Data Loading...

มูลา เล่ม 5 Flipbook PDF

มูลา เล่ม 5


115 Views
13 Downloads
FLIP PDF 22.33MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภั ฏยะลา

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลา บาฮาซา เล่มคาชี้แจง หนั ง สื อ ชุ ดส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ านภาษาไทย แบบเริ่ ม เรี ย นมู ล าบาฮาซา ชุ ดนี้ แบ่ ง เนื้ อหาการสอนออกเป็ น ๖ เล่ ม เหมาะสาหรั บ การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง

ทั้ งในและนอกเวลาเรี ย น แบบเริ่ ม เรี ย นมู ล าบาฮาซา เล่ ม ๕ จะเน้ น เนื้ อหาการอ่ านคาพื้ นฐานและวรรณกรรม

สารบัญ บทที่ ๑ ของอร่อยบ้านเรา บทที่ ๒ ค้นหาตัวสะกด บทที่ ๓ เธอนา ฉันตาม บทที่ ๔

มหัศจรรย์ตัว ร

บทที่ ๕ พังเพย สุภาษิต บทที่ ๖ อาขยายประสานเสียง บทที่ ๗

หรรษาบาฮาซา

มาเรียนกันเถอะ พวกเรา

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บ ทที่ ๑

ของอร่ อ ยบ้ า นเรา

มากันตือปงรูเมาะห์กต ี อ รู เ ม า ะ ห์ กี ต อ ยู ว า ตื อ ป ง บ้ า น ข อ ง ฉั น ข า ย ข น ม หลากหลายแม่ เ ล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ขนมทุ ก อย่ า งล้ ว นมี คุ ณ ค่ า

ก ว่ า จ ะ ไ ด้ ข น ม ม า ต้ อ ง ตั้ ง ใ จ ท า ม า เ ร็ ว ม า ม า กั น ตื อ ป ง รูเมาะห์กีตอ ขนมกอและ เ ป็ น ข น มที่ ต้ อง ใช้ เวลาท าน าน มาก ทาจากแป้งข้าวเจ้าแดงกวนกับน้าตาลทรายและน้าตาลแว่น นึ่ งให้ สุ ก แล้ วพั ก ไว้ เคี่ ยวกะทิ จนมี ขี้ มั น เป็ น สี แ ดงเข้ ม

จากนั้ น ก็ ตั ก ราดลงบนขนมโรยหน้ า ด้ ว ยมะพร้ า วคั่ ว อร่ อ ย มาก ๆ

ตาแปอูบก ี ายู เป็นขนมที่นิยมทานในโอกาสสาคัญหรือ โอกาสพิ เ ศษต่ า ง ๆ ปั จ จุ บั น มี ก ารน าไปชุ บ แป้ ง ทอดด้ ว ย รสชาติเปรี้ยวหวานมัน อร่อยมาก ขนมอาเกาะ หรื อ ตื อ ปงอาเกาะ ท าจากแป้ ง ไข่ เ ป็ ด น้ า ตาล กะทิ เนื้ อขนมคล้ า ยขนมหม้ อ แกง สั ง ขยา รู ป ร่ า ง

คล้ายขนมไข่ แต่ขนมอาเกาะใหญ่กว่ า นิยมรับประทานใน เดือนรอมฎอน ฉันชอบกินอาเกาะมาก เพราะมันอร่อยจริง ๆ

รอปะตีแก หรือ ลอปะตีแก แปลว่า กระโดดแทง เป็นขนม ที่ ห าทานยากมาก เพราะขั้ น ตอนการท าต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอน มากมายรสชาติ ห อมหวาน กลมกล่ อ มจากกะทิ ที่ ร าดบนแป้ ง

ข้ า วเจ้ า ผสมน้ า ใบเตยและน้ า ผึ้ ง โหนด พ่ อ ของฉั น ชอบมาก เพราะมันอร่อยสุด ๆ ขนมอาซู ร อ เป็ น ขนมที่ จ ะท าเฉพาะในเทศกาลเท่ า นั้ น การกวนอาซู ร อเป็ น ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ของชาวไทยมุ ส ลิ ม ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนาสิ่งของที่รับประทานได้หลาย

สิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน เป็นขนมที่ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วน ร่วม เพราะทุกคนต้องช่วยกันกวน ฉันชอบกวนอาซูรอและชอบ ขนมอาซูรอ เพราะมันอร่อยที่สุดเลย

เรื่อง มาแกบูดู บูดูของดีบ้านฉัน

กินทุกวันอร่อยนักหนา

เครื่องเคียงผักแกล้มนานา

แม่ฉันสรรหามาให้กินดี

บูดูทามาจากปลา

ต้องใช้เวลาหมักให้เข้าที่

ใส่เกลือให้รสชาติดี

ไม่ใส่สีและกลิ่นใดใด

บูดูมีหลายประเภท

ถ้าเราสังเกตมีบูดูน้าใส

น้าข้นน้าผสมทั่วไป

จะกินรสไหนให้เลือกซื้อมา

บูดูกินกับผักลวก

ถ้าไม่สะดวกผักสดรีบหา

บูดูใช้แทนน้าปลา

แถมมากคุณค่ารีบหากินเอย

เรื่อง สวนผลไม้ของนาเซ นาเซชวนสมชายมาเที่ยวสวนผลไม้ของตนในวันหยุด นาเซ : เราแวะกินข้าวยาร้านกะเมาะก่อนนะสมชาย กิน เสร็จพ่อเราจะมารับไปเข้าสวน สมชาย : ได้เลย กินเสร็จจะเข้าสวนผลไม้ กะจะกินผลไม้ให้ พุงกางไปเลย

พ่ อ มารั บ เด็ ก ๆ ทั้ ง สองซ้ อ นมอเตอร์ ไ ซค์ เ ข้ า สวน สมชายตื่ นเต้ น มากสวนผลไม้ ข องนาเซ มี ต้ น เงาะ ทุ เ รี ย น ลองกอง และมะม่วง

พ่อบอกว่ า แต่ละปีผลไม้แต่ ละชนิดออกลูกออกผลไม่ พร้อมกัน ชาวสวนจะเก็บผลไม้ไปขายตามฤดูกาล

วันนี้ นอกจากเห็นผลไม้มากมายแล้ว สมชายได้เห็นรัง ผึ้ ง สด ๆ เป็ น ครั้ ง แรก “รั ง ผึ้ ง และน้ า ผึ้ ง เป็ น อย่ า งนี้ นี่ เ อง” ก่อนกลับพ่อเก็บมะม่วงถุงใหญ่ให้สมชายเอาไปฝากแม่ สมชาย : ขอบคุ ณ ครั บ วั น หน้ า ผมขอมาเที่ ย วสวนผลไม้ อี ก นะครั บ

พ่ อ :

ได้ เ ลย มาคราวหน้ า พ่ อ จะพาไปดู ส วนมะพร้ า ว

มารู ้จักตัวสะกดกั นนะ

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บ ทที่ ๒

ค้ น หาตั ว สะกด

ตัวสะกดคาไทย ตัวสะกด มาตราไทย จาขึ้นใจ มีแปดตัว จาไว้ ให้ถ้วน ทั่วทั้งแปดตัว ใช้ต่างกัน

แม่กง

ใช้ งอ งู สังเกตดู งู ข้างหลัง กางเกง ชิงช้า ดัง เตียง ต่างตั้ง นั่งเมียงมอง

แม่กม

ใช้ มอ ม้า อย่ารอช้า ฝึกสมอง มอมแมม ตาม ตรม ตอม กรรม จายอม นามธรรม

แม่เกย

ใช้ ยอ ยักษ์ คาน่ารัก ยอยักษ์เอ๋ย ขาย ขลุ่ย ยาย สาย เลย หาย ชาย เขย มวย สวย ลาย

แม่เกอว

ใช้ตัว วอ ตามคาขอ ดาว วาว สาว แมว ขาว ร้าว หิว ข้าว คิว สาว ยาว วาว แก้ว แวว

แม่กน

ใช้ นอ หนู ดูซด ิ ู หนูอยูไ่ หน กิน นอน ตอน เย็น ใจ เพื่อน คน ไหน สอน ได้ดี

แม่กก

ใช้ กอ ไก่ ตามหลัง ใครปิดเสียงหนี ตก แตก แจก แบก มี หลาก แหลก นี้ ตายทุกคา

แม่กบ

ใช้เสียง บอ จาไว้หนอ เสียง บอ ไหน จบ จับ ตับ พับ ใจ ฟังเสียงไหน ให้เป็น บอ

แม่กด ใช้เสียง ดอ ลูกมากหนอ แม่กด มี จอ จาน (จ) ฉอ ฉิ่ง (ฉ) นี้

ชอ ช้าง (ช) ที่นา ชอ เชอ (ฌ)

ซอ โซ่ (ซ) ดอ ชะ ดา (ฎ)

ปฏัก (ฏ) พาหา มณโฑ (ฆ)

ผู้เฒ่า (ฒ) ฐาน (ฐ) ใหญ่โต

เด็ก (ด) เล็กโก้ ไล่เต่า (ตา) นา

ทหาร (ท) ยืนแบกถุง (ถ)

มุ่งหาธง (ธ) ตรงศาลา (ศ)

เสือ (ส) ร้าย ในพนา

ฦๅษี (ษ) เมตตา อยูพ ่ งไพร

มาตราสะกดไทย ใช้คา ถูกหน้าที่

จดจาไว้ ให้จงดี ภาษาดี มีวิชา

อะไรเอ่ ย ไม่เข้าพวก ครูอามีเนาะ :

มาตราตัวสะกดที่ครูสอนไป มีกี่มาตราคะ ?

นาเดีย :

แปดมาตราค่ะ คุณครู

ครูอามีเนาะ :

เก่งมาก ทบทวนกันหน่อย มีมาตราอะไรบ้าง

นักเรียน :

มาตราแม่ ก ง แม่ ก ม แม่ เ กย แม่ เ กอว

แม่กน แม่กก

แม่กบ และแม่กด

ครูอามีเนาะ :

จาได้หรือเปล่าว่า มาตราไหนมีตัวอะไรบ้าง

นักเรียน :

จาได้ค่ะ แม่กง ง.งู แม่กม ม.ม้า แม่เกย ย.ยักษ์ แม่เกอว ว.แหวน แม่กน น.หนู

แม่กก ก.ไก่ แม่กบ บ.ใบไม้ และแม่กด ด.เด็ก ครูอามีเนาะ :

เรามาเล่นเกมปริศนาคาทายกันดีกว่า ครูจะกาหนดคาข้างหน้ามา ๑ คา ให้นักเรียนหาคาที่มีตัวสะกด ไม่เหมือนกับ คาที่กาหนดให้นะคะ พร้อมนะ

ถ้าฉันเป็น “ช้าง” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว บ่าง เก้ง ลิง นก ถ้าฉันเป็น “แมว” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว หิว ขาว ยาว สวย ถ้าฉันเป็น“ลม” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก

ตอบมาเร็วไว ถาม ชิม กลม กลาย ถ้าฉันเป็น “ชาย” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว รวย ยาย เขย ขา ถ้าฉันเป็น “บ้าน” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว เดิน นอน กิน วิ่ง

ถ้าฉันเป็น “นก” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก

ตอบมาเร็วไว แตก หมวก มาก สาว ถ้าฉันเป็น “กบ” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว จีบ รบ เรียบ จน ถ้าฉันเป็น “มด” อะไรเอ่ย ไม่เข้าพวก ตอบมาเร็วไว วัด มัสยิด โบสถ์ วัง นักเรียน : คุณครูคะ สนุกมากเลยค่ะ พรุ่งนี้เล่นอีกนะคะ

ตั้งใจเรียนต่อกั นน้า

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บทที่ ๓ เธอนา ฉั น ตาม

นิทาน พระราชาปราบหมี มี ห มี ป่ า ออกอาละวาด ไล่ จั บผู้ ค นกิ นเป็ น อาหาร พระราชา กลุ้มใจมาก จึงส่งทหารออกไปปราบ แต่ก็ถูกจั บ กิ น จนหมดไม่มีเ หลื อ ทหารคนหนึ่ ง วิ่ ง มาด้ ว ยความรี บ ร้ อ น และทูลพระราชาว่า แย่แล้ว ! พระเจ้าค่ะ หมีป่าบุกมาถึงเขต วั ง แล้ ว พระองค์ รี บ หนี เ ถอะ พระราชา จึ ง ตรั ส ว่ า เราเป็ น

ราชา เราไม่หนีไปไหน ไปหยิบหมวกและชุดออกรบ มาให้เรา เราจะออกไปจัดการหมีป่าตัวนั้นเอง

พระราชาประจั นหน้ากั บหมีป่าตัวใหญ่มหึมาอย่างไม่ หวาดหวั่ น หมี ป่ า เห็ น พระราชาไม่ ก ลั ว จึ ง ถามว่ า “เหตุ ใ ด ท่ า นไม่ ก ลั ว เราเหมื อ นเช่ น คนอื่ น” พระราชาจึ ง ตอบว่ า

“ทาไมต้องกลัว เจ้ามัน ก็แค่หมีป่าที่หิวกระหายเท่านั้น หาใช่สัตว์ที่ดุร้ายเสียเมื่อไหร่ เราเห็นแววตาของเจ้ า เรารับรู้ได้ ทันที ว่าเจ้ าออกอาละวาด เพราะเหตุ ใ ด และเราก็ มี ข้ อ เสนอมาเจรจากั บ เจ้ า ด้ ว ย” หมีป่าแปลกใจที่พระราชา นอกจากจะไม่กลัวแล้วยังเข้าใจ ความรู้สึกของมันอีกด้วย มันจึงยอมรับฟังข้อเสนอแนะของ พระราชา และยอมกลับเข้าป่าไป

โดยให้ ค ามั่ น สั ญ ญากั บ พระราชาว่ า จะไม่ เ หยี ย บย้ า พื้นที่ของมนุษย์อีกต่อไป พระราชาใช้ความฉลาดและความ เมตตาแก้ปัญหาจึงทาให้ปัญหาคลี่คลายอย่างง่ายดาย

อย่า อยู่ อย่าง อยาก คาว่า อย่า มีความหมายให้ต้องคิด อย่ายึดติดชีวิตจะสลาย อย่าคิดลบชีวิตจะมลาย

อย่าคิดร้ายให้เสียซึ่งตัวตน คาว่า อยู่ มีความหมายให้ต่อสู้ อยู่เพื่อรู้เพื่อสร้างและฝึกฝน อยู่เพื่อคิดพิชิตความอับจน อยู่เพื่อตนเพื่อชาติพัฒนา

คาว่า อย่าง สื่อความหมายถึงคุณค่า ให้รู้ว่าแบบอย่างไรควรศึกษา แบบอย่างดีได้ด่ังใจเยี่ยงอย่างมา

อย่างรู้ค่าอย่างเข้มแข็งอย่างเข้าใจ คาว่า อยาก คือประสงค์ปรารถนา อยากได้มาอยากจะเป็นอยากสดใส อยากเรียนรู้อยากทากิจการใด ให้ต้ังใจแล้วจะได้สิ่งนั้นมา

อย่า อยู่ และอย่าง อยาก มีหลายหลาก ความหมายให้ศึกษา ใช้ถูกคาถูกที่ถูกเวลา

ล้วนคุณค่าของคาที่เรียนเอย

เก่งจั งเลย มาเรียนต่อนะ

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บทที่ ๔

มหั ศ จรรย์ ตั ว ร

มหัศจรรย์ รร (หัน) “คุณครูครับ ทาไมภาษาไทยจึงต้องใช้ รร (หัน) ทั้ง ๆ ที่

สะกดเหมือนกันกับสระอะ มีตัวสะกดแม่กน เช่น วั น สะกด เป็น วอ อะ นอ วั น สรร สะกดเป็น สอ อะ นอ สัน ” อามีน ถามด้วยความสงสัย นักเรียนจาไว้ ครูจะบอกให้ ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย รร เป็นคายืมที่เรายืมมาจากภาษาอื่น

ดั ง นั้ น เราต้ อ งอ่ า นและเขี ย นตามหลั ก การของภาษา เดิมที่ยืมมา นักเรียนรู้หรือไม่ เรายืมศัพท์ ภาษาไทยที่สะกด ด้วย รร มาใช้กี่คา คาตอบ คือ มีมากกว่า ๒๐๐ คา

“โอโห้ ๒๐๐ กว่าคา พวกเราต้องจาให้หมดใช่ไหมครับ ครู” จาหมดก็ดีจะได้ใช้ถูก เขียนถูก วันนี้ครูมีบัตรคามาให้ฝึก อ่านอ่านพร้อมกัน

ยศถาบรรดาศักดิ์ บรรทัดฐานในการเขียน บรรยากาศ อบอุ่ น

สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข องโลก โครงการหมู่ บ้ า นจั ด สรร

ทานผลไม้ เ ยอะผิ ว พรรณดี

คุ ณ ค่ า วรรณคดี ไ ทย

พระขรรค์ ข องพระราชา

ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม

ที่ดินแห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางการ

โรงงานอุตสหกรรม

ธรรมชาติสวยงามเสมอ ธรรมดาของสัตว์โลก อุปสรรคทาให้ เราแกร่ง คติธรรมประจาใจ

ความลับของ ร ออน หนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมาก ทั้งสองแต่งงานกัน ฝ่ายหญิง ย้ า ยมาอยู่ บ้ า นฝ่ า ยชาย ทั้ ง คู่ อ ยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ไม่ เ คยแยก จากกั น นางออผู้ เ ป็ น ภรรยา ท าหน้ า ที่ ดู แ ล บ้านเรือน หุงหาอาหาร นายรอสามีออกไปทาไร่ ท านา หาปู หาปลา เป็นเช่นนี้ทก ุ วัน

เรื่องราวน่าเศร้า เมื่อกานันมาบอกว่า ต้องเกณฑ์ผู้ชาย ทั้งหมดไปเป็นทหาร นางออร่าไห้ นายรอสามีสัญญาว่าจะรีบ กลับมา

วัน เวลา ผ่านไป นายรอกลับมาตามสัญญาและเล่าให้ นางออฟัง ว่ า ครั้ง เมื่อไปเป็ น ทหาร ได้ ไ ปเที่ ย วฝั่ งไทย ที่ น่ั น ช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก หากเราได้ไปใช้ชีวิตที่ฝ่ ังไทย ชีวิตคง สุขสบาย ทั้ งสองตั ดสิ น ใจจะไปฝั่ งไทย แต่ ติ ดปั ญ หาตรงที่

ทางการอนุญาตให้คนที่เคยเป็นทหารเท่านั้นข้ามไปได้ นาย รอออกอุ บายให้น างออปลอมเป็นทหารและแอบข้ามฝั่ งไป ด้วยกัน

ในที่สุดก็สามารถหนีข้ามฝั่ง มาได้ แต่ด้วยเกรงความผิด

และกลั ว ถู ก จั บ ส่ ง กลั บ ไป นางออ จึ ง ต้ อ งหลบซ่ อ นตั ว ตลอดเวลาด้วยการล่องหน มีแต่นายรอเท่านั้น ที่เห็น เราจะสังเกตเห็น เมื่อไหร่ที่เห็นพยัญชนะ ๒ ตัวติดกัน ตัวหลังเป็น ร เรือ ให้รู้เลยว่าด้านหน้า ร เรือ มี อ อ่าง พราง ตัวอยู่ ดังนั้น เวลาเราเจอคาที่เขียนติดกับ ร เรือ จึงต้องอ่าน ว่าเหมือนสระ ออน และนี่คือความลับของ รอ ออน นั่นเอง เช่น

ประชากร

อ่านว่า

ประ-ชา-กอน

ถาวร

อ่านว่า

ถา-วอน

ละคร

อ่านว่า

ละ-คอน

จีวร

อ่านว่า

จี-วอน

สังขรณ์

อ่านว่า

สัง-ขอน

เกสร

อ่านว่า

เก-สอน

จราจร

อ่านว่า

จะ-รา-จอน

สัญจร

อ่านว่า

สัน-จอน

นคร

อ่านว่า

นะ-คอน

ครอบครัว อ ร

เก่งจั งเลย

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บ ทที่ ๕

พั ง เพย สุ ภ าษิ ต

คาพังเพยชวนคิด ตักน้าใส่กะโหลกชะโงกดูเงา : สานวนนี้เป็นคาเปรียบ เปรย หรื อ เป็ น เชิ ง เตื อ นสติ ค นที่ ไ ม่ รู้ จั ก ที่ ต่ า ที่ สู ง หรื อ คนที่ ทะเยอทะยานท าตนเสมอกั บ คนที่ สู ง กว่ า ให้ รู้ จั ก ยั้ ง คิ ด ว่ า ฐานะของตนเองเป็นอย่างไรเสียก่อน จึงค่อยคิดทาเทียมหน้า เขา ความหมายทานองเดียวกับที่ว่า “ส่องกระจกดูเงาของ

ตั ว เองเสี ย ก่ อ น” ส านวนนี้ ผู้ ห ญิ ง สู ง ศั ก ดิ์ มั ก จะใช้ เ ป็ น ค า เปรียบเปรยเย้ยหยันผู้ชายที่มีฐานะต่าต้อยกว่า

ตัวตายดีกว่าชาติตาย : สานวนนี้เป็นสานวนปลุกใจที่ สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว มีความหมายไปในทางให้ คนเรารั ก ประเทศชาติ ห รื อ บ้ า นเมื อ งของตนเองให้ ม่ั น

เมื่อยามมีศัตรูมารุกรานบ้านเมืองก็พร้อมที่จะพลีชีวิตร่วมกัน ต่ อ สู้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ประเทศโดยยอมให้ ต นเองตายดี ก ว่ า ชาติ หรือประเทศต้องถูกทาลายลง

ตักน้าใส่กะโหลกชะโงกดูเงา : สานวนนี้เป็นคาเปรียบ เปรย หรื อ เป็ น เชิ ง เตื อ นสติ ค นที่ ไ ม่ รู้ จั ก ที่ ต่ า ที่ สู ง หรื อ คนที่

ทะเยอทะยานท าตนเสมอกั บ คนที่ สู ง กว่ า ให้ รู้ จั ก ยั้ ง คิ ด ว่ า ฐานะของตนเองเป็นอย่างไรเสียก่อน จึงค่อยคิดทาเทียมหน้า เขา ความหมายทานองเดียวกับที่ว่า “ส่องกระจกดูเงาของ ตั ว เองเสี ย ก่ อ น” ส านวนนี้ ผู้ ห ญิ ง สู ง ศั ก ดิ์ มั ก จะใช้ เ ป็ น ค า เปรียบเปรยเย้ยหยันผู้ชายที่มีฐานะต่าต้อยกว่า

เต่าใหญ่ไข่กลบ : เป็น สานวนที่ หมายความว่ า การทา

อะไรที่ เ ป็ น พิ รุ ธ แล้ ว พยายามจะกลบเกลื่ อนไม่ ใ ห้ ค นอื่ นรู้ ส านวนนี้ เ อาเต่ า มาเป็ น ค าเปรี ย บเที ย บ ก็ เ พราะธรรมชาติ ของเต่ า ใหญ่ เช่ น เต่ า ตนุ เวลาจะวางไข่ ก็ ค ลานขึ้ น มาบน หาดทราย แล้วคุ้ยทรายให้เป็นหลุมเพื่อวางไข่ พอวางไข่เสร็จ ก็คุ้ยทรายกลบ เพื่อซ่อนไข่ของตนให้พ้นจากศัตรู หรือคนลัก

ไข่ไปทาลาย นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น : หมายถึ ง ไม่รู้เรื่องราวที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ รู้ อี โ หน่ อี เ หน่ มั ก ใช้ เ ป็ น ข้ อ อ้ า งเวลาไม่ อ ยาก รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น

หุ ง ข้ า วประชดหมา ปิ้ งปลาประชดแมว : ผู้ ป ระชด ต้องการทาให้รู้สานึก แต่ผู้ถูกประชดไม่ได้รู้สึกสานึกแต่อย่าง ใด กลับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประชดนั้น

ใกล้เกลือกินด่าง : หมายถึง การมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่ง มีคุณ ค่ ามากกว่ ากลั บไม่สนใจ แต่ ก ลั บไปเอาสิ่ง ที่ อยู่ไ กล หรือหายากและมีคุณค่าน้อยกว่ามาใช้

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า : หมายถึง ผู้ที่ทาดีหรือสัญญา อะไรไว้ แ ต่ แ รก จนเป็ น ที่ เ ชื่ อถื อ แล้ ว แต่ ภ ายหลั ง กลั บ ท า ความชั่วลบล้างความดีที่ตนได้ทาไว้ หรือไม่ทาตามสัญญาที่ ให้ไว้ต้ังแต่แรก

คาสุภาษิต ปิดทองหลังพระ หมายถึ ง การทาความดี แต่ ไม่ ได้ รั บ การยกย่อง เพราะไม่มใี ครเห็นคุณค่าหรือไม่มใี ครรู้ อยูบ ่ า้ นท่านอย่านิง่ ดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลก ู ท่านเล่น หมายถึ ง เมื่ออาศัยอยู่ที่บ้านของใคร ก็ ควรจะทาประโยชน์ ให้กับเจ้าของบ้านนั้น ๆ บ้าง เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร หมายถึง การยอมคู่กรณี เพื่อ ไม่ให้มีเรื่องราวบานปลาย แต่ถ้าหากไม่ยอมแพ้ก็จะมีปัญหา และอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้

ช้ า ๆ ได้ พ ร้ า เล่ ม งาม หมายถึ ง การท าอะไรสั ก อย่ า ง ควรจะทาด้ วยความรอบคอบ ไม่ต้องรีบร้อน ทาไปแล้วเก็ บ รายละเอียดดี ๆ ก็จะได้ผลงานที่ออกมาดี ตี งู ใ ห้ ก ากิ น หมายถึ ง การลงทุ น ลงแรง เพื่ อ ท าอะไร บางอย่ า ง แต่ ต นเองไม่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ กลั บ

ต้องปล่อยให้ผู้อ่ ืนได้ประโยชน์ไป ซื่ อกิ น ไม่ ห มด คดกิ น ไม่ น าน หมายถึ ง การมี ค วาม ซื่อสัตย์จะทาให้คนเชื่อใจไม่มีวันอดตาย แต่หากเป็นคนที่มี นิสัยคดโกง แม้จะมีคนให้ผลประโยชน์ แต่ถ้าคนจับได้ก็จะไม่ คบค้าสมาคมด้วย ในที่สุดก็จะทุกข์ยาก

ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย หมายถึง การตัดสินใจ กระทาการใหญ่ใด ๆ ลงไป โดยไม่ได้คิดให้ละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่แรกทาให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงภายหลัง ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน หมายถึง เวลา จะท าอะไรให้ ผู้ อ่ ื นนั้ น ก็ ต้ อ งถามความต้ อ งการหรื อ ความ

เห็นชอบจากผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงเสียก่อน อย่าเอาแต่ ความคิดของตนเป็นหลักในการตัดสินใจ

เก่งจั งเลย มาเรียนต่อนะ

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บทที่ ๖

อาขยาน

ประสานเสี ย ง

บทอาขยาน ตอนกาเนิดพระสังข์ เมื่อนั้น

พระสังข์ซอ ่ นอยูก ่ ็รู้สน ิ้

พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ

ในจิตคิดถวิลทุกเวลา

จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า

สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา

เหนื่อยยากลาบากกายา

กลับมาจนคาแล้วร่าไร

ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู

อุ้มชูชมชิดพิสมัย

พระคุณล้าลบภพไตร

จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ

ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว

ของพระแม่เจ้าอยูฉ ่ าวฉาน

คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน

พระมารดามาเห็นจะร่าไร

เยีย ่ มลอดสอดดูท้ังซ้ายขวา

จะเห็นใครไปมาก็หาไม่

ออกจากสังข์พลันทันใด

ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี

กอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน

ผันผินลอบลับขยับหนี

เหลียวดูผู้คนชนนี

จะหนีเข้าสังข์กาบังตน

หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่

ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน

ช่วยขับไก่ป่าประสาจน

สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู บทละคร เรื่องสังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า วิชาเหมือนสินค้า

อันมีค่าอยูเ่ มืองไกล

ต้องยากลาบากไป

จึงจะได้สินค้ามา

จงตั้งเอากายเจ้า

เป็นสาเภาอันโสภา

ความเพียรเป็นโยธา

แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

นิ้วเป็นสายรยางค์

สองเท้าต่างสมอใหญ่

ปากเป็นนายงานไป

อัชฌาสัยเป็นเสบียง

สติเป็นหางเสือ

ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

ถือไว้อย่าให้เอียง

ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

ปัญญาเป็นกล้องแก้ว

ส่องดูแถวแนวหินผา

เจ้าจงเอาหูตา

เป็นล้าต้าฟังดูลม

ขี้เกียจคือปลาร้าย

จะทาลายให้เรือจม

เอาใจเป็นปืนคม

ยิงระดมให้จมไป

จึงจะได้สินค้ามา

คือวิชาอันพิสมัย

จงหมัน ่ มัน ่ หมายใจ

อย่าได้คร้านการวิชา

อีกนิดเดียวแล้ ว เรียนต่อนะ

แบบเริม ่ เรียนภาษาไทย

มูลาบาฮาซา

บทที่ ๗

หรรษาบาฮาซา

เรื่อง ภาษามลายู ภาษามลายู เ ป็ น ภาษาหนึ่ ง ที่ มี ค นใช้ ส่ ื อสารมากที่ สุ ด ในโลกเป็ น อั น ดั บ ๔ ของโลก รองลงมาจากภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น และภาษาสเปน ส าหรั บ ภาษาอั ง กฤษและภาษา สเปนใช้ พู ด อย่ า งกว้ า งขวาง เนื่ องจากอั ง กฤษและสเปน เป็นประเทศที่ เ คยมีเมืองขึ้นจานวนมาก อั งกฤษมีเมืองขึ้น

ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ทวี ปแอฟริกา เเละบริเวณ มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก (ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ ) และ แอฟริกา

ส่ ว นประเทศสเปนมี เ มื อ งขึ้ น มากในทวี ป อเมริ ก าใต้ จึงมีผู้พูดภาษาสเปนในอเมริกาใต้ ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใ ต้ ก็ มี ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ต่ ภ า ย ห ลั ง ส เ ป น อ อ ก จ า ก ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ท าให้ มี จ านวนผู้ พู ด น้ อ ยลงทั้ ง ๆ ที่ ค นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นิยมพูดและเขียนภาษาสเปนอย่างมาก นักเขียนและวีรบุรุษ แห่ง ชาติ อย่าง โฮเซ่ ริซาล ใช้ ภาษาสเปนในการสร้างสรรค์ นวนิยายยอดเยี่ยมหลายเล่ม

ในระยะหลั ง คนฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ะหั น มาพู ด ภาษาอั ง กฤษ แทนเนื่ องจากสหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า มาแทนที่ ส เปน ท าให้ ภาษาอั ง กฤษกั บ คนฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ของคู่ กั น รองลงมาจาก

ภาษาตะกะล็อก (ภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียนเช่นเดียวกับ ภาษามลายู-อินโดนีเซียน) ซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ

ภาษามลายู เ ป็ น ภาษากลางของประเทศมาเลเซี ย เรี ย กว่ า “บาฮาซา เกอบั ง ซาอั น ” ในอิ น โดนี เ ซี ย เรี ย กว่ า

“บาฮาซา” ในสิงคโปร์ และบรูไนดารุสลาม เรียกว่า“บาฮาซา มลายู ” เป็ น ภาษาที่ ใ ช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในทวี ป เอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งที่ใช้ภาษามลายูในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนใต้ คื อ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา เเละนราธิวาส

เรียกว่า ภาษายาวี

การใช้ ภ าษามลายู ย าวี ข องคนในพื้ นที่ จึ ง กลายเป็ น วั ฒ นธรรมทางภาษาที่ บ่ ง บอกถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ และภู มิ ปั ญ ญา

การใช้ภาษาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบน ั

เรื่อง ภาษามลายู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ของประเทศไทย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผื น ป่ า สองผื น คื อ ป่ า ฮาลา ในพื้ นที่ อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา และอ าเภอ จะแนะ จั ง หวั ดนราธิวาส ส่วนป่าบาลาอยู่พ้ ืนที่ อาเภอแว้ ง และอาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนจะไม่ได้

ติ ด เป็ น ป่ า ผื น เดี ย วกั น แต่ ท ว่ า ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ มี ก าร ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ร่วมกัน

โดยคาว่า “บาลา” มาจากคาว่า “บาละห์” ที่แปลว่า“หลุด” หรือ “ปล่อย” มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่ง อาเภอ

แว้ง และคาว่า “ฮาลา” หมายถึง “อพยพ” ในที่นี้ คือ ผู้คนที่ อพยพย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากตั ว เมื อ งปั ต ตานี ใ นอดี ต จนมา อาศัยอยูเ่ ป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อ สลั บ กั น ได้ ว่ า บาลา-ฮาลา โดยผู้ ค นที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอแว้ ง จะ เรี ย กว่ า “บาลา-ฮาลา”แต่ ค นที่ อ าศั ย ในอ าเภอเบตงจะ

เรียกว่า “ฮาลา-บาลา”

ล่องใต้ ล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบรรเลง เป็นเพลงเร้าใจ

มนต์ รัก จากแคว้ นแดนถิ่ นแห่ง กลิ่น บุ หงามาลั ย เมืองใต้ ใคร เยือนเหมือนท่ องวิ มาน ล่ องใต้ ได้ เป็น ขวั ญตา ท่ องเที่ ยวมา รื่นรมย์สาราญ งามทั้งโขดเขา เนาไพร จับใจห้วยหนองคลอง คาน เกาะแก่งสถานอันวิไล

โอ้ ชุ ม พร ขอพรที่ แ สนสุ ด ดี สุ ร าษฎร์ ธ านี เมื อ งคนดี จึ ง สุ ข สดใส นครศรี ธ รรมราช อยากประกาศพระธรรม เกริกไกร กระบี่ สุขสดใส ฝากหัวใจให้พี่หมายปอง โอ้พังงา คัดอุรา ให้พี่งงงัน ภูเก็ต เกาะสวรรค์ วิลาวัณย์ หนึ่งไม่มีสอง ระนอง น้ อ งจ๋ า เหมื อ นน้ า ตาของพี่ ต กนอง เพราะต้ อ งจาก น้อง จากระนอง มาทั้งน้าตา โอ้เมืองตรัง เหมือนจะยั้งพี่ให้ ติดตรึง แต่คิดถึง พัทลุงและสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา โสภี ตรึงตรา โอ้บางนรา มีวาสนาคงมาอีกที จากใต้จะไม่ขอเลือน

เสน่ ห์ ติ ด เตื อ นชั่ ว เดื อ นและปี มนต์ รั ก ปั ก ษ์ ใ ต้ ใจมั่ น ผู ก พั น เสมอชีวีตราบชั่วชีพนี้ จะไม่ลืม