Data Loading...

ด้าน 4พลัส 65 Flipbook PDF

ด้าน 4พลัส 65


158 Views
9 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

376

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๑ ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงเป็นสัดส่วน และปลอดภัย พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตำบลอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจต่อผู้เรียนและผู้รับบริการอยู่เสมอและได้จัด ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่ น แหล่งเรียนรู้ภาคี เครือข่าย (ข้อมูลจากแผลจุลภาค ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่าย แผลจุลภาค แฟ้มสะสม ผลงาน) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆในเขตพื้นที่การให้บริการ

แหล่งเรียนรู้การบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจเพื่อให้เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ กศน .ตำบลหนองระเวียงมีการจัดการเรียนรู้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อให้เข้าใจใน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ ทุกเพศทุกวัยและประชาชนโดยทั่วไป

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤษศาสตร์อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและ ผู้สนใจเพื่อให้เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

377

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชีว้ ัด ๒ มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังปรากฎหนังสือเชิญขอความอนุเคราะห์ (ข้อมูลจาก หนังสือเชิญขอความ อนุเคราะห์)

กศน.ตำบลหนองระเวียง MOU กับ อบต.หนองระเวียง

การลงนามกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมประชุมคณะทำงาน บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(สปฐ) เมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนางสาวสิริพร จันทร์ศิริ ครูกศน.ตำบล

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

378

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๓ มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การนำสื่อการเรียนการสอนโดยมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน รูปแบบนิทรรศการและนำมาทำเป็นจดหมายข่าวแสดงในเว็ปไซต์ กศน. ตำบลหนองระเวียงสามารถสรุปได้ดังนี้ ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ ลำดับที่ ๑ ๒

๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘

วันที่ เดือน ปี 1 ตุลาคม ๒๕63 ๕ ตุลาคม ๒๕63

ชื่อหน่วยงาน นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัด นิทรรศการเล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่านอภิชา เลิศเพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ 12 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอสื่ อนวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย จั ง หวั ด นครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ. ทบ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ น ำสื่ อ นวั ต กรรมและเป็ น วิ ท ยากร มาร่ ว มกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา คุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา 24-25 กุมภาพันธ์ วิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรม 2564 แก่คณะครูทหารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นครราชสีมา 5 มีนาคม 2564 นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า น การศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

379

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วันที่ เดือน ปี ชื่อหน่วยงาน 18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และ นางชนาภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคกหนองนาโมเดล และสื่อ นวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และ ได้รับการต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป 25 ถึง 26 ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้น พฤศจิกายน.2564 เรียน และการผลิตสื่อสารการ ณ โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 30 พฤศจิกายน 2564 กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม" ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน. อำเภอเมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และ ฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลา วัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเกียรติจากท่าน รัฐมนตรี ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระ รังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มา ศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

380

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๑๖

วันที่ เดือน ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมือง กาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้น พื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของกศน.ตำบลหนองระ เวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

การเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมามีดังนี้ นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 63

วันนี้ ที่ 5 ต.ค. 63 กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัดนิทรรศการ เล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่าน อภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

381

นำเสนอสื่ อ นวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์ ความรู้ด้านความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า

วันที่ 23 ธ.ค. 63 นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ.ทบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นำสื่อนวัตกรรมและเป็นวิทยากร มาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

382

วิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรมแก่คณะครูทหารในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ในวันที่ 2425 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา

นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 5 มีนาคม 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

383

1๖ พฤศจิกายน 2564 ผอ.กุหลาบ อ่อนระทวย และคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอโพธิ์ทองจังหวัด อ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมและผลงานดีเด่นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรการจัดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเสริมสร้าง และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ นำไป

18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และนางชนา ภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคก หนองนาโมเดล และสื่อนวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และได้รับการ ต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

384

ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้นเรียน และการผลิตสื่อสาร การสอน วันที่ 25-26 พ.ย.2564 ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูม โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

385

๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม"

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอ เมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

386

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรมการเรียน การสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับ เกียรติจากท่าน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

387

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตาม อัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนอง ระเวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

จัดทำสรุปและประชาสัมพันธ์ในรูปของจดหมายข่าว

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

388

จัดทำสรุปและประชาสัมพันธ์ในรูปของจดหมายข่าว

ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติการทำงาน

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

389

และแผนจุลภาคและแผนงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

390

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๔ มีภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ร่วม นิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเชิงประจักษ์ ได้รวบรวมข้อมูลสามารถสรุป ได้ดังนี(้ ข้อมูลจาก ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม แฟ้มสะสมผลงาน จดหมายข่าว) ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ ลำดับที่ ๑ ๒

๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘

วันที่ เดือน ปี 1 ตุลาคม ๒๕63 ๕ ตุลาคม ๒๕63

ชื่อหน่วยงาน นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัด นิทรรศการเล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่านอภิชา เลิศเพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ 12 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอสื่ อนวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย จั ง หวั ด นครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ. ทบ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ น ำสื่ อ นวั ต กรรมและเป็ น วิ ท ยากร มาร่ ว มกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา คุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา 24-25 กุมภาพันธ์ วิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรม 2564 แก่คณะครูทหารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นครราชสีมา 5 มีนาคม 2564 นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า น การศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

391

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วันที่ เดือน ปี ชื่อหน่วยงาน 18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และ นางชนาภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคกหนองนาโมเดล และสื่อ นวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และ ได้รับการต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป 25 ถึง 26 ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้น พฤศจิกายน.2564 เรียน และการผลิตสื่อสารการ ณ โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 30 พฤศจิกายน 2564 กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม" ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน. อำเภอเมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และ ฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลา วัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเกียรติจากท่าน รัฐมนตรี ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระ รังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มา ศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

392

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๑๖

วันที่ เดือน ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมือง กาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้น พื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของกศน.ตำบลหนองระ เวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

การเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมามีดังนี้ นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 63

วันนี้ ที่ 5 ต.ค. 63 กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัดนิทรรศการ เล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่าน อภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

393

นำเสนอสื่ อ นวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์ ความรู้ด้านความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า

วันที่ 23 ธ.ค. 63 นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ.ทบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นำสื่อนวัตกรรมและเป็นวิทยากร มาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

394

วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรมแก่คณะครูทหารในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ในวันที่ 2425 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา

นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 5 มีนาคม 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

395

1๖ พฤศจิกายน 2564 ผอ.กุหลาบ อ่อนระทวย และคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอโพธิ์ทองจังหวัด อ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมและผลงานดีเด่นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรการจัดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเสริมสร้าง และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ นำไป

18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และนางชนา ภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคก หนองนาโมเดล และสื่อนวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และได้รับการ ต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

396

ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้นเรียน และการผลิตสื่อสารการ สอน วันที่ 25-26 พ.ย.2564 ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูม โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

397

๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม"

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐาน การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

398

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรมการเรียน การสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับ เกียรติจากท่าน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และกรรมการ สถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

399

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตาม อัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนอง ระเวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติการทำงาน

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

400

และแผนจุลภาคและแผนงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

401

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๕ มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีพ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การนำสื่อการเรียนการสอนโดย มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้ที่สนใจ ในรูปแบบ นิทรรศการและนำมาทำเป็นจดหมายข่าวแสดงในเว็ปไซต์เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบการทำงานของ กศน. ตำบลหนอง ระเวียงสามารถสรุปได้ดังนี้ ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ ลำดับที่ ๑ ๒

๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘

วันที่ เดือน ปี 1 ตุลาคม ๒๕63 ๕ ตุลาคม ๒๕63

ชื่อหน่วยงาน นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัด นิทรรศการเล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่านอภิชา เลิศเพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ 12 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอสื่ อนวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย จั ง หวั ด นครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ. ทบ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ น ำสื่ อ นวั ต กรรมและเป็ น วิ ท ยากร มาร่ ว มกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา คุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา 24-25 กุมภาพันธ์ วิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรม 2564 แก่คณะครูทหารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั ด นครราชสีมา 5 มีนาคม 2564 นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า น การศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

402

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วันที่ เดือน ปี ชื่อหน่วยงาน 18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และ นางชนาภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคกหนองนาโมเดล และสื่อ นวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และ ได้รับการต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป 25 ถึง 26 ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้น พฤศจิกายน.2564 เรียน และการผลิตสื่อสารการ ณ โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 30 พฤศจิกายน 2564 กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม" ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน. อำเภอเมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และ ฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลา วัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเกียรติจากท่าน รัฐมนตรี ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระ รังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มา ศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

403

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(ต่อ)ดังนี้ ลำดับที่ ๑๖

วันที่ เดือน ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมือง กาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้น พื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของกศน.ตำบลหนองระ เวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

การเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมามีดังนี้ นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 63

วันนี้ ที่ 5 ต.ค. 63 กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัดนิทรรศการ เล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่าน อภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

404

นำเสนอสื่ อ นวัต กรรมและตอบคำถามวิช าการในโครงการส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์ ความรู้ด้านความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า

วันที่ 23 ธ.ค. 63 นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช.ผบ.ทบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นำสื่อนวัตกรรมและเป็นวิทยากร มาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

405

วิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ อนวัตกรรมและนำเสนอสื่อนวัตกรรมแก่คณะครูทหารในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กศน. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูประจำกลุ่มทหาร ในวันที่ 2425 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา

นำเสนอผลงานวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน 5 มีนาคม 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

406

1๖ พฤศจิกายน 2564 ผอ.กุหลาบ อ่อนระทวย และคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอโพธิ์ทองจังหวัด อ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมและผลงานดีเด่นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรการจัดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเสริมสร้าง และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ นำไป

18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และนางชนา ภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคก หนองนาโมเดล และสื่อนวัตกรรม ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และได้รับการ ต้อนรับจากบุคลากรของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชาสามัคคีได้ต่อไป

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

407

ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้นเรียน และการผลิตสื่อสารการ สอน วันที่ 25-26 พ.ย.2564 ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูม โรงเเรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน.ตำบลหนองระเวียง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

408

๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ " กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม"

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอ เมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

409

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรมการเรียน การสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับ เกียรติจากท่าน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และกรรมการ สถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

410

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูง าน กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตาม อัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลหนอง ระเวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติการทำงาน

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

411

และแผนจุลภาคและแผนงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ดังปรากฏในหนังสือเชิญการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านต่างๆ (ข้อมูลจาก หนังสือเชิญ ขอความอนุเคราะห์)

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

412

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๖ มีอาสาสมัคร กศน.ตำบล อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน หรืออาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีอาสาสมัคร กศน.ตำบล อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีความรู้ทุกช่วงวัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ปัจจัยเกื้อหนุน สื่อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคคล ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ได้รับการสนับสนุนใน การเรียนรู้จากห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมีอาสาสมัคร กศน.ตำบล อาสาสมัคร ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีความรู้ทุกช่วงวัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่ นางทัศนา พรมดี ครูอาสา

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

413

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๗ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

414

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๘ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับพื้นที่ กศน.ตำบล ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ กศน.ตำบล ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดัง ปรากฎหนังสือเชิญขอความอนุเคราะห์ (ข้อมูลจาก หนังสือเชิญขอความอนุเคราะห์)

กศน.ตำบลหนองระเวียง MOU กับ อบต.หนองระเวียง

การลงนามกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมประชุมคณะทำงาน บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(สปฐ) เมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนางสาวสิริพร จันทร์ศิริ ครูกศน.ตำบล

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

415

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

416

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๙ มีภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กศน.ตำบล ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติจากหน่วยงาน กศน.หรือองค์กรอื่นไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร จากการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.ตำบล(ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์) อันได้แก่จาก กิจกรรมต่างที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนของกศน.ตำบลหนองระเวียงดังที่กล่าวมา ข้างต้นส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมในระดับภาค โดยทั้งนี้ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากท่าน เลขาธิการ กศน.ในระดับภาค

ระดับประเทศ รางวัลกศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

417

รางวัลเชิดชูเกรียรติ ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ “สถานศึกษาที่น้อมนำพระราชโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค ประเภทระดับ มัธยมศึกษานำไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศและ ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ “สถานศึกษาที่น้อมนำพระราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ พระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฎิบัติ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค ส่งผลให้เข้าสู่ระดับประเทศ ประเภท ระดับมัธยมศึกษา

ระดับภาค

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

418

รางวัลเชิดชูเกรียรติ ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ “สถานศึ ก ษาที่ น้ อ มนำพระราชโชบายด้ า นการศึ ก ษาใน พระบาทสมเด็ จ พระวั ช รเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ไปสู่ ก ารปฎิ บั ติ จนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ระดั บ ภาค ประเภทระดั บ มัธยมศึกษา

ระดับจังหวัด

สาขาครูกศน.ตำบลด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ ระดับดีเด่น

สาขา ครู กศน.ตำบลด้านศูนย์ดิจิทัล ระดับดีเด่น

สาขาครู ตำบลด้านศูนย์ดิจิทัล ระดับดีเด่น

สาขา เป็นผู้ที่มีจัดการเรียนการสอนจนส่งผล ให้มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๘๐

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

419

ระดับอำเภอ

ได้ผ่านการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ระดับดีมาก

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

420

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๙ (ต่อ) มีภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กศน.ตำบล ที่ได้รับ การยอมรับและได้รับรางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติจากหน่วยงาน กศน.หรือองค์กรอื่นไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กศน.ตำบลที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน กศน.หรือองค์กรอื่น ไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด ได้แก่นายมานะ เสนากลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นวิทยากร โครงการค่ายจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลหนองระเวียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

421

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๑๐ กรณีตัวอย่างที่แสดงผลเชิงประจักษ์ให้เห็นความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกับของ กศน.ตำบลและภาคีเครือข่าย กรณีตัวอย่างที่แสดงผลเชิงประจักษ์ในความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกับของ กศน.ตำบลและ ภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงาน การให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและส่งเสริม นักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ(โครงงานจิตอาสา)ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากกิจกรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนั้นส่งผล ผลงานนักศึกษาชื่อผลงานแบ่งปันความรู้ตามวีถีพอเพียง ได้รางวัลรอง ชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันโครงงานจิตอาสา

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

422

เอกสารอ้างอิง ด้านที่ ๔ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ตัวชี้วัด ๑๑ มีการสร้างหรือขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี จากฐานปีที่ผ่านมา การสร้างหรือขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี จากฐานปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานทางด้านต่างๆมากมากมาย แต่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีการสร้างหรือ ขยายภาคีเครือข่าย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบนิทรรศการและนำมาทำเป็นจดหมายข่าวแสดง ในเว็ปไซต์ กศน. ตำบลหนองระเวียงสามารถสรุปได้ดังนี้ ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑ ๒

๓ ๔ ๕ ๖วันที่ เดือน ปี 1 ตุลาคม ๒๕63 ๕ ตุลาคม ๒๕63

ชื่อหน่วยงาน นำนิทรรศการไปแสดงที่ เทอมินอล ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศน.ตำบล หนองระเวียงร่วมนำสื่อด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัด นิทรรศการเล็กๆกับโครงการรวมพลคนสัมมาชีพตำบลหนองระเวียงหมู่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง โดยมีท่านอภิชา เลิศเพชร กมล ส.ส. เขต9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในโครงการ 12 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอสื่อนวัตกรรมและตอบคำถามวิชาการในโครงการส่งเสริมและ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย จั ง หวั ด นครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ฮอล์ 2 ชั้น 4 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำสื่อนวัตกรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ SR Park นำเสนอแก่ท่าน ผช. ผบ.ทบ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้น ำสื่ อนวัตกรรมและเป็น วิทยากร มาร่ว มกิจกรรมโครงการพั ฒ นา คุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา 24-25 กุมภาพันธ์ วิ ท ยาการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ นวั ต กรรมและนำเสนอสื่ อ 2564 นวั ต กรรมแก่ ค ณะครู ท หารในโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทำ แผนการเรียนรู้ก ศน. และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กับ คณะครูประจำกลุ่ ม ทหาร ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 5 มีนาคม 2564 นำเสนอผลงานวิ ช าการ ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ สถานศึ ก ษา ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง ด้านการศึกษา งบประมาณ 2563 ในวันที่รับการประเมิน

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

423

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ ๒

๓ ๔ ๕วันที่ เดือน ปี ชื่อหน่วยงาน 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการพรทิพย์ สุขอร่าม และคณะ ครู กศน.อำเภอขามทะเลสอ ได้ เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลหนองระเวียง 18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองระเวียง ได้รับเกียรติจาก นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล และนาง ชนาภา งอบโคกกรวด ครูโรงเรียนประชาสามัคคี พร้อมนักเรียนชั้นม.ต้น ได้มาศึกษาดูงาน ด้านโคกหนองนาโมเดล และสื่อนวัตกรรม ได้รับความรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม กศน.และได้รับการต้อนรับจากบุคลากร ของ กศน.เป็นอย่างดียิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับโรงเรียนประชา สามัคคีได้ต่อไป 25 ถึง 26 ร่วมอบรม โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรการชั้นเรียน พฤศจิกายน.2564 และการผลิตสื่อสารการ ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูม 30 พฤศจิกายน 2564 กศน.จังหวัดชัยภูมิ มาด้วยกัน 4 อำเภอ 45 ท่าน มาศึกษาดูงาน ของ กศน. ตำบลหนองระเวียง กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้ต้อนรับคณะ ของนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน. อำเภอเวียงเก่า และคณะข้าราชการ บุคลากร ครูกศน. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน ได้ให้เกียรติและมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ “ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม” ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ จากนางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน. อำเภอเมืองราชบุรี และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน 40 คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และ ฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูกศน. ตำบลหนองระเวียง กล่าวต้อนรับและอธิบายสื่อนวัตกรรมการ เรียนการสอนของ กศน.ตำบลหนองระเวียงให้กับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเกียรติจากท่าน รัฐมนตรีช่วย กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยา กรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย มอบใบเกียรติบัตร กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองระเวียงได้รับเกียรติ กศน.อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตำบล คนได้มาศึกษาดูงานด้าน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ และฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

424

ตารางแสดงถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการวิชาการของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต่อ) ลำดับที่ ๙

๑๐

วันที่ เดือน ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมือง กาญจนบุรี 32 คน และกศน.อำเภอท่ามะกา จำนวน 23 คนรวมทั้งสิ้น 55 คนในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้น พื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของกศน.ตำบลหนองระ เวียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลหนองระเวี ย ง ต้ อ นรับ คณะศึ ก ษาดู งาน กศน.อำเภอลื อ อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๒ ท่าน ในโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการศึ ก ษาตาม อัธยาศัย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. ต้น แบบ 5 ดีพ รีเมี่ยม ของกศน.ตำบลหนองระเวียง เพื่ อนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา

เมื่อเปรียบเทียบการสร้างหรือขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นของตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ และมี อัตราแล้วโน้มว่าจะสูงมากยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลหนองระเวียง ต้นแบบ ๕ พรีเมีย่ มพลัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

425