Data Loading...

Baticomic # 51 Flipbook PDF

Año de publicación: 1971 Editorial Novaro – México


113 Views
82 Downloads
FLIP PDF 12.07MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

T T ¡I v l üiïTïflñilíi“ í 7'?’ ‘#- ecasazïïïiï ‘l? 5\"\" ‘á K l \\\\ ‘y


LA REVlSÏA A flUE HA \" » ‘ \[ÜNUUISTADU * : lÜ-‘I SENTIMIENTOS ,. JUVENILES A ¡PunLInAc/óu sauna; \" A rana compu 4- ' ‘ ,»..- . ' 1...... son-uuu: ' v ' x \" ‘ .47‘ i-.=n..,.nu.m....¡ W”, \\ . má?) COLECCIÓNELAI _ x a V 4' >»...-‘.._.. A,“ ’_


Íïïiztïïu eL u , Y 4“ ‘ “ï .3‘ s ‘ .._,_ _.,. ' íLï5N11:jn»_-.,. ‘ ‘ “‘ w — ‘ * ‘ \\'a\\.j— Ï ¿y ‘t._.\" 1.2.35; 7, > ¿q 5x1; V 1ra . ï.‘ I¡/H¡ ‘ v É Ü xr’. \"4, sw ’ u ' \\ ' ¿Ï/ \" ‘ s’. , V \\ x “¡xy . _r \\ \\ x“ ‘ ’ mas“ P. a ‘ ‘ ÏÏW gi; ¿un m,\\‘¿ “ ‘ ““ \"' \"S\", w, R m“ ;.. á,‘ .1. ‘p’ ‘#1 a ‘ L‘? ‘ 2' i: * «.1 r. 1| \\ ‘vu. v. «cu» v ‘ k z 5 y n. _ f fi i x «¿wïïxï ¿‘i ig‘ . * “ ‘si ‘Í L, x&\\x Á VL/SsrL, .33‘):- r ILÍ iÏw \" \"iï: Ï_:,;' LÏ4' ‘Í l lll!


;7 :::%“‘:::‘.,—s; 1 ‘aïíïwvaïxir ¿’VJÜÉÏQCÍÉVQJ 1 35:2; ‘ s‘, ¡í ¡r/ PK ( a n covnluw, ‘ w‘ \\ ‘ ‘V’ 172i!” n!’ wm gue’ i? ’ ‘B 41' 7” ,1 «¿Uy . 5 °E W ¡‘r2 4:,’ — «ví 5: sv: — buggy\}: \"LA MUERTE LL.AMA l y DOS VECES ¡sxim Íxsíiïnífidwr u uwï“ 1P» fu fmsu\") ;\"‘¿u:«¿g5' m: aAÏrMAH ¿»enzo A _,Ñ:»«u\\ ,1 ‘yíflflcfljïñn . wrrtuvrcmw \\ W» f‘. ‘Ï&W’//Á:, , l?‘ ‘y p‘ ¡r u , 34s; ‘¡:1 ‘ r Í n l; V/ ‘NAN h“ I,‘ “ k J Í>:/\\\\ ’ ‘w ,_ \"Ñ x


(MSN. ¿si Missy.‘ ‘¡u ¡‘a t“ N‘. ‘g fvectwt- ; ‘ 3» t\} ¡(gr i133“; x ‘¿hi \\ M ‘MEM, Si,“ \\.\\\\ N ¿Q x ‘W Q3,‘ \\\\\\ ‘¿ix-x ‘ Ü“ \" nóeï ¡WW - _ V » qu, ' K‘ Ñ‘ ‘ ' w Ñ xm\" A - . x5 “ ‘ w’ ““ x ‘ 3*» \\ \\ M4‘ sñaj «¿Ngx \\ a 5 Q w u‘ ;¿«°.’;MSÏ& \\‘ l “A ‘ \\ ‘v\\\\ ‘ \\ \\ \\ u! n‘ Q. Qwktffix i É v \\ \\ \\\{ M‘ “\\ ¡\"Ïgï-l» Mqsthsdéxl .«;\\\\ \\ «vos, ww e 1 ' ‘ x a e ‘n .Nïs¿.¿g\\\\i ¿Nigyyxxnw ¡‘Ein ‘lïiv \" \\* ' \\\\\\\\ \\ ‘x I, ‘ a . a: \\. Mi»; Cent‘ \\í¡w?;.ïï,¡ ¡ rx \\\\\\z- c“ N...“ bg. t. sQ! x IW” ‘ 1:?‘ s!‘ SRE . ‘N k r ¡‘ht * BW“ qu\} s‘ m \\\\¡¡ .\\¡‘F\\\}\\jüj‘q.tt:‘i,‘t ¿i N“ ¡‘s “M 03:\": ‘¿iii? N N‘ mm q, w .q . .iI*«S.':\"'-\"'!'F¡ ‘ ¿\"nm \\ \"N4 \"sf: h g w


«¿fizïïï¿'jï-.:_.:;ï‘\\D1¿.¿¿¡¿’ggf!íï ,.ï:: “uïvlïíJ 1 1,; n, ¿y - Y áï, \" J ‘ É \\ y’ ’,” b‘ f’; \\ 1 . g x . > I. _ ¡ A i“ ‘vs ïxï “Q ‘ \"¿LV >“\\ \"i\" ZÁ \" Ï ‘..:.‘H:::L‘\"¿,H,«. 5Q\". ‘_ V‘; ‘ \\;:f¡‘\{:.* ¿¿f;i=‘ \\ — 'ï\} ;:;::,:\[:Ï¿* ásïzívÍzn, “L ¿VI \\ ‘ '- I ' É ‘ 1 w» 113;; ‘ 1 s A ¿‘f-x y \\ P‘ .2- ”? ' i i? __ . i.‘ fi A L ‘ : \"i / u ‘ ‘ a ‘a ' Á A.‘ ¡ ¡ ¿ ¿í “ q .7) v ‘ ‘e; ‘ d JWWÏÏ W — \\


Ju cos \"k \\ ‘ya ¿VER ¡’Do s _ ¿V S s _¡ \" 2\"”? ‘k4, ‘ïfiüsgi’ ‘ v. /o\"o ' . J ¿ ‘ \\ Él “t - ¿g yfiófl z Juegos creahvos Vs . “Ï - ‘V ï t>.....::\{ï L oops us TIENDAS DEL RAMO


asu-mos r7 — . , z nm (s, «u, , ,. . “unía. a v z‘ ¡‘ud-p Jai?» 1 , u. vlfiui \"_,':-'- _- ,. rv . l svwñn .. -a ‘l ¡WMA ‘f g, h. - V r ' v.- ‘rïuvmïrúfljï ú. ‘ -' —\"_'-ï.-7'.—.;1:.‘»»‘. — m , ¡,41 Humo , \"*' fá’*‘*ff Z(YA DE P3. 7\" —, Ja —' ¡mm s: - , » nsswo’ mat Meu LA ñ ‘x1 ¡wm . : » » \\ mv: uu: Riroñunn. rfivfiímí 1 ¿’amm T435: (¿J ÜENVÑC’ DÍJN‘ “¡W “NEK QUEjL Run s: MUMEN’C‘ Mu -—v.,, u“? M n.“ nzuzuoo Annmm van (¿s M¿,,¿,0U5¡ EN EL vumrïnï; EN EL EL mua... r _ iran) mmm: » “¡Rwïycb 0 > “¿l , ‘ .¡ “ n; LA m VILA mi, LA. , M‘ .,¡¡ ._._‘ yuuwA vn. _ __ ‘ una 4 a ¡nflflm xV , mu” ‘ y?‘ i\"? g a ‘k5 ‘ ¿tri/Ñ ‘ ‘¡La ¿ ‘ «¡Ax a ¿\{ÉL .71 ¿ ‘Mx ,, E ‘p ¿H _«' . \" LA cm: oEcumaA v v A cvaggv\" v nu: m’ = D ¿w ' / *' ' nspungmou ¿k a. zm 9mm. l‘ « y u, , _ ‘ ,- i ¿ \\ ...-_,¡,¿ «fi . «Q p‘. \\ «i122; i: ï \\‘ L4 ”’ ¡s f’; ‘ ;. ‘ Il m ÏÏ“ _ 4*“: mXÍh/ÏÏ», \" ::r:.;a:;::\".r:-,:::*:\" \" »= r “\"2: jv PENSAR nu: s: 4‘ \"vlvm ¡mms/mo * .'- .9 rusa: rznuxmn -

’ ’ re\" *’ ESF\}! ¡‘:2wï;5;:z;:*.>* -1 m“ “fi ÉZLÓEÉSVLLÏ L3; á ‘) ' q“ ¿zm i: T 5 - s Í a \\ at-¡É un ' A . á - MW; y \\ A _ . fl ‘¿\"1 “ /1 ‘ «.,’,;ïï’ L v _,, “xv ,‘\\ , . .\\ ’ fdqz**í_ry_ ,A = y Wa ‘.1 H\"\"¿ u: g \" u! . a LL‘:‘ l. v‘! Id“- Ja‘: ÉÁÏPÏÍJEÉ _ c \" í 1 w Hovawz a K» xv >' g ‘.7 A ‘ f’ ‘ ru,Mon;s'-_Ï. sal/xy‘ i: ‘¿f1 |. ¿Vf / l/fiwp 5. __ ___ h ' ‘1. y’ y, t-z Ü ‘ “i, fi’; ‘ x = 7.; V su ‘ v _ s \"* ' \\ “\}\"T' \"' ' Í\"’,T’ T « 4 g t. E; ÉÉTONÉÏWUNNVFÉ m ‘ y ¡ cu; Lgsyum x mm. m compu“. a; ‘ m; < > un, mu» ¿a . E\} s ' . .w—x.‘*-\"ï x . ‘ ‘ \"“ ‘ ‘ , n \" y Á v —¿ -- 52mm‘ ’ I‘ *' - ¡ha b, ' áfií\\- M u’ ' \\ \\í' \"* H Í , ¡ ‘ ‘m; , 1 4’; _ «L, I, imanes (in. u\} ‘ a; ¡u l, ,- -/ mean‘ n \\ \{a fi ‘ u‘ g un...» a . ¡ '¡ ‘ q p». _ i 1 ‘¿ig f «kgs Q , ¡ m > _ & > r ¿5..,......m=r: I ” v _ m‘. y H MQ! 22V\} l/A ‘f’ ‘i; r.:r ¿La l! p l s‘ \\ _ Num El EXIRAORDINARIO HOMBRE DE LA SELVA a ‘ Viva momentos de emoción _ y A (on sus apasionantes aventuras . ¡,3 1 ........cu.....r. s » Ihlouunexcuiux-LAM , á M“ Q Ruinas j


\"¡:1 7% i a‘ t’ ‘l “ r T “ y’ z: ü: l: .,. ,« . xx. r‘w* ' r1 iii’, , Euucux T . Ï L- \}.;.ïí3!l,.'\";JÍÍ\".\"”’ MÍWNI\} : T Ï:;5__ï;jfl_ - n i , . Í ‘ su - f . r1. k rrn—5 r¡'>.vr,'--‘.'W’K:‘ÓO > » tu! \" _ -. W ‘map; gurlïvavvedvli ‘V. J ' 5 ya y j _ M“ M ‘i 4; ’ h.\" ¡ f‘ ‘ .,,.?¡?Ïe¡‘p° g A ‘EL y ' ¿.¿¡¡*‘ . Ï » ú > A ¡¡fivt;3E. . ' 2 ' . r \" 7 —— ‘ :» ‘ > . V I ?s3\" rí¿ “ .¿¡-“‘,;¿sf¿= v - :=:’ï=r'=‘=%?x._ = ,«, ,. 1‘: 3 27:4» f??? _ w “V24” v. » x4 ‘- . :Ï ' 7*‘ _, ‘ A 1', V: 2a,\} x \[,1 ' « \"t . V . ; __ FÏJL‘ ‘ » “ zii‘? í’ zï:ïx’ _ Ï . A‘ l i i‘: L 1'?) ‘4 a: : - v xa: ¿;’ï:':ï7.E-:%fik.“—v T . ‘ ‘ r » í _, ïáfiíï? ¿y ,¿_«.. l,‘ ¿¿__:-s,« \"Ésáar .1 v ‘ K * I. * / «Ï-\"Ï 7. yI/ = f ' í ' \" V’ 1:‘ .. ‘f ' .‘ ‘ _ n 17m v ' sé’. gíïíá; -. - ‘¿gflj/Myiiïifié; ¿’fi-fl / 2 0., 5 \"2 ‘gtïïj ¿ía ’ r‘ — \\ :, ;—>.< n ¿.»_\{__ y ¿\{:4 r «u: Ïa¿--’«'_:_,¿¿V_ ' ., 5?: Ku 9'\" ÏfíÏïs- m?’ ' ‘r wïfir’ ‘ ¿ïréiï-‘CV ' ‘ - .


F335 055m6; . r Í ,_r—r En”? ¡EÏ Aang-m 9:1 \"7 Ham“, ¡».751 ¿,,¡;MS;E;ÑM, ¡nws Nñ\\‘ mmm nurvwr n“. “mu, ‘ m‘ E’7')(‘\\\"D7 _\\ . ¿nnusmanurv _ l, ‘V ¡DU - ¿>. Ï ' ; 1* 1 HÏ -\\ V7; ‘ J 1 ¡ y x 1 y a a ¡gyÁX Í “y - g n, u, \\ ‘fiel a» ' . 1 , ,5 t ‘ , ; uJNutx 65* xu v?‘ ¿‘mïflh -onm°ï ¿n 1.- ’ ‘ J ’— ash» A 4mm ¿> , '¡sé*“\",::¡,v.\\s V“°“_,¿ ' », ' um‘ aiñkw‘ fi ‘ \\' .nwï““° w.» , ‘ ‘L, c mi“ Ïïígg; unafsíïu? ‘S, m, m, a: w xro JW y vo away M?‘ “Tí,” wn evonuqmw.a¡u ¿‘brfiacxwvc m, ‘ una» «HW, sam vwou Fanny! ’ mae/n ‘n c» mm ,6; >A.=—,;/.N,¡r, muy 1 f. m NA twenga’. sum, m. Ma) ’ “P; ¡LMMLO gus,“ snun__ _ _____ __ V‘ * como es .» ME . M. _ ¿ourf u, v/Ïsrrr“ y V “¿un mu» Wjw ’ d; u. uzuv p; , xuzrfz.\" % . \"‘;\"*Vï::s¿;¡ ww/«g x x v» « T» \\ = É,’ \\ v i 1 N. J “E, g «¡w < u ‘ 11H s» \\ ¿‘g/k’? u. u‘ W Lx A I 3%‘ E7, «¿y/Kg? ‘ ¡j ‘ La K“ 3x37\]; i; zx 1 . ‘s’ ., w «¿a , r ‘ y u. . , snow , v’ í - ' ‘ . i‘ F4\}? ÏÏY . - i \" / n r ._,_; , m, _ .. - r __j , , ‘


í2ÍNi7f.z”“'“ Q ¡Lg — L. \\ Wu»: . Q“ , ¿ ‘ Jfiznfi” ‘ 1-: x A xx ‘. - “Ïvfív y ¡m . ( ¿.5 «;2’( . g ::\":;:2;;V;ï °Z;;,* -. - *. un wLLoNuE \\ - ‘ ¿’ya « T “ww ':::r:¿='*°\"‘\" ‘a ‘m ii Í » 4 f\" N nazis; A ‘” _ ¿‘sa \"BArMAN s: ¿ND sanas Lu:no.,.< ¡un! A — mm. . wuowuw uu s vunnnm aus V’ fflrïzhvlïzfiosïrnmrïzanro? 91'55»: _.\\ ‘L\">.A_ 5mm! uJiLma ELDWVHO oug %¿ ; \[Nsplgcíop n: num ADAN s» ‘L amy“; l s «¿E3494 I?’ r K” A f1‘ ‘ x T \\Ñ\\v»=i‘ ‘u. V)‘, / ' w f. ‘,“%\"‘ Mi h 4 l .. Ï s!’ \" H ‘L 3; ¿Éw ‘y * \":--¡«_A Ï 91 ' ' ¡ E «¿Mi v? — \\ s ‘ ,.:.'._am Y \\ í“ g\" ‘ :—-a¿;=-_»2=.J »,—'= UI ‘ l’ l, d í ¡urkiuflé ¿Ms nlAscyíïszvkmuAan l I. xïïtïgfl E “l. \[,1 « N/ \" .4‘ v» -'ï:-l-' «l? . M 45 n ¿me now L; seno\" msnm m rnnnr’ ¡ ax y armani, ¿su now, l , w HFxUNmA or “pu”, n, www uE Manu... ¿ sounAmoAD. ¡Mmmm ,11): mas Fvwnu 4 . 3 , ¿WF “muy ' . m! ». ' ' 9 « — v» w» 7' / ' ' ’ ¡QÏC musa-Kg\" \\'ï ‘ i _ w k ‘ r,_ f>9'\\w‘g\\*‘:::¡c-’ ./ w “’ 1 2 Ava) ¿w \\ ‘A’ ' \"K m\") é ‘i- \\ fi. -‘ .\\Ï\"-««\">*‘\" n 4.2’ 152;. iii‘ T —L r, \\4 «.’¿i1í¡o«un”’9;ï;“ “a ,—-v' «aïungnnno ‘ g . \"' ' _ v a —.—-- szcuu se ¡_....__...‘. -


ííiïwjïm N.’p)a’¿íc¿;í‘, ‘ ” \"’“*fi A SU DEGVHO LD Hmsn (¡UE ‘ ’ — '- u. Ms SAUMRÍA es Hu zwnon/ \{ 9» c\\¿=1ü‘>sn\},‘J \\E\{4 EL \"WW / _ r msn una». ‘ ronv-s r r «M/ «.\\\\ V ,aa.e= vano u ‘nn Hwïugoísx Á > sucsurivuu.) s-¡scïvïms! * ' ' ¡gw \"5 .¡> \"E ¿a l n . ¿ Ax-» 4 *' k. vsv ;'¡: q, » ' «« Ar «yrítwei s» . Q\" ‘ = -. i 4; -..‘ Ei“ 5- ‘4»Q—Q ,3. ;=' a2. - r m»- v) n. «r t: p‘; M; »,_ _ »‘ ‘m ‘y; í u,“ ,9? T, “¿l/Él l ¡ . \\¿.¿7d..v._- M. «dynm ka'- ‘ r-r n‘ _ -*- Nm nz LD cu: ¿’ask EN EN u Luvwvmo .. _,-. mw ¡.5 uns, ,__,.. . . ,7 v‘ y ,. \"nf _ __ ¿Els JJDAD V \\ su msm: “mp __ / ,2 & v.“ un ) _ — y w . a LEJOS ' — — N ‘ ' \" \"p ‘ ‘. Qu . m, Í \" si“ Wk«\\ufl\\y «a '. si“. N‘ Y“ ‘ . . i wv/// x0‘ \\ \\ ‘i ‘ ' 42X «x J. m‘ \\ \\\\ ‘ -._ / q;;\"s1:n.srM/AIJ “f? 5x xx 5 ‘tg r y) sumo suman y ‘ ‘¿y cunpouulgk smc . -:\\_— _ m, _ A « T ,. eruafccïs . r AVER. 7 - g _ xa‘ a v mu nzxÏsu su fu!’ LÏQZ°ARL;L‘?Ï‘O\"EEN' ' f‘ ONU“ Esvscrm? ¡un I LA IMAGEN es CLARA.‘ . . 2 . ’ I! E5 EL .. I /’ — 5 A A . v. ST ;:’=.-’*¡ ,.; f ._ r y 4.4 \\ N . ‘ y r ‘“ ¿’y , « e 4» L» .. J ‘day L. ‘é: ‘í’ & ‘J . f 3h . r — a“: 5M / — ‘n \"w \\ m » , . . v q ‘ r ./.- .— _, - ' v . ¡za ‘1 //) ' -« “t, ¿,12? ¿,11 z/p/¡r , n —


\\ qggïgínïgzprn‘: a nzunmwz; r2\] » v ‘ . ' \" 7! (‘DN.\\5«F. r u \{í \"\[Ï‘5¿:Ï7_,”¡: ¡. ¿x23 mm»; ¿s 4,.‘ »7 Jn. m5 1» ¿4 n . «w “ ¿q t -1 . Í ,3 x ‘fa 5 \\ ’ ‘gï-‘Ïb ‘ KJ ‘ _ 1017,‘. 3 \" V . 11.7,‘ 24 l '_ / 4’ » 5.. . Fgñuñ ¿ig (f?) Mg‘ ' x jivVují * ,«N_¡‘u¡a¿¿V-.,A,.H,m,. _ y» ,‘ - ‘uma-ers .03 ‘::.;:¿.;v\",:ïï x1 e, 9m?‘ 79g;- \" w Ógh\"; r- / É x ¡q y ‘O ‘ A j k», R _¡,;¿» 7;; ig \\, ‘Í ¿y x‘ J \"r',\\ ‘r m, »\\ 4 x /r rx í ¡x31 \\‘ \\. x x.\\/ ' » , — r v; í \\‘\\< t‘, Q \" . \\ yw j z’ nu, un our «usd v s‘ i ,7 ,TL\"’*' 2' * , l w un LE WCL\] _ Á‘ n,\" y?!“ ;‘r MENA :-’ , a '- 5.‘;- mg EN MM 4 ¿a ¡y . _ \\ «a ._ ú au lwmsw ¡REGuESDL ‘ É f . ¡ amm , y » , ¡‘y g w _ \\ m» .. \\ v f ¿fi ‘¡í su ma” sdwcA... EN nino zííí s! AvEwmuAnAuuVÉ “su mummduz JM m wwe cu; ‘¿¿::¡,;\\¡AnG¿-D'¿¿Mg u N0 LA usan u; ys: (Ncovrnn . sx “WW Aummms v una, WENO. ' “¡me flsrwfiofliïlYü ( . 9.. cum): . , - N.» rumano. , - u’ s! ' .- . . msm m; y , ¡ ¿fi ,7‘ _‘,_, x MEBKA. _ y _¡ ' 4/; - - - ¿z x . 4?.‘ ‘ ‘x N). (v; ». -' - ' . l a ., y , . . ,- s, \\ , . . a 4 ‘ ¡\\\\\\ , . , ng’ Z y: ,4. s’, - í x v E. 4 x í r ’ mu’; 7 ‘ ¡ v y V4 V. ‘i; , 4, _á ¡ , xr _ ._ ‘ . í- fix \\ 4 t\]. _ , ‘¿És / ' r '— 4 3u_;¿,,//,, k ‘ p\", // Q7‘ ¡u 3132\" //i '74\" / f; \"fic; . . ‘,,>“Z;::‘ :4 ‘ ' _ Hrs?’ ¿gr - ‘xa . , ¿í y x n’ ‘a M» ¿ms


' L‘ T Q > .? ¿gg xly fl x.,f-> ., » a, , , ; 5 » -—v\"‘—;x rr/ xjx-‘¿CC 14)\}, w ‘¿VN I ¿r r;_ ,.=z,.w¡s‘__k__’ïfi\} ¿ummngkïxïnïi t * ( w * / ‘\\_ i» ¿

‘:3 /% ' *> ',»;’*”¿ 43\" \"7 r\\-*)«: a / Vi‘ “¡n ,, \\ m. í ‘ \"d, Jór’ P r o ‘ ï x = q ,» rx‘- “ ' ‘ :. , .. _ _,’;’¿,ïr7\" lí'v\"vï»f¡¿'_¡_y, ‘I. y, L - ya: ‘¡‘>‘ «ig t ‘s1 I \\, f‘. , 4. «N 1 ‘ h 3 . ‘ » , . ,, x. v‘); _ - r: % % ‘(ÏÏÍÏ A) .á:::;;í:‘ i ‘ n; c: ‘y, J- - “a Ññ. ‘váffi a, y ‘ d\}. ° q É f‘, \\ _ ‘y , ' _ \"V J * W QÓN‘ y “ ïd-fifí/ a:


“a. \\:\\\\\\ x :&\"'”\"'> a \\ A >:;:.Í’\\j‘¡\\ L «Mx , \\ _\\ JJ\} . - ‘ \\\\ z 3_j__ rsrxsuxïñrn‘ ,,.. 2.1221,\" “ïfw“‘ïï‘ 2:: / > >;;:;:vAA« ÏKÏWVVYÏRTW’ ’ HEJAR som \"¿w Amrno. _r“*a-. \\ ¿a ‘- ï a ‘rwaw \\ . .,É¿¡g‘: “'11; // H . ‘ïïfici’ Í v h’ - ¡h y.) V’ / \" 1 o y gg: .....«‘(¿ï WA \"fiïww ¿v , ¿a ‘V, i, k.‘ a s la‘; «¿vga ¡y- AV , :4 ‘ S‘ ny»: ¡ké í 7 m“ ¿á 4 E’! ' . Á ,7. Éïr. 'V


45M 2'; %¿¿A:‘¿::‘: 33 ¡gig Sim/Q ¡a 1 . — v ,g\\ r’ a A _. ,r L- ‘ ‘ x“ j x v 3 s‘; .,\\¡v» ¿fix? ‘ ‘r \\ “ïxqïk Éï H 5 Ü P. \\K\\ ‘ ‘\\\"\\» .I\\\\“‘ fi “s, ví i M» ; :v.«'\\.;® \\ . . y”, .. > ¡WWW ‘35 “ÉÍÏÏV 73?’ 515V’ ¿’éiíïïïik mi miïuufimmwoï - I’ ‘fjfïï- ¿;¿;R;37¿A . um mm 5ovu...¿ L m” . m 4 y ‘L , , /— 11211-01‘ “ L . . ‘K x ,» 4)(“V‘A\"lï(í5' ¡ X R ' y u‘, u ‘ x .1, ,« . '54 ‘I _,_ ‘ ‘\\ “ ww w . \\ ¡suman! k E “v: ‘j ‘ h ¿_. 4 :1 ¡‘a a V» r “n75 '. i ÓÏ 4 ‘ M. Í ‘g ‘Fw (‘a \"n, &, L“\\‘Í=:-Á q“ ‘o \" JH») ' . ‘u; - , . ‘m = Í\} «É ú. « 4. RMA \" u _ ‘u E” _ M í / \\ \" . ’ ra Saw,- ‘ L \\‘_¿,¿:;:;_á=', ¿“W n.‘....=...-‘L.¡:q.._« '36


4,. & -r p DES la‘! * ¿ AE ¿w A Ñ l l), J,“ \"3 L\}? 2: —r ' ' ya /, :\\ 7., i! v a . V v: . 'V » ‘ v a / m . \"wwïiïa.\"‘ 53a _ ¿a x- ,\} me? ‘i?’ v s. ‘ e. , N, . A l V. - ‘v WW , _—-r. A W M‘: Waclyqades‘ Musume! EL sNov EsTuoId A FONDO EL CASE“ ‘r. \{gfidugm ¡\{ghqgfgfiz ouvm Y ozscuansd su vocAcmt. ey un\"... . «t» — , am‘? ‘QUE sumo ES EL sNov k .7 . , , ‘ ¿w-s: : ‘ _. E35: I “ïLïy/WÉLÏZ: 1”“ ÉÜQIÉIÏÉSTÏR “Los . sefik ¿gina ' im ‘ / ' «M? Ïífi-«yxïfáï! \"rq\"\"'- v. r'r s.) » T «r, / \\ « a :3 \" _ESTD Es LG au: uscsgngz ‘ _ ‘ E; rvoï ESCïuEuí m. SÑÜV. m P ‘r . ' Nu ‘ ‘v ‘¡J Y nsxzpuvm mousse A LA ESCUE- i , : ‘ ‘ M\" LA GUIÍIHCÁ INDUSTRÍÁL DONDE REÁ‘ — j ,' — ‘ = ' LIZO sus PRIMEROS EXPERMENTOS. \"\\ ¡ . f; ' ‘ H 111m ‘ ' 4;‘ A \\ g . 51:1’ ,, w- 7” / v \\ ¿,5 v‘ l- » 2 t > ¿ -_¿¿ a .\\ J ,,,.‘ _ 7;, ¿gw ¿(:2 V” Á», \"¿-71 Lg \{zïficfiïsïáfiïïfïfiífizïggfim Y l. k ¿manana ru: ¡su » ' Tú TAMBÍEN P_UE_DÉ_5. .._...._._..____..__.._-_— i‘ \"I :.*¿ï2N-AE—=—\"P\"¿A' I I n, «¿mu q, __ FÏÉÏÉÉÏQÏSKÏ” » a ' Apu.s«s.M¡-¡:o5,n.s. a ” , !»«»u=.__.___í'ï..__au.._.| ' lzmmmucnu ¡om-c .n mw ! ; __¡/ ¡ \" \"\"'í\"\"ï_’ï\"\"’*\"’l| í '- ‘n CONSEJO NAmoNAL oe LA FUBLICIDAD. Ac. qfif r _ LA PULICIDAD AI. ssnwcu: DE MEXICOJ-m,”


‘ ¿Elyflggy ‘ N‘ Es: “ ‘ ‘ ; .. ‘. z e ‘ x L‘ y \\ q y- “ Q ‘ Ï \\ f r\" ! - r.’ = 4; q.’ ' . r N‘ r , N I \"”\"\\‘\\.. ; .Íï‘¡\\. we:.5a;vnï\\ av é ‘ , \\ ¿y y ‘Y; hp?‘ a . M‘ \\‘ ,, x '_a\\. t‘ V ;‘> _ \\ z, \\ ‘\\ ‘ É b i‘ ss; ¡ x x g ¿ ‘w üïsfï\} ..‘_j>yw‘¡¿ ¡l ‘ y «x ¿Tb v , un. .M¿ m ‘V oowu‘ :3 Es \{‘¿ H ‘ ’. ¿’Ïïïïfgl i221. I'm \\ 1 yïm - w u.“ pifkn‘n¿ lag“: . p-¿\"f-‘t xxx .‘ , _ vr—M_.V,,Ï,\"C\"PvF‘,1 j“; ; _,‘¿;) _ ya“... \\ . H’ / ari x“: 5- u. ‘ , > . > « r x V‘ r , \" 7?“, ‘ 3;\" t « \"í .2 í c:¿ïï‘-\"»ï“ i :“ T ¿Í í \"usa. m?!“ \\ ( ¿j y¡;f¿‘ ‘z ‘ÏWOR s — - « u \"i “mu/u 4'


out za: LEMA sx: Amin EL Run zu» y í-uhazhl nui Nu o: Los vnews /s.;mu uN m; Nzcupzmí m auznh ¡uuu in mini-us sin Ínuwu mv! uuu: mmm; - rzïf un’; nnunnn, «mmm: AL Lamas’ y mod ‘ nuca: .173‘, masa una n. ‘ ' _ï¿¡ . _\" . 4 ‘l A5?‘ - .A vwmf. -' \\- D N . \" z , ‘ '., umhsumssnsw/ï‘; = 5g ‘l \\l\\W - . ‘ _ “ug 4 , h.) , n * x q \\ ‘ r, l ‘ VMA‘? ‘K \" f?’ ‘i -' Jm.':-.;.. ' 2: A -\\ ‘a ‘ vqca nzsnu s. u CASA u: “una ‘ V °\"ïlïsïá\" ' i“ ¿A , J ‘\\’__ / ‘ ssñtow ¡“CR ¡. w“ -’ t n-‘K: “T,” D” í - / \\ . - A‘ nzznso \\ ‘ :- v a nus vgwnn’ \\ _¿ _ , ¿r4 EL auf» ‘ '\\, 1 \{iba H “m: Mi / ‘, ,4 ' ‘ *' vnsuuuro ' \"' ‘.4 C _ á‘: «v. í Ï m, ¿»Ü ¿I;¿.::.;:j5¿.. . fi | \" .. JCuÁNDQ7 m»: z .. r; ‘i 1 . ïvfi’ \\ Ïa: \\ x =°°\"°‘° ¿Í MUCHOS Años ossvuís‘ en u ', ' AWCEÚBLE! llluorscA n: u. cuan». un /, \" ms! ru: -.'_ ¡NVKSYISAOOR nswsA WEJOS ‘AJ, a SU MUÍRYE! puuïnvcos“ _ . , . kwfiw \"4 y ,, J . 4Q (¿aqi - ¡‘,- , a, sou) mn ,¿w ‘L. .» ' fi¿ LA AVINYURA s. - /—\" :_ ¡\"_ f. num. PARA . a v ,_ t;,z m una scan ‘. .1. ' ,// ¿v »’ E, sum». 22;” e . l! r . ‘ ‘ , < ¿fl . x 9 1 ' ‘ - r ‘ . / un i\\\\\\px.\"“ï\"-“‘ A“ ’.——;l‘\\\"'f‘i‘ \{MQQÏHÁW sx s: humsu EsCRUJM ‘ - ‘» s Fur mo como s: uscn .C NFL; ¿t sasaïw su ms menos...


. ¿¿¿¿.¿_.«,\{¿í:.¿ous mu. \"‘ , _ _ L x . ¡ i’ s _ _ T «a! ‘ «am «r Éíïiiïfíïïís‘ r \\ n “¿Hua M 1Es>vm1u LE ALGLMEN’ ‘ ' DUE 'DDOS AU: ¡75, ‘ 1 . '71 R -., , - “r :5; ¿ x ., ‘ i ¡.___ .-. , -> 7 .__._——..| &__¿ v.’ » TW ¿\",Q;v:\"¿¿*r¿;¿ *¿ \"¿l Á,¿‘¿7.T‘;:‘,7a;:¡_;¿;* ‘ ‘¿s n. e. .1. n. . u‘ ,, ¡«Fmmlan s) , ‘g m ‘ M M‘ M“, ‘¿.3 ., í . , . —r f’- 7 ¿am :W'w.'¡¡/¡¿ ¡ ¡Í! ,_ ‘ v- « m 3 y; 65m7. \"¿ui mu‘ í , x xzaggatggzïaz. . anís gm: “¡q Fix ¡‘ïaïúzzgïafizv h xpïsaháúir 3-‘ x , x4‘ ::v»..;'r,v,,',:¿¿-u; \",',v'¡'¡’«ípfl;ggí 1/. / ;t.=.=t»=,ar.'.'.'.-.a'.w y > :;:‘-'«‘/u54:4';:i í- ¿en - ‘ ‘ / mzcvgzrnsszaïái; wvu. , a =2'.¿4:'v='.'u,u—- :- 43*?) = ¡fi r ¿w143 ¿A - *.'- ett,’ ‘ v \\ L w ‘Á ¿Z ' tu Í g, v‘ L _‘ a \" I ¿q .5”, w ï‘ 3P: ». ‘° g


EQ \"ÏÑ PAJAROS DE ACERO DEL FUTURO H 7' . .1 , ,r:. , 4_ _ ’ /.,/.‘¡ Á . W a Q Ü , i ‘, M n; ' 4324- 1, - ‘ ¿tx \\./ w K , \"má\": f, / v ' m .‘ “‘ ¡j . u... .. Wang»... un \"mu. ¡...4..;QÏ¡ s. n... phndnJn v-huuln u.» m... (apcdlaí. . ¡»Idldfl ‘....,.;. “m”. .m¡..‘. .... , ... mu... . .. . .... vu¡u .4. una...“ ., num... m... m, mu. .n .4 hanna .. . ¿\{x7 V f‘ ' _ .,. a _ w ,A ¿ ¡Ïm y _;\"’ r* 7» . r: j _ . V) - < :\\ . . e .k«:5(_.,. ‘y rÏ _ x - . ‘s\\\\\\\\ \\ - \"‘—_ - ,__, E76’; A , __ n. l... :4.b.¡.. 4. (¡nnmunnn u ¡Inploubw muy. \"mu... wnvnnlhlln\", , .. ¿una un \"gun val-aun\" ¡uu Iluun nl uquipq i. ¡»de vIflkIL pu. Isa-pu vila! (om: “¡onu- unlup de un yuulo n ¡un . tomonn Scan muy yndvtn un In (¡mitin \"7 ,¿ ‘ SÉ? __ fl y , 3 W/o in‘ W/ X -- Á iz” . / h y, ' \\ ' fu’: j) e .1 V’ /\"‘ ‘ u“. 4. u, ..,.,...... m’. mu”... .. .n m. una“, 4.a wal w h... ,. unwdal». uyumnnnln, .,.. n.¡. u...“ ... un gnuupa. humo .¡ del mw... ,.. “Aumna. 4. .21. 4... ....\\ .muu