Data Loading...

विषय - सामान्य विज्ञान गती आणि गतीचे प्रकार 6 वी सविता रांजणे Flipbook PDF

विषय - सामान्य विज्ञान गती आणि गतीचे प्रकार 6 वी सविता रांजणे


116 Views
47 Downloads
FLIP PDF 638.82KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

विषय - सामानय विजाञ इयता सहािी गती ि गतीचे प्ाक सविता कांजणे

गती • एखादी िसतत सतत जागा बदलत असताञा ददसत असेल तक ती िसतत गवतमाञ आहे असे महणतात. • िसततचे विस्ााञ महणजे स्ाञ बदलणे होय. • गवतमाञ िसततचे सतत विस्ााञ होत असते. • िसततचे ठकावि् िेळेत ए्ा ठठ्ाणााासतञ दुसऱया ठठ्ाणी होत असलेली विस्ााञ यालाच िसततची गती असे महणतात .

गतीचे प्ाक • के षीय गती -ए्ाच के षेत िसततचे विस्ााञ होत असेल तक तया िसततची गती के षीय गती आहे असे महणतात. • के लिे गाडी ि कसतयािाञ येणाकी जाणाकी गवतमाञ िाहञेही ए्ा सकळ के षेत अ्िा ए्ाच ददशेञे येत असतात. • खुच्िक उभे काहञ ए् झेडत हाताततञ खाली सोडत ञ ददला तक जवमञीिक ाडतो तोही सकळ के षेत. • संचालञ ्कणाकी सैवञ्ांची तु्डी ए्ाच ादतीञे संचालञ ्कताञा ददसते सैवञ्ांचया संचलञाचे गती ही के षीय ए्समाञ गती असते ्ाकण गतीमधये ्ोणतयाही प्ाकचा बदल ददसतञ येत ञाही. • घसकगुंडीिरञ घसकणाऱया मुलीची गती के षीय असमाञ गती असते ्ाकण घसकगुंडीिरञ घसकणाऱया मुलीची गती मात ए्साकखी ददसतञ येत ञाही मुलगी घसकगुंडीिरञ िेगाञे खाली येते ्ाकण वतची गती सतत िाढत असते.

गतीचे प्ाक ञे्के षीय गती - ए्ा सकळ के षेत ञ जाणाक्या िसततचया गतीस ञे्के षीय गती महणतात. या गतीचे खालील प्ाक आहेत आंदोवलत गती -आंदोलञामुळे पार झालेलया गतीला आंदोवलत गती महणतात. ितुतळा्ाक गती - ितुतळा्ाक मागातञे असणाऱया गतीला ितुतळा्ाक गती असे महणतात. वञयत्ावल् गती - जया गतीमधये गवतमाञ िसतत ठकावि् िेळेञंतक ए्ा विवशष बबंदत त तञ ाुनहा ाुनहा जाते तया गतीला वञयत्ाली् गती असे महणतात.

गतीचे प्ाक • यादृवचछ् गती – जया गतीची ददशा ि चाल सतत बदलत असते तया गतीला यादृवचछ् गती महणतात. • उदाहकणा्त - बागेतील फु लााखके ए्ा वञव्त गतीञे ि दीशेञे धाित ञाहीत. फु टबॉल चया खेळातील खेळाडत च ं ी गती सुदा याच प्ाकची असते. कांगणाके बाळ, भट्ी जञािके या सिावची गती हीच असते. • चाल - ए्् ्ालािधीत िसततञे ााक ्े लेलया अंतकास िसततची चाल असे महणतात. • ए् विवशष अंतक ााक ्कणयास द्ती िेळ लागेल हे तया िसततचया हालचालीिक अिलंबतञ असते

•Thankyou