Data Loading...

การดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่43 Flipbook PDF

การดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่43


112 Views
42 Downloads
FLIP PDF 1.38MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

การดาเนินการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 โดย นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มจาแนกประเภททีด่ ิน สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43/2537 รับคาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ไม่อยู่ใน เขตป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติ,พื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า, พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ได้จาแนกเป็นป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.

อยู่ใน ป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติ,พื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า, พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ได้จาแนกเป็นป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.

ขีดเขตในรูปถ่ายทางอากาศแล้ว

ดาเนินการตามประมวล กฎหมายที่ดิน

รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน (7วัน)

ตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามผลการรังวัด

ยังไม่ได้ขีดเขตในรูปถ่ายทางอากาศ

แจ้งคาสั่ง (3วัน)

เจ้าของชี้แจงแนวเขต

กาหนดวัน เวลา ออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน

กิจการที่ได้ทาประโยชน์หรือไม่ ได้มีการครอบครองการทาประโยชน์ในที่ดินสมควรแก่สภาพท้องถิ่น สภาพการทาประโยชน์อย่างไร เต็มแปลงหรือไม่ ได้ครอบครองและทาประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายก่อน กาหนดเป็นที่สงวนหรือไม่อย่างไร

ขัดข้องแจ้งภายใน 30 วัน

ไม่ขัดข้อง

รายงานเหตุขัดข้องทั้งกาหนด ระยะเวลา สามารถกาหนดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผลการตรวจพิสูจน์ที่ดิน

มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ มีมติเป็นเอกฉันท์ กรรมการลงลายมือชื่อ

ให้กรรมการแต่ละคนทาความเห็นต่างและเหตุผล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงรายชื่อ

เจ้าของที่ดิน

การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ถาวร บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพือ่ ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ ปี พ.ศ.2534 “เขตป่าไม้ ไม้””หมายความว่ หมายความว่ า เขตป่ า เขตป่ าสงวนแห่ าสงวนแห่ งชาติงเขตรั ชาติ กเขตรั ษาพันกธุษาพั ์สัตว์นปธุ่า์สเขตอุ ัตว์ปท่ายานแห่ เขตอุงทชาติ ยานแห่ เขตวนอุ งชาติทยาน เขตวน และ อุทหยาน ได้ มายความรวมถึ และได้หมายความรวมถึ งเขตป่าไม้ถาวร งเขตป่ (ป่าไม้ ที่คถณะรั าวรฐ(ป่ มนตรี าที่คมณะรั ีมติใฐห้มนตรี รักษาไว้ มีมเติป็ในห้สมบั รักษาไว้ ติของชาติ เป็นสมบั ) ด้ตวิขยองชาติ) ด้วย ข้อ 6. การประสานในการระวังชี้แนวเขตป่าไม้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ ดาเนินการดังนี้ 6.1 เมื่ อ กรมที่ ดิ น ได้ ก าหนดแผนด าเนิ น การเดิ น ส ารวจออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการท า ประโยชน์ ในท้องที่และจังหวัดใด ให้ส่งแผนดาเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่ น้อยกว่า 3 เดือน หรือทันทีที่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 6.4 การรังวัดทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย สอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน ซึ่งมีแนว เขตติดต่อกับเขตป่าไม้ กรมป่าไม้ขอมอบหมายให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้ที่ ป่าไม้จังหวัดมอบหมาย ซึ่งจะต้องเป็น ข้าราชการระดับ 2 ขึ้นไป ออกไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตป่าไม้แทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (2537) ข้อ 10(3) ถ้าที่ดินมีอาณาเขตคาบเกี่ยวกับเขตที่ได้จาแนกให้เป็นป่าไม้ถาวร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย ตามหนังสือ กรมที่ดิน ปี 2552 ข้ อ (4) การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ คณะรัฐมนตรี กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้แ ต่งตั้ งหั วหน้ าสถานีพัฒนาที่ดิ นจัง หวั ด หรือผู้ ที่ได้ รับ มอบหมายซึ่ ง ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือชานาญงานขึ้นไป ร่วมเป็นคณะกรรมการ

การลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามหนังสือ กรมที่ดิน ปี 2552 ข้อ (7) ในการทาความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หากคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าผู้ขอได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย มาก่อนวันที่ทางราชการ กาหนดให้ที่ดินนั้นเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จาแนกไว้ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สมควรออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทาประโยชน์ให้เต็มทั้งแปลง หรือเห็นว่าผู้ขอไม่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยชอบด้ วยกฎหมายมาก่อนวั นที่ทางราชการกาหนดให้ที่ดิ นนั้นเป็น ป่า สงวนแห่งชาติ อุทยาน แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือ เขตที่ได้จาแนกไว้ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตาม มติคณะรัฐมนตรี ไม่สมควรออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือเห็นควรออกโฉนด ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้เพียงบางส่วน ให้คณะกรรมการฯ ทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐานในบันทึกการตรวจพิสูจน์ที่ดิน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ ตามข้อ6

การลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจพิสูจน์ที่ดิน (หากคณะกรรมการฯ มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ) หากคณะกรรมการฯ มี ม ติ ไ ม่ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ให้ ก รรมการฯ แต่ ล ะคนท า ความเห็นต่างและเหตุผลในบันทึกการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ว่าสมควรหรือไม่สมควร ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือเห็นควรออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้หรือไม่เพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ ทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานใน บันทึกการตรวจพิสูจน์ที่ดินแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ ตามข้อ 6