Data Loading...

6320117025 Flipbook PDF

6320117025


136 Views
91 Downloads
FLIP PDF 70.12MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ผลงานจากปฏิ บั ติ ก ารสอน ในสถานศึ ก ษา 2

PORTFOLIO นํา เสนอโดย นางสาวนู ร ฮี ด ายะห์ สาแล

2564 | มิ ถุ น ายน

นู ร ฮี ด ายะห์ สาแล

2564 | มิ ถุ น ายน

นู ร ฮี ด ายะห์ สาแล

ประวั ติ ส่ ว นตั ว

นางสาวนู ร ฮี ด ายะห์ สาแล 6320117025 คณะศึ ก ษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสื อสารการศึ ก ษา อาจารย์ ที ปรึก ษา : มนฑล ผลบุ ญ

ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที อยู่ : 15/1 ม.5 ต.ตั น หยงดาลอ อ.ยะหริง จ.ปตตานี 94150 เบอร์โ ทรศั พ ท์ : 0834270545

ภาคการศึกษาที 1/2564

การปฏิบต ั ิการสอนในสถานศึกษา 2

ตารางแผนการดําเนินงาน สัปดาห์ที 1 - 3

เริม : 31 พฤษภาคม

ถึง 18 มิถน ุ ายน

1 มิ ถุ น ายน 2564

2 มิ ถุ น ายน 2564

แนะนําตัว ทําความรูจ ้ ก ั กับ ผูอ ้ ํานวยการโรงเรียน และครู

ช่วยงานครู และทําหน้าทีต่าง ๆ ทีได้รบ ั มอบหมาย

3 มิ ถุ น ายน 2564

4 มิ ถุ น ายน 2564

7 มิ ถุ น ายน 2564

** หมายเหตุ ** ไม่ ไ ด้ ลงสั ง เกตการณ์ เพราะ โรงเรี ย นปด

ช่วยครูประจําชันประถมศึกษาปที 1 ทําความสะอาดห้อง และตกแต่งสือภายในห้องเรียน

ช่วยครูประจําชันประถมศึกษาปที 3 ตกแต่งห้องเรียน และจัดทําสือภายในห้องเรียน

8 มิ ถุ น ายน 2564

9 มิ ถุ น ายน 2564

10 มิ ถุ น ายน 2564

ช่วยครูประจําชันประถมศึกษาปที 3 ตกแต่งห้องเรียน และจัดทําสือภายในห้องเรียน

จั ด หนั ง สื อ และเรี ย งหนั ง สื อ เข้ า ชั นวางหนั ง สื อ ในห้ องสมุ ด

ช่วยงานครูในงานประชุมผูป ้ กครอง และทําหน้าทีต่าง ๆ ทีได้รบ ั มอบหมาย

31 พฤษภาคม 2564 ** หมายเหตุ ** ไม่ได้ลงสังเกตการณ์ เพราะ โรงเรียนปด

11 มิ ถุ น ายน 2564

เรี ย นรู้ ง าน 4 ฝาย

14 มิ ถุ น ายน 2564

15 มิ ถุ น ายน 2564

ช่ ว ยครู พี เลี ยง จั ด อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย นให้ กั บนั ก เรี ย น

ช่ ว ยครู พี เลี ยง แจกอุ ปกรณ์ ก ารเรี ย น และใบงานให้ กั บนั ก เรี ย น

ภาคการศึกษาที 1/2564

การปฏิบต ั ิการสอนในสถานศึกษา 2

ตารางแผนการดําเนินงาน สัปดาห์ที 1 - 3

16 มิ ถุ น ายน 2564

จั ด บอร์ ด เพื อเผยแพร่ ใ ห้ กั บสถานศึ กษา

เริม : 31 พฤษภาคม

17 มิ ถุ น ายน 2564

แพ๊ ค ถุ ง ยั ง ชี พ แจกให้ กั บนั ก เรี ย น

ถึง 18 มิถน ุ ายน

18 มิ ถุ น ายน 2564

** หมายเหตุ ** ไม่ ไ ด้ ลงสั ง เกตการณ์ เพราะ โรงเรี ย นปด

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น

ในระหว่างวันที

31 พฤษภาคม 2564 ถึ ง 1 8 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที 197

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

1 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที 5 จั ด ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า

ภาระงาน

1 . ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร เ รี ย น สํา ห รั บ นั ก เ รี ย น ที ย้ า ย เ ข้ า 2 . ช่ ว ย ค รู จั ด ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เ พื อ เ ต รี ย ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ กั บ ค รู ใ น โ ร ง เ รี ย น 3 . ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที 5

ช่ ว ง บ่ า ย

1 . จั ด ทํา บ อ ร์ ด ห น้ า ห้ อ ง 2 . เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ 3 . ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ก า ร ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 2 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

2 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที 5 จั ด ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

1 . จั ด ทํา บ อ ร์ ด ห น้ า ห้ อ ง 2 . เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ 3 . ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น 4 . ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ก า ร ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 4 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

4 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที 1 ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

ต ก แ ต่ ง ป ร ะ ตู ห้ อ ง เ รี ย น เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ก า ร ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 7 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

7 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที 3 ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ว า ด รู ป ผ นั ง ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ท า สี ป ร ะ ตู ห น้ า ต่ า ง ว า ด รู ป แ ล ะ ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ผ นั ง ห้ อ ง เ รี ย น ว า ด รู ป แ ล ะ ร ะ บ า ย สี ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ จั ด ห นั ง สื อ ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 8 - 9 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

8 - 9 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ห้ อ ง ส มุ ด ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ แ ย ก ห นั ง สื อ ต า ม ห ม ว ด ห มู่ "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง ส มุ ด คั ด แ ย ก ห นั ง สื อ ต า ม ห ม ว ด ห มู่ เ รี ย ง ห นั ง สื อ เ ข้ า ชั น ว า ง ห นั ง สื อ ต า ม ห ม ว ด ห มู่ ท า สี ป ร ะ ตู ห น้ า ต่ า ง

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ์ มี ห น้ า ที ใ ห้ บ ริ ก า ร ทั ว ไ ป ใ น ห้ อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น เ ช่ น ใ ห้ บ ริ ก า ร ยื ม - คื น จั ด เ ก็ บ ห นั ง สื อ แ ล ะ ช่ ว ย ก า ร ค้ น ค ว้ า ช่ ว ย ใ น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ์ ยั ง มี ห น้ า ที ห ลั ก ๆ ที สํา คั ญ คื อ ง า น ส อ น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ที ผ่ า น ม า ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ์ มี ห น้ า ที จั ด เ ก็ บ ห นั ง สื อ ขึ น ชั น เ ฝ า ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ยั ง ต้ อ ง ห า วิ ธี ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง ส มุ ด เ พื อ ใ ห้ เ ด็ ก ส น ใ จ ที จ ะ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด อี ก ด้ ว ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 0 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

10 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ที 1 จั ด สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

ตั ด ก ร ะ ด า ษ เ ป น รู ป สั ต ว์ ต่ า ง ๆ เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ต ก แ ต่ ง ป ร ะ ตู ห น้ า ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ มอบหมาย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 1 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

11 มิ ถุ น ายน 2564

" เ รี ย น รู้ ก า ร ทํา ง า น 4 ฝ า ย "

ช่ ว ง เ ช้ า

ภาระงาน

เ รี ย น รู้ ง า น ฝ า ย วิ ช า ก า ร เ รี ย น รู้ ง า น ฝ า ย บุ ค ล า ก ร เ รี ย น รู้ ง า น ฝ า ย ก า ร เ งิ น เ รี ย น รู้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํา ง า น เ รื อ ง อ า ห า ร ก ล า ง วั น

ช่ ว ง บ่ า ย

เ รี ย น รู้ ง า น ฝ า ย พั ส ดุ เ รี ย น รู้ ง า น ฝ า ย บ ริ ห า ร ทั ว ไ ป

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ง า น ใ น ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ซึ ง ง า น ใ น แ ต่ ล ะ ฝ า ย ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม ร อ บ ค อ บ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ที จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ เ พื อ ไ ม่ ใ ห้ มี ป ญ ห า ต า ม ม า ที ห ลั ง แ ล ะ ห ลั ง จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ ง า น 4 ฝ า ย ทํา ใ ห้ รู้ ว่ า โ ร ง เ รี ย น ต้ อ ง มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที ดี กั บ ค น ใ น ชุ ม ช น เ พื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส นิ ท ส น ม แ ล ะ ค น ใ น ห มู่ บ้ า น จ ะ ช่ ว ย ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ กั บ โ ร ง เ รี ย น อี ก ด้ ว ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 4 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

14 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ที 1 จั ด สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น "

ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ภาระงาน

ตั ด ก ร ะ ด า ษ เ ป น รู ป ใ บ ไ ม้ เ ต รี ย ม สื อ ต่ า ง ๆ ต ก แ ต่ ง สื อ ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ต ก แ ต่ ง ผ นั ง ห น้ า ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง เ รี ย น ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ มอบหมาย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 5 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

15 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู ป ร ะ จํา ชั น ป ที 2 แ จ ก อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ใ บ ง า น "

ภาระงาน ช่ ว ง เ ช้ า - บ่ า ย

ช่ ว ย ค รู พี เ ลี ย ง แ จ ก ใ บ ง า น ใ ห้ กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง ช่ ว ย ค รู พี เ ลี ย ง แ จ ก เ งิ น ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น ใ ห้ กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง ช่ ว ย ค รู พี เ ลี ย ง แ จ ก ก ร ะ เ ป า นั ก เ รี ย น ศึ ก ษ า แ ผ น ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู พี เ ลี ย ง

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ก า ร เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณื ก า ร เ รี ย น ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น ก า ร ทํา ใ บ ง า น เ พื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น นํา ก ลั บ ไ ป ทํา ที บ้ า น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ซึ ง จ า ก ก า ร ไ ด้ พ บ ป ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ที ม า รั บ อุ ป ก ร ณ์ ที โ ร ง เ รี ย น ค รู ต้ อ ง เ ป น บุ ค ค ล ที มี จิ ต ใ จ ดี พู ด เ พ ร า ะ อ ด ท น ต่ อ ป ญ ห า ที เ กิ ด ขึ น ส า ม า ร ถ ที จ ะ แ ก้ ป ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า ไ ด้ แ ล ะ ต้ อ ง เ ป น ค รู ที มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ บ ค อ บ ต่ อ ง า น ที ทํา

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 6 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

16 มิ ถุ น ายน 2564

" จั ด บ อ ร์ ด หั ว ข้ อ เ รื อ ง วั น ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด "

ภาระงาน ช่ ว ง เ ช้ า

จั ด บ อ ร์ ด หั ว ข้ อ เ รื อ ง วั น ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด

ช่ ว ง บ่ า ย

ช่ ว ย ค รู ทํา สื อ ใ น ร า ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ช่ ว ย ค รู ทํา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง วิ ท ย์ ช่ ว ย ค รู อ นุ บ า ล ต ก แ ต่ ง ป ร ะ ตู ห้ อ ง เ รี ย น

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น ทํา สื อ ห รื อ แ ผ น ก า ร ส อ น ต า ม ร า ย วิ ช า ที ส อ น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ซึ ง ค รู ต้ อ ง มี โ ค ร ง ก า ร ที อ ยู่ ใ น ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง ตั ว เ อ ง ห นึ ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ต้ อ ง จั ด ป า ย นิ ท ร ร ศ ก า ร อี ก ด้ ว ย

ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จํา วั น ที 1 7 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4

17 มิ ถุ น ายน 2564

" ช่ ว ย ค รู แ พ๊ ค ถุ ง ยั ง ชี พ ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น "

ภาระงาน ช่ ว ง เ ช้ า ต ว ง ข้ า ว ส า ร ช่ ว ง บ่ า ย ใ ส่ นํา ต า ล ท ร า ย แ พ๊ ค ถุ ง

JUNE 2021

ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป น ค รู ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที ส อ น นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ห น้ า ที อื น ที ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ อี ก ด้ ว ย เ ช่ น ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ดู น่ า เ รี ย น ทํา สื อ ห รื อ แ ผ น ก า ร ส อ น ต า ม ร า ย วิ ช า ที ส อ น แ ล ะ ทํา ห น้ า ที ต า ม ฝ า ย ต่ า ง ๆ ห รื อ ห น้ า ที ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ผู้ อํา น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น

ศึ ก ษ า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ค รู พี เ ลี ย ง

ครูผู้สอน :

ค รู ซ า ก า รี ย า บ า ก า

โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที 197

การศึ ก ษาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ข องครู พี เลี ยง วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั น ป.6 เรื อง ประเภทของสารอาหาร

ครู ผู้ ส อน : ซาการี ย า บากา โรงเรี ย นบ้ า นจาแบปะมิ ต รภาพที 197

วัต ถุ ป ระสงค์ อธิบ ายประเภทของสารอาหารและประโยชน์ ที ได้ รับ จากสารอาหาร แต่ ล ะประเภทได้ วิเ คราะห์ ส ารอาหารจากอาหารที รับ ประทานในชีวิต ประจํา วัน

ี ด วิธจ ั การเรียนกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ ครู มีวิธีก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขั นตอน นั บ เปนการเรี ย น การสอนที ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู้ เ รี ย นเปนสํา คั ญ คื อ การฝกให้ ผู้ เ รี ย นรู้จั ก ค้ น คว้า หาความรู้โ ดยใช้ก ระบวนการทางความคิ ด หาเหตุผ ล เพื อเปน แนวทางแก้ ป ญหาที ถู ก ต้ อ งด้ ว ยตนเอง

ลักษณะของสือ / อุ ปกรณ์การจัดการเรียนรู้ บั ต รคํา หนั ง สื อ วิท ยาศาสตร์ชันประถมศึ ก ษาปที 6 ใบกิ จ กรรม

แนวทางการวัด และประเมิณผล กิ จ กรรมที ประเมิณ : ใบกิ จ กรรม การมีส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมกลุ่ ม / การนํา เสนอผลงาน / การสื บ ค้ น การร่ว มกิ จ กรรมรายบุ ค คล เครืองมือ ที ใช้ใ นการประเมิณ : แบบบั น ทึ ก กิ จ กรรม แบบประเมิณ การร่ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม / การนํา เสนอผลงาน / การสื บ ค้ น แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรายบุ ค คล

จั ด ทํา สื อ เ พื อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า

หัวข้อเรือง

วั น ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด

โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที 197

QR CODE คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด

วีดิทัศน์

ต ล อ ด ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ ข อ ง ป 2

ณ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที 197

QR CODE ว ดิ ทั ศ น์ สั ง เกตการณ์ ส อน น า ง ส า ว นู ร ฮี ด า ย ะ ห์ ส า แ ล 6320117025

ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล แ ล ะ สื อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า

TEACHING PRACTICUM IN SCHOOL II 1/2564