Data Loading...

วารสารสวนหลวงสัมพันธ์ เล่ม 5 Flipbook PDF

วารสารสวนหลวงสัมพันธ์ เล่ม 5


122 Views
57 Downloads
FLIP PDF 5.24MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

นำงหยกฟ้ำ พัฒนเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียน

วำรสำรสวนหลวงสัมพันธ์ ประจำสัปดำห์ เล่มที่ ๕ วันที่ ๒๙ มีนำคม ถึง ๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)

สานักงานเขตพื้นทีก ่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน ้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

วัน ที่ ๓๑ มี นาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. - 08.30 น. น าโดยนางหยกฟ้า พั ฒนเจริ ญ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนจานวน 24 ทุน โดยแยกเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 14 ทุนๆ ละ 500 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น จานวน 10 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นจานวนเงินทั้งหมด 22,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

การอบรมเยาวชนแกนนาต่อต้านยาเสพติด

วันจัน ทร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นัก เรีย นชั้นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๒ จานวน ๙๐ คนได้ เ ข้ าร่ว ม โครงการอบรมเยาวชนแกนนาต่อ ต้ านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เห็นโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ อบายมุขต่างๆ พร้อมเป็นแกนนาให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ ต่อไป โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ได้ดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม “รักด้วยหัวใจ” เพื่อส่งความห่วงใยถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ในกิจกรรมครั้งนี้ นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนได้นาคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และนาแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ไปแจกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านสวนหลวง เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ได้รับการจัดสรร โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน ๔๐ ชุด โดยทางสานักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่นาโต๊ะ เก้าอี้ มาส่งถึงโรงเรียนบ้านสวนหลวง ในครั้งนี้ขอขอบคุณทางสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่จัดสรรมาโต๊ะ เก้าอี้ ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ประสบอยู่ในสภาวะ ปัจจุบัน และเป็นการแสดงความรักความห่วงใยให้กับนักเรียนและครอบครัว รวมทั้งการสร้างขวัญและ กาลังใจให้นักเรียนเข้มแข็งในสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาโดยนางหยกฟ้า พัฒนเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) และคณะครู จัดการต้อนรับ นางสาวเกร็ดดาว แซ่ตั้ง ซึ่งได้ย้ายมาดารง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน วัดกระโจมทอง เดินทางมาส่งครูในครั้งนี้อย่างอบอุ่น โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัต นวิจิตรพิทยาคาร) เป็น ประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนบ้านสวน หลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) เพื่อสรุปกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและในการประชุม ดังกล่าว ยังร่วมแสดง ความยินดีกับครูที่ได้รับวิทยาฐานะ ชานาญการพิเศษ ได้แก่นางสาวสาลิกา สาเภาทอง และนางสาวสิริวรางค์ พหุธนวโรดมย์ มอบเกียรติบัตรในการประกวดคลิปการสอน และมอบดอกไม้ต้อนรับครูผู้ช่วยจานวน ๓ คน โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายไทยศักดิ์ วงศ์คา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพความเป็น ครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทัน โซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ณ โรงเรียนบ้าน สวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนาความรู้จากอบรมมาปรับใช้ในการ เรียนการสอนนักเรียน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จและรู้เท่าทันสื่อโซเชียลในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร

๐๒ - ๔๒๐๗๐๒๒

โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยำคำร) สำนักงำนเขตพื้นทีก ่ ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน ้ พื้นฐำน