Data Loading...

15 - Bô III PDF (CORRIGIDO) Flipbook PDF

A SEMANA DA PARASHAT BÔ 17 a 23 de janeiro de 2021


105 Views
83 Downloads
FLIP PDF 3.68MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

‫ְו שׁ ִ� ַ ּננְ תָּ�ם‬ V E S H I N A N TA M

®

ESTUDO DIÁRIO DE TORÁ

COSTUMES DE YUD SHEVAT Pág. 49

A SEMANA DA PARASHAT

BÓ 17 a 23 de janeiro de 2021

‫שבוע של פרשת‬

‫בא‬

‫ד׳–י׳ שבט תשפ״א‬

‫ב״ה‬

‫לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש לא לבד‬ ‫ שאז אויר‬,‫ כי אם גם בנפשות בני ביתו‬,‫בנפש הלומד‬ .‫הבית הוא אויר תורה ויראת שמים‬ O estudo diário da Torá é crucial para a vida, para a alma. Não somente afeta a vida e a alma daquele que estuda, como também as almas de seus familiares, pois então toda a atmosfera do lar torna-se um ambiente de Torá e yir’at Shamayim (temor e respeito a D’us). (‫ ד׳ חשון‬- ‫ )היום יום‬- Hayom Yom, 4 de Cheshvan

Agradecemos a participação: ■ Editora Beith Lubavitch

‫ְו שׁ ִ� ַ�נּ נְ תָּ�ם‬ V E S H I N A N TA M

Rabino Levi Slonim Rabino Moishy Libersohn Rogério Calderon Idealizadores Felipe Zveibil Fisman Diagramação

■ Editora Maayanot ■ Editora Kehot ■ Beit Chabad Central

Mirella Mifano Rabinowicz Revisão

■ Rabino Shamai Ende ■ Rabino Yacov Nurkin ■ Rabino Avraham Tsvi Beuthner Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, através de qualquer sistema, sem a expressa autorização dos responsáveis por esta publicação e das respectivas editoras que colaboraram para a sua concretização. Esta publicação contém trechos sagrados e por isso não pode ser descartada.

Assinaturas, dedicatórias e observações: www.veshinantam.org.br www.facebook.com/veshinantam [email protected] For English speakers, please subscribe at: www.chayenu.org

‫ְו שׁ ִ� ַ ּננְ תָּ�ם‬ V E S H I N A N TA M ®

A SEMANA DA PARASHAT

BÓ 17 a 23 de janeiro de 2021

‫שבוע של פרשת‬

‫בא‬

‫ד׳–י׳ שבט תשפ״א‬

ÍNDICE

Ano 3 • No. 121

Chumash............................................................................. 5 Carta do Rebe. . .................................................................. 49 Insight Diário da Parashá. . ................................................. 50 Tanya.. ............................................................................... 59 Hayom Yom. . ...................................................................... 90 Tefilat Ha'Derech.............................................................. 94 Guemará............................................................................ 95 Maamar........................................................................... 108 Dvar Torá......................................................................... 144 Carta do Rebe. . .................................................................145 Gueulá e Mashiach.. ......................................................... 146 Halachot . . ........................................................................ 148 Tabela - Rambam - Três Capítulos................................... 160 Tabela - Tehilim............................................................... 160 Rambam - Um Capítulo..................................................... 161 Rambam - Sefer Hamitsvót...............................................196

Leilui Nishmat

David ben Shmuel Zindel Feuerstein z"l

A Importância do Estudo Diário do Chumash com Rashi O costume de estudar a Parashá da semana com o comentário de Rashi foi instituído há centenas de anos: "Rabi Shneur Zalman de Liadi, o Baal HaTania e Shulchan Aruch HaRav, instituiu a prática de estudar a Parashá da semana acompanhada do comentário de Rashi cada dia o trecho correspondente ao seu dia da semana" - Hayom Yom. "O comentário de Rashi sobre o Chumash é o 'vinho' da Torá. Ele dá acesso ao amor a Hashem inato que cada um tem dentro do seu coração" - Rabi Shneur Zalman de Liadi, também conhecido como Alter Rebe. "O Alter Rebe declarou 'a pessoa deve viver com o tempo". Os chassidim ficaram perplexos com estas palavra. Mais tarde foi explicado, que isso quer dizer, que não somente a pessoa deve estudar a Parashá semanal, como também viver com ela, incorporando suas lições a sua vida como uma experiência pessoal" - Hayom Yom. "A pessoa deve ser muito cuidadosa com o estudo da porção de Chumash com comentários de Rashi diariamente (no

domingo o Rishon, na segunda o Sheni). Isso afeta positivamente a ele, seus filhos e netos" - Rabi Yossef Yitschac Schneersohn, o Rebe Anterior. "O estudo diário da Parashá com o comentário de Rashi inflama a luz e a revelação da alma, o que é um brilho da Era Messiânica" - Kovets Lubavitch. "O estudo não deve ser feito somente pelos Chassidim, senão por todo o povo judeu" Rabi Yossef Yitschac Schneersohn. "O Shaar Hamitsvot escreve que o Santo AriZa"l estudava diariamente, após as orações de Shacharit, enquanto enrolava seus Tefilin e dobrava seu Talit" "O Lubavitcher Rebe, escrevia frequentemente em suas cartas-resposta para judeus de todos os níveis de observância e para pessoas que pediam Brachot (Bênçãos) pelo bem-estar, que o estudo diário do Chumash com Rashi (como parte do ChiTa"T - Chumash, Tehilim e Tania) dando ênfase ao tremendo auxílio que isto traria à sua vida pessoal, formando um largo canal de benefícios de Hashem.

‫חומש‬

Chumash com Rashi

Leilui Nishmat

Linda Soued bat Zakie z”l

Editora Maayanot - Chumash Torá Rashi Editor Responsável: Rabino Y. David Weitman Editor Adjunto: Rabino Levi Weitman

Chumash: Parashat Bó ‫ט‬-‫א‬:‫י‬

10

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 90 1

‫אמר יְ הֹוָ ֙ה ֶאל־מ ֶֹׁ֔שה ּ֖בֹא ֶאל־‬ ֶ ֹ ֤‫י א וַ ּי‬ ‫ּבֹו‬ ֙ ‫ת־ל‬ ִ ‫י־א ִ֞ני ִה ְכ ַ ּ֤ב ְד ִּתי ֶא‬ ֲ ‫ַּפ ְר ֑עֹה ִ ּֽכ‬ ‫את ַ ֹ֥תי‬ ֹ ֽ ‫ת־ל֣ב ֲע ָב ָ ֔דיו ְל ַ֗מ ַען ִׁש ִ ֛תי‬ ֵ ‫וְ ֶא‬ ְ ‫ ב‬:‫ֵ ֖א ֶּלה ְּב ִק ְר ּֽבֹו‬ ‫ּול ַ֡מ ַען ְּת ַס ֵּפר֩ ְּב ׇאזְ ֵ֨ני‬ ‫ּתי‬ ֙ ִ ‫ן־ּבנְ ָ֗ך ֵ ֣את ֲא ֶ ׁ֤שר ִה ְת ַע ֨ ַּל ְל‬ ִ ‫ּוב‬ ֶ ‫ִבנְ ָ֜ך‬ ‫ר־ׂש ְמ ִּתי ָ ֑בם‬ ֣ ַ ‫ת־את ַ ֹ֖תי ֲא ֶׁש‬ ֹ ֽ ‫ְּב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם וְ ֶא‬ ‫ֹׁשה‬ ֣ ֶ ‫ ג וַ ּיָ ֨בֹא מ‬:‫הֹוה‬ ֽ ָ ְ‫י־א ִ ֥ני י‬ ֲ ‫ִ ֽו ַיד ְע ֶ ּ֖תם ִ ּֽכ‬ ‫אמ ֣רּו ֵא ֗ ָליו ּֽכֹה־‬ ְ ֹ ֽ‫ה וַ ּי‬ ֒ ֹ‫ל־ּפ ְרע‬ ַ ‫וְ ַ ֽא ֲהר ֹן֘ ֶא‬ ‫ד־מ ַ ֣תי‬ ָ ‫ֹלהי ָ ֽה ִע ְב ִ ֔רים ַע‬ ֣ ֵ ‫ָא ַ ֤מר יְ הֹוָ ֙ה ֱא‬ :‫ֵמ ַ֔אנְ ָּת ֵ ֽל ָענ֖ ֹת ִמ ָּפ ָנ֑י ַׁש ַ ּ֥לח ַע ִ ּ֖מי וְ ַי ַֽע ְב ֻ ֽדנִ י‬ ‫ת־ע ִ ּ֑מי‬ ַ ‫ם־מ ֵ ֥אן ַא ָ ּ֖תה ְל ַׁש ֵּל ַ֣ח ֶא‬ ָ ‫ד ִ ּ֛כי ִא‬ :‫ִהנְ ִ֨ני ֵמ ִ ֥ביא ָמ ָ ֛חר ַא ְר ֶ ּ֖בה ִּבגְ ֻב ֶ ֽלָך‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

D’us disse a Moshé: “Venha ao Faraó, porque Eu endureci seu coração e o de seus servos, para que Eu possa colocar esses Meus sinais dentro deles, 2 para que você relate a seus filhos e netos como Eu fiz os egípcios de tolos, e como realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que Eu sou D’us”. 3 Moshé e Aharon vieram ao Faraó e lhe disseram: “Isso é o que Hashem, o D’us dos hebreus, disse: ‘Até quando você recusará a se submeter frente a Mim? Deixe Meu povo ir para Me servir. 4 Porque, se você se recusar a enviar Meu povo, Eu trarei amanhã os gafanhotos em sua fronteira.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

.‫ ֵּבינֵ יהֹון‬,‫ ְּב ִדיל ְל ַׁשּוָ ָאה ָא ַתי ִא ֵּלין‬,‫ּדֹוהי‬ ִ ‫ וְ יָ ת ִל ָּבא ְּד ַע ְב‬,‫ ֲא ֵרי ֲאנָ א יַ ַּק ִרית יָ ת ִל ֵּביּה‬:‫ עֹול ְלוָ ת ַּפ ְר ֹעה‬,‫א וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה‬ ‫ ֲא ֵרי ֲאנָ א‬,‫ ְּד ַׁשּוִ ִיתי ְּבהֹון; וְ ִת ְּדעּון‬,‫ וְ יָ ת ָא ְתוָ ַתי‬,‫ יָ ת נִ ִּסין ַּד ֲע ַב ִדית ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‬,‫ב ְּוב ִדיל ְּד ִת ְׁש ַּת ֵעי ֳק ָדם ְּב ָרְך ַּובר ְּב ָרְך‬ ‫ ַעד ִא ַּמ ִּתי ְמ ָס ֵריב ַא ְּת ְל ִא ְת ְּכנָ ָעא‬,‫יהּוד ֵאי‬ ָ ‫ וַ ֲא ַמרּו ֵליּה ִּכ ְדנָ ן ֲא ַמר יְ יָ ֱא ָל ָהא ִּד‬,‫ ְלוָ ת ַּפ ְר ֹעה‬,‫ ג וְ ָעאל ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹון‬. ָ‫יְ י‬ .‫חּומְך‬ ָ ‫ ִּב ְת‬,‫ּגֹובא‬ ָ ‫ ְל ַׁש ָּל ָחא יָ ת ַע ִּמי ָה ֲאנָ א ֵמ ֵיתי ְמ ַחר‬,‫ ד ֲא ֵרי ִאם ְמ ָס ֵריב ַא ְּת‬.‫ וְ יִ ְפ ְלחּון ֳק ָד ָמי‬,‫ִמן ֳק ָד ָמי; ַׁש ַּלח ַע ִּמי‬ Rashi

‫רש״י‬

1. D’us disse a Moshé: “Venha ao Faraó”: e o advirta.

:‫ וְ ַה ְת ֵרה בֹו‬.‫ּיֹאמר ה׳ ֶאל ֹמ ֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפ ְרעֹ ה‬ ֶ ַ‫(א) ו‬

Possa colocar: Eu colocarei. {Targumim}

.‫ִׁש ִתי‬ :‫ימי] ֶׁש ָא ִׁשית ָאנִ י‬ ִ ‫ ִׂש‬:‫[ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים‬ ְ ‫ׂשּומי‬ ִ

2. Fiz os egípcios de tolos: [Em hebraico: hit’alalti, que significa]

zombei como em: “Porque você zombou / hit’alalt de mim” “e aca1

so não foi quando zombou / hitolel deles”2 mencionado acerca dos egípcios.

E não é uma expressão de ação ou feitos / maalalim porque

‫״הל ֹא‬ ֲ .1‫״ּכי ִה ְת ַע ַּללְ ְּת ִּבי״‬ ִ ‫ ָׂש ַח ְק ִּתי ְּכמֹו‬.‫(ב) ִה ְת ַעּלַ לְ ִּתי‬ ‫ּפֹועל‬ ֵ ‫ וְ ֵאינֹו לְ ׁשֹון‬.‫ ָה ָאמּור ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‬2‫ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְתעֹולֵ ל ָּב ֶהם״‬ ‫ ְּכמֹו ״וְ עֹולֵ ל‬,‫ ֶׁש ִאם ֵּכן ָהיָ ה לֹו לִ ְכּתֹוב ׳עֹולַ לְ ִּתי׳‬,‫ּומ ֲעלָ לִ ים‬ ַ :4‫״א ֶׁשר עֹולַ ל לִ י״‬ ֲ ,3‫לָ מֹו ַּכ ֲא ֶׁשר עֹולַ לְ ָּת לִ י״‬

se fosse assim teria de estar escrita de uma maneira diferente:

olalti, como em “e faça / veolel com eles como o Senhor fez / olalta comigo”3, “que tem sido feito / olal para mim”4. 3. A se submeter: [Em hebraico: leanot] conforme Onkelos traduz:

leitkenaa que é derivado da raiz ani / pobre. Ou seja, você se recusou a ser humilde e modesto perante Mim.

‫ ֵמ ַאנְ ָּת‬.‫ וְ הּוא ִמּגִ זְ ַרת ָענִ י‬,‫ ״לְ ִא ְת ְּכנָ ָעא״‬,‫ ְּכ ַת ְרּגּומֹו‬.‫(ג) ֵל ָע ֹנת‬ :‫לִ ְהיֹות ָענִ י וְ ָׁש ָפל ִמ ָּפנָ י‬

1. Números 22:29. 2. Samuel I 6:6. 3. Lamentações 1:22. 4. Lamentações 1:12.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 6

Chumash: domingo 91 / Êxodo - Parashat Bô

10 : 1 - 9

5

‫יּוכל‬ ֖ ַ ‫ת־ע֣ין ָה ָ֔א ֶרץ וְ ֥ל ֹא‬ ֵ ‫ה וְ ִכ ָּס ֙ה ֶא‬ ‫ת־י ֶ֣תר‬ ֶ ‫ת־ה ָ ֑א ֶרץ וְ ָא ַכ֣ל ׀ ֶא‬ ָ ‫ִל ְר ֣אֹת ֶא‬ ‫ן־ה ָּב ָ ֔רד‬ ַ ‫ַה ְּפ ֵל ָ֗טה ַהּנִ ְׁש ֶ ֤א ֶרת ָל ֶכ ֙ם ִמ‬ ‫ל־ה ֔ ֵעץ ַהּצ ֵ ֹ֥מ ַח ָל ֶכ֖ם ִמן־‬ ָ ‫ת־ּכ‬ ‫וְ ָא ַכל֙ ֶא ׇ‬ ‫ּוב ֵ ּ֣תי ׇכל־‬ ָ ‫ּומ ְל ֨אּו ָב ֶּ֜תיָך‬ ֽ ָ ‫ ו‬:‫ַה ָּׂש ֶ ֽדה‬ ‫ם ֲא ֶׁ֨שר ֽל ֹא־‬ ֒ ִ‫ל־מ ְצ ַ ֒רי‬ ִ ‫ּוב ֵ ּ֣תי ׇכ‬ ָ ‫יָך‬ ֘ ‫ֲע ָב ֶ ֘ד‬ ‫יָך ַ ֽו ֲא ֣בֹות ֲאב ֶֹ֔תיָך ִמּי֗ ֹום‬ ֙ ‫ָר ֤אּו ֲאב ֶֹ֨ת‬ ‫ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ַ ֖עד ַהּי֣ ֹום ַה ֶּז֑ה‬ ֣ ָ ‫יֹות ֙ם ַע‬ ָ ‫ֱה‬ ֩‫אמרּו‬ ְ ֹ ֽ‫ ז וַ ּי‬:‫וַ ִּי ֶ֥פן וַ ּיֵ ֵ ֖צא ֵמ ִ ֥עם ַּפ ְר ֽעֹה‬ ‫תי יִ ְה ֶ֨יה‬ ֙ ַ ‫ד־מ‬ ָ ‫ַע ְב ֵ ֨די ַפ ְר ֜עֹה ֵא ֗ ָליו ַע‬ ‫ת־ה ֲאנָ ִׁ֔שים‬ ֣ ָ ‫מֹוקׁש ַׁש ַּל ֙ח ֶא‬ ֔ ֵ ‫ֶז֥ה ֨ ָל ֙נּו ְל‬ ‫יהם ֲה ֶ ֣ט ֶרם‬ ֑ ֶ ‫הֹו֣ה ֱא ֹֽל ֵה‬ ָ ְ‫וְ ַי ַֽע ְב ֖דּו ֶאת־י‬ ‫ּיּוׁשב‬ ַ֞ ַ‫ ח ו‬:‫ֵּת ַ ֔דע ִ ּ֥כי ָ ֽא ְב ָ ֖דה ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ‫ל־ּפ ְר ֔עֹה‬ ַ ‫ת־א ֲהר֙ ֹן ֶא‬ ֽ ַ ‫ֹׁשה וְ ֶ ֽא‬ ֤ ֶ ‫ֶאת־מ‬ ‫הֹו֣ה‬ ָ ְ‫אמר ֲא ֵל ֶ֔הם ְל ֥כּו ִע ְב ֖דּו ֶאת־י‬ ֶ ֹ ֣‫וַ ּי‬ ‫אמר‬ ֶ ֹ ֣‫ ט וַ ּי‬:‫ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֑ם ִ ֥מי וָ ִ ֖מי ַה ֽה ְֹל ִ ֽכים‬ ‫ּובזְ ֵק ֵנ֖ינּו נֵ ֵלְ֑ך ְּב ָב ֵ֨נינּו‬ ִ ‫מ ֶֹׁ֔שה ִּבנְ ָע ֵ ֥רינּו‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Eles cobrirão toda a terra, e ninguém poderá ver a terra. Eles comerão tudo que restou do granizo, e comerão de toda árvore que cresce no campo. 6 Eles encherão suas casas, e as casas de seus servos e de todos os egípcios, algo que seus pais e os pais de seus pais nunca viram, desde o dia em que estiveram na terra até hoje’”. Ele se virou e deixou o Faraó. 7 Os servos do Faraó disseram-lhe: “Até quando este continuará a ser um obstáculo para nós? Deixe o povo ir e eles servirão a Hashem, seu D’us; você ainda não sabe que o Egito está perdido?” 8 Moshé e Aharon foram trazidos de volta ao Faraó. Ele disse: “Vão, sirvam a Hashem, o D’us de vocês. Quem irá?” 9 Moshé respondeu: “Com nossos jovens e com nossos velhos iremos. Com nossos filhos e com

‫ וְ יֵ יכֹול יָ ת‬,‫ ְּד ִא ְׁש ְּת ַא ַרת ְלכֹון ִמן ַּב ְר ָּדא‬,‫ וְ ָלא יִ ּכֹול ְל ִמ ְחזֵ י יָ ת ַא ְר ָעא; וְ יֵ יכֹול יָ ת ְׁש ָאר ֵׁשיזָ ְב ָתא‬,‫ה וְ יִ ְח ֵפי יָ ת ֵעין ִׁש ְמ ָׁשא ְּד ַא ְר ָעא‬ ,‫ ְּד ָלא ֲחזֹו ֲא ָב ָה ָתְך וַ ֲא ָב ָהת ֲא ָב ָה ָתְך‬,‫ ָּוב ֵּתי ָּכל ִמ ְצ ָר ֵאי‬,‫ ו וְ יִ ְת ְמלֹון ָּב ָּתְך ָּוב ֵּתי ָּכל ַע ְב ָדְך‬.‫ ְּד ַא ְצ ַמח ְלכֹון ִמן ַח ְק ָלא‬,‫ָּכל ִא ָילנָ א‬ ‫ ַעד ִא ַּמ ִּתי יְ ֵהי ֵּדין ַלנָ א‬,‫ ז וַ ֲא ַמרּו ַע ְב ֵדי ַּפ ְר ֹעה ֵליּה‬.‫ ִמ ְּלוָ ת ַּפ ְר ֹעה‬,‫יֹומא ָה ֵדין; וְ ִא ְת ְּפנִ י ּונְ ַפק‬ ָ ‫ִמּיֹום ִמ ְהוֵ יהֹון ַעל ַא ְר ָעא ַעד‬ ,‫ ח וְ ִא ָּת ַתב יָ ת ֹמ ֶׁשה וְ יָ ת ַא ֲהרֹון‬.‫ ֲא ֵרי ֲא ַב ַדת ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ וְ יִ ְפ ְלחּון ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ֲההֹון; ַה ַעד ְּכ ַען ָלא יְ ַד ְע ָּתא‬,‫ְל ַת ְק ָלא ַׁש ַּלח יָ ת ּגֻ ְב ַרּיָ א‬ ‫עּול ַימנָ א ְּוב ָס ַבנָ א נֵ יזֵ יל; ִּב ְבנַ נָ א‬ ֵ ‫ ְּב‬,‫ ט וַ ֲא ַמר ֹמ ֶׁשה‬.‫ ָאזְ ִלין‬,‫ּומאן‬ ַ ‫ ִאיזִ ילּו ְּפ ַלחּו ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ֲהכֹון; ַמאן‬,‫ וַ ֲא ַמר ְלהֹון‬,‫ְלוָ ת ַּפ ְר ֹעה‬ Rashi

5. Ver a terra: A vista da terra.

E ninguém poderá, etc.: Aquele que vê não será capaz de ver a terra. Trata-se de um estilo elíptico [resumido]. 7. Você ainda não sabe: será que você ainda não sabia que o Egito está arruinado? {Targumim}

‫רש״י‬

:‫ ֶאת ַמ ְר ֵאה ָה ָא ֶרץ‬.‫(ה) ֶאת ֵעין ָה ָא ֶרץ‬

ַ ‫וְ לֹא‬ ‫ וְ לָ ׁשֹון ְק ָצ ָרה‬,‫רֹואה לִ ְראֹות ֶאת ָה ָא ֶרץ‬ ֶ ‫ ָה‬.‫יּוכל וגו׳‬ :‫ִּד ֵּבר‬

:‫ ַהעֹוד ל ֹא יָ ַד ְע ָּת ִּכי ָא ְב ָדה ִמ ְצ ָריִ ם‬.‫(ז) ֲה ֶט ֶרם ֵּת ַדע‬

8. Foram trazidos de volta: Eles foram levados de volta por inter-

‫יהם וֶ ֱה ִׁשיבּום‬ ֶ ‫יח ֶׁש ָּׁשלְ חּו ַא ֲח ֵר‬ ַ ִ‫הּוׁשבּו על יְ ֵדי ָׁשל‬ ְ .‫ּיּוׁשב‬ ַ ַ‫(ח) ו‬

médio de um emissário que os egípcios haviam enviado atrás deles

:‫ֶאל ַּפ ְרעֹ ה‬

para fazê-los voltar ao Faraó.

7 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ יד‬- ‫ ט‬: ‫י‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 92

nossas filhas, com nosso rebanho e com nosso gado nós iremos, pois é um festival de D’us para nós”. 10 Ele disse para eles: “Que D’us esteja com vocês quando eu enviar vocês com suas crianças! Vejam que o mal está diante de vocês. 11 Assim não! Que vão os homens e servirão a D’us, pois é isso o que vocês pediram!”

‫ּוב ְב ָק ֵ ֨ר ֙נּו נֵ ֔ ֵלְך ִ ּ֥כי‬ ִ ‫אנ֤נּו‬ ֵ ֹ ‫נֹותנּו ְּבצ‬ ֵ֜ ‫ּוב ְב‬ ִ ָ ְ‫ַחג־י‬ ‫אמר ֲא ֵל ֶ֗הם יְ ִ֨הי ֵכ֤ן‬ ֶ ֹ ֣‫ י וַ ּי‬:‫הֹו֖ה ָ ֽלנּו‬ ‫יְ הֹוָ ֙ה ִע ָּמ ֶ֔כם ַ ּֽכ ֲא ֶ ׁ֛שר ֲא ַׁש ַ ּ֥לח ֶא ְת ֶכ֖ם‬ :‫יכם‬ ֽ ֶ ֵ‫ת־ט ְּפ ֶכ֑ם ְר ֕אּו ִ ּ֥כי ָר ָ ֖עה ֶנֽ֥גֶ ד ְּפנ‬ ַ ‫וְ ֶ ֽא‬ ‫ים וְ ִע ְב ֣דּו‬ ֙ ‫כּו־נ֤א ַהּגְ ָב ִר‬ ָ ‫יא ֣ל ֹא ֵ֗כן ְל‬ ‫ֶאת־יְ הֹוָ ֔ה ִ ּ֥כי א ָ ֹ֖תּה ַא ֶ ּ֣תם ְמ ַב ְק ִ ׁ֑שים‬

‫ וְ יָ ת‬,‫ ַּכד ֲא ַׁש ַּלח יָ ְתכֹון‬,‫ יְ ֵהי ֵּכין ֵמ ְימ ָרא ַּדייָ ְּב ַס ְע ְּדכֹון‬,‫ י וַ ֲא ַמר ְלהֹון‬.‫ ַלנָ א‬, ָ‫ נֵ יזֵ יל ֲא ֵרי ַחּגָ א ֳק ָדם יְ י‬,‫תֹורנָ א‬ ַ ‫ִּוב ְבנָ ַתנָ א ְּב ָענַ נָ א ְּוב‬ ָ ‫ ֲא ֵרי ִּב‬,‫ַט ְפ ְלכֹון; ֲחזֹו‬ ָ‫ ִאיזִ ילּו ְּכ ַען ּגֻ ְב ַרּיָ א ְּופ ַלחּו ֳק ָדם יְ י‬,‫ יא ָלא ֵּכין‬.‫יׁשא ַאּתּון ְס ִב ִירין ְל ֶמ ֱע ַבד ֵלית ֳק ֵביל ַא ֵּפיכֹון ְל ִא ְס ְּת ָח ָרא‬ ‫רש״י‬

10. Quando eu enviar vocês, etc.: Mesmo que eu envie também

‫ ַאף ִּכי ֲא ַׁש ַּלח ּגַ ם ֶאת ַהּצֹאן‬.‫(י) ּכַ ֲא ֶׁשר ֲא ַׁשּלַ ח ֶא ְת ֶכם וגו׳‬ :‫וְ ֶאת ַה ָּב ָקר ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם‬

o rebanho e o gado, como vocês disseram.

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

Vejam que o mal está diante de vocês: Isto deve ser entendido

,‫ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה ָׁש ַמ ְע ִּתי‬ ִ .‫ ְּכ ַת ְרּגּומֹו‬.‫יכם‬ ֶ ֵ‫ְראּו ִּכי ָר ָעה נֶ גֶ ד ְּפנ‬

conforme Onkelos traduz. [A explicação do Onkelos é a seguinte: vocês, Moshé

‫רֹואה ֲאנִ י‬ ֶ ‫ ָא ַמר לָ ֶהם ַּפ ְרעֹ ה‬,‫ּכֹוכב ֶא ָחד יֵ ׁש ֶׁש ְּׁשמֹו ָר ָעה‬ ָ ‫את ֶכם ַּב ִּמ ְד ָּבר‬ ְ ‫ּכֹוכב עֹולֶ ה לִ ְק ַר‬ ָ ‫יצ ַטגְ נִ ינּות ֶׁש ִּלי אֹותֹו‬ ְ ‫ָּב ִא‬ ‫ּוב ֵּקׁש‬ ִ ‫ּוכ ֶׁש ָח ְטאּו יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ֵעגֶ ל‬ ְ .‫ימן ָּדם וַ ֲה ִריגָ ה‬ ָ ‫וְ הּוא ִס‬ ‫ ָא ַמר ֹמ ֶׁשה ִּב ְת ִפ ָּלתֹו ״לָ ָּמה‬,‫ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ָה ְרגָ ם‬ ָ ‫הֹוצ‬ ִ ‫אמר ְּב ָר ָעה‬ ֹ ֵ‫ֹאמרּו ִמ ְצ ַריִ ם ל‬ ְ ‫י‬ ‫ זֹו ִהיא ֶׁש ָא ַמר‬,5‫יאם״‬ ‫ ִמּיָ ד ״וַ ּיִ ּנָ ֶחם ה׳‬.‫יכם״‬ ֶ ֵ‫[ּפ ְרעֹ ה] ְ״ראּו ִּכי ָר ָעה נֶ גֶ ד ְּפנ‬ ַ ‫לָ ֶהם‬ .‫אֹותם‬ ָ ‫הֹוׁש ַע‬ ֻ ְ‫ וְ ָה ַפְך ֶאת ַה ָּדם לְ ַדם ִמילָ ה ֶׁש ָּמל י‬6‫ַעל ָה ָר ָעה״‬ 7 ‫יכם״‬ ֶ ֵ‫ּלֹותי ֶאת ֶח ְר ַּפת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ֲעל‬ ִ ַ‫״הּיֹום ּג‬ ַ ‫וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‬ ‫יכם ַּב ִּמ ְד ָּבר (ילקוט‬ ֶ ֵ‫רֹואין ֲעל‬ ִ ‫ ָּדם ָאנּו‬,‫אֹומ ִרים לָ ֶכם‬ ְ ‫ֶׁש ָהיּו‬ :)‫כי תשא שצב‬

e Aharon, pensam em me prejudicar fugindo do meu serviço, ao pedir que suas crianças

pequenas saiam também, mas isso se transforma em mal, porque dessa forma sei que vocês querem fugir do trabalho].

Eu ouvi uma interpretação do Midrash: Há uma estrela chamada

raá / mal. E o Faraó disse a eles: “com minha astrologia eu vejo

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

que aquela estrela está subindo em direção a vocês no deserto. Essa

estrela é um sinal de sangue e de morte.” Assim, quando os israelitas

pecaram com o bezerro de ouro, e D’us pensou em matá-los, Moshé falou em sua oração: “porque falariam os egípcios, dizendo: com o mal os fez sair”5; isto foi o que lhes disse o Faraó, “olhem que o

mal está na frente de suas faces”. Imediatamente “D’us arrependeu-

se do mal / raá”6. E Ele transformou o derramamento de sangue [simbolizado por esta estrela] no sangue da circuncisão, que viria a ser feita por Yehoshua para todo o povo.

Este é o significado do que foi dito: “hoje Eu afastei o insulto do Egito de sobre vocês”7 – porque eles lhes diziam: nós vemos sangue sobre vocês no deserto”. {Midrash Shir HaShirim 1:2, Yalkut Ki Tissá 392}

11. Assim não: Não será como vocês disseram que iriam levar as

‫ ֶא ָּלא לְ כּו‬,‫ ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם לְ הֹולִ יְך ַה ַּטף ִע ָּמ ֶכם‬.‫(יא) לֹא ֵכן‬

crianças consigo, senão: “vão os homens” e sirvam a D’us. {Yonatan}

:‫ַהּגְ ָב ִרים וְ ִע ְבדּו ֶאת ה׳‬

Pois é isso o que vocês pediram: [Tal serviço] Porque isto é o que

.‫ִּכי אֹ ָתּה ַא ֶּתם ְמ ַב ְק ִׁשים‬ ,‫בֹודה] ִּב ַּק ְׁש ֶּתם ַעד ֵהּנָ ה‬ ָ ‫[אֹותּה ֲע‬ ָ :‫ּבֹוח‬ ַ ְ‫ וְ ֵאין ֶּד ֶרְך ַה ַּטף לִ ז‬,8‫אֹלהינּו״‬ ֵ ֵ‫״נִ זְ ְּב ָחה ל‬

vocês desejaram até agora quando disseram: “ofereceremos [sacrifícios] para o nosso D’us”8, uma vez que não é comum as crianças fazerem sacrifícios. {Shemot Rabá 13:5} 5. Êxodo 32:12. 6. Êxodo 32:14. 7. Josué 5:9. 8. Êxodo 5:8.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 8

Chumash: segunda-feira 93 / Êxodo - Parashat Bô

10 : 9 - 14

‫ ס‬:‫וַ יְ ָג ֶֽ֣רׁש א ָֹ֔תם ֵמ ֵ ֖את ְּפ ֵנ֥י ַפ ְר ֽעֹה‬ ‫אמר יְ הֹוָ ֜ה ֶאל־מ ֶֹׁ֗שה נְ ֵ֨טה‬ ֶ ֹ ֨‫[שני] יב וַ ּי‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם ָ ּֽב ַא ְר ֶּ֔בה וְ ַי ַ֖על‬ ֤ ֶ ‫ָי ְֽֽד ָ֜ך ַע‬ ‫אכל֙ ֶא ׇ‬ ַ ֹ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם וְ י‬ ֣ ֶ ‫ַע‬ ‫ת־ּכל־‬ ‫ל־א ֶ ׁ֥שר ִה ְׁש ִ ֖איר‬ ֲ ‫ֵע ֶׂ֣שב ָה ָ֔א ֶרץ ֵ ֛את ׇּכ‬ ‫ת־מ ֵּ֘טהּו֘ ַעל־‬ ַ ‫ֹׁשה ֶא‬ ֣ ֶ ‫ יג וַ ֵּ֨יט מ‬:‫ַה ָּב ָ ֽרד‬ ‫ים‬ ֙ ‫־ק ִד‬ ָ ‫ם ַ ֽויהֹוָ ֗ה נִ ַ ֤הג ֽר ַּוח‬ ֒ ִ‫ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֒רי‬ ‫ל־ה ָ ּ֑ליְ ָלה‬ ַ ‫ל־הּי֥ ֹום ַה ֖הּוא וְ ׇכ‬ ַ ‫ָּב ָ֔א ֶרץ ׇּכ‬ ‫ּוח ַה ָּק ִ ֔דים נָ ָ ׂ֖שא‬ ֙ ַ ‫ַה ּ֣ב ֶֹקר ָה ָ֔יה וְ ֨ר‬ ‫ יד וַ ַּי ַ֣על ָ ֽה ַא ְר ֶּ֗בה ַ ֚על‬:‫ת־ה ַא ְר ֶ ּֽבה‬ ֽ ָ ‫ֶא‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ ָּ֕ינַ ח ְּב ֖כֹל ּגְ ֣בּול‬ ֣ ֶ ‫ׇּכ‬ ‫א־היָ ה ֵכ֤ן‬ ָ֨ ֹ ‫ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ָּכ ֵב֣ד ְמ ֔אֹד ֠ ְל ָפנָ ֠יו ל‬ :‫ה־ּכן‬ ֽ ֵ ֶ‫ַא ְר ֶּב ֙ה ָּכ ֔מֹהּו וְ ַ ֽא ֲח ָ ֖ריו ֥ל ֹא יִ ֽ ְהי‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Ele os expulsou da presença de Faraó. Segunda leitura 12 D’us disse a Moshé: “Estenda sua mão sobre o Egito para os gafanhotos. Eles emergirão sobre o Egito, e comerão toda a folhagem da terra que foi poupada pelo granizo”. 13 Moshé estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e D’us fez um vento leste soprar sobre a terra todo aquele dia e toda a noite. Quando veio a manhã, o vento leste estava carregando os gafanhotos. 14 Os gafanhotos invadiram toda a terra do Egito, se instalando por toda a fronteira egípcia, muito severa. Nunca antes tinha havido tal praga de gafanhotos, e nunca haverá algo assim.

,‫ וְ יִ ַּסק‬,‫ּגֹובא‬ ָ ‫ ֲא ֵרים יְ ָדְך ַעל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם וְ יֵ ֵיתי‬,‫ יב וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה‬.‫ ִמן ֳק ָדם ַּפ ְר ֹעה‬,‫ ַאּתּון ָּב ַען; וְ ָת ֵריְך יָ ְתהֹון‬,‫ֲא ֵרי יָ ַתּה‬ ,‫ ַעל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬,‫ יג וַ ֲא ֵרים ֹמ ֶׁשה יָ ת ֻח ְט ֵריּה‬.‫ יָ ת ָּכל ְּד ַא ְׁש ַאר ַּב ְר ָּדא‬,‫ַעל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם; וְ יֵ יכֹול יָ ת ָּכל ִע ְס ָּבא ְּד ַא ְר ָעא‬ ‫ ַעל‬,‫ּגֹובא‬ ָ ‫ יד ְּוס ֵליק‬.‫ּגֹובא‬ ָ ‫ נְ ַטל יָ ת‬,‫ּדּומא‬ ָ ‫רּוח ִק‬ ַ ְ‫יֹומא ַההּוא וְ ָכל ֵל ְיליָ א; ַצ ְפ ָרא ֲהוָ ה ו‬ ָ ‫ ָּכל‬,‫ּדּומא ְּב ַא ְר ָעא‬ ָ ‫רּוח ִק‬ ַ ‫וַ ייָ ַּד ַּבר‬ .‫רֹוהי ָלא יְ ֵהי ֵּכין‬ ִ ‫ ָּוב ְת‬,‫ּגֹובא ִּד ְכוָ ֵתיּה‬ ָ ‫מֹוהי ָלא ֲהוָ ה ֵּכין‬ ִ ‫ ַּת ִּקיף ַל ְח ָּדא ֳק ָד‬:‫ ְּב ֹכל ְּתחּום ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ּוׁש ָרא‬ ְ ,‫ָּכל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Rashi

Ele os expulsou: Eis aqui uma linguagem resumida, já que não foi

‫רש״י‬

:‫ ֲה ֵרי זֶ ה לָ ׁשֹון ָק ָצר וְ ל ֹא ֵּפ ַרׁש ִמי ַה ְמגָ ֵרׁש‬.‫אֹותם‬ ָ ‫וַ יְ גָ ֶרׁש‬

explicado quem foi que os expulsou. [Pois é óbvio que quem os expulsou foi um guarda do palácio e não o Faraó.]

12. Para os gafanhotos: Para trazer a praga dos gafanhotos.

:‫ ִּב ְׁש ִביל ַמ ַּכת ָה ַא ְר ֶּבה‬.‫(יב) ָּב ַא ְר ֶּבה‬

13. Um vento leste: O vento oriental transportou os gafanhotos

‫ לְ ִפי‬.‫רּוח ִמזְ ָר ִחית נָ ָׂשא ֶאת ָה ַא ְר ֶּבה‬ ַ .‫רּוח ַה ָּק ִדים‬ ַ ְ‫(יג) ו‬

porque o vento oriental veio em direção oposta ao Egito que fica a su-

‫רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית ָהיְ ָתה ְּכמֹו‬ ִ ‫ ֶׁש ִּמ ְצ ַריִ ם ִּב ְד‬,‫ֶׁש ָּבא ְּכנֶ גְ דֹו‬ :)‫ג‬:‫פֹורׁש ְּב ָמקֹום ַא ֵחר (רש״י במדבר לד‬ ָ ‫ֶׁש ְּמ‬

doeste de Israel, conforme explicado em outro lugar. {Números 34:3}

14. Nunca haverá algo assim: E aquela praga de gafanhotos que houve nos dias de Yoel conforme está dito: “como ela não houve no mundo”9? Aprendemos que a praga da época de Yoel foi mais severa do que a praga de Moshé, porque a de Yoel foi por meio de muitas espécies de gafanhotos que se juntaram incluindo arbe, yelek, chassil

‫יֹואל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‬ ֵ ‫ימי‬ ֵ ‫ וְ אֹותֹו ֶׁש ָהיָ ה ִּב‬.‫(יד) וְ ַא ֲח ָריו לֹא יִ ְהיֶ ה ּכֵ ן‬ ‫ לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָהיָ ה ָּכ ֵבד ִמ ֶּׁשל‬9‫״ּכמֹוהּו ל ֹא נִ ְהיָ ה ִמן ָהעֹולָ ם״‬ ָ ‫יֹואל ָהיָ ה ַעל יְ ֵדי ִמינִ ין ַה ְר ֵּבה ֶׁש ָהיּו‬ ֵ ‫ ִּכי אֹותֹו ֶׁשל‬,‫ֹמ ֶׁשה‬ ‫ ֲא ָבל ֶׁשל ֹמ ֶׁשה [ל ֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא‬,‫ ַא ְר ֶּבה יֶ לֶ ק ָח ִסיל ּגָ זָ ם‬,‫יַ ַחד‬ :‫ וְ ָכמֹוהּו ל ֹא ָהיָ ה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה‬,‫ֶׁשל] ִמין ֶא ָחד‬

e gazam, mas a de Moshé fora constituída de apenas uma espécie e esta, “como ela, nunca houve e nunca haverá”. 9. Joel 2:2.

9 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ כא‬- ‫ טו‬: ‫י‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 94

15

‫ל־ה ָ֘א ֶר ֘ץ וַ ֶּת ְח ַ ׁ֣שְך‬ ָ ‫ת־ע֣ין ׇּכ‬ ֵ ‫טו וַ יְ ַ֞כס ֶא‬ ‫ל־ע ֶׂ֣שב ָה ָ֗א ֶרץ‬ ֵ ‫ת־ּכ‬ ‫אכל ֶא ׇ‬ ַ ֹ ֜‫ָה ָ֒א ֶרץ֒ וַ ּי‬ ‫הֹותיר‬ ִ֖ ‫ל־ּפ ִ ֣רי ָה ֔ ֵעץ ֲא ֶ ׁ֥שר‬ ְ ‫וְ ֵא ֙ת ׇּכ‬ ַ֨ ֹ ‫ַה ָּב ָ ֑רד וְ ֽל‬ ‫ל־י֧ ֶֽרק ָּב ֵ ֛עץ‬ ֶ ‫א־נֹותר ׇּכ‬ :‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ֥ ֶ ‫ּוב ֵ ֥ע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶ ֖דה ְּב ׇכ‬ ְ ‫ֹׁשה ּוֽ ְל ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן‬ ֣ ֶ ‫טז וַ יְ ַמ ֵ ֣הר ַּפ ְר ֔עֹה ִל ְק ֖ר ֹא ְלמ‬ :‫יהֹו֥ה ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֖ם וְ ָל ֶ ֽכם‬ ָ ‫אתי ַ ֽל‬ ִ ‫אמר ָח ָ ֛ט‬ ֶ ֹ ֗‫וַ ּי‬ ‫אתי ַ ֣אְך ַה ֔ ַּפ ַעם‬ ֙ ִ ‫יז וְ ַע ָּ֗תה ָ ׂ֣שא ָנ֤א ַח ָּט‬ ‫יהֹו֣ה ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֑ם וְ יָ ֵס ֙ר ֵ ֽמ ָע ֔ ַלי‬ ָ ‫וְ ַה ְע ִ ּ֖תירּו ַ ֽל‬ ַ ‫ַ ֖רק ֶא‬ ‫ יח וַ ּיֵ ֵ ֖צא ֵמ ִ ֣עם‬:‫ת־ה ָ ּ֥מוֶ ת ַה ֶּזֽה‬ ‫ יט וַ ַּי ֲֽה ֨פְֹך‬:‫הֹוה‬ ֽ ָ ְ‫ַּפ ְר ֑עֹה וַ ּיֶ ְע ַ ּ֖תר ֶאל־י‬ ‫הֹו֤ה ֽר ַּוח־יָ ֙ם ָח ָז֣ק ְמ ֔אֹד וַ ּיִ ָּׂש ֙א ֶאת־‬ ָ ְ‫י‬ ‫ָ ֣ה ַא ְר ֶּ֔בה וַ ּיִ ְת ָק ֵ ֖עהּו ָי ָּ֣מה ּ֑סּוף ֤ל ֹא נִ ְׁש ַא ֙ר‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Eles cobriram toda a superfície da terra, deixando a terra escura. Eles comeram toda a vegetação no solo e todas as frutas nas árvores, que tinham sido poupadas pelo granizo. Nada verde permaneceu nas árvores e vegetação em toda a terra do Egito. 16 O Faraó rapidamente convocou Moshé e Aharon e disse: “Eu cometi um pecado contra Hashem, o D’us de vocês e contra vocês. 17 Agora, por favor perdoem meu pecado somente esta vez e supliquem a Hashem, o D’us de vocês! Afastem de mim apenas essa morte!” 18 Ele deixou o Faraó e suplicou a D’us. 19 D’us virou um vento ocidental muito forte e carregou os gafanhotos, e lançouos no Mar Vermelho. Nem um só

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ ְּד ַא ְׁש ַאר ַּב ְר ָּדא; וְ ָלא‬,‫ וַ ֲא ַכל יָ ת ָּכל ִע ְס ָּבא ְּד ַא ְר ָעא וְ יָ ת ָּכל ֵּפ ֵירי ִא ָילנָ א‬,‫ׁשֹוכת ַא ְר ָעא‬ ַ ‫ וַ ֲח‬,‫טו וַ ֲח ָפא יָ ת ֵעין ִׁש ְמ ָׁשא ְּד ָכל ַא ְר ָעא‬ ‫טז‬ ‫ ַח ִבית‬,‫ ְל ִמ ְק ֵרי ְל ֹמ ֶׁשה ְּול ַא ֲהרֹון; וַ ֲא ַמר‬,‫אֹוחי ַּפ ְר ֹעה‬ ִ ְ‫ו‬ .‫ ְּב ָכל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ִא ְׁש ְּת ַאר ָּכל יָ רֹוק ְּב ִא ָילנָ א ְּוב ִע ְס ָּבא ְּד ַח ְק ָלא‬ .‫מֹותא ָה ֵדין‬ ָ ‫ יָ ת‬,‫ ְלחֹוד‬,‫ ִמּנִ י‬,‫ ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ֲהכֹון; וְ יַ ְע ֵּדי‬,‫ וְ ַצּלֹו‬,‫חֹובי ְּב ַרם זִ ְמנָ א ָה ָדא‬ ִ ‫ ְׁשבֹוק ְּכ ַען ְל‬,‫ יז ְּוכ ַען‬.‫ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ֲהכֹון ְּולכֹון‬ ‫ ָלא ִא ְׁש ְּת ַאר‬:‫ ְּור ָמ ִהי ְליַ ָּמא ְּדסּוף‬,‫ּגֹובא‬ ָ ‫ ּונְ ַטל יָ ת‬,‫ ַּת ִּקיף ַל ְח ָּדא‬,‫רּוח ַמ ְע ְר ָבא‬ ַ ָ‫ יט וַ ֲה ַפְך יְ י‬. ָ‫ ֳק ָדם יְ י‬,‫ ִמ ְּלוָ ת ַּפ ְר ֹעה; וְ ַצ ִּלי‬,‫יח ּונְ ַפק‬ Rashi

15. Toda a vegetação: Folha verde, verdure em francês medieval. 19. Um vento ocidental: O vento oeste. {Targumim}

‫רש״י‬

:‫דּור״א ְּבלַ ַע״ז‬ ֶ ‫ וִ ְיר‬.‫ ָעלֶ ה יָ רֹוק‬.‫(טו) ּכָ ל יֶ ֶרק‬ ַ )‫(יט‬ :‫רּוח ַמ ֲע ָר ִבי‬ ַ .‫רּוח יָ ם‬

No Mar Vermelho: Eu digo que o Mar Vermelho estava parcialmente

‫אֹומר ֲאנִ י ֶׁשּיַ ם סּוף ָהיָ ה ִמ ְק ָצתֹו ַּב ַּמ ֲע ָרב ְּכנֶ גֶ ד‬ ֵ .‫יָ ָּמה ּסּוף‬

a oeste, em frente o lado sul e também a leste da terra de Israel. Foi

‫יכְך‬ ָ ‫ לְ ִפ‬,‫רֹומית וְ גַ ם ְּב ִמזְ ָר ָחה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ִ ‫רּוח ְּד‬ ַ ‫ָּכל‬ ‫ וְ ֵכן ָמ ִצינּו לְ ִענְ יַ ן‬.‫רּוח יָ ם ְּת ָקעֹו לָ ַא ְר ֶּבה ְּביָ ָּמה ּסּוף ְּכנֶ גְ ּדֹו‬ ַ ‫״מּיַ ם סּוף וְ ַעד‬ ִ ‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‬,‫חּומין ֶׁשהּוא ּפֹונֶ ה לְ ַצד ִמזְ ָרח‬ ִ ‫ְּת‬ 10 ‫ ֶׁשּיָ ם ְּפלִ ְׁש ִּתים ַּב ַּמ ֲע ָרב‬,‫יָ ם ְּפלִ ְׁש ִּתים״ ִמ ִּמזְ ָרח לְ ַמ ֲע ָרב‬ ְ ‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ְּפלִ ְׁש ִּתים‬,‫ָהיָ ה‬ :11‫״יֹוׁש ֵבי ֶח ֶבל ַהּיָ ם ּגֹוי ְּכ ֵר ִתים״‬

por isso que o vento oeste jogou os gafanhotos no Mar Vermelho, que está no lado oposto a ele.

Da mesma forma, encontramos em relação aos limites da terra de Israel, que o Mar Vermelho está na direção do lado leste,

porque assim está dito: “desde o Mar Vermelho e até o Mar dos Filisteus”10, significando, desde o leste ao oeste, porque o Mar do Filisteus estava a oeste porque assim está dito [em referência aos] filisteus: “os habitantes da costa do mar, nação dos cretenses”11. [Rashi aparentemente está se referindo ao Golfo de Suez e o Golfo de Eilat, que são os dois ramos do Mar Vermelho e, portanto, estão incluídos na expressão “Mar Vermelho”. Este último é a fronteira leste da Terra Santa, enquanto que o Golfo de 10. Êxodo 23:31. 11. Sofonias 2:5.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 10

Chumash: segunda-feira 95 / Êxodo - Parashat Bô

10 : 15 - 21

gafanhoto permaneceu dentro de todos os limites do Egito. 20 D’us endureceu o coração do Faraó, e ele não enviou os filhos de Israel embora. 21 D’us disse a Moshé: “Estenda sua mão em direção ao céu, e haverá escuridão sobre a terra do Egito. A escuridão ficará mais intensa”.

:‫ַא ְר ֶּב֣ה ֶא ָ֔חד ְּב ֖כֹל ּגְ ֥בּול ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ‫ת־ל֣ב ַּפ ְר ֑עֹה וְ ֥ל ֹא ִׁש ַ ּ֖לח‬ ֵ ‫הֹו֖ה ֶא‬ ָ ְ‫כ וַ יְ ַח ֵּז֥ק י‬ ‫אמר יְ הֹוָ ֜ה‬ ֶ ֹ ֨‫ פ כא וַ ּי‬:‫ת־ּב ֵנ֥י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל‬ ְ ‫ֶא‬ ‫יהי‬ ִ ‫ל־ה ָּׁש ַ֔מיִ ם ִ ֥ו‬ ַ ‫ֶאל־מ ֶֹׁ֗שה נְ ֵ ֤טה ָי ְֽֽד ָ֙ך ַע‬ :‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם וְ יָ ֵ ֖מׁש ֽח ֶֹׁשְך‬ ֣ ֶ ‫֖ח ֶֹׁשְך ַע‬

‫ כא וַ ֲא ַמר‬.‫ יָ ת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬,‫ יָ ת ִל ָּבא ְּד ַפ ְר ֹעה; וְ ָלא ַׁש ַּלח‬, ָ‫ כ וְ ַת ֵּקיף יְ י‬.‫ ְּב ֹכל ְּתחּום ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ּגֹובא ַחד‬ ָ .‫ ְק ַבל ֵל ְיליָ א‬,‫ ַעל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם; ָּב ַתר ְּדיִ ְע ֵּדי‬,‫ׁשֹוכא‬ ָ ‫ וִ ֵיהי ֲח‬,‫ ֲא ֵרים יְ ָדְך ַעל ֵצית ְׁש ַמּיָ א‬,‫יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה‬ Rashi

‫רש״י‬

Suez é fronteira leste do Egito. Uma vez que os filisteus habitaram no litoral do Mediterrâneo, o Mar Vermelho mencionado nesse contexto certamente era o Golfo

onde os gafanhotos foram levados.]

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

de Eilat. E Mar Vermelho mencionado aqui, nesta passagem é o Golfo de Suez, para

Nem um só gafanhoto permaneceu: Mesmo aqueles em salmou-

ra que os egípcios haviam capturado e tinham salgado para comer. {Shemot Rabá 13:7, Midrash Tanchuma, Vaerá 14}

21. A escuridão ficará mais intensa: A escuridão se tornará mais escura ainda sobre eles do que a escuridão da noite e as trevas da

‫יֹותר ֵמ ֶח ְׁשּכֹו ֶׁשל‬ ֵ ‫יהם חֹ ֶׁשְך‬ ֶ ֵ‫ וְ יַ ֲח ִׁשיְך ֲעל‬.‫(כא) וְ יָ ֵמׁש ֹח ֶׁשְך‬ :‫ וְ חֹ ֶׁשְך ֶׁשל לַ יְ לָ ה יַ ֲא ִמיׁש וְ יַ ֲח ִׁשיְך עֹוד‬,‫לַ יְ לָ ה‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

noite se tornarão ainda mais escuras do que já eram.

‫לּוחים ֶׁש ָּמלְ חּו ֵמ ֶהם (ש״ר‬ ִ ‫ ַאף ַה ְּמ‬.‫לֹא נִ ְׁש ַאר ַא ְר ֶּבה ֶא ָחד‬ :)‫ז‬:‫יג‬

Ficará mais intensa: [Em hebraico: veiamesh] Como veiaamesh. Há muitas palavras que falta a letra alef [que faz parte da raiz]. Uma vez

que a pronúncia do alef não é tão perceptível, a Escritura faculta a sua ausência. Como, por exemplo: “e o árabe não armará / iahel a tenda ali”12, onde iahel é o mesmo que iaahel [com o alef].

E como em “me ajudará / vatazreni com força”13 [para lutar contra meu inimigos] que é como: vateazreni [com o alef].

E Onkelos traduziu veiamesh com o significado de afastamento,

como em “não se retirava / Io iamish”14, significando: depois que

passara a noite, quando já estava chegando próximo da luz do dia [a escuridão não se retirava]. Mas de acordo com Onkelos, a fala não

‫ לְ ִפי‬,‫ יֵ ׁש לָ נּו ֵתיבֹות ַה ְר ֵּבה ֲח ֵסרֹות ָאלֶ ״ף‬.‫ ְּכמֹו וְ יַ ֲא ֵמׁש‬.‫וְ יָ ֵמׁש‬ ‫ֶׁש ֵאין ֲה ָב ַרת ָה ָאלֶ ף נִ ֶּכ ֶרת ָּכל ָּכְך ֵאין ַה ָּכתּוב ַמ ְק ִּפיד ַעל‬ ‫ ל ֹא‬,‫ ְּכמֹו ׳ל ֹא יַ ֲא ֵהל׳‬12‫ ְּכגֹון ״וְ ל ֹא יַ ֵהל ָׁשם ֲע ָר ִבי״‬,‫ֶח ְסרֹונָ ּה‬ ‫ וְ אּונְ ְקלּוס‬.‫ ְּכמֹו ׳וַ ְּת ַא ְּז ֵרנִ י׳‬13‫ וְ ֵכן ״וַ ַּתזְ ֵרנִ י ַחיִ ל״‬.‫יַ ֶּטה ָא ֳהלֹו‬ ‫״ּב ַתר ְּדיֶ ְע ֵּדי ְק ַבל‬ ָ 14‫ ְּכמֹו ״ל ֹא יָ ִמיׁש״‬,‫ִּת ְרּגֵ ם לְ ׁשֹון ֲה ָס ָרה‬ ‫ ֲא ָבל ֵאין ַה ִּדּבּור ְמיֻ ָּׁשב‬.‫יע ָסמּוְך לְ אֹור ַהּיֹום‬ ַ ִ‫ ְּכ ֶׁשּיַ ּג‬,‫לֵ ילְ יָ א״‬ .‫יהי חֹ ֶׁשְך״‬ ִ ִ‫ַעל ַהּוָ י״ו ֶׁשל ״וְ יָ ֵמׁש״ לְ ִפי ֶׁשהּוא ָּכתּוב ַא ַחר ״ו‬ ‫ ֶׁש ָהיָ ה‬15‫״מ ַמ ֵּׁשׁש ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם״‬ ְ ‫ּפֹותרֹו לְ ׁשֹון‬ ְ ‫ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה‬ ִ :)‫א‬:‫ּומ ֻכ ָּפל וְ ָעב ַעד ֶׁש ָהיָ ה בֹו ַמ ָּמׁש (ש״ר יד‬ ְ ‫ָּכפּול‬

se encaixa com o vav de veiamesh porque está escrito depois de “e haverá trevas”. O Midrash {Shemot Rabá 14:1-3} diz veiamesh como uma expressão de: “e apalparás / memashesh ao meio-dia”15, significando que a escuridão era dobrada e redobrada e grossa, até que ficou real [tangível e se conseguiu sentir a escuridão fisicamente falando com o sentido do tato].

12. Isaías 13:20. 13. Samuel II 22:40. 14. Êxodo 13:22. 15. Deuteronômio 28.29.

11 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ א‬: ‫ כב – יא‬: ‫י‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 96

22

Moshé estendeu sua mão em direção ao céu, e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito, por três dias. 23 Nenhuma pessoa podia ver seu irmão, e ninguém se levantou de seu lugar por três dias. Para todos os filhos de Israel havia luz em todas as suas casas. Terceira leitura 24 O Faraó convocou Moshé e disse: “Vão e sirvam a D’us! Apenas deixem seus rebanhos e seus gados. Até suas crianças podem ir com vocês”.

‫ל־ה ָּׁש ָ ֑מיִ ם‬ ַ ‫ֹׁשה ֶאת־יָ ֖דֹו ַע‬ ֛ ֶ ‫כב וַ ֵּי֥ט מ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם‬ ֥ ֶ ‫ְך־א ֵפ ָל֛ה ְּב ׇכ‬ ֲ ‫וַ יְ ִ ֧הי ֽח ֶֹׁש‬ ‫א־ר ֞אּו ִ ֣איׁש‬ ָ ֹ ‫ כג ֽל‬:‫ְׁש ֥ל ֶֹׁשת יָ ִ ֽמים‬ ‫א־קמּו ִ ֥איׁש ִמ ַּת ְח ָ ּ֖תיו‬ ֛ ָ ֹ ‫ת־א ִ֗חיו וְ ל‬ ָ ‫ֶא‬ ‫ל־ּב ֵנ֧י יִ ְׂש ָר ֵ ֛אל ָ ֥היָ ה‬ ְ ‫ְׁש ֣ל ֶֹׁשת יָ ִ ֑מים ּוֽ ְל ׇכ‬ ‫ [שלישי] כד וַ ּיִ ְק ָ ֨רא‬:‫ֹוׁשב ָ ֹֽתם‬ ְ ‫֖אֹור ְּב ֽמ‬ ‫כּו ִע ְב ֣דּו‬ ֙ ‫אמ ֙ר ְל‬ ֶ ֹ ֨‫ַפ ְר ֜עֹה ֶאל־מ ֶֹׁ֗שה וַ ּי‬ ‫ּוב ַק ְר ֶכ֖ם‬ ְ ‫ֶאת־יְ הֹוָ ֔ה ַ ֛רק ֽצֹאנְ ֶ ֥כם‬ :‫ִע ָּמ ֶ ֽכם‬ ‫ם־ט ְּפ ֶכ֖ם יֵ ֵ ֥לְך‬ ַ ‫ַ ּֽג‬ ‫יֻ ָ ּ֑צג‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

‫ כג ָלא ֲחזֹו‬.‫יֹומין‬ ִ ‫ ְּת ָל ָתא‬,‫ ַעל ֵצית ְׁש ַמּיָ א; וַ ֲהוָ ה ֲחׁשֹוְך ְק ַבל ְּב ָכל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬,‫כב וַ ֲא ֵרים ֹמ ֶׁשה יָ ת יְ ֵדיּה‬ .‫מֹות ָבנֵ יהֹון‬ ְ ‫ ְּב‬,‫הֹורא‬ ָ ְ‫יֹומין; ְּול ָכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲהוָ ה נ‬ ִ ‫חֹותֹוהי ְּת ָל ָתא‬ ִ ‫ וְ ָלא ָקמּו ֲאנָ ׁש ִמ ְּת‬,‫חּוהי‬ ִ ‫ּגְ ַבר יָ ת ֲא‬ .‫ יֵ יזֵ יל ִע ְּמכֹון‬,‫ ַאף ַט ְפ ְלכֹון‬:‫ ְׁשבּוקּו‬,‫תֹוריכֹון‬ ֵ ְ‫ וַ ֲא ַמר ִאיזִ ילּו ְּפ ַלחּו ֳק ָדם יְ יָ ְלחֹוד ָענְ כֹון ו‬,‫כד ְּוק ָרא ַּפ ְר ֹעה ְל ֹמ ֶׁשה‬

22. Uma densa escuridão, etc., por três dias, etc.: Uma escuridão

densa em que um não via o outro por três dias, seguidos de mais três dias de escuridão, duas vezes mais intensa, em que ninguém conseguia

sequer se levantar de seu lugar. Se estava sentado, era incapaz de ficar de pé. E se estava de pé, era incapaz de sentar.

‫אֹופל‬ ֶ ‫ חֹ ֶׁשְך ֶׁשל‬.‫(כב) וַ יְ ִהי ֹח ֶׁשְך ֲא ֵפ ָלה וגו׳ ְׁשל ֶֹׁשת יָ ִמים וגו׳‬ ‫ֹלׁשת יָ ִמים‬ ֶ ‫ וְ עֹוד ְׁש‬.‫ֹלׁשת יָ ִמים‬ ֶ ‫ֶׁשּלֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו ְׁש‬ ‫יֹוׁשב‬ ֵ ,‫ֲא ֵח ִרים חֹ ֶׁשְך ֻמ ְכ ָּפל ַעל זֶ ה ֶׁשּלֹא ָקמּו ִאיׁש ִמ ַּת ְח ָּתיו‬ ‫ וְ לָ ָמה ֵה ִביא‬.‫יׁשב‬ ֵ ֵ‫עֹומד ֵאין יָ כֹול ל‬ ֵ ְ‫ֵאין יָ כֹול לַ ֲעמֹוד ו‬ ‫ ֶׁש ָהיּו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ְר ָׁש ִעים וְ ל ֹא‬,‫יהם חֹ ֶׁשְך‬ ֶ ֵ‫ֲעל‬ ‫ֹלׁשת יְ ֵמי ֲא ֵפלָ ה ְּכ ֵדי ֶׁשּלֹא‬ ֶ ‫ּומתּו ִּב ְׁש‬ ֵ ‫רֹוצים לָ ֵצאת‬ ִ ‫ָהיּו‬ ‫ וְ עֹוד‬.‫לֹוקים ָּכמֹונּו‬ ִ ‫ֹאמרּו ַאף ֵהם‬ ְ ‫יִ ְראּו ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ַמ ַּפלְ ָּתם וְ י‬ ‫ׁשֹואלִ ין‬ ֲ ‫ּוכ ֶׁשּיָ ְצאּו וְ ָהיּו‬ ְ ,‫יהם‬ ֶ ֵ‫ֶׁש ִח ְּפׂשּו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָראּו ֶאת ְּכל‬ ‫יתיו‬ ִ ‫אֹומר לֹו ֲאנִ י ְר ִא‬ ֵ ,‫אֹומ ִרים ֵאין ְּביָ ֵדינּו ְּכלּום‬ ְ ‫ֵמ ֶהן וְ ָהיּו‬ :)‫ג; תנחומא ג‬:‫ּוב ָמקֹום ְּפלֹונִ י הּוא(ש״ר יד‬ ְ ‫יתָך‬ ְ ‫ְּב ֵב‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Por que D’us trouxe esta escuridão sobre eles? Porque havia

‫רש״י‬

entre os israelitas daquela geração, pessoas más que não queriam sair do Egito. Estas pessoas morreram durante os três dias da

escuridão, de modo que os egípcios não vissem a sua desgraça e dissessem: “Eles [os filhos de Israel] também estão sendo castigados assim como nós.”

E também para que Israel [uma vez que, para os egípcios

havia escuridão e para os filhos de Israel não havia, os israelitas

aproveitaram esta oportunidade] procurasse e visse os objetos valiosos dos egípcios. Quando eles saíram do Egito, os filhos de

Israel pediram deles esses objetos. Os egípcios diziam “não temos

nada em nossas mãos”, então Israel lhes dizia: “eu vi em sua casa, e está em tal e tal lugar”. {Yonatan, Shemot Rabá 14:3, Tanchuma Bo 3, Tanchuma Vaerá 14} Três dias: [Em hebraico: shloshet iamim] Três dias consecutivos, tirzey-

ne / tríade em francês medieval, assim como, sempre que encontramos shivat iamim significa sete dias [um grupo de sete dias consecutivos] ou septeine [em francês medieval]. 24. Apenas deixem: Ficará exposto em seu lugar.

Torá Rashi – Editora Maayanot

‫ ִט ְר ֵציי״נֶ א ְּבלַ ַע״ז (שלשה‬,‫ ִׁשּלּוׁש ֶׁשל יָ ִמים‬.‫ְׁשל ֶֹׁשת יָ ִמים‬ ‫ וְ ֵכן ִ׳ׁש ְב ַעת יָ ִמים׳ ְּב ָכל ָמקֹום ְׁש ֵטיי״נֶ א ֶׁשל‬,)‫ימים רצופים‬ :)‫יָ ִמים (שבעה ימים רצופים‬ :‫ יְ ֵהא ֻמ ָּצג ִּב ְמקֹומֹו‬.‫(כד) יֻ ָּצג‬

17 a 23 de janeiro de 2021 | 12

Chumash: terça-feira 97 / Êxodo - Parashat Bô

10 : 22 – 11 : 1

25

‫ם־א ָ ּ֛תה ִּת ֵ ּ֥תן ְּביָ ֵ ֖דנּו‬ ַ ַ‫אמר מ ֶֹׁ֔שה ּג‬ ֶ ֹ ֣‫כה וַ ּי‬ :‫ֹלהינּו‬ ֽ ֵ ‫יהֹו֥ה ֱא‬ ָ ‫זְ ָב ִ ֣חים וְ ע ֹֹ֑לת וְ ָע ִ ׂ֖שינּו ַ ֽל‬ ‫ם־מ ְק ֵ֜ננּו יֵ ֵלְ֣ך ִע ָּ֗מנּו ֤ל ֹא ִת ָּׁש ֵא ֙ר‬ ִ ַ‫כו וְ ג‬ ‫ַּפ ְר ָ֔סה ִ ּ֚כי ִמ ֶ ּ֣מּנּו נִ ַ ּ֔קח ַ ֽל ֲע ֖בֹד ֶאת־‬ ‫ֹלהינּו ַ ֽו ֲא ַנ ְ֣חנּו ֽל ֹא־נֵ ַ ֗דע ַ ֽמה־‬ ֑ ֵ ‫הֹו֣ה ֱא‬ ָ ְ‫י‬ :‫ַּנ ֲֽעב ֹ֙ד ֶאת־יְ הֹוָ ֔ה ַעד־ּב ֵ ֹ֖אנּו ָ ֽׁש ָּמה‬ ‫ת־ל֣ב ַּפ ְר ֑עֹה וְ ֥ל ֹא‬ ֵ ‫הֹו֖ה ֶא‬ ָ ְ‫כז וַ יְ ַח ֵּז֥ק י‬ ‫ר־לֹו ַפ ְר ֖עֹה ֵלְ֣ך‬ ֥ ‫אמ‬ ֶ ֹ ֽ‫ כח וַ ּי‬:‫ָא ָ ֖בה ְל ַׁש ְּל ָ ֽחם‬ ‫ל־ּת ֶֹס ֙ף ְר ֣אֹות ָּפ ַ֔ני‬ ֨ ‫ֵ ֽמ ָע ָ ֑לי ִה ָ ּׁ֣ש ֶמר ְל ָ֗ך ַא‬ ‫אמר‬ ֶ ֹ ֥‫ כט וַ ּי‬:‫ִּ֗כי ְּבי֛ ֹום ְר ֽא ְֹתָך֥ ָפ ַנ֖י ָּת ֽמּות‬ ‫מ ֶ ֹׁ֖שה ֵּכ֣ן ִּד ַ ּ֑ב ְר ָּת ֽל ֹא־א ִ ֹ֥סף ֖עֹוד ְר ֥אֹות‬ ‫אמר יְ הֹוָ ֜ה ֶאל־מ ֶֹׁ֗שה‬ ֶ ֹ ֨‫ פ יא א וַ ּי‬:‫ָּפ ֶנֽיָך‬ ‫ל־ּפ ְרע ֹ֙ה וְ ַעל־‬ ַ ‫֣עֹוד ֶנֽ֤גַ ע ֶא ָח ֙ד ָא ִ ֤ביא ַע‬ ‫י־כן יְ ַׁש ַ ּ֥לח ֶא ְת ֶכ֖ם ִמ ֶּז֑ה‬ ֵ֕ ‫ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ַ ֽא ֲח ֵר‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Moshé disse: “Você também nos fornecerá sacrifícios e oferendasqueimadas, de modo que possamos oferecê-los a Hashem nosso D’us. 26 Nosso gado deve também ir conosco — nem um simples casco será deixado atrás —, pois nós devemos tomar deles para servir a Hashem nosso D’us, uma vez que não sabemos como serviremos a D’us até que cheguemos lá”. 27 D’us endureceu o coração do Faraó, e ele não quis enviá-los. 28 Disse a ele Faraó: “Deixe minha presença e não ouse ver minha face de novo, pois, no dia em que vir a minha face, você morrerá!” 29 Moshé falou: “Como você disse. Eu não verei sua face de novo”. 11 1 D’us disse a Moshé: “Eu enviarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito, e após esta ele

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ ָלא‬,‫ כו וְ ַאף ְּב ִע ַירנָ א יֵ יזֵ יל ִע ַּמנָ א‬.‫ ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ַהנָ א‬,‫ ַאף ַא ְּת ִּת ֵּתין ִּב ַידנָ א נִ ְכ ַסת ֻק ְד ִׁשין וַ ֲע ָלוָ ן; וְ נַ ֲע ֵביד‬,‫כה וַ ֲא ַמר ֹמ ֶׁשה‬ ‫ ָמא נִ ְפ ַלח ֳק ָדם‬,‫ ְל ִמ ְפ ַלח ֳק ָדם יְ יָ ֱא ָל ַהנָ א; וַ ֲאנַ ְחנָ א ֵלית ֲאנַ ְחנָ א יָ ְד ִעין‬,‫נַ ְׁש ַאר ִמּנֵ יּה ִמ ָּד ַעם ֲא ֵרי ִמּנֵ יּה ֲאנַ ְחנָ א נָ ְס ִבין‬ ;‫ ִאיזֵ יל ֵמ ִע ָּלוָ י‬,‫ כח וַ ֲא ַמר ֵליּה ַּפ ְר ֹעה‬.‫חּותהֹון‬ ְ ‫ ְל ַׁש ָּל‬,‫ יָ ת ִל ָּבא ְּד ַפ ְר ֹעה; וְ ָלא ֲא ָבא‬, ָ‫ כז וְ ַת ֵּקיף יְ י‬.‫ ְל ַת ָּמן‬,‫ ַעד ֵמ ַיתנָ א‬, ָ‫יְ י‬ ‫אֹוסיף‬ ֵ ‫ ָלא‬:‫ יָ אּות ַמ ֵּל ְיל ָּתא‬,‫ כט וַ ֲא ַמר ֹמ ֶׁשה‬.‫ ְּתמּות‬,‫יֹומא ְּד ִת ְחזֵ י ַא ַּפי‬ ָ ‫ּתֹוסיף ְל ִמ ְחזֵ י ַא ַּפי ֲא ֵרי ְּב‬ ֵ ‫ ָלא‬,‫ִא ְס ְּת ַמר ָלְך‬ :‫ יְ ַׁש ַּלח יָ ְתכֹון ִמ ָּכא‬,‫ עֹוד ַמ ְכ ָּתׁש ַחד ַאיְ ִתי ַעל ַּפ ְר ֹעה וְ ַעל ִמ ְצ ָר ֵאי ָּב ַתר ֵּכין‬,‫ א וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה‬.‫ ְל ִמ ְחזֵ י ַא ָּפְך‬,‫עֹוד‬ Rashi

25. Você também nos fornecerá: Não só o nosso gado irá conosco, mas você também doará do seu gado.

26. Casco: A sola do pé, plante [planta do pé] em francês medieval. {Targum Yerushalmi}

Uma vez que não sabemos como serviremos: Quão intenso será este culto. Talvez D’us peça mais do que temos em nossas mãos. {Shemot Rabá 18:1} 29. Como você disse: Você falou bem e falou na hora certa. É verdade que eu já não verei mais o seu rosto. {Mechilta 13, 12:31, Shemot Rabá 18:1}

13 | Veshinantam: Bó, 5781

‫רש״י‬

‫ ֶא ָּלא ּגַ ם‬,‫ ל ֹא ַּדּיֶ ָך ֶׁש ִּמ ְקנֵ נּו יֵ לֵ ְך ִע ָּמנּו‬.‫(כה) ּגַ ם ַא ָּתה ִּת ֵּתן‬ :‫ִמ ֶּׁש ְּלָך ִּת ֵּתן‬

:)‫ ְּפלַ נְ ֶט״א ְּבלַ ַע״ז (כף רגל‬,‫ ַּפ ְר ַסת ֶרגֶ ל‬.‫(כו) ַּפ ְר ָסה‬

‫יֹותר‬ ֵ ‫ ֶׁש ָּמא יִ ְׁש ַאל‬,‫בֹודה‬ ָ ‫ ַּכ ָּמה ִּת ְכ ַּבד ָה ֲע‬.‫לֹא נֵ ַדע ַמה ּנַ ֲע ֹבד‬ :‫ִמ ַּמה ֶּׁשּיֵ ׁש ְּביָ ֵדנּו‬ ‫ ֱא ֶמת ֶׁשּלֹא‬,‫ּובזְ ַמּנֹו ִּד ַּב ְר ָּת‬ ִ ‫ יָ ֶפה ִּד ַּב ְר ָּת‬.‫(כט) ּכֵ ן ִּד ַּב ְר ָּת‬ ‫לא; ש״ר‬:‫ יב‬,‫אֹוסיף עֹוד ְראֹות ָּפנֶ יָך (מכילתא פרשה יג‬ ִ :)‫א‬:‫יח‬

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ ז‬- ‫ א‬: ‫יא‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 98

enviará vocês daqui. Quando ele os enviar, ele os expulsará totalmente daqui. 2 Fale, por favor, aos ouvidos do povo e que cada homem peça a seu companheiro e cada mulher a sua companheira artigos de prata e artigos de ouro”. 3 D’us deu ao povo graça perante os olhos do Egito. Também o homem Moshé era altamente respeitado aos olhos dos servos do Faraó e aos olhos do povo. Quarta leitura 4 Moshé disse: “Isso é o que D’us disse: ‘Por volta da meia-noite, Eu sairei no meio do

:‫ְּכ ַׁ֨ש ְּל ֔חֹו ָּכ ֕ ָלה ּגָ ֵ ֛רׁש יְ גָ ֵ ֥רׁש ֶא ְת ֶכ֖ם ִמ ֶּזֽה‬ ָ ‫ב ַּד ֶּב‬ ‫ר־נ֖א ְּב ׇאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑עם וְ יִ ְׁש ֲא ֞לּו ִ ֣איׁש‬ ‫עּותּה‬ ָ֔ ‫׀ ֵמ ֵ ֣את ֵר ֗ ֵעהּו וְ ִא ָּׁש ֙ה ֵמ ֵ ֣את ְר‬ ְ ‫י־כ ֶ֖סף‬ ֶ ‫ְּכ ֵל‬ ‫הֹו֛ה ֶאת־‬ ָ ְ‫ ג וַ ּיִ ֵ ּ֧תן י‬:‫ּוכ ֵ ֥לי זָ ָ ֽהב‬ ‫ֵ ֥חן ָה ָ ֖עם ְּב ֵע ֵינ֣י ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ַּג֣ם ׀ ָה ִ ֣איׁש‬ ‫מ ֶֹׁ֗שה ּגָ ֤דֹול ְמא ֹ֙ד ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם‬ ‫ ס‬:‫ּוב ֵע ֵינ֥י ָה ָ ֽעם‬ ְ ‫י־פ ְר ֖עֹה‬ ַ ‫ְּב ֵע ֵינ֥י ַע ְב ֵ ֽד‬ ‫הֹו֑ה‬ ָ ְ‫אמר מ ֶֹׁ֔שה ּ֖כֹה ָא ַ ֣מר י‬ ֶ ֹ ֣‫[רביעי] ד וַ ּי‬ ‫יֹוצא ְּב ֥תֹוְך‬ ֵ֖ ‫ַ ּֽכ ֲח ֣צֹת ַה ֔ ַּליְ ָלה ֲא ִ ֥ני‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

‫ וְ ִא ְּת ָתא‬,‫ ֳק ָדם ַע ָּמא; וְ יִ ְׁש ֲאלּון ּגְ ַבר ִמן ַח ְב ֵריּה‬,‫ ב ַמ ֵּליל ְּכ ַען‬.‫ ָּת ָר ָכא יְ ָת ֵריְך יָ ְתכֹון ִמ ָּכא‬,‫חּותיּה ּגְ ֵמ ָירא‬ ֵ ‫ְּכ ַׁש ָּל‬ ‫ ַרב‬,‫ ְּב ֵעינֵ י ִמ ְצ ָר ֵאי; ַאף ּגֻ ְב ָרא ֹמ ֶׁשה‬,‫ ג וִ ַיהב יְ יָ יָ ת ַע ָּמא ְל ַר ֲח ִמין‬.‫ּומנִ ין ִּד ְד ַהב‬ ָ ,‫ ָמנִ ין ִּד ְכ ַסף‬,‫ִמן ֲח ִב ְר ַּתּה‬ ,‫ ְּכ ַפ ְלגּות ֵל ְיליָ א‬: ָ‫ ִּכ ְדנָ ן ֲא ַמר יְ י‬,‫ ד וַ ֲא ַמר ֹמ ֶׁשה‬.‫ ְּוב ֵעינֵ י ַע ָּמא‬,‫ ְּב ֵעינֵ י ַע ְב ֵדי ַּפ ְר ֹעה‬,‫ַל ְח ָּדא ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬

1. Totalmente: [Em hebraico: kala] Onkelos traduz: guemira. Kala significa kalil, completa. Isto é, ele enviará a todos vocês.

2. Fale, por favor: [Em hebraico: daber na] Sempre que aparece a

:‫ ֻּכ ְּל ֶכם יְ ַׁש ַּלח‬,‫[ּכלָ ה] ָּכלִ יל‬ ָ .)‫ ּגְ ִמ ָירא (אונקלוס‬.‫(א) ּכָ ָלה‬

‫ ְּב ַב ָּק ָׁשה ִמ ְּמָך‬.‫ ֵאין ״נָ א״ ֶא ָּלא לְ ׁשֹון ַּב ָּק ָׁשה‬.‫(ב) ַּד ֶּבר נָ א‬ ‫ ״וַ ֲע ָבדּום‬,‫ֹאמר אֹותֹו ַצ ִּדיק ַא ְב ָר ָהם‬ ַ ‫ ֶׁשּלֹא י‬,‫ַהזְ ִה ֵירם ַעל ָּכְך‬ 17 ‫ ״וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצאּו ִּב ְר ֻכׁש ּגָ דֹול״‬,‫ ִקּיֵ ם ָּב ֶהם‬16‫אֹותם״‬ ָ ‫וְ ִעּנּו‬ :)‫ל ֹא ִקּיֵ ם ָּב ֶהם (ברכות ט ע״א‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

expressão na / por favor, trata-se de uma solicitação. Peço-lhe para

‫רש״י‬

avisá-los a pedir aos seus vizinhos para que entreguem estes artigos,

a fim de que o justo, Avraham não diga: D’us cumpriu com eles [meus filhos a parte em que prometera] “e eles irão escravizá-los e oprimi-los”16, mas Ele não cumpriu com eles a parte e “depois sairão com grande riqueza”17. {Berachot 9a}

4. Moshé disse: “Isso é o que D’us disse”: Quando estava diante

do Faraó, foi-lhe dita esta profecia, uma vez que, depois que ele saiu de sua presença, não voltou a vê-lo. {Shemot Rabá 18:1, Mishnat Rabi Eliezer cap. 19}

Por volta da meia-noite: [Em hebraico: kachatsot halaila] Quando a noite se divide [em duas partes]. A expressão aqui utilizada “kachatsot“ [esta forma de conjugação verbal que significa quando uma ação ocorre] é como em “kaalot”18, e em “quando a sua ira se acendeu / bacharot contra nós”19. Este é o significado simples e que se encaixa no contexto, sendo que

ֶ ַ‫(ד) ו‬ ‫ ְּב ָע ְמדֹו לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹ ה נֶ ֶא ְמ ָרה‬.‫ּיֹאמר ֹמ ֶׁשה ּכֹ ה ָא ַמר ה׳‬ ‫הֹוסיף ְראֹות ָּפנָ יו‬ ִ ‫ ֶׁש ֲה ֵרי ִמ ֶּׁשּיָ ָצא ִמ ְּל ָפנָ יו ל ֹא‬,‫בּואה זֹו‬ ָ ְ‫לֹו נ‬ :)‫א‬:‫(ש״ר יח‬

ַ ‫״ּכ ֲחצֹות״ ְּכמֹו‬ ַ ,‫ ְּכ ֵה ָחלֵ ק ַה ַּליְ לָ ה‬.‫ּכַ ֲחצֹ ת ַהּלַ יְ ָלה‬ ,18‫״ּכ ֲעלֹות״‬ ‫ ֶׁש ֵאין‬,‫ זֶ הּו ְּפׁשּוטֹו לְ יַ ְּׁשבֹו ַעל ָא ְפנָ יו‬.19‫״ּב ֲחרֹות ַא ָּפם ָּבנּו״‬ ַ ‫״ּב ֲח ִצי‬ ַ ‫ּבֹותינּו ָד ְרׁשּו ְּכמֹו‬ ֵ ‫ וְ ַר‬.‫ֲחצֹות ֵׁשם ָּד ָבר ֶׁשל ֲח ִצי‬ ‫״ּכ ֲחצֹות״‬ ַ ‫ וְ ָא ְמרּו ֶׁש ָא ַמר ֹמ ֶׁשה‬,)‫כט‬:‫ַה ַּליְ לָ ה״ (לקמן יב‬

chatsot que não é um substantivo significando metade. Nossos mestres, no entanto, interpretaram este versículo como:

kevachatsot halaila, por volta da meia-noite, e disseram que Moshé 16. Gênese 15:13. 17. Gênese 15:14. 18. Josué 4:18. 19. Salmos 124:3.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 14

Chumash: quarta-feira 99 / Êxodo - Parashat Bô

11 : 1 - 7

5

Egito. Morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó sentado no seu trono, até o primogênito da escrava atrás dos moinhos, e todo primogênito do animal. 6 Haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca antes houve algo semelhante e nunca depois haverá igual. 7 Para os filhos de Israel, nenhum cão irá latir por causa de homem ou animal,

‫כֹור ְּב ֶ ֣א ֶרץ‬ ֘ ‫ל־ּב‬ ְ ‫ּומת ׇּכ‬ ֣ ֵ ‫ ה‬:‫ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ‫ם ִמ ְּב ֤כֹור ַּפ ְרע ֹ֙ה ַהּי ֵ ֹׁ֣שב ַעל־‬ ֒ ִ‫ִמ ְצ ַ ֒רי‬ ‫ִּכ ְס ֔אֹו ַ ֚עד ְּב ֣כֹור ַה ִּׁש ְפ ָ֔חה ֲא ֶ ׁ֖שר ַא ַ ֣חר‬ ‫ ו וְ ָ ֽהיְ ָ ֛תה‬:‫ָ ֽה ֵר ָ ֑חיִ ם וְ ֖כֹל ְּב ֥כֹור ְּב ֵה ָ ֽמה‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ֲא ֶ ׁ֤שר‬ ֣ ֶ ‫ְצ ָע ָ ִ֥קה גְ ד ָ ֹ֖לה ְּב ׇכ‬ :‫ֹהּו ֣ל ֹא ִ ֽנ ְה ָ֔י ָתה וְ ָכ ֖מֹהּו ֥ל ֹא ת ִ ֹֽסף‬ ֙ ‫ָּכ ֨מ‬ ‫ץ־ּכ ֶל ֙ב‬ ֶ֨ ‫ּול ֣כֹל ׀ ְּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ֗אל ֤ל ֹא ֶי ֱֽח ַר‬ ְ ‫ז‬ ‫ד־ּב ֵה ָ ֑מה ְל ַ֨מ ַ ֙ען‬ ְ ‫ְלׁש ֹנ֔ ֹו ְל ֵמ ִ ֖איׁש וְ ַע‬

‫ ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֻּב ְכ ָרא ְּד ַפ ְר ֹעה ַּד ֲע ִתיד ְל ִמ ַּתב ַעל ֻּכ ְר ֵסי‬,‫ ה וִ ימּות ָּכל ֻּב ְכ ָרא‬.‫ֲאנָ א ִמ ְתּגְ ֵלי ְּבגֹו ִמ ְצ ָריִ ם‬ ,‫ ְּב ָכל ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ ו ְּות ֵהי ְצוַ ְח ָּתא ַר ְּב ָתא‬.‫ ֻּב ְכ ָרא ִּד ְב ִע ָירא‬,‫ ַעד ֻּב ְכ ָרא ְּד ַא ְמ ָּתא ִּד ְב ָּב ַתר ִר ְחיָ א; וְ ֹכל‬,‫כּותיּה‬ ֵ ‫ַמ ְל‬ ,‫ ְל ֵמ ֲאנָ ָׁשא‬,‫יׁשנֵ יּה ְל ִמ ַּבח‬ ָ ‫ ָלא יַ נְ זֵ יק ַּכ ְל ָּבא ְּב ִל‬,‫ ז ְּול ֹכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬.‫ּתֹוסיף‬ ֵ ‫ וְ ִד ְכוָ ַתּה ָלא‬,‫ִּד ְכוָ ַתּה ָלא ֲהוָ ת‬ ‫רש״י‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

disse kachatsot / por volta da meia-noite. Ou seja, perto da meia-noite,

podendo ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. Moshé não disse

bachatsot, [precisamente] à meia-noite, uma vez que os astrólogos do Faraó poderiam errar, e, assim, os astrólogos egípcios diriam que Moshé

é um mentiroso. (Mas D’us, que conhece o tempo precisamente, disse na

,‫ וְ ל ֹא ָא ַמר ַ׳ּב ֲחצֹות׳‬,‫ֶׁש ַמ ְׁש ָמע ָסמּוְך לֹו אֹו לְ ָפנָ יו אֹו לְ ַא ֲח ָריו‬ ‫ֹאמרּו ֹמ ֶׁשה ַּב ַּדאי הּוא‬ ְ ‫ֶׁש ָּמא יִ ְטעּו ִא ְצ ַטגְ נִ ינֵ י ַפ ְרעֹ ה וְ י‬ ]‫יֹוד ַע ִע ָּתיו ְּורגָ ָעיו ָא ַמר ַ׳ּב ֲחצֹות׳‬ ֵ ‫[א ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬ ֲ :)‫(ברכות ד ע״א‬

profecia para Moshé bachatsot à meia-noite em ponto.) {Berachot 3b}

‫ ְּכ ֵדי‬,‫ לָ ָּמה לָ קּו ַה ְּׁשבּויִ ים‬.)‫כט‬:‫(ה) ַעד ְּבכֹור ַה ְּׁש ִבי (לקמן יב‬ ‫יאה ֻּפ ְר ָענּות ַעל‬ ָ ‫ יִ ְר ָא ָתם ָּת ְב ָעה ֶעלְ ּבֹונָ ם וְ ֵה ִב‬,‫ֹאמרּו‬ ְ ‫ֶׁשּלֹא י‬ :)‫כט‬:‫יב‬,‫ִמ ְצ ָריִ ם (מכילתא פרשה יג‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

5. O primogênito do cativo: Por que os cativos também foram castigados? Para que não dissessem que foram os deuses deles que se

vingaram contra a sua degradação e que por causa deles é que o Egito

estava sendo punido. {Mechilta Bo Shemot 12:29} [estas palavras não se

encontram no versículo – Siftei Chachamim. Isto pertence ao capítulo 12, versículo 29]

Desde o primogênito do Faraó ... até o primogênito da escra-

va: Todos aqueles inferiores ao primogênito do Faraó e superiores ao primogênito da escrava foram incluídos. Por que os filhos das escravas

foram castigados? Porque eles também participavam escravizando aos

israelitas e ficavam felizes com sua desgraça. {Pessikta Raba, cap.

‫חּותים ִמ ְּבכֹור‬ ִ ‫ ָּכל ַה ְּפ‬.‫ִמ ְּבכֹור ַּפ ְרעֹ ה ַעד ְּבכֹור ַה ִּׁש ְפ ָחה‬ ‫ וְ לָ ָּמה לָ קּו‬.‫ׁשּובים ִמ ְּבכֹור ַה ִּׁש ְפ ָחה ָהיּו ִּב ְכלָ ל‬ ִ ‫ַּפ ְרעֹ ה וַ ֲח‬ ‫ּוׂש ֵמ ִחים‬ ְ ‫ ֶׁש ַאף ֵהם ָהיּו ִמ ְׁש ַּת ְע ְּב ִדים ָּב ֶהם‬,‫ְּבנֵ י ַה ְּׁש ָפחֹות‬ :)‫ְּב ָצ ָר ָתם (מכילתא שם; תנחומא ישן יח; תנחומא ז‬

17, Mechilta Bo Shemot, 12:29, Tanchuma Buber 18; Tanchuma 7}

E todo primogênito do animal: Já que os egípcios adoravam os animais. Quando D’us pune uma nação (idólatra), Ele castiga [também] seus deuses. {Mechilta, Bo, Shemot 12:29}

‫ ְּכ ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך‬.‫עֹוב ִדין לָ ּה‬ ְ ‫ לְ ִפי ֶׁש ָהיּו‬.‫וְ כֹ ל ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה‬ ‫יה‬ ָ ‫ֹלה‬ ֶ ‫כֹוכ ִבים] נִ ְפ ַרע ֵמ ֱא‬ ָ ‫[עֹוב ֵדי‬ ְ ‫הּוא נִ ְפ ַרע ִמן ָה ֻא ָּמה‬ :)‫ה‬:‫(ב״ר צו‬

7. Nenhum cão irá latir: [Em hebraico: lo iecherats kelev leshonô]

‫ ל ֹא‬,‫אֹומר ֲאנִ י ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון ִׁשּנּון‬ ֵ .‫(ז) לֹא יֶ ֱח ַרץ ּכֶ ֶלב לְ ׁשֹונֹו‬

Eu digo que iecherats é um termo que significa afiar. Como em “não

‫ ל ֹא‬20‫ וְ ֵכן ״ל ֹא ָח ַרץ לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִאיׁש ֶאת לְ ׁשֹונֹו״‬.‫יְ ַׁשּנֵ ן‬

amolaram os filhos de Israel com a sua língua”20 com o sentido de 20. Josué 10:21.

15 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ ב‬: ‫ ז – יב‬: ‫יא‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 100

para que saibam que D’us fará uma distinção entre os egípcios e Israel. 8 Todos esses seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo: ‘Saia! Você e todo o povo que está aos seus pés!’ Depois disso, eu sairei. Ele deixou o Faraó em grande fúria. 9 D’us disse a Moshé: “O Faraó não lhe ouvirá, para que Meus milagres se multipliquem na terra do Egito”.

‫ֵ ּֽת ְד ֔עּון ֲא ֶׁש ֙ר יַ ְפ ֶל֣ה יְ הֹוָ ֔ה ֵ ּ֥בין ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם‬ ֩‫ל־ע ָב ֩ ֶדיָך‬ ֲ ‫ ח וְ ָי ְֽֽר ֣דּו ׇכ‬:‫ּובין יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל‬ ֵ֥ ‫אמֹר ֵצ֤א‬ ֗ ‫וּו־לי ֵל‬ ֣ ִ ‫ֵ֨א ֶּלה ֵא ֜ ַלי וְ ִה ְׁש ַ ּֽת ֲח‬ ‫ר־ּב ַרגְ ֔ ֶליָך‬ ְ ‫ֲא ֶׁש‬ ‫ל־ה ָע֣ם‬ ָ ‫ַא ָּת ֙ה וְ ׇכ‬ ‫ם־ּפ ְר ֖עֹה‬ ַ ‫י־כן ֵא ֵצ֑א וַ ּיֵ ֵ ֥צא ֵ ֽמ ִע‬ ֖ ֵ ‫וְ ַ ֽא ֲח ֵר‬ ‫אמר יְ הֹוָ ֙ה ֶאל־‬ ֶ ֹ ֤‫ ס ט וַ ּי‬:‫י־אף‬ ֽ ָ ‫ָ ּֽב ֳח ִר‬ ‫מ ֶֹׁ֔שה ֽל ֹא־יִ ְׁש ַ ֥מע ֲא ֵל ֶיכ֖ם ַּפ ְר ֑עֹה‬ :‫ֹופ ַ ֖תי ְּב ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ְ ‫ְל ַ ֛מ ַען ְר ֥בֹות ֽמ‬

‫ ּפֹוק‬,‫ ח וְ יֵ ֲיחתּון ָּכל ַע ְב ָדְך ִא ֵּלין ְלוָ ִתי וְ יִ ְבעֹון ִמּנִ י ְל ֵמ ַימר‬.‫ ֵּבין ִמ ְצ ָר ֵאי ֵּובין יִ ְׂש ָר ֵאל‬, ָ‫ ְּדיַ ְפ ֵריׁש יְ י‬,‫ ְּד ִת ְּדעּון‬,‫וְ ַעד ְּב ִע ָירא ְּב ִדיל‬ ‫ ָלא יְ ַק ֵּביל ִמּנְ כֹון ַּפ ְר ֹעה ְּב ִדיל‬,‫ ט וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה‬.‫ ִּב ְתקֹוף ְרגַ ז‬,‫ ֶאּפֹוק; ּונְ ַפק ִמ ְּלוָ ת ַּפ ְר ֹעה‬,‫ ָּוב ַתר ֵּכין‬,‫ַא ְּת וְ ָכל ַע ָּמא ְּד ִע ָּמְך‬ ‫רש״י‬

afiar; “então elevarás” [a voz]21; em “trilho agudo”22, significando

‫״מ ְח ְשבֹות‬ ַ .‫ ָׁשנּון‬22‫מֹורג ָחרּוץ״‬ ַ ְ‫ ״ל‬.‫ ִּת ְׁש ַּתּנֵ ן‬21‫״אז ֶּת ֱח ַרץ״‬ ָ .‫ִׁשּנֵ ן‬ 24 ,‫יפים‬ ִ ‫רּוצים ַּת ֲע ִׁשיר״ ֲח ִר‬ ִ ‫ ״וְ יַ ד ֲח‬.‫ ָא ָדם ָח ִריף וְ ָׁשנּון‬23‫ָחרּוץ״‬ :‫סֹוח ִרים ְׁשנּונִ ים‬ ֲ

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

afiado; em “pensamento do perspicaz”23, significando alguém afiado e perspicaz; e em “a mão dos perspicazes fica rica”24, significando: comerciantes agudos e perspicazes.

:‫ יַ ְב ִּדיל‬.‫ֲא ֶׁשר יַ ְפ ֶלה‬

Fará uma distinção: [Em hebraico: iaflê] Irá separar. {Onkelos, Yonatan. Veja o comentário sobre Êxodo 8:18}

prostrar-se-á a mim.” {Shemot Rabá 7:3, Mechilta, Bo 13, Zevachim 102a}

‫ ֶׁש ֲה ֵרי ַּבּסֹוף‬,‫ ָחלַ ק ָּכבֹוד לַ ַּמלְ כּות‬.‫(ח) וְ יָ ְרדּו ָכל ֲע ָב ֶדיָך‬ ‫ֹאמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך‬ ֶ ‫יָ ַרד ַּפ ְרעֹ ה ְּב ַע ְצמֹו ֵאלָ יו ַּב ַּליְ לָ ה ״וַ י‬ ‫ית‬ ָ ִ‫ וְ ל ֹא ָא ַמר לֹו ֹמ ֶׁשה ִמ ְּת ִח ָּלה ׳וְ יָ ַר ְד ָּת ֵאלַ י וְ ִה ְׁש ַּת ֲחו‬,25‫ַע ִּמי״‬ :)‫ג; זבחים קב ע״א‬:‫ִּלי׳ (ש״ר ז‬

Que está aos seus pés: Aqueles que seguem o seu conselho e

:‫ּלּוכָך‬ ְ ‫ ַההֹולְ ִכים ַא ַחר ֲע ָצ ְתָך וְ ִה‬.‫ֲא ֶׁשר ְּב ַרגְ ֶליָך‬

8. Todos esses seus servos: Moshé mostrou respeito pelo governante

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

do Egito, pois, na verdade, seria o próprio Faraó [e não apenas os seus servos] quem desceria até Moshé no decorrer daquela noite e diria: “Levante-se e

saia do meio do meu povo”25. E Moshé não disse: “Você descerá para mim e

orientação.

Depois disso, eu sairei: Com todo o povo de sua terra.

:‫ ִעם ָּכל ָה ָעם ֵמ ַא ְר ֶצָך‬.‫וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵא ֵצא‬

:‫ ְּכ ֶׁשּגָ ַמר ְּד ָב ָריו יָ ָצא ִמ ְּל ָפנָ יו‬.‫וַ ֵּי ֵצא ֵמ ִעם ַּפ ְרעֹ ה‬

Ele deixou o Faraó: Quando terminou suas palavras, Moshé saiu diante dele.

Em grande fúria: Porque o Faraó havia lhe dito: “Você não verá

:26‫ּתֹוסף ְראֹות ָּפנַ י״‬ ֶ ‫״אל‬ ַ ‫ ַעל ֶׁש ָא ַמר לֹו‬.‫ָּב ֳח ִרי ַאף‬

mais o meu rosto” . 26

9. Para que Meus milagres se multipliquem: A expressão “meus milagres” significa dois [por estar no plural], “para que se multipliquem” significa três [pois indica um acréscimo], para indicar: a praga dos primogênitos,

],‫ֹלׁשה‬ ָ ‫[״מֹופ ַתי״ ְׁשנַ יִ ם ְ״רבֹות״ ְׁש‬ ְ .‫מֹופ ַתי‬ ְ ‫(ט) לְ ַמ ַען ְרבֹות‬ :‫יעת יַ ם סּוף ּולְ נַ ֵער ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם‬ ַ ‫ּוק ִר‬ ְ ‫ַמ ַּכת ְּבכֹורֹות‬

a divisão do Mar Vermelho e o afogamento dos egípcio no mar. 21. Samuel II 5:24. 22. Isaías 41:15. 23. Provérbios 21:5. 24. Provérbios 10:4. 25. Êxodo 12:31. 26. Êxodo 10:28.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 16

Chumash: quarta-feira 101 / Êxodo - Parashat Bô

11 : 7 – 12 : 2

10

Moshé e Aharon fizeram todos esses milagres perante o Faraó. D’us endureceu o coração do Faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel deixassem sua terra. 12 1 D’us disse a Moshé e Aharon na terra do Egito, dizendo: 2 “Este mês será o início dos meses para vocês. Ele será

‫ת־ּכל־‬ ‫ֹׁשה וְ ַ ֽא ֲה ֗ר ֹן ָע ׂ֛שּו ֶא ׇ‬ ֣ ֶ ‫י ּומ‬ ‫ַה ּֽמ ְֹפ ִ ֥תים ָה ֵ ֖א ֶּלה ִל ְפ ֵנ֣י ַפ ְר ֑עֹה וַ יְ ַח ֵּז֤ק‬ ‫א־ׁש ַ ּ֥לח‬ ִ ֹ ‫ת־ל֣ב ַּפ ְר ֔עֹה וְ ֽל‬ ֵ ‫יְ הֹוָ ֙ה ֶא‬ ‫ ס יב‬:‫ת־ּב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵ ֽמ ַא ְר ֽצֹו‬ ְ ‫ֶא‬ ‫ל־א ֲה ֔ר ֹן‬ ֽ ַ ‫ֹׁשה וְ ֶ ֽא‬ ֣ ֶ ‫אמר יְ הֹוָ ֙ה ֶאל־מ‬ ֶ ֹ ֤‫א וַ ּי‬ ‫ ב ַה ֧ח ֶֹדׁש ַה ֶּז֛ה‬:‫אמֹר‬ ֽ ‫ְּב ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם ֵל‬ ‫הּוא‬ ֙ ‫אׁשֹון‬ ֥ ‫ָל ֶכ֖ם ֣ר ֹאׁש ֳח ָד ִ ׁ֑שים ִר‬

,‫מֹופ ַתּיָ א ָה ִא ֵּלין ֳק ָדם ַּפ ְר ֹעה; וְ ַת ֵּקיף יְ יָ יָ ת ִל ָּבא ְּד ַפ ְר ֹעה‬ ְ ‫ ֲע ַבדּו יָ ת ָּכל‬,‫ּומ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹון‬ ֹ ‫ י‬.‫ ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫מֹופ ַתי‬ ְ ‫ְל ַא ְסּגָ ָאה‬ ‫ב‬ :‫ ֵריׁש יַ ְר ַחּיָ א‬,‫יַ ְר ָחא ָה ֵדין ְלכֹון‬ .‫ ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵמ ַימר‬,‫ א וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה ְּול ַא ֲהרֹון‬.‫וְ ָלא ַׁש ַּלח יָ ת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַא ְר ֵעיּה‬ Rashi

‫רש״י‬

10. Moshé e Aharon fizeram, etc.: Isto já havia sido escrito em todos os sinais que ocorreram, mas foi repetido aqui para justapô-lo

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

com a seção seguinte. [Veja o comentário de Rashi sobre o versículo seguinte.]

ֹ )‫(י‬ ,‫ּמֹופ ִתים‬ ְ ‫ ְּכ ָבר ָּכ ַתב לָ נּו זֹאת ְּב ָכל ַה‬.‫ּומ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹ ן ָעׂשּו וגו׳‬ :‫יה‬ ָ ‫וְ ל ֹא ְׁשנָ ָאּה ַּכאן ֶא ָּלא ִּב ְׁש ִביל לְ ָס ְמ ָכּה לַ ַּפ ְר ָׁשה ֶׁש ְּל ַא ֲח ֶר‬

1. D’us disse a Moshé e Aharon: Uma vez que Aharon havia

participado e se esforçado com os milagres como Moshé, D’us lhe concedeu esta homenagem na primeira mitsvá, incluindo-o juntamente com Moshé em Sua fala. {Tanchuma Buber, Bo 8, Mechilta}

Na terra do Egito: Fora da cidade. Ou será que foi dentro da cidade? Para sabermos a respeito disso, a Escritura diz: “Quando eu sair

,‫ אֹו ֵאינֹו ֶא ָּלא ְּבתֹוְך ַה ְּכ ָרְך‬.‫ חּוץ לַ ְּכ ָרְך‬.‫ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ּומה ְּת ִפ ָּלה ַק ָּלה‬ ַ .27‫אתי ֶאת ָה ִעיר וגו׳״‬ ִ ‫״ּכ ֵצ‬ ְ ‫לֹומר‬ ַ ‫ַּתלְ מּוד‬ ‫ּומ ְּפנֵ י‬ ִ .‫ ִּדּבּור ָחמּור ל ֹא ָּכל ֶׁש ֵּכן‬,‫ל ֹא ִה ְת ַּפ ֵּלל ְּבתֹוְך ַה ְּכ ָרְך‬ ‫ לְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה גִ ּלּולִ ים‬,‫ָמה ל ֹא נִ ְד ַּבר ִעּמֹו ְּבתֹוְך ַה ְּכ ָרְך‬ :)‫(מכילתא א‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

da cidade, [estenderei minhas mãos a D’us]”27. Ora, se mesmo para

‫ ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ַא ֲהרֹ ן ָע ָׂשה‬.‫ּיֹאמר ה׳ ֶאל ֹמ ֶׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹ ן‬ ֶ ַ‫(א) ו‬ ‫ ָחלַ ק לֹו ָּכבֹוד זֶ ה ְּב ִמ ְצוָ ה ִראׁשֹונָ ה‬,‫ּמֹופ ִתים ְּכ ֹמ ֶׁשה‬ ְ ‫וְ ָט ַרח ַּב‬ :)‫ֶׁש ְּכלָ לֹו ִעם ֹמ ֶׁשה ַּב ִּדּבּור (תנחומא ישן ח‬

uma oração de menor importância, Moshé não poderia orar dentro

da cidade, um comunicado Divino, que é de maior importância [pois se trata de D’us falando],

quanto mais ainda que foi fora da cidade!

E por que D’us não falou com Moshé dentro da cidade? Porque ela estava cheia de ídolos. {Mechilta}

2. Este mês: D’us mostrou-lhe a lua nova nascendo e lhe disse:

quando a lua se renova, será o primeiro dia do novo mês]. {Mechilta}

Um versículo bíblico não perde o seu significado simples {Shabat 63a} [Mesmo quando cabe uma interpretação do versículo, o seu significado simples permanece.]

Em relação ao mês de Nissan, D’us lhe disse: “Ele será

o primeiro mês na contagem da sequência dos meses”. Iyar será

‫ּדּוׁשּה וְ ָא ַמר לֹו ְּכ ֶׁש ַהּיָ ֵר ַח‬ ָ ‫ ֶה ְר ָאהּו לְ ָבנָ ה ְּב ִח‬.‫(ב) ַה ֹח ֶדׁש ַהּזֶ ה‬ ‫יֹוצא‬ ֵ ‫ וְ ֵאין ִמ ְק ָרא‬.)‫ִמ ְת ַח ֵּדׁש יִ ְהיֶ ה לְ ָך רֹאׁש חֹ ֶדׁש (מכילתא‬ ‫ זֶ ה‬,‫יסן ָא ַמר לֹו‬ ָ ִ‫ ַעל חֹ ֶדׁש נ‬,)‫ִמ ֵידי ְפׁשּוטֹו (שבת סג ע״א‬ ‫ ֶׁשּיְ ֵהא ִאּיָ ר ָקרּוי ֵׁשנִ י‬,‫יִ ְהיֶ ה רֹאׁש לְ ֵס ֶדר ִמנְ יַ ן ֶה ֳח ָד ִׁשים‬ :‫יׁשי‬ ִ ִ‫ִסיוָ ן ְׁשל‬

[considerado o segundo mês, Sivan o terceiro mês, e assim por diante]. [Ou seja, aprendemos do versículo não só como se dá o início do mês, mas também o início do ciclo dos meses.]

Este: Moshé teve dificuldade para determinar o momento correto da lua nova, qual deveria ser a medida aparente da mesma antes que estivesse apta para a santificação do mês. Então D’us mostrou-lhe

‫ נִ ְת ַק ָּׁשה ֹמ ֶׁשה ַעל מֹולַ ד ַה ְּל ָבנָ ה ְּב ֵאיזֹו ִׁשעּור ֵּת ָר ֶאה‬.‫ַהּזֶ ה‬ ‫ וְ ֶה ְר ָאה לֹו ְּב ֶא ְצ ַּבע ֶאת ַה ְּל ָבנָ ה‬,‫וְ ִת ְהיֶ ה ְראּויָ ה לְ ַק ֵּדׁש‬

27. Êxodo 9:29.

17 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ ה‬- ‫ ב‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 102

o primeiro dos meses do ano para vocês. 3 Falem a toda a comunidade de Israel, dizendo: ‘No décimo [dia] desse mês, todo homem deve tomar para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. 4 Se a casa for muito pequena para um cordeiro, então ele pegará juntamente com um vizinho próximo, de acordo

‫ל־ּכל־‬ ‫ ג ַּד ְּב ֗רּו ֶא ׇ‬:‫ָל ֶ֔כם ְל ׇח ְד ֵ ׁ֖שי ַה ָּׁש ָנֽה‬ ‫אמֹר ֶ ּֽב ָע ׂ֖ש ֹר ַל ֣ח ֶֹדׁש‬ ֔ ‫ֲע ַ ֤דת יִ ְׂש ָר ֵאל֙ ֵל‬ ‫ַה ֶּז֑ה וְ יִ ְק ֣חּו ָל ֶ֗הם ִ ֛איׁש ֶ ׂ֥שה ְל ֵבית־‬ ‫ ד וְ ִאם־יִ ְמ ַע֣ט ַה ַּ֘ביִ ֘ת‬:‫ָא ֖בֹת ֶ ׂ֥שה ַל ָ ּֽביִ ת‬ ‫ּוׁש ֵכנ֛ ֹו ַה ָּק ֥ר ֹב‬ ְ ‫ה וְ ָל ַ ִ֣קח ֗הּוא‬ ֒ ‫ִמ ְהי֣ ֹות ִמ ֶּׂש‬

‫ ּגְ ַבר‬,‫ וְ יִ ְּסבּון ְלהֹון‬:‫ ְליַ ְר ָחא ָה ֵדין‬,‫ ְּב ַע ְס ָרא‬,‫ ִעם ָּכל ְּכנִ ְׁש ָּתא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל ְל ֵמ ַימר‬,‫ַמ ִּלילּו‬ ,‫ ִמ ְּל ִא ְת ְמנָ ָאה ַעל ִא ְּמ ָרא וְ יִ ַּסב הּוא וְ ֵׁש ָיב ֵביּה ְּד ָק ִריב ְל ֵב ֵיתיּה‬,‫ד וְ ִאם זְ ֵעיר ֵּב ָיתא‬

‫ג‬

.‫ ְליַ ְר ֵחי ַׁש ָּתא‬,‫ַק ְד ַמאי הּוא ְלכֹון‬ .‫ִא ַּמר ְל ֵבית ַא ָּבא ִא ְּמ ָרא ְל ֵב ָיתא‬ ‫רש״י‬

com o dedo a lua no céu e disse-lhe: “Você deve ver a lua como esta

‫ וַ ֲהל ֹא‬,‫יצד ֶה ְר ָאהּו‬ ַ ‫ וְ ֵכ‬.‫יע וְ ָא ַמר לֹו ָּכזֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵּדׁש‬ ַ ‫ָּב ָר ִק‬ ‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וַ יְ ִהי ְּביֹום ִּד ֶּבר‬,‫ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר ִעּמֹו ֶא ָּלא ַּבּיֹום‬ ,30‫״מן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה׳ וָ ָהלְ ָאה״‬ ִ ,29‫״ּביֹום ַצ ֹּותֹו״‬ ְ ,28‫ה׳״‬ ‫יעת ַה ַח ָּמה נֶ ֶא ְמ ָרה לֹו ַּפ ְר ָׁשה זֹו וְ ֶה ְר ָאהּו‬ ַ ‫ֶא ָּלא ָסמּוְך לִ ְׁש ִק‬ :)‫ִעם ֲח ֵׁש ָכה (מכילתא‬

para santificar o mês.

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

Mas como foi que lhe mostrou a lua? Se D’us falava com Moshé

somente de dia, conforme está dito: “e foi no dia em que D’us

falou”28; “no dia que ordenou”29; “desde o dia que ordenou o Eterno em diante”30? Ocorre que lhe foi dita esta seção num horário próximo ao pôr do sol e lhe mostrou logo quando escurecia. {Mechilta}

3. Falem a toda a comunidade: [O fato de a ordem ter sido dada no plural enseja a pergunta:] E Aharon falava para o povo? Já não havia sido dito a

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Moshé: “Você dirá tudo”31 “e você fale aos filhos de Israel, dizendo:”32?

‫ וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר נֶ ֱא ַמר‬,‫ וְ ִכי ַא ֲהרֹ ן ְמ ַד ֵּבר‬.‫(ג) ַּד ְּברּו ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת‬ ֹ ֵ‫ [״וְ ַא ָּתה ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל‬31‫״א ָּתה ְת ַד ֵּבר״‬ ַ .]32‫אמר״‬ ,‫ לַ ְּמ ֵדנִ י‬,‫אֹומ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה‬ ְ ְ‫ֶא ָּלא חֹולְ ִקין ָּכבֹוד זֶ ה לָ זֶ ה ו‬ ‫יהם ְמ ַד ְּב ִרים‬ ֶ ֵ‫יהם ְּכ ִאּלּו ְׁשנ‬ ֶ ֵ‫יֹוצא ִמ ֵּבין ְׁשנ‬ ֵ ‫וְ ַה ִּדּבּור‬ :)‫(מכילתא‬

Isto vem nos ensinar que Moshé e Aharon respeitavam um

ao outro e diziam um ao outro: “Ensine-me o que dizer”. Assim, a palavra de D’us saía de ambos e, assim, era como se ambos estivessem falando. {Mechilta}

A toda a comunidade de Israel etc. no décimo desse mês: Falem

hoje, no começo do mês, para que peguem o cordeiro no décimo dia do mês. {Mechilta}

Desse: O cordeiro para o sacrifício da Páscoa do Egito teve que ser

pego no décimo dia de Nissan, mas não o cordeiro para o sacrifício da Páscoa das gerações posteriores. {Mechilta, Pessachim 96a} Um cordeiro para cada família: Um cordeiro por família. E se os membros de uma família fossem numerosos, como um cordeiro seria suficiente para todos eles? Por este motivo, a Torá diz: “um cordeiro

ֹ ‫ַּד ְּברּו ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל ֵל‬ ‫ ַּד ְּברּו ַהּיֹום‬.‫אמר ֶּב ָעׂשֹ ר ַל ֹח ֶדׁש‬ :)‫חֹודׁש (מכילתא‬ ֶ ַ‫ְּברֹאׁש חֹ ֶדׁש ֶׁשּיִ ָּקחּוהּו ֶּב ָעׂשֹר ל‬

‫ ֶּפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ָּקחֹו ֶּב ָעׂשֹור וְ ל ֹא ֶּפ ַסח ּדֹורֹות‬.‫ַהּזֶ ה‬ :)‫(מכילתא; פסחים צו ע״א‬

‫ ֲה ֵרי ֶׁש ָהיּו ְמ ֻר ִּבין יָ כֹול ֶׂשה‬.‫ לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ַחת‬.‫ֶׂשה לְ ֵבית ָא ֹבת‬ :)‫״ׂשה לַ ָּביִ ת״ (מכילתא‬ ֶ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ֶא ָחד לְ ֻכ ָּלן‬

para cada casa”. [ou seja, cada casa também pode ser considerada uma família] {Mechilta}

28. Êxodo 6:28. 29. Levítico 7:38. 30. Números 15:23. 31. Êxodo 7:2. 32. Êxodo 31:13.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 18

Chumash: quarta-feira 103 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 2 - 5

com o número de pessoas envolvidas. Cada pessoa será contada para um cordeiro de acordo com a quantidade que cada um comerá. 5 Um cordeiro perfeito, macho e de até um ano de idade será para vocês, das ovelhas ou das cabras tomarão.

‫יתֹו ְּב ִמ ְכ ַ ֣סת נְ ָפ ׁ֑ש ֹת ִ֚איׁש‬ ֖ ‫ל־ּב‬ ֵ ‫ֶא‬ ַ ‫ְל ִ ֣פי ׇא ְכ ֔לֹו ָּת ֖כֹּסּו ַע‬ ‫ ה ֶ ׂ֥שה‬:‫ל־ה ֶ ּֽׂשה‬ ‫ן־ׁש ָנ֖ה יִ ְה ֶי ֣ה ָל ֶכ֑ם‬ ָ ‫ָת ִ ֛מים זָ ָ ֥כר ֶּב‬ :‫ן־ה ִע ִ ּ֖זים ִּת ָ ּֽקחּו‬ ֽ ָ ‫ּומ‬ ִ ‫ן־ה ְּכ ָב ִ ׂ֥שים‬ ַ ‫ִמ‬

.‫ ִּת ְּסבּון‬,‫ּומן ְּבנֵ י ִעּזַ ּיָ א‬ ִ ‫ יְ ֵהי ְלכֹון; ִמן ִא ְּמ ַרּיָ א‬,‫ִא ַּמר ְׁש ִלים ְּד ַכר ַּבר ַׁש ֵּתיּה‬

‫ה‬

.‫ ִּת ְת ְמנֹון ַעל ִא ְּמ ָרא‬,‫ ּגְ ַבר ְל ֹפם ֵמ ְיכ ֵליּה‬:‫ְּב ִמנְ יַ ן נַ ְפ ָׁש ָתא‬

Rashi

‫רש״י‬

4. Se a casa for muito pequena para um cordeiro: Se os habitantes daquela casa forem muito poucos para conseguir consumir um cordeiro, pois não podem comê-lo todo sem sobrar [veja v. 10], então acordo com a explicação simples.

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

“ele pegará juntamente com um vizinho, etc.”. Este é o significado de Há também uma interpretação do Midrash: Este versículo vem nos ensinar que, depois das pessoas de um grupo terem sido

registradas sobre ele, elas podem sair do grupo e serem contadas no

rateio de outro cordeiro. No entanto, para que possam se retirar, elas

devem fazê-lo enquanto “o cordeiro existe”, antes de ser abatido. {Mechilta, Pessachim 89a}

‫מּוע ִטין ִמ ְהיֹות‬ ָ ‫ וְ ִאם יִ ְהיּו‬.‫(ד) וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַּביִ ת ִמ ְהיֹות ִמ ֶּׂשה‬ ‫ ״וְ לָ ַקח‬,‫נֹותר‬ ָ ‫ ֶׁש ֵאין יְ כֹולִ ין לְ ָא ְכלֹו וְ יָ בֹא לִ ֵידי‬,‫ִמ ֶּׂשה ֶא ָחד‬ ‫ וְ עֹוד יֵ ׁש ּבֹו‬.‫ זֶ הּו ַמ ְׁש ָמעֹו לְ ִפי ְפׁשּוטֹו‬,‫ּוׁש ֵכנֹו וגו׳״‬ ְ ‫הּוא‬ ‫ לְ לַ ֵּמד ֶׁש ַא ַחר ֶׁשּנִ ְמנּו ָעלָ יו יְ כֹולִ ין לְ ִה ְת ַמ ֵעט וְ לִ ְמׁשֹוְך‬,‫ִמ ְד ָרׁש‬ ‫ ַאְך ִאם ָּבאּו לִ ְמׁשֹוְך‬,‫ימּנּו ּולְ ִה ָּמנֹות ַעל ֶׂשה ַא ֵחר‬ ֶ ‫יהם ֵה‬ ֶ ‫יְ ֵד‬ ‫ יִ ְת ַמ ֲעטּו ְּבעֹוד ַה ֶּׂשה‬,‫״מ ְהיֹות ִמ ֶּׂשה״‬ ִ ,‫יהם ּולְ ִה ְת ַמ ֵעט‬ ֶ ‫יְ ֵד‬ ‫ וְ ל ֹא ִמ ֶּׁשּנִ ְׁש ַחט (מכילתא; פסחים‬,‫ ִּב ְהיֹותֹו ַב ַחּיִ ים‬,‫ַקּיָ ם‬ :)‫פט ע״א‬

:33‫״מ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְּכָך״‬ ִ ‫ וְ ֵכן‬,‫ ֶח ְׁשּבֹון‬.‫ְּב ִמ ְכ ַסת‬

De acordo com o número: [Em hebraico: bemichsat] Quantidade, como no versículo: “a quantidade / michsat de sua valorização” .

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

33

De acordo com a quantidade que cada um comerá: Somente

aquele que está apto a comer [pode ser incluído no rateio do cordeiro],

o que exclui doentes e idosos, que não conseguem comer uma porção

‫ ְּפ ַרט לְ חֹולֶ ה ּולְ זָ ֵקן ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול‬,‫ ָה ָראּוי לַ ֲא ִכילָ ה‬.‫לְ ִפי ָא ְכלֹו‬ :)‫לֶ ֱאכֹול ַּכ ַּזיִ ת (מכילתא‬

do tamanho de um cazait [Cerca de 27 cm3]. {Mechilta}

Será contada: [Em hebraico, tachossu.] Onkelos traduz: titmenun,

:‫ ִּת ְת ְמנּון‬.‫ָּתכֹ ּסּו‬

deve ser contado.

5. Perfeito: sem defeito. {Mechilta}

De até um ano: [Em hebraico: ben shaná] Durante todo o seu primeiro ano, o cordeiro é chamado ben shaná, que significa que nasceu durante aquele ano. {Mechilta} Das ovelhas ou das cabras: Ou desta espécie ou da outra, porque uma cabra também é chamada de sê, conforme está escrito: “e uma cria de cabrito / sê izim”34. {Mechilta}

:)‫ ְּבל ֹא מּום (מכילתא‬.‫(ה) ָּת ִמים‬

‫לֹומר ֶׁשּנֹולַ ד ְּב ָׁשנָ ה זֹו‬ ַ ‫ ְּכ‬,‫ ָּכל ְׁשנָ תֹו ָקרּוי ֶּבן ָׁשנָ ה‬.‫ֶּבן ָׁשנָ ה‬ :)‫(שם‬ ִ ‫ִמן ַה ְּכ ָב ִׂשים‬ ‫ ֶׁש ַאף‬,)‫ אֹו ִמ ֶּזה אֹו ִמ ֶּזה (מכילתא‬.‫ּומן ָה ִע ִּזים‬ :34‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וְ ֵׂשה ִע ִּזים״‬,‫ֵעז ָקרּוי ֶׂשה‬

33. Levítico 27:23. 34. Deuteronômio 14:4.

19 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ ח‬- ‫ ו‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 104

6

Vocês deverão guardá-lo até o décimo quarto dia deste mês. Toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde.

‫ו וְ ָה ָי֤ה ָל ֶכ ֙ם ְל ִמ ְׁש ֶ֔מ ֶרת ַ ֣עד ַא ְר ָּב ָ ֥עה‬ ‫ָע ָ ׂ֛שר י֖ ֹום ַל ֣ח ֶֹדׁש ַה ֶּז֑ה וְ ָ ֽׁש ֲח ֣טּו א ֹ֗תֹו‬ :‫ּ֛כֹל ְק ַ ֥הל ֲע ַדת־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵ ּ֥בין ָ ֽה ַע ְר ָ ּֽביִ ם‬

.‫ ּכֹ ל ְק ָה ָלא ְּכנִ ְׁש ָּתא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבין ִׁש ְמ ַׁשּיָ א‬,‫יֹומא ְליַ ְר ָחא ָה ֵדין; וְ יִ ְּכסּון יָ ֵתיּה‬ ָ ‫ ַעד ַא ְר ְּב ַעת ַע ְס ָרא‬,‫וִ ֵיהי ְלכֹון ְל ַמ ְּט ָרא‬

‫ו‬

Rashi

‫רש״י‬

6. Vocês deverão guardá-lo: Trata-se de uma expressão que signi-

‫ ֶׁש ָּטעּון ִּבּקּור‬,‫ זֶ הּו לְ ׁשֹון ִּבּקּור‬.‫(ו) וְ ָהיָ ה ָל ֶכם לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת‬ ‫יטה (מכילתא; פסחים‬ ָ ‫קֹודם ְׁש ִח‬ ֶ ‫ִמּמּום ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמים‬ ‫יטתֹו ַא ְר ָּב ָעה‬ ָ ‫יחתֹו לִ ְׁש ִח‬ ָ ‫ּומ ְּפנֵ י ָמה ִה ְק ִּדים לְ ִק‬ ִ .)‫צו ע״א‬ ‫ ָהיָ ה ַר ִּבי ַמ ְתיָ א ֶּבן‬,‫ ַמה ֶּׁשּלֹא ִצּוָ ה ֵּכן ְּב ֶפ ַסח ּדֹורֹות‬,‫יָ ִמים‬ ‫אֹומר ״וָ ֶא ֱעבֹ ר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך וְ ִהּנֵ ה‬ ֵ ‫ ֲה ֵרי הּוא‬,‫אֹומר‬ ֵ ‫ָח ָרׁש‬ 35 ‫בּועה ֶׁשּנִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם‬ ָ ‫יעה ְׁש‬ ָ ִ‫ ִהּג‬, ‫ּדֹודים״‬ ִ ‫ִע ֵּתְך ֵעת‬

fica “examinar”, porque o animal requer um exame para se certificar que não tenha defeito no decorrer de quatro dias antes de seu abate. Por que a necessidade desta antecipação de 4 dias não foi ordenada também no sacrifício pascal das gerações futuras? Rabi Matia, filho de Charash, dizia em resposta a isso: o versículo diz em: “e passarei sobre você, e o verei, e eis aqui que o seu tempo é um momento de amor”35; chegou o momento de cumprir a promessa os judeus não tinham em suas mãos mitsvot a fim de que fossem

redimidos por seu mérito conforme está dito: “e você está nua e descoberta [desprovida de méritos]” . 36

Por isso, deu-lhes duas mitsvot: o sangue do sacrifício pascal e o

sangue da circuncisão e assim se circuncidaram naquela mesma noite, porque assim está dito: “[estavam] submersas em seu sangue”37 [a palavra “sangue” / bedamaich deste versículo dos profetas está no plural, para que aprendamos que]

eram dois sangues.

‫ וְ ל ֹא ָהיּו ְּביָ ָדם ִמ ְצֹות לְ ִה ְת ַע ֵּסק ָּב ֶהם‬,‫ֶׁש ֶאגְ ַאל ֶאת ָּבנָ יו‬ ‫ וְ נָ ַתן לָ ֶהם‬,36‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וְ ַא ְּת ֵערֹום וְ ֶע ְריָ ה״‬,‫ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ּגָ ֲאלּו‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

que D’us fez a Avraham de que redimiria os seus filhos. Todavia,

,‫ ֶׁש ָּמלּו ְּבאֹותֹו ַה ַּליְ לָ ה‬,‫ ַּדם ֶּפ ַסח וְ ַדם ִמילָ ה‬,‫ְׁש ֵּתי ִמ ְצֹות‬ ֶ ‫״מ ְת‬ ִ ‫ֶׁשנֶ ֱא ַמר‬ ‫אֹומר ״ּגַ ם‬ ֵ ְ‫ ו‬,‫ ִּב ְׁשנֵ י ָּד ִמים‬37‫ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך״‬ 38 , ‫יתְך ִׁש ַּל ְח ִּתי ֲא ִס ַיריִ ְך ִמּבֹור ֵאין ַמיִ ם ּבֹו״‬ ֵ ‫ַא ְּת ְּב ַדם ְּב ִר‬ ‫״מ ְׁשכּו‬ ִ ‫ ָא ַמר לָ ֶהם‬,‫ּכֹוכ ִבים‬ ָ ‫בֹודת‬ ַ ‫טּופים ַּב ֲע‬ ִ ‫ּולְ ִפי ֶֹש ָהיּו ְׁש‬ ‫״ּוקחּו‬ ְ ‫ּכֹוכ ִבים‬ ָ ‫בֹודת‬ ַ ‫יכם ֵמ ֲע‬ ֶ ‫״מ ְׁשכּו״ יְ ֵד‬ ִ ,39‫ּוקחּו לָ ֶכם״‬ ְ :)‫לָ ֶכם״ צֹאן ֶׁשל ִמ ְצוָ ה (מכילתא‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

E disse em: “Também você, devido ao sangue da sua aliança

libertei os seus prisioneiros do poço, que não tinha água nele”38; uma vez que estavam submersos nos ídolos, D’us disse aos filhos

de Israel: “retirem e peguem para vocês”39, significando: tirem suas mãos dos ídolos e tomem para vocês do rebanho para cumprir a

mitsvá. {Mechilta}

O abaterá, etc.: E será que todos eles faziam o abate? Daqui se aprende que o emissário de uma pessoa é como a própria pessoa. [E

é por isso que se considera como se todos os israelitas houvessem abatido ao sacrifício pascal, uma vez que eles realizaram isso por meio de seus emissários.]

‫ ֶא ָּלא ִמ ַּכאן ֶׁש ְּׁשלּוחֹו ֶׁשל‬,‫ׁשֹוח ִטין‬ ֲ ‫ וְ ִכי ֻּכ ָּלן‬.‫וְ ָׁש ֲחטּו אֹ תֹו וגו׳‬ :)‫ָא ָדם ְּכמֹותֹו (מכילתא; קידושין מא ע״ב‬

{Mechilta,

Kidushin 41b}

Toda a congregação da comunidade de Israel: Constam aqui três expressões: a congregação, a comunidade, e Israel. A partir daqui, os sábios disseram: Os sacrifícios pascais são abatidos em três grupos que se sucedem um após o outro. O primeiro grupo entra, as portas do pátio do Templo são fechadas [até que este grupo termina, e eles são sucedidos

,‫ ִמ ַּכאן ָא ְמרּו‬.‫ ָק ָהל וְ ֵע ָדה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל‬.‫ְק ַהל ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ נִ ְכנְ ָסה ַּכת‬.‫ִּפ ְס ֵחי ִצּבּור נִ ְׁש ָח ִטין ְּב ָׁשֹלש ִּכּתֹות זֹו ַא ַחר זֹו‬ ‫יתא ִּב ְפ ָס ִחים (דף‬ ָ ‫ ִּכ ְד ִא‬,‫ִראׁשֹונָ ה נִ נְ ֲעלּו ַּדלְ תֹות ָה ֲעזָ ָרה וְ כּו׳‬ :)‫סד ע״א‬

pelo segundo grupo, etc.], conforme consta no Tratado de Pessachim (64a).

35. Ezequiel 16:8. 36. Ezequiel 16:7. 37. Ezequiel 16:6. 38. Zacarias 9:11. 39. Êxodo 12:21.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 20

Chumash: quarta-feira 105 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 6 - 8

7

Devem pegar do sangue e o colocar nos dois umbrais e na verga das casas nas quais o comerão. 8 Comam a carne nesta noite grelhada sobre o fogo, junto com matsá e ervas amargas.

‫ל־ׁש ֵ ּ֥תי‬ ְ ‫ן־ה ָ ּ֔דם וְ ָנ ְֽתנ֛ ּו ַע‬ ַ ‫חּו ִמ‬ ֙ ‫ז וְ ָ ֽל ְק‬ ‫ל־ה ַּמ ְׁש ֑קֹוף ַ ֚על ַה ָ ּ֣ב ִּ֔תים‬ ַ ‫ַה ְּמזּוז֖ ֹת וְ ַע‬ ‫ ח וְ ָ ֽא ְכ ֥לּו‬:‫אכ ֥לּו א ֹ֖תֹו ָּב ֶ ֽהם‬ ְ ֹ ֽ‫ֲא ֶׁשר־י‬ ‫ת־ה ָּב ָ ׂ֖שר ַּב ַּל֣יְ ָלה ַה ֶּז֑ה ְצ ִלי־‬ ַ ‫ֶא‬ :‫אכ ֻ ֽלהּו‬ ְ ֹ ‫ל־מר ִ ֹ֖רים י‬ ְ ‫ּומ ּ֔צֹות ַע‬ ַ ‫ֵ ֣אׁש‬

,‫ ְּדיֵ ְיכלּון יָ ֵתיּה‬,‫ ָּב ַּתּיָ א‬,‫ וְ ַעל ָׁש ְק ָפא ַעל‬,‫ וְ יִ ְּתנּון ַעל ְּת ֵרין ִס ַּפּיָ א‬,‫ ִמן ְּד ָמא‬,‫ז וְ יִ ְּסבּון‬ .‫ ַעל ְמ ָר ִרין יֵ ְיכלּוּנֵ יּה‬,‫ ְטוֵ י נּור ַּופ ִּטיר‬:‫ ְּב ֵל ְיליָ א ָה ֵדין‬,‫ ח וְ יֵ ְיכלּון יָ ת ִּב ְס ָרא‬.‫ְּבהֹון‬ Rashi

‫רש״י‬

À tarde: [Em hebraico: ben haarbaim] Da sexta hora [contada a partir do nascer do sol] em diante é chamado ben haarbaim / “durante a tarde”, porque o sol se inclina para o lugar onde se põe quando escurece [poente]. Parece-me que a expressão “ben haarbaim“ refere-se àquelas

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

horas entre o escurecimento do dia [do meio-dia em diante] e o

,‫״ּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם״‬ ֵ ‫ ִמ ֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּולְ ַמ ְעלָ ה ָקרּוי‬.‫ֵּבין ָה ַע ְר ָּביִ ם‬ ‫נֹוטה לְ ֵבית ְמבֹואֹו לַ ֲערֹוב (מכילתא; פסחים‬ ֶ ‫ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש‬ ‫אֹותן ָׁשעֹות‬ ָ ,‫״ּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם״ נִ ְר ֶאה ְב ֵעינַ י‬ ֵ ‫ ּולְ ׁשֹון‬,)‫נח ע״א‬ ‫יבת ַהּיֹום ִּב ְת ִח ַּלת‬ ַ ‫ ֲע ִר‬,‫יבת ַה ַּליְ לָ ה‬ ַ ‫יבת ַהּיֹום לַ ֲע ִר‬ ַ ‫ֶׁש ֵּבין ֲע ִר‬ ‫יבת ַה ַּליְ לָ ה ִּב ְת ִח ַּלת‬ ַ ‫ וַ ֲע ִר‬,‫ֶׁש ַבע ָׁשעֹות ִמ ִּכי יִ ּנָ טּו ִצלְ לֵ י ֶע ֶרב‬ :40‫״ע ְר ָבה ָּכל ִׂש ְמ ָחה״‬ ָ ‫ ְּכמֹו‬,‫ ֶ׳ע ֶרב׳ לְ ׁשֹון נֶ ֶׁשף וְ חֹ ֶׁשְך‬.‫ַה ַּליְ לָ ה‬

escurecimento da noite [cuja referência é o pôr do sol]. O escurecimento do dia começa na sétima hora, como em “as sombras do entardecer /

tsilelê érev” e “o escurecimento da noite” no começo da noite, sendo que érev é uma expressão para noite e para escuridão, como “toda a alegria se escureceu / árva”40. {Mechilta, Pessachim 58a}

7. Devem pegar do sangue: Isto se refere ao recebimento do sangue. Poderia ser com a mão? A Escritura diz: “que está numa bacia”

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

[especificando que o sangue deve ser recebido em um utensílio – v. 22]. {Mechilta}

‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ יָ כֹול ַּבּיָ ד‬.‫ זֹו ַק ָּבלַ ת ַה ָּדם‬.‫(ז) וְ ָל ְקחּו ִמן ַה ָּדם‬ :)‫״א ֶׁשר ַּב ָּסף״ (להלן פסוק כב; מכילתא‬ ֲ

Nos dois umbrais: São as partes verticais da porta, uma de um lado

:‫ ַא ַחת ִמ ַּכאן לַ ֶּפ ַתח וְ ַא ַחת ִמ ַּכאן‬,‫ ֵהם ַה ְּזקּופֹות‬.‫ַה ְּמזּוזֹ ת‬

da abertura e outra do outro. {Kidushin 22b}

Na verga: [Em hebraico: hamashkof] Esta é a parte superior contra a qual a porta bate / shokef quando se fecha. Lintil em francês medieval. A palavra shekifa significa “golpe” [pois lá é onde a porta bate],

assim como: “o ruído de uma folha agitada / tarfa deshakif”41, que é

‫ׁשֹוקף ָעלָ יו ְּכ ֶׁשּסֹוגְ ִרין‬ ֵ ‫ ֶׁש ַה ֶּדלֶ ת‬,‫ הּוא ָה ֶעלְ יֹון‬.‫ַה ַּמ ְׁשקֹוף‬ ‫ ְּכמֹו ״קֹול‬,‫יפה ֲח ָב ָטה‬ ָ ‫ ּולְ ׁשֹון ְׁש ִק‬.‫ לִ ינְ ִט״ל ְּבלַ ַע״ז‬.‫אֹותֹו‬ :‫קֹופי‬ ֵ ‫ ַמ ְׁש‬42‫ּבּורה״‬ ָ ‫״ח‬ ַ .‫ ַט ְר ָפא ְד ָׁש ִקיף‬,41‫ָעלֶ ה נִ ָּדף״‬

traduzido por Onkelos como: “a folha batida” e como em “a ferida da pancada / mashkofê”42. {Yonatan}

Das casas nas quais o comerão: Mas não na verga e nos umbrais das portas de celeiro de palha ou gado, em que ninguém vive. {Mechilta} 8. A carne: E não os tendões e ossos. {Mechilta} E ervas amargas: Toda erva amarga é chamada de maror, e os ordenou comê-la em lembrança do versículo: “e fizeram suas vidas miseráveis”43. {Pessachim 116b}

ְ ‫ַעל ַה ָּב ִּתים ֲא ֶׁשר י‬ ‫ּומזּוזֹות‬ ְ ‫ וְ ל ֹא ַעל ַמ ְׁשקֹוף‬.‫ֹאכלּו אֹ תֹו ָּב ֶהם‬ :)‫תֹוכן (מכילתא‬ ָ ‫ּובית ַה ָּב ָקר ֶׁש ֵאין ָּד ִרין ְּב‬ ֵ ‫ֶׁש ְּב ֵבית ַה ֶּת ֶבן‬

:)‫ וְ ל ֹא ּגִ ִידים וַ ֲע ָצמֹות (מכילתא‬.‫(ח) ֶאת ַה ָּב ָׂשר‬ ‫ וְ ִצּוָ ם לֶ ֱאכֹול ָמרֹור‬.‫ ָּכל ֵע ֶׂשב ַמר נִ ְק ָרא ָמרֹור‬.‫ַעל ְמרֹ ִרים‬ :)‫ (פסחים קטז ע״ב‬43‫יהם״‬ ֶ ֵ‫זֵ ֶכר לְ ״וַ יְ ָמ ְררּו ֶאת ַחּי‬

40. Isaías 24:11. 41. Levítico 26:36. 42. Êxodo 21:25. 43. Êxodo 1:14.

21 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ יב‬- ‫ ט‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 106

9

Não a comam crua ou cozida na água, mas somente grelhada sobre o fogo, incluindo sua cabeça sobre suas pernas e seus órgãos internos. 10 Não deixem sobrar nada dele até a manhã. E o que sobrar dele até a manhã deverá ser queimado no fogo.

‫ּוב ֵ ׁ֥של‬ ָ ‫ֹאכל֤ ּו ִמ ֶּ֨מ ּ֙נּו ָ֔נא‬ ְ ‫ל־ּת‬ ֽ ‫ט ַא‬ ‫י־אׁש‬ ֵ֔ ‫ם־צ ִל‬ ְ ‫ְמ ֻב ָ ּׁ֖של ַּב ָ ּ֑מיִ ם ִ ּ֣כי ִא‬ ‫ י וְ ל ֹא־‬:‫ל־ק ְר ּֽבֹו‬ ִ ‫ל־ּכ ָר ָ ֖עיו וְ ַע‬ ְ ‫ֹאׁשֹו ַע‬ ֥ ‫ר‬ ‫ד־ּב ֶֹקר וְ ַהּנ ָ ֹ֥תר‬ ֑ ‫תֹותירּו ִמ ֶ ּ֖מּנּו ַע‬ ִ֥ :‫ד־ּב ֶֹקר ָּב ֵ ֥אׁש ִּת ְׂש ֽר ֹפּו‬ ֖ ‫ִמ ֶ ּ֛מּנּו ַע‬

‫עֹוהי‬ ִ ‫יׁשיּה ַעל ְּכ ָר‬ ֵ ‫ ֵר‬,‫ ֱא ָל ֵהין ְטוֵ י נּור‬:‫ וְ ַאף ָלא ִּכד ַּב ָּׁש ָלא ְמ ֻב ַּׁשל ְּב ַמּיָ א‬,‫ט ָלא ֵּת ְיכלּון ִמּנֵ יּה ִּכד ַחי‬ .‫נּורא ֵּת ְיקדּון‬ ָ ‫ ְּב‬,‫ ַעד ַצ ְפ ָרא; ְּודיִ ְׁש ְּת ַאר ִמּנֵ יּה ַעד ַצ ְפ ָרא‬,‫י וְ ָלא ַּת ְׁש ֲארּון ִמּנֵ יּה‬ .‫וְ ַעל ּגַ ּוֵ יּה‬ Rashi

‫רש״י‬

9. Não a comam crua: [ná] Algo que não está assado o suficiente

‫קֹוראֹו ״נָ א״‬ ְ ‫ ֶׁש ֵאינֹו ָצלּוי ָּכל ָצ ְרּכֹו‬.‫ֹאכלּו ִמ ֶּמּנּו נָ א‬ ְ ‫(ט) ַאל ּת‬ :]‫ְּבלָ ׁשֹון ֲע ָר ִבי [ס״א ְּבלָ ׁשֹון ִע ְב ִרי‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

é chamado de ná em árabe. Ou cozida: Tudo isso está incluído na proibição de “não comereis”. {Pessachim 41b}

Na água: Como sabemos que também é proibido cozinhar o cordeiro em outros líquidos? Para isso, a Escritura disse: uvashel mevushal

[repetindo a expressão para que soubéssemos que o mesmo não pode ser cozido] de modo algum. {Pessachim 41a}

‫״ּוב ֵׁשל ְמ ֻב ָּׁשל״‬ ָ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ ִמּנַ יִ ן לִ ְׁש ָאר ַמ ְׁש ִקין‬.‫ַּב ָּמיִ ם‬ :)‫ִמ ָּכל ָמקֹום (שם מא ע״א‬

‫ וְ ַכאן‬,‫ לְ ַמ ְעלָ ה ּגָ זַ ר ָעלָ יו ְּב ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה‬.‫ִּכי ִאם ְצלִ י ֵאׁש‬ ‫ֹאכלּו ִמ ֶּמּנּו ִּכי ִאם ְצלִ י‬ ְ ‫״אל ּת‬ ַ ,‫הֹוסיף ָעלָ יו ל ֹא ַת ֲע ֶׂשה‬ ִ :)‫ֵאׁש״ (שם מא ע״ב‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Somente grelhada sobre o fogo: Anteriormente {v. 8}, foi de-

‫ֹאכלּו״ (פסחים מא‬ ְ ‫״אל ּת‬ ַ ‫ ָּכל זֶ ה ְּב ַאזְ ָה ַרת‬.‫ּוב ֵׁשל ְמ ֻב ָּׁשל‬ ָ :)‫ע״ב‬

cretado a respeito do sacrifício um mandamento positivo. E aqui se acrescentou um mandamento proibitivo: “Mas somente grelhada sobre o fogo.” {Pessachim 41b}

Sua cabeça sobre suas pernas: Será assado com tudo junto com sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seus intestinos, que serão colocados dentro dele depois de lavados. {Pessachim 74a}

A linguagem utilizada na expressão al keraav veal kirbo / e com

suas entranhas é como: al tsivotam / “com seus exércitos”44, cujo significado é como betsivotam. Significando como eles são, ou seja, que

‫ צֹולֵ הּו ֻּכּלֹו ְּכ ֶא ָחד ִעם רֹאשֹו וְ ִעם ְּכ ָר ָעיו‬.‫רֹאׁשֹו ַעל ְּכ ָר ָעיו‬ ‫נֹותן לְ תֹוכֹו ַא ַחר‬ ֵ ‫ּובנֵ י ֵמ ָעיו‬ ְ ,)‫וְ ִעם ִק ְרּבֹו (תרגום יונתן‬ ‫״על ְּכ ָר ָעיו וְ ַעל ִק ְרּבֹו״‬ ַ ‫ ּולְ ׁשֹון‬.)‫ֲה ָד ָח ָתן (פסחים עד ע״א‬ ‫ ַאף זֶ ה‬,‫ ְּכמֹות ֶׁש ֵהן‬,‫אֹותם‬ ָ ‫ ְּכמֹו ְּב ִצ ְב‬44‫אֹותם״‬ ָ ‫״על ִצ ְב‬ ַ ‫ִּכלְ ׁשֹון‬ :‫ ָּכל ְּב ָׂשרֹו ִמ ָּׁשלֵ ם‬,‫ְּכמֹות ֶׁשהּוא‬

devem assar o cordeiro como ele é, com toda a sua carne completa.

10. E o que sobrar dele até a manhã: Qual é o significado de “até a manhã” repetida por uma segunda vez? Para agregar uma “manhã” sobre outra “manhã”. A manhã começa com o nascer do sol, e este versículo vem dizer que a proibição começa antes disso, ou seja, torna-se proibido comer a sobra da carne a partir do alvorecer do dia seguinte, segundo o significado implícito do versículo.

‫״עד ּבֹ ֶקר״ ַּפ ַעם‬ ַ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַמה ַּתלְ מּוד‬.‫(י) וְ ַהּנֹ ָתר ִמ ֶּמּנּו ַעד ּבֹ ֶקר‬ ‫ ֶׁש ַהּבֹ ֶקר ַמ ְׁש ָמעֹו ִמ ְּׁש ַעת ָהנֵ ץ‬,‫ לִ ֵּתן ּבֹ ֶקר ַעל ּבֹ ֶקר‬,‫ְׁשנִ ּיָ ה‬ ‫ּובא ַה ָּכתּוב לְ ַה ְק ִּדים ֶׁש ָאסּור ַּב ֲא ִכילָ ה ֵמ ֲעלֹות‬ ָ ,‫ַה ַח ָּמה‬ ,‫ וְ עֹוד ִמ ְד ָרׁש ַא ֵחר‬.‫ זֶ הּו לְ ִפי ַמ ְׁש ָמעֹו‬.)‫ַה ַּׁש ַחר (מכילתא‬ ,‫ וְ ָכְך ִּת ְד ְר ֶׁשּנּו‬,‫לִ ֵּמד ֶׁש ֵאינֹו נִ ְׂש ָרף ְּביֹום טֹוב ֶא ָּלא ִמ ָּמ ֳח ָרת‬

44. Êxodo 6:26.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 22

Chumash: quarta-feira 107 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 9 - 12

11

Assim vocês devem comê-lo: suas cinturas devem estar cingidas, seus sapatos em seus pés e seus cajados em suas mãos. Vocês deverão comêlo com pressa. Esta é a oferenda de Pessach a D’us. 12 Eu passarei através da terra do Egito nessa noite,

‫אכ ֣לּו אֹתֹו֒ ׇמ ְתנֵ ֶיכ֣ם ֲחגֻ ִ ֔רים‬ ְ ֹ ‫יא וְ ָ֘כ ָכ ֘ה ּֽת‬ ‫ּומ ֶּק ְל ֶכ֖ם ְּביֶ ְד ֶכ֑ם‬ ַ ‫יכם‬ ֶ֔ ‫יכ ֙ם ְּב ַרגְ ֵל‬ ֶ ‫ַנ ֲֽע ֵל‬ ‫ֹתֹו ְּב ִח ָּפז֔ ֹון ֶ ּ֥פ ַסח ֖הּוא‬ ֙ ‫ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ּ֤תם א‬ ֘‫ץ־מ ְצ ַ ֘ריִ ם‬ ִ ‫ יב וְ ָ ֽע ַב ְר ִ ּ֣תי ְב ֶ ֽא ֶר‬:‫יהֹוה‬ ֽ ָ ‫ַל‬ ‫כֹור ְּב ֶ ֣א ֶרץ‬ ֙ ‫ל־ּב‬ ְ ‫יתי ׇכ‬ ֤ ִ ‫ה וְ ִה ֵּכ‬ ֒ ֶ‫ַּב ַּל֣יְ ָלה ַהּז‬

;‫ ְמ ָסנֵ יכֹון ְּב ַרגְ ֵליכֹון וְ ֻח ְט ֵריכֹון ְּביַ ְדכֹון‬,‫ ֵּת ְיכלּון יָ ֵתיּה ַח ְר ֵציכֹון יְ הֹון ֲא ִס ִירין‬,‫יא ְּוכ ֵדין‬ ,‫ ְּב ֵל ְיליָ א ָה ֵדין‬,‫ יב וְ ֶא ְתּגְ ֵלי ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬. ָ‫ ִּפ ְס ָחא הּוא ֳק ָדם יְ י‬,‫וְ ֵת ְיכלּון יָ ֵתיּה ִּב ְב ִהילּו‬ Rashi

‫רש״י‬

Outra interpretação proveniente do Midrash é a que nos ensina que as sobras do cordeiro não podem ser queimadas em Iom Tov, e sim no dia seguinte. Assim deve ser interpretado o versículo: aquilo

‫״עד ּבֹ ֶקר״ ֵׁשנִ י ַּת ֲעמֹוד‬ ַ ‫ּנֹותר ִמ ֶּמּנּו״ ְּבבֹ ֶקר ִראׁשֹון‬ ָ ‫״וְ ַה‬ :)‫וְ ִת ְׂש ְר ֶפּנּו (שם; פסחים פג ע״ב; שבת כד ע״ב‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

que sobrar dele na manhã do primeiro dia, deve-se esperar até a manhã do segundo dia para então queimá-lo. {Mechilta, Pessachim 83b, Shabat 24b}

11. Suas cinturas devem estar cingidas: Preparados para o caminho. {Mechilta}

Com pressa: [Em hebraico: bechipazon] Esta linguagem significa pressa e velocidade como: “e David se apressava / nechpaz”45.; “Que os sírios

‫ ְּכמֹו ״וַ יְ ִהי ָּדוִ ד נֶ ְח ָּפז‬,‫ּומ ִהירּות‬ ְ ‫ לְ ׁשֹון ֶּב ָהלָ ה‬.‫ְּב ִח ָּפזֹון‬ :46‫״א ֶׁשר ִה ְׁשלִ יכּו ֲא ָרם ְּב ָח ְפזָ ם״‬ ֲ ,45‫לָ לֶ ֶכת״‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

deixaram para trás na sua pressa / bechofzam [para fugir]”46. {Onkelos}

:)‫ ְמזֻ ָּמנִ ים לַ ֶּד ֶרְך (מכילתא‬.‫יכם ֲחגֻ ִרים‬ ֶ ֵ‫(יא) ָמ ְתנ‬

sacrifício em nome de D’us [ou seja, que o mesmo deve ser feito sem

‫ ַה ָּק ְר ָּבן הּוא ָקרּוי ֶּפ ַסח ַעל ֵׁשם ַה ִּדּלּוג‬.‫ֶּפ ַסח הּוא ַלה׳‬ ‫ ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהיָ ה ְמ ַד ֵּלג ָּב ֵּתי יִ ְׂש ָר ֵאל‬,‫יחה‬ ָ ‫וְ ַה ְּפ ִס‬ ‫קֹופץ ִמ ִּמ ְצ ִרי לְ ִמ ְצ ִרי וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ְמ ָצ ִעי‬ ֵ ְ‫ִמ ֵּבין ָּב ֵּתי ִמ ְצ ַריִ ם ו‬ )‫בֹודֹותיו לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם (מכילתא‬ ָ ‫ וְ ַא ֶּתם ֲעׂשּו ָּכל ֲע‬,‫נִ ְמלָ ט‬ ‫ וְ גַ ם ַּפ ְׂשקּווֶ א‬.‫יצה זֵ ֶכר לִ ְׁשמֹו ֶׁש ָּקרּוי ֶּפ ַסח‬ ָ ‫ּוק ִפ‬ ְ ‫[ּד ֶרְך ִּדּלּוג‬ ֶ

interesse nenhum, somente com a intenção de ser dedicado para

:]‫יעה‬ ָ ‫לְ ׁשֹון ְּפ ִס‬

A oferenda de Pessach a D’us: [Em hebraico: pessach] O sacrifício

é chamado de Pessach porque D’us saltou e pulou as casas de Israel

que estavam entre as casas dos egípcios, e pulava de um egípcio para o outro, e o israelita que estava no meio se salvava.

[As palavras “a D’us” implicam que] vocês farão todo o ritual do

D’us, com sentimento e pensamento].

Outra explicação: Você deve executar o serviço na forma de pulo e salto, [isto é, com pressa] em lembrança ao nome do sacrifício que

é chamado de Pessach e também em francês medieval de pasque / páscoa, que significa “passo”. {Mishná Pessachim 116a, b, Mechilta d’Rabi Shimon ben Yochai, v. 27, Mechilta sobre este versículo} 12. Eu passarei: Como um rei que passa de um lugar para outro e com uma só passagem e em um único momento atinge a todos. {Mechilta}

‫ּוב ַה ֲע ָב ָרה‬ ְ ‫עֹובר ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום‬ ֵ ‫ ְּכ ֶמלֶ ְך ָה‬.‫(יב) וְ ָע ַב ְר ִּתי‬ :)‫לֹוקין (פס״ר הוספה פ״ב דף קצו‬ ִ ‫ּוב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֻּכ ָּלן‬ ְ ‫ַא ַחת‬

45. Samuel I 23:26. 46. Reis II 7:15.

23 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ טו‬- ‫ יב‬:‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 108

e Eu golpearei todo primogênito na terra do Egito, do homem ao animal. E, contra todos os deuses do Egito, Eu realizarei atos de julgamento. Eu, D’us. 13 O sangue será para vocês um sinal nas casas onde estiverem. Eu verei o sangue e saltarei sobre

‫ּוב ׇכל־‬ ְ ‫ד־ּב ֵה ָ ֑מה‬ ְ ‫ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֵ ֽמ ָא ָ ֖דם וְ ַע‬ ‫ֹלהי ִמ ְצ ַ ֛ריִ ם ֶ ֽא ֱע ֶ ׂ֥שה ְׁש ָפ ִ ֖טים ֲא ִ ֥ני‬ ֥ ֵ ‫ֱא‬ ‫ יג וְ ָהיָ ֩ה ַה ָ ּ֨דם ָל ֶ֜כם ְל ֗אֹת ַ ֤על‬:‫הֹוה‬ ֽ ָ ְ‫י‬ ‫יתי ֶאת־‬ ֙ ִ ‫ׁשר ַא ֶ ּ֣תם ָׁ֔שם וְ ָר ִ֨א‬ ֣ ֶ ‫ים ֲא‬ ֙ ‫ַה ָ ּֽב ִּת‬ ‫ּופ ַס ְח ִ ּ֖תי ֲע ֵל ֶכ֑ם וְ לֹא־יִ ֽ ְה ֶ֨יה ָב ֶ ֥כם‬ ֽ ָ ‫ַה ָ ּ֔דם‬

‫ ֵמ ֲאנָ ָׁשא וְ ַעד ְּב ִע ָירא; ְּוב ָכל ָט ֲעוָ ת ִמ ְצ ָר ֵאי‬,‫וְ ֶא ְקטֹול ָּכל ֻּב ְכ ָרא ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬ ,‫ וְ ֶא ְחזֵ י יָ ת ְּד ָמא‬,‫ ַעל ָּב ַּתּיָ א ְּד ַאּתּון ַּת ָּמן‬,‫ יג וִ ֵיהי ְּד ָמא ְלכֹון ְל ָאת‬. ָ‫ ֲאנָ א יְ י‬,‫ַא ֲע ֵביד ִּדינִ ין‬ Rashi

‫רש״י‬

Todo primogênito na terra do Egito: Até mesmo outros

.‫ ַאף ְּבכֹורֹות ֲא ֵח ִרים וְ ֵהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‬.‫ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫כֹורי ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ִּב ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים‬ ֵ ‫ּומּנַ יִ ן ַאף ְּב‬ ִ :)‫ (מכילתא‬47‫יהם״‬ ֶ ‫כֹור‬ ֵ ‫״לְ ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב‬

primogênitos que estavam no Egito iriam falecer. De onde sabemos que também os primogênitos do Egito que estavam em outros lugares? A Escritura disse: “que feriu ao Egito pelos primogênitos”47 [falando de {Mechilta}

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

uma maneira geral, sem diferenciar onde quer que estivessem.]

Do homem ao animal: [Ou seja, primeiro o homem e depois o animal]. Aquele que começou primeiro a pecar, dele começou a punição. {Mechilta}

E, contra todos os deuses do Egito: Os de madeira apodreceram e os de metal derreteram e fluíram para a terra. {Mechilta}

Eu realizarei atos de julgamento. Eu, D’us: Por Mim mesmo e

‫ ֶׁשל ֵעץ נִ ְר ֶק ֶבת וְ ֶׁשל ַמ ֶּת ֶכת נִ ֶּמ ֶסת‬.‫ּוב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִ ם‬ ְ :)‫וְ נִ ֶּת ֶכת לָ ָא ֶרץ (שם‬

‫יח (הגדה‬ ַ ִ‫ ֲאנִ י ְּב ַע ְצ ִמי וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ָׁשל‬.‫ֶא ֱע ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י ה׳‬ :)‫של פסח; פסיקתא זוטרתא‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

não através de um emissário. {Hagadá de Pessach, Pessikta Zutarta}

‫ ִמי ֶׁש ִה ְת ִחיל ַּב ֲע ֵב ָירה ְּת ִח ָּלה ִמ ֶּמּנּו‬.‫ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה‬ :)‫ַמ ְת ֶחלֶ ת ַה ֻּפ ְר ָענּות (מכילתא‬

13. O sangue será para vocês um sinal: Para vocês um sinal e não para os outros como sinal. Daqui aprendemos que colocaram o sangue pelo lado de dentro da casa. {Mechilta 11}

‫ לָ ֶכם לְ אֹות וְ ל ֹא לַ ֲא ֵח ִרים לְ אֹות‬.‫(יג) וְ ָהיָ ה ַה ָּדם ָל ֶכם לְ אֹ ת‬ :‫ ִמ ַּכאן ֶׁשּלֹא נָ ְתנּו ַה ָּדם ֶא ָּלא ִמ ִּב ְפנִ ים‬.)‫(מכילתא‬

Eu verei o sangue: Tudo está revelado diante de D’us, então por

‫ ֶא ָּלא ָא ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך‬.‫ ַהּכֹ ל ּגָ לּוי לְ ָפנָ יו‬.‫יתי ֶאת ַה ָּדם‬ ִ ‫וְ ָר ִא‬

que disse no versículo: “e verei”?

‫ֹותי‬ ַ ‫סּוקים ְּב ִמ ְצ‬ ִ ‫נֹותן ֲאנִ י ֶאת ֵעינַ י לִ ְראֹות ֶׁש ַא ֶּתם ֲע‬ ֵ ‫הּוא‬ :)‫יכם (שם‬ ֶ ֵ‫ּופֹוס ַח ֲאנִ י ֲעל‬ ֵ

D’us disse: Colocarei Meus olhos em vocês e vendo que vocês

estão ocupados com Meus preceitos, saltarei sobre vocês. {Mechilta}

E saltarei: [Em hebraico: ufassachti] Onkelos traduz “terei compaixão”. Assim como: “passando com misericórdia / passoach e se salvou”48. Digo, porém, que, sempre que a linguagem pessicha aparece, expressa pulo e salto. Assim como ufassachti, que significa que D’us

ַ ‫״ּפ‬ ָ ‫דֹומה לֹו‬ ֶ ְ‫ ו‬,‫ וְ ָח ַמלְ ִּתי‬.‫ּופ ַס ְח ִּתי‬ ָ .)‫ (מכילתא‬48‫סֹוח וְ ִה ְמלִ יט״‬ ‫״ּופ ַס ְח ִּתי״‬ ָ .‫יצה‬ ָ ‫ּוק ִפ‬ ְ ‫יחה׳ לְ ׁשֹון ִּדּלּוג‬ ָ ‫אֹומר ָּכל ְ׳ּפ ִס‬ ֵ ‫וַ ֲאנִ י‬ ‫ ֶׁש ָהיּו ְׁשרּויִ ם‬,‫ְמ ַד ֵּלג ָהיָ ה ִמ ָּב ֵּתי יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָב ֵּתי ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ וְ ֵכן ָּכל‬.49‫״ּפֹוס ִחים ַעל ְׁש ֵּתי ַה ְּס ִע ִּפים״‬ ְ ‫ וְ ֵכן‬.‫זֶ ה ְּבתֹוְך זֶ ה‬

estava pulando as casas dos israelitas e ia para as casas dos egípcios,

‫ ְמ ַד ְּלגֹו‬,‫סֹוח וְ ִה ְמלִ יט״‬ ַ ‫״ּפ‬ ָ ‫ וְ ֵכן‬.‫קֹופ ִצים‬ ְ ‫ַה ִּפ ְּס ִחים הֹולְ ִכים ְּכ‬

pois eles estavam vivendo uns no meio dos outros. Da mesma forma:

:‫ּמּומ ִתים‬ ָ ‫ּומ ַמ ְּלטֹו ִמ ֵּבין ַה‬ ְ

“pulando / poschim entre duas ideias”49. E: “os coxos pischim / andam

47. Salmos 136:10. 48. Isaías 31:5. 49. Reis I 18:21.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 24

Chumash: quarta-feira 109 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 12 - 15

vocês. Não haverá nenhuma praga para destruir vocês quando Eu golpear o Egito. 14 Esse dia deverá ser para vocês uma lembrança, e vocês deverão celebrá-lo como um festival a D’us. Por todas as gerações, vocês deverão celebrá-lo como um estatuto eterno. 15 Por sete ‫יֹומא ָה ֵדין‬ ָ ‫וִ ֵיהי‬ ,‫יֹומין‬ ִ ‫טו ִׁש ְב ָעא‬

‫יד‬

:‫ֶ֨נגֶ ֙ף ְל ַמ ְׁש ִ֔חית ְּב ַהּכ ִ ֹ֖תי ְּב ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ‫יד וְ ָהיָ ֩ה ַהּי֨ ֹום ַה ֶּז֤ה ָל ֶכ ֙ם ְלזִ ָּכ ֔רֹון וְ ַחּג ֶ ֹ֥תם‬ ‫יכם ֻח ַ ּ֥קת‬ ֶ֔ ‫יהֹו֑ה ְלד ֹ֣ר ֵֹת‬ ָ ‫א ֹ֖תֹו ַ ֣חג ַ ֽל‬ ָ ‫ים ַמ ּ֣צֹות‬ ֙ ‫ טו ִׁש ְב ַ ֤עת יָ ִמ‬:‫עֹול֖ם ְּת ׇח ֻּגֽהּו‬

.‫ ְּב ִמ ְק ְט ִלי ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫מֹותא ְל ַח ָּב ָלא‬ ָ ‫וַ ֲאחּוס ֲע ֵליכֹון; וְ ָלא יְ ֵהי ְּבכֹון‬ .‫ ְקיָ ם ָע ַלם ֵּת ֲיחגּוּנֵ יּה‬,‫ ְל ָד ֵריכֹון‬: ָ‫ וְ ֵת ֲיחגּון יָ ֵתיּה ַחּגָ א ֳק ָדם יְ י‬,‫ְלכֹון ְל ֻד ְכ ָרנָ א‬

Rashi

‫רש״י‬

como se saltassem”. E: passoach vehimlit, que significa pulando por cima dele e resgatando-o dentre os mortos. {Mechilta} [Ambas

as

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

visões são encontradas na Mechilta. A primeira visão é também a de Onkelos.]

Não haverá nenhuma praga: Mas haverá nos egípcios. Se um

egípcio fosse à casa de um israelita, será que ele se salvaria assim? Para esclarecer isso a Escritura disse: “e não haverá em vocês a praga”, mas haverá nos egípcios que estiverem em suas casas”. E se

um israelita estivesse na casa do egípcio, será que ele também seria

atingido? Para esclarecer isso a Escritura disse: “e não haverá em

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

vocês praga.” {Mechilta}

‫ ֲה ֵרי ֶׁש ָהיָ ה‬.‫ ֲא ָבל הֹ וֶ ה הּוא ַּב ִּמ ְצ ִרים‬.‫וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָב ֶכם נֶ גֶ ף‬ ‫לֹומר ״וְ ל ֹא‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ִמ ְצ ִרי ְּב ֵביתֹו ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל יָ כֹול יִ ָּמלֵ ט‬ ‫ ֲה ֵרי ֶׁש ָהיָ ה‬.‫יכם‬ ֶ ‫ ֲא ָבל הֹ וֶ ה ְּב ִמ ְצ ִרי ֶׁש ְּב ָב ֵּת‬,‫יִ ְהיֶ ה ָב ֶכם נֶ גֶ ף״‬ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ׁשֹומ ַע ֲאנִ י יִ לְ ֶקה ְכמֹותֹו‬ ֵ ‫יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ִמ ְצ ִרי‬ :)‫לֹומר ״וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָב ֶכם נֶ גֶ ף״ (מכילתא‬ ַ

14. Uma lembrança: Por gerações [no futuro].

E vocês deverão celebrá-lo: O dia em que é uma lembrança para você, este dia você deve comemorar. Mas ainda não aprendemos em qual dia será feita a lembrança? Para definir isso, a Escritura disse:

“lembrem este dia em que vocês saíram”50. Que o dia da saída seja o dia da lembrança.

Em que dia saíram? A Escritura disse que foi: “no dia seguinte a

Pessach”51 saíram. De onde se deduz que o dia 15 de Nissan deve

ser o dia festivo, porque na noite do décimo quinto dia comeram o

:‫ לְ דֹורֹות‬.‫(יד) לְ זִ ּכָ רֹון‬

‫ וַ ֲע ַדיִ ן ל ֹא‬.‫ יֹום ֶׁשהּוא לְ ָך לְ זִ ָּכרֹון ַא ָּתה חֹוגְ גֹו‬.‫וְ ַח ֹּג ֶתם אֹותֹו‬

‫לֹומר ״זָ כֹור ֶאת ַהּיֹום‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ָׁש ַמ ְענּו ֵאי זֶ הּו יֹום ַה ִּז ָּכרֹון‬ ‫יאה הּוא יֹום ֶׁשל‬ ָ ‫ לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּיֹום ַהיְ ִצ‬,50‫אתם״‬ ֶ ‫ַה ֶּזה ֲא ֶׁשר יְ ָצ‬ ‫״מ ֳּמ ָח ַרת ַה ֶּפ ַסח‬ ִ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ וְ ֵאיזֶ ה יֹום יָ ְצאּו‬.‫זִ ָּכרֹון‬ ‫ ֶׁש ֲה ֵרי‬,‫יסן הּוא ֶׁשל יֹום טֹוב‬ ָ ִ‫אֹומר יֹום ט״ו ְּבנ‬ ֵ ‫ ֱהוֵ י‬51‫יָ ְצאּו״‬ :)‫לֵ יל ט״ו ָא ְכלּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח וְ לַ ּבֹ ֶקר יָ ְצאּו (מכילתא‬

sacrifício da Páscoa, e na manhã seguinte eles saíram. {Mechilta}

Por todas as gerações: Entende-se que o mínimo de gerações no plural é duas. Por isso, a Escritura diz: “você deve celebrá-lo como um estatuto eterno [e não só por apenas duas gerações].” {Mechilta} 15. Por sete dias: [Em hebraico: shivat iamim] Septaine de dias [um grupo de sete dias seguidos].

ֶ ‫לְ דֹ רֹ ֵת‬ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ׁשֹומ ַע ֲאנִ י ִמעּוט ּדֹורֹות ְׁשנַ יִ ם‬ ֵ .‫יכם וגו׳‬ :)‫״ח ַּקת עֹולָ ם ְּת ָחּגֻ הּו״ (שם‬ ֻ

‫ ְׁש ֵטיי״נֶ א (שבעה ימים רצופים) ֶׁשל‬.‫(טו) ִׁש ְב ַעת יָ ִמים‬ :‫יָ ִמים‬

50. Êxodo 13:3. 51. Números 33:3.

25 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ יז‬- ‫ טו‬:‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 110

dias comam matsot. Mas ao primeiro dia vocês devem eliminar o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer fermento desde o primeiro dia até o sétimo dia terá sua alma

‫אׁשֹון ַּת ְׁש ִ ּ֥ביתּו‬ ֔ ‫אכלּו ַ֚אְך ַּבּי֣ ֹום ָ ֽה ִר‬ ֵ֔ ֹ ‫ּת‬ ‫ְּׂש ֖אֹר ִמ ָ ּֽב ֵּת ֶיכ֑ם ִ ּ֣כי ׀ ׇּכל־א ֵֹכ֣ל ָח ֵ֗מץ‬ ‫וא ִמּיִ ְׂש ָר ֵ֔אל‬ ֙ ‫וְ נִ ְכ ְר ָ֞תה ַה ֶּנ ֶ֤פׁש ַה ִה‬

‫ּיֹומא‬ ָ ‫ וְ יִ ְׁש ֵּת ֵיצי ֲאנָ ָׁשא ַההּוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ִמ‬,‫ ֲא ֵרי ָּכל ְּדיֵ יכֹול ֲח ִמ ַיע‬:‫ ְּת ַב ְּטלּון ֲח ִמ ָירא ִמ ָּב ֵּתיכֹון‬,‫יֹומא ַק ְד ָמ ָאה‬ ָ ‫ַּפ ִּט ָירא ֵּת ְיכלּון ְּב ַרם ְּב‬ Rashi

‫רש״י‬

Por sete dias comam matsot: Mas em outro local está dito:

‫״ׁש ֶׁשת‬ ֵ ‫אֹומר‬ ֵ ‫ּוב ָמקֹום ַא ֵחר הּוא‬ ְ .‫ֹאכלּו‬ ֵ ‫ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ַמּצֹות ּת‬ ‫יעי ֶׁשל ֶּפ ַסח ֶׁש ֵאינֹו‬ ִ ‫ לִ ֵּמד ַעל ְׁש ִב‬,52‫ֹאכל ַמּצֹות״‬ ַ ‫יָ ִמים ּת‬ ‫ ִמּנַ יִ ן ַאף‬.‫ֹאכל ָח ֵמץ‬ ַ ‫ּובלְ ַבד ֶׁשּלֹא י‬ ִ ,‫חֹובה לֶ ֱאכֹול ַמ ָּצה‬ ָ ‫״ׁש ֶׁשת‬ ֵ ‫״ׁש ְב ַעת יָ ִמים״ (ס״א‬ ִ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ִׁש ָּׁשה ְרׁשּות‬ ‫ ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְכלָ ל וְ יָ ָצא ִמן ַה ְּכלָ ל‬,‫ּתֹורה‬ ָ ‫ זֹו ִמ ָּדה ַב‬,)‫יָ ִמים״‬ ‫ ל ֹא לְ לַ ֵּמד ַעל ַע ְצמֹו ִּבלְ ָבד יָ ָצא ֶא ָּלא לְ לַ ֵּמד ַעל‬,‫לְ לַ ֵּמד‬ ‫ יָ כֹול‬.‫יעי ְרׁשּות ַאף ִׁש ָּׁשה ְרׁשּות‬ ִ ‫ ַמה ְּׁש ִב‬,‫ַה ְּכלָ ל ֻּכּלֹו יָ ָצא‬ ‫ֹאכלּו‬ ְ ‫״ּב ֶע ֶרב ּת‬ ָ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ַאף לַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ְרׁשּות‬ :)‫חֹובה (מכילתא; פסחים קכ ע״א‬ ָ ‫ ַה ָּכתּוב ְק ָבעֹו‬,53‫ַמּצֹות״‬

“Durante seis dias comerão matsot”52. Isto nos ensina que no sétimo dia da Páscoa não é obrigatório comer matsá, apesar de ainda vigorar o cuidado de não comer chamêts. Como sabemos que os primeiros seis dias também são opcionais [em relação à obrigação de se comer matsá]? Aplica-se aqui uma das 13 regras usadas para interpretar a Torá: qualquer lei que estava incluída em

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

uma generalização da Torá e foi excluída desta generalização para

ensinar algo, não foi excluída para ensinar apenas sobre si mesma,

mas para ensinar sobre a totalidade da generalização. Neste caso, isso significa que, assim como em relação ao sétimo dia comer matsá é opcional, também é opcional em relação aos primeiros seis dias.

Eu poderia pensar que a opção inclui também a primeira noite? Para

contestar esta hipótese, a Escritura diz: “à noite, [vocês] devem comer

matsot”53. O texto deste novo versículo estabeleceu como obrigação de

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

comer matsot na primeira noite de Pessach. {Mechilta, Pessachim 102a}

Mas ao primeiro dia vocês devem eliminar o fermento: [Em hebraico: Baiom harishon] O dia que precede ao feriado, ele que é chamado de primeiro dia, porque vem antes dos sete [isto é, não é o primeiro dos sete dias, mas o primeiro antes dos sete dias].

De fato, encontramos um exemplo anterior sendo chamado de rishon, como em “harishon adam tivaled” / você nasceu antes

de Adam?”54. Mas não seria que, talvez, isso significasse apenas

‫ וְ ָקרּוי‬,‫ ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב‬.‫ַאְך ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִּביתּו ְּׂשאֹ ר‬ ‫ּומ ִצינּו ֻמ ְק ָּדם ָקרּוי‬ ָ ,‫ִראׁשֹון לְ ִפי ֶׁשהּוא לִ ְפנֵ י ַה ִּׁש ְב ָעה‬ .‫ ַה ִּל ְפנֵ י ָא ָדם נֹולַ ְד ָּת‬,54‫״ה ִראיׁשֹון ָא ָדם ִּתּוָ לֵ ד״‬ ֲ ‫ִראׁשֹון ְּכמֹו‬ ‫לֹומר ״ל ֹא ִת ְׁש ַחט‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫אֹו ֵאינֹו ֶא ָּלא ִראׁשֹון ֶׁשל ִׁש ְב ָעה‬ ;‫ ל ֹא ִת ְׁש ַחט ַה ֶּפ ַסח וַ ֲע ַדיִ ן ָח ֵמץ ַקּיָ ם (מכילתא‬,55‫ַעל ָח ֵמץ״‬ :)‫פסחים ה ע״א‬

o primeiro dos sete dias]? Para eliminar esta hipótese, a Escritura diz: “Você não deve abater”55. Você não deve abater o sacrifício de

Pessach, enquanto o fermento ainda existir. {Mechilta, Pessachim 5a} [Uma vez que o sacrifício de Pessach pode ser abatido a partir do meio-dia no

décimo quarto dia de Nissan, o fermento deve ser removido antes desse horário. Assim a expressão baiom harishon, que determina o horário de remoção dos itens fermentados, deve necessariamente referir-se ao dia anterior aos feriados da Festividade.]

Sua alma: Quando a pessoa que come algo fermentado nesta festa está dotada de sua alma e de seu conhecimento. Este versículo vem excluir aquele que comete este pecado sob coerção. {Mechilta, Kidushin 43a}

‫ ְּפ ַרט לְ ָאנּוס‬,‫ּוב ַד ְע ָּתּה‬ ְ ‫ ְּכ ֶׁש ִהיא ְּבנַ ְפ ָׁשּה‬.‫ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא‬ :)‫(מכילתא; קידושין מג ע״א‬

52. Deuteronômio 16:8. 53. Êxodo 12:18. 54. Jó 15:7. 55. Êxodo 34:25.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 26

Chumash: quarta-feira 111 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 15 - 17 16

extirpada de Israel. O primeiro dia será uma convocação sagrada e o sétimo dia será uma convocação sagrada para vocês. Nenhum trabalho será feito neles. Mas, aquilo necessário para alimentar a toda alma, somente isso poderá ser feito para vocês. 17 Vocês devem guardar as matsot, pois nesse mesmo dia Eu retirei suas multidões da terra

:‫אׁש ֹן ַעד־י֥ ֹום ַה ְּׁש ִב ִ ֽעי‬ ֖ ‫ִמּי֥ ֹום ָ ֽה ִר‬ ‫ּיֹום‬ ֙ ‫ּוב‬ ַ ‫א־ק ֶֹדׁש‬ ֔ ‫אׁשֹון ִמ ְק ָר‬ ֙ ‫ּובּי֤ ֹום ָ ֽה ִר‬ ַ ‫טז‬ ‫א־ק ֶֹדׁש יִ ְה ֶי ֣ה ָל ֶכ֑ם‬ ֖ ‫יעי ִמ ְק ָר‬ ִ ֔ ‫ַה ְּׁש ִב‬ ‫ׂשה ָב ֶ֔הם ַ֚אְך‬ ֣ ֶ ‫א־י ָֽע‬ ֵ ֹ ‫אכ ֙ה ל‬ ָ ‫ל־מ ָל‬ ְ ‫ׇּכ‬ ‫ל־נ ֶפׁש ֥הּוא ְל ַב ּ֖דֹו‬ ֶ֔ ‫ׁשר ֵי ָֽא ֵכ֣ל ְל ׇכ‬ ֣ ֶ ‫ֲא‬ ‫ת‬ ֒ ‫ת־ה ַּמּצֹו‬ ַ ‫ּוׁש ַמ ְר ֶּתם֘ ֶא‬ ְ ‫ יז‬:‫ֵי ָֽע ֶ ׂ֥שה ָל ֶ ֽכם‬ ‫אתי ֶאת־‬ ִ ‫הֹוצ‬ ֥ ֵ ‫ִּ֗כי ְּב ֨ ֶע ֶצ ֙ם ַהּי֣ ֹום ַה ֶּ֔זה‬

ָ ‫ ַעד‬,‫ַק ְד ָמ ָאה‬ ‫ ָלא‬,‫ ָּכל ֲע ִב ָידא‬:‫ ְמ ָע ַרע ַק ִּדיׁש יְ ֵהי ְלכֹון‬,‫יֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה‬ ָ ‫ ְּוב‬,‫ ְמ ָע ַרע ַק ִּדיׁש‬,‫יֹומא ַק ְד ָמ ָאה‬ ָ ‫ טז ְּוב‬.‫יֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה‬ ‫יז‬ ‫ ַא ֵּפ ִיקית‬,‫יֹומא ָה ֵדין‬ ָ ‫ ֲא ֵרי ִּב ְכ ַרן‬,‫ יָ ת ַּפ ִּט ָירא‬,‫וְ ִת ְּטרּון‬ .‫חֹודֹוהי יִ ְת ֲע ֵביד ְלכֹון‬ ִ ‫ הּוא ִּב ְל‬,‫יִ ְת ֲע ֵביד ְּבהֹון ְּב ַרם ָמא ְּד ִמ ְת ֲא ִכיל ְל ָכל נְ ַפׁש‬ Rashi

‫רש״י‬

e seria capaz de ir para outro povo. Por isso [para evitar este erro de

interpretação] a Escritura disse em outro lugar: “diante de Mim”56, ou seja, de todo o lugar sob o Meu domínio. {Mechilta}

16. Convocação sagrada: [Em hebraico: mikra kodesh] mikrá é um substantivo. Você deve chamá-lo de dia santo em relação a comer,

beber e roupas [que devem ser especiais em honra da santificação

‫ ְק ָרא אֹותֹו קֹ ֶדׁש‬,‫״מ ְק ָרא״ ֵׁשם ָּד ָבר‬ ִ .‫(טז) ִמ ְק ָרא קֹ ֶדׁש‬ :)‫ּוכסּות (מכילתא‬ ְ ‫ּוׁש ִתּיָ ה‬ ְ ‫לַ ֲא ִכילָ ה‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

da data]. {Mechilta}

,‫ׁשֹומ ַע ֲאנִ י ִּת ָּכ ֵרת ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵתלֶ ְך לָ ּה לְ ַעם ַא ֵחר‬ ֵ .‫ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא‬,56‫״מ ְּל ָפנַ י״‬ ִ ‫לֹומר ְּב ָמקֹום ַא ֵחר‬ ַ ‫ַּתלְ מּוד‬ :)‫ׁשּותי (מכילתא‬ ִ ‫ְר‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

De Israel: Poder-se-ia entender que a alma seria cortada de Israel

[Nenhum trabalho] será feito neles: Mesmo através dos outros.

:)‫ ֲא ִפּלֹו ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים (שם‬.‫לֹא יֵ ָע ֶׂשה ָב ֶהם‬

{Mechilta}

Somente isso: [ou seja, o trabalho necessário para se preparar os alimentos] Este e não outros atos preliminares que podem ser feitos antes do dia festivo [como, por exemplo, consertar um espeto para assar ou um fogão para se cozinhar.]

{Betsá 28b}

A toda alma: Mesmo para os animais. [Poder-se-ia pensar que é permitido realizar este trabalho também para os gentios]. Para eliminar esta hipótese, a Escritura diz: “para vocês”, mas não para os gentios. {Betsá 21b, Mechilta}

‫לֹומר ״הּוא לְ ַבּדֹו‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ [יָ כֹול ַאף לַ ּגֹויִ ם‬.‫הּוא לְ ַבּדֹו‬

‫] הּוא וְ ל ֹא ַמ ְכ ִׁש ָיריו ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר‬,‫ לָ ֶכם וְ ל ֹא לַ ּגֹויִ ם‬,‫יֵ ָע ֶׂשה לָ ֶכם״‬ :)‫ׂשֹותן ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב (ביצה כח ע״ב‬ ָ ‫לַ ֲע‬ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ יָ כֹול ַאף לַ ּנָ ְכ ִרים‬.‫ ֲא ִפּלּו לִ ְב ֵה ָמה‬.‫לְ ָכל נֶ ֶפׁש‬ ‫״אְך״‬ ַ ‫לֹומר‬ ַ ‫לֹומר ״לָ ֶכם״ (ביצה כח ע״ב) [ס״א ַּתלְ מּוד‬ ַ :])‫(מכילתא‬

Outra versão: É para isso que a Escritura diz a palavra “mas /

ach”, que faz uma distinção. {Mechilta} 17. Vocês devem guardar as matsot: Para que elas não venham a fermentar. A partir daqui disseram os sábios: se a massa começar a inchar, umedecê-la com água fria. Pois a água fria impede que uma massa fermente {Veja Pessachim 48b}

ְ )‫(יז‬ ‫ ִמ ַּכאן‬,‫ ֶׁשּלֹא יָ בֹ אּו לִ ֵידי ִחּמּוץ‬.‫ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמּצֹות‬ ‫ ַאל ְּת ִהי‬,‫אֹומר‬ ֵ ‫ֹאׁשּיָ ה‬ ִ ‫ ַר ִּבי י‬.‫ ָּת ַפח ִּתלְ טֹוׁש ְּבצֹונֵ ן‬,‫ָא ְמרּו‬ ‫ ְּכ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵאין‬,‫״את ַה ַּמּצֹות״ ֶא ָּלא ֶ׳את ַה ִּמ ְצוֹות׳‬ ֶ ‫קֹורא‬ ֵ

56. Levítico 22:3.

27 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ כ‬- ‫ יז‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 112

do Egito. Vocês devem guardar esse dia por todas as gerações como um estatuto eterno. 18 No primeiro mês, no décimo quarto dia, à noite, vocês devem comer matsá, até a noite do vigésimo primeiro dia do mês. 19 Por sete dias fermento nenhum será encontrado em suas casas.

‫ּוׁש ַמ ְר ֶּ֞תם‬ ְ ‫ֹות ֶיכ֖ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ ֵ ‫ִצ ְב ֽא‬ :‫עֹולם‬ ֽ ָ ‫ת־הּי֥ ֹום ַה ֶּז֛ה ְלד ֹֽר ֵֹת ֶיכ֖ם ֻח ַ ּ֥קת‬ ַ ‫ֶא‬ ‫אׁש ֹן ְּב ַא ְר ָּב ָע ֩ה ָע ָׂ֨שר י֤ ֹום ַל ֨ח ֶֹד ׁ֙ש‬ ֡ ‫יח ָ ּֽב ִר‬ ‫אכל֖ ּו ַמ ּ֑צֹת ַ֠עד י֣ ֹום ָ ֽה ֶא ָ ֧חד‬ ְ ֹ ‫ָּב ֔ ֶע ֶרב ּֽת‬ ‫ יט ִׁש ְב ַ ֣עת‬:‫וְ ֶע ְׂש ִ ֛רים ַל ֖ח ֶֹדׁש ָּב ָ ֽע ֶרב‬ ‫יָ ִ֔מים ְׂש ֕אֹר ֥ל ֹא יִ ָּמ ֵ ֖צא ְּב ָ ֽב ֵּת ֶיכ֑ם ִ ּ֣כי‬

ָ ‫יָ ת ֵח ֵיליכֹון ֵמ ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם; וְ ִת ְּטרּון יָ ת‬ ,‫יֹומא ְליַ ְר ָחא‬ ָ ‫ יח ְּבנִ ָיסן ְּב ַא ְר ְּב ַעת ַע ְס ָרא‬.‫ ְל ָד ֵריכֹון ְקיָ ם ָע ַלם‬,‫יֹומא ָה ֵדין‬ :‫ ָלא יִ ְׁש ְּת ַכח ְּב ָב ֵּתיכֹון‬,‫יֹומין ֲח ִמ ָירא‬ ִ ‫ יט ִׁש ְב ָעא‬.‫ ְליַ ְר ָחא ְּב ַר ְמ ָׁשא‬,‫יֹומא ַחד וְ ַע ְס ִרין‬ ָ ‫ ַעד‬:‫ ַּפ ִּט ָירא‬,‫ ֵּת ְיכלּון‬,‫ְּב ַר ְמ ָׁשא‬ Rashi

‫רש״י‬

Rabi Yehoshua diz: Não leia: et hamatsot / os pães ázimos, mas et

hamitsvot / os mandamentos. Assim como nós não podemos permitir

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

que as matsot fermentem, também não podemos permitir que os

‫ ֶא ָּלא‬,‫יצין ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות‬ ִ ‫יצין ֶאת ַה ַּמּצֹות ָּכְך ֵאין ַמ ֲח ִמ‬ ִ ‫ַמ ֲח ִמ‬ :)‫אֹותּה ִמּיָ ד (מכילתא‬ ָ ‫ִאם ָּב ָאה לְ יָ ְדָך ֲע ֵׂשה‬

mandamentos se tornem “fermentados”. Assim, se a oportunidade

de cumprir um mandamento vem à sua mão, faça-o imediatamente. {Mechilta}

:‫אכה‬ ָ ָ‫ ִמ ְּמל‬.‫ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה‬ ְ

Vocês devem guardar esse dia: Não fazendo nele os trabalhos proibidos.

Por todas as gerações como um estatuto eterno: Uma vez que as

‫ לְ ִפי ֶׁשּלֹא נֶ ֱא ַמר ּדֹורֹות וְ ֻח ַּקת‬.‫עֹולם‬ ָ ‫יכם ֻח ַּקת‬ ֶ ‫לְ דֹ רֹ ֵת‬ )‫אכה ֶא ָּלא ַעל ַה ֲחגִ יגָ ה (לעיל פסוק יד‬ ָ ָ‫עֹולָ ם ַעל ַה ְּמל‬ ‫אכה‬ ָ ָ‫״ּכל ְמל‬ ָ ‫ֹאמר ַאזְ ָה ַרת‬ ַ ‫ ֶׁשּלֹא ת‬,‫ּוׁשנָ אֹו ַּכאן‬ ְ ‫לְ ָכְך ָחזַ ר‬ ‫ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה״ (לעיל פסוק טז) ל ֹא לְ דֹורֹות נֶ ֶא ְמ ָרה ֶא ָּלא‬ :‫לְ אֹותֹו ַהּדֹור‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

expressões “gerações” e “estatuto eterno” não foram mencionadas com referência à proibição de se fazer trabalho, mas tão somente em relação à festividade (v. 14), o texto as repete aqui, a fim de evitar que se fale

que a advertência de “nenhum trabalho será feito” (v. 16) não foi dita para as gerações que viriam depois, e sim, apenas para aquela geração.

18. Até a noite do vigésimo primeiro dia: Por que isso precisou

ser dito? Já não havia sido declarado “sete dias” (v. 15)? Uma vez que havia sido dito “dias”, de que forma sabemos que as “noites” [também

foram inclusas na proibição de chamêts]? Por isso, a Escritura precisou dizer: “até o vigésimo primeiro dia, etc.” {Mechilta}

19. Nenhum será encontrado em suas casas: Como sabemos que a mesma proibição abrange lugares fora de “suas casas”? A Escritura diz: “em todo seu território”57. Por que, então, as Escrituras dizem “em suas casas”? Para nos ensinar que, assim como a sua casa está na sua propriedade, também os seus territórios que estão na sua propriedade. Excluindo-se desta categoria o chamêts que pertence ao gentio, que

‫ וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר נֶ ֱא ַמר‬,‫ לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר‬.‫(יח) ַעד יֹום ָה ֶא ָחד וְ ֶע ְׂש ִרים‬ ,‫ לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״יָ ִמים״‬,)‫״ׁש ְב ַעת יָ ִמים״ (לעיל פסוק טו‬ ִ ‫״עד יֹום ָה ֶא ָחד וְ ֶע ְׂש ִרים וגו׳״‬ ַ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫לֵ ילֹות ִמּנַ יִ ן‬ :)‫(מכילתא‬ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ ִמּנַ יִ ן לִ גְ בּולִ ין‬.‫יכם‬ ֶ ‫(יט) לֹא יִ ָּמ ֵצא ְּב ָב ֵּת‬ ‫יתָך‬ ְ ‫ ַמה ֵּב‬,‫יכם״‬ ֶ ‫״ּב ָב ֵּת‬ ְ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַמה ַּתלְ מּוד‬.57‫״ּב ָכל ּגְ בּולֶ ָך״‬ ְ ‫ יָ ָצא ֲח ֵמצֹו ֶׁשל נָ ְכ ִרי‬,‫ׁשּותָך‬ ְ ‫ׁשּותָך ַאף ּגְ בּולְ ָך ֶׁש ִּב ְר‬ ְ ‫ִּב ְר‬ ‫ֶׁשהּוא ֵא ֶצל יִ ְׂש ָר ֵאל (מכילתא) וְ ל ֹא ִק ֵּבל ָעלָ יו ַא ֲח ָריּות‬ :)‫(פסחים ה ע״ב‬

mesmo estando com o judeu, e desde que não tenha recebido sobre si a responsabilidade sobre o mesmo, é permitido. {Mechilta, Pessachim 5b} 57. Êxodo 13:7.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 28

Chumash: quarta-feira 113 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 17 - 20

Se alguém comer alguma coisa levedada, sua alma será extirpada da comunidade de Israel, tanto um prosélito como uma pessoa nascida na nação. 20 Vocês não devem comer nada levedado. Em todas as áreas em que vocês viverem, deverão comer matsá’.”

‫׀ ׇּכל־א ֵֹכ֣ל ַמ ְח ֶ֗מ ֶצת וְ נִ ְכ ְר ָ֞תה ַה ֶּנ ֶ֤פׁש‬ ‫ּוב ֶאזְ ַ ֥רח‬ ְ ‫וא ֵ ֽמ ֲע ַ ֣דת יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ַּב ֵּג֖ר‬ ֙ ‫ַה ִה‬ ‫אכ֑לּו‬ ֵ ֹ ‫ל־מ ְח ֶ ֖מ ֶצת ֣ל ֹא ת‬ ַ ‫ כ ׇּכ‬:‫ָה ָ ֽא ֶרץ‬ ‫ פ‬:‫אכ ֖לּו ַמ ּֽצֹות‬ ְ ֹ ‫יכם ּֽת‬ ֶ֔ ‫ֹוׁש ֣ב ֵֹת‬ ְ ‫ְּבכֹל֙ ֽמ‬

,‫ּיֹורּיָ א‬ ַ ִ‫ וְ יִ ְׁש ֵּת ֵיצי ֲאנָ ָׁשא ַההּוא ִמ ְּכנִ ְׁש ָּתא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל ְּבג‬,‫ֲא ֵרי ָּכל ְּדיֵ יכֹול ַמ ְח ְמ ָעא‬ .‫ ַּפ ִּט ָירא‬,‫ ֵּת ְיכלּון‬,‫מֹות ָבנֵ יכֹון‬ ְ ,‫ ָלא ֵּת ְיכלּון; ְּב ֹכל‬,‫ כ ָּכל ַמ ְח ְמ ָעא‬.‫ְּוביַ ִּצ ַיבּיָ א ְּד ַא ְר ָעא‬ Rashi

‫רש״י‬

Se alguém comer alguma coisa levedada: Este versículo nos ensina que D’us castiga com o karet / morte prematura em que a alma

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

é cortada do povo de Israel àquele que ingere levedura em Pessach.

‫ וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר‬,‫ לַ ֲענֹוׁש ָּכ ֵרת ַעל ַה ְּׂשאֹור‬.‫ִּכי ּכָ ל אֹ ֵכל ַמ ְח ֶמ ֶצת‬ ‫ֹאמר ָח ֵמץ ֶׁש ָראּוי לַ ֲא ִכילָ ה‬ ַ ‫ ֶא ָּלא ֶׁשּלֹא ת‬,‫ָענַ ׁש ַעל ֶה ָח ֵמץ‬ .‫ ְׂשאֹור ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי לַ ֲא ִכילָ ה ל ֹא יֵ ָענֵ ׁש ָעלָ יו‬,‫ָענַ ׁש ָעלָ יו‬ ,‫אֹומר‬ ֵ ‫יתי‬ ִ ִ‫ ָהי‬,‫וְ ִאם ָענַ ׁש ַעל ַה ְּׂשאֹור וְ ל ֹא ָענַ ׁש ַעל ֶה ָח ֵמץ‬ ‫ ָח ֵמץ ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַח ֵּמץ‬,‫ְׂשאֹור ֶׁשהּוא ְמ ַח ֵּמץ ֲא ֵח ִרים ָענַ ׁש ָעלָ יו‬ ;‫יהם (מכילתא‬ ֶ ֵ‫ לְ ָכְך נֶ ֶא ְמרּו ְׁשנ‬,‫ֲא ֵח ִרים ל ֹא יֵ ָענׁש ָעלָ יו‬ :)‫ביצה ז ע״ב‬

Mas já não havia castigado num versículo anterior pelo chamêts?

Porém, este versículo é necessário para evitar que se diga que apenas por comer alimentos fermentados, que são comestíveis, é que D’us pune, mas, por comer levedura que não é comestível, Ele não puniria.

E se estivesse escrito somente que Ele pune por comer levedura e não tivesse sido escrito que Ele pune por comer alimento fermentado,

dir-se-ia que apenas por comer levedo, que é algo que faz com que

os outros fermentem, é que Ele pune, mas por comer alimentos fer-

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

mentados, mas que não fermentam outros, D’us não pune. Por isso,

ambas as questões tiveram de ser incluídas. {Mechilta, Betsá 7b}

Tanto um prosélito como uma pessoa nascida na nação: Uma vez que o milagre ocorreu para o povo de Israel, foi necessário incluir os convertidos [para que soubéssemos que também eles devem participar das comemorações de Pessach]

‫ לְ ִפי ֶׁש ַהּנֵ ס נַ ֲע ָׂשה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֻה ְצ ַרְך‬.‫ּוב ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ‬ ְ ‫ַּבּגֵ ר‬ :)‫לְ ַרּבֹות ֶאת ַהּגֵ ִרים (מכילתא‬

{Mechilta}

20. Vocês não devem comer levedado: Daqui se aprende a

:‫ ַאזְ ָה ָרה ַעל ֲא ִכילַ ת ְׂשאֹור‬.‫ֹאכלּו‬ ֵ ‫(כ) ַמ ְח ֶמ ֶצת לֹא ת‬

advertência de não comer levedo. [que significa algo que faz fermentar os outros – Gur Arie.]

Nada levedado: Isto vem ao incluir também a sua mistura. [isto é, que não se pode comer uma mistura de chamêts com outros alimentos]

Em todas as áreas em que vocês viverem, deverão comer matsá: Isto vem ensinar que a matsá deve ser apta para ser comida em todas as suas moradias, o que exclui o segundo dízimo [que uma vez chegando a Jerusalém não pode mais ser comido fora da Cidade Santa] e os pães da

oferenda de agradecimento [que eram comidos somente em Jerusalém, porque eram oferendas no Templo].

:)‫ לְ ָה ִביא ֶאת ַּת ֲע ֻר ְבּתֹו (שם‬.‫ּכָ ל ַמ ְח ֶמ ֶצת‬

{Mechilta}

‫ זֶ ה ָּבא לְ לַ ֵּמד ֶׁש ְּת ֵהא ְראּויָ ה‬.‫ֹאכלּו ַמּצֹות‬ ְ ‫יכם ּת‬ ֶ ‫מֹוׁש ֹב ֵת‬ ְ ‫ְּבכֹ ל‬ ‫ּתֹודה‬ ָ ‫ ְּפ ַרט לְ ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י וְ ַחּלֹות‬,‫יכם‬ ֶ ‫בֹות‬ ֵ ‫מֹוׁש‬ ְ ‫לְ ֵה ָא ֵכל ְּבכֹ ל‬ ‫מֹוׁשבֹות ֶא ָּלא‬ ָ ‫[ׁש ֵאינָ ם ְראּויִ ם לְ ֵה ָא ֵכל ְּב ָכל‬ ֶ )‫(מכילתא‬ :]‫ירּוׁשלָ יִ ם‬ ָ ‫ִּב‬

{Mechilta, Pessachim 36b}

29 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ כז‬- ‫ כא‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 114 21

Moshé convocou a todos os anciãos de Israel, e lhes disse: “Retirem e peguem para vocês cordeiros para as suas famílias, e vocês abaterão o sacrifício de Pessach.” 22 E vocês pegarão um maço de hissopo e o mergulharão no sangue que está numa bacia. Toquem a verga da porta e os dois umbrais com o sangue da bacia. Nenhum de vocês sairá da porta de sua casa Quinta

leitura

‫ֹׁשה ְל ׇכל־זִ ְק ֵנ֥י‬ ֛ ֶ ‫[חמישי] כא וַ ּיִ ְק ָ ֥רא מ‬ ‫ּוק ֨חּו‬ ְ ‫אמר ֲא ֵל ֶ ֑הם ִ ֽמ ְׁש ֗כּו‬ ֶ ֹ ֣‫יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל וַ ּי‬ ‫ָל ֶ ֥כם ֛צֹאן ְל ִמ ְׁש ְּפ ֽח ֵֹת ֶיכ֖ם וְ ַ ֽׁש ֲח ֥טּו‬ ‫ּול ַק ְח ֶּ֞תם ֲאגֻ ַ ּ֣דת ֵאז֗ ֹוב‬ ְ ‫ כב‬:‫ַה ָ ּֽפ ַסח‬ ‫ר־ּב ַּס ֒ף וְ ִהּגַ ְע ֶ ּ֤תם‬ ַ ‫ּוט ַב ְל ֶּתם֘ ַּב ָ ּ֣דם ֲא ֶׁש‬ ְ ‫ל־ׁש ֵ ּ֣תי ַה ְּמזּוז֔ ֹת ִמן־‬ ְ ‫קֹוף וְ ֶא‬ ֙ ‫ל־ה ַּמ ְׁש‬ ַ ‫ֶא‬ ‫ׁשר ַּב ָ ּ֑סף וְ ַא ֶּ֗תם ֥ל ֹא ֵ ֽת ְצ ֛אּו ִ ֥איׁש‬ ֣ ֶ ‫ַה ָ ּ֖דם ֲא‬

‫ כב וְ ִת ְּסבּון‬.‫ וְ ַסבּו ְלכֹון ִמן ְּבנֵ י ָענָ א ְלזַ ְר ֲעיָ ְתכֹון וְ כּוסּו ִּפ ְס ָחא‬,‫ ִא ְתנְ גִ ידּו‬:‫ וַ ֲא ַמר ְלהֹון‬,‫כא ְּוק ָרא ֹמ ֶׁשה ְל ָכל ָס ֵבי יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ ָלא ִּת ְּפקּון ֲאנָ ׁש ִמ ְּת ַרע‬,‫ ִמן ְּד ָמא ִּד ְב ָמנָ א; וְ ַאּתּון‬,‫ וְ ַתּדֹון ְל ָׁש ְק ָפא וְ ִל ְת ֵרין ִס ַּפּיָ א‬,‫ וְ ִת ְט ְּבלּון ִּב ְד ָמא ִּד ְב ָמנָ א‬,‫יזֹובא‬ ָ ‫ֲא ָס ַרת ֵא‬ Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

‫רש״י‬

:‫ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו צֹאן יִ ְמׁשֹוְך ִמ ֶּׁשּלֹו‬.‫(כא) ִמ ְׁשכּו‬

21. Retirem: Quem tiver rebanho, retire do seu rebanho.

:)‫ ִמי ֶׁש ֵאין לֹו יִ ַּקח ִמן ַהּׁשּוק (שם‬.‫ּוקחּו‬ ְ

E peguem: Quem não tiver rebanho próprio, que compre do mercado. {Mechilta}

Para as suas famílias: Um cordeiro para cada família. {Mechilta}

:)‫ט‬:‫ ִמין יָ ָרק ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּגִ ְבעֹולִ ין (פרה יא‬.‫(כב) ֵאזֹוב‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

22. Hissopo: É um tipo de planta que tem caules finos.

:)‫״ׂשה לְ ֵבית ָאבֹות״ (לעיל פסוק ג‬ ֶ .‫יכם‬ ֶ ‫לְ ִמ ְׁש ְּפ ֹח ֵת‬

Um maço de hissopo: Três talos são chamados de um maço. {Sucá 13a, Shabat 109b}

Que está numa bacia: [Em hebraico: bassaf] Num recipiente, como:

‫ֹלׁשה ְקלָ ִחין ְקרּויִ ין ֲאגֻ ָּדה (ספרי חקת‬ ָ ‫ ְׁש‬.‫ֲאגֻ ַּדת ֵאזֹוב‬ :)‫קכד; סוכה יג ע״א‬ :)‫ (מכילתא‬58‫״סּפֹות ֶּכ ֶסף״‬ ִ ‫ ְּכמֹו‬,‫ ַּב ְּכלִ י‬.‫ֲא ֶׁשר ַּב ַּסף‬

em “jarras de prata / sipot”58. {Mechilta}

Com o sangue da bacia: Qual a necessidade de o texto repetir isso?

Para que não se diga: uma imersão é suficiente para as três aspersões [uma na verga e duas nas batentes da porta]. Por isso, a Escritura diz novamente: “que está na bacia”, a fim de ensinar que cada aspersão

deve ser feita a partir do sangue que estiver na bacia, ou seja, para

‫ֹאמר ְט ִבילָ ה‬ ַ ‫ ֶׁשּלֹא ת‬,‫ּוׁשנָ אֹו‬ ְ ‫ לָ ָּמה ָחזַ ר‬.‫ִמן ַה ָּדם ֲא ֶׁשר ַּב ָּסף‬ ,‫״א ֶׁשר ַּב ָּסף״‬ ֲ ‫ לְ ָכְך נֶ ֱא ַמר עֹוד‬,‫ַא ַחת לִ ְֹשֹלש ַה ַּמ ָּתנֹות‬ ‫ ַעל ָּכל‬,‫״מן ַה ָּדם ֲא ֶׁשר ַּב ָּסף״‬ ִ ‫ֶׁש ְּת ֵהא ָּכל נְ ִתינָ ה ּונְ ִתינָ ה‬ :)‫ַהּגָ ָעה ְט ִבילָ ה (מכילתא‬

cada uma torna-se necessária uma nova imersão. {Mechilta} Nenhum de vocês sairá, etc.: Isto vem nos dizer que quando é dada ao destruidor a permissão para destruir, ele não discrimina entre o justo e o ímpio. A noite é a hora em que os destruidores recebem sua permissão,

‫ ַמּגִ יד ֶׁש ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ְרׁשּות לַ ַּמ ְׁש ִחית‬.‫וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאּו וגו׳‬ ‫ וְ לַ יְ לָ ה ְרׁשּות לַ ְמ ַח ְּבלִ ים‬.‫לְ ַח ֵּבל ֵאינֹו ַמ ְב ִחין ֵּבין ַצ ִּדיק לָ ָר ָׁשע‬ :)‫ (מכילתא‬59‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״ּבֹו ִת ְרמֹוׂש ָּכל ַחיְ תֹו יָ ַער״‬,‫הּוא‬

como foi dito: “nela se movem todos os animais da floresta”59. {Mechilta} 58. Reis II 12:14. 59. Salmos 104:20.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 30

Chumash: quinta-feira 115 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 21 - 27

23

‫ כג וְ ָע ַ ֣בר‬:‫ד־ּב ֶֹקר‬ ֽ ‫יתֹו ַע‬ ֖ ‫ח־ּב‬ ֵ ‫ִמ ֶ ּֽפ ַת‬ ‫ם וְ ָר ָ ֤אה ֶאת־‬ ֒ ִ‫ת־מ ְצ ַ ֒רי‬ ִ ‫יְ הֹוָ ֘ה ִלנְ ּג֣ ֹף ֶא‬ ‫ל־ה ַּמ ְׁש ֔קֹוף וְ ַ ֖על ְׁש ֵ ּ֣תי ַה ְּמזּוז֑ ֹת‬ ַ ‫ַה ָּד ֙ם ַע‬ ‫ּתן‬ ֙ ֵ ִ‫ל־ה ֔ ֶּפ ַתח וְ ֤ל ֹא י‬ ַ ‫ּופ ַ ֤סח יְ הֹוָ ֙ה ַע‬ ָ :‫ל־ּב ֵּת ֶיכ֖ם ִלנְ ּגֽ ֹף‬ ֽ ָ ‫ַה ַּמ ְׁש ִ֔חית ָל ֥בֹא ֶא‬ ‫ת־ה ָּד ָ ֣בר ַה ֶּז֑ה ְל ׇחק־‬ ַ ‫ּוׁש ַמ ְר ֶ ּ֖תם ֶא‬ ְ ‫כד‬ ‫ כה וְ ָה ָ֞יה ִ ּֽכי־‬:‫ד־עֹולם‬ ָֽ ‫ּול ָב ֶנ֖יָך ַע‬ ְ ֥‫ְלָך‬ ‫הֹו֛ה ָל ֶכ֖ם‬ ָ ְ‫ל־ה ָ֗א ֶרץ ֲא ֶׁ֨שר יִ ֵ ּ֧תן י‬ ָ ‫ָת ֣בֹאּו ֶא‬ ‫ת־ה ֲעב ָ ֹ֥דה‬ ֽ ָ ‫ּוׁש ַמ ְר ֶ ּ֖תם ֶא‬ ְ ‫ׁשר ִּד ֵ ּ֑בר‬ ֣ ֶ ‫ַ ּֽכ ֲא‬ ‫אמ ֥רּו ֲא ֵל ֶיכ֖ם‬ ְ ֹ ֽ‫ כו וְ ָה ָ֕יה ִּכי־י‬:‫ַהּזֽ ֹאת‬ :‫ְּבנֵ ֶיכ֑ם ָ ֛מה ָ ֽה ֲעב ָ ֹ֥דה ַהּז֖ ֹאת ָל ֶ ֽכם‬ ‫ח־ּפ ַסח ֜הּוא ַ ֽליהֹוָ ֗ה‬ ֶ ֨ ‫כז ַ ֽו ֲא ַמ ְר ֶּ֡תם ֶז ַֽב‬ ֙‫ל־ּב ֵ ּ֤תי ְב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ָ ‫ׁשר ֠ ָּפ ַ ֠סח ַע‬ ֣ ֶ ‫ֲא‬ ‫ת־מ ְצ ַ ֖ריִ ם וְ ֶאת־‬ ִ ‫ְּב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ְּבנׇ גְ ּ֥פֹו ֶא‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

até a manhã. D’us passará para golpear o Egito. Quando Ele vir o sangue sobre a verga e os dois umbrais, D’us pulará sobre essa entrada e não permitirá ao destruidor entrar em suas casas para golpear. 24 Vocês devem guardar esse [ritual] como uma lei, para vocês e seus filhos para sempre. 25 Quando vocês vierem para a terra que D’us lhes dará, como Ele falou, vocês devem guardar esse serviço. 26 Quando seus filhos perguntarem: ‘O que é este serviço para vocês?’ 27 Vocês dirão: ‘É a oferenda de Pessach a D’us, pois Ele pulou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando Ele feriu os egípcios, poupando nossos lares’”. O povo se curvou

,‫ וְ ָלא יִ ְׁשּבֹוק ְמ ַח ְּב ָלא‬,‫ ַעל ַּת ְר ָעא‬, ָ‫ וְ ַעל ְּת ֵרין ִס ַּפּיָ א; וְ יֵ יחּוס יְ י‬,‫ וְ יִ ְחזֵ י יָ ת ְּד ָמא ַעל ָׁש ְק ָפא‬,‫ ְל ִמ ְמ ֵחי יָ ת ִמ ְצ ָר ֵאי‬, ָ‫ כג וְ יִ ְתּגְ ֵלי יְ י‬.‫ֵּב ֵיתיּה ַעד ַצ ְפ ָרא‬ ‫ ְּדיִ ֵּתין יְ יָ ְלכֹון ְּכ ָמא‬,‫ כה וִ ֵיהי ֲא ֵרי ֵּת ֲיעלּון ְל ַא ְר ָעא‬.‫ ַעד ָע ְל ָמא‬,‫ ִל ְקיָ ם ָלְך וְ ִל ְבנָ ְך‬,‫ יָ ת ִּפ ְתגָ ָמא ָה ֵדין‬,‫ כד וְ ִת ְּטרּון‬.‫ְל ֵמ ַיעל ְל ָב ֵּתיכֹון ְל ִמ ְמ ֵחי‬ ‫ ְּד ָחס ַעל‬, ָ‫ כז וְ ֵת ְימרּון ֵּד ַיבח ֲחיָ ס הּוא ֳק ָדם יְ י‬.‫ ְלכֹון‬,‫ ָמא ֻּפ ְל ָחנָ א ָה ֵדין‬:‫ ֲא ֵרי יֵ ְימרּון ְלכֹון ְּבנֵ יכֹון‬,‫ כו וִ ֵיהי‬.‫ יָ ת ֻּפ ְל ָחנָ א ָה ֵדין‬,‫ְּד ַמ ֵּליל; וְ ִת ְּטרּון‬ ‫רש״י‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Rashi

23. Pulará: [Em hebraico: ufassach] e D’us terá piedade. Também

:‫לֹומר וְ ִד ֵּלג‬ ַ ‫ וְ יֵ ׁש‬,)‫ וְ ָח ַמל (אונקלוס; מכילתא‬.‫ּופ ַסח‬ ָ )‫(כג‬

pode se dizer: “e D’us pulará”. {Veja Rashi nos versículos 11 e 13}

E não permitirá ao destruidor: [Em hebraico: velo iten] e não lhe

dará ao destruidor a possibilidade de entrar, assim como em “e não lhe permitiu D’us fazer-me mal”60.

‫ ְּכמֹו ״וְ ל ֹא נְ ָתנֹו‬,‫ וְ ל ֹא יִ ֵּתן לֹו יְ כֹולֶ ת לָ בֹא‬.‫וְ לֹא יִ ֵּתן ַה ַּמ ְׁש ִחית‬ :60‫ֹלהים לְ ָה ַרע ִע ָּמ ִדי״‬ ִ ‫ֱא‬

25. Quando vocês vierem para a terra: A Escritura fez com este

‫ ָּתלָ ה ַה ָּכתּוב ִמ ְצוָ ה זֹו‬.‫(כה) וְ ָהיָ ה ִּכי ָת ֹבאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ‬

mandamento dependesse da entrada deles na terra de Israel.

‫ וְ ל ֹא נִ ְת ַחּיְ בּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶא ָּלא‬,)‫יא ָתם לָ ָא ֶרץ (מכילתא‬ ָ ‫ְּב ִב‬ :‫ֶּפ ַסח ֶא ָחד ֶׁש ָעׂשּו ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור‬

Mas, no deserto, eles não estavam obrigados a trazer o sacrifício

de Pessach, com exceção do segundo ano no qual eles o fizeram em obediência a uma ordem Divina. {Mechilta}

Como Ele falou: E onde falou? No versículo “Eu trarei vocês para a

:61‫אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ וגו׳״‬ ִ ‫ ״וְ ֵה ֵב‬,‫יכן ִּד ֶּבר‬ ָ ‫ וְ ֵה‬.‫ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר‬

terra”, etc. {Mechilta} 61

27. O povo se curvou: Em agradecimento pelas notícias da redenção

‫ׂשֹורת‬ ַ ‫ּוב‬ ְ ‫יאת ָה ָא ֶרץ‬ ַ ‫ּוב‬ ִ ‫ׂשֹורת ַהּגְ ֻא ָּלה‬ ַ ‫ ַעל ְּב‬.‫(כז) וַ ִּיּקֹ ד ָה ָעם‬

e da entrada da terra de Israel e pela notícia dos filhos que eles iriam

:‫ַה ָּבנִ ים ֶׁשּיִ ְהיּו לָ ֶהם‬

ter. {Mechilta} 60. Gênese 31:7. 61. Êxodo 6:8.

31 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ לא‬- ‫ כז‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 116 28

e se prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram como D’us tinha instruído a Moshé e Aharon, assim meiafizeram. Sexta leitura 29 Era noite. E D’us matou todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, sentado em seu trono,

:‫ָּב ֵ ּ֣תינּו ִה ִ ּ֑ציל וַ ּיִ ּ֥קֹד ָה ָ ֖עם וַ ִ ּֽי ְׁש ַ ּֽת ֲחוֽ ּו‬ ‫כח וַ ֵּי ְֽל ֥כּו וַ ַּי ֲֽע ׂ֖שּו ְּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַ ּֽכ ֲא ֶׁ֨שר ִצָּו֧ה‬ ‫ ס‬:‫הֹו֛ה ֶאת־מ ֶ ֹׁ֥שה וְ ַ ֽא ֲה ֖ר ֹן ֵ ּ֥כן ָע ֽׂשּו‬ ָ ְ‫י‬ ‫[ששי] כט וַ יְ ִ ֣הי ׀ ַ ּֽב ֲח ִ ֣צי ַה ֗ ַּליְ ָלה ַ ֽויהֹוָ ֘ה‬ ‫ם‬ ֒ ִ‫כֹור ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֒רי‬ ֘ ‫ל־ּב‬ ְ ‫ִה ָּכ֣ה ׇכ‬ ‫ל־ּכ ְס ֔אֹו ַ ֚עד‬ ִ ‫ִמ ְּב ֤כֹר ַּפ ְרע ֹ֙ה ַהּי ֵ ֹׁ֣שב ַע‬

‫ ְּכ ָמא ְּד ַפ ֵּקיד יְ יָ יָ ת‬:‫ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬,‫ כח וַ ֲאזַ לּו וַ ֲע ַבדּו‬.‫ ְּוסגִ ידּו‬,‫ וְ יָ ת ָּב ַּתנָ א ֵׁשיזֵ יב; ְּוכ ַרע ַע ָּמא‬,‫ ַּכד ְמ ָחא יָ ת ִמ ְצ ָר ֵאי‬,‫ָּב ֵּתי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‬ ,‫כּותיּה‬ ֵ ‫ ִמ ֻּב ְכ ָרא ְּד ַפ ְר ֹעה ַּד ֲע ִתיד ְל ִמ ַּתב ַעל ֻּכ ְר ֵסי ַמ ְל‬,‫ וַ ייָ ְק ַטל ָּכל ֻּב ְכ ָרא ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬,‫ כט וַ ֲהוָ ה ְּב ַפ ְלגּות ֵל ְיליָ א‬.‫ ֵּכין ֲע ַבדּו‬,‫ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹון‬ Rashi

‫רש״י‬

28. Os filhos de Israel foram e fizeram: E será que já o haviam

‫ וַ ֲהל ֹא ֵמרֹאׁש‬,‫ וְ ִכי ְּכ ָבר ָעׂשּו‬.‫(כח) וַ ֵּילְ כּו וַ ַּי ֲעׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫יהם ַמ ֲעלֶ ה‬ ֶ ֵ‫ ֶא ָּלא ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִּק ְּבלּו ֲעל‬,‫חֹ ֶדׁש נֶ ֱא ַמר לָ ֶהם‬ :)‫יהם ַה ָּכתּוב ְּכ ִאּלּו ָעׂשּו (מכילתא‬ ֶ ֵ‫ֲעל‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

feito? Acaso não lhes tinham sido ditos [todos estes versículos do

capítulo 12] no começo do mês [para serem feitos nos dias 10, 14 e daí em diante]?

Mas, uma vez que eles aceitaram [todos estes mandamentos

citados neste capitulo da Torá], foi considerado como se já tivessem feito. {Mechilta}

Foram e fizeram: O fato de “terem ido” é mencionado aqui para

que fossem recompensados à parte, tanto “por terem ido” como “por

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

terem feito”. {Mechilta}

‫יכה‬ ָ ִ‫ לִ ֵּתן ָשֹ ָכר לַ ֲהל‬,‫יכה ָמנָ ה ַה ָּכתּוב‬ ָ ִ‫ ַאף ַה ֲהל‬.‫וַ ֵּילְ כּו וַ ַּי ֲעׂשּו‬ :)‫וְ ָשֹ ָכר לַ ֲע ִׂשּיָ ה (שם‬

Como D’us tinha instruído a Moshé e Aharon: Isto vem para relatar o louvor de Israel, porque não deixaram de cumprir nada dos

preceitos de Moshé e Aharon. E o que significa: “assim fizeram”? Que também Moshé e Aharon assim fizeram. {Mechilta}

29. E D’us: [Em hebraico: vaHashem] Em todo o lugar em que está dito: “e D’us” significa Ele e Seu tribunal, uma vez que a letra vav é uma expressão utilizada para acrescentar, como [alguém que diz]:

‫ לְ ַהּגִ יד ִׁש ְב ָחן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל‬.‫ּכַ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה׳ ֶאת ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹ ן‬ ,‫״ּכן ָעׂשּו״‬ ֵ ‫ּומהּו‬ ַ .‫ֶׁשל ֹא ִה ִּפילּו ָּד ָבר ִמ ָּכל ִמ ְצֹות ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹ ן‬ :)‫ַאף ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹ ן ֵּכן ָעׂשּו (שם‬ ‫ּובית ִּדינֹו (ש״ר‬ ֵ ‫ ָּכל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וַ ה׳״ הּוא‬.‫(כט) וַ ה׳‬ :‫ּופלֹונִ י׳‬ ְ ‫ ְּכמֹו ְ׳ּפלֹונִ י‬,‫ּתֹוס ֶפת הּוא‬ ֶ ‫ ֶׁש ַהּוָ י״ו לְ ׁשֹון‬,)‫ד‬:‫יב‬

fulano e siclano. {Shemot Rabá}

Matou todo primogênito: Mesmo o primogênito de outra nação, que estivesse no Egito. {Mechilta}

‫ ַאף ֶׁשל ֻא ָּמה ַא ֶח ֶרת וְ הּוא ְב ִמ ְצ ַריִ ם‬.‫ִהּכָ ה ָכל ְּבכֹור‬ :)‫(מכילתא‬

Desde o primogênito do Faraó: O Faraó também era um

.‫ ַאף ַּפ ְרעֹ ה ְּבכֹור ָהיָ ה וְ נִ ְׁש ַּתּיֵ ר ִמן ַה ְּבכֹורֹות‬.‫ִמ ְּבכֹור ַּפ ְרעֹ ה‬

primogênito, mas ele permaneceu vivo entre os primogênitos. A res-

‫אֹותָך‬ ְ ‫״ּב ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָך ַּב ֲעבּור ַה ְר‬ ַ ‫אֹומר‬ ֵ ‫וְ ָעלָ יו הּוא‬ :‫ ְּביַ ם סּוף‬62‫ֶאת ּכֹ ִחי״‬

peito dele, D’us disse62: [a Escritura começa com:] “mas por isto, lhe fiz ficar” [e conclui] “para lhe mostrar a Minha força” no Mar Vermelho. {Mechilta}

62. Êxodo 9:16.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 32

Chumash: sexta-feira 117 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 27 - 31

até o primogênito do prisioneiro no calabouço, e todo primogênito de animal. 30 O Faraó se levantou nessa noite, ele juntamente com todos os seus servos e todo o Egito. Houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. 31 Ele chamou a Moshé e Aharon à noite e disse: “Levantem-se

‫ְּב ֣כֹור ַה ְּׁש ִ֔בי ֲא ֶ ׁ֖שר ְּב ֵב֣ית ַה ּ֑בֹור וְ ֖כֹל‬ ‫ ל וַ ָּ֨י ׇקם ַּפ ְר ֜עֹה ֗ ַליְ ָלה‬:‫ְּב ֥כֹור ְּב ֵה ָ ֽמה‬ ‫ל־מ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ ְּת ִ ֛הי‬ ִ ‫ל־ע ָב ָד ֙יו וְ ׇכ‬ ֲ ‫֤הּוא וְ ׇכ‬ ‫י־אין ַּ֔ביִ ת‬ ֣ ֵ ‫ְצ ָע ָ ִ֥קה גְ ד ָ ֹ֖לה ְּב ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ִּכ‬ ֖ ָ ‫ֲא ֶ ׁ֥שר ֵא‬ ‫ לא וַ ּיִ ְק ָר ֩א ְלמ ֶֹׁ֨שה‬:‫ין־ׁשם ֵ ֽמת‬ ‫אּו‬ ֙ ‫אמ ֙ר ֤קּומּו ְּצ‬ ֶ ֹ ֨‫ּוֽ ְל ַ ֽא ֲה ֜ר ֹן ֗ ַליְ ָלה וַ ּי‬

‫ וַ ֲהוָ ת ְצוַ ְח ָּתא‬,‫ּדֹוהי וְ ָכל ִמ ְצ ָר ֵאי‬ ִ ‫ הּוא וְ ָכל ַע ְב‬,‫ ל וְ ָקם ַּפ ְר ֹעה ְּב ֵל ְיליָ א‬.‫ ֻּב ְכ ָרא ִּד ְב ִע ָירא‬,‫ַעד ֻּב ְכ ָרא ְּד ִׁש ְביָ א ִּד ְב ֵבית ֲא ִס ֵירי; וְ ֹכל‬ ‫ וַ ֲא ַמר קּומּו ּפּוקּו ִמּגֹו ַע ִּמי‬,‫ לא ְּוק ָרא ְל ֹמ ֶׁשה ְּול ַא ֲהרֹון ְּב ֵל ְיליָ א‬.‫ ְּד ָלא ֲהוָ ה ֵּביּה ִמ ָיתא‬,‫ ֲא ֵרי ֵלית ֵּב ָיתא ַּת ָּמן‬:‫ ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫ַר ְּב ָתא‬ Rashi

‫רש״י‬

a desgraça de Israel. {Mechilta, Tanchuma 7}

Também, para que não pudessem dizer: “Nossa divindade trouxe este castigo”. {Mechilta}

;‫ ֶׁש ָהיּו ְׂש ֵמ ִחין לְ ֵא ָידם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל (מכילתא‬.‫ַעד ְּבכֹור ַה ְּׁש ִבי‬ ‫יאה ַה ֻּפ ְר ָענּות‬ ָ ‫ יִ ְר ָא ֵתנּו ֵה ִב‬,‫ֹאמרּו‬ ְ ‫ וְ עֹוד ֶׁשּלֹא י‬.)‫תנחומא ז‬ ‫ ֶׁש ֲה ֵרי ָמנָ ה ִמן‬,‫ּובכֹור ַה ִּׁש ְפ ָחה ִּב ְכלָ ל ָהיָ ה‬ ְ .)‫(מכילתא‬ ‫ּובכֹור ַה ִּׁש ְפ ָחה ָחׁשּוב ִמ ְּבכֹור‬ ְ ,‫ֶה ָחׁשּוב ֶׁש ְּב ֻכ ָּלן ַעד ַה ָּפחּות‬ :‫ַה ְּׁש ִבי‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Até o primogênito do prisioneiro: Porque eles se alegraram com

O primogênito da escrava foi incluído, porque a Escritura enumera

desde o mais importante de todos até o inferior, e o primogênito da serva era mais importante que o primogênito do cativo. {Veja comentário sobre Êxodo 11:5}

:‫ ִמ ִּמ ָּטתֹו‬.‫(ל) וַ ָּי ָקם ַּפ ְרעֹ ה‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

30. O Faraó se levantou: De sua cama.

Noite: Não conforme o costume dos reis, que é levantar-se três horas após o amanhecer. {Mechilta}

Ele: veio em primeiro lugar e depois os seus servos. Isso nos ensina que ele foi para a casa dos seus servos e os acordou. {Mechilta}

Já que não houve uma casa onde não houvesse um morto: Se houvesse um primogênito lá, era ele quem morria. Se não houvesse primogênito, o mais velho membro da família era quem se chamava

de primogênito, como se diz no versículo: “Eu, também, devo fazê-lo [de David] um primogênito”63 {Tanchuma Buber 19}

Outra explicação: As mulheres egípcias eram infiéis aos seus

:)‫ וְ ל ֹא ְּכ ֶד ֶרְך ַה ְּמלָ ִכים ְּב ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ַּבּיֹום (מכילתא‬.‫ַליְ ָלה‬

‫ ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיָ ה הּוא ְמ ַח ֵּזר ַעל‬.‫ ְּת ִח ָּלה וְ ַא ַחר ָּכְך ֲע ָב ָדיו‬.‫הּוא‬ :)‫ּומ ֲע ִמ ָידן (שם‬ ַ ‫ָּב ֵּתי ֲע ָב ָדיו‬ ‫ ֵאין‬,‫ ֵמת‬,‫ יֵ ׁש ָׁשם ְּבכֹור‬.‫ִּכי ֵאין ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת‬ ‫״אף ֲאנִ י‬ ַ ‫ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‬,‫ ּגָ דֹול ֶׁש ַּב ַּביִ ת ָקרּוי ְּבכֹור‬,‫ָׁשם ְּבכֹור‬ ‫יהן‬ ֶ ֵ‫ ִמ ְצ ִרּיֹות ְמזַ ּנֹות ַּת ַחת ַּב ְעל‬,‫ ָּד ָבר ַא ֵחר‬.63‫ְּבכֹור ֶא ְּתנֵ הּו״‬ ‫ ְּפ ָע ִמים‬,‫וְ יֹולְ דֹות ֵמ ַרּוָ ִקים ְּפנּויִ ים וְ ָהיּו לָ ֶהם ְּבכֹורֹות ַה ְר ֵּבה‬ :)‫ ָּכל ֶא ָחד ְּבכֹור לְ ָא ִביו (מכילתא‬,‫ֲח ִמ ָּׁשה לְ ִא ָּׁשה ַא ַחת‬

maridos e tiveram filhos de homens solteiros. Assim, elas tinham tido muitos primogênitos, às vezes uma mulher teria cinco primogênitos, cada um do seu pai. {Mechilta 13:33} 31. Ele chamou a Moshé e Aharon à noite: Isso nos diz que

‫ ַמּגִ יד ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַח ֵּזר ַעל‬.‫(לא) וַ ִּי ְק ָרא לְ ֹמ ֶׁשה ּולְ ַא ֲהרֹ ן ַליְ ָלה‬

Faraó circulou pela cidade e gritava: “Onde está Moshé? Onde está

:‫יכן ַא ֲהרֹ ן ָׁשרּוי‬ ָ ‫ ֵה‬,‫יכן ֹמ ֶׁשה ָׁשרּוי‬ ָ ‫צֹועק ֵה‬ ֵ ְ‫ִּפ ְת ֵחי ָה ִעיר ו‬

Aharon?” {Mechilta} 63. Salmos 89:28.

33 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ לח‬- ‫ לא‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 118

e saiam dentre meu povo – também vocês e também os filhos de Israel! Vão e sirvam a D’us como vocês disseram! 32 Também peguem seus rebanhos e seus gados, como vocês disseram, e vão! Abençoem-me também!” 33 Os egípcios pressionaram o povo a se apressar e deixar a terra, porque eles disseram: “Nós todos iremos morrer!” 34 O povo levou sua massa antes que estivesse levedada. O restante foi

‫ם־ּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל‬ ְ ַ‫ם־א ֶ ּ֖תם ּג‬ ַ ַ‫ִמ ּ֣תֹוְך ַע ִּ֔מי ּג‬ :‫הֹו֖ה ְּכ ַד ֶּב ְר ֶ ֽכם‬ ָ ְ‫ּול ֛כּו ִע ְב ֥דּו ֶאת־י‬ ְ ‫ם־ּב ַק ְר ֶ ֥כם ְק ֛חּו ַ ּֽכ ֲא ֶ ׁ֥שר‬ ְ ַ‫ם־צֹאנְ ֶ֨כם ּג‬ ֽ ַ‫לב ּג‬ :‫ּוב ַר ְכ ֶ ּ֖תם ּגַ ם־א ִ ֹֽתי‬ ֽ ֵ ‫ִּד ַּב ְר ֶ ּ֖תם וָ ֵל֑כּו‬ ‫ל־ה ֔ ָעם ְל ַמ ֵ ֖הר‬ ָ ‫לג וַ ֶ ּֽת ֱח ַז֤ק ִמ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם ַע‬ ‫ן־ה ָ ֑א ֶרץ ִ ּ֥כי ָ ֽא ְמ ֖רּו ֻּכ ָ ּ֥לנּו‬ ָ ‫ְל ַׁש ְּל ָ ֣חם ִמ‬ ‫ת־ּב ֵצ ֖קֹו ֶ ֣ט ֶרם‬ ְ ‫ לד וַ ּיִ ָ ּׂ֥שא ָה ָ ֛עם ֶא‬:‫ֵמ ִ ֽתים‬ ‫ֹלתם‬ ֖ ָ ‫יֶ ְח ָ ֑מץ ִמ ְׁש ֲאר ָ ֹ֛תם ְצ ֻר ֥ר ֹת ְּב ִׂש ְמ‬

‫ּתֹוריכֹון ְּד ַברּו‬ ֵ ‫ לב ַאף ָענְ כֹון ַאף‬.‫ ְּכ ָמא ַּד ֲהוֵ יתֹון ָא ְמ ִרין‬, ָ‫ ַאף ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל; וְ ִאיזִ ילּו ְּפ ַלחּו ֳק ָדם יְ י‬,‫ַאף ַאּתּון‬ :‫חּותהֹון ִמן ַא ְר ָעא‬ ְ ‫אֹוח ָאה ְל ַׁש ָּל‬ ָ ‫ ְל‬,‫ לג ְּות ִקיפּו ִמ ְצ ָר ֵאי ַעל ַע ָּמא‬.‫ ַאף ֲע ָלי‬,‫ וְ ִאיזִ ילּו; וְ ַצּלֹו‬,‫ְּכ ָמא ְּד ַמ ֵּל ְילּתּון‬ ,‫בּוׁשיהֹון‬ ֵ ‫מֹותר ָא ְצוָ ְתהֹון ְצ ִריר ִּב ְל‬ ַ ;‫ ַעד ָלא ֲח ַמע‬,‫יׁשהֹון‬ ְ ‫ לד ּונְ ַטל ַע ָּמא יָ ת ֵל‬.‫ ֻּכ ַּלנָ א ָמיְ ִתין‬,‫ֲא ֵרי ֲא ַמרּו‬

Também vocês: os homens. E os filhos de Israel: As crianças pequenas.

‫רש״י‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

Vão e sirvam, etc., como vocês disseram: Tudo será como vocês

disseram e não como eu havia dito. Está anulado o que eu disse: “Nem deixarei Israel partir”64; está anulado “Quem irá?”65 e está anulado

:‫ ַה ָּטף‬.‫ּגַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬

‫ ַהּכֹ ל ְּכמֹו ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם וְ ל ֹא ְּכ ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי‬.‫ּולְ כּו ִע ְבדּו וגו׳ ְּכ ַד ֶּב ְר ֶכם‬ ‫ ָּב ֵטל‬,65‫״מי וָ ִמי ַההֹולְ ִכים״‬ ִ ‫ ָּב ֵטל‬,64‫ ָּב ֵטל ״ל ֹא ֲא ַׁש ֵּל ַח״‬,‫ָאנִ י‬ :)‫ (מכילתא‬66‫ּוב ָק ְר ֶכם יֻ ָּצג״‬ ְ ‫ַ״רק צֹאנְ ֶכם‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

“Apenas deixem seus rebanhos e seus gados ficar”66. {Mechilta}

:‫ ַהּגְ ָב ִרים‬.‫ּגַ ם ַא ֶּתם‬

32. Também peguem seus rebanhos e seus gados: Qual é o significado de “como vocês disseram”? Isto faz menção a: “Você [Faraó] também nos fornecerá sacrifícios e oferendas-queimadas”67.

Abençoem-me também: Orem por mim para que eu não morra, uma vez que eu também sou primogênito. {Mechilta Onkelos}

33. Nós todos iremos morrer: Eles disseram: “Isso não está de

acordo com o decreto de Moshé, pois ele dissera: ‘Morrerá todo primogênito na terra do Egito’68, mas aqui, as pessoas comuns também estão sendo mortas, cinco ou dez em uma única casa”. {Mechilta,

,‫״ּכ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ֶּתם״‬ ַ ‫ ַמהּו‬.‫(לב) ּגַ ם צֹאנְ ֶכם ּגַ ם ְּב ַק ְר ֶכם ְקחּו‬ :67‫״ּגַ ם ַא ָּתה ִּת ֵּתן ְּביָ ֵדינּו זְ ָב ִחים וְ עֹ ֹלת״‬

ִ ‫ּוב ַר ְכ ֶּתם ּגַ ם‬ ֵ ‫ ֶׁש ֲאנִ י ְּבכֹור‬,‫ ִה ְת ַּפ ְּללּו ָעלַ י ֶׁשּלֹא ָאמּות‬.‫אֹותי‬ :)‫(שם‬

‫ ֶׁש ֲה ֵרי ָא ַמר‬,‫ ל ֹא ִּכגְ זֵ ַרת ֹמ ֶׁשה הּוא‬,‫ ָא ְמרּו‬.‫(לג) ּכֻ ּלָ נּו ֵמ ִתים‬ ‫ ֲח ִמ ָּׁשה אֹו‬,‫ׁשּוטים ֵמ ִתים‬ ִ ‫ וְ ָכאן ַאף ַה ְּפ‬68‫״ּומת ָּכל ְּבכֹור״‬ ֵ :)‫ֲע ָׂש ָרה ְּב ַביִ ת ֶא ָחד (מכילתא‬

veja Rashi sobre o versículo 30} 34. Antes que estivesse levedada: Os egípcios não lhes permitiram

:‫ ַה ִּמ ְצ ִרים ל ֹא ִהּנִ יחּום לִ ְׁשהֹות ְּכ ֵדי ִחּמּוץ‬.‫(לד) ֶט ֶרם יֶ ְח ָמץ‬

permanecer o tempo suficiente para que fermentasse. O restante: O restante da matsá e das ervas amargas. {Mechilta e Yonatan}

:)‫ּומרֹור (שם‬ ָ ‫ ְׁשיָ ֵרי ַמ ָּצה‬.‫ִמ ְׁש ֲארֹ ָתם‬

64. Êxodo 5:2. 65. Êxodo 10:8. 66. Êxodo 10:24. 67. Êxodo 10:25. 68. Êxodo 11:5.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 34

Chumash: sexta-feira 119 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 31 - 38

enrolado em seus mantos sobre seus ombros. 35 Os filhos de Israel fizeram como Moshé lhes dissera, e pediram dos egípcios artigos de prata e ouro e roupas. 36 D’us fez com que o povo achasse favor aos olhos dos egípcios, e emprestaram a eles, e esvaziaram o Egito. 37 Os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucot. Havia cerca de 600.000 homens adultos a pé, além das crianças. 38 Também, uma grande mistura subiu com eles, e rebanhos

‫ּוב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֥אל ָע ׂ֖שּו‬ ְ ‫ לה‬:‫ל־ׁש ְכ ָ ֽמם‬ ִ ‫ַע‬ ‫ֹׁשה ַ ֽוּֽיִ ְׁש ֲא ֙לּו ִמ ִּמ ְצ ַ ֔ריִ ם ְּכ ֵלי־‬ ֑ ֶ ‫ִּכ ְד ַ ֣בר מ‬ ‫ לו ַ ֽויהֹוָ ֞ה נָ ַ֨תן‬:‫ּוׂש ָמ ֹֽלת‬ ְ ‫ּוכ ֵ ֥לי זָ ָ ֖הב‬ ְ ‫ֶכ ֶ֛סף‬ ‫ת־חן ָה ָ ֛עם ְּב ֵע ֵינ֥י ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם וַ ּיַ ְׁש ִא ֑לּום‬ ֥ ֵ ‫ֶא‬ ִ ‫ַ ֽוֽיְ נַ ְּצ ֖לּו ֶא‬ ‫ פ לז וַ ּיִ ְס ֧עּו‬:‫ת־מ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ‫ְב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֛אל ֵ ֽמ ַר ְע ְמ ֵ ֖סס ֻס ּ֑כ ָֹתה ְּכ ֵׁשׁש־‬ :‫ֵמ ֨אֹות ֶ ֧א ֶלף ַרגְ ִ ֛לי ַהּגְ ָב ִ ֖רים ְל ַ ֥בד ִמ ָ ּֽטף‬ ‫ם־ע ֶרב ַ ֖רב ָע ָל֣ה ִא ָ ּ֑תם וְ ֣צֹאן‬ ֥ ֵ ַ‫לח וְ ג‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

.‫בּוׁשין‬ ִ ‫ ְּול‬,‫ּומנִ ין ִּד ְד ַהב‬ ָ ‫ ָמנִ ין ִּד ְכ ַסף‬,‫ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬,‫ּוׁש ִאילּו‬ ְ ;‫ ְּכ ִפ ְתגָ ָמא ְּד ֹמ ֶׁשה‬,‫ לה ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ַבדּו‬.‫ַעל ַּכ ְת ֵפיהֹון‬ ‫לז‬ .‫ יָ ת ִמ ְצ ָריִ ם‬,‫רֹוקינּו‬ ִ ְ‫ ְּב ֵעינֵ י ִמ ְצ ָר ֵאי וְ ַא ְׁש ִאילּונּון; ו‬,‫לו וַ ייָ יְ ַהב יָ ת ַע ָּמא ְל ַר ֲח ִמין‬ ,‫ּונְ ַטלּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס‬ ,‫תֹורי‬ ֵ ְ‫ וְ ָענָ א ו‬,‫ ְס ִליקּו ִע ְּמהֹון‬,‫ לח וְ ַאף נֻ ְכ ָר ִאין ַסּגִ ִיאין‬.‫ ִרגְ ָל ָאה ָּבר ִמ ַּט ְפ ָלא‬,‫ ְּכ ֵׁשית ְמ ָאה ַא ְל ִפין ּגֻ ְב ָרא‬,‫ְל ֻסּכֹות‬

Sobre seus ombros: Embora eles levassem muitos animais consigo, [mas carregaram sobre si porque] eles apreciavam as mitsvot. {Mechilta}

35. Como Moshé lhes dissera: Que lhes disse no Egito: “que cada

,‫ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ְּב ֵהמֹות ַה ְר ֵּבה הֹולִ יכּו ִע ָּמ ֶהם‬.‫ַעל ִׁש ְכ ָמם‬ :)‫ְמ ַח ְּב ִבים ָהיּו ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה (מכילתא‬

‫ ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ״וְ יִ ְׁש ֲאלּו ִאיׁש‬.‫(לה) ִּכ ְד ַבר ֹמ ֶׁשה‬ :69‫ֵמ ֵאת ֵר ֵעהּו״‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

homem peça a seu companheiro”69 {Mechilta}

‫רש״י‬

E roupas: Elas eram mais valiosas para eles do que a prata e o ouro,

uma vez que o que está mencionado no final do versículo é o mais importante. {Mechilta}

36. Emprestaram a eles: Mesmo aquilo que eles não solicitaram, os egípcios lhes davam. Você me diz: “Dê um”, “leve dois e vá!” {Mechilta}

E esvaziaram: Onkelos traduz: verokinu, e esvaziaram.

37. De Ramsés a Sucot: Ficavam distantes 120 mil [mais de 115 qui-

lômetros]. No entanto, eles chegaram lá instantaneamente, conforme foi dito: “Como Eu carreguei vocês nas asas das águias”70 {Mechilta}

ְ ,‫ּומן ַה ָּז ָהב‬ ִ ‫ ַאף ֵהן ָהיּו ֲחׁשּובֹות לָ ֶהם ִמן ַה ֶּכ ֶסף‬.‫ּוׂש ָמלֹת‬ :)‫אּוחר ַּב ָּפסּוק ָחׁשּוב (מכילתא‬ ָ ‫וְ ַה ְּמ‬

‫נֹותנִ ים‬ ְ ‫ׁשֹואלִ ים ֵמ ֶהם ָהיּו‬ ֲ ‫ ַאף ַמה ֶּׁשּלֹא ָהיּו‬.‫וַ ַּי ְׁש ִאלּום‬ :)‫ טֹול ְׁשנַ יִ ם וְ לֵ ְך (שם‬,‫אֹומר ֶא ָחד‬ ֵ ‫ ַא ָּתה‬.‫לָ ֶהם‬ :)‫רֹוקינּו (אונקלוס‬ ִ ְ‫ ו‬.‫וַ יְ נַ ְּצלּו‬

,‫ּובאּו ָׁשם לְ ִפי ָׁש ָעה‬ ָ ,‫ ק״ך ִמיל ָהיּו‬.‫(לז) ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ֻסּכֹ ָתה‬ :)‫ (מכילתא‬70‫ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וָ ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ָׁש ִרים״‬

Homens: De vinte anos de idade em diante. {Shir haShirim Rabá 3:6}

:)‫ו‬:‫ ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה (שהש״ר ג‬.‫ַהּגְ ָב ִרים‬

38. Uma grande mistura: Uma mistura de várias nações de conver-

:‫רֹובת ֻאּמֹות ֶׁשל ּגֵ ִרים‬ ֶ ‫ ַּת ֲע‬.‫(לח) ֵע ֶרב ַרב‬

tidos que se juntaram a eles. {Zohar, vol. 2, pág. 45b}

69. Êxodo 11:2. 70. Êxodo 19:4.

35 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ מב‬- ‫ לח‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 120

e gado, uma grande quantidade de pecuária. 39 Eles assaram a massa que tinham trazido do Egito em tortas não levedadas, pois ela não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não puderam demorarse. Também não tinham preparado provisão. 40 Os filhos de Israel permaneceram no Egito 430 anos.

‫אפּו‬ ֨ ֹ ‫ לט וַ ּי‬:‫ּוב ָ ֔קר ִמ ְק ֶנ֖ה ָּכ ֵ ֥בד ְמ ֽאֹד‬ ָ ‫הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַ ֛ריִ ם‬ ִ֧ ‫ת־ה ָּב ֵ֜צק ֲא ֶׁ֨שר‬ ַ ‫ֶא‬ ‫ֻעג֥ ֹת ַמ ּ֖צֹות ִ ּ֣כי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑מץ ִּכי־גֽ ְֹר ׁ֣שּו‬ ‫ִמ ִּמ ְצ ַ ֗ריִ ם וְ ֤ל ֹא ָי ְֽכ ֙לּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ַּה‬ ‫ מ‬:‫הם‬ ֽ ֶ ‫א־ע ׂ֥שּו ָל‬ ָ ֹ ‫ם־צ ָ ֖דה ֽל‬ ֵ ַ‫וְ ג‬ ‫ּומֹוׁש ֙ב‬ ַ ‫ְּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ֲא ֶ ׁ֥שר ָי ְֽׁש ֖בּו ְּב ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ :‫לׁשים ָׁש ָ֔נה וְ ַא ְר ַ ּ֥בע ֵמ ֖אֹות ָׁש ָנֽה‬ ֣ ִ ‫ְׁש‬

,‫ֲא ֵרי ִא ָּת ַרכּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬ :‫ ּגְ ִר ָיצן ַּפ ִּט ָירן ֲא ֵרי ָלא ֲח ַמע‬,‫יׁשא ְּד ַא ִּפיקּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬ ָ ‫ לט וַ ֲאפֹו יָ ת ֵל‬.‫ְּב ִע ָירא ַסּגִ י ַל ְח ָּדא‬ ‫מ‬ .‫ ָלא ֲע ַבדּו ְלהֹון‬,‫ וְ ַאף זְ וָ ִדין‬,‫וְ ָלא יְ ִכילּו ְל ִא ְת ַע ָּכ ָבא‬ .‫ ְּות ָל ִתין ְׁשנִ ין‬,‫ ִּד ִיתיבּו ְּב ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ַּבע ְמ ָאה‬,‫ּומֹותב ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬ ַ ‫רש״י‬

39. Em tortas não levedadas: Bolos de matsá. Uma massa que

‫ ָּב ֵצק ֶׁשּלֹא‬.)‫ ֲח ָר ָרה ֶׁשל ַמ ָּצה (מכילתא‬.‫(לט) ֻע ֹגת ַמּצֹות‬ :‫ֶה ֱח ִמיץ ָקרּוי ַמ ָּצה‬

não é fermentada é chamada de matsá.

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Rashi

Também não tinham preparado provisão: Para o caminho. Este versículo nos conta sobre o louvor de Israel, que não perguntaram a

Moshé: “Como é que vamos sair para o deserto sem provisões?” Ao invés disso, acreditaram e saíram.

Isto é o que está expressamente mencionado nos Profetas: “Eu me lembro de você, a bondade de sua juventude, o amor de suas

‫ ֶׁשּלֹא‬,‫ ַמּגִ יד ִׁש ְב ָחן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל‬.‫ לַ ֶּד ֶרְך‬.‫וְ גַ ם ֵצ ָדה לֹא ָעׂשּו ָל ֶהם‬ ,‫ ֶא ָּלא ֶה ֱא ִמינּו וְ ָהלְ כּו‬,‫יאְך נֵ ֵצא לַ ִּמ ְד ָּבר ְּבל ֹא ֵצ ָדה‬ ַ ‫ָא ְמרּו ֵה‬ ‫עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת‬ ַ ְ‫פֹורׁש ְּב ַק ָּבלָ ה ״זָ ַכ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד נ‬ ָ ‫הּוא ֶׁש ְּמ‬ ‫ ַמה‬71‫רּועה״‬ ָ ְ‫לּולֹותיִ ְך לֶ ְכ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ז‬ ָ ‫ְּכ‬ :)‫ (מכילתא‬72‫ ״קֹ ֶדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ה׳ וגו׳״‬,‫פֹורׁש ַא ֲח ָריו‬ ָ ‫ָּׂש ָכר ְמ‬

núpcias, que foi atrás de Mim no deserto, numa terra não semeada”71.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Qual foi a recompensa mencionada por isso? “Sagrado é Israel para o Eterno, etc.”72. {Mechilta}

40. Permaneceram no Egito: Depois de haverem habitado em outros lugares em que residiram como estrangeiros numa terra que não era deles. {Mechilta}

430 anos: Ao todo, desde que nasceu Yitschac até agora, se passaram 400 anos. A partir do momento em que Avraham teve um filho,

a profecia “Teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é a deles”73 {veja Rashi no local e Êxodo 6:18-20} passou a ser

cumprida. Transcorreram mais 30 anos a partir do pacto Ben Habetarim até que Yitschac nasceu. E não se pode dizer que esses 430 anos foram todos no Egito, por-

que Kehat estava entre os que chegaram com Yaacov ao Egito. Some de todos os anos de Kehat, todos os anos de seu filho Amram, e 80 anos de Moshé [na saída do Egito] e o resultado não alcançará todos estes anos. Forçosamente, Kehat viveu muitos de seus anos antes de descer ao Egito.

‫ ַא ַחר ְׁש ָאר ַהיְ ִׁשיבֹות ֶׁשּיָ ְׁשבּו ּגֵ ִרים‬.‫(מ) ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‬ :‫ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם‬

‫ ֵּבין ַהּכֹ ל ִמ ֶּׁשּנֹולַ ד‬.‫ְׁשל ִֹׁשים ָׁשנָ ה וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה‬ ‫ ִמ ֶּׁש ָהיָ ה לֹו זֶ ַרע‬.‫יִ ְצ ָחק ַעד ַע ְכ ָׁשו ָהיּו ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה‬ ‫ֹלׁשים ָׁשנָ ה‬ ִ ‫ּוׁש‬ ְ ,73‫״ּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך״‬ ִ ‫לְ ַא ְב ָר ָהם נִ ְת ַקּיֵ ם‬ .‫ָהיּו ִמ ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ַרת ֵּבין ַה ְּב ָת ִרים ַעד ֶׁשּנֹולַ ד יִ ְצ ָחק‬ ‫ ֶׁש ֲה ֵרי ְק ָהת ִמן‬,‫לֹומר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַב ָּדּה‬ ַ ‫וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫נֹותיו וְ ָכל ְׁשנֹות‬ ָ ‫ ֵצא וַ ֲחׁשֹוב ָּכל ְׁש‬,‫ַה ָּב ִאים ִעם יַ ֲעקֹ ב ָהיָ ה‬ ‫ וְ ַעל‬.‫ ל ֹא ִת ְמ ָצ ֵאם ָּכל ָּכְך‬,‫ּוׁש ֹמנִ ים ֶׁשל ֹמ ֶׁשה‬ ְ ‫ַע ְמ ָרם ְּבנֹו‬ ,‫ָּכ ְר ֲחָך ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים ָהיּו לִ ְק ָהת ַעד ֶׁשּלֹא יָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ וְ ַה ְר ֵּבה‬,‫וְ ַה ְר ֵּבה ִמ ְּׁשנֹות ַע ְמ ָרם נִ ְבלָ ִעים ִּב ְׁשנֹות ְק ָהת‬

Além de que, muitos dos anos de Amram estão incluídos nos anos de Kehat e muitos dos anos de Moshé estão incluídos nos anos 71. Jeremias 2:2. 72. Jeremias 2:3. 73. Gênese 15:13.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 36

Chumash: sexta-feira 121 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 38 - 42

41

E foi ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, que todas as legiões de D’us deixaram o Egito. 42 Esta é a noite guardada para D’us tirá-los da terra do Egito. Esta é a noite de D’us que permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações.

‫ֹלׁשים ָׁש ָ֔נה וְ ַא ְר ַ ּ֥בע‬ ֣ ִ ‫מא וַ יְ ִ֗הי ִמ ֵּק ֙ץ ְׁש‬ ‫ֵמ ֖אֹות ָׁש ָנ֑ה וַ יְ ִ֗הי ְּב ֨ ֶע ֶצ ֙ם ַהּי֣ ֹום ַה ֶּ֔זה‬ :‫הֹו֖ה ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ָ ְ‫ל־צ ְב ֥אֹות י‬ ִ ‫ָי ְֽצ ֛אּו ׇּכ‬ ‫יאם‬ ֖ ָ ‫ֹוצ‬ ִ ‫הּוא ַ ֽליהֹוָ ֔ה ְל ֽה‬ ֙ ‫מב ֵל֣יל ִׁש ֻּמ ִ ֥רים‬ ‫ּוא־ה ַּל֤יְ ָלה ַהּזֶ ֙ה ַ ֽליהֹוָ ֔ה‬ ַ ‫ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ֽה‬ ‫ פ‬:‫ל־ּב ֵנ֥י יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ְל ֽדֹר ָ ֹֽתם‬ ְ ‫ִׁש ֻּמ ִ ֛רים ְל ׇכ‬

.‫ ֵמ ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬, ָ‫ נְ ַפקּו ָּכל ֵח ַילּיָ א ַּדיי‬,‫יֹומא ָה ֵדין‬ ָ ‫ ִּב ְכ ַרן‬,‫ ְׁשנִ ין; וַ ֲהוָ ה‬,‫ ְּות ָל ִתין‬,‫ ִמּסֹוף ַא ְר ַּבע ְמ ָאה‬,‫וַ ֲהוָ ה‬ .‫ נְ ִטיר ְל ָכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָד ֵריהֹון‬, ָ‫ הּוא ֵל ְיליָ א ָה ֵדין ֳק ָדם יְ י‬:‫קּותהֹון ֵמ ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ָריִ ם‬ ְ ‫ ְל ַא ָּפ‬, ָ‫ֵל ֵילי נְ ִטיר הּוא ֳק ָדם יְ י‬ Rashi

‫מב‬

‫רש״י‬

de Amram. Ou seja, não se chega ao total de 400 anos, contandose a partir da chegada no Egito. Assim, somos obrigados a dizer

‫ ֲה ֵרי ֶׁשּלֹא‬,‫ִמ ְּׁשמֹונִ ים ֶׁשל ֹמ ֶׁשה נִ ְבלָ ִעים ִּב ְׁשנֹות ַע ְמ ָרם‬ ‫לֹומר ַעל‬ ַ ‫ וְ ֻהזְ ַק ְק ָּת‬.‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם‬ ַ ‫ִת ְמ ָצא ַא ְר ַּבע ֵמאֹות לְ ִב‬ ,‫ וַ ֲא ִפּלּו ְּב ֶח ְברֹון‬,‫ָּכ ְר ֲחָך ֶׁש ַאף ְׁש ָאר ַהיְ ִׁשיבֹות נִ ְק ְראּו ּגֵ רּות‬ ֲ ‫ָּכ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‬ ‫אֹומר‬ ֵ ְ‫ ו‬,74‫״א ֶׁשר ּגָ ר ָׁשם ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק״‬ 75 ‫יכְך ַא ָּתה ָצ ִריְך‬ ָ ‫ לְ ִפ‬, ‫יהם ֲא ֶׁשר ּגָ רּו ָבּה״‬ ֶ ‫גּור‬ ֵ ‫״את ֶא ֶרץ ְמ‬ ֶ ‫ּוכ ֶׁש ִּת ְמנֶ ה‬ ְ .‫ ִמ ֶּׁש ָהיָ ה לֹו זֶ ַרע‬76‫״ּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך״‬ ִ ‫לֹומר‬ ַ ‫יא ָתן‬ ָ ‫ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה ִמ ֶּׁשּנֹולַ ד יִ ְצ ָחק ִּת ְמ ָצא ִמ ִּב‬ ‫ וְ זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּד ָב ִרים‬.‫יא ָתן ר״י ָׁשנָ ה‬ ָ ‫לְ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד יְ ִצ‬ :)‫ֶׁש ִּׁשּנּו לְ ַתלְ ַמי ַה ֶּמלֶ ְך (מכילתא; מגילה ט ע״א‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

que, também os outros lugares onde os Patriarcas habitaram foram incluídos, chamados de “peregrinação”.

‫מא‬

Inclusive em Chevron, conforme foi dito: “Foi aí que Avraham e

Yitschac residiram”74 e a Torá diz: “a terra de suas peregrinações, em

que residiram”75. Portanto, precisamos dizer que a profecia: “Deves

saber que teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é a

deles”76 se refere ao período desde que Avraham teve filhos. E quando se conta os 400 anos desde o nascimento de Yitschac se encontra que, desde a chegada ao Egito até o êxodo, foram transcorridos 210 anos.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Esta é uma das coisas que os sábios mudaram em sua tradução para o rei Ptolomeu II. {Mechilta, Meguilá 9a}

41. E foi ao fim de 430 anos, etc., naquele mesmo dia: Assim que

terminou o prazo do exílio, D’us não os manteve nem mesmo por um

.‫(מא) וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְׁשל ִֹׁשים ָׁשנָ ה וגו׳ וַ יְ ִהי ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה‬

o decreto “entre as partes” foi decretado. {Gênese 15:10, Mechilta}

.‫יע ַה ֵּקץ ל ֹא ִע ְּכ ָבן ַה ָּמקֹום ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן‬ ַ ִ‫ַמּגִ יד ֶׁש ֵּכיוָ ן ֶׁש ִהּג‬ .‫יסן ָּבאּו ַמלְ ֲא ֵכי ַה ָּׁש ֵרת ֵא ֶצל ַא ְב ָר ָהם לְ ַב ְּׂשרֹו‬ ָ ִ‫ְּבט״ו ְּבנ‬ ‫יסן נִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ַרת‬ ָ ִ‫ּובט״ו ְּבנ‬ ְ .‫יסן נֹולַ ד יִ ְצ ָחק‬ ָ ִ‫ַּב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר ְּבנ‬ :)‫ֵּבין ַה ְּב ָת ִרים (מכילתא‬

42. A noite guardada: que D’us estava esperando a fim de cumprir

‫ ֶׁש ָהיָ ה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬.]‫(מב) ֵליל ִׁש ֻּמ ִרים [הּוא לה׳‬

Sua promessa de tirá-los da terra do Egito.

:‫יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ָ ‫הֹוצ‬ ִ ְ‫ּומ ַצ ֶּפה לֹו לְ ַקּיֵ ם ַה ְב ָט ָחתֹו ל‬ ְ ‫ׁשֹומר‬ ֵ

Esta é a noite de D’us: Esta é a noite a respeito da qual Ele dissera

‫ ַּב ַּליְ לָ ה‬,‫ הּוא ַה ַּליְ לָ ה ֶׁש ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם‬.‫הּוא ַהּלַ יְ ָלה ַהּזֶ ה ַלה׳‬ :)‫גֹואל ֶאת ָּבנֶ יָך (מכילתא‬ ֵ ‫ַה ֶּזה ֲאנִ י‬

piscar de um olhos. No décimo quinto dia de Nissan, os anjos vieram

até Avraham para trazer-lhe notícias [do nascimento de Yitschac], no décimo quinto dia de Nissan, Yitschac nasceu e no décimo quinto dia de Nissan

a Avraham: “Nesta noite, Eu vou resgatar seus filhos”. {Mechilta} Permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações: Desse momento em diante, os judeus ficaram protegidos dos espíritos prejudiciais, conforme está escrito: “e não permitirá ao

,‫יקין‬ ִ ‫ּובא ִמן ַה ַּמ ִּז‬ ָ ‫ ְמ ֻׁש ָּמר‬.‫ִׁש ֻּמ ִרים לְ ָכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ דֹ רֹ ָתם‬ :)‫ָּכ ִענְ יַ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ״וְ ל ֹא יִ ֵּתן ַה ַּמ ְׁש ִחית וגו׳״ (לעיל פסוק כג‬

o destruidor, etc.” (v. 23). {Mechilta, Pessachim 109b} 74. Gênese 35:27. 75. Êxodo 6:4. 76. Gênese 15:13

37 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ מח‬- ‫ מג‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 122

43

D’us disse a Moshé e Aharon: “Esta é a lei do sacrifício de Pessach: Nenhum estranho pode comer dele. 44 Todo escravo pertencente a um homem, o qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado, e então poderá comê-lo. 45 Um residente ou um assalariado não poderá comer dele. 46 Ele deve ser comido em uma

‫ֹׁשה וְ ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן‬ ֣ ֶ ‫אמר יְ הֹוָ ֙ה ֶאל־מ‬ ֶ ֹ ֤‫מג וַ ּי‬ ‫ל־ּבן־נֵ ָ ֖כר לֹא־‬ ֶ ‫ז֖ ֹאת ֻח ַ ּ֣קת ַה ָ ּ֑פ ַסח ׇּכ‬ ‫ל־ע ֶבד ִ ֖איׁש ִמ ְקנַ ת־‬ ֥ ֶ ‫ מד וְ ׇכ‬:‫ֹאכל ּֽבֹו‬ ַ ֥‫י‬ :‫אכל ּֽבֹו‬ ַ ֹ ֥‫ּומ ְל ָ ּ֣תה א ֹ֔תֹו ָ ֖אז י‬ ַ ‫ָּכ ֶ֑סף‬ :‫ֹאכל ּֽבֹו‬ ַ ֥‫ּתֹוׁשב וְ ָׂש ִ ֖כיר ל ֹא־י‬ ָ֥ ‫מה‬ ‫א־תֹוציא‬ ִ֧ ֹ ‫מו ְּב ַ ֤ביִ ת ֶא ָח ֙ד ֵי ָֽא ֵ֔כל ֽל‬

‫ זְ ִבין ַּכ ְס ָּפא וְ ִתגְ זַ ר‬,‫ מד וְ ָכל ֶע ֶבד ּגְ ַבר‬.‫ ָלא יֵ יכֹול ֵּביּה‬,‫ ָּכל ַּבר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּדיִ ְׁש ַּת ַּמד‬:‫ ָּדא ּגְ זֵ ַירת ִּפ ְס ָחא‬,‫מג וַ ֲא ַמר יְ יָ ְל ֹמ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹון‬ ;‫ ָלא ַּת ְּפקּון ִמן ֵּב ָיתא ִמן ִּב ְס ָרא ְל ָב ָרא‬,‫בּורא ֲח ָדא יִ ְת ֲא ִכיל‬ ָ ‫ מו ַּב ֲח‬.‫ ָלא יֵ יכֹול ֵּביּה‬,‫ּתֹות ָבא וַ ֲאגִ ָירא‬ ָ ‫ מה‬.‫ ְּב ֵכין יֵ יכֹול ֵּביּה‬,‫יָ ֵתיּה‬ Rashi

‫רש״י‬

43. Esta é a lei do sacrifício de Pessach: Esta seção foi dita a eles

‫יסן נֶ ֶא ְמ ָרה לָ ֶהם ַּפ ְר ָׁשה‬ ָ ִ‫ ְּבי״ד ְּבנ‬.‫(מג) זֹאת ֻח ַּקת ַה ָּפ ַסח‬ :)‫ה‬:‫זֹו (ש״ר יט‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

no décimo quarto dia de Nissan. {Shemot Rabá 19:5}

Nenhum estranho: Cujas ações são estranhas para o seu Pai Celeste

[isto se refere ao judeu que se converteu para outra religião, e suas ações tornaram-se estranhas para D’us]. A mesma lei se aplica tanto para o não judeu como

‫ וְ ֶא ָחד ּגֹוי‬.‫ ֶׁשּנִ ְתנַ ְּכרּו ַמ ֲע ָׂשיו לְ ָא ִביו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם‬.‫ּכָ ל ֶּבן נֵ ָכר‬ :)‫[מ ֻׁש ָּמד] ְּב ַמ ְׁש ָמע (מכילתא‬ ְ ‫מּומר‬ ָ ‫וְ ֶא ָחד יִ ְׂש ָר ֵאל‬

para o judeu que renegou o seu judaísmo. {Veja Rashi em Yevamot 71a e Mechilta}

44. Deve ser circuncidado, e então poderá comê-lo: O amo.

‫ ַמּגִ יד ֶׁש ִּמילַ ת ֲע ָב ָדיו‬.‫ ַרּבֹו‬.‫ֹאכל ּבֹו‬ ַ ‫ּומלְ ָּתה אֹ תֹו ָאז י‬ ַ )‫(מד‬ ‫יעזֶ ר‬ ֶ ִ‫ ַר ִּבי ֱאל‬.‫הֹוׁש ַע‬ ֻ ְ‫ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י‬,‫ְמ ַע ַּכ ְבּתֹו ִמ ֶּל ֱאכֹ ל ַּב ֶּפ ַסח‬ ‫ ִאם ֵּכן‬.‫ ֵאין ִמילַ ת ֲע ָב ָדיו ְמ ַע ַּכ ְבּתֹו ִמ ֶּל ֱאכֹ ל ַּב ֶּפ ַסח‬,‫אֹומר‬ ֵ :)‫ ָה ֶע ֶבד (מכילתא‬,‫ֹאכל ּבֹו״‬ ַ ‫״אז י‬ ָ ‫לֹומר‬ ַ ‫ַמה ַּתלְ מּוד‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Isto nos explica que a não circuncisão do escravo impede seu amo de comer o sacrifício de Pessach. Estas são as palavras de Rabi Yehoshua.

Rabi Eliezer diz: “A não circuncisão do escravo de uma pessoa não a impede de comer do sacrifício de Pessach”. Sendo assim, a quem se refere “então poderá comê-lo”? Ao escravo. {Mechilta}

45. Um residente: Este é um guer toshav / estrangeiro residente. [Ou

ָ )‫(מה‬ :‫ּתֹוׁשב‬ ָ ‫ זֶ ה ּגֵ ר‬.‫ּתֹוׁשב‬

seja, um gentio que aceitou sobre si mesmo não praticar idolatria, mas que pode comer carne de animais que não foram abatidos conforme prescreve a Torá].

{Mechilta}

Ou um assalariado: Trata-se de um gentio. Então, o que a Torá nos

ensina com esse versículo? Afinal eles são incircuncisos e sobre ele

está escrito: “Nenhum homem incircunciso pode comer dele”? (v. 48). Mas, o versículo se refere a um árabe ou guivonita circuncidado que é um residente ou um assalariado. [e que, conforme o versículo nos

‫ וַ ֲהל ֹא ֲע ֵרלִ ים ֵהם‬,‫לֹומר‬ ַ ‫ּומה ַּתלְ מּוד‬ ַ .‫ זֶ ה ּגֹוי‬.‫וְ ָׂש ִכיר‬ ‫ ֶא ָּלא‬,)‫ֹאכל ּבֹו״ (לקמן פסוק מח‬ ַ ‫וְ נֶ ֱא ַמר ״וְ ָכל ָע ֵרל ל ֹא י‬ ‫ּתֹוׁשב אֹו ָׂש ִכיר‬ ָ ‫ְּכגֹון ֲע ָר ִבי ָמהּול וְ גִ ְבעֹונִ י ָמהּול וְ הּוא‬ :)‫(שם; יבמות עא ע״א‬

ensina, não pode comer da oferenda de Pessach, apesar de ser circuncidado].

{Mechilta} 46. Deve ser comido em uma única casa: Em um único grupo. Aqueles que se registraram para o consumo da oferenda não podem se separar em dois grupos. Esta passagem se refere a uma separação

Torá Rashi – Editora Maayanot

‫ ֶׁשּלֹא יַ ֲעׂשּו ַהּנִ ְמנִ ין‬,‫בּורה ַא ַחת‬ ָ ‫ ַּב ֲח‬.‫(מו) ְּב ַביִ ת ֶא ָחד יֵ ָא ֵכל‬ ,‫בּורה ַא ַחת‬ ָ ‫אֹומר ַּב ֲח‬ ֵ ‫ ַא ָּתה‬.‫יח ְּלקּוהּו‬ ַ ִ‫ָעלָ יו ְׁש ֵּתי ֲחבּורֹות ו‬

17 a 23 de janeiro de 2021 | 38

Chumash: sexta-feira 123 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 43 - 48

única casa. Não tire da casa qualquer parte de sua carne para fora e não quebrem de seus ossos. 47 Toda a comunidade de Israel deverá fazê-lo. 48 Quando um convertido junta-se a vocês, ele deve oferecer o sacrifício de Pessach a D’us. Para que ele

‫ּוצה‬ ָ ‫֑ח‬ ‫ן־ה ָּב ָ ׂ֖שר‬ ַ ‫ִמ‬ ‫ן־ה ַ ּ֛ביִ ת‬ ַ ‫ִמ‬ ֽ ‫וְ ֶ ֖ע ֶצם ֥ל ֹא ִת ְׁש ְּב‬ ‫ מז ׇּכל־‬:‫רּו־בֹו‬ ‫ מח וְ ִ ֽכי־‬:‫ֲע ַ ֥דת יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ַי ֲֽע ׂ֥שּו א ֹֽתֹו‬ ‫ה‬ ֒ ָ‫יָ ֨גּור ִא ְּת ָ֜ך ֗ ֵּגר וְ ָ ֣ע ָׂשה ֘ ֶפ ַס ֘ח ַ ֽליהֹו‬

.‫ ָלא ִּת ְת ְּברּון ֵּביּה‬,‫וְ גַ ְר ָמא‬ ‫ יַ ְע ְּבדּון‬,‫מז ָּכל ְּכנִ ְׁש ָּתא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל‬ ‫ וְ יַ ֲע ֵביד ִּפ ְס ָחא ֳק ָדם יְ יָ ִמגְ זַ ר ֵליּה‬,‫ּיֹורא‬ ָ ִ‫ מח וַ ֲא ֵרי יִ ְתגַ ּיַ ר ִע ְּמכֹון ּג‬.‫יָ ֵתיּה‬ Rashi

‫רש״י‬

da lista em dois grupos, ou talvez a passagem signifique literalmente ser em uma casa só? E isto viria nos ensinar que, se começaram a casa [mudar de lugar]?

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

comer o Pessach no quintal e choveu, eles não poderiam entrar na

‫ ּולְ לַ ֵּמד ֶׁש ִאם‬,‫״ּב ַביִ ת ֶא ָחד״ ְּכ ַמ ְׁש ָמעֹו‬ ְ ‫אֹו ֵאינֹו ֶא ָּלא‬ ‫אֹוכלִ ים ֶּב ָח ֵצר וְ יָ ְרדּו ּגְ ָׁש ִמים ֶׁשּלֹא יִ ָּכנְ סּו‬ ְ ‫ִה ְת ִחילּו וְ ָהיּו‬ ‫ֹאכלּו אֹותֹו‬ ְ ‫״על ַה ָּב ִּתים ֲא ֶׁשר י‬ ַ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫לַ ַּביִ ת‬ :)‫אֹוכל ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות (מכילתא‬ ֵ ‫אֹוכל‬ ֵ ‫ ִמ ַּכאן ֶׁש ָה‬,77‫ָּב ֶהם״‬

Para que não interpretemos desta forma, a Escritura diz: “das casas [no plural] nas quais o comerão”77. A partir do qual deduzimos que quem o come poderá comê-lo em dois lugares. {Mechilta}

:)‫בּורה (שם‬ ָ ‫ ִמן ַה ֲח‬.‫תֹוציא ִמן ַה ַּביִ ת‬ ִ ‫לֹא‬

Não tire da casa qualquer parte de sua carne para fora: Isto é, para fora do grupo. {Mechilta}

‫ ְּכגֹון ֶׁשּיֵ ׁש ָעלָ יו ַּכ ַּזיִ ת‬,‫ ָה ָראּוי לַ ֲא ִכילָ ה‬.‫וְ ֶע ֶצם לֹא ִת ְׁש ְּברּו בֹו‬

se houver uma quantidade [com o volume] de um cazait de carne

‫ ֵאין ָעלָ יו ַּכ ַּזיִ ת ָּב ָׂשר‬,‫ יֵ ׁש ּבֹו ִמּׁשּום ְׁש ִב ַירת ֶע ֶצם‬,‫ָּב ָׂשר‬ :)‫מֹוח ֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ְׁש ִב ַירת ֶע ֶצם (פסחים פד ע״ב‬ ַ ‫אֹו‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Não quebrem de seus ossos: Se o osso for comestível, por exemplo, sobre ele, se aplica a proibição de quebrar o osso, mas, se não, não se aplica essa proibição. {Pessachim 84b}

47. Toda a comunidade de Israel deverá fazê-lo: Por que foi dito este versículo? Porque, ao relatar a obrigação do sacrifício que ocorreu no êxodo, foi dito: “um cordeiro para cada família”78,

[significando: os

grupos, os quais consumiriam o cordeiro eram necessariamente as famílias.] Poderia-se

pensar que também em relação ao sacrifício para as futuras gerações

‫ לְ ִפי ֶׁשהּוא‬,‫ לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר‬.‫(מז) ּכָ ל ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ֲעׂשּו אֹותֹו‬ ‫ ֶׁשּנִ ְמנּו ָעלָ יו‬78‫״ׂשה לְ ֵבית ָאבֹות״‬ ֶ ‫אֹומר ְּב ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם‬ ֵ ‫״ּכל‬ ָ ‫לֹומר‬ ַ ‫ ַּתלְ מּוד‬,‫ יָ כֹול ַאף ֶּפ ַסח ּדֹורֹות ֵּכן‬,‫לְ ִמ ְׁש ָּפחֹות‬ :)‫ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ֲעׂשּו אֹותֹו״ (מכילתא‬

seja assim [composto de famílias. Mas para mostrar que esta obrigatoriedade não se aplica ao sacrifício das futuras gerações] o versículo diz: “toda a congregação

de Israel o fará”. {Mechilta}

48. Ele deve oferecer o sacrifício de Pessach: Poderia-se pensar que todo aquele que se converte deveria fazer o sacrifício da Pessach imediatamente [da mesma forma que o povo judeu fez o sacrifício ao ingressar no pacto com D’us].

Por isso, a Escritura diz: “ele então será como um

,‫ יָ כֹול ָּכל ַה ִּמ ְתּגַ ּיֵ ר יַ ֲע ֶׂשה ֶּפ ַסח ִמּיָ ד‬.‫(מח) וְ ָע ָׂשה ֶפ ַסח‬ ‫ ָמה ֶאזְ ָרח ְּבי״ד ַאף‬.‫לֹומר ״וְ ָהיָ ה ְּכ ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ״‬ ַ ‫ַּתלְ מּוד‬ :)‫ּגֵ ר ְּבי״ד (שם‬

nativo da terra”, indicando que, assim como o nativo faz o sacrifício no décimo quarto dia de Nissan, também um prosélito deverá fazê-lo neste mesmo dia. {Mechilta} 77. Êxodo 12:7. 78. Êxodo 12:3.

39 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ ה‬: ‫ מח – יג‬: ‫יב‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 124

‫ִה ּ֧מֹול ֣לֹו ׇכל־זָ ָ֗כר וְ ָא ֙ז יִ ְק ַ ֣רב‬ ‫ַ ֽל ֲעׂש ֹ֔תֹו וְ ָה ָי֖ה ְּכ ֶאזְ ַ ֣רח ָה ָ ֑א ֶרץ וְ ׇכל־‬ ‫ּתֹורה ַא ַ֔חת‬ ֣ ָ ‫ מט‬:‫אכל ּֽבֹו‬ ַ ֹ ֥‫ָע ֵ ֖רל לֹא־י‬ :‫ֹוכ ֶ ֽכם‬ ְ ‫יִ ֽ ְה ֶי֖ה ָ ֽל ֶאזְ ָ ֑רח וְ ַל ֵּג֖ר ַה ָ ּ֥גר ְּב ֽת‬ ‫ל־ּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַ ּֽכ ֲא ֶׁ֨שר‬ ְ ‫נ ַ ֽו ַּֽי ֲֽע ׂ֖שּו ׇּכ‬ ‫ת־א ֲה ֖ר ֹן ֵ ּ֥כן‬ ֽ ַ ‫הֹו֛ה ֶאת־מ ֶ ֹׁ֥שה וְ ֶ ֽא‬ ָ ְ‫ִצָּו֧ה י‬ ‫ ס נא וַ יְ ִ֕הי ְּב ֶ ֖ע ֶצם ַהּי֣ ֹום ַה ֶּז֑ה‬:‫ָע ֽׂשּו‬ ‫ת־ּב ֵנ֧י יִ ְׂש ָר ֵ ֛אל ֵמ ֶ ֥א ֶרץ‬ ְ ‫הֹוציא יְ הֹוָ ֜ה ֶא‬ ִ֨ ]‫יג [שביעי‬ ‫ פ‬:‫ל־צ ְבא ָ ֹֽתם‬ ִ ‫ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם ַע‬ :‫אמֹר‬ ֽ ‫הֹו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹׁ֥שה ֵּל‬ ָ ְ‫א וַ יְ ַד ֵ ּ֥בר י‬ ‫ל־ר ֶח ֙ם‬ ֨ ֶ ‫ל־ּב ֜כֹור ֶּפ ֶ֤טר ׇּכ‬ ְ ‫ׁש־לי ׇכ‬ ִ ֨ ‫ב ַק ֶּד‬ :‫ּוב ְּב ֵה ָ ֑מה ִ ֖לי ֽהּוא‬ ַ ‫ִּב ְב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ָ ּֽב ָא ָ ֖דם‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

possa oferecê-lo, todo varão deve ser circuncidado. Ele então será como um nativo da terra. Nenhum incircunciso poderá comer dele. 49 A mesma lei será tanto para o nativo quanto para o convertido que se junta a vocês.” 50 Todos os filhos de Israel fizeram como D’us tinha instruído a Moshé e Aharon, assim fizeram. 51 Foi bem nesse dia que D’us tirou os filhos de Israel do Egito em suas legiões. 13 Sétima leitura 1 D’us falou a Moshé, dizendo: 2 “Santifique para Mim todo primogênito. O primeiro de cada útero dentre os filhos de Israel, dentre o homem e o animal, é Meu”.

‫ ְּדיִ ְתגַ ּיְ רּון‬,‫ּיֹורּיָ א‬ ַ ִ‫ ְּולג‬,‫ ְּת ֵהי ְליַ ִּצ ַיבּיָ א‬,‫אֹוריְ ָתא ֲח ָדא‬ ָ ‫ מט‬.‫ ָלא יֵ יכֹול ֵּביּה‬,‫ וִ ֵיהי ְּכיַ ִּצ ֵיבי ַא ְר ָעא; וְ ָכל ַע ְר ָלא‬,‫כּורא ְּוב ֵכין יִ ְק ַרב ְל ִמ ְע ְּב ֵדיּה‬ ָ ‫ָּכל ְּד‬ ‫ ֵמ ַא ְר ָעא‬,‫ ַא ֵּפיק יְ יָ יָ ת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬:‫יֹומא ָה ֵדין‬ ָ ‫ ִּב ְכ ַרן‬,‫ נא וַ ֲהוָ ה‬.‫ ֵּכין ֲע ַבדּו‬,‫ ְּכ ָמא ְּד ַפ ֵּקיד יְ יָ יָ ת ֹמ ֶׁשה וְ יָ ת ַא ֲהרֹון‬:‫ ָּכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬,‫ נ וַ ֲע ַבדּו‬.‫ֵּבינֵ יכֹון‬ .‫ הּוא‬,‫ ִּד ִילי‬:‫ ִּוב ְב ִע ָירא‬,‫ ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲאנָ ָׁשא‬,‫ ב ַא ְק ֵּדיׁש ֳק ָד ַמי ָּכל ֻּב ְכ ָרא ָּפ ַתח ָּכל וַ ְל ָּדא‬.‫ ִעם ֹמ ֶׁשה ְל ֵמ ַימר‬, ָ‫ּומ ֵּליל יְ י‬ ַ ‫ א‬.‫ְּד ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ֵח ֵיליהֹון‬ Rashi

Nenhum incircunciso poderá comer dele: Para incluir na proibição

‫ לְ ָה ִביא ֶאת ֶׁש ֵּמתּו ֶא ָחיו ֵמ ֲח ַמת‬.‫ֹאכל ּבֹו‬ ַ ‫וְ ָכל ָע ֵרל לֹא י‬ ‫מּומר לַ ֲע ֵרלּות (חולין ד ע״ב) וְ ֵאינֹו לָ ֵמד‬ ָ ‫ ֶׁש ֵאינֹו‬,‫ִמילָ ה‬ :)‫ֹאכל ּבֹו״ (לעיל פסוק מג; פסחים צו ע״א‬ ַ ‫״ּבן נֵ ָכר ל ֹא י‬ ֶ ‫ִמ‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

aquele cujos irmãos faleceram por causa da circuncisão e que por este

‫רש״י‬

motivo não está transgredindo por estar incircunciso [uma vez que se trata de

um caso de perigo de vida, já que, talvez, ele também possa vir a morrer se fizer a circuncisão, assim como ocorreu com seus irmãos. Deste modo, ele não faz a circuncisão. Mas, por outro

lado, lhe está proibido comer do sacrifício pascal uma vez que, de qualquer modo, ele é incircunciso] {Chulin 4b} e não se aprende esta proibição do versículo: “o

filho do estrangeiro, não comerá dele” (v. 43) {Mechilta, Pessachim 96a} 49. A mesma lei, etc.: Este versículo vem para comparar um prosélito

com um judeu nato também em relação a outros mandamentos da Torá. {Mechilta}

2. O primeiro de cada útero: [Em hebraico: peter kol rechem] que abriu o ventre em primeiro lugar. A palavra peter significa abrir, assim como “o início / poter da água, para o princípio da briga”79; e similarmente: “abrirão com linguagem / iaftiru bessafa”80, que quer

‫ לְ ַה ְׁשוֹות ּגֵ ר לָ ֶאזְ ָרח ַאף לִ ְׁש ָאר ִמ ְצֹות‬.‫ּתֹורה ַא ַחת וגו׳‬ ָ :)‫ּתֹורה (מכילתא‬ ָ ‫ֶׁש ַּב‬ ‫״ּפֹוטר‬ ֵ ‫ ְּכמֹו‬,‫ ֶׁש ָּפ ַתח ֶאת ָה ֶר ֶחם ְּת ִח ָּלה‬.‫(ב) ֶּפ ֶטר ּכָ ל ֶר ֶחם‬ ‫ יִ ְפ ְּתחּו‬80‫ וְ ֵכן ״יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה״‬.79‫אׁשית ָמדֹון״‬ ִ ‫ַמיִ ם ֵר‬ :‫ְׂש ָפ ַתיִ ם‬

dizer “abrirão os lábios”. {Mechilta, Targumim} É Meu: Eu os adquiri para Mim ao afligir os primogênitos do Egito.

:‫כֹורי ִמ ְצ ַריִ ם‬ ֵ ‫יתי ְּב‬ ִ ‫יתים ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִה ֵּכ‬ ִ ִ‫ לְ ַע ְצ ִמי ְקנ‬.‫לִ י הּוא‬

{Mechilta} 79. Provérbios 17:14. 80. Salmos 22:8.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 40

Chumash: Shabat 125 / Êxodo - Parashat Bô

12 : 48 – 13 : 5

3

Moshé disse ao povo: “Lembrem esse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte D’us tirou vocês daqui. Nenhuma levedura pode ser comida. 4 Vocês estão saindo hoje, no mês da primavera. 5 Quando D’us lhe trouxer para a terra dos canaanitas, chititas, emoritas, chivitas e jebusitas – que Ele jurou a seus ancestrais que Ele a daria a você –, uma terra que jorra leite e mel,

‫ל־ה ֗ ָעם זָ ֞כֹור ֶאת־‬ ָ ‫אמר מ ֶֹׁ֜שה ֶא‬ ֶ ֹ ֨‫ג וַ ּי‬ ‫אתם ִמ ִּמ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם‬ ֤ ֶ ‫ַהּי֤ ֹום ַהּזֶ ֙ה ֲא ֶׁ֨שר יְ ָצ‬ ‫הֹוציא‬ ִ֧ ‫ִמ ֵּב֣ית ֲע ָב ִ ֔דים ִ ּ֚כי ְּב ֣חֹזֶ ק ָ֔יד‬ :‫הֹו֛ה ֶא ְת ֶכ֖ם ִמ ֶּז֑ה וְ ֥ל ֹא ֵי ָֽא ֵכ֖ל ָח ֵ ֽמץ‬ ָ ְ‫י‬ :‫ד ַהּי֖ ֹום ַא ֶ ּ֣תם יֽ ְֹצ ִ ֑אים ְּב ֖ח ֶֹדׁש ָ ֽה ָא ִ ֽביב‬ ‫ל־א ֶרץ‬ ֣ ֶ ‫יאָך֣ יְ הֹוָ ֡ה ֶא‬ ֲ ‫י־יְב‬ ֽ ִ ‫ה וְ ָהָי֣ה ִ ֽכ‬ ‫ַ ֽ֠ה ְּכ ַנ ֲֽענִ ֠י וְ ַ ֽה ִח ִּ֨תי וְ ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֜רי וְ ַ ֽה ִחִּו֣י‬ ‫יְבּוסי ֲא ֶׁ֨שר נִ ְׁש ַ ּ֤בע ַ ֽל ֲאב ֶֹ֨ת ֙יָך‬ ִ֗ ‫וְ ַה‬ ‫ָל ֶ֣תת ֔ ָלְך ֶ ֛א ֶרץ זָ ַ ֥בת ָח ָל֖ב ְּוד ָ ֑בׁש‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

,‫ ֲא ֵרי ִּב ְתקֹוף יַ ד‬,‫ּדּותא‬ ָ ‫יֹומא ָה ֵדין ִּדנְ ַפ ְקּתּון ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ַע ְב‬ ָ ‫ ֲהוֹו ְּד ִכ ִירין יָ ת‬,‫ג וַ ֲא ַמר ֹמ ֶׁשה ְל ַע ָּמא‬ ‫ ה וִ ֵיהי ֲא ֵרי יַ ֵע ִילּנָ ְך‬.‫ ַּד ֲא ִב ָיבא‬,‫ ְּביַ ְר ָחא‬,‫ ַאּתּון נָ ְפ ִקין‬,‫יֹומא ֵּדין‬ ָ ‫ ד‬.‫ ֲח ִמ ַיע‬,‫ַא ֵּפיק יְ יָ יָ ְתכֹון ִמ ָּכא; וְ ָלא יִ ְת ֲא ִכיל‬ ;‫ ְּוד ַבׁש‬,‫ ֲא ַרע ָע ְב ָדא ֲח ָלב‬,‫ ְּד ַקּיֵ ים ַל ֲא ָב ָה ָתְך ְל ִמ ַּתן ָלְך‬,‫יבּוס ֵאי‬ ָ ִ‫מֹור ֵאי וְ ִחּוָ ֵאי ו‬ ָ ‫יְ יָ ַל ֲא ַרע ְּכנַ ֲענָ ֵאי וְ ִח ָּת ֵאי וֶ ֱא‬

3. Lembrem esse dia: Isso nos ensina que devemos nos lembrar do Êxodo do Egito diariamente. {Mechilta}

4. No mês da primavera: Será que não saberíamos qual era o mês? Mas assim disse Moshé ao povo: “vejam a bondade que D’us lhes

fez que os tirou no mês que é apropriado para se sair, porque não é

‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם‬ ַ ‫ לִ ֵּמד ֶׁש ַּמזְ ִּכ ִירין יְ ִצ‬.‫(ג) זָ כֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה‬ :)‫ְּב ָכל יֹום (מכילתא‬ ,‫יֹוד ִעין ְּב ֵאיזֶ ה חֹ ֶדׁש יָ ְצאּו‬ ְ ‫ וְ ִכי ל ֹא ָהיִ ינּו‬.‫(ד) ְּב ֹח ֶדׁש ָה ָא ִביב‬ ‫הֹוציא ֶא ְת ֶכם‬ ִ ‫ ֶׁש‬,‫ ְראּו ֶח ֶסד ֶׁשּגְ ַמלְ ֶכם‬,‫ֶא ָּלא ָּכְך ָא ַמר לָ ֶהם‬ .‫ ל ֹא ַח ָּמה וְ ל ֹא ִצּנָ ה וְ ל ֹא ּגְ ָׁש ִמים‬,‫ְּבחֹ ֶדׁש ֶׁשהּוא ָּכ ֵׁשר לָ ֵצאת‬ ‫ חֹ ֶדׁש ֶׁשהּוא‬81‫ּכֹוׁשרֹות״‬ ָ ‫״מֹוציא ֲא ִס ִירים ַּב‬ ִ ‫אֹומר‬ ֵ ‫וְ ֵכן הּוא‬ :)‫ָּכ ֵׁשר לָ ֵצאת (מכילתא‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

quente, nem frio, e não há chuvas”. Assim como disse em: “tira os

‫רש״י‬

prisioneiros no tempo oportuno / bakosharot”81. O versículo significa: num mês que é apropriado / casher para se sair. {Mechilta}

apenas por “canaanita”. {Mechilta Tanchuma, Bo 12}

‫ וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָמנָ ה ֶא ָּלא‬.‫(ה) ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י וגו׳‬ ‫ ָּכל ִׁש ְב ָעה ּגֹויִ ם ְּב ַמ ְׁש ָמע (מכילתא) ֶׁש ֻּכ ָּלן‬,‫ֲח ִמ ָּׁשה ֲע ָמ ִמין‬ ‫ וְ ַא ַחת ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ְּכנַ ַען ָהיְ ָתה ֶׁשּלֹא נִ ְק ָרא‬,‫ִּב ְכלַ ל ְּכנַ ֲענִ י ֵהם‬ :)‫לָ ּה ֵׁשם ֶא ָּלא ְּכנַ ֲענִ י (מכילתא להלן פסוק יא‬

Ele jurou a seus ancestrais, etc.: Com respeito a Avraham, o

‫״ּבּיֹום ַההּוא‬ ַ ‫אֹומר‬ ֵ ‫ ְּב ַא ְב ָר ָהם הּוא‬.‫נִ ְׁש ַּבע ַל ֲא ֹב ֶתיָך וגו׳‬

5. Para a terra dos canaanitas, etc.: Apesar de que aqui o versículo

enumerou apenas cinco povos, o mesmo se refere a todas as sete nações implicitamente, uma vez que todos eles estavam incluídos na palavra “canaanitas”. No entanto, havia uma família que era chamada

versículo diz: “Nesse dia, D’us fez uma aliança com Avram, dizendo: “Eu dei esta terra a teus descendentes”82.

Em relação a Yitschac disse: “Permanece nessa terra... uma vez que será para ti e tua semente que darei todas estas terras”83.

‫אֹומר ״ּגּור ָּב ָא ֶרץ‬ ֵ ‫ּוביִ ְצ ָחק הּוא‬ ְ .82‫ָּכ ַרת ה׳ ֶאת ַא ְב ָרם וגו׳״‬ ‫״ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה‬ ָ ‫אֹומר‬ ֵ ‫ּוביַ ֲעקֹ ב הּוא‬ ְ .83‫ַהּזֹאת וגו׳״‬ 84 ָ ֶ‫ׁשֹוכב ָעל‬ ֵ :)‫יה וגו׳״ (מכילתא‬

Acerca de Yaacov foi dito: “A terra sobre a qual você está deitado [darei a ti e a teus descendentes]”84. {Mechilta, Bereshit 28:13} Uma terra que jorra leite e mel: O leite flui das cabras, e o mel emana das tâmaras e dos figos. {Ketubot 111b}

‫ ָחלָ ב זָ ב ִמן ָה ִע ִּזים וְ ַה ְּד ַבׁש זָ ב ִמן ַה ְּת ָמ ִרים‬.‫זָ ַבת ָח ָלב ְּוד ָבׁש‬ :)‫ּומן ַה ְּת ֵאנִ ים (כתובות קיא ע״ב‬ ִ

81. Salmos 68:7. 82. Gênese 15:18. 83. Gênese 26:3. 84. Gênese 28:13.

41 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ יב‬- ‫ ה‬: ‫יג‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 126

você terá de guardar esse ritual nesse mês. 6 Por sete dias comerão matsot. E o sétimo dia é um festival para D’us. 7 Devem ser comidas matsot durante sete dias, e nenhuma levedura será vista em sua posse. Nenhum fermento poderá ser visto em todo o seu território. 8 Você deve dizer a seu filho nesse dia: ‘Por isso que D’us agiu por mim quando deixei o Egito’. 9 Será um sinal sobre seu braço e uma lembrança entre os

‫ַהּז֖ ֹאת‬ ‫ת־ה ֲעב ָ ֹ֥דה‬ ֽ ָ ‫ֶא‬ ‫וְ ָ ֽע ַב ְד ָ ּ֛ת‬ ‫אכ֣ל‬ ַ ֹ ‫ ו ִׁש ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ּת‬:‫ַּב ֥ח ֶֹדׁש ַה ֶּזֽה‬ :‫יהֹוה‬ ֽ ָ ‫יעי ַ ֖חג ַל‬ ִ ֔ ‫ּיֹום ַה ְּׁש ִב‬ ֙ ‫ּוב‬ ַ ‫ַמ ּ֑צֹת‬ ‫ּצֹות ֵי ָֽא ֵ֔כל ֵ ֖את ִׁש ְב ַ ֣עת ַהּיָ ִ ֑מים‬ ֙ ‫ז ַמ‬ ֛‫א־י ָֽֽר ֶ ֥אה ְלָך‬ ֵ ֹ ‫א־י ָֽֽר ֶ֨אה ְל ָ֜ך ָח ֵ֗מץ וְ ל‬ ֵ ֹ ‫וְ ל‬ ‫ ח וְ ִהּגַ ְד ָ ּ֣ת ְל ִבנְ ָ֔ך‬:‫ְׂש ֖אֹר ְּב ׇכל־ּגְ ֻב ֶ ֽלָך‬ ‫אמֹר ַ ּֽב ֲע ֣בּור ֶ֗זה ָע ָ ׂ֤שה‬ ֑ ‫ַּבּי֥ ֹום ַה ֖הּוא ֵל‬ ‫ ט וְ ָהיָ ֩ה‬:‫אתי ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ֖ ִ ‫יְ הֹוָ ֙ה ֔ ִלי ְּב ֵצ‬ ‫רֹון ֵּב֣ין ֵע ֶ֔יניָך‬ ֙ ‫ּולזִ ָּכ‬ ְ ‫ל־י ְֽֽד ָ֗ך‬ ָ ‫ְל ָ֙ך ְל ֜אֹות ַע‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

. ָ‫ ֳק ָדם יְ י‬,‫ ַחּגָ א‬,‫ ְׁש ִב ָיע ָאה‬,‫יֹומא‬ ָ ‫ ֵּתיכֹול ַּפ ִּט ָירא; ְּוב‬,‫יֹומין‬ ִ ‫ ו ִׁש ְב ָעא‬.‫ ְּביַ ְר ָחא ָה ֵדין‬,‫וְ ִת ְפ ַלח יָ ת ֻּפ ְל ָחנָ א ָה ָדא‬ ,‫ ח ְּות ַחּוֵ י ִל ְב ָרְך‬.‫חּומְך‬ ָ ‫ וְ ָלא יִ ַּת ְחזֵ י ָלְך ֲח ִמיר ְּב ָכל ְּת‬,‫יֹומין; וְ ָלא יִ ַּת ְחזֵ י ָלְך ֲח ִמ ַיע‬ ִ ‫ ִׁש ְב ָעא‬,‫ יָ ת‬,‫ יִ ְת ֲא ִכיל‬,‫ז ַּפ ִּט ָירא‬ ‫ט‬ ,‫ ְּול ֻד ְכ ָרן ֵּבין ֵעינָ ְך‬,‫ וִ ֵיהי ָלְך ְל ָאת ַעל יְ ָדְך‬.‫ ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‬,‫ ְּב ִמ ְּפ ִקי‬,‫ ֲע ַבד יְ יָ ִלי‬,‫ ְּב ִדיל ָּדא‬:‫יֹומא ַההּוא ְל ֵמ ַימר‬ ָ ‫ְּב‬ ‫רש״י‬

Esse ritual: Referindo-se ao sacrifício de Pessach. {Mechilta,

‫ וַ ֲהל ֹא ְּכ ָבר נֶ ֱא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה‬.‫ ֶׁשל ֶּפ ַסח‬.‫ֶאת ָה ֲע ֹב ָדה ַהּזֹאת‬

Pessachim 96a, Mechilta d’Rabi Shimon ben Yochai}

‫ וְ לָ ָּמה ָחזַ ר‬,)‫כה‬:‫״וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבֹ אּו ֶאל ָה ָא ֶרץ וגו׳״ (לעיל יג‬ ‫ ְּב ַפ ְר ָׁשה ִראׁשֹונָ ה‬.‫ ִּב ְׁש ִביל ָּד ָבר ֶׁשּנִ ְת ַח ֵּדׁש ָּבּה‬,‫ּוׁשנָ ָאּה‬ ְ ‫יכם ָמה ָה ֲעבֹ ָדה ַהּזֹאת‬ ֶ ֵ‫יכם ְּבנ‬ ֶ ֵ‫ֹאמרּו ֲאל‬ ְ ‫נֶ ֱא ַמר ״וְ ָהיָ ה ִּכי י‬ ‫הֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו ִמן‬ ִ ‫ ֶׁש‬,‫ ְּב ֵבן ָר ָׁשע ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּבר‬,85‫לָ ֶכם״‬ ‫ וְ ַכאן ״וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך״ (לקמן פסוק ח) ְּב ֵבן ֶׁש ֵאינֹו‬.‫ַה ְּכלָ ל‬ ‫ וְ ַה ָּכתּוב ְמלַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ִּת ְפ ַּתח לֹו ַא ָּתה ְּב ִד ְב ֵרי‬,‫יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול‬ ֵ ‫ּמֹוׁש ִכין ֶאת ַה ֵּלב (מכילתא להלן פסוק יד; שבת‬ ְ ‫ַאּגָ ָדה ַה‬ :)‫פז ע״א‬

Mas já não havia sido dito acima (v. 12:25): “Quando vocês

vierem para a terra [que vocês devem guardar este serviço], etc.”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Então, por que a Escritura o repete? Por causa de algo novo: Na primeira seção está dito “Quando seus filhos perguntarem: O que é este serviço para vocês?”85 – referindo-se à fala do filho “perverso” que se exclui da comunidade [ao dizer para vocês e não a nós].

E aqui consta: “E relatarás ao seu filho”, referindo-se ao filho

“que não sabe perguntar”; e sobre o qual a Escritura nos ensina que

você deve estimulá-lo, contando-lhe o relato do êxodo de forma que atraia seu interesse. {Mechilta 14, 18:14, Shabat 87a}

8. Por isso: Para que eu cumpra os Seus preceitos, tais como estes: o sacrifício de Pessach, a matsá e as ervas amargas. {Yonatan, Hagadá de Pessach}

Que D’us agiu por mim: A Torá alude à resposta para o filho perverso, ao dizer: “D’us fez isso para mim” mas não para você. Se você estivesse lá, você não teria sido digno de ser redimido. {Mechilta} 9. Será um sinal: O Êxodo do Egito será para você como um sinal.

‫ֹותיו ְּכגֹון ֶּפ ַסח ַמ ָּצה‬ ָ ‫ ַּב ֲעבּור ֶׁש ֲא ַקּיֵ ם ִמ ְצ‬.‫(ח) ַּב ֲעבּור זֶ ה‬ :‫ּומרֹור ַה ָּללּו‬ ָ

,‫״ע ָׂשה ה׳ לִ י״‬ ָ ‫לֹומר‬ ַ ,‫ׁשּובה לְ ֵבן ָר ָׁשע‬ ָ ‫ ָר ַמז ְּת‬.‫ָע ָׂשה ה׳ לִ י‬ :)‫ית ְּכ ַדאי לִ ּגָ ֵאל (מכילתא‬ ָ ִ‫ית ָׁשם ל ֹא ָהי‬ ָ ִ‫ ֶׁש ִאּלּו ָהי‬,‫וְ ל ֹא לְ ָך‬ :‫יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִּת ְהיֶ ה לְ ָך לְ אֹות‬ ַ ‫ יְ ִצ‬.‫(ט) וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אֹות‬

{Yonatan}

85. Êxodo 12:26.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 42

Chumash: Shabat 127 / Êxodo - Parashat Bô

13 : 5 - 12

seus olhos, para que a Torá de D’us esteja em sua boca, pois com uma mão forte D’us lhe tirou do Egito. 10 Este estatuto deverá ser guardado em seu tempo designado de dia a dia. 11 Quando D’us lhe trouxer para a terra dos canaanitas, a que Ele prometeu a você e a seus ancestrais, e Ele der a você. 12 Você trará tudo

‫הֹו֖ה ְּב ִ ֑פיָך ִ ּ֚כי‬ ָ ְ‫ּתֹורת י‬ ֥ ַ ‫ְל ַ֗מ ַען ִ ּֽת ְה ֶי֛ה‬ :‫הֹו֖ה ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ָ ְ‫הֹוצ ֲאָך֥ י‬ ֽ ִ ‫ְּב ָי֣ד ֲחזָ ָ ֔קה‬ ‫ֹוע ָ ֑דּה‬ ֲ ‫ת־ה ֻח ָ ּ֥קה ַהּז֖ ֹאת ְל ֽמ‬ ֽ ַ ‫י וְ ָ ֽׁש ַמ ְר ָ ּ֛ת ֶא‬ ‫ פ יא וְ ָה ָ֞יה ִ ּֽכי־‬:‫ימה‬ ָ ‫ִמּיָ ִ ֖מים יָ ִ ֽמ‬ ‫ל־א ֶרץ ַ ֽה ְּכ ַנ ֲֽע ִ֔ני ַ ּֽכ ֲא ֶ ׁ֛שר‬ ֣ ֶ ‫יְ ִ ֽב ֲאָך֤ יְ הֹוָ ֙ה ֶא‬ :‫נִ ְׁש ַ ּ֥בע ְלָך֖ וְ ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֑תיָך ּונְ ָת ָנּ֖ה ָ ֽלְך‬ ‫יהֹו֑ה‬ ָ ‫ר־ר ֶחם ַ ֽל‬ ֖ ֶ ‫ל־ּפ ֶט‬ ֽ ֶ ‫יב וְ ַ ֽה ֲע ַב ְר ָ ּ֥ת ׇכ‬

,‫ ִמּזְ ָמן‬,‫ ְּבזִ ְמנֵ יּה‬,‫ י וְ ִת ַּטר יָ ת ְקיָ ָמא ָה ֵדין‬.‫ ַא ְּפ ָקְך יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‬,‫ ֲא ֵרי ְּביַ ד ַּת ִּק ָיפא‬:‫ ְּב ֻפ ָּמְך‬, ָ‫אֹוריְ ָתא ַּדיי‬ ָ ‫ְּב ִדיל ִּד ְת ֵהי‬ ,‫ יב וְ ַת ְע ַּבר ָּכל ָּפ ַתח וַ ְל ָּדא‬.‫ ָלְך‬,‫ וְ ַל ֲא ָב ָה ָתְך; וְ יִ ְּתנַ ּה‬,‫ ְּכ ָמא ְּד ַקּיֵ ים ָלְך‬,‫ ַל ֲא ַרע ְּכנַ ֲענָ ֵאי‬, ָ‫ יא וִ ֵיהי ֲא ֵרי יַ ֵע ִילּנָ ְך יְ י‬.‫ִלזְ ָמן‬ Rashi

‫רש״י‬

Sobre seu braço e uma lembrança entre os seus olhos: Isso na cabeça e no braço [referindo-se ao preceito dos Tefilin].

‫לֹומר] ֶׁש ִּת ְכּתֹוב ַּפ ְר ִׁשּיֹות‬ ַ ‫[רֹוצה‬ ֶ .‫ַעל יָ ְדָך ּולְ זִ ּכָ רֹון ֵּבין ֵעינֶ יָך‬ :‫רֹוע‬ ַ ‫ּוב ְּז‬ ַ ‫ַה ָּללּו וְ ִת ְק ְׁש ֵרם ָּברֹאׁש‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

significa que você deve escrever essas passagens da Torá e amarrá-las

Sobre seu braço: Na mão esquerda. Por isso, na segunda seção, a palavra iadchá está escrita com sua grafia completa, para nos permitir que se interprete como segue: a mão / iad que é a mais fraca / keha [ou seja, que se deve colocar os tefilin no braço esquerdo, o mais fraco]. {Menachot 37b}

‫ְּב ַפ ְר ָׁשה ְׁשנִ ּיָ ה (לקמן פסוק טז) לִ ְדרֹוׁש ָּבּה יָ ד ֶׁש ִהיא‬ :)‫ֵּכ ָהה (מנחות לז ע״א‬ ָ ‫(י) ִמ ָּי ִמים יָ ִמ‬ :)‫ ִמ ָּׁשנָ ה לְ ָׁשנָ ה (מנחות לו ע״ב‬.‫ימה‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

10. De dia a dia: De ano para ano. {Onkelos, Menachot 36b}

‫יכְך ״יָ ְד ָכה״ ָמלֵ א‬ ָ ‫ לְ ִפ‬,)‫ ַעל יַ ד ְׂשמֹאל (מכילתא‬.‫ַעל יָ ְדָך‬

11. Quando D’us lhe trouxer: Alguns dos nossos mestres apren-

‫ּבֹותינּו ֶׁש ָּל ְמדּו ִמ ַּכאן ֶׁשּלֹא ִק ְּדׁשּו‬ ֵ ‫ יֵ ׁש ֵמ ַר‬.‫(יא) וְ ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲאָך‬

deram a partir daqui que os primogênitos que nasceram no deserto

‫יאה‬ ָ ‫אֹומר ֶׁש ִּק ְּדׁשּו ְמ ָפ ֵרׁש ִּב‬ ֵ ‫ וְ ָה‬.‫ְּבכֹורֹות ַהּנֹולָ ִדים ַּב ִּמ ְד ָּבר‬ ‫ּות ַקּיְ מּוהּו‬ ְ ‫ ִאם ְּת ַקּיְ מּוהּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ִּתזְ ּכּו לִ ָּכנֵ ס לָ ָא ֶרץ‬,‫זֹו‬ :)‫ָׁשם (בכורות ד ע״ב‬

não foram consagrados [pois a consagração dos primogênitos foi condicionada à entrada na Terra de Israel].

E os que dizem que foram consagrados, explicam que este versículo menciona a entrada do povo na Terra Santa, para nos

ensinar: se vocês observarem este preceito no deserto, merecerão entrar na Terra e então o observarão também lá. {Bechorot 4b}

Ele prometeu a você: Onde isso foi prometido? “Eu trarei vocês para a terra com referência à qual Eu ergui, etc.”86. {Mechilta}

E Ele der a você: Deve parecer aos seus olhos como se Ele a houvesse dado a você hoje e não que lhe pareça como herança de seus antepassados. {Mechilta} 12. Você trará: [Em hebraico: vehaavarta] essa é uma expressão que denota “separação”, assim como “separarão / vehaavartem a sua herança para a sua filha”87. {Mechilta}

‫אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ‬ ִ ‫ ״וְ ֵה ֵב‬,‫יכן נִ ְׁש ַּבע לְ ָך‬ ָ ‫ וְ ֵה‬.‫נִ ְׁש ַּבע לְ ָך‬ :)‫ (מכילתא‬86‫אתי וגו׳״‬ ִ ‫ֲא ֶׁשר נָ ָׂש‬ ‫ ְּת ֵהא ְב ֵעינֶ יָך ְּכ ִאּלּו נְ ָתנָ ּה לְ ָך ּבֹו ַבּיֹום וְ ַאל ְּת ִהי‬.‫ּונְ ָתנָ ּה ָלְך‬ :)‫ְּב ֵעינֶ יָך ִּכ ֻיר ַּׁשת ָאבֹות (מכילתא‬

‫ וְ ֵכן הּוא‬.‫ ֵאין ״וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת״ ֶא ָּלא לְ ׁשֹון ַה ְפ ָר ָׁשה‬.‫(יב) וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת‬ :87‫אֹומר ״וְ ַה ֲע ַב ְר ֶּתם ֶאת נַ ֲחלָ תֹו לְ ִבּתֹו״‬ ֵ

86. Êxodo 6:8. 87. Números 27:8.

43 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ טו‬- ‫ יב‬: ‫יג‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 128

que abre o útero para D’us. Todo que abre e é expelido de um animal que pertence a você, o macho será para D’us. 13 Todo jumento primogênito você deve redimir por um cordeiro. Se ele não for redimido você lhe quebrará a nuca. Todo primogênito dentre seus filhos você deve redimir.

‫ׁשגֶ ר ְּב ֵה ָ֗מה ֲא ֶׁ֨שר יִ ְה ֶי֥ה‬ ֣ ֶ ‫ל־ּפ ֶ֣טר ׀‬ ֶ ‫וְ ׇכ‬ ֽ ָ ‫ְלָך֛ ַהּזְ ָכ ִ ֖רים ַל‬ ‫ל־ּפ ֶ֤טר ֲחמ ֹ֙ר‬ ֶ ‫ יג וְ ׇכ‬:‫יהֹוה‬ ‫ם־ל ֹא ִת ְפ ֶ ּ֖דה ַ ֽו ֲע ַר ְפ ּ֑תֹו‬ ֥ ‫ִּת ְפ ֶ ּ֣דה ְב ֶׂ֔שה וְ ִא‬ :‫וְ ֨כֹל ְּב ֥כֹור ָא ָ ֛דם ְּב ָב ֶנ֖יָך ִּת ְפ ֶ ּֽדה‬

‫ יג וְ ָכל ֻּב ְכ ָרא ִּד ְח ָמ ָרא‬. ָ‫ ִּדיהֹון ָלְך ִּד ְכ ִרין ַּת ְק ֵּדיׁש ֳק ָדם יְ י‬,‫ֳק ָדם יְ יָ ; וְ ָכל ָּפ ַתח וְ ַלד ְּב ִע ָירא‬ .‫ ִּת ְפרּוק‬,‫ וְ ִאם ָלא ִּת ְפרּוק וְ ִת ְק ֵפיּה; וְ ֹכל ֻּב ְכ ָרא ַּד ֲאנָ ָׁשא ִּב ְבנָ ְך‬,‫ִּת ְפרּוק ְּב ִא ְּמ ָרא‬ Rashi

‫רש״י‬

Expelido de um animal: [Em hebraico: sheguer] um feto abortado,

‫ וְ לִ ֶּמ ְדָך‬.‫ נֵ ֶפל ֶׁש ִּׁשּגְ ַרּתּו ִאּמֹו וְ ִׁש ְּל ַחּתּו ְּבל ֹא ִעּתֹו‬.‫ֶׁשגֶ ר ְּב ֵה ָמה‬ ‫כֹורה לִ ְפטֹור ֶאת ַה ָּבא ַא ֲח ָריו‬ ָ ‫ַה ָּכתּוב ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש ִּב ְב‬ ‫ וְ ַאף ֶׁש ֵאין נֵ ֶפל ָקרּוי ֶׁשגֶ ר ְּכמֹו‬.)‫(מכילתא; חולין סח ע״א‬ ,‫ ֲא ָבל זֶ ה ל ֹא ָּבא ֶא ָּלא לְ לַ ֵּמד ַעל ַהּנֵ ֶפל‬,88‫״ׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך״‬ ְ

que sua mãe expeliu / sheshigrato sendo posto para fora antes da hora.

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

O texto ensina que este feto é consagrado do ponto de vista da primogenitura para liberar o próximo a nascer de ser considerado um primogênito. Assim também, o animal que nasce sem ter

sido abortado também é chamado de sheguer, como consta: “a

descendência / shegar de seu gado”88. Mas este versículo veio para nos ensinar a respeito do feto abortado, porque a Escritura já havia

declarado: “o que abre o útero” [então este versículo não teria motivo para vir e repetir o que já havia sido ensinado a respeito].

‫ֹאמר ַאף ְּבכֹור‬ ַ ‫ וְ ִאם ּת‬.‫״ּכל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם״‬ ָ ‫ֶׁש ֲה ֵרי ְּכ ָבר ָּכ ַתב‬ ‫״ּב ְב ָק ְרָך‬ ִ ‫ּופ ַרׁש ְּב ָמקֹום ַא ֵחר‬ ֵ ‫ ָּבא‬,‫ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ְּב ַמ ְׁש ָמע‬ ‫ ״וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ָכל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם״‬,‫ לָ ׁשֹון ַא ֵחר יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש‬.89‫ּובצֹאנְ ָך״‬ ְ :‫ִּב ְבכֹור ָא ָדם ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּבר‬

E se supusermos que também o primogênito do animal impuro

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

estaria destinado à primogenitura? Para esclarecer isso é que veio a Escritura e explicou num outro lugar “de seu gado e de seu rebanho”89. [O que não inclui o primogênito de um animal impuro].

É também possível explicar de outra maneira que as palavras “trará tudo que abre o útero”

[do início deste versículo]

se referem ao

primogênito do homem. {Mechilta}

13. Jumento primogênito: Mas não o primogênito de outros animais impuros {Mechilta}. Este é um decreto da Escritura porque os primogênitos dos egípcios foram comparados aos jumentos.

Além disso, porque os burros ajudaram aos israelitas em sua

saída do Egito, carregando prata e ouro dos egípcios. {Bechorot 5b}

Você deve redimir por um cordeiro: Ele deve dar o cordeiro para um cohen / sacerdote. O jumento primogênito passará a poder ser usado, e o cordeiro tornar-se-á uma propriedade profana do sacerdo-

‫ ּוגְ זֵ ַרת‬,‫ וְ ל ֹא ֶּפ ֶטר ְׁש ָאר ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה‬.‫(יג) ֶּפ ֶטר ֲחמֹור‬ ‫ וְ עֹוד‬.‫מֹורים‬ ִ ‫כֹורי ִמ ְצ ַריִ ם לַ ֲח‬ ֵ ‫ לְ ִפי ֶׁשּנִ ְמ ְׁשלּו ְּב‬,‫ַה ָּכתּוב ִהיא‬ ‫[ׁש ֵאין לְ ָך ֶא ָחד‬ ֶ ‫יא ָתן ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬ ָ ‫יצ‬ ִ ‫ֶׁש ִּסּיְ עּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב‬ ‫מֹורים] ְטעּונִ ים ִמ ַּכ ְס ָּפם‬ ִ ‫ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּלֹא נָ ַטל ַה ְר ֵּבה ֲח‬ :)‫ּומ ְּז ָה ָבם ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם (בכורות ה ע״ב‬ ִ ,‫ּופ ֶטר ֲחמֹור ֻמ ָּתר ְּב ַהּנָ ָאה‬ ֶ ‫נֹותן ֶׂשה לַ ּכֹ ֵהן‬ ֵ .‫ִּת ְפ ֶדה ְב ֶׂשה‬ :)‫וְ ַה ֶּׂשה חּולִ ין ְּביַ ד ּכֹ ֵהן (שם ט ע״ב‬

te. {Bechorot 9a, b} [como o cordeiro não tem santidade, poderá ser usado pelo sacerdote como o mesmo quiser.]

88. Deuteronômio 7:13. 89. Deuteronômio 15:19.

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 44

Chumash: Shabat 129 / Êxodo - Parashat Bô

13 : 12 - 15

14

Quando seu filho lhe perguntar no futuro: ‘O que é isso?’ Você deve lhe dizer: ‘Com uma mão forte D’us nos tirou do Egito, da casa de escravidão. 15 Quando o Faraó se recusou a nos enviar, D’us matou todos os primogênitos no Egito, desde o homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico a D’us todo macho primogênito e Maftir

‫[מפטיר] יד וְ ָה ָ֞יה ִ ּֽכי־יִ ְׁש ָ ֽא ְלָך֥ ִבנְ ָך֛ ָמ ָ ֖חר‬ ‫אמֹר ַמה־ּז֑ ֹאת וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֣ת ֵא ֔ ָליו ְּב ֣חֹזֶ ק‬ ֣ ‫ֵל‬ ‫הֹו֛ה ִמ ִּמ ְצ ַ ֖ריִ ם ִמ ֵ ּ֥בית‬ ָ ְ‫יאנּו י‬ ֧ ָ ‫ֹוצ‬ ִ ‫ָ֗יד ֽה‬ ‫י־ה ְק ָ ׁ֣שה ַפ ְרע ֹ֘ה‬ ִ ‫ טו וַ יְ ִ֗הי ִ ּֽכ‬:‫ֲע ָב ִ ֽדים‬ ‫כֹור‬ ֙ ‫ל־ּב‬ ְ ‫הֹו֤ה ׇּכ‬ ָ ְ‫ְל ַׁש ְּל ֵ֒חנ ּ֒ו וַ ַּי ֲֽה ֨ר ֹג י‬ ‫ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ְּב ֥כֹר ָא ָ ֖דם וְ ַעד־‬ ‫ל־ּכן֩ ֲא ִ֨ני ז ֵֹ֜ב ַח ַ ֽליהֹוָ ֗ה‬ ֵ ‫ְּב ֣כֹור ְּב ֵה ָ ֑מה ַע‬

Rashi

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

,‫ וְ ֵת ַימר ֵליּה ִּב ְתקֹוף יַ ד ַא ְּפ ַקנָ א יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬:‫ ְמ ַחר ְל ֵמ ַימר ָמא ָּדא‬,‫יד וִ ֵיהי ֲא ֵרי יִ ְׁש ֲא ִלּנָ ְך ְּב ָרְך‬ ,‫ ְּוק ַטל יְ יָ ָּכל ֻּב ְכ ָרא ְּב ַא ְר ָעא ְּד ִמ ְצ ַריִ ם‬,‫חּותנָ א‬ ַ ‫ ַּכד ַא ְק ִׁשי ַּפ ְר ֹעה ְל ַׁש ָּל‬,‫ טו וַ ֲהוָ ה‬.‫ּדּותא‬ ָ ‫ִמ ֵּבית ַע ְב‬ ,‫ ָּכל ָּפ ַתח וְ ַלד ִּד ְכ ַרּיָ א‬, ָ‫ִמ ֻּב ְכ ָרא ַּד ֲאנָ ָׁשא וְ ַעד ֻּב ְכ ָרא ִּד ְב ִע ָירא; ַעל ֵּכין ֲאנָ א ָּד ַבח ֳק ָדם יְ י‬

Você lhe quebrará a nuca: A quebra de sua nuca é feita com um machado que o atinge por trás e o mata. {Bechorot 13a} Uma

‫רש״י‬

‫ הּוא‬.)‫הֹורגֹו (שם יג ע״א‬ ְ ְ‫חֹוריו ו‬ ָ ‫קֹופיץ ֵמ ֲא‬ ִ ‫עֹורפֹו ְּב‬ ְ .‫וַ ֲע ַר ְפּתֹו‬ :)‫יכְך יַ ְפ ִסיד ָממֹונֹו (מכילתא‬ ָ ‫ִה ְפ ִסיד ָממֹונֹו ֶׁשל ּכֹ ֵהן לְ ִפ‬

vez que o dono não redimiu o jumento por um cordeiro, causando perda de dinheiro ao sacerdote, ele também perderá o seu dinheiro. {Bechorot 10b}

‫ ִּפ ְדיֹונֹו ָקצּוב‬90‫ ָח ֵמׁש ְסלָ ִעים‬.‫וְ כֹ ל ְּבכֹור ָא ָדם ְּב ָבנֶ יָך ִּת ְפ ֶדה‬ :)‫טז‬:‫ְּב ָמקֹום ַא ֵחר (במדבר יח‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Todo primogênito dentre seus filhos você deve redimir: Cinco

sélas é o valor a ser pago por sua redenção, conforme estipulado 90

num outro lugar. {Números 18:16}

14. Quando seu filho lhe perguntar no futuro: [Em hebraico:

machar / amanhã] Existe um “amanhã” imediato e existe um “amanhã” no futuro como este, e como em “e diriam os seus filhos no tempo

vindouro / machar para nossos filhos”91, [sendo que este versículo se refere]

‫ יֵ ׁש ָמ ָחר ֶׁשהּוא ַע ְכ ָׁשו וְ יֵ ׁש ָמ ָחר‬.‫(יד) ִּכי יִ ְׁש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר‬ ‫יכם‬ ֶ ֵ‫ֹאמרּו ְבנ‬ ְ ‫״מ ָחר י‬ ָ ‫ּוכגֹון‬ ְ ‫ ְּכגֹון זֶ ה‬,‫ֶׁשהּוא לְ ַא ַחר זְ ַמן‬ :)‫אּובן (מכילתא‬ ֵ ‫ּובנֵ י ְר‬ ְ ‫ ִּד ְבנֵ י ּגָ ד‬91‫לְ ָבנֵ ינּו״‬

aos filhos de Gad e Reuven. {Mechilta}

O que é isso?: Esta é a pergunta da criança “tola” que não sabe como

colocar a sua questão em profundidade, e por isso faz uma pergunta de forma geral: “O que é isso?” Em outra parte das Escrituras consta: “Quais são os testemunhos, os estatutos e os juízos, etc.?”92. Esta é a pergunta do filho “sábio”. A Torá menciona a respeito dos quatro filhos: o ingênuo, o perverso, aquele que não sabe como perguntar e aquele que pergunta de forma sábia. {Yerushalmi Pessachim 10:4, Mechilta}

‫יֹוד ַע לְ ַה ֲע ִמיק ְׁש ֵאלָ תֹו‬ ֵ ‫ זֶ ה ִּתינֹוק ִט ֵּפׁש ֶׁש ֵאינֹו‬.‫ַמה ּזֹאת‬ ‫״מה‬ ָ ‫אֹומר‬ ֵ ‫ּוב ָמקֹום ַא ֵחר הּוא‬ ְ .‫״מה ּזֹאת״‬ ַ ‫ׁשֹואל‬ ֵ ְ‫סֹותם ו‬ ֵ ְ‫ו‬ ‫ ֲה ֵרי זֹאת ְׁש ֵאלַ ת ֵּבן‬92‫ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים וגו׳״‬ ‫ וְ ֶׁש ֵאינֹו‬,‫ ָר ָׁשע‬,‫ ָּתם‬,‫תֹורה ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים‬ ָ ‫ ִּד ְּב ָרה‬.‫ָח ָכם‬ ‫ּׁשֹואל ֶּד ֶרְך ָח ְכ ָמה (מכילתא; ירושלמי‬ ֵ ‫ וְ ַה‬,‫יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול‬ ֵ :)‫ד‬:‫פסחים י‬

90. Há sete tipos básicos de pesos de metal com valores monetários mencionados nas Escrituras: kikar, manê, shekel, beka, guerá, pim e kessitá, sendo que os demais têm um fator de conversão em relação a estes. 91. Josué 22:24. 92. Deuteronômio 6:20.

45 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Parashat Bó ‫ טז‬- ‫ טו‬: ‫יג‬

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 130

redimo todo primogênito dos meus filhos’. 16 [Essas palavras] serão um sinal sobre seu braço e totafot entre seus olhos, porque com mão forte D’us nos tirou do Egito.”

‫ל־ּב ֥כֹור‬ ְ ‫ל־ּפ ֶ֤טר ֶ ֨ר ֶח ֙ם ַהּזְ ָכ ִ ֔רים וְ ׇכ‬ ֶ ‫ׇּכ‬ ‫ל־י֣ ְֽד ָ֔כה‬ ָ ‫אֹות ַע‬ ֙ ‫ טז וְ ָה ָי֤ה ְל‬:‫ָּב ַנ֖י ֶא ְפ ֶ ּֽדה‬ ‫ֹוט ֖פֹת ֵּב֣ין ֵע ֶינ֑יָך ִ ּ֚כי ְּב ֣חֹזֶ ק ָ֔יד‬ ָ ‫ּול ֽט‬ ְ ‫ ס ס ס‬:‫הֹו֖ה ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ָ ְ‫יאנּו י‬ ֥ ָ ‫ֹוצ‬ ִ ‫ֽה‬

.‫ ַא ְּפ ַקנָ א יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‬,‫ ֲא ֵרי ִּב ְתקֹוף יַ ד‬:‫ וְ ִל ְת ִפ ִּלין ֵּבין ֵעינָ ְך‬,‫וִ ֵיהי ְל ָאת ַעל יְ ָדְך‬

‫טז‬

.‫ ֶא ְפרּוק‬,‫וְ ָכל ֻּב ְכ ָרא ִּד ְבנַ י‬

Rashi

‫רש״י‬

16. Totafot: Tefilin. Uma vez que as caixas dos tefilin são compostas

/ hatef para o sul”93 e “não proclames / al tatifu”94, que é uma

‫ וְ ַעל ֵׁשם ֶׁש ֵהם‬,)‫ ְּת ִפ ִּלין (אונקלוס‬.‫טֹוט ֹפת ֵּבין ֵעינֶ יָך‬ ָ ְ‫(טז) ּול‬ ‫ ָטט ְּב ַכ ְת ִּפי ְׁש ַּתיִ ם ַּפת‬,‫״טֹוטפֹות״‬ ָ ‫ַא ְר ָּב ָעה ָב ִּתים ְקרּויִ ין‬ ‫ּומנַ ֵחם ִח ְּברֹו ִעם‬ ְ .)‫יקי ְׁש ַּתיִ ם (סנהדרין ד ע״ב‬ ֵ ‫ְּב ַא ְפ ִר‬ 94 93 ‫ ְּכמֹו‬,‫ לְ ׁשֹון ִּדּבּור‬, ‫״אל ַּת ִּטיפּו״‬ ַ , ‫״וְ ַה ֵּטף ֶאל ָּדרֹום״‬ ‫רֹואה‬ ֶ ‫ ֶׁש ָה‬,‫מּורה ְּב ַפ ְר ָׁשה ִראׁשֹונָ ה‬ ָ ‫ ָה ֲא‬95‫״ּולְ זִ ָּכרֹון ֵּבין ֵעינֶ יָך״‬ :‫ׁשּורים ֵּבין ָה ֵעינַ יִ ם יִ זְ ּכֹור ַהּנֵ ס וִ ַיד ֵּבר ּבֹו‬ ִ ‫אֹותם ְק‬ ָ

expressão de “fala” e “por memória entre seus olhos”95, que está

‫חסלת פרשת בא‬

de quatro compartimentos, elas são chamadas de totafot. A palavra tot em copta significa dois, e fot em afriki (frígio) significa dois {Menachot 34b} [assim 2 +2 = 4 caixas de tefilin]. Menachem {Machberet Menachem pág. 99}, no entanto,

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

conectou o significado da palavra totafot com falar como em “falar

na primeira porção porque quem os vê amarrados entre os olhos lembrará do milagre e falará dele.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

93. Ezequiel 21:2. 94. Miquéias 2:6. 95. Êxodo 13:9.

Q

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 46

Chumash: Haftará 131 / Êxodo - Parashat Bô

haftará Bô

HAFTARÁ PARA BÔ

‫הפטרה בא‬

(Yirmiáhu 46:13-28)

)‫כח‬-‫ יג‬,‫(ירמיהו מו‬

Esta Haftará descreve a retribuição de D’us contra o Egito 46:13

‫ׁשר ִּד ֶּב֣ר יְ הֹוָ ֔ה ֶ ֽאל־‬ ֣ ֶ ‫מו יג ַה ָּד ָב ֙ר ֲא‬ ‫אּצ ֙ר‬ ַ ‫ּוכ ְד ֶר‬ ַ ‫יִ ְר ְמ ָי֖הּו ַהּנָ ִ ֑ביא ָל ֗בֹוא נְ ֽב‬ :‫ת־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם‬ ֥ ֶ ‫ֶ ֣מ ֶלְך ָּב ֶ֔בל ְל ַה ּ֖כֹות ֶא‬ ‫יד ַה ִּג֤ידּו ְב ִמ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם וְ ַה ְׁש ִ ֣מיעּו ְב ִמגְ ּ֔דֹול‬ ‫ּוב ַת ְח ַּפנְ ֵ ֑חס ִא ְמ ֗רּו‬ ְ ‫וְ ַה ְׁש ִ ֥מיעּו ְב ֹ֖נף‬ ‫י־א ְכ ָ ֥לה ֶ ֖ח ֶרב‬ ֽ ָ ‫ִה ְתיַ ֵּצ ֙ב וְ ָה ֵכ֣ן ֔ ָלְך ִ ּֽכ‬ ‫יריָך ֣ל ֹא‬ ֑ ֶ ‫ טו ַמ ּ֖ד ַּוע נִ ְס ַ ֣חף ַא ִּב‬:‫יביָך‬ ֽ ֶ ‫ְס ִב‬ ‫ּכֹוׁשל‬ ֑ ֵ ‫ טז ִה ְר ָ ּ֖בה‬:‫הֹו֖ה ֲה ָד ֽפֹו‬ ָ ְ‫ָע ַ֔מד ִ ּ֥כי י‬ ‫רּו‬ ֙ ‫אמ‬ ְ ֹ ‫ל־ר ֗ ֵעהּו וַ ּֽי‬ ֵ ‫ּגַ ם־נָ ֞ ַפל ִ ֣איׁש ֶא‬ ‫ל־א ֶר ֙ץ‬ ֶ֨ ‫ל־ע ֵּ֗מנּו וְ ֶא‬ ַ ‫ׁש ָבה ֶא‬ ֣ ֻ ָ‫ּומה ׀ וְ נ‬ ָ ‫֣ק‬ ‫ יז ָ ֽק ְר ֖אּו‬:‫ּיֹונֽה‬ ָ ‫ֹול ְד ֵּ֔תנּו ִמ ְּפ ֵנ֖י ֶ ֥ח ֶרב ַה‬ ַ ‫ֽמ‬ ‫ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם ָׁש ֔אֹון‬ ִ ‫ָ ׁ֑שם ַּפ ְר ֤עֹה ֶ ֽמ ֶל‬ ‫י־אנִ ֙י נְ ֻאם־‬ ָ֨ ‫ יח ַח‬:‫ּמֹועד‬ ֽ ֵ ‫ֶ ֽה ֱע ִ ֖ביר ַה‬ ‫הֹו֥ה ְצ ָב ֖אֹות ְׁש ֑מֹו ִ ּ֚כי ְּכ ָת ֣בֹור‬ ָ ְ‫ַה ֶּ֔מ ֶלְך י‬ ‫ יט ְּכ ֵל֤י‬:‫ּוכ ַכ ְר ֶ ֖מל ַּב ָּי֥ם יָ ֽבֹוא‬ ְ ‫ֶ ּֽב ָה ִ ֔רים‬ ‫ת־מ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ ִ ‫יֹוׁש ֶבת ַּב‬ ֖ ֶ ‫גֹול ֙ה ֲע ִ ׂ֣שי ֔ ָלְך‬ ָ ‫ִ ּֽכי־נ ֹ֙ף ְל ַׁש ָ ּ֣מה ִ ֽת ְה ֶ֔יה וְ נִ ְּצ ָ ֖תה ֵמ ֵ ֥אין‬ ‫ה־פ ָּי֖ה ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ ִ ‫ כ ֶעגְ ָ ֥לה יְ ֵ ֽפ‬:‫יֹוׁשב‬ ֵֽ ‫יה‬ ָ ‫ם־ׂש ִכ ֶ ֤ר‬ ְ ַ‫ כא ּג‬:‫ֶ ֥ק ֶרץ ִמ ָּצ ֖פֹון ָ ּ֥בא ָ ֽבא‬ ‫ם־ה ָּמה‬ ֧ ֵ ַ‫ְב ִק ְר ָּב ּ֙ה ְּכ ֶעגְ ֵל֣י ַמ ְר ֵּ֔בק ִ ּֽכי־ג‬ ‫ִה ְפנ֛ ּו ָנ֥סּו יַ ְח ָ ּ֖דיו ֣ל ֹא ָע ָ ֑מדּו ִ ּ֣כי י֥ ֹום‬ :‫יהם ֵ ֥עת ְּפ ֻק ָּד ָ ֽתם‬ ֖ ֶ ‫ידם ָ ּ֥בא ֲע ֵל‬ ֛ ָ ‫ֵא‬ ‫י־ב ַ ֣חיִ ל יֵ ֔ ֵלכּו‬ ְ ‫קֹולּ֖ה ַּכּנָ ָ ֣חׁש יֵ ֵלְ֑ך ִ ּֽכ‬ ָ ‫כב‬ :‫ּמֹות ָ ּ֣באּו ֔ ָלּה ְּכ ֽח ְֹט ֵ ֖בי ֵע ִ ֽצים‬ ֙ ‫ּוב ַק ְר ֻּד‬ ְ

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

A palavra que o Senhor falou a Yirmiáhu, o profeta, como Nevuchadretsar, rei da Babilônia, viria para ferir a terra do Egito. 14 “Anunciem no Egito! Proclamem em Migdol! Façam ouvir em Nof e em Tachpanches! Digam (ao Faraó): Fique de pé e prepare-se, pois a espada já devorou todos os teus arredores. 15 Por que cada um dos teus valentes foi derrotado? Nenhum ficou de pé porque o Senhor (os) empurrou. 16 Ele fez muitos tropeçarem; na verdade, um (soldado estrangeiro) caiu contra o outro, e eles disseram: ‘Ergamo-nos e retornemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, (vamos fugir do Egito e escapar) da espada dominadora (de Nevuchadretsar)’. 17 Eles clamaram (nas barracas do exército babilônico): ‘Faraó, o fanfarrão (sobre sua força) rei do Egito, deixou o tempo (da guerra) passar. (Ele não veio para a guerra porque ele está aterrorizado)’. 18 Como Eu vivo, disse o Rei, Cujo Nome é D’us das Hostes, como (o monte) Tabor (está firmemente estabelecido) entre as montanhas e o (monte) Carmel junto ao mar (e imóvel), assim ele (Nevuchadretsar) virá! 19 Faze para ti vasos de exílio (um jarro do qual possa beber, uma vasilha para trabalhar a massa), ó filha (que) moras no Egito (em segurança), pois Nof será uma desolação e uma ruína sem habitante. 20 O Egito (era) um belo (país, como um) bezerro, mas um chifre escornador (Nevuchadretsar, certamente) está vindo do norte (da Babilônia)! 21 Mesmo seus (grandes) ministros dentro dela são como bezerros cevados (para o abate), pois eles também se voltarão e fugirão juntos, eles não ficarão de pé (para a guerra), pois o dia da sua tragédia terá chegado sobre eles, o tempo de sua punição. 22 A voz (do Egito será ouvida de longe) como a de uma cobra, pois eles marcharão com (grande) exército, e com machados eles chegarão contra ela, como aqueles que derrubam árvores.

47 | Veshinantam: Bó, 5781

www.maayanot.com.br

Chumash: Haftará ‫הפטרה בא‬ 23

‫ פרשת בא‬- ‫ ספר שמות‬/ 132

‫כג ָ ּֽכ ְר ֤תּו יַ ְע ָר ּ֙ה נְ ֻאם־יְ הֹוָ ֔ה ִ ּ֖כי ֣ל ֹא‬ ‫ּבּו ֵ ֽמ ַא ְר ֶּ֔בה וְ ֵ ֥אין ָל ֶ ֖הם‬ ֙ ‫ֵי ָֽח ֵ ִ֑קר ִ ּ֤כי ַר‬ ‫ת־מ ְצ ָ ֑ריִם נִ ְּת ָנ֖ה‬ ִ ‫יׁשה ַּב‬ ָ ‫ כד ה ִ ֹ֖ב‬:‫ִמ ְס ָ ּֽפר‬ ‫ כה ָא ַמר֩ יְ הֹוָ ֨ה ְצ ָב ֜אֹות‬:‫ם־צ ֽפֹון‬ ָ ‫ְּבַי֥ד ַע‬ ‫ל־א ֣מֹון‬ ָ ‫פֹוק ֙ד ֶא‬ ֵ ‫ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵ֗אל ִהנְ ִנ֤י‬ ֣ ֵ ‫ֱא‬ ‫ל־מ ְצ ַ ֔ריִם וְ ַעל־‬ ִ ‫ל־ּפ ְרע ֹ֙ה וְ ַע‬ ַ ‫ִמ ּ֔נ ֹא וְ ַע‬ ‫ל־ּפ ְר ֔עֹה וְ ַ ֥על‬ ַ ‫֑יה וְ ֨ ַע‬ ָ ‫ל־מ ָל ֶכ‬ ְ ‫יה וְ ַע‬ ָ ‫ֹלה‬ ֖ ֶ ‫ֱא‬ ‫ׁשי‬ ֣ ֵ ‫ כו ּונְ ַת ִּ֗תים ְּביַ ֙ד ְמ ַב ְק‬:‫ַה ּֽב ְֹט ִ ֖חים ּֽבֹו‬ ‫ְך־ּב ֶ ֖בל‬ ָ ‫אּצר ֶ ֽמ ֶל‬ ֥ ַ ‫ּוכ ְד ֶר‬ ַ ‫ּובַי֛ד נְ ֽב‬ ְ ‫נַ ְפ ָׁ֔שם‬ ‫ימי־‬ ֵ ‫י־כ֛ן ִּת ְׁש ּ֥כֹן ִ ּֽכ‬ ֵ ‫ד־ע ָב ָ ֑דיו וְ ַ ֽא ֲח ֵר‬ ֲ ַ‫וְ ְבי‬ ‫ירא‬ ֞ ָ ‫ל־ּת‬ ִ ‫ כז ְ ֠ו ַא ָּתה ַא‬:‫הֹוה‬ ֽ ָ ְ‫ֶ ֖ק ֶדם נְ ֻאם־י‬ ‫ל־ּת ַ ֣חת יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ֠ ִּכי ִ ֽהנְ ִנ֤י‬ ֵ ‫ַע ְב ִ ּ֤די ַי ֲֽעק ֹ֙ב וְ ַא‬ ‫ֹוׁש ֲע ָ֙ך ֵ ֽמ ָר ֔חֹוק וְ ֶ ֽאת־זַ ְר ֲעָך֖ ֵמ ֶ ֣א ֶרץ‬ ֽ ִ ‫ֽמ‬ ‫ִׁש ְבָי֑ם וְ ָ ׁ֧שב יַ ֲע ֛קֹוב וְ ָׁש ַ ִ֥קט וְ ַׁש ֲא ַנֽ֖ן‬ ‫ירא‬ ֞ ָ ‫ל־ּת‬ ִ ‫ כח ֠ ַא ָּתה ַא‬:‫וְ ֵ ֥אין ַמ ֲח ִ ֽריד‬ ‫ַע ְב ִ ּ֤די ַי ֲֽעק ֹ֙ב נְ ֻאם־יְ הֹוָ ֔ה ִ ּ֥כי ִא ְּתָך֖ ָ ֑אנִ י‬ ‫ל־הּגֹויִ ֣ם ׀ ֲא ֶ ׁ֧שר‬ ַ ‫ִּכי֩ ֶא ֱע ֶׂ֨שה ָכ ֜ ָלה ְּב ׇכ‬ ‫ׂשה ָכ ֔ ָלה‬ ֣ ֶ ‫א־א ֱע‬ ֶ ֹ ‫א ְת ָ֙ך ֽל‬ ֹ ֽ ְ‫ִה ַּד ְח ִ ּ֣תיָך ָׁ֗ש ָּמה ו‬ : ָ‫וְ יִ ַּס ְר ִּ֨ת ֙יָך ַל ִּמ ְׁש ֔ ָּפט וְ נַ ֵ ּ֖קה ֥ל ֹא ֲאנַ ֶ ּֽקּך‬

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Eles cortarão sua floresta, diz D’us, pois (a vastidão do exército babilônico) está acima de qualquer cálculo, pois eles são mais numerosos que gafanhotos. 24 A filha do Egito será humilhada, entregue à mão de um povo do norte. 25 Disse o D’us das Hostes, o D’us de Israel: “Eis que Eu decretei sobre a multidão de Nó (Alexandria) e sobre o Faraó e sobre o Egito e sobre os seus deuses e sobre seus reis; (e assim como punirei) o Faraó e (punirei) todos que nele confiam. 26 E Eu os entregarei à mão daqueles que buscam suas vidas, à mão de Nevuchadretsar, rei da Babilônia, e à mão dos seus servos; mas depois (de quarenta anos) eles terão paz como nos dias de outrora”, diz D’us. 27 “Mas tu, não temas, Meu servo Yaacov” (depois de ter visto o Egito retornar tão rapidamente do exílio em um país próximo), e não te amedrontes, ó Israel, pois Eu te livrarei de longe, e tua descendência, da terra do teu cativeiro, e Yaacov retornará e estará tranquilo e satisfeito, e ninguém o fará tremer. 28 “Tu não temas, Meu servo Yaacov”, diz D’us, “pois Eu estou contigo; embora Eu dê um fim a todas as nações nas quais te espalhei, a ti não darei um fim; Eu te punirei com justiça, mas eu não te destruirei completamente (nem te removerei do mundo)”.

Q

Torá Rashi – Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 48

‫קודש‬ ‫אגרות‬ Cartas do Rebe Extraído do Livro "As Cartas do Rebe" – Editora Maayanot Editor Responsável: Rabino Y. David Weitman Editor Adjunto: Rabino Levi Weitman

‫לכבוד יום הבהיר יו״ד שבט יום ההילולא של כ״ק אדמו״ר הריי״ץ זי״ע‬ ‫ותחילת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר הרבי מליובאוויטש‬

O QUE FAZER EM YUD SHVAT? Segue abaixo uma carta do Rebe Shilta sobre qual deve ser o procedimento por ocasião da data de Yud (dez de) Shevat, Yortsait do Rebe Anterior, de abençoada memória (a qual foi escrita pouco antes do primeiro Yortsait). Com a Graça de D’us, Rosh Chodesh Shevat, 5711 Brooklyn, New York. A todos os adeptos, discípulos, seguidores ou simpatizantes de meu mestre e sogro, o Rebe (Anterior) que repouse em paz e que seu mérito nos proteja. Que D’us esteja convosco.  Paz e Bênção! Em resposta à pergunta de muitos, a respeito de uma detalhada programação para o décimo dia de Shevat que venha para o bem - dia do Yortsait de meu mestre e sogro, o Rebe Anterior, por meio desta sugiro que: • No Shabat antes do Yortsait, todos procurem ser chamados à Tora. Se o número de Aliyot (8) não for suficiente - que seja feita a leitura da Torá em recintos diversos, porém nunca acrescentando Aliyot ao número usual de chamados. • Procurem escolher para Maftir o mais eminente do grupo com o consentimento da

maioria do Minyan - ou através de um sorteio. • Escolham e nomeiem quem será o Chazan no dia do Yortsait, sendo o mais correto dividir as orações, de forma que um reze Arvit, outro Shacharit e um terceiro Minchá, para proporcionar este mérito a um maior número de Chassidim. • Acendam uma vela que dure 24 horas e, se possível, de cera. • Durante as orações, devem ser acesas cinco velas. • Após a Tefilá (pela manhã, depois da leitura do Tehilim), o Chazan deve estudar da Mishná o capítulo 24 do tratado Kelim e o capítulo 7 do tratado Mikvaot. Posteriormente, deverá dizer a Mishná Rabi Chananya Ben Acashya...Veyadir”, pronunciar silenciosamente algumas linhas do Tanya, e dizer o Cadish Derabanan. • Depois da oração de Arvit, deve ser recapitulado parte do Maamar (discurso chassídico) do dia do falecimento (que se inicia com a frase “Bati Legani”, impresso no Kuntres 74) oralmente. Não havendo alguém capaz de dizê-lo de cor, pode ser dito acompanhando-se o texto. O mesmo deve ser feito após a oração matinal, concluindo-o após a oração de Minchá. • Pela manhã, antes da oração, deverá ser estudado um capítulo de Tanya, o mesmo sendo feito após a oração de Minchá. (a carta continua na página 107)

49 | Veshinantam: Bó, 5781

‫פרשה‬ Insight diário da Parashá

Leilui Nishmat

Clara bat Motel z”l

Extraído do Livro "Sabedoria Todo Dia" (publicação do livro em breve) Produzido por: Chabad House Publications Edição Original: Daily Wisdom Baseado nos ensinamentos do Rebe de Lubavitch Compilação e Edição: Rabino Moshe Yaakov Wisnefsky Edição em português: Rabino Avraham Tzvi Beuthner Editor Geral: Rabino Chaim N. Cunin

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

118 17 Êxodo – Bô Domingo, de janeiro

domingo

PRIMEIRA LEITURA Êxodo 10:1–11

Na oitava praga ocorreu um grande enxame de gafanhotos que dizimou os extensos campos de cereais do Egito.

Nunca é demasiado tarde )‫ד‬:‫ (שמות י‬:‫ש ֵ ּל ַח ֶאת ַע ּ ִמי ִה ְננִי ֵמ ִביא ָמ ָחר ַא ְר ֶ ּבה ִ ּבגְ ֻבלֶ ָך‬ ַ ׁ ְ‫ִּכי ִאם ָמ ֵאן ַא ָּתה ל‬

[Moshé disse ao faraó:] “Se você recusa a deixar Meu povo sair, amanhã trarei gafanhotos para o seu território”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

O fato de D-us avisar o faraó que seria castigado por desobedecer às exigências de Moshé significa que a porta para o arrependimento ainda estava aberta. É verdade que D-us tinha “endurecido o coração” do faraó, transformando-o numa pessoa obstinada, mas isso só significava que era mais difícil para ele se arrepender. Se o faraó tivesse reunido força interior suficiente para obedecer à sua consciência, teria deixado os judeus saírem do Egito e, assim, ele poderia ter poupado a si mesmo e a todo o seu país da ruína iminente que os atingiu. As lições para nós são as seguintes: primeiro, não importa quão distanciados possamos sentir que estamos de D-us, e até mesmo quando parece que Ele fechou as portas para nós, nada pode impedir nosso esforço sincero para retornarmos a Ele. Este aparente distanciamento existe unicamente para nos inspirar a tomar uma resolução mais profunda e poderosa. Segundo, por mais longe que uma pessoa pareça estar de D-us, nunca devemos perder a esperança por ela. Com amor e amizade verdadeiros podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória, e com ajuda de D-us, ela voltará ao seu verdadeiro e Divino eu interior.1

1. Licutê Sichot, vol. 6, pp. 64–68.

51 | Veshinantam: Bó, 5781

Êxodo 10:12–23

Na nona praga, o Egito ficou imerso em uma escuridão absoluta

segunda- feira

SEGUNDA LEITURA

Segunda-feira, 18 de janeiro ‫ ה׳‬,‫יום שני‬ durante seis dias. Assim como nas outras pragas, esta ‫שבט‬ escuridão demonstrou aos egípcios o poder de D-us sobre eles. Além disso, esta escuridão, que não afetava aos judeus, lhes possibilitou circular entre os egípcios e ver onde escondiam suas riquezas. No entanto, também houve judeus que não quiseram abandonar o Egito; eles morreram durante a praga.

A futura redenção ‫ֹאמר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶֹשה נ ְֵטה יָ ְד ָך ַעל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וִ ִיהי‬ ֶ ‫וַ ּי‬ ְ ֶ ׁ‫ח‬ )‫כא‬:‫ (שמות י‬:‫ֹשך ַעל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וגו׳‬ D-us disse a Moshé: “Estenda a sua mão aos céus, e haverá escuridão sobre a terra do Egito”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

D-us não forçou aos judeus que não queriam abandonar ao Egito a sair de lá. Ao escolher permanecer ali, suas vidas perderam todo sentido e terminaram no sentido espiritual, pois eles rejeitaram assim à sua missão Divina e acabaram morrendo também fisicamente na praga da escuridão. Por outro lado, na futura redenção, até mesmo aqueles judeus que conscientemente não desejarem ser redimidos serão resgatados do exílio. Isto é porque, a partir do momento que D-us nos entregou a Sua Torá, Ele conectou a nossa essência com a Sua, tornando impossível nos opormos de alguma maneira à nossa conexão com Ele. Sem dúvida, podemos demonstrar exteriormente que nos opomos à nossa conexão com D-us, mas tudo isso seria apenas um ato superficial. Mais cedo ou mais tarde, nossa essência interior e profunda virá à tona e nos fará dignos de ser redimidos.2

2. Licutê Sichot, vol. 11, pp. 1–7.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 52

120

Êxodo – Bô

terça- feira

Terça-feira, 19 de janeiro TERCEIRA LEITURA

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

Êxodo 10:24–11:3

Depois da praga da escuridão, o faraó aceitou deixar o povo judeu sair, mas sob suas condições. Quando Moshé recusou estes termos, o faraó, encolerizado, expulsou Moshé.

O desejo de poder :‫ ִּכי ְ ּביוֹ ם ְרא ְֹת ָך ָפנַי ָּתמוּת‬. . . ‫ֹאמר לוֹ ַפ ְרעֹה לֵ ְך ֵמ ָעלָ י‬ ֶ ‫וַ ּי‬ )‫כח–כט‬:‫ (שמות י‬:‫ֹשה ֵּכן דִּ ַ ּב ְר ּ ָת וגו׳‬ ֶ ׁ ‫ֹאמר מ‬ ֶ ‫וַ ּי‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

O faraó disse [a Moshé:] “Retire-se daqui! No dia em que você ver [novamente] o meu rosto, morrerá!”. Moshé respondeu: “Você falou bem”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

Todo o mal é, na realidade, uma versão “decadente” — isto é, uma distorção — de alguma forma de santidade. O faraó era a expressão “decadente” da capacidade de D-us de passar por cima dos limites da natureza. Em seu modo “decadente”, este poder se converteu na indiferença arrogante do faraó em relação a toda autoridade que não fosse a dele. Neste contexto, quando o faraó disse a Moshé “no dia em que você ver o meu rosto, morrerá”, ele estava alertando-o inconscientemente de que ninguém pode contemplar a infinitude de D-us e sobreviver. Moshé concordou: nenhum ser criado, finito, pode experimentar a infinitude de D-us e continuar existindo como tal: será absorvido pela experiência e se “dissolverá” na infinitude de D-us. Entretanto, D-us não está preso às Suas próprias regras e pode permitir a um indivíduo “sobreviver” a essa experiência. E foi exatamente o que Ele fez com Moshé para lhe possibilitar destruir o mal do faraó — lhe revelou Seu poder sobrenatural através das pragas. Todos nós temos nosso “faraó” interno, ou seja, alguma obstinada oposição ou hostilidade à santidade. Quando derrotarmos a esse “faraó”, haveremos removido todos os outros obstáculos que nos impedem de ter uma vida positiva e saudável.3 3. Sêfer Hassichot 5752, vol. 1, p. 283; Sêfer Hassichot 5751, vol. 1, pp. 271–82. Ver Sêfer Hamaamarim 5704, pp. 119, 127.

53 | Veshinantam: Bó, 5781

As últimas três pragas: o Êxodo

QUARTA Quarta-feira, 20LEITURA de janeiro

121

Na décima e última praga, todos os primogênitos egípcios morreram instantaneamente à meia-noite do dia 15 de nissan. Antes disso, D-us havia ordenado ao povo judeu preparar um carneiro ou cabrito para abater e comê-lo naquela noite.

quarta- feira

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

Êxodo 11:4–12:20

Fugir do exílio )‫יא‬:‫ (שמות יב‬:‫ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן וגו׳‬

ֹ‫וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אֹתו‬

[D-us instruiu a Moshé para que dissesse ao povo:] “Vocês devem comer o [carneiro ou cabrito] apressadamente”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Apesar de os judeus terem renunciado à sua participação na cultura egípcia, os encantos do seu materialismo ainda exerciam certa fascinação sobre eles. Por isso, D-us teve de apressá-los a sair rapidamente do Egito, enquanto ainda estavam suficientemente impressionados pelas dez pragas, e dispostos a deixar o único lar que conheciam para se aventurar em algo duplamente desconhecido: o inóspito deserto e uma vida imbuída de santidade. O mesmo se aplica quando saímos de um “Egito” pessoal, ou seja, sempre que deixamos para trás a familiaridade de uma forma anterior de vida e nos elevamos a um novo nível de consciência Divina e seu correspondente estilo de vida. Para seguirmos em nosso novo caminho é crucial manter o nosso entusiasmo e ímpeto, tomando todas as medidas necessárias para não voltar aos hábitos anteriores. Na Redenção messiânica, no entanto, esta precaução não será necessária. Uma vez que essa redenção será absoluta e abarcará toda a realidade, não haverá possibilidade de retroceder à mentalidade do materialismo.4

4. Tanya, cap. 31; Or Hatorá, Bô, pp. 291–92; Torat Shmuel, Vecâcha (5637), caps. 1–4; Sêfer Hamaamarim 5737, pp. 191–99.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 54

122

Êxodo – Bô

quinta- feira

Quinta-feira, 21 de janeiro QUINTA LEITURA

‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬

Êxodo 12:21–28

D-us disse aos judeus que o animal que eles iriam comer nessa noite deveria ser chamado de “pêssach”. Ele deu-lhes também instruções sobre como prepará-lo e comê-lo.

Se preparar para a redenção pessoal ‫ וְ ִה ַ ּג ְע ֶּתם ֶאל ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף וְ ֶאל‬. . . ‫וּלְ ַק ְח ֶּתם ֲאגֻ דַּ ת ֵאזוֹ ב‬ )‫כב‬:‫ (שמות יב‬:‫שר ַ ּב ּ ָסף וגו׳‬ ֶ ׁ ‫ׁ ְש ֵּתי ַה ְּמז ּוזֹת ִמן ַהדָּ ם ֲא‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

[D-us instruiu a Moshé que dissesse ao povo:] “Peguem um feixe de hissopo e [com ele] apliquem o sangue [do Pêssach] na verga e nos dois batentes”.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

O batente direito da porta representa as boas ações; o esquerdo, as orações; e a verga que se encontra acima de ambos, o estudo da Torá. Juntos, os três configuram uma vida completa e equilibrada, que nos permite cumprir a nossa missão Divina de transformar este mundo numa moradia para D-us. A porta em si representa a nossa disposição de obedecer a vontade de D-us, já que tal compromisso é a porta de entrada para nossa participação ativa junto a Ele na retificação do mundo. O humilde hissopo que se emprega para aplicar o sangue sobre o batente da porta simboliza a abnegação pessoal que devemos cultivar para sermos receptivos à presença de D-us em nossas vidas. O próprio sangue representa a vitalidade da nossa alma animal, com a qual devemos realizar boas ações, rezar e estudar Torá. Todo êxodo pessoal de um “Egito” requer que apliquemos humildemente nossa vitalidade para as boas ações, a oração e o estudo da Torá, e que tudo seja realizado com um compromisso renovado à nossa missão Divina na vida.5

5. Sêfer Hamaamarim 5632, vol. 1, pp. 129, 284–85; Sêfer Hamaamarim 5678, pp. 239, 244–45; Sêfer Hamaamarim 5706, pp. 69–70, 76.

55 | Veshinantam: Bó, 5781

As últimas três pragas: o Êxodo

SEXTA LEITURA Êxodo22 12:29–51 Sexta-feira, de janeiro

123

Tal como Moshé havia predito, todos os varões primogênitos do Egito morreram exatamente à meia-noite. Então, os egípcios rogaram que os judeus partissem, dando-lhes prata, ouro e vestimentas em quantidade. As mulheres judias, confiantes que D-us realizaria milagres para eles, também levaram tamborins para celebrar.

sexta- feira

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

Fé na Redenção )‫לה‬:‫ (שמות יב‬:‫ָמל ֹת‬

ְׂ‫ וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּכלֵ י כֶ ֶסף וּכְ לֵ י זָ ָהב וּש‬. . . ‫וּבְ נֵי יִ שְׂ ָר ֵאל‬

Os israelitas . . . pediram utensílios de prata e ouro e roupas aos egípcios.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

Ao levar tamborins, as mulheres demonstraram mais fé e confiança em D-us que os homens. As mulheres de nossa geração também podem liderar o caminho ao demonstrar sua fé na iminência da Redenção final. Sem dúvida, até chegar esse momento, todos devemos sentir a amargura do exílio e rezar com fervor para que D-us termine com ele. Mas, ao mesmo tempo, nossa confiança inabalável que D-us cumprirá sua promessa de Redenção deve nos preencher de uma alegria transbordante. As mulheres, fortemente calcadas na sua fé inata e profundamente arraigada, já podem começar a celebrar a Redenção, inclusive com música e danças, o que inspirará os homens a seguir o seu exemplo.6

6. Sêfer Hassichot 5752, vol. 1, pp. 303–07.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 56

124

Êxodo – Bô

‫ י׳ שבט‬,‫שבת קודש‬

sábado

Shabat, 23 de janeiro SÉTIMA LEITURA Êxodo 13:1–16

D-us, então, disse aos judeus que deveriam celebrar o aniversário do Êxodo a cada ano como a festividade do Pêssach. Um dos principais aspectos desta celebração é relatar às crianças a história do Êxodo.

Pelas crianças )‫ח‬:‫ (שמות יג‬:‫וְ ִה ַ ּג ְד ּ ָת לְ ִבנ ְָך ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא לֵ אמֹר וגו׳‬

Você deverá contar a seu filho nesse dia.

‫�ם‬ ‫ְנ ָ תּ‬

‫ִ� ַ�נּ‬ ‫ְו שׁ‬

D-us nos ordena relatar a história do Êxodo, na noite de Pêssach, a quatro tipos de filhos: o sábio, o perverso, o simples e o que nem sabe perguntar. Curiosamente, o mandamento de recontar a história do Êxodo — que é a origem do Sêder de Pêssach anual — aparece justamente no contexto da descrição do “filho que não sabe perguntar”, o mais imaturo dos quatro tipos de crianças para quem devemos adaptar nossa descrição do Êxodo. Isto nos ensina que o nosso dever de contar sobre o Êxodo aplica-se principalmente a essa criança não iniciada. Precisamos encontrar as palavras adequadas para inspirar este tipo de criança com a gratidão a D-us por ter-nos libertado do antigo Egito e de todos os outros “Egitos” — passados, presentes, futuros, pessoais e coletivos. É por isso que o Êxodo do Egito foi absoluto: nenhum judeu permaneceu vivo por lá. Uma vez que o Êxodo abrangeu a todos, sua mensagem também deve abarcar cada indivíduo que possa compreendê-lo, ainda que isto implique de nossa parte um esforço fora do comum. Ao garantir que até mesmo “o filho que não sabe perguntar” entenda o significado do Êxodo, estaremos assegurando que todas as outras crianças também o façam, da mesma forma que, ao levantar a base de qualquer estrutura, o restante desta se eleva de forma automática.7

7. Sêfer Hamaamarim 5734–35, pp. 347–53.

57 | Veshinantam: Bó, 5781

O estudo diário do Tanya: Sua história, origem e importância Pode-se dizer que a evolução do Chitat data do início da história do movimento Chabad, estendendo-se do primeiro Rebe, Rabi Shneur Zalman de Liadi, o Alter Rebe (1754-1812), até o sétimo líder, o nosso Rebe. Não muito tempo depois que Rabi Shneur Zalman de Liadi publicou o Tanya, seus seguidores adotaram a prática de estudar semanalmente um dos seus capítulos inspiradores, e muitos deles estudavam um capítulo por dia, como uma forma de se preparar para servir a D'us com sinceridade do coração – i.e., a oração matinal meditativa, que caracteriza os chassidim. O sexto Rebe, Rabi Yossef Yitschac Schneersohn (1880-1950), com seu belo estilo descritivo, retrata o compromisso antigo de estudar uma porção diária do Tanya e sua recompensa espiritual: "O livro do Tanya é a 'Torá Escrita' da Chassidut… Durante aproximadamente 20 anos, o Alter Rebe escreveu o Tanya com precisão, sem deixar nada faltar ou sobrar. O aprendizado do Tanya é comparável ao Chumash, o qual todos estudam, mas ninguém pode afirmar que domina completamente. A santidade das suas letras desperta a essência da alma… O Alter Rebe, aceitando passar por intensos sofrimentos, esforçou-se nas rezas e súplicas. Tudo para que seu livro fosse adotado pelo povo de Israel e que, por meio dele, o conhecimento sobre a Divindade e temor a D'us fosse ampliado. A primeira parte do Tanya (a introdução e seus 53 capítulos) corresponde às parshiyot da Torá (54 parshiyot). O Alter Rebe ficou preso em sofrimento mortal por 53 dias, cada dia equivalente a um capítulo… Os primeiros chassidim liam um capítulo semanalmente, no decorrer da semana, como se estivessem lendo a porção semanal da Torá… O livro do Tanya tem o poder de impedir qualquer doença espiritual na época anterior ao Mashiach (ikveta demeshicha); suas letras removem desafios e ocultações; transformam a maldição em bênção. Com este estudo, vamos receber o Mashiach. Um capítulo do Tanya traz uma abundância de bênçãos e sucesso." (Igrot Côdesh Rayatz, vol. 4, pág. 269) Contudo, esta prática não continha nenhuma divisão específica ou um ciclo de estudo do Tanya com o propósito de um estudo diário. Era, principalmente, um costume informal dos chas-

sidim, não tendo sido oficialmente estabelecido por um Rebe. Após mudar-se da Europa para os Estados Unidos, Rabi Yossef Yitschac completou a árdua tarefa de dividir o Tanya de maneira que este pudesse ser estudado ao longo de um ano (com início em 19 de Kislev e término em 18 de Kislev do ano seguinte). Isto aconteceu no ano de 1943, apenas sete anos antes do seu falecimento e da transmissão da liderança para o seu genro, Rabi Menachem Mendel Schneerson – o sétimo Rebe. A divisão foi realizada em conjunto com um projeto sem-precedentes que Rabi Yossef Yitschac havia encarregado seu genro de criar: um livreto intitulado Hayom Yom– um calendário espiritual para os chassidim que registraria vários dos costumes Chabad, seus ensinamentos e histórias curtas – um por dia. Em especial, o calendário criado pelo sétimo Rebe de Chabad introduziria para os chassidim uma diretriz recém-criada: o estudo diário do Chitat. "Nesta obra, deve ser incluída, especificamente, uma tabela fixa sobre os estudos diários, que são pertinentes a todos, independente de seu nível (além do que cada um procura estudar de acordo com sua capacidade individual). Este estudo deve incluir: 1. O Chumash com a explicação de Rashi; 2. A recitação do Tehilim, após as orações matinais, de acordo a divisão mensal; 3. O Tanya como eu o dividi, uma porção para cada dia do ano." (Igrot Côdesh Rayatz, vol. 7, pág. 30) Assim, no calendário do Hayom Yom, em cada nota diária, antes de mais nada, encontram-se listadas as porções exatas do Chumash, Tehilim e Tanya que devem ser recitadas e estudadas naquele dia. O estudo do Chitat não era apenas uma sugestão. Era uma tacaná, uma determinação de um Rebe. De fato, o nosso Rebe frequentemente se referiu ao Chitat como tal, durante décadas, em sua volumosa correspondência com indivíduos e comunidades do mundo todo e das mais variadas afiliações judaicas. Ele convocou judeus de todas as partes do mundo para assumir este estudo, do qual eles se beneficiariam imensamente em espírito e nas necessidades materiais de suas vidas físicas.

‫תניא‬

Tanya

DIÁRIO

Em homenagem ao aniversário de

Chaim Natan ben Ida Hinda ‫שיחי׳‬ Para um ano de sucesso material e espiritual

Em homenagem ao aniversário de

R. Mendel ben Masha ‫שיחי׳‬ Para um ano de sucesso material e espiritual

Editora Beith Lubavitch Coordenação Geral: Rabino Yehoshua B. Goldman

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

Tanya: domingo

Capítulo Dezenove

315

de tal modo que ele não sente a ruptura violenta entre ele e D’us que é causada por cada pecado praticado. No entanto, se seus sentidos estão tão entorpecidos, por que até o pior pecador deseja e é capaz de sacrificar sua vida por D’us, quando sua fé é posta à prova? Como resposta, o Alter Rebe explica que a kelipá pode obstruir somente aqueles aspectos da alma que não afetam diretamente o nível de Chochmá da alma Divina. Contudo, em assuntos como a fé — que é derivada de Chochmá — a kelipá não pode penetrar nem obstruir. Conseqüentemente, em tais assuntos, o judeu está plenamente consciente de que sucumbir ao pecado significaria ser arrancado de D’us e, por isso, ele estaria mais decidido e pronto a renunciar à sua vida do que pecar. É isto o que Alter Rebe Domingo, 17 de janeiro ‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬ vai explicar agora:             

4 Shevat

Mas este exílio da faculdade da Chochmá afeta somente aquele seu aspecto que está disperso por toda Néfesh e a anima [energiza] com a vitalidade Divina. Estando no exílio, Chochmá esta impossibilitada de permear toda a alma e, através dela, permear todo o corpo, com o sentimento de auto-anulação perante D’us característico de Chochmá; de modo que, nesse estado de exílio, ela é incapaz de impedir alguém de pecar.

                      

Contudo, a raiz, o centro de Chochmá, na alma Divina, está no cérebro, e não se investe na “vestimenta rude” da kelipá sediada na parte esquerda do coração, num verdadeiro estado de exílio, isto é, a raiz e centro de Chochmá, no cérebro, não está impotente, incapaz de impedir alguém de pecar.

               

Ela está meramente adormecida, no caso dos perversos, não exercendo sua influência dentro deles, ou seja, não criando dentro dos judeus o espírito de auto-anulação diante de D’us que ela deveria criar, e isto apenas enquanto o Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 60

Tanya: domingo 316

Lições Sobre o Tanya

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

conhecimento e o entendimento deles estiverem preocupados com os prazeres mundanos. As faculdades da alma do “conhecimento” (Dáat) e “entendimento” (Biná) são inferiores à Chochmá; no entanto, o nível da Chochmá é impedido de agir sobre elas (e sobre as outras faculdades, ainda mais inferiores) enquanto elas estiverem imersas nos prazeres mundanos. Assim, a Chochmá da alma Divina deles (dos judeus perversos) está adormecida, e não morta. Ela não perdeu nada de sua força, de sua potência; ela somente está incapacitada de exercitá-las. Assim como quando uma pessoa dorme, ela retém a plena posse de suas faculdades, embora não possa usá-las.

              

Contudo, quando eles (os perversos) são confrontados com um teste em relação à sua fé que transcende o conhecimento lógico, mexendo com a própria essência da alma e a faculdade de Chochmá dentro dela (a fonte da fé),           

então ela “ergue-se do seu sono” (isto é, revela-se a Chochmá) e exerce sua influência com a força Divina que está investida nela (ou seja, sua influência consiste em despertar na pessoa um espírito de auto-sacrifício por D’us, como o Alter Rebe explica mais adiante).

    

Conforme está escrito: “Então D’us despertou como alguém que estava dormindo”.13 Este versículo refere-se também ao nível de Chochmá e à luz do Ein Sof investida nela, a qual estava antes num estado de “sono” — inativa — mas que “desperta” e exerce sua influência quando confrontada com uma prova de fé.

           A revelação da Chochmá faz com que até mesmo o pecador possa enfrentar o teste

de fé em D’us sem (recorrer a) qualquer raciocínio ou conhecimento que ele possa compreender que o motivaria a sacrificar sua vida por D’us, 13. Tehilim 78:65.

61 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

Tanya:317 domingo

Capítulo Dezenove

           

e a prevalecer sobre as kelipot e sobre os seus desejos em relação aos assuntos mundanos, tanto os permitidos como os proibidos, os quais ele estava acostumado a fazer, chegando até a desprezá-los, isto é, nesse estado de consciência em que ele está, pronto para se sacrificar por D’us, o pecador não somente domina como perde, totalmente, os seus desejos por prazeres mundanos, e os objetos dos seus desejos passados são agora detestáveis para ele,

    

e a escolher D’us como sua porção e seu destino, isto é, ele dedica a D’us suas faculdades internas — seu intelecto e suas emoções, que aqui são chamadas de “sua porção”, e também suas mais altas faculdades transcendentes — sua vontade e seu prazer, os quais são chamados aqui de “seu destino”,

      de modo que ele está preparado a

oferecer sua alma a D’us num ato de autosacrifício para santificar o Seu Nome.                

Embora as kelipot tenham prevalecido sobre ele por toda a sua vida, e ele fosse impotente contra elas, (ou seja, por mais que este pecador tenha sido dominado pelas kelipot durante toda a sua vida, até este momento, em que está dispos-

como os Rabinos disseram: “Os perversos estão sob o controle de seus corações”,14 isto é, sob controle da alma animal to a sacrificar sua vida por D’us)

da kelipá, situada na parte esquerda do coração,

                     

mesmo assim, quando ele enfrenta uma prova desafiando sua fé em D’us, (uma fé) cujo fundamento está naquele nível da alma Divina chamado de “os cumes da santidade”, isto é, a faculdade de Chochmá que é chamada de Côdesh — a fonte da santidade — como anteriormente explicado,

na qual está investida a luz do Ein Sof, bendito seja, 14. Bereshit Rabá 34:11.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 62

Tanya: domingo 318

Lições Sobre o Tanya

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

           

então todas as kelipot tornam-se nulas e desaparecem, como se nunca tivessem existido, na presença de Hashem.                            

Como está escrito: “Todas as nações (inclusive também as kelipot) nada são diante D’Ele”;15 e (consta também:) “Pois todos os Teus inimigos, oh D’us, (referindo-se às kelipot, que são as “inimigas de D’us”), perecerão, serão espalhados...”,16 e mais: “Como a cera derrete diante do fogo, assim o perverso perecerá”;17 e (consta também:) “Os montes (referindo-se, aqui também, às kelipot, que são comparadas aos montes “altos” por sua arrogância e soberba)

derreteram como cera”.18

Todos esses versículos ilustram como as kelipot somem quando é revelada a luz de D’us, encontrada na Chochmá da alma Divina. Portanto, apesar das kelipot, antes disso, terem estendido seu domínio sobre um pecador, ele é capaz de superá-las quando sua fé é desafiada. Vemos, assim, que todo judeu tem uma capacidade inata para superar as tentações graças ao “amor oculto” a D’us que está em sua alma, originário de sua faculdade de Chochmá. Ele só precisa despertá-la. O Alter Rebe explicará agora como este “amor oculto” também inclui o temor a D’us necessário para a observância dos mandamentos proibitivos.

             

A força da luz Divina do Ein Sof que está investida na faculdade da Chochmá da alma é tão intensa                  

que consegue expulsar e repelir a sitrá achará e as kelipot de tal modo, que elas não possam atingir até mesmo as suas “vestimentas” da alma, que são o pensamento, a fala e a ação, que expressam a fé da pessoa no D’us Único. 15. Yeshaiáhu 40:17. 16. Tehilim 92:10. 17. Tehilim 68:3. 18. Tehilim 97:5.

63 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

Capítulo Dezenove

Tanya: domingo

319

Isto é, não somente as kelipot não podem enfraquecer a fé de alguém, mas elas não podem sequer impedir que a sua fé se expresse no pensamento, na fala e na ação.

                         

Isto significa que a luz Divina investida em Chochmá possibilita (até ao judeu pecador) resistir a uma prova de fé e sacrificar-se por D’us, até mesmo a ponto de recusar a cometer um mero ato fútil que seja contrário à sua crença no D’us Único, como, por exemplo, prostrar-se diante de um ídolo, mesmo sem acreditar nele, em seu coração, de maneira alguma, em cujo caso não é sua fé (interior) que está sendo desafiada, e sim a sua expressão exterior de fé no ídolo, no ato de prostrar-se; e até mesmo por esta sua expressão de fé (contrária ao D’us Único) um judeu sacrificará sua vida.

                  

Assim também ele sacrificará sua vida para não falar falsamente (D’us nos livre) com referência ao D’us Único e Sua unicidade, ainda que suas palavras não reflitam seus verdadeiros sentimentos, pois seu coração é perfeito (íntegro) em sua crença em D’us. Esta disposição para o auto-sacrifício não é uma expressão do amor a D’us que se revela quando confrontado com uma prova de fé, pois seu amor não é diretamente afetado por tais ações ou palavras vazias. Na verdade, esta (disposição) expressa o temor contido no “amor oculto”, o temor de ser arrancado de D’us, de “romper” seu relacionamento com Ele através deste ato.

                   

Isto é chamado de “temor contido no amor”, que é o amor natural encontrado na alma Divina de todos os judeus, cujo desejo e vontade intrínsecos é unir-se à sua origem e fonte — a luz do bendito Ein Sof.                    

Pois, por causa deste profundo amor e deste desejo dela (da alma Divina de

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 64

Tanya: domingo 320

Lições Sobre o Tanya

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 19

todos os judeus de ficar unida a D’us), ela instintivamente teme e amedronta-se

de tocar (D’us nos livre) até mesmo numa ponta externa da impureza da idolatria, algo que rejeita a fé no D’us Único,           

até mesmo onde tal contacto envolve apenas suas roupagens externas, isto é, a fala e a ação (relacionadas com idolatria), sem qualquer fé que seja no coração que validasse tal adoração do ídolo. Até mesmo isto a alma teme; e este temor representa o medo contido no “amor oculto”. *** Se um judeu parasse para refletir que ele preferiria, de boa vontade, renunciar à sua vida do que ser afastado de D’us, ele certamente chegaria à conclusão de que: (a) ele deveria deixar de fazer qualquer pecado pelo mesmo motivo, pois todo e qualquer pecado causa uma profunda ruptura entre a pessoa e D’us, e (b) ele deveria cumprir todos os mandamentos, pois através deles é alcançado o objetivo do seu “amor oculto” — a união com D’us. Dessa maneira, uma pessoa pode usar seu “amor oculto” e o temor a D’us contido nele como uma motivação para a observância de todos os mandamentos, conforme será explicado mais detalhadamente nos próximos capítulos.

• n

65 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

324

Tanya: segunda-feira

Lições Sobre o Tanya

Segunda-feira, 18 de janeiro

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

Capítulo 20

5 Shevat 11 Shevat

Nos capítulos anteriores, o Alter Rebe analisou a afirmação da Torá de que cumprir todos os mandamentos com um verdadeiro amor e temor a D’us é algo fácil, que está ao alcance de todos: “pois tal coisa está muito próxima de ti”. Ele explicou que isto realmente está “muito próximo”, através do amor a D’us que existe naturalmente dentro de cada judeu. Ele depois estabeleceu que esse amor origina-se da faculdade da Chochmá da alma Divina, na qual está investida a luz do Ein Sof. Este amor é a fonte do poder que todo judeu tem para auto-sacrificar-se por D’us, por sua fé; é o que inspira todo judeu, independentemente do seu nível espiritual, a abdicar de sua vida para não rejeitar e renegar sua conexão com o D’us Único. De fato, se um judeu sentisse que o pecado rompe a sua conexão com D’us, o “arranca” de D’us, ele nunca pecaria — seu amor a D’us e seu temor de separar-se d’Ele não o permitiriam. Somente a auto-ilusão de que o pecado não enfraquece a sua ligação com D’us, o chamado “espírito da insensatez”, inspirado pela kelipá, é que lhe permite pecar. Mas quando ele é confrontado com uma tentativa para coagi-lo a praticar a idolatria, por exemplo, nem tal ilusão é possível; pois ele sente, claramente, que está rompendo sua ligação com D’us. Conseqüentemente, isto desperta o profundo amor a D’us que se encontra dentro de cada judeu, e aí então até mesmo o pior pecador está disposto a sacrificar prontamente a sua vida por sua fé no D’us Único. Este mesmo poder de auto-sacrifício, diz o Alter Rebe, pode dar as forças necessárias a um judeu para ele se abster de fazer toda e qualquer transgressão, além de cumprir todos os mandamentos. Porém, se somente quando há uma ameaça real desafiando a fidelidade e fé em D’us, como no caso de idolatria, é que se desperta e ativa o amor oculto de uma pessoa, como pode este amor servir para motivar (constantemente) a observância de todos os mandamentos? O Alter Rebe começa a fornecer a resposta neste capítulo, explicando a relação de todos os mandamentos positivos com o preceito da crença na unicidade de D’us (conforme consta no primeiro dos Dez Mandamentos: “Eu sou o S’nhor, o teu D’us”), e a relação de todos os mandamentos proibitivos com a proibição da idolatria (o segundo mandamento do Decálogo: “Tu não terás outros deuses...”).

                      

É bem conhecida a idéia de que o mandamento positivo de crer para crer Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 66

Tanya: segunda-feira

Capítulo Vinte

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

325

e a advertência (proibição) em relação à idolatria, que formam os primeiros dois mandamentos do Decálogo: “Eu sou D’us...” e “Tu não terás outros deuses diante de Mim”,1 abrangem toda a Torá.

na unidade de D’us (acreditar que D’us é Um)

                

Pois o mandamento “Eu sou D’us” contém (abrange) todos os 248 preceitos positivos, enquanto o mandamento “Tu não terás outros deuses” contém todos os 365 mandamentos proibitivos.2                

Por isso, nós ouvimos apenas esses dois mandamentos, “Eu sou D’us...” e “Tu não terás...”, diretamente de D’us, enquanto os outros oito mandamentos nos foram transmitidos por Moisés, conforme nossos Sábios disseram,3 pois eles abrangem a integralidade de toda a Torá. Isto significa que, na prática, nós ouvimos toda a Torá diretamente do Próprio D’us. Sim, pois todos os mandamentos estão contidos dentro desses dois, visto que os outros mandamentos são como detalhes pontuais incluídos nestes dois que são abrangentes e globais. Por isso, assim como o amor a D’us que se encontra dentro de cada judeu motiva-o a obedecer a esses dois mandamentos, mesmo ao custo de sua própria vida, (esse amor) também serve para motivá-lo a observar todos os outros mandamentos. No entanto, ainda é preciso esclarecer melhor este conceito. Por que todos os preceitos positivos seriam considerados afirmações da unicidade de D’us, e por que todas as proibições seriam manifestações de idolatria? Entende-se e é óbvio que a crença em D’us é a base de todos os mandamentos. A Mechilta ilustra essa idéia com uma metáfora: um rei entra em um país, e a população lhe pede para fornecer-lhes um sistema de leis. Quanto a esta demanda, o rei replicou: “Primeiro aceitem-me como rei de vocês; depois disso eu emitirei meus decretos”. Da mesma forma, a crença no D’us Único constitui o fundamento sobre o qual todos os outros mandamentos são construídos. Mas por que se considera que os dois mandamentos referentes à unicidade de D’us abrangeriam a totalidade de toda a Torá, sendo todos os outros mandamentos meramente uma extensão desses dois? 1. Shemot 20:2-3. 2. Ver Shnei Luchot HaBrit, Parshat Yitro; Zôhar II, 276a. 3. Macot 24a.

67 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

326

Lições Sobre o Tanya

Tanya: segunda-feira

Para compreender isto é preciso, primeiro, entender de forma mais profunda o conceito da unicidade de D’us. Dizer que D’us é Único não significa, somente, que há apenas um Criador, mas que D’us é o único ser que realmente existe. Toda existência está totalmente anulada perante Ele, completamente unida com Ele. Por isso, quando uma pessoa desafia a D’us e age contra a Sua vontade, contra o que está expresso nos Seus mandamentos, ela se separa de D’us como se fosse uma entidade aparte e independente d’Ele. Isto constitui uma rejeição da unicidade de D’us; por isso, o transgressor é considerado um idólatra. É isto que o Alter Rebe explicará, agora, em detalhes.

                

Com a finalidade de explicar claramente este assunto, antes de mais nada nós devemos explicar brevemente o que é o conceito e a essência da unidade de D’us, que é chamado de “Um e Único”. Isto é, nós devemos entender o significado essencial desta frase, que se presta a várias interpretações: que há somente um D’us, um Criador; que Ele é um Ser Único, e não uma composição de vários poderes; e assim por diante.

             

Todos crêem que Ele é Um e único4 agora, após a criação, exatamente como Ele era antes do mundo ter sido criado, quando Ele era Um e estava [obviamente] sozinho, pois aí então nada mais existia nem fora ainda criado, assim também agora, após a criação, nada existe além d’Ele.

           

Como dizemos (nas orações diárias): “Tu és Aquele que estava (existia) antes do mundo ser criado, e Tu és Aquele que está (existe) desde que o mundo foi criado”.5 Se o significado desta passagem fosse apenas que D’us é eterno, sem princípio ou fim, bastaria simplesmente escrever: “Tu és Aquele que estava (existia desde) antes do mundo ser criado...”; por que o acréscimo aparentemente desnecessário das palavras “Tu és Aquele que estava (existia) antes do mundo ter sido criado...?”

4. Liturgia de Rosh HaShaná e Yom Kipur. 5. Serviço matutino diário.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 68

Tanya: segunda-feira

Capítulo Vinte

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

327

          

Isto significa que o acréscimo “Tu és Aquele que estava (existia) antes do mundo ter sido criado...?” enfatiza o seguinte: “Tu és exatamente ‘Aquele’ mesmo D’us antes e depois da criação, sem qualquer mudança”, conforme está escrito: “Eu, D’us, não mudei”6 desde a criação do mundo. D’us é ainda Um e Único, apesar da presença de miríades de seres, como o Alter Rebe continua explicando.

                

Pois este mundo, e também todos os mundos superiores (espirituais), não efetuam qualquer mudança em Sua unicidade, por terem sido criados a partir de um estado de não-existência.                  

Assim como D’us era Um e Único antes deles terem sido criados, Ele segue sendo Um e Único mesmo depois d’Ele tê-los criado. Mas como pode ser assim? O que dizer de todas as criaturas que existem além d’Ele?

       

porque tudo é nulo diante d’Ele, como se absolutamente não existisse.

No entanto, é assim,

O Alter Rebe agora vai esclarecer melhor este ponto. Sua explicação, em resumo: Toda criação surgiu através da Palavra de D’us. Como nós vemos com o próprio ser humano, uma palavra não tem qualquer valor que seja quando comparada ao seu poder de fala — o qual tem a capacidade de lhe permitir continuar a falar inúmeras palavras, indefinidamente. Esta palavra tem menor valor ainda se comparada com o poder de pensamento de uma pessoa, que é a fonte da fala. Se for comparada com a própria alma, de onde derivam tanto o pensamento como a fala, uma palavra ou mesmo muitas palavras são, certamente, como se fossem entidades não-existentes, nulas. Quanto mais, então, em comparação com D’us, que é infinito: Sua Palavra, que representa Seus poderes criativos e de vitalização, é como se fosse totalmente não-existente. Segue-se uma exposição detalhada deste conceito, o qual continuará a ser explicado no próximo capítulo. 6. Michá [Malaquias] 3:6.

69 | Veshinantam: Bó, 5781

12 Shevat

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

328

Lições Sobre o Tanya

Tanya: terça-feira

328

Lições     Sobre oTanya              detodos  os  mundos    e inferiores  a   do  Pois a criação superiores partir ou seja, a [força]  que  os sustenta  para  nada, sua vida e sua existência, que revertam novamente à não-existência ao nada,a como Pois não a criação de todos os mundos superiores e einferiores partireles do eram antes de terem criados — ou seja, a [força] que os sustenta para nada, sua vida e suasido existência, E isto obviamente é diferente da criação edeao umnada, artesãocomo humano, que não revertam novamentedoàproduto não-existência elesa qual (se não for manipulada) permanecerá exatamente no mesmo estado e forma eram antes de terem sido criados — como era quando deixou as mãos do artesão. O mesmo não ocorre com a criação E isto obviamente é diferente do produto da criação de um artesão humano, a do mundo: a existência de toda a criação depende da constante renovação do poder qual (se não for manipulada) permanecerá exatamente no mesmo estado e forma criativo, da “palavra de D’us”, que está constantemente recriando o mundo do nada. Se como era quando deixou as mãos do artesão. O mesmo não ocorre com a criação cessar este poder, toda a criação reverteria ao nada. Essa força, que dá vida e sustenta do mundo: a existência de toda a criação depende da constante renovação do poder a existência de toda criação, criativo, da “palavra de D’us”, que está constantemente recriando o mundo do nada. Se cessar este poder, toda a criação reverteria ao nada. Essa força, que dá vida e sustenta          a existência de toda criação,

6 Shevat

6 Shevat

nada mais é que a Palavra de D’us e o “sopro de Sua boca”7 que está investido nesses mundos.          nada mais é que a Palavra de D’us e o “sopro de Sua boca”7 que está  nesses 19  de mundos. janeiro      ‫שבט‬ ‫ו׳‬,‫שלישי‬  ‫יום‬  Terça-feira, investido       uma      com a   de um  ser humano:  quando  Fazendo comparação alma simples  e única  palavra  é um homem pronuncia uma palavra, essa como se fosse nada, mesmo comparada apenas com Fazendo umaabsolutamente comparação com a alma deseum ser humano: quando sua homem ‘alma falante’ comouma um todo, um pronuncia palavra, essa simples e única palavra é como se fosse absolutamente nada, mesmo se comparada apenas com   todo,        sua ‘alma falante’  como um que é a “vestimenta” do meio (dos três órgãos de expressão) da alma, ou fala.          seja, o seu poder da tem três vestimentas, ou formas de órgãos expressar-se através do pensaqueAéalma a “vestimenta” do meio (dos três de expressão) dacorpo: alma, ou mento, fala e ação. Dessas três, a fala é a vestimenta do meio, sendo a ação inferior a seja, o seu poder da fala.

ela, e o pensamento sendo superior. Assim, uma palavra não tem nenhum valor, mesmo A alma tem três vestimentas, ou formas de expressar-se através do corpo: pensase comparada apenas com o poder da fala (ou “alma falante”), mento, fala e ação. Dessas três, a fala é a vestimenta do meio, sendo a ação inferior a ela, e o pensamento sendo superior. Assim, uma palavra não tem nenhum valor, mesmo se comparada apenas com o poder da fala (ou “alma falante”), 7. Tehilim 33:6.

Editora Beith Lubavitch 7. Tehilim 33:6.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 70

Tanya: terça-feira

Capítulo Vinte

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

329

     

Pois esse poder (da fala) pode produzir um número infinito de palavras — e em relação ao infinito, uma palavra não tem qualquer valor que seja. Na prática, obviamente há um limite para o número de palavras que se pode falar. No entanto, isso é assim somente porque os órgãos físicos envolvidos na fala têm uma capacidade funcional limitada, enquanto a capacidade de fala da alma é ilimitada.

             

Certamente, então, essa palavra não tem nenhum valor quando comparada com a “vestimenta” mais íntima da alma (isto é, a “vestimenta” que está mais próxima da alma em si), ou seja, seu poder de pensamento, o qual é a fonte da fala e sua força vital. Como o pensamento é mais elevado e mais próximo da alma do que a fala, essa palavra, certamente, não tem nenhum valor em comparação a ele.

             

Nem é preciso dizer

que essa palavra não é nada, quando comparada não ape-

quando comparada com a própria essência e entidade da alma, que são seus dez atributos mencionados acima:8 Chochmá, Biná, Dáat, etc. (e os sete atributos emocionais),

nas com as “vestimentas” da alma, e sim,

        

dos quais são derivadas as “letras” do pensamento que estão investidas na fala de uma pessoa, quando ela é pronunciada. Pois como todos os pensamentos do homem são de natureza intelectual ou emocional, conseqüentemente, as letras (da fala) derivam das faculdades intelectuais ou emocionais da alma. Quando alguém fala, as letras do seu pensamento descem para um nível inferior (que é o poder da fala).

             

Pois também o pensamento, como a fala, consiste de letras, exceto que

8. Cap. 3.

71 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

330

Tanya: terça-feira

Lições Sobre o Tanya

as letras do pensamento são mais espirituais e refinadas — de modo que o pensamento e a fala compartilham de uma característica comum. 13 Shevat

                 

Mas os dez atributos: Chochmá, Biná e Dáat, e assim por diante, são a raiz e a fonte do pensamento, e, antes de serem investidas na vestimenta do pensamento, elas carecem ainda do elemento (da “vestimenta”) das letras. As letras são formadas somente quando alguém aplica seus pensamentos a uma idéia ou sentimento específico, como será explicado mais adiante. Uma vez que os poderes intelectuais e emocionais da alma são tão tênues e amorfos que não podem ser definidos mesmo em termos de letras-pensamento espirituais, eles são, obviamente, de ordem completamente diferente, mais espiritual, que o pensamento; e a palavra falada é certamente destituída de qualquer valor em comparação a eles. O que segue é uma descrição do processo através do qual as letras do pensamento são formadas.

               

Por exemplo, quando um homem de repente torna-se consciente de um certo amor ou desejo em seu coração, antes que ele (o amor ou desejo) elevese do coração para o cérebro para que este medite e pondere sobre isso,                

ele (o amor ou desejo) ainda não adquiriu o elemento das letras; ele é somente um desejo e ansiedade puros pelo objeto de sua afeição.               

Quanto mais antes dele começar a sentir em seu coração uma ânsia e (profundo) desejo por esta coisa, enquanto ela ainda está (apenas) confinada dentro do domínio de seu intelecto (Chochmá), entendimento (Biná), e conhecimento (Dáat),

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 72

Tanya: terça-feira

Capítulo Vinte

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

331

                     

Ou seja, enquanto ele (apenas) tomou conhecimento de que tal coisa é algo desejável e gratificante, algo bom e agradável para se obter e ficar ligado a ele, como por exemplo, estudar um determinado assunto (sabedoria) ou comer uma determinada guloseima — então, nesse estado em que se está apenas avaliando intelectualmente esse objeto desejável, antes da avaliação ter se desenvolvido em uma emoção, certamente não há “letras” presentes em sua mente.

          

Somente depois que o desejo e a ânsia já tenham descido até o coração de uma pessoa, isto é, depois que tenham se desenvolvido em emoções através do estímulo de sua sabedoria, entendimento e conhecimento,                           

e somente depois que eles tenham ascendido uma vez mais do coração de volta ao cérebro, para pensar e meditar sobre como concretizar o seu desejo através da obtenção, na prática, daquele alimento ou do estudo, na prática, daquele assunto —                 

somente então (só quando uma pessoa aplica seus pensamentos na realização do seu desejo) é que as “letras” nascem na mente de uma pessoa — (letras) correspondentes à linguagem de cada uma das nações, que empregam essas letras quando pensam e falam acerca de tudo neste mundo (isto é, cada um de nós pensa em sua própria língua). Sentimento “puro”, no entanto, que é um sentimento que ainda não chegou ao estágio de aplicação, de efetuação, do pensamento, transcende as diferenças entre nações e linguagem, uma vez que ele não se expressa em “letras”.

*

73 | Veshinantam: Bó, 5781

*

*

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 20

332

Lições Sobre o Tanya

Tanya: terça-feira

Através de tudo isso, nós podemos entender melhor a afirmação anterior, do Alter Rebe, de que a palavra falada é inteiramente destituída de valor em comparação aos poderes intelectuais e emocionais da alma (os quais são descritos aqui, para ilustrar melhor esta idéia, como a essência da alma). Certamente, então, a “Palavra” Divina, através da qual D’us cria e dá vida a todos os mundos, não tem nenhum valor, se comparada com D’us, que é verdadeiramente e absolutamente infinito. Assim, todos os mundos criados e sustentados pela Palavra Divina são, do ponto de vista de D’us, como se não existissem, e a presença deles não efetua qualquer mudança na Sua unicidade. Este tema será analisado mais extensamente no próximo capítulo.

• n

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 74

Tanya: quarta-feira

Capítulo Vinte e Um

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 335 21

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

Quarta-feira, 20 de janeiro

Capítulo 21

        

Uma vez que1 a natureza da ordem Divina não é como a do ser humano, uma criatura de carne e sangue, por isso, os termos humanos não podem descrever adequadamente as qualidades Divinas. Então, no nosso caso:

                    

quando um homem diz algo, o ar expirado ao dizer a palavra pronunciada pode ser sentido e é encarado como um algo independente, distinto de sua origem (como foi explicado antes, a palavra começa a se formar, antes de ser pensada e dita, através das) dez faculdades intelectuais e emocionais da própria alma. Enquanto ainda está encerrada em sua fonte, a palavra é inteiramente nula, imperceptível; no entanto, quando ela é falada e deixa sua fonte, ela adquire identidade própria. Isto é verdade, no entanto, apenas com respeito à fala humana.

                 

Mas a fala de D’us não está separada do Seu próprio ser Divino (D’us nos livre), pois nada está fora d’Ele e “nenhum lugar está destituído d’Ele”,2 de modo que Sua fala está sempre contida n’Ele.                       

Portanto, Sua fala não é como a nossa fala, D’us nos livre (assim como, obviamente Seu pensamento não é como o nosso pensamento, conforme 1. Berachot 40a. 2. Tikunei Zôhar, Tikun 57, p. 91 b.

75 | Veshinantam: Bó, 5781

7 Shevat 14 Shevat

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 21 336

Lições Sobre o Tanya

Tanya: quarta-feira

está escrito: “Pois Meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês”;3 e também está escrito: “Assim Meus caminhos são mais elevados que os caminhos de vocês [e Meus pensamentos são mais elevados que os pensamentos de vocês]”).4 Da mesma forma, a fala de D’us é diferente da fala humana. Mas se a fala Divina realmente nunca está separada de D’us, como ela pode ser descrita como “fala”? A fala humana constitui uma comunicação somente porque a palavra falada torna-se separada daquele que fala. (O pensamento, em contrapartida, por permanecer dentro da alma da pessoa, está oculto de todos — exceto daquele que pensa). Porém, como nada jamais fica separado de D’us, o termo “fala” aparentemente não nos fornece nenhum entendimento sobre como é a natureza da comunicação Divina. Em sua explicação, a seguir, o Alter Rebe afirma que a fala é caracterizada por duas qualidades: (a) ela revela o que estava previamente oculto nos pensamentos de quem fala; (b) ela se torna algo separado de sua fonte. Apenas a primeira característica da fala humana é análoga à “fala” Divina, que revela para a Criação o que estava até então oculto dentro da Divindade. Nas palavras do Alter Rebe:

                     

A fala de D’us é chamada de “fala” somente por analogia — ou seja, só se compara à fala humana em relação ao fato de que a fala revela algo que estava oculto

assim como a fala humana revela à sua audiência o que estava oculto e dissimulado nos pensamentos do homem, (no pensamento). Pois,

                  

assim também a luz e a força vital do Ein Sof que emergiram do ocultamento antes da criação para a revelação, através do ato da criação, com o objetivo de criar e dar vida aos mundos, são chamadas de “fala”. Nesse caso, a audiência são os seres criados, os quais, pelo menos na sua própria perspectiva, estão separados de D’us.

3. Yeshaiáhu 55:8. 4. Yeshaiáhu 55:9.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 76

Tanya: quarta-feira

Capítulo Vinte e Um

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 337 21

       São essas revelações da luz e da força vital Divinas que constituem as dez expres-

sões Divinas5 registradas na Torá, que são: “E D’us disse, ‘Que haja luz!’, ‘que a terra produza...’”, e assim por diante,6 através das quais o mundo foi criado.          

Assim também, todas as outras palavras da Torá, dos Profetas, e das Escrituras Sagradas são também chamadas de “fala” — mesmo que estas palavras não foram reveladas com o propósito de criação (como as dez acima citadas) — uma vez que elas também representam a revelação Divina,

as quais os Profetas cap-

taram com sua visão profética. Daí concluí-se que, quando nos referimos à revelação de D’us como Sua “fala”, a analogia se estende somente à “fala” no sentido de revelação e comunicação, mas não no sentido de “fala” como algo separado daquele que a fala — uma idéia que não é aplicável a D’us.

                  

Assim, a fala e o pensamento de D’us estão unidos com Ele em uma união absoluta [e total], assim como a fala e o pensamento do homem — antes dele efetivamente os expressar como fala e pensamento, ou melhor enquanto eles estão ainda em sua faculdade de sabedoria e intelecto,            

ou enquanto eles existem na forma de um desejo ou ânsia que ainda estão no coração, antes de irem do coração ao cérebro, para ali serem meditados sob a forma das letras do pensamento.7            

Nesse ponto, antes que alguém fale ou pense esta idéia, as letras de sua fala e pensamento, que se desenvolvem a partir da ânsia e do desejo (acima citados), estavam ainda num estado potencial no coração, 5. Avot 5:1. 6. Bereshit 1:3-11. 7. Ver cap. 20, acima.

77 | Veshinantam: Bó, 5781

15 Shevat

338 Likutei Amarim Tanya, Capítulo 21 8 Shevat 8 Shevat

338

Lições Sobre o Tanya

Tanya: quinta-feira

Lições Sobre o Tanya

                      onde estavam absolutamente unidas com sua origem, que éasabedoria   e o intelecto, no cérebro, e a ânsia e o desejo, no coração. onde unidase sua comfala sua origem, que é a sabedoria Noestavam caso de umabsolutamente mortal, seu pensamento estão completamente unidos com eeleo antes intelecto, no cérebro, e aasânsia o desejo, no coração. dele falar; nesse ponto, letras eque constituem seu pensamento e sua fala Nopodem caso deser um“visualizadas” mortal, seu pensamento e sua fala estão completamente com ainda dentro de sua fonte. No caso do Criador, unidos no entanto, ele antes dele falar;enesse ponto, as letras queunidos constituem seu mesmo pensamento sua fala Seu “pensamento” Sua “fala” permanecem com Ele, depoise que Ele ainda podem sereles “visualizadas” dentro de sua fonte. deles, No caso no entanto, “pensa” e “fala”: estão sempre dentro da fonte quedoé Criador, o D’us onipresente, Seu “pensamento” e Sua “fala” permanecem unidos com Ele, mesmo depois que Ele como o Alter Rebe agora conclui: “pensa” e “fala”: eles estão sempre dentro da fonte deles, que é o D’us onipresente, como Rebe agora Quinta-feira, 21de janeiro oAlter   conclui:      ‫שבט‬  ‫ח׳‬ ,‫חמישי‬  ‫יום‬ 

                                        É exatamente assim,  por analogia,   que a“fala”  eo “pensamento”  de  D’us estão absolutamente unidos com Sua essência e Seu ser, mesmo É exatamente que a “fala” e com o “pensamento” de depois que Suaassim, “fala”por já analogia, tenha se materializado a criação dos D’us estão unidos Sua unida essência e Seu mesmo mundos —absolutamente da mesma forma quecom estava com Eleser, antes dos depois que Sua “fala” já tenha se materializado com a criação dos mundos terem sido criados. mundos — da mesma forma que estava unida com Ele antes dos mundos terem  sido criados.                                Assim, para D’us, nada  mudou   em  absoluto  por causa darevelação   de Sua  força criativa na Criação. Só houve mudança — causada pela Criação — em Assim, para D’us,criados, nada mudou em absoluto por causa da revelação de Sua relação aos seres que recebem sua força vital da Palavra de força criativa na Criação. Só houve mudança — causada pela Criação — em D’us assim que ela saiu de seu ocultamento, antes da criação, passando para relação aos seresdacriados, a ação, através criaçãoque dos recebem mundos.sua força vital da Palavra de D’us assim quecriados, ela saiu de seu ocultamento, antes da criação,napassando Para os seres a revelação do poder criativo contido Palavra depara D’us a ação, através da criação dos mundos. representa a maior mudança possível: a passagem da não-existência para a existência, Paraeles os seres criados, a revelação podera criativo contidocomeça na Palavra de D’usa já que passam a existir somente do quando Palavra Divina realmente representa a maior mudança possível: a passagem da não-existência para a existência, criar os mundos. já que eles passam a existir somente quando a Palavra Divina começa realmente a criar os mundos.   

no momento em que ela para dar-lhes vida. no momento em que ela para dar-lhes vida. Editora Beith Lubavitch

(a palavra de D’us)

se investe   nesses   mundos, 

(a palavra de D’us)

se investe nesses mundos,

17 a 23 de janeiro de 2021 | 78

Tanya: quinta-feira

Capítulo Vinte e Um

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 339 21

          Esse processo ocorre através de uma gradual descida de nível a nível (com o nível mais elevado sendo chamado de “ilá”, a “causa”, e o nível mais baixo, de “alul”, o

e uma descida de nível gradual através de numerosas e variadas contrações (tsimtsumim), ou seja, um progressivo decréscimo na intensidade dos poderes Divinos revelados. “efeito”),

          A Palavra de D’us desce e é contraída até o ponto onde os seres criados podem

derivar sua força vital e existência dela, sem perderem sua [própria] identidade. Uma revelação intensa da força vital Divina criaria seres cuja identidade seria inteiramente anulada dentro da sua força vital — ou seja, ofuscaria as Suas criaturas. O objetivo Divino, na criação, foi de que Suas criaturas vissem a si mesmas como algo separado de D’us, e que através de seus próprios esforços chegassem a obter um espírito de auto-anulação em relação ao seu Criador. Foi com este objetivo — de manter, de alguma forma, a identidade das Suas criaturas — que D’us revelou Seu poder criativo numa intensidade gradualmente menor, somente através de uma série de contrações, cujo efeito o Alter Rebe explicará agora:

                     

Todas as contrações constituem um “ocultamento do Semblante Divino”; ou seja, elas ocultam e encobrem a “face”, isto é, os aspectos fundamentais da luz e da força vital que são derivadas da Palavra de D’us, de modo que ela não se revele com um brilho muito intenso, o qual os mundos inferiores seriam incapazes de receber.                     E como esta luz e força vital estão ocultadas através de tsimtsumim, por isso também

a luz e a força vital da Palavra de D’us que está investida neles — nos seres criados — parecem-lhes ser algo separado do Próprio D’us,

79 | Veshinantam: Bó, 5781

16 Shevat

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 21 340

Lições Sobre o Tanya

Tanya: quinta-feira

        

somente derivassem d’Ele, como a fala do ser humano que emana dele — mas torna-se separada dele.

e parece a eles como se esta luz e força vital

Esta falsa percepção da força vital Divina como sendo algo separado de D’us é possível somente porque a força vital está oculta da criação por meio dos tsimtsumim.

            

Contudo, em relação a D’us, nenhum encobrimento ou ocultamento esconde ou oculta o que quer que seja d’Ele; para Ele,8 “‘escuridão’ (ocultamento) e ‘luz’ (revelação) são iguais”,       

como está escrito: “Nem mesmo a escuridão pode ocultar [algo] de Ti”.8 Isto também pode ser interpretado como: “Mesmo a escuridão não oculta nada porque ela deriva de Ti”; ou seja, o próprio véu de ocultamento dos tsimtsumim é de origem Divina e, portanto, não pode ocultar nada de D’us. Pois, como o Alter Rebe explicará a seguir, somente um corpo estranho poderia obstruir e ocultar; um ser não pode se ocultar de si mesmo.

               

Pois os tsimtsumim e os “véus” não são coisas distintas d’Ele, (D’us nos livre), pois nada está separado de D’us, mas são “como a tartaruga” (ou: o caracol), cuja vestimenta — sua carapaça — faz parte do seu corpo”;9 assim, também, a própria “carapaça” — o processo de tsimtsum — que oculta a Divindade é Divina.

         

Como está escrito: “D’us — é o Senh-r”,10 conforme está explicado em outro lugar.11 8. Tehilim 139:12. 9. Bereshit Rabá 21:5. 10. Devarim 4:35. 11. Shaar HaYichud VehaEmuná, cap. 6.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 80

Tanya: quinta-feira

Capítulo Vinte e Um

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 21

341

Em hebraico, seria: “Yud-kei-vav-kei — é Elokim”. O Inefável Tetragrama (o Nome Divino Impronunciável de Quatro Letras) indica a revelação e a transcendência Divinas, enquanto o Nome Elokim refere-se ao Seu poder de auto-encobrimento pelo qual Ele Se investe na criação. A equação indica que eles são um (ou “iguais”); Elokim é tão Divino quanto o nível de Divindade indicado pelo outro Nome (o Tetragrama). Assim, Elokim não age como um véu que obscurece D’us, pois ele está essencialmente unido com Yud-kei-vav-kei, o poder de revelação.

     

Portanto, diante de Sua presença, tudo o mais não tem, absolutamente, nenhuma importância. Como D’us não é afetado pelos tsimtsumim — os quais possibilitam, aos seres criados, sentirem-se separados e distintos de D’us —, Ele encara todas as criaturas criadas através de Sua Palavra como se elas ainda estivessem dentro da fonte que lhes deu existência, ou seja, dentro de Si Próprio. Ali elas estão em estado de anulação total. De Sua perspectiva, elas ainda são entidades não-existentes, de modo que a criação de todas as criaturas não diminui em nada a Sua absoluta unicidade — Ele é Um e Único após a Criação assim como Ele era Um e Único antes da Criação.

• n

81 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22

Capítulo Vinte e Dois

Tanya: sexta-feira

345

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

Sexta-feira, 22 de janeiro

Capítulo 22

No capítulo anterior, o Alter Rebe destacou as diferenças entre a fala humana e a fala Divina. Ele explicou que a fala humana é marcada por duas características: (1) ela revela para quem ouve o que estava antes oculto no pensamento de quem fala; (2) a palavra falada torna-se uma entidade distinta, separada de quem fala. A fala Divina, no entanto, não pode se tornar separada de D’us, uma vez que nada existe “fora” de D’us. A Palavra de D’us, mesmo depois de ser “falada” e revelada (seja na Criação ou em profecia), ainda continua unida com Ele e anulada diante d’Ele. A Palavra de D’us continua unida com Ele no mesmo grau em que uma palavra falada por um ser humano está unida com aquele que fala antes de ele falar, enquanto a palavra estava ainda dentro daquilo que lhe deu origem, isto é, o desejo ou o entendimento que instigou o pensamento que finalmente produziu a palavra falada. Neste capítulo, o Alter Rebe explicará que, como a Torá usa o termo “fala” em relação à revelação Divina, nós devemos dizer que a fala Divina também contém, pelo menos em certa extensão, a segunda característica da fala humana (isto é, que ela se torna separada de quem fala). Ele explica que a “fala” Divina é realmente “separada”, mas somente com respeito aos seres criados pela “fala” Divina — são eles que sentem e encaram a Palavra de D’us que os criou, assim como também sentem e encaram a si mesmos, conseqüentemente, como algo distinto e separado de D’us. Mais especificamente, este é o caso das kelipot e sitrá achará, que representam uma negação da unicidade de D’us.

9 Shevat 17 Shevat

                 

No entanto, “a Torá emprega a linguagem humana”,1 e na Torá a “Palavra” de D’us é efetivamente chamada de “fala”, como a fala de um ser humano que é caracterizada por ser distinta e separada daquele que fala; o que indica que, pelo menos em um certo sentido, a “Palavra” de D’us também está “separada” d’Ele.

1. Berachot 31b.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 82

Tanya: sexta-feira

346

Lições Sobre o Tanya Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22         

Pois na verdade é assim — a Palavra de D’us realmente está separada d’Ele, mas não em relação a Ele Próprio, e sim é “distinta e separada” somente em relação às Suas várias criaturas, como será explicado logo a seguir; e esta separação acontece por meio

da descida e do fluxo da força vital para os planos mais baixos.              Esta descida é realizada através de muitas e poderosas contrações — com cada contração (que vai “filtrando” a força vital) sucessivamente aumentando o ocultamento

de várias espécies, para que muitas criaturas diversas possam ser criadas através delas. da força vital Divina. Além disso, essas contrações são

Assim, a diversidade encontrada na criação deriva das diversas contrações do poder criativo.

       

Realmente, são tão grandes e poderosas as contrações e o encobrimento do “Semblante Superior”, (isto é, o aspecto interior e mais profundo da força vital Divina é tão fortemente ocultado),

         

que até mesmo as coisas impuras e as kelipot e a sitrá achará podem passar a existir e ser criadas. Por maior que fosse a quantidade de contrações, estas não poderiam fazer surgir as kelipot. Mesmo no seu nível mais baixo, a força vital Divina não poderia ordinariamente produzir criaturas que negam a existência D’us. É a qualidade e a intensidade dos tsimtsumim, mais do que sua quantidade e numerosidade, que permitem que as kelipot venham a existir,

           

e receber sua vitalidade e existência da Palavra Divina e da respiração de Sua “boca”, através do encobrimento de Seu Semblante e através da descida graduada (e decrescente de sua força vital para este mundo inferior).

83 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22Capítulo Vinte

Tanya:347 sexta-feira

e Dois

             

Por esta razão as kelipot são chamadas de elokim acherim — “outros deuses” —, pois sua nutrição e a vitalidade — as quais as kelipot retiram do domínio da santidade, pois todo ser existente extrai sua força vital da santidade — não derivam do “Semblante”, isto é, do aspecto interior da Vontade Divina, e sim de achoraim — das “costas”2 da santidade — isto é, do aspecto superficial, externo, da Vontade Divina). O Alter Rebe explicará agora os termos “Semblante” e “costas”, em relação à Vontade Divina. A explicação, em resumo, é a seguinte: uma vontade “interior” é uma ansiedade direta, prazerosa, pelo que se deseja. Uma vontade “exterior” é aquela que, por assim dizer, é “forçada”; isto é, o objeto é desejado somente como um meio para um determinado fim — o cumprimento da vontade “interior” —, e não como um fim em si mesmo.

                  

O significado de “costas” é exemplificado pelo ato de uma pessoa que dá algo de má vontade ao seu inimigo — quando dá a ele por algum motivo “externo”, não porque realmente quer fazê-lo, e então o faz jogando o objeto “pelas

ela lança o objeto para ele — o seu inimigo — por cima de seu ombro, enquanto sua face está desviada dele, por causa do desprezo que sente por ele.

costas” —

Pois as ações do corpo de uma pessoa expressam os sentimentos de sua alma. Assim, quando o ato de dar é motivado por uma vontade externa, aquele que dá desvia sua face, que é onde se expressam as facetas (e sentimentos) interiores da alma de uma pessoa.

                   

Assim também é nas alturas; o termo “Semblante” representa a3 qualidade interior da Vontade Superior e seu verdadeiro desejo; isto é, o desejo de D’us para distribuir vida a todos os que pertencem ao domínio da santidade, que estão próximos d’Ele. 2. Este ensinamento está baseado na similaridade entre acherim e achoraim. 3. Este ensinamento está baseado na similaridade entre panim e penimiut.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 84

Tanya: Shabat 348

348

Lições Sobre o Tanya

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22

Lições  Sobre  oTanya     

Mas a sitrá achará, e também a impureza, é “uma abominação diante  4         de D’us, que Ele odeia”. Mas a sitrá achará, e também a impureza, é “uma abominação diante      4         de D’us, que Ele odeia”. Ele não lhe dá vida da Sua Vontade interior e Seu verdadeiro desejo   se tivesse  deleite   nela, D’us    livre,       como nos Ele não lhe dá vida da Sua Vontade interior e Seu verdadeiro desejo          como se tivesse deleite nela, D’us nos livre, E sim, (D’us dá vida à sitrá achará) como alguém que, de má vontade, lan  Isto Ele  faz não por   Vontade   ça algo sobre seu ombro aoseu inimigo. Sua interior, E sim, (D’us dá vida à sitrá achará) como alguém que, de má vontade, lança algo sobre seu ombro ao seu inimigo. Isto Ele faz não por Sua Vontade             interior,

mas meramente para punir os perversos que se submetem às kelipot e derivam o seu poder,  e para  conceder   uma  rica  recompensa   aos justos  que  delas subjugam a sitrápara achará. mas meramente punir os perversos que se submetem às kelipot e derivam

A existência da sitrá achará é necessária para que possa haver o livre-arbítrio, para delas o seu poder, e para conceder uma rica recompensa aos justos que que uma pessoa possa escolher livremente ser justa ou perversa, e é por esse motivo subjugam a sitrá achará. que D’us lhe dá vida. A existência da sitrá achará é necessária para que possa haver o livre-arbítrio, para que uma pessoa possa escolher livremente ser justa ou perversa, e é por esse motivo        que D’us lhe dá vida.

Isto é chamado de “as costas” da Vontade Superior. Assim, vemos que as kelipot são chamadas elokim acherim   de   —“outros  deuses”,  

porque elas se originam de achoraim, das “costas”, da Vontade Divina.

Isto é chamado de “as costas” da Vontade Superior.

Assim, vemos que as kelipot são chamadas de elokim acherim — “outros deuses”,

10 Shevat

23  de  janeiro       ‫שבט‬  ‫י׳‬  ‫שבת‬  Shabat, ,‫קודש‬ porque elas se originam de achoraim, das “costas”, da Vontade Divina. Assim, visto que a Vontade Superior, na qualidade de “Semblante”,

10 Shevat

  interior  da Vontade   de D’us, aqual está  voltada  para  aquilo  — isto é, o aspecto

fonte dena vida que dá que D’usvisto realmente — é aSuperior, Assim, que adeseja Vontade qualidade

vida a todos os de “Semblante”,

mundos. — isto é, o aspecto interior da Vontade de D’us, a qual está voltada para aquilo que D’us realmente deseja —

mundos. 4. Devarim 12:31.

85 | Veshinantam: Bó,12:31. 5781 4. Devarim

é a fonte de vida que dá vida a todos os

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22

Capítulo Vinte e Dois

Tanya: Shabat

349

                           

E como ela (a Vontade Divina) não paira sobre a sitrá achará de forma nenhuma, e até mesmo as “costas” da Vontade Divina não estão efetivamente investidas dentro dela (da sitrá achará), mas somente a circundam por cima, por isso (a sitrá achará) é o lugar onde está a morte e a impureza (que D’us nos proteja delas!).                      

Pois a minúscula medida de luz e vitalidade que ela (a sitra achará) absorve internamente e obtém do aspecto externo (“as costas”) da santidade Divina, encontra-se, realmente, como se estivesse “exilada” — como no conceito do “exílio da Shechiná [dentro das kelipot]” descrito anteriormente.5     

É por esta razão

também

que a kelipá é chamada de “outros deuses”,

além da razão dada acima, isto é, que as kelipot derivam de achoraim, as “costas” da Vontade de D’us,

          

pois ela é, realmente, uma forma de idolatria e uma negação da unicidade de D’us, o Supremo Rei dos reis — o Santo, bendito seja. A explicação dessas duas razões diferentes de chamar as kelipot de elokim acherim é a seguinte: toda criatura recebe sua vitalidade através de dois tipos de forças vitalizantes Divinas. Uma é a “força vital internalizada”, que é irradiada para prover o caráter e a capacidade de cada criatura individualmente. É este poder que determina o caráter de cada ser; ela (esta força vital) se une e se funde totalmente com a criatura que é influenciada por ela — na verdade, essa força vital internalizada torna-se a sua própria identidade. O segundo tipo de força vital é de uma natureza transcendental e abrangente. Ela não se adapta ao caráter individual de cada ser, e não fica investida dentro dele; na verdade, ela lhe dá vida “por fora”, por assim dizer — a vitalidade

5. Capítulo 19.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 86

Tanya: Shabat

350

Lições Sobre o Tanya

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22

que ela irradia vem de seu próprio nível, muito acima do nível da criatura à qual ela transmite sua vitalidade. As kelipot também recebem sua vitalidade através desses dois tipos de força vital Divina. Este segundo tipo de força vital, que é de uma natureza transcendental e abrangente, como não permeia as criaturas, não conflita com o ego delas. Assim, as kelipot podem se considerar seres independentes, mesmo enquanto reconhecem que D’us é a fonte da vitalidade delas. Elas não necessitam negá-Lo. Com respeito a este tipo de força vital Divina, as kelipot são chamadas de elokim acherim — “outros deuses” — somente porque elas recebem sua vida de achoraim, das “costas” da Vontade de D’us. No entanto, as kelipot não podem reconhecer a força vital Divina do tipo internalizado e afirmar, ao mesmo tempo, que são algo separado de D’us. Agir assim seria contradizer-se, pois, como já foi explicado, esse tipo de força vital constitui a verdadeira identidade de todo ser criado. As kelipot, portanto, negam completamente esta força vital (e, assim, esta força vital fica em um verdadeiro estado de exílio dentro delas). Em relação a esta força vital, as kelipot são chamadas de elokim acherim — “outros deuses” — no sentido literal do termo — no sentido de ser uma forma de idolatria e de negação da unicidade de D’us. É isto que o Alter Rebe vai explicar agora.

               

Pois, como a luz e a vitalidade da santidade (isto é, a força vital Divina internalizada) estão num estado de exílio dentro da kelipá, ela não se entrega de maneira nenhuma (e não se anula) à santidade de D’us.             

Pelo contrário, ela voa alto como uma águia, dizendo: “Eu é que existo e nada há além de mim”;6 ou, como na afirmação do Faraó: “O rio é meu e eu criei a mim mesmo!”.7         

Por isso os Sábios, de abençoada memória, disseram que8 a arrogância é realmente igual à idolatria.

6. Yeshaiáhu 47:8; Tsefaniá 2:15. 7. Composto de Yeshaiáhu 29:9 e 29:3. 8. Sotá 4b.

87 | Veshinantam: Bó, 5781

Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22 Capítulo Vinte

e Dois

Tanya: Shabat 351

                  

Pois a essência e a raiz da idolatria é o fato dela ser considerada uma entidade independente, separada da santidade de D’us; a idolatria não implica uma completa rejeição de D’us;      

conforme está afirmado na Guemará9 que aqueles que se encontram no domínio da kelipá referem-se a D’us e O chamam de “o D’us dos deuses”, de modo que, embora não neguem Sua supremacia acima dos “outros deuses”, mesmo assim esta própria afirmação (de que existem “outros deuses”) já é uma forma de idolatria,

                     

somente porque eles se consideram, também, entidades separadas e seres independentes de D’us; e por isso eles se separam da santidade de D’us, uma vez que eles não se anulam diante d’Ele.             

Pois a santidade superior repousa somente sobre aquele que se anula diante d’Ele, conforme explicado acima.10      

Por essa razão, o Zôhar11 chama as kelipot de “cumes de separação” — isto é, elas são tão altivas quanto os cumes das montanhas, e por serem “arrogantes e soberbas” estão separadas de D’us.

            

E isto constitui uma negação da verdadeira unidade de D’us, pois dizer que D’us é um é afirmar que “tudo é considerado como se fosse nada diante d’Ele”,12 e que tudo está totalmente nulo diante d’Ele, 9. Menachot 110a. 10. Capítulo 6. 11. Zôhar I, 158a. 12. Zôhar I, 11b.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 88

Tanya: Shabat 352

Lições Sobre o Tanya Likutei Amarim Tanya, Capítulo 22         

e diante de Sua Vontade que dá vida a todos e que constantemente os traz à existência a partir do nada. Portanto, a arrogância, que é exaltar e engrandecer exageradamente sua própria identidade, é diametralmente oposta à idéia de subjugar ou anular sua identidade diante de D’us, que seria uma conseqüência do conceito da unicidade de D’us. Assim, conclui-se que a arrogância representa uma negação da unicidade de D’us, e por esse motivo a Guemará a iguala à idolatria. Resumindo os pontos assinalados acima neste capítulo: através de muitos e variados tsimtsumim, a Palavra Divina criou e faz existir as kelipot e a sitrá achará, que se consideram entidades separadas de D’us. Por esta razão, a Palavra de D’us é descrita na Torá como fala, pois o elemento de separação encontrado na fala humana (onde a palavra falada torna-se separada daquele que a fala) está também presente na “fala” Divina da Criação. Contudo, esta separação existe somente na perspectiva das criaturas que vêem a relação delas com a sua fonte, D’us, e se consideram algo à parte. Por outro lado, na perspectiva de D’us, não há nenhuma separação em absoluto entre as criaturas e D’us, porque tudo está unido com Ele e está contido dentro d’Ele mesmo depois que foi criado. Com isso, o Alter Rebe conclui uma etapa da análise que começou no capítulo 20. Lá ele estabeleceu que, com o objetivo de explicar como todos os mandamentos da Torá estão enquadrados nos dois mandamentos referentes à idolatria, é necessário primeiro esclarecer o verdadeiro significado de idolatria. Isto, por outro lado, tornou necessária uma explicação mais profunda sobre o significado da unicidade de D’us, que é o que a idolatria rejeita. Assim sendo, o Alter Rebe teve de explicar que a unicidade de D’us significa que não somente existe apenas um D’us, e sim que D’us é o único ser existente. Tudo o mais é nada diante d’Ele. Assim, qualquer sentimento (tal como o sentimento das kelipot) de uma identidade própria, separada de D’us, representa realmente idolatria. Nos próximos dois capítulos, o Alter Rebe retoma sua explicação sobre como o conceito acima, da unicidade de D’us, encontra expressão em todas as mitsvot da Torá.

• n

89 | Veshinantam: Bó, 5781

‫היום יום‬

‫קיי‬

‫היום יום ‪. . .‬‬

‫יום‬ ‫‪HaYom Yom‬‬ ‫רביעי‬

‫ג שבט‬

‫שבת‬

‫ה'תש"ג‬

‫‪Editora Beith Lubavitch e Beit Chabad do Brasil‬‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬וארא‪ ,‬שביעי עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪:‬‬ ‫יח־כב‪Coordenação Geral: Rabino Yehoshua B. Goldman e Rabino.‬‬ ‫‪Yossi Alpern‬‬ ‫תניא‪ :‬פרק טז‪ .‬וזה ‪ . . .‬באריכות‪.‬‬ ‫‪Editor: Rabino Avraham Tsvi Beuthner‬‬

‫יום‬

‫יום‬ ‫חמישי‬

‫קא ּפוּ ְסט ְ ּ‬ ‫אשוֹ נָ ה ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקצ"ז ְ ּב ָ‬ ‫"תוֹ ָרה אוֹ ר" נִ ְד ּ ָפס ָל ִר ׁ‬ ‫ּ‬ ‫"צ ַמח ֶצ ֶדק" ְ ּב ִמ ְכ ָּתבוֹ‬ ‫(ב ִלי ַההוֹ ָספוֹ ת) ‪ַ .‬ה ֶ ּ‬ ‫‪ְּ Leilui‬דרוּ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ְשנַ ת‬ ‫‪Nishmat‬רים רֹב ַה‬ ‫‪Daniel‬ה‪ּ ...‬בוֹ ַמ ֲא ָמ ִ‬ ‫‪ַ ben‬ה ִ ּנ ְד ּ ָפס ַע ָּת‬ ‫‪ Yisroel‬אוֹ ר"‬ ‫"תוֹ ָרה‬ ‫תקצ"ז ּכוֹ ֵתב‪ֵ :‬‬ ‫‪ְ ׁ z”l‬ש ָבט‬ ‫ִמ ּיוֹ ם ג‬ ‫ס ֶפר ּ‬ ‫‪Yitschac‬‬ ‫‪Anker‬‬ ‫ימה‬ ‫יהם‪ְ ,‬ו ִה ְס ִּכ ָ‬ ‫יהם ְו ִה ִ ּג ָ‬ ‫תקנ"ו ַעד סוֹ ף תקע"ב‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ֶהם שָׂ ם ַר ֵ ּבנוּ ַז"ל ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵעין ִע ּיוּ נוֹ ֲע ֵל ֶ‬ ‫‪Falecido em 6 de Shevat 5779‬‬ ‫אשוֹ ן ַעל ׁ ְשנֵ י ֻח ְּמ ׁ ֵשי‬ ‫יאם ְל ֵבית ַהדְּ פוּ ס‪ְ .‬ו ַה ֵּס ֶפר ּכוֹ ֵלל ׁ ְשנֵ י ֲח ָל ִקים‪ֵ ,‬ח ֶלק ָה ִר ׁ‬ ‫ַּד ְע ּתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַל ֲה ִב ָ‬ ‫רוּשים ְל ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּ עוֹ ת ְז ַמן ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנוּ ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִי ְתרוֹ ‪ ,‬וּ ְק ָצת‬ ‫ִׁ‬ ‫ַה ּתוֹ ָרה ַו ֲחנֻ ָּכה וּ פוּ ִרים‪ּ ַ ,‬גם ַּכ ָּמה דְּ‬ ‫ֹאש‬ ‫ְל ֶפ ַסח ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַו ַ ּי ְק ֵהל‪ְ .‬ו ֵח ֶלק ַה ּ ׁ ֵשנִ י ִאם ִי ְר ֶצה ה' ַעל ג' ֻח ְּמ ׁ ֵשי ַה ּתוֹ ָרה ְו ׁ ִשיר ַה ּ ׁ ִש ִירים וּ מוֹ ֲע ִדים ְור ׁ‬ ‫ימ ְט ִר ָ ּיא ב' ּ ְפ ָע ִמים אוֹ ר‪ַ .‬עד‬ ‫"ו ָא ַה ְב ָּת" ְ ּב ִג ַ‬ ‫ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם ִּכ ּפוּ ר‪ְ ...‬ו ׁ ֵשם ַה ְמ ַח ֵ ּבר נָ ֶאה לוֹ ‪ְ ׁ :‬שנֵ יאוֹ ר‪ְּ ,‬כמוֹ ְ‬ ‫ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ –‬ ‫אשוֹ ן‪ִּ ,‬כי ַעל ְי ֵדי ַמ ְל ׁ ִשינוּ ת ָס ְג ָרה ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ַּכ ָּמה ִמ ָ ּב ֵּתי ַה ְּדפוּ ס‬ ‫לֹא ִה ְס ּ ִפיקוּ ְל ַה ְד ּ ִפיס ַרק ֵח ֶלק ָה ִר ׁ‬ ‫"תוֹ ָרה אוֹ ר"‪ּ ִ .‬ב ׁ ְשנַ ת‬ ‫יהם ַ ּגם ֵ ּבית ַה ְּדפוּ ס ְ ּב ָ‬ ‫ָה ִע ְב ִרים ְ ּברוּ ְס ָיה‪ ,‬וּ ֵבינֵ ֶ‬ ‫קא ּפוּ ְסט ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשם ִה ְד ּ ִפיסוּ ַה ּ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ה"‪.‬‬ ‫ר‬ ‫ָ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ֵ‬ ‫ק‬ ‫"ל‬ ‫ִ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ֵ‬ ‫ׁ‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫י‬ ‫נּ‬ ‫ש‬ ‫ִ‬ ‫ׁ‬ ‫ב‬ ‫ְ‬ ‫יר‬ ‫מ‬ ‫ִ‬ ‫יטא‬ ‫ָ‬ ‫שבטב' ְ ּב ִז‬ ‫ד׳ ֵח ֶלק‬ ‫ראשון‪,‬ד ּ ָפס‬ ‫תר"ח נִ ְ‬ ‫ּ‬ ‫וֹ‬ ‫וּ‬ ‫וּ‬ ‫וּ‬ ‫‪Domingo, 17 de janeiro‬‬

‫יום ראשון‬

‫ד שבט‬

‫ה'תש"ג‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬פרשה ראשונה עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪ :‬כג־כח‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬פרק יז‪ .‬ובזה ‪ . . .‬כג מצותיו ותורתו‪.‬‬

‫ִמ ְצ ַר ִים הוּ א ְל ׁשוֹ ן ֵמ ַצר וּ ְגבוּ ל‪ּ ָ .‬גלוּ ת ִמ ְצ ַר ִים ְ ּברוּ ָחנִ ּיוּ ת‪ ,‬הוּ א ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַ ּב ֲה ִמית ַמ ְג ֶ ּב ֶלת‬ ‫וּ ַמ ְס ֶּת ֶרת ַעל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ִמ ְת ַצ ְמ ֶצ ֶמת ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשָׂ ה ְ ּב ַק ְטנוּ ת ְו ֶה ְע ֵלם‪.‬‬ ‫יאת ִמ ְצ ַר ִים הוּ א ֲה ָס ַרת ַה ֵּמ ַצר ְו ַה ְ ּגבוּ ל‪ְ .‬ו ַה ְינוּ ְּד ַה ּ ֵׂש ֶכל ׁ ֶש ַ ּב ּמ ַֹח ֵמ ִאיר ַ ּב ֵ ּלב ְ ּב ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְ ּבפ ַֹעל‬ ‫יצ ַ‬ ‫ִו ִ‬ ‫ַמ ָּמ ׁש‪.‬‬

‫ ‪4 de Shevat‬‬

‫‪5703‬‬

‫ ‪Domingo‬‬

‫‪Estudos: Chumash: Bó, primeira parashá com Rashi [até Shení].‬‬ ‫‪ Tehilim: 23-28.‬ה'תש"ג ‬ ‫יום שני‬ ‫ה שבט‬ ‫ ‬ ‫‪Tanya: Cap. 17 ubeze (p. 71) ... mitsvotav (p. 73).‬‬ ‫‪ e limitação. O‬שיעורים‪.‬‬ ‫‪“meitsar”,‬שני עם‬ ‫‪ restrição‬חומש‪ :‬בא‪,‬‬ ‫פירש"י‪Mitsraim (Egito) tem a mesma raiz etimológica.‬‬ ‫‪da palavra‬‬ ‫‪limitar‬כט־לד‪.‬‬ ‫‪e ocultar a alma Divina,‬תהלים‪:‬‬ ‫‪exílio de Mitsraim, no sentido espiritual, é o fato de a alma animal‬‬ ‫תניא‪ :‬וזה כל ‪ . . .‬הרמ"ז שם‪.‬‬

‫יום‬ ‫שישי‬

‫‪até que esta última se contrai e se minimiza, a ponto de não manifestar-se. O “Êxodo do Egito” é a‬‬ ‫‪remoção‬‬ ‫‪e restrições‬‬ ‫אותיות‪[da alma‬‬ ‫‪animal].‬‬ ‫‪intelecto,‬‬ ‫‪reside‬‬ ‫‪no cérebro,‬‬ ‫‪ilumina‬‬ ‫‪ dos‬משניות)‬ ‫‪limites‬חזר'ן‬ ‫תהלים‪,‬‬ ‫התורה (זאָ גען‬ ‫‪Ou‬גען‬ ‫‪ seja,‬זאָ‬ ‫זיין‪ o‬אין‬ ‫‪ que‬מרבה‬ ‫דארף‬ ‫מענש‬ ‫א‬ ‫זיך‪o‬‬ ‫‪coração,‬‬ ‫‪virtudes,‬‬ ‫‪expressadas‬‬ ‫‪em forma‬‬ ‫‪prática.‬‬ ‫‪despertando‬צו זיין‬ ‫‪ boas‬בכדי מציל‬ ‫העולם‪,‬‬ ‫‪ que‬קיום‬ ‫‪são‬דעם‬ ‫רקען‬ ‫בכדי צו שטאַ‬ ‫‪boas‬ער‪de‬קען‪,‬‬ ‫‪ações‬וואו‬ ‫‪ na‬און‬ ‫ווען‬ ‫פון חיבוט הקבר און כף הקלע‪ ,‬און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים‪.‬‬ ‫ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ‬ ‫יכן‬ ‫יך ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַ ּב ֲא ִמ ַירת אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה (לוֹ ַמר ְּת ִה ִ ּלים‪ְ ,‬ל ׁ ַש ֵ ּנן ִמ ׁ ְשנָ יוֹ ת) ָמ ַתי ְו ֵה ָ‬ ‫ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל‪ְּ ,‬כ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ִק ּיוּ ם ָהעוֹ ָלם‪ּ ִ ,‬ב ְכ ֵדי ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַע ְצמוֹ ֵמ ִח ּבוּ ט ַה ֶ ּק ֶבר ְו ַכף ַה ֶ ּק ַלע‪ְ ,‬ו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ָכל‬ ‫ַה ִ ּג ּלוּ ִיים ַה ַ ּנ ֲע ִלים ְ ּביוֹ ֵתר‪.‬‬ ‫‪17 a 23 de janeiro de 2021 | 90‬‬

‫‪Editora Beith Lubavitch e Beit Chabad Central‬‬

‫ַמ ָּמ ׁש‪.‬‬

‫יום‬

‫תניא‪ :‬פרק יז‪ .‬ובזה ‪ . . .‬כג מצותיו ותורתו‪.‬‬

‫‪Hayom‬‬ ‫‪ַ Yom‬מ ְג ֶ ּב ֶלת‬ ‫ִמ ְצ ַר ִים הוּ א ְל ׁשוֹ ן ֵמ ַצר וּ ְגבוּ ל‪ּ ָ .‬גלוּ ת ִמ ְצ ַר ִים ְ ּברוּ ָחנִ ּיוּ ת‪ ,‬הוּ א ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַ ּב ֲה ִמית‬ ‫וּ ַמ ְס ֶּת ֶרת ַעל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ִמ ְת ַצ ְמ ֶצ ֶמת ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשָׂ ה ְ ּב ַק ְטנוּ ת ְו ֶה ְע ֵלם‪.‬‬ ‫יאת ִמ ְצ ַר ִים הוּ א ֲה ָס ַרת ַה ֵּמ ַצר ְו ַה ְ ּגבוּ ל‪ְ .‬ו ַה ְינוּ ְּד ַה ּ ֵׂש ֶכל ׁ ֶש ַ ּב ּמ ַֹח ֵמ ִאיר ַ ּב ֵ ּלב ְ ּב ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְ ּבפ ַֹעל‬ ‫יצ ַ‬ ‫ִו ִ‬ ‫יום שני‬ ‫ה שבט‬ ‫ה'תש"ג‬ ‫‪.‬‬ ‫ש‬ ‫ׁ‬ ‫מ‬ ‫ָ‬ ‫ַמ ּ‬ ‫‪Segunda-feira, 18 de janeiro‬‬

‫יום שני‪ ,‬ה׳ שבט‬ ‫שישי‬

‫יום‬ ‫שישי‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬שני עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪ :‬כט־לד‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬וזה כל ‪ . . .‬הרמ"ז שם‪.‬‬

‫יום שני‬ ‫מענש דארף מרבה זיין אין זאָ געןה שבט‬ ‫אותיות התורה (זאָ גען תהלים‪ ,‬חזר'ן ה'תש"ג‬ ‫משניות)‬ ‫א‬ ‫שטאַ רקען דעם קיום העולם‪ ,‬בכדי מציל צו זיין זיך‬ ‫בכדי צו‬ ‫וואו ער‬ ‫ווען און‬ ‫שיעורים‪.‬‬ ‫פירש"י‪.‬‬ ‫קען‪,‬שני עם‬ ‫חומש‪ :‬בא‪,‬‬ ‫כט־לד‪ .‬הקלע‪ ,‬און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים‪.‬‬ ‫תהלים‪:‬און כף‬ ‫פון חיבוט הקבר‬ ‫תניא‪ :‬וזה כל ‪ . . .‬הרמ"ז שם‪.‬‬

‫ְ‬

‫געןל ׁ ַש ֵ ּנן ִמ ׁ ְש‬ ‫(זאָים‪ְ ,‬‬ ‫ת ִה ִ ּל‬ ‫גען ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫זאָ ּיוֹ ת‬ ‫זיין ַירתאיןאוֹ ִת‬ ‫מרבה ַ ּב ֲא ִמ‬ ‫דארףה ְר ּבוֹ ת‬ ‫מענשריך ְל ַ‬ ‫יכן‬ ‫חזר'ן ָמ ַתי ְו ֵה ָ‬ ‫תהלים‪,‬נָ יוֹ ת)‬ ‫ה ָא ָדם ָצ ִ‬ ‫אותיות(לוֹ ַמר ְּ‬ ‫משניות)‬ ‫התורה‬ ‫ָא‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫מצילע‪ְ ,‬ו ִ‬ ‫בכדיף ַהק ַל‬ ‫ק ֶבר ְו ַכ‬ ‫מ ִח ּבוּ ט ַה‬ ‫ע ְצמוֹ ֵ‬ ‫יל ֶאת ַ‬ ‫שטאַ ְל ַה ִ ּצ‬ ‫צו ִ ּב ְכ ֵדי‬ ‫בכדילם‪,‬‬ ‫קען‪,‬ם ָהעוֹ ָ‬ ‫וואוח ֵזק ֶ‬ ‫אוןכ ֵדי ְל ַ‬ ‫כוֹ ל‪ְּ ,‬‬ ‫ׁ ֶש ָ ּי‬ ‫זיין ְל ָכל‬ ‫צול ְז ּכוֹ ת‬ ‫עראת קיוּ‬ ‫זיך‬ ‫העולם‪,‬‬ ‫קיום‬ ‫דעם‬ ‫רקען‬ ‫ווען‬ ‫הקברביוֹ ֵת‬ ‫חיבוטנ ֲע ִלים ְ ּ‬ ‫פון ּלוּ ִיים ַה ַ ּ‬ ‫ַה ִ ּג‬ ‫אוןר‪ .‬כף הקלע‪ ,‬און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים‪.‬‬

‫ ‪Segunda-feira‬‬ ‫ ‪Shevat‬‬ ‫ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ‬ ‫יכן‬ ‫‪5‬רה (לוֹ ַמר ְּת ִה ִ ּלים‪ְ ,‬ל ׁ ַש ֵ ּנן ִמ ׁ ְשנָ יוֹ ת) ָמ ַתי ְו ֵה ָ‬ ‫‪ּde‬תוֹ ָ‬ ‫ת ַה‬ ‫יך ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַ ּב ֲא ִמ ַירת אוֹ ִת ּיוֹ‬

‫‪5703‬‬

‫ ‪Estudos:‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪Chumash:‬ו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ָכל‬ ‫‪Bó,‬כף ַה ֶ ּק ַלע‪ְ ,‬‬ ‫‪Shení‬ר ְו ַ‬ ‫ט ַה ֶ ּק ֶב‬ ‫ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל‪ְּ ,‬כ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ִק ּיוּ ם ָהעוֹ ָלם‪ּ ִ ,‬ב ְכ ֵדי ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַע ְצמוֹ ֵמ ִ‬ ‫‪Rashi.‬ח ּבוּ‬ ‫ ‬ ‫‪Tehilim: 29-34.‬‬ ‫ַה ִ ּג ּלוּ ִיים ַה ַ ּנ ֲע ִלים ְ ּביוֹ ֵתר‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪Tanya: veze col (p. 73) ... harema”z sham (p. 73).‬‬

‫‪A pessoa deve acrescentar na recitação de letras da Torá (falar Tehilim, estudar Mishnaiot), quando‬‬ ‫‪e onde puder, com o objetivo de fortalecer a existência do mundo, salvar-se do chibut hakéver e do caf‬‬ ‫‪hakéla, e ser merecedor das mais supremas revelações.‬‬

‫קיב‬

‫יום שלישי‪ ,‬ו׳ שבט‬

‫שבת‬ ‫קודש‬

‫היום יום ‪. . .‬‬

‫‪Terça-feira, 19 de janeiro‬‬

‫ו שבט‬

‫יום שלישי‬

‫ה'תש"ג‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬שלישי עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪ :‬לה־לח‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬והיא בחי' ‪ . . .‬כמ"ש במ"א‪.‬‬

‫"ב] ּכוֹ ֵתב ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ְ ּב ׁ ֵשם ַר ֵ ּבנוּ ַה ָ ּז ֵקן‪ֶ ׁ ,‬ש ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּב ִרים ַעד ַה ַּט"ז ְו ַה ּ ׁ ַש ְ‬ ‫"ך‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫ֲאדֹנִ י ָא ִבי מוֹ ִרי ְו ַר ִ ּבי ָ‬ ‫"ש ְל ָחן ָערוּ ְך"]‪ְ ,‬ו ֵהם ִ ּב ְכ ָלל‪ָ ,‬עשׂ וּ ַה ִח ּבוּ ִרים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ְ ּברוּ ַח‬ ‫"ש ְפ ֵתי ּכ ֵֹהן"‪ּ ֵ ,‬באוּ ִרים ַעל ַה ּ ׁ ֻ‬ ‫"טוּ ֵרי ָז ָהב" ְו ַה ּ ִׂ‬ ‫ַ‬ ‫[=ה ּ‬ ‫יתא ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ָה ֵע ָדה סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ג' דִּ ׁ ְש ָק ִלים‪ֶ ׁ ,‬ש ֶ ּזהוּ ׁ ֶש ְּמ ַג ִ ּלים לוֹ ָר ֵזי ּתוֹ ָרה‪,‬‬ ‫ַה ּק ֶֹד ׁש‪ְ .‬ו ִענְ ַין רוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁש‪ִ ,‬א ָ‬ ‫ׁ ֶש ֶ ּזהוּ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶה ְע ֵלם ְּד ָח ְכ ָמה‪.‬‬

‫ ‪6 de Shevat‬‬

‫‪5703‬‬

‫ ‪Terça-feira‬‬

‫‪Chumash: Bó, Shelishi com Rashi.‬‬ ‫‪Tehilim: 35-38.‬‬ ‫‪Tanya: vehi bechi’ (p. 73) ... kmsh”k bem”a (p. 75).‬‬

‫ ‪Estudos:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪Meu pai [o Rebe Rashab] escreve que escutou em nome do Alter Rebe que todos os autores‬‬ ‫‪(rabínicos) até o Taz e o Shach, inclusive, compuseram‬‬ ‫‪suas obras com “ruach hacodesh” (inspiração‬‬ ‫אגרות קודש‬ ‫‪Divina). “Ruach hacodesh” significa, de acordo com o explicado em Corbán Haedá, final do capítulo‬‬ ‫‪3 de Shecalim (Talmud Yerushalmi), que lhe são revelados os segredos da Torá. Isto provém do‬‬ ‫ב"ה‪ ,‬ראש חודש שבט‪ ,‬ה'תשי"ד‬ ‫‪aspecto oculto de “chochmá”.‬‬ ‫ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י‪.‬‬

‫אל הגבאים והמתפללים דבית הכנסת‬ ‫מרכז חב"ד תל אביב‬ ‫ד' עליהם יחיו‬ ‫שלום וברכה!‬

‫‪91 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬ ‫נצטערתי להשמועות אשר לא בכל יום יש מנין להתפלל בציבור בביהכ"נ שלהם‪ ,‬ולא עוד אלא‬

‫‪Hayom Yom‬‬

‫ק‬

‫יום רביעי‪ ,‬ז׳ שבט‬

‫יום‬ ‫ראשון‬

‫יום רביעי‬

‫היום יום ‪. . .‬‬

‫‪Quarta-feira, 20 de janeiro‬‬

‫ז שבט‬

‫ה'תש"ג‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬רביעי עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪ :‬לט־מג‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬פרק יח‪ .‬ולתוספות ‪ 46 . . .‬גם דחילו‪.‬‬

‫ִ ּב ְהיוֹ ת ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה – ָל ַמד ָח ְכ ַמת ַה ַהנְ ָּד ָסה ְו ַה ְּתכוּ נָ ה‪ּ ֶ .‬בן ֶעשֶׂ ר – ִסדֵּ ר לוּ ַח ַעל‬ ‫ֲח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה‪ּ ִ .‬ב ְהיוֹ תוֹ ֶ ּבן ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר – נִ ְזדַּ ֵּמן ׁ ֶש ִ ּל ֵּמד ָ ּב ַר ִ ּבים ִה ְלכוֹ ת ִקדּ וּ ׁש ַהח ֶֹד ׁש ְל ָה ַר ְמ ַ ּב"ם‪,‬‬ ‫יהם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש‪.‬‬ ‫יהם ְו ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫ְולֹא ָמ ְצאוּ ַה ְ ּגאוֹ נִ ים‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיוּ ְ ּבאוֹ תוֹ ַמ ֲע ָמד‪ְ ,‬י ֵד ֶ‬

‫ק‪5703‬‬ ‫יום‬ ‫‪Estudos: Chumash: Bó, Revií com Rashi.‬‬ ‫שני‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬חמישי עם פירש"י‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪Tehilim: 39-43.‬‬ ‫יום‬ ‫שבט‬ ‫‪ (p. 75).‬ז‬ ‫יום רביעיתהלים‪ :‬מד־מח‪.‬‬ ‫‪ Tanya: Cap. 18 uletosfot (p. 75) ... gam‬ה'תש"ג ‬ ‫‪dechilu‬‬ ‫תניא‪ :‬והענין ‪ . . .‬כד גלגולים‪.‬‬ ‫ראשון‬ ‫‪Quando o Alter Rebe tinha nove anos, estudou‬‬ ‫‪geometria‬‬ ‫‪e astronomia.‬‬ ‫‪Aos dez, elaborou‬‬ ‫‪um‬‬ ‫פירש"י‪.‬‬ ‫רביעי עם‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪,‬‬ ‫יום חמישי‬

‫ ‪7 de Shevat‬‬ ‫היום יוםח ‪. . .‬‬ ‫שבט‬

‫ ‪Quarta-feira‬‬ ‫ה'תש"ג‬

‫‪calendário‬‬ ‫‪quinze‬‬ ‫‪anos,‬‬ ‫‪ִ para‬ה ְת ַא ֵּמץ ְ ּב ָכל‬ ‫לינוּ ְל‬ ‫‪ֻanos.‬א ָ ּלה‪ָ ,‬ע ֵ‬ ‫‪ַQuando‬סף ַה ְ ּג‬ ‫‪ְtinha‬מ ִדים ַעל‬ ‫ת ָ ּב ֵר ְך ָ‬ ‫‪ֵ ׁ ּ teve‬שם ִי ְ‬ ‫‪oportunidade‬ס ֵדי ַה‬ ‫ב ַח ְ‬ ‫תהלים‪ֲ :‬א ׁ ֶשר ְ ּ‬ ‫‪de‬ן ַה ֶ ּזה‬ ‫‪ensinar‬ב ְ ּז ַמ‬ ‫‪ּ ִ em público as‬ב ְפ ָרט ַ ּ‬ ‫‪doze‬אנוּ עוֹ‬ ‫לט־מג‪.‬‬ ‫דחילו‪.‬‬ ‫גם‬ ‫‪46‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ולתוספות‬ ‫יח‪.‬‬ ‫פרק‬ ‫תניא‪:‬‬ ‫‪“Leis‬‬ ‫‪da‬‬ ‫‪Consagração‬‬ ‫‪do‬‬ ‫‪mês”,‬‬ ‫‪do‬‬ ‫‪Rambam.‬‬ ‫‪Os‬‬ ‫‪gênios‬‬ ‫‪talmúdicos‬‬ ‫‪presentes‬‬ ‫‪naquela‬‬ ‫‪no Bet‬‬ ‫ּ‬ ‫‪ocasião,‬י ִא ּמוּ ץ‪ְ ,‬ל ַח ֵזק ָּכל ִענְ ְינֵ י ַה ָּדת ְ ּב ִהדּ וּ ר ִמ ְצ ָוה‪ְ ,‬ו ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל ַה ִּמנְ ָה ִגים ִמ ְ ּב ִלי ְל ַו ֵּתר ַאף ָּכל ׁ ֶשהוּ א‪,‬‬ ‫ִמינֵ‬ ‫‪Hamidrash,‬‬ ‫‪ficaram‬‬ ‫‪completamente‬‬ ‫‪aturdidos.‬‬ ‫יח ֵה ָּמה‪,‬‬ ‫יע ִל ְק ַהל ֲע ָדתוֹ ִּכי ַה ָ ּצרוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫וּ ִמ ְצ ָוה ְוחוֹ ָבה ַעל ָּכל ַרב ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬להוֹ ִד ַ‬

‫יוםיום‬

‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫שני‬

‫יום‬ ‫רביעי‬ ‫‪5703‬‬ ‫יום‬ ‫שלישי‬

‫קענוּשֶׂ ְ ּרב ָק–רוֹ ִסדֵּב ַרמ ָּמ‬ ‫יח‬ ‫ש ַ‬ ‫ת ְּת ְמ ׁ‬ ‫שמּלתֹא ַנְה ַ ַע‬ ‫תוֹ ָר‬ ‫ד ֵר‬ ‫ינוּ ַא ְּדוֹ‬ ‫א ָ ָּּז ֵ‬ ‫שח‪ַ .‬על‬ ‫לוּ ׁ ַ‬ ‫ה‪ּ ֶ ִ .‬צב ְןד ֵ ֶ‬ ‫כוִּ נָ‬ ‫יא ַה‬ ‫הנְֵּכ ָּדב ָס ִ ּבה ְַו‬ ‫ֹת‪,‬ח ְ ׁכֶ ַ‬ ‫הה– וּ ָ ִלמ ַ ְמצוד ָ‬ ‫בשהע ְל ׁ ָשנָ‬ ‫תןׁש ֵּוּת ָ ׁ ַ‬ ‫תקנוּן ְֶּ ּב‬ ‫מוֹ ׁש"ר ֵמ ִַה‬ ‫ַוה' ִ ּ ֱבא ְהל ֵיוֹֹקת‬ ‫ֲח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה‪ּ ִ .‬ב ְהיוֹ תוֹ ֶ ּבן ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר – נִ ְזדַּ ֵּמן ׁ ֶש ִ ּל ֵּמד ָ ּב ַר ִ ּבים ִה ְלכוֹ ת ִקדּ וּ ׁש ַהח ֶֹד ׁש ְל ָה ַר ְמ ַ ּב"ם‪,‬‬ ‫‪Quinta-feira, 21‬‬ ‫שבט‬ ‫‪de‬ר ׁש‪.‬‬ ‫‪janeiro‬ה ִּמ ְד ָ‬ ‫יהם ְ ּב ֵבית ַ‬ ‫יהם ְו ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫ים‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיוּ ְ ּבאוֹ תוֹ ַמ ֲע ָמד‪ְ ,‬י ֵד ֶ‬ ‫ח׳ה ְ ּגאוֹ נִ‬ ‫חמישי‪,‬אוּ ַ‬ ‫ְולֹא ָמ ְצ‬

‫יום ששי‬

‫ט שבט‬

‫ה'תש"ג‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬ששי עם פירש"י‪.‬‬ ‫יום חמישיתהלים‪ :‬מט־נד‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬הנה החכמה ‪ . . .‬ומובן‪.‬‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬חמישי עם פירש"י‪.‬‬ ‫"ב] ַה ּ ׁ ַש"ס ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫מד־מח‪.‬ר ִ ּבי ָ‬ ‫תהלים‪:‬י מוֹ ִרי ְו ַ‬ ‫ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ֲאדֹנִ י ָא ִב‬ ‫ישית‪ָ ,‬א ַמר ַמ ֲא ַמר ַדא"ח‪ְ ,‬ו ָת ְכנוֹ – ַמהוּ‬ ‫תניא‪ :‬והענין ‪ . . .‬כד גלגולים‪.‬‬ ‫"ה ְד ָרן"‪.‬‬ ‫ַ‬

‫ח שבט‬

‫ה'תש"ג‬

‫ל‬ ‫מץח ֶ ְ ּב‬ ‫ה ְת ַא ֵּ‬ ‫ינוּל ְ‬ ‫ה‪ְ ׁ ,‬ש ָנָע ֵל‬ ‫ש ְ ּג ֻא‬ ‫"ב]ף ׁ ַה‬ ‫ש ַ ּס‬ ‫[ה ַ ַרע ׁ ַל‬ ‫מִ‬ ‫דֹנִ ִי ְת ָ ָ ּאב ֵ ִברי ְך ָא‬ ‫אם‬ ‫ש‬ ‫אמֵבן ַה ֶ ּז‬ ‫ט ַ ּ ָבה ְ ּז ֲ ַ‬ ‫ִ ּב ְ ׁ ְפ ָ‬ ‫ֹד ָ ׁכש‪,‬‬ ‫י"א‬ ‫סוֹל ִף‬ ‫ה ְ‬ ‫"ס ָ ּל ִמ‬ ‫בדיים ָ‬ ‫עוֹ ַרְ ִ ּ‬ ‫מוֹ ִנוּרי ְו‬ ‫חוֹ ְס ֵ ִדס ֵי ּי ַםה ּ ׁ ֵ ֲ‬ ‫שיר ִ ְ ּאב ּ ַמ‬ ‫אח ֵׁ ֶר‬ ‫לוּתה ַא ֲ ֲ‬ ‫שנַר ת‬ ‫"ס‪ָ .‬וה‪ְ ,‬ו ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל ַה ִּמנְ ָה ִגים ִמ ְ ּב ִלי ְל ַו ֵּתר ַאף ָּכל ׁ ֶשהוּ א‪,‬‬ ‫ש ִמ ְצ‬ ‫ה ּ ׁ ַר‬ ‫שנָ ַה ָּ‬ ‫[=יוֹ ִםענְ ְַיהנֵ ּ ׁ ָי‬ ‫ייטק ָּכל‬ ‫ץ‪,‬ר ַ ְצל ַח ֵ ּז‬ ‫הדּ ַוּ‬ ‫ב ִל‬ ‫ה]דת– ְָּכ‬ ‫מ ּיוּ ָא ְ‬ ‫מלינֵיוֹיםִא ַ ּה‬ ‫וּ ִ ְ‬ ‫יח ֵה ָּמה‪,‬‬ ‫יע ִל ְק ַהל ֲע ָדתוֹ ִּכי ַה ָ ּצרוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫וּ ִמ ְצ ָוה ְוחוֹ ָבה ַעל ָּכל ַרב ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬להוֹ ִד ַ‬ ‫יאת ְמ ׁ ִש ַ‬ ‫ַוה' ֱאל ֵֹקינוּ ּדוֹ ֵר ׁש ֵמ ִא ָּתנוּ ְּת ׁשוּ ָבה ְלתוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹת‪ֶ ׁ ,‬ש ּלֹא נְ ַע ֵּכב ִ ּב ַ‬ ‫יח ִצ ְד ֵקנוּ ְ ּב ָקרוֹ ב ַמ ָּמ ׁש‪.‬‬

‫שבת‬

‫י שבט‬ ‫ה'תש"ג‬ ‫ ‪Quinta-feira‬‬ ‫ ‪8 de Shevat‬‬ ‫עם פירש"י‪.‬‬ ‫ ‪Estudos:‬‬ ‫ט שבט‬ ‫‪ Chumash: Bó, Chamishi com Rashi.‬ה'תש"ג‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬שביעי‬ ‫יום ששי‬ ‫תהלים‪ :‬נה־נט‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪Tehilim: 45-48.‬‬ ‫תניא‪ :‬פרק יט‪ .‬ולתוספות ‪ . . .‬בלב כלל‪.‬‬ ‫ ‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬ששי עם פירש"י‪Tanya: vehainyan (p. 75) ... guilgulim (p. 77). .‬‬ ‫‪Especialmente‬צ"ל‬ ‫‪nesta‬יומם מלראות"‬ ‫ישבות‬ ‫‪" quando‬לא‬ ‫המתחיל אמנם‪,‬‬ ‫סוף סעיף‬ ‫תהי'‬ ‫למען‬ ‫מט־נד‪.‬‬ ‫ד"התהלים‪:‬‬ ‫‪época,‬‬ ‫‪pela Bondade‬‬ ‫‪Divina‬‬ ‫‪estamos‬‬ ‫תו"א ‪no‬‬ ‫‪limiar da‬‬ ‫ומובן‪.‬‬ ‫החכמה ‪. . .‬‬ ‫תניא‪ :‬הנה‬ ‫מלרצות"‪.‬‬ ‫ולילה‬ ‫"לא ישבות יומם‬

‫‪Gueulá‬‬ ‫‪(Redenção), devemos nos esforçar de todas as maneiras possíveis para fortalecer todos os assuntos‬‬ ‫א"ח‪ְ ,‬ו‬ ‫א ַמר ַד‬ ‫שמונהַמ ֲ‬ ‫ית‪ָ ,‬א ַמר‬ ‫יש‬ ‫‪ִ ׁ mitsvot‬‬ ‫בהיותהּ ׁ ְש ִל‬ ‫עם ַה‬ ‫"ס ַ ּב ּ ַפ ַ‬ ‫ש‬ ‫רבקה ַה ּ ׁ ַ‬ ‫‪]cumpridas‬‬ ‫"ב‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫מרת ָ‬ ‫‪com‬ו ַר ִ ּבי‬ ‫(הרבנית ְ‬ ‫‪hidur‬מוֹ ִרי‬ ‫זקנתיי ָא ִבי‬ ‫‪ּ ֵ capricho,‬ים ֲאדֹנִ‬ ‫אמיס‬ ‫ְּכ ׁ ֶש ִּ‬ ‫‪relacionados‬‬ ‫‪à nossa‬‬ ‫‪religião.‬‬ ‫‪As‬‬ ‫‪devem‬‬ ‫‪ser‬‬ ‫‪[com‬‬ ‫‪de forma‬‬ ‫שנה ָת ְכ‪-‬נוֹ – ַמהוּ‬ ‫בשנת‬ ‫עשרה‬ ‫כבת‬ ‫נ"ע)‬ ‫‪esmerada,‬‬ ‫בקומה ‪cumprir‬‬ ‫‪os requerimentos‬‬ ‫‪Deve-se‬‬ ‫תרי"אן"‪.‬‬ ‫"ה ְד ָר‬ ‫‪ַ os costumes,‬‬ ‫‪ não‬לא חפצה‬ ‫‪ apenas‬היא‬ ‫משנתה‪ ,‬אמנם‬ ‫‪mínimos].‬תאכל תיכף‬ ‫הרופא אשר‬ ‫‪cuidar‬וציוה‬ ‫‪de-todos‬חלתה‪,‬‬ ‫‪sem‬‬ ‫"ב]‪É‬‬ ‫‪mitsvá‬‬ ‫‪uma‬‬ ‫‪de‬‬ ‫‪rabinos‬‬ ‫שחרית‪.‬‬ ‫אוכלת‬ ‫‪nenhuma‬ח ֶֹד ׁש‪,‬‬ ‫סוֹ ףפתי"א‬ ‫‪ְ concessão.‬ל‬ ‫היתה ׁ ְשנָ ה‬ ‫התפלה ׁ ַש"ס ִמ‬ ‫‪ּuma‬‬ ‫[ה ַר ׁ ַש‬ ‫ואחר ָ‬ ‫בהשכמה‪,‬ו ַר ִ ּבי‬ ‫מוֹ ִר‪e‬י ְ‬ ‫‪obrigação‬א ִבי‬ ‫מתפללת ָ‬ ‫והיתה ִס ֵ ּים ֲאדֹנִ י‬ ‫התפלה‪,‬רי ִ‬ ‫לוּת‪ַ os‬א ֲח ֵ‬ ‫קודם ֵב‬ ‫‪ do‬ת ָה ֲא‬ ‫לטעוםנַ‬ ‫‪ּ ִ povo de Israel‬ב ׁ ְש‬ ‫‪todos‬א ּמוֹ‬ ‫‪anunciar‬‬ ‫‪à sua‬‬ ‫‪congregação‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪atribulações‬‬ ‫‪atuais‬‬ ‫‪são‬‬ ‫‪as‬‬ ‫‪“dores‬‬ ‫און א בעל‬ ‫געזונד‬ ‫‪que‬דארף זיין‬ ‫‪sofrimentos‬א‪os‬איד‬ ‫הצ"צ‪ ,‬אמר לה‪:‬‬ ‫אדמו"ר‬ ‫לחותנה‬ ‫הדבר‬ ‫כשנודע‬ ‫ּ‬ ‫‪do‬ליוֹ ם ַהי ָא ְר ַצייט [=יוֹ ם ַה ּ ׁ ָשנָ ה] – ָּכל ַה ּ ׁ ַש"ס‪.‬‬ ‫‪ parto” de‬וּ ְ‬ ‫‪Mashiach.‬‬ ‫דארף‪D’us‬‬ ‫מען ‪exige‬‬ ‫‪de nós‬‬ ‫וחי‪que‬‬ ‫‪retornemos‬‬ ‫‪à Torá‬‬ ‫‪às mitsvot,‬‬ ‫‪para não‬‬ ‫אריינבריינגען‬ ‫בהם‪,‬‬ ‫דער טייטש‬ ‫בהם‪ e,‬איז‬ ‫שטייט וחי‬ ‫‪atrasarmos‬מצות‬ ‫‪ a iminente‬כח‪ .‬אויף‬ ‫‪vinda‬‬ ‫‪de nosso‬‬ ‫‪Mashiach,‬‬ ‫‪que venha brevemente‬‬ ‫‪fato.‬‬ ‫מוז מען‬ ‫‪ justo‬מצות‪,‬‬ ‫חיות אין‬ ‫אריינבריינגען א‬ ‫‪ de‬זאל קענען‬ ‫מען‬ ‫א חיות אין מצות‪ .‬בכדי אז‬ ‫שבט‬ ‫י‬ ‫ה'תש"ג‬ ‫שבתבעל כח און זיין בשמחה‪ .‬וסיים‪ :‬דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע‪ .‬בעסער‬ ‫זיין א‬ ‫פירש"י‪ .‬צוליב עסען‪ .‬ובירכה באריכות ימים‪( - ,‬נולדה‬ ‫דאווענען‬ ‫דאווענען ווי‬ ‫עסען שיעורים‪.‬‬ ‫שביעי עם‬ ‫צוליב חומש‪ :‬בא‪,‬‬ ‫נה־נט‪ .‬שבט תרע"ד)‪- .‬‬ ‫ונפטרה י'‬ ‫‪ de 2021 | 92‬בשנת‬ ‫תהלים‪:‬‬ ‫‪Editora Beith Lubavitch e Beit Chabad Central‬‬ ‫תקצ"ג ‪17‬‬ ‫‪a 23 de janeiro‬‬

‫יום‬ ‫רביעי‬

‫תניא‪ :‬פרק יט‪ .‬ולתוספות ‪ . . .‬בלב כלל‪.‬‬

‫יום‬ ‫ראשון‬

‫תהלים‪ :‬מד־מח‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬והענין ‪ . . .‬כד גלגולים‪.‬‬

‫‪Hayom‬‬ ‫יום רביעי‬ ‫ז שבט‬ ‫‪Yom‬ה'תש"ג‬ ‫ִ ּב ְפ ָרט ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַח ְס ֵדי ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ֵר ְך ָאנוּ עוֹ ְמ ִדים ַעל ַסף ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה‪ָ ,‬ע ֵלינוּ ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְ ּב ָכל‬ ‫פירש"י‪ְ .‬צ ָוה‪ְ ,‬ו ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל ַה ִּמנְ ָה ִגים ִמ ְ ּב ִלי ְל ַו ֵּתר ַאף ָּכל ׁ ֶשהוּ א‪,‬‬ ‫עםב ִהדּ וּ ר ִמ‬ ‫רביעידת ְ ּ‬ ‫בא‪ְ ,‬ינֵ י ַה ָּ‬ ‫חומש‪:‬ל ִענְ‬ ‫שיעורים‪.‬ל ַח ֵ ּזק ָּכ‬ ‫ִמינֵ י ִא ּמוּ ץ‪ְ ,‬‬ ‫לט־מג‪.‬‬ ‫תהלים‪:‬‬ ‫יח ֵה ָּמה‪,‬‬ ‫יע ִל ְק ַהל ֲע ָדתוֹ ִּכי ַה ָ ּצרוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫וּ ִמ ְצ ָוה ְוחוֹ ָבה ַעל ָּכל ַרב ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬להוֹ ִד ַ‬ ‫תניא‪ :‬פרק יח‪ .‬ולתוספות ‪ 46 . . .‬גם דחילו‪.‬‬ ‫‪Sexta-feira,‬‬ ‫‪de‬‬ ‫‪ֵ 22‬קנוּ ְ ּב ָקרוֹ ב ַמ ָּמ ׁש‪.‬‬ ‫יח ִצ ְד‬ ‫‪janeiro‬מ ׁ ִש ַ‬ ‫יאת ְ‬ ‫ַוה' ֱאל ֵֹקינוּ ּדוֹ ֵר ׁש ֵמ ִא ָּתנוּ ְּת ׁשוּ ָבה ְלתוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹת‪ֶ ׁ ,‬ש ּלֹא נְ ַע ֵּכב ִ ּב ַ‬

‫יום ששי‪ ,‬ט׳ שבט‬

‫יום‬ ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫שני‬ ‫‪5703‬‬ ‫יום‬ ‫רביעי‬

‫ִ ּב ְהיוֹ ת ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה – ָל ַמד ָח ְכ ַמת ַה ַהנְ ָּד ָסה ְו ַה ְּתכוּ נָ ה‪ּ ֶ .‬בן ֶעשֶׂ ר – ִסדֵּ ר לוּ ַח ַעל‬

‫ה'תש"ג‬ ‫טדַּ ֵּמן ׁ ֶש ִ ּ‬ ‫שבטל ֵּמד ָ ּב ַר ִ ּבים ִה ְלכוֹ ת ִקדּ וּ ׁש ַהח ֶֹד ׁש ְל ָה ַר ְמ ַ ּב"ם‪,‬‬ ‫ששירה ׁ ָשנָ ה‪ּ ִ .‬ב ְהיוֹ תוֹ ֶ ּבן ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר – נִ ְז‬ ‫יום ׁש ֶעשְׂ ֵ‬ ‫ֲח ֵמ‬ ‫יהם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש‪.‬‬ ‫יהם ְו ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫ד‪ְ ,‬י ֵד ֶ‬ ‫ששיאוֹעם ַמ ֲע ָמ‬ ‫בא‪,‬היוּ ְ ּב‬ ‫ים‪ֶ ׁ ,‬ש ָ‬ ‫שיעורים‪ּ ְ .‬גאוֹ נִ‬ ‫ְולֹא ָמ ְצאוּ ַה‬ ‫תוֹ פירש"י‪.‬‬ ‫חומש‪:‬‬ ‫תהלים‪ :‬מט־נד‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬הנה החכמה ‪ . . .‬ומובן‪.‬‬

‫יום חמישי‬

‫ח שבט‬

‫ה'תש"ג‬

‫"ב] ַה ּ ׁ ַש"ס ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ֲאדֹנִ י ָא ִבי מוֹ ִרי ְו ַר ִ ּבי ָ‬ ‫ישית‪ָ ,‬א ַמר ַמ ֲא ַמר ַדא"ח‪ְ ,‬ו ָת ְכנוֹ – ַמהוּ‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬חמישי עם פירש"י‪.‬‬ ‫"ה ְד ָרן"‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫תהלים‪ :‬מד־מח‪.‬‬ ‫"ב] ׁ ַש"ס ִמ ׁ ְשנָ ה ְלסוֹ ף י"א ח ֶֹד ׁש‪,‬‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫ִ ּב ׁ ְשנַ ת ָה ֲא ֵבלוּת ַא ֲח ֵרי ִא ּמוֹ ִס ֵ ּים ֲאדֹנִ י ָא ִבי מוֹ ִרי ְו ַר ִ ּבי ָ‬ ‫תניא‪ :‬והענין ‪ . . .‬כד גלגולים‪.‬‬ ‫וּ ְליוֹ ם ַה ּי ָא ְר ַצייט [=יוֹ ם ַה ּ ׁ ָשנָ ה] – ָּכל ַה ּ ׁ ַש"ס‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ִ ּב ְפ ָרט ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַח ְס ֵדי ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ֵרך ָאנוּ עוֹ ְמ ִדים ַעל ַסף ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה‪ָ ,‬ע ֵלינוּ ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְ ּב ָכל‬ ‫‪de‬ו ִל‪ְ ׁ 9‬שמֹר ֶאת ָּכל ַה ִּמנְ ָה ִגים ִמ ְ ּב ִלי ְל ַו ֵּתר ַאף ָּכל ׁ ֶשהוּ א‪,‬‬ ‫ ‪Shevat‬ה‪ְ ,‬‬ ‫ִמינֵ י ִא ּמוּ ץ‪ְ ,‬ל ַח ֵ ּזק ָּכל ִענְ ְינֵ י ַה ָּדת ְ ּב ִהדּ וּ ר ִמ ְצ ָו‬ ‫ ‪Sexta-feira‬‬ ‫ּ‬ ‫ְ‬ ‫שבט‬ ‫י‬ ‫ה'תש"ג‬ ‫ּ‬ ‫ה‪,‬‬ ‫מ‬ ‫ָ‬ ‫ה‬ ‫ֵ‬ ‫יח‬ ‫ַ‬ ‫ש‬ ‫ִ‬ ‫ׁ‬ ‫מ‬ ‫ָ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ֵ‬ ‫ב‬ ‫ְ‬ ‫ח‬ ‫ֶ‬ ‫ים‬ ‫ר‬ ‫ִ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ִ‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫ו‬ ‫ְ‬ ‫ת‬ ‫צ‬ ‫ָ‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ּ‬ ‫ִ‬ ‫ד‬ ‫ָ‬ ‫ע‬ ‫ֲ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ִ‬ ‫יע‬ ‫שבתחוֹ ָבה ַעל ָּכל ַרב ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬להוֹ ִד ַ‬ ‫וּ ִמ ְצ ָוה ְו‬ ‫ּ‬ ‫רוֹ‬ ‫תוֹ‬ ‫וּ‬ ‫‪ּ Rashi.‬‬ ‫‪Estudos: Chumash: Bó, Shishi com‬‬ ‫ָ‬ ‫ֵ‬ ‫ּ‬ ‫יח ִצ ְד‬ ‫יאת ְמ ׁ ִש ַ‬ ‫ַוה' ֱאל ֵֹקינוּ ּדוֹ ֵר ׁש ֵמ ִא ָּתנוּ ְּת ׁשוּ ָבה ְלתוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹת‪ֶ ׁ ,‬שלֹא נְ ַע ֵּכב ִ ּב ַ‬ ‫קנוּ ְ ּבקרוֹ‬ ‫‪Tehilim:‬ב ַמ ָּמ ׁש‪ .‬‬ ‫‪49-54.‬‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬שביעי עם פירש"י‪.‬‬ ‫‪Tanya: hine hachochma (p. 77) ... umuvan (p. 77).‬‬ ‫תהלים‪ :‬נה־נט‪.‬‬ ‫‪Quando meu pai [o Rebe Rashab] concluiu‬‬ ‫‪do Sha’s‬‬ ‫‪vez, pronunciou um‬‬ ‫‪o .estudo‬בלב כלל‪.‬‬ ‫ולתוספות ‪. .‬‬ ‫‪ pela‬יט‪.‬‬ ‫‪ terceira‬פרק‬ ‫תניא‪:‬‬

‫ ‬

‫יום‬ ‫שלישי‬

‫‪maamar‬‬ ‫‪é Hadrán”.‬ט‪“o que‬‬ ‫יום ששי‬ ‫שבט‪ de Chassidut, cujo conteúdo era‬ה'תש"ג‬ ‫מלראות"‪No‬צ"ל‬ ‫תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם‪" ,‬לא ישבות יומם‬ ‫‪ano de luto por sua mãe [a Rebetsin Rivka], meu pai concluiu o estudo dos seis tratados da‬‬ ‫פירש"י‪.‬‬ ‫ששי עם‬ ‫חומש‪ :‬בא‪,‬‬ ‫מלרצות"‪.‬‬ ‫שיעורים‪ .‬יומם‬ ‫"לא ישבות‬ ‫‪Mishná ao completar onze meses, e para o dia do yortsait,‬‬ ‫מט־נד‪todo .‬‬ ‫ולילה‪o‬‬ ‫תהלים‪Sha’s.:‬‬ ‫ומובן‪.‬נ"ע) בהיותה כבת שמונה עשרה שנה ‪ -‬בשנת‬ ‫רבקה‬ ‫אמי זקנתי (הרבנית מרת‬ ‫תניא‪ :‬הנה החכמה ‪. . .‬‬ ‫תרי"א ‪ -‬חלתה‪ ,‬וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה‪ ,‬אמנם היא לא חפצה‬ ‫א"ח‪ְ ,‬ו ָת‬ ‫היתהמר ַד‬ ‫התפלהמר ַמ ֲא ַ‬ ‫ישית‪ָ ,‬א ַ‬ ‫ואחר ׁ ִ‬ ‫בהשכמה‪,‬ם ַה ּ ׁ ְש ִל‬ ‫מתפללתה ּ ׁ ַש"ס ַ ּב ּ ַפ ַע‬ ‫"ב] ַ‬ ‫[ה ַר ׁ ַש ּ‬ ‫ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ֲאדֹנִ י ָא ִבי מוֹ ִרי ְו ַר ִ ּבי ָ‬ ‫פת ְכנוֹ – ַמהוּ‬ ‫שחרית‪.‬‬ ‫אוכלת‬ ‫לטעום קודם התפלה‪ ,‬והיתה‬ ‫"ה ְד ָר‬ ‫ַ‬ ‫ן"‪ .‬הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ‪ ,‬אמר לה‪ :‬א איד דארף זיין געזונד און א בעל‬ ‫כשנודע‬ ‫דארף ְלסוֹ ף י"א ח ֶֹד ׁש‪,‬‬ ‫מען ִמ ׁ ְשנָ ה‬ ‫בהם‪ַ ׁ ,‬ש"ס‬ ‫"ב]‬ ‫וחיר ׁ ַש ּ‬ ‫[ה ַ‬ ‫טייטשבי ָ‬ ‫דערמוֹ ִרי ְו ַר ִ ּ‬ ‫איז ָא ִבי‬ ‫בהם‪,‬אדֹנִ י‬ ‫וחי ִס ֵ ּים ֲ‬ ‫לוּת ַא ֲח ֵרי‬ ‫אויף ָה ֲא ֵב‬ ‫כח‪ּ ִ .‬ב ׁ ְשנַ ת‬ ‫שטייט ִא ּמוֹ‬ ‫אריינבריינגען‬ ‫מצות‬ ‫‪Shabat, 23 de janeiro‬‬ ‫שבט‬ ‫קודש‪ ,‬י׳‬ ‫שבת‬ ‫מען ַה ּ ׁ ַש‬ ‫אז– ָּכל‬ ‫בכדינָ ה]‬ ‫[=יוֹ ם ַה ּ ׁ ָש‬ ‫איןצייט‬ ‫ה ּי ָא ְר ַ‬ ‫וּאְליוֹ ם ַ‬ ‫"ס‪.‬קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות‪ ,‬מוז מען‬ ‫זאל‬ ‫מצות‪.‬‬ ‫חיות‬ ‫זיין א בעל כח און זיין בשמחה‪ .‬וסיים‪ :‬דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע‪ .‬בעסער‬ ‫עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען‪ .‬ובירכה באריכות ימים‪( - ,‬נולדה‬ ‫שבת‬ ‫י שבט‬ ‫ה'תש"ג‬ ‫בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד)‪- .‬‬

‫יום‬ ‫רביעי‬

‫קי‬ ‫פירש"י‪.‬יום ‪. . .‬‬ ‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בא‪ ,‬שביעי עם היום‬ ‫תהלים‪ :‬נה־נט‪.‬‬ ‫אאמו"ר לאחד על יחידות‪ ,‬והוסיף‪ :‬און מען דארף עס טאָ ן בשמחה‪.‬‬ ‫מאמר זה אמר‬ ‫תניא‪ :‬פרק יט‪ .‬ולתוספות ‪ . . .‬בלב כלל‪.‬‬

‫צ"ל‬ ‫יומם"לֹא ִי ׁ ְש ּבוֹ ת‬ ‫ישבותנָ ם"‪:‬‬ ‫"א ְמ‬ ‫"לאחיל ָ‬ ‫אמנם‪ַ ,‬ה ַּמ ְת ִ‬ ‫המתחילף ָס ִעיף‬ ‫"ל ַמ ַען‬ ‫סוף ְ‬ ‫תהי' ִחיל‬ ‫למעןר ַה ַּמ ְת‬ ‫"תוֹ ָר‬ ‫מלראות" יוֹ ָמם‬ ‫ּ‬ ‫סעיף ִּת ְה ֶיה" סוֹ‬ ‫תו"אה אוֹ‬ ‫ד"הר" דִּ ּבוּ‬ ‫ישבות ִר ְ‬ ‫מלרצות"‪.‬מם ָו ַל ְי ָלה ִמ ִ ּל ְרצוֹ ת"‪.‬‬ ‫ולילהֹא ִי ׁ ְש ּבוֹ ת יוֹ ָ‬ ‫יומםהיוֹ ת "ל‬ ‫יך ִל ְ‬ ‫"לאאוֹ ת"‪ָ ,‬צ‬ ‫ִמ ִ ּל ְר‬ ‫שנה ה‪ּ ִ –-‬ב ׁ ְשנַ ת‬ ‫עשרהרה ׁ ָשנָ‬ ‫מוֹ נֶ ה ֶעשְׂ ֵ‬ ‫כבת ְּכ ַבת ׁ ְש‬ ‫בהיותהיוֹ ָת ּה‬ ‫נ"ע) ֵע ֶדן)‪ּ ִ ,‬ב ְה‬ ‫רבקה ָמ ָת ּה־‬ ‫מרתב ָקה נִ ׁ ְש‬ ‫מ ַרת ִר ְ‬ ‫(ה ַר ָ ּבנִ ית ָ‬ ‫זקנתי ָ‬ ‫אמי ְז ֶקנְ ִּתי‬ ‫ִא ִּמי‬ ‫בשנת‬ ‫שמונה‬ ‫(הרבנית‬ ‫היא ְפ ָצה‬ ‫אמנםלֹא ָח‬ ‫משנתה‪,‬ם ִהיא‬ ‫בקומה ָת ּה‪ָ ,‬א ְמנָ‬ ‫תיכף ָמ ּה ִמ ּ ׁ ְשנָ‬ ‫ֹאכל ֵּת ֶכ‬ ‫אשר ַ‬ ‫הרופא ׁ ֶשר ּת‬ ‫וציוהרוֹ ֵפא ֲא‬ ‫חלתה‪,‬ו ִצוָּ ה ָה‬ ‫תרי"א –‪ָ -‬ח ְל ָתה‪ְ ,‬‬ ‫תרי"א‬ ‫לא ִל ְטעֹם‬ ‫חפצה‬ ‫תאכלף ְ ּבקוּ‬ ‫שחרית‪.‬‬ ‫היתהש ֲח ִרית‪ְּ .‬‬ ‫התפלהת ּ ַפת ׁ ַ‬ ‫ואחרתה אוֹ ֶכ ֶל‬ ‫בהשכמה‪ּ ָ ,‬לה ָה ְי ָ‬ ‫מתפללת ְו ַא ַחר ַה ְּת ִפ‬ ‫והיתה ְ ּב ַה ׁ ְש ָּכ ָמה‪,‬‬ ‫התפלה‪,‬ת ּ ַפ ֶ ּל ֶלת‬ ‫קודם ְו ָה ְי ָתה ִמ ְ‬ ‫לטעוםְּת ִפ ָ ּלה‪,‬‬ ‫ק ֶֹדם ַה‬ ‫פת ַדע ַהדָּ ָבר‬ ‫אוכלתכ ׁ ֶשנּ וֹ‬ ‫לה‪ְ :‬‬ ‫בעל‬ ‫דארף וּ ַב ַע‬ ‫אידת ָ ּב ִריא‬ ‫אמרדי ָצ ִר‬ ‫הצ"צ‪ְ :,‬יהוּ ִ‬ ‫אדמו"ר ָא ַמר ָל ּה‬ ‫לחותנהח ֶצ ֶדק"‪,‬‬ ‫"צ ַמ‬ ‫ְלחוֹ ְתנָ ּה‬ ‫אוןוֹתא נֶ ֱא ַמר‬ ‫געזונדל ִמ ְצ‬ ‫זייןל ּכ ַֹח‪ַ .‬ע‬ ‫יךא ִל ְהיוֹ‬ ‫כשנודע‪ַ ,‬א ְדמוֹ‬ ‫הדבר"ר ַה ֶ ּ‬ ‫איז יר ַח ּ‬ ‫אריינבריינגען‬ ‫מען‬ ‫בהם‪,‬‬ ‫וחי‬ ‫אויף‬ ‫דארףיס ַח ּיוּ ת ַ ּב ִּמ ְצוֹת‪,‬‬ ‫לוּ ְל ַה ְכנִ‬ ‫ש ּיוּ ְכ‬ ‫וחי ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶ‬ ‫טייטשוֹת‪.‬‬ ‫דעריוּ ת ַ ּב ִּמ ְצ‬ ‫בהם‪,‬ל ַה ְחדִּ‬ ‫ם; ֵי ׁש ְ‬ ‫שטייט ָ ּב ֶה‬ ‫מצותרוּ ׁש ָו ַחי‬ ‫ם"‪ַ ,‬ה ּ ֵפ‬ ‫כח‪.‬י ָ ּב ֶה‬ ‫"ו ַח‬ ‫ָ‬ ‫מען‬ ‫אין ָ‬ ‫מצות‪,‬דיף‬ ‫יקה'‪ָ .‬ע ִ‬ ‫חיות ֶטן ֵר‬ ‫'על ֶ ּב‬ ‫אריינבריינגען תא ַ‬ ‫קענעןאינֵ ְך ְצ ִר ָ‬ ‫זאל ְו ִס ֵ ּים‪ֵ :‬‬ ‫מעןמ ָחה‪.‬‬ ‫אז ְ ּבשִׂ ְ‬ ‫בכדיהיוֹ ת‬ ‫מצות‪.‬כ ַֹח ְו ִל ְ‬ ‫איןת ַ ּב ַעל ּ‬ ‫א ָ ּי ִבים ִ‬ ‫ַח‬ ‫מוז ֶל ֱאכֹל‬ ‫יכה ִל ְהיוֹ‬ ‫חיותל ְהיוֹ‬ ‫בעסער‬ ‫דארפסט‬ ‫בעלל‪ִ ,‬מ ְ ּ‬ ‫ניכטערע‪.‬ונִ ְפ ְט ָרה י‬ ‫קיין ת תקצ"ג‪ְ ,‬‬ ‫זייןה ִ ּב ׁ ְשנַ‬ ‫ניט(נוֹ ְל ָד‬ ‫ים‪– ,‬‬ ‫דוריכוּ ת ָי ִמ‬ ‫וסיים‪ּ ַ :‬ב ֲא ִ‬ ‫בשמחה‪ .‬וּ ֵב ְר ָכ ּה‬ ‫זייןכ ֵדי ֶל ֱאכֹל‪.‬‬ ‫אוןפ ֵ ּלל ְּ‬ ‫כחל ִה ְת ּ ַ‬ ‫אה ְת ּ ַפ ֵ ּל‬ ‫זיין ְל ִ‬ ‫ְּכ ֵדי‬ ‫תרע"ד)‪– .‬דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען‪ .‬ובירכה באריכות ימים‪( - ,‬נולדה‬ ‫עסען צוליב‬ ‫ׁ ְש ָבט‬ ‫"ב] ְל ֶא ָחד ַעל ְי ִחידוּ ת‪ְ ,‬והוֹ ִסיף‪ְ :‬ו ֵי ׁש ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת‬ ‫תרע"ד)‪.‬ר ׁ ַש‪ּ -‬‬ ‫[ה ַ‬ ‫שבטרי ְו ַר ִ ּבי ָ‬ ‫ונפטרהי ָאי' ִבי מוֹ ִ‬ ‫תקצ"ג ָא ַמר ֲאדֹנִ‬ ‫בשנתא ָמר ֶזה‬ ‫ַמ ֲ‬ ‫ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‪.‬‬

‫יום‬ ‫חמישי‬

‫יום ראשון‬

‫יא שבט‬

‫שיעורים‪ .‬חומש‪ :‬בשלח‪ ,‬פרשה ראשונה עם פירש"י‪.‬‬ ‫תהלים‪ :‬ס־סה‪.‬‬ ‫תניא‪ :‬פרק כ‪ .‬והנה ‪ . . .‬כו וכאפס ממש‪.‬‬

‫ה'תש"ג‬ ‫‪93 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Hayom Yom

Shabat Estudos:

10 de Shevat

5703

Chumash: Bó, Shevii com Rashi. Tehilim: 55-59. Tanya: Cap. 19 ultosfot (p. 77) ... balev klal (p. 83).

(Aqui aparece uma emenda ao Torá Or, relevante somente em hebraico.) Quando minha avó (a Rebetsin Rivka, sua alma no Éden) tinha 18 anos, em 5611 [1851], ela ficou doente, e o médico lhe ordenou que deveria comer logo ao acordar. No entanto, ela não desejava provar nada antes das orações, por isso passou a rezar bem mais cedo que de costume, e após as orações comia a refeição [o pão] matinal. Quando seu sogro, o Tsemach Tsedec, tomou conhecimento dos fatos, lhe disse: “O judeu deve ser sadio e forte. A Torá diz sobre as mitsvot: ‘E viverás com elas’, ou seja, deve-se colocar vida e entusiasmo nas mitsvot que realiza. Para introduzir vitalidade nas mitsvot é necessário ter força e estar alegre”. E concluiu: “Não deves ficar sem comer. É melhor comer para poder rezar do que rezar para poder comer” [é melhor fazer a refeição como preparativo da oração, do que fazer a oração como preparativo da refeição], e lhe deu uma bênção de longa vida (nasceu no ano de 5593/1833, e faleceu em 10 de Shevat de 5674/1914). Estes fatos foram relatados pelo meu pai [o Rebe Rashab], a alguém em yechidut, acrescentando: “E isto deve ser feito com alegria”.‫תפלת הדרך‬

Tefilat Ha'Derech

.‫בֹותינּו‬ ֵ ‫ֹלהי ֲא‬-‫א‬ ֵ ֵ‫ֹלהינּו ו‬ֵ ‫יָ ֱא‬- ְ‫יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך י‬ ‫ וְ ַת ְד ִריכֵ נּו‬.‫ וְ ַתצְ ִע ֵידנּו לְ ָׁשלֹום‬.‫ֶׁשּתֹולִ יכֵ נּו לְ ָׁשלֹום‬ ‫ וְ ַתּגִ ֵיענּו לִ ְמחֹוז ֶח ְפצֵ נּו‬.‫ וְ ִת ְס ְמכֵ נּו לְ ָׁשלֹום‬.‫לְ ָׁשלֹום‬ ‫ (ואם דעתו לחזור מיד‬.‫לְ ַחּיִ ים ּולְ ִׂש ְמ ָחה ּולְ ָׁשלֹום‬ ‫אֹויֵב‬-‫ וְ ַתצִ ילֵ נּו ִמּכַ ף ּכָ ל‬.)‫ וְ ַת ֲחזִ ֵירנּו לְ ָׁשלֹום‬:‫אומר‬ ‫ ִּומּכָ ל ֻּפ ְרעָ נִ ּיֹות‬.‫אֹורב וְ לִ ְס ִטים וְ ַחּיֹות ָרעֹות ַּב ֶּד ֶרך‬ ֵ ְ‫ו‬ ‫ וְ ִת ְׁשלַ ח ְּב ָרכָ ה ְּבכָ ל‬.‫ַה ִּמ ְת ַרּגְ ׁשֹות ָּובאֹות לְ עֹולָ ם‬ ‫ וְ ִת ְּתנֵ נִ ּי (בל' יחיד) לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד‬.‫ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו‬ ‫ וְ ִתגְ ְמלֵ נּו‬.‫רֹואינּו‬ ֵ ‫ּולְ ַר ֲח ִמים ְּב ֵעינֶ יָך ְּוב ֵעינֵ י כָ ל‬ ‫ ּכִ י ַא ָּתה‬.‫ וְ ִת ְׁש ַמע קֹול ְּת ִפּלָ ֵתינּו‬.‫טֹובים‬ ִ ‫ֲח ָס ִדים‬ :‫ׁשֹומ ַע ְּת ִפלָ ה‬ ֵ ָ‫י‬- ְ‫ ָּברּוְך ַא ָּתה י‬:‫ׁשֹומ ַע ְּת ִפלַ ת ּכָ ל ֶּפה‬ ֵ

Editora Beith Lubavitch e Beit Chabad Central

Que seja Tua vontade, A-do-nai, nosso D'us e D'us de nossos pais, conduzir-nos em paz, guiar nossos passos em paz, dirigir-nos em paz, apoiar-nos em paz e nos fazer chegar a nosso destino em vida, felicidade e paz (tendo em mente retornar neste mesmo dia, acrescentase: e fazer-nos retornar em paz). Salve-nos das mãos de todo tipo de inimigo e embusteiro, de ladrões e animais selvagens na jornada, e de todos os tipos de calamidades que possam advir e afligir o mundo. Manda uma bênção sobre todas nossas ações e dê-me graça, bondade e mercê, a Teus olhos e aos olhos de todos aqueles que nos vêem, e conceda-nos favores generosos. Ouça a voz de nossa prece, pois Tu ouves a oração de cada um. Bendito és Tu, A-do-nai, que ouve a prece.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 94

‫גמרא‬

Guemará

‫מסכת ברכות‬

MASSECHET BERACHOT

Leilui Nishmat

Rivka ‫ ע״ה‬bat R. Menachem Mendel Hacohen ‫שי׳‬ Koncepolski

Assista ao shiur (aula) em português do Rabino Rafael Schuster sobre a Guemará desta semana através do link: www.shiurdiario.com

Publicado pela Yeshivá Tomchei Temimim Lubavitch Edição e Revisão: Rabino Shamai Ende Coordenação do Projeto: Rabino Mendi Koncepolski

81

zekxa

` cenr ep sc ± iriyz wxt

miaxl mx lewa rinydl `xen`a eilr cner onbxeznde zeyxc yxecd daiyi lke" :"j`iai ik dide" zyxta

.êìéôúî èéäâ øåîç øèôã å"éå

:xrepd xeng lewk

xg`e `ln azekd eazk `ax ly oilitzae e"ie xqg `ede "dya dctz xng xht

dlila d`x` i`n

d`exd .àðéæç éàî

:miiqxt mr xbz el dide inex jln

oedpn cgc `xng `l :enk .jlnd zcear ja miyer

.éàñøô êì éøçùî

.øñé÷ melga

xeegyl wacd :(mixac zyxt ixtq) minkg oeyle .(fh xacna mebxz) zixgy

äúî êúúà :ziaay oevig zlc .àúééøá àùã :wegn hidb epiide ewgn jk oeghl jze` eteki .àúééù÷ êá mipiy .éëë :ziad z` zxneyd Ð éùð éúøú :i"x`liyn oixewy zeiniptd eúéøîà ¦ § ¨ :àéððç ¨ § © £ éaøa ¦ © § òLBäé © ª § éaøì ¦ © § øñé÷ ¨ ¥ déì¥ øîà ©£ dpei diexw mc` ly ezy`y .úùøâî øîà © £ !éàîìçá © § ¤ § àðéæç ¨ ¥ ¨ éàî© éì¦ àîéà ¨ ¥ ,àáeè ¨ eúéîëçc ¦§¨ § .úòìá éôìå÷ ïéøú :"iznz izpei" :aizkc Ca¨ ééòøe ¥ © § ,Ca¨ éáøâå ¦ § © § éàñøt ¥ ¨ § © Cì¨ éøçLîc ¦ £ © § ¦ úéæç ¥ ¨ :déì¥ àìá :zeztl iy`xk ey`xa ar lwn zkn zerwxw xnelk mixvn `la dlgp .íéøöî àzøBàìe ¨ § § ,àîBé ¨ délek ¥ øäøä ¥ § ¦ .àáäãc ¨ £ © § àøèeça ¨ § § éö÷L ¥§© xtr ieqk .äé÷áà ïééñëå :miaxe miagx eúéîëçc ¦ § ¨ § eúéøîà ¦ § ¨ :ìàeîL ¥ § ì¦ àkìî ¨ § © øBáL¨ déì¥ øîà © £ .àæç ¨£ xyp .éø÷åî øúðå :dnegd zletnn gxetd úéæç ¥ ¨ :déì ¥ øîà © £ !éàîìça © § ¤ § àðéæç ¨ ¥ ¨ éàî © éì ¦ àîéà ¨ ¥ ,àáeè ¨ on oi`vei oikend .àéãñ éáî àøãåà :egen àéiçøa ¨ © ¥ § àúééL÷ ¨ ¨ § © Ca¨ éðçèå ¦ £ © § ,Cì¨ eáLå ¨ § éàîBø ¥¨ eúàc ¨ § lld .äàøöî àììä :eizey`xnay xkd

åðçèå :iaya jellyi .êì åáùå :jl eegzyie ãéñô :qxt jln .øåáù :mixnz ipirxb 1 éðäà àìå :jly `ihnwxt lwlwzz = ê÷ñò 2 mey jl mrhi `l jxrv jezn .ìëéîì êì `l jzgny jezne .ê÷ñò çååøî :lk`n 3 àéäå :jzgnya ray didzy lek`l de`zz 4 .jzb`c bitdl .êãçô éçåëôì :jzy` Ð 5 àðééãá :"dcyd `ivez ax rxf" diyixn xayi my jlnd ihiykzy xve` .àëìîã 6 dz`y xnel jilr elilrie miapb ici lr

7 Ð cygp `ax m` .êðéî øîåçå ì÷ :mzapb 8 àñç :"jnn e`xiie" edfe epecygiy oky lk

àéãä ¨ § ¨ øa© .àæç ¨ £ àzøBàìe ¨ § § àîBé ¨ délek ¥ øäøä ¥ § ¦ .àáäãc ¨£ ©§ déì ¥ øMôî © © § ¯ àøâà ¨ § © déì¥ áéäéc ¥ ¨ § ïàî© ,äåä ¨ £ éîìç ¥ § ¤ øMôî ¥ © § 9 zxfgk geixa letk .ê÷ñò ó éò :zxfg Ð .oqip `xwp miqp ici lry .êì éùçøúî ie`py .ê÷ñò øéøî :dletke dagx `idy déì ¥ øMôî © © § ¯ àøâà ¨ § © déì ¥ áéäé ¥ ¨ àìc ¨ § ïàîe © ,àúeélòîì ¨ § © § ¦ 10 md .àúéáç :jly dxegqd didi xne lkl eze` mixne` l`xyil d`ad dxv lk lry àæeæ ¨ déì¥ áéäé ¥ ¨ ééaà ¥ © © ,àîìç ¨ § ¤ eæç£ àáøå ¨ ¨ § ééaà ¥ © © .àúeòéøâì ¨ ¦ § ¦ 11 wezn .ê÷ñò éìç :oiia mixkzyn eid `icd xa .ìéæà à÷ äåä :ozle`b lr éãäá øîà :dpitqa .àáøàá :`axc dicda EøBL" § ïéîìça ¦ § ¤ § ïðéø÷à © ¦ § © :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .déì¥ áéäé ¥ ¨ àì¨ àáøå ¨ ¨ § 12 .éçã÷ã :lefa jzxegq ozzy :xnelk `ny .éì äîì àñéð äéì ùéçøúîã àøáâ enk epxknz xweia .ê÷ñò ÷éùò :dlcb ,C÷ñò ¨ § ¦ ãéñt ¥ ¨ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ;'åâå "E éðéòì ¤ ¥ § çeáè © ¨ 13 àáøì :(`ap `rivn `aa) "jabl wiyr" `ede dpitqd rahzy qpd el rx`i o`k :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ,Caìã ¨ ¦ § àáöeòî ¨ § ¥ ìëéîì © ¥ § Cì¨ éðäà ¥ £ © àìå ¨ § 14 lkd iedw oeyl .ê÷ñò éåà÷ :äéì øîà oexztd ielz `ed ja .àîéé÷ êãéãá :lvpi :drxl il zktde drxl m` daehl m` éøîà ¦ § ¨ .Caìc ¨ ¦ § àåãçî ¨ § ¤ ¥ ,ìëéîì © ¥ § Cì¨ éðäà ¥ £ © àìå ¨ § ,C÷ñò ¨ § ¦ çååøî © § © 15 jwqr ywazi .ê÷ñò éòáúî :ede`pyi :dzid `cqg ax za .àáø ìù åúùà déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ;'åâå "ãéìBz ¦ úBðáe ¨ íéða" ¦ ¨ ïðéø÷à © ¦ § © :déì¥ 16 .ïãñéàà éà÷ã :zepwl eixg` exfgie ìôð :jlnd xve` xney .àëìîã àðéæøåè Ð "eizey`xn" opinbxznck eizey`xn ïañpéîe ¨ § © ¦ ,éLéôð ¥ ¦ § Cúðáe ¨ ¨ § Cða ¨ § :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ,déúeLéák ¥ ¦ § 17 y`x .úéåä àëìî :(gk ziy`xa) idecq` .rlez .àìëú éàøéù ïééø÷à © ¦ § © .äéáLa ¨ § ¦ § ïìæà ¨ § ¨ à÷ãk ¨ § ¦ Ctàa ¨ © § ïééîãîe ¨ § © § ,àîìòì ¨ § ¨ § Cúða ¨ ¨ § 18 záäéå § © © ¦ Cì¨ äôkàå ¨ § © § ,dáéø÷ì ¨ ¦ § ¦ äøîà ¨ © £ àéäå ¦ § ,Cáéø÷ì ¨ ¦ § ¦ zøîà § © § ¨ zà § © ,ïéLéôð ¦ ¦ § Cúðáe ¨ ¨ § Cða ¨ § :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;"øçà ¥ © íòì © § íéðúð ¦ ª § E éúðáe ¤ Ÿ § E éða" ¤ ¨ 19 éaø ¦ © øîà © ¨ àáø ¨ ¨ øîàc © £ © ,éúéøçà ¦ ¦ £ © àúzéà ¨ § ¦ éãéì ¥ ¦ déúðáe ¥ ¨ § déða ¥ § eúàå ¨ § ,àáéëL ¨ ¦ § eäúéác § ¥ § :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .øçà ¥ © íòk © § éåäc ¥ ¨ § ,dáéø÷ì ¨ ¦ § ¦ ïBäì§ 20 Ÿ ¡ Cì" ;"Eîçì ¤ § © äçîNa ¨ § ¦ § ìëà ¥ ïéîìça ¦ § ¤ § ïðéø÷à © ¦ § © .áàä ¨ ¨ úLà ¤ ¥ Bæ ¯ "øçà ¥ © íòì © § íéðúð ¦ ª § E éúðáe ¤ Ÿ § E éða" ¤ ¨ áéúëc ¦ § ¦ éàî© :áø© øîà © £ àaà ¨ © øa© äéîøé ¨ § § ¦ 21 zìëà § © § ¨ àìå ¨ § zçáè § © § ¨ ,C÷ñò ¨ § ¦ ãéñt ¥ ¨ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .Caìc ¨ ¦ § àåãçî ¨ § ¤ ¥ à÷eñt ¨ § úéø÷å ¦ ¨ § ,úéúLå ¥ ¨ § zìëàå § © § ¨ § ,C÷ñò ¨ § ¦ çååøî © § © :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § 22 íéúéæ" ¦ ¥ ïðéø÷à © ¦ § © .déôéqî ¥ ¥ ¦ déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ,déLéøî ¥ ¥ ¥ déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;"äãOä ¤ ¨ © àéöBz ¦ áø© òøæ" © ¤ ïðéø © ¦÷à § © .Ccçt ¨ § © éçekôì ¥ © § úéø÷å ¥ ¨ § ,úéúLå ¥ ¨ § 23 :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;'åâå "õøàä ¤ ¨ ¨ énò ¥ © ìk¨ eàøå" ¨ § ïðéø÷à © ¦ § © .déôéqî ¥ ¥ ¦ déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ,déLéøî ¥ ¥ ¥ déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;'åâå "Eìeáb ¤ § ìëa ¨ § Eì§ eéäé § ¦ 24 élek ¥ éðééãå ¦ § ¨ § ,éápâa ¥ ¨ © § zñtúîe § § © § ¦ ,øaúà © § ¦ àkìîc ¨ § © § àðééãa ¨ ¨ § © :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .àîìòa ¨ § ¨ § úìôð © § ¨ Cúîéà ¨ ¨ ¥ ,úéåä ¥ ¨ àzáéúî ¨ § ¦ § Léøc ¥ § àîL ¨ § Cì¨ ÷ôð © § 25 :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;éðc ¥ ¨ íet ìò© àñç ¨ ¨ ïæç © £ :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .àáøì ¨ ¨ § déì¥ éNôúå ¦ § ¨ § eúàå £ © ,àkìîc ¨ § © § àðééãa ¨ ¨ § © øaúà © § ¦ øçîì ¨ ¨ § .Cpéî ¨ ¦ øîBçå ¤ ¨ ì÷© àîìò ¨ § ¨ 26 eúàå ¨ § ,Cøîç ¨ § © íéña ¥ ¨ :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;éðc ¥ ¨ íet ìò© àøNa ¨ § ¦ ïæç © £ :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .àñç ¨ ¨ ék¦ C÷ñò ¨ § ¦ øéøî ¦ ¨ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ,àñçk ¨ ¨ § E÷ñò § § ¦ óéò¥ 27 ïæç © £ :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .déa¥ ìëéîì © ¥ § àøNa ¨ § ¦ ïaæîì © § ¦ § àîìò ¨ § ¨ élek ¥ eúàå ¨ § ,Cøîç ¨ § © ó éwz ¦ © :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .Cpéî ¨ ¦ àøîçå ¨ § © § àøNa ¨ § ¦ ïaæîì © § ¦ § àîìò ¨ § ¨ élek ¥ 28 éçã÷c ¦ § ¨ § àðîeø ¨ ¨ ïæç © £ :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .éøîúk ¥ § © § C÷ñò ¨ § ¦ éìç ¦ £ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .àì÷éãk ¨ § ¦ § C÷ñò ¨ § ¦ éìãî ¥ § ¦ :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § .àì÷éãa ¨ § ¦ § éìúc ¥ ¨ § àúéáç ¨ ¦ ¨ 29 ééaàì ¥ © © § .àøéáì ¨ ¥ § ìôðc © § ¦ àúéáç ¨ ¦ ¨ ïæç © £ :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .àðîeøk ¨ ¨ § C÷ñò ¨ § ¦ éåà÷ ¥ ¨ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ,àðîeøk ¨ ¨ § C÷ñò ¨ § ¦ ÷éLò ¥ © :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § .éðc ¥ ¨ íetà© 30 :déì¥ éøîà ¦ § ¨ .àøéáì ¨ ¥ § déì¥ úéãLå ¥ © § C÷ñò ¨ § ¦ ãéñt ¥ ¨ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § ."çkzLà © © § ¦ àìå ¨ § ,àøéáa ¨ ¥ § àzt ¨ ¦ ìôð" © § øîàãk © £ © § ,C÷ñò ¨ § ¦ éòaúî ¥ ¨ § ¦ :déì¥ øîà © £ 31 .Cléôzî ¨ ¦ § ¦ èéäb ¦ § øBîç£ øèt ¤ ¤ :déì¥ øîà © £ àáøì ¨ ¨ § .Cìò ¨ £ àøBîà ¨ ¨ éà÷å ¥ ¨ § ,úéåä ¥ ¨ àkìî ¨ § © :déì¥ øîà © £ ééaàì ¥ © © § ;øòBðå ¥ § ïãñéàà © § ¦ © éà÷c ¥ ¨ § àøîç ¨ ¨ £ øa© ïðéæç © ¥ ¨ 32 :déì¥ øîà © £ ,déaâì ¥ © § déãeçì ¥ § àáø ¨ ¨ ìæà © £ óBñì§ .Cléôzî ¨ ¦ § ¦ èéäb ¦ § éàcå © © "øBîç£ øèô"c ¤ ¤ § å"àå© :déì¥ øîà © £ ¯ !déúéàå ¥ ¦ § ,éì¦ éæç ¥ ¨ éãéãì ¦ ¦ § :déì¥ øîà © £ 33 éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .ïáëL ¨ § © Cúðáe ¨ ¨ § Cða ¨ § :déì¥ øîà © £ ,øezðc © § épLå © ¦ § éëk © ¨ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .àáëL ¨ § ¨ EzLà § § ¦ :déì¥ øîà © £ ,ìôðc © § ¦ àúééøa ¨ § © ¨ àLc ¨ ¨ éàæç © £ 34 àeää© àáø ¨ ¨ ìæà © £ .úòìa © © § éôìe÷ ¥ § ïéøz ¥ § :déì¥ øîà © £ ,àzôìc ¨ § ¦ § éãéìbøb ¥ ¦ § § © éøz ¥ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .úLøâî © § © § éLð ¥ ¨ éøz ¥ § :déì¥ øîà © £ ,ïçøôc ¨ § © § éðBé ¥ ézøz ¥ § © 35 ,éøz ¥ § àáøì ¨ ¨ § eäeçîe ¨ ¯ eäðé÷eøôì § ¦ ¨ § àáø ¨ ¨ ìæà © £ ,éããä ¥ ¨ £ éãäa ¥ £ © eöpî÷ § ¦ ¨ eåäc ¨ § éøBäð ¥ § éâñ ¦ © éøz ¥ § eäðä § ¨ çkLà © § © ,àîBé ¨ délek ¥ àLøãî ¨ ¨ § ¦ éa¥ áéúéå ¥ ¨ § àîBé ¨ 36 íéñëð ¦ ¨ § :déì¥ øîà © £ .ìôðc © § ¦ àúéLà ¨ ¦ ¨ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ ,àøâà ¨ § © déì¥ áéäéå ¥ ¨ § àáø ¨ ¨ àúà ¨ £ óBñì§ .éàæç © £ ïéøz ¥ § ,éézñî ¦ © § ¦ :øîà © £ ,éúéøçà ¥ ¦ £ © dééeçîì ¥ ¨ § eìc¨ 37 Ÿ § 38 :déì¥ øîà © £ .Caâì ¨ © § àéúà ¨ § ¨ dézáéúîe ¥ § ¦ § áéëL ¥ ¨ ééaà ¥ © © :déì¥ øîà © £ ,dé÷áà ¥ § © ïééñëå ¨ § © § ìôðc © § ¦ ééaàc ¥ © © § àðãtà ¨ § © © éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .úéð÷ ¨ ¦ ¨ íéøöî ¦ ¨ § àìa ò÷áàc © § ¦ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .àîìòa ¨ § ¨ § ïøãaî ¨ § © ¦ CúúòîL ¨ ¨ £ © § :déì¥ øîà © £ ,àúðéáì ¨ § ¥ § àúðéáì ¨ § ¥ § ìé÷L ¥ ¨ àîìò ¨ § ¨ élek ¥ eúàå ¨ § ,ìéôðc ¥ ¨ § éãéc ¦ ¦ àðãtà ¨ § © © éàæç © £ 39 äåä ¨ £ .Cì¨ éLçøúî ¦ £ © § ¦ àqéð ¨ ¦ :déì¥ øîà © £ ,àîìça ¨ § ¤ § äàøöî ¨ ¨ § ¦ àìlä ¨ ¥ © ïeéø÷à ¦ § © :déì¥ øîà © £ .÷éôð ¥ ¨ àéãñ ¨ § © éaî ¥ ¦ àøãeà ¨ § :déì¥ øîà © £ .éø÷Bî ¦ § øúðe © § éLéø ¥ ¥ 40 àæçå ¨ £ © àáø ¨ ¨ déçkLà ¥ § § © ,dépéî ¥ ¦ àøôéñ ¨ § ¦ ìôð © § ÷éìñ ¥ ¨ à÷c ¨ § éãäa ¥ £ © ?éì¦ äîì ¨ § àqéð ¨ ¦ déì¥ Léçøúîc ¥ § § ¦ § àøáb ¨ § © éãäa ¥ £ © :øîà © £ ,àaøàa ¨ § © § déãäa ¥ £ © ìéæà ¥ ¨ à÷¨ 41 dézøaî ¥ § © ¦ øa© ,Cì¨ àðìéçî ¨ § ¥ ¨ eälek § !éàä© élek ¥ ïzøòöe ¨ § © § àîéé÷ ¨ § © Cãéãa ¨ ¦ § !òLø ¨ ¨ :øîà © £ .ätä ¤ © øçà © © ïéëìBä ¦§ úBîBìçä £ © ìk¨ :déa¥ áéúk ¦ § äåäc ¨ £ © 42 eléôà ¦ £ íëç ¨ ¨ úìì÷c © § ¦ § éøéîb ¦ ¦ § ?ãéáòà ¦ £ © éàî© :øîà © £ .déìò ¥ £ eîçøî £ © § àìc ¨ § àúeëìîc ¨ § © § éãéì ¥ ¦ àøáb ¨ § © àeää© øñnìc © © ¦ § àåòø ¨ £ © àäé ¥ § .àcñç ¨ § ¦ áøc © § 43 áéúé ¥ § ìæà © £ ,éàîBø ¥ ¨ éáì ¥ § éìb ¥ § í÷¨ .ïBò¨ úøtëî ¤¤ © § úeìb¨ :øî¨ øîàc © ¨ § ,éìâàå ¥ § ¦ § íe÷éॠ:øîà © £ ,èééì ¥¨ à÷¨ àðéãác ¨ ¦ § ¦ àáø ¨ ¨ ïkL ¥ ¤ ìëå ¨ § ,äàa ¨ ¨ àéä¦ ípça ¨ ¦ § 44 !àæeæ ¨ éì¦ áä© :déì¥ øîà © £ ,ézòaöàa ¦ § ¨ § ¤ § àèçî ¨ £ © ìééòc ¥ ¨ § àîìç ¨ § ¤ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ ,àîìç ¨ § ¤ àæç ¨ £ àðéæøeè ¨ ¦ § Léø¥ .àkìîc ¨ § © § àðéæøeè ¨ ¦ § Léøc ¥ § àçútà ¨ § ¦ © 45 àìå ¨ § ,déì¥ áäé © § àìå ¨ § !àæeæ ¨ éì¦ áä© :déì¥ øîà © £ ,éúòaöà ¦ ¨ ¨ § ¤ ïézøúa ¥ § © § àìëz ¨ § ¦ ìôðc © § ¦ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .éãéî ¥ ¦ àìå ¨ § déì¥ øîà © £ àì¨ ,déì¥ áäé © § àìå ¨ § 46 ,àðéæøeè ¨ ¦ § Léøì ¥ § deéúàå § © § àkìî ¨ § © éa¥ éòîL ¦ § ¨ .éàøéL ¥ ¨ ¦ eäleëa § § àìëz ¨ § ¦ ìôð © § :déì¥ øîà © £ ,àãé¨ § dleëa ¨ § àìëz ¨ § ¦ ìôðc © § ¦ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .déì¥ øîà © £ 47 eáøç § ¨ Cãéc ¨ ¦ àæeæ ¨ eènà § © :déì¥ éøîà ¦ § ¨ ,àéãä ¨ § ¨ øa© eäeúééà § © !øîà © £ àìå ¨ § òãé © ¨ äåäc ¨ £ © éàäì © § eúééà § © ?éànà © © àðà ¨ £ :eäì§ øîà © £ .déì¥ éìè÷ ¦ § ¨ à÷¨ 48 iexwd xg` lld yiy itl .gqta oixew ep`y

éñéð

:"ixvnd lld" dfl oixew "lecbd lld"

éàøéù

17 a 23 de janeiro de 2021 | 96

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56A

Berachot

[A Guemará conta um caso relacionado:] Amar lei keissar lerabi iehoshua berabi (chanina) [chanania] – César [o imperador romano, certa vez] disse ao Rabi Iehoshua, o filho do Rabi Chanánia: Ameritu dechachamitu tuva – “Vocês [judeus] se dizem muitíssimo inteligentes. Eima li mai chazina bechelmai – Me conte [então] o que eu verei em meu sonho [nesta noite]”. Amar lei – [O Rabi Iehoshua] respondeu para ele: Chazit dimeshacharei lach parsaei – “[No teu sonho] você verá os persas te obrigando a trabalhar [para o rei deles] vegarvi bach veraei bach shiktsei bechutra dedahava – e eles te prenderão e te forçarão a alimentar animais impuros [como porcos] com um cajado dourado.” Hirher culei ioma – [César] matutou [sobre isso] o dia inteiro, uleurta chaza – e à noite ele [efetivamente] viu [essas cenas em seu sonho].

[Abaie e Rava aproveitaram e narraram para o Bar Hedia um outro sonho que tiveram:] Amrei lei – Eles lhe contaram: Akrinan – “[Em nosso sonho], leram para nós [o versículo que diz]: Banim uvanot tolid vegomer – ‘Gerarás filhos e filhas [porém eles não serão teus porque irão em cativeiro]’”.745 Lerava amar lei kevishutei – Disse [o Bar Hedia] ao Rava: “[Este versículo prenuncia para você] o seu [significado original] negativo, [de que seus filhos serão tirados de você por saqueadores]”. Leabaie amar lei – Mas para Abaie, [o Bar Hedia] disse: “[Isto prenuncia que] benach uvenatach nefishei – teus filhos e filhas serão muitos; uminasvan benatach lealma – tuas filhas se casarão com [homens de outras partes] do mundo, umidamian beapach kidca azlan beshivia – e [já que elas viverão tão longe], parecerá a você como se elas tivessem ido em cativeiro”.

[Outro caso relacionado:] Amar lei shavur malca lishmuel – [Certa vez] o rei Shavur disse ao Shmuel: Ameritu dechachamitu tuva – “Vocês [judeus] se dizem muitíssimo inteligentes. Eima li mai chazina bechelmai – Me conte [então] o que eu verei em meu sonho [nesta noite]”. Amar lei – [O Shmuel] respondeu para ele: Chazit deatu romaei veshavu lach – ”[No teu sonho] você verá os romanos vindo e te capturando, vetachanei bach kashiata berechaia dedahava – e eles te forçarão a moer caroços de tâmara com uma moenda dourada.” Hirher culei ioma – [O rei] matutou [sobre isso] o dia inteiro, uleurta chaza – e à noite ele [efetivamente] viu [essas cenas em seu sonho].

[Abaie e Rava narraram um terceiro versículo que viram em um sonho:] Akrian – [Eles disseram ao Bar Hedia: “Em nosso sonho], leram para nós [o versículo que diz]: Banecha uvenotecha netunim leám achêr – ‘Teus filhos e filhas serão dados para outro povo’”.746 Leabaie amar lei – Disse [o Bar Hedia] para Abaie: “[Este versículo prenuncia para você que] benach uvenatach nefishin – teus filhos e filhas serão muitos, [e que quando chegar a hora de casá-los] at amrat lekarivach – você dirá [que eles devem se casar com] parentes do teu lado, vehí amrá likrivá – mas [tua esposa] dirá [que eles devem se casar com] parentes do lado dela. Veachpá lach veiahavt lehon lekariva – E [ao final das contas] ela te forçará [a ceder] e você os dará [para casar] com os parentes dela, dehavei keám achêr – que [de uma certa maneira] são como outro povo”. Lerava amar lei – Mas para Rava [o Bar Hedia] disse: “A menção de ‘outro povo’ no versículo indica que devithu shechiva – tua esposa morrerá [e você tornará a se casar em seguida]; veatu benei uvenatei lidei íteta acharíti – e que teus filhos e filhas passarão para as mãos de outra mulher [ou seja, de uma madrasta]”.

[A Guemará anteriormente explanou que todos os sonhos seguem a boca (isto é, o modo como eles se concretizam depende da maneira com que foram interpretados). A seguir a Guemará conta uma história correlacionada:] Bar hedia mefasher chelmei hava – O Bar Hedia era um interpretador de sonhos. Mán deiahiv lei agra – Para quem lhe pagasse por seus serviços, mefashar lei limaliuta – [o Bar Hedia] interpretava os sonhos auspiciosamente. Umán deló iahiv lei agra – Mas para quem não lhe pagasse, mefashar lei ligriuta – [o Bar Hedia] interpretava os sonhos desfavoravelmente. Abaie verava chazu chelma – [Certa vez], Abaie e Rava tiveram um [mesmo] sonho [e foram ao Bar Hedia em busca de interpretação]. Abaie iehiv lei zuza –Abaie deu a ele um zuz [como pagamento pelo serviço], verava ló iehiv lei – mas Rava não lhe deu [nenhum dinheiro]. Amrei lei – Eles lhe contaram: Akrinan bechelmin – “Em nosso sonho, leram para nós [o seguinte versículo]: Shorechá tavuach leeinecha vegomer – ‘O teu boi será morto na tua presença etc. [porém dele não comerás]’”.743 Lerava amar lei – Disse [o Bar Hedia] ao Rava: “[Isto prenuncia que] passid iskach – teus negócios vão falir, veló ahanei lach lemeichal meutsvá delibach – e por conta da tristeza no teu coração, você não encontrará motivação para se alimentar”. Leabaie amar lei – Mas ao Abaie [o Bar Hedia] disse: “[Isto prenuncia que] meravach iskach – teus negócios serão rentáveis, veló ahanei lach lemeichal mechedva delibach – e por conta da grande alegria no teu coração, você não encontrará motivação para se alimentar”.744 743- Devarím 28:31. Este versículo (bem como diversos dos que seguem) faz parte de um trecho prolongado da Torá que descreve maldições passíveis de recair sobre os judeus caso eles deixem de observar os preceitos de Hashem. 744- Você estará tão satisfeito pela felicidade que praticamente não terá apetite por comida (Rashi).

97 | Veshinantam: Bó, 5781

[Como apoio à sua interpretação, Bar Hedia cita um ensinamento do Rava:] Deamar rava amar rav irmiá bar aba amar rav – Pois [o próprio Rava] disse [certa vez], em nome do Rav Irmiá bar Aba, que falou em nome do Rav: Mai dichtiv – “Como se explica o escrito: Banecha uvenotecha netunim leám achêr – ‘Teus filhos e filhas serão dados para outro povo’? Zo éshet haav – [Este versículo indica] uma [nova] mulher do pai”. [A Guemará continua:] Akrinan bechelmin lech echól besimchá lachmecha – [Abaie e Rava continuaram contando ao Bar Hedia:] “Em nosso sonho, leram para nós [o versículo que diz]: ‘Vai, come teu pão com alegria’”.747 Leabaie amar lei – Disse [o Bar Hedia] para Abaie: “[Este versículo prenuncia que] marvach iskach veachalt veshatit – teus negócios prosperarão e você comerá e beberá [com fartura], vekarit pessuka mechedva delibach – e recitará [este] versículo por conta da grande alegria no teu coração”. Lerava amar lei – Mas para Rava [o Bar Hedia] disse: Passid iskach tavacht veló achalt veshatit – “Teus negócios vão falir; você abaterá [carne] mas não comerá nem beberá; vekareit lefacuchei pachdach – e [recitará este versículo 745- Ibid. vers. 41. 746- Ibid. vers. 32. 747- Kohelet 9:7.

180

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56A

auspicioso] para aliviar a tua ansiedade”. [Um outro sonho foi narrado:] Akrinan – “[Em nosso sonho], leram para nós [o versículo que diz]: Zera rav totsí hassadê – ‘Muita semente produzirá o campo [mas pouco colherás pois o gafanhoto a consumirá]’”.748 Leabaie amar lei mereishei – Para Abaie, [o Bar Hedia] interpretou [com base] na primeira parte [do versículo, dizendo que ele seria abençoado com abundância]. Lerava amar lei misseifei – [Mas] para Rava ele interpretou [usando] a segunda parte [do versículo, dizendo que seus esforços na obtenção de uma vida digna seriam inúteis]. [Um outro versículo foi visto nos sonhos de Abaie e Rava:] Akrinan – “[Em nosso sonho], leram para nós [o versículo que diz]: Zeitim ihiú lechá bechól guevulecha vegomer – ‘Oliveiras terás em todo o teu território etc. [mas com o azeite não te ungirás, pois tuas oliveiras deixarão cair o seu fruto]’”.749 Leabaie amar lei mereishei – Para Abaie, [o Bar Hedia] interpretou [com base] na primeira parte [do versículo, dizendo que ele seria abençoado com abundância]. Lerava amar lei misseifei – [Mas] para Rava ele interpretou [usando] a segunda parte [do versículo, dizendo que seus esforços na obtenção de dinheiro seriam inúteis]. [Ainda outro versículo foi visto nos sonhos de Abaie e Rava:] Akrinan – “[Em nosso sonho], leram para nós [o versículo que diz]: Veraú cól amei haárets vegomer – ‘Então todos os povos da terra verão [que o nome de Hashem é proclamado sobre ti, e eles te temerão]’”.750 Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: Nafák lach shemá – “[Isto pressagia que] teu nome se espalhará [por todos os cantos], dereish metivta haveit – pois você se tornará o líder de uma academia, eimatach naflat bealma – e o mundo terá por você uma alta admiração”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Bedaina demalca itvar – “O tesouro do rei será assaltado umitpast beganavei – e você será preso como ladrão.751 Vedainei kulei alma kal vachômer minach – E [então] todos construirão um argumento kal vachômer de você [e dirão: se as autoridades prenderam o grande Rava e o acusaram de roubo, elas poderão agir assim contra qualquer um de nós]”. [A Guemará relata:] Lemachar itbar bedainá demalca – [Dito e feito:] No dia seguinte o tesouro do rei foi [realmente] saqueado, veatu vetafsei lei – e eles vieram e prenderam Rava. [A Guemará retoma a narrativa dos sonhos de Abaie e Rava:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazan chassa al pum dani – “[Em nosso sonho], vimos alface na borda de um barril”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: If itkách kechassá – “Teus negócios se multiplicarão como a alface [isto é, serão muito lucrativos]”. Lerava amar lei marir iskách ki chassá – [Mas] para Rava ele disse: “Teus negócios ficarão amargos como a alface”. [Uma outra visão no sonho deles:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazan bisra al pum danei – “Vimos carne na borda de um barril”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] 748- Devarím 28:38. 749- Ibid. vers. 40. 750- Ibid. vers. 10. 751- Isto é, você será falsamente acusado de ter executado o roubo (Rashi).

Berachot

falou: Bassim chamerach – “Teu vinho será aromático veatu culei alma lemizban bisra vechamra minach – e todos virão para comprar carne e vinho de você [pois teus produtos terão qualidade superior]”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Takif chamerach – “Teu vinho azedará, veatu culei alma lemizban bisra lemeichal bei – e todos virão comprar carne [pois ele só servirá como condimento] para comer”. [A narração dos sonhos prossegue:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazan chavita detalei bedikla – “[Em nosso sonho] vimos um barril pendurado em uma palmeira”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: Midlei iskach kedikla – “Tuas mercadorias crescerão à altura de uma palmeira”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Chalei iskach ketamrei – “Tuas mercadorias serão doces [como as] tâmaras [da palmeira]”.752 [Outra visão:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazan rumana dekadchi apum danei – “[Em nosso sonho] vimos uma romã brotando na borda de um barril”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: Ashik iskach kerumana – “Tuas mercadorias serão caras como a romã [isto é, você venderá teus produtos com grande margem de lucro]”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Kavei iskach kerumana – “Tuas mercadorias serão ácidas como a romã [ou seja, teu vinho será mais azedo, e todos o depreciarão]”. [A descrição dos sonhos prossegue:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazan chavita denafal levira – “[Em nosso sonho] vimos um barril que caiu em um buraco”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: Mitbaei iskach – “Tuas mercadorias serão [muito] procuradas, kideamar – como quem diz: Nafal pita bevira veló ishtechach – ‘Caiu pão no buraco e ainda não foi achado’”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Passid iskach veshadit lei levira – “Tuas mercadorias ficarão arruinadas e serão jogadas em um buraco”. [Mais uma visão:] Amrei lei – Eles lhe disseram: Chazinan bar chamara dekaei aisdan venoer – “[Em nosso sonho] vimos um burro zurrando junto das nossas cabeças”. Leabaie amar lei – Para Abaie, [o Bar Hedia] falou: Malca haveit – “[Isso prediz que] você se tornará rei [isto é, líder da academia], vekaei amorá alach – e um locutor ficará do teu lado [para anunciar tuas palavras ao público reunido]”. Lerava amar lei – [Mas] para Rava ele disse: Peter chamor gahit mitfilach – “[As palavras] peter chamor (burro zurrando) estão apagadas no teu Tefilin”. Amar lei – O Rava respondeu: Ledidi chazi li veítei – “Eu pessoalmente verifiquei [meus Tefilin] e [vi que a frase] está [lá]!” Amar lei – [O Bar Hedia por sua vez] respondeu: Vav depeter chamor vadai gahit mitfilach – [Então, ao menos a letra] váv das [palavras] peter chamor certamente está apagada no teu Tefilin”.753 752- Isto é, serão doces para o consumidor pois você as venderá a preços baixos (Rashi). 753- Em hebraico, a palavra chamor (burro) pode ser soletrada contendo ou não uma letra váv. Segundo a tradição, neste versículo específico (Shemót 13:13), a palavra deve ser escrita no seu formato reduzido. O que ocorreu é que Bar Hedia informou Rava que o escriba que escreveu os rolos do seu Tefilin cometeu um erro: ele escreveu a palavra chamor no formato comple-

17 a 23 de janeiro de 2021 | 98

182

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56A

[A Guemará prossegue:] Lessof azal rava lechudei legabei – Por fim, o Rava saiu e foi sozinho [sem o Abaie] até [o Bar Hedia e contou-lhe um sonho]. Amar lei – Disse [o Rava] a ele: Chazai dasha baraita denafal – “[Em meu sonho] eu vi que a porta exterior [da minha casa] caiu”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Ishtecha shachva – “[Isso prediz que] tua esposa morrerá”.754 Amar lei – [O Rava] lhe disse [mais]: Chazai cachei veshinei denatur – “[Em meu sonho] eu vi que meus dentes molares e dianteiros caíram”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Benach uvenatach shachvan – “[Isso prediz que] teus filhos e filhas morrerão”. Amar lei – [Então Rava] lhe disse: Chazai tartei ionei defarchan – “[Em meu sonho] eu vi que duas pombas saíram voando”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Trei nashei megarshat – “[Isso prediz que] você se divorciará de duas mulheres”.755 Amar lei – Disse [Rava] a ele: Chazai trei garglidei delifta – “[Em meu sonho] eu vi dois nabos”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Trein kulfei balát – “[Isso prediz que] você receberá dois golpes de cassetete”.756 [A Guemará nos conta um último caso ocorrido com Rava:] Azal rava hahu ioma viatev bei midrasha culei ioma – Naquele dia Rava foi e sentou-se na casa de estudos o dia todo. Ashcach han’hu trei sagui nehorei – [Lá] encontrou dois sujeitos cegos dahavu kamintsu bahadei hadadei – que lutavam um com o outro. Azal rava lefarukin’hu – O Rava foi separá-los, umachuhu lerava trei – e eles acertaram o Rava [com] dois socos. Dalu lemachuie achariti trei – [Quando] eles se preparavam para golpear o Rava novamente, amar – ele falou: Mistaii trein chazai – “Dois já [me] bastam [pois] eu vi [só] dois [em meu sonho]”. [A Guemará conta como as interpretações do Bar Hedia sobre os sonhos do Rava acabaram mudando de tom:] Lessof ata rava veiahiv lei agra – Por fim, o Rava foi [até o Bar Hedia] e pagou-o [para interpretar os seus sonhos]. Amar lei – [Tendo efetuado o pagamento], o Rava disse para ele: Chazai ashita denafal – “[Em meu sonho] eu vi que a parede [da minha casa] ruiu”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Nechassim belo metsarim kanit – “[Isso prediz que] você adquirirá terras sem limites”. Amar lei – [O Rava] lhe disse [mais]: Chazai apadna deabaie denafal vechassian avkei – “[Em meu sonho] eu vi que a mansão do Abaie ruiu, e que eu fiquei coberto da sua poeira”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Abaie shachiv umetivtei atia legabach – “[Isso indica que] Abaie morrerá e que a academia dele virá até você [isto é, você o sucederá como líder da academia]”. Amar lei – [O Rava então] lhe disse: Chazai apadna didi denafil – “[Em meu sonho] eu vi que minha mansão ruiu, veatu culei alma – e que todos vieram shakil leveinta leveinta – e pegaram tijolo após tijolo”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Shematatach mebadran bealma – “[Isso indica] que teus ensinamentos se espalharão por todo o mundo”. Amar lei – [O Rava] disse to, e então, percebendo o erro, apagou o váv supérfluo (Rashi). 754- A esposa tradicionalmente toma conta da casa, e uma porta guarda a casa; daí a associação entre as duas (Rashi). 755- Isto é, as pombas, simbolizando as esposas, te deixarão. A conexão entre as duas está no Shir HaShirim (5:2), onde a esposa é representada metaforicamente pela pomba (Rashi). 756- Ou seja, os golpes serão administrados por um cassetete cuja ponta grossa lembra cabeça de um nabo (Rashi).

99 | Veshinantam: Bó, 5781

Berachot

a ele: Chazai deibka reishi – “[Em meu sonho] eu vi que minha cabeça se rompeu venatar mokri – e que meu cérebro caiu”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Udra mibei sadia nafik – “[Isso indica tão somente que] penas do travesseiro se soltaram para fora [em tua cama]”. Amar lei – [Finalmente, o Rava] disse a ele: Akriun halela mitsraa bechelma – “O ‘Halêl Egípcio’757 me foi recitado em meu sonho”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Bar Hedia]: Nissa mitrachashi lach – “[Isso indica que] milagres acontecerão a você”. [A Guemará conta como o relacionamento entre o Rava e Bar Hedia finalmente chegou ao fim:] Hava ka azil bahadei bearba – [Certa vez o Bar Hedia] viajava junto do [Rava] em um barco [quando o Bar Hedia decidiu desembarcar]. Amar – Disse ele: Bahadei gavra demitracheish lei nissa láma li – “De que me adianta viajar junto de um homem a quem um milagre acontecerá?” [Em outras palavras: “E se essa for a hora do milagre esperado ocorrer, então o barco afundará, ele milagrosamente se salvará, e eu me afogarei!?”] Bahadei dekasalik – Enquanto [o Bar Hedia] desembarcava, nefal sifra minei – caiu dele um livro. Ashkechei rava vechaza dahava ketiv bei – O Rava encontrou-o e viu que [no livro] estava escrito: Cól hachalomot holchin achar hape – “Todos os sonhos seguem a boca” [isto é, a efetiva realização de um sonho depende de como ele é interpretado]. Amar – [O Rava então] disse [ao Bar Hedia]: Rashá bedidach kaima vetsiartan culei hai – “Malvado! [A interpretação dos meus sonhos] dependia de você, e [foi] você [quem] me causou tanta angústia!758 Cul’hu machilna lach – Eu te perdôo [por] tudo [isso], bar mibartei derav chisda – exceto pela [tua interpretação predizendo a morte da minha esposa, que é a] filha do Rav Chisda. Iehe raava – Que seja a vontade de Hashem delimsar hahu gavra lidei demalchuta deló merachamu alei – que esse sujeito [isto é, o Bar Hedia] seja entregue [às mãos de] um governo que não tenha piedade dele“. [A Guemará conta qual foi a resposta do Bar Hedia à maldição do Rava:] Amar – [O Bar Hedia] disse: Mai eevid – “O que devo fazer? Guemiri dekilelat chacham afílu bechinam hi baá – Temos por tradição que a maldição de um sábio, mesmo [que ele a tenha proferido sem nenhuma provocação e] voluntariamente, [acabará] sendo concretizada. Vechól sheken rava – E certamente [isso se aplica à maldição proferida pelo] Rava, divdina ka laít – pois ele justificadamente me amaldiçoou”. Amar – [O Bar Hedia então] disse: Eikum veeglei – “Levantar-me-ei e ao exílio seguirei, deamar mar – pois um mestre disse: Galut mechaperet avon – ‘O exílio repara o pecado’”. [A Guemará relata como foi que o Bar Hedia buscou proteção:] Kam gali levei romaei – Ele se levantou e seguiu para o exílio na Casa dos Romanos [isto é, Roma]. Azal 757- O “Halêl Egípcio”, também conhecido simplesmente como “Halêl”, é uma coleção de salmos (caps. 113-118) que se recita em Pessach (e outras datas festivas) como louvor a Hashem por Seus milagres. Como só em Pessach (festa que comemora a saída do Egito) o Halêl é recitado tanto de noite como de dia, daí a denominação “Halêl Egípcio”. 758- Isto é, estava nas tuas mãos interpretar esses sonhos positivamente ou negativamente, e você converteu meus sonhos em arautos do mau (Rashi).

184

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56A

iativ apitcha dereish turzina demalca – [Lá] ele sentouse à porta do chefe do Tesouro Real. Reish turzina chaza chelma – [Aconteceu que] o chefe do Tesouro Real viu um sonho. Amar lei – Disse ele [para o Bar Hedia:] Chazai chelma deail machata beetsbati – “Eu vi em [meu] sonho que uma agulha foi enfiada no meu dedo”. Amar lei – [O Bar Hedia] lhe respondeu: Hav li zuza – “Dê-me um zuz [e eu te interpretarei o teu sonho]”. Veló ihav lei – Mas ele não lhe deu um zuz. Ló amar lei midi – [Assim, o Bar Hedia] nada falou. Amar lei – [O chefe do Tesouro então] disse para [o Bar Hedia]: Chazai denafal tichla betartein etsbaati – “Vi ainda em meu sonho um verme caído entre dois de meus dedos”. Amar lei – [O Bar Hedia] respondeu: Hav li zuza – “Dê-me um zuz [e eu te interpretarei o teu sonho]”. Veló ihav lei – Mas ele não lhe deu um zuz. Ló amar lei – [O Bar Hedia] nada falou. Amar lei – [Finalmente, o chefe do Tesouro] disse a ele: Chazai denafal tichla bechula iada – “Eu vi [em um sonho] que um verme caiu sobre toda a minha mão”. [Desta vez o Bar Hedia resolveu responder:] Amar

Berachot

lei – Disse-lhe [o Bar Hedia]: Nafal tichla bechul’hu shiraei – “[O que você viu indica que] vermes estragaram todas as vestes de seda real [que estão sob a tua supervisão]”. [A Guemará conclui seu relato:] Shamí bei malca – A corte real ouviu [que a seda estava estragada] veatiuhu lereish turzina ka katlei lei – e trouxe o Chefe do Tesouro para ser morto. Amar lehu – Disse ele: Ana amai – “Por que [vocês estão] me [matando?] Aitu lehai dahava iada veló amar – Tragam [em vez de mim] aquele que sabia [do desastre iminente – ou seja, o Bar Hedia], e a niguém avisou!]” Aituhu levar hedia – Trouxeram o Bar Hedia [diante da corte e após investigarem] amri lei – lhe disseram: Amtu zuza didach – “[Por conta do atraso cauasado pelo] teu [insignificante] zuz [que você tanto insistiu que lhe fosse pago antes de interpretar esses sonhos], charvu shiraei demalca – as vestes de seda do rei foram destruídas”!

18617 a 23 de janeiro de 2021 | 100

zekxa

a cenr ep sc ± iriyz wxt

d`exd

.äòø êéìò åöòé :wlvn iwlvc :(`ckw) "ahexde xerd"a eznbece .mipyl wlgp .÷éìèöàã :jln ly milirn .àëìîã éàøéù .úúéî àúåøãàá :xyrzzy .êéãé äùòîì êøèöú àì :s` oexg iexw `ed ok lr lad `ivene mngzny mhega xkip .óà ïåøç .äñøåàîä äøòð :miakekl elynpy .úáðâ :melga akek izxwr .àáëåë éì ó éè÷ :en` z` dwyd zifd jeza `edy onyc `inec `leh .àñàã àðåè :"rext dy`xe `nepida dz`viy" :(aeh) "zeaezk"a opixn`ck `nepid dl oixewe dtegl dzqipka qcd ly dteg jea`e iqkp mzd jl zilc .ïë íà :zhytd mizn

:drx jilr uriy dt .miigld mde

.ìòá åîà

:zenz xcdae ceaka

dl zeyrl oilibx eid

.úçìùî éáëù :`q`c .àô÷ :mzd aiky `l `ed .à÷éã :`tw `xeykl

ãçì © § déòøk ¥ § © ãç© øeñ࣠,àìáça ¨ § © § éæøà ¥ ¨ £ ïéøz ¥ § eúéôk ¦ § !àkìîc ¨ § © § éàøéL ¥¨ ¦ ,déLéø ¥ ¥ ÷éìèöàc ¦ § § ¦ § ãò © àìáçì ¨ § © § eøLå ¨ § ,àæøà ¨ § © ãçì © § déòøk ¥ § © ãçå © § àæøà ¨ §© yly .íä úåîåìù ùìù :dxyr y`xay dxew .äøùò ùéøã :zixiyr ïa¤ ìàL © ¨ .ïéøúa ¥ § ¦ ìôðe © § ÷éìèöàå ¦ § § ¦ § dézëecà ¥ § © í÷å ¨ § ãçå © § ãç© ìk¨ ìæà ©£ ìëáå .`id `zeprxet :`nl` .øéñá øùàë åùøôå :mely mixyand zenelg àøé÷ àøå÷ àø÷ :`ed dpia ly dpw daxd mipw s` `ed daexn oeyl .êðéð÷ éðL ¥ § éúéàø ¦ ¦ ¨ :ìàòîLé ¥ ¨ § ¦ éaø ¦ © úठìàòîLé ¥ ¨ § ¦ éaø ¦ © ìL ¤ BúBç࣠ïa¤ àîc ¨ ¨ oeyl `ed miny `xi melga oirelc d`exd :onwl opixn`ck zrlc `xw .àéð÷ øîà © £ .eúîe ¥ ,äòø ¨ ¨ E éìò ¤ ¨ eöòé £¨ éîBø ¦ éãeãb ¥ § éðL ¥ § :øîà © ¨ .eøLpL § ¨ ¤ ééçì ©¨ § jxck dpy lka lwcd itpra lcbd jx .àøå÷ :(gl ediryi) "mexnl ipir elc" óà © ïBøç £ :déì ¥ øîà © £ ,øLpL © ¨ ¤ éîèBç ¦ § éúéàø ¦ ¦ ¨ :éaøì ¦ © § àøt÷ ¨ ¨ © øa © déì ¥ :dpw .àéð÷ :dery .àøé÷ :ur dyrpe dywzn `ed dipy dpyle zepli` x`y àìŸ :déì¥ øîà © £ ,eëzçpL § § ¤ ¤ éãé © ¨ éðL ¥ § éúéàø ¦ ¦ ¨ :déì¥ øîà © £ .Enî § ¦ ÷lzñ𠥩 §¦ oewixhepl aexw .äìò íâ :ux `edyk .óåãøá ïéá :melga .åøùáî ìëåàä .(`at) oixcdpqa opixn`ck qgpitl dyrpy enk .åì äùòð àìô :lnb ly øîà © £ ,eòè÷pL § § ¦ ¤ éìâø © § © éðL ¥ § éúéàø ¦ ¦ ¨ :déì¥ øîà © £ .E éãé ¤ ¨ äNòîì ¥ £ © § Cøèöz ¥¨ § ¦ âøñîã ïñéðå ¨ ¦ § úúéî © ¦ øãàa ¨ £ © :éì¦ éøîàc ¦ § ¨ § éàæç © £ .áëBø ¥ äzà ¨ © ñeñ ìò© :déì¥ ,íéúéfì ¦ ¥ © ïîL ¤ ¤ ä÷Lî ¤ § © éðàL ¦ £ ¤ éúéàø ¦ ¦ ¨ :ìàòîLé ¥ ¨ § ¦ éaøì ¦ © § àðéî ¨ ¦ àeää© déì¥ øîà © £ .ïBéqð ¨ ¦ éãéì ¥ ¦ úéúà ¥ ¨ àìå ¨ § ,úúéî © ¦ àúeøãàa ¨ § © § :déì¥ øîà © £ ,úéæç ¥ ¨ àì¨ øîà © £ .àáëBëì ¨ ¨ § éúòìác ¦ £ © § ¦ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .záðb ¨ § © ¨ ìàøNé ¥ ¨ § ¦ øa© :déì¥ øîà © £ ,àáëBk ¨ ¨ éì¦ ó éè÷c ¥ ¨ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .Bnঠìò© àa¨ :déì¥ øîà ©£ é÷Lðc ¦ § ¨ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .BúBç࣠ìò© àa¨ :déì¥ øîà © £ ,éããäà ¥ ¨ £ © ï÷Lðc ¨ § © § éðéò © ¥ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .déîãì ¥ § ¦ zìëàå § § © £ © ,dézðáæ ¥ § © § ìàøNé ¥ ¨ § ¦ øa© :déì¥ :déì¥ øîà © £ .äñøBàîä ¨ ¨ § © äøòð ¨ £ © ìò© àa¨ :déì¥ øîà © £ ,àñàc ¨ ¨ § àðeèa ¨ § àðëéøãc ¨ § ¥ ¨ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .ìàøNé ¥ ¨ § ¦ úLà ¤ ¥ ìò© àa¨ :déì¥ øîà © £ ,àøäéñ ¨£ ¦ íéLðàî ¦ ¨ £ ¥ äúðæ ¨ § ¨ EzLà § § ¦ :déì¥ øîà © £ ,dééøeôì ¥ § § éøãäc ¦ § ¨ § éáøBò ¥ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .Ceôä¨ EákLî § ¨ § ¦ :déì¥ øîà © £ ,éàzzî © © ¦ àeäå§ éàìéòî ¦ ¨ ¦ ¥ àðeè ¨ éàæç ©£ :déì¥ øîà © £ ,ïçøôe ¨ § © éðBé ¥ éøz ¥ § èé÷ðc ¥ ¨ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .úànè ¨ ¥ ¦ äaøä ¥ § © íéLð ¦ ¨ :déì¥ øîà © £ ,dééøeôì ¥ § § éøãäc ¦ § ¨ § éðBé ¥ éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .äaøä ¥ §© ,éa¦ eäðúéà § § ¦ eäìek § :déì¥ øîà © £ .úçlLî © © © § à÷¨ éáëL ¥ § ¨ :déì¥ øîà © £ ,éòéa ¥ ¥ àðôéì÷c ¨ § ¥ ¨ § éàæç © £ :déì¥ øîà © £ .èb¥ àìa ¨ § ïeðézøèôe ¦ § © § záñð § § © § éLð ¥ ¨ ézøz ¥ §© øîà © £ .dézçìLàå ¥ § © § © § úéîc ¦ § ,àeä éðBìt ¦ § àøáâc ¨ § © § ¯ àqëîc ¨ © § ¦ àîéìb ¨ ¦ § éàä© :déì¥ äøîàå ¨ © £ © ,àúúéà ¨ § ¦ éàä© àéúà ¨ § ¨ éëäå ¦ ¨ § éëäcà ¦ ¨ § © !déúéìc ¥ ¥ § àäî ¨ ¥ øa© ?ài÷ãBt÷ì ¨ ¦ § © § Ceá࣠ìæà © £ .åàì¨ :déì¥ øîà © £ ?ài÷ãBt÷a ¨ ¦ § © § éñëð ¥ § ¦ Cì¨ úéঠ:déì¥ øîà © £ .ài÷ãBt÷a ¨ ¦ § © § éñëð ¥ § ¦ Ceá࣠Cì¨ ÷áL © § :éì¦ éøîàc ¦ § ¨ § éàæç © £ :déì¥ äàìî ¨ ¥ § àéäL ¦ ¤ çkLà © § © ìæà © £ ,éæeæ ¥ äàìî ¨ ¥ § àéäL ¦ ¤ ,äøNò ¨ § © Léøc ¥ § àt÷ ¨ © éæç ¦ £ ìéæ¦ ,äøNò ¨ § © ¯ à÷éc ¨ ¦ ,àøeLk ¨ § ¯ àt÷ ¨ © ,ïk¥ íঠ¯ .åàì¨ :déì¥ øîà ©£ ïúð ¨ ¨ éaø ¦ © ."íéiç ¦ © íéî ¦ © øàa ¥ § íL¨ eàöîiå § § ¦ © ìçpa © ¨ © ÷çöé ¨ § ¦ éãáò ¥ § © eøtçiå" § § © © :øîàpL © ¡ ¤ ¤ ,íBìL¨ äàBø ¤ ¯ íBìça £ © øàa ¥ § äàBøä ¤ ¨ :àðéðç ¨ ¦ £ éaø ¦ © øîà © ¨ .éæeæ ¥ LìL¨ ,ïðç ¨ ¨ éaø ¦ © øîà © ¨ .Lnî ¨ © íéiç ¦ © :øîà © ¨ àáø ¨ ¨ ."íéiç ¦ © íéî ¦ © øàa" ¥ § :àëä ¨ ¨ áéúëe ¦ § ,"íéiç ¦ © àöî ¨ ¨ éàöî ¦ § Ÿ ék" ¦ :øîàpL © ¡ ¤ ¤ ,äøBz ¨ àöî ¨ ¨ :øîBà ¥ "úBàáö ¨ § 'ä ïâé ¥ ¨ ïk¥ úBôò¨ íéøtök" ¦ ¢ ¦ § :áéúëc ¦ § ¦ ¯ øBtö¦ ,"íBìL¨ øäðk ¨ ¨ § äéìà ¨ ¤ ¥ äèð ¤ Ÿ éððä" ¦ § ¦ :áéúëc ¦ § ¦ ¯ øäð ¨ ¨ .äøã÷e ¨ ¥ § ,øBtö¦ ,øäð ¨ ¨ :ïä¥ úBîBìL§ Ÿ § ¦ 'ä" :áéúëc CBúa§ øNáëe ¨ ¨ § øéqa ¦ © øLàk ¤ £ © eNøôe" § ¨ :eðéðL ¦ ¨ øNa ¨ ¨ da¨ ïéàL ¥ ¤ äøã÷aå ¨ ¥ § ¦ :àðéðç ¨ ¦ £ éaø ¦ © øîà © ¨ ."eðì¨ íBìL¨ útLz ¦ § ¦ ¯ äøã÷ ¨ ¥ § ,'åâå ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"íBìL ¨ øäðk ¨ ¨ § äéìà ¨ ¤ ¥ äèð ¤ Ÿ éððä" ¦ § ¦ :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © øäð ¨ ¨ äàBøä ¤ ¨ :éåì ¦ ¥ ïa¤ òLBäé © ª § éaø ¦ © øîà © ¨ ."úçl÷ ©¨ © Ÿ ¨ ék" úããBð ¤ ¤ øBtök" ¦ § ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,'åâå "ïâé ¥ ¨ ïk¥ úBôò¨ íéøtök" ¦ ¢ ¦ § :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © øBtö¦ äàBøä ¤ ¨ ."øö¨ øäpë ¨ ¨ © àáé ¦ Ÿ § øéqä Ÿ § ¯ øçà Ÿ § ¦ 'ä" :øîàéå ."úôL ¦ © úôL" ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"eðì¨ íBìL ¨ útLz © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © äøã÷ ¨ ¥ § äàBøä ¤ ¨ .'åâå "dp÷ ¨ ¦ ïî¦ ¯ íBìça £ © øä© äàBøä ¤ ¨ ."LBø éáðò ¥ § ¦ Bîáðò" ¥ ¨ £ ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"øaãna ¨ § ¦ © íéáðòk" ¦ ¨ £ © :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © íéáðò ¦ ¨ £ äàBøä ¤ ¨ íBìça £ © øôBL ¨ äàBøä ¤ ¨ ."éäðå ¦ ¤ ¨ éëá ¦ § àOà ¨ ¤ íéøää ¦ ¨ ¤ ìò" © ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"øOáî ¥ © § éìâø ¥ § © íéøää ¦ ¨ ¤ ìò© eåàp¨ äî" © :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦§© íBìça £ © áìk ¤ ¤ äàBøä ¤ ¨ ."äòába ¨ § ¦ © øôBL ¨ eò÷z" § ¦ ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"ìBãb¨ øôBLa ¨ § ò÷zé © ¨ ¦ àeää© íBia© äéäå" ¨ ¨ § :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦§© ¯ Ÿ ì§ áì¤ k¤ õøçé Ÿ ìàøNé Ÿ § :øîàéå íBìça £ © éøà ¦ £ äàBøä ¤ ¨ ."Lôð ¤ ¤ éfò ¥ © íéáìkäå" ¦ ¨ § © § ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"BðL © ¡ ¤ àì ¥ ¨ § ¦ éða ¥ § ìëìe" © Ÿ § íékLé ¦§© ¯ Ÿ éî¦ âàL íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © úçìâz © © § ¦ äàBøä ¤ ¨ ."Bëaqî § ª ¦ äéøà ¥ § © äìò" ¨ ¨ ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"àøéé ¨ ¦ àì ¨ ¨ äéøà" ¥ § © :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦§© ¯ øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © øàa ¥ § äàBøä ¤ ¨ ."éçë ¦ Ÿ épnî ¦ ¤ ¦ øñå ¨ § ézçlb ¦ § © ª íঠék" ¦ ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"åéúìîN ¨ Ÿ § ¦ ólçiå ¥ © § © çlâiå" © © § © :øîàéå © Ÿ§ Ÿ õeöø¨ äð÷" ,"øBaLé § ¦ àì ¤ ¨ øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © äð÷ ¤ ¨ äàBøä ¤ ¨ ."äéîéî ¨ ¤ ¥ øéa ¦ © øé÷äk" ¦ ¨ § ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"íéiç ¦ © íéî ¦ © øàa" ¥§ :øîàpL © ¡ ¤ ¤ ,äîëçì ¨ § ¨ § ätöé ¤ © § ¯ íBìça £ © äð÷ ¤ ¨ äàBøä ¤ ¨ :ïðaø © ¨ © eðz¨ ."õeöøä ¨ ¨ äðwä ¤ ¨ © úðòLî ¤ ¤ § ¦ ìò© Eì§ zçèá ¨ § © ¨ äpä" ¥ ¦ ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ eìòî £ © eälek § ¯ àéð÷ ¨ § © ,àøé÷ ¨ ¦ ,àøe÷ ¨ ,àø÷ ¨ ¨ :àøéæ ¨ ¥ éaø ¦ © øîà © £ ."äðéá ¨ ¦ äð÷ ¥ § Eðéð÷ § ¨ § ¦ ìëáe" ¨ § :øîàpL © ¡ ¤ ¤ ,äðéáì ¨ ¦ § ätöé ¤ © § ¯ íéð÷ ¦ ¨ ,"äîëç ¨ § ¨ äð÷" ¥§ Ÿ ìëa øãä ¨ ¨ BøBL øBëa" § :øîàéå © Ÿ § íékLé ¦ § © ¯ íBìça £ © øBL äàBøä ¤ ¨ .Bçk ¨ § íéîL ¦ © ¨ àø饧 àeäL ¤ éîì ¦ § àlà ¨ ¤ ïéòeìc ¦ § ïéàøî ¦ § © ïéॠ:àéðz ¨ § © .àîìçì ¨§ ¤§ Bçâ𨠧 ,øMòúî ¥ © § ¦ ¯ BøNaî ¨ § ¦ ìëBàä ¥ © :øBMa© eøîàð § ¤ ¤ íéøác ¦ ¨ § äMîç ¨ ¦ £ ,ïðaø © ¨ © eðz¨ ."LéঠúठøBL çbé © ¦ ék¦ " ¯ øçà ¥ © ÷eñt¨ epîc÷iL ¤ § © § ¤ íãB÷ ¤ ,"Bì :àéðúäå ¨ § © ¨ § .äleãâì ¨ § ¦ äìBò ¤ ¯ Báëø ¨ § ,Bì äðncæð ¨ § © § ¦ ä÷Bçø ¨ § Cøc ¤ ¤ ¯ Bèòa ¨ § ,åéìò ¨ ¨ íéàa ¦ ¨ ïéøeqé ¦ ¦ ¯ BëLð ¨ § ,äøBza ¨ © íéçbðnL ¦ § © § ¤ íéða ¦ ¨ déì¥ ïééåä ¨§ ¨ ¯ :øîàpL © ¡ ¤ ¤ ,äòeLéì ¨ ¦ ätöé ¤ © § ¯ íBìça £ © øBîç£ äàBøä ¤ ¨ .déãéãì ¥ ¦ § àøBz ¨ áéëøc ¥ ¨ § ¯ àä¨ ,àøBúì ¨ § àeä áéëøc ¥ ¨ § ¯ àä¨ ,àéL÷ ¨ § © àì¨ ¯ !úî¥ ¯ Báëø ¨ § Bì úéNòð ¥ £ © ¯ "àøðeL" ¨¨ déì¥ eø÷c ¨ § àøúàa ¨ § © § ,íBìça £ © ìeúç¨ äàBøä ¤ ¨ ."øBîç£ ìò© áëøå ¥ Ÿ § éðò ¦ ¨ àeä òLBðå ¨ § ÷écö ¦ © Cì¨ àBáé¨ Ckìî ¥ § © äpä" ¥¦ Ÿ ¤ ïéáe ¯ ïpîæa ¨ © § ¦ ,úBøBçL§ .úBôé¨ ¯ ïpîæa ¨ © § ¦ àlL ¥ ïpîæa ¨ © § ¦ ïéa¥ ,úBðáì ¨ § ,íBìça £ © íéáðò ¦ ¨ £ äàBøä ¤ ¨ .òø© éepéL¦ Bì äNòð ¤ £ © ¯ "àøðéL" ¨ § ¦ ,äàð ¨ ¨ äøéL ¨ ¦ Ÿ ¤ ,úBôé¨ äàBøä ¤ ¨ .äL÷ ¤ ¨ ¯ óeãøa ¨ § ,äôé ¤ ¨ ¯ úçða © © § ,íBãਠ.Bì äôé ¤ ¨ ¯ óeãøa ¨ § ïéa¥ úçða © © § ïéa¥ ,íBìça £ © ïáì ¨ ¨ ñeñ äàBøä ¤ ¨ .úBòø¨ ¯ ïpîæa ¨ © § ¦ àlL äñð÷ð ¨ § § ¦ äúéî ¨ ¦ ¯ íBìça £ © ìîb ¨ ¨ äàBøä ¤ ¨ .àì¨ ¯ àîìòa ¨ § ¨ § àòéiè ¨ ¨ © ìáà ¨ £ ,íäøáà ¨ ¨ § © ïa¤ ìàòîLé ¥ ¨ § ¦ à÷åãå ¨ § © § ,úòîLð © © § ¦ Búlôz ¨ ¦ § ¯ íBìça £ © ìàòîLé ¥¨ § ¦ Ÿ ¨ íâ© Eìòà áø© ."äìò § © © éëðàå ¦ Ÿ ¨ § äîéøöî ¨ § © § ¦ Enò § ¦ ãøà ¥ ¥ éëðàå" ¦ Ÿ ¨ § ¯ äàø÷ ¨ ¨ § éàî© :àðéðç ¨ ¦ £ éaøa ¦ © § àîç ¨ ¨ éaø ¦ © øîà © £ .äpnî ¨ ¤ ¦ eäeìéväå ¦ ¦ § íéîMä ¦ © ¨ © ïî¦ Bì Ÿ Eúàhç ¯ íBìça £ © ìét¦ äàBøä ¤ ¨ ,Bì äNòð ¨ £ © àìt ¤ ¤ ¯ íBìça £ © ñçðét ¨ § ¦ äàBøä ¤ ¨ ."úeîú¨ àì § ¨ © øéáòä ¦ ¡ ¤ 'ä íb" © :àëäî ¨ ¨ ¥ øîà © £ ÷çöé ¨ § ¦ øa© ïîçð ¨ §© ,àéL÷ ¨ § © àì¨ ¯ !óBwä© ïîe ¦ ìétä ¦ © ïî¦ õeç ,íBìçì £ © ïéôé ¦ ¨ úBiç© éðéî ¥ ¦ ìk¨ :àéðúäå ¨ § © ¨ § ¯ .Bì eNòð £ © úBàìô ¨ § éàìt ¥ § ¦ ¯ íéìét ¦ ¦ ,Bì eNòð £ © úBàìt ¨§ oixew oeie qxt oeylay `xeyk `id .jl ixn`c

1

dxewa oenn jl yi :jl ixn` ikde .`wic dxyrl oixew ipei oeylay .dxyr

2

àä

101 | Veshinantam: Bó, 5781

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

188

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56B

[A Guemará conta como foi o fim do Bar Hedia:] Kefitu trein arazei bechavla – Eles ataram duas árvores de cedro com uma corda, assur chad carei lechad arza – e amarraram uma de suas pernas a uma árvore de cedro, vechad carei lechad arza – e outra de suas pernas a outra árvore de cedro. Vesharu lechavla ad deitstelik reishei – E desataram a corda [que juntava as duas árvores] até a sua cabeça se romper. Azal cól chad vechad vecám aduvtei – [Ou seja], cada [árvore de cedro] ricocheteou [até] voltar ao seu lugar [original], veitstelik venafal bitrein – e [como resultado disso o corpo dele] se dividiu, e caiu em duas [partes]. [Mais interpretações de sonhos:] Shaal ben dama ben achoto shel rabi ishmael et rabi ishmael – Ben Dama, o filho da irmã do Rabi Ishmael, pediu ao Rabi Ishmael [que interpretasse o seu sonho:] Raíti shnei lechaiai shenasheru – “[Em meu sonho] eu vi que as minhas duas maxilas caíram”. Amar – Respondeu [o Rabi Ishmael:] Shnei guedudei romi iaatsu alêcha raá – “[Isso indica que] dois [líderes] de batalhões romanos conspiraram coisas más contra você, umetu – mas eles morreram”. [A Guemará traz uma série de sonhos que apesar de amedrontadores, foram interpretados de maneira tranquilizadora pelo Rabi:] Amar lei bar kapara lerabi – O Bar Kapara disse para o Rabi: Raíti chotmi shenashar – “[Em meu sonho] eu vi que o meu nariz caiu”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi]: Charon af nistalek mimecha – “[Isso indica que você estava ameaçado pela ira, mas que agora a] raiva sobre você foi revogada”.759 189

Amar lei – [O Bar Kapara] disse [mais] para ele: Raíti shnei iadai shenechtechu – “[Em meu sonho] eu vi que ambas as minhas mãos foram decepadas”. Amar lei – Respondeulhe [o Rabi]: Ló titstarech lemaasse iadecha – “[Isso indica que] você não necessitará do labor das tuas mãos”. Amar lei – [O Bar Kapara] disse [então] para ele: Raíti shnei raglai shenikteú “[Em meu sonho] eu vi que ambas as minhas pernas foram decepadas”. Amar lei – Respondeulhe [o Rabi]: Al sus ata rochev – “[Isso pressagia que] você andará a cavalo [e não precisará mais se deslocar a pé]”. [Bar Kapara contou:] Chazai deamri li – “[Em meu sonho] eu vi que me contaram [o seguinte:] Baadar mitat – ‘[No mês de] Adar você morrerá, venissán ló chazita – e não verá [o mês de] Nissan’”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi]: Beadruta mitat – “[Isso indica que] você morrerá coberto de glória, veló ateit lidei nissaion – e que você não será testado [pelas tentações]”.760 [A Guemará descreve uma série de sonhos interpretados pelo Rabi Ishmael:] Amar lei hahu tseduki lerabi ishmael – [Certa vez] um saduceu contou ao Rabi Ishmael: Raíti sheani mashkê shemen lazeitim – “[Em meu sonho] eu me vi despejando óleo sobre as olivas”. Amar lei – Respondeulhe [o Rabi Ishmael]: Ba al imó – “[É evidente que] ele coaebitou com a [própria] mãe”. 759- No versículo a expressão charon af (literalmente: “nariz esquentado”) simboliza a ira, pois quando a pessoa se zanga as narinas se esquentam. 760- Ao invés de interpretar os nomes dos meses Adar e Nissan literalmente, o Rabi interpretou-os como conceitos foneticamente relacionados: Beadruta (glória) soa similar a Adar; e Nissaion (testado) a Nissan.

Berachot

Amar lei – O saduceu [então] lhe contou: Chazai dekateif li cochava – “[Em meu sonho] eu me vi arrancando uma estrela [do firmamento]”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Bar israêl ganavta – “[Isso indica que] você sequestrou um israelita”.761 Amar lei – O saduceu lhe contou [mais]: Chazai divlaatí lechochava – “[Em meu sonho] eu me vi [também] comendo uma estrela”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Bar israêl zevantei – “[Isso mostra que] você vendeu [o] israelita [que sequestrou], vaachalt lidmei – e consumiu o dinheiro [que recebeu pela venda] dele”. Amar lei – O saduceu [então] lhe disse: Chazai einai denashkan ahadadei – “[Em meu sonho] eu vi que os meus olhos encostavam um no outro”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Ba al achoto – “Ele coabitou com a irmã dele”. Amar lei – O saduceu [continuou] contando: Chazai denashki sihara – “[Em meu sonho] eu me vi beijando a lua”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Ba al eshet israêl – “[É evidente que] ele coabitou com a esposa de um israelita”.762 Amar lei – O saduceu lhe contou [ainda mais]: Chazai dedarichna betuna deassa – “[Em meu sonho] eu me vi andando à sombra de um mirtal”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Ba al naará hameorassá – “Ele [sem dúvida] coabitou com uma naará noiva”.763 Amar lei – O saduceu [então] disse para [o Rabi Ishmael]: Chazai tuna meilai vehu mitatai – “[Em meu sonho] eu vi a sombra acima de mim, mas também ela estava abaixo de mim”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Mishcavechá hafuch –“[Isso mostra que] tua cama estava virada ao contrário [ou seja, você teve um ato de relação com aquela naará de maneira invertida]”. Amar lei – O saduceu contou para ele: Chazai orvei dehadrei lefurie – “[Em meu sonho] eu vi que abutres circundavam minha cama”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Ishtechá zantá meanashim harbe – “Tua esposa teve casos com muitos homens”. Amar lei – O saduceu [prosseguiu] e lhe contou: Chazai ionei dehadri lefurie – “[Em meu sonho] eu vi pombos rodeando minha cama”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Nashim harbe timeta – “Você desonrou muitas mulheres”. Amar lei – O saduceu lhe disse mais: Chazai denakit trei ionei ufarchan – “[Em meu sonho] eu me vi segurando duas pombas, mas elas saíram voando”. Amar lei – Respondeulhe [o Rabi Ishmael]: Tartei nashei nessavta – “[Isso indica que] você desposou duas mulheres ufetartinun belo guet – e terminou com cada uma sem [conceder] o documento

761- Os judeus são comparados às estrelas (Rashi). Vide um exemplo em Bereshit 22:17, onde Hashem declara para Avraham que sua descendência atingirá o número de estrelas no céu. 762- O povo de Israêl é comparado à lua, uma vez que o calendário que segue é o lunar. 763- Naará é uma jovem que está prestes a se tornar uma mulher madura. Na época talmúdica era costume fazer para ela no dia do casamento uma chupá (tenda) de mirta.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 102

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56B

de divórcio [a nenhuma das duas]”.764 Amar lei – O saduceu [então] lhe disse: Chazai dekalifna beiei – “[Em meu sonho] eu vi que estava descascando ovos”. Amar lei – Respondeu-lhe [o Rabi Ishmael]: Shochevei ka mashlachat – “Você despiu cadáveres”. Amar lei – O saduceu [então] lhe disse: Culhu itnehu bi – [Por] todas essas [ruindades que você imputou a mim], eu [realmente] assumo a culpa; bar meha deleitei – exceto por esta última, que eu não cometi”.765 [A Guemará conta que, na verdade, a alegação de inocência do saduceu foi mentirosa:] Adhachi vehachi – Enquanto isso, atia hai itetá veamera lei –uma certa mulher se apresentou e disse [ao saduceu]: Hai glima dimechassa – “Este manto que [te] cobre degavra ploni hu demit – pertence ao fulano que morreu veashlachtei – e que você despojou”.

191

[O saduceu prossegue, narrando os seus sonhos para o Rabi Ishmael:] Amar lei – O saduceu lhe disse: Chazai deamrei li – “[Em meu sonho] eu vi que estavam me dizendo: Shevak lach avuch nichsei bekapodkaia – ‘Teu pai te deixou bens em Capadócia’”. Amar lei – Perguntou-lhe [o Rabi Ishmael]: It lach nichsei bekapodkaia – “Você realmente tem bens em Capadócia?” Amar lei – Respondeu [o saduceu]: Lav – “Não”. Azal avuch lekapodkaia – [O Rabi Ishmael perguntou-lhe então:] “Teu pai foi para Capadócia?” Amar lei lav – O saduceu respondeu para ele: “Não”. Im kên – [Disse então o Rabi Ishmael:] “Sendo assim, [devemos presumir que a Capadócia mencionada no teu sonho é um simbolismo, uma composição de duas palavras: kapa e dika]. Kapa keshura – [Deste modo, temos a palavra] kapa significando ‘uma viga’, dika assara – e a palavra dika significando ‘dez’;766 zil chazi kapa dereish assara – [então], vá procurar a viga que se encontra na cabeça das dez,767 shehí meleá zuzei – pois ela está repleta de zuzim”. [A Guemará relata que essa predição foi comprovada:] Azal ashcach shehí meleá zuzei – [O saduceu] foi e descobriu que [realmente] aquela viga estava cheia de zuzim. [A Guemará busca as fontes nos versículos:] Amar rabi chanina – O Rabi Chanina disse: Haroê beer bachalom – “Quem vê no sonho um poço de água roê shalom – vê a paz, sheneemar – pois está dito: Vaiachperú avdei itschak banachal – ‘E os servos de Itschak escavaram no vale, vaimtseú sham beer maim chaim – e lá encontraram um poço de água jorrando’”.768 Rabi natán omêr – [Mas] o 764- Conforme a lei judaica, um casamento só é considerado dissolvido se o marido entregar para a sua esposa um guet, uma “carta de divórcio”. 765- O Imrei Biná sugere que o ovo simboliza o morto porque, sendo perfeitamente oval e liso, ele não possui nenhuma abertura ou “boca”. Desse modo, ele é comparado a um defunto que similarmente é desprovido de uma “boca”, pois não tem mais a capacidade de falar. A visão de descascar ovos, portanto, representaria o ato de desnudar um cadáver. 766- Nos idiomas grego e persa, a palavra kapa significa viga, e em grego a palavra dika significa dez (Rashi). 767- Isto é, a viga [na parede da tua casa] que fica no início de outras nove (Rashi). 768- Bereshit 26:19. Apesar dos versículos subsequentes relatarem a briga entre os pastores de Guerar e os homens de Itschak acerca deste e de outro poço que escavaram, a Torá relata (ibid. vers. 22) que Itschak cavou um poço incontestado pelos pasto-

103 | Veshinantam: Bó, 5781

Berachot

Rabi Natán disse: Matsá torá – “[Aquele que vê um poço de água em um sonho] encontrou a Torá [ou seja, ele alcançará a grandeza no conhecimento da Torá]. Sheneemar – Pois está dito: Ki motsí matsá chaím – ‘Aquele que Me encontra, encontra a vida’769. Uchtiv hacha – E aqui [com referência a um manacial], está escrito: Beer máim chaím – ‘Um poço de água jorrando’“.770 [Isso estabelece uma associação entre Torá e o simbolismo do poço.] [Outra interpretação da figura do poço:] Rava amar – O Rava disse: Chaím mamash – “[A visão de um poço em um sonho simboliza a] vida real”. [Tendo mencionado que a visão de um poço pode pressagiar a paz, a Guemará traz outras visões de temática similar:] Amar rabi chanan – O Rabi Chanan disse: Shalosh shelomot hên – “Há três [visões de sonhos que predizem a] paz. [São as seguintes:] Nahar – Um rio, tsipor – um pássaro ukderá – e uma panela. Nahar – Um rio [visto em sonho augura a paz] dichtiv – pois está escrito: Hineni notê eleha kenahar shalom – ‘Eis que Eu estenderei a paz sobre ela [sobre Ierushalaim] como um rio’.771 Tsipor – [A visão de] um pássaro [tem igual significância], dichtiv – pois está escrito: Ketsiporim afot ken iaguen Hashem tsevaot vegomer ‘Como os pássaros voam, assim Hashem, Senhor das legiões, protegerá etc. [a Ierushalaim]’.772 Kderá – Uma panela [vista em um sonho também prediz a paz], dichtiv – pois está escrito: Hashem tishpót shalom lánu – ‘Hashem, estabeleça a paz para nós’”.773 Amar rabi chanina – O Rabi Chanina disse: Uvikderá sheêin ba bassar shaninu – “Mas estudamos isso [somente] com relação a uma panela sem carne dentro dela; ufarsu caashér bassir uchevassar betoch kalachat [pois com relação a uma panela contendo carne dentro dela, está escrito:] ‘Eles os repartem em pedaços, como os que estão na panela, e como a carne dentro do caldeirão’”.774 [A Guemará traz agora diversas visões em sonhos que têm associações duplas nos versículos: uma favorável e outra desfavorável. Alinhada ao princípio de que “a realização de um sonho segue a boca” (55b), a Guemará sugere que se alguém chegar a ver qualquer um desses itens em um sonho, que recite para si mesmo o versículo favorável, de modo a imbuir ao sonho uma significância auspiciosa.] res de Guerar. E então, em um certo sentido, poço simboliza paz (vide Maharshá). 769- Mishlei 8:35. O versículo se refere a “encontrar”Hashem através do estudo da Sua Torá (vide Taanit 7a). 770- Literalmente: “de água viva”. Segundo o Maharshá, a conexão feita pela Guemará é a seguinte: Muito embora encontrem-se nos versículos muitas comparações com água, só a Torá é comparada à água e também é associada ao conceito da vida (conforme o versículo citado aqui, Mishlei 8:35). Portanto, quem sonha com um poço de água “viva”(Bereshit 26:19), é considerado como se tivesse encontrado a Torá. 771- Ieshaiahu 66:12. 772- Ibid. 31:5. 773- Ibid. 26:12. O verbo nesta frase, tishpót, literalmente significa “colocar um caldeirão no fogo” (vide Rashi em Ieshaiahu e em Chulín 84a D”H Ishpót, conforme citado em Siftei Chachamim). 774- Michá 3:3. Neste versículo o profeta admoesta os líderes de Israêl que roubam o povo e o dilacera; portanto, carne dentro do caldeirão simboliza algo negativo (Rashi).

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56B

[A Guemará inicia a discussão a respeito das visões de rio, pássaro e panela:] Amar rabi iehoshua ben leví – O Rabi Iehoshua ben Leví disse: Haroê nahar bachalom – “Quem vê um rio no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Hineni notê eleha kenahar shalom – ‘Eis que Eu estenderei a paz sobre ela [sobre Ierushalaim] como um rio’,775 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Ki iavó chanahar tsar – ‘Quando vier a angústia como um rio’”.776 [A Guemará continua:] Haroê tsipor bachalom – “Quem vê um pássaro no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Ketsiporim afot ken iaguen vegomer – ‘Como os pássaros voam, assim [Hashem, Senhor das legiões] protegerá etc. [a Ierushalaim]’,777 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Ketsipor nodedet min kiná vegomer – ‘Como um pássaro errante de seu ninho [assim é um homem errante do seu lugar]’”.778 [A Guemará continua:] Haroê kderá bachalom – “Quem vê uma panela no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Hashem tishpót shaelom lánu – ‘Hashem, estabeleça a paz para nós’,779 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Shefot hassir shefot – ‘Põe a panela, põe’”.780

193

[A Guemará acrescenta alguns outros símbolos que também têm associações favoráveis e desfavoráveis:] Haroê anavím bachalom – “Quem vê uvas em um sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Caanavím bamidbar – ‘[Eu encontrei Israêl] como uvas no deserto’,781 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Anavemo invei rosh – ‘As uvas deles são as uvas do rancor’”.782 Haroê har bachalom – “Quem vê uma montanha no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Ma navu al heharím raglei mevasser – ‘Quão formosos são os passos do que anuncia as boasnovas sobre as montanhas’,783 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Al heharím essá vechi vanehi – ‘Pela [destruição das] montanhas Eu levantarei [Minha voz] em choro e pranto’”.784 Haroê shofar bachalom – “Quem vê um shofar no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Vehaiá baióm hahu itaká beshofar gadol – ‘E 775- Ieshaiahu 66:12. 776- Ibid. 59:19. 777- Ieshaiahu 31:5. 778- Mishlei 27:8. 779- Ieshaiahu 26:12. 780- Iechezkel 24:3. Neste e nos próximos versículos, o profeta evoca a metáfora de uma panela fervendo lentamente para descrever os horrores de um cerco que sobreviria a Ierushalaim. 781- Hoshea 9:10. 782- Devarím 32:32. 783- Ieshaiahu 52:7. 784- Irmiahu 9:9.

Berachot

será naquele dia que um grande shofar será soprado’,785 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Tikú shofar baguivá – ‘Toquem um shofar em Guivá’”.786 Haroê kelev bachalom – “Quem vê um cachorro no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Ulechól benei israêl ló iecherats kelev leshono – ‘E a todo o povo de Israêl nenhum cão fará dano com a sua língua’,787 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Vehaklavím azei nefesh – ‘E os cães são ambiciosos”.788 Haroê ari bachalom – “Quem vê um leão no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Arie shaag mi ló irá – ‘O leão rugiu, quem não temerá’,789 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Alá arie missubechó – ‘Um leão subiu da sua galharia”.790 Haroê tigláchat bachalom – “Quem vê raspagem de pelos no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Vaigalach vaichalef simlotáv – ‘E raspou-se e mudou suas roupas’,791 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Ki im gulachti vessar mimeni chochi – ’Se eu viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força’”.792 Haroê beer bachalom – “Quem vê um poço no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Beer máim chaim – ‘Um poço de águas que jorravam’,793 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Kehakir bair meimeha – ‘Como as águas derramam de um poço, assim ela derrama sua maldade’”.794 Haroê kanê bachalom – “Quem vê uma cana no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Kanê ratsuts ló ishbor – ‘Uma cana fendida ele não quebrará ’,795 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Hine vatachti lecha al mishenet hakanê harachuts – ‘Eis que vocês têm dependido do suporte dessa

785- Ieshaiahu 27:13. Refere-se ao dia da redenção. 786- Hoshea 5:8. Refere-se ao anúncio de guerras. 787- Shemót 11:7. 788- Ieshaiahu 56:11. O versículo compara a aristocracia corrupta de Israêl aos cachorros, preocupados apenas em encher seus próprios estômagos (vide Rashi ad loc.). 789- Amós 3:8. Refere-se à revelação Divina. 790- Irmiahu 4:7. Refere-se à destruição do Templo por Nabucodonosor. 791- Bereshit 41:14. Refere-se à preparação de Iossef para o encontro com o Faraó, quando veio a tornar-se vice-rei. 792- Shofetim 16:17. Neste versículo, Simshon finalmente revela a Delilá que a sua força sobrenatural advém do seu status de nazireu (que não pode cortar os cabelos). E que se cortasse seus cabelos, perderia sua força. A revelação dessa informação levou à caída de Shimshon; consequentemente, este é um versículo desfavorável. 793- Bereshit 26:19. 794- Irmiahu 6:7. 795- Ieshaiahu 42:3.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 104

Guemará: Massechet Berachot

Haroê

Nono Capítulo - 56B

cana lascada’”.796 Tánu rabanán – Os sábios ensinaram [em uma Beraita]: Haroê kanê bachalom – “Quem vê uma cana (kanê) em um sonho ietsapê lechochmá – pode contar com [a conquista da] sabedoria, sheneemar – pois está dito: Knê chochmá – ‘Adquira (kenê) sabedoria’.797 Kaním – [Quem vê diversas] canas [em um sonho] ietsapê leviná – pode contar [que alcançará] a compreensão, sheneemar – pois está dito: Uvechól kinianechá knê viná – ‘E de todas as tuas aquisições, adquira compreensão’”.798 [Tendo mencionado que a visão de uma cana é um sinal auspicioso, a Guemará atribui significância positiva similar a outras visões fonológicamente relacionadas:] Amar rabi zeira – O Rabi Zeira disse: Kará korá kirá kaniá – “Abóbora (kará), palmito (korá), cera (kirá) e cana (kaniá) cul’hú maalu lechemlá – todos eles são bons [presságios] em um sonho”. [Com relação à visão de uma abóbora, a Guemará acrescenta uma consideração:] Tánia – Foi ensinado em uma Beraita: Êin marín deluím êla lemí shehu ierê shamaim bechól cochó – “Abóboras só são mostradas [em sonho] àquele que teme o Céu com todas as suas forças”.

195

Haroê shor bachalom – “Quem vê um boi no sonho iashkím veiomar – deve antecipar-se e recitar [o seguinte versículo:] Bechor shoró hadar ló – ‘Ele [é como] um boi primogênito; ele é nobre’,799 kódem sheikadmênu passuk achêr – antes que se antecipe a ele [o] outro versículo [de conteúdo negativo]: Ki igách shor et ish – ‘Se um boi atacar um homem com os chifres’”.800 [Uma Beraita explana os variados significados envolvidos na visão de um boi em um sonho, dependendo do contexto circunvizinho:] Tánu rabanán – Os sábios ensinaram [em uma Beraita]: Chamishá devarim neemru bashor – “Cinco coisas foram ditas [a respeito da visão] de um boi [em um sonho]: Haochel mibessaró mitashêr – Quem [sonha que] come da sua carne, enriquece. Negacho – Se [sonha que o boi] o espetou com os chifres, havián lei banim shemenaguechím batorá – ele terá filhos que espetarão [uns aos outros] no [estudo da] Torá.801 Neshachó – [Se ele sonha que um boi] o mordeu, issurín baím alav – sofrimentos incidirão sobre ele. Beató – [Se ele sonha que um boi] o golpeou com a pata, [isto indica que] derech rechoká nizdamená ló – uma longa jornada o espera. Rechavó – [Se] ele [sonha que] montou sobre [um boi, isso prenuncia que] olê ligdulá – ele ascenderá à grandeza”. [A Guemará questiona esse último ponto:] Vehatánia – Mas foi ensinado [o contrário] em uma [outra] Beraita: 796- Ibid. 36:6. 797- Mishlei 4:5. 798- Mishlei 4:7. 799- Devarím 33:17. 800- Shemót 21:28. 801- A Guemará frequentemente se utiliza de metáforas fortes para descrever a intensidade que os debates entre estudiosos de assuntos da Torá chega a atingir (vide Meguilá 15b e Kidushin 30b). Aqui a Guemará usa uma dessas metáforas para ilustrar um filho estudando Torá com seus irmãos. As tentativas vigorosas de cada um em refutar a posição dos outros são comparadas às de um boi espetando outro boi com os chifres.

105 | Veshinantam: Bó, 5781

Berachot

Rechavó met – “[Se] montar, [isso prenuncia que ele] morrerá”! [A Guemará esclarece a aparente contradição:] Ló káshia – [Isso] não é uma discrepância: Ha derachiv hu letora – Essa [Beraita que considera o sonho como auspicioso se refere à visão da pessoa] montando sobre o boi. Ha derachiv tora ledidei – [E] essa [outra Beraita, que considera o sonho como prenúncio de tragédia, se refere à visão] do boi montando sobre ela. [A Guemará discute um sonho no qual é visto um animal de carga diferente:] Haroê chamor bachalom – Quem vê um burro em um sonho ietsapê lishuá – pode contar com salvação, sheneemar – pois está dito: Hine malkech iavó lach tsadik venoshá hu – “Eis que o teu rei virá até você, justo e vitorioso é ele; aní verochêv al chamor – um homem humilde, montado sobre um burro”.802 [A Guemará discute algumas visões cujos significados variam de acordo com o contexto:] Haroê chatul bachalom – Quem vê um gato em um sonho, [sua visão pode ter dois sentidos:] Beatra dekaru lei shunra – [Se ele está] em um lugar onde denominam [o gato] de shunra, naasset ló shisrá naá – [então o sentido do sonho é positivo; é como se uma] bela canção (shirá naá) tivesse sido composta para ele. Shinra – [Mas se onde ele está um gato é chamado de] shinra, [então o sentido do sonho é negativo]; naassê ló shinui ra – [a visão do sonho indica que] acontecerá a ele uma mudança para pior (shinui ra).803 Haroê anavim bachalom – Quem vê uvas em um sonho, [sua visão pode ter a seguinte interpretação:] Levanot – [Se ele vê uvas das] brancas, bein bizmán bein sheló bizmán – tanto na época delas como fora da época delas, iafot – [então elas são um sinal] favorável. Shechorot – [Se ele vê uvas das] pretas, bizemanán iafot – [elas só são um sinal] favorável [se estiver] na época delas; sheló bizemanán raót – [mas] fora da época delas, [elas são um] mau [sinal].804 [A visão de um cavalo no sonho é discutida:] Haroê sus laván bachalom – Quem vê um cavalo branco em um sonho, bein benachat bein beraduf – quer trotando, quer galopando, iafé ló – [ele pode ficar certo de que este é um sinal] favorável para ele. Adom – [Mas se o cavalo for] vermelho, [sua visão pode ter dois significados:] Benachat iafé – [Se o cavalo estiver] trotando, [é um sinal] favorável; beraduf kashé – se [estiver] galopando, [é um sinal] severo.805 802- Zecharia 9:9. O versículo se refere ao Mashiach montado sobre um burro (vide Rashi, Radak lá). Portanto, é feita uma associação entre o símbolo de um burro e a salvação. 803- A interpretação da Guemará está baseada no relacionamento fonético entre cada um dos respectivos conceitos. Shun-ra soa similar a shirá naá (uma bela canção), enquanto shin-ra soa como shinui rá (uma mudança para pior). 804- A visão de uma fruta em sua temporada não é algo incomum e não carrega nenhum significado particular. Mas a visão de uma fruta fora da sua temporada tem vários simbolismos; no caso de uvas pretas, indica o advento de um acontecimento inesperado e “preto” (funesto). 805- O padrão é similar ao da visão anterior, das uvas. Quando a cor do item sugere algo ruim ou violento – preto no caso das uvas, vermelho no caso do cavalo – e o próprio item aparece em um contexto incomum ou aflitivo – as uvas fora da estação, o cavalo a galope – então o sonho é interpretado como de mau

Haroê

Nono Capítulo - 56B

[A Guemará continua:] Haroê ishmael bachalom – Quem vê [o personagem bíblico] Ishmael em um sonho, tefilató nishmaát – [é sinal de que a] sua reza foi escutada [por Hashem].806 Vedavka ishmael ben avraham – [Mas só se for] específicamente Ishmael, o filho de Avraham; avál taiaá bealma ló – porém, [se for] um simples árabe, não. [Algumas outras visões e o que elas significam:] Haroê gamal bachalom – Quem vê um camelo em um sonho mitá niknessá ló min hashamaim – [é sinal de que] a morte lhe foi decretada pelo Céu, vehitsiluhu mimema – mas dela ele foi salvo. [A Guemará explica a razão disso:] Amar rabi chama berabi chanina – O Rabi Chama, filho do Rabi Chanina, disse: Mai kraá – “Qual é o versículo [que fundamenta esta afirmação?] Anochi ered imechá mitsraima veanochi aalchá gam aló – [É o seguinte:] ‘Eu descerei contigo ao Egito, e Eu também te farei subir’”.807 Rav nachman bar itschak amar – O Rav Nachman bar Itschak disse: Mehacha – “[A afirmação provém] daqui: Gám Hashem heevir chatatechá ló tamut – ‘Assim também Hashem comutou teu pecado;

197

agouro. 806- Isso aparentemente está baseado na etimologia do nome Ishmael, uma contração das palavras ishmá (ouvirá) e E-l (Hashem). Realmente, o filho de Hagar, que acabou se tornando patriarca dos árabes, recebeu o nome Ishmael porque um anjo declarou que “Hashem ouviu” (Bereshit 16:11). 807- Bereshit 46:4. As palavras gam aló (também te farei subir) ao serem combinadas têm a pronúncia gamló que é parecida com gamla (camelo” em aramaico); daí a associação entre a imagem de um camelo e a comutação de uma pena de morte (Chidushei Hagrá).

Guemará: Massechet Berachot

Berachot

você não morrerá’”.808 [A Guemará prossegue:] Haroê pinchas bachalom – Quem vê [o personagem bíblico] Pinchás em um sonho, [essa vio são prenuncia que] péle naassê ló – uma maravilha lhe será realizada.809 [Uma outra visão com um significado relacionado:] Haroê pil bachalom – Quem vê um elefante em um sonho [é sinal de que] pelaót naassu ló – maravilhas lhe serão feitas. Pilim – [Se vê no sonho uma pluralidade de] elefantes [é sinal de que] pilei felaót naassu ló – maravilhas acima de maravilhas lhe serão feitas.810 [A Guemará questiona se é um sinal auspicioso ver elefantes no sonho:] Vehatánia – Mas foi ensinado [o contrário] em uma Beraita: Cól minei chaiot iafín lachalom – “Todos os tipos de animais são [sinais] favoráveis em um sonho, chuts min hapil umin hakof – exceto um elefante ou um macaco”! [A Guemará responde:] Ló káshia – [Isso] não é uma disu crepância. 808- Shmuel II, 12:13. Também neste versículo a palavra gam é associada a gamal (“camelo” em hebraico). 809- A Guemará no Tratado San’hedrin (82b) conta seis milagres que foram realizados em prol de Pinchás quando ele matou Zimrí durante um ato de coabitação com uma mulher midianita (vide Bamidbar 25:7-8). A Guemará aqui associa a visão do sonho de Pinchás a um presságio de que maravilhas serão realizadas (Rashi). 810- A palavra pil (elefante) tem som parecido com a palavra péle (maravilha). Também há similaridade fonética no plural entre pilim (em aramaico pilei) e a expressão pil-ei pelaót (maravilhas acima de maravilhas).17 a 23 de janeiro de 2021 | 106

‫קודש‬ ‫אגרות‬ Cartas do Rebe Tradução Livre: Avraham Tsvi Beuthner

(continuação da carta da página 49) • Pela manhã, antes da oração, cada um deve fazer uma doação às causas ligadas ao nosso líder, o Rebe Anterior; esta deverá ser feita, em nome do doador e de cada um de seus familiares. Deve-se repetir este procedimento antes da oração de Minchá. • Após a oração matinal e a recapitulação do Maamar - que cada um leia um Pidyon Nefesh (obviamente, usando o Gartel). Aqueles que tiveram o privilégio de entrar em Yechidut com o Rebe Anterior, ou pelo menos de ter visto o seu semblante, procurem visualizá-lo, durante a leitura do Pidyon Nefesh, imaginando-se diante dele. Depois, o Pidyon Nefesh deverá ser colocado entre as páginas de um Maamar ou Kuntres de ensinamentos do Rebe Anterior, remetendo-o, (se possível - no próprio dia) para que seja lido em seu túmulo. • No decorrer da data, devem estudar capítulos de Mishnayot que se iniciam com as letras do nome do Rebe Anterior. • Durante o dia, devem realizar um Farbrenguen. • Deve-se fixar um horário durante o dia para falar aos familiares sobre o Rebe Anterior e o trabalho que realizou durante toda a sua vida. • Nesse mesmo dia deve-se organizar visitas (os aptos para tal) às sinagogas e às casas de estudo da cidade, e lá recordar uma frase ou dito dos ensinamentos do Rebe Anterior; explicar seu imenso amor a todos os judeus; anunciar e divulgar sua Tacaná de diariamente falar Tehilim (Salmos); (conforme divididos pelos dias do 107 | Veshinantam: Bó, 5781

mês) estudar a porção diária do Chumash com a explicação do Rashi, e - em locais apropriados - dissertar também sobre o estudo do Tanya conforme dividido para os dias do ano. Se possível deve-se realizar tudo isto num clima de Hitvaadut. • As pessoas indicadas para tal, deverão visitar locais de grupos juvenis religiosos - e esforçar-se o máximo possível, de forma pacífica, para ir ver também grupos juvenis ainda não religiosos - explicando-lhes o quanto eram queridos pelo Rebe Anterior, qual sua expectativa em relação a eles e a esperança e confiança neles depositadas; assim, finalmente acabariam cumprindo sua missão no fortalecimento do judaísmo, e na difusão da Torá com todo o entusiasmo, fervor e vitalidade, característicos dos jovens. Obviamente, havendo condições no local, estas atividades também devem ser realizadas nos dias posteriores ao Yortsait, particularmente no Shabat seguinte. E que D’us apresse a vinda do nosso Redentor, quando se despertarão em louvores os que jazem na terra, e nosso líder, o Rebe Anterior, cujo Yortsait é neste dia, entre eles, fazendo-nos presenciar milagres, conduzindonos pelo caminho que nos levará à Casa de D’us.

‫מאמר‬ Maamar

‫לרגל יום הנישואין השישים‬‎ ‫בשטו״מ ביום ה׳ שבט הבעל״ט של‬

‫ר׳ רפאל שי׳ וחנה רחל שתחי׳‬ ‫לרוב ברכות בגשמיות וברוחניות‬ ‫ונחת יהודי מכל משפחתם שיחיו‬‎

• Em homenagem ao 60o aniversário de casamento de

Rafael ‫ שי׳‬e Chana Rachel ‫שתחי׳‬ Que tenham muitas Brachot materiais e espirituais e Naches judaico de toda família ‫שיחיו‬

Editor: Rabino Avraham Tsvi Beuthner

Maamár: Báti Leganí 5741

Maamar Báti Leganí 5741 – Segunda Parte Introdução Este Maamár foi dito pelo Rebe em Yud Shvat 5741 (quinta-feira à noite, 15 de janeiro de 1981) e baseia-se no décimo primeiro capítulo do Maamár Báti LeGaní de 5710 (1950) do Frierdike Rebe (o Rebe Anterior, sogro do Rebe de Lubavitch). O Frierdike Rebe escreveu um hemshech (uma sequência) de quatro Maamarím baseados no passúk “Báti LeGaní”, cada Maamár consistindo de cinco capítulos, num total de 20 capítulos. O Frierdike Rebe completou o hemshech – esta sequência de maamarím – por escrito (pois nos últimos anos de sua vida a sua fala estava comprometida, de modo que o Rebe Anterior somente escrevia e publicava os Maamarím para serem estudados em determinadas ocasiões, mas ele próprio já não os falava em público). O Frierdike Rebe instruiu que a primeira parte (do capítulo 1 ao 5) deveria ser publicada e distribuída para ser estudada no dia 10 de (=Yud) Shvat de 5710 (1950) por ocasião do yortsait de sua avó. Ele estipulou dias específicos para se distribuir e estudar as partes seguintes do hemshech. Por exemplo, a segunda parte (do capítulo 6 ao 10), que inclui o capítulo dez, deveria ser distribuída e estudada em 13 de Shvat, por ocasião do yortsait da mãe do Frierdike Rebe, enquanto a terceira parte, do cap.11 ao 15, em Purim e a quarta parte, do cap. 16 ao 20, por ocasião do yortsait de seu pai, o Rebe Rashab, em 2 de Nissan. Naquela manhã de Shabat de Yud Shvat de 5710, o Frierdike Rebe faleceu. A partir de então, o hemshech Báti LeGaní tornou-se a fonte de suas últimas instruções para a próxima geração — de modo que esta sequência de maamarím também foi considerada como o seu “testamento espiritual”. Quando o Rebe (= genro do Rebe Anterior) finalmente aceitou assumir a nessiút (liderança), o que ocorreu um ano depois, durante o farbrenguen de Yud Shvat de 5711 (1951), o Rebe disse um Maamár (Báti LeGaní), no qual ele explicou o primeiro capítulo deste Maamár do Frierdiker Rebe. Este foi o primeiro de um ciclo de Maamarím, ao longo de 38 anos, durante os quais o Rebe disse pelo menos um Maamár Báti LeGaní a cada ano, em Yud Shvat. Assim, os Maamarim Bati Legani do Rebe seguem uma sequencia de vinte anos — a cada ano o Rebe explicava um dos 20 capítulos do hemshech Báti LeGaní do Frierdike Rebe, voltando a fazê-lo nos próximos 20 anos. Assim, temos, em média, dois maamarím do Rebe explicando cada capítulo do Báti LeGaní original. Por mais que hoje não possamos ouvir um novo Maamár diretamente do Rebe (mas, beezrat Hashem, que mereçamos ouvir ainda este ano!), continuamos o ciclo de vinte anos de estudos dos Maamarím que correspondem ao capítulo de cada ano do ciclo de 20 anos. Este ano (5781) corresponderia ao capítulo onze – o qual deve ser estudado a fundo. Os Maamarím que o Rebe disse, explicando o décimo primeiro capítulo do Maamár do Frierdike Rebe, incluem dois Maamarím de 5721 (1961) – um dito na noite de Shabat 11 de Shvat e outro dito motsaei Shabat, sábado à noite – e um Maamár de 5741 (1981). As páginas seguintes contêm uma tradução e explicação do Maamár de 5741. [Os Maamarím Báti Leganí de 5721 e de 5741 não foram revisados pelo Rebe; são transcrições dos ouvintes.] Em geral, no início destes Maamarím, o Rebe resumia os pontos chave do Maamár Báti LeGaní do Frierdike Rebe até o capítulo a ser explicado naquele ano. Depois, fazia sua análise mais detalhada do capítulo. O Rebe faz questão de mencionar, em cada um dos seus Maamárim da série Báti Leganí, explicações e ensinamentos de cada um dos Rebes desde o Baal Shem Tov até o Rebe Anterior (às 109 | Veshinantam: Bó, 5781

Maamár: Báti Leganí 5741

vezes incluindo também explicações do Arizal e do seu pai, o chassid e cabalista Rabi Levi Yitschak). Observação: na tradução, o que está em negrito é a tradução quase literal do texto. O restante são explicações e comentários. Parte do material está baseada em aulas do Rav Yossef Yitschak Paltiel.

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

Domingo, 17 de janeiro

‫ יובן ע״פ מה שמבאר כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע‬,‫ז) וביאור הענין בעבודת האדם‬ ‫ דענין הנצח הוא שמנצח בעצמו לעשות גם מה שאינו רוצה בטבעו בעצם‬,‫בהמשך תער״ב‬ ‫ דלא זו בלבד שעושה היפך השכל שלו או היפך הרגש‬,‫ והיינו‬.‫או גם לעשות היפך טבעו‬ ‫ נגד טבע‬,‫ אלא עושה גם נגד טבעו האמיתי שהטביע בו הקב״ה‬,‫שלו או היפך שאר עניניו‬ ,‫ גם ממצרים וגבולים דקדושה‬,‫ שיוצא ממצריו וגבוליו‬,‫ וזהו״ע יציאת מצרים‬,‫נפשו האלקית‬ .‫שזוהי המס״נ האמיתי‬ 7. Explicando agora como aplicar tudo isso na “avodá” da pessoa, na forma de cada um de nós servir Hashem no dia a dia, vejamos o que nos ensina o Rebe Rashab no seu hemshech Teerav (parte 3 pág. 1221): Nêtsach significa vencer a si mesmo, fazer (por Hashem) até mesmo aquilo que não se quer fazer por natureza ou fazer até mesmo algo contrário à sua própria natureza. Ou seja, não só que (por Hashem ele) é capaz de fazer algo que é contrário à sua lógica ou contrário ao seu sentimento, ou contrário a todas as suas outras características, mas também é capaz de agir de forma contrária à natureza que Hashem colocou nele, contra a natureza de sua própria alma Divina. Isto é chamado de “sair de Mitsráyim”, sair do seu Egito particular; de suas próprias limitações. Sair até mesmo das suas limitações relacionadas com assuntos de kedushá (Torá e mitsvót). Isso sim é messirut nefesh (autossacrifício) de verdade.

‫ כי ע״י שהי׳ אז ענין היציאה‬,)‫וזהו גם הקשר ליצי״מ (דאז נקראו ישראל בשם צבאות ה׳‬ ‫ עד שהי׳‬,‫ עי״ז הי׳ ביטול המצרים וגבולים למטה‬,‫מהמצרים וגבולים דקדושה שלמעלה‬ .‫ענין יציאת מצרים כפשוטו‬ Esta é também a relação [de Nêtsach] com yetsiát Mitsráyim (a saída do Egito) – pois foi aí então que o povo judeu passou a ser chamado de Tsivót Hashem, quando eles começaram a sair de seus Mitsráyim (limitações) de kedushá lá em Cima (no sentido espiritual), e com isso também quebraram as limitações e restrições aqui em baixo, até que, literalmente, saíram fisicamente do Egito.

• 17 a 23 de janeiro de 2021 | 110

Maamár: Báti Leganí 5741

Segunda-feira, 18 de janeiro

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

‫ שהתחתונים יהיו דירה לו‬,‫וזהו מה שארז״ל נתאוה הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים‬ ‫ וכמאמר רבינו הזקן אויף א‬,‫ היינו שימשיכו בתחתונים את הענין הכי נעלה שלמעלה‬.‫ית׳‬ ‫ כי אינה בגדר עולם‬,‫ היינו שתאוה זו היא באופן שלמעלה מקושיות‬,‫תאוה איז קיין קשיא‬ ,‫ וענין זה צריכים להמשיך למטה‬.‫ וכל עניני קושיא והעלם‬,‫ וגדר הקושיות‬,‫הקושיות‬ .‫ עד לתחתון שאיו תחתון למטה ממנו‬,‫לתחתונים‬ Este é o sentido (mais profundo) da afirmação de nossos Sábios: “Hashem desejou ter para Si uma moradia nos (mundos) inferiores” – que os mais inferiores passem a ser uma moradia para Ele (que é o mais elevado), ou seja, atrair para os mais inferiores aquilo que é o mais elevado (por mais que isso aparentemente não tenha lógica), conforme dizia o Alter Rebe: “Em relação a um desejo não há questionamentos”, pois “desejo” é algo (ilógico, acima da lógica) tão acima de qualquer questionamento que nem enquadra-se no mundo dos questionamentos e nem em nenhum tipo de questionamento, pois ao questionar algo cria-se um ocultamento. [Se alguém questiona e diz, por exemplo, que tal ação ou afirmação não tem lógica, isto “oculta” tal ação ou afirmação, pois a pessoa vai se questionar “por que fazer ou afirmar tal coisa?” e talvez deixe de fazer tal coisa.] Quando dizemos que a afirmação “Hashem quer uma moradia para Si nos mundos inferiores” não tem lógica, não vamos nos esforçar em fazer, para Ele, tal moradia. Ao afirmar que isto é “um desejo (taavá) de Hashem”, e desejo é o tipo de coisa que não tem lógica, caem por terra todos os questionamentos. Temos que atrair isso (o que há de mais elevado, a “essência de Hashem”) até aqui embaixo, aos mundos inferiores, ao mais inferior dos mundos, abaixo do qual não há mais nada.

‫ שממשיכים ענין זה גם בכחות הכי‬,‫ עד״ז הוא גם באדם‬,‫וכמו שהוא בכללות העולמות‬ ‫ וע״ד מה שאומרים בספירות שלמעלה שספירת הנצח היא‬.‫ במדת הנצח‬,‫תחתונים שבו‬ .‫ ודוקא בה נמשך מבחי׳ הכי נעלית‬,‫ מחוץ לגוף‬,‫לבר בגופא‬ Da mesma forma que temos que atrair a essência de Hashem para o mais baixo de todos os mundos (que é o nosso mundo, o macrocosmo...), também precisamos atrair a essência de Hashem para o lugar mais baixo do nosso microcosmo, isto é, dentro de nós mesmos, e dentro dos poderes de nossa alma a midá de Nêtsach está entre os mais baixos. Dos dez poderes de nossa alma – que dividem-se em três poderes intelectuais (chochmá, biná e daát) e sete emocionais (chessed, guevurá, tiferet, nêtsach, hod, yessod e malchut) – os poderes emocionais estão abaixo dos intelectuais. No Tikunei Zohar (hakdamá 17a; costuma-se ler antes de Minchá na sexta-feira) consta: Nêtsach e Hod correspondem aos dois “shokim” (às duas coxas, pernas).

111 | Veshinantam: Bó, 5781

Maamár: Báti Leganí 5741

Em vários livros de nossos Sábios, a divisão do corpo humano é um pouco diferente do que estamos acostumados. Em geral fala-se de “cabeça, tronco e membros (braços e pernas)”. Nossos Sábios dividem o corpo em “cabeça, corpo e fora do corpo”, de modo que “corpo” inclui os braços, enquanto “fora do corpo” (lebar migufa) refere-se às pernas, etc. [No sentido emocional, as midot/atributos emocionais de chessed, guevurá, tiferet são intensas, “sente-se forte no coração”; já nêtsach, hod, yessod e malchut as emoções são menos intensas, e sim, a decisão de dar ao outro, “para fora do corpo (de si mesmo)”, é firme. Chessed (bondade, amor) fica “à direita” e Nêtsach (persistência) também. Em Chessed há um forte sentimento (amor, generosidade). Em Nêtsach (persistência), o sentimento não está tão forte, mas a decisão de praticar a bondade, de “persistir ajudando” é o que se destaca. Esse é o sentido emocional de descrevê-la como “para fora do corpo”. Enquanto chessed, guevurá, tiferet basicamente definem como é a própria pessoa, nêtsach, hod, yessod e malchut definem como ela se relaciona com os outros.] Apesar de Nêtsach estar “lebar migufa” (inclusive no sentido celestial ou espiritual, o que caracteriza Nêtsach num nível baixo), é justamente em Nêtsach que se atrai “energia Divina” de nível mais elevado.

Terça-feira, 19 de janeiro

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

‫ א־ל עליון‬,‫וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צי מ״ש בכוונת א־ל עליון גומל חסדים טובים‬ ,‫ ששרש הנצח הוא למעלה מעלה‬,‫ ומבאר שם‬.‫הוא א״א שהוא הגומל חסדים שהם נה״י‬ .‫ בחי׳ ע״ק ומו״ס וכו׳‬,‫ בחי׳ המצח שלמעלה‬,‫דנצח ומצח היא בחי׳ אחת‬ Assim também explica o Tsemach Tsedek (em suas notas sobre Likutei Torá) em relação às kavanót – as intensões (místicas) que devemos ter em mente ao recitar, na Amidá, ao dizer as palavras “Kel Elión” e “gomel chassadím tovím”. A tradução deste trecho seria: “[Hashem, Tu és] o Poderoso Supremo” que “concede bondades (verdadeiramente) boas”. Explica o Tsemach Tsedek: “Kel Elión” – refere-se à Arich Anpin. “Gomel chassadím tovím” – refere-se a Nêtsach, Hod, Yessod. Arich Anpin significa “face grande” e refere-se a Kéter (o aspecto exterior de Kéter). Kéter é um nível espiritual muito elevado, que está acima de todas as sefirót. [Apesar de soar como “cabalês”, vamos tentar explicar um pouco o sentido destes termos, de modo que tenhamos uma vaga noção do que se trata. Dentro do ser humano, Kéter (coroa) refere-se àquilo que encontra-se dentro da alma que está “acima do intelecto”, que seria a “vontade acima da lógica” (obs.: fé e prazer também encontram-se em Kéter). 17 a 23 de janeiro de 2021 | 112

Maamár: Báti Leganí 5741

Dentro de Kéter existem dois níveis: a vontade exterior (Arich Anpin) que é um nível mais baixo, e o nível mais elevado que corresponderia, por assim dizer, à vontade interior (e mais elevada – Atika Kadisha e Môcha Setimaá). Arich Anpin estaria associado com “a vontade exterior que está acima da lógica”. Nêtsach, Hod, Yessod, como foi explicado acima, refere-se às emoções mais baixas, que recebem sua “energia” dos níveis acima delas.] Mais adiante explica o Tsemach Tsedek que a raiz (origem) de Nêtsach está muito acima, pois Nêtsach e Mêtsach (“testa”) são o mesmo nível, e Mêtsach, acima, refere-se à Atika Kadisha e Môcha Stimaá. [Atika Kadisha e Môcha Setimaá refere-se a Kéter, só que enquanto Arich Anpin é seu aspecto exterior, estes níveis são mais elevados, e indicam aspectos interiores de Kéter. Atika Kadisha significa “Aquele que é Sagrado e está destacado e acima de tudo”, enquanto Môcha Stimaá significa “Mente Oculta”. Se usarmos o corpo humano como uma metáfora para níveis espirituais, assim como o cérebro está acima do coração, as sefirot do intelecto (chochmá, biná e daát) estão acima das sefirot emocionais (do coração – de chessed em diante). Acima do cérebro está o crânio, que representaria algo acima do intelecto (mente), que oculta (protege) o cérebro (Môcha Stimaá). A parte frontal do crânio é a testa, Mêtsach, que é semelhante a Nêtsach, indicando que há alguma relação entre eles (talvez até no sentido de que Mêtsach também significa “ousadia”, o que está próximo da ideia de “persistência” característica de Nêtsach...), ou seja, a origem da “energia” de Nêtsach (da capacidade de persistir) vem de um nível muito elevado, acima de todas as sefirót. Ainda usando a metáfora do corpo, por mais que Nêtsach esteja relacionada com os pés e fique muito abaixo da cabeça (intelecto), são os pés que podem levar a cabeça para onde ela quer ir...]

Quarta-feira, 20 de janeiro

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

‫ למעלה‬,‫ שמעמיד עצמו למעלה מן הטבע שהטביע בו הקב״ה‬,‫ כנ״ל‬,‫ובעבודת האדם היינו‬ ‫ שזה נעשה דוקא ע״י הירידה‬.‫מטבע הנפש השנית בישראל שהיא חלק אלקה ממעל ממש‬ .‫ הנה׳׳א עם הנה׳׳ב‬,‫ דאז משכני אחריך נרוצה לשון רבים‬,‫ במחשכים הושיבני‬,‫למטה‬ ‫ ועד שעולה למעלה‬,‫ בשביל העלי׳‬,‫ובשביל זה ירדה הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא‬ .‫ במקום שהי׳ עיקרי בתחלה‬,‫ ונהי׳ דירה לו ית׳ בתחתונים דוקא‬,‫מגדר עלי׳ וירידה‬ Como aplicar tudo isso na “avodá” da pessoa, na forma de cada um de nós servir Hashem no dia a dia, é como foi explicado no início deste trecho, acima: cada um de nós pode mudar sua própria natureza para algo muito melhor e, para isso, deve colocar-se acima da natureza que Hashem inculcou em nós (através de itkáfia e ithápcha), acima até mesmo da “segunda alma (a alma Divina) que existe dentro de cada membro do povo de Israel” que é “uma parte da Divindade lá em Cima realmente”. Para conseguir efetuar esta mudança, é preciso descer para este mundo, onde “Hashem me 113 | Veshinantam: Bó, 5781

Maamár: Báti Leganí 5741

colocou nas trevas” (Echá 3:6) e aí então ocorrerá o “me puxe (atraia) e correremos atrás de Ti” (Shir Hashirim 1:4) – correremos, no plural, pois a alma Divina irá atrair também a alma animal para que juntas sigam Hashem. E foi para isso que a alma (Divina) desceu “de um teto alto (do mundo vindouro) para um poço fundo” (este mundo) – para, assim, conseguir causar uma elevação ainda maior na alma Divina, ao ponto em que a alma Divina chegue num nível onde não exista mais “cima ou baixo” de modo que a moradia para Hashem seja justamente neste mundo baixo, no local onde a presença de Hashem esteve inicialmente.

‫וענין הדירה הוא שבה נמצא האדם הדר בה לא רק בחיות הגלוי׳ שלו אלא עם עצם החיות‬ ‫ ומזה מובן בק״ו בנוגע לביתו ודירתו של‬,‫ וכמבואר במ״א בענין ד׳ אמות של אדם‬.‫שלו‬ .‫אדם שהם מקיפים ומגינים עליו כו׳‬ E o conceito de “moradia” [fazer deste mundo uma moradia para Hashem], significa que “moradia” é o local onde a pessoa (que mora lá) não está lá apenas com sua “vida aparente”, e sim, está lá também com a “essência de sua vitalidade”. Em outras palavras: no seu lar a pessoa não apenas “mora”, como ela “vive intensamente” por lá. E conforme está explicado (no Kuntres Inianá shel Torát Hachassidut cap. 20) sobre como a parte mais elevada da alma, o nível de yechidá, estende-se nas 4 amót (1,92m x 1,92m) ao seu redor da pessoa, mesmo que ela esteja na rua – quanto mais quando ela está no seu próprio lar, que é o local que envolve e protege a pessoa, é lá que revelam-se os níveis mais elevados de sua alma. Fazer deste mundo uma moradia para Hashem significa que será neste mundo que Hashem Se revelará intensamente.

Quinta-feira, 21 de janeiro

‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬

‫ באופן שלא מתפעלים מכל החשבונות‬,‫ח) וע׳״י מעשינו ועבודתנו במשך זמן הגלות‬ ‫ מתוך‬,‫ ועושים את כל התלוי בהם‬,‫ עד שלא מתביישים מן המלעיגים‬,‫והמדידות וההגבלות‬ ,‫ ויראה תתאה חד היא עם יראה עילאה‬,‫ יראה בושת‬,‫ עד ליראת הרוממות‬,‫יראת שמים‬ ‫ ועד שבאים‬,‫ בנין שלימות היראה‬,‫ הנה עי״ז באים לבנין ירושלים ברוחניות‬,‫שלימות היראה‬ ,‫ ירושלים כפשוטה ובנין ירושלים כפשוטו‬,‫ דהמעשה הוא העיקר‬,‫לבנין ירושלים כפשוטה‬ .‫ובאופן דפרזות תשב ירושלים‬ 8. Através de nossas ações e nossa avodá (serviço para Hashem) ao longo de todo o período da galút, de modo que estudamos Torá e cumprimos mitsvót sem nos impressionar com qualquer tipo de considerações, de medidas (restrições) e limites, de modo que não nos envergonhamos diante de zombadores, e fazemos tudo o que depender de nós (para seguir estudando Torá e cumprindo mitsvót), imbuídos de yirát shamáyim, ao ponto de chegarmos ao nível de yirát haromemut, yirá boshet (temor por vergonha diante de Hashem), yirá tataá junto com yirá ilaá – yirá completa (que é o conceito de Yerushaláyim – Yirá Shlemá), através disso vamos chegar à construção espiritual de Yerushaláyim, a construção da perfeição (completitude) da yirá, até finalmente chegarmo-nos na construção física (literal) de Yerushaláyim, pois “o que importa é a ação”: Yerushaláyim no

17 a 23 de janeiro de 2021 | 114

Maamár: Báti Leganí 5741

sentido literal, a reconstrução de Yerushalayim no sentido literal, e de modo que “Yerushaláyim se tornará uma cidade sem muralhas”!

,‫ ע״י הצדקה שעשה הקב״ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות‬,‫שזה נעשה ע״י צדקת פרזונו‬ ‫ הנמשכת מעצמות‬,‫והם לחמו מלחמת ה׳ וניצחו בספירת הנצח הקשורה עם בחי׳ צבאות‬ ‫ שממנה‬,‫ מלכות בית דוד‬,‫ וזה ממשיך את הענין דנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם‬,‫שלמעלה‬ ,‫ במהרה בימינו ממש‬,‫ וזה יהי׳ בקרוב ממש‬.‫ בגאולה האמיתית והשלימה‬,‫בא משיח צדקנו‬ .‫ במהרה בימינו ממש‬,‫ והיתה להוי׳ המלוכה‬,‫עד לאופן דונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו‬ E vamos chegar no ponto de “Yerushaláyim se tornará uma cidade sem muralhas” ao fazermos o nosso trabalho de “tsidcát pirzono”, ou seja, “Hashem fez um ato justo de bondade (tsedacá) com o povo de Israel, ao espalhá-lo ( ) entre as nações”, e lá, espalhado entre as nações, o povo de Israel “guerreou por Hashem (=trabalhou diligentemente para fazer deste mundo uma moradia para Hashem) e venceu (através de sua itkáfia e ithápcha) com a sefirá de Nêtsach, que está relacionada com o nível de Tseva-ót, que origina-se (e estende-se) da essência de Hashem lá de Cima. Isso atrai para este mundo o conceito de “Nêtsach Israel não mente e não muda de ideia” – o que refere-se ao reinado (a dinastia) de David – do qual virá Mashiach Tsidkenu, na época da gueulá verdadeira e completa, o que ocorrerá em breve, rapidamente em nossos dias, de verdade, e aí então “a glória de Hashem vai se revelar, e todos os seres viventes verão juntos” (Yeshayáhu 40:5) e (no final das contas todos reconhecerão que Hashem está acima de tudo e) o reinado pertencerá a Hashem, brevemente e em nossos dias!115 | Veshinantam: Bó, 5781

Maamár: Báti Leganí 5710

Sexta-feira, 22 de janeiro

268 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

Com a Ajuda de D’us. Shabat Parashát Bó – 10 de Shvat 5710 Aniversário do falecimento de sua venerável avó, a Rabanit Tsidcanit Rivka, de abençoada memória, cujo mérito nos proteja. “Vim ao meu jardim, minha irmã, minha noiva”.1 [O Midrash explica que o Cântico dos Cânticos não é um simples romance, mas uma metáfora que descreve o relacionamento entre D’us e o povo judeu]. Comenta o Midrash Rabá (ibid.): “Não está escrito ao jardim, mas sim ao Meu jardim particular, ao lugar onde originalmente Minha essência foi revelada...” E o Midrash continua: “No início da Criação, a essência da Divindade estava nos níveis inferiores. Porém, através do pecado da Árvore do Conhecimento, a Divindade transportou-se da Terra ao firmamento; e com o pecado de Caim e Enosh, do primeiro firmamento ao segundo e terceiro. Posteriormente, na geração do Dilúvio, do terceiro para o quarto.” Este fato pode ser visto no versículo: “E (Adam e Chava) ouviram a voz de D’us Todo-Poderoso deslocando-se pelo jardim”2. Falou Rav Aba: Não está escrito ‘andando’, mas ‘deslocando-se’; o Midrash explica: andando e saltando, andando e saltando. O Midrash continua explicando que (após sete pecados que levaram a Divindade até o sétimo firmamento) surgiram sete tsadikim (justos) que trouxeram novamente a revelação da Divindade à Terra. Pelo mérito de Avraham, a Divindade desceu do sétimo ao sexto firmamento; pelo de Yitschac, a Divindade desceu do sexto ao quinto firmamento, até que Moshé, que é o sétimo dos justos (e o Midrash2* diz que todos os sétimos são queridos) mereceu revelar novamente a Divindade na Terra. O principal da revelação da Divindade encontrava-se no Beit Hamicdash (Templo Sagrado de Jerusalém) conforme está escrito: “E que eles me façam um santuário e Eu repousarei dentro deles”.3 Não está escrito ‘dentro dele’ (Santuário), mas sim, ‘dentro deles’; isto significa dentro de cada um.4 Este é o significado do versículo: “Os justos herdarão a Terra e habitarão nela para sempre”5 – onde “os justos herdarão a Terra” refere-se ao Gan Éden (Paraíso). Por quê? Porque os justos fazem repousar (isto é, atraem) a característica de “Ele habitará eternamente, exaltado e sagrado [é Seu nome]” de forma revelada, neste mundo material. 1.

Cântico dos Cânticos 5:1. Gênese 3:8. 2* Vayicrá Rabá 29:11. 3. Êxodo 25:8. 4. A Divindade não se restringe ao Templo, mas pode ser encontrada no coração de cada judeu. Cada judeu tem em si o potencial para ser um templo para a Divindade. 2.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 116

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 269‬‬

‫בס״ד‪ ,‬ש״פ בא יו״ד שבט‪ ,‬ה׳תש״י‬ ‫יארצייט כבוד אמו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ״ע זי״ע‬ ‫באתי לגני אחותי כלה‪ ,‬ואיתא במדרש רבה (במקומו) לגן אין כתיב כאן‬ ‫אלא לגני לגנוני‪ ,‬למקום שהיה עקרי בתחילה‪ ,‬דעיקר שכינה בתחתונים‬ ‫היתה‪ ,‬ועל ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע‪ ,‬וע״י חטא‬ ‫קין ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע א׳ לב׳ וג׳‪ ,‬ואח״כ בדור המבול נסתלקה‬ ‫מרקיע ג׳ לד׳‪ ,‬וכדאיתא במד״ר ע״פ וישמע את קול אלוקים מתהלך בגן‪.‬‬ ‫א״ר אבא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך‪ ,‬קפיץ ואזיל קפיץ ואזיל‪,‬‬ ‫ואח״כ עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה למטה‪ ,‬אברהם זכה‬ ‫והוריד את השכינה מרקיע ז׳ לו׳‪ ,‬ויצחק מו׳ לה׳‪ ,‬עד כי משה שהוא השביעי‬ ‫(וכל השביעין חביבין) הורידו למטה בארץ‪.‬‬ ‫ועיקר גילוי אלקות היה בבית המקדש‪ ,‬דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי‬ ‫בתוכם‪ ,‬בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד‪,‬‬ ‫וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה‪ ,‬דצדיקים יירשו ארץ שהוא‬ ‫ג״ע‪ ,‬מפני מה לפי שהם משכינים (היינו ממשיכים) בחינת שוכן עד מרום‬ ‫וקדוש‪ ,‬שיהי׳ בגילוי למטה‪.‬‬ ‫וזהו באתי לגני לגנוני למקום שהי׳ עיקרו בתחילה‪ ,‬דעיקר שכינה‬ ‫בתחתונים היתה‪.‬‬

‫‪Através da revelação da Divindade no Templo e, mais particularmente,‬‬ ‫‪através da revelação da Divindade no coração de cada judeu, podemos entender‬‬ ‫‪a interpretação do versículo:‬‬ ‫‪“Vim ao meu jardim, ao Meu jardim particular,” ao local onde se encontrava‬‬ ‫‪Sua essência no início, pois a essência da Divindade encontrava-se nos níveis‬‬ ‫‪inferiores.‬‬

‫‪117 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

270 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

O principal propósito da Criação e concretização dos mundos é que o Santíssimo, abençoado seja, desejou ter uma moradia nos níveis inferiores; que haja uma revelação de Divindade embaixo, através do trabalho do homem de submissão e conversão de sua natureza física. Que a alma, que provém dos níveis espirituais desça para vestir-se no corpo material e na alma animal. Estes ocultarão e esconderão a luz da alma Divina e, apesar disso, a alma há de agir, provocando a refinação e purificação do corpo, da alma animal e também de seu quinhão no mundo. Este é o significado de “E que eles me façam um Santuário e Eu repousarei dentro deles”, dentro de cada um, através do trabalho de refinamento pela maneira de submissão e conversão de sua natureza física. O Tanya5* nos traz: “Quando a sitra achará [termo cabalístico que designa as forças opostas à Santidade] é submetida, revela-se a glória do Santíssimo, abençoado seja, por todos os mundos.” A expressão “por todos os mundos” refere-se ao nível da luz Divina que ilumina a todos os mundos igualmente, ou seja, a luz envolvente de todos os mundos (or hassovêv col almin). Há distinções de níveis espirituais nos mundos; os mundos superiores não se assemelham aos inferiores. Nos mundos superiores a luz brilha de forma revelada, enquanto nos mundos inferiores, a luz não brilha com tal revelação. Em alguns níveis a luz surge de forma oculta e escondida. O Midrash6 refere-se a esses diferentes níveis em seu comentário sobre o versículo: “Minha Mão estabeleceu a Terra e Minha direita alçou os Céus”7, dizendo: “Estendeu Sua direita e criou os Céus e estendeu Sua esquerda e criou a Terra.”8 O Midrash explica que a mão direita indica luz e maior revelação. Este é o significado de “Sua Direita alçou os Céus,” onde o termo “Céus” refere-se aos mundos superiores, cuja revelação ocorre de uma maneira “direita”, ou seja, uma grande intensidade de luz e a própria luz encontra-se de forma revelada. O termo “Terra” refere-se aos mundos inferiores, caracterizados por uma maneira “esquerda”, onde a luz não se encontra de uma forma revelada e a própria luz vem sob aspecto oculto e escondido. Podemos entender melhor esse conceito, compreendendo a diferença entre os quatro níveis espirituais descritos no versículo: “Tudo o que se chama pelo

5. 5* 6. 7. 8.

Salmos 37:29. Mencionando o Zôhar 2:128. Pirkê DeRabi Eliezer, cap. 18. Isaías 48:7. [Como se sabe, na tradição judaica é dada maior importância à mão direita que à esquerda.]

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 118

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 271‬‬

‫והענין הוא דהנה תכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות‪ ,‬דנתאווה‬ ‫הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים‪ ,‬שיהי׳ גילוי אלקות למטה ע״י עבודת‬ ‫האדם‪ ,‬ע״י אתכפיא ואתהפכא‪,‬‬ ‫דנשמה תרד למטה להתלבש בגוף ונה״ב‪ ,‬והם יעלימו ויסתירו על אור‬ ‫הנשמה‪ ,‬ובכ״ז תפעול הנשמה בירור וזיכוך הגוף ונה״ב‪ ,‬וגם חלקו בעולם‪.‬‬ ‫וזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‪ ,‬בתוך כאו״א‪ ,‬והוא ע״י העבודה‬ ‫בעבודת הבירורים בבחינת אתכפיא ואתהפכא‪,‬‬ ‫וכמאמר כד אתכפיא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין‪.‬‬ ‫והנה מ״ש בכולהו עלמין‪ ,‬הכוונה על מדריגת האור דהוא בכולהו עלמין‬ ‫בשווה‪ ,‬והיינו אור הסובב כל עלמין שמאיר בכל העולמות בשווה‪,‬‬ ‫דבעולמות הרי יש חילוקי מדריגות‪ ,‬דאינו דומה עולמות עליונים לעולמות‬ ‫תחתונים‪ ,‬דבעולמות עליונים מאיר האור בגילוי‪ ,‬ובעולמות התחתונים האור‬ ‫אינו מאיר בגילוי כ״כ‪ ,‬ויש שהאור בא בבחינת העלם והסתר‪,‬‬ ‫ויש בזה חילוקי מדריגות‪ ,‬וכמ״ש אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים‪,‬‬ ‫ואיתא במדרש נטה ימינו וברא שמים ונטה שמאלו וברא ארץ‪ ,‬וידוע דיד‬ ‫ימין מורה על האור והגילוי יותר‪ ,‬וזהו וימיני טפחה שמים‪ ,‬דשמים הכוונה‬ ‫עולמות העליונים שם הגילוי בבחינת ימין שהוא גילוי האור‪ ,‬והאור עצמו‬ ‫הוא בבחינת גילוי‪ ,‬וארץ הכוונה עולמות תחתונים הם מבחינת שמאל שאין‬ ‫האור בגילוי כ״כ‪ ,‬וגם האור עצמו בא בבחינת העלם והסתר‪,‬‬ ‫כידוע ההפרש בד׳ עולמות‪ ,‬דכתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו‬ ‫יצרתיו אף עשיתיו שהם ד׳ עולמות אבי״ע‪,‬‬

‫‪Meu Nome e para Minha Glória, Eu o criei, eu o formei e até Eu o executei”9, que‬‬ ‫‪são os quatro mundos Abyá (Atsilut, Beriá, Yetsirá e Assiyá).‬‬ ‫‪Isaías 43:7.‬‬

‫‪9.‬‬

‫‪119 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

272 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

[O mundo de Atsilut não tem existência própria; é apenas uma radiação da energia Divina.] A luz Divina em Atsilut não é como em Byá; Atsilut é a revelação do oculto, que enquanto em Byá isto não ocorre. O termo Atsilut vem da expressão “etslô” que significa “próximo d’Ele”, “perto”; o termo Atsilut também provém da linguagem “salvar” e “separar”, pois Atsilut, apesar de constituir um mundo, classifica-se como parte dos mundos infinitos. Porém, em Beriá isto não ocorre; já é o começo da existência de alguma coisa a partir do nada. É dito: “Tudo o que se chama pelo Meu nome e Minha glória”, que Meu nome e minha glória ainda estão unidos a Mim. Isto se refere ao mundo de Atsilut (Emanação), que é o mundo da união e englobamento, no qual a luz encontrase no ápice de sua revelação, não sendo sequer comparável à maneira como se encontra em Byá. Mesmo em Byá, há diferenças nos graus de revelação das luzes, como se encontram no mundo de Beriá (Criação) e nos mundos de Yetsirá (Formação) e Assiyá (Ação). Entretanto, tudo o que dissemos é válido em relação à luz que vem dar vida aos mundos de uma maneira “Preenchente a todos os mundos” (or hamemalê col almin), mas quando se trata da luz que está acima de um relacionamento com os mundos, ou seja, o tipo de luz envolvente de todos os mundos, que vem de forma envolvente e abrangente para os mundos, esta brilha em todos os mundos da mesma forma. E é a isto que o Zôhar se refere com o termo “por todos os mundos”, ou seja, que a revelação da luz é por todos os mundos de maneira igual. A revelação desta luz envolvente de todos os mundos (sovêv col almin) vem através do trabalho de refinamento do homem, através da submissão de sua natureza física e conversão desta em santidade, como está escrito no Zôhar: “Quando a sitra achará é submetida.” Quando através de seu esforço há a submissão das forças do “outro lado”, ou seja, opostas à santidade e a conversão da escuridão em luz, então a virtude da luz provém precisamente da escuridão; isto é, quando a escuridão transforma-se em luz, então temos a virtude da luz. Para que esta luz brilhe de forma tão revelada até que ilumine realmente embaixo, isto é, que a luz se propague de tal maneira, que seu modo de propagação ocorra em todos os mundos por igual. Assim explicamos: “Quando se submete a sitra achará, revela-se a glória do Santíssimo, abençoado seja, por todos os mundos”, sob o aspecto da luz envolvente de todos os mundos, cuja maneira de propagação é envolvente e abrangente em todos os mundos por igual, logo, ilumina embaixo assim como em cima. E assim se explica: “E que eles Me façam um Santuário e Eu repousarei dentro deles”, dentro de cada um, através do trabalho de submissão de sua natureza física e conversão da escuridão em luz.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 120

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 273‬‬

‫בזה האור אינו כמו שהוא באצילות‪ ,‬כמו שהוא בבי״ע‪ ,‬דאצילות הוא‬ ‫בבחינת גילוי ההעלם‪ ,‬ואצילות מלשון אצלו וסמוך‪ ,‬וכן פי׳ אצילות מלשון‬ ‫הצלה והפרשה‪ ,‬דאצילות ע״ה בחינת עולם‪ ,‬אבל בכללותו הוא בכלל‬ ‫עולמות האין סוף‪ ,‬משא״כ בריאה שהוא התחלת המציאות בבחינת יש‬ ‫מאין‪.‬‬ ‫וזהו כל הנקרא בשמי ולכבודי‪ ,‬דשמי וכבודי הוא המיוחד בי עדיין‪ ,‬שקאי‬ ‫על עולם האצילות שהוא עולם היחוד וההתכללות‪ ,‬שהאור שם בתכלית‬ ‫הגילוי‪ ,‬דאינו דומה כלל לכמו שהוא בעולמות בי״ע‪,‬‬ ‫ובבי״ע עצמו יש חילוקי מדריגות בהגילוי אורות כמו״ש בעולם הבריאה‪,‬‬ ‫ועולם היצירה ועשי׳‪,‬‬ ‫אמנם כ״ז הוא בהאור שבא להחיות את העולמות בבחינת ממלא כל‬ ‫עלמין‪ ,‬אבל בהאור שהוא למעלה משייכות אל העולמות‪ ,‬והוא בחינת אור‬ ‫הסוכ״ע‪ ,‬שבא בבחינת סובב ומקיף לעולמות‪ ,‬הרי מאיר בכל העולמות‬ ‫בשווה‪ .‬וזהו בכולהו עלמין‪ ,‬והיינו שאור זה הנה אופן המשכתו הוא בכל‬ ‫העולמות בשווה‪ .‬אמנם בכדי להמשיך אור זה בכולהו עלמין‪ ,‬הוא ע״י‬ ‫העבודה בעבודת הבירורים בבחינת אתכפיא ואתהפכא דוקא‪ ,‬וזהו כד‬ ‫אתכפיא סט״א‪ ,‬כאשר פועל בעבודתו להיות אתכפיא סט״א ואתהפכא‬ ‫חשוכא לנהורא‪ ,‬הנה יתרון האור הוא מהחושך דוקא‪ ,‬והיינו דכאשר‬ ‫החושך נהפך לאור‪ ,‬הנה נעשה יתרון האור‪ ,‬שהאור מאיר בגילוי עד אשר‬ ‫יאיר למטה ממש‪ ,‬והיינו שנמשך האור באופן כזה‪ ,‬אשר אופן המשכתו הוא‬ ‫בכל העולמות בשווה‪.‬‬ ‫וזהו כד אתכפיא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין‪ ,‬בחינת‬ ‫האור‪ ,‬שנמשך אור הסובב כל עלמין שאופן המשכתו בבחי׳ סובב ומקיף‬ ‫בכל העולמות בשווה‪ ,‬וא״כ מאיר גם למטה כמו״ש למעלה‪ .‬וזהו ועשו לי‬ ‫מקדש ושכנתי בתוכם‪ ,‬בתוך כל אחד ואחד ע״י העבודה דבחינת אתכפיא‬ ‫ואתהפכא חשוכא לנהורא‪,‬‬

‫‪121 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

274 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Através disso, traz-se a revelação de uma forma superior de luz, pois propagase a Glória do Santíssimo, abençoado seja, por todos os mundos, uma vez que ilumina e revela-se a luz envolvente. Sinopse: O principal da Divindade está nos níveis inferiores. Explica-se que o propósito da Criação dos mundos é que haja uma moradia nos níveis inferiores e isto se faz através da submissão da natureza física (itcáfia) e sua conversão em santidade (ithapcha), o que traz a luz envolvente, que se encontra igualmente em todos os mundos.

ii O trabalho no Tabernáculo e no Templo centrava-se no serviço de refinamento da submissão da natureza física, que traz e eleva até a conversão de escuridão em luz. Portanto, um dos trabalhos que havia no Templo era o serviço dos corbanot (sacrifícios). Trazer um sacrifício não era apenas um ato físico. Ao contrário, a participação dos cohanim9* e dos levyim9** nos seus serviços, sua música e seu cântico demonstrou que a principal importância do sacrifício era espiritual. Na esfera pessoal, do serviço de um homem para D’us, a ideia de um sacrifício expressa-se através do versículo: “Um homem que aproximar de vocês um sacrifício a D’us, do animal, do gado, etc.”10, onde, a princípio, cabe perguntar: se a intenção era simplesmente elucidar as leis do corban, deveria ter sido dito: “Um homem de vocês que aproximar um sacrifício a D’us, esta e aquela será a lei da oferenda de um sacrifício e seus estatutos”; por que está escrito “um homem que aproximar de vocês etc.”? A transposição da frase mostra-nos que a intenção do versículo não é apenas descrever os detalhes de como trazer um sacrifício, mas também esclarecer o objeto dos sacrifícios no serviço espiritual da alma do homem. O termo corban [cuja origem em hebraico é carov = perto] tem por objeto a aproximação das forças e dos sentidos. Assim, podemos interpretar o versículo da seguinte maneira: “Se um homem quer se aproximar da Divindade, então de vocês será o sacrifício para D’us; de vocês e em vocês depende a questão de ser um sacrifício para D’us, ou seja, ser próximo do Todo-Poderoso”. [A responsabilidade e a possibilidade de ser uma oferenda a D’us, de aproximar-se da Divindade, dependem da própria pessoa.] 9*

Cohen (pl. cohanim) – sacerdotes, i.e., descendentes de Aharon. Levi (pl. levyim) – descendentes da tribo de Levi, apesar de não serem cohanim. 10. Levítico 1:2. 9**

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 122

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 275‬‬

‫הנה נעשה עי״ז יתרון האור‪ ,‬דאסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין שמאיר‬ ‫ומתגלה אור הסובב‪.‬‬ ‫קיצור‪ :‬עיקר שכינה בתחתונים‪ .‬יבאר דכוונת בריאת העולמות שיהי׳‬ ‫דירה בתחתונים‪ ,‬ונעשה ע״י אתכפיא ואתהפכא שממשיך אור הסובב‪,‬‬ ‫שזהו בכולהו עלמין בשוה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬והנה זאת היתה העבודה במשכן ומקדש בעבודת הבירורים דבחינת‬ ‫אתכפיא המביא ומעלה לבחינת אתהפכא חשוכא לנהורא‪ ,‬ולכן אחת‬ ‫העבודות שהי׳ במקדש הוא ענין עבודת הקרבנות‪,‬‬ ‫שהוא עבודה רוחני׳ שבנפש‪ ,‬וזהו ענין השתתפות הכהנים והלוים‬ ‫בעבודתם בשירם וזמרם בעת הבאת הקרבן‪ ,‬שזהו עבודה רוחני׳‪.‬‬ ‫וענין עבודת הקרבן בעבודה בנפש האדם הוא‪ ,‬דכתיב אדם כי יקריב מכם‬ ‫קרבן להוי׳ מן הבהמה מן הבקר ומן כו׳‪ ,‬דלכאורה יוקשה דאם הי׳ כוונתו‬ ‫בזה רק לבאר משפטי הקרבן הול״ל אדם מכם כי יקריב קרבן להוי׳ הנה כך‬ ‫וכך יהיה משפט הובאת הקרבן והלכותיו ומפני מה אומר אדם כי יקריב‬ ‫מכם וכו׳‪ .‬אלא ידוע הכוונה בזה הוא שבא גם לבאר כללות ענין הקרבנות‬ ‫בעבודה בנפש האדם‪,‬‬ ‫וזהו אדם כי יקריב‪ ,‬האדם כאשר יתקרב לאלקות‪ ,‬הנה מכם הוא קרבן‬ ‫להוי׳‪ ,‬מכם ובכם תלוי הדבר להיות קרבן להוי׳‪ ,‬היינו להיות קרוב אל הוי׳‪,‬‬ ‫דידוע דקרבנות הם ענין קירוב הכחות והחושים‪ ,‬ובא בזה לבאר‪ ,‬דכאשר בא‬ ‫להתקרב לאלקות‪ ,‬הוא מכם‪ ,‬והיינו שתלוי הדבר בכם‪,‬‬ ‫דאל יאמר אדם איך אתקרב אל אלקות‪ ,‬ובפרט כאשר יודע מהותו העצמי‬ ‫שהוא בשפלות ומלוכלך בכמה ענינים לא טובים‪ ,‬וא״כ הוא בתכלית הריחוק‬ ‫מאלקות ואיך אתקרב לאלקות‪ ,‬וע״ז הוא אומר מכם‪ ,‬בכם הדבר תלוי‪,‬‬ ‫‪Mesmo que a pessoa conheça a si mesma e entenda até que degrau ela rebaixou‬‬ ‫‪sua alma com atos impróprios e compreenda como estes atos causaram uma‬‬ ‫‪separação genuína entre ela e a Divindade, a pessoa nunca deve perguntar: “Como‬‬ ‫‪me aproximarei de D’us?” Pois ela deve saber que a proximidade da Divindade‬‬ ‫‪depende “de vocês”; de vocês é que depende tudo, ou seja, da própria pessoa.‬‬

‫‪123 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

276 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Cada indivíduo de Israel pode dizer: “Quando alcançarão meus feitos, os meus ancestrais Avraham, Yitschac e Yaacov?”11 Não há nenhuma limitação, impedimento e obstrução de subir e chegar a aproximar-se da Divindade. “D’us nunca sobrecarrega suas criaturas”12 e revela-se e ilumina a cada um segundo sua força e capacidade, como encontra-se no Midrash Rabá13: “E quando Eu peço, não peço segundo Minha força, mas segundo as forças deles”, segundo a força de cada indivíduo. Como D’us exige de acordo com o potencial de cada um, não há obstáculos que nos impeçam de atingir o nível mais elevado. Este é o sentido de: “um homem que aproximar”, pois para o homem aproximarse da Divindade, depende “de vocês”; de vocês a coisa depende, ou seja, “de vocês é o sacrifício para D’us”, pois de vocês aproximarão um sacrifício para D’us. O pretendido aqui não é somente o sacrifício do animal, mas de vocês, ou seja, do animal que está no coração do homem, que é a alma animal. O versículo continua: “do gado e do rebanho”, referindo-se aos graus específicos que existem na alma animal, pois cada pessoa tem uma tarefa diferente no refinamento pessoal. Há pessoas cuja alma animal é um touro chifrador, dono dos mais grosseiros hábitos; assim como há quem seja como um rebanho (carneiro), que apesar de ser um animal, é de natureza mais dócil.13* O versículo termina com as palavras: “Eles oferecerão os seus sacrifícios”, que cada pessoa deve trazer seu sacrifício, pois cada pessoa tem sua própria e única tarefa de refinamento pessoal. Quando uma oferenda material era trazida ao Templo, era sacrificada no altar. O Talmud relata que o fogo do altar que consumia a oferenda vinha de cima sob a forma de um leão (Rashi explica: uma brasa que caiu dos Céus nos dias do Rei Shelomó e que estava sobre o altar) e o Zôhar declara: “O leão que consome os sacrifícios”. Este fogo dos Céus também tem sua função no que se refere ao serviço de uma pessoa individualmente. Há um fogo de cima, que é a labareda que se encontra na alma Divina de cada judeu, conforme a passagem: “As labaredas dela são labaredas de fogo, a chama de D’us”14. E encontra-se no Midrash Rabá (trazido no Yalcut): “Como o fogo de cima, onde o fogo não faz com que as águas se evaporem, nem as águas apagam o fogo”; o que significa que na natureza da alma Divina há labaredas de fogo, isto é, amor à Divindade que, da mesma forma que o fogo de cima, as águas não o apagam. [Conforme está escrito no Cântico dos Cânticos 8:7: “Águas abundantes não poderão apagar o amor e rios não o afogarão”]. 11.

Tana Dvê Eliyáhu Rabá, cap. 25. Avodá Zará 3a. 13. Números 22:3. 13* Conforme se encontra analisado pormenorizadamente no Cuntrês Hatefilá 5660. 14. Cântico dos Cânticos 8:6. 12.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 124

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 277‬‬

‫דכאו״א מישראל יכול לאמר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותי אברהם‬ ‫יצחק ויעקב‪ ,‬ואין בזה הגבלות כלל‪ ,‬ואין שום דבר המונע ומעכב חלילה‪,‬‬ ‫לעלות ולהגיע ולהתקרב לאלקות‪ ,‬ואין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו‪,‬‬ ‫ומתגלה ומאיר בכאו״א לפי כחו ויכולתו‪ ,‬כדאיתא במד״ר וכשאני מבקש‬ ‫איני מבקש לפי כחי אלא לפי כוחן‪ ,‬לפי הכח של כל או״א‪ ,‬דעי״ז הנה בכח‬ ‫כאו״א לעלות ולהגיע למדריגה היותר נעלית‪.‬‬ ‫וזהו אדם כי יקריב דבכדי שהאדם יתקרב לאלקות הוא מכם‪ ,‬שבכם‬ ‫הדבר תלוי‪ ,‬והיינו מכם קרבן להוי׳‪ ,‬דמכם תקריבו את הקרבן להוי׳‪,‬‬ ‫דאין הכוונה רק הקרבן של הבהמה בלבד‪ ,‬כ״א מכם ממש‪ ,‬והוא מן‬ ‫הבהמה‪ ,‬הבהמה שבלבו של אדם‪ ,‬שהוא הנה״ב‪ ,‬מן הבקר ומן הצאן‪ ,‬הן‬ ‫המה הפרטי מדריגות דישנם בנה״ב‪ ,‬וכידוע הענינים בזה‪ ,‬דאינו דומה‬ ‫האופני הבירורים בכאו״א‪,‬‬ ‫דישנו שהנה״ב שלו הוא שור נגח ובעל מדות גסות ביותר‪ ,‬ויש שהוא‬ ‫צאן שהוא בהמה דקה‪ ,‬אף שגם זה בכלל בהמה‪ ,‬אבל הוא בדקות עכ״פ‬ ‫(וכמבואר באריכות בקונטרס התפלה‪ ,‬תר״ס)‪ ,‬וזהו שאומר אשר תקריבו‬ ‫את קרבנכם‪,‬‬ ‫והנה בהקרבן הגשמי הוא שמביאין בהמה גשמי׳ על גבי המזבח‪ ,‬והיה‬ ‫האש שלמעלה‪ ,‬וכדאיתא ביומא (כא‪ ,‬ע״ב) רבוצה כארי (גחלת שנפלה‬ ‫מן השמים בימי שלמה והיתה על המזבח‪ ,‬רש״י)‪ ,‬ובזהר איתא ארי׳ דאכיל‬ ‫קורבנין‪,‬‬ ‫הנה כמו״כ הוא בעבודה בנפש האדם‪,‬‬ ‫הרי יש אש שלמעלה‪ ,‬והוא הרשפי אש שבנפש האלקית‪ ,‬וכמאמר‬ ‫רשפיה רשפי אש שלהבת י‪-‬ה‪ ,‬ואיתא במד״ר (הובא בילקוט) כאש‬ ‫שלמעלה‪ ,‬שאין האש מכבה למים ואין המים מכבין לאש‪ ,‬והיינו שבטבע‬ ‫הנפש האלקית הרי יש בו רשפי אש האהבה לאלקות‪ ,‬והוא בדוגמא אש‬ ‫שלמעלה שאין המים מכבין אותו‪,‬‬

‫‪125 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

278 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

O termo “águas abundantes” significa a multiplicidade de empecilhos nas preocupações com o sustento e confusões diversas em problemas distintos que perturbam a pessoa no estudo da Torá e no serviço Divino [as orações]. E apesar de tudo isto, mesmo os rios “não o afogarão”, nenhuma dificuldade ou problema poderá apagar o fogo da alma de um judeu, pois as labaredas de amor, que estão na alma Divina, são semelhantes ao fogo que está em cima, ao qual as águas não apagam. [Da mesma forma que a oferenda material era consumida pelo fogo Divino no altar, similarmente na esfera pessoal a oferenda, isto é, a alma animal de cada pessoa, deve ser consumida por sua labareda Divina]. Precisa-se aproximar a alma animal para que ela também tenha amor pela Divindade, conforme está escrito: “E amarás Hashem teu D’us com todo teu coração”15 [normalmente a palavra em hebraico usada para designar coração é libchá e a Torá usou levavchá, isto é, duplicou a letra vêt. Isto é interpretado pelo Talmud da seguinte maneira 16], “com tuas duas inclinações”; para que não apenas a alma Divina, mas também a alma animal chegue a amar D’us, através da investidura da alma Divina na alma animal. A alma animal, por natureza, não tem conhecimento nem sentimentos pela Divindade. Porém, com a investidura da alma Divina na alma animal e da concentração em uma meditação Divina que a alma animal também possa captar, faz-se a aproximação da alma animal (e conforme está escrito em outro local, forma-se uma impressão geral gravada na alma animal de que Divindade é também algo compreensível e captável etc.). Sua natureza animal é transformada e consumida pelo fogo da alma Divina [como a oferenda no Templo era consumida pelo fogo no altar]. Após este trabalho, “muita colheita pode ser feita através da força do boi”17, [a alma animal contribui com sua força e potência para o serviço Divino]. [No Templo, um dos propósitos da oferenda era o refinamento do mundo.] Os sacrifícios materiais faziam com que as faíscas Divinas encontradas nos reinos datsach17* mineral (domêm), vegetal (tsomeach) e animal (chai), fossem refinadas e elevadas. Similarmente, através da aproximação espiritual, refina-se a alma animal e converte-se a escuridão da alma animal em luz.

15.

Deuteronômio 6:5. Berachot 54a. 17. Provérbios 14:4. 17* Datscham – acróstico formado pelos quatro níveis encontrados neste mundo, domêm (mineral), tsomeach (vegetal), chai (animal) e medaber (ser humano). Os sacrifícios materiais elevavam os três primeiros reinos. 16.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 126

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 279‬‬

‫והמים הם מים רבים בריבוי הטרדות בטרדת הפרנסה ובלבולים שונים‬ ‫בטרדות שונות המבלבלים בתורה ועבודה‪ ,‬ובכ״ז הנה גם הנהרות לא‬ ‫ישטפוה‪,‬‬ ‫לפי דרשפי אש האהבה שהנה״א הוא בדוגמת אש שלמעלה דאין המים‬ ‫מכבין אותה‪ ,‬ובזה צריך להיות ההקרבה של הנפש הבהמית‪ ,‬שגם הוא יהי׳‬ ‫לו אהבה לאלקות‪ ,‬וכמ״ש ואהבת את הוי׳ אלקיך בכל לבבך‪ ,‬וארז״ל בשני‬ ‫יצריך‪ ,‬דגם הנה״ב יהי׳ לו אהבה לאלקות‪ ,‬דזה בא ע״י התלבשות הנה״א‬ ‫בנה״ב‪,‬‬ ‫דתחלה הרי הנה״ב אין לו שום ידיעה והרגש בעניני אלקות כלל‪ ,‬אמנם‬ ‫ע״י התלבשות הנה״א ומתבונן בהתבוננות אלקי דגם הנה״ב יכול להשיגו‪,‬‬ ‫הנה עי״ז נעשה התקרבות הנה״ב (וכמ״ש במ״א שנעשה חקיקה כללית‬ ‫בהנה״ב דאלקות הוא ג״כ דבר המובן והמושג כו׳)‪,‬‬ ‫הנה אח״כ הוא רב תבואות בכח שור‪ ,‬שמתהפך מבהמיותו ועולה ונכלל‬ ‫ברשפי אש התשוקה שבנפש האלקית‪,‬‬ ‫וכמו שע״י קרבן הגשמי הרי מתברר הניצוצי דצ״ח‪ ,‬הנה כמו״כ ע״י‬ ‫ההקרבה ברוחני׳ הרי מתברר ומתהפך החשוכא דנה״ב לנהורא‪,‬‬ ‫וזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם דבתוך כל אחד ואחד הרי ע״י עבודתו‬ ‫בבחינת אתכפיא‪ ,‬והעיקר המביא לידי אתהפכא כו׳‪ ,‬הנה כד אתכפיא‬ ‫סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין‪ ,‬בחינת האור והגילוי‪ ,‬שהוא‬ ‫בחינת סוכ״ע כו׳‪.‬‬

‫‪Através deste serviço “Eles Me farão um Templo e Eu repousarei dentro‬‬ ‫‪deles”, isto é, dentro de cada indivíduo. Isto é conseguido através de seu trabalho‬‬ ‫‪na submissão de sua natureza física e principalmente por trazer sua conversão‬‬ ‫‪em santidade. Portanto diz o Zôhar: “Quando a sitra achará é submetida, revela‬‬‫‪se a glória do Santíssimo, abençoado seja, por todos os mundos,” sob o aspecto‬‬ ‫‪de luz e revelação que é a luz envolvente de todos os mundos etc.‬‬

‫‪127 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

280 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Sinopse: Explica o objeto dos sacrifícios no trabalho do homem que se

280 / DisCursos hassíDiCos CoMeNtaDos aproxima, queCdeve ser de vocês um sacrifício. O fogo em cima e o fogo embaixo,

o amor da alma Divina e da alma animal. O amor da alma animal vem através da Sinopse: Explica o objeto dos sacrifícios no trabalho do homem que se investidura da alma Divina na alma animal. aproxima, que deve ser de vocês um sacrifício. O fogo em cima e o fogo embaixo, o amor da alma Divina e da alma animal. através da iiiO amor da alma animal Shabat, 23 de janeiro ‫י׳ שבט‬vem ,‫קודש‬ ‫שבת‬ investidura da alma Divina na alma animal. Através da explicação acima, podemos entender por que o Tabernáculo era feito exatamente de tábuas de shitim, iii visto que o serviço do Tabernáculo e do Templo era principalmente o de converter a escuridão em luz através dos Através da explicação acima, podemos entender por que o Tabernáculo sacrifícios (e particularmente através da oferenda do incenso). Através deste era feito exatamente de tábuas de shitim, visto que o serviço do Tabernáculo serviço no Templo, brilhava uma revelação de Divindade em todo o mundo. e do Templo era principalmente o de converter a escuridão em luz através dos O Templo e o Tabernáculo eram compostos por madeira de shitim, cuja sacrifícios (e particularmente através da oferenda do incenso). Através deste origem etimológica – “shitá” significa “desvio”, ou seja, qualquer desvio do serviço no Templo, brilhava uma revelação de Divindade em todo o mundo. caminho central para algum lado, para cima ou para baixo, chama-se “shitá”. O Templo e o Tabernáculo eram compostos por madeira de shitim, cuja Da mesma forma, temos o significado de shtut (tolice, folia) que é o desvio do origem etimológica – “shitá” significa “desvio”, ou seja, qualquer desvio do conhecimento e da sabedoria, sendo estes o caminho equilibrado e o desvio caminho central para algum lado, para cima ou para baixo, chama-se “shitá”. dele chama-se shtut. Da mesma forma, temos o significado de shtut (tolice, folia) que é o desvio do Existe a tolice que provém da impureza, conforme a Torá descreve o adultério conhecimento e da sabedoria, sendo estes o caminho equilibrado e o desvio no versículo: “ao desviar-se sua esposa”18, [usando uma palavra derivada de dele chama-se shtut. shtut], ao que Rashi comenta: “desviou-se dos caminhos de pudor”. E também Existe a tolice que provém da impureza, conforme a Torá descreve o adultério está escrito [quando o povo de Israel saiu18do Egito rumo à Terra de Israel]: “E no versículo: “ao desviar-se sua esposa” , [usando uma palavra derivada de acamparam em shitim” (onde cometeram pecados de idolatria e libertinagem) shtut], ao que Rashi comenta: “desviou-se dos caminhos de pudor”. E também que também exprime a ideia de um desvio para o lado oposto da santidade. está escrito [quando o povo de Israel saiu do Egito rumo à Terra de Israel]: “E Nossos Sábios, de abençoada memória, comentam no Talmud: “Um homem não acamparam em shitim” (onde cometeram pecados de idolatria e libertinagem) peca a não ser que entre nele um espírito de tolice (shtut).” Este espírito provém que também exprime a ideia de um desvio para o lado oposto da santidade. do lado oposto da santidade e é o espírito das “cascas” que encobre a verdade. Nossos Sábios, de abençoada memória, comentam no Talmud: “Um homem não O espírito é chamado de tolice porque é similar à [inclinação pelo mal que é peca a não ser que entre nele um espírito de tolice (shtut).” Este espírito provém chamada] “o rei velho e desvairado”. Este espírito oculta a luz e a revelação, pois do lado oposto da santidade e é o espírito das “cascas” que encobre a verdade. a realidade é que a Divindade é a verdade e a vida, conforme está escrito: “E o O espírito é chamado de tolice porque é similar à [inclinação pelo mal que é Eterno D’us verdadeiro é o D’us vivo”19. O espírito de shtut é denominado “casca” chamada] “o rei velho e desvairado”. Este espírito oculta a luz e a revelação, pois pois oculta a verdade e a vitalidade Divina; assim como a casca encobre o fruto, a realidade é que a Divindade é a verdade e a vida, conforme está escrito: “E o o espírito de shtut encobre, esconde e oculta a luz da revelação Divina. Por este Eterno D’us verdadeiro é o D’us vivo”19. O espírito de shtut é denominado “casca” motivo, a pessoa chega a pecar, pois cabe, em princípio, perguntar: como pode pois oculta a verdade e a vitalidade Divina; assim como a casca encobre o fruto, um judeu chegar a pecar? Isto ocorre somente porque o indivíduo não percebe o espírito de shtut encobre, esconde e oculta a luz da revelação Divina. Por este que através do pecado ele se separa da Divindade; ao contrário, ele pensa que motivo, a pessoa chega a pecar, pois cabe, em princípio, perguntar: como pode ainda permanece em seu Judaísmo. um judeu chegar a pecar? Isto ocorre somente porque o indivíduo não percebe que através do pecado ele se separa da Divindade; ao contrário, ele pensa que 18. Números 5:12. ainda permanece em seu Judaísmo. 19.

Jeremias 10:10.

18.

Números 5:12. Jeremias 10:10.

19.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 128

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 281‬‬

‫קיצור‪ :‬יבאר ענין הקרבנות בעבודה דאדם כי יקריב צ״ל מכם קרבן‪,‬‬ ‫אש שלמעלה ואש מלמטה אהבה דנה״א ודנה״ב‪ ,‬אהבה דנה״ב באה ע״י‬ ‫התלבשות נה״א בנה״ב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ובזה יובן מה שהמשכן הי׳ מעצי שטים דוקא‪ ,‬דלהיות שעיקר העבודה‬ ‫במשכן ומקדש הוא לאתהפכא חשוכא לנהורא‪ ,‬שזהו ענין עבודת הקרבנות‬ ‫כנ״ל (ובפרט מעשה הקטרת)‪ ,‬וע״י העבו׳ שבמקדש הנה עי״ז האיר גילוי‬ ‫אלקות בעולם‪,‬‬ ‫ולכן הי׳ מעצי שטים‪ ,‬דהנה שטה פי׳ נטי׳‪ ,‬דהיינו שיש דבר שהוא אמצעי‪,‬‬ ‫וההטי׳ לאיזה צד‪ ,‬למעלה או למטה נק׳ שטה‪ ,‬וכן פי׳ שטות דשטות הוא ההטי׳‬ ‫מהידיעה והחכמה‪ ,‬דידיעה והשגה הוא דרך המיצוע‪ ,‬וההטי׳ מזה נ׳ שטות‪.‬‬ ‫והנה יש שטות דלעו״ז‪ ,‬וכמ״ש כי תשטה אשתו‪ ,‬ופי׳ רש״י תט מדרכי‬ ‫הצניעות‪ ,‬וכתיב וישב ישראל בשטים‪ ,‬שהוא ענין השטות דלעו״ז‬ ‫וכמארז״ל אין אדם עובר עבירה אא״כ נכנס בו רוח שטות‪ ,‬ורוח הזה‬ ‫מכסה על האמת‪ ,‬ורוח שטות הוא רוח הקליפה וסט״א‪,‬‬ ‫ונק׳ שטות ע״ד מלך זקן וכסיל‪ ,‬והם המכסים על האור והגילוי‪ ,‬דאלקות‬ ‫הוא אמת וחיים‪ ,‬וכמ״ש והוי׳ אלקים אמת הוא אלקים חיים‪ ,‬והרוח שטות‬ ‫מכסה על האמת והחיות אלקי׳‪ ,‬ולכן נק׳ בשם קליפה‪ ,‬וכמו הקליפה המכסה‬ ‫על הפרי‪ ,‬כן הרוח שטות מכסה מעלים ומסתיר על האור דגילוי אלקות‪,‬‬ ‫וזהו הסיבה מה שאפשר אשר האדם יכול להיות ח״ו עובר עבירה‪ ,‬דלכאורה‬ ‫איך אפשר הדבר אשר יבוא האדם לידי עבירה‪ ,‬והוא רק לפי שאינו מרגיש‬ ‫שבזה הוא נפרד מאלקות‪ ,‬ונדמה לו אשר עודנו ביהדותו‪,‬‬ ‫ואם יודע את האמת כמו שהוא שע״י החטא ועון נעשה נפרד מאלקות‬ ‫הרי לא הי׳ עושה את דבר העבירה ר״ל בשו״א‪ ,‬לפי שבטבע כל ישראל‬ ‫שאינו רוצה בשו״א ואינו יכול כלל להיות נפרד מאלוקות‪ ,‬והראי׳ דכאשר‬ ‫‪Porém, se ele soubesse a verdade, que através do pecado o judeu torna-se‬‬ ‫‪separado da Divindade, então ele não pecaria de modo algum. Ao contrário, por‬‬ ‫‪sua natureza, nenhum judeu quer, nem pode separar-se da Divindade. A prova‬‬

‫‪129 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

282 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

disto é, que quando o judeu é testado e obrigado a algum ato de apostasia, no qual é obvio que ele se torna separado da Divindade, ele é capaz de arriscar a sua vida, receber sobre si toda espécie de sofrimento e mesmo sacrificar-se para santificar o nome do Supremo D’us. Este fato pode ser observado sensivelmente, mesmo nas camadas mais baixas, nos mais frívolos e nos pecadores de Israel, que estão prontos a sacrificar suas vidas para santificar o nome de D’us. Por quê? Porque neste momento ele sabe e sente que este ato o separará de D’us. Nenhum judeu quer, nem pode, separar-se do D’us de Israel. Mas, cometendo os outros pecados, o judeu não sente a separação causada entre ele e D’us; parece-lhe que ele continua em seu Judaísmo como antes de pecar. Esse sentimento falso provém do espírito de shtut, da sitra achará, que encobre a luz e a revelação da Divindade, até que estas não sejam sentidas. Explicando melhor: o espírito de shtut provoca no homem a insensibilidade; a intensidade da vontade por desejos e a efervescência da alma animal causam a frieza e a insensibilidade em assuntos espirituais. A pessoa pode estar tão tomada por prazeres e vontades grosseiras e materiais, que sua sensibilidade espiritual encontra-se no auge do ocultamento, até que se torna totalmente insensível. Ele não sente mais a satisfação, a doçura, o bem e a grandeza do cumprimento das mitsvot. A pessoa não sente a baixeza da situação devido ao seu distanciamento de D’us causado por seu pecado, que decorre da cobertura da alma animal sobre a alma Divina. A essência da alma Divina é Divindade [este fundamento aplica-se até aos níveis mais baixos da alma, porém, principalmente, à sua essência], principalmente a faísca Divina que está dentro dela e ligada ao seu corpo específico. Através da alma Divina, a pessoa sente todos os assuntos Divinos e é sensível a qualquer coisa que não seja Divindade; isto é, não quer algo que não seja reveladamente Divindade, muito menos algo oposto à Divindade. Frente a algo que seja oposto à Divindade, fugirá como quem foge do perigo, como uma pessoa que foge da morte. A alma Divina sabe que a morte espiritual é muito mais séria do que a morte material; logo, todo seu anseio e vontade volta-se à Divindade e a fazer receptáculos para a Divindade.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 130

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 283‬‬

‫בא לידי נסיון וכופין אותו ח״ו על ענין של כפירה דאז א״א לטעות ולחשוב‬ ‫שאינו נעשה נפרד מאלקות ה״ה משליך חייו מנגד‪ ,‬ומקבל עליו כל המיני‬ ‫יסורין ח״ו ומוסר נפשו על קדושת שמו ית׳‪,‬‬ ‫וכן נראה במוחש ממש גם אפילו בדרגות הפחותות בקל שבקלים ופושעי‬ ‫ישראל דעלולים למסור נפשם על קדושת שמו ית׳‪,‬‬ ‫לפי דאז הרי יודע ומרגיש בנפשו‪ ,‬ואינו רוצה ח״ו להפרד מאלקי ישראל‪,‬‬ ‫דכזה להיות ח״ו וח״ו נפרד מאלקי ישראל אין ביכולת שום בר ישראל‪,‬‬ ‫אבל בשארי דברים‪ ,‬היינו בשארי עבירות ר״ל‪ ,‬הרי אינו יודע ואינו‬ ‫מרגיש שנעשה עי״ז נפרד מאחדותו ית׳‪ ,‬ונדמה לו כי הוא עוד ביהדותו‬ ‫כאשר הי׳‪ ,‬וזה בא מהרוח שטות דסט״א שמכסה על האור והגילוי שלא‬ ‫יורגש בו‪ ,‬פי׳ דהרוח שטות גורם לו להאדם העדר ההרגש‪ ,‬והיינו שתוקף‬ ‫החמדה בתאוה והחמימות דנה״ב גורם לו הקרירות והעדר ההרגש בענינים‬ ‫הרוחני׳‪ ,‬פי׳ דיא צוגעבונדקייט און צעקאכטקייט אין עניני חמדה ותאוה‬ ‫ברתיחה‪ ,‬זה מקרר ההרגש (דעם דערהער און געפיל) בענינים הרוחני׳‪,‬‬ ‫ער איז אזוי פיל איבערגעגעבען בעניני תאוותיו ורצונותיו החומרי׳ והגשמי׳‬ ‫אז דער רוחנית׳דיקער הרגש איז בא אים בתכלית ההעלם וההסתר‪ ,‬והיינו‬ ‫שנעשה בלתי מרגיש כלל‪ ,‬ואינו מרגיש להנועם והעריבות והטוב והעילוי‬ ‫בקיום המצות‪,‬‬ ‫וכן אינו מרגיש הפחיתות בריחוקו מאלקות שנעשה ע״י חטא ועון‪ ,‬ובד״כ‬ ‫הוא כיסוי הנה״ב הוא כיבוי הנה״ב שמכסה על הנה״א‪,‬‬ ‫דהנה הנה״א הוא אלקות בעצם מהותו‪ ,‬ובפרט הניצוץ שבו (הוא הניצוץ‬ ‫פרטי השייך אל גופו הפרטי כו׳)‪,‬‬ ‫שע״י הוא מרגיש בכל הענינים האלקי׳‪ ,‬ומרגיש מאד בדבר שהוא מנגד‬ ‫לאלקות‪ ,‬והיינו דדבר שאינו אלקות בגילוי אינו רוצה בו‪ ,‬ובפרט בדבר שהוא‬ ‫מנגד על אלקות‪ ,‬ובורח מזה כבורח מדבר המזיק‪ ,‬וכאדם הבורח ממות‪,‬‬ ‫דברור לו להנה״א דמיתה רוחני׳ ר״ל הוא קשה יותר ממיתה גשמי׳ ח״ו‪ ,‬וכל‬ ‫תשוקתו וחפצו הוא באלקות‪ ,‬ולעשות כלים לאלקות‪,‬‬

‫‪131 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

284 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

A grosseria, o materialismo e a existência da alma animal encobrem, ocultam e escondem o sentimento da alma Divina; em termos mais simples, o prazer do mundo [olam (mundo) em hebraico é relacionado com a palavra heelêm (ocultamento)] encobre e oculta o sentimento Divino. Ocorre exatamente o oposto do propósito da criação dos mundos, quando D’us quis que Ele tivesse uma moradia nos níveis inferiores, através do trabalho do homem no corpo e na alma animal. O homem foi posto exatamente neste mundo para refiná-lo e purificá-lo; porém, na prática, deu-se o oposto; o mundo oculta a luz da verdade para o homem e este embrutece-se e materializa-se tanto, até perder toda a sua sensibilidade em ramos espirituais devido à ação da alma animal. A alma animal é firmemente fixada e enraizada em assuntos mundanos, sendo estes os objetivos de sua existência. Neles ela medita, pensa e fala vivamente e com entusiasmo. Esses sentimentos, especificamente o prazer que a alma animal desfruta, negam o sentimento espiritual. Este estado é causado pela frieza da alma animal e sua insensibilidade a assuntos espirituais. Pois a alma animal é animalesca na essência de sua existência, conforme seu próprio nome nos mostra: “alma animal”, cuja vitalidade e sensibilidade estão em assuntos animalescos. Podemos ver, na prática, que há pessoas que, além de serem destituídos de sabedoria da Torá e de maneiras adequadas, possuem atos que são literalmente como os dos animais. Elas pisam e zombam de assuntos espirituais, dos quais não têm sequer noção, tal qual um animal que pisa sem discernir se o faz sobre terra, madeira ou sobre um corpo humano. Isto provém da falta de sensibilidade, pelo fato de o animal ser desprovido de conhecimento (incluído entre estas pessoas estão as que escolhem diversos caminhos, dizendo que este mandamento elas cumprirão e algum outro não irão cumprir). Esses atos provêm da audácia e frieza da alma animal e do espírito de tolice. Estes escondem e ocultam a luz da verdade até o grau em que a pessoa chega a pecar e ocorre exatamente o oposto do propósito da Criação dos mundos. O propósito supremo da Criação é para refinar o mundo e fazer dele um receptáculo para a Divindade. Ao invés disto, a alma animal efetuou exatamente o oposto. Não apenas o mundo não foi refinado e purificado, mas também se encobriu a luz da verdade. E este é o espírito de shtut que encobre a verdade.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 132

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 285‬‬

‫וכל גסות וחומרי׳ ישות ומציאות הנה״ב‪ ,‬ה״ה מכסה ומסתיר ומעלים‬ ‫על ההרגש דנה״א ובפשיטות הוא אז דער געשמאק פון וועלט (עולם שהוא‬ ‫העלם) איז מכסה ומסתיר אויף דעם הרגש אלקי‪,‬‬ ‫שזהו היפך הכוונה ממש‪ ,‬ממה שהיתה כוונה העליונה בבריאת העולמות‬ ‫דנתאוה הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים ע״י עבודת האדם בגוף ונה״ב‪,‬‬ ‫ולהיות בעולם זה דוקא ולבררו ולזככו‪ ,‬ובפועל בא להיפך ח״ו‪ ,‬שהעולם‬ ‫מסתיר אצלו על אור האמת‪ ,‬ונתעבה ונתגשם כל כך עד שנחסר אצלו כל‬ ‫חוש מההרגש (הנק׳ פילען) בענינים הרוחנים שזה בא בסיבת הנה״ב‪ ,‬שהוא‬ ‫קבוע ומושרש בעניני העולם‪ ,‬וזהו כל מהותו וענינו‪ ,‬ובהם יהגה ויחשוב‬ ‫וידבר בחיות בהרגש‪ ,‬מיט א גרויסען גישמאק‪ ,‬אשר הרגש זה בכללותו‬ ‫ובפרט ענין הנועם (דער גישמאק) שיש לו בזה הוא שולל את ההרגש‬ ‫ברוחני׳‪ ,‬והעיקר הוא מפני הקרירות של הנה״ב‪ ,‬די עצם קאלטקייט שלו‬ ‫אין ענינים רוחני׳ מפני שהוא בהמי בעצם מהותו‪ ,‬דשמו מוכיח עליו נפש‬ ‫הבהמי‪ ,‬כל חיותו והרגשתו הוא רק בענינים בהמי׳‪,‬‬ ‫וכמו שאנו רואין במוחש דיש אנשים כאלו אשר לבד זאת שהם ריקים‬ ‫מחכמה תורה ומדות ישרות הנה מעשיהם כמעשה בהמה ממש‪ ,‬שדורסים‬ ‫ומלעיגים ר״ל מענינים הרוחני׳ אשר אין להם שום מושג כלל‪ ,‬וה״ה כבהמה‬ ‫ממש‪ ,‬ההולכת ודורסת מבלי הבחן כלל‪ ,‬אם הוא עפר ועץ או גוף אדם‪,‬‬ ‫שהוא מפני העדר ההרגש דבהמה הרי אין לה דעת כמו״כ ישנם אנשים‬ ‫כאלו שהם כבהמה ממש‪ ,‬ולועגים על התורה ומצות (ומהם הבוחרים להם‬ ‫דרכים שונים מצוה זו הם מקיימים‪ ,‬ובזה אינם רוצים לקיימה כו׳)‪,‬‬ ‫והדומה‪ ,‬דכ״ז הוא בא מהעזות והקרירות בנה״ב אשר זה הוא הסיבה‬ ‫והגורם מה שאדם בא לידי עבירה ר״ל שהוא רוח שטות דסט״א והכיסוי‬ ‫דנה״ב שהם מעלימים ומסתירים על אור האמת עד שנעשה היפך הכוונה‬ ‫העליונה‪ ,‬דכוונה העליונה שנברא העולם בכדי לבררו ולעשותו כלי לאלקות‪,‬‬ ‫וע״י כיסוי הנה״ב הנה בא ההיפך ממש‪ ,‬שהעולם לא די שאינו מתברר‬ ‫ומזדכך הנה עוד מעלים ומסתיר על אור האמת‪ ,‬וזהו הרוח שטות שמכסה‬ ‫על האמת‪.‬‬

‫‪133 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

286 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Sinopse: Explica que o espírito de tolice e a intensidade do prazer da alma animal em geral ocultam a verdade e causam a insensibilidade em relação à Divindade e à grandeza das mitsvot. Também explica o baixo nível atingido com o afastamento destas.

iv Entretanto, isso que a alma animal encobre a alma Divina, ou seja, o espírito de tolice esconde e oculta a luz da verdade e da revelação da alma Divina, em todo caso, este encobrimento afeta apenas os atributos emocionais da alma Divina mas não a sua essência [a essência da alma Divina não é atacada pelo espírito da tolice.] [A metáfora dada pela Torá para a alma explica por que os atributos emocionais da alma Divina podem ser afetados e sua essência não:] conforme está escrito: “Yaacov é a corda de Sua herança”20, a ligação do judeu com D’us é comparada com uma corda composta de 613 fios. A corda é a alma que liga o judeu a D’us, como está escrito no Tanya21: “A alma possui 613 forças.” Essa metáfora pode ser mais bem entendida segundo as palavras de nossos Sábios: “Cada pessoa deve dizer: (para mim foi criado o mundo)”22. O termo “mundo” em hebraico tem o mesmo significado que a palavra ocultamento. O mundo oculta e não revela Divindade. O significado das palavras de nossos Sábios é que cada pessoa deve perceber que a criação do mundo, do ocultamento da Divindade, foi para ela, para que a própria pessoa refine e eleve o mundo. [Portanto, o universo é estruturado como o macrocosmo do homem.] O homem possui 248 órgãos e 365 veias num total de 613. Esta estrutura é paralela ao universo e seus mundos espirituais. Por isto, também a alma possui 613 forças das quais dependem as 613 mitsvot. Essas 613 forças são comparadas aos 613 fios da corda que liga o homem a D’us e estabelece a unidade entre eles. Como numa corda, onde uma extremidade está presa em cima e a outra está presa embaixo, similarmente ocorre com a corda da alma; a extremidade superior está ligada a D’us – em termos cabalísticos esta é a ligação entre a letra hê do final do nome de D’us com as três primeiras letras yud, hê e vav – e a outra extremidade está ligada embaixo. Esta se refere ao reflexo da alma que se reveste no corpo para dar-lhe vida.

20. 21. 22.

Deuteronômio 32:9. Cap. 51. San’hedrin 37a.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 134

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 287‬‬

‫קיצור‪ :‬יבאר דרוח שטות‪ ,‬תוקף התאוה ונה״ב בכלל‪ ,‬מכסים על האמת‬ ‫וגורמים העדר הרגש האלקות ועילוי המצות‪ ,‬ופחיתות הריחוק מהם‪.‬‬ ‫ד‪ .‬אמנם זה שהנה״ב מכסה על הנה״א‪ ,‬והיינו הרוח שטות שמכסה‬ ‫ומעלים על אור האמת והגילוי והיינו דאס וואס וועלט איז מעלים אויף‬ ‫אלקות‪ ,‬הוא רק על המדות דנה״א אבל לא על העצמות דנה״א‪,‬‬ ‫דהנה כתיב יעקב חבל נחלתו‪ ,‬דהתקשרות הנשמה באלקות הוא חבל‬ ‫השזור מתרי״ג נימין‪ ,‬דהחבל הוא הנשמה עצמה‪ ,‬דנשמתו של אדם הוא‬ ‫החבל המקשרו באלקות‪ ,‬ולזאת הנשמה עצמה שזורה מתרי״ג נימין‪,‬‬ ‫וכדאיתא בסש״ב פנ״א‪ ,‬דהנשמה כלולה מתרי״ג כחות‪,‬‬ ‫וטעם הדבר הוא דארז״ל (סנהדרין פ״ד מ״ה) חייב אדם לומר בשבילי‬ ‫נברא העולם‪ ,‬דעולם הוא מלשון העלם‪ ,‬דכל או״א חייב לומר דהעלם‬ ‫וצמצום הראשון נברא בשבילי‪ ,‬בכדי לבררו ולזככו‪,‬‬ ‫והאדם הוא בציור רמ״ח אברים ושס״ה גידים שהם במספר תרי״ג‪ ,‬דלכן‬ ‫כל המדרי׳ בהשתל׳ הם במספר הזה‪ ,‬ולכן הנה גם בהנשמה הרי יש ג״כ‬ ‫תרי״ג כחות‪ ,‬שבהם תלויים התרי״ג מצות‪ ,‬וחבל זה דנשמה הרי מתקשר‬ ‫באלקות‪ ,‬וכמו החבל שראשו אחד קשור למעלה וראשו השני קשור למטה‬ ‫הרי עי״ז נעשה ההתקשרות להיות לאחדים‪ ,‬הנה כמו״כ הוא ג״כ בחבל‬ ‫דנשמה‪ ,‬שראשו האחד קשור למעלה‪ ,‬והוא התקשרות אות ה׳ תתאה בהג׳‬ ‫אותיות יה״ו‪ ,‬וראשו אחד קשור למטה‪ ,‬והוא בהארת הנשמה המתלבשת‬ ‫בגוף האדם להחיותו‪,‬‬ ‫וזהו יעקב חבל נחלתו‪ ,‬דגם במדריגות הנמוכות שהם בבחינת עקביים‬ ‫הנה ע״י חבל דנשמה ה״ה קשורים בהעצמות‪ ,‬וכביכול שהם (נש״י) נחלתו‬ ‫של מעלה‪ ,‬ועי״ז הם קשורים בתכלית ההתקשרות‪,‬‬

‫‪Através desta explicação, podemos entender o versículo: “Yaacov é a corda‬‬ ‫‪de Sua herança”. Através da corda da alma, mesmo os níveis mais baixos que são‬‬ ‫‪comparados com calcanhares, estão aptos a realizar seu potencial como herança‬‬ ‫‪de D’us. A alma liga-nos à essência Divina e eles estão no ápice da ligação.‬‬

‫‪135 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

288 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

A heresia ou pecado cuja pena é caret (excisão) afetam a totalidade da ligação, tocam no íntimo da essência da alma. E está escrito: “Os seus pecados separam entre vocês e seu D’us”23, significando: sua Divindade, a Divindade que está em sua alma específica. A essência da alma é realmente Divina e não há coisa alguma que esconda ou oculte a essência da alma. Portanto, quando algo toca na essência da ligação de sua alma e que pode ficar através deste ato separado de D’us, nenhum judeu quer nem pode ficar separado da Divindade. Como estes atos afetam a essência da ligação, a sensibilidade do judeu submerge. Porém, outros pecados cujas penas não são tão severas, são apenas fios particulares de uma corda grossa; por isto, a pessoa não sente tanto a quebra destes. Ao transgredir um dos preceitos de D’us, seja positivo ou proibitivo, um fio de corda de ligação é rompido (essa capacidade particular da alma perde completamente sua ligação com D’us), enfraquecendo toda a corda. Porém, sendo rompidos apenas fios particulares, enquanto a essência da ligação encontra-se intacta, a pessoa não sentirá tanto. Neste caso, as emoções da alma animal encobrem e ocultam as emoções da alma Divina até que a pessoa não consegue sentir a luz e a vitalidade Divina. Isso faz com que o indivíduo cometa pecados. Significa que o espírito de tolice da sitra achará encobre e oculta a luz da verdade, até que a pessoa torna-se insensível à espiritualidade, afundando-se mais e mais até chegar a transgredir as proibições da Torá. Tudo isso provém do espírito de tolice que foi explicado acima. Sinopse: O espírito de tolice só encobre as emoções da alma Divina, mas não sua essência nem a essência de sua ligação com D’us.

v Da mesma forma como o homem pode desviar-se do caminho central de uma maneira abaixo da lógica (que se denomina tolice das “cascas”), assim existe o desvio acima da lógica, que é a tolice da santidade. O Talmud nos conta24 que nos casamentos, Rav Yehuda bar Ilai pegava um ramo de murta e dançava em frente à noiva. Rav Shmuel bar Rav Yitschac dançava com três (Rashi – fazendo malabarismos). Rav Zeira criticou-o dizendo que seu comportamento não estava de acordo com a honra dos Sábios.

23. 24.

Isaías 59:2. Ketuvot 17a.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 136

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 289‬‬

‫והנה ענין הכפירה ר״ל או עבירה שהיא בכרת ח״ו הלא הם נוגעים לעצם‬ ‫ההתקשרות‪ ,‬היינו בכללות ההתקשרות שהם עצם הנשמה ועצם הנפש‪,‬‬ ‫וע״ד דכתי׳ כי עוונתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם‪ ,‬דאלקיכם פי׳‬ ‫אלקה שלכם‪ ,‬והיינו האלקות שבנשמה‪ ,‬וענינים אלו ה״ה נוגעים בכללות‬ ‫ההתקשרות‪ ,‬וידוע דעל עצם הנשמה הרי אין שום דבר המעלים ומסתיר‪,‬‬ ‫ולזאת כאשר בא איזה דבר הנוגע בכללות התקשרות נפשו‪ ,‬שיכול להיות‬ ‫נפרד עי״ז מאלקות ח״ו וכנ״ל דאיש ישראל אינו רוצה בשום אופן ואינו יכול‬ ‫ח״ו להפרד מאלקות‬ ‫ולכן נרגש אצלו דבר זה‪ ,‬אבל בשארי עבירות ח״ו שאינם בכרת ה״ה‬ ‫נימין פרטים‪ ,‬ולכן אינם נרגשים אצלו כ״כ‪,‬‬ ‫והגם דבעברו על אחת ממצות הוי׳ אשר ציוה לעשותן ואינו עושה‪ ,‬או‬ ‫שעושה אחת ממצות הוי׳ אשר ציוה הוי׳ לבלתי לעשותן‪ ,‬הרי עי״ז נפסק‬ ‫הנימא פרטית (דבפרט זה ה״ה כל העצמות של הפרט הזה)‪ ,‬ועוד יותר‬ ‫שפועל חלישות בכללות החבל‬ ‫ובכ״ז הנה להיותם רק נימין פרטים הרי אינו נרגש אצלו כ״כ‪ ,‬והיינו‬ ‫שבזה הנה המדות דנה״ב מעלימים ומסתירים על המדות דנה״א והיינו‬ ‫שאינו נרגש אצלו האור והחיות האלקי‪ ,‬וזהו הסיבה שבא לידי עבירה ר״ל‪,‬‬ ‫והיינו הרוח שטות דסט״א שמכסה ומעלים על אור האמת‪ ,‬שאינו נרגש‬ ‫אצלו האור האלקי‪ ,‬וכה הנה יורד ר״ל מדחי אל דחי עד שבא לעשות דבר‬ ‫איסור ר״ל והוא מצד הרוח שטות כנ״ל‪.‬‬ ‫קיצור‪ :‬ימשיך דרוח שטות מכסה רק על מדות דנה״א ולא על עצמותה‬ ‫ועצם ההתקשרות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬והנה כשם שיש הטי׳ למטה מן הדעת שהוא נק׳ בשם שטות דקליפה‪,‬‬ ‫הנה כמו״כ ישנו הטי׳ למעלה מן הדעת‪ ,‬והוא שטות דקדושה‪.‬‬ ‫והענין הוא דהנה ארז״ל (כתובות יז ע״א) אמרו עליו על ר׳ יהודא בר׳‬ ‫אילעאי שהי׳ נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה וכו׳ רב שמואל בר רב‬ ‫יצחק מרקד אתלת (שלש בדין‪ ,‬זורק אחת ומקבל אחת‪ ,‬רש״י)‪ ,‬א״ר זירא‬ ‫קא מכסיף לן סבא (שמזלזל בכבוד ת״ח ונוהג קלות ראש בעצמו‪ ,‬רש״י)‪,‬‬

‫‪137 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

290 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Quando faleceu, um pilar de fogo irrompeu, separando-o dos que o cercavam. Então Rav Zeira retirou sua crítica. [No Talmud são recordadas três versões diferentes sobre a retratação de Rav Zeira.] Uma diz: seu ramo (o ramo de murta com o qual ele dançava) ajudou-o; a outra diz: sua folia (enquanto dançava ele se fazia de palhaço) ajudou-o; a terceira diz: sua concepção (seu comportamento e sua conduta) ajudou-o. Essa folia está acima da lógica e adquire um nível elevado e maravilhoso. [Por que os Sábios se comportaram desta maneira?] O Talmud25 traz: “Quando um homem e uma mulher merecem, a Divindade paira entre eles” e explica: A palavra homem em hebraico é “ish”; se a letra “yud” cair, poderemos ler “esh” que significa fogo. A palavra mulher em hebraico é “ishá”; se a letra “hê” cair, podemos ler “esh” (fogo). As letras “yud” e “hê” combinam-se formando o nome de D’us. Quando um homem e uma mulher merecem [quando concebem o casamento de modo apropriado], a Divindade paira entre eles. [Os Sábios estavam conscientes do alto nível adquirido no casamento, logo seu contentamento era enorme.] A união Divina no casamento é grande e infinita, portanto o casamento é chamado de “uma estrutura eterna”. Por isso, o contentamento dos Sábios não poderia ser limitado por restrições de boas maneiras. Também o pilar de luz que ele recebeu por seu comportamento, tinha um alto nível; foi um sinal óbvio da revelação Divina. [A necessidade da tolice da santidade, de um comportamento que transcende o intelecto é descrito na passagem] “A luz do En Sof (infinito) não pode ser captada pelo pensamento.” A essência Divina transcende todos os limites de compreensão. Há muitos níveis espirituais, refinados e abstratos que podem ser captados pelo pensamento, mas algo que nem é ligado ao pensamento (a essência Divina), não pode ser captado nem pelo intelecto mais elevado. O Tanya26 expressa esse conceito como segue: “Em relação a D’us, que está acima da inteligência e conhecimento, que não pode ser compreendido, todos os homens são tolos”, como está escrito27: “E eu sou um bobo e ignorante. Eu sou como uma besta em Tua frente, mas eu estou continuamente Contigo”, significando que “já que sou um bobo e como uma besta, eu estou continuamente Contigo.” Para chegar à essência Divina, a pessoa deve anular sua vontade, o que também é um ato que transcende os limites do conhecimento; por isto, também é chamado de shtut (tolice, folia). [No Livro dos Reis encontramos um conceito similar.] O profeta é referido como um homem louco, como está escrito: “Por que este homem louco veio?”28 25. 26. 27.

Sotá 17a. Cap. 18. Salmos 73:22-23

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 138

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 291‬‬

‫כי נח נפשי׳ אפסיק עמודא דנורא בין דידי׳ לכולא עלמא וכו׳‪ ,‬א״ר זירא‪:‬‬ ‫אהני לי׳ שוטי׳ לסבא (שוט של הדס שהי׳ מרקד בו‪ ,‬רש״י) ואמרי‬ ‫לי׳ שטותי׳ לסבא (שהי׳ מתנהג כשוטה‪ ,‬רש״י) ואמרי לה שיטתי׳ לסבא‬ ‫(שיטתו ומנהגו‪ ,‬רש״י)‪ ,‬דשטות זו ה״ה למעלה מן הדעת‪ ,‬שהוא מדריגה‬ ‫גבוה ונפלאה במאד מאד‪,‬‬ ‫דאיש ואשה הרי זכו הרי שכינה שרוי׳ בניהם‪ ,‬דאיש הוא אש י׳ ואשה‬ ‫הוא אש ה׳‪ ,‬וכאשר זכו אז ה״ה י״ה כו׳‪,‬‬ ‫(ובא בגילוי בנין עדי עד כו׳)‪ ,‬א״כ ה״ז מדריגה גבוה‪ ,‬לכן בשביל זה זכה‬ ‫לגילויים נעלים ביותר דאפסיק עמודא דנורא כו׳‪ ,‬שזהו בחינת גילוי אור‬ ‫בגילוי ממש כו׳‪.‬‬ ‫וביאור הענין הוא דהנה אוא״ס הרי לית מח׳ תפיסא בי׳ כלל‪ ,‬והוא‬ ‫למעלה מגדר השגה‪ ,‬דכל השגה הנה גם היותר נעלית הרי הוא בגדר השגה‬ ‫עכ״פ‪ ,‬אבל מה שאינו בגדר השגה הרי א״א שיותפס בהשגה כלל‪,‬‬ ‫וכדאיתא בסש״ב פי״ח ולגבי הקב״ה שהוא למעלה מן השכל והדעת‬ ‫ולית מחשבה תפיסא בי׳ כלל הכל כפתיים אצלו יתברך כדכתיב ואני בער‬ ‫ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו׳ כלומר שבזה שאני בער‬ ‫ובהמות אני תמיד עמך‪,‬‬ ‫דבכדי להגיע לעצמותו ית׳ הוא ע״י ביטול הרצון שלמעלה מטעם ודעת‪,‬‬ ‫ולכן נק׳ בחינה ומדריגה זו בשם שטות‪,‬‬ ‫וזהו ג״כ מה שהנביא נק׳ בשם משוגע‪ ,‬וכמ״ש מדוע בא המשוגע הזה‪,‬‬ ‫דהנה בעת התגלות הנבואה הי׳ צ״ל בהפשטת הגשמי׳‪ ,‬והיינו הפשטת‬ ‫השכל והמדות ולהיות בבחינת ביטול שלמעלה מטו״ד‪,‬‬ ‫‪Estes termos foram usados porque durante a revelação profética, a pessoa‬‬ ‫‪deve transcender toda a concepção mundana do material, totalmente além‬‬ ‫‪do seu entendimento e sentimento, adquirindo um nível de nulificação acima‬‬ ‫‪de qualquer limite de entendimento [e só então ela é um receptáculo para a‬‬ ‫‪profecia].‬‬ ‫‪2 Reis 9:1.‬‬

‫‪28.‬‬

‫‪139 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

292 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

Logo, durante a revelação profética, os profetas deviam remover suas vestes, como está escrito no versículo: “E ele (Shaul) também tirou as suas vestes e profetizou”29 [O remover das vestes representou um alto nível espiritual.] As vestes vieram apenas depois em consequência do pecado da Árvore da Sabedoria. Antes do pecado, a Torá traz: “E estavam os dois nus e não se envergonharam”30. [Antes do pecado, o homem era instintivamente bom; ele era motivado apenas nesta direção. Após o pecado ele “conheceu o bem e o mal”] e então seus pensamentos mesclaram-se destas duas forças. [O bem não é mais tão facilmente distinguível do mal,] mas mistura-se com ele. Apenas depois que o pecado causara estes sentimentos, Adam e Chava puseram roupas. A raiz profunda desses sentimentos é [a própria personalidade da pessoa,] seu comportamento com o mundo do intelecto e das emoções. Para adquirir a profecia, a pessoa deve tirar suas vestes, que é exatamente o desligamento de sua própria consciência racional e emocional. Ou seja, estar em estado de nulificação de suas forças e seus sentidos, como Maimônides explica nas leis de Yessodê HaTorá31: “Um dos princípios fundamentais da fé é saber que D’us concede profecia aos homens. A profecia vem apenas a um homem sábio, que seja forte, isto é, que sobrepuja seus desejos e estes não o sobrepujam em nada”. Por isso, este nível chama-se tolice da santidade, que é o desvio acima do intelecto e da lógica e não abaixo destes. [Através do entendimento dos dois níveis de tolice (shtut), podemos entender porque o Santuário foi construído de madeira de shitim.] Como consta anteriormente, o objetivo do serviço no Santuário e no Templo era transformar escuridão em luz, ao ponto em que a própria escuridão brilharia; neste caso, transformar o espírito de tolice (abaixo da lógica) para tolice de santidade. Por isso, o Santuário era feito exatamente de madeira de shitim; um claro exemplo de como transformar o comportamento abaixo da razão em comportamento que transcende a razão. Através disto podemos entender a interpretação: “E vocês me farão um Santuário e Eu repousarei dentro deles” – dentro de cada indivíduo. Através do serviço do homem de refinação pessoal, que traz a transformação da escuridão em luz; ou seja, através de seu esforço de transformar o sub-racional em suprarracional.

29. 30. 31.

1 Samuel 19:24. Gênese 2:25. Cap. 7, art. I.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 140

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 293‬‬

‫דזהו ג״כ ענין הפשטת הלבושים בעת הנבואה‪ ,‬וכמ״ש בשאול ויפשט גם‬ ‫הוא את בגדיו ונתנבא‪,‬‬ ‫דהלבושים הם באים מצד חטא עה״ד דקודם החטא כתיב ויהיו שניהם‬ ‫ערומים כו׳ ולא יתבוששו‪,‬‬ ‫וע״י חטא עה״ד נתחדש ענין הלבושים‪ ,‬וידוע דעיקר החטא הוא ההרגש‬ ‫המעורב בטו״ר‪ ,‬וכתיב וידעו כי עירומים הם שנתחדש בהם ההרגש המעורב‬ ‫בטו״ר‪ ,‬שהוא ג״כ ענין הלבושים‪ ,‬ההרגש המעורב בטו״ר‪ ,‬ובשרשו הוא‬ ‫הרגש השכל והמדות‪,‬‬ ‫ולכן בעת הנבואה הי׳ צ״ל הפשטת הלבושים שהו״ע הפשטת ההרגש‬ ‫דשכל ומדות‪ ,‬והיינו להיות בבחינת ביטול הכחות והחושים‪ ,‬וכמבואר‬ ‫ברמב״ם בהלכות יסוה״ת‪ ,‬מיסודי הדת לידע שהא‪-‬ל ית׳ מנבא בנ״א‪,‬‬ ‫והנבואה חלה על חכם וגיבור המתגבר על יצרו‪ ,‬ואין יצרו מתגבר עליו‬ ‫בשום דבר‪ ,‬וכמבואר שם בארוכה‪ ,‬ולכן נק׳ בחינה זו שטות‪ ,‬שזהו ההטי׳‬ ‫למעלה מן הדעת וההשגה‪,‬‬ ‫ולהיות שהעבודה במשכן ומקדש הוא לאהפכא חשוכא לנהורא דהחושך‬ ‫עצמו יאיר‪ ,‬והיינו דמהשטות דלעו״ז יהי׳ בבחית שטות דקדושה‪ ,‬לכן הי׳‬ ‫המשכן מעצי שטים דוקא‪ ,‬והיינו הלמעלה מן הדעת המתברר ונעשה מן‬ ‫הלמטה מן הדעת‪,‬‬ ‫וזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו״א‪ ,‬וזה בא ע״י עבודת האדם‬ ‫בעבודת הבירורים שלו‪ ,‬שפועל לאהפכא חשוכא לנהורא‪ ,‬והיינו להפוך‬ ‫את הלמטה מן הדעת דעולם (פון וועלט)‪ ,‬שיהי׳ מזה למעלה מן הדעת‪,‬‬ ‫דישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה כן וויילע אזוי טוט וועלט‪,‬‬ ‫והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו לפי דכן הוא‬ ‫הנהגת העולם‪ ,‬וכמו בכמה עניני נימוס והדומה כו׳‪ ,‬הנה את זה צריכים‬ ‫‪[Para explicar o conceito em nível prático, no comportamento cotidiano‬‬ ‫‪do homem:] Há certas coisas que a pessoa faz (sem pensar) só porque todos‬‬ ‫‪as fazem. Essas coisas são como leis inalteráveis, pois assim é o costume do‬‬ ‫‪mundo, como algumas regras de boas maneiras etc. Este comportamento deve‬‬

‫‪141 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Maamár: Báti Leganí 5710

294 / DisCursos ChassíDiCos CoMeNtaDos

ser elevado debaixo da razão para acima da razão. Por exemplo: comer e dormir são atividades fixas e regulares; também ocupar-se de negócios é uma atividade inalterável para a maior parte das pessoas. Em contraposição, o tempo fixo para o estudo da Torá e para a reza é adiado e não é regular e, por alguns, é ignorado completamente. Quando a pessoa faz um balanço pessoal e questiona até que ponto o seu comportamento está correto, especialmente sabendo que ela não controla o tempo que viverá, como diz o Midrash32: “O homem não tem controle para dizer [ao anjo da morte]: esperem-me até que faça meus balanços e cuide de minha família, etc.” Quando a pessoa faz apenas uma avaliação, naturalmente perguntará: como é possível gastar toda a energia de sua alma em coisas completamente fúteis e esquecer-se totalmente do propósito da descida de sua alma? Ela deve saber que isto só é possível devido ao espírito de tolice que encobre a verdade. Este será seu trabalho – o de transformar essa tolice; ela há de se esforçar e fixar tempo para o estudo da Torá e então: “Eu repousarei dentro deles”, a revelação Divina brilhará em sua alma. Este é o significado de (como o Zôhar traz): Quando a sitra achará é submetida, quando a tolice da alma animal e o excitamento por prazeres mundanos forem transformados em santidade através do cumprimento da Torá e das mitsvot, então, “revela-se a Glória do Santo, abençoado seja, por todos os mundos”. A luz envolvente de todos os mundos brilhará e se revelará. Sinopse: Explica que há também a tolice de santidade, desvio acima dos limites da razão e conhecimento, similar à transcendência do intelecto e emoção pessoal requerida para a profecia. O Santuário era feito de tábuas de shitim, demonstrando como o shtut, a tolice abaixo da lógica, pode ser transformada em tolice de santidade. E assim cabe a cada pessoa em seu serviço.

g 32.

Devarim Rabá 9:3.

Editora Maayanot

17 a 23 de janeiro de 2021 | 142

‫‪Maamár: Báti Leganí 5710‬‬

‫‪viM ao Meu JarDiM / 295‬‬

‫להפכו אל הלמעלה מן הדעת בעבודה‪ ,‬וכמו עד״מ זמני האכילה וזמני‬ ‫השינה‪ ,‬הנה מצד הרגש העולם הם קבועים בעתים וזמנים‪ ,‬וגם כשצריך‬ ‫להתעסק במו״מ ומ״מ הנה זמנים האלו ע״פ הרוב בלתי ניזזים ובלתי נידחים‬ ‫כלל ועיקר‪ ,‬וזמני הקביעות של תורה ותפילה הם נדחים ואין להם קבע‪ ,‬ויש‬ ‫שהם נדחים ח״ו לגמרי‪,‬‬ ‫הנה האדם אשר נותן איזה חשבון לנפשו‪ ,‬האם יש איזה חכמה בהנהגה‬ ‫כזו‪ ,‬דמי הוא היודע עתו וזמנו‪ ,‬וכדאיתא במד״ר אין אדם שליט לומר המתינו‬ ‫לי עד שאעשה חשבונותי ועד שאצוה לביתי כו׳ ואיך יתן כל נפשו על דבר‬ ‫שאין בו ממש כלל‪ ,‬ועל העיקר מה שהיתה הכוונה בירידת נשמתו למטה‬ ‫הוא שוכח לגמרי‪,‬‬ ‫והוא רק מצד הרוח שטות שמכסה על האמת‪ ,‬הנה זאת תהי׳ עבודתו‬ ‫להפוך שטות זה דעולם‪ ,‬ויעמוד על נפשו ויקבע לו עתים לתורה‪ ,‬ואז הנה‬ ‫ושכנתי בתוכם‪ ,‬שיאיר לו גילוי אור אלקי בנפשו‪,‬‬ ‫וזהו כד אתכפיא סט״א‪ ,‬שע״י שפועל להפוך את השטות דנה״ב און‬ ‫דעם קאך פון וועלט אל הקדושה בקיום התורה והמצות‪ ,‬אז אסתלק יקרא‬ ‫דקוב״ה בכולהו עלמין‪ ,‬שמאיר ומתגלה אור הסובב כל עלמין‪.‬‬ ‫קיצור‪ :‬יבאר שטות וההטי׳ למעלה מטעם ודעת דקדושה‪ ,‬וכמו הפשטת‬ ‫הרגש השכל והמדות בעת הנבואה‪ ,‬המשכן מעצי שטים‪ ,‬אתהפכא דשטות‬ ‫דלעו״ז לשטות דקדושה‪ ,‬ועד״ז בעבודת כאו״א‪.‬‬

‫‪g‬‬

‫‪143 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

‫תורה‬Dvar‫דבר‬ Torá Por Rabino Avraham Tzvi Beuthner Por RabinodaAvraham Tzvi Beuthner Adaptado publicação semanal L'Chaim

Leilui Nishmat Chaim Yitschac Meir ben Dov Hacohen z"l

TEU FILHO... Consta na parashá (Shemot 13:14): “Quando lhe perguntar teu filho, amanhã...” E o Rashi explica: “amanhã (machár)” pode significar que é agora (em seguida) e também pode significar depois de um tempo...” Explica o Rebe: A Torá escreve “teu filho – amanhã”, pois ele é o seu amanhã. Mas o Rashi insinua que este “filho” que é o seu “amanhã” e que lhe faz perguntas, pode ser de dois tipos, pois existem DOIS TIPOS DE AMANHÃ: Um (filho) “amanhã” é agora. É aquele filho(a) que está com o seu pai, que segue no seu caminho agora, que consegue comunicar-se agora com ele, fazer perguntas e obter respostas.

Mas também existe um (filho) “amanhã” que é depois de um tempo. É aquele filho(a) que sente que está uma geração a frente do pai, que não quer ficar no “ontem” do pai... Aí eles não conseguem se comunicar, pois cada um vive em uma época diferente do outro. Nos ensina a Torá: tanto o primeiro quanto o segundo é o teu filho, um filho judeu, do qual não se pode desistir. Encontre um caminho para conseguir se comunicar com ele, uma forma de aproximá-lo, de lhe mostrar que para suas perguntas a Torá também tem respostas... (Likutei Sichót)

• 17 a 23 de janeiro de 2021 | 144

‫קודש‬ ‫אגרות‬ Cartas do Rebe Extraído do Livro "As Cartas do Rebe" – Editora Maayanot Editor Responsável: Rabino Y. David Weitman Editor Adjunto: Rabino Levi Weitman

Em mérito de Chana bat Sara ‫שתחי׳‬ Para um ano de sucesso material e espiritual

Patrocinar um Estudante de Torá – um Recipiente Adequado para Receber as Bênçãos de D’us por Boa Saúde ... Para que as bênçãos de D’us possam ser duradouras, é necessário providenciar os recipientes apropriados (o meio pelo qual a pessoa reúne e coleciona [estas bênçãos]), sendo esses recipientes [o estudo da] Torá e [a prática de] mitsvot. Portanto, a minha opinião é que [desde que ambos precisam de uma bênção por cura], vocês dois devem assumir a responsabilidade de patrocinar um jovem, ou uma jovem, que esteja estudando em uma das instituições Israelenses que colocaram o nome de meu sogro, o Rebe, de abençoada memória, como homenagem. Você, Sra. ..., deve doar tsedacá à caridade de Rabi Meir Baal HaNes antes de acender as velas em erev Shabat, e você, Sr. ..., deve recitar diversos capítulos de Tehilim todas as manhãs logo após as preces matutinas – pelo menos a porção de Tehilim conforme sua divisão pelos dias do mês. Também seria bastante apropriado verificar as mezuzót de sua casa, assegurando-se de que elas estejam casher, em conformidade à lei judaica. (Igrot Codesh, vol. 5, p. 225)

• 145 | Veshinantam: Bó, 5781

‫ומשיח‬ ‫גאולה‬ Gueulá e Mashiach Extraído do Livro "Os Dias de Mashiach" – Editora Chabad Coordenação: Rabino Yossi Alpern e Rabino David Gornstein Edição original: Menachem M. Brod – Chabad Youth Organization – Israel

Leilui Nishmat Azriel Tzvi ben Mordechai z"l • ‫לעילוי נשמת הרה״ח נתן בן נחמן יהודה לייב ז״ל‬

Domingo, 17 de janeiro

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

Os dias de Mashiach consistem de duas fases: a primeira, na qual o mundo continuará seguindo seu padrão, e o segundo, em que o padrão do mundo irá mudar, a ordem existente na natureza será alterada, e as profecias dos profetas “que o lobo habitará com o cordeiro”, etc., serão cumpridas em seu entendimento simples. (Veja Licutê Sichot, vol. 15, pág. 418; vol. 27, pág. 191 e seq.) A ressurreição ocorrerá neste segundo período, e Hashem Se revelará em toda a Sua glória.

Segunda-feira, 18 de janeiro

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

Ha uma discordância entre os comentaristas sobre quando exatamente este segundo período vai ocorrer e quanto tempo passará entre a vinda de Mashiach e o início do segundo período. Não conhecemos muitos detalhes sobre como o mundo será durante este segundo período. É incompreensível ao nosso atual estado de espírito. Como Rambam escreve sobre a guerra de Gog e Magog e a vinda de Eliyahu: “... ninguém sabe como [esses eventos] serão até que aconteçam” (Hilchot Melachim 12:2).

Terça-feira, 19 de janeiro

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

Tudo que sabemos é que “a glória de Hashem será revelada, e toda a carne verá junta, pois a boca de Hashem falou” (Yeshayáhu 40:5). Hoje em dia podemos apenas acreditar em Hashem, pois não podemos vê-Lo. Nos dias de Mashiach, no entanto, a luz de Hashem será revelada tão claramente que toda a carne a verá.

17 a 23 de janeiro de 2021 | 146

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

Quarta-feira, 20 de janeiro

A Chassidut explica o acima diferenciando entre ver e ouvir: a visão penetra a alma. Tudo aquilo que a pessoa vê é verdadeiro para ela – e para outros; como frequentemente insistimos, “Eu vi com meus próprios olhos.” E a pessoa reage mais emocionalmente à visão do que ao som.

‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬

Quinta-feira, 21 de janeiro

Na verdade é por isso que a visão pode apreender apenas coisas materiais, ao passo que ouvir nos permite receber também informação espiritual. Como a visão causa um impacto tão profundo sobre a alma da pessoa, se pudéssemos enxergar a realidade espiritual não conseguiríamos sobreviver à intensidade da experiência. Este meio de percepção, portanto, nos é negado. Podemos apenas ouvir e entender verdades espirituais, sem sua intensa confirmação pelo sentido da visão.

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

Sexta-feira, 22 de janeiro

Isso explica por que conhecemos a realidade material tão diferentemente da realidade espiritual. Como o homem vê o mundo físico, aceita-o como auto-evidente; não precisa de prova de que existe. A Divindade no entanto é invisível, portanto sua aceitação exige fé, meditação e argumentos intelectuais, e mesmo então o espiritual não é tão claro quanto o físico (Licutê Sichot vol. 6, pág. 121 e seq.).

‫ י׳ שבט‬,‫שבת קודש‬

Shabat, 23 de janeiro

Nos dias que estão para chegar, nossas percepções serão revertidas: a Divindade será tão clara quanto a fisicalidade é agora, ao passo que a fisicalidade exigirá prova. A única coisa que será auto-evidente e tangível nos dias de Mashiach (quando “toda a carne verá”) será o poder Divino (a “glória de D’us”) que todos perceberemos como a realidade subjacente a toda a existência.147 | Veshinantam: Bó, 5781

‫ומנהגים‬ ‫הלכות‬ Halachot e costumes Adaptado do guia "O Ano na Prática" De autoria do Rabino Avi Eskinazi Veja mais em bitly.com/ANParquivo

‫לזכות הרה״ת אברהם אשכנזי שי׳‬ ‫לרגל יום הולדת לשנת הצלחה בגשמיות וברוחניות‬

Domingo, 17 de janeiro

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

Yud Shevat - Acontecimentos - Parte 1 O décimo dia do mês judaico de Shevat (Yud Shevat em hebraico) - este Shabat, 23/01 - é uma das datas mais significativas no calendário chassídico. É o dia do yortzait do sexto Rebe, Rabi Yossef Yitschak Schneersohn, conhecido como o Rebe Anterior ou Rebe Rayats. Ele faleceu no Shabat parashat Bô de 5710 (1950), aos 69 anos de idade, e está enterrado no famoso ‘Ohel’, no cemitério Old Montefiore em Nova York.

Segunda-feira, 18 de janeiro

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

Yud Shevat - Acontecimentos - Parte 2 Exatamente um ano após seu falecimento, em 5711 (1951), o Rebe aceitou formalmente a liderança do movimento Chabad-Lubavitch durante um farbrenguen na noite posterior ao dia do primeiro yortzait - 11 de Shevat. Discursando um maamar histórico - intitulado bati legani, baseado nos ensinamentos do Rebe Anterior - o Rebe explicou que esta é a sétima e última geração da galut e a primeira geração da gueulá.

Terça-feira, 19 de janeiro

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

Yud Shevat - Preparação Como hachaná para a data magna de Yud Shevat, chassidim costumam estudar o maamar bati legani 5710 do Rebe Anterior, principalmente o capítulo 11 do hemshech (de 20 capítulos), que corresponde ao ano atual de 5781. Além disso, é costume estudar também os maamarim do Rebe que apresentam uma explanação deste capítulo - seguindo seu costume anual de elaborar a cada ano, de 5711 (1951) até 5748 (1988), um capítulo do maamar do Rebe Anterior, trazendo uma elucidação de cada um dos nossos mestres, desde o Baal Shem Tov - bati legani de 5721 e 5741. 17 a 23 de janeiro de 2021 | 148

Quarta-feira, 20 de janeiro

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

Yud Shevat - Costumes Entre os costumes a serem seguidos no dia de Yud Shevat, estão: estudar os capítulos de mishná que correspondem com o nome do Rebe Anterior (opção de texto disponibilizada em www.bit. ly/mishnaYY); participar de um farbrenguen; arranjar um tempo para conversar com a família sobre o Rebe Anterior e seus trabalhos e conquistas durante toda sua vida [uma extensa biografia se encontra na introdução do livro Hayom Yom];visitar sinagogas e casas de estudo locais; e dar tsedacá, principalmente às instituições fundadas pelo Rebe Anterior ou que carregam o seu nome. Veja uma lista completa e mais detalhes em bitly.com/ANPshevat. Yud Shevat é também um dia auspicioso para se dedicar ao fortalecimento da hitkashrut conexão - com o Rebe Anterior e o Rebe.

Quinta-feira, 21 de janeiro

‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬

Yud Shevat num Shabat Dentre os costumes com modificações neste ano por Yud Shevat cair num Shabat estão: acender a vela de yortzait antes do acendimento das velas de Shabat (em vez de acendê-la depois da shkiá); dar mais tsedacá na sexta-feira; e escrever o pan (e visitar o Ohel) na sexta-feira (ou em Motsaei Shabat).

Sexta-feira, 22 de janeiro

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

Yud Shevat - Rezas Antes de shacharit amanhã, costuma-se estudar um capítulo de Tanya. Muitos costumam escolher a primeira parte (i.e., exclusive o biur) do epistolo 27 do Igueret Hakodesh, que trata sobre o conceito de que um tsadic se encontra nesse mundo em maior amplitude depois que falecido do que enquanto estava fisicamente vivo. Tachanun é recitado como de praxe em Yud Shevat. Sendo assim, neste ano recitamos av harachamim e tsidkatechá normalmente. É costume de cada homem acima do bar mitsvá receber uma aliá na Torá neste Shabat, Yud Shevat. Veja detalhes sobre como dividir as aliót e sobre todos os costumes a serem seguidos na sinagoga (como velas, kadish, chazan, maamar etc.) em bitly.com/ANPshevat.

Shabat, 23 de janeiro

‫ י׳ שבט‬,‫שבת קודש‬

Parashat Bô No passuk 12:31 desta parashá, a palavra “kumu” tem o sinal de leitura mahapach. Consta que certa vez o Rebe Anterior - quando olê, no primeiro dia de Pêssach - a leu com o sinal yetiv. Na haftará desta parashá, no verso “eglá...” (Yirmiáhu 46:20), o correto é “kerets mitsafon...”, e não “keren mitsafon...” como consta erroneamente em alguns chumashim. Kidush levaná no Motsaei Shabat quando possível.

Agora você pode assistir aos vídeos sobre leis e curiosidades judaicas ensinadas pelo Rabino Shamai Ende. Escaneie o QR Code ao lado e aproveite a cada semana um novo vídeo!

149 | Veshinantam: Bó, 5781

• DOADORES SEMANAIS • Veshinantam é possível graças às generosas contribuições, individuais e familiares, que viabilizam sua publicação semanalmente. Patrocinadores da contracapa aparecem na edição escolhida por eles e, posteriormente, nesta seção durante o período de um ano. Para fazer parte da família de parceiros e apoiadores do Veshinantam e ter o mérito de centenas de pessoas estudando Torá por uma semana completa, entre em contato conosco através do telefone ou email informados nas primeiras páginas desta publicação.

Leilui Nishmat Ester Ides Salzstein bat Israel Chaim z”l‫בראשית‬ Bereshit

Leilui Nishmat Rachel (Rosinha) Zimbarg bat Israel Chaim z”l

Leilui Nishmat Rafael Hamoui ben Bahie z”l‫נח‬

Noach

Leilui Nishmat Shmuel ben Ben Tzion z”l

Leilui Nishmat Henrique Pasmanik • Heinech ben Avraham z”l‫לך לך‬

Lech Lechá

Leilui Nishmat Chaim Yitschac Meir ben Dov Hacohen z”l

Leilui Nishmat Moise Chammah • Moshe Ben Latife z”l

‫וירא‬

Vaierá 17 a 23 de janeiro de 2021 | 150

‫לעילוי נשמת‬ ‫אברהם בן יעקב ז״ל‬ Leilui Nishmat Avraham (Bubi) ben Yaacov z”l

‫חיי שרה‬

Chaiê Sará

Leilui Nishmat Avraham ben Bahie Hakim

• Leilui Nishmat Shaul ben Chanoch Einach Zugman z"l Homenagem de seus filhos, netos e bisnetos

‫לעילוי נשמת‬ ‫פריווה עטל בת ר׳ משה ע״ה‬ Leilui Nishmat Priva Ethel bat R. Moishe a”h

‫לעילוי נשמת‬ ‫ישראל יוסף בן איסר קוריק ז״ל‬ Leilui Nishmat Israel Yossef ben Isser Korich z"l

Em mérito de Daniel e Patricia Horovitz e Família ‫שיחיו‬ Oferecido em honra da data magna de 19 de Kislêv – Rosh Hashaná da Chassidut

Em honra ao casamento de Levi e Ilana ‫ שיחיו‬Eliezer Oferecido por seus pais Nuriel e Marcia Eliezer e Ivo e Adriana Halpern ‫שיחיו‬

151 | Veshinantam: Bó, 5781

‫תולדות‬ Toledot

‫ויצא‬

Vaietsê

‫וישלח‬

Vayishlach

‫וישב‬

Vaieshev

‫מקץ‬

Mikêts

Leilui Nishmat Moshe ben Bechora Latife z”l Falecido em 21 de Kislev 5781

‫ויגש‬

Vayigash

‫לעילוי נשמת‬ ‫מנחם מענדל בן אברהם גילבורט ז״ל‬ ‫נלב״ע י״ד טבת ה׳תשס״ח‬ Leilui Nishmat Menachem Mendel ben Avraham Gilburt z"l Falecido 14 de Tevet 5768‫לעילוי נשמת‬ ‫מרת שיינדל בת אליהו ז״ל‬ ‫נלב״ע ט׳ טבת‬

‫ויחי‬

Vaiechi

Leilui Nishmat Sobina Frankel • Shendel bat Eliahu z"l Falecida 9 de Tevet

‫לעילוי נשמת‬ ‫יוסף רחמים חי בן אסתר ספרא ז״ל‬ ‫נלב״ע ערב חנוכה • כ״ד כסלו ה׳תשפ״א‬ Leilui Nishmat Joseph Safra • Yossef Rachamim Chai ben Esther z”l Faleceu na véspera de Chanucá • 24 de Kislev 5781

‫לכבוד כ״ד טבת יום ההילולא של‬ ‫אדמו״ר הזקן‬ ‫ רבינו הגדול‬,‫בעל התניא והשולחן ערוך‬ ‫רבי שניאור זלמן מליאדי נבג״מ זיע״א‬ ‫לעילוי נשמת‬ ‫אביגדור בן צבי יהודה ז״ל‬ ‫נלב״ע ראש חדש שבט ה׳תשס״ח‬ Leilui Nishmat Avigdor ben Tzvi Yehuda z"l Falecido em Rosh Chodesh Shevat 5768

‫שמות‬

Shemot

‫וארא‬ Vaerá

‫בא‬ Bô

17 a 23 de janeiro de 2021 | 152

‫לעילוי נשמת‬ ‫אברהם מנחם מענדל‬ ‫בן מרדכי דוב הכהן לאסק ז״ל‬ Leilui Nishmat Avraham Menachem Mendel ben Mordechai Dov Hacohen Lask z"l

Leilui Nishmat Rahamim ben Nazli Mazal z"l Emilie bat Nazli Mazal z"l

‫בשלח‬

Beshalach

‫יתרו‬ Yitró

‫לעילוי נשמת‬ ‫בנימין בן אברהם פרנקל ז״ל‬ Leilui Nishmat Binyamin ben Avraham Frankel z"l‫משפטים‬

Mishpatim

‫לעילוי נשמת‬ ‫ר׳ דוד בן שמואל זינדל פוירשטיין ז״ל‬ Leilui Nishmat David ben Shmuel Zindel Feuerstein z"l

Dedicado ao Rebe e seus Shluchim que com seu trabalho e sacrifício, salvam almas perdidas e pelo sucesso do Congresso dos Emissários do Rebe e Ativistas Chabad do Brasil

‫תרומה‬ Terumá

Douglas Duek e Família ‫שיחיו‬

‫לעילוי נשמת‬ ‫ברוריה בת חיים מרדכי ז״ל‬ ‫נלב״ע ז׳ אדר ה׳תשע״ז‬ Leilui Nishmat Bruria bat Chaim Mordechai z"l Falecida em 7 de Adar 5777

153 | Veshinantam: Bó, 5781

‫תצוה‬

Tetsavê

‫לעילוי נשמת‬ ‫שולא שפרה בת ר׳ יצחק אלחנן הלוי ע״ה‬ ‫נלב״ע טו״ב אדר ב׳ ה׳תשע״ט‬ Leilui Nishmat Moshe Leib ben Isser Korich z"l Yehuda ben Shlomo Szachnowicz z"l Blima Chaia bat Shlomo Szachnowicz z"l Chaia Alexandra bat Shmuel Korik z"l Malka bat Mendl Piterman z"l Vicky bat Avraham Tisser z"l

Leilui Nishmat Yecheskel (Chaskel) Ben Baruch Slud z"l Falecido em 17 de Adar 5765 Guita Slud Bat Mordechai Efraim z"l Falecida em 29 de Adar 5771

Em mérito e em prol da saúde de todo Am Israel ‫שיחיו‬. Que mereçamos a breve revelação de nosso justo Mashiach.

Leilui Nishmat Sara bat Itzchak Leib Halevi Zugman z”l Homenagem de seus filhos, netos e bisnetos‫כי תשא‬ Ki Tissá

‫פקודי‬-‫ויקהל‬

Vayak'hel–Pekudei

‫ויקרא‬

Vayicrá

‫צו‬

Tsav

‫פסח‬

Pêssach

Leilui Nishmat Yossef ben Ester Morabia z"l Homenagem de sua esposa, filhos, genro e netas

Leilui Nishmat Yitschac ben Sany Cardon z”l Falecido em 26 de Sivan 5779

• Bracha Cardon bat Yacov z”l Falecida em 23 de Nissan 5773

‫אחרון של פסח‬ ‫ושמיני‬

Acharon Shel Pêssach e Shemini

17 a 23 de janeiro de 2021 | 154

‫לזכות‬ ‫ר׳ זאב הלוי בן דאכא ומשפחתו‬

Em mérito e em prol da saúde de todo Am Israel ‫שיחיו‬. Que mereçamos a breve revelação de nosso justo Mashiach.

Leilui Nishmat Beatriz Pasmanik • Batia bat David z"l

‫לכבוד ל״ג בעומר יום הילולא קדישא של‬ ‫התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א‬

‫לעילוי נשמת‬ ‫מזכירו של הרבי הגה״ח ר׳ יהודה לייב‬ ‫ב״ר מרדכי אברהם ישעי׳ גרונר ע״ה‬

Leilui Nishmat Renée Khafif • Rina bat Emily z”l

Leilui Nishmat Edmundo Jabra Safdie ben Mazal z”l

Leilui Nishmat Menachem Mendel (Max) ben Tzvi Hersh Dolinger z”l Falecido em 19 de Sivan 5775

• 155 | Veshinantam: Bó, 5781

‫מצורע‬-‫תזריע‬ Tazria–Metsorá

‫קדושים‬-‫אחרי‬

Acharei–Kedoshim

‫אמור‬ Emor

‫בהר–בחוקותי‬

Behar–Bechucotai

‫במדבר‬

Bamidbar

‫שבועות‬ Shavuot

‫נשא‬

Nassó

‫בהעלותך‬

Behaalotechá

‫לכבוד‬ ‫ שנת השמונים להצלת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש‬,‫כ"ח סיון‬ ‫ורעייתו הרבנית ע"ה מעמק הבכא האירופי‬

‫שלח‬

Shelach

Edição especial de Guimel Tamuz dedicada ao Rebe de Lubavitch. Que possamos estar conectados aos seus ideais e visão, trazendo muitos naches até a vinda do Mashiach, breve em nossos dias, Amen!

‫קרח‬

Côrach

• Leilui Nishmat Azriel Tzvi ben Mordechai z"l

‫לכבוד‬ ‫י״ב וי״ג תמוז יום ההולדת וחג הגאולה של‬ ‫כ״ק הריי״צ זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע‬

‫חוקת–בלק‬

Chucat–Balac17 a 23 de janeiro de 2021 | 156

‫לעילוי נשמת אבינו ומורינו‬ ‫ר׳ שמעון בן נוריאל אליעזר ז״ל‬ ‫נלב״ע י״ז תמוז תשע״ו‬

‫פנחס‬

‫‪Pinchás‬‬

‫‪Em memória de nosso querido e saudoso‬‬ ‫‪Shimon ben Nuriel z”l Eliezer‬‬ ‫‪Falecido 17 de Tamuz 5776‬‬ ‫‪Um exemplo de bondade a ser seguido‬‬

‫•‬ ‫לעילוי נשמת‬ ‫הרה״ח ר׳ מנחם מענדל בן הרה״ח ר׳ שבתי ז״ל‬

‫מטות–מסעי‬ ‫‪Matot-Massei‬‬

‫דברים‬

‫‪Devarim‬‬

‫ואתחנן‬

‫‪Vaetchanan‬‬

‫עקב‬ ‫‪Ékev‬‬

‫לעילוי נשמת‬ ‫מרדכי בן שרה דוויק ז"ל‬ ‫‪Leilui Nishmat‬‬ ‫‪Mourad Douek • Mordechai ben Sara z"l‬‬

‫‪Leilui Nishmat‬‬ ‫‪Moshe ben Levana Moas z"l‬‬ ‫‪Falecido em 2 de Av de 5778‬‬

‫לעילוי נשמת‬ ‫מיניא אסתר אלפערין בת‬ ‫הרה״ח שלמה שניאור זלמן ז״ל‬

‫לעילוי נשמת‬ ‫מרת גיטל לאה סלונים ע״ה בת הגה״ח ר׳ ישראל ז״ל‬

‫•‬ ‫‪157 | Veshinantam: Bó, 5781‬‬

Leilui Nishmat R’ Raphael ben R’ Nissen Isaac a”h Andrusier 24 de Av 5760 Dedicado por Yankie e Devorah Leah Andrusier e família ‫שיחיו‬

O Projeto Veshinantam deseja a toda comunidade judaica que sejam inscritos e selados para um ano bom e doce!

!‫כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה‬ O Projeto Veshinantam deseja a toda comunidade judaica que sejam inscritos e selados para um ano bom e doce!

!‫כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה‬

Leilui Nishmat Rachamim ben Shafia z”l

‫ראה‬ Reê

‫שופטים‬ Shoftim

‫כי תצא‬ Ki Tetsê

‫כי תבא‬ Ki Tavô

Em homenagem ao Bar-Mitsvá de nosso querido filho e irmão Chaim Shlomo (Felipe) ben Dvora Loren Schenkman ‫שי׳‬

‫וילך‬-‫נצבים‬

Nitsavim-Vaielech

Que você cresça no caminho de Torá e Mitsvot e que continue sendo uma fonte de naches aos familiares e amigos. Com carinho, Rogério, Debi, Rodrigo e Daniela ‫שיחיו‬

Leilui Nishmat David ben Sara Hamoui z"l‫ראש השנה‬

Rosh Hashaná

Leilui Nishmat Mordechai ben Baruch Feldman z"l

17 a 23 de janeiro de 2021 | 158

Leilui Nishmat Nissim Chalom ben Tera z”l

Em mérito de Shimon (Simon) ben Gueula Alouan e família ‫שיחיו‬ Que sejam selados no livro da vida e que tenham um ano bom e doce materialmente e espiritualmente

• ‫לזכות‬ ‫שמעון בן גאולה עלוואן ומשפחתו שיחיו‬ ‫לגמר חתימה טובה ולשנה טובה‬ ‫ומתוקה בגשמיות וברוחניות‬

Leilui Nishmat Yosef ben Ester (Tere) Nigri z”l Homenagem de seu neto Joseph Meyer Nigri e Família ‫שיחיו‬

• Dedique uma seção de estudos nas próximas edições Entre em contato conosco: www.veshinantam.org.br [email protected] www.facebook.com/veshinantam

159 | Veshinantam: Bó, 5781

‫האזינו‬

Haazinu

‫שבת סוכות‬ Shabat Sucot

‫שמיני עצרת‬

Shemini Atseret

‫מורה שיעור למעגל שלשה פרקים ליום‬ ‫של לימוד משנה תורה להרמב"ם ז"ל‬ Tabela de Estudo Diário de Três Capítulos de Rambam Dia

Data

Estudo

‫שיעור‬

‫תאריך‬

‫יום‬

Dom

4 de Shevat

Hilchot Mechussarei Kapará - Cap. 3-5

‫ה‬-‫ פרק ג‬- ‫הלכות מחוסרי כפרה‬

‫ד שבט‬

‫א‬

Seg

5 de Shevat

Hilchot Temurá - Cap. 1-3

‫ג‬-‫ פרק א‬- ‫הלכות תמורה‬

‫ה שבט‬

‫ב‬

Ter

6 de Shevat

Cap. 4 Hilchot Tumát Met - Cap. 1-2

‫פרק ד‬ ‫ב‬-‫ פרק א‬- ‫הלכות טומאת מת‬

‫ו שבט‬

‫ג‬

Qua

7 de Shevat

Cap. 3-5

‫ה‬-‫פרק ג‬

‫ז שבט‬

‫ד‬

Qui

8 de Shevat

Cap. 6-8

‫ח‬-‫פרק ו‬

‫ח שבט‬

‫ה‬

Sex

9 de Shevat

Cap. 9-11

‫יא‬-‫פרק ט‬

‫ט שבט‬

‫ו‬

Shabat

10 de Shevat

Cap. 12-14

‫יד‬-‫פרק יב‬

‫י שבט‬

‫שבת‬

• Trecho de uma carta do Rebe Anterior Tamuz 5666 (1906) Escutei dos anciãos de [Eretz] Israel que era costume em sua época que cada pessoa recitasse diariamente o capítulo dos Salmos correspondente a sua idade. Por exemplo, alguém com 20 anos completos, recitaria o capítulo 21. A pessoa também deveria recitar os capítulos correspondentes às idades de seus filhos, uma vez que isto é uma Segulá para eles não seguirem por um mau caminho.

‫שיעור תהלים יומי‬ Tabela Diária de Tehilim Dia

Data

Capítulos

‫פרקים‬

‫תאריך‬

‫יום‬

Dom

4 de Shevat

23-28

‫כח‬-‫כג‬

‫ד שבט‬

‫א‬

Seg

5 de Shevat

29-34

‫לד‬-‫כט‬

‫ה שבט‬

‫ב‬

Ter

6 de Shevat

35-38

‫לח‬-‫לה‬

‫ו שבט‬

‫ג‬

Qua

7 de Shevat

39-43

‫מג‬-‫לט‬

‫ז שבט‬

‫ד‬

Qui

8 de Shevat

44-48

‫מח‬-‫מד‬

‫ח שבט‬

‫ה‬

Sex

9 de Shevat

49-54

‫נד‬-‫מט‬

‫ט שבט‬

‫ו‬

Shabat

10 de Shevat

20, 55-59

‫נט‬-‫נה‬, ‫כ‬

‫י שבט‬

‫שבת‬

17 a 23 de janeiro de 2021 | 160

‫רמב״ם‬ Rambam

DIÁRIO

Dedicado ao Rebe e seus Shluchim que, com seu trabalho e sacrifício, salvam almas perdidas Douglas Duek e Família ‫שיחיו‬

Capítulo 14

Domingo, 17 de janeiro

Hilchot Kidush Hachodesh – Capítulo 14

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

– ‫ִהלְ ̇כות ִקדוּשׁ ַהח ֶֹדׁש‬ ‫ֶפּ ֶרק יד‬

1 Há duas taxas médias de progresso [evolução/

‫ ַהיָ ֵר ַח‬.‫א ַהיָ ֵר ַח ְשנֵ י ַמ ֲהלָ כִ ים ְא ְמצָ עּיים יֵ ׁש לֹו‬ ‫עַ צְ מֹו ְמ ַס ֵבב ְבגַ לְ גַ ל ָק ָטן ֶש ֵאינֹו ַמ ִקיף ֶאת‬ ‫ּומ ֲהלָ כֹו ָה ֶא ְמצָ עִ י ְבאֹותֹו ַהגַ לְ גַ ל‬ ַ .‫ָהעֹולָ ם כֻ ּלֹו‬ ‫ וְ ַהגַ לְ גַ ל ַה ָק ָטן‬.‫ַה ָק ָטן נִ ְק ָרא ֶא ְמצָ עִ י ַה ַמ ְסלּול‬ .‫עַ צְ מֹו ְמ ַס ֵבב ְבגַ לְ גַ ל גָ דֹול ַה ַמ ִקיף ֶאת ָהעֹולָ ם‬ ‫ְּוב ַמ ֲהלַ ְך ֶא ְמצָ עִ י זֶ ה ֶשל גַ לְ גַ ל ַה ָק ָטן ְבאֹותֹו‬ ‫ַהגַ לְ גַ ל ַהגָ דֹול ַה ַמ ִקיף ֶאת ָהעֹולָ ם הּוא ַה ְנִק ָרא‬ ‫ ַמ ֲהלַ ְך ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ְביֹום ֶא ָחד‬.‫ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫י''ג ַמעֲ לֹות וְ י' ֲחלָ ִקים וְ ל''ה ְשנִ ּיֹות‬ :‫י''ג יל''ה‬

2 Assim, seu avanço [angular] em dez dias será de

‫ב נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו ַבעֲ ָש ָרה יָ ִמים קל''א ַמעֲ לֹות‬ ‫ ִס ָימנָ ם קל''א‬.‫ּומ''ה ֲחלָ ִקים וַ ֲח ִמ ִשים ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְבק' יֹום רל''ז‬.‫מה''נ‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ַמעֲ לֹות וְ ל''ח ֲחלָ ִקים וְ כ''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְב ֶאלֶ ף‬.‫רל''ז ל''ח כ''ג‬ .‫יֹום רי''ו ַמעֲ לֹות וְ כ''ג ֲחלָ ִקים וְ נ' ְשנִ ּיֹות‬ '‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְבי‬.‫ִס ָימנָ ם רי''ו כג''ן‬ .‫ֲאלָ ִפים יֹום ג' ַמעֲ לֹות וְ נ''ח ֲחלָ ִקים וְ כ' ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו‬.'‫ִס ָימנָ ם ג' נ''ח כ‬ ‫ְבכ''ט יֹום כ''ב ַמעֲ לֹות וְ ִש ָשה ֲחלָ ִקים וְ נ''ו‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית‬.‫ ִס ָימנָ ם כב''ו ונ''ו‬.‫ְשנִ ּיֹות‬ ‫דּורה שמ''ד ַמעֲ לֹות וְ כ''ו‬ ָ ‫ַמ ֲהלָ כֹו ְב ָשנָ ה ְס‬ ‫ ִס ָימן לָ ֶהם שד''ם כ''ו‬.‫ֲחלָ ִקים ּומ''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ עַ ל ֶד ֶרְך זֹו ִתכְ ּפל לְ כָ ל ִמנְ יַ ן יָ ִמים אֹו‬.‫מ''ג‬ :‫ָשנִ ים ֶש ִת ְרצֶ ה‬

3 A distância [angular] percorrida pela média da

‫ּומ ֲהלַ ְך ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ְביֹום ֶא ָחד י''ג‬ ַ ‫ג‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ֹלשה ֲחלָ ִקים וְ נ''ד ְשנִ ּיֹות‬ ָ ‫ּוש‬ ְ ‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו ַבעֲ ָש ָרה יָ ִמים ק''ל‬.‫י''ג גנ''ד‬

velocidade] [relevantes] em relação à Lua: pois a Lua gira em uma órbita menor que não abrange a Terra. Seu progresso médio dentro desta órbita é chamado de meio do [seu] caminho [p-MLC]. A órbita menor [dentro da qual a Lua gira], esta órbita gira em uma órbita maior que abrange a Terra. O progresso médio da órbita menor dentro da órbita maior que abrange a Terra é chamado de meio da Lua [ML]. A taxa média de progresso da média da Lua [p-ML] em um dia é de treze graus, dez minutos e trinta e cinco segundos ou, em símbolos: 13° 10’ 35”. cento e trinta e um graus, quarenta e cinco minutos e cinquenta segundos, em símbolos: 131° 45’ 50” [p-ML * delta tempo]. O restante [da soma] de seu progresso em cem dias será de duzentos e trinta e sete graus, trinta e oito minutos e vinte e três segundos, em símbolos: 237° 38’ 23”. O restante [da soma] de seu progresso em mil dias é de duzentos e dezesseis graus, vinte e três minutos e cinquenta segundos, em símbolos: 216° 23’ 50”. O restante [da soma] de seu progresso em dez mil dias é de três graus, cinquenta e oito minutos e vinte segundos, em símbolos: 3° 58’ 20”. O restante [da soma] de seu progresso em vinte e nove dias é de vinte e dois graus, seis minutos e cinquenta e seis segundos, em símbolos: 22° 6’ 56”. O restante [da soma] de seu progresso em um ano regular é de trezentos e quarenta e quatro graus, vinte e seis minutos e quarenta e três segundos, em símbolos: 344° 26’ 43”. Seguindo essas diretrizes, você pode multiplicar esses números por qualquer número de dias ou anos que desejar. Lua dentro do seu caminho [MLC] em um único dia é de treze graus, três minutos e cinquenta e quatro segundos, em símbolos: 13° 3’ 54”. Assim,

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 162

Rambam: domingo

Capítulo 14

seu progresso em dez dias será de cento e trinta graus, trinta e nove minutos e nenhum segundo, em símbolos: 130° 39’. O restante [da soma] de seu progresso em cem dias será de duzentos e vinte e seis graus, vinte e nove minutos e cinquenta e três segundos, em símbolos: 226° 29’ 53”. O restante [da soma] de seu progresso em mil dias é de cento e quatro graus, cinquenta e oito minutos e cinquenta segundos, em símbolos: 104° 58’ 50”. O restante [da soma] de seu progresso em dez mil dias é de trezentos e vinte e nove graus, quarenta e oito minutos e vinte segundos, em símbolos: 329° 48’ 20”. O restante [da soma] de seu progresso em vinte e nove dias é de dezoito graus, cinquenta e três minutos e quatro segundos, em símbolos: 18° 53’ 4”.

‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ַמעֲ לֹות ל''ט ֲחלָ ִקים ְבל ֹא ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְב ֵמ ָאה‬.‫ק''ל ל''ט‬ .‫יֹום רכ''ו ַמעֲ לֹות וְ כ''ט ֲחלָ ִקים וְ נ''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית‬.‫ִס ָימנָ ם רכ''ו כ''ט נ''ג‬ ‫ַמ ֲהלָ כֹו ְב ֶאלֶ ף יֹום ק''ד ַמעֲ לֹות וְ נ''ח ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א‬.‫ ִס ָימנָ ם ק''ד נח''ן‬.‫וַ ֲח ִמ ִשים ְשנִ ּיֹות‬ ‫ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ַבעֲ ֶש ֶרת ֲאלָ ִפים יֹום שכ''ט‬ ‫ ִס ָימנָ ם שכ''ט‬.‫ּומ''ח ֲחלָ ִקים וְ עֶ ְש ִרים ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְבכ''ט יֹום י''ח‬.‫מח''כ‬ ‫ ִס ָימנָ ם י''ח‬.‫ַמעֲ לֹות וְ נ''ג ֲחלָ ִקים וְ ד' ְשנִ ּיֹות‬ :‫נג''ד‬

4 O restante [da soma] de seu progresso em um ano

‫דּורה ש''ה‬ ָ ‫ד וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ְב ָשנָ ה ְס‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ַמעֲ לֹות וְ י''ג ְשנִ ּיֹות ְבל ֹא ֲחלָ ִקים‬ ‫ ְמקֹום ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ָהיָ ה ִב ְת ִחלַ ת‬.‫ש''ה י''ג‬ ‫ישי ֶשהּוא ָהעִ ָקר לְ ֶח ְשּבֹונֹות ֵאּלּו‬ ִ ‫לֵ יל ֲח ִמ‬ ‫ְב ַמזַ ל ׁשֹור ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ י''ד ֲחלָ ִקים ּומ''ג‬ ‫ וְ ֶא ְמצַ ע‬.‫ ִס ָימנָ ם (א') [ל''א] י''ד מ''ג‬.‫ְשנִ ּיֹות‬ ‫ַה ַמ ְסלּול ָהיָ ה ְבעִ ָקר זֶ ה פ''ד ַמעֲ לֹות וְ כ''ח‬ .‫ ִס ָימנָ ם פ''ד כ''ח מ''ב‬.‫ֲחלָ ִקים ּומ''ב ְשנִ ּיֹות‬ ‫ֵמ ַא ֵחר ֶש ֵת ַדע ַמ ֲהלַ ְך ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח וְ ָה ֶא ְמצַ ע‬ ‫ ֵת ַדע ְמקֹום‬.‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ֶשהּוא ָהעִ ָקר ֶשעָ לָ יו‬ ‫ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ְבכָ ל יֹום ֶש ִת ְרצֶ ה עַ ל ֶד ֶרְך‬ ‫ וְ ַא ַחר ֶשּתֹוצִ יא‬.‫ֶשעָ ִש ָית ְב ֶא ְמצַ ע ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח לִ ְת ִחלַ ת ַהלַ יְ לָ ה ֶש ִת ְרצֶ ה‬ :‫ִה ְתּבֹונֵ ן ַב ֶש ֶמׁש וְ ַדע ְב ֵאי זֶ ה ַמזָ ל הּוא‬

5 [Fator de Correção em função da posição do

‫ה ִאם ָהיְ ָתה ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֲחצִ י ַמזַ ל ָדגִ ים עַ ד ֲחצִ י‬ .‫ ָתנִ ַיח ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח כְ מֹות ֶשהּוא‬.‫ַמזַ ל ָטלֶ ה‬ ‫וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֲחצִ י ַמזַ ל ָטלֶ ה עַ ד‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬ ִ .‫אֹומים‬ ִ ‫ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ְת‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל‬.‫ט''ו ֲחלָ ִקים‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל‬ ִ .‫אֹומים עַ ד ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ַא ְריֵ ה‬ ִ ‫ְת‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש‬.‫ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ט''ו ֲחלָ ִקים‬ ‫ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ַא ְריֵ ה עַ ד ֲחצִ י ַמזַ ל ְבתּולָ ה‬

regular é de trezentos e cinco graus, zero minutos e treze segundos, em símbolos: 305° 13”. A posição da média da Lua na noite de quarta-feira, [3 de Nissan de 4938], o ponto de partida para esses cálculos, era de um grau, catorze minutos e quarenta e três segundos, em números: 1° 14’ 43”, na constelação de Touro. A média de seu caminho [MLC] nesta data era de oitenta e quatro graus, vinte e oito minutos e quarenta e dois segundos, em símbolos: 84° 28’ 42”. Uma vez que você sabe a taxa média de progresso para a média da Lua [p-ML], e você sabe sua posição na data do ponto de partida [ ponto inicial, i-ML], você [será capaz de calcular] a posição da média da Lua em qualquer data que você desejar, como você fez em relação à posição média do Sol [posição inicial + progresso angular * delta tempo, i-ML + p- ML * delta tempo]. Depois de calcular a posição média da Lua no início da noite na data em que você desejar, [o próximo passo no cálculo de onde a Lua pode ser avistada [observada] ] é focar no Sol e ver a constelação em que ele estará localizado [nesse momento]. Sol:] se o Sol estiver localizado entre a média da constelação de Peixes e na média da constelação de Áries, a [posição] média da Lua deve ficar sem correção. Se o Sol estiver localizado entre a média da constelação de Áries e o início da constelação de Gêmeos, quinze minutos devem ser adicionados à posição média da Lua. Se o Sol estiver localizado entre o início da constelação de Gêmeos e o início

163 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 15

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

da constelação de Leão, trinta minutos devem ser adicionados à posição média da Lua. Se o Sol estiver localizado entre o início da constelação de Leão e a média da constelação de Virgem, quinze minutos devem ser adicionados à posição média da Lua. Se o Sol / localizado entre a média da constelação de Virgem e a média da constelação de Libra [Balança], a posição média da Lua deve ficar sem correção. Se o Sol estiver localizado entre a média da constelação de Áries e o início da constelação de Sagitário, quinze minutos devem ser subtraídos da posição média da Lua. Se o Sol estiver localizado entre o início da constelação de Sagitário e o início da constelação de Aquário, trinta minutos devem ser subtraídos da posição média da Lua. Se o Sol estiver localizado entre o início da constelação de Aquário e a média da constelação de Peixes, quinze minutos devem ser subtraídos da posição média da Lua.

‫ וְ ִאם‬.‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ט''ו ֲחלָ ִקים‬ ִ ‫ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֲחצִ י ַמזַ ל ְבתּולָ ה עַ ד ֲחצִ י‬ .‫ ָהנַ ח ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח כְ מֹות ֶשהּוא‬.‫מֹאזְ נַ יִ ם‬ ‫וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֲחצִ י מֹאזְ נַ יִ ם עַ ד ְת ִחלַ ת‬ .‫ ִתגְ ַרע ֵמ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ט''ו ֲחלָ ִקים‬.‫ַמזַ ל ֶק ֶשת‬ ‫וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ֶק ֶשת עַ ד‬ '‫ ִתגְ ַרע ֵמ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ל‬.‫ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ְדלִ י‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ְדלִ י‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ ִתגְ ַרע ֵמ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח ט''ו‬.‫עַ ד ֲחצִ י ַמזַ ל ָדגִ ים‬ :‫ֲחלָ ִקים‬

6 O resultado que permanece após essas adições

‫ּתֹוסיף עָ לָ יו‬ ִ ‫ּומה ֶשיִ ְהיֶ ה ָה ֶא ְמצַ ע ַא ַחר ֶש‬ ַ ‫ו‬ .‫אֹו ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו אֹו ָתנִ ַיח אֹותֹו כְ מֹות ֶשהּוא‬ ‫הּוא ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח לְ ַא ַחר ְש ִקיעַ ת ַה ַח ָמה‬ ‫ִבכְ מֹו ְשלִ יׁש ָשעָ ה ְבאֹותֹו ַהזְ ַמן ֶשּתֹוצִ יא‬ ‫ וְ זֶ ה הּוא ַה ְנִק ָרא ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬.‫ָה ֶא ְמצַ ע לֹו‬ :‫לִ ְש ַעת ָה ְר ִאיָ ה‬

ou subtrações terem sido feitas, ou quando a média foi deixada sem correção, é a média da Lua aproximadamente vinte minutos após o pôr do Sol pois foi para este momento em que esta média foi calculada. Isso é chamado de média da Lua no momento do [seu] avistamento [MLA].

Segunda-feira, 18 de janeiro

Capítulo 15

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

‫ֶפּ ֶרק ט״ו‬

1 Se você deseja saber a posição verdadeira

‫א ִאם ִת ְרצֶ ה לֵ ַידע ְמקֹום ַהיָ ֵרח ָה ֲא ִמ ִתי ְבכָ ל‬ ‫ ּתֹוצִ יא ְת ִחלָ ה ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬.‫יֹום ֶש ִת ְרצֶ ה‬ ‫ וְ כֵ ן‬.‫לִ ְשעַ ת ָה ְר ִאיָ ה לְ אֹותֹו ַהלַ יְ לָ ה ֶש ִת ְרצֶ ה‬ ‫ּתֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול וְ ֶא ְמצַ ע ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ וְ ִתגְ ַרע ֶא ְמצַ ע ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֶא ְמצַ ע‬.‫לְ אֹותֹו ָהעֵ ת‬ ‫ וְ זֶ ה הּוא ַה ְנִק ָרא‬.‫ וְ ַהנִ ְש ָאר ִתכְ ּפל אֹותֹו‬.‫ַהיָ ֵר ַח‬ :‫ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול‬

2 Como mencionado anteriormente, a intenção

‫הֹודעְ נּו ֶשל ֹא ָבאנּו ְבכָ ל ֵאּלּו‬ ַ ‫ב ּוכְ ָבר‬ ‫ַה ֶח ְשּבֹונֹות ֶשעָ ִשינּו ִב ְפ ָר ִקים ֵאּלּו ֶאלָ א‬ ‫ ּולְ עֹולָ ם ִאי ֶא ְפ ָשר ֶשיִ ְהיֶ ה‬.‫לָ ַדעַ ת ְר ִאיַ ת ַהיָ ֵר ַח‬

da Lua [VL] em qualquer data em particular, primeiro calcule a média da Lua no momento do avistamento [MLA] para a data desejada. Então calcule a média da [Lua dentro de seu] caminho [MLC] e a [posição] média do Sol [MS] para essa data. Subtraia a média do Sol da média da Lua e dobre o restante. O valor resultante é chamado de duplo alongamento [DA = 2*(MLA-MS)]. de todos os cálculos nesses capítulos é saber sobre o avistamento da Lua. [Neste contexto, o tamanho desse duplo alongamento [DA] é importante.][Para Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 164

Rambam: segunda-feira

Capítulo 15

explicar:] é impossível que este duplo alongamento seja inferior a cinco graus ou que mais de sessenta e dois graus na noite em que a Lua deva ser avistada [observada]. Sua medida nunca excederá ou ficará aquém ou além desses números.

‫ֶמ ְר ָחק זֶ ה ַהכָ פּול ְבלֵ יל ָה ְר ִאיָ ה ֶשיִ ְר ֶאה ָבּה‬ .‫ַהיָ ֵר ַח ֶאלָ א ֵמ ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות עַ ד ס''ב ַמעֲ לֹות‬ :‫ּיֹוסיף עַ ל זֶ ה וְ ל ֹא יִ גְ ַרע ִמ ֶמּנּו‬ ִ ‫וְ ִאי ֶא ְפ ָשר ֶש‬

3 [Fator de correção da MLC em função do

‫ ִה ְתּבֹונֵ ן ְב ֶמ ְר ָחק זֶ ה‬.‫הֹואיל וְ ַה ָד ָבר כֵ ן‬ ִ ְ‫ג ו‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ָח ֵמׁש‬.‫ַהכָ פּול‬ ‫תֹוס ֶפת‬ ֶ ְ‫חֹוש ִשין ל‬ ְ ‫ַמעֲ לֹות אֹו ָקרֹוב לְ ָח ֵמׁש ֵאין‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול‬.‫ּתֹוסיף כְ לּום‬ ִ ‫וְ ל ֹא‬ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ִמ ֵשׁש ַמעֲ לֹות עַ ד ַא ַחת עֶ ְש ֵרה ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ַמעֲ לָ ה ַא ַחת‬ ‫ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִמ ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה ַמעֲ לֹות עַ ד‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ְש ֵתי‬ ִ ‫י''ח ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִמי''ט‬.‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע‬ ִ ‫ַמעֲ לֹות ַעד כ''ד ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק‬.‫ַה ַמ ְסלּול ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות‬ ‫ַהכָ פּול ִמכ''ה ַמעֲ לֹות עַ ד ל''א ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ד' ַמעֲ לֹות‬ ִ ‫יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִמל''ב ַמעֲ לֹות ַעד ל''ח‬ .‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ה' ַמעֲ לֹות‬ ִ ‫ַמעֲ לֹות‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִמל''ט ַמעֲ לֹות עַ ד‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ֵשׁש‬ ִ ‫מ''ה ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִממ''ו‬.‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע‬ ִ ‫ַמעֲ לֹות עַ ד נ''א ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמ ְר ָחק‬.‫ַה ַמ ְסלּול ֶש ַבע ַמעֲ לֹות‬ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ַהכָ פּול ִמנ''ב ַמעֲ לֹות עַ ד נ''ט ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ח' ַמעֲ לֹות‬ ‫ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ִמס' ַמעֲ לֹות עַ ד ס''ג ַמעֲ לֹות‬ ‫ּומה‬ ַ .‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ט' ַמעֲ לֹות‬ ִ ‫ּתֹוסיף עָ לָ יו‬ ִ ‫ֶשיִ ְהיֶ ה ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול ַא ַחר ֶש‬ :‫ַמעֲ לֹות ֵאּלּו הּוא ַה ְנִק ָרא ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון‬

4 Após a distância angular do curso correto ser

‫ד וְ ַא ַחר כָ ְך ִת ְר ֶאה כַ ָמה ַמעֲ לֹות הּוא ַה ַמ ְסלּול‬ ‫ ִאם ָהיָ ה ָפחֹות ִמק''פ ַמעֲ לֹות ִתגְ ַרע‬.‫ַהנָ כֹון‬ ‫ְמנַ ת ַה ַמ ְסלּול ַהזֶ ה ַהנָ כֹון ֵמ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון‬.‫לִ ְשעַ ת ָה ְר ִאיָ ה‬

DA - Duplo Alongamento:] Assim, é necessário contemplar [a medida desse] duplo alongamento. Se o duplo alongamento for de cinco graus ou perto dessa medida, não há necessidade de se preocupar com um aumento, e sua medida não precisa ser aumentada. Se [o comprimento do] duplo alongamento for entre seis e onze graus, deve-se adicionar um grau à média da [Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre doze e dezoito graus, devem-se adicionar dois graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre dezenove e vinte e quatro graus, devem-se adicionar três graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre vinte e cinco e trinta e um graus, devem-se adicionar quatro graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre trinta e dois e trinta e oito graus, devem-se adicionar cinco graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo ‘alongamento estiver entre trinta e nove e quarenta e cinco graus, devemse adicionar seis graus à média d[a Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre quarenta e seis e cinquenta e um graus, devem-se adicionar sete graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre cinquenta e dois e cinquenta e nove graus, devem-se adicionar oito graus à média d[a Lua] dentro de seu caminho. Se [o comprimento do] duplo alongamento estiver entre sessenta e sessenta e três graus, devem-se adicionar nove graus à média [da Lua] dentro de seu caminho. A média [da Lua] dentro de seu caminho resultante após essas adições [ajustes] serem feitas é chamada de caminho correto [CCL]. calculada, [o procedimento a seguir deve ser realizado]: se [o resultado] for inferior a cento e oitenta graus, o ângulo do curso deve ser subtraído

165 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 15

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

da média da Lua no momento do avistamento [MLA-CCL]. Se [o resultado] for superior a cento e oitenta graus, o ângulo do curso deve ser adicionado à média da Lua no momento do avistamento [MLA+CCL]. A figura que permanece após esta adição ou subtração é feita é a verdadeira posição da Lua no momento do avistamento [VLA].

‫ּתֹוסיף ְמנַ ת‬ ִ ‫יֹותר עַ ל ק''פ ַמעֲ לֹות עַ ד ש''ס‬ ֵ ‫זֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון עַ ל ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח לִ ְשעַ ת‬ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ּומה ֶשיִ ְהיֶ ה ָה ֶא ְמצַ ע ַא ַחר ֶש‬ ַ .‫ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫עָ לָ יו אֹו ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו הּוא ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬ :‫לִ ְש ַעת ָה ְר ִאיָ ה‬

5 Saiba que se o curso correto for de até cento e

‫ה וְ ַדע ֶש ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון ק''פ ְב ָשוֶ ה‬ ‫ ֶאלָ א יִ ְהיֶ ה ְמקֹום‬.‫אֹו ש''ס ְב ָשוֶ ה ֵאין לֹו ָמנָ ה‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֶא ְמצָ עִ י לִ ְשעַ ת ָה ְר ִאיָ ה הּוא ָמקֹום‬ :‫ָה ֲא ִמ ִתי‬

6 Qual é o ângulo do seu curso [nos demais casos]?

‫ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול‬.‫ו וְ כַ ָמה ִהיא ְמנַ ת ַה ַמ ְסלּול‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ַהנָ כֹון עֶ ֶשר ַמעֲ לֹות ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו נ' ֲחלָ ִקים‬ ‫יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון כ' ַמעֲ לֹות ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו‬ ‫ֹלשים‬ ִ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְש‬.‫ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ ל''ח ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ְש ֵתי ַמעֲ לֹות וְ כ''ד ֲחלָ ִקים‬ ‫יִ ְהיֶ ה מ' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ ִש ָשה‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה נ' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ס' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ַא ְר ַבע‬.‫ּומ''ד ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ע' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו‬.‫ַמעֲ לֹות וְ ט''ז ֲחלָ ִקים‬ '‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה פ‬.‫ַא ְר ַבע ַמעֲ לֹות ּומ''א ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה צ' ִת ְהיֶ ה‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות‬ '‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק‬.‫ְמנָ תֹו ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות וְ ה' ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ה' ַמעֲ לֹות וְ ח' ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ק''י ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ד' ַמעֲ לֹות וְ נ''ט ֲחלָ ִקים‬ .‫יִ ְהיֶ ה ק''כ ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ד' ַמעֲ לֹות וְ כ' ֲחלָ ִקים‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק''ל ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ד' ַמעֲ לֹות וְ י''א‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק''מ ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ג' ַמעֲ לֹות‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק''נ ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ָשֹלׁש‬.‫וְ ל''ג ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק''ס ִת ְהיֶ ה‬.‫ַמעֲ לֹות ּומ''ח ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ק''ע‬.‫ְמנָ תֹו ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ נ''ו ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ נ''ט ֲחלָ ִקים‬ ‫יִ ְהיֶ ה ק''פ ְב ָשוֶ ה ֵאין לֹו ָמנָ ה כְ מֹו ֶש ָא ַמ ְרנּו ֶאלָ א‬ :‫ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֶא ְמצָ עִ י הּוא ַה ָמקֹום ָה ֲא ִמ ִתי‬

7 Se o curso correto for superior a cento e oitenta

‫יֹותר עַ ל ק''פ‬ ֵ ‫ז וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון‬ ‫ ִתגְ ַרע אֹותֹו ִמש''ס וְ ֵת ַדע ְמנָ תֹו‬.‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ כֵ ן ִאם יִ ְהיּו‬.‫כְ ֶד ֶרְך ֶשעָ ִש ָית ְב ַמ ְסלּול ַה ֶש ֶמׁש‬

oitenta graus ou trezentos e sessenta graus, não há ângulo do curso [ACL] [correção a ser aplicada]. Em vez disso, a posição média da Lua [ML] no momento do avistamento é a verdadeira posição da Lua [VLA] naquele momento [ou seja, neste caso ML=VLA]. Se o curso correto for de dez graus, seu ângulo será de cinquenta minutos. Se o curso correto for de vinte graus, seu ângulo será de um grau e trinta e oito minutos. Se for trinta, seu ângulo será de dois graus e vinte e quatro minutos. Se for quarenta, seu ângulo será de três graus e seis minutos. Se for cinquenta, seu ângulo será de três graus e quarenta e quatro minutos. Se for sessenta, seu ângulo será de quatro graus e dezesseis minutos. Se for setenta, seu ângulo será de quatro graus e quarenta e um minutos. Se for oitenta, seu ângulo será de cinco graus. Se for noventa, seu ângulo será de cinco graus e cinco minutos. Se for cem, seu ângulo será de cinco graus e oito minutos. Se for cento e dez, seu ângulo será de quatro graus e cinquenta e nove minutos. Se for cento e vinte, seu ângulo será de quatro graus e quarenta minutos. Se for cento e trinta, seu ângulo será de quatro graus e onze minutos. Se for cento e quarenta, seu ângulo será de três graus e trinta e três minutos. Se for cento e cinquenta, seu ângulo será de dois graus e quarenta e oito minutos. Se for cento e sessenta, seu ângulo será de um grau e cinquenta e seis minutos. Se for cento e setenta, seu ângulo será de cinquenta e nove minutos. Se for cento e oitenta graus, [o curso] não terá um ângulo. Em vez disso, como dito acima, a posição média da Lua será idêntica à sua verdadeira posição. graus, você deve subtraí-lo a partir de trezentos e sessenta para obter seu ângulo, como você fez para o curso do Sol. Da mesma forma, se o curso

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 166

Rambam: segunda-feira

Capítulo 15

correto incluir unidades, bem como dezenas, você deve [calcular o aumento médio por grau e adicionar o valor proporcional ao valor inferior]. O procedimento utilizado para calcular o ângulo do curso para o curso do Sol deve ser usado para calcular o ângulo do curso correto [da Lua].

‫ְב ִמנְ יַ ן ַה ַמ ְסלּול ֲא ָח ִדים עִ ם ָהעֲ ָשרֹות ִת ַקח‬ ‫ כְ ֶד ֶרְך‬.‫ּיֹותר ֶש ֵבין ְש ֵתי ַה ָמנֹות ָה ֲא ָח ִדים‬ ֵ ‫ִמן ַה‬ ‫ֶש ֵב ַא ְרנּו ְב ַמ ְסלּול ַה ֶש ֶמׁש ַב ָמנֹות ֶשּלֹו כָ ְך‬ :‫ַתעֲ ֶשה ַב ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון ַב ָמנֹות ֶשּלֹו‬

8 Como assim? Se quisermos saber a verdadeira

‫ ֲה ֵרי ֶש ָרצִ ינּו לֵ ַידע ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח‬.‫ח כֵ יצַ ד‬ ‫ָה ֲא ִמ ִתי ִב ְת ִחלַ ת לֵ יל עֶ ֶרב ַש ָבת ֶשּיֹומֹו ֵשנִ י‬ .‫לְ ח ֶֹדׁש ִאיָ ר ִמ ָשנָ ה זֹו ֶש ִהיא ְשנַ ת ָהעִ ָקר‬ ‫מּורים ִמ ְת ִחלַ ת לֵ יל ָהעִ ָקר‬ ִ ְ‫ּומנְ יַ ן ַהיָ ִמים ַהג‬ ִ ‫עַ ד ְת ִחלַ ת לַ יִ ל זֶ ה ֶש ָאנּו רֹוצִ ים לֵ ַידע ְמקֹום‬ ‫ ּתֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע‬.‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ּבֹו כ''ט יֹום‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ֶא ְמצָ עֹו ל''ה‬.‫ַה ֶש ֶמׁש ְת ִחלַ ת לַ יִ ל זֶ ה‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ַמעֲ לֹות וְ ל''ח ֲחלָ ִקים וְ ל''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ תֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח לִ ְשעַ ת‬.‫ל''ה ל''ח ל''ג‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ֶא ְמצָ עֹו נ''ג ַמעֲ לֹות‬.‫ָה ְר ִאיָ ה לְ עֵ ת זֹו‬ ‫ ִס ָימנָ ם נ''ג ל''ו‬.‫וְ ל''ו ֲחלָ ִקים וְ ל''ט ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ תֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול לְ עֵ ת זֹו יֵ צֵ א‬.‫ל''ט‬ ‫לְ ָך ֶא ְמצָ עֹו ק''ג ַמעֲ לֹות וְ כ''א ֲחלָ ִקים ּומ''ו‬ ‫ ִתגְ ַרע ֶא ְמצַ ע‬.‫ ִס ָימנָ ם ק''ג כ''א מ''ו‬.‫ְשנִ ּיֹות‬ ‫ַה ֶש ֶמׁש ֵמ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח יִ ָש ֵאר י''ז ַמעֲ לֹות‬ .‫ וְ זֶ ה הּוא ַה ֶמ ְר ָחק‬.‫וְ נ''ח ֲחלָ ִקים וְ ֵשׁש ְשנִ ּיֹות‬ ‫ִתכְ ּפל אֹותֹו יֵ צֵ א לְ ָך ַה ֶמ ְר ָחק ַהכָ פּול ל''ה‬ ‫ ִס ָימנָ ם ל''ה‬.‫ַמעֲ לֹות וְ נ''ו ֲחלָ ִקים וְ י''ב ְשנִ ּיֹות‬ ‫ּתֹוסיף עַ ל ֶא ְמצַ ע ַה ַמ ְסלּול‬ ִ ‫ לְ ִפיכָ ְך‬.‫נ''ו י''ב‬ ‫הֹודעְ נּו וְ יֵ צֵ א לְ ָך‬ ַ ‫ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות כְ מֹו ֶש‬ .‫ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון ק''פ ַמעֲ לֹות וְ כ''א ֲחלָ ִקים‬ ‫וְ ֵאין ַמ ְק ִפ ִידין עַ ל ַה ֲחלָ ִקים ְב ַמ ְסלּול כְ ֶד ֶרְך‬ :‫ֶש ֵב ַא ְרנּו ַב ֶש ֶמׁש‬

9 Ao calcular o ângulo para um curso de cento e

‫ט ָּובאנּו לַ ְחקֹר עַ ל ְמנַ ת זֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון‬ ‫ֶשהּוא ק''ח נִ ְמצֵ את ָמנָ ה ֶשּלֹו ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ַה ַמ ְסלּול ַהנָ כֹון ָהיָ ה ָפחֹות‬.‫וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד‬ ‫ִמק''פ ִתגְ ַרע ַה ָמנָ ה ֶשהּוא ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות וְ ֵחלֶ ק‬ ‫ יִ ָש ֵאר מ''ח ַמעֲ לֹות‬.‫ֶא ָחד ִמן ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ ַתעֲ ֶשה ַה ְשנִ ּיֹות‬.‫וְ ל''ג ֲחלָ ִקים וְ ל''ט ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְמקֹום‬.‫תֹוסיף עַ ל ַה ֲחלָ ִקים‬ ִ ְ‫ֵחלֶ ק ו‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ְב ָש ָעה זֹו ְב ַמזַ ל ׁשֹור ְבי''ח‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ַמעֲ לֹות וְ ל''ו ֲחלָ ִקים ִמ ַמעֲ לַ ת י''ט‬

posição da Lua [VL] na noite de sexta-feira, dia 2 de Iyar no presente ano - o ponto de partida para esses cálculos - o número de dias completos que se passaram desde a data que é o ponto de partida até a data em que desejamos saber a verdadeira posição da Lua é vinte e nove. Deve-se [primeiro] calcular a posição média do Sol para aquela noite; são trinta e cinco graus, trinta e oito minutos e trinta e três segundos, em símbolos 35° 38’ 33”. Você deve então calcular a média da Lua no momento do avistamento [MLA], que é de cinquenta e três graus, trinta e seis minutos e trinta e nove segundos, em símbolos: 53° 36’ 39”. Depois, calcule a média [da Lua] dentro de seu caminho para esta data [MLC], que é de cento e três graus, vinte e um minutos e quarenta e seis segundos, em símbolos, 103° 21’ 46”. Em seguida, subtraia a posição média do Sol da média da Lua [ML-MS], produzindo uma diferença de dezessete graus, cinquenta e oito minutos e seis segundos. Este é o alongamento. A duplicação desse número produz um duplo alongamento [DA] de trinta e cinco graus, cinquenta e seis minutos e doze segundos, em símbolos: 35° 56’ 12”. Portanto, cinco graus devem ser adicionados ao curso, como mencionado. Assim, o curso correto [CCL] será de cento e oito graus e vinte e um minutos. Como mencionado acima em relação ao Sol, minutos não têm nenhuma consequência no cálculo do curso [são desprezados]. oito, o resultado é cinco graus e um minuto. Como o curso correto é inferior a cento e oitenta graus, este número deve ser subtraído da média da Lua, deixando um restante de quarenta e oito graus, trinta e cinco minutos e trinta e nove segundos. Os segundos devem ser arredondados e considerados como um minuto. Assim, a verdadeira posição da Lua [VLA] neste momento será de dezoito graus e trinta e seis minutos do décimo nono grau na constelação de Touro, em símbolos 18° 36’. Da

167 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 16

mesma forma, é possível calcular a verdadeira posição da Lua no momento de avistamento para qualquer data que você desejar desde o início deste ano que foi escolhido como o ponto de partida até o final de todos os tempos.

Terça-feira, 19 de janeiro

Capítulo 16

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

‫ וְ עַ ל ַה ֶד ֶרְך ַהזֶ ה ֵת ַדע ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח‬.‫י''ח ל''ו‬ ‫ָה ֲא ִמ ִתי ְבכָ ל עֵ ת ְר ִאיָ ה ֶש ִת ְרצֶ ה ִמ ְת ִחלַ ת‬ :‫ָשנָ ה זֹו ֶש ִהיא ָה ִע ָקר עַ ד סֹוף ָהעֹולָ ם‬

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

‫ֶפּ ֶרק ט״ז‬

1 A órbita em que a Lua gira [cruza] a órbita em

‫נֹוטה‬ ָ ‫ּסֹוב ֶבת ָבּה ַהיָ ֵר ַח ָת ִמיד ִהיא‬ ֶ ‫א ָהעֲ גֻ לָ ה ֶש‬ .‫ּסֹוב ֶבת ָבּה ַה ֶש ֶמׁש ָת ִמיד‬ ֶ ‫ֵמעַ ל ָהעֲ גֵ לָ ה ֶש‬ ‫ּוש ֵתי‬ ְ .‫נֹוטה לְ ָדרֹום‬ ֶ ‫נֹוטה לְ צָ פֹון וְ ֶחצְ יָ ּה‬ ֶ ‫ֶחצְ יָ ּה‬ ‫נְ ֻקּדֹות יֵ ׁש ָבּה זֹו כְ נֶ גֶ ד זֹו ֶש ָב ֶהן ּפֹוגְ עֹות ְש ֵתי‬ ‫ לְ ִפיכָ ְך כְ ֶשיִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ְב ַא ַחת‬.‫ָהעֲ גֻ ּלֹות זֹו ָבזֹו‬ ‫סֹובב ְבעִ ּגּולָ ּה ֶשל ֶש ֶמׁש‬ ֵ ‫ִמ ְש ֵת ֶיהן נִ ְמצָ א‬ ‫ וְ ִאם יֵ צֵ א ַהיָ ֵר ַח ֵמ ַא ַחת‬.‫כְ נֶ גֶ ד ַה ֶש ֶמׁש ְב ָשוֶ ה‬ ‫ִמ ְש ֵתי ַה ֻנְקּדֹות נִ ְמצָ א ְמ ַהלֵ ְך לִ צְ פֹון ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ ַה ֻנְק ָדה ֶש ִמ ֶמנָ ה יַ ְת ִחיל ַהיָ ֵר ַח‬.‫רֹומּה‬ ָ ‫אֹו לִ ְד‬ .‫לִ נְ טֹות לִ צְ פֹון ַה ֶש ֶמׁש ִהיא ַה ְנִק ֵראת רֹאׁש‬ ‫וְ ַה ֻנְק ָדה ֶש ִמ ֶמנָ ה יַ ְת ִחיל ַהיָ ֵר ַח לִ נְ טֹות לִ ְדרֹום‬ ‫ּומ ֲהלָ ְך ָשוֶ ה יֵ ׁש‬ ַ .‫ַה ֶש ֶמׁש ִהיא ַה ְנִק ֵראת זָ נָ ב‬ .‫ּתֹוס ֶפת וְ ל ֹא גֵ ָרעֹון‬ ֶ ‫לְ זֶ ה ָהרֹאׁש ֶש ֵאין ּבֹו ל ֹא‬ ‫חֹורנִ ית ִמ ָּטלֶ ה לְ ָדגִ ים‬ ַ ‫וְ הּוא הֹולֵ ְך ַב ַמזָ לֹות ֲא‬ :‫סֹובב ָת ִמיד‬ ֵ ‫ּומ ָדגִ ים לִ ְדלִ י וְ כֵ ן הּוא‬ ִ

2 O movimento médio da cabeça em um dia é de três

'‫ב ַמ ֲהלַ ְך ָהרֹאׁש ָה ֶא ְמצָ עִ י ְביֹום ֶא ָחד ג‬ ‫ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו ְבי' יָ ִמים‬.‫ֲחלָ ִקים וְ י''א ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו‬.‫ל''א ֲחלָ ִקים ּומ''ז ְשנִ ּיֹות‬ .‫ְבק' יֹום ה' ַמעֲ לֹות וְ י''ז ֲחלָ ִקים ּומ''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו ְב ֶאלֶ ף יֹום‬.‫ִס ָימנָ ם הי''ז מ''ג‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫נ''ב ַמעֲ לֹות וְ נ''ז ֲחלָ ִקים וְ י' ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְש ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כֹו ַבעֲ ֶש ֶרת‬.‫נ''ב נז''י‬ '‫ֲאלָ ִפים יֹום קס''ט ַמעֲ לֹות וְ ל''א ֲחלָ ִקים ּומ‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו‬.‫ ִס ָימנָ ם קס''ט לא''מ‬.‫ְשנִ ּיֹות‬ '‫לְ כ''ט יֹום ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת וְ ל''ב ֲחלָ ִקים וְ ט‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ַמ ֲהלָ כֹו‬.‫ ִס ָימנָ ם א' לב''ט‬.‫ְשנִ ּיֹות‬ ‫דּורה י''ח ַמעֲ לֹות ּומ''ד ֲחלָ ִקים‬ ָ ‫לְ ָשנָ ה ְס‬

que o Sol gira em um ângulo, [de modo que] uma parte [da órbita da Lua] está inclinada para o norte da órbita do Sol e uma parte está inclinada ao sul da órbita do Sol. Há dois pontos, um oposto ao outro, em que essas órbitas se cruzam. Quando a Lua estiver em um desses pontos, ela está girando no mesmo plano que o Sol. À medida que a Lua se afasta desses pontos, ela segue para o norte ou para o sul do Sol. O ponto na [órbita] da Lua em que ela começa a ser inclinada para o norte do [plano da] [órbita] do Sol é chamado de cabeça, enquanto o ponto [em sua órbita] a partir do qual começa a ser inclinado para o sul [do plano da] [órbita] do Sol é chamado de cauda. Essa cabeça gira em um ritmo uniforme, [procedendo/seguindo] em oposição ao movimento da esfera das constelações sem aumento ou diminuição - ou seja: passa [da constelação de] Peixes para [a constelação de] Aquário. E segue continuamente [nesse padrão]. minutos e onze segundos. Assim, seu movimento em dez dias é de trinta e um minutos e quarenta e sete segundos; seu movimento em cem dias é de cinco graus, dezessete minutos e quarenta e três segundos, em símbolos: 5° 17’ 43”. Em mil dias, seu movimento é de cinquenta e dois graus, cinquenta e sete minutos e dez segundos, em símbolos: 52° 57’ 10”. O restante [resultado da soma] de seu progresso em dez mil dias é de cento e sessenta e nove graus, trinta e um minutos e quarenta segundos, em símbolos: 169° 31’ 40”. Assim, a distância que percorre em vinte e nove dias é de um grau, trinta e dois minutos e nove segundos, em símbolos: 1° 32’ 9”. Seu progresso em um ano regular é de dezoito graus, quarenta e quatro minutos Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 168

Rambam: terça-feira

Capítulo 16

e quarenta e dois segundos, em símbolos: 18° 44’ 42”. A posição média da cabeça na noite de quinta-feira [do ano atual], o ponto de partida para esses cálculos, é de cento e oitenta graus, cinquenta e sete minutos e vinte e oito segundos, em símbolos: 180° 57’ 28”.

‫ וְ ֶא ְמצַ ע‬.‫ ִס ָימנָ ם י''ח מ''ד מ''ב‬.‫ּומ''ב ְשנִ ּיֹות‬ ‫ָהרֹאׁש ִב ְת ִחלַ ת לֵ יל ה' ֶשהּוא ָה ִע ָקר ָהיָ ה‬ ‫ ִס ָימנָ ם‬.‫ק''פ ַמעֲ לֹות וְ נ''ז ֲחלָ ִקים וְ כ''ח ְשנִ ּיֹות‬ :‫ק''פ נ''ז כ''ח‬

3 Se você deseja calcular a posição da cabeça em

‫ג ִאם ִת ְרצֶ ה לֵ ַידע ְמקֹום ָהרֹאׁש ְבכָ ל עֵ ת‬ ‫ ּתֹוצִ יא ֶא ְמצָ עָ ם לְ אֹותֹו ָהעֵ ת כְ ֶד ֶרְך‬.‫ֶש ִת ְרצֶ ה‬ .‫ֶשּתֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע ַה ֶש ֶמׁש וְ ֶא ְמצַ ע ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ וְ ַהנִ ְש ָאר‬.‫וְ ִתגְ ַרע ָה ֶא ְמצַ ע ִמש''ס ַמעֲ לֹות‬ ‫ ּוכְ נֶ גְ ּדֹו‬.‫אֹותּה ָהעֵ ת‬ ָ ‫הּוא ְמקֹום ָהרֹאׁש ְב‬ :‫לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה ְמקֹום ַהזָ נָ ב‬

4 Como assim? Vamos supor que desejamos saber a

‫ ֲה ֵרי ֶש ָרצִ ינּו לֵ ַידע ְמקֹום ָהרֹאׁש‬.‫ד כֵ יצַ ד‬ ‫לִ ְת ִחלַ ת לֵ יל עֶ ֶרב ַש ָבת ֶשּיֹומֹו ֵשנִ י לְ ח ֶֹדׁש‬ ‫ ִּומנְ יַ ן ַהיָ ִמים‬.‫ִאיָ ר ִמ ָשנָ ה זֹו ֶש ִהיא ְשנַ ת ָהעִ ָקר‬ ‫מּורים ִמ ְת ִחלַ ת לֵ יל ָהעִ ָקר עַ ד ְת ִחלַ ת לַ יִ ל זֹו‬ ִ ְ‫ַהג‬ :‫ֶש ָאנּו רֹוצִ ים לֵ ַידע ְמקֹום ָהרֹאׁש ּבֹו כ''ט יֹום‬

5 Deve-se calcular a média da cabeça de acordo

‫ה ּתֹוצִ יא ֶא ְמצַ ע ָהרֹאׁש לָ עֵ ת ַהזֹאת עַ ל ַה ֶד ֶרְך‬ ‫ּתֹוסיף ַמ ֲהלָ כֹו לְ כ''ט יֹום עַ ל‬ ִ ‫ וְ הּוא ֶש‬.‫ֶשיָ ַדעְ ָת‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ֶא ְמצַ ע ָהרֹאׁש קפ''ב ַמעֲ לֹות‬.‫ָהעִ ָקר‬ ‫ ִס ָימנָ ם קפ''ב כ''ט‬.‫וְ כ''ט ֲחלָ ִקים וְ ל''ז ְשנִ ּיֹות‬ ‫ ִתגְ ַרע ֶא ְמצַ ע זֶ ה ִמש''ס יִ ָש ֵאר לְ ָך קע''ז‬.‫ל''ז‬ ‫ ִס ָימנָ ם קע''ז‬.‫ַמעֲ לֹות וְ ל' ֲחלָ ִקים וְ כ''ג ְשנִ ּיֹות‬ ‫ וְ ַאל ִת ְפנֶ ה ֶאל‬.‫ וְ זֶ ה הּוא ְמקֹום ָהרֹאׁש‬.‫לִ כְ ''ג‬ ‫ נִ ְמצָ א ְמקֹום ָהרֹאׁש ְב ַמזַ ל ְבתּולָ ה‬.‫ַה ְשנִ ּיֹות‬ ‫ּומקֹום ַהזָ נָ ב כְ נֶ גְ ּדֹו‬ ְ .‫ְבכ''ז ַמעֲ לֹות וְ ל' ֲחלָ ִקים‬ :‫ֹלשים ֲחלָ ִקים‬ ִ ‫ּוש‬ ְ ‫ְב ַמזַ ל ָדגִ ים ְבכ''ז ַמ ֲעלֹות‬

6 Sempre haverá uma metade da esfera celeste entre

‫ו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה ֵבין ָהרֹאׁש ֵּובין ַהזָ נָ ב ֲחצִ י‬ ‫ לְ ִפיכָ ְך כָ ל ַמזָ ל ֶש ִת ְמצָ א ּבֹו‬.‫ַהגַ לְ גַ ל ְב ָשוֶ ה‬ ‫ְמקֹום ָהרֹאׁש יִ ְהיֶ ה ַהזָ נָ ב ְב ַמזַ ל ז' ִמ ֶמּנּו ִבכְ מֹו‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ִמנְ יַ ן ַה ַמעֲ לֹות וְ ַה ֲחלָ ִקים ְב ָשוֶ ה‬ '‫ָהרֹאׁש ְבי' ַמעֲ לֹות ְב ַמזַ ל ְפלֹונִ י יִ ְהיֶ ה ַהזָ נָ ב ְבי‬ :‫ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל ז' ִמ ֶמּנּו‬

qualquer data, [você deve seguir este procedimento:] Primeiro, calcule o progresso médio da cabeça [PMCb] como você calculou a média do Sol [MS] e a média da Lua [ML]. [Depois,] subtraia essa média de trezentos e sessenta graus, e o restante será a localização da cabeça naquele momento. A posição da cauda sempre será o [lugar na órbita da Lua] diretamente em frente a ela. localização da cabeça na sexta à noite, 2 de Iyar deste ano - o ponto de partida para esses cálculos. São vinte e nove dias completos entre a noite do ponto de partida e a data para a qual desejamos saber a localização da cabeça.

com a maneira que nos é familiar, adicionando sua distância percorrida em vinte e nove dias até o ponto de partida. Assim, a média da cabeça é de cento e oitenta e dois graus, vinte e nove minutos e trinta e sete segundos, em símbolos: 182° 29’ 37”. Essa média deve ser subtraída de trezentos e sessenta, deixando um restante de cento e setenta e sete graus, trinta minutos e vinte e três segundos, em símbolos: 177° 30’ 23”. Esta é a localização da cabeça. Os segundos não têm importância. Assim, a posição da cabeça será de vinte e sete graus e trinta minutos dentro da constelação de Virgem. A posição da cauda será [diretamente] oposta: vinte e sete graus e trinta minutos dentro da constelação de Peixes. a posição da cabeça e a posição da cauda. Portanto, sempre que a cabeça estiver em uma constelação particular, a cauda estará a sete constelações mais distante [na 7ª] na ordem das constelações, na mesma posição em relação aos graus e minutos. Por exemplo, se a cabeça estiver a dez graus dentro de uma constelação específica, a cauda estará dez graus dentro da sétima constelação a partir dela. 169 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 16

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

7 Depois de ter estabelecido a posição da cabeça,

‫ּומקֹום ַהזָ נָ ב‬ ְ ‫ּומ ַא ַחר ֶש ֵת ַדע ְמקֹום ָהרֹאׁש‬ ֵ ‫ז‬ .‫ ִה ְתּבֹונֵ ן ִב ְשלָ ְש ָתן‬.‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬ ְ ‫את ַהיָ ֵר ַח עִ ם ָהרֹאׁש אֹו עִ ם ַהזָ נָ ב‬ ָ ָ‫ִאם ָמצ‬ ‫ ֵת ַדע ֶש ֵאין ַהיָ ֵר ַח‬.‫ְב ַמעֲ לָ ה ַא ַחת ְב ֵחלֶ ק ֶא ָחד‬ ‫ וְ ִאם‬.‫רֹומּה‬ ָ ‫נֹוטה ל ֹא לִ צְ פֹון ַה ֶש ֶמׁש וְ ל ֹא לִ ְד‬ ֶ ‫ָר ִא ָית ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח לִ ְפנֵ י ְמקֹום ָהרֹאׁש וְ הּוא‬ ‫נֹוטה לִ צְ פֹון‬ ֶ ‫ ֵת ַדע ֶש ַהיָ ֵר ַח‬.‫הֹולֵ ְך כְ נֶ גֶ ד ַהזָ נָ ב‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ַהיָ ֵר ַח לִ ְפנֵ י ְמקֹום ַהזָ נָ ב‬.‫ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ ֵת ַדע ֶש ַהיָ ֵר ַח‬.‫וַ ֲה ֵרי הּוא הֹולֵ ְך כְ נֶ גֶ ד ָהרֹאׁש‬ :‫נֹוטה לִ ְדרֹום ַה ֶש ֶמׁש‬ ֶ

8 A inclinação da Lua para o norte ou para o sul é

‫ּנֹוטה ַהיָ ֵר ַח לִ צְ פֹון ַה ֶש ֶמׁש אֹו‬ ֶ ‫ח ַהנְ ִטיָ ה ֶש‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה‬.‫ ִהיא ַה ְנִק ֵראת ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬.‫רֹומּה‬ ָ ‫לִ ְד‬ ‫נֹוטה‬ ֶ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה‬.‫נֹוטה לַ צָ פֹון ְנִק ָרא ר ַֹחב צְ פֹונִ י‬ ֶ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ַהיָ ֵר ַח ְב ַא ַחת‬.‫רֹומי‬ ִ ‫לַ ָדרֹום ְנִק ָרא ר ַֹחב ְד‬ :‫ִמ ְש ֵתי ַה ֻנְקּדֹות ל ֹא יִ ְהיֶ ה לֹו ר ַֹחב כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬

9 A latitude da Lua nunca excederá cinco graus, seja

'‫ט לְ עֹולָ ם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח יֶ ֶתר עַ ל ה‬ ‫ ֶאלָ א כָ ְך הּוא‬.‫ַמעֲ לֹות ֵבין ַבצָ פֹון ֵבין ַב ָדרֹום‬ ‫ַד ְרּכֹו יַ ְת ִחיל ִמן ָהרֹאׁש וְ יִ ְת ַר ֵחק ִמ ֶמּנּו ְמעַ ט‬ ‫נֹוסף עַ ד ֶשיַ גִ יעַ לְ ָח ֵמׁש‬ ָ ְ‫ וְ ַה ֶמ ְר ָחק הֹולֵ ְך ו‬.‫ְמעַ ט‬ ‫ וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ָק ֵרב ְמעַ ט ְמעַ ט עַ ד ֶשל ֹא‬.‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ַר ֵחק‬.‫יִ ְהיֶ ה לֹו ר ַֹחב כְ ֶשיַ גִ יעַ לַ זָ נָ ב‬ ‫נֹוסף עַ ד ֶשיַ גִ יעַ לְ ָח ֵמׁש‬ ָ ‫ְמעַ ט ְמעַ ט וְ ַה ֶּמ ְר ָחק‬ ‫ וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ָק ֵרב עַ ד ֶשל ֹא יִ ְהיֶ ה לֹו‬.‫ַמעֲ לֹות‬ :‫ר ַֹחב‬

10 [O procedimento a seguir deve ser aplicado] caso

‫י ִאם ִת ְרצֶ ה לֵ ַידע ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח כַ ָמה הּוא ְבכָ ל‬ .‫רֹומי‬ ִ ‫ וְ ִאם צְ פֹונִ י הּוא אֹו ְד‬.‫עֵ ת ֶש ִת ְרצֶ ה‬ ‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬ ְ ‫ּתֹוצִ יא ְמקֹום ָהרֹאׁש‬ ‫ וְ ִתגְ ַרע ְמקֹום ָהרֹאׁש ִמ ְמקֹום‬.‫אֹותּה ָהעֵ ת‬ ָ ְ‫ל‬ ‫ וְ ַהנִ ְש ָאר הּוא ַה ְנִק ָרא ַמ ְסלּול‬.‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב ִמ ַמעֲ לָ ה‬.‫ָהר ַֹחב‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ ֵת ַדע ֶשר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח צְ פֹונִ י‬.‫ַא ַחת עַ ד ק''פ‬ ‫ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול יֶ ֶתר עַ ל ק''פ ֵת ַדע ֶשר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ק''פ ְב ָשוֶ ה אֹו ש''ס ְב ָשוֶ ה‬.‫רֹומי‬ ִ ‫ְד‬ ‫ וְ ַת ֲחזֹר וְ ִת ְר ֶאה ְמנַ ת‬.‫ֵאין לַ יָ ֵר ַח ר ַֹחב כְ לָ ל‬ ‫ וְ הּוא ִשעּור נְ ִטיָ תֹו‬.‫ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב כַ ָמה ִהיא‬

a posição da cauda e a verdadeira posição da Lua, considere [essas três figuras]: Se a posição da Lua for a mesma, tanto em graus quanto em minutos, como sua cabeça ou cauda, então a Lua não estará inclinada para o norte ou para o sul. Se a posição da Lua passou a da cabeça e ela está seguindo na direção da cauda, saiba que a Lua estará inclinada ao norte do [plano] da [órbita] do Sol. Se a posição da Lua estiver antes da cauda e ela está seguindo na direção da cabeça, saiba que a Lua estará inclinada para o sul do [plano] da [órbita] do Sol. chamada de latitude da Lua. Se a inclinação da Lua é ao norte, ela é chamada de latitude norte. Se a inclinação da Lua é ao sul, é chamada de latitude sul. Se a Lua estiver posicionada em um deles [na cabeça ou na cauda], ela não tem latitude, como explicado acima.

para o norte ou para o sul. E é no padrão que segue. [A Lua] começa na cabeça e diverge ligeiramente [da órbita do Sol, à medida que prossegue em sua própria órbita]. [O tamanho dessa] divergência continua a aumentar até chegar a cinco graus. Neste ponto, [a Lua] começa a chegar um pouco mais perto [da órbita do Sol], até que não tenha nenhuma latitude quando atingir sua cauda. [Depois que chegar à cauda, a Lua] começará novamente a divergir ligeiramente [da órbita do Sol], até que essa divergência atinja cinco graus. Em seguida, começará a se aproximar [da órbita do Sol], até que, em finalmente, não tenha nenhuma latitude. se queira determinar a latitude da Lua, e [saber] se ela está ao norte ou ao sul: Primeiro, calcule a posição da cabeça e a verdadeira posição da Lua na data desejada. Em seguida, subtraia a posição da cabeça da verdadeira posição da Lua. O restante é chamado de “curso da latitude”. Se o curso da latitude estiver entre um grau e cento e oitenta graus, a latitude da Lua é ao norte. Se o curso da latitude for superior a cento e oitenta graus, a latitude da Lua é ao sul. Se [o curso] for de cento e oitenta graus ou de trezentos e sessenta graus, a Lua não tem nenhuma latitude. Depois, determine o tamanho do ângulo do

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 170

Rambam: terça-feira

Capítulo 16

curso da latitude - ou seja, até que ponto a Lua está inclinada para o norte ou para o sul. Este resultado é chamado de latitude sul da Lua ou [latitude] norte como explicado.

‫ וְ הּוא ַה ְנִק ָרא ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬.‫לַ צָ פֹון אֹו לַ ָדרֹום‬ :‫רֹומי אֹו ַהצְ פֹונִ י כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬ ִ ‫ַה ְד‬

11 Qual é o tamanho do ângulo do curso da latitude

‫ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫יא וְ כַ ָמה ִהיא ְמנַ ת ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב‬ ‫ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב עֶ ֶשר ַמעֲ לֹות ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו נ''ב‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ַהזֶ ה כ' ַמעֲ לֹות‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ַמעֲ לָ ה ַא ַחת ּומ''ג ֲחלָ ִקים‬ '‫יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ל' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ְש ֵתי ַמעֲ לֹות וְ ל‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול מ' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול‬.‫ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ י''ג ֲחלָ ִקים‬ .‫נ' ַמעֲ לֹות ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ נ' ֲחלָ ִקים‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ס' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ַא ְר ַבע ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול ע' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו‬.‫וְ כ' ֲחלָ ִקים‬ '‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול פ‬.‫ד' ַמעֲ לֹות ּומ''ב ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ד' ַמעֲ לֹות וְ נ''ה ֲחלָ ִקים‬ :‫ַה ַמ ְסלּול צ' ִת ְהיֶ ה ְמנָ תֹו ה' ַמעֲ לֹות‬

12 Se [o curso da latitude] tiver unidades e dezenas,

‫יב וְ ִאם יִ ְהיּו ֲא ָח ִדים עִ ם ָהעֲ ָשרֹות ִת ַקח‬ ‫ָה ָראּוי לָ ֶהם לְ ִפי ַהיֶ ֶתר ֶש ֵבין ְש ֵתי ַה ָמנֹות כְ מֹו‬ .‫ֶשעָ ִש ָית ְב ַמ ְסלּול ַה ֶש ֶמׁש ְּוב ַמ ְסלּול ַהיָ ֵר ַח‬ .‫ ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב נ''ג ַמעֲ לֹות‬.‫כֵ יצַ ד‬ ‫ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ִאּלּו ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול נ' ָהיְ ָתה ְמנָ תֹו‬ ‫ וְ ִאּלּו ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול‬.‫ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ נ' ֲחלָ ִקים‬ ‫ נִ ְמצָ א‬.‫ס' ָהיְ ָתה ְמנָ תֹו ד' ַמעֲ לֹות וְ כ' ֲחלָ ִקים‬ ‫ַהיֶ ֶתר ֵבין ְש ֵתי ַה ָמנֹות ל' ֲחלָ ִקים ג' ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א לְ ִפי ֶח ְשּבֹון ַמ ְסלּול זֶ ה‬.‫לְ כָ ל ַמעֲ לָ ה‬ ‫ וְ עַ ל‬.‫ֶשהּוא נ''ג ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ נ''ט ֲחלָ ִקים‬ :‫ּומנְ יָ ן‬ ִ ‫ֶד ֶרְך זֹו ַתעֲ ֶשה ְבכָ ל ִמנְ יָ ן‬

13 Uma vez que você conhece os ângulos para todos

‫יג ֵמ ַא ַחר ֶש ֵת ַדע ְמנָ תֹו ֶשל ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב עַ ד‬ ‫ ֵת ַדע ָמנֹות ֶשל כָ ל ִמנְ יְ נֹות‬.‫הֹודעְ נּוָך‬ ַ ‫צ' כְ מֹו ֶש‬ ‫ ֶש ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמ ְסלּול יֶ ֶתר עַ ל צ' עַ ד‬.‫ַה ַמ ְסלּול‬ ‫ק''פ ִתגְ ַרע ַה ַמ ְסלּול ִמק''פ וְ ַהנִ ְש ָאר ֵת ַדע ּבֹו‬ :‫ַה ָמנָ ה‬

[ACL]? Se o curso da latitude for de dez graus, seu ângulo será de cinquenta e dois minutos. Se o curso for de vinte graus, seu ângulo será de um grau e quarenta e três minutos. Se o curso for de trinta graus, seu ângulo será de dois graus e trinta minutos. Se o curso for de quarenta graus, seu ângulo será de três graus e treze minutos. Se o curso for de cinquenta graus, seu ângulo será de três graus e cinquenta minutos. Se o curso for de sessenta graus, seu ângulo será de quatro graus e vinte minutos. Se o curso for de setenta graus, seu ângulo será de quatro graus e quarenta e dois minutos. Se o curso for de oitenta graus, seu ângulo será de quatro graus e cinquenta e cinco minutos. Se o curso for de noventa graus, seu ângulo será de cinco graus. você deve [calcular o aumento médio por grau e adicionar a quantidade proporcional à figura inferior], como foi feito em relação ao curso do Sol e ao curso da Lua. Como assim? Quando o curso da latitude é de cinquenta e três graus, [o tamanho do ângulo deve ser determinado da seguinte forma]. Já foi estabelecido que quando o curso é de cinquenta graus, seu ângulo é de três graus e cinquenta minutos. Quando o curso é de sessenta graus, seu ângulo é de quatro graus e vinte minutos. Portanto, há uma diferença de trinta minutos entre eles, três minutos para cada grau. Assim, [quando] calcular o ângulo para um curso de cinquenta e três graus, [o resultado] será de três graus e cinquenta e nove minutos. Um processo semelhante deve ser seguido em relação a todas as outras figuras [valores da tabela]. os valores do curso da latitude até noventa graus, como foi mencionado, você será capaz de saber o ângulo para todos os valores possíveis do curso. Caso o curso estiver entre noventa e cento e oitenta graus, subtraia o curso a partir de cento e oitenta e encontre o ângulo para o restante.

171 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 16

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

14 Da mesma forma, se o curso estiver entre cento

‫ וְ הּוא‬.‫יד וְ זֶ ה הּוא ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ִב ְת ִחלַ ת לַ יִ ל זֶ ה‬ ‫ וְ כֵ ן ִאם‬.‫רֹומי ֶש ֲה ֵרי ַה ַמ ְסלּול יֶ ֶתר עַ ל ק''פ‬ ִ ‫ְד‬ ‫ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול יֶ ֶתר ִמק''פ עַ ד ר''ע ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו‬ :‫ק''פ וְ ַהנִ ְש ָאר ֵת ַדע ּבֹו ַה ָמנָ ה‬

15 Da mesma forma, se o curso estiver entre

.‫טו וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול יֶ ֶתר עַ ל ר''ע עַ ד ש''ס‬ :‫ִתגְ ַרע אֹותֹו ִמש''ס וְ ַהנִ ְש ָאר ֵת ַדע ּבֹו ַה ָמנָ ה‬

16 Como assim? Se o curso for de cento e cinquenta

‫ ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול ק''נ ִתגְ ַרע אֹותֹו‬.‫טז כֵ יצַ ד‬ ‫ֹלשים‬ ִ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ְמנַ ת ְש‬.'‫ִמק''פ נִ ְש ָאר ל‬ ‫ֹלשים ֲחלָ ִקים וְ כָ ְך ִת ְהיֶ ה ְמנַ ת‬ ִ ‫ּוש‬ ְ ‫ְש ֵתי ַמעֲ לֹות‬ :‫ֹלשים ֲחלָ ִקים‬ ִ ‫ּוש‬ ְ ‫ק''נ ְש ֵתי ַמ ֲעלֹות‬

17 Se o curso for duzentos graus, subtraia cento e

‫ ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו ק''פ‬.'‫יז ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול ר‬ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ְמנַ ת כ' ִהיא ַמעֲ לָ ה‬.'‫יִ ָש ֵאר כ‬ '‫ וְ כֵ ן ִאם ִת ְהיֶ ה ְמנַ ת ר‬.‫ַא ַחת ּומ''ג ֲחלָ ִקים‬ :‫ִת ְהיֶ ה ַמעֲ לָ ה ַא ַחת ּומ''ג ֲחלָ ִקים‬

18 Se o curso for trezentos graus, subtraia trezentos

‫יח ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ַה ַמ ְסלּול ש' ִתגְ ַרע אֹותֹו‬ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ְמנַ ת ִש ִשים‬.'‫ִמש''ס נִ ְש ַאר ס‬ ‫ וְ כָ ְך ִהיא ְמנַ ת‬.‫ַא ְר ַבע ַמעֲ לֹות וְ כ' ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ עַ ל ֶד ֶרְך זֹו ְבכָ ל‬.‫ש' ד' ַמעֲ לֹות וְ כ' ֲחלָ ִקים‬ :‫ַה ִמנְ יָ נֹות‬

19 [O procedimento a seguir deve ser aplicado] se

‫יט ֲה ֵרי ֶש ָרצִ ינּו לֵ ַידע ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח כַ ָמה הּוא‬ ‫רֹומי ִב ְת ִחלַ ת‬ ִ ‫רּוח הּוא ִאם צְ פֹונִ י אֹו ְד‬ ַ ‫ְּוב ֵאיזֹו‬ .‫לֵ יל עֶ ֶרב ַש ָבת ֵשנִ י לְ ח ֶֹדׁש ִאיָ ר ִמ ָשנָ ה זֹו‬ ‫ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ָהיָ ה ְבלַ יִ ל‬ .‫זֶ ה ְבי''ח ַמעֲ לֹות וְ ל''ו ֲחלָ ִקים ִמ ַמזַ ל ׁשֹור‬ ‫אֹותּה‬ ָ ‫ּומקֹום ָהרֹאׁש ָהיָ ה ְב‬ ְ .‫ִס ָימנֹו י''ח ל''ו‬ .‫ָהעֵ ת ְבכ''ז ַמעֲ לֹות וְ ל' ֲחלָ ִקים ִמ ַמזַ ל ְבתּולָ ה‬ ‫ ִתגְ ַרע ְמקֹום ָהרֹאׁש ִמ ְמקֹום‬.‫ִס ָימנֹו כז''ל‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ַמ ְסלּול ָהר ַֹחב רל''א ַמעֲ לֹות‬.‫ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ לְ ִפי ֶש ֵאין ַמ ְשגִ ִיחין‬.'‫ ִס ָימנֹו רל''א ו‬.‫ו' ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ נִ ְמצֵ את ַה ָמנָ ה‬.‫עַ ל ַה ֲחלָ ִקים ְבכָ ל ַה ַמ ְסלּול‬

e oitenta e duzentos e setenta graus, subtraia cento e oitenta [do curso] e encontre o ângulo para o restante.

duzentos e setenta e trezentos e sessenta graus, subtraia [o curso] a partir de trinta e encontre o ângulo para o restante.

graus, subtraia cento e cinquenta de cento e oitenta, deixando um saldo de trinta. Como mencionado anteriormente, o ângulo [de um curso] de trinta [graus] será de dois graus e trinta minutos. Assim, o ângulo [de um curso] de cento e cinquenta [graus] também será de dois graus e trinta minutos. oitenta de duzentos, deixando vinte. Como mencionado anteriormente, o ângulo [de um curso] de vinte [graus] será de um grau e quarenta e três minutos. Assim, o ângulo [de um curso] de duzentos [graus] também será de um grau e quarenta e três minutos. de trezentos e sessenta, deixando sessenta. Como mencionado anteriormente, o ângulo [de um curso] de sessenta [graus] será de quatro graus e vinte minutos. Assim, o ângulo [de um curso] de trezentos [graus] também será de quatro graus e vinte minutos. Um processo semelhante deve ser seguido em relação a todos os outros valores. alguém desejar saber a latitude da Lua e se ela se encontra ao norte ou ao sul no início da noite de sexta-feira, 2 de Iyar deste ano: já foi estabelecido que a verdadeira posição da Lua nesta noite é de dezoito graus e trinta e seis minutos dentro da constelação de Touro, em símbolos: 18° 36”. [Da mesma forma, foi estabelecido que] a posição da cabeça naquele momento é de vinte e sete graus e trinta minutos dentro da constelação de Virgem, em símbolos: 27° 30’. [Para chegar à latitude], você deve subtrair a posição da cabeça da posição da Lua, deixando um curso da latitude de duzentos e trinta e um graus e seis minutos, em símbolos: 231° 6’. [Como mencionado,] Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 172

Rambam: quarta-feira

as atas não têm nenhuma consequência [validade] em relação ao curso. Portanto, de acordo com os princípios explicados neste capítulo, o ângulo deste curso será de três graus e cinquenta e três minutos. Esta é a latitude da Lua no início desta noite. É ao sul, pois o curso é maior que cento e oitenta graus.

Quarta-feira, 20 de janeiro

Capítulo 17

Capítulo 17

‫ֶשל ַמ ְסלּול זֶ ה ַב ְד ָרכִ ים ֶש ֵב ַא ְרנּו ְב ֶפ ֶרק זֶ ה‬ ‫ וְ זֶ הּו ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬.‫ָׁשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ נ''ג ֲחלָ ִקים‬ ‫רֹומי ֶש ֲה ֵרי ַה ַמ ְסלּול‬ ִ ‫ וְ הּוא ְד‬.‫ִב ְת ִחלַ ת לַ יִ ל זֶ ה‬ :‫יֶ ֶתר עַ ל ק''פ‬

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬

‫ֶפּ ֶרק י״ז‬

1 Todos os princípios que explicamos acima foram

‫א כָ ל ַה ְד ָב ִרים ֶש ִה ְק ַד ְמנּו כְ ֵדי ֶשיִ ְהיּו עֲ ִת ִידים‬ ‫ ּוכְ ֶש ִת ְרצֶ ה לָ ַדעַ ת‬.‫ּומּוכָ נִ ים לִ ִידיעת ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫זֹאת ַת ְת ִחיל וְ ַת ְחשֹב וְ תֹוצִ יא ְמקֹום ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ּומקֹום ָהרֹאׁש‬ ְ ‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬ ְ ‫ָה ֲא ִמ ִתי‬ ‫ וְ ִתגְ ַרע ְמקֹום ַה ֶש ֶמׁש ָה ֲא ִמ ִתי‬.‫לִ ְשעַ ת ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫ִמ ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי וְ ַהנִ ְש ָאר הּוא ַה ְנִק ָרא‬ :‫א ֶֹרְך ִראׁשֹון‬

2 Depois de ter determinado a posição da cabeça e

‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח‬ ְ ‫ּומ ַא ַחר ֶש ֵת ַדע ְמקֹום ָהרֹאׁש‬ ֵ ‫ב‬ ‫ וְ ִאם הּוא ר ַֹחב‬.‫ֵת ַדע ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח כַ ָמה הּוא‬ .‫רֹומי וְ הּוא ַה ְנִק ָרא ר ַֹחב ִראׁשֹון‬ ִ ‫צְ פֹונִ י אֹו ְד‬ ‫וְ ִהזָ ֵהר ָבא ֶֹרְך ַהזֶ ה ָה ִראׁשֹון ָּובר ַֹחב ָה ִראׁשֹון‬ :‫וְ יִ ְהיּו ְשנֵ ֶיהם מּוכָ נִ ים לְ ָך‬

3 Considere a primeira longitude: se a figura em que

‫ג וְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְבא ֶֹרְך זֶ ה ָה ִראׁשֹון ָּובר ַֹחב ַהזֶ ה‬ ‫ ִאם יֵ צֵ א לְ ָך ֵת ַשע ַמעֲ לֹות ְב ָשוֶ ה אֹו‬.‫ָה ִראׁשֹון‬ ‫ ֵת ַדע ְבוַ ַדאי ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר לְ עֹולָ ם ֶשיֵ ָר ֶאה‬.‫ָפחֹות‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ְבאֹותֹו ַהלַ יְ לָ ה ְבכָ ל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל וְ ֵאין ַא ָתה‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון‬.‫צָ ִריְך ֶח ְשּבֹון ַא ֵחר‬ ‫יֶ ֶתר עַ ל ט''ו ַמעֲ לֹות ֵת ַדע ְבוַ ַדאי ֶש ַהיָ ֵר ַח יֵ ָר ֶאה‬ .‫ְבכָ ל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל וְ ֵאין ַא ָתה צָ ִריְך לְ ֶח ְשּבֹון ַא ֵחר‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון מ''ט ַמעֲ לֹות וְ עַ ד ט''ו‬ ‫ִתצְ ָט ֵרְך לִ ְדרׁש וְ לַ ֲחקֹר ְב ֶח ְשּבֹונֹות ָה ְר ִאיָ ה עַ ד‬ :‫ֶש ֵת ַדע ִאם יֵ ָר ֶאה אֹו ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

4 Quando se aplica o acima? Quando a verdadeira

‫מּורים ְב ֶש ָהיָ ה ְמקֹום‬ ִ ‫ד ַב ֶמה ְד ָב ִרים ֲא‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל גְ ִדי עַ ד סֹוף‬ ‫ ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח‬.‫אֹומים‬ ִ ‫ַמזַ ל ְת‬

destinados para que você esteja pronto e preparado para saber [como] ver [a Lua]. Quando se deseja saber [como ver a Lua em determinada noite], calcule a verdadeira posição do Sol, a verdadeira posição da Lua, e a posição da cabeça [da órbita da Lua] para o momento do avistamento [da Lua]. Depois, subtraia a posição do Sol da posição da Lua. O restante é chamado de a primeira longitude [comprimento]. a posição da Lua, você será capaz de determinar a latitude da Lua e se esta latitude se encontra ao norte ou ao sul. Esta figura é chamada de a primeira latitude. Tenha cuidado com relação [a essas duas grandezas:] a primeira longitude e a primeira latitude, para tê-las à mão [para cálculos posteriores]. você chega for igual a nove graus ou menos, saiba que será definitivamente impossível para a Lua ser avistada [observada] naquela noite em toda Erets Yisrael e nenhum outro cálculo é necessário. Se a primeira longitude for superior a quinze graus, saiba que a Lua será definitivamente avistada [observada] em toda Erets Yisrael; nenhum outro cálculo sendo necessário. Se a primeira longitude estiver entre nove e quinze graus, será necessário que você faça mais cálculos para saber se a Lua será avistada [observada] ou não. posição da Lua estiver localizada [na área] entre o início da constelação de Capricórnio e o fim da 173 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 17

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

constelação de Gêmeos. Se, no entanto, a posição da Lua [estiver localizada] entre o início da constelação de Câncer e o fim da constelação de Sagitário, e a primeira longitude for de dez graus ou menos, saibam que será definitivamente impossível para a Lua ser avistada [observada] naquela noite em toda Erets Yisrael e nenhum outro cálculo é necessário. Se a primeira longitude for de mais de vinte e quatro graus, saiba que a Lua será definitivamente avistada [observada] em Erets Yisrael e nenhum outro cálculo é necessário. Se a primeira longitude estiver entre dez e vinte e quatro graus, será necessário fazer mais cálculos para saber se a Lua será ou não avistada [observada].

‫ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ַס ְר ָטן עַ ד סֹוף ַמזַ ל ֶק ֶשת וְ יִ ְהיֶ ה‬ ‫ ֵת ַדע‬.‫א ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון עֶ ֶשר ַמעֲ לֹות אֹו ָפחֹות‬ ‫ֶש ֵאין ַהיָ ֵר ַח נִ ְר ֶאה כְ לָ ל ְבאֹותֹו ַהלַ יְ לָ ה ְבכָ ל‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון יֶ ֶתר עַ ל‬.‫ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ .‫כ''ד ַמ ֲעלֹות וַ ַדאי יֵ ָר ֶאה ְבכָ ל גְ בּול יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון ֵמעֶ ֶשר ַמעֲ לֹות‬ ‫עַ ד עֶ ְש ִרים וְ ַא ְר ַבע ִתצְ ָט ֵרְך לִ ְדרׁש וְ לַ ֲחקֹר‬ :‫ְב ֶח ְשּבֹונֹות ָה ְר ִאיָ ה ִאם יֵ ָר ֶאה אֹו ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

5 Estes são os cálculos [adicionais] [necessários

‫ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּור ֵאה‬.‫ה וְ ֵאּלּו ֵהן ֶח ְשּבֹונֹות ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ָטלֶ ה‬.‫ַהיָ ֵר ַח ְב ֵאיזֶ ה ַמזָ ל הּוא‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון נ''ט ֲחלָ ִקים‬ .‫יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ׁשֹור ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך ַמעֲ לָ ה ַא ַחת‬ ‫אֹומים ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך‬ ִ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ְת‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ַס ְר ָטן ִתגְ ַרע‬.‫נ''ח ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ִמן ָהא ֶֹרְך (מ''ג) [נ''ב] ֲחלָ ִקים‬ .‫ְב ַמזַ ל ַא ְריֵ ה ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך מ''ג ֲחלָ ִקים‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ְבתּולָ ה ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך ל''ז‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם ִתגְ ַרע ִמן‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ַע ְק ָרב‬.‫ָהא ֶֹרְך ל''ד ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל‬.‫ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך ל''ד ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ֶק ֶשת ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך ל''ו ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ְב ַמזַ ל גְ ִדי ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך מ''ד ֲחלָ ִקים‬ .‫יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ְדלִ י ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך נ''ג ֲחלָ ִקים‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ָדגִ ים ִתגְ ַרע ִמן ָהא ֶֹרְך נ''ח‬ ‫ וְ ַהנִ ְש ָאר ִמן ָהא ֶֹרְך ַא ַחר ֶש ִתגְ ַרע‬.‫ֲחלָ ִקים‬ :‫ִמ ֶמּנּו ֵאּלּו ַה ֲחלָ ִקים הּוא ַה ְנִק ָרא א ֶֹרְך ֵשנִ י‬

6 Por que esses minutos estão subtraídos? Porque

‫ לְ ִפי ֶש ְמקֹום‬.‫ּגֹורעִ ין ֲחלָ ִקים ֵאּלּו‬ ְ ‫ו וְ לָ ָמה‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ֵאינֹו ַה ָמקֹום ֶשיֵ ָר ֶאה ּבֹו ֶאלָ א‬ ‫ וְ הּוא ַה ְנִק ָרא‬.‫ִשּנּוי יֵ ׁש ֵבינֵ ֶיהם ָבא ֶֹרְך ָּובר ַֹחב‬ ‫ וְ ִשּנּוי ַמ ְר ֵאה ָהא ֶֹרְך ִב ְשעַ ת‬.‫ִשּנּוי ַה ַמ ְר ֶאה‬ ‫ּגֹורעִ ין אֹותֹו ִמן ָהא ֶֹרְך כְ מֹו‬ ְ ‫ָה ְר ִאיָ ה לְ עֹולָ ם‬ :‫ֶש ָא ַמ ְרנּו‬

para determinar] o avistamento da Lua: Considere a constelação em que a Lua se encontra localizada. Se for à constelação de Áries, subtraia cinquenta e nove minutos da primeira longitude. Se for à constelação de Touro, subtraia um grau da longitude. Se for à constelação de Gêmeos, subtraia cinquenta e oito minutos da longitude. Se for à constelação de Câncer, subtraia cinquenta e dois minutos da longitude. Se for à constelação de Leão, subtraia quarenta e três minutos da longitude. Se for à constelação de Virgem, subtraia trinta e sete minutos da longitude. Se for à constelação de Balança, subtraia trinta e quatro minutos da longitude. Se for à constelação de Escorpião, subtraia trinta e quatro minutos da longitude. Se for à constelação de Sagitário, subtraia trinta e seis minutos da longitude. Se for à constelação de Capricórnio, subtraia quarenta e quatro minutos da longitude. Se for à constelação de Aquário, subtraia cinquenta e três minutos da longitude. Se for à constelação de Peixes, subtraia cinquenta e oito minutos da longitude. O restante após esses minutos serem subtraídos da longitude é chamado de segunda longitude. a verdadeira posição da Lua não é o lugar onde a Lua será realmente avistada [observada] [no céu]. Em vez disso, há uma [pequena] diferença tanto na longitude quanto na latitude. Essa [diferença] é chamada de ajuste de avistamento. O ajuste de avistamento para a longitude da Lua na hora do avistamento da Lua deve ser sempre subtraído da longitude, como explicamos.

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 174

Rambam: quarta-feira

Capítulo 17

7 [Este último ponto não é necessariamente

‫ ִאם ָהיָ ה ר ַֹחב‬.‫ז ֲא ָבל ִשּנּוי ַמ ְר ֵאה ָהר ַֹחב‬ ‫ּגֹורעִ ין ֲחלָ ִקים ֶשל ִשּנּוי ַמ ְר ֵאה‬ ְ ‫ַהיָ ֵר ַח צְ פֹונִ י‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ר ַֹחב‬.‫ָהר ַֹחב ִמן ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון‬ ‫מֹוס ִיפין ַה ֲחלָ ִקים ֶשל ִשּנּוי‬ ִ ‫רֹומי‬ ִ ‫ַהיָ ֵר ַח ַה ְד‬ ‫ּומה‬ ַ .‫ַמ ְר ֵאה ָהר ַֹחב עַ ל ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון‬ ‫ּמֹוס ִיפין עָ לָ יו‬ ִ ‫ֶשיִ ְהיֶ ה ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון ַא ַחר ֶש‬ ‫אֹותם ַה ֲחלָ ִקים הּוא ַה ְנִק ָרא‬ ָ ‫ּגֹורעִ ין ִמ ֶמּנּו‬ ְ ‫אֹו‬ :‫ר ַֹחב ֵשנִ י‬

8 Quantos minutos são adicionados ou subtraídos? Se

‫ּגֹורעִ ין‬ ְ ‫ּמֹוס ִיפין אֹו‬ ִ ‫ח וְ כַ ָמה ֵהם ַה ֲחלָ ִקים ֶש‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ְב ַמזַ ל ָטלֶ ה ִת ְשעָ ה‬.‫אֹותן‬ ָ ‫ וְ ִאם‬.‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ׁשֹור י' ֲחלָ ִקים‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫אֹומים ט''ז ֲחלָ ִקים‬ ִ ‫יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ְת‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל‬.‫ְב ַמזַ ל ַס ְר ָטן כ''ז ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ְבתּולָ ה‬.‫ַא ְריֵ ה ל''ח ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם מ''ו‬.‫מ''ד ֲחלָ ִקים‬ .‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל עַ ְק ָרב מ''ה ֲחלָ ִקים‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם‬.‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ֶק ֶשת מ''ד ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל‬.‫יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל גְ ִדי ל''ו ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל‬.‫ְדלִ י (כ''ד) [כ''ז] ֲחלָ ִקים‬ :‫ָדגִ ים י''ב ֲחלָ ִקים‬

9 Uma vez que você sabe o [número de] minutos

‫אֹותן ִמן‬ ָ ‫ט ֵמ ַא ַחר ֶש ֵת ַדע ֲחלָ ִקים ֵאּלּו ִתגְ ַרע‬ ‫אֹותן עָ לָ יו כְ מֹו‬ ָ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון אֹו‬ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת‬.‫הֹודעְ נּוָך וְ יֵ צֵ א לְ ָך ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י‬ ַ ‫ֶש‬ ‫ וְ ֵת ַדע כַ ָמה ַמעֲ לֹות‬.‫רֹומי‬ ִ ‫ִאם הּוא צְ פֹונִ י אֹו ְד‬ ‫וְ כַ ָמה ֲחלָ ִקים נַ עֲ ָשה זֶ ה ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י וְ ָתכִ ין‬ :‫אֹותֹו לְ ָפנֶ יָך וְ יִ ְהיֶ ה עָ ִתיד‬

10 Depois, reserva-se a mesma [para uso posterior

‫י וְ ַא ַחר כָ ְך ַת ֲחזֹר וְ ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ַהזֶ ה‬ .‫ ִמ ְפנֵ י ֶש ַהיָ ֵר ַח נָ לֹוז ְמעַ ט ְב ַמעְ גָ לֹו‬.‫ִמ ְקצָ תֹו‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫וְ כַ ָמה הּוא ַה ִמ ְקצָ ת ֶש ִת ַקח ִמ ֶמּנּו‬ ‫ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ָטלֶ ה עַ ד כ' ַמעֲ לֹות‬ ‫ אֹו ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם עַ ד כ' ַמעֲ לֹות‬.‫ִמ ֶמּנּו‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְשנֵ י ֲח ִמ ָשיו‬.‫ִמ ֶמּנּו‬ ‫יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ִמכ' ִמ ַמזַ ל ָטלֶ ה עַ ד י' ַמעֲ לֹות‬ '‫ִמ ַמזַ ל ׁשֹור אֹו ִמכ' ִמ ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם עַ ד י‬ ‫ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל ַע ְק ָרב ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ֵמעֶ ֶשר ַמעֲ לֹות‬.‫ישיתֹו‬ ִ ִ‫ְשל‬

verdadeiro,] por outro lado, no que diz respeito ao ajuste de avistamento para a latitude da Lua. Se a latitude da Lua for ao norte, subtraímos os minutos do ajuste de avistamento para a latitude da Lua a partir da primeira latitude da Lua. Se, no entanto, a latitude da Lua for ao sul, adicionamos os minutos do ajuste de avistamento para a latitude da Lua à primeira latitude da Lua. O resultado após a adição ou subtração desses minutos ou a partir da primeira latitude [da Lua] é chamado de a segunda latitude. a Lua estiver na constelação de Áries, nove minutos. Se estiver na constelação de Touro, dez minutos. Se estiver na constelação de Gêmeos, dezesseis minutos. Se estiver na constelação de Câncer, vinte e sete minutos. Se estiver na constelação de Leão, trinta e oito minutos. Se estiver na constelação de Virgem, quarenta e quatro minutos. Se estiver na constelação de Libra [Balança], quarenta e seis minutos. Se estiver na constelação de Escorpião, quarenta e cinco minutos. Se estiver na constelação de Sagitário, quarenta e quatro minutos. Se estiver na constelação de Capricórnio, trinta e seis minutos. Se estiver na constelação de Aquário, vinte e sete minutos. Se estiver na constelação de Peixes, doze minutos. [para o ajuste] em cada constelação, adicioná-los à ou subtraí-los da primeira latitude, como foi explicado para chegar à segunda latitude. Você já sabe se será norte ou sul, e você saberá o número de graus e minutos desta segunda latitude. Prepare essa figura [grandeza] e a tenha em mãos. de subtração ou adição] de uma parte desta segunda latitude, porque a Lua flutua ligeiramente em sua órbita. Qual é o tamanho da porção que se deve separar? [Isso depende da posição da Lua na esfera celeste]. Se a Lua estiver localizada entre o início da constelação de Áries e seu vigésimo grau - e da mesma forma, [quando a Lua estiver localizada] entre o início da constelação de Libra [Balança] e seu vigésimo grau - separe dois quintos da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo grau da constelação de Áries e o décimo grau da

175 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 17

constelação de Touro - e da mesma forma, [quando a Lua estiver localizada] entre o vigésimo grau da constelação de Libra [Balança] e o décimo grau da constelação de Escorpião - separe um terço da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o décimo grau da constelação de Touro e seu vigésimo grau - e da mesma forma, [quando a Lua estiver localizada] entre o décimo grau da constelação de Escorpião e seu vigésimo grau - separe um quarto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo grau da constelação de Touro e o seu fim - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o vigésimo grau da constelação de Escorpião e seu fim - separe um quinto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o início da constelação de Gêmeos e seu décimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o início da constelação de Sagitário e seu décimo grau - separe um sexto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o décimo grau da constelação de Gêmeos e seu vigésimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o décimo grau da constelação de Sagitário e seu vigésimo grau - separe um décimo da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo grau da constelação de Gêmeos e seu vigésimo quinto grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o vigésimo grau da constelação de Sagitário e seu vigésimo quinto grau - separe um vigésimo quarto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo quinto grau da constelação de Gêmeos e o quinto grau da constelação de Câncer - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o vigésimo quinto grau da constelação de Sagitário e o quinto grau da constelação de Capricórnio - não faça nenhuma separação, porque neste momento a Lua não flutua em nada de sua órbita. Se a Lua estiver localizada entre o quinto grau da constelação de Câncer e seu décimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o quinto grau da constelação de Capricórnio e seu décimo grau - separe um vigésimo quarto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o décimo grau da constelação de Câncer e seu vigésimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o décimo grau da constelação de Capricórnio e seu vigésimo grau - separe um décimo da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo grau da constelação de Câncer e seu fim e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre Tradução: R. Yacov Nurkin

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

‫ִמ ַמזַ ל ׁשֹור עַ ד כ' ִמ ֶמּנּו אֹו ֵמעֶ ֶשר ַמעֲ לֹות‬ ‫ִמ ַמזַ ל עַ ְק ָרב עַ ד כ' ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ִמכ' ַמעֲ לֹות‬.‫ַה ֵשנִ י ְר ִביעִ יתֹו‬ ‫ִמ ַמזַ ל ׁשֹור עַ ד סֹופֹו אֹו ִמכ' ִמ ַמזַ ל עַ ְק ָרב עַ ד‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ישיתֹו‬ ִ ‫סֹופֹו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ֲח ִמ‬ ‫אֹומים עַ ד עֶ ֶשר‬ ִ ‫יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ְת‬ ‫ַמעֲ לֹות ִמ ֶמּנּו אֹו ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ֶק ֶשת עַ ד עֶ ֶשר‬ .‫ַמעֲ לֹות ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְשתּותֹו‬ ‫אֹומים‬ ִ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ִמי' ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל ְת‬ '‫וְ עַ ד כ' ִמ ֶמּנּו אֹו ֵמעֶ ֶשר ִמ ַמזַ ל ֶק ֶשת עַ ד כ‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ֲחצִ י ְשתּותֹו‬ ‫אֹומים עַ ד‬ ִ ‫יִ ְהיֶ ה ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ִמכ' ִמ ַמזַ ל ְת‬ ‫כ''ה ִמ ֶמּנּו אֹו ִמכ' ִמ ַמזַ ל ֶק ֶשת עַ ד כ''ה ִמ ֶמּנּו‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְר ִביעַ ְשתּותֹו‬ ‫אֹומים עַ ד‬ ִ ‫יִ ְהיֶ ה ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ִמכ''ה ִמ ַמזַ ל ְת‬ ‫ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל ַס ְר ָטן אֹו ִמכ''ה ִמ ַמזַ ל‬ ‫ֶק ֶשת עַ ד ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל גְ ִדי ל ֹא ִת ַקח‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫ לְ ִפי ֶש ֵאין כָ אן נְ לִ יזַ ת ַמעְ גָ ל‬.‫כְ לּום‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ֵמ ָח ֵמׁש ִמ ַמזַ ל ַס ְר ָטן עַ ד עֶ ֶשר ִמ ֶמּנּו אֹו‬ ‫ֵמ ָח ֵמׁש ִמ ַמזַ ל גְ ִדי עַ ד עֶ ֶשר ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמן‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְמקֹום‬.‫ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְר ִביעַ ְשתּותֹו‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ִמי' ִמ ַמזַ ל ַס ְר ָטן עַ ד כ' ִמ ֶמּנּו אֹו ֵמעֶ ֶשר‬ ‫ִמ ַמזַ ל גְ ִדי עַ ד עֶ ְש ִרים ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב‬ '‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ִמכ‬.‫ַה ֵשנִ י ֲחצִ י ְשתּותֹו‬ ‫ִמ ַמזַ ל ַס ְר ָטן עַ ד סֹופֹו אֹו ִמכ' ִמ ַמזַ ל גְ ִדי עַ ד‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה‬.‫סֹופֹו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְשתּותֹו‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ַא ְריֵ ה עַ ד עֶ ֶשר ַמעֲ לֹות‬ ‫ִמ ֶמּנּו אֹו ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ְדלִ י עַ ד עֶ ֶשר ַמעֲ לֹות‬ .‫ישיתֹו‬ ִ ‫ִמ ֶמּנּו ִת ַקח ִמ ֶמּנּו ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ֲח ִמ‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ִמי' ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל ַא ְריֵ ה עַ ד‬ ‫כ' ִמ ֶמּנּו אֹו ִמי' ִמ ַמזַ ל ְדלִ י עַ ד כ' ִמ ֶמּנּו ִת ַקח‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח‬.‫ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְר ִביעִ יתֹו‬ ‫ִמכ' ִמ ַמזַ ל ַא ְריֵ ה עַ ד עֶ ֶשר ִמ ַמזַ ל ְבתּולָ ה אֹו‬ ‫ִמכ' ִמ ַמזַ ל ְדלִ י עַ ד עֶ ֶשר ִמ ַמזַ ל ָדגִ ים ִת ַקח‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח‬.‫ישיתֹו‬ ִ ִ‫ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְשל‬ ‫ֵמעֶ ֶשר ִמ ַמזַ ל ְבתּולָ ה עַ ד סֹופֹו אֹו ִמי' ַמעֲ לֹות‬ ‫ִמ ַמזַ ל ָדגִ ים עַ ד סֹופֹו ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י‬ ‫ וְ זֹאת ַה ִמ ְקצָ ת ֶש ִת ַקח ִמן ָהר ַֹחב‬.‫ב' ֲח ִמ ָשיו‬ :‫ַה ֵשנִ י ִהיא ַה ְנִק ֵראת ַמעְ גַ ל ַהיָ ֵר ַח‬

17 a 23 de janeiro de 2021 | 176

Rambam: quarta-feira

Capítulo 17

o vigésimo grau da constelação de Capricórnio e seu fim - separe um sexto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o início da constelação de Leão e seu décimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o início da constelação do Aquário e seu décimo grau - separe um quinto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o décimo grau da constelação de Leão e seu vigésimo grau - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o décimo grau da constelação de Aquário e seu vigésimo grau - separe um quarto da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o vigésimo grau da constelação de Leão e o décimo grau da constelação de Virgem, e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o vigésimo grau da constelação de Aquário e o décimo grau da constelação de Peixes - separe um terço da segunda latitude. Se a Lua estiver localizada entre o décimo grau da constelação de Virgem e seu fim - e da mesma forma, [se a Lua estiver localizada] entre o décimo grau da constelação de Peixes e seu fim - separe dois quintos da segunda latitude. A parte que é separada da segunda latitude é chamada de circuito da Lua.

11 Depois, observe se a latitude da Lua é norte ou

‫יא וְ ַא ַחר כָ ְך ַת ֲחזֹר וְ ִת ְתּבֹונֵ ן ְבר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ ִאם ָהיָ ה‬.‫רֹומי‬ ִ ‫וְ ִת ְר ֶאה ִאם הּוא צְ פֹונִ י אֹו ְד‬ ‫צְ פֹונִ י ִתגְ ַרע ַמעְ גַ ל ַהיָ ֵר ַח ַהזֶ ה ִמן ָהא ֶֹרְך‬ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫רֹומי‬ ִ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ְד‬.‫ַה ֵשנִ י‬ ‫ ַב ֶמה ְד ָב ִרים‬.‫ַה ַמעְ גָ ל ַהזֶ ה עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י‬ ‫מּורים כְ ֶש ָהיָ ה ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל‬ ִ ‫ֲא‬ ‫ ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה‬.‫אֹומים‬ ִ ‫גְ ִדי עַ ד סֹוף ַמזַ ל ְת‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל ַס ְר ָטן עַ ד סֹוף ַמזַ ל ֶק ֶשת‬ ‫ ֶש ִאם יִ ְהיֶ ה ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬.‫יִ ְהיֶ ה ַה ָד ָבר ֵה ֶפְך‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ּתֹוסיף ַה ַמעְ גָ ל ַעל ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י‬ ִ ‫צְ פֹונִ י‬ ‫רֹומי ִתגְ ַרע ַה ַמעְ גָ ל ִמן‬ ִ ‫ָהיָ ה ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ְד‬ ‫ּומה ֶשיִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י ַא ַחר‬ ַ .‫ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י‬ ‫ּתֹוסיף עָ לָ יו אֹו ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו הּוא ַה ְנִק ָרא‬ ִ ‫ֶש‬ ‫ וְ ַדע ֶש ִאם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָשם נְ לִ יזַ ת‬.‫ישי‬ ִ ִ‫א ֶֹרְך ַה ְשל‬ ‫ַמעְ גָ ל וְ ל ֹא נָ ַתן ַה ֶח ְשּבֹון לָ ַק ַחת ִמן ָהר ַֹחב‬ ‫ יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י עַ צְ מֹו הּוא‬.‫ַה ֵשנִ י כְ לּום‬ :‫ישי ְבל ֹא ָפחֹות ְּובל ֹא יֶ ֶתר‬ ִ ִ‫ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬

12 Depois, se observa a constelação em que a

‫ישי‬ ִ ִ‫יב וְ ַא ַחר כָ ְך ַת ֲחזֹר וְ ִת ְר ֶאה ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ‫ַהזֶ ה וְ הּוא ַה ַמעֲ לֹות ֶש ֵבין ַהיָ ֵר ַח וְ ַה ֶש ֶמׁש‬

sul. Se for norte, subtraia [o ajuste chamado como] o circuito da Lua da segunda longitude. Se a longitude da Lua for sul, adicione o circuito da Lua à segunda longitude. Quando se aplica o acima? Quando a posição da Lua estiver localizada entre o início da constelação de Capricórnio e o fim da constelação de Gêmeos. Se, no entanto, a posição da Lua estiver localizada entre o início da constelação de Câncer e o fim da constelação de Sagitário, o oposto é verdadeiro: Se a latitude da Lua for norte, o circuito deve ser adicionado à segunda longitude, e se a latitude da Lua for sul, o circuito deve ser subtraído da segunda longitude. O resultado após as adições ou subtrações terem sido feitas com a segunda longitude é chamado de terceira longitude. Saiba que se não houver flutuação dentro do circuito, e não houver o que deva ser separado da segunda latitude, a segunda longitude também servirá como a terceira longitude, sem qualquer diminuição ou aumento. terceira longitude - ou seja: [o resultado alterado representando] a distância entre o Sol e a Lua -

177 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 17

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

se encontra localizada: Se estiver localizada na constelação de Peixes ou Áries, adicione um sexto [de seu comprimento] à terceira longitude. Se a [terceira] longitude estiver localizada na constelação de Aquário ou na constelação de Touro, adicione um quinto [de seu comprimento] à terceira longitude. Se a [terceira] longitude estiver localizada na constelação de Capricórnio ou na constelação de Gêmeos, adicione um sexto [de seu comprimento] à terceira longitude. Se a [terceira] longitude estiver localizada na constelação de Sagitário ou na constelação de Câncer, deixe a terceira longitude como estiver sem fazer qualquer adição ou subtração. Se a [terceira] longitude estiver localizada na constelação de Escorpião ou na constelação de Leão, subtraia um quinto [de seu comprimento] da terceira longitude. Se a [terceira] longitude está localizada na constelação de Libra [Balança] ou na constelação de Virgem, subtraia um terço [de seu comprimento] da terceira longitude. O valor resultante dessas subtrações ou adições à terceira longitude, ou de deixá-la sem ajuste, é chamado de a quarta longitude. [Depois, uma nova correção é necessária:] Retorne à primeira latitude, e reserve dois terços [de seu comprimento]. Isso é chamado de correção [resultante da latitude geográfica]. Considere que se a latitude da Lua for ao norte. Se assim for, adicione a correção [resultante da latitude geográfica] à quarta longitude. Se a latitude da Lua for ao sul, subtraia a correção [resultante da latitude geográfica] da quarta longitude. O número resultante dessas subtrações ou adições à quarta longitude é chamado como o arco de avistamento.

‫ ִאם יִ ְהיֶ ה ְב ַמזַ ל ָדגִ ים אֹו‬.‫ְב ֵאיזֶ ה ַמזָ ל הּוא‬ ‫ישי‬ ִ ִ‫ּתֹוסיף עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ִ .‫ְב ַמזַ ל ָטלֶ ה‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ְב ַמזַ ל ְדלִ י אֹו ְב ַמזַ ל‬.‫ְשתּותֹו‬ .‫ישיתֹו‬ ִ ‫ישי ֲח ִמ‬ ִ ִ‫ּתֹוסיף עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ִ .‫ׁשֹור‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ְב ַמזַ ל גְ ִדי אֹו ְב ַמזַ ל‬ .‫ישי ְשתּותֹו‬ ִ ִ‫ּתֹוסיף עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ִ .‫אֹומים‬ ִ ‫ְת‬ ‫וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ְב ַמזַ ל ֶק ֶשת אֹו ְב ַמזַ ל‬ ‫ישי כְ מֹות ֶשהּוא‬ ִ ִ‫ ָתנִ ַיח ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬.‫ַס ְר ָטן‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה‬.‫ּתֹוסיף עָ לָ יו וְ ל ֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו‬ ִ ‫וְ ל ֹא‬ ‫ ִתגְ ַרע ִמן‬.‫ָהא ֶֹרְך ְב ַמזַ ל עַ ְק ָרב אֹו ְב ַמזַ ל ַא ְריֵ ה‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך‬.‫ישיתֹו‬ ִ ‫ישי ֲח ִמ‬ ִ ִ‫ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ‫ ִתגְ ַרע ִמן‬.‫ְב ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם אֹו ְב ַמזַ ל ְבתּולָ ה‬ ‫ּומה ֶשיִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך‬ ַ .‫ישיתֹו‬ ִ ִ‫ישי ְשל‬ ִ ִ‫ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ‫ּתֹוסיף עָ לָ יו אֹו ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו‬ ִ ‫ישי ַא ַחר ֶש‬ ִ ִ‫ַה ְשל‬ ‫ הּוא ַה ְנִק ָרא‬.‫אֹו ָתנִ ַיח אֹותֹו כְ מֹות ֶשהּוא‬ ‫ וְ ַא ַחר כָ ְך ַת ֲחזֹר ֵאצֶ ל ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬.‫א ֶֹרְך ְר ִביעִ י‬ ‫ וְ זֶ ה הּוא‬.‫ישיו לְ עֹולָ ם‬ ָ ִ‫ָה ִראׁשֹון וְ ִת ַקח ְשנֵ י ְשל‬ ‫ וְ ִת ְתּבֹונֵ ן וְ ִת ְר ֶאה‬.‫ַה ְנִק ָרא ְמנַ ת ג ַֹבּה ַה ְמ ִדינָ ה‬ ‫ּתֹוסיף ְמנַ ת ג ַֹבּה‬ ִ .‫ִאם יִ ְהיֶ ה ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח צְ פֹונִ י‬ ‫ וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ר ַֹחב‬.‫ַה ְמ ִדינָ ה עַ ל ָהא ֶֹרְך ָה ְר ִביעִ י‬ ‫ ִתגְ ַרע ְמנַ ת ג ַֹבּה ַה ְמ ִדינָ ה ִמן‬.‫רֹומי‬ ִ ‫ַהיָ ֵר ַח ְד‬ ‫ּומה ֶשיִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ְר ִביעִ י‬ ַ .‫ָהא ֶֹרְך ָה ְר ִביעִ י‬ ‫ּמֹוס ִיפין עָ לָ יו הּוא‬ ִ ‫ּגֹורעִ ין ִמ ֶמּנּו אֹו ֶש‬ ְ ‫ַא ַחר ֶש‬ :‫ַה ְנִק ָרא ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה‬

13 O que está implícito? Por exemplo, vamos tentar

‫ ֲה ֵרי ֶש ָבאנּו לַ ְחקֹר ִאם יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח‬.‫יג כֵ יצַ ד‬ ‫ְבלֵ יל עֶ ֶרב ַש ָבת ֵשנִ י לְ ח ֶֹדׁש ִאיָ ר ִמ ָשנָ ה זֹו‬ ‫ ּתֹוצִ יא ְמקֹום ַה ֶש ֶמׁש ָה ֲא ִמ ִתי‬.‫אֹו ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי וְ ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח לְ ָשנָ ה‬ ְ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ְמקֹום ַה ֶש ֶמׁש‬.‫הֹודעְ נּוָך‬ ַ ‫זֹו כְ מֹו ֶש‬ .‫ָה ֲא ִמ ִתי ְבז' ַמעֲ לֹות וְ ט' ֲחלָ ִקים ִמ ַמזַ ל ׁשֹור‬ ‫ וְ יֵ צֵ א לְ ָך ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי‬.‫ִס ָימנֹו ז''ט‬ .‫ְבי''ח ַמעֲ לֹות וְ ל''ו ֲחלָ ִקים ִמ ַמזַ ל ׁשֹור‬ ‫רּוח‬ ַ ‫ וְ יֵ צֵ א לְ ָך ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ְב‬.‫ִס ָימנֹו י''ח ל''ו‬ ‫ ִס ָימנֹו נ''ג‬.‫ָדרֹום ָשֹלׁש ַמעֲ לֹות וְ נ''ג ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ ִתגְ ַרע ְמקֹום‬.‫ וְ זֶ ה הּוא ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון‬.'‫ג‬ ‫ַה ֶש ֶמׁש ִמ ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח יִ ָש ֵאר י''א ַמעֲ לֹות‬

determinar se será possível ou não ver a Lua na sexta-feira à noite, 2 de Iyar deste ano: Primeiro, é necessário determinar a verdadeira posição do Sol, a verdadeira posição da Lua e a latitude da Lua para este tempo de acordo com os métodos que foram divulgados [nos capítulos anteriores]. O resultado é que a verdadeira posição do Sol é de sete graus e nove minutos na constelação de Touro, em símbolos: 7° 9’. A verdadeira posição da Lua é dezoito graus e trinta e seis minutos na constelação de Touro, em símbolos 18° 36’. A latitude da Lua é de três graus e cinquenta e três minutos, em símbolos: 3° 53’, e é ao sul. Esta é a primeira latitude. Depois, você deve subtrair a posição do Sol da posição Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 178

Rambam: quarta-feira

Capítulo 17

da Lua, chegando a um restante de onze graus e vinte e sete minutos, em símbolos: 11° 27’. Esta é a primeira longitude. Como a Lua está localizada na constelação de Touro, o ajuste de avistamento para a longitude será de um grau. Isso deve ser subtraído da primeira longitude, gerando a segunda longitude de dez graus e vinte e sete minutos, em símbolos: 10° 27’. O ajuste de avistamento para a latitude é de dez minutos. Uma vez que a latitude da Lua é sul, este ajuste de avistamento de dez minutos deve ser adicionado à latitude da Lua, produzindo uma segunda latitude de quatro graus e três minutos, em símbolos: 4° 3’. Uma vez que a Lua está localizada no décimo oitavo minuto da constelação de Touro, é apropriado reservar um quarto da segunda latitude como circuito da Lua. Assim, neste momento, o circuito da Lua será de um grau e um minuto. Não prestamos atenção aos segundos.

‫ וְ זֶ ה הּוא ָהא ֶֹרְך‬.‫ ִס ָימנֹו י''א כ''ז‬.‫וְ כ''ז ֲחלָ ִקים‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַהיָ ֵר ַח ְב ַמזַ ל ׁשֹור יִ ְהיֶ ה‬.‫ָה ִראׁשֹון‬ ַ‫ִשּנּוי ַמ ְר ֵאה ָהא ֶֹרְך ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ ָראּוי לִ גְ רֹע‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ָהא ֶֹרְך‬.‫אֹותּה ִמן ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון‬ ָ .‫ ִס ָימנֹו יכ''ז‬.‫ַה ֵשנִ י י' ַמעֲ לֹות וְ כ''ז ֲחלָ ִקים‬ ‫ ּולְ ִפי‬.‫וְ כֵ ן יִ ְהיֶ ה ִשּנּוי ַמ ְר ֵאה ָהר ַֹחב י' ֲחלָ ִקים‬ ‫הֹוסיף עָ לָ יו‬ ִ ְ‫רֹומי ָראּוי ל‬ ִ ‫ֶשר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ָהיָ ה ְד‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך‬.‫ִשּנּוי ַה ַמ ְר ֶאה ֶשהּוא עֲ ָש ָרה ֲחלָ ִקים‬ ‫ ִס ָימנֹו‬.‫ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ד' ַמעֲ לֹות וְ ג' ֲחלָ ִקים‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַהיָ ֵר ַח ְבי''ח ַמעֲ לֹות ִמ ַמזַ ל‬.‫ד''ג‬ ‫ׁשֹור ָראּוי לִ ַקח ִמן ָהר ַֹחב ַה ֵשנִ י ְר ִביעִ יתֹו‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך ַמעְ גַ ל‬.‫וְ הּוא ַה ְנִק ָרא ַמעְ גַ ל ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ַהיָ ֵר ַח לְ עֵ ת זֹו ַמעֲ לָ ה ַא ַחת וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד לְ ִפי‬ :‫ֶש ֵאין ְמ ַד ְק ְד ִקין ִב ְשנִ ּיֹות‬

14 Uma vez que a latitude da Lua é ao sul e a

‫ּומקֹום ַהיָ ֵר ַח‬ ְ ‫רֹומי‬ ִ ‫יד ּולְ ִפי ֶשר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ְד‬ ‫ ָראּוי‬.‫ָה ֲא ִמ ִתי ֵבין רֹאׁש גְ ִדי וְ רֹאׁש ַס ְר ָטן‬ ‫ יֵ צֵ א לְ ָך‬.‫הֹוסיף ַה ַמעְ גָ ל עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ֵשנִ י‬ ִ ְ‫ל‬ .‫ישי י''א ַמעֲ לֹות וְ כ''ח ֲחלָ ִקים‬ ִ ִ‫ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ָהא ֶֹרְך ַהזֶ ה ְב ַמזַ ל‬.‫ִס ָימנֹו י''א כ''ח‬ ‫ישי‬ ִ ִ‫הֹוסיף עַ ל ָהא ֶֹרְך ַה ְשל‬ ִ ְ‫ׁשֹור ָראּוי ל‬ .‫ישיתֹו ֶשהּוא ְש ֵתי ַמעֲ לֹות וְ י''ח ֲחלָ ִקים‬ ִ ‫ֲח ִמ‬ ‫וְ יֵ צֵ א לְ ָך ָהא ֶֹרְך ָה ְר ִביעִ י י''ג ַמעֲ לֹות ּומ''ו‬ ‫ וְ ָחזַ ְרנּו ֵאצֶ ל ָהר ַֹחב‬.‫ ִס ָימנֹו י''ג מ''ו‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫ישיו וְ יֵ צֵ א ְמנַ ת ג ַֹבּה‬ ָ ִ‫ָה ִראׁשֹון וְ לָ ַק ְחנּו ְשנֵ י ְשל‬ .‫ַה ְמ ִדינָ ה וְ הּוא ְש ֵתי ַמעֲ לֹות וְ ל''ה ֲחלָ ִקים‬ ‫ ָראּוי לִ גְ רֹעַ ִמ ֶמּנּו‬.‫רֹומי‬ ִ ‫ּולְ ִפי ֶש ָהיָ ה ָהר ַֹחב ְד‬ ‫ יִ ָש ֵאר‬.‫ְמנַ ת ג ַֹבּה ַה ְמ ִדינָ ה ִמן ָהא ֶֹרְך ָה ְר ִביעִ י‬ .‫ ִס ָימנֹו י''א י''א‬.‫לְ ָך י''א ַמעֲ לֹות וְ י''א ֲחלָ ִקים‬ ‫ וְ עַ ל ַה ֶד ֶרְך‬.‫וְ זֹו ִהיא ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ַבלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה‬ ‫ַהזֶ ה ַתעֲ ֶשה וְ ֵת ַדע ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה כַ ָמה ַמעֲ לֹות‬ ‫וְ כַ ָמה ֲחלָ ִקים יֵ ׁש ָבּה ְבכָ ל לֵ יל ְר ִאיָ ה ֶש ִת ְרצֶ ה‬ :‫לְ עֹולָ ם‬

15 Depois de determinar este arco [de avistamento],

‫ וְ ַדע‬.‫טו וְ ַא ַחר ֶש ֵתצֵ א ֶק ֶשת זֹו ָת ִבין ָבּה‬ ‫ֶש ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ֵת ַשע ַמעֲ לֹות אֹו‬ .‫ָפחֹות ָאז ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה ְבכָ ל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה יֶ ֶתר עַ ל י''ד ַמעֲ לֹות‬

verdadeira posição da Lua estiver localizada entre o início [da constelação] de Capricórnio e o início [da constelação] do Câncer, é correto adicionar o circuito da Lua à segunda longitude. Assim, a terceira longitude será de onze graus e vinte e oito minutos, em símbolos: 11° 28’. Como essa longitude está localizada na constelação de Touro, é apropriado adicionar um quinto à terceira longitude - ou seja, dois graus e dezoito minutos. Assim, a quarta longitude será de treze graus e quarenta e seis minutos, em símbolos: 13° 46’. Então voltamos para a primeira latitude e separamos dois terços dela. Assim, a correção [resultante da latitude geográfica] é de dois graus e trinta e cinco minutos. Uma vez que a latitude é ao sul, a correção [resultante da latitude geográfica] deve ser subtraída da quarta longitude, deixando um restante de onze graus e onze minutos, em símbolos: 11° 11’. Este é o arco de avistamento nesta noite. Após este processo, você pode determinar o número de graus e o número de minutos todas as noites para o avistamento da Lua, que você deseja para sempre. considere-o. Conheça [essas regras]: se o arco de avistamento for de nove graus ou menos, é impossível para a Lua ser vista em qualquer lugar em Erets Yisrael. Se o arco de avistamento for de mais de

179 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 17

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

quatorze graus, é impossível não ser vista e revelada abertamente em Erets Yisrael.

‫ִאי ֶא ְפ ָשר ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה וְ יִ ְהיֶ ה גָ לּוי לְ כָ ל ֶא ֶרץ‬ :‫יִ ְש ָר ֵאל‬

16 Se o arco de avistamento estiver entre o início do

‫טז וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ִמ ְת ִחלַ ת ַמעֲ לָ ה‬ ‫ ַתעֲ רְֹך ֶק ֶשת‬.‫עֲ ִש ִירית עַ ד סֹוף ַמעֲ לַ ת י''ד‬ ‫ָה ְר ִאיָ ה ֶאל ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון וְ ֵת ַדע ִאם יֵ ָר ֶאה‬ ‫ וְ ֵהן ַה ְנִק ָר ִאין‬.‫אֹו ל ֹא יֵ ָר ֶאה ִמן ַה ִקצִ ין ֶשיֵ ׁש לֹו‬ :‫ִקצֵ י ָה ְר ִאיָ ה‬

17 A seguir estão os limites de avistamento: se o

‫ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת‬.‫יז וְ ִאּלּו ֵהן ִקצֵ י ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫ָה ְר ִאיָ ה ִמיֶ ֶתר עַ ל ט' ַמעֲ לֹות ַעד סֹוף עֶ ֶשר‬ ‫ וְ יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך‬.‫ַמעֲ לֹות אֹו יֶ ֶתר עַ ל עֶ ֶשר‬ .‫ וַ ַדאי יֵ ָר ֶאה‬.‫יֹותר‬ ֵ ‫ָה ִראׁשֹון י''ג ַמעֲ לֹות אֹו‬ ‫וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶק ֶשת ָפחֹות ִמזֶ ה אֹו יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך‬ :‫ָפחֹות ִמזֶ ה ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

18 Se o arco de avistamento estiver entre dez e onze

‫יח וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ִמיֶ ֶתר עַ ל עֶ ֶשר‬ ‫ַמעֲ לֹות עַ ד סֹוף י''א ַמעֲ לֹות אֹו יֶ ֶתר עַ ל ַא ַחת‬ ‫ וְ יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון י''ב ַמעֲ לֹות אֹו‬.‫עֶ ְש ֵרה‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶק ֶשת ָפחֹות‬.‫ וַ ַדאי יֵ ָר ֶאה‬.‫יֹותר‬ ֵ :‫ִמזֶ ה אֹו יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָפחֹות ִמזֶ ה ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

19 Se o arco de avistamento estiver entre onze e doze

‫יט וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ִמיֶ ֶתר עַ ל י''א‬ ‫ וְ יִ ְהיֶ ה‬.‫עַ ד סֹוף י''ב ַמעֲ לֹות אֹו יֶ ֶתר עַ ל י''ב‬ ‫יֹותר וַ ַדאי‬ ֵ ‫ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון י''א ַמעֲ לֹות אֹו‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶק ֶשת ָפחֹות ִמזֶ ה אֹו יִ ְהיֶ ה‬.‫יֵ ָר ֶאה‬ :‫ָהא ֶֹרְך ָפחֹות ִמזֶ ה ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

20 Se o arco de avistamento estiver entre doze e treze

‫כ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ִמיֶ ֶתר עַ ל י''ב‬ .‫ַמעֲ לֹות עַ ד סֹוף י''ג ַמעֲ לֹות אֹו יֶ ֶתר עַ ל י''ג‬ ‫יֹותר וַ ַדאי‬ ֵ ‫וְ יִ ְהיֶ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון י' ַמעֲ לֹות אֹו‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶק ֶשת ָפחֹות ִמזֶ ה אֹו יִ ְהיֶ ה‬.‫יֵ ָר ֶאה‬ :‫ָהא ֶֹרְך ָפחֹות ִמזֶ ה ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬

21 Se o arco de avistamento estiver entre treze

‫כא וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ָה ְר ִאיָ ה ִמיֶ ֶתר עַ ל י''ג ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ יִ ְהיֶ ה‬.‫עַ ד סֹוף י''ד ַמעֲ לֹות אֹו יֶ ֶתר עַ ל י''ד‬ ‫יֹותר וַ ַדאי‬ ֵ ‫ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון ֵת ַשע ַמעֲ לֹות אֹו‬ ‫ וְ ִאם ִת ְהיֶ ה ַה ֶק ֶשת ָפחֹות ִמזֶ ה אֹו יִ ְהיֶ ה‬.‫יֵ ָר ֶאה‬ ‫ וְ עַ ד כָ אן סֹוף‬.‫ָהא ֶֹרְך ָפחֹות ִמזֶ ה ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ :‫ַה ִקצִ ין‬

décimo grau e o final do décimo grau, [o procedimento a seguir deve ser seguido:] deve-se considerar o arco de avistamento em relação à primeira longitude e determinar se a Lua será ou não vista a partir dos limites prevalentes [naquele momento]. Eles são chamados de limites de avistamento.

arco de avistamento estiver entre nove e dez graus, ou mais de dez [graus], e a primeira longitude for de treze graus ou mais, [a Lua] certamente será avistada [observada]. Se o arco for menor do que isso, ou se a primeira longitude for menor do que isso, ela não será avistada. graus, ou mais de onze [graus], e a primeira longitude for de doze graus ou mais, [a Lua] certamente será avistada [observada]. Se o arco for menor do que isso, ou se a primeira longitude for menor do que isso, ela não será avistada. graus, ou mais de doze [graus], e a primeira longitude for de onze graus ou mais, [a Lua] certamente será avistada [observada]. Se o arco for menor do que isso, ou se a primeira longitude for menor do que isso, ela não será avistada [observada]. graus, ou mais de treze [graus], e a primeira longitude for de dez graus ou mais, [a Lua] certamente será avistada [observada]. Se o arco for menor do que isso, ou se a primeira longitude for menor do que isso, ela não será avistada. e quatorze graus, ou mais de quatorze [graus], e a primeira longitude for de nove graus ou mais, [a Lua] certamente será avistada [observada]. Se o arco for menor do que isso, ou se a primeira longitude for menor do que isso, ela não será avistada. Isso conclui os limites de avistamento.

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 180

Rambam: quarta-feira

Capítulo 17

22 Como assim? Se considerarmos o arco de avistamento

‫ ָבאנּו לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְב ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ֶשל‬.‫כב כֵ יצַ ד‬ .‫לֵ יל עֶ ֶרב ַש ָבת ֵשנִ י לְ ח ֶֹדׁש ִאיָ ר ִמ ָשנָ ה זֹו‬ ‫יֵ צֵ א לָ נּו ְב ֶח ְשּבֹון ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה י''א ַמעֲ לֹות‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ָהיָ ה ֶק ֶשת‬.‫וְ י''א ֲחלָ ִקים כְ מֹו ֶשיָ ַדעְ ָת‬ ‫ָה ְר ִאיָ ה ֵבין עֶ ֶשר עַ ד ַא ְר ַבע עֶ ְש ֵרה עָ ַרכְ נּו‬ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת‬.‫אֹותּה ֶאל ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון‬ ָ ‫ֶש ָהא ֶֹרְך ָהיָ ה ְבלֵ יל זֶ ה י''א ַמעֲ לֹות וְ כ''ז‬ ‫ ּולְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה יֶ ֶתר‬.‫ֲחלָ ִקים‬ ‫עַ ל י''א ַמעֲ לֹות וְ ָהיָ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון יֶ ֶתר‬ ‫יֹודעַ ֶשוַ ַדאי יֵ ָר ֶאה ְבלֵ יל זֶ ה‬ ֵ ].‫עַ ל עֲ ָש ָרה [א‬ ‫ וְ כֵ ן ִת ְשעָ ה ְבכָ ל ֶק ֶשת‬.‫לְ ִפי ַה ִקצִ ין ַה ְקצּובֹות‬ :‫וָ ֶק ֶשת עִ ם ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון ֶשלָ ּה‬

23 De todos os casos acima, você viu a extensão dos

‫כג ּוכְ ָבר ָר ִא ָית ִמן ַה ַמעֲ ִשים ָה ֵאּלּו כַ ָמה‬ ‫ּתֹוספֹות וְ כַ ָמה גֵ רּועִ ין‬ ָ ‫ֶח ְשּבֹונֹות יֵ ׁש ּבֹו וְ כַ ָמה‬ ‫ עַ ד ֶש ִה ְמצִ ָיאנּו ְד ָרכִ ים‬.‫ַא ַחר ֶשיָ גַ עְ נּו ַה ְר ֵבה‬ ‫ ֶש ַהיָ ֵר ַח‬.‫רֹובים ֶש ֵאין ְב ֶח ְשּבֹונָ ם ע ֶֹמק גָ דֹול‬ ִ ‫ְק‬ ‫ ּולְ ִפיכָ ְך‬.‫לֹותיו‬ ָ ְ‫עֲ ַקלְ ַקּלֹות גְ דֹולֹות יֵ ׁש ְב ַמעְ ג‬ ‫"ש ֶמׁש יָ ַדע‬ ֶ )‫ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים (תהילים קד יט‬ ‫ וְ ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים‬.‫ְמבֹואֹו" יָ ֵר ַח ל ֹא יָ ַדע ְמבֹואֹו‬ ‫ כְ מֹו‬.‫ְפעָ ִמים ָבא ַב ֲא ֻרכָ ה ְפעָ ִמים ָבא ִב ְקצָ ָרה‬ ‫ּתֹוסיף‬ ִ ‫ֶש ִת ְר ֶאה ֵמ ֶח ְשּבֹונֹות ֵאּלּו ֶש ְפעָ ִמים‬ .‫ְּופעָ ִמים ִתגְ ַרע עַ ד ֶש ְת ֵהא ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה‬ ‫ְּופעָ ִמים ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ֲארּוכָ ה ְּופעָ ִמים‬ :‫ְקצָ ָרה כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬

24 As razões para todos esses cálculos, e as razões

‫כד וְ ַטעַ ם כָ ל ֵאּלּו ַה ֶח ְשּבֹונֹות ִּומ ְפנֵ י ָמה‬ ‫נֹודע‬ ַ ‫ וְ ֵה ַיאְך‬.‫ּגֹורעִ ין‬ ְ ‫מֹוס ִיפים ִמנְ יָ ן זֶ ה ִּומ ְפנֵ י ָמה‬ ִ ‫ וְ ָה ְר ָאיָ ה עַ ל כָ ל‬.‫כָ ל ָד ָבר וְ ָד ָבר ֵמ ֵאּלּו ַה ְד ָב ִרים‬ ‫ ִהיא ָחכְ ַמת ַה ְתקּופֹות וְ ַהגִ ַימ ְט ִרּיֹות‬.‫ָד ָבר וְ ָד ָבר‬ ‫ֶש ִח ְברּו ָבּה ַחכְ ֵמי יָ וָ ן ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵבה וְ ֵהם‬ ‫ ֲא ָבל ַה ְס ָפ ִרים‬.‫ַהנִ ְמצָ ִאים עַ כְ ָשו ְביַ ד ַה ֲחכָ ִמים‬ ‫ֶש ִח ְברּו ַחכְ ֵמי יִ ְש ָר ֵאל ֶש ָהיּו ִב ֵימי ַהנְ ִב ִיאים‬ ‫ ֵּומ ַא ַחר ֶשכָ ל‬.‫ִמ ְבנֵ י יִ ָששכָ ר ל ֹא ִהגִ יעּו ֵאלֵ ינּו‬ ‫ֵאּלּו ַה ְד ָב ִרים ִב ְר ָאיֹות ְברּורֹות ֵהם ֶש ֵאין ָב ֶהם‬ ‫ ֵאין‬,‫ד ִֹפי וְ ִאי ֶא ְפ ָשר לְ ָא ָדם לְ ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֵר ֶיהם‬ ‫אֹותם נְ ִב ִיאים‬ ָ ‫חֹוש ִשין לַ ְמ ַח ֵבר ֵבין ֶש ִח ְברּו‬ ְ ‫ ֶשכָ ל ָד ָבר ֶשנִ ְתגַ לָ ה‬.‫אֹותם ָה ֻאּמֹות‬ ָ ‫ֵבין ֶש ִח ְברּו‬ ‫נֹודעָ ה ֲא ִמ ָתתֹו ִב ְר ָאיֹות ֶש ֵאין ָב ֶהם ד ִֹפי‬ ְ ְ‫ַטעֲ מֹו ו‬ ‫סֹומכִ ין עַ ל זֶ ה ָה ִאיׁש ֶש ֲא ָמרֹו אֹו ֶשלִ ְמדֹו‬ ְ ‫ָאנּו‬ :‫ּנֹודע‬ ַ ‫עַ ל ָה ְר ָאיָ ה ֶשנִ ְתגַ לְ ָתה וְ ַה ַטעַ ם ֶש‬

na sexta à noite, 2 de Iyar deste ano, calcularíamos o arco de avistamento em onze graus e onze minutos, como você já determinou. Como o arco de avistamento está entre dez e quatorze graus, é necessário considerálo em relação à primeira longitude. Já foi estabelecido que nesta noite, a [primeira] longitude é de dez graus e vinte e sete minutos. Como a primeira longitude é maior que onze [graus], podemos ter certeza de que a Lua será avistada [observada] naquela noite de acordo com os limites estabelecidos. Procedimentos semelhantes devem ser seguidos [em todas as ocasiões em que é necessário considerar] o arco de avistamento em relação à sua primeira longitude. cálculos, e as adições e as subtrações que exigiram muito esforço para apresentar um método que se aproxima [de ser exato] sem precisar de cálculos extremamente complicados. [Este processo é necessário] porque a Lua tem grandes incongruências em sua órbita. Nessa linha, nossos Sábios disseram: “O Sol sabe o tempo de sua configuração; a Lua não sabe o tempo de sua configuração”. Da mesma forma, nossos Sábios disseram: “Às vezes, sua configuração é prolongada, e às vezes, é apressada”. Isso se reflete nesses cálculos, onde às vezes é necessário adicionar, e às vezes é necessário subtrair até chegarmos ao arco de avistamento. E como explicado, às vezes o arco de avistamento é grande e, às vezes, é pequeno. pelas quais esse número é adicionado, e por que essa subtração é feita, e como todos esses conceitos são conhecidos, e as provas para cada um desses princípios são [o tema] da sabedoria da astronomia e geometria, sobre a qual os gregos escreveram muitos livros. Estes textos estão atualmente nas mãos dos sábios. Os textos escritos pelos sábios de Israel na era dos profetas da tribo de Yissachar não foram transmitidos para nós. No entanto, uma vez que esses conceitos podem ser comprovados de forma inabalável, não deixando espaço para perguntas, a identidade do autor, seja ele um profeta ou um gentio, não é de nenhuma preocupação. Pois uma questão cuja lógica foi revelada e provou ser verdadeira de forma inabalável, não depende [da autoridade pessoal do] indivíduo que fez essas declarações ou ensinou esses conceitos, mas nas provas que apresentou e nas razões que ele conheceu. 181 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 18

Quinta-feira, 21 de janeiro

Capítulo 18

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬

‫ֶפּ ֶרק י״ח‬

1 É bem conhecido e óbvio que, embora os cálculos

‫א ָד ָבר יָ דּועַ ָּוברּור ֶש ִאם יֹוצִ יא לְ ָך ַה ֶח ְשּבֹון‬ ‫ ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה וְ ֶא ְפ ָשר‬.‫ֶש ַהיָ ֵר ַח יֵ ָר ֶאה ַבלַ יִ לָ ה‬ ‫ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה ִמ ְפנֵ י ֶהעָ ִבים ֶש ְמכַ ִסין אֹותֹו אֹו‬ ‫ִמ ְפנֵ י ַה ָמקֹום ֶשהּוא גַ יְ א אֹו ֶשיִ ְהיֶ ה ַהר‬ ‫רּוח ַמעֲ ָרב לְ ַאנְ ֵשי אֹותֹו ַה ָמקֹום‬ ַ ‫בֹוה כְ נֶ גֶ ד‬ ַ ָ‫ּג‬ ‫ ֶש ַהיָ ֵר ַח ל ֹא‬.‫יֹוש ִבין ַבגַ יְ א‬ ְ ‫ֶשנִ ְמצְ אּו כְ ִאּלּו ֵהן‬ ‫יֵ ָר ֶאה לְ ִמי ֶשהּוא ְב ָמקֹום נָ מּוְך ֲא ִפּלּו ָהיָ ה‬ ‫עֹומד ְברֹאׁש ַהר‬ ֵ ‫גָ דֹול וְ יֵ ָר ֶאה לְ ִמי ֶשהּוא‬ .‫יֹותר‬ ֵ ‫בֹוה וְ ָתלּול ַאף עַ ל ִפי ֶש ַהיָ ֵר ַח ָק ָטן ְב‬ ַ ָ‫ג‬ ‫וְ כֵ ן יֵ ָר ֶאה לְ ִמי ֶשּׁשֹוכֵ ן עַ ל ְש ַפת ַהיָ ם אֹו לְ ִמי‬ ‫ֶש ְמ ַהלֵ ְך ִב ְס ִפינָ ה ַביָ ם ַהגָ דֹול ַאף עַ ל ִפי ֶשהּוא‬ :‫יֹותר‬ ֵ ‫ָק ָטן ְב‬

2 Da mesma forma, na estação chuvosa, em um dia

‫ב וְ כֵ ן ִבימֹות ַהגְ ָש ִמים ִאם יִ ְהיֶ ה יֹום צַ ח יֵ ָר ֶאה‬ ‫ לְ ִפי‬.‫יֹותר ִמ ַמה ֶשיֵ ָר ֶאה ִבימֹות ַה ַח ָמה‬ ֵ ‫ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ֶש ִבימֹות ַהגְ ָש ִמים ִאם יִ ְהיֶ ה יֹום צַ ח יִ ְהיֶ ה‬ ‫יֹותר‬ ֵ ‫ָה ֲאוִ יר זַ ְך ַה ְר ֵבה וְ יֵ ָר ֶאה ָה ָר ִקיעַ ְבט ַֹהר‬ ‫ ֲא ָבל‬.‫ִמ ְפנֵ י ֶש ֵאין ָשם ָא ָבק ֶשיִ ְתעָ ֵרב ָב ֲאוִ יר‬ ‫ִבימֹות ַה ַח ָמה יִ ְהיֶ ה ָה ֲאוִ יר כְ ִאּלּו הּוא ְמעֵ ָשן‬ :‫ִמ ְפנֵ י ָה ָא ָבק וְ יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ָק ָטן‬

3 Quando os dois limites [mencionados] no que diz

‫ג וְ כָ ל זְ ַמן ֶש ִת ָמצֵ א ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה וְ ָהא ֶֹרְך‬ ‫ָה ִראׁשֹון ֶש ַתעֲ רְֹך לָ ּה עִ ם ְשנֵ י ַה ִקצִ ין ֶשלָ ֶהם‬ ‫יֹותר וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ֵ ‫ יִ ְהיֶ ה ַהיָ ֵר ַח ָק ָטן ְב‬.‫ְבצִ ְמצּום‬ ‫ וְ ִאם ִת ָמצֵ א‬.‫יֹותר‬ ֵ ‫בֹוה ְב‬ ַ ָ‫ֶאלָ א ְב ָמקֹום ג‬ ‫ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה וְ ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון ֲא ֻרכִ ין ַה ְר ֵבה‬ .‫הֹוסיפּו עַ ד סֹוף ַה ִקצִ ים ֶשלָ ֶהן ִמ ַמעֲ לֹות‬ ִ ְ‫ו‬ ‫יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח גָ דֹול ּולְ ִפי א ֶֹרְך ַה ֶק ֶשת וְ ָהא ֶֹרְך‬ :‫ָה ִראׁשֹון יִ ְהיֶ ה גָ ְדלֹו ּוגְ לִ יָ תֹו לַ ּכל‬

4 Portanto, o tribunal deve sempre ter sua atenção

‫ד לְ ִפיכָ ְך ָראּוי לְ ֵבית ִדין לָ ׂשּום ְשנֵ י ְד ָב ִרים ֵאּלּו‬

indiquem que a Lua deva ser avistada [observada] em [determinada] noite, seu avistamento é [apenas] provável. É, no entanto, também possível que não seja avistada [observada], porque esteja encoberta por nuvens, porque o lugar [de onde poderia ser avistada] [observada] esteja em um vale, ou porque há uma montanha alta no oeste, bloqueando [a vista para] as pessoas no lugar [de onde poderia ser avistada] [observada] e será como se estivessem em um vale. Pois a Lua não será passível de ser avistada [observada] por uma pessoa em um lugar baixo, mesmo quando [seu crescente] é grande. Por outro lado, será possível para uma pessoa em uma montanha alta e elevada ver [a Lua], mesmo que [seu crescente] seja muito pequeno. Da mesma forma, avistar será possível para uma pessoa que mora no litoral, ou uma pessoa viajando em um navio no Mar Mediterrâneo, mesmo que [seu crescente] seja muito pequeno. claro, a visibilidade da Lua será maior do que no verão. Pois em um dia claro na estação chuvosa, o ar é claro e os céus parecem mais brilhantes, porque não há poeira nublando o ar. No verão, pelo contrário, o ar é como fumaça, por causa da poeira. Portanto, a Lua parecerá pequena.

respeito ao arco de avistamento e à primeira longitude forem curtos, [o crescente da] Lua será pequeno, e avistar a Lua só será possível a partir de uma altitude muito alta. Se o arco de avistamento e a primeira longitude forem longos, e [vários] graus foram adicionados aos seus limites mínimos, a Lua aparecerá grande. Seu tamanho e a extensão de sua visibilidade aumentarão de acordo com o comprimento do arco [de avistamento] e a primeira longitude.

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 182

Rambam: quinta-feira

Capítulo 18

focada nos dois assuntos seguintes: a) a estação em que [a Lua] foi avistada [observada], e b) o lugar [onde as testemunhas estavam localizadas]. [Os juízes] deveriam perguntar às testemunhas: “Onde você estava quando viu a Lua?” Pois se o arco de avistamento era curto, e de acordo com os cálculos há apenas uma oportunidade limitada de se ver a Lua, [mais cuidado é tomado em relação ao seu testemunho]. Por exemplo, se o arco de avistamento for de nove graus e cinco minutos, e a primeira longitude for de exatamente treze graus, e testemunhas vieram, [alegando] que viram [a Lua]: se isso ocorrer no verão, ou se as [testemunhas] estavam localizadas em um lugar baixo, suspeita-se [da veracidade de] seu testemunho [se submetem as mesmas à muito interrogatório]. Na estação chuvosa, ou em um lugar muito alto, [sob tais circunstâncias, a Lua] certamente seria avistada [observada] a menos que as nuvens a obscurecessem.

‫ׁשֹואלִ ין‬ ֲ ְ‫ ו‬.‫קֹומּה‬ ָ ‫ּומ‬ ְ ‫ ֶש ֵהן זְ ַמן ָה ְר ִאיָ ה‬.‫ְבלִ ָבם‬ ‫ ֶש ִאם‬.‫ֶאת ָהעֵ ִדים ְב ֵאי זֶ ה ָמקֹום ְר ִא ֶיתם‬ ‫ָהיְ ָתה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ְקצָ ָרה וְ יִ ֵתן ַה ֶח ְשּבֹון‬ ‫ כְ גֹון ֶש ָהיְ ָתה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה‬.‫ֶשיֵ ָר ֶאה ְבצִ ְמצּום‬ ‫ט' ַמעֲ לֹות וְ ה' ֲחלָ ִקים וְ ָהיָ ה ָהא ֶֹרְך ָה ִראׁשֹון‬ ‫ ִאם‬.‫י''ג ַמעֲ לֹות ְב ָשוֶ ה ָּובאּו עֵ ִדים ֶש ָראּוהּו‬ ‫ָהיָ ה ִבימֹות ַה ַח ָמה אֹו ֶש ָהיּו ְב ָמקֹום נָ מּוְך‬ ‫אֹותן ַה ְר ֵבה וְ ִאם ָהיָ ה‬ ָ ‫ּובֹוד ִקין‬ ְ ‫חֹוש ִשין לָ ֶהן‬ ְ ‫יֹותר וַ ַדאי‬ ֵ ‫בֹוה ְב‬ ַ ָ‫ִבימֹות ַהגְ ָש ִמים אֹו ְב ָמקֹום ג‬ :‫יֵ ָר ֶאה ִאם ל ֹא יִ ְהיּו ָשם עָ ִבים ַה ַמ ְב ִדילִ ין‬

5 [Vamos examinar uma situação hipotética:]

‫ה עֵ ִדים ֶש ָראּו ֶאת ַהח ֶֹדׁש ִבזְ ַמּנֹו ָּובאּו‬ ‫וְ ֵהעִ ידּו וְ ִק ְבלּום ֵבית ִדין וְ ִק ְדׁשּו ֶאת ַהח ֶֹדׁש‬ ]‫[ק‬ ֵ ‫ּומנּו כ''ט יֹום ִמן ַהּיֹום ַה ְמ‬ ָ ‫ַהזֶ ה ָה ִראׁשֹון‬ ‫ֹלשים ל ֹא נִ ְר ָאה ַהיָ ֵר ַח ִמ ְפנֵ י ֶש ִאי‬ ִ ‫ וְ לֵ יל ְש‬.‫ָדׁש‬ .‫ֶא ְפ ָשר לֹו לְ ֵה ָראֹות אֹו ִמ ְפנֵ י ֶשכִ ּסּוהּו עָ ִבים‬ ‫ֹלשים כְ מֹו‬ ִ ‫וַ ֲה ֵרי ֵבית ִדין ְמצַ ִפין לֹו כָ ל יֹום ְש‬ ‫ וְ ל ֹא ָבאּו עֵ ִדים וְ עִ ְברּו ֶאת ַהח ֶֹדׁש‬.‫ֶש ֵב ַא ְרנּו‬ :‫וְ נִ ְמצָ א יֹום ר''ח ַה ֵשנִ י יֹום ל''א כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬

6 Eles começaram a contar vinte e nove dias a partir

‫ו וְ ִה ְת ִחילּו לִ ְמנֹות כ''ט יֹום ִמן יֹום רֹאׁש‬ .‫ֹלשים ל ֹא נִ ְר ָאה ַהיָ ֵר ַח‬ ִ ‫ַהח ֶֹדׁש ַה ֵשנִ י וְ לֵ יל ְש‬ ‫עֹושין אֹותֹו‬ ִ ְ‫ֹאמר ֶשכָ ְך ְמעַ ְב ִרין ֶאת זֶ ה ו‬ ַ ‫ִאם ת‬ ‫ישי יֹום‬ ִ ִ‫קֹובעִ ין רֹאׁש ַהח ֶֹדׁש ַה ְשל‬ ְ ְ‫ֹלשים ו‬ ִ ‫ְׁש‬ ‫ כָ ְך ֶא ְפ ָשר ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְבלֵ יל‬.‫ל''א‬ ‫ֹלשים גַ ם ֵמח ֶֹדׁש זֶ ה וְ נִ ְמצְ אּו ְמעַ ְב ִרין‬ ִ ‫ְש‬ ‫ֹלשים כָ ל‬ ִ ‫עֹושין ֳח ָד ִשים ַא ַחר ְש‬ ִ ְ‫וְ הֹולְ כִ ין ו‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א ְבח ֶֹדׁש ַא ֲחרֹון ֶא ְפ ָשר‬.‫ַה ָשנָ ה כֻ לָ ּה‬ .‫ֶשיֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְבלֵ יל כ''ה ּבֹו אֹו ְבלֵ יל כ''ו‬ :‫יֹותר ִמזֶ ה‬ ֵ ‫וְ ֵאין לְ ָך ְד ַבר ְשחֹוק וְ ֶה ְפ ֵסד‬

testemunhas viram a Lua nova na hora apropriada. Elas vieram [ao tribunal], e prestaram depoimento. O tribunal aceitou seu [testemunho] e santificou este primeiro mês. Depois, eles contaram vinte e nove dias a partir do dia que foi santificado. Na noite do trigésimo, a Lua não foi avistada [observada], seja porque vê-la era impossível, ou porque estava coberta por nuvens. O tribunal esperou o trigésimo dia inteiro como explicamos, [mas] testemunhas não chegaram. [Portanto,] eles adicionaram um dia ao mês, e assim, Rosh Chodesh do segundo mês foi no dia trinta e um, como explicado. do dia de Rosh Chodesh no segundo [mês], mas a Lua não foi avistada [observada]. Se você disser que [novamente] um dia deveria ser adicionado ao mês - ou seja, o dia seguinte seria o trigésimo do mês, e o trigésimo dia deveria ser Rosh Chodesh do terceiro mês [uma situação indesejável surgiria]. Pois é possível que a Lua não seja avistada [observada] na noite do trigésimo dia deste mês também. Assim, [hipoteticamente, pudemos ver um] padrão contínuo, no qual um dia é adicionado e o novo mês começa após trinta dias ao longo do ano. Assim, no último mês, seria possível que a Lua fosse vista na noite do vigésimo quinto ou da noite do vigésimo

183 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 18

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

sexto. Não poderia haver situação mais ridícula e humilhante do que esta.

7 Também não se pode dizer que a [situação

‫ֹאמר ֶש ַה ָד ָבר ַהזֶ ה ָד ָבר ֶש ֵאינֹו ָמצּוי‬ ַ ‫ז וְ ַאל ת‬ ‫ ֶאלָ א‬.‫הּוא ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְבכָ ל ַה ָשנָ ה‬ ‫ ְּופעָ ִמים ַרּבֹות יֶ ֱא ַרע‬.‫ָד ָבר ָקרֹוב הּוא ַה ְר ֵבה‬ ‫זֶ ה וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו ַב ְמ ִדינֹות ֶשזְ ַמן ַהגְ ָש ִמים ָשם‬ ‫אֹומ ִרין ֶשל ֹא‬ ְ ‫ ֶש ֵאין ָאנּו‬.‫ָארְֹך וְ ֶה ָע ִבים ַר ִבים‬ ‫יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְבכָ ל ַה ָשנָ ה ֶאלָ א ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ‫ ְּופעָ ִמים‬.‫ִב ְת ִחלַ ת ֶה ֳח ָד ִשים וְ יֵ ָר ֶאה ַא ַחר כָ ְך‬ ‫ל ֹא יֵ ָר ֶאה ִמ ְפנֵ י ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר לֹו ֶשיֵ ָר ֶאה ָב ֶהם‬ ‫וְ ֳח ָד ִשים ֶש ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה ָב ֶהם ל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ‫יֹותר וְ ל ֹא‬ ֵ ‫ִמ ְפנֵ י ֶהעָ ִבים אֹו ִמ ְפנֵ י ֶש ָהיָ ה ָק ָטן ְב‬ :‫נִ ְתכַ וֵ ן ָא ָדם לִ ְראֹותֹו‬

8 [Essas dificuldades foram evitadas devido à

‫ח ֶאלָ א ַה ַק ָבלָ ה ֶש ָהיָ ה ְביַ ד ֲחכָ ִמים ִאיׁש ִמ ִפי‬ ‫ ֶש ִבזְ ַמן ֶשל ֹא‬.‫משה ַר ֵבנּו כָ ְך ִהיא‬ ֶ ‫ִאיׁש ִמ ִפי‬ ‫יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ִב ְת ִחלַ ת ֶה ֳח ָד ִשים ח ֶֹדׁש ַא ַחר‬ ‫ֹלשים‬ ִ ‫קֹובעִ ין ח ֶֹדׁש ְמעֵ ָבר ִמ ְש‬ ְ ‫ ֵבית ִדין‬.‫ח ֶֹדׁש‬ ‫ וְ כֵ ן ְמ ַח ְש ִבין‬.‫יֹום וְ ח ֶֹדׁש ָח ֵסר ִמכ''ט יֹום‬ ‫קֹובעִ ין ח ֶֹדׁש ְמעֻ ָבר וְ ח ֶֹדׁש ָח ֵסר ִב ְק ִביעָ ה‬ ְ ְ‫ו‬ .‫ ֶש ֵאין ְמ ַק ְד ִשין ֶאלָ א עַ ל ָה ְר ִאיָ ה‬.‫ל ֹא ְב ִקּדּוׁש‬ ‫עֹושין ָמלֵ א ַא ַחר ָמלֵ א אֹו ָח ֵסר ַא ַחר‬ ִ ‫ְּופעָ ִמים‬ :‫ָח ֵסר כְ מֹו ֶשיֵ ָר ֶאה לָ ֶהם ִמן ַה ֶח ְשּבֹון‬

9 A intenção de seus cálculos é sempre para que seja

‫ּומ ְתכַ וְ נִ ין לְ עֹולָ ם ְב ֶח ְשּבֹונָ ם ֶש ִאם יֵ ָר ֶאה‬ ִ ‫ט‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ַבח ֶֹדׁש ַה ָבא יֵ ָר ֶאה ִבזְ ַמּנֹו אֹו ְבלֵ יל‬ .‫ ל ֹא ֶשיֵ ָר ֶאה ק ֶֹדם זְ ַמּנֹו ֶשהּוא לֵ יל כ''ח‬.‫עִ ּבּורֹו‬ ‫ְּוב ֶח ְשּבֹונֹות ָה ְר ִאיָ ה ָה ֵאּלּו ֶש ֵב ַא ְרנּו יִ ְת ָב ֵאר לְ ָך‬ ,‫ּומ ַתי ִאי ֶא ְפ ָשר‬ ָ ,‫וְ ֵת ַדע ָמ ַתי ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה‬ ‫ּומעַ ְב ִרין ח ֶֹדׁש‬ ְ ‫סֹומכִ ין‬ ְ ‫ וְ עַ ל זֶ ה‬.‫ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ‫עֹושין ח ֶֹדׁש ָח ֵסר ַא ַחר ח ֶֹדׁש‬ ִ ‫ַא ַחר ח ֶֹדׁש אֹו‬ ‫ּפֹוח ִתין ֵמ ַא ְר ָבעָ ה ֳח ָד ִשים‬ ֲ ‫ ּולְ עֹולָ ם ֵאין‬.‫ָח ֵסר‬ ‫מֹוס ִיפין עַ ל ְשמֹונָ ה‬ ִ ‫ַה ְמעֻ ָב ִרין ְב ָשנָ ה וְ ל ֹא‬ ‫ וְ גַ ם לְ עִ ּבּור ֳח ָד ִשים ֵאּלּו‬.‫ֳח ָד ִשים ַה ְמעֻ ָב ִרין‬

hipotética descrita] - que a Lua nunca é vista ao longo do ano - é uma ocorrência pouco frequente [que não precisa ser considerada]. O contrário [é verdade]; é muito provável [acontecer]. Isso ocorre frequentemente em países que têm longas estações chuvosas e um [céu] nublado. Pois a intenção não é que a Lua nunca será vista ao longo do ano, mas que não será avistada [observada] no início do mês, e será vista apenas depois. [Em certos meses] não será avistada [observada], porque avistar é impossível, e nos meses em que vê-la seja possível, possivelmente não será avistada [observada] por causa das nuvens, ou porque sua [crescente] é muito pequena, e ninguém prestou [sua atenção] em avistá-la. seguinte] tradição que existia entre nossos Sábios, [tendo sido] transmitida de um para outro em uma cadeia [de tradição] que se estende de volta até Moshé nosso mestre: quando a Lua não era avistada [observada] no início dos meses, mês após mês, o tribunal estabelece [a seguinte sequência], um mês completo com trinta dias, um mês incompleto com vinte e nove dias. Dessa forma, eles calculariam e estabeleceriam um mês completo e um mês incompleto - estabelecendo esses meses, mas não os santificando. Pois a santificação dos meses depende apenas do avistamento [da Lua]. Às vezes, eles teriam um mês completo após outro mês completo, ou um mês incompleto seguindo outro mês incompleto, dependendo dos resultados de seus cálculos. possível ver a Lua no mês seguinte em seu horário adequado, ou na noite seguinte ao dia adicionado, mas não vê-la de antemão - como, por exemplo: na noite do vigésimo oitavo dia. Através dos cálculos de avistamento mencionados acima, é possível determinar quando será possível [para a Lua ser] avistada [observada], e quando será possível que ela não seja avistada [observada]. [O tribunal] se baseia em [cálculos semelhantes] e [consequentemente], estabelece dois meses completos em sucessão, ou dois meses incompletos consecutivos. Nunca deve

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 184

Rambam: quinta-feira

Capítulo 18

haver menos de quatro meses completos em um ano, nem nunca deve haver mais de oito meses completos. Quando um mês completo é estabelecido de acordo com os cálculos, uma festa comemorativa também é feita em homenagem ao mês completo, como mencionado anteriormente no Capítulo 3.

‫עֹושין ְסעֻ ַדת עִ ּבּור‬ ִ ‫ֶש ְמעַ ְב ִרין לְ ִפי ֶח ְשּבֹון‬ :‫ישי‬ ִ ִ‫ַהח ֶֹדׁש כְ מֹו ֶש ָא ַמ ְרנּו ְב ֶפ ֶרק ְשל‬

10 Sempre que você encontra depoimentos no

‫י וְ כָ ל ֶש ִת ְמצָ א ַבגְ ָמ ָרא ִמ ְד ָב ִריִ ם ֶש ַמ ְר ִאין‬ ‫משה‬ ֶ ‫ּומ ִפי‬ ִ ‫סֹומכִ ין עַ ל ַה ֶח ְשּבֹון‬ ְ ‫ֶש ֵבית ִדין‬ ‫ִמ ִסינַ י ֶש ַה ָד ָבר ָמסּור לָ ֶהם וְ ָה ְרׁשּות ְביָ ָדם‬ ‫ וְ כֵ ן זֶ ה ֶש ָח ֵסר ִת ְשעָ ה‬.‫לְ ַח ֵסר אֹו לְ עַ ֵבר‬ ‫ֳח ָד ִשים ַב ָשנָ ה וְ כָ ל כַ ּיֹוצֵ א ָבזֶ ה ַהּכל עַ ל עִ ָקר‬ :‫זֶ ה הּוא ָבנּוי ִבזְ ַמן ֶשל ֹא נִ ְר ֶאה ַהח ֶֹדׁש ִבזְ ַמּנֹו‬

11 Da mesma forma, as declarações de nossos

‫יא וְ כֵ ן זֶ ה ֶש ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ֶש ְמעַ ְב ִרין ֶאת‬ ‫ַהח ֶֹדׁש לְ צ ֶֹרְך הּוא ֶב ֳח ָד ִשים ֵאּלּו ֶש ְמעַ ְב ִרין‬ ‫עֹושין ֶא ָחד ָמלֵ א וְ ֶא ָחד‬ ִ ְ‫אֹותן לְ ִפי ֶח ְשּבֹון ו‬ ָ ‫ וְ יֵ ׁש לָ ֶהם לְ עַ ֵבר ח ֶֹדׁש ַא ַחר ח ֶֹדׁש‬.‫ָח ֵסר‬ ‫ ָבזֶ ה הּוא ֶש ְמעַ ְב ִרין לְ צ ֶֹרְך ִמ ְפנֵ י‬.‫אֹו לְ ַח ֵסר‬ ‫ ֶאלָ א ְבעֵ ת ֶשיֵ ָר ֶאה‬.‫ֶשל ֹא נִ ְר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ִבזְ ַמּנֹו‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ִבזְ ַמּנֹו ֶשהּוא ְת ִחלַ ת ֱהיֹותֹו נִ ְר ֶאה ַא ַחר‬ :‫ֶשנִ ְת ַק ֵבץ עִ ם ַה ֶש ֶמׁש ְמ ַק ְד ִשין לְ עֹולָ ם‬

12 Todos os conceitos acima se aplicam quando

‫יב וְ כָ ל ַה ְד ָב ִרים ָה ֵאּלּו ִבזְ ַמן ֶשיֵ ׁש ָשם ֵבית‬ ‫ ֲא ָבל ִבזְ ַמנִ ים ֵאּלּו‬.‫סֹומכִ ין ַעל ָה ְר ִאיָ ה‬ ְ ְ‫ִדין ו‬ ‫סֹומכִ ין ֶאלָ א עַ ל ַה ְק ִביעָ ה ְבזֶ ה ַה ֶח ְשּבֹון‬ ְ ‫ֵאין‬ ‫ָה ֶא ְמצָ עִ י ַה ָפׁשּוט ְבכָ ל יִ ְש ָר ֵאל כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬ :‫ַב ֲהלָ כֹות ֵאּלּו‬

13 É explicado nos textos dos cálculos astronômicos

‫יג יִ ְת ָב ֵאר ְב ִס ְפ ֵרי ַה ֶח ְשּבֹון ַה ְתקּופֹות‬ ‫וְ ַהגִ ַימ ְט ִריָ אֹות ֶש ִאם יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְב ֶא ֶרץ‬ ‫יִ ְש ָר ֵאל יֵ ָר ֶאה ְבכָ ל ְמ ִדינֹות ָהעֹולָ ם ֶש ֵהן‬ ‫ וְ ִאם‬.‫לְ ַמעֲ ַרב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ְּומכֻ וָ נֹות כְ נֶ גְ ָדּה‬ ‫יִ ֵתן ַה ֶח ְשּבֹון ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ֶא ְפ ָשר‬

Talmud de acordo com o qual parece que o tribunal se baseia em cálculos [em vez do testemunho de testemunhas], ou que há [uma cadeia de tradição estendendo] de Moshé no Sinai que este assunto foi confiado a eles, e é sua decisão fazer o mês incompleto ou completo, e da mesma forma, o fato de que, durante um ano, Rabi [Yehudá HaNasi] declarou nove meses como incompletos, - estes e todos os assuntos semelhantes dependem deste princípio [e se aplicam em] um momento em que a Lua não é vista no momento apropriado. Sábios de que um dia é adicionado ao mês, quando necessário, se aplicam em um momento em que um mês inteiro [é declarado] de acordo com os cálculos, [de modo que] seja um mês incompleto, e outro mês completo. Eles têm autoridade para declarar meses completos em sucessão um após o outro, e meses incompletos numa sucessão. [Somente] quando a Lua não é vista no momento apropriado [o tribunal] declara meses completos quando necessário. Quando, no entanto, a Lua é vista no momento apropriado - seu primeiro brilho após sua conjunção com o Sol - ela é sempre santificada. há um tribunal que se baseia no depoimento de testemunhas. Na época atual, por outro lado, contamos apenas com os cálculos baseados na média [do movimento do Sol e da Lua] que são [simples e] difundidos em todo Israel, como explicado [anteriormente] nessas leis. e geométricos que se a Lua for avistada [observada] em Erets Yisrael, ela será avistada [observada] em todas as terras do mundo que estão localizadas a oeste de Erets Yisrael e estão na mesma latitude. Se os cálculos indicarem que a Lua não será avistada 185 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 18

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

[observada] em Erets Yisrael, seu avistamento é, no entanto, possível nas terras que estão a oeste de Erets Yisrael e na mesma latitude. Portanto, o fato de que a Lua é avistada [observada] em um país que fica a oeste de Erets Yisrael não é uma indicação que sim [ou que não] com relação à Lua ser avistada [observada] em Erets Yisrael.

‫ֶשיֵ ָר ֶאה ִב ְמ ִדינֹות ֲא ֵחרֹות ֶש ֵהן לְ ַמעֲ ַרב ֶא ֶרץ‬ ‫ לְ ִפיכָ ְך ִאם יֵ ָר ֶאה‬.‫יִ ְש ָר ֵאל ְּומכֻ וָ נֹות כְ נֶ גְ ָדּה‬ ‫ַהיָ ֵר ַח ִב ְמ ִדינָ ה ֶש ִהיא לְ ַמעֲ ַרב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫ֵאין ָבזֶ ה ְר ָאיָ ה ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ֶאלָ א‬ :‫ֶא ְפ ָשר ֶשנִ ְר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬

14 Se, no entanto, a Lua não for vista nas montanhas

‫יד ֲא ָבל ִאם ל ֹא יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְברֹאׁש ֶה ָה ִרים‬ ‫ַב ְמ ִדינָ ה ַה ַמעֲ ָר ִבית ַה ְמכֻ וֶ נֶ ת כְ נֶ גֶ ד ֶא ֶרץ‬ :‫יִ ְש ָר ֵאל ְביָ דּועַ ֶשל ֹא נִ ְר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬

15 Da mesma forma, se a Lua não for avistada

‫טו וְ כֵ ן ִאם ל ֹא יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫ְביָ דּועַ ֶשל ֹא נִ ְר ֶאה ְבכָ ל ְמ ִדינֹות ָהעֹולָ ם ֶש ֵהן‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ּומכֻ וָ נֹות כְ נֶ גְ ָדּה‬ ְ ‫לְ ִמזְ ַרח ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫יֵ ָר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה ִב ְמ ִדינֹות‬ ‫ לְ ִפיכָ ְך ִאם‬.‫ִמזְ ָר ִחּיֹות וְ ֶא ְפ ָשר ֶשל ֹא יֵ ָר ֶאה‬ ‫יֵ ָר ֶאה ִב ְמ ִדינָ ה ֶש ִהיא לְ ִמזְ ַרח ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ .‫ּומכֻ וֶ נֶ ת כְ נֶ גְ ָדּה ְביָ דּועַ ֶשנִ ְר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ְ ‫וְ ִאם ל ֹא נִ ְר ֶאה ַב ְמ ִדינָ ה ַה ִמזְ ָר ִחית ֵאין ָבזֶ ה‬ :‫ְר ָאיָ ה ֶאלָ א ֶא ְפ ָשר ֶשיֵ ָר ֶאה ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬

16 Todas as afirmações acima se aplicam quando os

‫טז וְ כָ ל ֵאּלּו ַה ְד ָב ִרים כְ ֶש ָהיּו ַה ְמ ִדינֹות‬ ‫ כְ גֹון ֶש ָהיּו‬.‫ֶש ַב ַמעֲ ָרב וְ ֶש ַב ִמזְ ָרח ְמכֻ וָ נֹות‬ ‫ֹלשים ַמעֲ לֹות עַ ד‬ ִ ‫נֹוטֹות לִ צְ פֹון ָהעֹולָ ם ִמ ְש‬ ‫ ֲא ָבל ִאם ָהיּו נֹוטֹות לַ צָ פֹון‬.‫ל''ה ַמעֲ לֹות‬ ‫ ִמ ְש ָפ ִטים ֲא ֵח ִרים יֵ ׁש‬.‫יֹותר ִמזֶ ה אֹו ָפחֹות‬ ֵ .‫לָ ֶהן ֶש ֲה ֵרי ֵאינָ ן ְמכֻ וָ נֹות כְ נֶ גֶ ד ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל‬ ‫ּומעֲ ָרב‬ ַ ‫ְּוד ָב ִרים ֵאּלּו ֶש ֵב ַא ְרנּו ְבעָ ֵרי ִמזְ ָרח‬ ‫ֵאינָ ן ֶאלָ א לְ ַהגִ יד כָ ל ִמ ְש ְפ ֵטי ָה ְר ִאיָ ה לְ ַהגְ ִדיל‬ ‫ ל ֹא ֶשיִ ְהיּו ְבנֵ י ִמזְ ָרח אֹו‬.‫ּתֹורה ּולְ ַה ְא ִד ָירּה‬ ָ ‫סֹומכִ ין עַ ל ְר ִאיַ ת ַהיָ ֵר ַח אֹו ּתֹועִ יל‬ ְ ‫ְבנֵ י ַמעֲ ָרב‬ ‫סֹומכִ ין ֶאלָ א עַ ל‬ ְ ‫ ֶאלָ א לְ עֹולָ ם ֵאין‬.‫לָ ֶהם כְ לּום‬ ‫ִקּדּוׁש ֵבית ִדין ֶש ְב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו‬ :‫כַ ָמה ְפעָ ִמים‬

dos países localizados a oeste de Erets Yisrael que estão na mesma latitude, a Lua certamente não foi avistada [observada] em Erets Yisrael. [observada] em Erets Yisrael, certamente não foi avistada [observada] nos países que estão a leste de Erets Yisrael, e na mesma latitude. Se [a Lua] foi avistada [observada] em Erets Yisrael, no entanto, não há certeza se ela será avistada [observada] nessas terras do leste; pode ser avistada, e pode não ser avistada. Assim, se a Lua foi avistada [observada] em um país localizado a leste de Erets Yisrael na mesma latitude, a Lua certamente foi avistada [observada] em Erets Yisrael. Se, no entanto, a Lua não foi avistada [observada] em um país que fica a leste [de Erets Yisrael], isso não é uma indicação de que a Lua não será avistada [observada] em Erets Yisrael. Pelo contrário, é possível que seja avistada em Erets Yisrael. países a oeste e a leste [de Erets Yisrael] estiverem na mesma latitude que Erets Yisrael - ou seja, estão trinta a trinta e cinco graus ao norte [do equador]. Se eles estiverem localizados em uma posição mais ao norte, ou em uma posição menos ao norte, princípios diferentes se aplicam, pois eles não são paralelos a Erets Yisrael. Nas cidades que estiverem localizadas a leste e oeste [de Erets Yisrael], as declarações que fizemos [sobre o avistamento da Lua são de interesse abstrato/não concreto], para esclarecer todas as leis relativas ao avistamento [da Lua] para tornar a Torá grande e gloriosa. [A intenção não é que] as pessoas que vivem no leste ou no oeste devam depender [de seu] avistamento da Lua, ou que [seu avistamento] deve ser de alguma consequência. Em vez disso, contamos apenas com a santificação da Lua [realizada] pela corte em Erets Yisrael,como já explicamos várias vezes anteriormente.

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 186

Rambam: sexta-feira

Sexta-feira, 22 de janeiro

Capítulo 19

Capítulo 19

‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬

‫ֶפּ ֶרק י״ט‬

1 Uma vez que nossos Sábios disseram que entre as

‫א לְ ִפי ֶש ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ֶשּבכְ לַ ל ִד ָב ִרים ֶש ָהיּו‬ ‫אֹומ ִרין לָ ֶהן לְ ֵהיכָ ן‬ ְ ‫ּבֹוד ִקין ָב ֶהן ֶאת ָהעֵ ִדים‬ ְ ‫הֹודיעַ ֶד ֶרְך‬ ִ ְ‫ כָ ֵשר ְבעֵ ינַ י ל‬.‫נֹוטה‬ ֶ ‫ָהיָ ה ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ וְ ֵאין ֲאנִ י ְמ ַד ְק ֵדק ּבֹו לְ ִפי‬.‫ֶח ְשּבֹון ָד ָבר זֶ ה‬ ‫ ְּות ִחלַ ת ֶח ְשּבֹון זֶ ה‬.‫ֶש ֵאינֹו מֹועִ יל ִב ְר ִאיָ ה כְ לָ ל‬ :‫לֵ ַידע נְ ִטיַ ת ַה ַמזָ לֹות ְת ִחלָ ה‬

2 A órbita do Sol que passa pelo centro [da esfera]

‫עֹוב ֶרת ְב ַמ ֲחצִ ית ַה ַמזָ לֹות‬ ֶ ‫ב ָהעֲ גֻ לָ ה ֶש ִהיא‬ ‫עֹוב ֶרת ְב ֶא ְמצַ ע‬ ֶ ‫ ֵאינָ ּה‬.‫ֶש ָבּה ַמ ֲהלָ ְך ַה ֶש ֶמׁש‬ ‫ ֶאלָ א‬.‫ָהעֹולָ ם ֵמ ֲחצִ י ַה ִמזְ ָרח לַ ֲחצִ י ַה ַמעֲ ָרב‬ ‫נֹוטה ִהיא ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה ַה ְמ ַס ֵבב ְב ֶא ְמצַ ע‬ ָ ‫נֹוטה לַ צָ פֹון‬ ֶ ‫ ֶחצְ יָ ּה‬.‫ָהעֹולָ ם כְ נֶ גֶ ד צָ פֹון וְ ָדרֹום‬ :‫נֹוטה לַ ָדרֹום‬ ֶ ‫וְ ֶחצְ יָ ּה‬

3 Há dois pontos em que a órbita do Sol cruza

‫ּוש ֵתי נְ ֻקּדֹות יֵ ׁש ָבּה ֶשּפֹוגַ עַ ת ָב ֶהן ַבעֲ גֻ לַ ת‬ ְ ‫ג‬ ‫ ַה ֻנְק ָדה‬.‫ַה ַקו ַה ָשוֶ ה ַה ְמ ַס ֵבב ְב ֶא ְמצַ ע ָהעֹולָ ם‬ ‫ ַה ֻנְק ָדה ַה ְשנִ יָ ה‬.‫ָה ַא ַחת רֹאׁש ַמזַ ל ָטלֶ ה‬ ‫ וְ נִ ְמצְ אּו ִש ָשה‬.‫ֶשכְ נֶ גְ ָדּה רֹאׁש ַמזַ ל מֹאזְ נַ יִ ם‬ ‫ַמזָ לֹות נֹוטֹות לַ צָ פֹון ִמ ְת ִחלַ ת ָטלֶ ה עַ ד סֹוף‬ ‫ וְ ִש ָשה נֹוטֹות לַ ָדרֹום ִמ ְת ִחלַ ת ַמזַ ל‬.‫ְבתּולָ ה‬ :‫מֹאזְ נַ יִ ם עַ ד סֹוף ַמזַ ל ָדגִ ים‬

4 Desde o início da constelação de Áries, as

‫ּומרֹאׁש ַמזַ ל ָטלֶ ה יַ ְת ִחילּו ַה ַמזָ לֹות לִ נְ טֹות‬ ֵ ‫ד‬ ‫ְמעַ ט ְמעַ ט ּולְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה כְ נֶ גֶ ד‬ ‫ וְ יִ ְהיֶ ה רֹאׁש ַס ְר ָטן‬.‫ַהצָ פֹון עַ ד רֹאׁש ַס ְר ָטן‬ ‫רּוח ַהצָ פֹון ָשֹלׁש‬ ַ ְ‫ָרחֹוק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה ל‬ ‫ וְ יַ ְחזְ רּו‬.‫וְ עֶ ְש ִרים ַמעֲ לֹות וַ ֲחצִ י ַמעֲ לָ ה ְב ֵקרּוב‬ ‫ַה ַמזָ לֹות לְ ִה ְת ָק ֵרב לַ ַקו ַה ָשוֶ ה ְמעַ ט ְמעַ ט‬ .‫עַ ד רֹאׁש מֹאזְ נַ יִ ם ֶשהּוא ַעל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה‬ ‫ּומרֹאׁש מֹאזְ נַ יִ ם יַ ְת ִחילּו לִ נְ טֹות ּולְ ִה ְת ַר ֵחק‬ ֵ

perguntas feitas às testemunhas [a fim de verificar a autenticidade de seu testemunho] estava a seguinte: “Em que direção estava inclinado [o crescente da] Lua”, sinto que é apropriado explicar como esse fator pode ser calculado. Minhas declarações não serão exatas, porque [esse conhecimento] não tem nenhuma consequência em relação ao avistamento efetivo da Lua. O ponto de partida desses cálculos é saber o grau de inclinação da [posição] das constelações. das constelações não passa diretamente pelo centro da Terra de leste a oeste. Em vez disso, está inclinado acima do equador que passa pelo centro da terra, [ligeiramente] para o norte e para o sul. Metade está no norte em inclinação e metade está ao sul em inclinação.

o equador, que passa pelo centro da Terra: O primeiro ponto é o início da constelação de Áries, e o segundo ponto, oposto ao [primeiro], é o início da constelação de Libra [Balança]. Assim, há seis constelações [cujas posições] estão inclinadas para o norte, aquelas entre o início da constelação de Áries e o fim da constelação de Virgem. E há seis [cujas posições] estão inclinadas para o sul, aquelas entre o início da constelação de Libra [Balança] e o fim da constelação de Peixes. [posições] das constelações começam a ser inclinadas ligeiramente e divergem do equador em uma direção norte até o início [da constelação] do Câncer. O início [da constelação] do Câncer é aproximadamente vinte e três graus e meio ao norte do equador. [Depois], as constelações começam a proceder lentamente em direção ao equador até o início [da constelação] de Libra [Balança], que está posicionada no equador. Desde o início da constelação de Libra [Balança], 187 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 19

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

as [posições] das constelações começam a ser inclinadas ligeiramente e divergem do equador em uma direção ao sul até o início [da constelação] de Sagitário. O início [da constelação] de Capricórnio é aproximadamente vinte e três e meio graus ao sul do equador. [Depois], as constelações começam a proceder [seguir] em direção ao equador lentamente até o início [da constelação] de Áries.

‫ וְ יִ ְהיֶ ה רֹאׁש‬.‫רּוח ָדרֹום עַ ד רֹאׁש גְ ִדי‬ ַ ‫כְ נֶ גֶ ד‬ ‫רּוח ָדרֹום ָשֹלׁש‬ ַ ְ‫גְ ִדי ָרחֹוק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה ל‬ ‫ וְ יַ ְחזְ רּו ַה ַמזָ לֹות‬.‫וְ עֶ ְש ִרים ַמעֲ לֹות וַ ֲחצִ י ַמעֲ לָ ה‬ ‫לְ ִה ְת ָק ֵרב ְמעַ ט ְמעַ ט כְ נֶ גֶ ד ַה ַקו ַה ָשוֶ ה עַ ד‬ :‫רֹאׁש ָטלֶ ה‬

5 Assim, [em suas órbitas diárias], o início [da

‫ה נִ ְמצָ א רֹאׁש ָטלֶ ה וְ רֹאׁש מֹאזְ נַ יִ ם ְמ ַס ֵבב עַ ל‬ ‫ ּולְ ִפיכָ ְך כְ ֶש ִת ְהיֶ ה ַה ֶש ֶמׁש ִב ְשנֵ י‬.‫ַה ַקו ַה ָשוֶ ה‬ ‫נֹוטה ל ֹא לַ צָ פֹון וְ ל ֹא‬ ָ ‫אשים ֵאּלּו ל ֹא ִת ְהיֶ ה‬ ִ ‫ָר‬ ‫ וְ ִתזְ ַרח ַב ֲחצִ י ִמזְ ָרח וְ ִת ְש ַקע ַב ֲחצִ י‬.‫לַ ָדרֹום‬ :‫ וְ יִ ְהיֶ ה ַהּיֹום וְ ַהלַ יְ לָ ה ָשוִ ין ְבכָ ל ַהיִ ּׁשּוב‬.‫ַמעֲ ָרב‬

6 Assim, deve-se deixar claro para si que cada um

‫ּומעֲ לָ ה ִמ ַמעֲ לֹות‬ ַ ‫ו ֲה ֵרי נִ ְת ָב ֵרר לְ ָך ֶשכָ ל ַמעֲ לָ ה‬ ‫נֹוטה לַ צָ פֹון אֹו לַ ָדרֹום וְ יֵ ׁש לִ נְ ִטיָ ָתּה‬ ָ ‫ַה ַמזָ לֹות‬ ‫יֹותר‬ ֵ ‫ (וְ רֹב) [וְ ר ַֹחב] ַהנְ ִטיָ ה ל ֹא ִת ְהיֶ ה‬.‫ִשעּור‬ :‫עַ ל ָשֹלׁש וְ עֶ ְש ִרים ַמעֲ לֹות וַ ֲחצִ י ְב ֵקרּוב‬

7 Os seguintes representam a extensão da inclinação

‫עּורים ֶשל נְ ִטּיֹות לְ ִפי ִמנְ יַ ן‬ ִ ‫ז וְ ֵאּלּו ֵהם ַה ִש‬ ‫ וְ ַה ְת ָחלָ ה ַמ ְת ֶחלֶ ת‬.‫ַה ַמעֲ לֹות ֶשל ַמזָ לֹות‬ '‫ כ‬.‫ י' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם ד' ַמעֲ לֹות‬.‫ַמזַ ל ָטלֶ ה‬ ‫ ל' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם‬.‫ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם ח' ַמעֲ לֹות‬ ‫ ּומ' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם ט''ו‬.‫ּומ ֱחצָ ה‬ ֶ ‫י''א ַמעֲ לֹות‬ '‫ ס‬.‫ נ' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם י''ח ַמעֲ לֹות‬.‫ַמעֲ לֹות‬ ‫ ע' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם‬.‫ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם כ' ַמעֲ לֹות‬ .‫ פ' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם כ''ג ַמעֲ לֹות‬.‫כ''ב ַמעֲ לֹות‬ :‫צ' ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם כ''ג ַמעֲ לֹות וַ ֲחצִ י ַמעֲ לָ ה‬

8 Se o número [de graus] também incluir unidades,

‫ח וְ ִאם יִ ְהיּו ֲא ָח ִדים ְב ִמנְ יָ ן ִת ַקח לָ ֶהם ְמנָ ָתם‬ .‫ִמ ֵבין ְש ֵתי ַהנְ ִטּיֹות כְ מֹו ֶש ֵב ַא ְרנּו ַב ֶש ֶמׁש ַּוביָ ֵר ַח‬ ‫ וְ ִאם‬.‫ ָח ֵמׁש ַמעֲ לֹות נְ ִטיָ ָתם ְש ֵתי ַמעֲ לֹות‬.‫כֵ יצַ ד‬ ‫ וְ עַ ל‬.‫ָהיָ ה ִמנְ יַ ן ַה ַמעֲ לֹות כ''ג נְ ִטיָ ָתם ט' ַמעֲ לֹות‬ :‫ֶד ֶרְך זֹו ְבכָ ל ָה ֲא ָח ִדים ֶש ֵהן עִ ם ָהעֲ ָשרֹות‬

constelação] de Áries e o início [da constelação] de Libra [Balança] giram sobre o equador. Portanto, quando o Sol estiver posicionado no início [dessas constelações], não estará inclinado nem para o norte nem para o sul. Ele subirá devido ao leste e se estabelecerá no oeste, e o dia e a noite [horas] serão iguais em todo o mundo. dos graus [na esfera] das constelações está inclinado para o norte ou para o sul, e que há uma medida específica para sua inclinação. A maior inclinação será não mais do que aproximadamente vinte e três graus e meio. do equador em relação ao número de graus [na esfera das constelações]. Começando pela constelação de Áries: [Um ponto localizado a] dez graus [na esfera celeste] estará inclinado quatro graus [do equador]. [Um ponto localizado a] vinte graus será inclinado a oito graus. [Um ponto localizado a] trinta graus será inclinado a onze e meio graus.[Um ponto localizado a] quarenta graus será inclinado a quinze graus. [Um ponto localizado a] cinquenta graus será inclinado a dezoito graus. [Um ponto localizado a] sessenta graus será inclinado a vinte graus. [Um ponto localizado a] setenta graus será inclinado a vinte e dois graus. [Um ponto localizado a] oitenta graus será inclinado a vinte e três graus. [Um ponto localizado a] noventa graus será inclinado a vinte e três e meio graus. você deve calcular [seu grau de inclinação] tomando uma média entre os dois dígitos, como foi explicado em relação [à determinação da posição de] Sol e à Lua. Como assim? Cinco graus serão inclinados dois graus. Se o número de graus [na esfera celeste] for de vinte Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 188

Rambam: sexta-feira

Capítulo 19

e três, a inclinação [do equador] será de nove graus. Este mesmo padrão deve ser seguido sempre que calcular um número que tenha unidades e dezenas.

9 Uma vez que você saiba a extensão da inclinação

‫ּומ ַא ַחר ֶש ֵת ַדע ַהנְ ִטיָ ה ֶשל ַמעֲ לֹות ֵמ ַא ַחת‬ ֵ ‫ט‬ ‫הֹודעְ נּוָך‬ ַ ‫ ֵת ַדע נְ ִטיָ ָתם כֻ לָ ן כְ ֶד ֶרְך ֶש‬.'‫עַ ד צ‬ '‫ ֶש ִאם ָהיָ ה ַה ִמנְ יָ ן יֶ ֶתר עַ ל צ‬.‫ְבר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח‬ ‫יֹותר‬ ֵ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה‬.‫עַ ד ק''פ ִתגְ ַרע אֹותֹו ִמק''פ‬ ‫ וְ ִאם ָהיָ ה‬.‫עַ ל ק''פ עַ ד ר''ע ִתגְ ַרע ִמ ֶמּנּו ק''פ‬ .‫יֹותר עַ ל ר''ע עַ ד ש''ס ִתגְ ַרע אֹותֹו ִמש''ס‬ ֵ ‫וְ ַהנִ ְש ָאר ֵת ַדע נְ ִטיָ תֹו וְ הּוא נְ ִטיַ ת אֹותֹו ַה ִמנְ יָ ן‬ :‫ּתֹוס ֶפת‬ ֶ ‫ֶש ְביָ ְדָך ְבל ֹא גֵ ָרעֹון וְ ל ֹא‬

10 Se você deseja saber o número de graus pelos quais

‫י ִאם ִת ְרצֶ ה לֵ ַידע כַ ָמה ַמעֲ לֹות הּוא ַהיָ ֵר ַח‬ ‫נֹוטה ֵמ ַעל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה כְ נֶ גֶ ד צְ פֹון ָהעֹולָ ם אֹו‬ ֶ ‫ ֵת ַדע ְת ִחלָ ה כַ ָמה נְ ִטיַ ת‬.‫כְ נֶ גֶ ד ְדרֹום ָהעֹולָ ם‬ ‫ַה ַמ ֲעלָ ה ֶש ִהיא ְמקֹום ַהיָ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתי ּולְ ֵאי‬ ‫ וְ ַת ֲחזֹר‬.‫נֹוטה לַ צָ פֹון אֹו לַ ָדרֹום‬ ָ ‫רּוח ִהיא‬ ַ ‫זֶ ה‬ ‫וְ ַת ְחשֹב וְ תֹוצִ יא ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ָה ִראׁשֹון וְ ִת ְר ֶאה‬ ‫ ִאם נִ ְמצְ אּו ר ַֹחב‬.‫רֹומי‬ ִ ‫ִאם הּוא צְ פֹונִ י אֹו ְד‬ ‫רּוח ַא ַחת כְ גֹון ֶש ָהיּו‬ ַ ‫ַהיָ ֵר ַח ּונְ ִטיַ ת ַמעֲ לָ תֹו ְב‬ .‫רֹומיִ ים ְת ַק ֵבץ ְשנֵ ֶיהם‬ ִ ‫ְשנֵ ֶיהם צְ פֹונִ ים אֹו ְד‬ ‫וְ ִאם נִ ְמצְ אּו ִב ְש ֵתי רּוחֹות כְ גֹון ֶש ָהיָ ה ָה ֶא ָחד‬ ‫ ִתגְ ַרע ַה ְמעַ ט ִמ ְשנֵ ֶיהם‬.‫רֹומי וְ ָה ֶא ָחד צְ פֹונִ י‬ ִ ‫ְד‬ ‫נִש ָאר הּוא ֶמ ְר ַחק ַהיָ ֵר ַח ֵמעַ ל ַה ַקו‬ ְ ‫ִמן ָה ַרב וְ ַה‬ :‫רּוח ֶש ָהיָ ה ָבּה ָה ַרב ִב ְשנֵ ֶיהם‬ ַ ‫אֹותּה ָה‬ ָ ‫ַה ָשוֶ ה ְב‬

11 Como assim? Digamos que estamos tentando

‫נֹוטה ֵמעַ ל‬ ֶ ‫יא כֵ יצַ ד ָבאנּו לֵ ַידע כַ ָמה ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ַה ַקו ַה ָשוֶ ה ְבלֵ יל ָה ְר ִאיָ ה ֶשהּוא ֵשנִ י לְ ח ֶֹדׁש ִאיָ ר‬ ‫ ּוכְ ָבר יָ ַדעְ ָת ֶש ַמעֲ לַ ת ַהיָ ֵר ַח ָהיְ ָתה י''ט‬.‫ִמ ָשנָ ה זֹו‬ .‫ נְ ִטיָ ָתּה ַבצָ פֹון כְ מֹו י''ח ַמעֲ לֹות‬.‫ִמ ַמזַ ל ׁשֹור‬ ‫ ִתגְ ַרע‬.‫וְ ר ַֹחב ַהיָ ֵר ַח ָהיָ ה ַב ָדרֹום כְ מֹו ד' ַמעֲ לֹות‬ ‫ וְ נִ ְמצָ א‬.‫ַה ְמעַ ט ִמן ָה ַרב יִ ָש ֵאר י''ד ַמעֲ לֹות‬ ‫רּוח‬ ַ ְ‫ַהיָ ֵר ַח ָרחֹוק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה י''ד ַמעֲ לֹות ל‬ ‫ ֶש ֲה ֵרי ַה ִמנְ יָ ן ָה ַרב ֶשהּוא ְשמֹונֶ ה עֶ ְש ֵרה‬.‫צָ פֹון‬ ‫ וְ כָ ל ֶח ְשּבֹון זֶ ה ְב ֵקרּוב ְבל ֹא‬.‫ַמעֲ לֹות ָהיָ ה צְ פֹונִ י‬ :‫ִד ְקּדּוק לְ ִפי ֶש ֵאינֹו מֹועִ יל ִב ְר ִאיָ ה‬

de todos os graus de um a noventa, será capaz de calcular o grau de inclinação [de toda a esfera celeste] de acordo com o método de cálculo explicado em relação à latitude da Lua. Pois se o número estiver entre noventa e cento e oitenta, o número deve ser subtraído a partir de cento e oitenta. Se o número estiver entre cento e oitenta e duzentos e setenta, cento e oitenta devem ser subtraídos do número. Se o número estiver entre duzentos e setenta e trezentos e sessenta, o número deve ser subtraído a partir de trezentos e sessenta. [Após essas subtrações terem sido feitas], você saberá o grau de inclinação do restante, pois é o grau de inclinação dos números mencionados anteriormente sem qualquer adição ou subtração. a posição da Lua se desvia do equador para o norte ou para o sul, [você deve seguir este procedimento]: calcular a inclinação do grau [na esfera celeste] que será a verdadeira posição, e ver se sua inclinação é ao norte ou ao sul. Depois, calcule a primeira latitude da Lua e veja se ela é ao norte ou ao sul. Se a latitude da Lua e a inclinação do grau [na esfera celeste onde ela está localizada] têm a mesma direção, então elas devem ser somadas. Se eles estão em direções diferentes - ou seja, um é ao sul e outro é norte - o menor número deve ser subtraído do maior. O restante é a distância [angular] da Lua em relação ao equador até a direção em que a figura maior estava inclinada.

calcular o grau de inclinação da Lua do equador na noite de avistamento, o segundo dia do mês de Iyar deste ano. Você já estabeleceu que o ângulo [na esfera celeste] em que a Lua estava localizada é o décimo nono grau da constelação de Touro. Assim, sua inclinação para o norte será de aproximadamente dezoito graus. A latitude da Lua é de aproximadamente quatro graus ao sul. Depois de subtrair a figura menor da maior, a posição da Lua será de catorze graus ao norte do equador, pois a maior figura é a dezoito graus ao norte [na qual a

189 | Veshinantam: Bó, 5781

Rambam: Hilchot Kidush Hachodesh

Capítulo 19

verdadeira posição da Lua estava localizada]. Todas [as fases] desse cálculo são aproximações e não são exatas, pois não são de nenhuma consequência em relação ao avistamento.

12 Caso se queira saber a direção para a qual a Lua

‫רּוח ֵמרּוחֹות‬ ַ ‫יב ִאם ִת ְרצֶ ה לֵ ַידע לְ ֵאי זֹו‬ ‫ ַת ְחשֹב וְ ֵת ַדע‬.‫נֹוטה‬ ֶ ‫ָהעֹולָ ם יֵ ָר ֶאה ַהיָ ֵר ַח‬ ‫ ִאם יִ ְהיֶ ה עַ ל ַה ַקו‬.‫ֶמ ְר ַחּקֹו ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה‬ ‫ַה ָשוֶ ה אֹו ָקרֹוב ִמ ֶמּנּו ִב ְש ַתיִ ם אֹו ָשֹלׁש‬ ‫ יֵ ָר ֶאה ְמכֻ וָ ן כְ נֶ גֶ ד‬.‫ַמעֲ לֹות ַבצָ פֹון אֹו ַב ָדרֹום‬ ‫ֶא ְמצַ ע ַמעֲ ָרב וְ ֵת ָר ֶאה ְפגִ ָימתֹו ְמכֻ וֶ נֶ ת כְ נֶ גֶ ד‬ :‫ִמזְ ַרח ָהעֹולָ ם ְב ָשוֶ ה‬

13 Se [a Lua] estiver inclinada ao norte do equador,

‫יג וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ָרחֹוק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה לִ צְ פֹון‬ .‫ יֵ ָר ֶאה ֵבין ַמעֲ ַרב ָהעֹולָ ם ֵּובין צְ פֹונֹו‬.‫ָהעֹולָ ם‬ ‫נֹוטה ִמכְ נֶ גֶ ד ִמזְ ַרח ָהעֹולָ ם‬ ָ ‫וְ ֵת ָר ֶאה ְפגִ ָימתֹו‬ :‫כְ נֶ גֶ ד ְדרֹום ָהעֹולָ ם‬

14 Se [a Lua] estiver inclinada ao sul do equador, ela

‫יד וְ ִאם ָהיָ ה ָרחֹוק ֵמעַ ל ַה ַקו ַה ָשוֶ ה לִ ְדרֹום‬ .‫ יֵ ָר ֶאה ֵבין ַמעֲ ַרב ָהעֹולָ ם ֵּובין ְדרֹומֹו‬.‫ָהעֹולָ ם‬ ‫נֹוטה ִמכְ נֶ גֶ ד ִמזְ ַרח ָהעֹולָ ם כְ נֶ גֶ ד‬ ָ ‫וְ ֵת ָר ֶאה ְפגִ ָימתֹו‬ :‫ ּולְ ִפי רֹב ַה ֶמ ְר ָחק ּולְ ִפי רֹב ַהנְ ִטיָ ה‬.‫צְ פֹון ָהעֹולָ ם‬

15 Entre as outras dimensões do exame das

‫אֹומ ִרין לָ ֶהם כַ ָמה‬ ְ ‫ּומ ֲח ִק ַירת ָהעֵ ִדים ֶש‬ ֵ ‫טו‬ .‫ וְ ָד ָבר זֶ ה יִ וָ ַדע ִמ ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה‬.‫בֹוה‬ ַ ָ‫ָהיָ ה ג‬ ‫ֶש ִבזְ ַמן ֶש ִת ְהיֶ ה ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה ְקצָ ָרה יֵ ָר ֶאה‬ ‫ ִּובזְ ַמן‬.‫ַהיָ ֵר ַח כְ ִאּלּו הּוא ָקרֹוב ִמן ָה ָא ֶרץ‬ ‫ ּולְ ִפי‬.‫בֹוה ֵמעַ ל ָה ָא ֶרץ‬ ַ ָ‫ֶש ִת ְהיֶ ה ֲא ֻרכָ ה יֵ ָר ֶאה ג‬ ‫א ֶֹרְך ֶק ֶשת ָה ְר ִאיָ ה לְ ִפי גָ ְבהֹו ֵמעַ ל ָה ָא ֶרץ‬ :‫ִב ְר ִאיַ ת ָהעֵ ינַ יִ ם‬

16 Assim, explicamos todos os cálculos necessários

‫טז ֲה ֵרי ֵב ַא ְרנּו ֶח ְשּבֹונֹות כָ ל ַה ְד ָרכִ ים‬ ‫ֶשצְ ִריכִ ין לָ ֶהם ִב ִידיעַ ת ָה ְר ִאיָ ה ַּוב ֲח ִק ַירת‬ ‫ כְ ֵדי ֶשיִ ְהיֶ ה ַהּכל יָ דּועַ לַ ְמ ִבינִ ים וְ ל ֹא‬.‫ָהעֵ ִדים‬ ‫ׁשֹוטטּו‬ ְ ְ‫ּתֹורה וְ ל ֹא י‬ ָ ‫יֶ ְח ְסרּו ֶד ֶרְך ִמ ַד ְרכֵ י ַה‬ ‫ (ישעיה‬.‫לְ ַב ֵקׁש ַא ֲח ֶר ָיה ִב ְס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים‬ ‫ ַא ַחת‬,‫לד טז) ִ"ד ְרׁשּו ֵמעַ ל ֵס ֶפר ה'" וְ ִק ְראּו‬ :‫ֵמ ֵהנָ ה ל ֹא נֶ עְ ָד ָרה‬

parecerá inclinada [quando avistada [observada], ela é regida pelos seguintes princípios]: calcular [a distância angular da Lua] do equador. Se ela estiver localizada no equador ou dentro de dois ou três graus ao norte ou ao sul, a parte côncava aparecerá a oeste e seu crescente parecerá ser apontado para leste.

ela aparecerá no noroeste, e seu crescente parecerá ser apontado para sudeste.

aparecerá no sudoeste, e seu crescente parecerá ser apontado para nordeste. Na medida da distância [da Lua] [do equador], sua inclinação aumentará. testemunhas está a pergunta: “Quão alto [no céu a Lua] apareceu?” Este fator pode ser determinado pelo arco de avistamento. Se o arco for curto, a Lua aparecerá perto da Terra, e quando for longo, aparecerá acima da Terra. O comprimento do arco de avistamento [determinará] a altura em que [a Lua] aparecerá acima da terra para as testemunhas. para o avistamento [da Lua] e o exame das testemunhas, de modo que tudo será compreensível para os homens de compreensão, e a eles não faltará consciência de nenhum dos caminhos da Torá. [Portanto,] eles não se aventurarão em busca dele em outros textos. “Busque no livro de D’us, leia-o. Nada disso irá faltar” [Yeshayahu 34:16].

‫ָסלִ יק ִהלְ כֹות ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש‬

Bendito seja D'us que concede ajuda.

• Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 190

Rambam: Shabat

Shabat, 23 de janeiro

Hilchot Taaniyot [Este texto contém] um mandamento positivo: clamar a Deus em caso de grande angústia que afete a comunidade como um todo. Esta mitsvá é explicada nos capítulos seguintes.

Capítulo 1

Capítulo 1

‫ י׳ שבט‬,‫שבת קודש‬

‫ִהלְ ̇כות ַתעֲ נִ ּיֹות‬ ‫ והיא לזעוק לפני ה' בכל‬,‫מצות עשה אחת‬ ‫ וביאור‬.‫עת צרה גדולה שתבוא על הציבור‬ .‫מצוה זו בפרקים אלו‬

‫ֶפּ ֶרק א‬

1 É um mandamento positivo da Torá clamar e soar

ַ‫ּתֹורה לִ זְ עֹק ּולְ ָה ִריע‬ ָ ‫א ִמצְ וַ ת עֲ ֵשה ִמן ַה‬ .‫ַב ֲחצֹוצְ רֹות עַ ל כָ ל צָ ָרה ֶש ָתבֹוא עַ ל ַהצִ ּבּור‬ ‫ֶשנֶ ֱא ַמר (במדבר י ט) "עַ ל ַהצַ ר ַהצ ֵֹרר‬ ‫לֹומר כָ ל ָד ָבר‬ ַ ְ‫ כ‬."‫ֶא ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרע ֶֹתם ַב ֲחצֹצְ רֹות‬ ‫ֶשיָ צֵ ר לָ כֶ ם כְ גֹון ַבצ ֶֹרת וְ ֶד ֶבר וְ ַא ְר ֶבה וְ כַ ּיֹוצֵ א‬ :‫ָב ֶהן זַ עֲ קּו עֲ לֵ ֶיהן וְ ָה ִריעּו‬

2 Essa prática é um dos caminhos do arrependimento,

‫ ֶש ִבזְ ַמן‬.‫ׁשּובה הּוא‬ ָ ‫ב וְ ָד ָבר זֶ ה ִמ ַד ְרכֵ י ַה ְת‬ ‫ֶש ָתבֹוא צָ ָרה וְ יִ זְ עֲ קּו עָ לֶ ָיה וְ יָ ִריעּו יֵ ְדעּו ַהּכל‬ ‫הּורע לָ ֶהן כַ כָ תּוב‬ ַ ‫ֶש ִבגְ לַ ל ַמעֲ ֵש ֶיהם ָה ָרעִ ים‬ ‫ וְ זֶ ה‬.'‫ֹונֹותיכֶ ם ִהּטּו" וְ גֹו‬ ֵ ֲ‫(ירמיה ה כה) "ע‬ :‫הּוא ֶשיִ גְ רֹם לָ ֶהם לְ ָה ִסיר ַהצָ ָרה ֵמעֲ לֵ ֶיהם‬

3 Por outro lado, se o povo não gritar [a Deus] e soar

‫ֹאמרּו‬ ְ ‫ג ֲא ָבל ִאם ל ֹא יִ זְ עֲ קּו וְ ל ֹא יָ ִריעּו ֶאלָ א י‬ ‫ָד ָבר זֶ ה ִמ ִמנְ ַהג ָהעֹולָ ם ֵא ַרע לָ נּו וְ צָ ָרה זֹו‬ ‫גֹור ֶמת‬ ֶ ְ‫ ֲה ֵרי זֹו ֶד ֶרְך ַאכְ זָ ִרּיּות ו‬.‫נִ ְק ָרה נִ ְק ֵרית‬ ‫תֹוסיף‬ ִ ְ‫ ו‬.‫לָ ֶהם לְ ִה ַד ֵבק ְב ַמעֲ ֵש ֶיהם ָה ָרעִ ים‬ ‫ּתֹורה‬ ָ ‫ הּוא ֶשכָ תּוב ַב‬.‫ַהצָ ָרה צָ רֹות ֲא ֵחרֹות‬ ‫(ויקרא כו כז) "וַ ֲהלַ כְ ֶתם עִ ִמי ְב ֶק ִרי" (ויקרא‬ ."‫כו כח) "וְ ָהלַ כְ ִתי גַ ם ֲאנִ י עִ ָמכֶ ם ַב ֲח ַמת ֶק ִרי‬ ‫לֹומר כְ ֶש ָא ִביא עֲ לֵ יכֶ ם צָ ָרה כְ ֵדי ֶש ָתׁשּובּו‬ ַ ְ‫כ‬ ‫אֹוסיף לָ כֶ ם ֲח ַמת‬ ִ ‫ֹאמרּו ֶש ִהיא ֶק ִרי‬ ְ ‫ִאם ת‬ :‫אֹותֹו ֶק ִרי‬

trombetas em caso de qualquer dificuldade que surja e que afete a comunidade, como afirma o versículo: “[Quando você sai para a guerra... contra] um inimigo que lhe ataque e você soará as trombetas....” [Este mandamento não se restringe a um escopo tão limitado; em vez disso] a intenção é: sempre que você estiver angustiado por dificuldades - como, por exemplo: fome, praga, gafanhotos ou semelhantes clame [a D’us] por causa delas e soe as trombetas. pois quando surge uma dificuldade, e as pessoas clamam [a D’us] e soam trombetas, todos perceberão que [a dificuldade] ocorreu por causa de sua conduta maligna, como [Yermiahu 5:25] afirma: “Seus pecados afastaram [as chuvas e o clima de colheita]”. Essa [realização] causará a remoção dessa dificuldade. as trombetas, e em vez disso dizer: “O que aconteceu conosco é apenas um fenômeno natural e essa dificuldade é apenas uma ocorrência casual”, esta é uma concepção cruel das coisas, o que faz com que elas permaneçam ligadas aos seus atos perversos. Assim, este tempo de angústia levará a mais angústias. Isso está implícito pela declaração da Torá [Vayicrá 26:27-28]: “Se você permanecer indiferente a Mim, serei indiferente a você como uma vingança”. A implicação do versículo é: quando Eu trouxer dificuldades sobre você para que você se arrependa e diga que é uma ocorrência casual, Eu adicionarei à sua [punição] uma expressão de vingança por essa indiferença [perante a Providência Divina].

191 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 1

Rambam: Hilchot Taaniyot

4 Além disso, é uma portaria rabínica jejuar sempre

‫סֹופ ִרים לְ ִה ְתעַ ּנֹות עַ ל כָ ל צָ ָרה‬ ְ ‫ד ִּומ ִד ְב ֵרי‬ .‫ֶש ָתבֹוא עַ ל ַהצִ ּבּור עַ ד ֶשיְ ֻר ֲחמּו ִמן ַה ָש ַמיִ ם‬ ‫ִּוב ֵימי ַה ַתעֲ נִ ּיֹות ָה ֵאּלּו זֹועֲ ִקין ִב ְת ִפּלֹות‬ ‫ וְ ִאם ָהיּו‬.‫ִּומ ְת ַחנְ נִ ים ְּומ ִריעִ ין ַב ֲחצֹוצְ רֹות ִבלְ ַבד‬ ‫ּׁשֹופר‬ ָ ‫ ַה‬.‫ׁשֹופר‬ ָ ‫ַב ִמ ְק ָדׁש ְמ ִריעִ ין ַב ֲחצֹוצְ רֹות ְּוב‬ ‫ ֶש ִמצְ וַ ת ַהּיֹום‬.‫ְמ ַקצֵ ר וְ ַה ֲחצֹוצְ רֹות ַמ ֲא ִריכֹות‬ ‫ׁשֹופר‬ ָ ְ‫ּתֹוקעִ ין ַב ֲחצֹוצְ רֹות ו‬ ְ ‫ וְ ֵאין‬.‫ַב ֲחצֹוצְ רֹות‬ )‫כְ ֶא ָחד ֶאלָ א ַב ִּמ ְק ָדׁש ֶשנֶ ֱא ַמר (תהילים צח ו‬ :"'‫ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶמלֶ ְך ה‬ ָ ‫"ב ֲחצֹצְ רֹות וְ קֹול‬ ַ

5 Esses jejuns ordenados para a comunidade por

‫ה ַתעֲ נִ ּיֹות ֵאּלּו ֶשּגֹוזְ ִרין עַ ל ַהצִ ּבּור ִמ ְפנֵ י‬ ‫ ֶש ֵאין רֹב ַהצִ ּבּור‬.‫ַהצָ רֹות ֵאינָ ן יֹום ַא ַחר יֹום‬ ‫ וְ ֵאין ּגֹוזְ ִרין ַב ְת ִחלָ ה‬.‫יְ כֹולִ ים לַ עֲ מֹד ְב ָד ָבר זֶ ה‬ ‫ישי ֶשלְ ַא ֲח ָריו‬ ִ ‫ַתעֲ נִ ית ֶאלָ א ְב ֵשנִ י ְב ַש ָבת ַּוב ֲח ִמ‬ ‫ְּוב ֵשנִ י ֶשלְ ַא ֲח ָריו וְ כֵ ן עַ ל ַה ֵס ֶדר ַהזֶ ה ֵשנִ י‬ :‫ישי וְ ֵשנִ י עַ ד ֶשיְ ֻר ֲחמּו‬ ִ ‫וַ ֲח ִמ‬

6 Um jejum comunitário não deve ser decretado em

‫ו ֵאין ּגֹוזְ ִרין ַתעֲ נִ ית עַ ל ַהצִ ּבּור ל ֹא ְב ַש ָבתֹות‬ ‫ּתֹוקעִ ין ָב ֶהן‬ ְ ‫ וְ כֵ ן ֵאין‬.‫טֹובים‬ ִ ‫וְ ל ֹא ְביָ ִמים‬ ‫ׁשֹופר וְ ל ֹא ַב ֲחצֹוצְ רֹות וְ ל ֹא זֹועֲ ִקים‬ ָ ‫ל ֹא ְב‬ ‫ ֶאלָ א ִאם כֵ ן‬.‫ּומ ְת ַחנְ נִ ים ָב ֶהם ַב ְת ִפלָ ה‬ ִ ‫יפּוה עַ ּכּו''ם אֹו נָ ָהר אֹו‬ ָ ‫ָהיְ ָתה עִ יר ֶש ִה ִק‬ ‫ ֲא ִפּלּו יָ ִחיד ַהנִ ְר ָדף‬.‫ְס ִפינָ ה ַה ִמ ָט ֶר ֶפת ַביָ ם‬ ‫רּוח ָרעָ ה‬ ַ ‫ּומ ְפנֵ י‬ ִ ‫ִמ ְפנֵ י עַ ּכּו''ם ִמ ְפנֵ י לִ ְס ִטים‬ ‫ּומ ְת ַחנְ נִ ים‬ ִ ‫(מ ְתעַ נִ ין עֲ לֵ ֶיהם ְב ַש ָבת וְ ) זֹועֲ ִקין‬ ִ ‫ּתֹוקעִ ין ֶאלָ א ִאם כֵ ן‬ ְ ‫ ֲא ָבל ֵאין‬.‫עֲ לֵ ֶיהם ַב ְת ִפלָ ה‬ :‫אֹותם ּולְ ַהצִ ילָ ן‬ ָ ‫ָת ְקעּו לְ ַק ֵבץ ֶאת ָהעָ ם לַ עֲ זֹר‬

7 Da mesma forma, no início, um jejum não deve ser

‫אשי‬ ֵ ‫ז וְ כֵ ן ֵאין ּגֹוזְ ִרין ַתעֲ נִ ית ַב ְת ִחלָ ה ְב ָר‬ ‫ּופּורים אֹו ְב ֻחּלֹו ֶשל‬ ִ ‫ֳח ָד ִשים אֹו ַב ֲחנֻ כָ ה‬ ‫ וְ ִאם ִה ְת ִחילּו לְ ִה ְתעַ ּנֹות עַ ל ַהצָ ָרה‬.‫מֹועֵ ד‬ ‫ֲא ִפּלּו יֹום ֶא ָחד ָּופגַ ע ָב ֶהן יֹום ֵמ ֵאּלּו ִמ ְתעַ נִ ין‬ :‫ּומ ְשלִ ִימין ַהּיֹום ְב ַתעֲ נִ ית‬ ַ

8 Gestantes, lactantes e crianças não precisam jejuar

‫ח ַתעֲ נִ ּיֹות ֵאּלּו ֶש ִמ ְתעַ נִ ין עַ ל ַהצָ רֹות ֵאין‬ ‫ִמ ְתעַ נִ ין ָב ֶהן ל ֹא עֻ ָברֹות וְ ל ֹא ֵמינִ יקֹות וְ ל ֹא‬

que há uma dificuldade que afete a comunidade até que haja uma manifestação da misericórdia Divina. Nestes dias de jejum, gritamos em oração, oferecemos súplicas, e soamos apenas as trombetas. No Templo, soam-se tanto as trombetas quanto o shofar. Os toques de shofar devem ser encurtados e os toques de trombeta estendidos, pois a mitsvá do dia é com as trombetas. As trombetas são soadas juntamente com o shofar apenas no Templo, como [pode ser inferido a partir de Tehilim 98:6]: “Trombetas sonoras e toques do shofar diante de D’us, o Rei”. causa das dificuldades não devem ser consecutivos, pois a comunidade não seria capaz de observar tal prática. Um jejum comum deve ser ordenado apenas em uma segunda-feira, na quinta-feira seguinte, e na segunda-feira seguinte. Esse padrão - segunda, quinta, segunda - deve ser seguido até que [D’us manifeste Suas] misericórdias. um Shabat, nem em um festival. Nestes dias, nem um shofar nem uma trombeta devem ser soados, nem gritamos [a D’us] ou oferecemos súplicas em oração. As [únicas] exceções são uma cidade cercada por gentios ou um rio [inundando] e um navio que está afundando no mar. [Nestes casos, e de fato,] mesmo quando um único indivíduo está sendo perseguido por gentios, por ladrões, ou por um espírito maligno (podemos jejuar por causa deles no Shabat), gritar [a D’us], e oferecer súplicas em seu nome em oração. [As trombetas] não devem ser soadas para eles, no entanto, a menos que elas estejam sendo soados para reunir as pessoas para ajudá-los e [tentar] salvá-los. ordenado em Rosh Chodesh, Chanucá, Purim ou Chol HaMoed. Se, no entanto, a comunidade começou a jejuar por causa de uma situação angustiante até mesmo por um único dia, e o cronograma de jejuns exige que um jejum seja realizado em um dos dias mencionados acima, devemos jejuar, e [de fato,] jejuar no decorrer do dia inteiro. em jejuns comunitários que forem instituídos por Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 192

Rambam: Shabat

Capítulo 1

causa de dificuldades dessa natureza. [Com relação a esses jejuns,] embora sejamos obrigados a jejuar durante o dia, estamos autorizados a comer na noite [anterior], com exceção dos jejuns instituídos para [falta de] chuva, como será explicado. Sempre que podemos comer na noite de um jejum, seja um jejum comunitário ou um jejum individual, uma pessoa pode comer até o amanhecer, desde que não durma. Se for dormir, ele pode não comer depois de acordar.

‫ּומ ָת ִרין לֶ ֱאכל ַבלַ יְ לָ ה ַאף עַ ל ִפי‬ ֻ .‫ְק ַטנִ ים‬ ‫ֶש ִמ ְתעַ נִ ין לְ ָמ ָחר חּוץ ִמ ַתעֲ נִ ּיֹות ַה ָמ ָטר כְ מֹו‬ ‫ וְ כָ ל ַתעֲ נִ ית ֶשאֹוכְ לִ ין ָבּה ַבלַ יְ לָ ה‬.‫ֶשיִ ְת ָב ֵאר‬ ‫ׁשֹותה עַ ד‬ ֶ ְ‫ֵבין צִ ּבּור ֵבין יָ ִחיד ֲה ֵרי זֶ ה אֹוכֵ ל ו‬ ‫ וְ הּוא ֶשל ֹא יָ ֵשן ֲא ָבל‬.‫ֶשיַ עֲ לֶ ה עַ ּמּוד ַה ַש ַחר‬ :‫ִאם יָ ֵשן ֵאינֹו חֹוזֵ ר וְ אֹוכֵ ל‬

9 Assim como a comunidade deve jejuar por causa

‫ט כְ ֵשם ֶש ַהצִ ּבּור ִמ ְתעַ נִ ים עַ ל צָ ָר ָתן כָ ְך‬ ‫ ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה‬.‫ כֵ יצַ ד‬.‫ַהיָ ִחיד ִמ ְתעַ נֶ ה עַ ל צָ ָרתֹו‬ ‫לֹו חֹולֶ ה אֹו ּתֹועֶ ה ַב ִמ ְד ָבר אֹו ָאסּור ְב ֵבית‬ ‫ יֵ ׁש לֹו לְ ִה ְתעַ ּנֹות עָ לָ יו ּולְ ַב ֵקׁש‬.‫סּורין‬ ִ ‫ָה ֲא‬ ‫אֹומר עֲ נֵ נּו וְ כּו' ְבכָ ל‬ ֵ ְ‫ ו‬.‫ַר ֲח ִמים ִב ְת ִפלָ תֹו‬ ‫ וְ ל ֹא יִ ְתעַ נֶ ה ְב ַש ָבתֹות וְ ל ֹא‬.‫ְת ִפלָ ה ֶש ִמ ְת ַפלֵ ל‬ ‫אשי ֳח ָד ִשים וְ ל ֹא ַב ֲחנֻ כָ ה‬ ֵ ‫ְבמֹועֲ דֹות וְ ל ֹא ְב ָר‬ :‫ּופּורים‬ ִ

10 Sempre que um indivíduo não aceita um jejum

‫י כָ ל ַת ֲענִ ית ֶשל ֹא ִק ְבלָ ּה עָ לָ יו ַהיָ ִחיד ִמ ְבעֹוד‬ ‫ כְ ֶשיִ ְת ַפלֵ ל‬.‫ כֵ יצַ ד ְמ ַק ְבלָ ּה‬.‫יֹום ֵאינֹו ַתעֲ נִ ית‬ ‫אֹומר ַא ַחר ַה ְת ִפלָ ה ָמ ָחר ֱא ֵהא‬ ֵ ‫ְת ִפלַ ת ִמנְ ָחה‬ ‫ וְ ַאף עַ ל‬.‫גֹומר ְבלִ ּבֹו לְ ִה ְתעַ ּנֹות לְ ָמ ָחר‬ ֵ ְ‫ְב ַתעֲ נִ ית ו‬ ‫ וְ כֵ ן‬.‫ִפי ֶשהּוא אֹוכֵ ל ַבלַ יְ לָ ה ל ֹא ִה ְפ ִסיד כְ לּום‬ ‫ֹלשה‬ ָ ‫ִאם גָ ַמר ְבלִ ּבֹו וְ ִק ֵבל ָעלָ יו לְ ִה ְתעַ ּנֹות ְש‬ ‫אֹו ַא ְר ָבעָ ה יָ ִמים זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ַאף עַ ל ִפי ֶשהּוא‬ .‫אֹוכֵ ל כָ ל לַ יְ לָ ה וְ לַ יְ לָ ה ל ֹא ִה ְפ ִסיד ַתעֲ נִ יתֹו‬ :‫וְ ֵאינֹו צָ ִריְך כַ וָ נָ ה לְ כָ ל יֹום וָ יֹום ִמ ְבעֹודֹו‬

11 Quando uma pessoa aceita uma resolução de

‫יא ִק ֵבל עָ לָ יו ִמ ְבעֹוד יֹום לְ ִה ְתעַ ּנֹות לְ ָמ ָחר‬ ‫ ַּובלַ יְ לָ ה נִ ְמלַ ְך לְ ִה ְתעַ ּנֹות ְביֹום‬.‫ִבלְ ַבד וְ ִה ְתעַ נָ ה‬ ‫ ַאף עַ ל ִפי ֶשלָ ן ְב ַתעֲ נִ יתֹו ֵאינָ ּה ַתעֲ נִ ית‬.‫ֵשנִ י‬ ‫ וְ ֵאין צָ ִריְך‬.‫ִמ ְפנֵ י ֶשל ֹא ִק ְבלָ ּה עָ לָ יו ִמ ְבעֹוד יֹום‬ ‫ׁשֹותה ַבלַ יְ לָ ה וְ ִה ְשכִ ים‬ ֶ ְ‫לֹומר ֶש ָהיָ ה אֹוכֵ ל ו‬ ַ :‫ַבב ֶֹקר וְ נִ ְמלַ ְך לְ ִה ְתעַ ּנֹות ֶש ֵאין זֹו ַתעֲ נִ ית כְ לָ ל‬

12 Uma pessoa que tenha um sonho perturbador

.‫רֹואה ֲחלֹום ַרע צָ ִריְך לְ ִה ְתעַ ּנֹות לְ ָמ ָחר‬ ֶ ‫יב ָה‬ ‫כְ ֵדי ֶשיָ ׁשּוב וְ יֵ עֹור ְב ַמעֲ ָשיו וִ ַיח ֵפׂש ָב ֶהן וְ יַ ֲחזֹר‬

da angústia, assim também, cada indivíduo deve jejuar [quando confrontado por] angústia. O que está implícito? Quando um indivíduo a quem uma pessoa [se sente próxima] estiver doente, perdido no deserto, ou preso, deve-se jejuar por seu bem, pedir misericórdia por ele em oração, e dizer [a passagem] Anenu em todas as orações de Shemoneh Esreh recitadas [naquele dia]. Não se deve jejuar no Shabat, em festivais, em Rosh Chodesh, em Chanucá, ou em Purim. [no dia anterior/na véspera] antes do pôr do Sol, ele não é considerado um jejum. Como se aceita sobre si um jejum? Depois de recitar as orações da tarde, o indivíduo afirma: “Amanhã eu jejuarei”, e resolve fazê-lo. Embora coma à noite, isso não prejudica o compromisso de fazer jejum. Da mesma forma, se alguém resolver jejuar por três ou quatro dias consecutivos e aceitar tão rápido sobre si mesmo, o fato de comer todas as noites não diminui seu jejum. É desnecessário que ele diga isso à tarde antes de cada dia sucessivo. jejuar no dia seguinte, e de fato, faz o jejum, e na noite [seguite ao seu jejum], muda de ideia e decide [continuar seu] jejum no dia seguinte, [este novo dia] não é considerado um jejum, porque ele não aceitou [esse compromisso] enquanto ainda era dia. [Isso se aplica] mesmo que ele continue seu jejum da noite para o dia. Desnecessário dizer, se ele comeu e bebeu à noite e acordou de manhã e desejou jejuar, que isto não é considerado um jejum. deve jejuar no dia seguinte, para que ela seja 193 | Veshinantam: Bó, 5781

Capítulo 1

Rambam: Hilchot Taaniyot

motivada a melhorar sua conduta, inspecionar seus atos e voltar-se [a D’us] em arrependimento. Ela deve realizar [este jejum] tão rápido quanto possível, mesmo no Shabat, recitando a passagem de Anenu em cada um dos serviços de oração. [Isso se aplica] mesmo que ele não tenha decidido jejuar no dia anterior. Quando uma pessoa jejua no Shabat, ela deve jejuar em outro dia também, [para expiar a falha de] deixar de cumprir [a mitsvá de realizar] atividades prazerosas no Shabat.

‫ּומ ְת ַפלֵ ל‬ ִ .‫ּומ ְתעַ נֶ ה וַ ֲא ִפּלּו ְב ַש ָבת‬ ִ .‫ׁשּובה‬ ָ ‫ִב ְת‬ ‫עֲ נֵ נּו ְבכָ ל ְת ִפלָ ה ַאף עַ ל ִפי ֶשל ֹא ִק ְבלָ ּה‬ ‫ וְ ַה ִמ ְתעַ נֶ ה ְב ַש ָבת ִמ ְתעַ נֶ ה יֹום‬.‫ִמ ְבעֹוד יֹום‬ :‫ַא ֵחר ִמ ְפנֵ י ֶש ִב ֵטל עֹנֶ ג ַש ָבת‬

13 Uma pessoa pode jejuar por várias horas - ou

‫יג ִמ ְתעַ נֶ ה ָא ָדם ָשעֹות וְ הּוא ֶשל ֹא יֹאכַ ל‬ ‫ ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ָטרּוד‬.‫ כֵ יצַ ד‬.‫כְ לּום ְש ָאר ַהּיֹום‬ ‫ומ ְתעַ ֵסק ִבצְ ָרכָ יו וְ ל ֹא ָאכַ ל עַ ד‬ ִ ‫ַב ֲח ָפצָ יו‬ ‫ֲחצֹות אֹו עַ ד ֵת ַשע ָשעֹות וְ נִ ְמלַ ְך לְ ִה ְתעַ ּנֹות‬ ‫ ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְתעַ נֶ ה‬.‫ַב ָשעֹות ֶשנִ ְש ֲארּו ִמן ַהּיֹום‬ ‫ ֶש ֲה ֵרי ִק ֵבל‬.‫ּומ ְת ַפלֵ ל ָב ֶהן עֲ נֵ נּו‬ ִ ‫אֹותן ָשעֹות‬ ָ ‫ וְ כֵ ן ִאם‬.‫עָ לָ יו ַה ַתעֲ נִ ית ק ֶֹדם ְשעֹות ַה ַתעֲ נִ ית‬ ‫ָאכַ ל וְ ָש ָתה וְ ַא ַחר כָ ְך ִה ְת ִחיל לְ ִה ְתעַ ּנֹות ְש ָאר‬ :‫ַהּיֹום ֲה ֵרי זֶ ה ַתעֲ נִ ית ָשעֹות‬

14 Sempre que uma pessoa está em jejum, quer

‫ ֵבין ֶש ָהיָ ה ִמ ְתעַ נֶ ה עַ ל‬.‫יד כָ ל ַה ָשרּוי ְב ַתעֲ נִ ית‬ ‫צָ ָרתֹו אֹו עַ ל ֲחלֹומֹו ֵבין ֶש ָהיָ ה ִמ ְתעַ נֶ ה עִ ם‬ ‫ ֲה ֵרי זֶ ה ל ֹא יִ נְ הֹג עִ ּדּונִ ין‬.‫ַהצִ ּבּור עַ ל צָ ָר ָתם‬ ‫ְבעַ צְ מֹו וְ ל ֹא יָ ֵקל רֹאׁשֹו וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָש ֵמ ַח וְ טֹוב‬ ‫ּדֹואג וְ אֹונֵ ן כָ עִ נְ יָ ן ֶשנֶ ֱא ַמר (איכה ג‬ ֵ ‫לֵ ב ֶאלָ א‬ ."‫"מה יִ ְתאֹונֵ ן ָא ָדם ָחי גֶ ֶבר עַ ל ֲח ָט ָאיו‬ ַ )‫לט‬ ‫ּומ ָתר לֹו לִ ְטעֹם ֶאת ַה ַת ְב ִשיל וַ ֲא ִפּלּו ִבכְ ֵדי‬ ֻ .‫ְר ִביעִ ית וְ הּוא ֶשל ֹא ְיִבלַ ע ֶאלָ א טֹועֵ ם ּופֹולֵ ט‬ :‫ָשכַ ח וְ ָאכַ ל ַמ ְשלִ ים ַתעֲ נִ יתֹו‬

15 Quando um indivíduo estava em jejum por uma

.‫טו יָ ִחיד ֶש ָהיָ ה ִמ ְתעַ נֶ ה עַ ל ַהחֹולֶ ה וְ נִ ְת ַר ֵפא‬ .‫ ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ְשלִ ים ַת ֲענִ יתֹו‬.‫עַ ל צָ ָרה וְ עָ ְב ָרה‬ ‫ַההֹולֵ ְך ִמ ָמקֹום ֶש ִמ ְת ַענִ ין לְ ָמקֹום ֶש ֵאין‬ .‫ּומ ְשלִ ים ַת ֲענִ יתֹו‬ ַ ‫ִמ ְתעַ נִ ין ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְתעַ נֶ ה‬ ‫ָהלַ ְך ִמ ָמקֹום ֶש ֵאין ִמ ְתעַ נִ ין לְ ָמקֹום ֶש ִמ ְתעַ נִ ין‬ ‫ ָשכַ ח וְ ָאכַ ל וְ ָש ָתה ַאל‬.‫ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְתעַ נֶ ה עִ ָמ ֶהן‬ :‫יִ ְת ָר ֶאה ִב ְפנֵ ֶיהם וְ ַאל יִ נְ הֹג עִ ּדּונִ ין ְבעַ צְ מֹו‬

seja: não comer nada pelo restante de um dia. Como assim? Uma pessoa que estava envolvida com seus assuntos e cuidando de suas preocupações fica sem comer até o meio-dia ou até às três da tarde. Caso ele tome a decisão de jejuar no decorrer das horas restantes do dia, ele deve jejuar por esse período e recitar [a passagem de] Anenu,porque ele aceitou o jejum antes das horas do jejum. Da mesma forma, se uma pessoa comeu ou bebeu e depois começou a jejuar durante todo o dia, é considerado um jejum por várias horas. em jejum por causa de um problema individual, um sonho perturbador ou angústia de natureza comum, ela não deve se entregar a prazeres, agir frívolamente, ou ficar feliz e de bom humor. Em vez disso, [sua conduta] deve ser caracterizada por uma preocupação séria, [como se estivesse] de luto, como o versículo [implícito por Echá 3:39]: “Sobre o que um homem vivo deve se preocupar? [Cada] homem sobre seus pecados”. É permitido para [uma pessoa que está em jejum] provar até mesmo um reviit de comida, desde que ele cuspa sem engoli-lo. Se [uma pessoa que estiver em jejum] esquecer e comer, ela deve completar o seu jejum. pessoa doente, e o último se recuperou, ou por causa de uma situação angustiante, e a dificuldade passou - ele deve completar o seu jejum. Uma pessoa que viaja de um lugar onde [a comunidade] está em jejum para um lugar onde [a comunidade] não está em jejum deve completar seu jejum. Aquele que viaja de um lugar onde [a comunidade] não está em jejum para um lugar onde [a comunidade] está em

Tradução: R. Yacov Nurkin

17 a 23 de janeiro de 2021 | 194

Rambam: Shabat

Capítulo 1

jejum deve jejuar junto com eles. Se ele esquecer, comer e beber, ele não deve deixar-se ser visto, nem deve desfrutar de prazeres.

16 Quando uma comunidade está em jejum por

‫טז צִ ּבּור ֶש ָהיּו ִמ ְתעַ נִ ין עַ ל ַהגְ ָש ִמים וְ יָ ְרדּו‬ ‫ ִאם ק ֶֹדם ֲחצֹות יָ ְרדּו ל ֹא יַ ְשלִ ימּו‬.‫לָ ֶהן גְ ָש ִמים‬ ‫קֹור ִאין ַהלֵ ל‬ ְ ְ‫ּומ ְתכַ נְ ִסין ו‬ ִ ‫ׁשֹותין‬ ִ ְ‫ֶאלָ א אֹוכְ לִ ין ו‬ ‫אֹומ ִרין ַהלֵ ל ַהגָ דֹול ֶאלָ א ְבנֶ ֶפׁש‬ ְ ‫ ֶש ֵאין‬.‫ַהגָ דֹול‬ ‫הֹואיל‬ ִ ‫ וְ ִאם ַא ַחר ֲחצֹות‬.‫ְש ֵבעָ ה וְ כֶ ֶרס ְמלֵ ָאה‬ ‫ וְ כֵ ן‬.‫וְ עָ ַבר רֹב ַהּיֹום ִב ְק ֻד ָשה יַ ְשלִ ימּו ַתעֲ נִ ָיתן‬ ‫ִאם ָהיּו ִמ ְתעַ נִ ין עַ ל צָ ָרה וְ עָ ְב ָרה אֹו עַ ל גְ זֵ ָרה‬ ‫ ִאם ק ֶֹדם ֲחצֹות ל ֹא יַ ְשלִ ימּו וְ ִאם‬.‫ָּוב ְטלָ ה‬ :‫ַא ַחר ֲחצֹות יַ ְשלִ ימּו‬

17 Sempre que há um jejum comunitário que foi

‫יז ְבכָ ל יֹום ַתעֲ נִ ית ֶשּגֹוזְ ִרין עַ ל ַהצִ ּבּור ִמ ְפנֵ י‬ ‫יֹוש ִבין ְב ֵבית‬ ְ ‫ ֵבית ִדין וְ ַהזְ ֵקנִ ים‬.‫ַהצָ רֹות‬ ‫ּובֹוד ִקים עַ ל ַמעֲ ֵשי ַאנְ ֵשי ָהעִ יר‬ ְ ‫ַהכְ נֶ ֶסת‬ .‫ֵמ ַא ַחר ְת ִפלַ ת ַש ֲח ִרית עַ ד ֲחצֹות ַהּיֹום‬ ‫ּומזְ ִה ִירין‬ ַ .‫ּומ ִס ִירין ַה ִמכְ ׁשֹולֹות ֶשל עֲ ֵברֹות‬ ְ ‫חֹוק ִרין עַ ל ַבעֲ לֵ י ָח ָמס וַ עֲ ֵברֹות‬ ְ ְ‫דֹור ִשין ו‬ ְ ְ‫ו‬ ‫ּומ ְש ִפילִ ין‬ ַ ַ‫ וְ עַ ל ַבעֲ לֵ י זְ רֹוע‬.‫אֹותן‬ ָ ‫ישין‬ ִ ‫ּומ ְפ ִר‬ ַ ‫ּומ ֲחצִ י ַהּיֹום‬ ֵ .‫ וְ כַ ּיֹוצֵ א ִב ְד ָב ִרים ֵאּלּו‬.‫אֹותן‬ ָ ‫קֹור ִאין ִב ְב ָרכֹות ְּוקלָ לֹות‬ ְ ‫וְ לָ עֶ ֶרב ְר ִביעַ ַהּיֹום‬ ‫"מּוסר ה' ְבנִ י‬ ַ )‫ּתֹורה ֶשנֶ ֱא ַמר (משלי ג יא‬ ָ ‫ֶש ַב‬ ‫ּומ ְפ ִט ִירין‬ ַ ."‫ַאל ִת ְמ ָאס וְ ַאל ָתקֹץ ְבתֹוכַ ְחּתֹו‬ ‫ ְּור ִביעַ ַהּיֹום‬.‫ַבנָ ִביא ְבתֹוכָ חֹות ֵמעִ נְ יַ ן ַהצָ ָרה‬ ‫ּומ ְת ַחנְ נִ ים וְ זֹועֲ ִקים‬ ִ ‫ָה ַא ֲחרֹון ִמ ְת ַפלְ לִ ים ִמנְ ָחה‬ :‫ּומ ְתוַ ִדים כְ ִפי כ ָֹחם‬ ִ

causa da chuva, e começa a chover antes do meiodia, as pessoas não devem completar o seu jejum. Em vez disso, eles devem comer, beber e se reunir para ler o Halel completo, pois o Halel completo é recitado apenas quando o espírito de alguém está satisfeito e sua barriga está cheia. Se [as chuvas desceram] depois do meio-dia, já que a maior parte do dia passou em santidade, eles devem completar o seu jejum. [regras semelhantes se aplicam] se [uma comunidade] estava em jejum por causa de uma situação angustiante e a angústia passou, ou por causa de um decreto severo e o decreto foi anulado: [Se isso ocorreu] antes do meio-dia, eles não precisam completar o seu jejum; depois do meio-dia, eles devem completar o seu jejum. instituído devido a uma circunstância angustiante, o tribunal [da comunidade] e [seus] anciãos sentam-se na sinagoga e revisam a conduta dos [habitantes] da cidade desde o momento em que as orações matinais foram concluídas até o meio-dia. Eles removem os obstáculos que levam ao pecado. Eles dão avisos, investigam todos aqueles que vão atrás da violência e do pecado, e [os encorajam] a se afastar [desses caminhos]. Da mesma forma, [investigam] pessoas que coagiram aos outros e os humilham. Eles também se ocupam com outros assuntos semelhantes. [Isto é o que acontece] do meio-dia até a noite: Durante o [terceiro] quarto do dia, eles leem as bênçãos e as maldições na Torá [como implicado pelos Mishle 3:11]: “Meu filho, não despreza a instrução do Senhor, e não rejeita sua repreensão”. Como a haftará, eles leem uma porção dos profetas apropriada para a angústia [para a qual eles estão jejuando]. Durante o quarto terço do dia, o serviço da tarde é recitado, súplicas são feitas, [o povo] clama [a D’us] e confessa de acordo com sua capacidade.

• 195 | Veshinantam: Bó, 5781

‫ספר המצוות‬ 352

SEFER HAMITSVÓT

ESTUDO 192

M. 76 - O SACRIFÍCIO (KORBÁN) DEPOIS DO PARTO

A mitsvá número setenta e seis (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino através do qual a mulher que tiver dado à luz a uma criança é ordenada a levar uma oferenda, a saber, um cordeiro de menos de um ano de idade como Korbán Olá (sacrifício-queimado-por-inteiro) e uma pombinha ou uma rola como Korbán Chatát (sacrifício por ter feito certos pecados graves involuntaEditora Beith Lubavitch riamente).Geral: Se ela for pobre, ela B. pode levar duas rolas ou dois pombinhos: um Coordenação Rabino Yehoshua Goldman como KorbánRabino Olá (sacrifício-queimado-por-inteiro) e outro como Korbán ChaEditor e tradutor: Avraham Tsvi Beuthner tát (sacrifício por ter feito certos pecados graves involuntariamente).

Rambam: Sefer Hamitsvót

R’ Raphael bendaqueles R’ Nissencujo Isaac a”h só Andrusier [A Leilui FONTENishmat NA TORÁ] Ela faz parte perdão é alcançado depois de ter levado o sacrifício (korbán), de 5760 acordo com o que Ele disse, (louvado 24 de Av seja!): “E ao cumprirem-se os dias de sua purificação, pelo filho ou pela filha, Dedicado por Yankie e Devorah Leah Andrusier e família ‫שיחיו‬ trará um cordeiro da idade de um ano por korbán olá (sacrifício-queimado-por-inteiro), e um pombinho e uma rola por korbán chatát (sacrifício por ter feito certos pecados graves involuntariamente) (...)” (Vayicrá/Levítico, 12:6).

ESTUDO Domingo, 17 de192 janeiro M. 74, 77

‫ ד׳ שבט‬,‫יום ראשון‬

M. 74 - A OFERENDA LEVADA POR UM ZAV A mitsvá número setenta e quatro (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino através do qual um zav (homem que padece de fluxo involuntário de sêmen) é ordenado a levar, ao se curar, um sacrifício de “duas rolas ou dois pombinhos, um como Korbán Olá (sacrifício-queimado-por-inteiro) e outro como Korbán Chatát (sacrifício por ter feito certos pecados graves involuntariamente)”. Este é o sacrifício (korbán) do zav, cujo perdão não é alcançado até que ele o leve. [A FONTE NA TORÁ] Este mandamento está expresso em Suas palavras (louvado seja!): “E quando estiver limpo de seu fluxo que o tiver (...) E no oitavo dia tomará para si duas rolas (...)” (Vayicrá/Levítico, 15:13-14).

M. 77 - O SACRIFÍCIO (KORBÁN) LEVADO POR UM METSORÁ A mitsvá número setenta e sete (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino através do qual um metsorá (impuro que tem manchas claras no corpo, com carne viva ou cabelo branco dentro), ao se curar de sua Tsaráat (que é a impureza do metsorá), é ordenado a levar uma oferenda de três animais – um Korbán Olá (sacrifício-queimado-por-inteiro), um Korbán Chatát (sacrifício por ter feito certos pecados graves involuntariamente) e um Korbán Ashám (sacrifício

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 196

Sêfer Hamitsvót

353

SEFER HAMITSVÓT

ESTUDO 192

por certos pecados com ou sem consciência) – e um log (aprox. 344cm3) de óleo. Se ele for pobre, pode levar um cordeiro como Korbán Ashám e duas rolas ou dois pombinhos, um como Korbán Olá e outro como Korbán Chatát. Ele é a quarta pessoa cujo perdão fica pendente até que tenha levado seus sacrifícios [vide mitsvá 75: “Há quatro pessoas cujo perdão fica pendente (do sacrifício, sem o qual sua purificação não é completa — ‘mechussrei capará’): o homem e a mulher com fluxo (zav e zava), a mulher depois do parto (yolédet), e o metsorá”]. [A FONTE NA TORÁ] Este mandamento está expresso em Suas palavras (louvado seja!): “E no oitavo dia tomará dois cordeiros sem defeito e uma ovelha da idade de um ano sem defeito” (Vayicrá/Levítico, 14:10). Pode-se perguntar: “Por que você não conta como um único mandamento (mitsvá) a obrigação imposta a todos aqueles cujo perdão fica pendente, uma vez que a pendência do perdão é comum a todos eles? Se você fizesse isso, esse seria um dos meios de purificar-se e você poderia dizer: ‘Preceito tal é o que obriga certas pessoas impuras, a saber, um zav, uma zava, uma mulher depois do parto e um metsorá a levar um sacrifício para que sua purificação possa ser considerada completa’. Assim como você conta a obrigação de ser purificado por um mikvê (ver mitsvá 109) como um único mandamento (mitsvá), sem se preocupar com quem é o impuro ou de que tipo é a sua impureza, você poderia, da mesma forma, ter contado o sacrifício (korbán) daqueles cujo perdão fica pendente como um único mandamento (mitsvá), sem preocupar-se com o tipo de impureza”. Hashém (D’us) sabe, e é minha testemunha, que isso seria perfeitamente válido se o sacrifício (korbán) obrigatório àqueles cujo perdão fica pendente fosse o mesmo em todos os casos, e nunca fosse alterado, como no caso de ser purificado pela água, que é um tipo de purificação obrigatória igual para todas as pessoas impuras. Mas devido à diversidade de seus sacrifícios, somos forçados, como vocês veem, a contar cada sacrifício separadamente, porque o que completa a purificação em um caso não é o mesmo que em outro. Este caso é igual ao da água de aspersão [MEI NIDÁ — respingar as águas de fonte com as cinzas da Pará Adumá], ao da água do mikvê e ao das quatro coisas pelas quais o metsorá é purificado. Esses são três mandamentos separados, embora eles todos se refiram à purificação de pessoas impuras, como explicarei depois. As normas referentes às quatro pessoas cujo perdão fica pendente e às suas oferendas estão explicadas de forma geral e detalhadamente no primeiro e segundo capítulos do Tratado do Talmud de Keritút, nos segundos capítulos de Arachín e Zevachín, no oitavo capítulo de Nazir, no final do Tratado de Mishná de Negaím, no Tratado de Mishná de Kinim e em diversos trechos do Talmud — a maioria nos locais acima citados.

197 | Veshinantam: Bó, 5781

Sêfer Hamitsvót

354

SEFER HAMITSVÓT

Segunda-feira, de janeiro ESTUDO 18 193

P. 106, M. 87

ESTUDO 193

‫ ה׳ שבט‬,‫יום שני‬

P. 106 - NÃO TROCAR UM ANIMALQUE TENHA SIDO CONSAGRADO COMO OFERENDA A proibição (mitsvát lô taassê) número cento e seis (do Sefer Hamitsvót) é a Proibição Divina de trocar um animal que tenha sido consagrado como oferenda. Isso é chamado de “substituição”. [A FONTE NA TORÁ] Esta proibição Divina está expressa em Suas palavras (louvado seja!): “Não o mudará e não o trocará” (Vayikrá/Levítico, 27:10) [Ver mitsvá 87]. Há uma proibição específica no caso do maassêr (dízimo) [Ver mitsvá 78]. A razão para isso está exposta na Sifrá: “O maassêr (dízimo) já está concluído no geral [— isto é, na proibição geral “Não o mudará e não o trocará”], então por que foi especificamente destacado? Para permitir-nos argumentar por analogia que, da mesma forma que o dízimo – cuja substituição está proibida – é uma das coisas sagradas do mizbêach (altar), assim também todas as coisas sagradas – cuja substituição está proibida por Suas palavras “Não o mudará” – são apenas as coisas sagradas do mizbêach (altar)”, e sua substituição se pune com a pena de malkut (chicotadas) [só quando há advertência prévia e duas testemunhas, etc., após julgamento em um Beit Din — na época do Beit Hamicdash].

M. 87 - A SANTIDADE DE UMA OFERENDA SUBSTITUÍDA [TEMURÁ] A mitsvá número oitenta e sete (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino de considerar como sagrado um animal que for substituído por outro. [A FONTE NA TORÁ] Este mandamento está expresso em Suas palavras (louvado seja!): “Tanto o que for trocado como aquele pelo qual trocou serão sagrados” (Vayicrá/Levítico, 27:10). Está expressamente declarado no início do Tratado do Talmud de Temurá que Suas palavras, (louvado seja!): “E não trocará “ (Vayicrá/Levítico, 27:33) constituem uma proibição (mitsvát lô taassê) justaposto a um mandamento (mitsvát assê). Os Sábios perguntam: “Não é o caso da substituição um exemplo de uma proibição (mitsvát lô taassê) justaposto a um mandamento (mitsvát assê)? “. No mesmo texto aparece um argumento suplementar que sujeita aquele que fizer a substituição [temurá] a ser açoitado [malkut], embora essa seja uma proibição (mitsvát lô taassê) justaposto a um mandamento (mitsvát assê): “Um mandamento (mitsvát assê) não pode se sobrepor a dois mandamentos negativos “. Ou seja, a proibição de fazer a substituição está expressa duas vezes, uma em “Não o mudará “ (Vayicrá/Levítico, 17:10) [ver lo taasse 106] e outra em “E não o trocará” (Vayicrá/Levítico, 17:10), enquanto há apenas um mandamento (mitsvát assê) que é “Tanto o que for trocado como aquele pelo qual trocou serão santidade” (Vayicrá/Levítico, 27:10). Dessa forma, fica ratificado o que desejávamos provar.

Editora Beith Lubavitch

17 a 23 de janeiro de 2021 | 198

Sêfer Hamitsvót

355 355 355

SEFER HAMITSVÓT SEFER HAMITSVÓT SEFER HAMITSVÓT

ESTUDOS 194-201 ESTUDOS 194-201 ESTUDOS 194-201

As normas deste mandamento (mitsvá), ou seja, o que valida ou invalida a substituição, quais são suas regras e(mitsvá), como ela ou deve serooferecida, estão As normas deste mandamento seja, que valida ou explicadas invalida a As normas deste mandamento seja, que valida ou explicadas invalida a no Tratado doquais Talmud de Temurá. substituição, são suas regras e(mitsvá), como ela ou deve serooferecida, estão substituição, quais são suas regras e como ela deve ser oferecida, estão explicadas no Tratado do Talmud de Temurá. no Tratado do Talmud de Temurá.

ESTUDO 194 Terça-feira, 19 de janeiro

‫ ו׳ שבט‬,‫יום שלישי‬

ESTUDO P.ESTUDO 107, M. 107 194 194 P. 107, M.P.107 107 - NÃO TROCAR UMA OFERENDA SAGRADA POR OUTRA P. 107, M. 107

P. 107 - NÃO TROCAR UMAnúmero OFERENDA SAGRADA OUTRA A proibição (mitsvát lô taassê) cento e sete (doPOR Sefer Hamitsvót) é P. 107 - NÃO TROCAR UMA OFERENDA SAGRADA POR OUTRA a Proibição Divina de trocar um tipo de oferenda outra, como, poré A proibição (mitsvát lô taassê) número cento esagrada sete (dopor Sefer Hamitsvót) A proibição (mitsvát lô taassê) número esagrada setede(do Sefer Hamitsvót) exemplo, trocar um de sacrifício de paz por umcento sacrifício delito, ou um Korbán a Proibição Divina trocar um tipo de oferenda por outra, como, poré aAshám Proibição Divina de trocar um tipo de oferenda sagrada por outra, como, por (sacrifício por ter feitode certos pecados) por um de korbán chatát (sacrifício exemplo, trocar um sacrifício paz por um sacrifício delito, ou um Korbán exemplo, trocar um sacrifício de paz por um sacrifício de delito, ou um Korbán por pecar inconscientemente). Ashám (sacrifício por ter feito certos pecados) por um korbán chatát (sacrifício Ashám (sacrifício por ter feito certos pecados) por um korbán chatát (sacrifício por[A pecar inconscientemente). FONTE NA TORÁ] Esses e outros atos similares são proibidos por um “Lô por pecar inconscientemente). taassê” (proibição) e está expresso em Suas seja!):por “Ninguém [A FONTE NA TORÁ] Esses e outros atospalavras, similares(louvado são proibidos um “Lô [A FONTE NA TORÁ] Esses e outros atos similares sãoaproibidos umpala“Lô o consagrará” (Vayikrá/Levítico, 27:26). Depalavras, acordo com Tradição, estas taassê” (proibição) e está expresso em Suas (louvado seja!):por “Ninguém taassê” (proibição) e está expresso em Suas palavras, (louvado seja!): “Ninguém vras se aplicam(Vayikrá/Levítico, a consagrar para o27:26). mizbêach (altar). com a Tradição, estas palao consagrará” De acordo o consagrará” (Vayikrá/Levítico, 27:26). De acordo com a Tradição, estas palavras se aplicam a consagrar para o mizbêach Sifrá diz: “Estou informado apenas com (altar). relação ao primogênito; de que forvrasAse aplicam a consagrar para o mizbêach (altar). ma A posso queinformado se deve trocar nenhum sacrifício por um Sifráconcluir diz: “Estou apenas com relação aosagrado primogênito; desacrifício que forA Sifrá diz: “Estou informado apenas com relação ao primogênito; desacrifício que forde tipo diferente? Pelas palavras das Escrituras (Torá) ‘Do animal... ninguém o ma posso concluir que se deve trocar nenhum sacrifício sagrado por um ma posso concluir que se deve trocar nenhum sacrifício sagrado por um sacrifício consagrará’”. A referência aqui é feita às palavras “Do animal, que já pertence a de tipo diferente? Pelas palavras das Escrituras (Torá) ‘Do animal... ninguém o de tipo diferente? Pelas palavras das Escrituras (Torá) ‘Do animal... ninguém o D’us, ninguém o consagrará”, que é como se D’us tivesse dito: “Qualquer que consagrará’”. A referência aqui é feita às palavras “Do animal, que já pertence a consagrará’”. aqui é feita àsa palavras “Do animal, jádedicá-lo pertence aa seja animal A que tenha sido dedicado D’us, homem algum deve D’us,o ninguém oreferência consagrará”, que é como se D’us tivesse dito:que “Qualquer que D’us, ninguém o consagrará”, que é como se D’us tivesse dito: “Qualquer que outra finalidade sagrada; ele deve continuar a ser o que era”. seja o animal que tenha sido dedicado a D’us, homem algum deve dedicá-lo a seja o animal que tenha sido dedicado a D’us, homem algum deve dedicá-lo a outra sagrada; ele deve continuar a ser o que era”. Asfinalidade normas deste mandamento explicadas quinto outra finalidade sagrada; ele deveestão continuar a ser ono que era”.capítulo de Temurá. As normas deste mandamento estão explicadas no quinto capítulo de Temurá. As normas deste mandamento estão explicadas no quinto capítulo de Temurá. M. 107 - A IMPUREZA DE UM CADÁVER 107 -eAsete IMPUREZA UM CADÁVER A mitsvá númeroM. cento (do SeferDE Hamitsvót) é o Mandamento Divino M. 107 - A IMPUREZA DE UM CADÁVER de lidar quanto à impureza um cadáver. A mitsvá número cento ede sete (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino A mitsvá número cento ede sete (do Sefer Hamitsvót) é o Mandamento Divino de lidar quanto à impureza um cadáver. [A FONTE NA TORÁ] Este de lidar quanto à impureza demandamento um cadáver. (mitsvá) inclui todas as regras a esse respeito (Bamidbár/Números, 19:14-16). [A FONTE NA TORÁ] Este mandamento (mitsvá) inclui todas as regras a esse [A FONTE NA TORÁ] Este mandamento (mitsvá) inclui todas as regras a esse respeito (Bamidbár/Números, 19:14-16). respeito (Bamidbár/Números, 19:14-16).

Quarta-feira, 20 de janeiro Quinta-feira, 21 de janeiro ESTUDOS 195-201 Sexta-feira, 22 de 195-201 janeiro ESTUDOS M. 107 ESTUDOS 195-201 M. 107 23 de janeiro Shabat, M. 107

A mitsvá M. 107 consta no Estudo anterior. A mitsvá M. 107 consta no Estudo anterior. A mitsvá M. 107 consta no Estudo anterior.

199 | Veshinantam: Bó, 5781

‫ ז׳ שבט‬,‫יום רביעי‬ ‫ ח׳ שבט‬,‫יום חמישי‬ ‫ ט׳ שבט‬,‫יום ששי‬ ‫ י׳ שבט‬,‫שבת קודש‬

Leilui Nishmat

Shmuel ben Rivka Sarfatis z”l Falecido em 20 de Nissan 5773

Assinaturas, dedicatórias e observações: www.veshinantam.org.br [email protected] www.facebook.com/veshinantam