Data Loading...

งานคอม .1 Flipbook PDF

งานคอม .1


103 Views
24 Downloads
FLIP PDF 427.38KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ด.ญ.สุกนั ตา ฝัน้ เงิน เลขที3่ 9 ห้อง1/1

คํานํา ทําขึ้นเพื่อให้รู้ประวัติ เกี่ยวกับคนทําหรื อเป็ น การแนะนําตัว

สารบัญ 1.ประวัติส่วนตัว

1

2.ความสามารถพิเศษ 2 ความฝัน 3.สิ่ งที่ชอบ 4.ที่อยู่

3 4

ประวัติส่วนตัว ชื่อจริ ง สุ กนั ตา ฝั้นเงิน ชื่อเล่น ผักกาด อายุ13 เกิด 02/08/2551 สถานะ นักเรี ยน สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง ความฝัน คุณครูคณิต

สิ่ งที่ชอบ ชอบสี แดงดํา ชอบทานต้มยํานํ้าข้น ชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ที่อยู่ 750/1641 หมู่4 ซอยวัดด่าน24/22 ถ.สุ ขวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการร