Data Loading...

68982 Flipbook PDF

68982


145 Views
87 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Таблиця неправильних дієслів Інфінітив be [bi:]

Минулий час

Дієприкметник II

was [w5z]; were [w-:]

been [bi:n]

begin [b`gn]

began [b`g0n]

begun [b`g2n]

blow [bl3\]

blew [blu:]

bring [br8]

Переклад бути

Інфінітив

Минулий час

Дієприкметник II

Переклад

meet [mi:t]

met [met]

met [met]

зустрічати(ся)

pay [pe]

paid [ped]

paid [ped]

платити

починати

put [p\t]

put [p\t]

put [p\t]

класти

blown [bl3\n]

дути

read [ri:d]

read [red]

read [red]

читати

brought [br1:t]

brought [br1:t]

приносити

say [se]

said [sed]

said [sed]

buy [ba]

bought [b1:t]

bought [b1:t]

купувати

говорити, казати

choose [t6u:z]

chose [t63\z]

chosen [`t63\zn]

обирати

see [si:]

saw [s1:]

seen [si:n]

бачити

come [k2m]

came [kem]

come [k2m]

приходити

send [send]

sent [sent]

sent [sent]

посилати

do [du:]

did [dd]

done [d2n]

робити

shut [62t]

shut [62t]

shut [62t]

закривати(ся)

draw [dr1:]

drew [dru:]

drawn [dr1:n]

малювати; тягти

sing [s8]

sang [s08]

sung [s28]

співати

drink [dr8k]

drank [dr08k]

drunk [dr28k]

пити

sit [st]

sat [s0t]

sat [s0t]

сидіти

drive [drav]

drove [dr3\v]

driven [`drvn]

їхати за кермом, керувати

sleep [sli:p]

slept [slept]

slept [slept]

спати

speak [spi:k]

spoke [sp3\k]

spoken [`sp3\kn]

говорити, розмовляти

eat [i:t]

ate [et]

eaten [`i:tn]

їсти

find [fand]

found [fa\nd]

found [fa\nd]

знаходити

stand [st0nd]

stood [st\d]

stood [st\d]

стояти

fly [fla]

flew [flu:]

flown [fl3\n]

літати

swim [swm]

swam [sw0m]

swum [sw2m]

плавати

forget [f3`get]

forgot [f3`g5t]

forgotten [f3`g5tn] забувати

take [tek]

took [t\k]

taken [`tekn]

брати

get [get]

got [g5t]

got [g5t]

одержувати

teach [ti:t6]

taught [t1:t]

taught [t1:t]

навчати

give [gv]

gave [gev]

given [`gvn]

давати

tell [tel]

told [t3\ld]

told [t3\ld]

go [g3\]

went [went]

gone [g5n]

йти; їхати

казати, розповідати

have [h0v]

had [h0d]

had [h0d]

мати

think [78k]

thought [71:t]

thought [71:t]

думати

hear [h3]

heard [h-:d]

heard [h-:d]

чути

knew [nju:]

known [n3\n]

знати

understood [~2nd3`st\d]

understood [~2nd3`st\d]

розуміти

know [n3\]

understand [~2nd3`st0nd]

learn [l-:n]

learnt [l-:nt]

learnt [l-:nt]

вчити

wake [wek]

woke [w3\k]

woken [`w3\kn]

прокидатися

lie [la]

lay [le]

lain [len]

лежати

wear [w*3]

wore [w1:]

worn [w1:n]

носити (одяг)

make [mek]

made [med]

made [med]

робити

win [wn]

won [w2n]

won [w2n]

перемагати

mean [mi:n]

meant [ment]

meant [ment]

означати

write [rat]

wrote [r3\t]

written [`rtn]

писати

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти

Світлана Губарєва, Оксана Павліченко

Англійська мова Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

English A TEXTBOOK FOR THE FOURTH FORM OF PRIMARY SCHOOLS (WITH AUDIO)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ХАРКІВ Видавництво «Ранок» 2021

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

УДК 811.111(075.2) Г93 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2021 № 53)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено За Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко Аудіосупровід розміщено на сайті: https://lib.imzo.gov.ua

Ілюстрації художниці Світлани Молдован

Г93

Губарєва С. С. Англійська мова  : підруч. для 4 кл. закл.  загал. серед. освіти (з аудіосупроводом)  / С. С. Губарєва, О. М. Павліченко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 144 с. : іл. Gubarieva, Svitlana English : A textbook for the fourth form of primary schools (with audio) / Svitlana Gubarieva, Oksana Pavlichenko. — Kharkiv : PH «Ranok», 2021. — 144 pages. ISBN 978-617-09-6898-2 УДК 811.111(075.2)

Інтернет-підтримка

ISBN 978-617-09-6898-2

© Губарєва С.  С., Павліченко О.  М., 2021 © Молдован С. А., ілюстрації, 2021 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2021

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Привіт! Ми — Роллі й Поллі, а це — наші друзі. Ми  любимо спілкуватися, грати, подорожувати й  вивчати англійську мову разом. Приєднуйся до  нас! Попереду багато нових знань і вражень!

Умовні позначки:

— вправа на сприймання на слух; — парна робота; — групова робота; — вправа на зорове сприймання; — вправа на письмо; — ігрове завдання.

Тексти для аудіювання Роздавальний матеріал для проєктів 3 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

CONTENTS UNIT 1. School Is Cool! Lesson 1. Lesson 2. Lessons 3—4. Lesson 5. Lessons 6—7. Lesson 8. Lesson 9. Lesson 10. Lessons 11—12.

Good Morning! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Knowledge Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 School Traditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Busy Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 What’s the Time? . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sports Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

UNIT 2. Happy Family and Friends Lesson 1. Lesson 2. Lessons 3—4. Lesson 5. Lessons 6—7. Lesson 8. Lesson 9. Lesson 10. Lessons 11—12.

Language Camp Website . . . . . . . . 20 Family Members . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 What Are Your Parents? . . . . . . . . . 24 A New Message . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 We Live in the City . . . . . . . . . . . . . . 30 Life in the Countryside . . . . . . . . . . 33 Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

UNIT 3. Home, Sweet Home Lesson 1. Lesson 2. Lessons 3—4. Lessons 5—6. Lessons 7—8. Lesson 9. Lesson 10. Lessons 11—12.

Where Do You Live? . . . . . . . . . . . . . 39 Welcome to Our House! . . . . . . . . . 41 Which Room Do You Like? . . . . . . 43 Kitchen and Bathroom . . . . . . . . . . 45 At Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

UNIT 4. Happy Holidays! Lesson 1. Lesson 2. Lesson 3. Lesson 4. Lessons 5—6. Lessons 7—8. Lesson 9. Lesson 10. Lessons 11—12.

We Wish You a Merry Christmas! . . 54 Happy New Year! . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Christmas in Ukraine . . . . . . . . . . . . 59 Happy Easter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 April Fools’ Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 A Birthday Is a Special Day . . . . . 66 Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Lessons 5—6. Lesson 7. Lesson 8.

Doctor’s Advice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Tips for Being Healthy . . . . . . . . . . . 81 Healthy People Are Happy People . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Lesson 9. Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Lesson 10. We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Lessons 11—12. Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

UNIT 6. My Busy Free Time Lessons 1—2. Lessons 3—4. Lesson 5. Lessons 6—7. Lesson 8. Lesson 9. Lesson 10. Lessons 11—12.

My Hobby Is Sport . . . . . . . . . . . . . . 88 A Football Competition . . . . . . . . . . 90 We Went Shopping . . . . . . . . . . . . . . 92 Did You Buy a Present? . . . . . . . . . . 94 My Favourite Character . . . . . . . . . . 97 Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . .100 Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

UNIT 7. Our Beautiful Planet Lesson 1. Lessons 2—3.

Rain or Sunshine? . . . . . . . . . . . . . . .103 Beautiful Places for Travelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Lesson 4. In the Sea and in the Forest . . . . . . . . . . . . . . .108 Lesson 5. In the Jungle and in the Desert . . . . . . . . . . . . . .110 Lessons 6—7. Askania Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Lesson 8. Our Beautiful Planet . . . . . . . . . . . .114 Lesson 9. Story Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Lesson 10. We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . .117 Lessons 11—12. Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

UNIT 8. We Like Travelling

UNIT 5. Healthy People Are Happy People

A School Trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 At the Railway Station . . . . . . . . . .122 Greetings from Lviv . . . . . . . . . . . . .124 The English Language School . . . . . . . . . . . . . . .126 Lessons 6—7. Welcome to London . . . . . . . . . . . .128 Lesson 8. Back Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Lesson 9. We Are Creative . . . . . . . . . . . . . . . .132 Lessons 10—12. Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Lessons 1—2. Lesson 3. Lesson 4.

English-Ukrainian Dictionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Game аnd Project Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

I Feel Bad! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 You Have Got a Cold . . . . . . . . . . . . 75 I Have Got a Stomach Ache . . . . . 77

Lessons 1—2. Lesson 3. Lesson 4. Lesson 5.

4 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 1. GOOD MORNING! 1

Unit 1

Listen, read and act out. hilldren! It’’s nice to see you. d morning, ch her: Good Teach Children: Good morning! We're glad to see you too! Teacher: How are you? Where were you in the summer?? Olenka: I'm OK. I was at the seaside. Stas: I'm fine. I was at my granny's. Teacher: Great! You look happy and full of energy. Vlad: (Knock, knock!!) I'm sorry I'm late. May I come in? Teacher: Please come in. Let'ss start!

2

Listen, point and act out.

1

3

Read and choose. Write the correct sentences in your exercise book. am am am 1) I sorry, I late. 3) How you? is is are is am 2) We glad to see you! 4) He not very well. are is

4

Listen, point and act out. 1

I’m OK, thanks!

See you! Bye!

Nice to see you too!

Thanks, you too!

5

Listen and repeat.

6

Let’s play. Smart Minds Game.

и Пояснення до гр 9. дивись на с. 13 Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

5

Unit 1

Lesson 2. KNOWLEDGE DAY 1

Listen and read. Hi, Jill! Today was my first day back at school after the summer holidays. On this day, we always celebrate Knowledge Day. Hello, Olenka! Oh, a celebration. Do you have any traditions on this day? Well, pupils wear nice clothes to school. I  usually wear a traditional Ukrainian blouse. We always have a school concert with singing, dancing and reading of poems. Our teacher decorates the classroom for us. She tells us interesting facts about Ukraine. We usually give our teacher flowers.

16:37

Sounds cool!

2

We usually have short lessons and no homework! Today was a  very nice day at school! Is your first day back at school special?

Match the sentences from ex. 1 to the photos. Read them out.

1

2

3

We always have a school concert with singing, dancing and reading of poems. 6

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 2. Knowledge Day

3

Unit 1

Look, compare and remember. always usually often sometimes never

4

Listen, choose and say.

1

2

never often

3

usually sometimes

4

always often

often usually

Number 4. Olenka usually wears a traditional Ukrainian blouse.

5

Look and say. Write the sentences in your exercise book.

On the first day have short give decorate the wear nice back at school lessons flowers classroom clothes Jenny never usually never sometimes Nazar and Natalka always often sometimes often You

On the first day back at school, Jenny never has short lessons.

6

Listen and repeat.

7

Let’s play. Knowledge Day Game.

— — — —

и Пояснення до гр 9. 13 с. дивись на

We never have a concert on Knowledge Day. We always have a concert on Knowledge Day. Pupils always wear nice clothes. Yes, we always wear nice clothes. Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

7

Unit 1

Lessons 3—4. SCHOOL TRADITIONS 1

Listen and read. Hi, Olenka! Nice photos! Knowledge Day was so interesting. Hello, Jill. Thank you. Is the first day back at school a special day for you? No, it’s a normal day for us. We wear our school uniform. We don’t give our teacher flowers and our teacher doesn’t decorate the classroom. Really? Oh… But we have another tradition. We have a special school song and we sing it every morning in the classroom.

16:37

Sounds nice! And at my school we usually have special discussions with our teacher. We talk about our summer holidays, our feelings and our plans.

2

Answer the questions. 1) Does Jill like the photos of Knowledge Day?

Yes, she does.

2) 3) 4) 5)

3

Do British children celebrate the first day back at school? Does Jill’s school have a special song? Do the children sing a special song at Olenka’s school? Do the children have discussion time at Olenka’s school?

Listen and tick the traditions that Bill had at school. 1) sing a song

 2) discuss ecological problems

3) play computer games 5) have a concert 8

4) talk on the phone 6) learn to take care of nature

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 3—4. School Traditions

4

Unit 1

Look, ask and answer. Write the questions and the answers in your exercise book.

1

2

She • read books • often • ?

4

3

He • do homeWe • paint You • jump • work • always • ? pictures • sometimes • ? often • ?

Polly: Number 2. Does he always do homework? Rolly: No, he doesn’t. Number…

5

A. Read and act out. Bill: Olenka: Bill: Olenka: Bill: Olenka: Bill: Olenka:

Do you have any special traditions at your school? Yes, we do. What are they? They’re morning discussions. What do you do? We discuss many things. Do you like them? Yes, I do. They’re nice.

B. Change the underlined words and make up your own dialogue. Act out. concert/dance and sing songs Afternoon meetings/read stories/paint pictures Weekend meetings/play sports/games

6

Let’s play. Find Your Friend Game.

funny boring interesting

и Пояснення до гр 9. 13 с. на дивись Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

9

Unit 1

Lesson 5. BUSY MONDAY 1

A. Read the messages. Oh, Jill, I’m so tired. I had a  very busy day today. Monday is always a busy day. What happened, Olenka? We have five lessons on Mondays. This year we have a lot of subjects: maths, science, Ukrainian, reading, crafts, IT, art, PE, English and music. Yes, you have a lot of subjects. What is your favourite subject? My favourite subjects are maths, English and art. Do you have them every day?

16:37

We have maths every day and English on Mondays and Thursdays. We have art on Wednesdays and Fridays. And what are your favourite subjects?

B. Look, complete and say. Monday

Tuesday Wednesday Thursday

Friday

1

English

Ukrainian

maths

2

IT

3 Ukrainian

maths

science

reading music

reading maths

4

maths

reading

science

IT

5

art

PE

music

PE

Olenka has English on Mondays. 10

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ukrainian crafts

Lesson 5. Busy Monday

2

Unit 1

Look and say. art maths science

maths

PE Ukrainian music reading

We count in maths lessons.

3

Listen and choose. What school subjects does Jack have on Mondays? science

PE

maths

 reading

IT

music

4

crafts

Ask and answer. A: B: A: B:

What lessons do you have on … ? We have … and … and … . When is … ? It’s on … .

5

Write your timetable in your exercise book.

6

Let’s play. Your Busy Day Game.

и Пояснення до гр 9. 13 с. на дивись Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

11

Unit 1

Lessons 6—7. WHAT’S THE TIME? 1

Look, read and remember.

21.00 It’s nine o’clock.

2

10.15

09.30

22.45

It’s a quarter past ten.

It’s half past nine.

It’s a quarter to eleven.

Listen, read and point. 1) Jack: What lesson have we got now, Jill? Jill: It’s nine o’clock. We’ve got IT now. 2) Jack: What’s the time? Jill: It’s half past ten. Jack: We’ve got maths. 3) Jack: What lesson have we got now? Jill: It’s a quarter past eleven. It’s lunch time. Jack: Good. I’m hungry! 4) Jack: My mother wants to pick me up from school. What time do lessons end? Jill: Lessons end at a quarter to twelve today.

11.15

09.00

10.30

11.45

1

3

Read and number the pictures.

10.00

16.30

11.45

1) It’s a quarter past seven. 2) It’s a quarter to twelve. 12

1

07.15

3) It’s half past four. 4) It’s ten o’clock.

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 6—7. What’s the Time?

4

Listen and match. 8.30

5

Unit 1

10.00

11.30

13.00

Look, ask and answer. Write the answers in your exercise book.

1

2

4

3

Rolly: Number 2. What’s the time? Polly: It’s half past seven. Number 4.

6

A. Read and act out. A: B: A: B: A: B:

It’s Friday. What lessons do we have on Fridays? We have science, maths, PE and crafts. What time is maths? It’s at nine o’clock. What time is PE? It’s at half past twelve.

B. Change the underlined words and make up your own dialogues. Act them out.

7

Let’s play. What’s the Time? Game.

и Пояснення до гр 9. 13 с. дивись на Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

13

Unit 1

Lesson 8. SPORTS FESTIVAL 1

Listen and read. 16:37

Hello, Olenka! It’s Saturday, and we have a family sports day today. Hi, Jill. What’s that? It’s a sports festival. We always have it in September. And what do you do on this day? We run and jump. And we play volleyball, basketball, badminton and other cool games. Our parents spend time with us. We always play the games in a  team of parents and a team of children. And who is usually the winner? Sometimes the parents win and sometimes they lose. The winners get prizes and we all have a picnic in the schoolyard. Both parents and children love this traditional family sports day. Yes, it’s great when families spend time together.

2

Read and say if the statements are true or false. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

14

There is a sports festival at Jill’s school in autumn. The sports festival is at the weekend. True. Parents don’t play basketball or volleyball. The winner of the competitions prepares a picnic. It’s a good idea to spend a day together. The team of parents always wins.

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 8. Sports Festival

3

Unit 1

Listen and choose. 1) Olenka has sports competitions … . a) on Sundays

 b) on Thursdays

2) The boys and girls usually play … . a) football and volleyball

b) badminton and hockey

3) The winners get … . a) a prize

b) sweets

4) The teams … during the competitions. a) swim and play

4

b) jump and run

What competitions do children have at school? Look and say. Write the sentences in your exercise book.

 Children often have a badminton competition.

5

Let’s play. Sport Is Good for Everyone Game. Let’s play football, Let’s have fun! Sport is good for everyone. Let’s go running, Let’s have fun! Sport is good for everyone.

и Пояснення до гр 9. 13 с. на дивись

tennis, volleyball, badminton jumping, swimming Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

15

Unit 1

Lesson 9. STORY TIME 1

16

Look at the pictures and say. What is the story about?

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. How does Jack feel? How does his mother feel? What does Jack think about the situation? Does it sometimes happen to you?

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Project work “Our Favourite Subjects”. Make a photo gallery. Draw your favourite subject!

Unit 1

Пояснення до  проєкту 139. дивись на с.

Write your name!

1

2

Done!

Glue the flags!

3

4

Go along the gallery and interview each other.

5

A: Is maths your favourite subject? B: No, it isn’t. A: Is Ukrainian your favourite subject? B: Yes, it is.

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

17

Unit 1

Lessons 11—12. REVISION 1

и Пояснення до гр 9. 13 дивись на с.

Let’s play.

1 How many lessons do you have on Tuesdays?

START 7

2

6

What traditions do you have at school?

8

What are your favourite subjects at school?

9

What time do your lessons end?

15

What do you do in your English lessons?

14

What do you do in your art lessons?

What do you do What’s the time? in PE lessons?

5

4

What’s the time?

What lessons do you have on Wednesdays?

10

11

Do you have sports competitions?

13

What time do your lessons start?

12

What does Vlad What’s the time? What lessons do on Mondays? do you have on Fridays?

16

17

What’s the time?

What sports What’s the time? competitions do you like?

18

3

18

FINISH

Unit 1. School Is Cool! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. Revision

2

Unit 1

Put the words in the correct order and write the questions. Ask and answer the questions. 1) have/at/Do/concerts/school/you/?

Do you have concerts at school?

2) 3) 4) 5) 6)

do/concerts/you/What/in/do/the/? lessons/you/on/have/What/Thursdays/do/? time/go/school/you/What/do/to/? do/music/your/What/lessons/do/in/you/? favourite/Which/school/is/day/your/at/?

3

Project work. What school traditions and holidays do you have? When do you have these holidays? What do you usually do? Draw, write and speak about them.

4

Write a message about school traditions in the USA, Canada or Australia for your school Viber chat. 1) Search the internet for information. 2) Ask your parents for advice. 3) Pick one tradition and describe it. 4) Answer the questions: Who takes part in it? When do they have it? What do they do on the day?

Hi, friends! What an interesting school tradition they have in Canada… Now I  can: 1) Speak about my school traditions and activities. 2) Speak about school subjects.

/

/

/

/

3) Speak about my timetable.

/

/

4) Speak about sports competitions.

/

/

5) Tell the time.

/

/

— so-so

— well

Score Перевір себе

— very well Unit 1. School Is Cool!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

19

Unit 2

Lesson 1. LANGUAGE CAMP WEBSITE 1

A. Listen and read.

Teacher: This is the website of the Language Camp. Oh, Vlad, you’ve got so many messages! Look! Vlad: Wow! Are they all for me? Teacher: Yes, they are. Do you remember your video on this website last year? Many children from other countries can see it and answer you. They want to make friends with you. They want to have friends in Ukraine. Olenka: We want to have friends in other countries too! Vlad: What countries are the messages from? Teacher: Let’s read them and find out. B. Choose the correct item.

a website 1) The teacher shows the children . some pictures Vlad 2) has got many messages. Olenka Ukrainian children 3) can send messages to Vlad. Children from other countries friends 4) The children want to make . presents

2

Look and say.

Daniela, 10 Barcelona, Spain

Wang, 12 Shanghai, China

Andre, 13 Paris, France

Ama, 16 Nairobi, Kenya

Her name is Daniela. She is 10 years old. She is from Spain. Spain is in Europe. Daniela lives in Barcelona. 20

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 1. Language Camp Website

3

Unit 2

Listen and point. 1) Vlad’s new friend is a … . a) boy

 b) girl

2) Vlad’s new friend is from … . a) Africa

b) Australia

3) Vlad’s new friend is … years old. a) thirteen

b) fourteen

4) Vlad found a new friend on … . a) a toy shop

4

b) the Language Camp website

A. Read and act out. A: I have got a new friend. B: Is it a boy or a girl? A: It’s a girl. B: What’s her name? A: Her name is Olenka. B: How old is she? A: She is nine years old. B: What country is she from? A: She is from Ukraine. B: Where is Ukraine? A: It’s in Europe. B: Where does she live? A: She lives in Kyiv. B. Change the underlined words to make up your own dialogue. Use the information from ex.  2. Act the dialogue out.

5

Let’s play. How Many Friends Have You Got? Game.

и Пояснення до гр 9. 13 дивись на с. Unit 2. Happy Family and Friends

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

21

Unit 2

Lesson 2. FAMILY MEMBERS 1

Listen and read.

16:37

16:37

Hi, Olenka! Guess what! I’m at Buckingham Palace with my class. We are on an excursion here. I have got some nice photos of the palace and the royal family. Look! This is Camilla next to her husband, Prince Charles, queen’s son.

This is the palace where the queen and the members of her family live. This is the queen’s grandson, William, and his wife, Kate. They’ve got three children. George, Charlotte and Louis are the queen’s great-grandchildren! This is Queen Elizabeth  II.

22

You can post these photos on the Language Camp website. I think they’re interesting. Bye! Jill

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 2. Family Members

2

Complete the sentences. Use the words from the box. Write the sentences in your exercise book. 1) 2) 3) 4) 5)

3

4

Unit 2

Charles is Camilla’s husband. William is the queen’s … . Kate is William’s … . George and Louis are William and Kate’s … . Charlotte is William and Kate’s … .

wife sons husband daughter grandson

Listen and choose. 1)  a) husband

b) grandfather

2)

a) uncle

b) aunt

3)

a) brother

b) cousin

A. Read and act out.

Olenka: Hi, Jill. Your royal family pictures are very interesting. Tell me about your family, please. Who are the members of your family? Jill: They’re my parents and my grandparents and … . Olenka: Have you got aunts or uncles? Jill: Yes, I have. I’ve got two uncles and one aunt. Olenka: And cousins? Have you got any cousins? Jill: Yes, I have. I’ve got four cousins! Olenka: Lucky you. You’ve got a big family! B. Change the underlined words and talk about your family. Act the dialogue out.

5

Let’s play. Guess the Member of the Family Game.

и Пояснення до гр дивись на с. 139.

Your mother is your father’s … . Your father’s son is your … . Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

23

Unit 2

Lessons 3—4. WHAT ARE YOUR PARENTS? 1

Listen and read. Hi, Vlad! You know, we had Career Day today. Hello, Jill. What is Career Day? We all go to school and speak about the professions of our relatives and family friends. For example, some children wear a  policeman’s uniform, and some wear driver’s clothes. Oh, cool! What are your parents? Well, my mother is a pilot, and my father is a teacher. Tell me about your classmates.

16:37

Jenny was a nurse, because her granny works in a hospital and helps doctors. Fred’s granddad is an optician. He helps people to see well. So Fred wore an optician’s uniform. Kate’s uncle is an actor, and she wore his boots and his hat. And Den put on a clown’s costume because his father is a clown in a circus. It sounds interesting. Thanks, Jill!

2

Look and match.

1

2

Jill’s mum 24

Read and remember! wear — wore — wore put — put — put

3

Jenny’s granny

Fred’s granddad

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 3—4. What Are Your Parents?

4

5

Jill’s dad

6

Kate’s uncle

clown

1

optician

Unit 2

Den’s dad

pilot

teacher

nurse

actor

Jill’s mum is a pilot. Jill was a pilot on Career Day. She wore a pilot’s uniform.

3 1

Listen, point and say.

Sam’s dad brave talented

3

2

actor farmer

Mia’s dad hardworking brave

engineer farmer

Sam’s dad is a talented actor.

Monica’s mum creative policewoman brave engineer

4

Li’s mum creative policewoman hardworking artist

Read and remember! teacher artist a clown an optician nurse engineer

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

25

Lessons 3—4. What Are Your Parents?

Unit 2

4

Choose the correct item. Write the words in your exercise book. a a 1) policewoman 6) actor an an a a 2) engineer 7) mechanic an an a a 3) nurse 8) artist an an a a 4) clown 9) optician an an a a 5) designer 10) actress an an

5

Look and say.

1

2

3

4

5

6

7

8

Number 1. She is an optician.

26

6

Project work. Prepare a presentation of two professions in your family.

7

Let’s play. Grammar Quest.

и Пояснення до гр 9. 13 с. на дивись

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 5. A NEW MESSAGE 1

Unit 2

Listen and read. Hi, Vlad! I’m with my grandparents now. They live in Beesands. It’s a small village. Oh, I like to visit my grandparents, too. Sorry, Jack, I’m busy! Later. Oh, OK. You can read later. I like this place! The village is at the seaside. I often walk along the coast. I usually go fishing with my grandparents. My grandfather cooks tasty fish soup and I invite my friends to dinner. I’m back! Cool! Do you have any parks or markets there?

16:37

Oh, yes, there is a noisy market with seafood and fresh vegetables in the centre of the village. And there are forests and mountains near the village. There is a beautiful old church and a pub with delicious food. For children, there is a big playground in the central square.

2

Nice!

Read and say if the sentences are true or false. Jack’s grandparents live in a big village. False. The village is near the sea. There is a river in the village. Jack’s granny cooks fish soup and invites her friends to dinner. 5) There is a market in the village. 6) There are big forests near the village. 1) 2) 3) 4)

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

27

Lesson 5. A New Message

Unit 2

3

Read, look and remember.

1

high mountain

higher mountain

the highest mountain

big playground

bigger playground

the biggest playground

tasty ice cream

tastier ice cream

the tastiest ice cream

many

more

the most

2

3

4

28

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 5. A New Message

4

Unit 2

Listen and chant. noisy, big, nice

clever, smart

The village is big. Vlad is busy. The town is bigger. Jack is busier. The city is the biggest of all. Jill is the busiest of all. It’s good to know that we They are playing basketball. like them all!

5

A. Listen and read. h my grandparents now, hat?? I’m with d: Hi, Jackk! Guess wh Vlad too. They live in a town. Jack: Hello, Vlad. A town is bigger than a village. And it is noisier. Vlad: Yes, it is. And houses in a  town are taller than in a  village. There is no sea here, but there is a  river. We can fish in the river, or buy some fish in a  supermarket. Jack: Is there a forest in your town? Vlad: No, there isn’t. But there are more playgrounds in our town than in a village. And my grandparents and I can go for a  walk in the park in the centre of the town. Jack: Good! I like to spend time with my grandparents in a  village or in a town. Vlad: Me too!

B. Compare a village and a town. Use the words from the box.

A town is bigger than a village.

6

Let’s play. True or False? Game.

big, many, high, noisy, small, long, short и Пояснення до гр 9. 13 с. дивись на

The supermarket near our school is bigger than the supermarket near the hospital. Our classroom is older than our school… Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

29

Unit 2

Lessons 6—7. WE LIVE IN THE CITY 1

Listen and read. Hi! I am Olenka and I live in Kyiv, the biggest and most beautiful city in Ukraine. I want to record a  video about my city! I  am at an underground station now. The Kyiv underground is the longest and most modern in our country.  Look, there is a skyscraper! Buildings in our city are bigger than in towns. There are many skyscrapers — they are the tallest buildings in our city.  Let’s cross the street and go to a  museum . Now let’s go straight ahead. Here is a  theatre . And now let’s turn left to see a  cinema and a library next to  it. Let’s go along the street to a supermarket. Let’s turn right. And now let’s go past a  playground to the zoo. It is the coolest place in the city! I think Kyiv is the best city in the world! Write about the places where you live and send me photos!

1

2

3

4

2

Read and choose the correct answer. Write the correct sentences in your exercise book. 1) Olenka lives … . a) in a town

 b) in a city

2) The skyscrapers are … buildings in the city. a) the tallest

b) the nicest

3) The underground is the … in Ukraine. a) shortest

b) longest

4) The zoo is the … place in the city. a) cooler 30

b) coolest

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 6—7. We Live in the City

3

Listen and sing.

4

Read, look and remember.

Unit 2

1

modern

more modern

the most modern

beautiful

more beautiful

the most beautiful

good

better

the best

bad

worse

the worst

2

3

4

5 1

Look and say. Write the sentences in your exercise book.

5

15 50

big

15 is bigger than 5. 50 is the biggest.

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

31

Lessons 6—7. We Live in the City

Unit 2 2

modern 

3

interesting

4

good

5

bad 

6

Listen, point and answer the question.

1

7

Let’s play. Find Me Game.

и Пояснення до гр 9. 13 с. на дивись

Use the picture of ex. 6 and play with your friend. 32

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 8. LIFE IN THE COUNTRYSIDE 1

Unit 2

Listen and read. Mike

Hi, Olenka! That’s a nice video! I live in New York. New York skyscrapers are taller than Kyiv skyscrapers. Come and see!

New York, the USA 03.03 2021

16.37

Lily

Hello! My name is Lily. I am from Auckland, New Zealand. You live in a beautiful city. But my city is famous for its volcanoes. There are more mountains here than in Kyiv, and our mountains are higher.

Auckland, New Zealand 05.03 2021

12.11

Pierre

Hi, Olenka! And thank you for the video. I am Pierre from Paris. Our most famous place is the Eiffel Tower. It is beautiful.

Paris, France 06.03 2021

14.48

Jerry

London, the UK 06.03 2021

2

15.30

Hi, nice to see you, Olenka! My name is Jerry and I  live in London. Our city is bigger than Kyiv and the London underground is the oldest in the world. I love my city!

Choose the correct item. Write the sentences down. 1) New York skyscrapers are … than Kyiv skyscrapers. a) smaller

 b) taller

2) There are … mountains in Auckland than in Kyiv. a) more

b) no

3) The … place in Paris is the Eiffel Tower. a) most famous

b) famousest

4) The London underground is … in the world. a) more old

b) the oldest Unit 2. Happy Family and Friends

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

33

Unit 2

Lesson 8. Life in the Countryside

3

Listen and point. Olenka wants to go to the

Vlad wants to go to the

 Natalka wants to go to the

4

Natalka likes

Look, compare and say. Shyroke

Svitle

Shyroke and Svitle are villages. Shyroke is smaller than Svitle. ...

5 34

Let’s play. Crazy Letters Game.

и Пояснення до гр 9. 13 с. дивись на

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 9. STORY TIME 1

Unit 2

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. What does Bill think about the situation? Does it sometimes happen to you? Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

35

Unit 2

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Project work “We Are Building a Town”. Make different buildings in a town and present the town to your classmates.

Пояснення до  проєкту 139. дивись на с.

Bring to school!

1

Wrap it in paper!

2

Paint and decorate!

3

Make the roof!

4

Build a town.

Make symbols!

5

6

This is our town. This is a house. We live here. This is a/an … . We can … (study • eat ice cream and cakes • receive letters • go for a walk • see animals) here. 36

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. REVISION 1

и Пояснення до гр 0. 14 с. на дивись

Let’s play.

1

START 7

2

Your granny’s husband is your … .

6 Compare.

3

Your brother is your granny’s …  .

5 Speak about the  girl.

9

Which is noisier: a city or a  town?

Compare.

15

14

What is his profession?

16

What is this place?

17

Where do you live?

Your uncle’s son is your … .

Speak about the  boy.

Antonio, 14, Palermo, Italy

10 What is his profession?

Who are your family members?

4

Silvia, 13, Toronto, Canada

8

Unit 2

11

Which is the noisiest: a  city, a town or a  village?

13

What is her profession?

12

What is this place?

What is this place?

18 What is your mother’s profession?

FINISH

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

37

Lessons 11—12. Revision

Unit 2

2

Read and complete. 1) 2) 3) 4)

3

A clown has the happiest profession of all. (happy) A bird is … than a fly. A plane is … of all. (fast) A cake is … than soup. Ice cream is … of all. (tasty) My friend said my present was … of all. (nice)

Project work. Pick a place. Describe it. Compare it to the other places. Village

Town

City

A town is noisier than a village. A city is the noisiest.

4

Write a message for the Language Camp website about an interesting place or a sight in your city, town or village. 1) Search the internet for information. 2) Ask your parents for advice. 3) Pick one place and describe it. 4) Answer the questions: Where is the place? How can your friends get there? What can you do there?

Hi, friends! I want to tell you about a beautiful beach near my village.

Перевір себе

Now I  can: 1) Speak about people from different countries. 2) Speak about family members.

/

/

/

/

3) Speak about the professions of my family members. 4) Speak about the place where I live.

/

/

/

/

5) Compare things.

/

/

— so-so

38

Score

— well

— very well

Unit 2. Happy Family and Friends Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 1. WHERE DO YOU LIVE? 1

Unit 3

A. Listen and read.

Vlad: Jack: Vlad: Jack:

Hi, Jack. What are you doing? Hello, Vlad. I’m doing my homework. Oh, sorry! It’s OK. All I need is a break and here you are. Vlad: You know, my parents want to do repairs in our flat.  Jack: Good idea, Vlad. We live in a  house with many rooms in it. It is very expensive and boring to do repairs here.  Vlad: We live in a block of flats . Our flat is smaller than a house. We want to repair our kitchen and bathroom, to decorate our living room, bedrooms, and the balcony and to fix my hamster’s hut . And I can choose the colour to paint the walls in my room! I like green and yellow. What colour is your room?

1

2

3

4

B. Read and choose the correct item. a house 1) Vlad lives in . a block of flats a 2) Vlad’s flat has balcony. no to fix 3) Vlad wants his hamster’s hut. to paint kitchen 4) Vlad’s parents plan to decorate the . bedrooms bigger 5) A house is than a flat. smaller green and yellow 6) Vlad wants to paint the walls in his room . orange and blue Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

39

Unit 3

Lesson 1. Where Do You Live?

2

Listen and choose the correct item. 1) Jill lives in a … .

 a) block of flats

b) house

2) The flat has … bathroom(s). a) two

b) one

3) There is … on the balcony. a) a chinchilla’s hut

b) a rest area

4) Jill wants to paint the balcony … . a) red

3

40

b) white

Match the questions to the answers. Make up a dialogue. Act it out.

Do you live in a house?

Oh, yes! There is a dining room in my spaceship.

What rooms are there in your spaceship?

No, there isn’t. There are many rooms in the spaceship but there isn’t a balcony!

Is there a dining room in your spaceship?

No, I don’t. I live on a  spaceship.

Is there a balcony?

There is a hall, a living room, a  bedroom, a kitchen and a bathroom.

4

Look at ex. 3. Make up your own dialogues. Act them out.

5

Let’s play. Are You Attentive? Game.

и Пояснення до гр 0. 14 с. на дивись

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 2. WELCOME TO OUR HOUSE! 1

Unit 3

Listen, repeat and remember. upstairs

1

2

The table is between the armchairs.

2

The TV is opposite the armchair.

3

downstairs

A. Listen and read. her: We have got a message. Who is it from?? Teach Olenka: It’s a message from our friend Sam. Vlad: Let’ss read it. Sam

USA 03.03 2020

16.37

Hello! My name is Sam and I’m from the USA. I  live in a house. It is big. There are two floors in my house. There is a nice hall. There is a kitchen and a gym downstairs. The kitchen is on the right of the hall and the gym is on the left. There is a  big dining room next to the kitchen. There is a living room opposite the dining room. There are three bedrooms upstairs. One bedroom is for my parents. The other two bedrooms are for my sister and me. There is a  big bathroom between my bedroom and my sister’s room. Our house is very comfortable. My room is on the left of the bathroom. My sister’s bedroom is on the right, next to my parents’ bedroom. Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

41

Unit 3

Lesson 2. Welcome to Our House!

B. Read again and name the rooms in the picture. Are they upstairs or downstairs?

3

Listen and point to Vlad’s presentation.

1

42

2

4

Use the picture from ex. 3 and complete the text. Write it into your exercise book. Vlad’s flat isn’t very big. There is a hall in the flat. The bathroom is on the left(1) and the kitchen is …(2). There is a dining room …(3) to the bathroom. …(4) the dining room there is Vlad’s bedroom. His parents’ bedroom is …(5) to his room. …(6) the parents’ bedroom there is a living room.

5

Let’s play. Flat Project Game.

и Пояснення до гр 0. 14 с. на дивись

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 3—4. WHICH ROOM DO YOU LIKE? 1

Read and match. Make words and write them in your exercise book.

1) It is in your bedroom. You sleep on it.

Unit 3

a·o·f·s

e·d·b

d·r·e·o·w·a·b·r

e·o·s·k·b·a·o·c

h·m·i·r·a·a·r·c

t·e·r·c·a·p

2) You put it on the floor. 3) You put your books on it. 4) It is in your living room. It is big and long. You can sit or sleep on it. 5) You put your clothes into it. 6) It is in the living room. You can sit in it.

2

Listen and read.

Hello, my new friends! I’m Mei Shu and I’m from China. I want to tell you about my favourite room in our flat. It is my bedroom. There is a  big window with yellow curtains on it. There is a bed on the right and a desk with my computer on the left. The computer is between a plant and a lamp. There are two chairs in my bedroom. One chair is in front of the desk and the other chair is next to my bed. There is a bookcase near the desk. There are many books and some toys in the bookcase. There is a wardrobe opposite the window. There is a blue carpet on the floor. My bedroom is the best place for me. Bye, Mei Shu Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

43

Unit 3

Lessons 3—4. Which Room Do You Like?

3 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Match parts of the sentences from ex. 2. Write them in your exercise book. There There There There There There

a) between a lamp and a plant. b) on the right. c) in front of the desk. d) on the window. e) opposite the window. f ) on the floor.

4

Look, listen and match. Draw in your exercise book.

5

Read and act out.

Rolly: Polly: Rolly: Polly: Rolly: Polly: Rolly: Polly:

44

are curtains is a chair is a computer is a wardrobe is a carpet is a bed

Which room in your flat do you like? I like my bedroom. What is there in your bedroom? There is my bed, a desk, a bookcase and two chairs. Is there a wardrobe in your bedroom? Yes, there is. I put my clothes in it. Why do you like your bedroom? Because it is very comfortable.

6

Use ex. 5 as an example and make up your own dialogue. Act it out.

7

Let’s play. Living Room or Bedroom? Game.

и Пояснення до гр 0. 14 дивись на с.

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Unit 3

Lessons 5—6. KITCHEN AND BATHROOM 1

Listen, read and match. What are the names of the rooms?

1) This room isn’t large. There is a cooker in it. We cook food on it. There is a microwave. We use it to make our food warm. There is a sink in this room. We wash our plates, cups and spoons in it. There is a fridge, we put our food in it. There is a cupboard for plates and cups. 2) This room isn’t large. There is a washbasin in it. We can wash our hands and face in it. There is a mirror and a shelf. There is soap to wash our hands. We put the soap on the shelf. There is a towel next to the washbasin. We dry our hands and face with the towel. There is a bath and a shower in this room.

2

Look and write in your exercise book.

1

2

m i cro w a v e

4

w

3

s

b

5

s

p

s

n

fr

d

e

6

s

n

to

l

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

45

Unit 3

Lessons 5—6. Kitchen and Bathroom

3

Listen and choose the correct item. 1) Where is the soap? a) near the bath

 c) on the shelf

b) under the bath 2) Where is the towel? a) between the chairs

c) on the shelf

b) next to the washbasin 3) Where is the TV? a) on the table

c) in front of the table

b) behind the table 4) Where are the cups? a) in the fridge

c) in the cupboard

b) on the table 5) Where is the fridge? a) between the shelves

c) under the TV

b) on the left of the bathroom

4

46

Read and match.

1) You wash your hands in it.

a) A microwave

2) We put food there.

b) A sink

3) My father takes it in the bathroom every morning.

c) A fridge

4) You use it to make your food warm.

d) A towel

5) You wash the dishes in it.

e) A washbasin

6) You use it after a shower or a bath.

f ) A shower

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 5—6. Kitchen and Bathroom

5

Unit 3

Look and say.

— Where is the soap? — It is under the bath.

6

Let’s play. Find the Differences Game.

Picture B

Picture A

The table in picture B is bigger than the table in picture A. Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

47

Unit 3

Lessons 7—8. AT HOME 1

Listen and read.

Hi, Mary. Are you busy now?? Can we tallk? Sorry, I have no time. I’m helping my mum. What are you doing, Mary? I’m laying the table for dinner. Our grandparents are coming to our house tonight. Olenka: Why is your mum not laying the table? Mary: She is ironing a shirt for Dad. And Bill is mopping the floor in his bedroom. Olenka: What about your dad? Is he watching TV? Mary: No, he isn’t. He is cooking meat. He can cook meat very well. Olenka: Oh, you’rre all busy! Sorry!

ka: Olenk Mary: Olenka: Mary:

2

1

Look and say. What are these people doing?

2

3

4

Number 1. He is cooking dinner.

3

Listen and choose the correct item. 1) Where is Bill? a) in the gym

 b) in his bedroom

2) Where is Mary? a) in the kitchen

b) in the bathroom

3) Where is their mother? a) in the bathroom

b) in the living room

4) Where is their granny? a) in the kitchen 48

b) in a chinchilla’s hut

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 7—8. At Home

4

Unit 3

A. What are the people doing? Match and say.

1

Mum

2

Ann

3

4 Granddad

Dad

Number 1. Mum is washing the dishes. B. Ask and answer. Write in your exercise book.

What is Mum doing? — She is washing the dishes.

5

Read and guess the rooms. Write your own riddle. 1) There is a sofa, two armchairs and a TV in this room. There is a bookcase and a  small table. There is a big carpet on the floor. A boy is vacuuming the carpet.

a living room

2) There is a bath with a shower in this room. There is a  washbasin and a mirror next to the bath. There is a  towel near the washbasin. A man is taking a shower. 3) There is a bed on the left. There is a desk in front of the window. There is a computer on the desk. A girl is mopping the floor, and a boy is ironing his clothes.

6

Look and say. Use the words from the box. a living room, a bedroom, a kitchen, a dining room, a  bathroom, a balcony

7

Let’s play. What Are You Doing? Game.

Rolly: Where are you? Polly: I’m in the living room. Rolly: And what are you doing? Polly: I’m … . и Пояснення до гр 0. 14 с. на дивись Unit 3. Home, Sweet Home

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

49

Unit 3

Lesson 9. STORY TIME 1

50

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. Do your parents ask about your opinion: • when they buy clothes? • when they discuss where to go on holiday? • when they plan repairs?

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 10. WE ARE CREATIVE 1

Пояснення до  проєкту 140. дивись на с.

Project work “In My Room”. Make furniture for your room. Paint!

Cut out!

1

2

Glue magnets!

Decorate!

3

4

5

2

Unit 3

Done!

Ask each other questions. A: Where is your table? B: My table is in front of … . Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

51

Unit 3

Lessons 11—12. REVISION 1

Let’s play.

1

START 7

2

What is there in your bedroom?

6 Where is the table?

8 What is this?

15

You do it after your meal.

16

What is she doing?

What is this?

What is there in your living room?

4 Where is the TV?

You take What rooms are a  shower in this there in your room. house?

17

What is there in your kitchen?

You cook food in this room.

10

14

Where is the kettle?

3

5

9

52

и Пояснення до гр 0. 14 с. на дивись

13 What is she doing? g

What is he doing?

11 You sleep and do your homework in this room.

12 What is this?

18 Does your flat have a balcony?

FINISH

Unit 3. Home, Sweet Home Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. Revision

2

Unit 3

Project work. Draw and describe your flat or your house. What things do you want to make better? Write 3 sentences.

This is my flat/house. There are … rooms in the … . They are … . There is a … in the … . There are … in the … . My favourite room is … . This is my room. There is a TV in my room, but I want to have a computer there, too. My flat/ house is … .

3

Write a message for the Language Camp website about a  good children’s room. 1) Search the internet for information, and look for pictures of children’s rooms in the USA, Canada or Australia. 2) Ask your parents for advice. 3) Describe the room. 4) Answer the questions: Is it a room for one child? What is there in the room? Is there sports equipment in the room? What colour are the walls?

Hi, friends! I want to tell you what a good children’s room should look like. It is a room for one child… Now I  can: 1) Say if I live in a house or in a block of flats. 2) Name the rooms in my flat/house.

/

/

/

/

3) Describe the things in rooms.

/

/

4) Say where the things in rooms are.

/

/

5) Speak about the activities I usually do at home.

/

/

— so-so

— well

Score

Перевір себе

— very well Unit 3. Home, Sweet Home

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

53

Unit 4

Lesson 1. WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS! 1

Listen and repeat.

1

2

She would like to cook a turkey.

3

They would like to have a Christmas pudding.

I would like to hang Christmas stockings on the fireplace.

5

4

We would like to sing Christmas carols.

6

He would like to hang coloured balls on the Christmas tree.

You would like to send greeting cards.

Read and remember! I/You/He/She/We/They would like to sing kolyadkas.

2

Listen and choose the correct item. 1) Mary is writing a Christmas card to 2) Mary would like to hang

Jack . Jill

a stocking on the fireplace. balls

Dad would like to buy a Christmas pudding. Granddad dad 4) Mary would like to help her . granddad 3) Bill and

5) Mary would like to send grandparents to her . parents 54

Christmas cards presents

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 1. We Wish You a Merry Christmas!

3

Unit 4

A. Listen and read.

Hi, Olenka! Do you celebrate Christmas at your school? Our pupils would like to have a Christmas party in our school cafeteria this year. We always have a big party and we usually order a turkey with vegetables and a Christmas pudding for dinner. Before the party we have a special show which tells us the story of Christmas. This year Mary and I  would like to be angels. We also sing Christmas carols, dance and play games. One of them is “Secret Santa”! Everyone buys a present for one of their classmates and puts it under our Christmas tree. And then everybody guesses who his or her Secret Santa is. This year we would also like to help poor people, so we are selling our crafts at Christmas markets to collect money for them. Have you got any Christmas traditions at school? Bill B. Read and complete the sentences. Write them in your exercise book. 1) Mary’s classmates would like to have a Christmas party in the cafeteria. 2) They have … for dinner. 3) Before dinner the children usually … . 4) Mary and Bill would like to … . 5) The pupils also sing … , … and … . 6) Mary’s friends want to help poor people, and they … .

4

Let's play. Snowball Game.

и Пояснення до гр 0. дивись на с. 14 Unit 4. Happy Holidays!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

55

Unit 4

Lesson 2. HAPPY NEW YEAR! 1

Read and match. I would like to visit my friends in Great Britain next summer.

I like singing. And I would like to become a famous singer.

1

3

2

s resolution My New Year’ est at is to be the b English.

My New Year’s resolutio n is to take part in a TV show. 4

n My New Year’s resolutio is to do morning exercises regularly.

My granny and granddad miss me. I would like to spend my holidays with them.

My New Year’s resolution is to visit my grandparents more often.

I would like to be fit and healthy.

Read and remember! — Would you/he/she/we/they like to buy a present for your friend? — Yes, I/he/she/we/they would. — No, I/he/she/we/they wouldn’t. — Where would you/he/she/we/they like to buy the present? — I/He/She/We/They would like to buy it at the market.

56

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 2. Happy New Year!

2

Listen and answer the questions. 1) Who would 2) Who would he do it? 3) Who would 4) Who would

3

Unit 4

Mary like to celebrate New Year with? Bill like to celebrate New Year with? Can Jill like to celebrate New Year with? Jack like to celebrate New Year with?

A. Read the dialogue. Act it out.

Read and remember! I would = I’d would not = wouldn’t

d: Are you prepariing for Vlad New Year, Olenka? Olenka: Yes, we are. My father bought a  New Year tree yesterday, and I’d  like to decorate it tomorrow. Vlad: Would you like to celebrate New Year at home? Olenka: Yes, I would. We’re planning to celebrate New Year at home. Vlad: And my parents and I always spend New Year with my grandparents. Olenka: Would you like to decorate the New Year tree? Vlad: Yes, I would. Olenka: Oh, you know, there is a big tree near our house. Let’s decorate it. Vlad: Great! Good idea! On New Year’s Eve we usually go to the yard and throw snowballs. What do you do on New Year’s Eve, Olenka? Olenka: We open our presents, eat tasty dishes, watch T V, sing songs and play games. Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

57

Lesson 2. Happy New Year!

Unit 4

B. Say if the statements are true or false. Correct the false sentences and write them in your exercise book. False.

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Olenka would like to buy a New Year tree. Olenka would like to visit her grandparents. Vlad doesn’t visit his grandparents on New Year’s Eve. Vlad always decorates the New Year tree in his home. Vlad likes throwing snowballs on New Year’s Eve. Olenka doesn’t open her presents on New Year’s Eve.

4

Listen and sing.

5

Look and say.

You/visit/grandparents/ on New Year’s Eve/?

They/dance/on New Year’s Eve/?

He/watch TV/on New Year’s Eve/?

He/open his presents/ on New Year’s Eve/?

They/throw snowballs/ on New Year’s Eve/?

They/have a party/ on New Year’s Eve/?

— Would you like to visit your grandparents on New Year’s Eve? — Yes, I would. I like visiting my grandparents.

6 58

Let's play. Mime Game.

и Пояснення до гр 0. дивись на с. 14

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 3. CHRISTMAS IN UKRAINE 1

Unit 4

Listen and repeat. Christmas Eve, godparents, godfather, godmother, costumes, Christmas vertep show, kolyadkas

2

Look and read.

Hi Bill, Merry Christmas and Happy New Year! You wanted to know about Christmas in Ukraine. Well, Ukrainians celebrate Christmas in January. Before Christmas I send to my relatives. My mother always makes a big . On Christmas Eve my parents and I usually visit my godparents. We give them the me

and

and they give

. After that we have a tasty dinner

that my godmother cooks. We play games, watch and my godfather tells funny stories. After dinner my godparents’ children and I do a  Christmas vertep show. We put on

and sing kolyadkas. Kolyadkas are like

British Christmas carols. In the evening, we usually go to church. Christmas is a  very nice holiday. I like New Year and Christmas very much. Write back to me, Vlad Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

59

Unit 4

Lesson 3. Christmas in Ukraine

3

Listen and say if the statements are true or false. False. Vlad wants to decorate his room. Vlad never visits his godparents on Christmas Eve. Vlad’s dad is cooking dinner. Natalka and her cousin would like to put on their costumes and sing kolyadkas on Christmas Eve. 5) Natalka wouldn’t like to send Christmas cards. 6) Mary would like to help Vlad to bake a cake. 1) 2) 3) 4)

4

Look and say. How do you usually celebrate Christmas?

I usually celebrate Christmas with … . I always … , … and … on Christmas Eve. My parents … . We usually … , … , and … . I like this holiday because … .

5

A. Let’s play. Christmas Cards Game.

Merry Christmas! Be  healthy and joyful!

и Пояснення до гр 0. дивись на с. 14

I wish you a Merry Christmas! You  are my best friend!

B. Draw and write two Christmas cards. 60

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 4. HAPPY EASTER 1

Look, listen and read.

Hi, Olenka! Happy Easter! I love this time because our Easter holidays are starting! On Friday before Easter, we always have hot cross buns  and tea for breakfast. We usually decorate our house with painted eggs, hens and chicks and wait for the Easter Bunny . On Easter Sunday, we always go to church, and then we have a special dinner. Our grandparents usually cook meat and vegetables and bake an Easter cake . It’s so tasty! We usually have an Easter egg hunt. The Easter Bunny brings a lot of chocolate eggs  for us. We look for them, collect them and use them to help us get the biggest prize from the Easter Bunny. Bill was the winner today because he had more eggs than the other children! What do you usually do on Easter Sunday? Mary

2

Unit 4

1

2

3

4

Read and match. ays 1) Children alw d an look for them collect them.

2) British people eat it on Easter Sunday.

3) It brings chocolate eggs on Easter Sunday.

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

61

Unit 4

Lesson 4. Happy Easter

3

Listen and point.

4

Read, match and act out. a) We have a special dinner and an Easter egg hunt. b) Because we are preparing for Easter. c) We have some meat, vegetables and an Easter cake. d) Yeah! All our schools close for two weeks at Easter! e) We celebrate it with our families.

1) Why are you busy? 2) How do you celebrate Easter? 3) What do you have for Easter dinner? 4) Do you have Easter holidays at school? 5) Who do you celebrate Easter with?

5

Speak about Easter in Great Britain.

The British British go to They usually Great Britain

6

celebrate Easter on Sunday. The … . After that people have … . eat … . Children ... . Schools in close for … at Easter.

Let’s play. Listen and sing.

1 Easter eggs! Easter eggs!

Hidden all away; eggs, Let’s go find our Easter On this Easter Day.

62

2 Easter eggs! Easter eggs!

Don’t you hide from me! Look here! I found an egg, Under the apple tree.

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 5—6. APRIL FOOLS’ DAY 1

Unit 4

Listen and read. April Fools’ Day April Fools’ Day (or All Fools’ Day) is an international day of fun. It’s a day for playing jokes in many countries around the world. Each year people invent new jokes to play on each other on the first of April. On that day the Americans and the British play jokes on family, friends and strangers. A common joke is to point to a friend’s shoe and say “Oh! Your shoe’s untied!” In France and Italy, children like to stick paper fish to their friends’ backs. It’s also popular to give each other chocolate fish as presents. In Ukraine, we call this day Humor Day or Day of Laughter. Ukrainian children usually tell a friend that there are no lessons at school on that day! The main idea of April Fools’ Day jokes is to have fun. No one should feel hurt. The best joke is the one where everyone laughs, especially the “April Fool”.

2

Say if the statements are true or false. True. 1) All Fools’ Day is an international festival of laughter. 2) Children like to give each other chocolate fish as presents in Italy. 3) We try to invent new jokes each year. 4) Parents like to stick paper fish to their children’s backs in France. 5) The idea of the day is to hurt someone with jokes. 6) Ukrainian children have no lessons on the first of April.

3

A. Listen, read and repeat. 1 2 3 4 5

— — — — —

the the the the the

first second third fourth fifth

6 7 8 9 10

— — — — —

the the the the the

sixth seventh eighth ninth tenth Unit 4. Happy Holidays!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

63

Unit 4

Lessons 5—6. April Fools’ Day

B. Listen, point and say. Mike

Nick

Tom

Sam

Ben

1

Bob

Bill

Tim

Ted

Ron

— Who is the first runner? — Nick is the first runner. Who is the fifth runner?

4

A. Listen, read and repeat. 11 12 13 14 15

— — — — —

the the the the the

eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth

B. Read and match. 1) eleven 2) twelve 3) thirteen 4) fourteen 5) fifteen 6) sixteen 7) seventeen 8) eighteen 9) nineteen 10) twenty

5 64

16 17 18 19 20

— the sixteenth — the seventeenth — the eighteenth — the nineteenth — the twentieth a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

the the the the the the the the the the

seventeenth twentieth twelfth eleventh nineteenth thirteenth eighteenth sixteenth fifteenth fourteenth

Listen and sing.

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 5—6. April Fools’ Day

6

Unit 4

Listen, match and say.

Jill Jack Bill

Jill’s favourite holiday is Easter.

7

Read and match.

1) People celebrate this holiday on the first of January. They decorate their houses and special trees and give each other presents.

a) Christmas

2) The British celebrate this holiday on the twenty-fifth of December. They have a special dinner of turkey with vegetables and a pudding.

b) Easter

3) People celebrate this holiday in spring. They bake special cakes, decorate eggs and go to church.

c) All Fools’ Day

4) Many different countries celebrate this festival of laughter on the same day. Its aim is to have fun and play funny pranks on each other.

d) New Year

8

Say how you usually celebrate April Fools’ Day. Write your story in your exercise book.

We celebrate April Fools’ Day on the … . On this day children usually … . On April Fools’ Day I … . Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

65

Unit 4

Lessons 7—8. A BIRTHDAY IS A SPECIAL DAY 1

Listen, read and repeat. 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

— the twentieth — the thirtieth — the fortieth — the fiftieth — the sixtieth — the seventieth — the eightieth — the ninetieth — the hundredth

21 22 23 24 25 26 27 28 29

— — — — — — — — —

the the the the the the the the the

twenty-first twenty-second twenty-third twenty-fourth twenty-fifth twenty-sixth twenty-seventh twenty-eighth twenty-ninth

A. Read and act out. — Helllo! Sunny Pizza Caffé. — Hello! This is Mr Adams. I’d like to have a surprise birthday party at your café. — OK. When would you like to have the party? — On the twenty-third of May at six o’clock. It’s myy daughter’s birthday. — And what would you like to order? — I’d like to have two chicken pizzas, three mushroom pizzas and one four-cheese pizza. I’d like to order a big birthday cake, juice, water and cola, too. — How many guests would you like to invite? — Twelve. — Great! A good choice. Would you like a table nearr the window or in the middle of the room? — I think we need three tables near the window. And please put some flowers on the tables. My daughter likes flowers very much.

66

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 7—8. A Birthday Is a Special Day

Unit 4

B. Choose the correct item. daughter . granddad Burger Café 2) He would like to have a party at . Sunny Pizza Café 1) Mr Adams has a surprise for his

3) He would like to have a party on the 4) He would like to order

23rd of May . 27th of March

6 pizzas. 8

20 guests. 12 13 near the window 6) He needs tables . 3 in the middle of the room

5) He wants to invite

3

Listen, match and say.

Age: 58 Birthday: 23 June

Age: 34 Birthday: 12 October

Age: 62 Birthday: 31 January

Age: 39 Birthday: 17 September

— When is her mother’s birthday? How old is she? — It’s on the twelfth of October. Olenka’s mother is thirty-four years old. Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

67

Unit 4

Lessons 7—8. A Birthday Is a Special Day

4

Read and act out. — When is your birthday? — It’s on the fifteenth of July. And when is your birthday? — It’s on the ninth of April. — Where would you like to have your birthday party? — I’d like to have it at home. And what about you? — I’d like to have my birthday party in a café. — And what would you like to order? — I’d like to order fruit, sweets, cakes and cola. And what about you? — I love pizza, so I’d like to have chicken pizza, juice and ice cream.

5

Look and say.

Max

Nick

Age: 23 Birthday: 15 August

Age: 8 Birthday: 1 November

Jane

Age: 30 Birthday: 29 December

Kate

Age: 10 Birthday: 16 October

— How old is Max? When is his birthday? — Max is … years old. His birthday is on the … of … .

6 68

Let’s play. Write the Number Game.

и Пояснення до гр 0. дивись на с. 14

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 9. STORY TIME 1

Unit 4

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. Do your parents ask you: • what kind of present you want to get for your birthday? • what you would like to do on your birthday? • who you want to spend your birthday with? Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

69

Unit 4

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Project work “Our Costume Party“. Make masks for your costume party. Draw!

Пояснення до  проєкту 140. дивись на с.

Cut out!

1

2

Make two holes!

Paint and decorate!

3

4

Wear your masks!

Attach the band!

5

6

A: B: A: B: A: 70

Hello, giraffe! What is your name? Hello! My name is Ella. And what is your name, tiger? My name is Tony. Nice to meet you, Tony. Happy New Year! Thank you, Ella! Happy New Year to you, too!

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Unit 4

Lessons 11—12. REVISION 1

и Пояснення до гр 1. 14 с. на дивись

Look and say.

1

START 7

2

What songs do Ukrainians sing at Christmas?

6

3

What did you ask Santa to bring you for New Year?

5

4

What day do How old is most of the Vlad’s father? countries in the When is his world celebrate birthday? on the first of Age: 42 April? Birthday: 12  November

What does it do at Easter?

8

10

9

When do Ukrainians celebrate Easter?

15

When is your birthday?

14

Name some popular spring holidays in Ukraine.

16

Where do you usually celebrate New Year?

17

When do Ukrainians celebrate Christmas?

What do people in different countries usually do on All Fools’ Day?

Name some popular winter holidays in Ukraine.

How old is Vlad’s mother? When is her birthday? Age: 36 Birthday: 30 April

11

What is your favourite holiday? Why?

13

Name popular spring holidays in Great Britain.

12

How do you prepare for Easter?

Say: 1 – 1 , 2 – 2nd, 3 – 3rd. st

18 What do you usually do on Christmas Eve?

FINISH

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

71

Lessons 11—12. Revision

Unit 4

2

Look, guess and complete the sentences. It’s a special day in … (season). People celebrate it on … (date). The symbol of the holiday is … . Before the holiday everybody … (what people do). During the holiday people usually … (how they celebrate). What holiday is it?

3

Project work. What is your favourite holiday? Draw it and say. My favourite holiday is … . We celebrate it … . Before the holiday we’re busy. My mother/father … . I …  . On the day we … and … . I like this holiday very much because … .

1) 2) Перевір себе

3) 4)

Now I  can: Speak about Christmas traditions in Great Britain and Ukraine. Speak about the New Year celebration in Great Britain and Ukraine. Sing Christmas, New Year and Easter songs. Talk about dates and ages.

5) Ask and speak about plans for Christmas, New Year and Easter. — so-so

72

— well

Score /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

— very well

Unit 4. Happy Holidays! Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 1—2. I FEEL BAD! 1

Unit 5

Listen and read.

Olenka: Mary: Olenka: Mary: Olenka: Mary:

Hi, Mary! How are you? I feel bad! What’s the matter? I have got a headache  and a cough . Poor you! It’s not good. Sorry, I will go to bed. Call me tomorrow please. Olenka: OK. I will call you tomorrow. I hope you will tell me you feel better!

2

1

2

Read and remember. Today

Tomorrow

I/We/You/They often call granny. I/We/You/They will call granny soon. He/She takes your temperature every day.

3

He/She will take your temperature soon.

Listen and read. Look and match.

1

2

I’ve got a  headache. I  will go to bed.

I’ve got a  toothache. I  will go to the dentist.

3

I’ve got a  stomach ache. I will go to the doctor.

4

I can’t see well. I will go to the optician.

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

73

Lessons 1—2. I Feel Bad!

Unit 5

4

Listen and point. 1

2

Remember! I will = I’ll

5

Read and match. Write the sentences in your exercise book.

d 1) I’ve got a stomach ache. 2) I can’t see well.

6

a) I’ll go to the optician. b) I’ll go to bed.

3) I’ve got a toothache.

c) I’ll go to the dentist.

4) I’ve got a headache.

d) I’ll go to the doctor.

A. Use the phrases from the box to complete the dialogue. Write it down in your exercise book. Act it out.

Rollly: Hi, Pollly. How are you?? Polly: Hi! I feel bad! Rolly: What’s the matter? Polly: … . Rolly: It’s bad! Polly: … . Rolly: I will call you tomorrow. I hope you … soon.

I have got a cough. feel better Hi! I feel bad! Oh, yes! I will go to the doctor.

B. Use the information from ex. 6A and make up your own dialogue. Act it out.

7 74

Let’s play. I Feel Bad! Game.

и Пояснення до гр 1. 14 с. на дивись

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 3. YOU HAVE GOT A COLD 1

Unit 5

Listen and read. How do you feel, Mary?

What’s the matter, Mary?

I’ve got a headache and a cough. And I’ve got a sore throat. Let’s go to 1 2 the doctor. Let’s take your temperature. Oh, it’s high! You’ve got a fever. Let’s listen to your chest. Open your mouth, Mary, and show me your throat. Oh, it’s red. Have a gargle! You’ve got a bad cold.

I feel bad.

3

2

4

Read and number the pictures. Write the sentences in your exercise book in the correct order. 1) Let’s take your temperature. 2) Let’s listen to your chest. 3) Open your mouth and show me your throat.

1 Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

75

Lesson 3. You Have Got a Cold

Unit 5

3

A. Listen and match.

Jack

Jill

Vlad

1

2

3

a

b

c

Olenka 4

d

B. Look and say. Polly: Number 1. Rolly: Jack has got a sore throat.

4 1) 2) 3) 4)

Make up questions and choose the answers. Write them in your exercise book.

got/Have/throat/you/sore/a? cough/got/a/you/Have? you/a/got/Have/headache? a/got/stomach ache/Have/you?

a) I will listen to your chest. b) I will take your temperature. c) I will take you to the doctor. d) I will look at your throat.

Have you got a sore throat?

5

Let’s play. You Have Got a Cold Game.

и Пояснення до гр 1. 14 с. дивись на

— How are you, dear Peter? — I feel bad! I’ll go to bed! — What’s the matter with you? Is it a headache? Poor you! — Yes, it’s a headache. Yes, it’s a headache. I feel bad! I’ll go to bed! 76

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 4. I HAVE GOT A STOMACH ACHE 1

Listen and read. Act it out.

Look! Food! I’m so I’ll buy hungry! a hamburger. We are going home now. You can have 1 2 dinner at home. Oh, an apple! I like apples. Mum,

I feel bad!

Don’t eat it! It It’s s dir dirty!

3

2

It’s OK!

I’ve got a stomach ache.

Great! I like hamburgers.

Oh, dear! What’s the matter?

4

Choose the correct item.

 b) Jack is hungry.

1)

a) Jill is hungry.

2)

a) Jack likes hot dogs.

b) Jack likes hamburgers.

3)

a) The apple isn’t clean.

b) The apple is green.

4)

a) Jack doesn’t feel bad.

b) Jack doesn’t feel well.

3

Unit 5

A. Listen and point.

1

2

 Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

77

Lesson 4. I Have Got a Stomach Ache

Unit 5 3

4

B. Look and say.

4

It’s bad to eat with dirty hands. It’s good to eat with clean hands.

Put the words in the correct order to make up sentences. Write them in your exercise book. cola/drink/ dinner/Don’t/ before!

eat/hands/ Don’t/dirty/ with!

Don’t eat with dirty hands.

1

2

sweets/eat/ before/Don’t/ dinner!

fruit/dirty/ vegetables/ Don’t/and/ eat! 3

4

5

Let’s play. Healthy or Unhealthy Food Game.

и Пояснення до гр дивись на с. 141.

— Tomatoes for dinner, tomatoes for lunch! I want them very much! — Yes, they’re good, yes, they’re good. It is healthy food. — Sweets for dinner, sweets for lunch! I want them very much! — They’re not good, they’re not good. It is not healthy food. 78

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

fish meat cola pizza apples cake

Lessons 5—6. DOCTOR’S ADVICE 1

Unit 5

Read and match. You shouldn’t eat with dirty hands. You should stay in bed. You shouldn’t eat food that isn’t fresh. You shouldn’t drink cold drinks. You should wash fruit before you eat it. You should drink warm tea with lemon. You should go to the doctor. You shouldn’t eat sweets before dinner. Remember! I/We/You/He/She/It/They should wash fruit and vegetables. I/We/You/He/She/It/They should not (shouldn’t) eat with dirty hands. Should I/we/you/he/she/it/they go to the doctor?

2

Look and say “should” or “shouldn’t”. Write the sentences in your exercise book.

1

2

Eat/ dirty fruit

3

Drink/tea with lemon

4

Drink/ cold cola

Stay/ in bed

You shouldn’t eat dirty fruit.

3

Listen and point. What does the doctor advise Mary to do?

1

2

3

4

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

79

Unit 5

Lessons 5—6. Doctor’s Advice

4

Match the questions to the answers to make up a  dialogue. Act the dialogue out. — What’s the matter? — I have got a fever and

a cough, doctor.

What should I do, doctor? Thank you, doctor. What is it, doctor? I have got a fever and a  cough, doctor.

5

— Let’s listen to your chest. Now show me your throat. — … . — It’s a bad cold. — … . — You should stay in bed. You should drink tea with lemon. — … .

Read and choose the correct advice. 1) — There is a cut on my hand. — You should listen to your chest.

 — You should put a plaster on it. 2) — I have got a headache and a cough. — You should go to the doctor. — You should drink tea with lemon. 3) — I have got a toothache. — You should wash your hands. — You should go to the dentist. 4) — I can’t see well. — You should go to the optician. — You should drink tea with lemon.

6 80

Let’s play. What Should I Do? Game.

и Пояснення до гр дивись на с. 141.

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 7. TIPS FOR BEING HEALTHY 1

Unit 5

Listen and read.

Address: Language Camp

Mary Hi, friends! I feel bad because I’ve got a cold. I’m 03.03 2021

16.37

not going to school at the moment. I’m at home all day long and it’s boring. I want to be healthy. What do you do to be healthy?

Alisha I go jogging with my dad every morning. 03.03 2021

16.37

Miguel I do sports. I play tennis. In winter, I go skiing in 03.03 2021

16.37

the mountains with my parents.

Zlatka I go swimming in the pool. 03.03 2021

16.37

Hans I take a cold shower every morning. 03.03 2021

16.37

Monica I eat a lot of fruit and vegetables. 03.03 2021

16.37

Yakeru We ride bikes every Sunday. and Aimi 03.03 2021

2

16.37

What do they do to be healthy? Match and say.

3

Zlatka

1

2

Hans

Alisha

Miguel

3

4

Polly: What does Zlatka do to be healthy? Rolly: She goes swimming in the pool. Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

81

Lesson 7. Tips for Being Healthy

Unit 5

3

Listen and point. What does Rolly do to be healthy?

4

Answer these questions and ask your friends. Write the answers in your exercise book.You 1

Do you brush your teeth in the morning?

2

Do you do sport?

3

Do you wash your hands before meals?

4

Do you eat healthy food?

5

Do you sleep well?

6

Do you take a shower in the morning?

5 82

Let’s play. Tips on How to Be Healthy Game.

Friend 1

Friend 2

и Пояснення до гр 1. дивись на с. 14

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 8. HEALTHY PEOPLE ARE HAPPY PEOPLE 1

Look and write the missing letters.

1

2

co ugh

2 1) 2) 3) 4) 5)

Unit 5

f

3

er

s

r

4

t

r

t

t

o

a

e

Read and match. If you have a toothache, you go to this person. If you have this, the doctor listens to your chest. If you cut your finger, you can use it. If you can’t see well, you go to this doctor. You have it when your temperature is high.

a) b) c) d) e)

a plaster a fever a cough an optician a dentist

3

Listen and point. 1) What’s the problem with Bill? a) He has got a sore throat. b) He has got a headache. 2) What does the doctor do? The doctor … . a) takes Bill’s temperature b) listens to Bill’s chest 3) What should Bill do? a) He should stay at home. b) He should take a shower. 4) What has Bill got? a) A cold. b) A cough.

4

Read and choose the correct item. Write the sentences into your exercise book. 1) You should/shouldn’t go for a walk every day. 2) You should/shouldn’t watch TV for too long. 3) You should/shouldn’t eat burgers and chocolate every day. 4) You should/shouldn’t play computer games a lot. 5) You should/shouldn’t eat meat and fish. 6) You should/shouldn’t clean your room.

5

Let’s play. Crazy Letters Game.

и Пояснення до гр 1. 14 дивись на с. Unit 5. Healthy People Are Happy People

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

83

Unit 5

Lesson 9. STORY TIME 1

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

7

84

8

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. Do your parents ask you: • if you like tests at school? • how you feel during tests at school? • if you need help to prepare for school tests?

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Project work “Healthy or Unhealthy?” Make posters about the healthy and unhealthy life of two dinosaurs.

1

Divide and write titles! Write their names!

3

Пояснення до  проєкту 141. дивись на с.

Draw two dinosaurs!

Cut out!

4

Group them and glue them on!

5

2

Unit 5

Present your posters!

6

A: This is Rex Dino. His life is healthy. Rex cleans teeth in the morning and in the evening. His teeth are clean and Rex doesn’t have a toothache. B: This is Luna Dino. Luna’s life is unhealthy. She doesn’t clean teeth. Her teeth are bad and she has a  toothache… Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

85

Unit 5

Lessons 11—12. REVISION 1

Let’s play.

1

7

2 What sports do  you do?

START 6

You use it if you cut your hand. What is it?

8

What has she got?

9 What has he got?

15

What should you do if you have a sore throat?

14

Do you always wash your hands before dinner?

16

What kind of fruit do you eat?

17

What vegetables do you eat? 86

и Пояснення до гр 1. 14 дивись на с.

What do you do to be healthy?

3

Do you have breakfast every morning?

5

You should/ shouldn’t drink cold cola.

4

What has she got?

10 What has she got?

13 What is he?

If you have got a cough, doctor … .

11 What is her profession?

12 You should/ shouldn’t eat with dirty hands.

18 You should/ shouldn’t watch TV for too long.

FINISH

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. Revision

2

Unit 5

Match the words. Make up sentences and write them in your exercise book. Who Is the First and the Best? Game. sore listen to bad stay feel chest

throat in bed

My friend has got a sore throat.

3

Project work “My Healthy Family”. What do you and your family members do to be healthy? Draw or make photos and tell your classmates.

4

Write a message for the Language Camp website about a  healthy dish you can cook. 1) Search the internet for information. 2) Ask your parents for advice. 3) Pick one dish and describe it. 4) Answer the questions: What ingredients does this dish have? Where can you buy them? How can you cook it? Give the recipe.

Hi, friends! I know a good and healthy dish. I want to share the recipe with you… Now I  can: 1) Speak about some of my health problems. 2) Speak about a visit to the doctor.

Score

3) Say what we should/shouldn’t do to be healthy. 4) Give some health tips. — so-so

— well

/

/

/

/

/

/

/

/

Перевір себе

— very well

Unit 5. Healthy People Are Happy People Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

87

Unit 6

Lessons 1—2. MY HOBBY IS SPORT 1

Listen and read.

Jack: Hi, Vlad! Guess what I’ve got! Vlad: Hello. What? Jack: It’s a tennis racket. It’s a present from my uncle. I can play tennis but not very well. My uncle can teach me, because he can play very well. Vlad: Cool! I can’t play tennis, but I can play football. Can you play football, Jack? Jack: Sure I can. We often play football in our PE lessons. Vlad: We love sport. Let’s ask our friends from the Language Camp website what sports they like. Jack: Good idea!

2

Read and choose the correct item. and 1) Jack can play football tennis. but or 2) Vlad can play football he can’t play tennis. but because 3) Jack can play football he plays it at PE lessons. or but 4) Can you play football tennis? or

3

Listen and choose. 1) What can Alan play?

2) What can Olivia do?

3) What does Alice like? 88

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 1—2. My Hobby Is Sport

4

Read and match. Hi! I’m Alan. I play hockey. I have got a hockey stick and a puck.

1

2 My name is Alice. I like

Hello! I’m Paolo. I like cycling. I  have got a bike and a helmet.

3

a

5

Unit 6

b

swimming. I have got a swimming cap and goggles.

4

I’m Wang Wei. I like judo. I  have got a suit and a belt.

c

d

Read and say. Write the sentences in your exercise book. 1) I have got a bike. I haven’t got a helmet. (but) 

I have got a bike, but I haven’t got a helmet.

2) 3) 4) 5)

6

Alice has got a swimming cap. She has got goggles. (and) I have got a bat and a net. I like this game. (because) My friend has got a suit. He hasn’t got a belt. (but) Have you got a hockey stick? Have you got a puck? (or)

Answer the questions and ask your friends. Copy the table into your exercise book and write down the answers. You

Friend 1

Friend 2

What sport do you do? What have you got for this sport?

7

Let’s play. I Love Sport Game.

и Пояснення до гр 1. 14 с. дивись на Unit 6. My Busy Free Time

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

89

Unit 6

Lessons 3—4. A FOOTBALL COMPETITION 1

Listen and read.

Hi, Jack! Guess what! We had a football competition yesterday. Our football club (FC) “Gold Ball” played against the FC “SuperTeam”. The competition was on the new football pitch. We had two matches. I was the goalkeeper. I was in front of the goal, and I tried to save the ball. It was difficult. I  didn’t save the ball, and we lost the first match. We were very sad. But we played better in the second match, and we won! The score was 3:1. We got a cup and medals. We were happy! Do you have any competitions? Best wishes, Vlad

2

Look and match. Write the words in your exercise book.

d

1

a) goal

3

2

b) football pitch

4

c) goalkeeper

Read and remember. jump — jumped skate — skated play — played try — tried stop — stopped

90

3

The Past Simple Tense be — was/were run — ran have — had swim — swam get — got ride — rode win — won lose — lost

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

d) cup

Lessons 3—4. A Football Competition

4

Listen and match.

Bill

5

Unit 6

Mary

Jill

Look and compare. Write the sentences in your exercise book. Rolly

Polly

Rolly played table tennis yesterday. Polly didn’t play table tennis yesterday. She played tennis yesterday.

6

Use the pictures from ex. 5 and answer the questions. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7

Did Did Did Did Did Did

Rolly Polly Rolly Polly Rolly Polly

No, he didn’t. play football yesterday? ride a bike yesterday? skate yesterday? swim yesterday? play badminton yesterday? ski yesterday?

Let’s play. What Did You Do Yesterday? Game.

и Пояснення до гр 2. 14 дивись на с. Unit 6. My Busy Free Time

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

91

Unit 6

Lesson 5. WE WENT SHOPPING 1

Listen and read. Remember! go — went buy — bought

Olenka: Hi, Jill. How are you? Jill: Hello, I’m fine but I’m tired. We went shopping today. Olenka: Oh, did you buy many things? Jill: Yes, we did. We went to the supermarket to buy food. Olenka: What did you buy? Jill: We bought sausages, milk, cheese, potatoes, cabbage, apples, bananas, eggs and a big cake! Olenka: Wow! You bought so much food!

2

A. Choose the food that Jill bought.

2 kilos

1 kilo

B. Ask and answer. Write in your exercise book. Polly: How many apples did Jill buy? Rolly: She bought 7 apples. How much milk did she buy? 92

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 5. We Went Shopping

3

Listen and match. How much food did Mary buy?

1 kg 4

Unit 6

3 2 kg

5

Read and act out. day! hoppiing yesterd Oh, Pollly, you went sh Yes, I bought a lot of food. What did you buy? I bought bread, cheese, carrots and apples. Rolly: How much bread did you buy? Polly: I bought one loaf of bread. Rolly: How many apples did you buy? Polly: I bought two kilos of apples.

Rollly: Polly: Rolly: Polly:

5

Use the ideas from the box and make up your own dialogue. Act it out. fish, sausages, pears, cakes, tomatoes, butter, lemons

6

Let’s play. Food Basket Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. дивись на

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

93

Unit 6

Lessons 6—7. DID YOU BUY A PRESENT? 1

Listen and read. Remember! see — saw choose — chose

Olenka: Well, Jill, you bought a lot of food. Did you go home then? Jill: No, we didn’t. I wanted to buy something for my cousin, and we went to choose a  present for him. Olenka: Where did you go? Jill: First, we went to a clothes shop. My mum saw a  nice red dress and bought it for me. Then we went to a book shop. My mum saw an interesting book that she wanted to read. She bought that book. Then we went to a shoe shop and bought shoes for Dad. After that we went to a toy shop. Olenka: Did you buy a present for your cousin? Jill: Yes, we did!

2

94

Match and say. Write the sentences in your exercise book.

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 6—7. Did You Buy a Present?

3

Unit 6

Listen and point. 1) What shop did Olenka visit yesterday? a)

b)

2) What shop did Vlad visit yesterday? a)

4

b)

Look, match and say. What can you buy in these shops?

2

3

4

Світлана Губарєва, Оксана Павліченко

Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти

А

нглійська мова English

Start Up!

ȑȓȏ

ȐȎ Ȃ ƚ Ȅ

ƚȎ

4 клас

ȀȓȄ

1

You can buy trainers in the shoe shop. Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

95

Unit 6

Lessons 6—7. Did You Buy a Present?

5

Read and act out.

Shop assistant: Hi! Can I help you? Jill: Hello! We want to buy a present for my cousin Sam. Shop assistant: Look, there are many cars and robots. Jill: Mum, what about a car? Mother: How much does that one cost? Shop assistant: It costs £35. Mother: Sorry, we only have £30. Shop assistant: You can buy this car. It costs £28. Mother: OK, we’ll buy it. Jill: Great! Thank you, Mum.

6

Use the ideas and make up your own dialogue. Act it out.

7

Look, read and point.

ho. ho is wh d guess wh hoto and he ph Lookk at th Sam is taller than Dan but shorter than Tim. Tim is the tallest. Tim is thinner than Dan. Sam is the thinnest. Tim’s costume is funnier than Sam’s costume. Dan’s costume is the funniest. Sam’s car is smaller than Tim’s car. But Dan’s car is the smallest.

8 96

Let’s play. Let’s Go Shopping Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. на дивись

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Unit 6

Lesson 8. MY FAVOURITE CHARACTER 1

Listen and read.

Hello, Olenka! Just look! I was in the Harry Potter Museum yesterday! It was fantastic! You know, Harry Potter is my favourite character. He is kind and honest. He is a good friend. I  read all the Harry Potter books, and I watched all the films. I wanted to visit this museum so much and our parents gave us a present — they took Bill and me to this museum. There were so many interesting things! I  bought some presents for you and Vlad, but they’re a secret! Have you got a favourite character? Who is he or she? Remember! Write to me, please. give — gave — Bye, given Mary

2

Read and say if the statements are true or false. 1) Mary was in the museum with her friend yesterday. 2) Mary’s favourite character is Harry Potter. 3) Mary watched all the films about Harry Potter, but she didn’t read the books. 4) Mary bought some presents for her Ukrainian friends.

3

Listen and match.

1

2

3

4

False.

4 Unit 6. My Busy Free Time

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

97

Lesson 8. My Favourite Character

Unit 6

4

Read, look and match. 1. His name is Yoda. He is from the film Star Wars. People think he is wise because he’s old and knows a lot. 2. Her name is Alice. She is kind and curious because she wants to know a lot. She is from “Alice in Wonderland”. 3. His name is Loki. He is from Marvel Comics. People think he is cunning because he doesn’t tell the truth and he does bad things to other people. 4. He is Captain America. He is brave and honest. He isn’t afraid of anything and he always tells the truth. He is a character from Marvel Comics. 5. His name is Thanos. He is from Marvel Comics, too. He is an evil character because he does bad things to other people.

1

5

A. Read the dialogue. Act it out. Pollly: Rolly: Polly: Rolly: Polly: Rolly: Polly: Rolly:

Remember! see — saw — seen

day, Rollly?? here were you yesterd Wh I was at the cinema. I saw a new film there. What film did you see? It was a new film about Pokémon’s adventures. Did you like the film? Yes, I did. Pikachu is my favourite character. Why do you like him? Because Pikachu is funny and kind.

B. Change the underlined words and make up your own dialogue. Act it out.

6 98

Let’s play. My Favourite Character Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. на дивись

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 9. STORY TIME 1

Unit 6

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. Do your parents ask about your opinion: • when they pick a birthday present for your friend? • if they want to go to a birthday party with you? • when they invite people to your birthday party? Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

99

Unit 6

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Project work “Our Cartoon”. Make a cartoon. Make finger puppets!

1

Make a paper screen!

2

Play roles and shoot a video!

Write the text!

3

5

100

Пояснення до  проєкту 142. дивись на с.

4

Show each other your cartoons and comment on them.

A: Do you like our cartoon? B: Yes, it is great! C: Yes, I like cartoons about Snow White.

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. REVISION 1

и Пояснення до гр 2. 14 дивись на с.

Let’s play.

1

START 7 What is this?

8 Where can you buy this?

15

2

What sports do you do?

16

What is your mum’s hobby?

Who is your favourite character?

5

What do yyou know about thiss character?

Match: What are these? swim got have won win swam get had

9

10 What is your favourite cartoon?

Where can you buyy this?

17

What is this?

3

6

14

Where can you buy this?

Unit 6

What sport do you like watching?

4

11

What is the sport? p

13

12 Match:

lose run ride see

What is the sport?

What is this? rode saw ran lost

18 What is your favourite film?

FINISH

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

101

Lessons 11—12. Revision

Unit 6

2

Read and cross the odd word out. Explain your choice. 1) 2) 3) 4) 5)

3

helmet, racket, swimming, puck, ball football, hockey, skating, skiing, throwing snowballs run, jump, ride, judo, play kind, helpful, evil, honest, wise football pitch, swimming pool, goal, football, goalkeeper

Project work “My Favourite Character”. Who is your favourite character? Is he/she from a book or a  film? What book/film is it? Why do you like this character? Draw it and say.

4

Write a message for your school Viber chat.

1) Help your friend to choose a present for one of his/ her family members’ birthday. 2) Answer the questions: What is the best present? Where can you buy it? How can you get to the shop? Give directions.

Hi, friends! I think the best present for your grandmother is…

Перевір себе

Now I  can: 1) Speak about my favourite sport.

Score / /

2) Say what things I need for this sport.

/

/

3) Speak about sports competitions.

/

/

4) Speak about shops and shopping.

/

/

5) Speak about my favourite film/character.

/

/

— so-so

102

— well

— very well

Unit 6. My Busy Free Time Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 1. RAIN OR SUNSHINE? 1

Unit 7

Listen and read. Hello, Olenka. How are you?

16:37

Hi, Mary! I’m OK. It’s Sunday, and my mother and I are going to the park and to the zoo today. What about you?

2

I’m at home. The weather is bad. It’s rainy and cold today. I’m listening to music in my room. Bill is playing computer games, and my parents are watching TV. What is the weather like in Kyiv? It’s warm and sunny today. Sorry, Mum is calling me. Have a nice day! Have a good time at the zoo! Bye. Choose the correct answer. 1) Where is the weather bad? a) In Ukraine.  b) In Great Britain. 2) Who is going to the zoo? a) Mary. 3) Who is listening to music? a) Mary.

3

b) Olenka. b) Bill.

Listen and match. Japan

Australia

Argentina

Great Britain

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

103

Lesson 1. Rain or Sunshine?

Unit 7

4

Read and match. Write the sentences in your exercise book.

d

1

a) b) c) d)

5

It’s It’s It’s It’s

2

3

4

windy today. foggy, and I can’t see anything. raining. You can hear a thunderstorm. snowing, and it’s freezing cold.

Look and compare.

In Finland, it’s winter…

Finland

6

104

the USA

Let’s play. Rain or Sunshine? Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. дивись на

umbrella (rain)

sweater, jeans (warm/windy)

warm jacket, hat, boots, skis (cold/ snowy)

sunglasses/cap (hot/ sunny)

jacket, hat, skates (cold/snowy)

sweater, jeans, kite (cloudy/windy)

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 2—3. 1

Unit 7

Listen and read. Bill: Hi, Vlad! I want to tell you about a wonderful place that we visited last year. My family and I were on the island of Madagascar. Vlad: Cool! How big is the island? Is it a  good place for a holiday? Bill: The island is very big and it’s wonderful! We were there in June. The weather was hot and sunny. We swam in the ocean and sunbathed on the beach. We walked in the forest and saw some lakes.  Vlad: How big are the lakes? Bill: They aren’t very big. We climbed the mountains and saw beautiful waterfalls.  Vlad: How high are the mountains and waterfalls? Bill: The mountains aren’t high, and the waterfalls are beautiful. Next summer I  want to go to the jungle  and to the desert , too. Vlad: Oh, that’s interesting!

1

2

3

4

2

BEAUTIFUL PLACES FOR TRAVELLING

Answer the questions. Write your answers in your exercise book. 1) Where was Bill last year?

island of Madagascar.

2) 3) 4) 5) 6)

Bill

was

on

the

When did he go there? What did Bill’s family do during the holiday? What did Bill’s family see there? What was the weather like? What other places does Bill want to visit? Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

105

Lessons 2—3. Beautiful Places for Travelling

Unit 7

3

Listen and match.

1

2

3

Olesia

a

Bohdan

b

4

Marichka

c

Look, compare and say. Use the words long, big, high.

1

a

b

Everest (8,848 m)

c

Goverla (2,062 m)

Makalu (8,481 m)

2

a

b

the Nile (6,650 km) 106

c

the Amazon (6,575 km)

the Congo (4,370 km)

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 2—3. Beautiful Places for Travelling

Unit 7

3

a

b

the Caspian Sea (371,000 km2) A: B: A: B:

5

c

Lake Victoria (68,870 km2)

Lake Huron (59,600 km2)

How high is Everest? It’s very high. It’s the highest of all. How high is Makalu? It’s higher than Goverla but lower than Everest.

Look and say.

I like travelling. I want to go to the mountains. You can see many tall trees and thick bushes there. There are many high waterfalls in the mountains. Many animals, birds and insects live there. I want to go there in August.

6

Let’s play. Guess! Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. дивись на Unit 7. Our Beautiful Planet

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

107

Unit 7

Lesson 4. IN THE SEA AND IN THE FOREST 1

Read and match. Listen and check.

head ear body nose

1

6

2

7

3

8

4

9

mouth

teeth

5 10

leg

eye

11

tentacle

2

tail

fin

A. Read the dialogue. Act it out.

d: Can you hellp me, Mary?? Vllad Mary: What can I do for you? Vlad: I need to write a school essay about wolves and sharks. I  don’t know what to write. Mary: The wolf isn’t a big animal. It’s grey. It lives in the forest. It has got a big head and a long body, two eyes, two ears and a big mouth. It has got four legs and a long tail, too. It can run fast. Vlad: Thank you. Mary: And what about sharks? Vlad: The shark is very big. It lives in the sea. It has got a  big head and a long body. It has got two eyes, a  big mouth and very big teeth. It hasn’t got ears and legs. It has got a tail and fins. It can swim fast. Mary: Great, Vlad! 108

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 4. In the Sea and in the Forest

Unit 7

B. Choose the correct answer. 1) Which animal lives in the forest?

 a) The wolf.

b) The shark.

2) Which animal lives in the sea? a) The wolf.

b) The shark.

3) Which animal has got fins? a) The wolf.

b) The shark.

4) Which animal has got four legs? a) The wolf.

3

b) The shark.

Listen and point.

1

4

Look and say.

It’s a fox. It lives in the forest. It has got a  small head, a  long body, four legs and a  long tail. It  can walk and run.

5

Let’s play. Guess the Animal! Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. дивись на Unit 7. Our Beautiful Planet

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

109

Unit 7

Lesson 5. IN THE JUNGLE AND IN THE DESERT 1

Match and say.

jungle snake

parrot

camel desert

turtle

monkey

tiger

Snakes live in the jungle.

2

Complete the sentences with the words from ex. 1. Read the letter. Hi Olenka, How are you? I’m fine. Last Sunday I went to the zoo. London Zoo is very big. It is one of the oldest zoos in the world. There are many animals from different places all over the world there. I saw m o n k e y s, t and p the t over the d

s, c

s, s

s

s. But most of all I liked the eagles and s. Eagles are big birds. They can fly high . Tigers are very beautiful animals.

They live in the j . They can run and jump. There aren’t many tigers in the world, because people hunt them. It’s very bad. We must save the tigers. Is there a zoo in Kyiv? What animals do you like? Love, Mary 110

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 5. In the Jungle and in the Desert

3

Look and say.

Lives: desert Can: fly and see very well Eats: small animals

Lives: desert Can: walk Eats: plants

4

Let’s play. Mime game.

Walking in the jungle, Walking in the jungle, What can you see? What can you see? I can see a parrot Talking to me. ke …a sna me. to Sliding

5

Unit 7

Lives: jungle Can: swim and hunt Eats: other animals

Lives: jungle Can: crawl and climb trees Eats: animals and birds и Пояснення до гр 2. 14 дивись на с.

Walking in the desert, Walking in the desert, Who can you meet? Who can you meet? This is Mr Camel Stamping his feet. urtle …Mrs T n her feet. o Walking

Write about two of your favourite animals that live in the jungle or in the desert. Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

111

Unit 7

Lessons 6—7. ASKANIA NOVA 1

Listen and read.

Olenka: Hi, Mary! You asked me about the zoo in Kyiv. There is a big zoo and we often go there. But I want to tell you about one interesting place  — the Askania Nova Reserve. I went there with my parents last week. Mary: Is it near Kyiv? Olenka: No, it is near Kherson. It’s a town in Ukraine. Mary: How big is the reserve? Olenka: It’s very big! You can’t walk there. You need to travel by car. Mary: Why is this place interesting? Olenka: It’s better than a zoo! There are a lot of animals in it and they don’t live in cages. People can’t hunt animals there. The animals aren’t afraid of people. Mary: Great! What animals did you see? Olenka: I saw many bison, llamas, zebras, ostriches and wild horses. There are many birds, too. Look at my photos. Do you know these animals?

2 a) zebra b) bison c) ostrich d) llama

3

112

Look and match.

1

d

2

3

4

Read and say if the statements are true or false. True. 1) There is a zoo in Kyiv. 2) Olenka was at the zoo with her parents last week. 3) The Askania Nova Reserve is near Kyiv. 4) The Askania Nova Reserve is very big. 5) You should walk in the Askania Nova Reserve. 6) People can’t hunt animals in the Askania Nova Reserve.

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 6—7. Askania Nova

4

Unit 7

Listen and match. Where do these animals live?

1

2

3

4

a

b

c

d

A python lives in the jungle.

5

Read and match.

1) Were you at the zoo?

a) I went there last week.

2) When did you go there?

b) I saw wolves and tigers.

3) What animals did you see there?

c) Yes, I was.

4) Which animals did you like most of all?

d) I liked the elephants most of all.

6

Make up your own dialogues and act them out. — — — —

7

Were you at the zoo? — … When did you go there? — … What animals did you see there? — … Which animals did you like most of all? — …

Let’s play. At the Zoo Game.

и Пояснення до гр 2. 14 с. дивись на Unit 7. Our Beautiful Planet

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

113

Unit 7

Lesson 8. OUR BEAUTIFUL PLANET 1

Put the letters in the correct order. Write the words in your exercise book.

1

utominan

mountain

2

2

3

r e d t e s

g u e l j n

4

lwtalearf

Look and say. Which picture is wrong? Why?

1

2

3

4

The mountain is wrong. It isn’t weather. 114

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 8. Our Beautiful Planet

3

Listen and point.

4

A. Read the dialogue. Act it out.

Unit 7

de last summer, Jackk? he seasid d you go to th Bill: Did Jack: No, I didn’t. I went to the mountains with my parents. Bill: Did you go there in June or in July? Jack: We went there in August. Bill: Did you stay in a hotel there? Jack: We lived in a small house. Bill: What was the weather like? Jack: It was cloudy and windy, but it wasn’t rainy. Bill: What did you do there? Jack: We climbed the mountains and went fishing.

B. Choose the correct answer. 1) Where did Jack go for his summer holidays? a) To the seaside.

 b) To the mountains.

2) When did Jack go there? a) In August.

b) In July.

3) Where did he live there? a) In a house.

b) In a hotel.

4) What was the weather like? a) Cloudy and rainy.

5

Let’s play. Crazy Letters Game.

b) Cloudy and windy. и Пояснення до гр 2. 14 с. на дивись Unit 7. Our Beautiful Planet

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

115

Unit 7

Lesson 9. STORY TIME 1

116

Look at the pictures. What is the story about? Say.

1

2

3

4

5

6

2

Listen and repeat.

3

Discuss in class. Do your parents ask about your opinion: • when they plan the activities at the picnic? • when they plan the food for the picnic? • when they plan the place for the picnic?

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 10. WE ARE CREATIVE Пояснення до  проєкту 142. дивись на с.

Project work “Our Animals”. Make a felt animal. Draw with chalk!

1

Unit 7

Cut out!

2

Sew together!

3

4

Make the face!

Done!

5

6

Present your felt toys and play.

Host: There are many animals in our region: … . Player 1: Hi! I’m a cat. Host: There are many animals in our region: a  cat, … . Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

117

Unit 7

Lessons 11—12. REVISION 1

1

START 7

2

What is this?

8

5

What is the weather like in winter?

9

What is this? Where does it live?

15

16

What animals live in the forest?

What animal is What animal is this? What do this? What do you know about you know about it? it?

What is the weather like here?

17

What animals did you see in the zoo?

4

10

14

What is this?

3

Where were you How many birds What places do in summer? do you know? you want to Name them. visit?

6

118

и Пояснення до гр 3. 14 дивись на с.

Let’s play.

What weather do you like? Why?

13 What is the weather like here?

What is this?

11 What animal is this? What can it do?

12 What is this?

18 What animals live in the desert?

FINISH

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 11—12. Revision

2

Listen and sing. Draw a map. Maze Game.

3

Project work.

Unit 7

и Пояснення до гр 3. 14 дивись на с.

Where were you last summer? Draw your rest and say.

Last summer I was … . I went there in … . I stayed in a … . The weather was … . I saw … . I … there. It was interesting.

4

Write a message for the Language Camp website about the best nature reserve (besides Askania Nova) in Ukraine. 1) Search the internet for information. 2) Ask your parents for advice. 3) Pick one and describe it. 4) Answer the questions: What is its name? What can you see there? How can you get there?

Hi, friends! I think the most interesting nature reserve in Ukraine is… Now I  can: 1) Speak about the weather.

Score / /

2) Speak about different places on our planet. 3) Describe animals.

/

/

/

/

4) Say where animals live and what they can do. 5) Speak about the places I visited.

/

/

/

/

— so-so

— well

Перевір себе

— very well

Unit 7. Our Beautiful Planet Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

119

Unit 8

Lessons 1—2. A SCHOOL TRIP 1

Listen and read. Hi, Vlad. What are you doing?

Read and remember! I/You/He/She/It/ We/They will take a taxi to get to the train station.

Hello! I’m preparing for a school trip. We are going to Lviv tomorrow! Cool! Are you travelling by train? We’re travelling by train to Lviv and by bus around the city. I think we will take a taxi to get to the train station.

I/You/He/She/ It/We/They will not (won’t) need a  month to explore Lviv.

How long are you staying there? For three days. I think I will need a week to explore Lviv.

Will I/you/he/she/ it/we/they take some photos? —

What places are you visiting?

Yes, I/you/he/she/ it/we/they will./ No, I/you/he/she/ it/we/they will not (won’t).

We’re visiting the central square, a  picture gallery, some museums and churches. It’s our first school trip! 16:37

Good luck!

2

Thank you! I will send you some photos!

Look and match.

1

2

museum 120

3

picture gallery

4

church

city centre

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 1—2. A School Trip

3

Unit 8

Complete the sentences and say. Write the sentences in your exercise book. 1) Vlad is going on a school … to … . 2) Vlad’s getting there by … . 3) Vlad thinks they … … a taxi to get to the … … . 4) Vlad thinks he … … a week to explore Lviv. 5)  The children are visiting the … … , a … … , some … and … . 6) Vlad … … Bill some … .

4

Listen, match and say. Jack

Jill

Mary

Bill Remember! I will = I’ll

Paris

5

Rome

New York

Read, use the ideas from the boxes and make up your own dialogues. Act them out.

Tokyo plane a museum

Rolly: Polly: Rolly: Polly: Rolly: Polly:

6

Oxford

Egypt ship the pyramids

Paris train a picture gallery

New York plane the central square

Do you like travelling, Polly? Yes, I do. Maybe I’ll go to Tokyo next spring. How will you get there? I think I’ll go by plane. What places can you visit? I can visit museums.

Let’s play. A School Trip Game.

и Пояснення до гр 3. 14 с. дивись на Unit 8. We Like Travelling

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

121

Unit 8

Lesson 3. AT THE RAILWAY STATION 1

Read and guess. Match the sentences to the pictures.

a

1

3

5

b

If you want to travel by plane, by train or by bus, you need to buy a ticket.

c

2

You put your clothes into a  suitcase or a rucksack.

4

You find your train on the platform.

6

You put your suitcase or rucksack on a rack or under your seat.

On the day of the trip you go to the railway station. You get on the train and find your seat.

d

e

2

f

Listen and read. Olenka: Jill: Olenka: Jill: Olenka: Jill: Olenka:

Hi, Jill. I’m at the railway station now. Hello. Have you got a ticket? Yes, I have. I’m going to the platform now. What is the number of the train? The number of the train is 98. What is the number of your seat? It’s 15. Well, I can see my teacher and my classmates. Bye, Jill. Jill: Have a good trip!

122

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 3. At the Railway Station

3

Answer the questions. Write the answers into your exercise book. 1) 2) 3) 4)

4

Unit 8

Where is Olenka now? Will Olenka travel by train? What is the number of the train? What is the number of her seat?

Listen, complete and say. Write in your exercise book.

Railway Ticket Train № Platform Seat

5

Look and say.

Railway Ticket Train № 96 Platform 2 Seat 18 A: B: A: B: A: B:

6

Railway Ticket Train № 100 Platform 5 Seat 24

Railway Ticket Train № 83 Platform 1 Seat 35

What is the number of your train? It’s fast train number 96. What platform is it on? It’s on platform two. What is the number of your seat? My seat is number eighteen.

Let’s play. Lost Ticket Game.

и Пояснення до гр 3. 14 с. дивись на Unit 8. We Like Travelling

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

123

Unit 8

Lesson 4. GREETINGS FROM LVIV 1

Read and guess. Match the sentences to the pictures.

1

2

You can see a monument in the central square or in a park.

When you travel to other places, you live in a hotel. 3

You can listen to an opera or see a ballet in the theatre.

a

b

2

4

You can buy souvenirs for your parents and friends.

c

d

Listen and read.

Hi, Mary, Greetings from Lviv! We are on a school trip here. We travelled to Lviv by train. We’re staying in a comfortable near the city centre. The weather is warm but cloudy. Lviv is a beautiful old city. We were in the central yesterday. We saw many beautiful pictures in the picture , too. Tomorrow we are going to the . We want to see a . I  took many photos and bought some for my parents and you. We’re going back to Kyiv on Monday. All the best, Olenka 124

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 4. Greetings from Lviv

3 1) 2) 3) 4) 5) 6)

4

Read and match. Write the sentences in your exercise book. Olenka travelled to Olenka is staying in a Olenka went to Olenka is going to Olenka bought Olenka is going back to  Kyiv

a) b) c) d) e)

comfortable hotel. the theatre tomorrow. Lviv by train. on Monday. the central square and the picture gallery yesterday. f ) souvenirs for her parents and friends.

Read and compare.

We travelled to Lviv last week.

I hope we will travel to Kherson next week.

She went to the theatre yesterday.

She hopes she will go to the theatre next month.

You visited a gallery last year.

Maybe you will visit a new country next year.

5

Unit 8

Listen, match and say.

mother

April

Brandon

father

Example: April’s mother was in the mountains.

6

Let’s play. Yesterday or Tomorrow? Game.

и Пояснення до гр 3. 14 с. на дивись Unit 8. We Like Travelling

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

125

Unit 8

Lesson 5. THE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL 1

Listen and read. Hi, Olenka! I’ve got good news! Hello. What news? Our school is opening an English Language School in summer. We hope children from other countries will come to this school to learn English. You can come, too. Great! Where will the children live? I think they’ll live with English families. Maybe they’ll have some lessons and trips to other places. Cool! I hope we’ll see London!

16:37

Tell your parents about it and post it on your Language Camp website.

2

I will!

Read and say if the statements are true or false. False

1) Jill’s school is opening an English Language School in spring. 2) Jill hopes children from different countries will come to the English Language School. 3) Jill thinks the children will live in the school. 4) The children can have English lessons. 5) Jill hopes the children will travel to different places. 6) Jill will post the news about the English Language School on the Language Camp website. 126

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 5. The English Language School

3

Listen and choose the correct item.

1) When will the English Language School start?

June a

 b

a

b

a

b

4) How long will the children be in Great Britain?

a

one week

b

two weeks

Match the questions to the answers. Write them in your exercise book. Act the dialogue out.

1) When are you going to  Great Britain? 2) Who will meet you at the airport? 3) Where will you stay? 4) What can you do there? 5) How long will you be there? 6) Who can come to the school?

5

2) How will the children travel to Great Britain?

July

3) Who will meet the children?

4

Unit 8

Let’s play. Plans for the Holidays Game.

a) Children from other countries. b) In July. c) I think we’ll be there for two weeks. d) I hope our friends will meet us. e) We can visit historical places. f ) I think we’ll stay in a hotel. и Пояснення до гр 3. 14 дивись на с.

What do you think Olenka and Vlad will do in Great Britain? Use the words from the box and make as many sentences as you can. You have got only five minutes for it.

buy take see visit er cities travel th o s ir n e v sou monuments English photos learn museums Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

127

Unit 8

Lessons 6—7. WELCOME TO LONDON 1

Listen, read and put the pictures in the correct order. 1

he aiirport. It is so big!! d: Here we are at th Vlad Olenka: Look, there is Jill and Jack, and their teacher.. Olenka and Vlad: Hello, Jill! Hello, Jack! Jack: Hello! This is our teacher, Mr Roberts. Mr Roberts: Hello! Take your suitcases. Let’s go to the bus stop.. Olenka: Where are we going now? Jill: We are going to London. Vlad: How can we get to London? Olenka: We can get to London by bus, train or taxi. Jack: Oh! When we are in London, let’s get on a  double-decker. Vlad: What is that? Mr Roberts: It’s a big red bus with two floors. We have deckers in London. Come on! double-d

2

Look and read.

1

This is Big Ben. Many people think that Big Ben is a  clock, but it isn’t so. Big Ben is the name of a very big bell inside the clock. You can hear the bell every hour.

2

This is Buckingham Palace. The queen lives here. When the queen is in the palace, you can see the royal flag.

128

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 6—7. Welcome to London

3

This is the London Eye. People ride on it. When the weather is sunny, you can see London very well from the top.

4

This is the Tower of London. Many years ago, the king lived there. Now it is a museum.

5

This is Tower Bridge. It is old and beautiful. It  opens when big ships come. There is a museum inside this bridge.

3

Unit 8

Listen and match.

A: How can I get to the airport? B: You can get to the airport by bus.

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

129

Lessons 6—7. Welcome to London

Unit 8

4

Read and choose the correct item.

1) Buckingham Palace is the place where… a) the queen lives now. b) the king lived many years ago. 2) The London Eye is a place where… a) there is a museum inside. b) you can see the city on a sunny day. 3) Big Ben is the name of… a) a clock. b) a bell. 4) Tower Bridge… a) rings a bell every hour. b) opens when big ships come.

5

Match and say. Write in your exercise book.

1) Tower Bridge 4) Big Ben

a

2) London Eye

3) Buckingham Palace

5) Tower of London

b

c

d

6) Stonehenge

e

f

A: How can I get to Tower Bridge? B: You can get there on foot.

6

130

и Пояснення до гр 3. 14 с. дивись на

Let’s play. London Quest Game.

The queen lives there.

It shows the time and the bell rings every hour.

You can see London from it.

It’s a big red bus.

This is a  bridge.

The king lived there long ago.

It opens when This is the big ships come. name of a bell.

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lesson 8. BACK HOME 1

Unit 8

Listen, point and say.

1

2

Listen and read.

Olenka: It’s time to go home! Mary: Your trip was short. You didn’t see many interesting places! Vlad: Now you should come to Ukraine. There are so many beautiful places in our country! Bill: How often do you travel, Vlad? Vlad: Not too often. I went to Poltava with my parents last autumn. Mary: How did you get there? Vlad: We got there by train. Jill: What about you, Olenka? Olenka: I went to Odesa with my aunt last summer. We went there by car. Bill: I’ll ask our parents to take us to Ukraine in summer. Mary, Jill, Jack, Bill: Goodbye, friends! Olenka, Vlad: Goodbye! Hope to see you in Ukraine soon!

3

Read and complete. Write in your exercise book. 1) Vlad was in … . 2) He went there last … . 3) He went there by … . 4) Olenka was in … . 5) She was there in …  . 6) She was there with … . 7)  She went there by … .

4

Make up sentences. Write them in your exercise book. How can we They can buy She was

5

Let’s play. Crazy Letters Game.

souvenirs at the theatre get to

the railway station? yesterday. tomorrow.

и Пояснення до гр 3. 14 с. дивись на Unit 8. We Like Travelling

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

131

Unit 8

Lesson 9. WE ARE CREATIVE Project work “Our Ranking”. Make a poster with statistics about the most popular type of transport. Draw!

Пояснення до  проєкту 143. дивись на с.

Group and count!

1

2

Write places from 1 to 5!

Glue the pictures on!

3

4

Present the posters and comment on your statistics! In In In In In

5 132

the first place, we have … . the second place, we have … . the third place, we have … . the fourth place, we have … . the fifth place, we have … .

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Lessons 10—12. REVISION 1

и Пояснення до гр 3. 14 с. дивись на

Let’s play.

1

START

2

What kinds of transport do you know?

3

What is this?

7

6

5

What places will you visit in summer?

What are they?

You pack your things in this when you want to travel.

8

9

10

What kinds of transport are there in your city/town/ village?

15

You travel by this in the air.

14

What is this?

16

There are many planes there. What place is  it?

17

What is this?

Unit 8

Where did you travel by train last year?

4 What is this?

11

What is this?

13

It’s the name of  a  big bell.

12

What is this?

You can listen to an opera or see a ballet in this place.

18

There are many What places in trains there. Ukraine do you What place is want to visit? it?

FINISH

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

133

Lessons 10—12. Revision

Unit 8

2

Write a message for the Language Camp website about the ways you can get from a London airport to an interesting place or a sight in London.

1) Search the internet for information. 2) Ask your parents for advice. 3) Pick one place/sight and describe it. 4) Answer the questions: How many airports are there in London? What transport can you use? How can you get to an interesting place or a sight?

Hi, friends! I know there are three airports in London…

3

Project work. What places in Ukraine did you visit? When were you there? Who did you travel with? What did you see/do there? Draw it and say. I was in … . I went there … . I went there with my …  . I  travelled there by … . In … I … . I visited … . I saw …  . I  had a good time there.

Перевір себе

Now I  can: 1) Speak about different places in Ukraine.

Score / /

2) Speak about different kinds of transport. 3) Speak about different places in my city/town/village. 4) Say what places I visited.

/

/

/

/

/

/

5) Say what places I will visit and what things I will do.

/

/

— so-so

134

— well

— very well

Unit 8. We Like Travelling Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY Aa Africa [`0frk3] Африка ache [ek] біль airport [`e3p1:t] аеропорт always [`1:lw3z] завжди America [3`merk3] Америка Australia [5`strel3] Австралія awake [3`wek] прокидатися

Bb balcony [`b0lk3n] балкон bath [b%:7] ванна beautiful [`bju:tfl] гарний; прекрасний bee [bi:] бджола belt [belt] пояс; ремінь between [b`twi:n] між (двома); серед blouse [bla\z] блузка both [b3\7] обидва brave [brev] хоробрий brush [br26] щітка; чистити щіткою bus [b2s] автобус; by bus автобусом busy [`bz] зайнятий buy (bought) [bа] купувати buzz [b2z] гудіти, дзижчати

Cc Canada [`k0n3d3] Канада care [ke3(r)] турбота; піклуватися career [k3`ri3] кар’єра cartoon [k%:`tu:n] мультфільм

central [`sentr3l] центральний chest [t6est] грудна клітина Christmas [`krsm3s] Різдво Christmas Eve Святвечір church [t6з:t6] церква; церковний cinema [`snm3] кінотеатр city [`st] велике місто clean [kli:n] чистий; прибирати, чистити; мити clock [kl5k] годинник (стінний, настільний) coffee table [`k5f tebl] журнальний столик cold [k3\ld] холод; холодний collect [k3`lekt] збирати comfortable [`k2mf3t3bl] зручний competition [~k5mp`t6n] змагання concert [`k5ns3t] концерт cool [ku:l] (розм.) класний; класно costume [`k5stju:m] костюм cough [k5f] кашель; кашляти count [ka\nt] рахунок; рахувати country [`k2ntr] країна; сільська місцевість crawl [kr1:l] повзати cross [kr5s] переходити cunning [`k2n8] підступний curious [`kj\3ri3s] допитливий curtain [`k-:tn] занавіска cycling [`sakl8] їзда на велосипеді 135

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

English-Ukrainian Dictionary

Dd desert [`dez3t] пустеля difficult [`dfk3lt] важкий discussion [ds`k263n] обговорення downstairs [`da\n`ste3z] внизу; вниз

Ee earache [`3(r)ek] вушний біль Egypt [`i:d4pt] Єгипет end [end] кінець; закінчувати(ся) Europe [`j\3r3p] Європа evil [`i:vl] злий, поганий expensive [k`spensv] коштовний

Ff famous [`fem3s] відомий fast [f%:st] міцно, сильно, швидко fever [`fi:v3] лихоманка fin [fn] плавник find (found) [fand] знаходити fireplace [`fa3рlеs] камін first [f-:st] перший fix [fks] налагоджувати flat [fl0t] квартира block of flats багатоквартирний будинок foggy [`f5g] туманний fool [fu:l] дурень April Fools’ Day День сміху (1  Квітня) forest [`f5rst] ліс

freezing [`fri:z8] заморожування; замерзання fun [f2n] жарт, веселощі to have fun веселитися

Gg gallery [`g0l3r] галерея gargle [`g%:gl] полоскання goal [g3\l] ворота; гол goalkeeper [`g3\l~ki:p3(r)] воротар godfather [`g5df%:93(r)] хрещений батько godmother [`g5dm293(r)] хрещена мати godparents [`g5dре3r3nts] хрещені батьки goggles [`g5glz] захисні окуляри gym [d4m] спортзал

Hh half [h%:f] половина headache [`hedek] головний біль helmet [`helmt] шолом honest [`5nst] чесний hospital [`h5sptl] лікарня hot [h5t] гарячий; жаркий hotel [h3\`tel] готель hunt [h2nt] полювання; полювати hunter [`h2nt3(r)] мисливець hut [h2t] хатина

Ii in front of [n`fr2nt3v] перед

136 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

English-Ukrainian Dictionary

iron [`a3n] праска; прасувати Italy [`t3l] Італія

Jj judo [`d4u:d3\] дзюдо journey [`d4-:n] поїздка, подорож jungle [`d428gl] джунглі

Nn nature [`net63(r)] природа naughty [`n1:t] неслухняний; вередливий next [nekst] наступний; потім; біля; поруч noisy [`n1z] шумний, галасливий nurse [n-:s] медична сестра

Kk knowledge [`n5ld4] знання

Ll lay (laid; laid) [le] класти; покласти left [left] лівий; ліворуч library [`labr3r] бібліотека list [lst] список, перелік lizard [`lz3d] ящірка

Mm make (made, made) [mek] робити many (more; most) [`men] багато (для злічуваних предметів) mark [m%:k] знак; оцінка; відзначати market [`m%:kt] ринок; базар match [m0t6] матч; з’єднувати microwave [`makr3wev] мікрохвильова плита monument [`m5nj\m3nt] пам’ятник museum [mju:`z3m] музей music [`mju:zk] музика

Oo often [`5fn] часто opposite [`5p3zt] протилежний; навпроти optician [5p`t63n] оптик

Pp past [р%:st] мимо, повз; понад pitch [pt6] поле (футбольне) platform [`pl0tf1:m] платформа pout [pa\t] надувати губи prize [praz] нагорода; приз puck [p2k] шайба pudding [`p\d8] пудинг pyramid [`pr3md] піраміда python [`pa7(3)n] пітон

Qq quarter [`kw1:t3(r)] чверть quiet [`kwa3t] спокійний; тихий

Rr railway [`relwe] залізниця relative [`rel3tv] родич 137

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

English-Ukrainian Dictionary

repair [r`ре3(r)] ремонт; ремонтувати right [rat] правий; праворуч; правильний; правильно rucksack [`r2ks0k] рюкзак rule [ru:l] правило

Ss save [sev] рятувати; зберігати score [sk1:] (спорт.) рахунок seaside [`si:sad] морське узбережжя seat [si:t] місце; сидіння second [`sek3nd] другий sell (sold; sold) [sеl] продавати(ся) sharp [6%:p] гострий shop [65p] крамниця; магазин shower [`6a\3(r)] душ sink [s8k] раковина (на кухні) skyscraper [`ska~skrep3(r)] хмарочос sometimes [`s2mtamz] інколи souvenir [`su:v3n3] сувенір square [skwe3(r)] майдан squirrel [`skwr3l] білка stomach ache [`st2m3kek] біль у животі stick [stk] палиця; ключка straight [stret] прямий; прямо suitcase [`sju:tkes] валіза

Tt team [ti:m] команда tentacle [`tent3k(3)l] щупальце theatre [`73t3(r)] театр third [7з:d] третій throat [7r3\t] горло; I have a  sore throat. У мене болить горло. thunderstorm [`72nd3st1:m] гроза ticket [`tkt] квиток toothache [`tu:7ek] зубний біль town [ta\n] місто tram [tr0m] трамвай turn [t-:n] повертати(ся)

Uu underground [~2nd3`gra\nd] метро upstairs [`2p`ste3z] угору; вгорі usually [`ju:4\3l] звичайно

Vv village [`vld4] село; сільський volcano [v5l`ken3\] вулкан

Ww waterfall [`w1:t3f1:l] водоспад wing [w8] крило wonderful [`w2nd3fl] чудовий; дивовижний

Yy yard [j%:d] двір

138 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

GAME AND PROJECT INSTRUCTIONS* Unit 1 Lesson 1 Учитель/Учителька записує на дошці слова: good, see, a, bye, day, how, you, OK, have, are, evening, to, nice, thanks, I’m, too, sorry, morning. Діти протягом 5  хвилин мають скласти якомога більше фраз із вивчених протягом уроку і записати їх у зошит. Lesson 2 Клас розподіляється на дві команди. Учитель/ Учителька називає речення про традиції святкування Дня знань, частина з яких відповідає дійсності, частина — ні, вживаючи always, usually, often, sometimes, never. Діти кожної команди мають погодитись або виправити речення. За кожну правильну відповідь надається один бал. Lessons 3—4 Учитель/Учителька готує два набори карток, поділяє клас на дві групи і роздає по одній картці з  набору учням/ученицям кожної. Словосполучення на картках можуть бути такими: listen to music, draw pictures, sing songs, read stories, take photos тощо. Діти пересуваються по класу і ставлять запитання один одному/одна одній, вживаючи слова з картки: Do you sing songs?. Перемагають перші три пари, які знайшли того/ту, у кого те ж саме вподобання. Lesson 5 Клас поділяється на групи по 4—5 дітей. Хтось із  них загадує день тижня і, не називаючи його, говорить, які уроки є в цей день. Інші намагаються відгадати, про що йдеться. Той/Та, хто надасть правильну відповідь, загадує наступним/наступною. Lessons 6—7 Клас поділяється на дві групи. Учитель/Учителька розкладає два набори карток з написаним на них часом на партах цифрами донизу. Учні/Учениці по черзі виходять, беруть по одній картці й передають її дітям протилежної команди із запитанням “What’s the time?”, той/та має назвати час. За кожну правильну відповідь надається один бал. Перемагає команда з  найбільшою кількістю балів. Lesson 8 Діти рухаються по колу, вимовляючи слова вірша. Хтось стоїть у центрі й жестами показує, що саме він/вона робить, інші мають обрати правильне слово і вставити його у  вірш. Той/Та, хто робить помилку, вибуває з гри. Lesson 10 Матеріал для проєкту: кольоровий папір або картон, кольорові олівці, фломастери, ножиці, клей, довга мотузка для виготовлення гірлянди з малюнків, клейка стрічка. Кожна дитина малює на аркуші кольорового паперу свій улюблений шкільний предмет і пише внизу своє ім’я. Потім усі разом виготовляють гірлянду  — приклеюють малюнки на мотузку, загинаючи верхній край. Прикріпіть гірлянду до дошки або до стіни за допомогою клейкої стрічки.

Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/ Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/ та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 2 Lesson 1 Клас поділяється на дві групи, учні/учениці однієї отримують по одній картці, яка містить анкетну інформацію: ім’я дитини, вік, країну. Діти другої групи мають, пересуваючись по класу, за 7—8 хвилин «познайомитися» з якомога більшою кількістю людей і записати їх відповіді. По закінченні часу всі мають розповісти, скільки «друзів/подруг» вони завели, скільки їм років і  звідки вони. Перемагає той/та, хто опитає більше дітей. Lesson 2 Клас поділяється на дві команди. Учитель/Учителька каже речення про членів родини за поданим зразком, учні/учениці кожної з команд по черзі відповідають. За кожну правильну відповідь надається один бал. Lessons 3—4 Перед початком уроку учитель/учителька готує аркуші паперу з написаними на них назвами професій (порівну тих, що починаються з голосної та приголосної) і ховає їх у класі в різних місцях. На уроці діти поділяються на дві команди, одна з яких має знайти всі папірці з назвами професій, перед якими можна поставити артикль «а», друга  — з тими, перед якими можна вживати артикль «an». Перемагає команда, яка першою впоралась із завданням. Lesson 5 Клас поділяється на дві команди. Учитель/Учителька говорить речення, порівнюючи об’єкти населеного пункту, де вони живуть, або речі, що є в  школі. Твердження мають бути правильні і  неправильні, щоб діти могли погодитися чи виправити помилку. За кожну правильну відповідь надається один бал. Lessons 6—7 Уважно роздивись карту й обери місце, куди б ти хотів запросити свого друга/свою подругу. А  звідки він/вона до тебе буде йти? Розкажи своєму другу/ своїй подрузі, як він/вона може знайти тебе. Lesson 8 Клас поділяється на дві команди, учні/учениці кожної ланцюжком виходять до дошки. Учитель/Учителька диктує літери лексичних одиниць, вивчених у цьому розділі, у будь-якому порядку. Діти записують літери на дошці й мають скласти з них слово. Хто першим/першою правильно виконає завдання, отримує один бал. Lesson 10 Матеріал для проєкту: паперові стаканчики, кольоровий папір, шпажки для виготовлення прапорців із назвами або символами об’єктів, клей, ножиці, фарби, фломастери.

* Тексти призначені для вчителя. Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

139

Game and Project Instructions

Виготовляйте різні об’єкти у місті. Наприклад, це можуть бути житловий будинок, школа, кав’ярня, супермаркет, зоопарк, цирк, парк тощо. Спочатку розфарбуйте паперові стаканчики різними фарбами. Потім зробіть з кольорового паперу конусоподібний дах. Для цього візьміть прямокутний аркуш відповідного розміру, скрутіть його конусом і склейте. Рівно обріжте по краю і прикріпіть зверху за допомогою клею до перегорнутого паперового стаканчика. Далі намалюйте на своїх стаканчиках дверцята й віконця, а також прикрасьте їх відповідним декором. Напишіть назви об’єктів на папірцях, які ви можете прикріпити зверху за допомогою шпажок. Також за допомогою шпажок можна прикріпити символи, що позначають різні об’єкти, наприклад книжку для книгарні, чобіток для крамниці взуття і тому подібне. Замість паперових стаканчиків можна використати білий або кольоровий картон, з якого можна виготовити циліндроподібні об’єкти, до яких кріпиться дах. Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/ Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/ та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 3

Кожна дитина виготовляє для себе комплект меблів, що є в її кімнаті. Намалюйте меблі на картоні й виріжте їх. Розфарбуйте або прикрасьте меблі за бажанням. Потім приклейте до меблів зі зворотного боку невеликі магніти. Також можна скористатися канцелярськими кнопками. Грайте в парах. Обміняйтеся комплектами меблів, які ви виготовили, й розділіть дошку на дві частини. По черзі запитуйте одне одного про розташування меблів у кімнаті й розміщуйте їх на дошці відповідно до почутих відповідей. У кінці гравці/гравчині мають перевірити, наскільки точно вони змогли відтворити кімнату один одного/одна одної. Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 4 Lesson 1 Хтось говорить, що він/вона хотів/хотіла б зробити, наступна дитина повторює фразу першої, змінивши займенник на “he” або “she”, й додає своє побажання тощо. Хто помиляється, вибуває з гри.

Lesson 1 Учитель/Учителька говорить слова: назви меблів, будь-яких предметів і кімнат. Діти мають записати лише назви кімнат. Потім двоє-троє читають записане. Перемагає той/та, хто правильно називає усі слова.

Lesson 2 Учень/Учениця виходить до дошки й мімікою та жестами показує, чого він/вона хоче досягти в цьому році, інші намагаються відгадати й сформулювати новорічне рішення. Той/Та, хто впорається з цим завданням, виходить до дошки наступним/наступною.

Lesson 2 Всі отримують по дві однакові схеми квартири, в  якій не підписані назви кімнат. Діти самостійно визначають, які саме приміщення і в якому порядку розташовано на їхній схемі, не повідомляючи цю інформацію партнеру/партнерці. Потім у парах обговорюють, що в них вийшло, й малюють схеми, описані напарником/напарницею, після чого порівнюють свої роботи.

Lesson 3 Кожна дитина бере невеликий аркуш картону й  пише на ньому з одного боку коротке різдвяне побажання, а з другого — ім’я людини, якій ця «листівка» призначається. Той/Та, хто отримає найбільшу кількість «листівок» без помилок, стає переможцем/ переможницею.

Lessons 3—4 Учитель/Учителька говорить назви меблів для спальні й вітальні, діти мають підняти вгору аркуш паперу з надписом Bedroom або Living Room. Якщо якась річ може бути й у спальні, й у вітальні, діти піднімають два аркуші. Той/Та, хто робить помилку, вибуває з гри. Lesson 7—8 Клас поділяється на дві команди. Учні/Учениці однієї з них загадують кімнату і дію, і хтось жестами показує, що саме він/вона робить, суперники/суперниці мають здогадатись, що це за дія і в якій кімнаті вона відбувається. Потім команди міняються місцями і гра продовжується. Lesson 10 Матеріал для проєкту: білий або кольоровий картон, ножиці, клей, кілька невеликих магнітів або канцелярські кнопки, фломастери, дошка.

Lessons 7—8 Діти в парах по черзі називають цифри. Партнеру/ Партнерці потрібно правильно записати почуте й назвати відповідний порядковий числівник. Виграє той/та, у кого за 5 хвилин буде більше правильних відповідей. Lesson 10 Матеріал для проєкту: білий або кольоровий картон, олівець, ножиці, клей, фломастери, шнурок або резинка, декор, шаблони для виготовлення масок. Кожна дитина обирає собі персонаж і виготовляє маску. Це можуть бути казкові персонажі або тваринки. Намалюйте свого персонажа у вигляді маски. Можна скористатися готовими шаблонами для виготовлення масок. Виріжте маску за контуром. Не забудьте вирізати отвори для очей. Потім розфарбуйте й прикрасьте маску відповідно до обраного персонажа. Після цього зробіть з обох боків маски два маленьких отвори й закріпіть шнурок, за допомогою якого маска триматиметься.

140 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Game and Project Instructions

Влаштуйте презентацію ваших масок. Надягніть їх і рухайтесь вільно у класі, намагаючись знайти собі співрозмовників. Розігруйте знайомства й вітайте один одного/одна одну з Новим роком. Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 5 Lessons 1—2 Клас поділяється на дві групи, й учні/учениці кожної отримують аркуш паперу. На одних клаптиках паперу написані проблеми, на інших  — поради для їх розв’язання. Діти, переміщуючись по своїй частині класу, ставлять запитання “How are you?” і відповідають на нього. Мета гри — знайти свою пару, щоб проблема і  порада збігалися. Перeмагає та група, пари якої швидше знайдуть один одного/одна одну. Lesson 3 Хтось стає в центрі кола та жестами показує, що за проблема зі здоров’ям у нього/неї є. Решта класу рухаються по колу і проговорюють римування, вставляючи те слово, яке їм показують. Якщо надана відповідь правильна, у коло стає інший учень/інша учениця і гра продовжується. Lesson 4 Усі отримують по одній картці, на яких написано назви продуктів: sweets, apples, juice, сola, pizza, soup, meat, fish, tomatoes тощо. Діти рухаються по колу, хтось стоїть у центрі й говорить римування, вставляючи те, що зазначено у нього/неї на картці. Решта відповідає за зразком залежно від того, здорова ця їжа чи ні. Діти виходять у центр кола по черзі. Lessons 5—6 Клас поділяється на дві команди. Кожен учень/ Кожна учениця однієї команди отримує картку з  написаною проблемою, протилежної — з порадою. Діти, пересуваючись по класу, спілкуються, намагаючись знайти свою пару, щоб проблема відповідала пораді. Перемагають перші три пари. Lesson 7 Діти рухаються по колу, вимовляють слова римування і жестами показують відповідні дії. If you want to be healthy, You should do some simple things. Brush your teeth in the morning, Go jogging in the morning, Have your breakfast in the morning. Try to follow these tips. If you want to be healthy, You should do some simple things. Wash your hands before meals, Don’t eat sweets before meals,

Wash your fruit before meals. Try to follow these tips. If you want to be healthy, You should do some simple things. Have a good sleep at night, Have a good time with your friends, Have a good mood every day. Try to follow these tips. Lesson 8 Клас поділяється на дві команди, діти кожної по черзі виходять до дошки. Учитель/Учителька диктує літери слів з вивчених у будь-якому порядку. Діти записують літери на дошці й мають скласти з  них слово. Хто першим/першою правильно виконає завдання, отримує один бал. Lesson 10 Матеріал для проєкту: аркуш паперу формату А3 або ватман, олівці, фломастери, клей, ножиці, малюнки, які ілюструють здоровий спосіб життя (зубна паста й  щітка, мило, душ, фрукти й овочі, парк, велосипед, спортивні снаряди тощо) і які ілюструють шкідливий спосіб життя (перекреслене мило, багато солодощів, гамбургер і кола, різні гаджети з ігровим контентом тощо). Діти в групах виготовляють плакати про здоровий і шкідливий спосіб життя. Візьміть аркуш паперу й розділіть його на дві частини. Напишіть зверху заголовки: Healthy/Unhealthy. Намалюйте у кожній частині плаката ваших персонажів  — динозавриків. Вигадайте їм імена й напишіть їх поряд із малюнками. Далі виріжте зображення, що ілюструють різні аспекти життя, та розділіть їх за двома групами за принципом «здоровий спосіб життя»/«нездоровий спосіб життя». Наклейте ці малюнки на ваш плакат відповідно до заголовків. Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 6 Lessons 1—2 Хтось стає в центр кола й жестами показує якийсь вид спорту. Інші діти рухаються по колу і,  декламуючи римування, мають здогадатись і підставити відповідні слова у чант. Якщо надана відповідь правильна, у центр кола стає хтось інший і гра продовжується. Sport is health and sport is fun. Sport is good for everyone. Let’s play football (hockey/tennis). That’s my choice. This is a game for girls and boys. Let’s go swimming (cycling/skiing). That’s my choice.

141 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Game and Project Instructions

This is a sport for girls and boys. Sport is health and sport is fun. Sport is good for everyone. Lessons 3—4 Учні/Учениці грають у парах, кожна отримує набір карток. Діти одночасно витягують по одній картці, ставлять по черзі запитання й надають відповіді: Did you ski yesterday? — No, I didn’t. I swam yesterday. Did you run yesterday? Lesson 5 Діти працюють у парах, кожна отримує набір карток з назвами продуктів харчування і їх кількістю. Учні/Учениці по черзі беруть по одній картці й  повідомляють, що вони вчора купили. Партнер/Партнерка запитує: How many/much … did you buy? Якщо сказано правильно, той/та, хто запитував/запитувала, забирає картку собі, якщо неправильно — картка залишається в дитини, яка взяла її. Перемагає той/та, у  кого буде більше карток наприкінці гри. Lessons 6—7 Клас поділяється на дві групи: продавців і покупців. Кожен «покупець» отримує картку з назвою товару, що він/вона хоче купити, кожен «продавець» — картку з назвою магазину, товаром і ціною. Назви магазинів будуть повторюватись, але товари мають бути різними, щоб усі знайшли свою пару. Перемагають перші три пари, що знайдуть один одного/одна одну. Lesson 8 Клас поділяється на дві команди. Учні/Учениці однієї загадують когось із героїв фільму або книжки і розповідають про нього/неї, додаючи по одному реченню, але не називаючи імені. Команда-суперниця має назвати цього героя (є лише три спроби). Якщо відповідь правильна, команди міняються ролями. Якщо ні, команда загадує іншого героя. Lesson 10 Матеріал для проєкту: білий картон, олівець, фарби й пензлик/кольорові олівці/фломастери, ножиці, клей, кольоровий картон для виготовлення ширми, шаблони для виготовлення мультиплікаційних персонажів, смартфон із функцією зйомки й відтворення відео. Оберіть мультиплікаційних персонажів, про яких ви хочете зняти мультфільм. Намалюйте на білому картоні ваших персонажів або скористайтеся готовими шаблонами. Розфарбуйте фігурки фарбами, кольоровими олівцями або фломастерами й виріжте їх. Виріжте смужки з кольорового картону й склейте їх у вигляді маленьких трубочок, щоб туди міг поміститися вказівний палець. Приклейте трубочки до фігурок зі зворотного боку. Потім змайструйте з  кольорового картону ширму. Обсудіть, про що ви хочете зняти мультфільм, і напишіть репліки персонажів на аркуші паперу. Далі розподіліть ролі: хтось із вас буде кінооператором/кінооператоркою, а решта гратиме ролі персонажів. Актори мають сховатися за ширмою й розіграти виставу, яку кінооператор/

кінооператорка зніме на мобільний телефон. Попросіть дорослих про допомогу зі зйомкою. Lessons 11—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

Unit 7 Lesson 1 Діти грають у парах, кожна отримує набір карток з малюнками чи написаними словами й розкладає їх на парті текстами донизу. Учні/Учениці по черзі беруть картки й розповідають, що там написано, партнер/партнерка має назвати погоду. Якщо надано правильну відповідь, дитина, що відповідала, забирає картку собі. Якщо ні, картка залишається у  того/ тієї, хто її взяв. Перемагає учень/учениця, у якого/ якої наприкінці гри буде більше карток. Lessons 2—3 Діти загадують, де вони були, виходять до дошки й дають кілька підказок. Решта ланцюжком ставить запитання, намагаючись відгадати назву цього місця. Хто надав правильну відповідь, загадує наступне слово тощо. Lesson 4 Одна дитина загадує тварину. Решта ланцюжком ставить запитання, намагаючись відгадати. Хто надає правильну відповідь, загадує іншу тварину. Lesson 5 Діти рухаються по колу й співають, після кожного куплету вони зупиняються й показують тварину, про яку йшлося (імітують рухи, звуки тощо). Під час гри можна використати малюнки чи маски тварин. Lessons 6—7 Діти працюють у парах: перший учень/перша учениця говорить, яких тварин він/вона бачив/бачила у зоопарку, другий/друга — яких він/вона не бачив/бачила. Потім хтось інший каже, що йому/їй сподобалось, а перший/перша — що ні. Lesson 8 Клас поділяється на дві команди, учні/учениці кожної ланцюжком виходять до дошки. Учитель/ Учителька диктує літери слів з вивчених у будь-якому порядку. Діти записують літери на дошці і мають скласти з них слово. Хто першим/першою правильно виконає завдання, отримує один бал. Перемагає команда з більшою кількістю балів. Lesson 10 Матеріал для проєкту: фетр або подібна до нього цупка тканина, крейда, клей, ножиці, голка й нитка, декор для оформлення обличчя (ґудзики, нитки,

142 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Game and Project Instructions

стрічки тощо), шаблони з фігурами тварин місцевої фауни, картки з назвами тварин місцевої фауни, наприклад: hare, frog, wolf, fox, mouse. Оберіть тварин за допомогою жеребкування: кожен витягує аркуш і читає назву. Потім ви маєте виготовити своїх тваринок. Візьміть тканину відповідного кольору. Накресліть крейдою контур фігури, ви можете для цього скористатися шаблонами. Виріжте фігуру за контуром і зшийте краї нитками, залишивши знизу отвір для руки. Після цього зробіть тваринці обличчя. Очі й ніс можна зробити з ґудзиків, пришити або приклеїти їх на відповідні місця. Рот можна зробити з  ниток або стрічок. Потім оберіть ведучого або ведучу, який/яка розповідатиме про тварин вашої місцевості. Решта має презентувати своїх тварин, привітатися й відрекомендуватися. Lessons 11—12 1. Let’s play. Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу. 2. Listen and sing. Draw a map. Діти співають про різних тварин, а потім, спираючись на текст, намагаються намалювати лабіринт з  різними локаціями й тваринами в них. In the forest, in the forest What animal did you see? I saw a brown bear that walked with me. In the jungle, in the jungle What animal did you see? I saw a cool monkey climbing up the tree. In the desert, in the desert What animal did you see? I saw a green lizard crawling near me. On the farm, on the farm What animal did you see? I saw ten funny chickens running round me. In the water, in the water What animal did you see? I saw a green crocodile swimming up to me.

…a red squirrel jumping up the tree.

…a big elephant waving a trunk at me.

…a pink ostrich running away from me.

…twenty yellow bees buzzing in the trees.

…a funny dolphin playing in the sea.

Unit 8 Lessons 1—2 Клас поділяється на дві групи. Учні/Учениці кожної отримують по одній картці з набору. Пересуваючись класом, діти спілкуються, їх завдання  — знайти того/ту, у кого така ж сама інформація в картці. Перемагають перші 3 пари.

Lesson 3 Кожен учень/Кожна учениця отримує одну картку з набору. Завдання дітей — спілкуючись з іншими, знайти інформацію, якої не вистачає в їхніх квитках. Перемагає перша трійка. Lesson 4 Клас поділяється на дві команди. Учитель/Учителька говорить речення у минулому й майбутньому часах, але без слів yesterday чи tomorrow. Учні обох команд по черзі доповнюють речення одним із цих слів. За кожну правильну відповідь надається один бал. Lesson 5 Діти мають скласти якомога більше речень протягом 5 хвилин. Троє, що склали більше правильних тверджень, є переможцями. Lessons 6—7 Діти грають у парах, кожна з яких отримує набір карток і розкладає їх на парті реченнями донизу. Учні/Учениці по черзі беруть картки, читають речення і відповідають. Якщо відповідь правильна, той/та, хто відповідав/відповідала, забирає картку собі, якщо ні — партнер/партнерка відповідає і забирає картку собі. Перемагає той/та, у кого буде більше карток наприкінці гри. Lesson 8 Клас поділяється на дві команди, учні/учениці кожної ланцюжком виходять до дошки. Учитель/Учителька диктує букви слів з вивчених у будь-якому порядку. Учні/Учениці записують літери на дошці і мають скласти з них слово. Хто першим/першою правильно виконає завдання, отримує один бал. Lesson 9 Матеріал для проєкту: папір для малювання, фарби й пензлик або кольорові олівці, аркуш паперу формату А3 або ватман, олівці, фломастери, клей. Кожен має намалювати свій улюблений вид транспорту. Потім зберіть усі малюнки й розсортуйте їх за видами транспорту. Порахуйте кожну групу малюнків і визначте їхню позицію в рейтингу від 1 до 5: найбільша група малюнків займає перше місце, найменша — п’яте. Впишіть на плакат стовпчиком список місць від першого до п’ятого. Приклейте ваші малюнки на відповідні місця, залежно від позиції в  рейтингу. Напишіть заголовок для вашого плаката й прокоментуйте рейтинг. Lessons 10—12 Учні/Учениці поділяються на групи по троє-четверо і, по черзі кидаючи кубик, пересувають свої фішки на відповідну клітинку й виконують завдання. Гравець/Гравчиня, що не впорався/впоралась із завданням, пересуває свою фішку на дві клітинки назад. Виграє той/та, хто першим/першою дістанеться фінішу.

143 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Відомості про користування підручником № з/п

Прізвище та ім’я учня / учениці

Навчальний рік

Стан підручника на початку наприкінці року року

1 2 3 4 5

Навчальне видання

ГУБАРЄВА Світлана Сергіївна ПАВЛІЧЕНКО Оксана Михайлівна

«АНГЛІЙСЬКА МОВА» Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Підручник відповідає Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей»

Редактор О. Ю. Щербак. Технічний редактор С. Я. Захарченко. Комп’ютерна верстка С. О. Петрачкова. Художнє оформлення В. І. Труфена. Коректор Н. В. Красна Підписано до друку 23.04.2021. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Гарнітура Міріад. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 15,12. Обл.-вид. арк. 19,9. Наклад 34 027 пр. Зам. № 1905-2021 ТОВ Видавництво «Ранок», вул. Кібальчича, 27, к. 135, м. Харків, 61071. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5215 від 22.09.2016. Адреса редакції: вул. Космічна, 21а, м. Харків, 61165. E-mail: offi[email protected] Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.

Підручник надруковано на папері українського виробництва Надруковано у друкарні ТОВ «ТРІАДА-ПАК», пров. Сімферопольський, 6, Харків, 61052. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5340 від 15.05.2017. Тел. +38 (057) 712-20-00. Е-mail: [email protected]

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

“What Would You Like to Do?”

Example:

START

— — — —

What would you like to do? I’d like to go to the cinema. Will you go with me? Sure.

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

13

14

15

16

17

18

FINISH Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua