Data Loading...

4. Các bài tham luận Flipbook PDF

4. Các bài tham luận


160 Views
19 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

MỤC LỤC 1. Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố hà giang ....... 2 2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn tncs hồ chí minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng ...................................................... 4 3. Vai trò của tổ chức đoàn và đvtn trong giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc ...................................................................... 6 4. Phát huy vai trò của đoàn tncs hồ chí minh trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ............................................................................ 9 5. Vai trò của đvtn trong tham gia bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ............................................................ 11 6. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ........................................................................................... 14 7. Vai trò của đoàn tncs hồ chí minh trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ......................................................................... 17 8. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách” của ĐVTN trong hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng ............. 20 9. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện chương trình “cải tạo vườn tạp” gắn với xây dựng nông thôn mới .. 23 10.Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao .................................................................. 25 11.Kinh nghiệm về công tác quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh niên trong trường học ................................................................................................. 27 12.Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh ................................................................................ 30 13.Phát huy vai trò tổ chức đoàn trong công tác tư vấn, định hường nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên ............................................................. 32 14.Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phòng, chống dịch covid-19....................................................... 35 15.Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tổ chức các hoạt động rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên ......... 38

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG, SÁNG TẠO CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ HÀ GIANG (Tham luận của Đoàn phường Nguyễn Trãi tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được thay mặt cho tuổi trẻ phường Nguyễn Trãi được tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước tiên, tôi xin được bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung của báo cáo chính trị mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Tuy nhiên, tôi xin được đóng góp thêm một số nội dung về vấn đề Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Giang. Kính thưa toàn thể Đại hội! Như chúng ta đã biết, chuyển đổi số đang là một nhiệm vụ quan trọng và có giá trị lâu dài, tác động lớn đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; đó là một cuộc cách mạng lớn, cần sự tham gia, hỗ trợ phối hợp của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Đoàn viên, thanh niên và giới trẻ luôn được coi là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp cận, nắm bắt và sử dụng, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; bởi đó là những người có trình độ, kiến thức và thụ hưởng cuộc sống trong cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, trong triển khai thực hiện chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích, tiên phong học tập, phát triển mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao giá trị cuộc sống. Để đạt được điều đó, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp sau: Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên nhiều kênh thông tin khác nhau về các giá trị, lợi ích của việc chuyển đổi số tới cuộc sống tới đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của đoàn viên, thanh niên vào công cuộc chuyển đổi số, thường xuyên chia sẻ các thông tin để định hướng, nâng cao nhận thức cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Hai là, tiếp tục tăng cường phát huy vai trò của tuổi trẻ sáng tạo, phát huy tiềm năng thế mạnh của đoàn viên, thanh niên trong việc nắm bắt và làm chủ khoa học, công nghệ. Đối với các hoạt động, công việc cần triển khai tới các chi đoàn, đoàn viên, ứng dụng việc sử dụng công nghệ thông tin để liên lạc, thông báo, trao đổi công việc sẽ góp phần hạn chế thời gian gửi văn bản, hạn chế tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Ba là, phối hợp tổ chức, giới thiệu các lớp tập huấn, khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ thông tin cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên có nhu cầu nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho bản thân. Xây dựng cơ chế, chính sách; đẩy mạnh đào

tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; ưu tiên lực lượng cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường rà soát, tìm kiếm nguồn đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc có khả năng về công nghệ thông tin để giúp đỡ phát triển, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin, hướng tới thành lập một nhóm đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số của Thành phố. Bốn là, tìm kiếm, tham khảo và học hỏi các mô hình hay, các chương trình, phần việc về chuyển đổi số tại các địa phương khác để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Sáng tạo, lựa chọn, tập trung vào những phần việc, công trình thanh niên có thể làm được ngay, áp dụng được nhanh chóng, có ý nghĩa thiết thực. Quan tâm chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số tới các nội dung mà đoàn viên, thanh niên đang quan tâm như: khởi nghiệp, thương mại điện tử, tra cứu thông tin online..... Tuyên truyền, hướng dẫn tới nhân dân các ứng dụng công nghệ thông tin hay có ích cho đời sống hiện nay như các ứng dụng hỗ trợ khai báo y tế điện tử, thanh toán điện tử, mua hàng online, tra cứu thông tin văn hóa, xã hội...... Năm là, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số cần song song với việc bảo vệ, định hướng đoàn viên, thanh thiếu niên khi tham gia sử dụng trên không gian mạng. Cần phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn việc chọn lọc thông tin, kỹ năng sử dụng mạng xã hội tới đoàn viên, thanh thiếu niên xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trên đây là ý kiến tham luận của tôi về nội dung" Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Giang". Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các Đại biểu dự Đại hội để bài tham luận sẽ được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG (Tham luận của Đoàn phường Trần Phú tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, thay mặt cho Đoàn phường Trần Phú, tôi xin được trình bày tham luận với nội dung: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng Kính thưa Đại hội! Tiếp nối truyền thống hào hùng, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Thiếu niên nhi đồng được coi là mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước và là lực lượng kế cận của tổ chức Đoàn. Chính vì vậy, việc chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng phát triển đối với thiếu niên, nhi đồng là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu. Nhận thức về vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được nâng lên. Với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, tổ chức Đoàn luôn chú trọng phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm, định hướng chương trình công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội được quan tâm chú trọng. Nội dung, phương thức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên và dự bị đội viên được đổi mới, chất lượng đội viên được nâng cao. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” đạt kết quả rõ nét, qua đó, giáo dục, rèn luyện thiếu nhi về lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tác phong, về học tập và rèn luyện, về sức khỏe, thẩm mỹ và kỹ năng trong cuộc sống. Thực hiện tốt cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", “Giúp bạn vượt khó”, "Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai"; 100% Liên đội xây dựng quỹ "Vì bạn nghèo"... trao tặng các suất quà cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật…; 100% liên đội duy trì có hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", mô hình “Quảng trường em chăm”; tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn hiện nay cũng gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định. Chất lượng tham mưu của tổ chức Đoàn, Đội cho cấp ủy, chính quyền, khả năng phối hợp để thực hiện chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng còn hạn chế; sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội còn thiếu chặt chẽ; cơ sở vật chất, kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động còn ít; các nội dung sinh hoạt cũng chưa đa dạng, chưa lôi cuốn; thiếu sân chơi; các trò chơi kích động bạo lực trên internet, các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, tệ nạn xã hội… ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giáo dục, rèn luyện hình

thành nhân cách của các em. Do đó, để tổ chức tốt các hoạt động, tạo sân chơi và môi trường để đội viên thiếu niên, nhi đồng học tập và rèn luyện thì cần quan tâm thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: Thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Phải thực sự coi trọng công tác Đội và phong trào thiếu nhi là một nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Thứ hai, cần đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nếu hoạt động của Đội trong nhà trường được tổ chức rèn luyện theo chương trình Rèn luyện đội viên và thực hiện chương trình công tác Đội theo các năm học thì việc tổ chức các hoạt động trên địa bàn dân cư nhất thiết phải đưa vào phong trào thiếu nhi một cách có hệ thống theo phương châm: Phát triển quan hệ tình bạn trong thiếu nhi, sao cho đội viên, thiếu nhi sinh hoạt Đội cảm thấy thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho các em có thái độ tích cực đối với các vấn đề xã hội như chăm sóc người già, trẻ nhỏ, người tàn tật, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường... Thông qua hoạt động thiếu nhi, định hướng cho các em biết phối hợp, đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt công việc được giao, đem lại niềm vui cho các em và xã hội; giúp nhau trau dồi kiến thức, biết quý trọng tri thức và các giá trị văn hóa truyền thống. Thứ ba, để tổ chức được nhiều hoạt động có chất lượng, có tính xã hội hóa cao, có chiều sâu, Đoàn Thanh niên cần chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, xây dựng mới và khai thác hiệu quả mô hình “sân chơi cho em”. Kính thưa Đại hội! Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thiếu niên, nhi đồng; tạo môi trường vui tươi, lành mạnh để các em đạt kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện. Bởi vậy, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là rất quan trọng, trên cơ sở tình hình thực tế ở địa phương cần có những phương pháp phối kết hợp trong việc tổ chức các hoạt động, phải làm sao để hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, qua đó giúp cho các em thiếu nhi có được nhiều sân chơi thực sự bổ ích và lý thú, tạo động lực để các em phấn đấu trở thành “Con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”. Trên đây là ý kiến tham luận của Đoàn phường Trần Phú về “Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”. Bản tham luận có thể còn thiếu sót mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý vị đại biểu dự Đại hội. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí đoàn viên, thanh niên mạnh khỏe, thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân thành cảm ơn!

THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ ĐVTN TRONG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC (Tham luận của Đoàn trường PTDT Nội trú – THPT tỉnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Tôi tên là: Lưu Khánh Hồng - Đoàn viên đến từ Đoàn trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công rực rỡ. Kính thưa Đại hội! được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin phép được trình bày tham luận “Vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc”. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị vật chất, tinh thần tinh túy nhất, cô đọng nhất, bền vững nhất, là sắc thái cội nguồn, riêng biệt của mỗi dân tộc, làm cho dân tộc này không thể lẫn với dân tộc khác. Văn hóa có tính dân tộc vì nó được sáng tạo ra, được bảo tồn và lưu truyền trong cộng đồng dân tộc với điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử đặc thù; qua quá trình phát triển, chắt lọc, thử thách của thời gian, những đặc điểm dân tộc in dấu ấn vào các sáng tạo văn hóa; dần dần lắng đọng, định hình tạo thành bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh Hà Giang là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc mang đến cho Hà Giang một nét văn hoá độc đáo riêng. Tỉnh Hà Giang có khoảng 20 lễ hội truyền thống, trong đó hầu hết là lễ hội dân gian còn lưu giữ được những phong tục, tập quán đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Nếu như đồng bào dân tộc Mông có lễ hội Gầu Tào, người Nùng, người Pu Péo có Lễ cúng Thần rừng, người Dao có lễ Cấp sắc, thì người Pà Thẻn có lễ hội Nhảy lửa, người Lô Lô có lễ cúng Tổ tiên, người La Chí có lễ Mừng cơm mới; người Tày có lễ hội Lồng Tồng… Tự hào và tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, tuổi trẻ Hà Giang luôn nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc đặc sắc của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, đoàn viên, thanh niên thành phố Hà Giang đã có nhiều mô hình, hoạt động định hướng, tổ chức cho thanh niên tham gia vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thành lập câu lạc bộ văn hóa dân gian ở trường PTDT Nội Trú - THPT tỉnh, tổ chức hội thi biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian ở trường THPT Chuyên… đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia. Qua đó, thanh niên vừa có điều kiện để tìm hiểu, nâng

cao hiểu biết về văn hóa dân tộc, vừa là cơ hội để thể hiện trình độ, vốn hiểu biết về văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được Đoàn Thanh niên cụ thể hóa gắn với việc đảm nhận và thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đối với thanh niên nông thôn, xây dựng đô thị văn minh đối với thanh niên đô thị. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong việc phát triển nghề truyền thống; nhiều CLB sản xuất sản phẩm truyền thống do thanh niên phụ trách. Những kết quả đạt được đã khẳng định được vai trò và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay cũng gặp không ít khó khăn, đó là: Nhận thức của một bộ phận không nhỏ thanh niên về văn hóa truyền thống chưa thực sự đầy đủ và đúng đắn, do đó chưa thấy được hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, xu thế hội nhập hóa, quốc tế hóa và sự biến đổi của kinh tế xã hội đang hàng ngày, hàng giờ tác động mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống, mọi thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ thanh niên. Bên cạnh đó, âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực phản động trong và ngoài nước trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, tác động tiêu cực vào nhận thức và lối sống của thanh niên, làm xói mòn các giá trị truyền thống gây ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Để khắc phục những khó khăn nêu trên, nhằm tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia tích cực giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, Đoàn trường PTDT Nội trú - THPT tỉnh đề xuất những giải pháp sau: Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn hóa truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Giúp đoàn viên, thanh niên thấy được những cái hay, cái đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa truyền thống; từ đó nâng lên thành niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó. Tổ chức Đoàn phải là người định hướng, dẫn dắt, là cầu nối để đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến với thanh, thiếu nhi thông qua nhiều phương tiện, hình thức, nhiều nội dung khác nhau, thông qua các kỳ sinh hoạt Đoàn, Hội, các hoạt động tham quan, dã ngoại, về nguồn, hành trình đến với những bảo tàng, địa danh lịch sử,…. Tìm hiểu về văn hóa truyền thống thông qua các hình thức thi viết, thi sân khấu hóa... Hai là, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đẩy mạnh các phong trào các hoạt động của Đoàn, phát huy cao độ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng cơ quan, đơn vị và góp phần xây dựng quê hương vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đó là yếu tố nội lực quan trọng, trực tiếp quyết định việc giữ vững, phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị và địa phương, nâng cao hiệu quả giữ gìn bản sắc văn hoá trong điều kiện hiện nay. Ba là, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện. Tổ chức phong trào xây dựng nếp sống văn minh,

gia đình văn hoá trong đoàn viên, thanh niên; Đảng, Nhà nước, cần có những cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên liên quan đến việc đào tạo nghề, học nghề, thu hút thanh niên phát triển làng nghề truyền thống, phát triển các mô hình du lịch sinh thái homestay, lập nghiệp ngay tại địa phương. Tăng cường đầu tư, xây dựng các trung tâm vui chơi, giải trí lành mạnh để đoàn viên, thanh niên có môi trường giao lưu, trao đổi, học tập, tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc. Bốn là, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc kiên quyết đấu tranh chống sự xâm nhập và ảnh hưởng của các hiện tượng phản văn hoá, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và miễn dịch với nó. Tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực. Cán bộ và tổ chức Đoàn cần chủ động, gần gũi theo dõi và hướng dẫn thanh niên, kịp thời nắm, uốn nắn và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong việc tham gia sáng tạo, cũng như hưởng thụ văn hoá tinh thần qua các kênh thông tin khác nhau. Năm là, tổ chức những đợt sinh hoạt truyền thống sinh động nhân các ngày lễ lớn, phù hợp nội dung ngày kỷ niệm và yêu cầu giáo dục chính trị tư tưởng như: tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ với các chứng nhân lịch sử, những nghệ nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên có thành tích xuất sắc… kể chuyện hoặc đối thoại với thanh niên; tổ chức cho thanh niên sưu tầm, ghi chép lịch sử địa phương, đơn vị, lịch sử đảng, đoàn ở địa phương đơn vị, lịch sử những người anh hùng, lịch sử trận đánh (nhất là các mốc son lịch sử của tỉnh Hà Giang); xây dựng tủ sách truyền thống, thư viên xanh, phòng lưu niệm và phòng Bác Hồ ở cơ sở; tổ chức triển làm hoặc ngày hội truyền thống của địa phương, đơn vị mình; tổ chức tham quan các di tích lịch sử và về nguồn ở khu căn cứ; tổ chức viếng đặt hoa cho các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kết nạp vào Đoàn, vào Đảng, thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Để có thể góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, đoàn viên, thanh niên khối trường học đóng một vai trò không nhỏ. Với những cách thức nêu trên các Đoàn trường trên địa bàn thành phố Hà Giang đã đang và sẽ góp sức nhỏ bé của mình để có thể giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Hà Giang. Bài tham luận với chủ đề: “Vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc” của tôi tới đây là kết thúc, rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các quý vị đại biểu, khách quý. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công rực rỡ. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH, PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI (Tham luận của Đoàn Công an thành phố tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Được sự đồng ý của của Đoàn Chủ tịch, BCH Đoàn thanh niên Công an thành phố xin tham luận với nội dung “Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”. Thưa toàn thể Đại hội! Hiện nay, ĐVTN trên địa bàn thành phố chiếm gần 30% dân số và là lực lượng nòng cốt, xung kích trong nhiều phong trào, hoạt động phát triển KT-XH. Tuy nhiên, ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường cùng với sự buông lỏng quản lý, thờ ơ của một số bậc cha mẹ; việc kiểm soát chưa triệt để đối với các đối tượng hoạt động phạm pháp đã khiến cho tình hình tệ nạn xã hội ngày càng có những diễn biến phức tạp và có xu hướng bùng phát trong giới trẻ; tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội vẫn ở mức cao. Xác định công tác phòng, chống tội phạm, TNXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm BTV Thành đoàn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, vận động ĐVTN thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu - lực lượng ĐTN CATP đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền trên 250 buổi với trên 21.200 lượt đoàn viên, học sinh tham gia; đã chủ động, tích cực tham các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: Trực tiếp tham gia tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, làm rõ 150/226 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; tham gia đấu tranh triệt xóa, bắt giữ 39 vụ/51 đối tượng phạm tội về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 502,2gam ma túy các loại; tham gia bắt giữ 23 vụ/33 đối tượng vận chuyển hàng cấm (thu giữ trên 1.650kg pháo); tham gia gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 380 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện vi phạm pháp luật; tham gia bắt, vận động đầu thú được 06 đối tượng có Quyết định truy nã; tham gia thụ lý, điều tra 236 vụ/334 bị can... Qua đó đã góp phần giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Có thể khẳng định, những việc làm cụ thể của các cơ sở Đoàn trực thuộc trong thời gian qua đã đóng góp không nhỏ trong công tác phòng ngừa TNXH. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, góp phần vào việc giữ gìn củng cố tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Để phát huy vai trò của Đoàn TNCS trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới; Đoàn thanh niên Công an thành phố xin đưa ra một số đề xuất, giải pháp cụ thể như sau: Một là: BTV Thành Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm, đẩy mạnh, giúp ĐVTN thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, dưới nhiều hình thức như: Học tập các văn bản pháp luật tại các buổi

sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức toạ đàm, liên hoan văn nghệ có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hai là: Chỉ đạo lực lượng ĐTN Công an thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích tình nguyện đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT. Ba là: Hằng năm, vào đầu năm học, BCH các Đoàn trường tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu niên trong khối trường học đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Bốn là: Tăng cường việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; phối hợp với các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên, học sinh chậm tiến, phạm pháp để kịp thời giáo dục, cảm hóa thanh thiếu nhi có biểu hiện vi phạm pháp luật, hỗ trợ thanh niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Năm là: Các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức để mỗi ĐVTN cũng là một tuyên truyền viên tích cực. Củng cố, nâng cao hiệu quả của các CLB tại các cơ sở Đoàn. Đồng thời, lấy tuyên truyền làm trọng tâm nhằm nâng cao ý thức cho lực lượng ĐVTN và phát động phong trào thi đua thanh niên không vi phạm pháp luật. Nâng cao tính dân chủ từ việc xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm. Đẩy mạnh phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với lực lượng Công an, các cơ quan, ban, ngành trong phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong ĐVTN. Trên đây là tham luận của Đoàn TN Công an thành phố. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe; chúc Đại hội thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA ĐVTN TRONG THAM GIA BÀI TRỪ CÁC HỦ TỤC, PHONG TỤC TẬP QUÁN LẠC HẬU, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH (Tham luận của Đoàn xã Phương Độ tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, đại diện cho Đoàn thanh niên xã Phương Độ, sau đây tôi xin phép được trình bày tham luận: “Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Hà Giang”. Kính thưa Đại hội! Thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hà Giang. Có diện tích 134,04km2, 08 đơn vị hành chính cấp xã, phường với 75 tổ dân phố và 26 thôn; trên 15.000 hộ và 60.000 khẩu, gồm 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 24.890 người là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiếm 43% dân số toàn thành phố. Trong những năm qua, thành phố Hà Giang luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều hình thức đa dạng như bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội dân gian, nghi lễ truyền thống…vì vậy mà nhiều nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào được bảo tồn và phát huy, tạo nên sắc màu văn hóa vô cùng độc đáo nơi thành phố trẻ biên cương của Tổ quốc. Thực hiện chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 09/6/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên đại bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân trên địa bàn thành phố. Chủ động định hướng dư luận xã hội, tích cực vận động nhân dân bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu với các việc làm cụ thể và thiết thực. Tuy nhiên, với các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, đại bàn cư trú, phong tục tập quán, trình độ dân trí nên ở một số nơi vẫn còn tồn tại các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, không phù hợp với đời sống hiện nay. Điển hình có thể kể đến như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tổ chức cúng bái khi gia đình có người ốm đau mà không đưa đến cơ sở y tế điều trị; trong đám tang giết mổ nhiều gia sức, gia cầm, kéo dài nhiều ngày gây lãng phí và ô nhiễm môi trường; tổ chức đám cưới, đầy tháng, tân gia linh đình, uống nhiều rượu bia làm đình trệ sản xuất; làm chuồng trại gia súc ở gần nhà… Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cộng đồng, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, an ninh trật tự, suy giảm chất lượng nòi giống dẫn đến bệnh tật, đói nghèo. Nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa thực sự tích cực, chưa thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa đa dạng và chưa phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị nên hiệu quả chưa cao. Phong tục, tập quán của một số ít đồng bào đã hình thành từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; việc thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư chưa nghiêm túc, chế tài xử lý chưa đủ sức giáo dục, răn đe; tư tưởng người dân không muốn thay đổi tập quán, xóa

bỏ hủ tục, nhất là các nghi lễ trong tang ma, cưới hỏi. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên , đoàn viên ở cơ sở chưa thực sự gương mẫu; trình độ dân trí không đồng đều nên việc hiểu, tiếp cận, cập nhật, thay đổi còn chậm. Xuất phát từ thực trạng đó, trong khuân khổ bài tham luận hôm nay, tôi xin trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Hà Giang như sau: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách mới của Đảng; vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người tiêu biểu có uy tín ở thôn, bản và đội ngũ cán bộ đang công tác tại cơ sở đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào, để đồng bào tin và ra sức thực hiện. Thứ hai, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của gia đình, người thân và nhân dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời thông báo cho tổ chức Đoàn các cấp và từ đó tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền có các giải pháp tư tưởng, nhất là những vấn đề nhạy cảm, không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, di cư tự do, mê tín dị đoan, theo đạo lạ, tà đạo... Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục tìm hiểu chính sách dân tộc, tôn giáo trên Báo, Đài; nhất là tuyên truyền trên báo dành cho đồng bào vùng cao, phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc; hệ thống loa truyền thanh không dây tại cơ sở (dưới hình thức song ngữ). Nghiên cứu việc chuyển thể (sân khấu hoá) một số nội dung tuyên truyền đấu tranh đẩy lùi các phong tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái. Phát huy thế mạnh công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động, chiếu bóng vùng cao. Lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức và nhu cầu thông tin của đồng bào, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Thứ tư, tham mưu xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì việc tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc. Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gương người tốt, việc tốt, thực hiện nếp sống văn minh, tinh thần đoàn kết dân tộc... qua đó giúp đồng bào các dân tộc thêm tin tưởng, phấn khởi, tự hào, tích cực tham gia lưu giữ, bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Thứ năm, các cơ sở Đoàn tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chương trình cụ thể liên quan đến các lĩnh vực trong việc bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu sát thực với đoàn viên, thanh niên như: tuyên truyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, văn minh trong việc cưới, việc tang… qua các buổi sinh hoạt truyền thống, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Thứ sáu, tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, phát huy vai trò xung kích của thanh niên

trong tham gia phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội! Trên đây là bài tham luận của Đoàn xã Phương Độ với chủ đề: “Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Hà Giang” rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các quý vị đại biểu để bài tham luận hoàn thiện hơn. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thanh công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN (Tham luận của Đoàn phường Quang Trung tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được thay mặt cho tuổi trẻ phường Quang Trung tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Qua nghe các Dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cũng như dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 mà Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Tôi hoàn toàn nhất trí cao. Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, thay mặt Đoàn đại biểu Đoàn phường Quang Trung, tôi xin phép được tham luận với nội dung: "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”. Kính thưa toàn thể đại hội! Là một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chúng ta chắc chắn ai cũng đã nghe đến và hơn nữa là tham gia vào những buổi sinh hoạt chi đoàn. Bởi đây là hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sinh hoạt chi đoàn là một buổi sinh hoạt về chính trị, thời sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật nhằm mục đích giáo dục của Đoàn. Tuy nhiên, hiểu và biết là hai phạm trù hoàn toàn khác. Hiện nay xét một cách khái quoát chúng ta nhận thấy phần lớn những buổi sinh hoạt chi đoàn của rất nhiều chi đoàn diễn ra chưa hiệu quả, chưa bám sát với nội dung cần có của một buổi sinh hoạt và chưa thu hút đực đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có thể do cán bộ chưa hiểu rõ ý nghĩa của một buổi sinh hoạt, nhiệt tình nhưng chưa sáng tạo, cũng có thể do các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn ngại hoạt động, thảo luận… Trong bản tham luận của mình hôm nay tôi xin đưa ra một số ý kiến tham luận để góp phần nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt chi đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa toàn thể đại hội! Đội ngũ cán bộ đoàn luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của mọi hoạt động Đoàn, đặc biệt đối với mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn. Nghị lực, năng động, sáng tạo và đột phá là những yếu tố cần có ở mỗi cán bộ đoàn để xây dựng nên một chương trình sinh hoạt hấp dẫn, có nghị lực để vượt qua những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, để quyết định điều đúng và sai trong hoạt động của chi đoàn, có năng động để biết cách thay đổi, thích ứng nhanh với những điều kiện mới. Năng động là không đòi hỏi cơ hội có sẵn mà tự tìm cho mình những cơ hội phù hợp. Trong yếu tố năng động là khả năng sáng tạo và đột phá. Yếu tố đột phá đòi hỏi người cán bộ đoàn phải luôn ở thế chủ động, tạo cho bản thân những bước tiến quan

trọng không chỉ trong công tác mà còn cả trong cuộc sống để làm gương cho các đoàn viên, thanh niên khác. Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa toàn thể đại hội! Buổi sinh hoạt chi đoàn được xây dựng trên hai yếu tố cơ bản là nội dung và hình thức: Trước tiên xét về mặt nội dung, yêu cầu đặt ra cho mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề. Sau mỗi lần sinh hoạt chi đoàn, đoàn viên phải nâng cao được nhận thức của mình hoặc để lại một ấn tương tốt đẹp, một điều gì đó mới mẻ mang tính thuyết phục cao. Từ yêu cầu trên chúng ta nhận thấy chủ đề quyết định đến sự thu hút, hấp dẫn của buổi sinh hoạt chi đoàn. Muốn vậy chủ đề trước hết phải đảm bảo gắn với thời sự nóng bỏng của cuộc sống, gắn với nhu cầu cần thiết của đoàn viên, thanh niên nên việc lựa chọn chủ đề cho mỗi buổi sinh hoạt là yếu tố quan trọng trọng việc đổi mới nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn. Mỗi chủ đề đưa ra có chọn lọc và được thảo luận một cách sâu sắc chắc chắn sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN đồng thời sẽ giúp ích rất nhiều cho mỗi người trong học tập và trong cả cuộc sống. Ngày nay trước sự phát triển của các phương thiện thông tin hiện đại, chúng ta cho rằng việc lựa chọn chủ đề sinh hoạt chi đoàn là không quá khó khăn đối với đội ngũ cán bộ đoàn. Tuy nhiên, để đáp ứng những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, để biết họ đang cần gì ở tổ chức đoàn và điều họ muốn khi tham gia hoạt động, các cán bộ đoàn có thể chủ động lập những mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các đoàn viên, qua đó thể hiện tính dân chủ, tập thể của tổ chức. Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa toàn thể đại hội! Yếu tố thứ hai cấu thành nên buổi sinh hoạt chi đoàn chính là yếu tố hình thức. Hình thức sinh hoạt chi đoàn phải được của tiến và thường xuyên thay đổi phù hợp với tâm lý của ĐVTN. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi chi đoàn phải tích cực, chủ động sáng tạo để tìm ra hình thức sinh hoạt thích hợp nhất. Nhìn chung từ trước đến nay phần lớn các buổi sinh hoạt chi đoàn đều được các chi đoàn tổ chức trong hội trường. Tuy nhiên, hình thức sinh hoạt này chỉ thực sự thích hợp với nội dung sinh hoạt theo chuyên đề vì cần yên tĩnh, có hình ảnh để thêm sinh động, trong khi để tránh sự nhàm chán hay lý thuyết khô khan thì cùng với những buổi sinh hoạt như vậy đội ngũ cán bộ đoàn cũng cần kết hợp tổ chức những buổi sinh hoạt chi đoàn theo hình thức tham quan, dã ngoại, chọn những di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh để làm nơi sinh hoạt chi đoàn. Đồng thời những buổi sinh hoạt kết hợp tham quan, dã ngoại đó chúng ta có thể phát động ĐVTN viết những bài tìm hiểu, cảm nhận về những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đó. Việc phát động những cuộc thi nhỏ như vậy sẽ giúp mỗi đoàn viên luyện tập cách học theo phương pháp tự nghiên cứu, tìm hiểu, tạo sự chủ động trong việc tiếp cận kiến thức. Đặc biệt tham gia cuộc thi mỗi ĐVTN sẽ làm giàu thêm kiến thức lịch sử, địa lý và đất nước mình. Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa toàn thể đại hội! Tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với tập thể là điều vô cùng cần thiết quan trọng số một đối với mỗi tập thể, tổ chức nói chung và đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng. Vấn đề cái “tôi” và cái “ta” đang được đặt ra trong xã hội là một vấn đề khá bức xúc. Người ta nhận thấy điểm chung của một thanh niên chạy xe bạt mạng bất kể người

xung quanh, một người dân xả rác bừa bãi… đó là họ chỉ biết đến bản thân mình và không có ý thức nào về trách nhiệm của họ đối với tập thể. Các chuyên gia Quốc tế nhận xét rằng người Việt Nam hạn chế trong hoạt động làm việc chung, thiếu tinh thần ê kíp. Đây là một điểm yếu rất đáng báo động ở Việt Nam nói chung và đặc biệt đối với thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước. Do đó mục đích, định hướng giáo dục trong các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cán bộ đoàn cần chủ động sáng tạo, tổ chức những buổi sinh hoạt chi đoàn dưới hình thức các hoạt động vui chơi, cắm trại, các buổi giao lưu giữa các chi đoàn từ đó giúp các đoàn viên tự tin hơn vào khả năng của bản thân, gắn bó với nhau, biết sống trách nhiệm với tập thể. Có thể nói, để tổ chức những buổi sinh hoạt chi đoàn đạt hiệu quả tốt nhất không phải là một điều dễ thực hiện chính vì vậy tôi mong rằng với lòng nhiệt tình, năng động sẵn có của đội ngũ cán bộ đoàn sẽ tổ chức thành công thật nhiều những buổi sinh hoạt chi đoàn để củng cố và mở rộng cho tất cả các đoàn viên thanh niên những kiến thức cần thiết cho cuộc sống để mỗi ĐVTN có thể đóng góp tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trên đây là một vài ý kiến tham luận của Đoàn phường Quang Trung về nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”. Cuối cùng một lần nữa tôi xin kính chúc Đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN (Tham luận của Đoàn phường Ngọc Hà tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vinh dự thay mặt cho hơn 132 đoàn viên phường Ngọc Hà về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Qua nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, về cơ bản tôi hoàn toàn nhất trí cao. Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, tôi xin phép được tham luận với Đại hội nội dung: “Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân”. Thưa toàn thể Đại hội! Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường, Thành đoàn Hà Giang. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Hà đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; chính quyền, đoàn thể nhân dân và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên qua nhiều phương thức như: sinh hoạt chuyên đề, định kỳ và truyền thống... Nhiều hoạt động Đoàn được triển khai, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng phường văn minh đô thị"; "Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức thường xuyên, đều đặn và luôn được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ, có gần 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường tình nguyện chung tay tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Nạo vét 700m rãnh thoát nước trục đường Quyết Thắng; nạo vét cống thoát nước, khơi thông dòng chảy tại địa bàn tổ 6, tổ 4 với chiều dài 400m; tham gia xây dựng phường văn minh đô thị, ra quân thực hiện chỉ thị số 08; Tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường tự quản, chỉnh trang đô thị; bóc rỡ quảng cáo rao vặt trái phép. Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, Đoàn phường cũng đã giới thiệu được 20 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Đoàn phường cũng đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Qua đó, đã thể hiện được trách nhiệm của tổ chức đoàn trong góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, khắc phục một số hạn chế về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của

Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời; một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn chưa chủ động trong tham gia hoạt động công tác đoàn... Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân thời gian tới, tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau: Một là, hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền muốn đạt hiệu quả thực chất trước hết cần có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Muốn vậy, cần coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân về nội dung, yêu cầu và mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định 218QĐ/TW của Bộ Chính trị để thống nhất về nhận thức, phối hợp thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Hai là, phát huy hơn nữa vai trò chủ động của Đoàn thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngay từ đầu năm, Đoàn thanh niên phường cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động từng năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW trên cơ sở trao đổi, thống nhất với chính quyền, báo cáo cấp ủy cùng cấp để triển khai thực hiện các hình thức và nội dung góp ý. Ba là, việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước cần được Đoàn thanh niên thực hiện thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ giữa việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và nhân dân. Bốn là, tạo điều kiện giao cho thanh niên thực hiện những phần việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Đoàn Thanh niên phải thường xuyên tổ chức những buổi diễn đàn, tọa đàm, đưa đoàn viên vào hoạt động thực tiễn như tham gia giúp đỡ những gia đình chính sách, có công với cách mạng… thông qua hoạt động như vậy sẽ bộc lộ rõ những cá tính, sở trường của mỗi đoàn viên, giúp cho cán bộ đoàn có sự nhìn nhận đúng đắn, chính xác. Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị tới các đoàn viên thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực như tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” trong đoàn viên, thanh niên; sinh hoạt chủ đề “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên… tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đây cũng chính là mục tiêu mà Đoàn thanh niên các cấp hướng đến trong thời gian tới để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Trên đây là tham luận về “Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Hà được báo cáo tại Đại hội. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI – LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH” CỦA ĐVTN TRONG HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI, VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG (Tham luận của Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố Hà Giang. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các bạn ĐVTN lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Ðại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Thay mặt cho toàn thể ĐVTN của Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong. Tôi xin trình bày bản tham luận về: Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng Kính thưa Đại hội! Nhân đạo, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam, truyền thống đó đã thấm sâu trong các gia đình, dòng họ, xóm làng, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tinh thần "thương người như thể thương thân" luôn là một sức mạnh to lớn, giúp chúng ta đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, đặc biệt là trong thế hệ ĐVTN. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Thành đoàn Hà Giang nói chung và Đoàn Trường THPT Lê Hồng Phong nói riêng đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên đạt được một số kết quả nổi bật, tiêu biểu như: - Đoàn trường xây dựng kế hoạch tương thân tương ái diễn ra thường xuyên sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhà trường hỗ trợ trực tiếp đến những nơi, vùng còn khó khăn và thật sự cần thiết. Năm 2019 chủ động hỗ trợ đến nhân dân và học sinh huyện Đồng Văn – Hà Giang gạo, nhu yếu phẩm để vượt qua đại dịch Covid-19 với số tiền lên đến 70 triệu đồng, Năm 2020 ủng hộ học sinh trường THPT Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử, thường xuyên quyên góp ủng hộ chăn áo ấm, sách vở đến các địa chỉ còn khó khăn tại các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang, hỗ trợ kịp thời tới những gia đình học sinh đang học tập tại trường gặp thiên tai bão lũ… bằng tiền và ngày công hỗ trợ. - Đoàn trường duy trì tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động như thăm viếng, báo công, chăm sóc cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ. - Tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” phát động ủng hộ đến 100% ĐVTN, phụ huynh học sinh để hỗ trợ, tặng quà cho những em học sinh có hoàn cánh khó khăn,

con gia đình chính sách trong nhà trường. Vận động ĐVTN tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020” và “Xuân tình nguyện năm 2021” của Thành đoàn Hà Giang, lồng ghép nội dung tặng quà từ thiện trong các chương trình trải nghiệm. - Duy trì tốt hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “Công viên không rác”, phần việc chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ. Tích cực tham gia ngày hội “Giọt hồng trên miền đá”. Triển khai chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. - Đầu năm học 2021 - 2022, Đoàn trường đã phát động học sinh ủng hộ sách giáo khoa, vở viết cho học sinh khó khăn của trường THPT Đồng Văn và THPT Bắc Mê. - Ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm (mì tôm, cháo, nước uống), dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ cho khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Giang. - Trao 30 suất quà cho học sinh khó khăn đang học tập tại trường THPT Quyết Tiến, huyện Quản Bạ nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. - Đặc biệt, Đoàn trường đã phát động phong trào “Mỗi ngày tiết kiệm 1.000đ” tới toàn thể CBGV, và “Mỗi ngày tiết kiệm 500đ” tới 100% ĐVTN trong toàn trường để gây quỹ giúp đỡ cho bữa ăn bán trú của 54 em học sinh khó khăn trường THCS Phương Độ xuyên suốt trong các năm học 2022 - 2024. Phong trào đã được toàn thể CBGV, ĐVTN nhiệt liệt hưởng ứng, đem lại hiệu quả rất tốt. Trong những năm qua Đoàn trường triển khai và xây dựng phong trào trên trở thành hoạt động truyền thống của Đoàn trường với số tiền ủng hộ hàng năm từ 50 – 100 triệu đồng được cán bộ giáo viên, lãnh đạo nhà trường, các cá nhân tổ chức, ĐVTN trong và ngoài nhà trường ủng hộ rất tích cực và hiệu quả. Những kết quả quan trọng đạt được nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nhân đạo, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của đoàn viên, tình nguyện viên còn yếu. Từ những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế nêu trên. Ban chấp hành Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong xin được đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tốt hơn truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của đoàn viên, thanh niên trong nhiệm kỳ tới như sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng, truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” tới ĐVTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của ĐVTN. Qua đó, vận động, thu hút ngày càng nhiều ĐVTN tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp. Hai là, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ... Ba là, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng dựa vào cộng đồng, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng theo đúng tinh thần "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Bốn là, cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình giúp đỡ phù hợp, hiệu quả; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, đoàn thể trong các hoạt động, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao đối với ĐVTN.

Kính thưa Đại hội Tôi tin tưởng sâu sắc rằng sau Ðại hội này, phát huy truyền thống tốt đẹp Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của các thế hệ ĐVTN trong suốt hơn 91 năm qua. Với niềm tin, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các đoàn thể và sự tham gia tích cực của tuổi trẻ thành phố Hà Giang, truyền thống này sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Trên đây là bản tham luận về “Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách” của Đoàn viên thanh niên trong hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong. Rất mong ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu để bản tham luận được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin chúc quý vị đại biểu, khách quý, các bạn ĐVTN sức khỏe, hạnh phúc; chúc Ðại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “CẢI TẠO VƯỜN TẠP” GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Tham luận của Đoàn xã Ngọc Đường tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, thay mặt đoàn Đại biểu Đoàn thanh niên xã Ngọc Đường tôi xin tham luận với Đại hội về nội dung “Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện Chương trình “Cải tạo vườn tạp” gắn với xây dựng Nông thôn mới. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí. Chúc Đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa Đại hội! Thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”, xác định mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi tư duy và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt trên chính mảnh đất vườn của mình, từ đó tạo sinh kế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ban Thường vụ Đoàn xã Ngọc Đường đã chỉ đạo và cùng tham gia với các Chi đoàn trong xã, thực hiện các hoạt động tham gia giúp đỡ cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã. Với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, đưa các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào canh tác vừa tạo thêm thu nhập, giúp người dân sử dụng hiệu quả đất từ mảnh vườn của gia đình; Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết, việc thường xuyên truyên truyền, quan tâm vận động người dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia cải tạo vườn tạp thông qua các hình thứ như: hội nghị, các buổi sinh hoạt, họp thôn... thì việc cải tạo vườn tạp đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân; Đối với Đoàn xã Ngọc Đường, đến nay đã hỗ được 45 ngày công lao động; hướng dẫn xây dựng được 03 vườn mẫu; hoàn thiện thủ tục vay vốn cho 05 hộ gia đình với vốn vay hơn 250 triệu đồng; phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể hỗ trợ được trên 200 giống cây, con…; bước đầu đã lan tỏa tích cực đến ĐVTN và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện môi trường sống, chỉnh trang diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc Cải tạo vườn tạp; khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong việc cùng cấp ủy, chính quyền xã tạo động lực, định hướng với sự tham gia, xung kích của ĐVTN và người dân chủ động, có ý chí tự vươn lên trên mảnh vườn của mình, không trong chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia thực hiện chương trình Cải tạo vườn tạp vẫn còn một số vướng mắc hạn chế như: Trong việc tổ chức triển khai có lúc chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Một bộ phận thanh niên chưa thực sự nhiệt tình hoặc không tham gia quan tâm giúp đỡ các hộ dân cải tạo vườn tạp. Đối với các hộ dân khá giả thì không có nhu cầu cần giúp đỡ, còn các hộ khó khăn thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào chính quyền. Một bộ phận nhân dân còn đang có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, khi được giúp đỡ cải tạo vườn xong thì lại chưa thực sự quan tâm chăm sóc vườn... Chính vì vậy, để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên với chương trình Cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; trong thời gian tới tôi xin đề xuất một số ý kiến sau: - Các cán bộ Đoàn cần nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu của Nghị quyết 05, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của việc Cải tạo vườn tạp. - Cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu về quan điểm, mục tiêu của cải tạo vườn tạp, tránh tình trạng hiểu sai về quan điểm, mục tiêu cải tạo vườn tạp dẫn đến tạo thêm sức ỳ, sự trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước trong một bộ phận người dân. - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cần bám sát vào Nghị Quyết, chương trình kế hoạch thực hiện Chương trình Cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao của cấp ủy, chính quyền xã để lồng ghép các nguồn lực và các cơ chế chính sách, tránh sự chồng chéo, kém hiệu quả. - Các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao. Các chi đoàn cần căn cứ vào tình hình hình thực tế của địa phương để lựa chọn thời gian và địa điểm hoạt động cho phù hợp. - Nội dung hoạt động cần thiết thực, mang tính chất tuyên truyền cao, phù hợp với thanh niên và nhu cầu của địa phương. Đẩy mạnh việc đăng tin bài trên các trang thông tin điện tử Facebook, Zalo về các tấm gương thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động Cải tạo vườn tạp mà Đoàn xã tổ chức. - Trong quá trình tổ chức hoạt động, Đoàn xã cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động Cải tạo vườn tạp. Trên đây là những ý kiến tham luận của Đoàn đại biểu Đoàn xã Ngọc Đường về nội dung “Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện Chương trình Cải tạo vườn tạp” gắn với xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Một lần nữa xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO (Tham luận của Đoàn xã Phương Thiện tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, tôi rất vinh dự được thay mặt cho Đoàn xã Phương Thiện trình bày tham luận với nội dung “Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao”. Kính thưa Đại hội! Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các phong trào hành động cách mạng đã phát huy sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia và đồng tình hưởng ứng chương trình xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, nhờ đó với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để cùng góp công, góp sức hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình được xây dựng mới và duy trì thường xuyên có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, tiêu biểu như: Bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh; tổ chức đợc 42 buổi chỉnh trang khuân viên các nhà văn hóa, trụ sở thôn; tham gia đổ đường bê tông được 3 km; di dời 15 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn, xóa nhà cầu trên ao, duy trì vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa thanh niên, hàng cây tuổi trẻ...thông qua các hoạt động tình nguyện như “ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Có thể nói các phong trào, hoạt động của đoàn viên, thanh niên đã từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội nhằm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Kính thưa Đại hội! Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp với các ban, ngành trong tổ chức triển khai các hoạt động chưa thường

xuyên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng đoàn viên thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, nên khó khăn trong công tác huy động đoàn viên. Việc duy trì chế độ sinh hoạt chi đoàn chưa thường xuyên; việc cụ thể hóa, triển khai các phong trào của Đoàn đôi khi còn lúng túng. Số lượng thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định còn khá cao. Để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, đạo đức, lối sống, phát huy tính tự giác, sáng tạo của thanh niên. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là những thanh niên tiêu biểu, có đạo đức trong sáng để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hai là, phát huy vai trò tình nguyện, xung kích, sáng tạo “Mỗi thanh niên một hành động thiết thực” trong đảm nhận việc mới, cùng nhân dân gương mẫu thực hiện bằng việc làm thiết thực góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ba là, các phong trào, hoạt động cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu thanh niên và nhu cầu của địa phương. Tham gia tình nguyện cần quan tâm đến tuyên truyền giáo dục cho thanh niên, học sinh trường học việc tham gia chỉnh trang, trang hoàng, bảo vệ môi trường, các tuyến đường làng, ngõ xóm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Bốn là, chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với từng địa bàn thôn như trồng hoa, cây cảnh quan, vẽ tranh cổ động tuyên truyền đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn. Duy trì việc tổng vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản, các trục đường liên thôn, thành lập các tổ thu gom rác thải, vệ sinh nơi công cộng đảm bảo đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm là, xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp nhằm định hướng tư tưởng, ý thức lập nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp tại địa phương nhằm phát triển kinh tế xã hội. Trên đây là tham luận của Đoàn xã Phương Thiện về “Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao”. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC (Tham luận của Đoàn trường THPT Ngọc Hà tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt cho Đoàn đại biểu Đoàn trường THPT Ngọc Hà thành phố Hà Giang được báo cáo tham luận về kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục ĐVTN trong trường học trước Đại hội. Trước tiên tôi cơ bản nhất trí cao với nội dung bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2022, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Kính thưa Đoàn Chủ tịch, thưa toàn thể Đại hội! Trước tiên tôi muốn đề cập đến vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong trường học phổ thông: Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường có vai trò rất lớn trong các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, học sinh. tôi nghĩ, tất cả các hoạt động của Đoàn trong trường học đều hướng tới sự rèn luyện kỹ năng sống cũng như định hướng về tư duy, lối sống, suy nghĩ cho các em học sinh sao cho các em có cái nhìn đúng đắn, lối sống lành mạnh hơn, phát triển học sinh một cách toàn diện. Điều này càng khó thực hiện hơn trong thời đại mở cửa của nền kinh tế hiện nay. Thời đại với thông tin đa chiều, lợi có, hại có. Đoàn trường THPT Ngọc Hà trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đoàn cấp trên, của lãnh đạo nhà trường, hội phụ huynh học sinh, Đoàn thanh niên địa phương. Tạo những điều kiện tốt cho những hoạt động trong năm học. Do đó Đoàn trường cũng đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ giáo dục chung của nhà trường trong mỗi năm học. Xin được chia sẻ với Đại hội một số kinh nghiệm thực tế của Ban Chấp hành Đoàn trường trong những năm gần đây: Điều đầu tiên và theo tôi là rất quan trọng, đó là xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn trường. Trong trường học, các cán bộ đoàn là những người để ĐVTN là học sinh noi theo. Cách hành động, suy nghĩ, cư xử của Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ ảnh hưởng rất nhiều về quan niệm của ĐVTN và phụ huynh học sinh. Vì vậy, các cán bộ Đoàn trường dù chỉ là kiêm nhiệm nhưng đều là những thầy giáo, cô giáo trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm hay những học sinh gương mẫu, học giỏi, năng nổ, sẵn sàng cống hiến cho tổ chức Đoàn. Đồng thời, họ được đào tạo chu đáo về những kỹ năng căn bản trong công tác tổ chức các hoạt động của thanh niên. Điều thứ hai là: Phân loại, quan tâm đến từng đối tượng ĐVTN. Trường THPT Ngọc Hà có đặc thù rất riêng, tỷ lệ học sinh là con em dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, do vậy ngay từ đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH

nhà trường, Đoàn trường đã phân loại ĐVTN theo các đối tượng: Đi học xa nhà ở trọ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mô côi cha mẹ, gia đình có công với cách mạng, học sinh năng khiếu TDTT theo học văn hóa ở trường... Từ đó Đoàn trường phối hợp cùng với các đoàn thể khác trong trường xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục từng nhóm học sinh cho phù hợp: - Định kỳ kiểm tra, động viên ĐVTN trọ học khu vực nhà dân trong khu vực, trao đổi với chủ trọ để biết tình hình ăn ở, chấp hành pháp luật nhà nước của ĐVTN từ đó có biện pháp giáo dục. - Ưu tiên những suất học bổng từ Đoàn cấp trên, các tổ chức, cá nhân cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm động viên, giúp đỡ kịp thời các em trong quá trình học tập. Kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình những em học sinh có những biến cố đột xuất trong quá trình học tập tại trường (tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn). - Phối hợp với công đoàn, hội nữ công nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, phòng chống nạn tảo hôn cho 100% ĐVTN định kỳ mỗi năm học. Thứ ba: Thu hút, tạo hứng thú cho ĐVTN tham gia vào các hoạt động Đoàn trong trường: Để các em học sinh hứng thú với các hoạt động Đoàn trong trường học thì các phong trào hoạt động do Đoàn trường tổ chức phải phù hợp, đáp ứng đúng với thị hiếu mong mỏi, nguyện vọng của học sinh... Việc tổ chức các phong trào hoạt động Đoàn phải tạo ra được sự hưởng ứng của các em học sinh, đáp ưng được những nhu cầu, sở thích, sở trường của các em học sinh. Chính vì vậy, trước khi tổ chức một hoạt động gì đó cho các em, Ban Chấp hành Đoàn trường đều phải nghiên cứu, khảo sát tâm lý, thị hiếu của học sinh thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Phát hiện kịp thời năng khiếu VN, TT của các em học sinh. Tạo sân chơi lành mạnh phù hợp với khả năng của các em, ví dụ: - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hướng về cội nguồn, tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc”. - Tổ chức các hội thi Hoa Trạng Nguyên, rung chuông vàng, thi cắm hoa,… - Tổ chức các Chương trình văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 8/3; Ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn… - Tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cấp trường vào dịp 26/3… - Và đặc biệt, Đoàn trường đã tổ chức rất thành công ngày hội giành cho ĐVTN toàn trường, trong đó có các gian hàng ẩm thực của các chi đoàn, tổ chức các trò chơi dân gian, đốt lửa trại. Hình thức sinh hoạt trên đã tạo nhiều sự chuyển biến tích cực và được ĐVTN đánh giá cao. Thứ tư là: Có biện pháp thực hiện nhằm giáo dục học sinh cá biệt: Nhìn chung, trong các trường học phổ thông, đại đa số các em học sinh ngoan, nhận thức tốt, nhưng lứa tuổi học trò thường bốc đồng, đối tượng học sinh cá biệt không phải là không có, mà những học sinh này đa số gây không ít khó khăn hoạt động duy trì nền nếp trong trường học. Điều này không những khó khăn cho Đoàn thanh niên mà còn có thể ảnh hưởng đến phong trào học tập toàn trường. Chính vì vậy, việc có những biện pháp giáo dục đối tượng học sinh này tôi cho rằng rất quan trọng, các biện pháp đưa ra phải thật khéo léo mới mang lại hiệu quả, việc giáo dục học sinh cá biệt phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, từ kinh nghiệm đã làmcủa Đoàn trường. Xin chia sẻ một số biện cụ thể như sau:

- Trước hết, chúng ta hãy thương yêu học sinh, cố gắng để giúp học sinh vượt qua những biến cố, những vấn đề đã xảy trong quá trình sống và nó đã trở thành vết thương tâm lý khó phai mờ trong tâm hồn học sinh. - Học sinh cá biệt thì cần được sự giúp đỡ trong học hành, lối sống. - Tổ chức vận động các gia đình, các đoàn thể xã hội cùng phối hợp, thống nhất nội dung, mục đích, biện pháp giáo dục học sinh trong trường và cụm dân cư. - Định kỳ tổ chức “Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”. - Thuyết phục bằng lời lẽ có lý, có tình, bằng tình cảm và phép tắc tác động lên nhận thức và tình cảm của học sinh như: trò chuyện, nêu gương tốt, thưởng việc tốt. - Đưa các em vào hoạt động tập thể thực tiễn như hoạt động tập thể trong và ngoài nhà trường, vui chơi, qua đó hiểu thêm học sinh, gắn bó học sinh với tập thể, xoá đi những thiếu sót. - Khuyến khích khen chê đúng mục đích, đúng việc, đúng lúc, tế nhị mà hiệu quả. - Không nên chỉ mời cha mẹ học sinh khi thấy cần thiết hay xảy ra sự cố trong trường học, lớp học mà nên xem việc gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ học sinh là chuyện bình thường. Thứ năm: Giáo dục học sinh, dần tạo cho học sinh các kỹ năng mềm thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, tạo hứng thú: Trong các năm học, Đoàn trường thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường (CA GT TP, Thư viện tỉnh, Công đoàn trường, hội nữ công, GVCN) tổ chức những buổi sinh hoạt, tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN trong trường, ví dụ: tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức phát thanh hay mời CA TP trực tiết tuyên truyền trong tiết chào cờ đầu tuần, diễn những vở kịch ngắn tuyên truyền phòng chống tệ nạn buôn bán người qua biên giới, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm... phối hợp với các đồng chí GVCN lồng ghép tuyên truyền nạn tảo hôn, sinh con ngoài ý muốn trong các buổi HĐNGLL định kỳ. Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa toàn thể Đại hội trên đây là một số kinh nghiệm của Đoàn trường về công tác quản lý, giáo dục ĐVTN trường THPT Ngọc Hà mà tôi mạn phép được chia sẻ, mặc dù vậy trong các năm học, hiện tượng các em học sinh đi học muộn, trốn tiết, bỏ giờ (nhất là dịp mùa đông, thời tiết lạnh), hiện tượng học sinh còn tụ tập, la cà ăn quà vặt khu vực quán xá, một số ĐVTN vẫn chưa nhiệt tình, đầu tư tham gia các hoạt động Đoàn, đầu tư vào việc học tập vẫn còn diễn ra, điều đó chứng tỏ rằng những biện pháp nói trên là vẫn chưa đủ, do vậy qua đây Ban Chấp hành Đoàn trường chúng tôi rất muốn được nghe những biện pháp cụ thể, mới và có hiệu quả từ các Đoàn trường bạn để hoạt động Đoàn trường THPT Ngọc Hà đạt được những kết quả tốt hơn, chấp dứt được những hạn chế còn tồn tại. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, Đoàn chủ tịch, toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN CỦA TUỔI TRẺ TRONG THAM GIA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH (Tham luận của Đoàn phường Minh Khai tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay tôi rất vinh dự đại diện cho đoàn viên thanh niên phường Minh Khai về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Qua nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các ý kiến tham luận của các đại biểu, tôi bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị mà Đoàn chủ tịch Đại hội vừa trình bày. Được phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin được tham luận tại Đại hội với nội dung: “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh”. Kính thưa Đại hội! Trong những năm qua phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Minh Khai đã hăng hái tham gia và hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng đô thị văn minh, bằng các việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm, mỗi chi đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh”, thời gian qua từ các hoạt động cụ thể, thiết thực như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức ra quân vệ sinh trong và ngoài cơ quan, trường học, khu dân cư; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; thu gom rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hỗ trợ nhân dân nạo vét cống rãnh thoát nước, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên… đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các nội dung triển khai của phong trào thường xuyên được đổi mới phù hợp với các giai đoạn thực hiện phong trào qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, lành mạnh. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh, phường văn minh đô thị. Tại Đại hội này thay mặt cho tuổi trẻ phường Minh Khai tôi xin đưa ra một số giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, cụ thể như sau: Thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện nếp sống văn minh qua nhiều kênh thông tin khác nhau, bằng các hình thức tiếp cận mới.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh - an toàn, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội. Thứ ba, mỗi chi đoàn đăng ký xây dựng và đảm nhận ít nhất một mô hình đoạn đường, tuyến đường tự quản sạch đẹp và an toàn góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí phường văn minh đô thị. Thứ tư, thành lập các đội thanh niên xung kích tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; không đổ rác thải bừa bãi trên các tuyến đường, tuyến phố. Bên cạnh đó thành lập các nhóm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ nhân dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng đô thị thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi số. Thứ năm, Ban Chấp hành Đoàn phường tới các chi đoàn nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hộ dân thực hiện có hiệu quả các tiêu chí duy trì, nâng cao chất lượng tuyến phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị, đối với các đoàn viên không chấp hành các quy định đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm. Kính thưa Đại hội! Trên đây là nội dung tham luận về “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh”. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Đại hội để có những biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Xin chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỜNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN (Tham luận của Đoàn Trung tâm GDTX-HN tỉnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Được sự đồng ý của đoàn chủ tịch, tôi xin tham luận với Đại hội nội dung “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên”. Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua và dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới mà đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Tôi xin đóng góp một số ý kiến mang tính chất bổ sung làm rõ hơn cho bản dự thảo phương hướng hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ tới trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa toàn thể Đại hội! Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên, góp phần cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu vì an sinh xã hội. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã xác định chỉ tiêu “Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu nhiên, giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên”. Các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả: Tổ chức Đoàn trong khối đoàn các trường phổ thông, trung tâm GDTX - Hướng nghiệp thường xuyên đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trong việc tự đánh giá và chọn ngành nghề đào tạo, chọn việc làm, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Hội, gắn với tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyển sinh về các trường, các ngành nghề đào tạo, nhu cầu thị trường lao động cho thanh niên, tổ chức các chương trình tư vấn trực tiếp, giao lưu trực tuyến, tư vấn mùa thi, chương trình tiếp sức mùa thi như: Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp”, “Tư vấn mùa thi”, “Tư vấn tuyển sinh”... đã tạo được dấu ấn tích cực trong nhà trường, khẳng định được năng lực và uy tín của Đoàn thanh niên trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp đối với học sinh THPT. Cùng với đó, tại các tổ chức Đoàn xã phường công tác tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện. Thường xuyên phối hợp với phòng lao động tổ chức buổi giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm; phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tổ chức cung ứng, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đoàn Thanh niên, thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động đến đoàn viên thanh niên địa phương, tổ chức ký kết, triển khai các hợp đồng đào tạo, đào tạo lại lao động; cung ứng, giới thiệu việc làm trong và

ngoài nước đối với các doanh nghiệp; đầu tư nâng cao chất lượng của các website, các kênh quảng bá việc làm, mạng lưới cộng tác viên việc làm tại cơ sở. Có thể nói, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua của các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai và cụ thể hóa thông qua chương trình công tác, kế hoạch và nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đoàn Thanh niên các cấp đã chủ động trong tham mưu, tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm đối với thanh niên tại các địa phương. Nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến tích cực; sự nhìn nhận và đánh giá về vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, xã hội được nâng lên; sự tham gia, phối hợp của các đơn vị truyền thông của Đoàn trong tư vấn hướng nghiệp, định hướng về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng. Công tác hỗ trợ thanh niên học nghề gắn với việc giải quyết việc làm ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung và phương thức triển khai đa dạng, thiết thực đặc biệt là đối với thanh niên nông thôn, học sinh trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên của tổ chức Đoàn cũng tồn tại một số bất cập, hạn chế. Việc nắm bắt, tuyên truyền và tham mưu triển khai thực hiện các chương trình về hướng nghiệp, chính sách đào tạo nghề tại các cơ sở đoàn chưa được thực hiện thường xuyên; vẫn còn những đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Chất lượng hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề không đồng đều, vẫn còn một số cơ sở hoạt động thiếu hiệu quả; tính chủ động trong công tác tham mưu triển khai công tác, chiến lược phát triển, đầu tư cho các hoạt động của một số đơn vị còn thấp. Hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh trong các trường phổ thông chưa có nhiều đổi mới, vẫn còn thiếu các mô hình cụ thể mang tính sáng tạo; các hoạt động chủ yếu tập trung gắn với tư vấn mùa thi, tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm. Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế khu vực và quốc tế, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta đòi hỏi lực lượng lao động có kiến thức, tay nghề và kỹ năng ngày càng cao. Trước bối cảnh cạnh tranh về lao động và việc làm ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên cần phải được quan tâm triển khai hiệu quả hơn nữa, góp phần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Trước bối cảnh như vậy, tôi xin đề xuất một số giải pháp về vấn đề này, cụ thể như sau: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về hướng nghiệp, nghề nghiệp, việc làm. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông để toàn xã hội, các cấp, các ngành, mọi gia đình và thanh thiếu niên nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu đào tạo nhân lực phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hệ thống mục tiêu của giáo dục - đào tạo. Cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp, có chế độ chính sách hợp lý, có thái độ đối xử thích hợp sao cho những người trẻ thực sự thấy được lao động ở bất cứ lĩnh vực nào cũng cần thiết, cũng được kính trọng và được đãi ngộ xứng đáng. Mọi gia đình, mọi cá nhân thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc đánh giá đúng hoàn cảnh kinh tế, khả năng học tập của bản thân mà lựa chọn con đường học tập cho phù hợp. Cần làm cho

toàn xã hội thấy rằng việc hướng nghiệp học sinh đi vào các hướng khác nhau là bình thường và hợp lý. Hai là, các cơ sở Đoàn khối trường học cần phải nâng cao hiệu quả việc điều tiết phân luồng, hướng nghiệp học sinh ngay từ đầu và có sự định hướng rõ ràng trước sự nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em. Bổ sung thêm chính sách khuyến khích người học đi học giáo dục nghề nghiệp, thể hiện ở chế độ tuyển sinh, chế độ học bổng và học phí, chính sách tín dụng vay vốn sản xuất đối với học sinh có chứng chỉ đào tạo nghề xuất sắc; có các chính sách đảm bảo học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi học lên trình độ cao hơn, đặc biệt những học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp giáo dục nghề được ưu tiên hơn khi xét nhận vào các khoa tương ứng của các trường cao đẳng, đại học. Ba là, cần có chính sách sử dụng nhân lực sau đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cần tham mưu ban hành cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để tạo “đầu ra” cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giao cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của chính họ. Các Bộ ngành chức năng khi ban hành chính sách phải có sự gắn kết thống nhất giữa chính sách đào tạo, chính sách đối với thanh niên và chính sách việc làm để tạo cơ hội lớn nhất cho thanh niên trong học tập, rèn luyện và việc làm. Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ làm công tác hướng nghiệp, trong đó, có bộ phận là cán bộ Đoàn chuyên trách tại các cơ sở và cán bộ Đoàn, giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp trong các trường phổ thông. Đảm bảo hằng năm, đội ngũ làm công tác hướng nghiệp đều được tham gia ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác hướng nghiệp. Năm là, đề nghị Đoàn cấp trên quan tâm đến các chính sách để tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp nói chung và trong tư vấn hướng, nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nói riêng. Bài tham luận với chủ đề phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên của tôi đến đây là kết thúc! Kính mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của các quý vị đại biểu, khách quý để bài tham luận được hoàn thiện. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội diễn ra thành công tốt đẹp! Tôi xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (Tham luận của Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt cho 22 đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu! thưa Đại hội! Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính Phủ phát động. Với tinh thần chung của tỉnh, thành phố trong phòng, chống dịch là chủ động đánh giá đúng tình hình diễn biến của dịch bệnh; đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với thực lực của địa phương; huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; lấy phòng dịch là ưu tiên; khóa chặt nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong và chữa trị hiệu quả. Với tinh thần đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc “chống dịch như chống giặc”, đặc biệt những “chiến sĩ áo trắng” ngành y tế luôn vững vàng nơi tuyến đầu. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch Covid-19 cho đến khi dịch xảy rả trên địa bàn thành phố và ngày càng diễn biến phức tạp hơn. ĐVTN Chi đoàn TTYT đã xung kích, tình nguyện tích cực tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19. Tiếp thu, nghiên cứu và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống đại dịch, tích cực tham mưu cho Chi ủy, Chi bộ, BGĐ Trung tâm, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đáp ứng với từng cấp độ dịch, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần quyết liệt, không chủ quan lơ là, “chống dịch như chống giặc” theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số thuốc. Thường xuyên giám sát, phát hiện đưa vào quản lý, điều trị người có nguy cơ cao và người nhiễm Covid-19, kịp thời nhằm phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ Covid-19 có nguy cơ, bao gồm những người trở về từ các vùng có dịch trong nước, khách du lịch đến địa bàn và đối tượng sinh sống trên địa bàn phường có tiếp xúc

gần với những người nghi nhiễm và các ca bệnh xác định. Tính đến nay trên địa bàn thành phố đã có 21.057 ca nhiễm Covid-19. - Phối hợp hướng dẫn khai báo y tế cho hơn 30.000 lượt người; - Phối hợp theo dõi, giám sát sức khỏe, cách ly y tế cho người từ vùng dịch trở về, người có nguy cơ cao, các đối tượng F1, F2 hơn 25.000 lượt người; - Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm PCR cho hơn 14.000 lượt người; - Phối hợp làm test nhanh xét nghiệm Covid-19 cho hơn 120.000 lượt người; - Phối hợp khám, tư vấn chăm sóc, kê đơn cấp phát thuốc điều trị cho toàn bộ bệnh nhân Covid-19 có đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà bất kể giờ giấc khi có yêu cầu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. - Phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho nhân dân các thôn, tổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. - Triển khai hiệu quả, an toàn chiến lược vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cho đến nay công tác tiêm chủng vẫn được duy trì triển khai an toàn, hiệu quả và hỗ trợ trong công tác tiêm chủng, nhập liệu. + Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn luỹ kế mũi 1 46.037/46.188 đạt 99,67%; mũi 2: luỹ kế 45.933/46.188 đạt 99,4%; mũi 3: 37.749/39.940 đạt 94,5%. Trong đó tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố, lũy kế mũi 1: 6248/ 6248 đạt 100%; mũi 2: 6175/6248 đạt 98,8%. + Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tổng số tiêm mũi 1: 1.397/7.881 trẻ. - Tổ chức phun khử trùng môi trường cho các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn và những hộ gia đình trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. - Hướng dẫn, tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác thải lây nhiễm Covid-19 cho các hộ gia đình Fo và khuc các khu cách ly tập trung của thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Truyền thống quý báu của nhân dân ta đó là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực vượt khó vươn lên, trong buổi phát động phong trào thi đua, đồng chí Thủ tướng đã nói mỗi thời kỳ cách mạng đều gắn với các phong trào thi đua, các phong trào ấy đã cổ vũ lớn lao, khơi dậy khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng, lan tỏa hành động trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch sử. Trải qua những ngày tháng vất vả vừa qua, cá nhân tôi nhận thấy rõ sức mạnh của đoàn kết tập thể trong cuộc chiến này, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân tạo nên sức mạnh vô cùng lớn lao mà không có “giặc” nào thắng được. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, người dân cả nước đang gặp nhiều khó khăn, vất vả, nguy hiểm khó lường, có người đã vĩnh viễn ra đi vì dịch bệnh, nhiều chiến sỹ tuyến đầu đã và đang phải kiên cường chiến đấu chống dịch, với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sỹ”, ĐVTN với sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện đã luôn nỗ lực hết mình, tham mưu áp dụng các biện pháp quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt xử lý các tình huống; tuyên truyền,

vận động kêu gọi sự vào cuộc tích cực của cả cộng đồng, sự tham gia, chấp hành, tuân thủ các quy định, sự chủ động tích cực của người dân đóng vai trò quyết định sự thành công trong công tác phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân. Kính thưa các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Phần trình bày tham luận của tôi đến đây là hết, xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý, các quý vị đại biểu nhiều sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NÂNG CAO SỨC KHOẺ VỀ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN (Tham luận của Đoàn trường THPT Chuyên tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027) Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội! Kính thưa: Các quý vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội! Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022- 2027 mà đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Được sự cho phép của Đại hội, đại diện cho Đoàn trường THPT Chuyên, sau đây tôi xin gửi tới Đại hội tham luận với nội dung: “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tổ chức các hoạt động rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên”. Kính thưa toàn thể Đại hội! Khoa học, công nghệ càng phát triển càng kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn liên quan tới vấn đề sức khoẻ và tâm lí của người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Một thực tế đáng buồn mà chúng ta nhận thấy đó là những môn thể thao vận động ngoài trời đang dần bị thay thế bằng những trò chơi điện tử hấp dẫn trên không gian mạng. Điều này làm gia tăng tỉ lệ các bạn trẻ bị béo phì, trầm cảm, khủng hoảng tâm lí,… Trường THPT Chuyên với vai trò là một trường chuyên biệt, lịch học của các bạn học sinh thường dày kín từ đầu tới cuối tuần nên hiện tượng trên không phải là không xảy ra. Tuy nhiên, trong những năm qua Chi bộ, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên trường THPT Chuyên không chỉ chú trọng tới việc truyền thụ kiến thức mà còn luôn quan tâm chăm lo tới việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho học sinh. Bởi lẽ, các thầy cô giáo luôn hiểu rằng, trí tuệ chỉ có thể phát huy tối đa trong một cơ thể khỏe mạnh và ngược lại khi có đủ sức khỏe, các em sẽ có tinh thần và nhiệt huyết để tham gia các hoạt động văn hóa khác trong và ngoài trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể Đại hội! Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bức thư gửi cho học sinh ngày 17/9/1946, Bác căn dặn: “Phải siêng tập thể thao cho mình mẩy được nở nang”, “Cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đoàn trường THPT Chuyên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong trào nhằm rèn luyện, nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho ĐVTN. Trong khuôn khổ bài tham luận hôm nay, tôi xin trình bày một số cách thức mà Đoàn trường đã và đang thực hiện, mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển toàn diện ĐVTN cả về Đức – Trí – Thể - Mĩ. Thứ nhất, Đoàn trường thường xuyên phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các bí thư chi đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền về vai trò quan trọng của việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần trong các giờ sinh hoạt lớp, trong các hoạt động tập thể, trong các giờ học. Từ việc có nhận thức đúng đắn về việc cần thiết phải rèn luyện sức khoẻ, chăm lo đời sống tinh thần, các bạn ĐVTN sẽ có sự thay đổi trong hành động. Kết quả tuyên truyền được ghi nhận qua số lượng ĐVTN

tham gia vào các câu lạc bộ của nhà trường ngày càng đông đảo, kết quả các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng ngày càng nâng cao. Thứ hai, thực hiện rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho các bạn ĐVTN thông qua hoạt động của các câu lạc bộ (CLB). Tính riêng trong năm học 2021-2022, Đoàn trường đã gây dựng được 12 CLB ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó phải kể tới hoạt động sôi nổi của CLB bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, một số CLB nghệ thuật còn có đóng góp quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho ĐVTN như: CLB nhảy hiện đại, CLB mĩ thuật, CLB âm nhạc, CLB nhiếp ảnh,.. nhờ có sự hoạt động sôi nổi của các CLB mà các bạn ĐVTN không chỉ có cơ hội rèn luyện sức khoẻ mà còn giải toả được áp lực sau những giờ học trên lớp, đồng thời phát huy, khẳng định được năng lực, phẩm chất và phát triển kĩ năng. Thứ ba, mở rộng và tăng cường các hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ trong và ngoài nhà trường. Trong phạm vi nhà trường, Đoàn trường thường xuyên phối hợp với nhóm bộ môn thể dục để tổ chức các cuộc thi bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn giữa các chi đoàn, các khối lớp, tổ chức cuộc thi văn nghệ trong các ngày lễ lớn, tổ chức cuộc thi vẽ tranh, tranh biện theo chủ điểm. Ngoài ra, các CLB còn thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu với các Đoàn trường bạn. Đây thật sự là một sân chơi lành mạnh cho các bạn ĐVTN có cơ hội giao lưu, học hỏi, có cơ hội trải nghiệm, trau dồi kĩ năng sống, cơ hội thể hiện năng lực, năng khiếu của bản thân, từ đó phát triển cả về thể chất và tinh thần. Trong giải bóng chuyền trẻ học sinh THPT năm 2022 do Sở GD&ĐT kết hợp với sở VHTT&DL Hà Giang tổ chức, đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Chuyên đã xuất sắc đạt giải Nhì toàn tỉnh. Thành tích đó là minh chứng cho sự rèn luyện, phấn đấu của các bạn học sinh không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động TDTT, góp phần vào mục tiêu giáo dục học sinh một cách toàn diện về cả thể chất và tinh thần của nhà trường. Thứ tư, nâng cao sức khoẻ cho ĐVTN cả về thể chất và tinh thần thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Thăm viếng, chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ, thăm cao điểm 468 tại Thanh Thuỷ, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, quyên góp sách vở đồ dùng học tập cho các bạn học sinh ở vùng sâu vùng xa,…Những hoạt động trên thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua đó Đoàn trường cũng giáo dục được truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, hướng thanh niên sống lành mạnh, sống đẹp và sống có ích cho gia đình, cộng đồng. Thứ năm, Đoàn trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành khác trong việc tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho ĐVTN. Trong những năm qua, Đoàn trường đã cùng với Ban tư vấn tâm lí học đường chăm lo đời sống tinh thần cho nhiều ĐVTN nhất là những học sinh mắc hội chứng “hậu covid” rơi vào tình trạng bất ổn về tâm lí, tính cách; phối hợp cùng thư viện nhà trường phát động cuộc thi giới thiệu sách, cuộc thi đại sứ văn hoá đọc; phối hợp với Sở y tế thành phố tuyên truyền giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên; phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh Hà Giang tuyên truyền về phòng chống đuối nước,…Tất cả những hoạt động trên đều hướng tới mục tiêu chung của nhà trường là rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho học sinh. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể Đại hội! Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ trường THPT Chuyên Hà Giang đã và đang nỗ lực hết sức mình để góp phần rèn luyện nâng

cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho các bạn ĐVTN thông qua các hoạt động phong trào của mình. Bài tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tổ chức các hoạt động rèn luyện nâng cao sức khoẻ về thể chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên” của Đoàn trường THPT Chuyên tới đây là kết thúc, rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các quý vị đại biểu, khách quý. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang nhiệm kì 2022 2027 thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!