Data Loading...

AR_กยศ Flipbook PDF

AR_กยศ


118 Views
57 Downloads
FLIP PDF 14.55MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ÃÒ§ҹ »ÃШӻ‚

2564

ANNAUL REPORT 2021

¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.)

สารจากประธานกรรมการ

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา ด้้วยการศึึกษาคืือรากฐานความเจริิญก้้าวหน้้า ของสัังคมและประเทศชาติิ ดัังนั้้�น ภาครััฐจึึงได้้เล็็งเห็็น ความจํําเป็็นต่่อการลงทุุน เพื่อ่� เพิ่่�มขีีดความสามารถของ ทรััพยากรมนุุษย์์ให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการดํํารง ชีีพ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้มีีความมั่่�นคง รวมถึึงเป็็นกํํ าลัังขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคมให้้เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา(กยศ.) เป็็นหน่่วย งานของรััฐที่่�มีีบทบาทสํําคััญ ในการเพิ่่�มโอกาสและลด ความเหลื่่�อมล้้ำในการเข้้าถึึงการศึึกษา ส่่งเสริิมการ พััฒนาทุุนมนุุษย์์ และผลิิตกํําลัังคนในสาขาวิิชาที่่�เป็็น ความต้้องการหลััก ด้้วยเงิินงบประมาณแผ่่นดิินและเงิิน ชํําระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ยืืมจากรุ่่�นพี่่�สู่่�รุ่่�นน้้อง ปััจจุุบััน กองทุุนได้้เร่่งปรัับปรุุงการดํําเนิินงาน ตามพระราชบััญญััติิกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา พ.ศ. 2560 เพื่่�อให้้ภารกิิจทั้้�งด้้านการให้้กู้้�ยืืมและการ บริิหารหนี้้�บรรลุุผลสํําเร็็จ สอดคล้้องกัับการพััฒนา

ประเทศตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี อีีกทั้้�งกองทุุนยัังมุ่่�งให้้ความ สํําคััญกัับการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับองค์์กรภาครััฐและ ภาคเอกชน เพื่่�อบููรณาการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับภาคส่่วนต่่างๆ ที่่� เกี่่� ย วข้้ อ ง ให้้ มีี ค วามเข้้ ม แข็็ ง อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมทั้้� ง มีี ก ารนํํ า เทคโนโลยีีและนวััตกรรม มาประยุุกต์์ใช้้ในการดํําเนิินงาน เพื่่อ� เพิ่่�ม ประสิิทธิิภาพให้้กองทุุนมุ่่�งไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีสมรรถนะสููง (Smart SLF) ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาองค์์กรและบุุคลากรของกอง ทุุนให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดํําเนิิน งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ภายใต้้ ก ารกํํ า กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ต าม หลัักธรรมาภิิบาล ในโอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณและขอเป็็นกํําลัังใจให้้ผู้บ้� ริิหาร และบุุคลากรของกองทุุน เจ้้าหน้้าที่่�สถานศึึกษา หน่่วยงานภาครััฐ และภาคเอกชนทุุกแห่่ง รวมถึึงผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�ตั้้�งใจ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความรัับผิิดชอบอย่่างเต็็มความสามารถ และคํํา นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวม เพื่่�อให้้กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา เติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนสืืบไป

(นายประสงค์์ พููนธเนศ) ปลััดกระทรวงการคลััง ประธานกรรมการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา

สารจากผู้้�จััดการ

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.) ได้้ดํํา เนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2539 จนถึึงปััจจุุบััน มีีนัักเรีียน นัักศึึกษาผู้้�กู้้�ยืมื ทั่่�วประเทศ ที่่�ได้้รับั โอกาสทางการศึึกษา แล้้วจํํานวนกว่่า 5.4 ล้้านราย คิิดเป็็นเงิินงบประมาณให้้ กู้้�ยืืมกว่่า 5.7 แสนล้้านบาท โดยกองทุุนยัังคงมุ่่�งมั่่�น พััฒนาประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการด้้านการกู้้�ยืืม ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายและกระบวนการติิดตามหนี้้เ� พื่่อ� ลดอััตราค้้างชํําระ เพื่่�อให้้มีีเงิินหมุุนเวีียนในการส่่งต่่อ โอกาสทางการศึึกษาแก่่นักั เรีียน นัักศึึกษารุ่่�นหลััง ตลอด จนเตรีียมพร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อนํําองค์์กร ก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคประเทศไทย 4.0 การดํําเนิินงานในปีีงบประมาณ 2561 ที่่�ผ่า่ นมา กองทุุนได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากสถานศึึกษาใน การดํําเนิินการให้้กู้้�ยืืม เพื่่�อให้้นัักเรีียนนัักศึึกษาได้้มีี โอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาอย่่างแท้้จริิง อีีกทั้้�งกองทุุนยัังได้้ ปรัับเพิ่่�มค่่าครองชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจใน ปัั จ จุุ บัั น รวมทั้้� ง สนัั บ สนุุ น ให้้ ผู้้�กู้้�ยืื ม ทํํ า กิิ จ กรรมจิิ ต

สาธารณะ โดยเฉพาะการบริิจาคโลหิิตเพื่่�อช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง สํําหรัับผลการติิดตามหนี้้�ในปีีนี้้� กองทุุนได้้รัับชํําระ หนี้้�คืืนจํํานวน 25,823.97 ล้้านบาท ทํําให้้มีีงบประมาณเพีียงพอ ในการปล่่อยกู้้�ยืืมในปีีถััดไป โดยกองทุุนได้้เริ่่�มนํําร่่องการหัักเงิิน เดืือนเพื่อ่� ชํําระหนี้้� จากกลุ่่�มผู้้�กู้้�ยืมื ที่่�เป็็นข้้าราชการและลููกจ้้างประ จํําของกรมบััญชีีกลาง เพื่่อ� เป็็นต้้นแบบให้้แก่่องค์์กรนายจ้้างภาครััฐ และภาคเอกชนทั่่�วประเทศที่่�จะต้้องดํําเนิินการตามลํําดัับต่่อไป ซึ่่ง� นอกจากจะเป็็นการส่่งเสริิมวิินัยั ทางการเงิินภายในหน่่วยงานต่่างๆ แล้้วยัังเป็็นการสร้้างจิิตสําํ นึึกความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในระยะยาว อย่่างเป็็นรููปธรรมตามนโยบายรััฐบาลอีีกด้้วย ในนามของผู้้�บริิหารและพนัักงานกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อ การศึึกษา ผมขอขอบคุุณหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน สถาน ศึึกษา และผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องทุุกท่่านที่่�ให้้การสนัับสนุุนการดํําเนิิน งานของกองทุุนให้้บรรลุุผลสํําเร็็จ เพื่่�อเป็็นกองทุุนหมุุนเวีียนที่่�ให้้ โอกาสทางการศึึกษาเพื่อ่� สร้้างอนาคต ที่่�มั่่น� คง มั่่�งคั่่ง� และยั่่ง� ยืืนต่่อไป

(นายชััยณรงค์์ กััจฉปานัันท์์) ผู้้�จััดการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร เป้้าหมาย

วิิสััยทััศน์์

เป็็นองค์์การที่่�ให้้โอกาสทางการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาสัังคมไทยให้้ยั่่�งยืืน

พัันธกิิจ

• สนัั บสนุุนและส่่งเสริิมการศึึก ษาด้้ ว ยการให้้ กู้้�ยืื มเงิิ น เพื่่� อ การศึึกษาให้้แก่่นัักเรีียนนัักศึึกษา ที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ สาขาวิิ ช าที่่� เ ป็็ น ความต้้ อ งการหลัั ก สาขาวิิ ช าขาดแคลน หรืือสาขาวิิชาที่่�กองทุุน มุ่่�งส่่งเสริิมเป็็นพิิเศษ และนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�เรีียนดีีเพื่่�อสร้้างความเป็็นเลิิศ • การพััฒนาองค์์การสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านการให้้บริิการโดยใช้้ หลัักบริิหารจััดการที่่�ดีี

ค่่านิิยมองค์์กร

ซื่่�อสััตย์์ พััฒนา อาสา

เป้้าหมาย

• ส่่งเสริิมสนัับสนุุนด้้านทุุนทรััพย์์เพื่่�อพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ให้้มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม • มีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การที่่� โ ปร่่ ง ใส มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพมุ่่�งประโยชน์์ สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ยุุทธศาสตร์์

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขัับเคลื่่�อนนโยบายและภารกิิจขององค์์การให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์� 1.1 พััฒนาและปรัับปรุุงการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่นัักเรีียนนัักศึึกษา ให้้ได้้ผู้�ที่่้ �มีีคุุณสมบััติิหลัักเกณฑ์์ ที่่�กําาหนด เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาหนี้้�ค้้างชําาระ โดยปรัับปรุุงกระบวนการให้้กู้้�ยืืมอย่่าง มีีประสิิทธิิภาพและถููกต้้องตามระเบีียบของกองทุุน 1.2 พััฒนาและปรัับปรุุงด้้านการชําาระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากนัักเรีียน นัักศึึกษา ดัังนี้้� 1.2.1 เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการชําาระหนี้้� และจิิตสําานึึกที่่�ดีีให้้กัับผู้้�กู้้�ยืืม 1.2.2 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการหนี้้�และติิดตามหนี้้� โดยเพิ่่�มมาตรการเร่่งรััดและ กระตุ้้�นการชําาระหนี้้�ซึ่่�งกองทุุนจะดําาเนิินการจััดทําาแผนการบริิหารหนี้้� โดยแนวทาง ในแผนการบริิหารหนี้้� คืือ โครงการสืืบทรััพย์์ บัังคัับคดีีกัับผู้้�กู้้�ยืืมที่่�ถููกดําาเนิินคดีี การปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการและวิิ ธีี ก ารติิ ดต ามหนี้้� โครงการสร้้ า งความร่่ ว มมืือกัั บ องค์์กรนายจ้้างภาครััฐในการชําาระหนี้้�ของบุุคลากรในภาครััฐ ภาคเอกชน สถานศึึกษา ฯลฯ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ยกระดัับการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังและความต้้องการ ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 2.1 ส่่งเสริิมพััฒนาและสร้้างระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Contact Center) เพื่่�อรองรัับบริิการกัับ ผู้้�ที่่� ต้้ อ งการใช้้ บ ริิ ก ารได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งไม่่ เ ว้้ นวัั นหยุุ ด โดยการจัั ดจ้้ า งดําาเนิิ น การศููนย์์ Contact Center เพื่่�อช่่วยขยายขีีดความสามารถในการให้้บริิการ กัับผู้้�กู้้�ยืืมและประชาชน ทั่่�วไป และการนําาระบบบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า (CRM) แบบครบวงจรมาใช้้ในการ จััดเก็็บข้้อมููลผู้้�กู้้�ยืืมและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มีีการบริิการตรงตามกลุ่่�มเป้้าหมายและนําาไป ใช้้ในการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ได้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของกองทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 2.2 การเพิ่่�มช่่องทางหรืือรููปแบบการชําาระหนี้้� ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ 3.1 พัั ฒ นาระบบสารสนเทศใหม่่ โดยการออกแบบกระบวนการทางธุุ รกิิ จที่่� เ หมาะสมและ สอดคล้้องกัับ พ.ร.บ.ใหม่่ ทั้้�งด้้านการให้้กู้้�ยืืมและการบริิหารจััดการหนี้้� 3.2 เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพระบบสารสนเทศภายใน (Back office) เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการ ผู้้�ใช้้งานและการบริิหารจััดการองค์์การ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 พััฒนาองค์์การและบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง 4.1 เตรีียมความพร้้อมองค์์การในด้้านต่่างๆ เพื่่�อรองรัับ พ.ร.บ. ใหม่่ 4.2 บริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลเชิิงรุุก ในการปรัับโครงสร้้างองค์์การและ การพัั ฒ นาสมรรถนะของพนัั ก งานตามแผนพัั ฒ นารายบุุ ค คลและ การพัั ฒ นากลุ่่�มคนที่่� เ ป็็ น Successors เพื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ ม ขึ้้�นสู่่�ตําาแหน่่งงานหลัักตามแผนสืืบทอดตําาแหน่่งอย่่างเป็็นระบบต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการกระตุ้้�นจิิตสําานึึกและตระหนัักในค่่านิิยมร่่วมของพนัักงาน กองทุุนให้้มีีจิิตสาธารณะ 4.3 เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตและความก้้าวหน้้าทางสายอาชีีพ 4.4 การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและเครืือข่่ายจิิตสาธารณะ เพื่่�อพััฒนา องค์์การ 4.5 การพััฒนาและบริิหารจััดการองค์์การตามหลัักธรรมาภิิบาล

โครงสร้้างองค์์กรกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา

ปีีงบประมาณ 2564

¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡Í§·Ø¹ ½†ÒÂÊӹѡ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

½†ÒÂÂØ·¸ÈÒʵÏáÅÐ ºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§

รายงานประจำปีี 2564

¤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà µÃǨÊͺ

½†Ò¡ٌÂ×Á

• ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒáӡѺáÅÐ »ÃÐàÁԹʶҹÈÖ¡ÉÒ·ÕèࢌÒËÇÁ ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡Ñº¡Í§·Ø¹ • ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒáӡѺ ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹¤×¹¡Í§·Ø¹ ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ

6

½†Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

½†Ò¡ÒÃà§Ô¹

½†ÒºÑÞªÕ

½†ÒºÃÔËÒÃ˹Õé

¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà ¡Í§·Ø¹

½†Ò¤´ÕáÅкѧ¤Ñº¤´Õ

½†Ò¡®ËÁÒÂ

Ãͧ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

½†ÒÂÍӹǡÒÃáÅоÑÊ´Ø

½†ÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È

½†ÒµÃǨÊͺÀÒÂã¹

½†ÒÂÊ×èÍÊÒÃͧ¤¡ÃáÅÐ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸

โครงสร้้างการบริิหารกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา

ปีีงบประมาณ 2564

ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¡ÒäÅѧ

รายงานประจำปีี 2564

¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

7

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

¤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà ¡Ó¡Ñº¡Òà ªÓÃÐà§Ô¹¤×¹¡Í§·Ø¹

ʶҹÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒ¡ÙŒÂÔÁ

¸¹Ò¤ÒüٌºÃÔËÒÃáÅÐ ¨Ñ´¡ÒÃà§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂÔÁ

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

¤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà ¡Ó¡ÑºáÅлÃÐàÁÔ¹ ʶҹÈÖ¡ÉÒ ·ÕèࢌÒËÇÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¡Ñº¡Í§·Ø¹

คณะผู้้�บริิหาร กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา ประจำำปีี 2564

1

รายงานประจำปีี 2564

8 กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

2

3

4

5

8

9

10

11

14

12

13

9 กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

7

รายงานประจำปีี 2564

6

1. นายชััยณรงค์์ กััจฉปานัันท์์ ผู้้�จััดการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา 2. นางสาวดวงแข ตัันติิดยาพงษ์์ รองผู้้�จััดการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา รัักษาการ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายกู้้�ยืืม 3. นางสาวนัันทวััน วงศ์์ขจรกิิตติิ รองผู้้�จััดการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา 4. นางอััญชลีี ภููริิวิิทย์์วััฒนา ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายเทศโนโลยีีสารสนเทศ รัักษาการ รองผู้้�จััดการกองทุุน เงิินให้้กู้้�ยืืม เพื่่�อการศึึกษา 5. นางสาวจิิรารััตน์์ สุุขเกื้้�อ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายอำำนวยการและพััสดุุ 6. นางสาวสุุดาพร ปรีีดานัันท์์ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายการเงิิน 7. นางสาวเจตสุุภา ตัันติิพิิษณุุ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล 8. นางสาวสุุวรรณา ตัันยิ่่�งยง ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายสำำนัักผู้้�จััดการ 9. นายปรเมศวร์์ ลัังข์์เอี่่�ยม ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายศดีีและบัังคัับคดีี รัักษาการ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายบวิิทารหนี้้� 10. นางสาวมนเฑีียร แสงทิิม ผู้้�อำำนวยการฝ้้ายยุุทธศาสตร์์ และบริิหารความเสี่่�ยง 11. นายพิิพิิฒน์์ ทองผดุุงโรจน์์ ผู้้�อำำนวยการฝ้้ายกฎหมาย 12. นางสาวศิิริิวรรณ ผ่่องศิิริิ หััวหน้้ากลุ่่�มงานบััญชีีบริิหาร รัักษาการ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายบััญชีี 13. นายอภิิศัักดิ์์� ชาญเชิิงรบ หััวหน้้ากลุ่่�มงานตรวจสอบปฏิิบััติิการ 1 รัักษาการ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน 14. นางรััชดา ตัันติิมาลา หััวหน้้ากลุ่่�มงานเครืือข่่ายสััมพัันธ์์ รัักษาการ ผู้้�อำำนวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร และเครืือข่่ายสััมพัันธ์์

ʋǹ·Õè

3 รายงานการเงิน

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษางบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 หมายเหตุุ

2562

หน่่วย : บาท

2561

สิินทรััพย์์ สิินทรััพย์หมุ ์ นุ เวีียน เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

4.1

24,436,274,552.55

19,974,966,873.67

เงิินลงทุุนระยะสั้้�น

4.2

20,673,140,955.91

26,840,066,924.52

118,539,077.78

116,597,991.10

ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคารค้้างรัับ ลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ถึึงกํําหนดชํําระภายในหนึ่่�งปีี - สุุทธิิ

4.3.1

13,496,227,998.46

12,808,598,055,48

ลููกหนี้้�เงิินให้้กู้�ยื้ มื ที่่�ถึงึ กํําหนดชํําระรวมดอกเบี้้�ยและเบี้้�ยปรัับค้้างรัับ - สุุทธิิ

4.3.2

14,664,727,309.64

13,709,401,872.27

ลููกหนี้้�สถานศึึกษา

4.4

161,603,754.20

218,147,598.19

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

4.5

817,513,947.77

697,563,204.15

74,368,027,596.31

74,365,342,519.38

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

155,218,997,902.43

146,513,112,788,26

ลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ยัังไม่่ครบกํําหนดชํําระ - สุุทธิิ

4.3.4

100,406,701,747.92

109,745,845,398.82

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

4.6

27,195,455.20

36,528,989,43

สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

4.7

12,149,163,70

11,051,364.35

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

8,200,012.39

7,161,795.55

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

255,673,244,281.64

256,313,700,336.41

รวมสิินทรััพย์์ หนี้้�สิินและส่่วนของกองทุุน

330,041,271,877.95

330,679,042,855.79

1,015,020,599.19

1,418,552,218.19

90,392,606.08

76,649,505.75

เจ้้าหนี้้�ค่่าสิินค้้าและบริิการ

297,313,098.28

292,107,410.03

เงิินรัับรอการตรวจสอบ

265,615,097.13

203,048,405.36

หนี้้�สิินอื่่�น

142,251,502.15

119,659,398.15

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

1,810,592,902.83

2,110,016,937.48

รวมหนี้้�สิิน ส่่วนของกองทุุน

1,810,592,902.83

2,110,016,937.48

468,673,515,000.00

468,673,515,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

(190,542,836,024.88)

(140,204,489,081.69)

รวมส่่วนของกองทุุน

328,230,678,975.12

328,569,025,910.31

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของกองทุุน

330,041,271,877.95

330,679,042,855,79

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ประมาณการหนี้้�สิินบํําเหน็็จพนัักงาน

เงิินกองทุุน เงิินสมทบจาก AD8 รายได้้ต่ํํ�ากว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(นายชััยณรงค์์ กััจฉปานัันท์์) ผู้้�จััดการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา

(นายประสงค์์ พููนธเนศ) ปลััดกระทรวงการคลััง

11 กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

4.3.3

รายงานประจำปีี 2564

ลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ยัังไม่่ถึึงกํําหนดชํําระ - สุุทธิิ

การให้้กู้้�ยืืมเงิินกองทุุนเงิิน ให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.) ประจำำปีีการศึึกษา 2564

การให้้กู้้�ยืืมเงิินกองทุุน กยศ. ประจำำปีีการศึึกษา 2562 เป้้าหมายการให้้กู้้�ยืืม กองทุุนมีีเป้้าหมายการให้้กู้�ยื้ มื เงิินแก่่นักั เรีียน นิิสิต นั ิ กั ศึึกษา จำนวน 580,272 ราย วงเงิินให้้กู้�ยื้ มื จำนวน 24,410.13 ล้้านบาท ผลการให้้ก้้ยืืม กองทุุนให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา ทั้้�งสิ้้�นจำนวน 434,639 ราย เป็็นเงิิน จำนวน 18,784.20 ล้้านบาท

การให้้กู้้�ยืืมเงิินกองทุุน กยศ. ประจำำปีีการศึึกษา 2563 จำำแนกตามระดัับการศึึกษา เป้้าหมาย จำำนวน (ราย)

วงเงิิน (ส้้านบาท)

ผลการให้้ก้้ยืืม จำำนวน วงเงิิน (ราย) (ส้้านบาท)

มััธยมศึึกษาตอนปลาย ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.)

109,337 87.499

1,618.19 2.869.97

89,152 40.962

1,293.12 1.354.38

ปวท/ปวส. อนุุปริิญญา/ปริิญญาตรีี

68.893 314,543

2,810.83 17,111.14

43,442 261,083

1,723.78 14,412.92

รวมทุุกระดัับการศึึกษา

580,272

24,410.13

434,639

18,784.20

ระดัับการศึึกษา

รายงานประจำปีี 2564

12 กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

การให้้กู้้�ยืืมเงิินกองทุุน กยศ. ระดัับปวท./ปวส. และระดัับอนุุปริิญญา/ปริิญญาตรีี ประจำำปีีการศึึกษา 2564 รหััส

สาขาวิิชา

ผลการให้้กู้้�ยืืม จำำนวน วงเงิิน (ราย) (ล้้านบาท)

1000 2000

สัังคมศาสตร์์ ศิิลปศาสตร์์ มนุุษยศสตร์์ ศิิลปกรรมศาสตร์์ สถาปััตยกรรมศาสตร์์

159,862 6,767

8,351.24 410.51

3000 4000

วิิศวกรรมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทศโนโลยีี เกษตรศาสตร์์

55.611 10,363

3.,244.55 563.30

5000

สาธารณสุุขศาสตร์์ พยาบาลศาสตร์์ เภสััชศาสตร์์

26,605

1,710.99

6000

แพทยศาสตร์์ สััตว์์แพทยศาสตร์์ ทัันตแพทยศาสตร์์

1,875

132.33

7000

ช่่างอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร ทััศนศาสตร์์

16,031

621.92

8000

พาณิิชยกรรม บริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์์ อุุดสาหกรรม การท่่องเที่่�ยว

27,411

1,101.86

304.525

16,136.70

รวมทุุกสาขาวิิชา

รายงานผลการดำำเนิินงาน กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา ประจำำปีีบััญชีี 2564

บัั น ทึึ ก ช้้ อ ตกลงการประเมิิ น ผลการตำเนิิ น งานกองทุุ น เงิิ น ให้้ กู้้�ยืื ม เพื่่� อ การศึึ ก ษา ประจำปัั บัั ญ ชีี 2561 กำหนด เกณฑ์์การประเมิินผลการตำเนิินงานของกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยื่่ม� เพื่อ่� การศึึกษารวม 4 ด้้าน และเมื่่อ� สิ้้น� ปีีบัญ ั ชีีกองทุุนมีีผลการตำเนิินงานอยู่่� ในระตัับ 4.4625 คะแนน ซึ่่�งแบ่่งเป็็นคะแนนต้้านต่่างๆ ตัังนี้้�

1. การดำเนิินงานต้้านการเงิิน 2. การตำเนิินงานต้้านการสนองประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนไต้้ส่่วนเสีีย 3. การตำเนิินงานต้้านปฏิิบััติิการ 4. การตำเนิินงานต้้านการบริิหารพััฒนาทุุนหมุุนเวีียน

4.4550

ผลการประเมิินไต้้ 3.4401 ผลการประเมิินไต้้ 4.0000 ผลการประเมิินไต้้ 4.9111 ผลการประเงิินไต้้ 4.4550

¡ÒÃà§Ô¹

รายงานประจำปีี 2564

¡ÒúÃÔËÒþѲ¹Ò ·Ø¹ËÁعàÇÕ¹

น้้ำหนัักร้้อยละ 15 น้้ำหนัักร้้อยละ 10 น้้ำหนัักร้้อยละ 45 น้้ำหนัักร้้อยละ 30

3.4401 15 10

30

4.0000

45 ¡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

4.9111

13 กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)

¡ÒÃʹͧ»ÃÐ⪹ µ‹Í¼ÙŒÁÕʋǹ䴌ʋǹàÊÕÂ

¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) àÅ¢·Õè 89 ÍÒ¤Òà àÍäÍàÍ á¤»»µÍÅ à«ç¹àµÍÏ ªÑé¹ 5-6 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ ¡·Á. 10400 â·ÃÈѾ· : 0-2016-2600 â·ÃÊÒà : 0-2016-2666