ มูล สรุป และเห็ นคุ ณค่ ำ เกี่ยวกับควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นศำสนำประจำชำติ และศำสนำที่ตนนับถือ พุทธประวัติ และประวัติศำสดำของศำสนำที่ตนนับถือ ควำมสำคัญ ของพระรัตนตรัย หลักธรรม ที่สำคัญของศำสนำ ไตรสิกขำ โอวำท 3 พุทธศำสนสุภำษิต หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ ศำสนพิธี วันสำคัญทำงศำสนำ มำรยำทที่ดีของพระพุทธศำสนิกชน ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมหมำยและประเภทของวัฒนธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกำรเมือง กำรปกครองในสังคมปัจจุบัน กำรปกครองระบบประชำธิ ป ไตย อั นมี พ ระมหำกษั ต ริย์ เ ป็ น ประมุ ข ลั ก ษณะและควำมส ำคั ญ ของกำรเป็น พลเมื องที่ดี ตลอดจนควำมแตกต่ ำงและควำมหลำกหลำยทำงวั ฒนธรรม ค่ำ นิย ม ควำมเชื่อ ปลูกฝังค่ำนิย มด้ำนประชำธิปไตย สิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพ กำรดำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุข ในสัง คมไทยและสังคมโลก แยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง อธิ บ ำยบทบำทของผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภค ทรั พ ยำกร หลั ก กำรใช้ ท รั พ ยำกร หลั ก กำร และประโยชน์ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภค ธนำคำร และรั ฐ บำล กำรด ำรงชี วิ ต อย่ำงมีดุลยภำพ และกำรไทย และภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก กำรใช้แผนที่ และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ควำมสัมพันธ์กันของสิ่งต่ำงๆ ในนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน บอกลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และสรุปลักษณะทำงกำยภำพ แหล่งทรัพยำกร และภูมิอำกำศของประเทศระบบธรรมชำติ ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสภำพแวดล้อม ทำงธรรมชำติ และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น กำรนำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนกำรคิ ดวิเครำะห์ กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรขัด เกลำทำงสัง คม กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรประชำธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีค่ำนิยมที่ดีงำม เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และเห็นความสาคัญของการต่อต้านทุจริตและป้องกันการทุจริต มีทักษะ กระบวนกำรและมีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม ภำคภูมิใจ ในระบอบกำรปกครองประชำธิปไตย

44

รหัสตัวชี้วัด ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ป.6/3 ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ส16201 ประวัตศิ ำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ อธิบำยควำมสำคัญของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงง่ำย ๆ นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำนที่หลำกหลำยในกำรทำควำมเข้ำใจเรื่องรำวสำคัญ ในอดีต อธิบำยสภำพสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำนในปัจจุบัน บอกควำมสัมพันธ์ ของกลุ่มอำเซียนโดยสังเขป อธิบำยพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป อธิบำยปัจจัย ที่ส่ง เสริมควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่ำง ผลงำนของบุคคลสำคัญด้ำนต่ำง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ อธิบำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ ที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์ กำรสื บ ค้ น อธิ บ ำย อภิ ป รำย บอก ระบุ ในกำรศึกษำและเรี ยนรู้ประวัติศำสตร์ในระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำน และควำมเป็นมำ ควำมเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ตระหนักในควำมสำคัญ เห็นคุณค่ำ ชื่นชมสิ่ง ที่เรียนรู้จำกประวัติศำสตร์เพื่อกำรอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

45

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับชัน้ ประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน พ11101 พ12101 พ13101 พ14101 พ15101 พ16101

สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง

46

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ11101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำ ลักษณะ หน้ำที่ และกำรดูแลรักษำ อวัยวะภำยนอก ตำ หู คอ จมูก ผม มือ เท้ำ เล็บ ผิวหนัง อวัยวะภำยในช่องปำกที่มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัย สมำชิก และควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกในครอบครัว จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ลักษณะควำมแตกต่ำง ของเพศชำย และเพศหญิง ธรรมชำติของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยในชีวิตประจำวันแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยด้วยกำรเล่นเกมพื้นบ้ำนและพื้นเมือง อย่ำงง่ำย และกิจกรรมทำงกำยที่ใช้กำรเคลื่อนไหวตำมธรรมชำติ เช่น กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ด กำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นเกม เบ็ดเตล็ดกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ กำรบอกลักษณะอำกำรเจ็บป่วยและวิธีปฏิบัติต น เมื่อมีอำกำรเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตนเอง กำรระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียนและวิธีกำร ป้องกั น กำรบอกสำเหตุที่ทำให้เ กิดอัน ตรำยจำกกำรเล่นและกำรป้องกั น กำรแสดงคำพู ด หรือท่ำทำง ขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลที่ควรขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ำยที่บ้ำนและโรงเรียน โดยใช้ทักษะกระบวนกำร คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ อภิปรำยสรุป เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้มีทักษะในด้ำนกำรเคลื่อนไหว อย่ำงสมดุล เพื่อให้เห็นคุณค่ำของกำรรักษำสุขภำพ ใฝ่เรียนรู้ มีควำมซื่อสัตย์ต่อกฎ กติกำต่ำง ๆ มีวินัยในตนเองในกำรดูแลรักษำสุขภำพ ตลอดจนรักควำมเป็นไทยโดยเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำย และกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2 พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2 พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

47

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ12101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำลักษณะหน้ำที่และกำรดูแลรักษำอวัยวะภำยใน เช่น สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพำะอำหำร ลำไส้ ที่มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัย กำรระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และสมำชิกในครอบครัว ควำมสำคัญของเพื่อน กำรระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ ควำมภำคภูมิใจ ในตนเอง (ในควำมเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย) กำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่ อ นที่ และแบบใช้อุป กรณ์ ประกอบกำรเล่นเกมเบ็ ดเตล็ดและเข้ำร่ว มกิจ กรรมทำงกำย ที่วิธีเล่นอำศัยกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยด้วยเกม พื้นบ้ำนประกอบอุปกรณ์ กำรบอกลักษณะของกำรมีสุขภำพดี กำรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์ กำรระบุ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพ กำรอธิบำยอำกำร และวิธีป้องกัน ตลอดจน กำรปฏิบั ติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่ วยและบำดเจ็บสำเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเ หตุทำงน้ ำ และทำงบก ชื่อยำสำมัญประจำบ้ำน และกำรใช้ยำตำมควำมจำเป็นและตำมลักษณะอำกำร กำรใช้ สมุนไพรไทยตำมควำมจำเป็นและรักษำโรค กำรระบุโทษของสำรเสพติด และสำรอันตรำยใกล้ตัว และวิธีป้องกันสัญลักษณ์ ป้ำยเตือน และควำมหมำยของสัญลักษณ์ ป้ำยเตือนของสิ่งของหรือสถำนที่ ที่เป็นอันตรำย กำรระบุสำเหตุ อันตรำย และวิธีป้องกันอันตรำยจำกอัคคีภัย โดยใช้ทักษะกระบวนกำร คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ อภิปรำย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อให้เห็นควำมสำคัญของกำรดูแลรักษำสุขภำพ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในตนเอง เข้ำร่วม กิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2 พ 2.1 ป.2/3, ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2 พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2 พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

48

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ13101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชั่วโมง ................................................................................................................................................................ ศึกษำกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เกณฑ์มำตรฐำน และปัจจัย ที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต อำหำร กำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อน ควำมสำคัญและควำมแตกต่ำง วิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน กำรป้องกันตนจำกกำรล่วงละเมิ ดทำงเพศ กำรเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบต่ำง ๆ อย่ำงมีทิศทำง และกำรเคลื่ อ นไหวร่ ำ งกำยด้ ว ยเกมพื้ น บ้ ำ นโดยกำรบั ง คั บ ทิ ศ ทำง กำรเล่ น เกมเบ็ ด เตล็ ด แนวทำงกำรเลือกออกกำลังกำย กำรละเล่นพื้นเมือง กำรเล่นเกมที่เหมำะสม กำรใช้ข้อมูลเพิ่มทักษะ กลไก ระเบียบ กฎ กติกำ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกมและกำรละเล่น พื้นเมือง กำรติดต่อและวิธีป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค อำหำรหลัก 5 หมู่ กำรแปรงฟัน สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย เพื่อสุขภำพ วิธีปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุในบ้ำน โรงเรี ยน กำรเดิน ทำง กำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุค คลและแหล่ง ต่ำง ๆ เมื่อ เกิดเหตุร้ำ ย หรืออุบัติเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นและวิธีกำรปฐมพยำบำล โดยใช้ทักษะกระบวนกำร คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ อภิปรำย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้สุขศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ กฎ ระเบียบ กติกำ ต่ำง ๆ มีวินัยในกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจน รักควำมเป็นไทยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข รหัสตัวชี้วัด พ1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 พ2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 พ3.1 ป.3/1, ป.3/2 พ3.2 ป.3/1, ป.3/2 พ4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 พ5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

49

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ14101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำกำรของร่ำงกำยและจิตใจตำมวัย ควำมสำคัญ วิธีดูแลรักษำกล้ำมเนื้อกระดูก และข้อที่มีผลต่อสุขภำพกำรเจริญ เติบโต และพัฒนำกำรให้ทำงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุณลักษณะของควำมเป็นเพื่อนและสมำชิกที่ดีของครอบครัว กำรมีพฤติกรรม ที่เหมำะสมกับเพศของตนตำมวัฒนธรรมไทย วิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็นอันตรำยและไม่เหมำะสม ในเรื่องเพศ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบผสมผสำนทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และ กำรใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรบริหำรร่ำงกำยด้วยท่ำมือเปล่ำประกอบจังหวะ โดยเน้นเอกลักษณ์ไทย เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด กีฬำพื้นฐำนกำรออกกำลังกำย เล่นเกมตำมควำมชอบของตนเอง และเล่นกีฬำพื้นฐำนร่วมกับผู้อื่น กำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของตนเองในกำรออกกำลังกำย เล่นเกม และเล่นกีฬำตำมตัวอย่ำง และแบบปฏิบัติของผู้อื่นคุณค่ำของกำรออกกำลังกำย เล่นเกมและเล่นกีฬำ ที่มีต่อสุขภำพ กำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำกำรเล่น กีฬำพื้นฐำนตำมชนิดกีฬำที่เล่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สิ่งแวดล้อมกับสุขภำพ กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภำพ สภำวะ อำรมณ์ และควำมรู้สึ ก ผลที่มี ต่อสุ ขภำพในทำงบวกและทำงลบ กำรวิเ ครำะห์ข้ อมู ลบนฉลำกอำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรทดสอบกำรปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพ ทำงกำย ควำมสำคัญ หลักกำรใช้ยำ วิธีปฐมพยำบำล ผลเสียของกำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ และวิธีกำร ป้องกัน โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ อภิปรำย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรเคลื่อนไหวอย่ำงสมดุล เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้สุขศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ต่อกฎ ระเบียบ กติกำ ต่ำง ๆ มีวินัยในกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจน รักควำมเป็นไทยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

ป.4/3 ป.4/3 ป.4/3, ป.4/4 ป.4/3, ป.4/4 ป.4/3

50

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ15101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึกษำควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำร และระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุขภำพกำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำร และวิธีกำรดูแลรักษำให้ทำงำนตำมปกติ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ กำรดูแลตนเอง และกำรปฏิบัติตนได้เหมำะสมตำมวัฒนธรรมไทย ลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัว กำรจัดรูปแบบกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบผสมผสำนและกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และกำรใช้อุปกรณ์ประกอบตำมแบบที่กำหนด เกมนำไปสู่กีฬำและกิจกรรมกำรเคลื่อนไหว แบบผลัดที่มีกำรตี เขี่ย รับ-ส่งสิ่งของ ขว้ำงและวิ่ง กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรง และควำมสมดุล กำรใช้ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ กำรเล่นกีฬำ ไทยประเภทบุคคล/ทีม กฎกติกำ มำรยำท สิทธิของตนเองในกำรเล่นกีฬำไทยหลักกำรและรูปแบบ กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นเกม กำรเล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกลที่เหมำะสมกับวัย และกำรสร้ำง ทำงเลือกในวิธีปฏิบัติในกำรเล่นกีฬำอย่ำงหลำกหลำย กำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ วิธีกำร ค้นหำข้อมูลข่ำวสำรทำงสุขภำพจำกแหล่งต่ำง ๆ หลักกำรเลือกซื้ออำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพ หลักกำรปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน สมุนไพรไทยเพื่อกำรป้องกันโรค กำรทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมมำตรฐำนที่กำหนด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้สำร เสพติดและผลกระทบต่อร่ำงกำย กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำและกำรหลีกเลี่ยง สำรเสพติดอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภำพ กำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่นกีฬำ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ อภิปรำย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรเคลื่อนไหวอย่ำงสมดุล เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้สุขศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ต่อกฎ ระเบียบ กติกำ ต่ำง ๆ มีวินัยในกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจน รักควำมเป็นไทยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2 พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

ป.5/3 ป.5/3, ป.5/3, ป.5/3, ป.5/3,

ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 ป.5/4 ป.5/4, ป.5/5 ป.5/4, ป.5/5

51

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน พ16101 สุขศึกษำและพลศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ศึก ษำเกี่ย วกั บ ควำมส ำคัญ ของระบบสื บ พั นธุ์ ระบบไหลเวี ยนโลหิ ตและระบบหำยใจ ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโต และพัฒนำกำรดูแลรักษำระบบสืบพันธุ์ กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธ์ ภำพกับผู้อื่น ปัจจัยที่ช่วยให้กำรทำงำนกลุ่มประสบควำมสำเร็จ ควำมสำมำรถส่วนบุคคล หน้ำที่ ของสมำชิกในกลุ่ม กำรยอมรับควำมคิดเห็น ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำมรับผิดชอบ พฤติกรรม เสี่ยงนำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์ กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำรเคลื่อนไหวร่วมกับ ผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสำนในกำรร่วมกิจกรรมทำงกำย กำรเคลื่อนไหวในเรื่องกำรรับแรง กำรใช้แรงและควำมสมดุลกับกำรเสริมทักษะกำรเคลื่อนไหวในกำรเล่นเกมและกีฬำ กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภทบุคคลและประเภททีม กำรใช้ข้อมูลด้ำนทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง และเพิ่มพูน ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ กำรนำควำมรู้และหลักกำรของกิจกรรม นันทนำกำรไปใช้เป็นพื้นฐำนกำรศึกษำหำควำมรู้ ประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำยและกำรสร้ำงเสริมบุคลิกภำพ กำรเล่นเกมที่ใช้ทักษะกำรวำงแผน กำรเพิ่มพูน ทักษะออกกำลังกำยและกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเป็นระบบ กำรเล่นกีฬำประเภทบุคคลและประเภททีม ที่ชื่นชอบ กำรประเมินทักษะกำรเล่นกีฬำของตน กฎ กติกำในกำรเล่นกีฬำไทยประเภทบุคคล/ทีม กีฬำสำกลตำมชนิดกีฬำที่เล่น ควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ ปัญหำของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภำพ กำรป้องกันและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ โรคติดต่อสำคัญที่ระบำด ในปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรค กำรป้องกันกำรระบำดของโรค พฤติกรรม ที่แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพของส่วนรวม วิธีทดสอบสมรรถภำพทำงกำย กำรสร้ำงเสริม และปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ภัยธรรมชำติ ลักษณะของ ภัยธรรมชำติ ผลกระทบจำกควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ ำงกำย จิตใจและสังคม กำรปฏิบัติ ตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกธรรมชำติ สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด ทักษะกำรสื่อสำรให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง สำรเสพติด โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ อภิปรำย ปรับปรุง แก้ไ ข เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรเคลื่อนไหวอย่ำงสมดุล เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้สุขศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ต่อกฎ ระเบียบ กติกำ ต่ำง ๆ มีวินัยในกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจน รักควำมเป็นไทยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยและกีฬำที่เหมำะสมกับเพศและวัยตำมวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยและกีฬำร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข

52

รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2 พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2 พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ป.6/3, ป.6/4 ป.6/3

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน ศ11101 ศ12101 ศ13101 ศ14101 ศ15101 ศ16101

ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง

53

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ1101 ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง …………………………………………………….………………………………………………………………………………………… รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งต่ำงๆรอบตัวและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น บอกควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีทักษะพื้นฐำนกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในกำรสร้ำง งำนวำดภำพระบำยสี กำรปั้น สร้ำงงำนทัศนศิลป์ด้วยกำรทดลองสีด้วยเทคนิคง่ำย ๆ และวำดภำพ ระบำยสีภำพธรรมชำติที่ตนชื่นชอบตำมควำมรู้สึกของตนเอง รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ ในชีวิตประจำวัน รู้เข้ำใจและเลียนแบบกำรเคลื่อนไหวลักษณะต่ำงๆ แบบธรรมชำติ คน สัตว์ สิ่ง ของ ประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลง แสดงท่ำทำงง่ำยๆ กำรร้องเพลงง่ำย ๆ และบทเพลง ในท้องถิ่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมดนตรี กำรร้องเพลง กำรเคำะจังหวะ กำรเคลื่อนไหวประกอบเพลง กำรบอกเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ กระบวนกำรอภิป รำย กระบวนกำรกลุ่ ม กำรสื บค้ นข้ อมูล และกำรบั นทึ กข้ อมู ล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และเห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ดนตรี นำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภู มิปัญญำไทย กำรชื่นชมและกำรนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ศ 1.2 ป.1/1 ศ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ศ 2.2 ป.2/1 ศ 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ศ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

54

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ12101 ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. ศึกษำ วิเครำะห์ กำรบรรยำย รูปร่ำง รูปทรงที่พบในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธำตุ และงำนทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี รูปร่ำง และรูปทรง เรื่องรำว กำรเลือก สร้ำงงำนทัศนศิลป์ต่ำง ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งำนวำด งำนปั้นและงำนพิมพ์ภำพ รูปแบบงำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว กำรฝึกทักษะ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ 3 มิติ กำรสร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัดหรือ ฉีกกระดำษ กำรวำดภำพ เพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน กำรบอกควำมสำคัญ ของงำนทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน กำรอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ศึกษำกำรจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียง ที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงต่ำ - ดังเบำ ยำวสั้น ของดนตรี สิ่งต่ำง ๆ ที่ก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่ำงกัน ลักษณะของเสียงดังเบำ และควำมช้ำเร็วของจังหวะ ควำมเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กำรเคำะจังหวะหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยให้สอดคล้องกับเนื้อหำของเพลง กำรร้องเพลงง่ำย ๆ ที่เหมำะสมกับวัย โดยใช้ กระบวนกำรคิด วิเ ครำะห์ กำรอภิป รำย กระบวนกำรกลุ่ ม กำรสื บค้ นข้ อมู ล และกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และเห็นคุณค่ำ ของกำรนำควำมรู้ไ ปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ใ นกำรดำเนิ นชี วิ ตประจำวัน ศึก ษำ วิ เครำะห์ กำรบอก ควำมหมำยและควำมสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ควำมสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง ดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ำย ๆ กำรระบุมำรยำทในกำรชมกำรแสดง กำรเล่น กำรละเล่น กำรเคลื่ อนไหวขณะอยู่ กับ ที่แ ละกำรเคลื่ อนที่อ ย่ำ งมี รูป แบบ กำรเคลื่ อนไหวที่ สะท้อ นอำรมณ์ ของตนเองอย่ำงอิสระ ท่ำทำง เพื่อสื่อควำมหมำยแทนคำพูด ท่ำทำงประกอบจังหวะอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรใช้ ภำษำท่ ำ และนำฏยศั พ ท์ป ระกอบจั ง หวะ กำรแสดงและกำรเข้ ำ ร่ว มกิจ กรรมทำงดนตรี ของท้องถิ่นในโอกำสพิเศษ กำรละเล่นพื้นบ้ำน กำรเชื่อมโยงกำรละเล่นพื้นบ้ำนกับกำรดำรงชีวิต ของคนไทย กำรระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในกำรละเล่นพื้นบ้ำน โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย กระบวนกำรกลุ่ม กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนิ น ชีวิตประจำวัน รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ศ 1.2 ป.2/1, ป.2/2 ศ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ศ 2.2 ป.2/1, ป.2/2 ศ 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ศ 3.2 ป.2/1, ป.2/2, รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด

ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ป.2/3

55

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ13101 ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษำ วิเครำะห์ กำรบรรยำย รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงผลงำนเมื่อชมงำนทัศนศิลป์ กำรบรรยำยเหตุผลและวิธีกำรในกำรสร้ำง งำนทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ กำรจำแนกทัศนธำตุของสิ่งต่ำง ๆ ในธรรมชำติ สิ่ง แวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง และพื้นผิว มีทักษะพื้นฐำน ในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนปั้น กำรวำดภำพ กำรระบำยสีสิ่ง ของรอบตัว กำรถ่ำยทอด ควำมคิดควำมรู้สึกจำกเหตุกำรณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่ำง รูปทรง สี และพื้นผิว กำรระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง กำรระบุ และกำรจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ ที่เน้นในงำนทัศนศิลป์นั้น ๆ กำรบรรยำยลักษณะรูปร่ำง รูปทรงในงำนกำรออกแบบสิ่งต่ำง ๆ ที่มีในบ้ำนและโรงเรียน กำรเล่ำถึงที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น กำรอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์กำรอภิปรำยกระบวนกำร กลุ่ม กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของกำรนำ ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษำ วิเครำะห์ กำรระบุรูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อกำรดำเนิน ชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคำะ กำรบอกบทบำทหน้ำที่ ของเพลงที่ได้ยิน กำรขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ำย ๆ กำรเคลื่อนไหวท่ำทำงสอดคล้องกับอำรมณ์ ของเพลงที่ฟัง กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น กำรนำ ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมโดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย กระบวนกำรกลุ่ม กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนิน ชีวิตประจำวันศึกษำ วิเครำะห์ กำรสร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ รำวงมำตรฐำน เพลง พระรำชนิพนธ์ สถำนกำรณ์สั้น ๆ สถำนกำรณ์ที่กำหนด กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลงตำมรูปแบบ นำฏศิลป์ กำรเปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของผู้แสดงและผู้ชม กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดง ที่เหมำะสมกับวัย กำรบอกประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน กำรเล่ำกำรแสดง นำฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น กำรระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของกำรแสดงนำฏศิลป์ กำรอธิบำยควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์ โดยใช้ กระบวนกำรคิด วิเ ครำะห์ กำรอภิป รำย กระบวนกำรกลุ่ ม กำรสื บค้ นข้ อมู ล และกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเห็นคุณค่ำ ของกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน

56

รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2 ศ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2 ศ 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ศ 3.2 ป.3/1, ป.3/2, รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 , ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 ป.3/3

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ14101 ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชั่วโมง …………………………………………………………………….………………………………………………………………………. สังเกตธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ เปรียบเทียบลักษณะรูปร่ำง รูปทรง ศึกษำ องค์ประกอบศิลป์ จำแนกทัศนธำตุโดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่ำง อภิปรำย อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออำรมณ์ของคน บรรยำยลักษณะของภำพโดยเน้นกำร จัดระยะควำมลึก น้ำหนักและแสงเงำ มีทักษะพื้นฐำนกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในกำรพิมพ์ภำพและกำร วำดภำพระบำยสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ำยทอดควำมรู้สึกและจินตนำกำร นำควำมรู้ และวิธีกำรทำงทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ จำแนก ระบุ อภิปรำยงำนทัศนศิลป์ ที่มำจำกวัฒนธรรม ในท้องถิ่น สืบทอดงำนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิ ปัญญำไทยและสำกล ศึกษำโครงสร้ำงของบทเพลง บอกประโยคเพลงง่ำยๆ จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทำงกำรเคลื่อนที่ขึ้นลงง่ำย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและควำมเร็ว ของจังหวะในเพลง ที่ฟัง อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมำะสมกับตนเอง ใช้และเก็บ เครื่องดนตรีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย บอกว่ำดนตรีสำมำรถใช้ในกำรสื่อเรื่องรำว ศึกษำและสำรวจ บอกแหล่งที่มำและควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่น ระบุควำมสำคัญ กำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล ศึกษำ องค์ประกอบนำฏศิลป์ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะพื้นฐำนทำงนำฏศิลป์ และกำรละครที่ใช้สื่อควำมหมำย อำรมณ์ กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ กำรประดิษฐ์ท่ำทำง หรือท่ำรำประกอบจังหวะพื้นเมือง อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรรำวงมำตรฐำน ระบำ กำรเล่ำเรื่อง โดยเน้น จุดสำคัญ ลักษณะเด่นของตัวละคร ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ หรือชุดกำรแสดง อย่ำงง่ำย ๆ ชมกำรแสดงเปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์กับกำรแสดงของท้องถิ่น เน้นควำมสำคัญ ของกำรแสดงควำมเคำรพในกำรเรียนและกำรแสดงนำฏศิลป์

57

เพื่อรู้และเข้ำใจ สำมำรถสร้ำงผลงำนทำงทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ น ำควำมรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น โดยใช้ ก ระบวนกำรทำงศิ ล ปะในกำรสร้ ำ งผลงำน กำรวิเครำะห์ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ ให้เห็นคุณค่ำของกำรจัดกิจกรรมศิลปะ รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ศ 1.2 ป.4/1, ป.4/ 2 ศ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ศ 2.2 ป.4/1, ป.4/2 ศ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ศ 3.2 ป.4/1, ป.4/2, รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ป.4/3, ป.4/4

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ15101 ศิลปะ กลุ่มสำรกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษำเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักงำนทัศนศิลป์ บรรยำย เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง งำนศิลป์ที่สร้ำงสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน วำดภำพโดยใช้เทคนิคของแสงเงำ น้ำหนักและวรรณะสี ปั้นดินน้ำมันหรือดินเหนียวจำกจินตนำกำร พิมพ์ภำพโดยเน้นกำรจัดภำพ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรจัดองค์ประกอบหลักงำนทัศนศิลป์และกำรสื่อควำมหมำยในงำน ทัศนศิลป์ของตนเอง อภิปรำยงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น บรรยำย ประโยชน์และคุณค่ ำของงำนทัศ นศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิ ตของคนในสั ง คม น ำควำมรู้และวิธีก ำรทำง ทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยเลือกเทคนิค วิธีกำร วัสดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงเหมำะสม ใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กำรอภิปรำย เพื่อแสดงออกถึง ควำมงำม ควำมประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกลและเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษำ องค์ประกอบดนตรีเกี่ยวกับกำรสื่ออำรมณ์ ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี ประเภทต่ำงๆ อ่ำน เขียนโน๊ตดนตรีไทยและสำกล เล่นเครื่องดนตรีเป็นทำนอง จังหวะ ร้องเพลงไทย ร้องเพลงสำกลหรือไทยสำกล ด้นสดง่ำยๆ โดยใช้ประโยคเพลงถำม- ตอบ ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม ในกำรแสดงออกตำมจินตนำกำร อธิบำยควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงดนตรี กับงำนประเพณีในท้องถิ่น

58

โดยกำรฝึกปฏิบัติ กำรแสดงออกตำมจินตนำกำรเพื่อสื่อควำมคิด จินตนำกำร ควำมรู้สึ ก ประทับใจและเห็นคุ ณค่ำ อธิบำยควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อนำไปสร้ำงสรรค์ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่ำ ของดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน ศึกษำองค์ประกอบของนำฏศิลป์ บรรยำยเกี่ยวกับจังหวะ ทำนอง คำร้องภำษำท่ำ นำฏย ศัพท์ อุปกรณ์ กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลงหรือท่ำรำประกอบเรื่องรำว แสดงท่ำทำงประกอบ เพลงหรือเรื่องรำวตำมควำมจินตนำกำร กำรแสดงนำฏศิลป์ ระบำ ฟ้อน รำวงมำตรฐำน โดยเน้นกำร ใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ในกำรสื่อควำมหมำยและกำรแสดงออก ศึกษำองค์ประกอบของละคร กำรเลือ กและเขี ยนเค้ำโครงเรื่อ ง บทละครสั้นๆ มี ส่วนร่วมในกลุ่มกั บกำรเขี ยนเค้ำโครงเรื่อ ง หรือบทละครสั้น ๆ ที่มำของกำรแสดงนำฏศิลป์เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ หลักกำร ชมกำรแสดง กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกและคุณ ค่ำของกำรแสดงบอกประโยชน์ที่ ไ ด้รับจำกกำรชม กำรแสดงนำฏศิลป์ เปรียบเทียบกำรแสดงกำรแสดงพื้นบ้ำนในแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม และประเพณี โดยแสดงนำฏศิลป์ ละครสร้ำงสรรค์ กำรแสดงออก กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึก เพื่อนำควำมรู้ และหลักกำรทำงด้ำนนำฏศิลป์มำใช้บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน สัม พัน ธ์ กับ กำรแสดงนำฏศิลป์ พื้น บ้ำ นที่ส ะท้ อ นถึ ง วั ฒ นธรรมและประเพณี ภู มิ ปัญ ญำท้ องถิ่ น ภูมิปัญญำไทยและสำกล รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2 ศ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2 ศ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2 รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

59

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ศ16101 ศิลปะ กลุ่มสำรกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. ศึกษำ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ สื่อควำมคิด ถ่ำยทอดจินตนำกำร ใช้สีคู่ตรงข้ำม แสงเงำ น้ำหนักงำนปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรต่ำง ๆ แสดงเป็นแผนภำพ แผนผัง ภำพประกอบ อธิบำย หลักกำรจัดขนำด สัดส่วน ควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ จำกรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ บทบำทของงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของควำมเชื่อ ควำมศรัทธำในศำสนำที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอันเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญำ ท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสร้ำงสรรค์งำน กระบวนกำรกลุ่มและรำยบุคคล เพื่อถ่ำยทอดควำมคิดหรือเรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำ ของกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงที่ฟังและศัพท์สังคีต จำแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ อ่ำน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกล ร้องเพลง ด้นสด สร้ำงสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีที่มำจำก วัฒนธรรมต่ำง ๆ สืบทอดดนตรีไทย จำแนกดนตรีที่มำจำกยุคสมัยที่ต่ำงกัน อิทธิพลของวัฒนธรรม ต่อดนตรีในท้องถิ่น บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง ควำมไพเรำะ ของเสียงดนตรี โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรกลุ่ม เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน นำควำมรู้และหลักกำรทำงดนตรีมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์ นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษำพื้นฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำฏศิลป์เบื้องต้น แสดงออกอย่ำงอิสระในกำรประดิษฐ์ ท่ำทำงประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น กำรแสดงนำฏศิลป์และละครสร้ำงสรรค์ กำรใช้เรื่องแต่ง จินตนำกำร ประสบกำรณ์ ละครสร้ำงสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมำตรฐำน กำรอธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์และกำรละครกับสิ่ง ที่ประสบในชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทำง นำฏศิลป์ กำรบอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ ควำมสำคัญพร้อมทั้งระบุประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดง หรือกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์ สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวและกำรถ่ำยทอดลีล ำ อำรมณ์ ศึกษำเพลง พื้นเมืองหรือท้องถิ่นระบุที่มำและประโยชน์ที่ไ ด้รับจำกกำรแสดง สิ่งที่มีควำมสำคัญ ต่อกำรแสดง นำฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดงหรือกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร โดยใช้ กระบวนกำรคิ ดวิ เครำะห์ กำรอภิ ปรำย กระบวนกำรกลุ่ม เพื่อ ให้เ กิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน

60

รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ศ 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ศ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2 รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7 ป.6/3 ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ป.6/3 ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

รำยวิชำพืน้ ฐำน กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำ รำยวิชำพื้นฐำน ง11101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ง12101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ง13101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ง14101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ง15101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ง16101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 40 จำนวน 40 จำนวน 80 จำนวน 80 จำนวน 80

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

61

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ง11101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบำยวิธีกำรแต่งกำยกำรจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้น กำรหยิบจับและใช้ของใช้ ส่วนตัว กำรแต่งกำยด้วยตนเอง กำรใช้อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร กำรใช้อุปกรณ์ในกำรดูแล รักษำพืช กำรใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดำษ กำรพับกระดำษเป็นของเล่น บอกข้อมูลที่สนใจ และแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ฝึกปฏิบัติใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร ใช้อุปกรณ์ในกำรดูแลรักษำพืช ใช้อุปกรณ์ วัดระยะและตัดกระดำษ พับกระดำษเป็นของเล่น โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน กำรจัดกำรกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน กำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง และรู้จักสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีควำมกระตือรือร้นและตรงเวลำในกำรทำงำน ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชีว้ ัด ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 รวมทัง้ หมด 3 ตัวชีว้ ดั

62

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ง12101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบำยบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกในบ้ำน อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์ของกำรกวำดบ้ำน กำรล้ ำ งจำน กำรจั ด วำงเสื้ อ ผ้ ำ กำรเก็ บ เสื้ อ ผ้ ำ กำรเก็ บ รองเท้ ำ กำรช่ ว ยครอบครั ว เตรี ย ม และประกอบอำหำร กำรเพำะเมล็ด กำรดูแลแปลงเพำะกล้ำ กำรทำของเล่น และประดิษฐ์ของใช้ ส่วนตัว ฝึกปฏิบัติกวำดบ้ำน ล้ำงจำน จัดวำงเสื้อผ้ำ เก็บเสื้อผ้ำ เก็บรองเท้ำ ช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบอำหำร เพำะเมล็ด ดูแลแปลงเพำะกล้ำ ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้ ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน กำรจัดกำรกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน กำรแสวงหำควำมรู้ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ในกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสมกับงำน ตลอดจนรู้จักสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อ ให้ผู้ เรีย นเกิ ดเจตคติ ที่ดีต่ อกำรทำงำน มีควำมประหยัดและปลอดภัยในกำรทำงำน ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รหัสตัวชีว้ ัด ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวมทัง้ หมด 3 ตัวชีว้ ดั

63

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ง13101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์ของกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กำรเรียน กำรทำควำมสะอำดกระเป๋ำ นักเรียน กำรทำควำมสะอำดรองเท้ำ กำรปัด กวำด เช็ด ถู บ้ำนเรือน กำรกรอกน้ำใส่ขวด กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน กำรเลือกใช้เสื้อผ้ำ กำรซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรเนำ กำรประกอบ อำหำร กำรเก็บรักษำอำหำร กำรปลูกผักสวนครัวในภำชนะ กำรบำรุงรักษำของเล่น และซ่อมแซม ของใช้ส่วนตัว กำรประดิษฐ์ของใช้ในโอกำสต่ำง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น กำรเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรจัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ กำรค้นหำ ข้อมูลอย่ำงมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลลักษณะต่ำง ๆ รวมทั้งบอกวิธีดูแลรักษำอุปกรณ์เทคโนโลยี สำรสนเทศ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ำควำมสะอำดกระเป๋ ำ นั ก เรี ย น ท ำควำมสะอำดรองเท้ ำ ปั ด กวำด เช็ ด ถู บ้ำนเรือน กรอกน้ำใส่ขวด ทำควำมสะอำดห้องเรียน เลือกใช้เสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรเนำ ประกอบอำหำร เก็บรักษำอำหำร ปลูกผักสวนครัวในภำชนะ บำรุงรักษำของเล่นและซ่อมแซม ของใช้ ส่ว นตัว ประดิ ษฐ์ ข องใช้ใ นโอกำสต่ำ ง ๆ โดยใช้ วั สดุ ในท้ องถิ่ น เลื อ กใช้สิ่ ง ของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ จัดกำรสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ ค้นหำข้อมูลอย่ำงมี ขั้น ตอน น ำเสนอข้อ มู ลลั ก ษณะต่ ำง ๆ ดู แลรั ก ษำอุ ปกรณ์เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ โดยใช้ทั ก ษะ กระบวนกำรท ำงำนอย่ ำ งเป็ น ขั้ น ตอน กำรจั ด กำรกระบวนกำรแก้ ปั ญ หำ กำรท ำงำนร่ ว มกั น กำรแสวงหำควำมรู้ ท ำงำนเพื่ อช่ ว ยเหลือ ตนเอง ครอบครั วและส่ ว นรวม ตลอดจนรู้จั ก สร้ ำ ง องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ กำรท ำงำน มี ค วำมสะอำด รอบคอบ และอนุ รั ก ษ์ สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำน ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชีว้ ัด ง 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ง 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ง 3.1 ป.3/1, ป.3/2 รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

64

ง14101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบ ำยเหตุผลในกำรดูแ ลรั กษำของใช้ส่ วนตัว กำรจัดโต๊ะ เขี ยนหนัง สือ กำรจั ดกระเป๋ ำ นัก เรี ยน กำรจั ดตู้ เสื้ อ ผ้ำ กำรขจั ด รอยเปื้ อนบนเสื้ อ ผ้ำ กำรซ่อ มแซมเสื้ อผ้ ำด้ ว ยกำรด้ น กำร ประกอบอำหำรและเครื่องดื่ม กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ กำรประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจำกใบตองและกระดำษ กำรจัดเก็บเอกสำรส่วนตัว กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อธิบำย ควำมหมำยและควำมสำคัญของอำชีพ ฝึกปฏิบัติดูแลรักษำของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะเขียนหนัง สือ จัดกระเป๋ำนักเรียน จัดตู้เสื้อผ้ำ ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรด้น ประกอบอำหำรและเครื่ องดื่ม ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จำกใบตองและกระดำษ จัดเก็ บ เอกสำรส่ ว นตั ว ปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนกำรท ำ งำนอย่ ำ งเป็ น ขั้ น ตอน กำรจัดกำรกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน และกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรทำงำน และรู้จักสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ กำรท ำงำน มี ม ำรยำท ขยั น อดทน รั บ ผิ ด ชอบ และซื่อสั ตย์ในกำรทำงำน รู้จัก ใช้พลัง งำนและทรัพยำกรในกำรทำงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ ำ ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชีว้ ัด ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ง 2.1 ป.4/1 รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

65

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ง15101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อธิบำยเหตุผลในกำรจัดห้องครัว กำรจัดตู้อำหำร กำรจัดโต๊ะอำหำร กำรจัดตู้เย็น กำรทำ ควำมสะอำดห้องน้ำและห้ องส้วม กำรซักเสื้อผ้ำ กำรตำกเสื้อผ้ำ กำรเก็บเสื้อผ้ำ กำรพับเสื้อผ้ำ กำรรี ดเสื้อ ผ้ำ กำรซ่ อมแซมเสื้อ ผ้ำด้ว ยกำรสอย กำรเย็บเครื่องเกำะเกี่ยว กำรเลือ กซื้ออำหำร และเครื่องดื่ม กำรปลูกพืชในแปลง กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้ำน กำรทำบัญ ชีครั วเรือน กำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ กำรดูแลรักษำและใช้สมบัติส่วนตัว สมำชิกในครอบครัวและส่วนรวม กำรประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ งจำกวัส ดุเหลือ ใช้ที่มีอยู่ ในท้องถิ่ นโดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี อำชีพต่ำง ๆ ในชุมชน และควำมแตกต่ำงของอำชีพ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด ห้ อ งครั ว จั ด ตู้ อ ำหำร จั ด โต๊ ะ อำหำร จั ด ตู้ เ ย็ น ท ำควำมสะอำดห้ อ งน้ ำ และห้องส้วม ซักเสื้อผ้ำ ตำกเสื้อผ้ำ เก็บเสื้อผ้ำ พับเสื้อผ้ำ รีดเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรสอย เย็บเครื่องเกำะเกี่ยว เลือกซื้ออำหำรและเครื่องดื่ม ปลูกพืชในแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้ำน ทำบัญ ชีค รัว เรื อน จัด เก็ บเอกสำรส ำคั ญ ดู แลรัก ษำและใช้ส มบั ติส่ วนตัว สมำชิ กในครอบครั ว และส่วนรวม ประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่ง จำกวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้ องถิ่นโดยใช้ กระบวนกำร เทคโนโลยี สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพต่ำง ๆ ในชุมชน และระบุควำมแตกต่ำงของอำชีพโดยใช้ ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน กำรจัดกำรกระบวนกำรแก้ปัญ หำกำรทำงำนร่วมกัน กำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำน และรู้จักสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติ ที่ดีต่อกำรทำงำน มีมำรยำทในกำรทำงำนกับสมำชิกในครอบครัว มีควำมประณีตในกำรทำงำน มีจิตสำนึกในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกำรทำงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ตลอดจนนำ ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชีว้ ัด ง 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ง 4.1 ป.5/1, ป.5/2 รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ัด

66

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน ง16101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชัว่ โมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… อภิ ป รำยแนวทำงในกำรดู แ ลรั ก ษำสมบั ติ ภ ำยในบ้ ำ น กำรซ่ อ มแซมเสื้ อ ผ้ ำ ด้ ว ยกำรปะ และกำรชุน กำรจัดอำหำรให้สมำชิกในครอบครัว กำรเตรียมประกอบอำหำรและเครื่องดื่มให้สมำชิก ในครอบครั ว กำรเลี้ ย งปลำสวยงำม กำรติ ด ตั้ ง ประกอบของใช้ ใ นบ้ ำ น กำรสร้ ำ งของใช้ ของตกแต่งให้สมำชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกำสต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี แผนที่ ควำมคิด และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำน อธิบำยส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักกำรเบื้องต้น ของกำรแก้ปัญ หำ กำรใช้ ค อมพิ วเตอร์ใ นกำรค้นหำข้อ มูล กำรเก็ บรักษำข้อ มูลที่ เป็น ประโยชน์ ในรูปแบบต่ำง ๆ กำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กำรใช้ คอมพิวเตอร์สร้ำงชิ้นงำนจำกจินตนำกำรหรืองำนที่ทำในชีวิตประจำวัน กำรวำงแผนในกำรเลือก อำชีพ กำรระบุควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอำชีพที่สนใจ ฝึกปฏิบัติดูแลรักษำสมบัติภำยในบ้ำน ซ่อมแซมเสื้อผ้ำด้วยกำรปะและกำรชุน จัดอำหำร ให้ส มำชิกในครอบครั ว เตรีย มประกอบอำหำรและเครื่ องดื่ มให้ส มำชิ กในครอบครั ว เลี้ ยงปลำ สวยงำม ติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้ำน สร้ำงของใช้ ของตกแต่งให้สมำชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ในโอกำสต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี แผนที่ควำมคิด และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำน โดยใช้ ทักษะกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนกำรจัดกำร กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน และกำรแสวงหำควำมรู้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นกำรค้ น หำข้ อ มู ล เก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ในรูปแบบต่ำง ๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ สร้ำงชิ้นงำนจำกจินตนำกำรหรืองำนที่ทำในชีวิตประจำวัน วำงแผนในกำรเลือกอำชีพ ระบุควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอำชีพที่สนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีมำรยำทในกำรทำงำนกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบในกำรใช้คอมพิวเตอร์สร้ำงชิ้นงำน มีคุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ ตลอดจนนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รหัสตัวชี้วัด ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2 รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด

รำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ

67

ระดับชัน้ ประถมศึกษำ

รำยวิชำพื้นฐำน อ11101 อ12101 อ13101 อ14101 อ15101 อ16101

ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

160 160 160 80 80 80

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

รำยวิชำเพิ่มเติม อ11201 อ12201 อ13201 อ14201 อ15201 อ16201

ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

40 40 40 40 40 40

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

68

อ11101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 160 ชั่วโมง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… เข้ำใจ คำสั่งในห้องเรียน ระบุตัวอักษรภำษำอัง กฤษ (letter names) เสียงอักษร ภำษำอังกฤษ (letter sounds) สะกดคำถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน อ่ำนออกเสียงในระดับคำ (stress) ประโยค (intonation) ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน เลือกภำพ ภำพเทศกำลของไทย คำศัพท์เกี่ยวกับ เทศกำล คำ กลุ่มคำ บทอ่ำน นิทำนง่ำย ๆที่มีภำพประกอบตรงตำมควำมหมำยที่ฟัง สนทนำสื่อสำร โต้ตอบด้วย ภำษำง่ำย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมต้องกำรของตน ใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่มและนันทนำกำร ภำยในวงคำศัพท์ประมำณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว เรื่องใกล้ตัว เข้ำใจควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวัฒนธรรมของเจ้ำของ ภำษำกับวัฒนธรรมไทย เข้ำใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ออกเสียง สระ กลุ่มคำ และประโยคคำถำม คำตอบง่ำย ๆ ได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ เข้ำใจภำษำท่ำทำง กำรสื่อสำร ของเจ้ ำ ของภำษำข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ เทศกำลส ำคั ญ และวั ฒ นธรรมของเจ้ ำ ของภำษำ ร่ ว มกิ จ กรรม ทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมเหมำะสม แสวงหำควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิ นจำกภำษำอังกฤษ ใช้ภ ำษำอั งกฤษเพื่ อรวบรวมคำศัพ ท์ที่ เกี่ ยวข้อ งใกล้ตั ว มี เจตคติที่ ดี เห็ นประโยชน์ และคุ ณค่ ำ ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ต 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ต 1.3 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ต 2.2 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1 รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

69

อ12101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 160 ชั่วโมง ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… เข้ำใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษรภำษำอังกฤษ (letter names) และสียงอักษรภำษำอังกฤษ (letter sounds) อ่ำนออกเสียง สะกดคำและประโยคง่ำย ๆ ถูกต้อง ตำมหลักกำรอ่ำนเลือกภำพ ภำพเทศกำล ประเพณีท้องถิ่น ตรงตำมควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ และประโยค(simple sentence)ที่ฟัง ตอบคำถำมจำกกำรฟัง ประโยค บทสนทนำหรือ นิทำนที่มี ภำพประกอบใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำรเครื่องดื่ม และนันทนำกำร ในวงคำศัพท์สะสมประมำณ 250-300 คำ (คำศัพท์ที่เป็น รูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรแนะนำตนเอง ทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษใน กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเพื่อแสดงควำมต้องกำรของตนเอง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและ เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว พูดแสดงควำมรู้สึกของตนได้เหมำะสมตำมมรรยำททำงสังคม พูดและทำท่ำทำง ประกอบ ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลสำคัญของ เจ้ำของภำษำ ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย เข้ำใจควำมแตกต่ำง ระหว่ำงภำษำอังกฤษ และภำษำไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค เข้ำใจคำกลุ่มคำที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว แสวงหำ ควำมรู้ควำมเพลิด เพลิน จำกภำษำอั ง กฤษ มีเจตคติที่ดี เห็ นประโยชน์และคุ ณค่ำ ในกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ต 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ต 1.3 ป.2/1 ต 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ต 2.2 ป.2/1 ต 3.1 ป.2/1 ต 4.1 ป.2/1 ต 4.2 ป.2/1 รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

70

อ13101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 160 ชั่วโมง ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… เข้ำใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่ำนออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทพูด เข้ำจังหวะ(chant)ง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน พัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม เลือก/ระบุ ภำพ หรือ สัญ ลัก ษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่ม คำและประโยคที่ฟั ง ภำพประเพณี ท้องถิ่น เทศกำล ตอบค ำถำมจำกกำรฟั ง /กำรอ่ ำ นประโยค บทสนทนำหรื อ นิ ท ำนง่ ำ ยๆใช้ ทั ก ษะภำษำอั ง กฤษ เพื่อสื่อควำมเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอำหำรเครื่องดื่ม และนันทนำกำร ในวงคำศัพท์สะสมประมำณ 350-450คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรแนะนำตนเอง ทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล บอกควำม ต้องกำรง่ำย ๆ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ระบุหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตำมที่ฟังหรืออ่ำน ใช้กริยำท่ำทำงประกอบกำรพูด /สนทนำตำมมรรยำทสัง คม /วัฒนธรรม ของเจ้ำของภำษำ บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ /งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ ร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย บอกควำมแตกต่ำงของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำยๆของภำษำอังกฤษและภำษำไทย เข้ำใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ใช้ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย น รวบรวมค ำศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใกล้ ตั ว จำกสื่ อ ต่ ำ ง ๆ แสวงหำควำมรู้ ควำมเพลิดเพลินจำกภำษำอังกฤษ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และ คุณค่ำในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 ต 1.3 ป.3/1, ป.3/2 ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ต 2.2 ป.3/1 ต 3.1 ป.3/1 ต 4.1 ป.3/1 ต 4.2 ป.3/1 รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

71

อ14101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 80 ชั่วโมง ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อ ง ค ำแนะนำในกำรเล่ นเกม กำรวำดภำพ หรือ กำรทำอำหำร และเครื่องดื่ม คำอนุญำตง่ำยๆ อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค ข้อควำมง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะ (chant) ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน พัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม เลือก/ระบุ ภำพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยวรรคตอนตรงตำมควำมหมำยของประโยค และข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่ำน ตอบคำถำมจำกกำรฟัง และอ่ำนประโยค บทสนทนำและนิทำนง่ำย ๆ ใช้ทักษะ ภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำงนันทนำกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ 550-700คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม และนำมธรรม) พู ด/เขีย นโต้ต อบในกำรสื่ อสำรระหว่ำ งบุ คคล พู ด/เขีย นแสดงควำมต้ องกำร และขอควำมช่วยเหลือ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงควำมรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่ำง ๆ พูด/วำดภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆใกล้ตัว ตำมที่ฟังหรืออ่ำน พูดแสดงควำมควำมคิดเห็นง่ำย ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่ำทำงประกอบ อย่ำงสุภำพตำมมรรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ตอบคำถำมเกี่ยวกับเทศกำล/วัน สำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ ของเจ้ำของภำษำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม ที่เหมำะสมกับวัย บอกควำมแตกต่ำงของเสียง ตัวอักษร คำกลุ่มคำ ประโยคและข้อควำมของ ภำษำอังกฤษและภำษำไทย บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลองตำม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย เทศกำล ประเพณี ควำมเชื่อ งำนฉลองในท้องถิ่น นำเสนอ ข้อมูลโดยกำรพูดและกำรเขียนจำกกำรค้นคว้ำรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ฟัง และพูด /อ่ ำ นในสถำนกำรณ์ ต่ ำง ๆ ที่เ กิ ด ขึ้ นในห้ อ งเรี ย นและสถำนศึ ก ษำ ใช้ ภ ำษำอั ง กฤษ ในกำรสืบค้นและรวบรวม ข้อมูลต่ำง ๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่ำของกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2 ต 3.1 ป.4/1 ต 4.1 ป.4/1 ต 4.2 ป.4/1 รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

ป.4/3, ป.4/4 ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ป.4/3 ป.4/3

คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

72

อ15101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 80 ชั่วโมง ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… เข้ ำใจคำสั่ ง ค ำขอร้ อ ง ค ำแนะน ำง่ำ ยๆที่ ฟัง และอ่ำ นในกำรเล่น เกม กำรวำดภำพ หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่ม อ่ำนออกเสียงประโยค ข้อควำมและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง ตำมหลักกำรอ่ำนพัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม ระบุ/วำดภำพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยวรรค ตอนตรงตำมควำมหมำยของประโยค และข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่ำน บอกใจควำมสำคัญและตอบ คำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ หรือเรื่องสั้นใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อ ควำมเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมำณ 750 – 950 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม) พูด/เขียนโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรก อย่ำงสุภำพ ตำมมรรยำททำงสังคมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล พูด/เขียนแสดงควำมต้อง ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ง่ำยๆพูด /เขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง ต่ำง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้ง ให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภำพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่ฟังหรืออ่ำน พูดแสดง ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวเข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพตำมมรรยำททำงสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ตอบค ำถำม/บอกควำมส ำคั ญ ของเทศกำล/วั น ส ำคั ญ /งำนฉลองและชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ง่ ำ ย ๆ ของเจ้ำ ของภำษำ วิถี ชีวิตของคนในชุ มชน เทศกำลงำนฉลองในท้องถิ่น บอกควำมเหมือน/ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และกำรลำดับ คำ ( order) ตำมโครงสร้ำงประโยคภำษำอังกฤษและภำษำไทย บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลองของเจ้ำ ของภำษำกั บของไทย พู ด/เขี ยนเพื่อ นำเสนอข้ อมูล จำก กำรค้นคว้ำ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ฟังและพูด/อ่ำนในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่ำในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ต 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ต 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ต 2.2 ป.5/1, ป.5/2 ต 3.1 ป.5/1 ต 4.1 ป.5/1 ต 4.2 ป.5/1 รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน

73

อ16101 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 80 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อง ภำษำท่ำทำง และคำแนะนำที่ฟังและอ่ำนในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ หรือกำรทำอำหำรและเครื่องดื่มและกำรประดิษ ฐ์ อ่ำนออกเสียงข้อควำม นิทำนและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน พัฒนำทักษะกำรใช้พจนำนุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือข้อควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยที่อ่ำน บอกใจควำมสำคัญและตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำน ประโยค บทสนทนำ นิทำนง่ำย ๆ และเรื่องเล่ำใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อสื่อควำมเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อำหำร เครื่องดื่ม เวลำว่ำงนันทนำกำร กำรซื้อขำย ลมฟ้ำอำกำศ เป็นวงคำศัพท์ สะสมประมำณ 1,050 – 1,200คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม) บอกใจควำมสำคัญและ ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำนิทำนง่ำย ๆ และเรื่องเล่ำ พูด/เขียนโต้ตอบ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ ตำมมรรยำททำงสังคม พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธกำรให้ ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภำพ แผนผังและแผนภูมิ แสดง ข้อมูลต่ำงๆตำมที่ฟังหรืออ่ำน พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆใกล้ตัวใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพ เหมำะสม ตำมมรรยำททำงสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ สำนวน สุภำษิต ขั้นตอน พิธีกรรม ของประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต กำรแต่งกำย บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และกำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย เปรียบเทียบควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล งำนฉลองและประเพณีวัฒนธรรม ของเจ้ำของภำษำกับของไทย นำเสนอข้อมูลด้วยกำรพูดและกำรเขียนจำกกำรค้นคว้ำ รวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ใช้ภำษำเพื่อสื่อสำรตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนและสถำนศึกษำ ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่ำในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ

รหัสตัวชี้วัด

74

ต 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ต 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ต 2.2 ป.6/1, ป.6/2 ต 3.1 ป.6/1 ต 4.1 ป.6/1 ต 4.2 ป.6/1 รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

ป.6/3, ป.6/4 ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 ป.6/3 ป.6/3

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม อ11201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เข้ ำ ใจค ำสั่ ง และใช้ ค ำสั่ ง ในห้ อ งเรี ย น ค ำขอร้ อ ง ตั ว อั ก ษร เสี ย งตั ว อั ก ษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยคที่มีควำมหมำยสัมพันธ์กับสิ่งต่ำง ๆ ใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม บทอ่ำน บทสนทนำด้วยภำษำง่ำย ๆ ประโยค นิทำนง่ำย ๆ ที่มีภำพประกอบ กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง ให้ข้อมูลและควำมต้องกำรเกี่ยวกับตนเองสั้น ๆ เช่น กำรพูดแนะนำ ตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรี ยนรู้ คำศั พท์เ กี่ยวกับเทศกำล ขนบธรรมเนีย มประเพณี เทศกำล งำนฉลอง เห็นประโยชน์ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ โดยสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม และแสวงหำควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิน จำกภำษำอังกฤษ กำรร้องเพลง เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ผลกำรเรียนรู้ ป.1/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง ป.1/2 อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะง่ำย ๆ ตำมหลักกำรอ่ำน ป.1/3 บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมกำรฟัง ที่มีภำพประกอบ หรืออ่ำนประโยคบทสนทนำหรือนิทำนง่ำย ๆ ป.1/4 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่ง

75

และคำขอร้องง่ำย ๆ บอกควำมต้องกำรและควำมรู้สึกของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ป.1/5 พูดและทำท่ำประกอบตำมมำรยำทสังคม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วม กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม อ12201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนออกเสียง คำ กลุ่ มคำ บทอ่ ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อ มูลเกี่ ยวกับตนเอง คำ ประโยคบทอ่ำ น บทสนทนำ ประโยค ให้ข้ อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ข้ อควำมที่ใ ช้ในกำรพู ดให้ ข้อ มูลเกี่ย วกับ ตนเอง และเรื่ องใกล้ตัว คำที่มี ควำมหมำยสั มพันธ์ กับสิ่ง ต่ำง ๆ ใกล้ ตัว อำหำร เครื่องดื่ม วัฒ นธรรม เจ้ ำ ของภำษำแสดงกิ ริ ย ำ กำรขอบคุ ณ ขอโทษ กำรพู ด แนะน ำตนเอง กิ จ กรรมทำงภำษำ กำรร้องเพลง กำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมู ลและมีทักษะทำงสัง คม มีวิถีของ ระบอบประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ผลกำรเรียนรู้ ป.2/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง ป.2/2 อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำกลุ่มคำ ประโยคง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะง่ำย ๆ ตำมหลักกำรอ่ำน ป.2/3 บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมกำรฟัง ที่มีภำพประกอบ หรืออ่ำนประโยคบทสนทนำหรือนิทำนง่ำย ๆ ป.2/4 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ำย ๆ บอกควำมต้องกำรและควำมรู้สึกของตนเอง พูดขอ และให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ป.2/5 พูดและทำท่ำประกอบตำมมำรยำทสังคม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วม กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม

76

อ13201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง ฟัง และอ่ำนตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ กำรสะกดคำ กำรอ่ำนเสียงคำ กลุ่มคำ บทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คำ ประโยค บทอ่ำน บทสนทนำ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อควำมที่ใช้ในกำรพูด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองและเรื่องใกล้ตัว เวลำ สถำนที่ อำหำร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ แสดงกิริยำ กำรขอบคุ ณ ขอโทษ กำรพูด แนะนำตนเอง กิ จกรรมทำงภำษำ กำรร้ องเพลง กำรใช้ ภำษำ ในกำรฟัง พูด อ่ำน ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทำงสัง คม มีวิถีของ ระบอบประชำธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงควำมเป็นไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ผลกำรเรียนรู้ ป.3/1 ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องที่ฟังหรืออ่ำน ป.3/2 อ่ำนออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะง่ำย ๆ ตำมหลักกำรอ่ำน ป.3/3 บอกควำมหมำยของคำและกลุ่มคำที่ฟังตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมกำรฟัง ที่มีภำพประกอบ ป.3/4 เลือกระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ป.3/5 ตอบค ำถำมจำกกำรฟั ง หรื อ อ่ำ นประโยค บทสนทนำ หรือ นิ ท ำนง่ ำ ย ๆ หรื อ อ่ ำ น ประโยค บทสนทนำหรือนิทำนง่ำย ๆ ป.3/6 พูดขอและให้ข้อมูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง ป.3/7 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ป.3/8 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ำย ๆ บอกควำมต้องกำรและควำมรู้สึกของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน ป.3/9 พูดและทำท่ำประกอบตำมมำรยำทสังคม วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรม ทำงภำษำ และวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัย รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม

77

อ14201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เข้ำ ใจค ำสั่ ง คำขอร้ อง รูป ประโยคและโครงสร้ำ งประโยค ค ำ กลุ่ม คำและประโยค กำรถ่ำยโอนเป็นภำพ สัญลักษณ์ เรื่องรำว บทอ่ำน สนทนำ เรื่องสั้น เรื่องเล่ำ นิทำน บทกลอน สั้น ๆ กำรใช้ถ้ อ ยค ำ ส ำนวนที่ ใช้ ในเทศกำล ในเรื่อ งเสีย งสระ พยัญ ชนะ ค ำ วลี ประโยค และข้อควำมที่ซับซ้อน ประโยคเดี่ยว และประโยคผสม อ่ำนออกเสี ยงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำม บทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรออกเสียงและกำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงกำรพูด เขียน โต้ตอบ ในกำรสื่อสำรระหว่ำ งบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้ค ำแนะนำแสดงควำมต้องกำร แสดง ควำมรู้สึก แสดงควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถำนกำรณ์ง่ำ ย ๆ พูด เขียน เพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะ กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เน้นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน) สนุ ก สนำนและเพลิ ด เพลิ น จำกกิ จ กรรมภำษำต่ ำ งประเทศ เห็ น ประโยชน์ ก ำรเรี ย น ภำษำต่ำ งประเทศในกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมบั นเทิง และสนใจเข้ ำร่ วมกิ จกรรม ทำงภำษำ และวัฒนธรรมมีควำมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละและมีสัมมำคำรวะ ผลกำรเรียนรู้ ป.4/1 เข้ำใจและปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ำย ๆ ตำมที่ฟังและอ่ำน ได้ถูกต้อง ป.4/2 รู้จักชนิดของคำศัพท์ รูปประโยคและกำรลำดับคำ (order) ตำมโครงสร้ำงประโยค สำมำรถนำไปใช้พูดหรือเขียนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ทำงภำษำ ป.4/3 พูด/อ่ำนออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อควำมสั้น ๆ บทสนทนำได้ถูกต้องตำมหลัก กำรออกเสียง ป.4/4 พูด/อ่ำนออกเสียงคำ วลี ประโยคถำม – ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสำรสร้ำงสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ถูกต้องตำมหลักโครงสร้ำงไวยำกรณ์และโครงสร้ำง ของกำล (Tense) ป.4/5 ฟัง/อ่ำนคำ วลี ข้อควำมสั้น ๆ บทสนทนำแล้ว สำมำรถบอกควำมหมำย สรุป ควำมหมำย และตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนได้ถูกต้อง รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม

78

อ15201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้ำงของประโยค คำ กลุ่มคำ และประโยค กำรถ่ำยโอนเป็นภำพ สัญลักษณ์ เรื่องรำว บทอ่ำน บทสนทนำ เรื่องสั้น นิทำน บทกลอนสั้น ๆ กำรใช้ประโยค และประโยคผสม อ่ำนออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำม บทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำนออก เสียง และกำรใช้ ถ้อยคำ น้ำเสียง กำรพู ด เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ ำงบุคคล ใช้คำสั่ ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ แสดงควำมต้องกำร แสดงควำมรู้สึก ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ พูด เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เน้นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน) สนุกสนำนและเพลิดเพลินจำกกิจกรรมทำงภำษำต่ำงประเทศ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ ในกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมบันเทิง และสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำ และวัฒนธรรม มีควำมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และมีสัมมำคำรวะ ผลกำรเรียนรู้ ป.5/1 เข้ำใจและปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ำย ๆ ตำมที่ฟังและอ่ำน ได้ถูกต้อง ป.5/2 รู้จักชนิดของคำศัพท์ รูปประโยคและกำรลำดับคำ (order) ตำมโครงสร้ำงประโยค สำมำรถนำไปใช้พูดหรือเขียนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ทำงภำษำ ป.5/3 พูด/อ่ำนออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อควำมสั้น ๆ บทสนทนำได้ถูกต้องตำมหลัก กำรออกเสียง ป.5/4 พูด/เขียนคำ วลี ประโยคถำม – ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสำรสร้ำงสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ถูกต้องตำมหลักโครงสร้ำงไวยำกรณ์และโครงสร้ำง ของกำล (Tense) ป.5/5 ฟัง/อ่ำนคำ วลี ข้อควำมสั้น ๆ บทสนทนำแล้ว สำมำรถบอกควำมหมำย สรุป ควำมหมำย และตอบคำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนได้ถูกต้อง รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้

คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม

79

อ16201 ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 40 ชั่วโมง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เข้ำใจคำสั่ง คำขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้ำงประโยค คำ กลุ่มคำ และประโยค กำรถ่ำ ยโอนเป็น ภำพ สัญ ลั ก ษณ์ เรื่ อ งรำว บทอ่ ำ น บทสนทนำ เรื่ องสั้ น เรื่อ งเล่ำ นิ ท ำน บทกลอนสั้น ๆ กำรใช้ถ้อยค ำ สำนวนที่ใ ช้ในเทศกำล ในเรื่อ งเสียง สระ พยัญ ชนะ คำ วลี ประโยค และข้อควำมที่ซับซ้อนประโยคเดี่ยว และประโยคผสม อ่ำนออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อควำม บทอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรออกเสียง และกำรใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กำรพูด เขียน โต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำแสดงควำมต้องกำร แสดงควำมรู้สึก ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ พูด เขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง ใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เน้นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน) สนุ ก สนำน และเพลิ ด เพลิ น จำกกิ จ กรรมทำงภำษำต่ ำ งประเทศ เห็ น ประโยชน์ ของกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ในกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมบันเทิง และสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงภำษำ และวัฒนธรรม มีควำมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และมีสัมมำคำรวะ ผลกำรเรียนรู้ ป.6/1 ฟัง พูด อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำ ประโยค ข้อควำม บทสนทนำ ป.6/2 อธิบำยประเภทของคำ และนำไปใช้ในประโยคต่ำง ๆ ป.6/3 เข้ำใจโครงสร้ำงประโยคตำมหลักไวยำกรณ์ (Tense) ป.6/4 เขียนประโยคคำสั่ง คำขอร้อง กำรขออนุญำต ประโยคบอกเล่ำ ประโยคคำถำม ประโยคปฏิเสธตำมโครงสร้ำงประโยค คำขอร้อง กำรขออนุญำต ประโยคบอกเล่ำ ประโยคคำถำม ประโยคปฏิเสธ ตำมโครงสร้ำงประโยค สัญลักษณ์ เครื่องหมำย รูปภำพ ป.6/5 อ่ำน ตอบคำถำมจำกเรื่อง รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้

4. กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน

80

กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย นเป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นำตนเองตำมศั ก ยภำพ พั ฒ นำ อย่ำงรอบด้ำนเพื่อควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกของกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคมสำมำรถจัดกำรตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑ ได้จัดกิจกรรม พัฒนำผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรตัดสินใจ กำรปรับตัว และกำรวำงแผนเพื่อเลือกศึกษำต่อ เลือกอำชีพ นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ แนวกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 1. จัดกิจกรรมให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมำกขึ้น โดยใช้กระบวนกำร ทำงจิ ตวิ ท ยำ กำรจั ด บริก ำรสนเทศ โดยจั ด ให้มี เ อกสำรเพื่ อ ใช้ส ำรวจข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ตั วผู้ เ รี ย น ด้ ว ยกำรสั ง เกต กำรสั ม ภำษณ์ กำรใช้ แ บบสอบถำม กำรเขี ย นประวั ติ กำรพบผู้ ป กครองก่ อ น และระหว่ำงเรียน กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องสุขภำพจิต เศรษฐกิจ กำรจัดทำระเบียนสะสม สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน และบัตรสุขภำพ 2. จัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ในด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ และส่วนตัว โดยมีผู้ให้คำปรึกษำที่มีคุณวุฒิ และมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกำรให้คำปรึกษำ ตลอดจนมีห้องให้คำปรึกษำที่เหมำะสม 2.1 ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน โดยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียน 2.2 ติดตำมเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำ 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้ได้ร่วมกิจกรรมที่ตนเอง สนใจ เพื่อส่งเสริมหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข ส่งเสริม และพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมัคคี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 2.1 กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนำรี นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 40 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ แนวกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 1) จัดกิจกรรมลูกเสือสำรองสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 2) จัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญสำหรับนักเรียนชำยในระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 4 -6 และจัดกิจกรรมเนตรนำรี สำหรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง ต่อปีกำรศึกษำ แนวกำรจัดกิจกรรมชุมนุม กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ที่ โ รงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยด้ ำ ยได้ ด ำเนิ น กำรจั ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ลื อ ก ตำมควำมสนใจ มีดังนี้

81

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 1. ชุมนุมภำษำไทย 2. ชุมนุมเล่ำนิทำน 3. ชุมนุมคณิตศำสตร์ 4. ชุมนุมวิทยำศำสตร์ 5. ชุมนุมศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 1. ชุมนุมรักกำรอ่ำน 2. ชุมนุมคณิตศำสตร์ 3. ชุมนุมวิทยำศำสตร์ 4. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 5. ชุมนุมศิลปะ 6. ชุมนุมดนตรี 7. ชุมนุมกีฬำ นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม 30 ชั่วโมงต่อปี 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน ได้ทำประโยชน์ตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพื่อแสดงถึง ควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม กิจกรรม ดำรงรักษำ สืบสำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนำธรรม กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสังคม นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ แนวกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 โดยนำไปสอดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ทั้งนี้ กำรทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ ประโยชน์ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นรำยงำนแสดงกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมลงในสมุ ด บั น ทึ ก และมี ผู้ รั บ รองผล กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ทั้งกิจกรรมในสถำนศึกษำและกิจกรรมนอกสถำนศึกษำ 5. กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนกำรส ำคั ญ ในกำรน ำหลั ก สู ต รสู่ ก ำรปฏิ บั ติ หลั ก สู ต ร แกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ม ำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ สมรรถนะส ำคั ญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้ำหมำยสำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชน ในกำรพั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมเป้ ำ หมำยหลั ก สู ต ร ผู้ ส อนพยำยำมคั ด สรร กระบวนกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผ่ำนสำระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ อันเป็น สมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย

82

5.1 หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สมรรถนะ สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยยึดหลักว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำคัญ ที่สุด เชื่อว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เ กิด กับผู้ เรี ยน กระบวนกำรจัด กำรเรี ยนรู้ ต้อ งส่ง เสริมให้ผู้ เรีย น สำมำรถพั ฒนำ ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำงสมอง เน้นให้ควำมสำคัญทั้งควำมรู้ และคุณธรรม 5.2 กระบวนกำรเรียนรู้ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งอำศั ย กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่หลำกหลำย เป็นเครื่องมือที่จะนำพำตนเองไปสู่เป้ำหมำยของหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้เรียน อำทิ กระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ กระบวนกำรคิด กระบวนกำรทำงสัง คม กระบวนกำรเผชิญ สถำนกำรณ์แ ละแก้ ปัญ หำ กระบวนกำรเรีย นรู้ จำก ประสบกำรณ์จริง กระบวนกำรปฏิบัติ ลงมือทำจริง กระบวนกำรจัดกำร กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้กำรเรียนรู้ของตนเอง กระบวนกำรพัฒนำลักษณะนิสัย กระบวนกำรเหล่ำนี้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับกำรฝึกฝน พัฒนำ เพรำะจะสำมำรถช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ไ ด้ดี บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร ดัง นั้น ผู้สอน จึง จำเป็นต้องศึกษำทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเลือกใช้ในกำรจั ด กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 5.3 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เข้ำใจถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และสำระกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน แล้วจึง พิจำรณำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคกำรสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด 5.4 บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ควรมีบทบำท ดังนี้ 5.5 บทบำทของผู้สอน 1) ศึกษำวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล แล้วนำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด กำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน 2) กำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้ำนควำมรู้และทักษะกระบวนกำร ที่เป็นควำมคิดรวบยอด หลักกำร และควำมสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และพัฒนำกำรทำงสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำย 4) จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้

83

5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมำะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญำท้องถิ่นเทคโนโลยี ที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 6) ประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมกับธรรมชำติ ของวิชำและระดับพัฒนำกำรของผู้เรียน 7) วิเครำะห์ผลกำรประเมินมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 5.6 บทบำทของผู้เรียน 1) กำหนดเป้ำหมำย วำงแผน และรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตนเอง 2) เสำะแสวงหำควำมรู้ เข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อควำมรู้ ตั้งคำถำม คิดหำคำตอบหรือหำแนวทำงแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 4) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงำน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 5) ประเมินและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 6. สือ่ กำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่ง เสริมสนับสนุนกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน เข้ำถึงควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรและคุณลักษณะตำมมำตรฐำนของหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สื่อกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยประเภททั้ง สื่อธรรมชำติ สื่อสิ่ง พิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครือข่ำ ย กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่มีในท้องถิ่น กำรเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีควำมเหมำะสมกับระดับพัฒนำกำร และลีลำกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียน กำรจัดหำสื่อกำรเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสำมำรถจัดทำและพัฒนำขึ้นเอง หรือปรับปรุง เลื อ กใช้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพจำกสื่ อ ต่ ำ ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว เพื่ อ น ำมำใช้ ป ระกอบในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่สำมำรถส่งเสริ มและสื่อสำรให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำควรจัดให้มีอย่ำงพอเพีย ง เพื่ อ พั ฒ นำให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรเรี ยนรู้ อ ย่ ำ งแท้ จ ริ ง สถำนศึ ก ษำ เขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำ หน่ ว ยงำน ที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควรดำเนินกำรดังนี้ 1. จัดให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ ศูนย์สื่อกำรเรียนรู้ ระบบสำรสนเทศกำรเรียนรู้ และเครือ ข่ำยกำรเรีย นรู้ที่ มีป ระสิทธิ ภำพทั้ ง ในสถำนศึก ษำและในชุม ชน เพื่อ กำรศึก ษำค้น คว้ ำ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 2. จัดทำและจัดหำสื่อกำรเรียนรู้สำหรับกำรศึกษำค้ นคว้ำของผู้เรียน เสริมควำมรู้ให้ ผู้สอน รวมทั้ง จัดหำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ 3. เลือกและใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีควำมเหมำะสม มีควำมหลำกหลำยสอดคล้อง กับวิธีกำรเรียนรู้ ธรรมชำติของสำระกำรเรียนรู้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน 4. ประเมินคุณภำพของสื่อกำรเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่ำงเป็นระบบ 5. ศึก ษำค้นคว้ำ วิจัย เพื่ อพัฒ นำสื่อ กำรเรี ยนรู้ใ ห้สอดคล้อ งกับ กระบวนกำรเรี ยนรู้ ของผู้เรียน

84

6. จัดให้มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพเกี่ยวกับสื่อและกำรใช้ สื่ อ กำรเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ ในกำรจั ดท ำ กำรเลื อกใช้ และกำรประเมิน คุณ ภำพสื่อ กำรเรี ยนรู้ ที่ใ ช้ในสถำนศึ กษำ ควรค ำนึง ถึ ง หลั กกำรส ำคั ญ ของสื่อ กำรเรี ย นรู้ เช่ น ควำมสอดคล้ อ งกั บหลั ก สู ต ร วั ต ถุป ระสงค์ กำรเรียนรู้ กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหำมีควำมถูกต้อง และทันสมัย ไม่กระทบควำมมั่นคงของชำติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีกำรใช้ภำษำที่ถูกต้อง รูปแบบ กำรนำเสนอที่เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ 7. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักกำรพื้นฐำนสองประกำรคือ กำรประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลกำรเรียน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จ นั้น ผู้เรี ยนจะต้อ งได้รับกำรพัฒนำและประเมิ นตำมตัวชี้ วัดเพื่อให้ บรรลุตำม มำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ สะท้ อ นสมรรถนะส ำคั ญ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น ซึ่ง เป็ นเป้ำ หมำยหลัก ในกำรวัดและประเมิ นผลกำรเรี ยนรู้ ในทุก ระดับ ไม่ว่ำ จะเป็นระดับชั้น เรีย น ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึ กษำ และระดับชำติ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็ น กระบวนกำรพั ฒ นำคุณ ภำพผู้เ รี ย นโดยใช้ ผ ลกำรประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ลและสำรสนเทศที่ แ สดง พัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำ และควำมสำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับ สถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับชำติ มีรำยละเอียด ดังนี้ 1. กำรประเมินระดับชั้นเรีย น เป็นกำรวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนกำรจัดกำร เรียนรู้ ผู้สอนดำเนินกำรเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้เทคนิคกำรประเมิน อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรซักถำม กำรสังเกต กำรตรวจกำรบ้ำน กำรประเมินโครงงำน กำร ประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน แฟ้มสะสมงำน กำรใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกำสให้ผู้เรี ยนประเมิ นตนเอง เพื่อนประเมิ นเพื่ อน ผู้ปกครองร่วมประเมิ น ในกรณี ที่ไม่ผ่ำนตัวชี้วัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริม กำรประเมิ น ระดั บ ชั้ น เรี ย นเป็ น กำรตรวจสอบว่ ำ ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นำกำรควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรเรียนรู้ อันเป็นผลมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ และมำกน้อยเพียงใด มีสิ่ง ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง และส่ง เสริมในด้ำนใด นอกจำกนี้ยัง เป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 2. กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ เป็นกำรประเมินที่สถำนศึกษำดำเนินกำรเพื่อตัดสิน ผลกำรเรี ยนของผู้ เรี ยนเป็ นรำยปี/รำยภำค ผลกำรประเมิน กำรอ่ำ น คิ ดวิ เครำะห์ และเขีย น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นอกจำกนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัด กำรศึกษำของสถำนศึกษำว่ำ ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนำ ในด้ำนใด รวมทั้งสำมำรถนำผลกำรเรียนของผู้เรียนในสถำนศึกษำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชำติ ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำจะเป็นข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรปรับปรุง นโยบำย หลักสูตร โครงกำร หรือวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

85

ของสถำนศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง และชุมชน 3. กำรประเมิ น ระดับ เขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำ เป็ นกำรประเมิน คุณ ภำพผู้เ รีย นในระดั บ เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมภำระควำมรับผิดชอบ สำมำรถด ำเนิ น กำรโดยประเมิ น คุ ณ ภำพผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยข้ อ สอบมำตรฐำนที่ จั ด ท ำ และดำเนินกำรโดยเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือด้วยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด ในกำรดำเนิน กำรจัดสอบ นอกจำกนี้ ยังได้จำกกำรตรวจสอบทบทวนข้อมูลจำกกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 4. กำรประเมินระดับ ชำติ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติตำมมำตรฐำน กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้เรียนทุก คนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำรับกำรประเมิน ผลจำกกำรประเมินใช้เป็น ข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของประเทศ ข้อมูลกำรประเมินในระดับต่ำง ๆ ข้ำงต้น เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในกำรตรวจสอบ ทบทวนพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพบนพื้ นฐำน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำ ด้ำนวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำ ในกำรดำเนิน กำรช่ว ยเหลื อผู้ เ รีย นได้ ทัน ท่ วงที ปิ ดโอกำสให้ ผู้ เรี ยนได้รั บ กำรพัฒ นำและประสบ ควำมสำเร็จในกำรเรียน สถำนศึ ก ษำในฐำนะผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด กำรศึ ก ษำ จะต้ อ งจั ด ท ำระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรวั ด และประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ำย ถือปฏิบัติร่วมกัน 7.1 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 7.1.1 กำรตัดสิน กำรให้ระดับ และกำรรำยงำนผลกำรเรียน 1) กำรตัดสินผลกำรเรียน ในกำรตั ดสิ น ผลกำรเรี ย นของกลุ่ ม สำระกำรเรี ยนรู้ กำรอ่ ำ น คิ ดวิ เ ครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึง กำรพัฒนำ ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้ำนอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภำค เรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนำจนเต็มตำมศักยภำพ

86

ระดับประถมศึกษำ (1) ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด (2) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ กำหนด (3) ผู้เรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ (4) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมิน และมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ สถำนศึกษำกำหนด ในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และกิจกรรม พัฒนำผู้เรียน 2) กำรให้ระดับผลกำรเรียน ระดับ ประถมศึ ก ษำ ในกำรตัดสิน เพื่อให้ ระดับผลกำรเรียนรำยวิช ำ สถำนศึกษำสำมำรถให้ระดับผลกำรเรียนหรือระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมำตรฐำน กำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขี ย น และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ นั้ น ให้ระดับผลกำรประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่ำน กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จะต้องพิจำรณำทั้ง เวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำนของผู้เรียน ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด และให้ผลกำรเข้ำร่วม กิจกรรมเป็นผ่ำน และไม่ผ่ำน 3) กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียนเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบควำมก้ำวหน้ำ ในกำรเรี ยนรู้ ข องผู้ เรี ย น ซึ่ ง สถำนศึ ก ษำต้ อ งสรุ ป ผลกำรประเมิ น และจั ด ทำเอกสำรรำยงำนให้ ผู้ปกครองทรำบเป็นระยะ ๆ หรืออย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง กำรรำยงำนผลกำรเรียนสำมำรถรำยงำนเป็นระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียน ที่สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 7.2 เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ เอกสำรหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำ เป็ น เอกสำรส ำคั ญ ที่ บั น ทึ ก ผลกำรเรี ย น ข้ อ มู ล และสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด 1. ระเบีย นแสดงผลกำรเรีย น เป็นเอกสำรแสดงผลกำรเรียนและรับรอง ผลกำรเรียนของผู้เรียนตำมรำยวิชำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ผลกำรประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ และผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ จะต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ลและออกเอกสำรนี้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเป็ น รำยบุ ค คล เมื่ อ ผู้ เ รี ย นจบกำรศึ ก ษำระดั บ ประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) หรือเมื่อลำออกจำกสถำนศึกษำในทุกกรณี 2. แบบรำยงำนผู้ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ เป็น เอกสำรอนุมั ติ กำรจบหลั กสู ต ร โดยบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของผู้จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6)

87

2) เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำกำหนด เป็นเอกสำรที่สถำนศึกษำจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนำกำร ผลกำรเรียนรู้ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรำยงำนประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลกำรเรียนประจำรำยวิชำ ระเบียนสะสม ใบรับรองผลกำรเรียน และเอกสำรอื่น ๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรนำเอกสำรไปใช้

88

ส่วนที่ ๔. เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ ๑. เกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ 1. ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพื้นฐำน จำนวน 5,040 ชั่วโมง รำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน 480 ชั่วโมง และมีผลกำรประเมินรำยวิชำพื้นฐำนผ่ำนทุกรำยวิชำ 2. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป 3. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป 4. ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน “ผ่ำน” ทุกกิจกรรม ๒. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ในระบบกำรศึกษำที่มี กำรกระจำยอำนำจให้ท้องถิ่น และสถำนศึกษำมีบทบำทในกำร พัฒนำหลักสูตรนั้น หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ ระดับท้องถิ่น จนถึง ระดับสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ สนับสนุน ส่งเสริม กำรใช้ และพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำหลักสู ตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุด อันจะส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชำติ ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงำน ที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เป็นตัวกลำงที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้น พื้นฐำนที่ กำหนดในระดับ ชำติใ ห้ส อดคล้องกับสภำพและควำมต้อ งกำรของท้อ งถิ่ น เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รของสถำนศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม กำรใช้ แ ละพั ฒ นำหลั ก สู ต รในระดั บ สถำนศึกษำ ให้ประสบควำมสำเร็จ โดยมีภำรกิจสำคัญ คือ กำหนดเป้ำหมำยและจุดเน้นกำรพัฒนำ คุณภำพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่ นโดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับสิ่ง ที่เป็นควำมต้องกำรในระดับชำติ พัฒนำสำระ กำรเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภำพ กำรใช้ ห ลั ก สูต รด้ ว ยกำรวิ จั ย และพั ฒนำ กำรพั ฒนำบุ ค ลำกร สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ติ ด ตำมผล ประเมินผล วิเครำะห์ และรำยงำนผลคุณภำพของผู้เรียน สถำนศึกษำมีหน้ำที่สำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรวำงแผนและดำเนินกำรใช้ หลั กสู ตร กำรเพิ่ม พูน คุ ณภำพกำรใช้ห ลัก สูต รด้ว ยกำรวิจั ยและพัฒ นำ กำรปรับ ปรุ ง และพัฒ นำ หลักสูตร จัดทำระเบียบกำรวัดและประเมินผล ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำต้ องพิจำรณำ ให้ ส อดคล้อ งกั บหลั กสู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้น ฐำน และรำยละเอี ย ดที่ เ ขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้ง สถำนศึกษำสำมำรถเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ ยวกับสภำพปัญหำในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

89

บรรณำนุกรม กรมวิชำกำร. (2551). แนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขัน้ พืน้ ฐำน. กระทรวงศึกษำธิกำร. (11 กรกฎำคม 2560). กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำ ขัน้ พืน้ ฐำน. กระทรวงศึกษำธิกำร. (2551). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551 พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพมหำนคร. โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย. (2561). หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช พุทธศักรำช 2560). นครรำชสีมำ. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (19 กรกฎำคม 2560). ที่ ศธ 04010/ว2541. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ งกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำ ขัน้ พืน้ ฐำน. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (3 พฤษภำคม 2561). ที่ 921/2561. ยกเลิก มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ัดสำระที่ 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยีและสำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในกลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 และเปลีย่ นชือ่ กลุม่ สำระ กำรเรียนรู.้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (3 พฤษภำคม 2561). ที่ 922/2561. กำร ปรับปรุง โครงสร้ำงเวลำเรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2551. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (7 กันยำยน 2560). ที่ ศธ 04010/ว3302. ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับคำสัง่ กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ.1239/2560 เรือ่ งให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ.

90

ภำคผนวก

91

คำสัง่ โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย ที่ ๑๒ / 2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ----------------------------------เพื่อให้กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภำพแวดล้อม ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย ต้องดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของ กระทรวงศึกษำธิกำร อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ. 2546 และมำตรำ 27(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทำหน้ำที่ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย พุทธศักรำช 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ดังต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

นำยธิติวัฒน์ สุวรรณศรี นำยประวีณ จันทะภำ นำงพิมวรรณ แก้วแสนทิพย์ นำงระวีวรรณ ชำวเชียงตุง นำงสำวพิชชำพร ภิรมย์หนู นำงดำรำรัตน์ นำมยำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ที่ปรึกษำ กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรศึกษำปฐมวัย กรรมกำร หัวหน้ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้น ป. ๔ – ๖ กรรมกำร หัวหน้ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้น ป. ๑ – ๓ กรรมกำรและ เลขำนุกำร

มีหน้ำที่ 1. วำงแผนกำรดำเนินงำนวิชำกำร กำหนดสำระรำยละเอียดของหลักสูตรระดับสถำนศึกษำ และแนวทำงกำรจัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำให้สอดคล้อง กับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่น 2. จัดทำคู่มือกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ นิเทศ กำกับ ติดตำม 3. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล และกำรแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำร เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลและกำรแนะแนวให้เป็นไปตำมจุดหมำยและแนวทำงกำรดำเนินกำร ของหลักสูตร

92

5. ประสำนควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ และชุมชน เพื่อให้กำรใช้ หลักสูตรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ 6. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลป้อนกลับจำกฝ่ำยต่ำง ๆ มำพิจำรณำเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ หลักสูตรของสถำนศึกษำ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 8. ติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น และระดับกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ในแต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 9. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครูและกำรบริหำรหลักสูตร ระดับสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ แล้วใช้ผลกำรประเมินเพื่อวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครู และกำรบริหำรหลักสูตรปีกำรศึกษำต่อไป 10. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยเน้นผล กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสู ตร ระดับเหนือสถำนศึกษำ สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 11. ให้ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

( นำยธิติวัฒน์ สุวรรณศรี ) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ