Data Loading...

9788184935998 Flipbook PDF


115 Views
13 Downloads
FLIP PDF 5.92MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ £õP® 2

Bº. •zxUS©õº ©°»õkxøÓ°À ¤Ó¢uÁº. G®.].H •izu-¤ÓS PÀQ £zv›øP°À Aµ]¯À PmkøµPÒ GÊuz öuõh[QÚõº. C¢v¯ ©ØÖ® uªÌ|õk Aµ]¯À SÔzx uªÈß •ßÚo CuÌPÎÀ öuõhº¢x GÊv- Á ¸QÓõº. C¢v¯õÂß •UQ¯ Aµ]¯À BÐø©PÍõÚ ö£›¯õº, A®÷£zPº, C¢vµõ Põ¢v, G®.â.Bº BQ÷¯õ›ß ÁõÌUøP Áµ»õÖPøͨ ¦zuP©õP¨ £vÄ ö\´v¸U-QÓõº. Cøn¯z uÍ®: http://www.rmuthukumar.com vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 1

Bº. •zxUS©õ›ß ¤Ó ¡ÀPÒ ö£›¯õº A®÷£zPº Áõz¯õº : G®.â.B›ß ÁõÌUøP C¢vµõ \g\´ Põ¢v AzÁõÛ J£õ©õ, £µõU! AߦÒÍ ãÁõ »õ¾ ¤µ\õz ¯õuÆ EÀL£õ: Kº AÔ•P® ©Põ Aö»U\õshº

2 · Bº. •zxUS©õº

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ £õP® 2

Bº. •zxUS©õº

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 3

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & £õP® 2 Dravida Iyakka Varalaru - Part 2 by R. Muthukumar © First Edition: December 2010 280 Pages

ISBN: 978-81-8493-599-8 Title No: Kizhakku 585 Kizhakku Pathippagam 177/103, First Floor, Ambal’s Building, Lloyds Road Royapettah, Chennai 600 014. Ph: +91-44-4200-9603 Email : [email protected] Website : www.nhm.in Author's Email: [email protected] Cover Images : S.V. Jayababu, Wikimedia

Kizhakku Pathippagam is an imprint of New Horizon Media Private Limited This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above-mentioned publisher of this book.

4 · Bº. •zxUS©õº

Aߦhß Ehß ¤Ó¢u ÷uõÇß \µÁnÝUS® EhߤÓÁõu \÷Põuµß ©¸uÝUS®

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 5

ö£õ¸ÍhUP®

1. AsnõÄUS¨ ¤ÓS...

·

09

2. •.P.

·

14

3. ö£õ¸Íõͺ G®.â.Bº

·

17

4. C¢vµõÄhß Tmho

·

21

5. µõ©º «x uõUSuÀ

·

27

6. ¤ÒøÍ÷¯õ ¤ÒøÍ

·

32

7. PnUS ÷Ásk®

·

41

8. Ásk xøÍzu PÛ

·

51

9. G®.â.Bº : ]» SÔ¨¦PÒ

·

58

10. vskUPÀ v¸¨¦•øÚ

·

62

11. ©øÓ¢uõº ö£›¯õº

·

69

12. ©õ{» _¯õm]

·

72

13. Pa\zwÄ øP©õÔ¯x

·

78

14. G©ºöáß]

·

83

15. Aµ]¯À \mh¨ ¤›Ä 356

·

90

16. ö|¸UPiz uÊ®¦PÒ

·

96

6 · Bº. •zxUS©õº

17. E¸ÁõÚx áÚuõ

·

101

18. •uÀÁµõÚõº G®.â.Bº.

·

106

19. C¢vµõÄUSU PÖ¨¦UöPõi

·

113

20. ©o¯®ø© ©øÓ¢uõº

·

138

21. 9000 ¹£õ´ Ea\Áµ®¦

·

144

22. ÷|¸Âß ©P÷Í Á¸P

·

151

23. «sk® öá°zuõº G®.â.Bº

·

157

24. G›\õµõ¯®

·

161

25. \zxnÄ

·

167

26. P¸nõ{v & G®.â.Bº & DÇ®

·

171

27. |õÝ® ¤µõºzuøÚ ö\´Q÷Óß

·

176

28. £kzxUöPõs÷h öá°zuõº

·

183

29. E¸ÁõÚx öh÷éõ

·

188

30. Pø»¢ux ÷©»øÁ

·

192

31. C¢v¯ Aø©v PõUS® £øh

·

199

32. G®.â.Bº ©µn®

·

206

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 7

33. «sk® v•P

·

192

34. ©shÀ Pªåß

·

198

35. µõâÆ Põ¢v öPõø»

·

205

36. \‰P}v

·

211

37. E¸ÁõÚx ©Ö©»ºa] v•P

·

217

38. IUQ¯ •ßÚo

·

221

39. öhÀ¼°À ACAv•P

·

226

40. öhÀ¼°À v•P

·

231

41. PsnQ ]ø»

·

236

42. ö£õhõ \mh®

·

241

43. øÁ÷Põ & ]» SÔ¨¦PÒ

·

245

44. C¢vµõÂß ©¸©P÷Í Á¸P

·

251

45. A›], Ak¨¦, iÂ

·

255

46. «sk® ÷©»øÁ

·

259

·

263

Põ»Á›ø\

·

266

Buõµ[PÒ

·

272

öuõh¸® Cøn¨¦PÒ

8 · Bº. •zxUS©õº

1

 

v•P G®.GÀ.HUPÒ Tmh® 9 ¤¨µÁ› 1969 AßÖ ö\ßøÚ Aµ]Úº ÷uõmhzvÀ Ti¯x. \mh©ßÓU SÊÄUS¨ ¦v¯ uø»Áøµz ÷uº¢öukUP÷Ásk®. •. P¸nõ{v°ß ö£¯øµ Aø©a\º ÷P.H. ©v¯ÇPß •ß-ö©õÈ¢-uõº. Aø©a\º \zv¯Áõo •zx ÁÈö©õÈ¢uõº. Akzx, Cµõ. ö|kgö\ȯÛß ö£¯øµ Gì.÷á. µõ©\õª •ßö©õȯ, Â.i. Asnõ-©ø» ÁÈö©õÈ¢uõº. Cµõ. ö|kgö\È¯ß Pm]°À ‰zuÁº. AÝ-£Á® {øÓ¢uÁº. Pm]°ß •UQ¯¨ ö£õÖ¨¦-PÒ £»ÁØÔÀ C¸¢uÁº. •UQ¯©õP, Asnõ-Âß |®¤UøPø¯¨ ö£ØÓÁº. •uÀÁº £uÂUSz uSv¯õÚÁº. uõØPõ¼P •uÀÁ¸®Th. •. P¸nõ{vUS® Pm]USÒ |À» ö\ÀÁõUS. Pkø©¯õÚ EøǨ£õÎ. Pm] Áͺa]UPõP {v ÷\P›¨£vÀ ÁÀ»Áº. öuõshºPÒ ©zv°À |ßS AÔ•P©õÚÁº. •UQ¯©õP, Pm]°ß •UQ¯z uø»ÁºPÍõPU P¸u¨£mh G®.â.Bº, ÷P.H. ©v¯ÇPß, AߤÀ uº©-¼[P®, ©ßøÚ |õµõ¯n\õª, \zv¯Áõo •zx, £.E. \s•P®, \£õ|õ¯Pº ].£õ. BvzuÚõº EÒÎm÷hõ›ß BuµÄ® AÁ¸US C¸¢ux. Akzu •uÀÁº ¯õº GßÓ ÷£a_ GÊ¢uÄh÷Ú÷¯ v•P \mh©ßÓ EÖ¨¤ÚºPÒ £»øµ²® AøÇzx¨ ÷£]Úõº G®.â.Bº. ÷£\¨÷£\, ö£¸®£õßø© EÖ¨¤ÚºPÎß BuµÄ P¸nõ{vUS C¸¨£x G®.â.B¸US¨ ¦›¢x-Âmhx. ÂøÍÄ, •iöÁkUPõ©À C¸¢uÁºPøͲ® P¸nõ{v°ß £UP® v¸¨£z öuõh[QÚõº. ö£›¯õ›ß BuµÄ® P¸nõ{vU÷P C¸¢ux. CxSÔzx ö|kgö\È¯ß uÚx _¯\›øu°À, "P¸nõ-{vUS BuµÄ vµmk® ÂuzvÀ v•P G®.GÀ.HUPøÍ µõ©õÁµ® ÷uõmhzxUS vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 9

AøÇzx ¸¢x öPõkzuõº G®.â.Bº. BvzuÚõ¸® uß £[SUS {øÓ¯ EuÂPøͨ ö£õ¸Íõuõµ Ÿv¯õPa ö\´xöPõkzuõº' GßÖ GÊv°¸U-QÓõº. ÷£õmi HØ£mkÂmhx. ÁõUöPk¨¦ |hzu÷Ási¯ `ÇÀ. vjöµÚ ö|kgö\ȯÛh® C¸¢x Á¢ux J¸ AÔ¨¦. "uø»Áº ÷uºu¼À ÷£õmi HØ£kÁøu |õß Â¸®£-ÂÀø». J÷µ ©ÚuõP GßøÚz ÷uº¢öuk¨£uõP C¸¢uõÀ ©mk÷© |õß ÷uºu¼À {Ø÷£ß GßÖ öuõhº¢x ö\õÀ¼U öPõsk Á¢xÒ÷Íß. GÚUS¨ ÷£õmi HØ£mkÂmh {ø»°À, |õß ÷£õmi°h ¸®£ÂÀø». ÷£õmi°À C¸¢x »QUöPõÒQ÷Óß' •UQ¯¨ ÷£õmi¯õͺ »QU öPõshuõÀ v•P \mh-©ßÓUSÊz uø»ÁµõP •. P¸nõ{v HP©ÚuõPz ÷uº¢-öukUP¨£mhõº. •u»ø©a\µõPÄ® £u¨¤µ©õn® GkzxU öPõshõº. EhÚi¯õP, Aø©a\µøÁ°À ¯õº, ¯õº Ch®ö£ÖÁx GßÓ ÷PÒ GÊ¢ux. |h¨£øu EßÛ¨£õPU PÁÛzxU öPõsi¸¢u ö£›¯õº, 7 ¤¨µÁ› 1969 AßÖ •ßTmi÷¯ Âkuø»°À GÊvÚõº. ¦v¯ ©¢v›PÒ ÷uøÁ°Àø» GßÓ uø»¨¤À GÊv¯ AÁº, "«sk® K›¸Á¸US ©¢v› £u u¢uõÀ, £u QøhUPõu ©ØÓÁº, §\À EshõUPU Tk®. ¯õ¸øh¯ ÷¯õ\øÚø¯²® ÷Pmk, Tmk Aø©a\µøÁ Aø©US® Gsn•® ÷Áshõ®. ÷Ásh÷Á ÷Áshõ®. •u¼À ö|¸UPi°À C¸¢x u¨¤, |®ø© {ø»{ÖzvUöPõsk, ¤Ó÷P ©ØÓÁºPøͨ £ØÔa ]¢v¨£x |À»x' GßÓõº. ö\´v¯õͺPøÍa \¢vzuõº ö|kgö\ȯß. "|õß v•P \mh©ßÓ EÖ¨¤ÚµõPz öuõhº¢x £o¯õØÖ÷Áß. Pø»bº P¸nõ{v Aø©UP¨÷£õS® Aø©a\µøÁ°À Ch®ö£Ó ©õm÷hß. G¨÷£õx®÷£õÀ PÇPz öuõsiøÚ BØÔUöPõsk Á¸÷Áß.' Av¸¨v Põµn©õP A¨£iö¯õ¸ •iøÁ Gkzv¸¢uõº ö|kgö\ȯß. BÚõ¾® Pm]°ß ‰zuÁµõÚ AÁøµ Aø©a-\µøÁ°À ÷\ºzxUöPõÒÍ Â¸®¤Úõº P¸nõ{v. EhÚi¯õP Gß.Â. |hµõ\ß, £.E. \s•P®, H. ÷Põ¢u-\õª EÒÎm÷hõº ÷|›À ö\ßÖ ö|kgö\ȯÛh® ÷£]Úº. ö£›¯õ¸® ö|kgö\ȯøÚ \©õuõÚ® ö\´²® •¯Ø]°À CÓ[QÚõº. "C¢u ö|¸UPi¯õÚ ÷|µzvÀ |õÁ»¸® ©ØÓÁºPЮ Psøn‰iU öPõsk Pø»bøµ Bu›UP÷Ásk®' Gߣxuõß ö£›¯õ›ß P¸zx. xøn •uÀÁº £uÂø¯ ö|kgö\ȯÝUSz u¸ÁuØS® P¸nõ{v u¯õµõP C¸¢uõº. BÚõÀ GÚx •iÂÀ G¢u ©õØÓ•® CÀø» GßÖ vmhÁmh©õPa ö\õÀ¼ Âmhõº ö|kgö\ȯß. 10 ¤¨µÁ› 1969 10 · Bº. •zxUS©õº

AßÖ P¸nõ{v uø»ø©°À v•P Aø©a\µøÁ £uÂ÷¯ØÖU öPõshx. AvÀ vÚzu¢v Av£º ].£õ. BvzuÚõº Ch®ö£ØÓõº. •ßÚuõP, \£õ|õ¯Pº £uÂUS C¸¢xöPõsk Aµ]¯À |hÁiUøP°À- BvzuÚõº Dk£mhuØS Pk® Gvº¨¦ C¸¢ux. \[Phzøua \©õÎUP uØ÷£õx Aø©a\µøÁ°À AÁøµ Cønz- v ¸¢uõº P¸nõ{v. BvzuÚõøµ Aø©a\µøÁ°À ÷\ºUPUThõx GßÖ AsnõÄU÷P SÔ¨¦ Aݨ¤ C¸¢uõº G®.â.Bº. Auß Põµn©õP÷Á Asnõ AÁøµ \£õ|õ¯PµõP BUQ°¸¢uõº. C¨÷£õx AÁøµ P¸nõ{v Aø©a\µõUQ°¸¢ux G®.â.B¸US Ba\›¯zøuU öPõkzux. uõß •uÀÁ-µõÁuØS BuµÄ vµmiU öPõkzu BvzuÚõ¸US Aø©a\º £u öPõkzx öP͵Á¨£kzv C¸¢uõº •u»ø©a\º P¸nõ{v. \£õ|õ¯Pº £uÂUS ¦»Áº ÷Põ¢uß Á¢v¸¢uõº. P¸nõ{v uªÌ|õmiß •u»ø©a\µõQÂmhõº GßÓ ö\´v ÷PÒ¨£mh ¤µu©º C¢vµõ Põ¢v, "P¸nõ{v¯õ •uÀÁº! uPµõÖ ö\´¯UTi¯ÁöµßÖ ÷PÒ¨£mi¸U- Q ÷Ó÷Ú! ©zv¯ Aµ_hß JzxøǨ£õµõ?' GßÖ A¸QÀ C¸¢uÁºPÎh® ÷Pmi¸UQÓõº. Cx PÁÚzxUS Áµ÷Á ©ÚzxUSÒ SÔzxUöPõshõº P¸nõ{v. ¤ßÚõÎÀ AsnõÂß £hzøu \mh¨÷£µøÁ°À vÓ¢x øÁ¨£uØPõP Á¢v¸¢uõº ¤µu©º C¢vµõ Põ¢v. A¨÷£õx ÷£]¯ •u»ø©a\º P¸nõ{v, " uªÌ|õk Aµ\õ[P® ©zv¯ Aµ÷\õk \søh ÷£õmkUöPõÒÐ÷©õ, uPµõÖ ö\´²÷©õ GßQÓ \¢÷uP® A®ø©¯õº AÁºP÷Í E[PÐUS C¸¢u-uõP |õß ÷PÒ¨£m÷hß. EÖv¯õPa ö\õÀQ÷Óß. |õ[PÒ EÓÄUSU øP öPõk¨÷£õ®; A÷u÷|µzvÀ E›ø©USU SµÀ öPõk¨÷£õ®' GßÖ £vÀ öPõkzuõº. •uÀ Aø©a\º P¸nõ{v°ß Á\® ö£õx {ºÁõP®, PõÁÀ-xøÓ, ÷uºuÀPÒ, ©x»US, \mh©ßÓ®, ö\´vzxøÓ BQ¯Ú C¸¢uÚ. ©ØÓ Aø©a\ºPÒ ©ØÖ® AÁºPÐUPõÚ xøÓPÒ R÷Ç: ÷P.H. ©v¯ÇPß

&

{v, Á¸Áõ´, ÂØ£øÚ Á›

H. ÷Põ¢u\õª

&

ÂÁ\õ¯®, ÁÚ®

\zv¯Áõo •zx

&

_Põuõµ®, A›\Ú |»®, _ØÖ»õ, Aµ_ Aa\P®

©õuÁß

&

öuõÈÀ, \mh®

\õvU £õm\õ

&

ö£õx¨£o

•zx\õª

&

EÒÍõm]

EnÄ,

«ßÁÍ®,

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 11

¦vuõP Cøn¢uÁºPÒ £.E.\s•P®

&

öuõÈ»õͺ |»®

].£õ. BvzuÚõº

&

TmkÓÄ, ÷£õUSÁµzx

÷P.Â. _¨ø£¯õ

&

AÓ{ø»¯®, ÃmkÁ\v

K.¤. µõ©ß

&

ªß\õµ®

P¸nõ{v°ß Aø©a\µøÁUSz öuõhº¢x ußÝøh¯ BuµøÁ²® B÷»õ\øÚPøͲ® AÆÁ¨÷£õx ÁÇ[QÚõº ö£›¯õº. Aµ\õ[P® PÁÛUP÷Ásk® GßÓ uø»¨¤À GÊv¯ AÁº, Põ©µõẠuªÇÝUSU PÀÂU Ps öPõkzuõº. BÚõÀ Pso¸¢x® S¸hµõP C¸¨£vÀ £¯ÛÀø». BøP¯õÀ, v•P Bm] uªÇºPøÍ GÊ¢x |hUPa ö\´¯ BÁÚ ö\´vh ÷Ásk®. Psi¨£õP CvÀ PÁÚ® ö\¾zvh÷Ásk®' GßÓõº. · Aø©a\µøÁ £uÂ÷¯ØÖUöPõsh ¤ÓS® v•PÂÀ B[Põ[÷P \»\»¨¦PÒ C¸¢uÚ. 9 ©õºa 1969 AßÖ ö\ßøÚ ÷|¨¤¯º §[PõÂÀ •u»ø©a\º P¸nõ{vUS¨ £õµõmk ÂÇõ |øhö£ØÓx. A¢u ÂÇõ- Ä USz uø»ø©÷¯ØÓ ÷£µõ]›¯º P. AߣÇPß ö\õßÚ ]» ÁõºzøuPÒ Pm]USÒ öPõ¢uΨø£ HØ£ha ö\´uÚ. AÁº A¨÷£õx \mh©ßÓ EÖ¨¤ÚµõP CÀø». v¸aö\[-÷Põk öuõSv |õhõЩßÓ EÖ¨¤Úº. "|õß P¸nõ{vø¯z uø»ÁµõP HØÖUöPõshõÀ Gß ©øÚÂ÷¯ GßøÚ ©vUP©õmhõº' GßÓ ö£õ¸Ò£h H÷uõ ö\õÀ¼ÂmhuõP¨ ÷£\¨£mhx. EhÚi¯õP ö£›¯õº GvºÂøÚ BØÔÚõº. Av¸¨v¯õͺPÒ Pm]°À C¸¢x »QÂkÁ÷u |À»x. ö£¸¢ußø©²©õS®. Pm]°À C¸UQÓÁøµ- ° À uø»Á¸USU Pmk¨£mkzuõß wµ÷Ásk®. uÛ-|£øµ¨ £ØÔ GÚUSU PÁø»°Àø». P¸nõ{v÷¯, Asnõ GÚUS¨ £¯¢xöPõsk C¸¢u Põ»zvÀ GßøÚ öÁΨ£øh¯õP Gvºzx¨ ÷£], »P •¯ßÓÁºuõß. CßøÓUSU P¸nõ{v ChzvÀ AߣÇPß C¸¢x, P¸nõ{v uø»Áøµ ©vUPõ©À ÷£]ÚõÀ AÁøµ²® C¨£izuõß |õß Psi¨÷£ß. EÒÂÁPõµ® GßÚ Gߣx GÚUSz öu›¯õx. Pm]°ß öP͵ÁzøuU Põ¨£x uø»Á›ß Phø©. v•P CÛ²® SøÓ¢ux 2 ¥›¯m ö£õxz ÷uºu¼À öÁØÔö£ØÓõP ÷Ásk®. v•P GßøÚ ©vzuõ¾® ©vUPõÂmhõ¾® AÁºPÒ GßøÚ Â¸®¤Úõ¾® 12 · Bº. •zxUS©õº

¸®£õÂmhõ¾® v•PøÁ¨ £õxPõ¨£vÀ Asnõ GÚUS¨ £[S HØ£kzvÂmhõº. AuØPõP {£¢uøÚ¯ØÓ öuõs-hõØÔ Á¸Q÷Óß. 1 H¨µÀ 1969 AßÖ ö\ßøÚ B°µ® ÂÍUQÀ v•P \õº¤À Tmh® JßÖUS HØ£õk ö\´¯¨£mhx. AvÀ ÷£]¯ G®.â.Bº, "¯õº •uÀÁµõP Áµ÷Ásk® GßÖ ö£¸®£õ»õ- ÷ Úõ¸hß P»¢x ÷£]¯÷£õx Pø»bºuõß Áµ÷Ásk® GßÖ AøÚÁ¸® öu›ÂzuõºPÒ. AuØS¨ ¤ÓS |õÝ®, }[PÒuõß A¢u¨ ö£õÖ¨ø£ HØÖUöPõÒÍ ÷Ásk® GßÖ ÁئÖzv÷Úß. CzuøÚUS¨ ¤ÓS® AÁº \®©vUP-  Àø». (•µö\õ¼) ©õÓøÚ Aݨ¤øÁzuõº. Pø»b¸US •u»ø©a\º £u ÷Áshõ®. AÁøµz öuõÀø»¨ £kzuõwºPÒ GßÖ ©õÓß G[PÎh® ö\õßÚõº. Cx Pm]UPõP, ©UPÐUPõP GßÖ |õ[PÒ ö\õß÷Úõ®' GßÓõº. G®.â.B›ß ÷£a_ ¤ßÚõÎÀ GÊ¢u £» ÂÁõu[PÐUS •UQ¯ \õm]¯©õP Aø©¢ux. Aøu¨£ØÔ Â›ÁõP¨ ¤ßÚõÀ £õºUP¨÷£õQ÷Óõ®.

vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 13

2



v¸Áõ¹¸US A¸QÀ C¸US® v¸USÁøÍ Qµõ©zøua ÷\º¢uÁº

•zx÷Á»º. AÁ¸øh¯ ©øÚ ö£¯º Ag_P®. CÁºPÐUS 3 áüß 1924 AßÖ Bs SÇ¢øu JßÖ ¤Ó¢ux. P¸nõ{v GßÖ ö£¯º øÁzuÚº. GÊu÷Ásk®. ÷£\÷Ásk® GßÓ BºÁ® AvP® C¸¢ux P¸nõ{vUS. £ÒΰÀ £iUS®÷£õ÷u £zv›øP öuõh[P-÷Ásk® GßÓ Bø\ Á¢ux. ©õnÁ ÷|\ß GßÓ ö£¯›À øPö¯Êzx¨ £zv›øP JßøÓz öuõh[QÚõº. ¤ÓS A¢u¨ £zv›øP •µö\õ¼¯õP ©õÔ Aa_¨£zv›øP¯õP ©õÔ¯x. C¢v Gvº¨¦¨ ÷£õµõmh® |h¢xöPõsi¸¢u \©¯® Gߣ-uõÀ v¸Áõ¹º £Sv°À C¸US® Põ[Qµì ©õnÁº C¯UP[PÐUS¨ ÷£õmi¯õP uªÌ- | õk uªÌ ©õnÁº ©ßÓ® GßÓ Aø©¨øz öuõh[QÚõº P¸nõ{v. uªÈß ö£¸ø©Pøͨ ÷£_Áx, C¢v°ß BvUPzøuU Psi¨£x ÷£õßÓ Põ›¯[PÎÀ Dk£mkÁ¢u A¢u ©ßÓzvß •uÀ Bsk ÂÇõÄUS Á¢uÁº ÷P.H. ©v¯ÇPß ©ØÖ® P. AߣÇPß. vµõÂh |õk CuÈÀ P¸nõ{v- ° ß CÍø©¨ £¼ GßÓ Pmkøµ ¤µ_µ©õÚx. AuߤÓS v¸Áõ¹º Á¢u AsnõøÁa \¢vzuõº P¸nõ{v. •u¼À £i! ¤ÓS GÊx! Gߣxuõß Asnõ öPõkzu AÔÄøµ. BÚõ¾® GÊzuõºÁ® öPõg\•® SøÓ¯ÂÀø». |õhP[PÒ GÊvÚõº. Aøu÷¯ ÷©øh°À |hzvÚõº. |À» Á`À. Akzukzx |õhP[PøÍ GÊvÚõº. ö©À» ö©À» P¸nõ{v ¤µ£»©õPz öuõh[QÚõº. 1944À P¸nõ{v & £z©õÁv v¸©n® |h¢ux. P¸nõ{v |hzv¯ |õhP[-PøÍ ö£›¯õº, Asnõ ÷£õßÓ •UQ¯z uø»ÁºPÒ £»¸® £õºzuÚº. AÁºPÐU-öPÀ»õ® |ßS AÔ•P©õQÂmhõº. Auß Põµn©õP Si Aµ_ CuÈÀ xøn B]›¯-µõP ÷Áø» Qøhzux.

14 · Bº. •zxUS©õº

AsnõÄUSU Qøhzux ÷£õ»÷Á P¸nõ{vUS® GÊx-ÁuØS HØÓ ö£õßÚõÚ Áõ´¨¦PÒ QøhzuÚ. Asnõ- © ø»US A÷µõPµõ, wmhõ°kzx ÷£õßÓ £SzuÔÄU PmkøµPøÍ GÊv ö£›¯õ¸US¨ ¤izu©õÚÁµõQ-Âmhõº P¸nõ{v. |õhP[PÒ GÊxÁvÀ BºÁ® Eøh¯ P¸nõ{vUS ]Û©õ Áõ´¨¦ Si Aµ_ÂÀ ÷Áø» ö\´u÷£õxuõß Á¢ux. µõáS©õ›, AuߤÓS ©¢v› S©õ›, ©¸u |õmk CÍÁµ], ©n©PÒ GßÖ {øÓ¯ £h[PÐUS Á\Ú® GÊvÚõº. Av¾® G®.â.Bº |izu ©¢v› S©õ›°À Ch®ö£ØÓ Á\Ú® P¸nõ{vUS¨ ö£›¯ Áµ÷ÁØø£¨- ö£ØÖU-öPõkzux. õºP÷Í! ][P[PÒ E»Ä® Põmi÷» ]Ö|›PÒ ^ÖÁx ÷£õÀ, CßÖ J¸ _¯|»UTmh® |® |õmiÀ E»Ä-QÓx! {µ£µõvPÎß ö\õzxPøÍ ö\õ¢u©õUQU öPõÒ-QÓx! AÚõøuPÎß µzu[PøÍ AÒÎU SiUQÓx! |õmi÷» Bm] |hUQÓuõ GßÖ {øÚUQÓ AÍÄUS AÁºPÎß AmhPõ\®! CÛ¨ ö£õÖø©°Àø»! A¢uU öPõÒøÍUTmhzøu ÂmkøÁ¨£uõP Ez÷u\•® CÀø»! öPõvzxU QÍ®¦[PÒ! AÁºPÒ ]»º... |õ® £»º! AÁºPÒ `Ìa]UPõµºPÒ... |õ® `µºPÒ! ][Pz uªÇºP÷Í! ^Ô GÊ[PÒ! Pøu²® Á\Ú•® •UQ¯® GßÓõ¾® Pm]²® öPõÒøP²® AøuÂh •UQ¯©õÚuõP C¸¢ux P¸nõ{vUS. Cøh¨- £ mh Põ»zvÀ vµõÂhº PÇPzvÀ ªP¨ö£›¯ ¦¯À Ã]- ° ¸¢ux. ö£›¯õ¸US® AsnõÄUS® Cøh÷¯ P¸zx- ÷ ÁÖ£õk Áͺ¢x, ©o¯®ø© v¸©n ÂÁPõµzuõÀ •ØÔ¯ {ø»USa ö\ßÖ CÖv°À v•P GßÓ ¦v¯ PÇP® Asnõ uø»ø©°À E¸ÁõQ°¸¢ux. v•PÂß ©õ{»¨ ¤µ\õµUSÊÂÀ Ch®ö£ØÓ P¸nõ- { vUS A¨÷£õx Pm]²® ]Û©õÄ® Cµsk PsPÍõP C¸¢uÚ. v•P Áͺa]¨ £õøu°À £¯ozu÷£õx Auß ¤µ\õµ ¥µ[QPÐÒ P¸nõ{v •UQ¯©õÚÁº. ÷uºu¼À ÷£õmi°h÷Ásk® GßÖ v•P •iöÁkzu÷£õx P¸nõ{vUS öPõkUP¨£mh öuõSv SÎzuø». ug\õź ©õÁmhzøua ÷\º¢u P¸nõ{vUS AuØSU öPõg\•® öuõhº¤À»õu SÎzuø» JxUP¨£mh÷u P¸nõ{v°ß «x AsnõÄUS® v•PÄUS® C¸¢u |®¤UøPUS \õm]¯®. •uÀ ÷uºu¼À öÁØÔö£ØÓ £vøÚ¢x ÷Ám£õͺPÐÒ P¸nõ{v²® J¸Áº. v•PÂß \mh©ßÓUSÊ öPõÓhõ- Á õP {¯ªUP¨£mhõº P¸nõ{v. Aøuz öuõhº¢x v•P |hzv¯ ÷£õµõmh[Pξ® P¸nõ{v ¤µuõÚ©õP Ch®-ö£ØÓõº. •iÄPÒ GkUS® Âå¯zvÀ P¸nõ{v°ß P¸zxPÐUS •UQ¯zxÁ® öPõkUP¨£mhÚ. •UQ¯©õP, ö\ßøÚ ©õ|Pµõm]z ÷uºu¼À v•P öÁØÔö£ÖÁuØS ³P® Aø©zxU öPõkzuÁº P¸nõ{v. vµõÂh C¯UP Áµ»õÖ & 2 · 15

¹.320