Data Loading...

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMKSM 2022 Flipbook PDF

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMKSM 2022


159 Views
33 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

0

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 A

MAKLUMAT DIRI GURU

1. Nama : ______________________________________ 2. Alamat Rumah :_______________________________ ______________________________________________ 3. Jantina :_____________________________________ 4. Agama :_____________________________________ 5.Tarikh Lahir : _________________________________ 6.Tempat Lahir : ________________________________ 7. No. Kad Pengenalan : __________________________

IKRAR GURU MALAYSIA Bahawasanya kami, guru guru negara Malaysia dengan ini berikrar.. Mendukung terus cita cita kami dan mengatakan keyakinan kami pada cita cita murni pekerjaan kami.

8. No. Cukai Pendapatan : ________________________ 9. No. Rujukan JPN : _____________________________ 10.Tarikh Kenaikan Gaji : _________________________ 11.Kelulusan Ikhtisas: ____________________________ 12.Kelulusan Akademik : _________________________ 13.Opsyen : 1. ___________

2. _________________

Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara. Kami mengamalkan prinsip prinsip Rukun Negara pada setiap masa.

14. No. Tel Bimbit : ______________________________ 15. Nama Waris Terdekat /Hubungan/No. Telefon /Alamat: ______________________________________________

Tandatangan Guru, …………………………….

______________________________________________ ______________________________________________ MATA PELAJARAN DIAJAR PENGALAMAN MENGAJAR 2022 Mata Pelajaran

Kelas

Sekolah

Tahun

Mata Pelajaran

i

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 B

PERAKUAN MENERIMA TUGAS

Nama: _______________________________________________________________ No KP: _______________________________________________________________ Jawatan: _______________________________________________________________ JENIS TUGAS PENERANGAN *PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN/ ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA TUGAS UTAMA

Merujuk pada senarai tugas Portfolio Berjawatan (H) yang disandang di para 2.1 Bab 2 MySG.

TUGAS SAMPINGAN / SOKONGAN

Merujuk pada senarai tugas Portfolio Tanpa Jawatan (P) yang dilantik di para 2.2 Bab 2 serta keahlian dalam Jawatankuasa (J) di Bab 3 MySG.

TUGAS TAMBAHAN

Merujuk pada Surat Lantikan daripada PPD/ JPN/ KPM dan agensi luar KPM.

TUGAS AD HOC

Tugas dan tanggungjawab bersifat penting dan segera yang diterima dari semasa ke semasa.

Saya dengan ini menerima tugas-tugas yang dinyatakan untuk dilaksanakan dengan penuh kesedaran, amanah dan bertanggungjawab demi untuk kejayaan dan kecemerlangan murid dan sekolah di samping untuk mempertahankan profession keguruan. Saya Yang Menjalankan Amanah; Tandatangan:

Tarikh:

Nama: 0 ii

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 C BIL A B C 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0 6.1 6.2 6.3

7.0 7.1 7.2 7.3

SENARAI KANDUNGAN TAJUK Maklumat Diri Guru 2022 Perakuan Menerima Tugas Senarai Kandungan PENGENALAN Titipan Tinta Pengetua Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi KPM Visi dan Misi SMK Syed Mashor Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Tujuh Nilai Utama Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia Naratif Baharu Fokus Dan Gerak Kerja KPM 2020 Program Sekolah Transformasi 2025 Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Program Pendidikan Inklusif (PPI) PENGENALAN SEKOLAH Sejarah Sekolah Latar Belakang Sekolah Logo Sekolah Lagu Sekolah Barisan Pentadbir SMK Syed Mashor Pelan Sekolah Kalender 2022 Penggal Persekolahan 2022 Cuti Perayaan 2022 Hari Kelepasan Am 2022 Takwim Sekolah 2022 Etika dan Tatasusila Profesionalisme Keguruan Senarai Guru dan Kakitangan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH Carta Organisasi Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan PENGURUSAN KURIKULUM Carta Organisasi Kurikulum Dasar dan Ketetapan Kurikulum Jawatankuasa Kurikulum PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Carta Organisasi HEM Dasar dan Ketetapan HEM Jawatankuasa HEM Jadual Guru Bertugas PENGURUSAN KOKURIKULUM Carta Organisasi Kokurikulum Dasar dan Ketetapan Kokurikulum

Jawatankuasa Kokurikulum PENGURUSAN PROGRAM PENDDIKAN KHAS INTEGRASI Carta Organisasi PPKI Dasar dan Ketetapan PPKI Jawatankuasa PPKI

CATATAN

MUKA SURAT i ii 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 37 45 47 48 74 75 81 98 99 101 119 124 125 134 160 161 166 183

1

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.1

TITIPAN TINTA PENGETUA ASSALAMUALAIKUM WBT DAN SALAM KELUARGA SeSMa..

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas Junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabatnya. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kita dapat menyelesaikan kerja buat kita pada tahun 2021 walaupun berdepan dengan cabaran pandemik COVID19. Semoga kedatangan tahun 2022 membawa bersama semangat daya juang yang tinggi dalam jiwa setiap warga SeSMa. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua cikgu dan anggota kumpulan pelaksana SeSMa yang selama hari ini telah bertungkus lumus menyumbang tenaga dan usaha yang berterusan dalam membangunkan sekolah yang kita cintai menuju hala tuju yang telah dipersetujui bersama. Sebagai peneraju kepimpinan, saya kagum dengan keupayaan warga mengadaptasi diri dengan situasi norma baharu dan berubah pantas bersama perubahan semasa. Hakikatnya kita tidak punya banyak pilihan sebaliknya bersegera dalam tindakan agar anak anak murid kita tidak tercicir dalam pembelajaran mereka. Justeru, visi dan misi serta hala tuju sekolah akan diteruskan dengan penyegaran KPI dan hasrat untuk memantapkan lagi kerja buat dan urus tadbir SeSMa selaras dengan gelombang ke-3 Pelan Pembangunan Pendidikan. Percayalah kita akan menghadapi cabaran yang lebih besar di masa hadapan. Tanpa pengetahuan dan persiapan yang rapi oleh warga, sudah tentunya akan memberi kesan kepada murid khususnya dan masyarakat secara amnya. Saya yakin matlamat ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama ibu bapa. Oleh itu, kita haruslah lebih bersedia dan terbuka dengan pelibatan ibu bapa di sekolah. Lebih banyak ruang perlu dibuka kepada ibu bapa untuk mereka melibatkan diri dalam aktiviti di sekolah. Saya percaya SeSMa boleh terus maju ke hadapan dan terus meraih kecemerlangan walaupun berdepan cabaran demi cabaran. Besarlah harapan saya agar kita tidak kecundang di tengah jalan dengan cabaran pandemik COVID19 atau cabaran cabaran yang lain. Bagi merealisasikan impian ini semestinyalah kita mesti bergerak dalam satu keluarga iaitu cikgu, anggota kumpulan pelaksana dan kumpulan sokongan yang mantap, berdedikasi, gembira, saling menghormati dan mempercayai di antara satu sama lain, di samping barisan pentadbir yang cekap dan sentiasa bersiap siaga berdepan perubahan. Tidak siapapun boleh menafikan bahawa kerjasama semua adalah perlu kerana bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. Percayalah budaya yang kita amalkan di sekolah ini sentiasa dicemburui oleh komuniti sekitar sebagai mana yang kita laungkan –seiring sederap menuju jaya. Maka marilah kita meneruskan amanah yang masih belum selesai di samping menambah baik usaha usaha yang telah menzahirkan kejayaan bermakna. Kita amat berharap agar pengurusan semua bidang pada tahun ini lebih baik dari tahun tahun lepas. Akhir sekali, marilah sama-sama kita menyemai usaha dan cita demi membuahkan hasil yang melapangkan dada bila tiba masa tuaiannya nanti. Insya-Allah, keikhlasan yang kita hulurkan, keberkatan pula akan kita galas. Semoga usaha dan keikhlasan ini diberkati oleh Tuhan. Norzalina binti Abd Kadir Pengetua SMK Syed Mashor

2

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, VISI DAN MISI KPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ‘Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.’

VISI

VISI PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

3

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.3

VISI DAN MISI SMK SYED MASHOR

SMK SYED MASHOR

VISI SMK SYED MASHOR BERUSAHA MENGUPAYAKAN SISTEM PENDIDIKAN BERKUALITI UNTUK MELAHIRKAN INSAN TERDIDIK DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK DEMI MENJAMIN KESEJAHTERAAN NEGARA

MISI SMK SYED MASHOR BERUSAHA MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN POTENSI WARGA SEKOLAH UNTUK MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MELALUI 1. 2. 3.

KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN ORGANISASI YANG BERKESAN PENYAMPAIAN PdPc BERKUALITI PENGURUSAN DAN PENCAPAIAN KURIKULUM, HEM DAN KOKURIKULUM BERKUALITI.

4

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.4

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

1.5

TUJUH NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

AMANAH BENAR BIJAKSANA BERSYUKUR DEDIKASI IKHLAS PENYAYANG

5

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.6

NARATIF BAHARU

6

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.7

FOKUS DAN GERAK KERJA KPM 2020

7

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.8

PROGRAM SEKOLAH TRANSFORMASI 2025

KEMENJADIAN MURID [BERFOKUSKAN MURID] Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid • • • • •

Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5 Literasi dan Numerasi Kemahiran Dwibahasa

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid. • •

• • •

Ujian Aptitud, Psikometrik (PPsi) Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill) Salah Laku Disiplin Kehadiran Ke Sekolah Ujian PAFA

SEKOLAH BERKUALITI [BERFOKUSKAN BUKAN MURID] Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid. •• • •

Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Pencapaian Sukan dan Permainan Pencapaian KoAkademik Pencapaian Badan Beruniform

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

• • • • • • • • • • • • • •

Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2 Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh Guru Penilaian Pusat Sumber Sekolah Prestasi Kewangan Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas Penarafan Prestasi Sekolah Selamat Kepuasan Pelanggan Penglibatan Ibu Bapa Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan) Sarana Sekolah Sarana Ibu Bapa Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice) dll.

8

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.9

ELEMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

1.10

CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

9

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.11

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI)

10

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.

PENGENALAN SEKOLAH

SEJARAH SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashor, Batang Kali (SMKSM) telah diisytiharkan pada 4 November 1980. Nama asal sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan (Ingg.), Batang Kali. Sekolah ini telah dibuka pada 5 Januari 1970 dan dirasmikan pada 7 September 1971 oleh Ketua Pengarah Pendidikan, Yang Mulia Tan Sri Sheikh Hamdan bin Sheikh Tahir. Sekolah ini mendapat nama sempena nama seorang tokoh sejarah yang terkemuka iaitu Syed Mashor. Beliau ialah seorang pengembara Arab dari Pontianak, Kalimantan dan pernah dilantik memegang jawatan Ketua Kampung / Penghulu di Kerling. Pihak Persatuan Ibu bapa dan Guru telah sebulat suara bersetuju mengambil sempena nama tokoh ini untuk diabadikan di sekolah ini.

Pengetua-pengetua yang pernah bertugas di sekolah ini adalah seperti berikut: BIL.

NAMA PENGETUA

TAHUN

1.

Shaari bin Md.Noor

1970-1979

2.

Mohd.Hashim bin Zakaria(Hj)

1980-1982

3.

Aris bin Hj.Abd.Moen

1982-1987

4.

Syed Aidros bin Syed Abd.Rahman(Hj)

1988-1992

5.

Abd.Shukor bin Ali(Hj)

1992-2002

6.

Siti Khalijijah binti Hj.Hassan(Hjh)

2003- 2012

7.

Rokiah binti Ramlan

2012- 2017

8.

Norlaila Binti Mat Jali

Feb 2017 - Ogos 2017

9.

Sarina Binti Shaari(Hjh)

Oktober 2017 – Jun 2021

10.

Norzalina Binti Abd Kadir

Julai 2021 - kini

LATAR BELAKANG SEKOLAH Alamat Sekolah

: SMK Syed Mashor, 44300 Batang Kali, Selangor

Kod Sekolah

: BEB 5065

Gred Sekolah

: Gred A (Sekolah Harian Bandar)

No.Telefon

: 03-60573245

No. Fax

: 03-60570689

Moto Sekolah

: Berdisiplin Mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Sekolah

Cogan Kata

: Berdisiplin Berbakti

Warna Korporat

: Ungu

FB

: https://www.facebook.com/SMKSyedMashorBatangKali

Youtube

: https://www.youtube.com/c/SMKSyedMashorBatangKali

Email Rasmi Sekolah

: [email protected]

11

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 LOGO SEKOLAH

Logo SMK Syed Mashor telah dicipta oleh saudara Zulkifli bin Hamzah, pelajar Tingkatan 1 pada tahun 1970. Huraian lambang-lambang logo adalah seperti berikut: Helang Gelang Rotan Buku Obor Merah Biru

Pencapaian pelajaran yang tinggi Lambang kesukanan Sentiasa belajar Penyuluh ke arah kejayaan Keberanian Perpaduan

Kuning

Kesetiaan

LAGU SEKOLAH Sekolah Menengah Syed Mashor Jadi kebanggaan kami Memberi ilmu dan berbakti

Demi ibu pertiwi Putera-puteri yang bersatu Pohonkan doa restu Pada sekolah kebanggaanku Majulah terus maju Berdisiplin berbakti Cogan kata kami Berusaha dan berdikari Itulah ikrar kami Pada ayah bonda tercinta Pada guru yang mulia Kami pasti terus berusaha Untuk nusa dan bangsa Ciptaan: Bakhtiar bin Mohd. Salleh Susunan & Gubahan: Mohd. Zamri bin Ismail

12

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

#SeSMa #SeiringSederapMenujuJaya 13

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.6

PELAN KEDUDUKAN KELAS PELAN KEDUDUKAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED MASHOR 2022

PONDOK PONDOK KAWALAN

Pintu Pagar Depan (P1)

JAGA

MAKMAL KOMPUTER GARAJ KERETA

BLOK A ANJUNG ILMU

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

BILIK ISOLASI/ RAWATAN

BILIK TAYANGAN

BILIK SAL

BILIK KAUNSELING

TANDAS

KIOS

BENTAYAN 1

GIMNASIUM

STOR PSS

BILIK SENI

DEWAN BACATHON

K A N T I N

BLOK B

SURAU

BILIK BOSS

BILIK JAHITAN

BILIK MASAKAN

BILIK PENGAWAS

MAKMAL SAINS 4

MAKMAL SAINS 3

BLOK C

B E N G K E L

3 CALENDULA/ 1 CALENDULA

3 DAYLILY/ 1 DAYLILY

1 CAMELIA

3 DAFFODIL/ 1 DAFFODIL

3 CLEOME/ 1 CLEOME

PEND. MORAL

AIRIS

3 COSMOS/ 1 COSMOS

3 DAISY/ 1 DAISY

3 CLOVER/ 1 CLOVER

1 DARMERA

TANDAS

MAKMAL SAINS 1/BIOLOGI

TANDAS

3 CAMELIA/

KOPERASI

MAKMAL SAINS 2

Parkir kereta guru 3 DANDELION

BLOK D

2 DANDELION

1 DANDELION

BILIK MPV – LANDSKAP

TANDAS

BILIK PEP

BENTAYAN 2

BILIK PERSEDIA AN RBT

PT3 & PBS

BLOK E 4 STEM 1 4 SK 1 / 2 CLEOME PPKI (ERICA)

R B T

TANDAS

Pintu Pagar Motorsikal

4 STEM 2 / 2 CALENDULA 4 SK 2 / 2 COSMOS PPKI (FUSCHIA)

4 STEM 3 / 2 DARMERA 4 SK 4 / 2 DAFFODIL 4 SK 3 / 2 CAMELIA

4 STEM 4 / 2 DAYLILIY 4 SK 5 / 2 DAISY 5 SK 5 / 2 CLOVER

TANDAS

PARKIR PENTADBIR

TANDAS TANDAS

Pintu Pagar Belakang (P2)

BLOK F

5 ST 2 5 ST 3 5 ST 4

TML

TMP

DEWAN SULUH BAKTI

5 ST 1

5 SK 4 TGP

TGL

5 SK 3

GKMP

5 SK 2

PKHEM/ KO

BILIK GURU

PEJABAT

DAPHNE

MAKMAL FIZIK

PPKI ASTER BALSAM CARNATION

MAKMAL KIMIA

KUARTERS GURU

5 SK 1

PK/PKP

Parkir kereta guru

14

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.7

KALENDAR

15

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.8

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2022

16

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.9

CUTI PERAYAAN 2022

17

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.10

HARI KELEPASAN AM 2022

BIL

TARIKH

HARI

HARI KELEPASAN AM

1

1 Jan

Sabtu

Tahun Baru

2

18 Jan

Selasa

Hari Thaipusam

1 Feb

Selasa

Cuti Tahun Baru Cina

2 Feb

Rabu

4

1 Mac

Selasa

Israk dan Mikraj

5

19 April

Selasa

Hari Nuzul Al-Quran

6

1 Mei

Ahad

7

3 Mei

Selasa

4 Mei

Rabu

Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua

8

15 Mei

Ahad

Hari Wesak

9

6 Jun

Isnin

Hari Keputeraan YDP Agong

10

10 Julai

Ahad

Hari Raya Haji

11 Julai

Isnin

Hari Raya Haji Hari Kedua

11

30 Julai

Sabtu

Awal Muharram

12

31 Ogos

Rabu

Hari Kebangsaan

13

16 Sept

Jumaat

14

9 Okt

Ahad

Maulidur Rasul

15

24 Okt

Isnin

Hari Deepavali

16

11 Dis

Ahad

Hari Keputeraan Sultan Selangor

17

25 Dis

Ahad

Hari Krismas

3 Cuti Tahun Baru Cina Hari Kedua

Hari Pekerja Hari Raya Aidilfitri

Hari Malaysia

18

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

2.11 TAKWIM SEKOLAH Tarikh

Pengurusan

Kurikulum

01 Sabtu 02 Ahad 03 Isnin 04 Selasa 05 Rabu 06 Khamis 07 Jumaat 08 Sabtu 09 Ahad 10 Isnin

M43

Akujanji Murid SPM Kelas PERKASA Prog CatchUp bermula 3/1 - 25/2/2022 Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA

Psikometrik ting.1,3,4

PPKI

Pengemaskinian PAJSK Pengemaskinian PAJSK Pengemaskinian PAJSK Pengemaskinian PAJSK

Solat Dhuha, Hajat & Yasin

Pengemaskinian PAJSK Program Bina Atlet Darah Muda T3

M44

Kelas PERKASA

Prog. Hala Tuju Kerjaya T3

Program MyHeart Kelas PERKASA Dialog Prestasi PBD 2021 Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA

Pengemaskinian PAJSK Pengemaskinian PAJSK Pengemaskinian PAJSK

Hari Prestasi

Pengemaskinian PAJSK Solat Dhuha, Hajat & Yasin

Pengemaskinian PAJSK

Jamuan Akhir Tahun KKGK

M45

Cuti Peristiwa Sempena Thaipusam THAIPUSAM Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA

‘Virtual Camp’ PBB 2021

PLC 1: Penulisan Minit & Maklum Balas

Solat Dhuha, Hajat & Yasin

M46

Kelas PERKASA

Prog. Cita-cita Saya (Petang)

Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA

26 Rabu 27 Khamis

Hari Anugerah Kecemerlangan HEM dan KOKU

Hari Anugerah Kecemerlangan HEM dan KOKU

PLC 2: SPLKPM

Program MyHeart Kelas PERKASA Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik 2021

28 Jumaat 29 Sabtu 30 Ahad 31 Isnin

Kokurikulum

HARI TAHUN BAHARU

11 Selasa 12 Rabu 13 Khamis 14 Jumaat 15 Sabtu 16 Ahad 17 Isnin 18 Selasa 19 Rabu 20 Khamis 21 Jumaat 22 Sabtu 23 Ahad 24 Isnin 25 Selasa

JANUARI 2022 HEM

M47 CUTI TAMBAHAN TAHUN BAHARU CINA

19

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

Tarikh 01 Selasa 02 Rabu 03 Khamis 04 Jumaat 05 Sabtu 06 Ahad 07 Isnin 08 Selasa 09 Rabu 10 Khamis 11 Jumaat 12 Sabtu 13 Ahad 14 Isnin 15 Selasa 16 Rabu 17 Khamis 18 Jumaat 19 Sabtu 20 Ahad 21 Isnin 22 Selasa 23 Rabu 24 Khamis 25 Jumaat 26 Sabtu 27 Ahad 28 Isnin

Pengurusan

Kurikulum

FEBRUARI 2022 HEM

Kokurikulum

PPKI

TAHUN BAHARU CINA TAHUN BAHARU CINA CUTI TAMBAHAN TAHUN BAHARU CINA

M48

Kelas PERKASA

Amalan Guru Penyayang

Ujian Bertutur BM Ujian Bertutur BM

Mesyuarat Agung Koperasi ke -33

Ujian Bertutur BM Pemulangan SPBT T.1,2,3 kumpulan A Ladap 1: Peranan Guru Sebagai Pendorong

M49

Kelas PERKASA

Pemulangan SPBT T.1,2,3 kumpulan B

Ujian Amali Sains Program MyHeart Kelas PERKASA Program MyHeart Kelas PERKASA

Cetakan PAJSK 2021 Cetakan PAJSK 2021 Cetakan PAJSK 2021

Restu Ilmu SPM

Cetakan PAJSK 2021

Pemulangan SPBT ting.4

Cetakan PAJSK 2021

PLC 3: Penulisan Minit Curai

Solat Hajat SPM 2021

Ujian Mendengar BM & BI Ujian Bertutur BI Ujian Bertutur BI

PLC 4: Penulisan Laporan Dokumentasi

Ujian Bertutur BI Mesy. JK Jadual Waktu Bil 1/2022

20

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

Tarikh 01 Selasa

Pengurusan

MAC 2022 HEM

Kokurikulum

PPKI

*ISRAK MIKRAJ MesyJK Pengurusan Sekolah Bil.1/2022 SPM 2021 - BM, PSV Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - BI, Tasawwur Islam Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021

02 Rabu 03 Khamis 04 Jumaat 05 Sabtu 06 Ahad

SPM 2021 - PAI/ Moral Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - PSV Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - Sej, Sains Komputer Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - Matematik Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021

07 Isnin 08 Selasa 09 Rabu 10 Khamis 11 Jumaat 12 Sabtu 13 Ahad 14 Isnin 15 Selasa 16 Rabu 17 Khamis 18 Jumaat

Kurikulum

Mesy. Guru Bil. 1/2022 Mesy KKGK Bil 1/2022

SPM 2021 - Sains, Fizik Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - SSukan Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - Perniagaan, Biologi Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 SPM 2021 - P.Akaun Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021 Mesy JK Pengurusan Kurikulum Bil.1/2022 Prog Sentuhan Gemilang SPM 2021

Mesyuarat JK Pengurusan HEM Bil.1/2022

Mesyuarat JK Pengurusan Kokurikulum Bil.1/2022

Mesyuarat JK Pengurusan PPKI Bil.1/2022

19 Sabtu 20 Ahad 21 Isnin 22 Selasa

Sesi 2022 mula M01 PdPr

Mesy. JK Panitia Bil.1/2022 SPM 2021 - Kimia SPM 2021 - Geografi

Pendaftaran Murid ting.P,1,dan 4

Pendaftaran Murid PPKI yang baharu.

Orientasi ting.P,1 dan 4

21

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SPM 2021

Mesyuarat Induk Koku Bil. 1/2022

23 Rabu

SPM 2021 - Matematik Tambahan

24 Khamis 25 Jumaat 26 Sabtu 27 Ahad 28 Isnin

M02 PdPr

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.2/2022 Dialog Prestasi PBD & PAT 1 (sesi pagi)

31 Khamis

Tarikh 01 Jumaat 02 Sabtu 03 Ahad

Pengurusan

Kurikulum

M03

Penetapan Target SPM/ Akujanji Bulan Teknik & Vokasional Dialog Prestasi PAT 1 (sesi pagi) Penetapan Target PT3/ Akujanji Dialog Prestasi PAT 1 (sesi petang) Mesy JK PSS Bil.1/2022

M04

13 Rabu 14 Khamis 15 Jumaat

Taklimat Disiplin TP,1,3

Mesy. Agung Koperasi Ke- 33 2021

Taklimat Disiplin T2 dan 4

Agihan & Pendaftaran KP/SP/ PBB

APRIL 2022 HEM

Kokurikulum

PPKI

Taklimat Disiplin T5

Agihan & Pendaftaran KP/SP/ PBB

Perhimpunan mingguan Ihya Ramadan Tadarus Ihya Ramadan Tadarus Ihya Ramadan Tadarus Ihya Ramadan Tadarus Prog. Pembangunan Sahsiah 1

Mesyuarat Agung KP(Akt.KP 1) Mesyuarat Agung SP(Akt.SP 1) Mesyuarat Agung PBB(Akt.PBB 1) Mesyuarat Agung Rumah Sukan

Minggu orientasi PPKI Ujian Diagnostik Murid dan Bulan Ihya Ramadan -

-Perhimpunan mingguan -Majlis Watikah Pemimpin Murid Ihya Ramadan Tadarus

Perhimpunan Bulanan 1- Kadet Polis

Agihan & Pendaftaran Rumah Sukan PPKI

Ihya Ramadan Tadarus

Karnival Koakademik STEM/ Bulan SM & TV Akt. KP 2)

Ladap 2

11 Isnin

12 Selasa

Kunjung Bantu PPD

*AWAL RAMADAN

04 Isnin 05 Selasa 06 Rabu 07 Khamis 08 Jumaat 09 Sabtu 10 Ahad

Agihan & Pendaftaran Rumah Sukan T1 & Peralihan

SPM 2021 - Ekonomi/ Lanskap & Nurseri

29 Selasa 30 Rabu

SPM 2021 - Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Mesy JK Pengurusan Maklumat Sekolah Bil 1/2022 Mesy JK Pengurusan Sumber Manusia Bil 1/2022 Mesy JK Pentaksiran & Peperiksaan Bil. 1/2022

Mesyuarat Kurikulum, HEM dan Kokurikulum Bil.2/2022 Menyuarat Agung Rumah Sukan, Kelab dan Badan Beruniform Ramadan -

Ihya Ramadan Tadarus

Ihya Ramadan -

Prog. Pembangunan Sahsiah 2

Ihya Ramadan -

22

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 16 Sabtu 17 Ahad 18 Isnin 19 Selasa 20 Rabu 21 Khamis 22 Jumaat 23 Sabtu 24 Ahad 25 Isnin 26 Selasa 27 Rabu

NUZUL QURAN Mesy JK Murid Asal Bil.1/2022 Mesy JK Pengurusan Kewangan, Akaun dan Aset Sekolah Bil 1/2022

01 Ahad 02 Isnin 03 Selasa 04 Rabu 05 Khamis 06 Jumaat 07 Sabtu 08 Ahad 09 Isnin 10 Selasa 11 Rabu 12 Khamis 13 Jumaat 14 Sabtu 15

Ihya ‘ Ramadan Akt.PBB 2

Ihya Ramadan Ihya Ramadan -

Prog. Pembangunan Sahsiah 3

M06

Ihya Ramadan -

Perhimpunan mingguan

Mesy JK SKPM Bil 1/2022 Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.3/2022 PSO

28 Khamis 29 Jumaat 30 Sabtu

Tarikh

Mesyuarat JK Pend Khas Sekolah Bil. 1/2022

M05

Ihya Ramadan Ihya Ramadan Akt.SP 2

Ihya Ramadan -

Ihya Ramadan -

Pengurusan

Hari Bicara Akademik 2021

Majlis Khatam AlQuran

Kurikulum

MEI 2022 HEM

Majlis Khatam Al-Quran

Kokurikulum

PPKI

HARI BURUH M07

CUTI SEMPENA HARI BURUH HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI CUTI TAMBAHAN HARI RAYA AIDILFITRI CUTI TAMBAHAN HARI RAYA AIDILFITRI

M08 Kelas PERKASA T3

Perhimpunan mingguan Prog. Sekolah Selamat -UBK & 3K

Latihan Merentas Desa 1( Akt. KP3)

Latihan Merentas Desa 1 Latihan Merentas Desa 2

Latihan Merentas Desa 2( Akt. PBB 3)

Persediaan e-Mahabbah PPKI

Kelas PERKASA T5 Mesy JK PIBG Bil.1/2022

Prog. Pembangunan Sahsiah 4

Kejohanan Merentas Desa/Virtual Run ( Akt.SP3)

Ladap 3 HARI WESAK

23

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 Ahad 16 Isnin 17 Selasa 18 Rabu 19 Khamis 20 Jumaat 21 Sabtu 22 Ahad 23 Isnin

M09 Sambutan Hari Guru Mesy JK Bencana Sekolah Bil.1/2022

01 Rabu 02 Khamis 03 Jumaat 04 Sabtu 05 Ahad 06 Isnin 07 Selasa 08 Rabu 09 Khamis 10 Jumaat 11 Sabtu 12 Ahad

Sukantara 3 Prog. Pembangunan Sahsiah 5

Latihan Rumah Sukan

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 1

Acara saringan

Kelas PERKASA T3

Latihan Rumah Sukan

Persediaan e-Mahabbah PPKI

Acara saringan

Acara saringan

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.4/2022

Acara saringan (Akt. PBB 4) Kelas PERKASA T5

Acara saringan Prog. Pembangunan Sahsiah 6

Raptai Olahraga Kejohanan Olahraga

M11

31 Selasa

Tarikh

Sukantara 1

Kelas PERKASA T5

M10

26 Khamis 27 Jumaat 28 Sabtu 29 Ahad 30 Isnin

Kelas PERKASA T3

Sukantara 2 (Akt. KP 4)

24 Selasa 25 Rabu

CUTI SEMPENA HARI WESAK/HARI GURU

Mesy. JK Pentaksiran & Peperiksaan Bil. 2/2022 Mesyuarat Induk Koku Bil. 2/2022

Kelas PERKASA T3

Pengurusan

Kurikulum

JUN 2022 HEM

Majlis Persaraan 1

Kokurikulum

PPKI

Akt. SP 4 Penyerahan keputusan SPM (tertakluk pindaan) Kelas PERKASA T5

PLC 5 Prog. Pembangunan Sahsiah 7 CUTI PENGGAL 1

HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG

24

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 13 Isnin 14 Selasa 15 Rabu 16 Khamis 17 Jumaat 18 Sabtu 19 Ahad 20 Isnin 21 Selasa 22 Rabu 23 Khamis 24 Jumaat 25 Sabtu 26 Ahad 27 Isnin 28 Selasa 29 Rabu

M12

Mesy JK Pengurusan Sumber Manusia Bil 2/2022

Perhimpunan Mingguan

Pep Pertengahan Tahun ting.4,5

Mesyuarat JK Pengurusan HEM Bil.1/2022

Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5

Prog. Pembangunan Sahsiah 8

Perhimpunan Bulanan 2KRS

Projek e-Nilam

Mesyuarat Agung PIBG M13

Mesy JK SKPM Bil 2/2022

Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5

Ladap 4

M14

Mesy JK Pengurusan Selolah Bil.5/2022

Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 2 Latihan Kebakaran 1

Prog. Pembangunan Sahsiah 9 Kem Kepimpinan HEM & Kokurikulum

Latihan Kebakaran 1 ( (Akt. PBB 5)

Kem Kepimpinan HEM & Kokurikulum

Perhimpunan Mingguan

Pep. Pertengahan Tahun ting.Ppki Pep. Pertengahan Tahun ting.Ppki Akt. SP 5

Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5

30 Khamis

Tarikh

Pep Pertengahan Tahun ting.4,5 Pep Pertengahan Tahun ting.4,5

Pengurusan

01 Jumaat

Kurikulum

Pep. Pertengahan Tahun ting.Ppki Pep. Pertengahan Tahun ting.Ppki

JULAI 2022 HEM

Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Mesy JK PSS Bil.2/2022

Prog. Pembangunan Sahsiah 10

Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Bulan Sains dan Matematik Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5

Perhimpunan Mingguan

Kokurikulum

PPKI

Pendaftaran PAJSK 2022 bermula

02 Sabtu 03 Ahad

M15 04 Isnin 05 Selasa 06 Rabu 07 Khamis

Mesy JK Murid Asal Bil.2/2022 Mesy JK Pengurusan Kewangan, Akaun dan Aset Sekolah Bil 2/2022

Pengisian PBD (pertengahan Tahun) Akt. KP 6

25

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 08 Jumaat 09 Sabtu 10 Ahad 11 Isnin 12 Selasa 13 Rabu

Pep. Pertengahan Tahun ting.P,1,2,3,4,5 HARI RAYA AIDILADHA M16 Kelas PERKASA T3 Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.5/2022

14 Khamis 15 Jumaat 16 Sabtu 17 Ahad 18 Isnin 19 Selasa 20 Rabu 21 Khamis 22 Jumaat 23 Sabtu 24 Ahad 25 Isnin 26 Selasa 27 Rabu

01 Isnin

04 Khamis

Gotong- royong Perdana (Akt. PBB 6)

Gotong- royong Perdana

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 3

M17 Kelas PERKASA T3

PLC 6 Akt. SP 6

Mesy JK PIBG Bil.2/2022

Kelas PERKASA T5 Prog. Pembangunan Sahsiah 11

M18

Perhimpunan Mingguan

Mesyuarat Kurikulum, HEM dan Kokurikulum Bil.3/2022

Kelas PERKASA T3 Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.6/2022

Akt. KP 7 Kelas PERKASA T5 Prog. Pembangunan Sahsiah 12 AWAL MUHARAM

Pengurusan M19

02 Selasa 03 Rabu

Gotong- royong Perdana Kelas PERKASA T5

28 Khamis 29 Jumaat 30 Sabtu 31 Ahad

Tarikh

HARI RAYA AIDILADHA

Kurikulum Bulan Kemanusiaan Ujian SEGAK 2 Kelas PERKASA T3 Mesy Panitia Bil. 2/2022

Mesy JK Bencana Sekolah Bil.2/2022

OGOS 2022 HEM

Kokurikulum

PPKI

Perhimpunan Mingguan Mesy Induk Kokurikulum Bil. 3//2022 Cabaran CAMPRO(Akt. PBB 7)

Kelas PERKASA T5 Mesy JK Pengurusan Kurikulum Bil. 2/2022

26

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 Prog. Pembangunan Sahsiah 13

05 Jumaat 06 Sabtu 07 Ahad 08 Isnin

M20

09 Selasa 10 Rabu 11 Khamis 12 Jumaat 13 Sabtu 14 Ahad 15 Isnin 16 Selasa

Hari Bicara Akademik Mesy JK Panitia Bil.2/2022 Kelas PERKASA T3

Perhimpunan Mingguan

PLC 7

Mesy JK Pengurusan Sumber Manusia Bil 3/2022

Akt. SP 7

Kelas PERKASA T5 Prog. Pembangunan Sahsiah 14 Ladap 5

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 4

M21 Mesy JK Pengurusan Maklumat Sekolah Bil 1/2022

Kelas PERKASA T3

Karnival Koakademik/ Bulan Kemanusiaan (Akt. KP 8)

17 Rabu 18 Khamis 19 Jumaat 20 Sabtu 21 Ahad 22 Isnin 23 Selasa 24 Rabu

30 Selasa 31 Rabu

Aktiviti Bulan Kemerdekaan.

Kelas PERKASA T5 Prog. Pembangunan Sahsiah 15

M22

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.7/2022

Perkampungan llmu T3 Perkampungan llmu T3 Perkampungan llmu T3 Perkampungan llmu T3, Kelas PERKASA T5 Perkampungan llmu T3

25 Khamis 26 Jumaat 27 Sabtu 28 Ahad 29 Isnin

Perhimpunan Bulanan 3- Kadet Bomba

Perhimpunan Mingguan

Aktiviti Bulan Kemerdekaan. Akt. SP 8

Prog. Pembangunan Sahsiah 16

Mesy Agung PIBG

M23

Peperiksaan Percubaan PT3 Peperiksaan Percubaan PT3

Perhimpunan Mingguan

HARI KEMERDEKAAN

27

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

Tarikh

Pengurusan

01 Khamis

Mesy JK Pengurusan Kewangan, Akaun dan Aset Sekolah Bil 3/2022

02 Jumaat 03 Sabtu 04 Ahad 05 Isnin 06 Selasa 07 Rabu 08 Khamis 09 Jumaat 10 Sabtu 11 Ahad 12 Isnin

19 Isnin

M24

22 Khamis 23 Jumaat 24 Sabtu 25 Ahad 26 Isnin 27 Selasa 28 Rabu 29 Khamis

Prog. Pembangunan Sahsiah 17

Kokurikulum

Sambutan Bulan Kemerdekaan (PBB 8)

Bulan Bahasa

Perhimpunan Mingguan

PPKI

Sambutan Bulan Kemerdekaan

Perhimpunan Bulanan 4- BSMM

Kelas PERKASA T3

Mesyuarat Kurikulum, HEM dan Kokurikulum Bil.4/2022 Akt. KP 9 (HARI ALAM SEKITAR)

Mesy JK PIBG Bil.3/2022

Kelas PERKASA T5 HARI MALAYSIA

M25

Perkampungan IImu PT3

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 5

Perkampungan IImu PT3

20 Selasa 21 Rabu

Peperiksaan Percubaan PT3 Kelas PERKASA T5 Peperiksaan Percubaan PT3

CUTI PENGGAL 2

13 Selasa 14 Rabu 15 Khamis 16 Jumaat 17 Sabtu 18 Ahad

SEPTEMBER 2022 Kurikulum HEM

Mesy JK Pengurusan Sumber Manusia Bil 4/2022 Mesy JK SKPM Bil 3/2022

Akt. PBB 9

Perkampungan IImu PT3 Perkampungan IImu PT3 Perkampungan IImu PT3

M26

Prog. Pembangunan Sahsiah 18

Agonoree Pengakap

Perkhemahan Perdana PBB Perkhemahan Perdana PBB M4 Perkhemahan Perdana PBB

Perhimpunan Mingguan Kelas PERKASA T3

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.8/2022

Akt. SP 9 Kelas PERKASA T5

28

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 30 Jumaat

Tarikh 01 Sabtu 02 Ahad 03 Isnin 04 Selasa

Majlis Persaraan 2

Pengurusan

07 Jumaat 08 Sabtu 09 Ahad 10 Isnin

Mesy JK Pengurusan Kewangan, Akaun dan Aset Sekolah Bil 4/2022

PT3 Prog. My heart - BM

17 Isnin

20 Khamis 21 Jumaat 22 Sabtu 23 Ahad 24 Isnin 25 Selasa 26 Rabu 27 Khamis

PT3 Prog. My heart - Sej PT3 Prog. My heart - Mat Kelas PERKASA T5

Akt. KP 10

Hari Sukan Negara MAULIDUR RASUL M28

CUTI SEMPENA MAULIDUR RASUL Kelas PERKASA T3 Mesy JK Jadual Waktu Bil.3/2022

Penilaian SKM MOdular Karnival Sukan Mini/ e- Sukan (Akt.SP10)

Mesy JK Bencana Sekolah Bil.3/2022

Kelas PERKASA T5 Prog. Pembangunan Sahsiah 21

M29

Perkampungan IImu SPM

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 6

Perkampungan IImu SPM

18 Selasa 19 Rabu

PPKI

Prog. Pembangunan Sahsiah 20

11 Selasa 12 Rabu 13 Khamis 14 Jumaat 15 Sabtu 16 Ahad

Kokurikulum

Perhimpunan Mingguan

PT3

Mesy JK Murid Asal Bil.3/2022

Pengemaskinian eProfil (trarikh Akhir)

OKTOBER 2022 HEM

Kurikulum

M27

05 Rabu 06 Khamis

Prog. Pembangunan Sahsiah 19

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.8/2022

M30

Mesyuarat JK Pend Khas Sekolah Bil. 2/2022

Perkampungan IImu SPM

Latihan Kebakaran 2

Perkampungan IImu SPM Perkampungan IImu SPM

Prog. Pembangunan Sahsiah 22

Latihan Kebakaran 2 (Akt. PBB 10)

DEEPAVALI CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI

PLC 8 29

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 28 Jumaat 29 Sabtu 30 Ahad 31 Isnin

Tarikh

Prog. Pembangunan Sahsiah 23

M31

Pengurusan

01 Selasa

Perhimpunan Mingguan

Kurikulum

NOVEMBER 2022 HEM

Silang Budaya (Deepavali)

03 Khamis 04 Jumaat 05 Sabtu 06 Ahad

21 Isnin

M32

Mesy JK Pentaksiran dan Peperiksaan Bil. 3/2022

Perhimpunan Mingguan Mesy Induk Kokurikulum Bil. 4//2022 Akt. PBB 11

24 Khamis 25 Jumaat

Pep Akhir Tahun Ting.PPKI

Mesy JK SKPM Bil 4/2022

M33

M34

Mesy JK PSS Bil.3/2022

Prog. Pembangunan Sahsiah 24

Pep. Akhir Ting.4 Pep. Akhir Ting.4 Pep. Akhir Ting.4 Pep. Akhir Ting.4 Pep. Akhir Ting.4

Perhimpunan Mingguan

Tahun

Perhimpunan Bulanan 5- PPIM

Tahun Tahun

Akt. SP 11

Tahun Tahun

Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4

Prog. Pembangunan Sahsiah 25

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 7

Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4

22 Selasa 23 Rabu

Silang Budaya (Deepavali) Akt. KP 11

Kelas PERKASA T5

08 Selasa 09 Rabu 10 Khamis 11 Jumaat 12 Sabtu 13 Ahad 14 Isnin 15 Selasa 16 Rabu 17 Khamis 18 Jumaat 19 Sabtu 20 Ahad

PPKI

Kelas PERKASA T3

02 Rabu

07 Isnin

Kokurikulum

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.10/2022 Mesy JK PIBG Bil.4/2022

Akt. KP 12

Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4 Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4 Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4

Prog. Pembangunan Sahsiah 26

30

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 26 Sabtu 27 Ahad 28 Isnin 29 Selasa 30 Rabu

Tarikh 01 Khamis

M35

Pengurusan Mesy JK Pengurusan Maklumat Sekolah Bil 1/2022

02 Jumaat 03 Sabtu 04 Ahad 05 Isnin 06 Selasa 07 Rabu 08 Khamis 09 Jumaat 10 Sabtu 11 Ahad 12 Isnin 13 Selasa 14 Rabu 15 Khamis 16 Jumaat 17 Sabtu 18 Ahad 19 Isnin 20 Selasa 21 Rabu 22 Khamis 23 Jumaat 24 Sabtu

M36

Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4 Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4 Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4

Kurikulum

Perhimpunan Mingguan Akt. SP12

DISEMBER 2022 HEM

Kokurikulum

Majlis Anugerah Cemerlang PPKIPPDHS

Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4 Pep Akhir Tahun Ting.P,1,2,3,4

Prog. Pembangunan Sahsiah 27

Mesy JK Pengurusan Kurikulum 3/2022

Perhimpunan Mingguan

Prog. My heart - BM Mesy JK Panitia Bil. 3/2022 Prog. My heart -Sej

PPKI

Hari Anugerah Kecemerlangan HEM & Koku

Hari Anugerah Kecemerlangan HEM & Koku(Akt.PBB 12)

Hari Anugerah Kecemerlangan HEM & Koku

Prog My heart - Mat Prog. Pembangunan Sahsiah 28 CUTI PENGGAL 3 HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

31

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 25 Ahad 26 Isnin 27 Selasa 28 Rabu

HARI KRISMAS CUTI SEMPENA HARI KRISMAS

Mesy JK Pengurusan Bil.11/2022

29 Khamis 30 Jumaat 31 Sabtu

Tarikh 01 Ahad 02 Isnin 03 Selasa

Pengurusan

09 Isnin 10 Selasa 11 Rabu 12 Khamis

M37

Mesy JK Murid Asal Bil.4/2022

M38 Mesy JK Bencana Sekolah Bil.4/2022

16 Isnin 17 Selasa 18 Rabu 19 Khamis 20 Jumaat 21 Sabtu

PPKI

CUTI SEMPENA HARI TAHUN BAHARU Prog. My heart - BM Kelas PERKASA T5 Prog. My heart -Sej Mesy JK Jadual Waktu Bil.4/2022 Prog My heart - Mat Kelas PERKASA T5

Mesy JK Pentaksiran dan Peperiksaaan Bil 4/2022 Prog. My heart - BM Kelas PERKASA T5 Prog. My heart -Sej Prog My heart - Mat Kelas PERKASA T5 Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik 2022

13 Jumaat 14 Sabtu 15 Ahad

Kokurikulum

CUTI TAHUN BAHARU

04 Rabu 05 Khamis 06 Jumaat 07 Sabtu 08 Ahad

Kurikulum

JANUARI 2023 HEM

Pengemaskinian PAJSK

Perhimpunan Mingguan

Prog. Pembangunan Sahsiah 29

Jamuan Akhir Tahun Guru Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 8

M39

Perhimpunan Bulanan 6- Pengakap

Prog. My heart - BM Kelas PERKASA T5 Prog. My heart -Sej Prog My heart - Mat Kelas PERKASA T5 CUTI TAMBAHAN TAHUN BAHARU CINA

32

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 22 Ahad 23 Isnin 24 Selasa 25 Rabu 26 Khamis 27 Jumaat 28 Sabtu 29 Ahad 30 Isnin 31 Selasa

Tarikh 01 Rabu 02 Khamis 03 Jumaat 04 Sabtu 05 Ahad 06 Isnin 07 Selasa 08 Rabu 09 Khamis 10 Jumaat 11 Sabtu 12 Ahad 13 Isnin

TAHUN BAHARU CINA M40

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.12/2022

TAHUN BAHARU CINA Prog. My heart - BM Kelas PERKASA T5 Prog. My heart -Sej

Silang Budaya (Tahun Baharu Cina)

Silang Budaya (Tahun Baharu Cina)

Prog My heart - Mat Kelas PERKASA T5

M41

Perhimpunan Mingguan Prog. My heart- BM

Pengurusan

Kurikulum

FEBRUARI 2023 HEM

Kokurikulum

PPKI

Prog. My heart -Sej Prog My heart - Math Mesy JK PSS Bil.4/2022

M42

Perhimpunan Mingguan Ujian Bertutur SPMBM Ujian Bertutur SPMBM Ujian Bertutur SPMBM Mesy JK Pengurusan Kurikulum Bil.4/2022

M43

Prog. Pembangunan Sahsiah 30

Mesy. JK Panitia Bil. 4/2022

Cetakan PAJSK

Prog. Pembangunan Sahsiah 31

Perhimpunan mingguan -Mentor Mentee 9

Perhimpunan Bulanan 7- Pandu Puteri

14 Selasa 15 Rabu 16 Khamis 17 Jumaat 18 Sabtu 19 Ahad

Mesy JK Pengurusan Sekolah Bil.13/2022 Mesy JK Pengurusan Maklumat Sekolah Bil 1/2022 Prog. Pembangunan Sahsiah 32

33

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 Ujian Mendengar SPM-BM & BI Ujian Bertutur SPM-BI

20 Isnin 21 Selasa 22 Rabu 23 Khamis 24 Jumaat 25 Sabtu 26 Ahad 27 Isnin 28 Selasa

Tarikh 01 Rabu 02 Khamis 03 Jumaat 04 Sabtu 05 Ahad 06 Isnin 07 Selasa 08 Rabu 09 Khamis 10 Jumaat 11 Sabtu 12 Ahad 13 Isnin 14 Selasa 15 Rabu 16 Khamis 17 Jumaat 18 Sabtu 19 Ahad 20 Isnin 21 Selasa 22 Rabu 23 Khamis 24 Jumaat

Ujian Bertutur SPM-BI Ujian Bertutur SPM-BI

Pengurusan

Kurikulum

MAC 2023 HEM

Kokurikulum

PPKI

SPM 2022 SPM 2022

SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022

Sesi 2023/24 mula M01

SPM 2022 SPM 2022

Mesy JK Pengurusan Bil.14/2022

SPM 2022 SPM 2022

SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022

34

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 25 Sabtu 26 Ahad 27 Isnin 28 Selasa 29 Rabu 30 Khamis 31 Jumaat

SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022 SPM 2022

#Peperiksaan Awam dan Peperiksaan

35

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.12

1

ETIKA DAN TATASUSILA PROFESIONALISME KEGURUAN

ARAHAN AM : 1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru dan AKP sekolah adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan dan Arahan Perkhidmatan lain. Oleh itu semua guru dan AKP dikehendaki membaca memahami dan juga mematuhi Perintah Am dan Arahan tersebut. 1.2 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata. (rujuk Tatasusila Profesyen Keguruan Malaysia). 1.3 Semua guru dan AKP hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang (rujuk Teras Perkhidmatan Cemerlang – 6 Teras). 1.4 Guru hendaklah menghayati dan mengamalkan intipati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia. 1.5 Semua guru dan AKP perlu menghayati dan memahami intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 dan semua aspirasi KPM dalam gelombang ke 3 PPPM. 1.6 Semua guru dan AKP hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. 1.7 Semua guru dan AKP bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah. 1.8 Semua guru dan AKP sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. 1.9 Semua guru dan AKP perlu sentiasa mematuhi SOP pencegahan penularan COVID-19.

2

ARAHAN DAN PEKELILING : 2.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM/JPN/PPD/Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi selepas membacanya.

3

KEDATANGAN GURU: 3.1 Jadual waktu belajar / bertugas mesti sentiasa dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah. 3.2 Guru hendaklah merakam Kad Perakam Waktu semasa sampai dan waktu balik. Kegagalan merakam kad boleh dianggap sebagai tidak hadir bertugas. Jadual bertugas guru adalah seperti berikut: Sesi Pagi Petang

Hari Isnin – Khamis Jumaat Isnin - Khamis Jumaat

Waktu 07:20 – 01:50 07:20 – 12:35 12:15 – 06:45 02:00 – 06:45 36

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3.3 Guru dan AKP yang tidak dapat hadir /sakit / terpaksa datang lewat, hendaklah mendapat kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu. 3.4 Sijil sakit hendaklah diserahkan dengan segera apabila hadir bertugas. 3.5 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah, kecuali dalam keadaan kecemasan.

4

KELUAR WAKTU MENGAJAR : 4.1 Guru dan AKP tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar/ bertugas, kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari KPPM/JPN/PPD dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua. 4.2 Guru dan AKP dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar/ HRMIS keluar pejabat dan mendapat kelulusan daripada Pengetua atau GPK 1 sebelum meninggalkan sekolah. 4.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar dan mengisi Google Form MMI. 4.4 Semua guru dan AKP hendaklah ‘punch out’ apabila keluar Kawasan sekolah dan ‘punch in’ apabila masuk semula ke Kawasan sekolah. 4.5 Semua guru dan AKP yang keluar mendapatkan rawatan di hospital/ klinik perlu mendapatkan ‘time slip’. Jika urusan tersebut melebihi 4 jam maka guru dan AKP hendaklah mengambil Cuti Rehat Khas atau Cuti Rehat.

5

PERHIMPUNAN SEKOLAH : 5.1 Semua guru wajib menghadiri perhimpunan sekolah pada hari Isnin dan hari-hari lain atau masamasa yang ditetapkan. Kehadiran guru adalah dimestikan. 5.2 Semua guru hendaklah bersama mengawal murid semasa perhimpunan. 5.3 Guru hendaklah bersama murid menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah.

6

MESYUARAT GURU / AKP : 6.1 Dari semasa ke semasa Pengetua akan memanggil mesyuarat guru/AKP. Kedatangan semua guru /AKP ke mesyuarat ini adalah diwajibkan. 6.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh PKP/PK HEM/PK Koko, GKMP/ Ketua Panitia / Penasihat Persatuan dll.

37

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 7

8

9

ACARA / MAJLIS SEKOLAH : 7.1

Semua guru dan AKP diwajibkan hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

7.2

Kehadiran mestilah dirakamkan.

KEAHLIAN KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH / PIBG : 8.1

Semua guru dan AKP secara automatik menjadi ahli Kelab Kebajikan Guru dan Kakitangan dan PIBG sekolah.

8.2

Jumlah yuran untuk Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat dan mesti dibayar.

ETIKA BERPAKAIAN : 9.1

10

11

Semua guru dan AKP hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur. (rujuk SPI Bil 6/1985 – peraturan pakaian).

DATA PERIBADI : 10.1

Semua guru dan AKP bertanggungjawab di atas data peribadi masing-masing. Kegagalan mengemas kini data akan mengakibatkan kenaikan pangkat terjejas.

10.2

Guru dan AKP mesti mengemaskini data peribadi dalam sistem eOperasi/HRMIS setiap tahun atau apabila berlaku perubahan dalam data atau apabila mendapat makluman untuk berbuat demikian dari Pengetua/GPKP.

CUTI : 11.1

Cuti Penggal :

Mengikut Surat Siaran KPM Bil. 11/2017, guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh dari jumlah cuti penggal dalam tahun persekolahan (22 hari setahun) untuk menjalankan tugastugas tertentu. 11.2

Cuti Sakit : 11.2.1 Cuti yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun. 11.2.2 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke JPN dan KPM

11.3

Cuti Tanpa Gaji : 11.3.1 Mengikut Perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. 38

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 11.3.2 Cuti tanpa gaji hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya. Cuti Tanpa Gaji berkuatkuasa setelah mendapat kelulusan. Permohonan hendaklah dilakukan 6 bulan sebelumnya. 11.3.3 Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari. 11.3.4 Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun. 11.4

Cuti Rehat Khas: 11.4.1 Lihat Lampiran Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2005 dan SPI Bil 1/2015. 11.4.2 Cuti hendaklah dimohon 3 hari sebelum dan 1 hari sebelum bagi kes kecemasan.

12

BEKERJA DARI RUMAH (BDR) : Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 2020 12.1

Semua guru dan AKP hendaklah berada di stesen (rumah dalam daerah) dalam tempoh waktu bekerja yang ditetapkan. Semua guru dan AKP mestilah boleh dihubungi dalam tempoh tersebut serta memberikan maklum balas segera apabila diperlukan.

12.2

Semua guru dan AKP sentiasa bersedia untuk hadir ke pejabat atau mana mana lokasi lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dalam tempoh munasabah.

12.3

Guru tertakluk kepada semua undang-undang, peraturan, pekeliling dan arahan yang berkuatkuasa dan terpakai kepada pegawai awam dari semasa ke semasa, termasuk antara lain, tetapi tidak terhad kepada; 12.3.1 Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] 12.3.2 Arahan Keselamatan 12.3.3 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U (A) 395/1993 dan 12.3.4 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]

12.4

Guru mesti mengambil inisiatif dan proaktif mempelajari pedagogi yang bersesuaian untuk kelas dalam talian. PdP hendaklah dilaksanakan secara PAK21.

12.5

Semua guru wajib melaksanakan PdPr apabila arahan Bekerja Dari Rumah (BDR) dikeluarkan (rujuk Manual PdPr 2020). Manakala AKP hendaklah menghantar Laporan BDR kepada Ketua Jabatan.

12.6

Guru dikehendaki mengisi SPdPr apabila selesai melaksanakan PdPr.

39

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 13

14

15

e - RPH: 13.1

Guru dikehendaki memuat naik e-RPH dari hari Isnin sehingga hari pertama minggu berikutnya menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Panitia.

13.2

Muat naik e-RPH menggunakan Google Classroom (GC) kepada Pegawai Penilai (PP) masingmasing (rujuk Jadual Bimbingan dan Penilaian) pada hari terakhir minggu tersebut.

13.3

Maklum balas / komen daripada Pegawai Penilai (PP) perlu diambil perhatian segera dengan melakukan penambahbaikan pada e-RPH seterusnya.

GURU GANTI : 14.1

Guru Ganti akan diagihkan bagi mengganti guru-guru yang tidak dapat bertugas. Tugas ini adalah sebahagian daripada tugas guru. (Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981Penggunaan Waktu Luang).

14.2

Guru Ganti hendaklah mengajar mata pelajaran mengikut jadual waktu / mana-mana tajuk yang difikirkan sesuai.

14.3

Guru bertanggungjawab menyemak Jadual Guru Ganti. Guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelas ganti yang diberikan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini.

14.4

Mana-mana guru yang akan menjalankan tugas di luar sekolah atau bercuti di waktu persekolahan hendaklah mengutamakan Melindungi Masa Instruksional dengan menyediakan bahan PdPc. (Rujuk Surat Siaran Pelaksanaan MMI)

14.5

Guru Kaunseling boleh diberi kelas ganti tidak lebih 2 waktu sehari dan 8 waktu seminggu.

KEGIATAN KOKURIKULUM : 15.1

16

Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan Kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur

BILIK GURU : 16.1

Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

Ini

16.2

Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru-guru).

16.3

Murid tidak boleh dibenarkan masuk ke dalam bilik guru.

16.4

Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang kondisif dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak. 40

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 17

18

19

20

PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN GURU DAN AKP : 17.1

Guru dan AKP sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga diharap dapat mewujudkan semangat kekitaan dan kerja sepasukan dalam keluarga SeSMa.

17.2

Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru ataupun murid atau staf yang lain.

17.3

Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosioekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

SURAT MENYURAT : 18.1

Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Pengetua untuk disampaikan kepada pihak berkenaan. Penggunaan ‘letterhead’ sekolah hanyalah untuk urusan rasmi dan dikeluarkan oleh PT/KPT di pejabat.

18.2

Semua data atau bahan yang hendak dihantar kepada PPD/ JPN/ KPM hendaklah diiringi dengan surat iringan sekolah. Satu Salinan perlu difailkan di pejabat.

PEMBELIAN BARANG : 19.1

Borang Nota Minta mestilah mendapat pengesahan daripada GKMP/Ketua Panitia sebelum diluluskan oleh Pengetua.

19.2

Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan (L.O).

19.3

Segala invois mesti ditandatangani oleh penerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas.

BUKU STOK / INVENTORI : 20.1

21

GKMP / Ketua Panita / Guru Stok / Ketua Penasihat/ SU Bilik bertanggungjawab menguruskan kad stok / inventori dan memastikan maklumat dalam kad berkenaan adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskinikan. Kad ini akan disemak dari semasa ke semasa oleh Pengetua.

PENGURUSAN MESYUARAT 21.1 Pengerusi menentukan tarikh mesyuarat dan agenda mesyuarat. 21.2 Setiausaha mengeluarkan surat panggilan mesyuarat yang mengandungi maklumat berikut mengikut Ketetapan Mesyuarat . 22.2.1 Nama Mesyuarat 22.2.2 Tarikh dan Masa Mesyuarat 41

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 22.2.3 Tempat Mesyuarat 22.2.4 Nama Pengerusi Mesyuarat 22.2.5 Agenda Mesyuarat : 1.0 Perutusan Pengerusi 2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat 3.0 Perkara-Perkara Berbangkit 4.0 Pembentangan Kertas Kerja 5.0 Perkara-perkara Baharu 6.0 Hal-hal Lain 7.0 Penutup 21.3 Setiausaha mengedarkan borang kehadiran mesyuarat (SPSK 07) dan borang bahan edaran untuk diisi dan ditandatangani oleh semua ahli mesyuarat yang hadir. 21.4 Pengerusi mempengerusikan mesyuarat berdasarkan agenda yang telah ditetapkan. 21.5 Setiausaha mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut: 22.5.1 Perkara-perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat. 22.5.2 Keputusan yang telah dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat. 21.6 Setiausaha menyediakan minit mesyuarat mengikut format minit mesyuarat yang betul. 21.7 Setiausaha menyerahkan minit mesyuarat yang telah siap dibuat kepada pengerusi untuk semakan. 21.8 Setelah minit mesyuarat disemak oleh Pengerusi, Setiausaha membetulkan semula kandungan minit mesyuarat yang tercicir. 21.9 Setiausaha mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas melalui aplikasi Telegram dalam tempoh tujuh (7) hari selepas mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat. 21.10 Ahli mesyuarat mengambil tindakan berdasarkan hasil keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui dan mengisi borang maklumbalas untuk memaklumkan tindakan yang telah diambil. 21.11 Setiausaha mengumpulkan dan menyatukan semua dapatan maklumbalas daripada ahli-ahli mesyuarat untuk edaran semasa mesyuarat yang akan datang. 21.12 Setiausaha memfailkan minit mesyuarat ke dalam Fail Induk yang bersesuaian mengikut keperluan,

42

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 22

23

24

KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH : 22.1

Semua guru dan AKP dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada sengaja atau tidak, hendaklah dibawa ke pengetahuan pentadbiran sekolah.

22.2

GKMP / Ketua Panitia hendaklah memastikan peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat tertentu seperti di makmal, bengkel dan bilik-bilik khas dipamerkan dengan jelas dan dimaklumkan kepada murid.

22.3

Penggunaan peralatan hendaklah betul serta mengikut peraturan.

22.4

Mesti mendapat kebenaran daripada Ketua Bahagian / Staf yang bertanggungjawab.

22.5

Bertanggungjawab menggunakan peralatan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.

22.6

Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan dengan segera.

KUNCI : 23.1

Semua Salinan kunci mesti disimpan di pejabat.

23.2

Guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mestilah mendapat kebenaran daripada Pengetua.

23.3

Guru yang memegang kunci bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.

PELAWAT: 24.1

Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Pengetua terlebih dahulu. Guru atau AKP tidak dibenarkan menjadi wakil firma / penjual, kecuali dengan kebenaran Pengetua.

43

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.13 SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN SMK SYED MASHOR SESI PAGI BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

NAMA GURU Norzalina binti Abd. Kadir Dahlina binti Darmin Azlina binti Abd. Aziz Siti Haidah binti Musa Siti Nazmin Binti Mohd Yatim Masron bin Muhammad Norzaida binti Abdullah Julaila Bt Ariffin Elangovan a/l Muthukrishnan Mohd Zamani B. Salleh Chin Mui Lin A.Aziz Bin Kamarulzaman Adibah Bt. Ibrahim Ahmad Izwan B. Abdullah Zawawi Anizah Binti Mahmud Anwaruddin bin Mohd Kasim Asmaraney bt. Abdullah Aziani Binti Ibrahim Faridatul Akmal Bt. Omar Hassnan bin Hashim Ismail Bin Mohd Salleh Kasma Bt Mohd Nor Low Ting Choon Marhaini bte Bashir Masturah Bt Zainal Mazni bt Ab Rahman Mohd Azman b. Mohd Jusan Muhammad Rosdi b. Amat Nooranizah Bt Mohd Yusof Noor Zamani bt Md Noor Norainiasma binti Jaffar Norazalina Bt Nordin Norfatia Yasmin Binti Senin Nor Hafizah bt. Kamaruzaman Norhaya Bt Nordin Norhayati Bt Said Norsaliza Bt Hashim Norshahima binti Abdul Muttalib Nur Azlina Binti Ahmad Bashir Nur Azyyatie Bt Anuar Nurul Hanisah bt Mohd Salim Rahana Bt Said Redzwan B. Abdul Rahman Rohaida binti Saad Rohana Binti Ramli Roslina Binti Kusairi Rosmawati Bt Wahab Rosmimiwahida bt Hassan Rosyida Bt Abu Samah Salmi Bt Mamat Satina Bt Kimi Siti Amizah bt Baharudin Siti Fairus bt Mohamad Nor Siti Nur Sakinah bt. Hj. Md.Radzi Siti Rosnah Bt Abu Bakar Siti Umi Kalsom Bt Mustafa Suhaida Bt Mohamad Ariffin Suzana Binti Hanafi Syamarializa Binti Mohd Sarif Tan Sai Gaik Wan Hadhilah bt Wan Ismail Zarah bt Malek

SESI PETANG GRED

1. JAWATAN UTAMA

BIL

DG54 DG54 DG54 DG54 DG44 DG48 DG48 DG54 DG44 DG44 DG44 DG48 DG44 DG44 DG48 DG 41 DG44 DG48 DG54 DG54 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG54 DG54 DG48 DG48 DG48 DG44 DG48 DG44 DG52 DG52 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG44 DG54 DG48 DG44 DG44 DG48 DG48 DG41 DG48 DG48 DG48 DG44 DG41 DG41 DG54 DG44 DG48 DG44 DG48 DG48 DG44 DG48

Pengetua 2. GPK Pentadbiran 3. GPK HEM 4. GPK Koku 5. GPK Pend. Khas 6. GKMP Bahasa 7. GKMP S & M 8. GKMP T & V 9. GKMP K 10. GK 11. GK 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1 Nor Azizah bt Ahmad 2 Zaleha bt Mat Ali 3 Nor Izuani bt Mohd Raduan 4 Zawani bt Mamat 5 Adilatul Hanani bt Mohd Idris 6 Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain 7 Aini Sharliza Bt Ismail 8 Ainon Jamilah Bt. Yunus 9 Asriza Bt Aspar 10 Faizah bt Hamzah 11 Fariza Bt Ahmad 12 Fatimah Bt Awang 13 Hanif Bin Abdul Ghani 14 Kuni Masruhati Binti Mohd Fadzin 15 Maizatulakmam Bt Mohd Taha 16 Muhammad Zulkarnain b Salleh 17 Nor Nadiyah Bt Mohd Nor 18 Norafnie bt A. Bakar 19 Noor Aida Aslinda bt Norizan 20 Norazlinawati bt Muhammad 21 Norfaniza bt Omar 22 Norme binti Rashid 23 Nur Wahidah bt Md Aini 24 Nurul Fitriah bt [email protected] Misroh 25 Rathneswary A/P Rajendran 26 Rozwana bt. Abdul Kadir 27 Saryati bt Kamarudin 28 Sarah Hazwani bt Zainal Abidin 29 Sharmilah Devi A/P Selva Rajoo 30 Siti Khatijah bt Dollah 31 Sulaiman Bin Mukhtar 32 Suryanti bt Sohor 33 Syahrulhisham Bin Abd. Rahim 34 Titik Suraya Bt. Hj. Arshad 35 Zaini bt Mamat 36 Zaromah Bt Mat Ali 37 38 GURU PPKI 1 Aidatul Azuin bt Mustaffa 2 Farahida Binti Sazali 3 Mohd Khairi bin Samsudin 4 Muhamad Khuzil B. Mohamed Hashim 5 Noorasmah binti Karim 6 Norhamimi binti Deraman 7 Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran 8 Rozaimin Azizi bin Othman 9 Ruziah Bt. Husin

NAMA GURU

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 1 Saripah bt. Husin 2 Mohd Naim Awang b. Razali 3 Zulina bt Sudirman 4 Rozaini Husna bt Otinin 5 Siti Nor Inne bt. Ajus 6 Khairul Kofrizan B. Hussin 7 Salinah bt. Mat Isa 8 Azlin bt. Amir Hamzah 9 Nurul Azla bt. Mhd Suhaimi 10 Siti Aisah bt. Mohd Nor 11 Mohd Salehudin b. A. Rahim 12 Shamsiah bt. Yaacob 13 Muhammad Fazis b. Abd. Razak Mimi 14 Mimi Nurul Izwah bt. Kamaluzaman

GRED

JAWATAN UTAMA

DG54 DG48 DG44 DG44 DG41 DG41 DG44 DG48 DG41 DG41 DG48 DG48 DG54 DG44 DG48 DG44 DG44 DG44 DG41 DG44 DG48 DG48 DG44 DG44 DG41 DG44 DG52 DG41 DG44 DG48 DG44 DG41 DG48 DG48 DG42 DG44

GPK Petang Pen PK Ptg GK GK

DG44 DG42 DG44 DG48 DG44 DG44 DG41 DG44 DG48

N26 FA29 W29 N19 N19 N19 C22 C19 C22 C19 C19 N14 N14 N11

KPT Juruteknik Kom. PT (Kewgn) PT (PKH) PPM PPM PM PM PM PM PM PO PO PO

44

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

45

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SMK SYED MASHOR

HM01 PENGETUA PN. NORZALINA BINTI ABD. KADIR

HM05 GPK PETANG NOR AZIZAH BT AHMAD

HM03 GPK HAL EHWAL MURID AZLINA BT ABD. AZIZ

HM52 GURU KAUNSELING CHIN MUI LIN MOHD. ZAMANI B.SALLEH NOR IZUANI BT MOHD RADUAN ZAWANI BT MAMAT

HM12 GKMP BAHASA HJ. MASRON BIN MUHAMMAD

HM02 GPK PENTADBIRAN HJH. DAHLINA BT DARMIN

HM04 GPK KOKURIKULUM SITI HAIDAH BT. MUSA

HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS HJH. SITI NAZMIN BT MOHD YATIM

HM39 GURU PENDIDIKAN KHAS DAN INTEGRASI

HM12 GURU KANAN MATA PELAJARAN

HM12 GKMP SAINS DAN MATEMATIK NORZAIDA BT ABDULLAH

HM56 PPM

HM12 GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL JULAILA BT ARIFFIN

HM12 GKMP KEMANUSIAAN ELANGOVAN A/L MUTHUKRISNAN

HM24 GURU AKADEMIK HM15 GURU PENYELARAS BESTARI NORAZALINA BT NORDIN HM16 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA NORFATIA YASMIN BT SENIN HM17 GURU DATA MUHAMMAD ROSDI B.AMAT

HM53, HM54, HM55, HM58, HM64 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

46

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

3.0

PENGURUSAN SEKOLAH

1 JM01 | JK PENGURUSAN SEKOLAH . Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras

: HM01 Pengetua : HM02 GPK Pentadbiran : HM03 GPK HEM : HM04 GPK Kokurikulum : HM05 GPK Petang : HM06 GPK Pendidikan Khas : HM12 GKMP Bahasa : HM12 GKMP Sains & Matematik : HM12 GKMP Teknik & Vokasional : HM12 GKMP Kemanusiaan

: Norzalina binti Abd Kadir : Hjh. Dahlina binti Darmin : Azlina binti Abd. Aziz : Siti Haidah binti Musa : Nor Azizah binti Ahmad : Hjh. Siti Nazmin binti Mohd Yatim : Masron b. Muhammad : Norzaida bintibAbdullah : Hjh. Julaila binti Ariffin : Elangovan A/L Muthukrishnan

SENARAI TUGAS 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang dua (2) kali setahun. 2. Menentukan dasar dan hala tuju sekolah. 3. Merancang dan mengurus pengoperasian sekolah. 4. Merancang dan mengawal pengurusan sumber di sekolah. 5. Mengenal pasti dan menyelesaikan isu dan permasalahan di sekolah. 6. Merancang, memantau, menilai dan menambahbaik pelaksanaan program dan aktiviti sekolah. 7. Membina hubungan seranta dengan ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkepentingan. 8. Melapor dan mendokumenkan program dan aktiviti sekolah. 9. Mengurus dan menyelia pengoperasian bilik khas berkaitan kurikulum. 10. Merancang, menyusun dan melaksana program-program dan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah. dalam bidang pengurusan, akademik, kemenjadian murid, kokurikulum dan keceriaan. 11. Membuat penilaian kendiri tahap pencapaian sekolah berdasarkan keputusan Pelaporan Sekolah Rendah dan PBD. 12. Melaksanakan tugas PPS di bawah komponen terlibat untuk mengurus pelaporan SKPMg2. (A) PERANCANGAN STRATEGIK 1. PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan membuat perancangan strategik. 2. Membuat analisis secara menyeluruh merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid atau warga sekolah menggunakan alat pengukur yang sesuai untuk mengenal pasti isu strategik. 3. Pelan Strategik disediakan mengikut bidang pengurusan (9 Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia - SKKM) a. Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi b. Pengurusan Kurikulum c. Pengurusan Hal Ehwal Murid d. Pengurusan Kokurikulum e. Pengurusan Kewangan f. Pengurusan Pentadbiran Pejabat g. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal h. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia i. Pengurusan Perhubungan Luar 4. Menyebar luas hala tuju dalam bentuk tindakan yang bersesuaian kepada semua anggota organisasi sekolah. 5. Memastikan pelan strategik dilaksanakan. 6. Membuat semakan pencapaian objektif dan KPI serta melaksanakan penambahbaikan yang bersesuaian dari semasa ke semasa.

47

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

(B) PROGRAM KECEMERLANGAN SEKOLAH 1. Merancang dan menyelaraskan aktiviti dan program kecemerlangan sekolah berpandukan perancangan strategik sekolah. 2. Memastikan setiap sen yang dibelanjakan memberi impak yang tinggi dengan membuat anggaran perbelanjaan tahunan untuk setiap program kecemerlangan. 3. Menyelia dan membuat pemantauan setiap program dilaksanakan dengan sempurnanya dan berkesan. 4. Menyediakan pelan intervensi mengikut keperluan sekolah bagi penambahbaikan program kecemerlangan.

(C) TAKWIM SEKOLAH 1. Menyediakan takwim dan buku pengurusan sekolah sebagai panduan pengoperasian tahunan. 2. Mengadakan mesyuarat pengurusan sekolah tugas bagi jawatankuasa kerja. 3. Mendapatkan maklumat berkaitan dengan takwim sekolah seperti jadual peperiksaan, aktiviti kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid. 4. Mendapatkan takwim induk program dari KPM, JPN dan PPD untuk digunakan dan diselaraskan bagi tahun berkenaan. 5. Menyelaraskan secara seimbang senarai agihan tugas kepada guru-guru dan kakitangan sekolah mengikut kompetensi/kepakaran/kesesuaian guru dan kakitangan. 6. Melakukan proses penyuntingan, pemurnian bahan-bahan dan percetakan. 7. Penyebaran/pengedaran takwim sekolah kepada guru dan kakitangan.

(D) JK PENYELENGGARAAN FIZIKAL PM06 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: PM06 S/U 3K : PM06 S/U Aset Alih Kerajaan : PM06 S/U Aset Tak Alih Kerajaan : PM06 S/U Pelupusan Aset : PM06 S/U Dewan Suluh Bakti : Penyelaras bilik-bilik khas : HM63 Ketua Pembantu Tadbir : HM64 Pembantu Makmal : HM58 Pembantu Operasi

: Hj. Hassnan bin Hashim : Ainon Jamilah binti Yunus : Rosmimiwahidah binti Hassan : Muhammad Rosdi bin Amat : Mohd. Khairi bin Samsudin : Low Ting Choon (ICT) : Mohd. Zamani bin Salleh : Saripah binti Husin : Mohd Sallehuddin bin A. Rahim : Muhammad Fazis bin Abd Razak

SENARAI TUGAS 1. Menyenaraikan semua barangan yang dikategorikan dalam inventori sekolah dan mengisi pengesahan lokasi peralatan. 2. Mendapatkan maklumat daripada kelas dan bilik khas peralatan baru yang dibekalkan.

48

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (E) JK PENGURUSAN BILIK KHAS BILIK KHAS Dewan Suluh Bakti

Kantin Koperasi Bilik PBS Bilik Disiplin Bilik Kesihatan Bilik BOSS (SPBT) Bilik Tayang Bilik Jubah Apresiasi Bilik Peperiksaan Bilik Unit HEM Bilik Sukan Makmal Komputer

Makmal Sains A Makmal Sains B Makmal Sains C Makmal Kimia Makmal Biologi Makmal Fizik Bengkel Agrotek Bengkel Mekanikal Bengkel Elektromekatronik Bengkel Teknologi Pembuatan Bengkel Rekabentuk Makanan Bengkel Rekabentuk Fesyen Bilik PSV Bilik Pengawas Bilik Darjah Bilik Bentayan 1 Bilik Bentayan 2 Pusat Kegiatan Nurul Iman Mini Gimnasium Pusat Bitara Ilmu

PENYELARAS : 1. Mohd Zamani b. Salleh : 2. Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain : 3. Ahmad Izwan b. Abllah Zari @ Abdullah Zawawi : Mazni binti Ab Rahman : Mohd Rosdi b. Amat : Norainiasma Binti Jaffar : A. Aziz b. Kamarulzaman : Rahana binti Said : Norhaya binti Nordin : Zarah binti Malek : Rohana binti Ramli : Suhaida binti Mohamad Ariffin : Aziani binti Ibrahim : Wan Hadhilah binti Wan Ismail : 1. Norazalina binti Nordin : 2. Rozwana binti Abu Samah : 3. Low Ting Choon : 4. Muhammad Rosdi B. Amat : Nur Wahidah binti Md. Aini : Zaleha binti Mat Ali : Norafnie bintiA. Bakar : Semua pembantu makmal : Nur Azlina binti Ahmad Bashir : Suhaida binti Mohamad Ariffin : Asmaraney binti Abdullah : Asriza bintiAspar : Syamarializa binti Mohd Sarif : Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin : Ismail b. Mohd Salleh/ Hanif b. Abd Ghani : Nor Nadiyah binti Mohd Nor : Faridatul Akmal binti Omar : Siti Rosnah binti Abu Bakar : Rosmawati binti Wahab : Guru Tingkatan : 1. Nor Fatia Yasmin binti Senin (pagi) : 2. Noor Aida Aslinda binti Norizan (petang) : 1. Siti Fairus bintiMohammad Nor (pagi) : 2. Hanif bin Abdul Ghani (petang) : Faizah bintiHamzah : Nurul Hanisah binti Mohd Salim : 1.Nor Fatia Yasmin binti Senin : 2.Adilatul Hanani binti Mohd Idris

SENARAI TUGAS 1. Menyediakan buku rekod penggunaan. 2. Menyediakan buku rekod lawatan dan penyeliaan (jika berkaitan). 3. Menggalakkan penggunaan bilik dengan aktiviti yang bersesuaian. 4. Memastikan bilik sentiasa berkunci apabila tidak digunakan. 5. Menyusun atur perabot dalam keadaan sesuai, ceria dan kondusif. 6. Melengkapi bilik khas dengan bahan, maklumat, gambar dan carta yang sesuai. 7. Membuat dan mengeluarkan senarai aset dan inventori untuk dipamerkan

49

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

(F)

LAMAN SESAWANG/ MEDIA SOSIAL Penyelaras Facebook Penyelaras Portal Sekolah, SPDPR Penyelaras E-Pentaksiran & Telegram SMKSM Official Penyelaras Google Classroom Penyelaras Digital Learning

: Anwaruddin bin Mohd Kasim : Low Ting Choon : Muhammad Rosdi bin Amat : Muhammad Rosdi bin Amat : Low Ting Choon : Norazalina binti Nordin : Rozwana binti Ab Kadir

SENARAI TUGAS 1. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web/media social mestilah mendapat kelulusan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 2. Maklumat di laman web/media sosial hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa. 3. Pembangunan laman web/media sosial hendaklah mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelakkan laman diceroboh dan digodam. 4. Pembangunan laman web perlu mematuhi Pekeliling Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam . (G) JK PENGURUSAN MAJLIS DAN PROGRAM Penyelaras Etiket dan Protokol Ahli Jawatankuasa

: Hjh. Ainon Jamilah binti Yunus : PM06 SU Kurikulum : PM06 SU HEM : PM06 SU Kokurikulum : PM06 SU PIBG : PM06 SU PPKI (Kurikulum, HEM, Kokurikulum) : PM08 SU Peperiksaan Dalaman : PM09 SU Peperiksaan Awam : PM16 SU Sukan : Setiausaha setiap program

SENARAI TUGAS 1. Membentuk satu jawatankuasa kecil majlis/program yang akan dijalankan. 2. Menyenaraikan bidang tugas setiap jawatankuasa. 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Kewangan, Akaun dan Aset Sekolah. 4. Menyenaraikan dan menentukan tetamu jemputan atau orang-orang kenamaan yang akan dijemput. 5. Mematuhi arahan pekeliling yang berkenaan jika menjemput orang-orang kenamaan. 6. Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk upacara majlis tersebut. 7. Memastikan kelancaran perjalanan majlis yang merangkumi keseluruhan jawatankuasa kecil yang dilantik. 8. Memastikan protokol majlis dipatuhi. 9. Memastikan peralatan siaraya dikendalikan seperti yang berikut: a. Menyediakan peralatan dan memastikan dalam keadaan berfungsi untuk kegunaan acara rasmi sekolah. b. Memilih dan memastikan alatan pandang dengar (APD) yang sesuai dibeli. c. Memastikan peralatan siaraya mudah dikesan dan sedia digunakan. d. Mengenal pasti peralatan yang rosak untuk dibaik pulih/diganti. e. Memastikan bilik siaraya dalam keadaan kemas, selesa dan selamat. 10. Menyediakan jadual serta merekodkan penggunaan bilik dan alatan siaraya.

50

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (H) PERHUBUNGAN LUAR 1. Jawatankuasa memastikan sekolah dapat menjalin hubungan baik dengan ibu bapa/penjaga, pihak luar dan komuniti setempat. 2. Jawatankuasa hendaklah berusaha melibatkan mereka dalam perkongsian pintar bagi meningkatkan prestasi murid. (I)

DOKUMENTASI/LAPORAN AKTIVITI SEKOLAH Penyelaras Dokumentasi Ahli Jawatankuasa

: Norfatia Yasmin binti Senin : PM06 SU Kurikulum : PM06 SU HEM : PM06 SU Kokurikulum : PM06 SU PIBG : PM06 SU PPKI (Kurikulum, HEM, Kokurikulum) : PM08 SU Peperiksaan Dalaman : PM09 SU Peperiksaan Awam : PM16 SU Sukan : Biro Dokumentasi /Laporan setiap program

SENARAI TUGAS 1. Memastikan setiap jawatankuasa program bertanggungjawab menyediakan pelaporan aktiviti masing-masing dan menyerahkan kepada pihak pengurusan dokumentasi/laporan aktiviti sekolah. Setiap jawatankuasa program tersebut perlu menyertakan: a. Laporan aktiviti b. Laporan kewangan (Jika ada) c. Gambar-gambar program d. Kertas kerja e. Lampiran berkaitan seperti kad jemputan, sijil, buku program dan lainlain 2. Memastikan papan kenyataan setiap unit dikemaskinikan dengan info dan gambar terkini secara berkala oleh unitunit berkenaan. (J) KONTRAK SYARIKAT KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN 1. Memastikan syarikat/kontraktor mematuhi syarat-syarat dan terma perjanjian/ kontrak. ‘ 2. Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan serta penilaian keselamatan dan kebersihan sekolah. 3. Membantu GPK Hal Ehwal Murid menyediakan laporan mengikut keperluan (I) JK MESYUARAT GURU & PERKONGSIAN AMALAN BAIK PM06 Setiausaha Mesyuarat Guru (Pagi) PM06 Setiausaha Mesyuarat Guru (Petang)

: Norfatia Yasmin binti Senin : Adilatul Hanani binti Mohd Idris

SENARAI TUGAS 1. Mengurus mesyuarat 4 kali setahun 2. Membuat dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat kepada semua guru selewat-lewatnya sehari sebelum mesyuarat 3. Berbincang dengan pengetua tentang agenda mesyuarat. 4. Menyediakan borang/link kehadiran. 5. Mencatat dan mengurus fail dan minit mesyuarat 6. Mendapatkan pengesahan minit daripad pengerusi sebelum minit diedarkan 7. Mengumpul laporan / cadangan daripad guru sebelum mesyuarat diadakan apabila perlu. 8. Melaporkan kehadiran dan mendapatkan maklumat tentang ketidakhadiran guru. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarakhan pengetua. 10. Mengemukan laporan kepada pengetua.

51

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

2. JM02 | JK PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras

PM06 Setiausaha Data EMIS

: HM01 Pengetua : HM02 GPK Pentadbiran : HM03 GPK HEM : HM04 GPK KoKurikulum : HM05 GPK Petang : HM06 GPK Pendidikan Khas : HM12 GKMP Bahasa : HM12 GKMP Sains & Matematik : HM12 GKMP Teknik & Vokasional : HM12 GKMP Kemanusiaan

: Norzalina binti Abd Kadir : Hjh. Dahlina binti Darmin : Azlina binti Abd. Aziz : Siti Haidah bintiMusa : Nor Azizah binti Ahmad : Hjh. Siti Nazmin Binti Mohd Yatim : Masron b. Muhammad : Norzaida binti Abdullah : Hjh. Julaila binti Ariffin : Elangovan A/L Muthukrishnan

: Muhammad Rosdi bin Amat : PM06 SU APDM : PM06 SU E-OPERASI : PM06 SU HRMIS : PM06 SU SSDM : PM06 SU SKPM

SENARAI TUGAS 1. Melaksanakan mesyuarat dan penghantaran data yang kekerapannya berpandukan surat arahan semasa. 2. Melaksanakan aktiviti pengumpulan, pengemaskinian, penyemakan (verifikasi), penentusahan dan penganalisisan data sekolah. 3. Memastikan penyimpanan dan keselamatan data. 4. Memastikan tarikh aktiviti pengurusan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah di tetapkan. 5. Memastikan data dan maklumat yang dihasilkan berkualiti, sahih dan terkini. 6. Menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan sekolah. 7. Memaklumkan kepada PPD tentang masalah talian Internet dan penyelenggaraan peralatan ICT. 8. Melaksanakan tindakan sebagai pembekal utama data pendidikan. 9. Mengemaskinikan data online berkaitan pengurusan sekolah yang sedang berkuatkuasa seperti EMIS, HRMIS, APDM, SSDM, SKPMg2 dan lain-lain. 10. Mematuhi tarikh kutipan dan garis panduan penyelenggaraan yang telah ditetapkan 11. Memastikan data disemak dan disahkan. 12. Menyediakan laporan atau catatan yang diperlukan contoh: catatan atau alasan bagi turun/naik (perubahan) data enrolmen dan ditentu sah oleh GPK Pentadbiran selaku Pengurus Maklumat Sekolah sebelum menghantar ke PPD. 13. Memastikan semua data dapat dioperasikan dengan lengkap dan terkini. 14. Menyimpan segala dokumen (bahan bercetak atau elektronik) berkaitan pengurusan data EMIS. 15. Menyelenggara komputer yang digunakan untuk tujuan pengurusan maklumat sekolah dengan baik. 16. Melaporkan segala kerosakan peralatan/perisian/talian Internet kepada PPD dengan segera. 17. Pihak pengurusan sekolah perlu memastikan data disimpan di tempat yang selamat.

52

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.

JM03 | JK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II Naib Setiausaha III Naib Setiausaha IV AJK

: HM01 Pengetua : Norzalina binti Abd Kadir : HM02 GPK Pentadbiran : Hjh. Dahlina binti Darmin : HM03 GPK HEM : Azlina binti Abd. Aziz : HM04 GPK KoKurikulum : Siti Haidah bintiMusa : HM05 GPK Petang : Nor Azizah binti Ahmad : HM06 GPK Pendidikan Khas : Hjh. Siti Nazmin Binti Mohd Yatim : HM12 GKMP Bahasa : Masron b. Muhammad : HM12 GKMP Sains & Matematik : Norzaida binti Abdullah : HM12 GKMP Teknik & Vokasional : Hjh. Julaila binti Ariffin : HM12 GKMP Kemanusiaan : Elangovan A/L Muthukrishnan : HM52 Guru Kaunselor : HM53 Ketua Pembantu Tadbir : HM53 Pembantu Tadbir (Pentadbir HRMIS) : HM53 Pembantu Tadbir (Pentadbir E-Operasi)

(A) ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) PERJAWATAN 1. Membuat unjuran keperluan perjawatan guru berdasarkan bilangan murid, kelas dan aliran untuk sepersekolahan tahun hadapan berdasarkan data 1 Oktober tahun semasa. 2. Mengurus permohonan buka/tutup kelas/aliran pada sesi persekolahan tahun hadapan kepada pendaftar sekolah sebelum bulan Mac tahun semasa. 3. Melakukan semakan unjuran keperluan perjawatan dan kelas selewat-lewatnya bulan Mac tahun semasa untuk sesi persekolahan tahun hadapan. 4. Mengurus permohonan pengisian perjawatan jika ada kekosongan di sekolah.

(B) PENILAIAN PRESTASI (B1) PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDAMTAN PENDIDIKAN (PBPPP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP Organisasi tahun berkenaan. Memastikan maklumat PPP di setiap organisasi dikemas kini dan lengkap. Mengenal pasti PPP yang layak dinilai mengikut syarat Pegawai Yang Dinilai (PYD) Mengenal pasti Pegawai Penilai (PP) mengikut syarat penetapan PP. PYD, PP1 dan PP2 menyediakan dan menetapkan sasaran keberhasilan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Mengemaskinikan fail pengurusan PBPPP mengikut tatacara pengurusan fail AM 435 kategori Terhad. Melaksanakan mesyuarat panel untuk pemilihan cadangan calon yang akan menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).

53

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI BIMBINGAN DAN PENILAIAN GURU-GURU SMK SYED MASHOR, BATANG KALI PEGAWAI PENILAI PPD

NORZALINA BINTI ABD KADIR (PENGETUA)

PYD 1 1

Norzalina binti Abd Kadir

AZLINA BINTI ABD AZIZ

1

Norzalina binti Abd Kadir

1

Azlina binti Abd Aziz

1

Anwaruddin bin Mohd Kasim

2

Siti Nazmin Binti Mohd Yatim

2

Hassnan bin Hashim

3

Siti Haidah Binti Musa

3

Ismail Bin Mohd Salleh

4

Nor Azizah Binti Ahmad

4

Masturah Binti Zainal

5

Dahlina Binti Darmin

5

Norshahima binti Abdul Muttalib

6

Nor Zaida binti Abdullah

6

Nur Azlina Binti Ahmad Bashir

7

Masron Bin Muhammad

7

Rozaimin Azizi bin Othman

8

Hanif Bin Abdul Ghani

8

Siti Fairus binti Mohamad Nor

9

Elangovan A/l Muthukrishnan

9

Tan Sai Gaik

10

Julaila Binti Ariffin

11

Ahmad Izwan B. Abdullah Zawawi

PPD

DAHLINA BINTI DARMIN

PYD 2

10

Titik Suraya Binti Hj. Arshad

1

Dahlina Binti Darmin

2

Azlina binti Abd Aziz

3

Siti Haidah Binti Musa

4

Nor Azizah Binti Ahmad

5

Siti Nazmin binti Mohd Yatim

1

Anizah Binti Mahmud

1

Elangovan A/l Muthukrishnan

2

Marhaini binti e Bashir

2

Fariza Binti Ahmad

3

Mohd Zamani Bin Salleh

3

Julaila Binti Ariffin

4

Noor Zamani binti Md Noor

4

Kasma Binti Mohd Nor

5

Nooranizah Binti Mohd Yusof

5

Low Ting Choon

6

Norainiasma binti Jaffar

6

Masron Bin Muhammad

7

Norhayati Binti Said

7

Mazni binti Ab Rahman

8

Rohaida binti Saad

8

Muhamad Khuzil B. Mohamed Hashim

9

Roslina Binti Kusairi

9

Nor Zaida Binti Abdullah

10

Sharmilah Devi A/P Selva Rajoo

11

Suhaida Binti Mohamad Ariffin

10

Zarah binti Malek

1

A.Aziz Bin Kamarulzaman

1

Mohd Khairi bin Samsudin

2

Adibah Binti . Ibrahim

2

Noorasmah binti Karim

3

Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain

3

Rohaida binti Saad

4

Ainon Jamilah Binti . Yunus

4

Rohana Binti Ramli

5

Chin Mui Lin

5

Rosmimiwahida binti Hassan

54

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

SITI HAIDAH BINTI MUSA

NORAZIZAH BINTI AHMAD

6

Hassnan Bin Hashim

6

Rosyida Binti Abu Samah

7

Nur Azyyatie Binti Anuar

7

Salmi Binti Mamat

8

Norhaya binti Nordin

8

Siti Amizah binti Baharudin

9

Rosmawati Binti Wahab

9

Siti Umi Kalsom Binti Mustafa

10

Satina Binti Kimi

11

Zawani binti Mamat

1

Aziani Binti Ibrahim

1

Adibah Binti Ibrahim

2

Faizah binti Hamzah

2

Nor Hafizah binti Kamaruzaman

3

Faridatul Akmal binti Omar

3

Norhamimi binti Deraman

4

Masturah Binti Zainal

4

Norme binti Rashid

5

Mohd Azman b. Mohd Jusan

5

Nurul Hanisah binti Mohd Salim

6

Muhammad Rosdi b. Amat

6

Redzwan B. Abdul Rahman

7

Muhammad Zulkarnain b Salleh

7

Ruziah Binti Husin

8

Rahana Binti Said

8

Siti Rosnah Binti Abu Bakar

9

Siti Khatijah Binti Dollah

9

Suzana Binti Hanafi

10

Wan Hadhilah binti Wan Ismail

11

Adilatul Hanani binti Mohd Idris

10

10

Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain

1

Asriza Binti Mohamad Aspar

1

Aini Sharliza Binti Ismail

2

Fatimah Binti Awang

2

Fatimah Binti Awang

3

Mazni binti Ab Rahman

3

Kuni Masruhati Binti Mohd Fadzin

4

Nor Nadiyah Binti Mohd Nor

4

Norafnie binti A. Bakar

5

Nor Izuani binti Mohd Raduan

5

Norazlinawati binti Muhammad

6

Nur Wahidah binti Md Aini

6

Norfaniza binti Omar

7

Siti Nur Sakinah binti Hj. Md.Radzi

7

Saryati binti Kamarudin

8

Sulaiman Bin Mukhtar

8

Rathneswary A/P Rajendran

9

Zaini binti Mamat

9

Sharmilah Devi A/P Selva Rajoo

10

Zaleha binti Mat Ali

10

Suryanti binti Sohor

11

SITI NAZMIN BINTI MOHD YATIM

1

Aidatul Azuin binti Mustaffa

1

Chin Mui Lin

2

Farahida binti Sazali

2

Faizah binti Hamzah

3

Mohd Khairi bin Samsudin

3

Mohd Zamani B. Salleh

4

Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

4

Nor Izuani binti Mohd Raduan

5

Noorasmah binti Karim

5

Rozwana binti Abdul Kadir

6

Norhamimi binti Deraman

6

Siti Nur Sakinah binti Hj. Md.Radzi

7

Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran

7

Syamarializa biinti Mohd. Sarif

8

Rozaimin Azizi bin Othman

8

Zawani binti Mamat

9

Ruziah binti Husin

9

Asmaraney binti Abdullah

55

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

MASRON BIN MUHAMMAD

1

Aini Sharliza Binti Ismail

1

Anizah Binti Mahmud

2

Fariza Binti Ahmad

2

Aziani Binti Ibrahim

3

Maizatulakmam Binti Mohd Taha

3

Hanif Bin Abdul Ghani

4

Norazlinawati binti Muhammad

4

Mohd Azman b. Mohd Jusan

5

Norme binti Rashid

5

Noor Zamani binti Md Noor

6

Rohana binti Ramli

6

Norfatia Yasmin Binti Senin

7

Rosmimiwahida binti Hassan

7

Nurul Fitriah binti [email protected] Misroh

8

Saryati binti Kamarudin

8

Roslina Binti Kusairi

9

Siti Amizah binti Baharudin

9

Zaromah Binti Mat Ali

10

Tan Sai Gaik

10

Adilatul Hanani binti Mohd Idris

11

NORZAIDA BINTI ABDULLAH

1

Anwaruddin bin Mohd Kasim

1

Ainon Jamilah Binti Yunus

2

Asmaraney binti Abdullah

2

Norainiasma binti Jaffar

3

Kasma Binti Mohd Nor

3

Norazalina Binti Nordin

4

Norafnie binti A. Bakar

4

Norhaya Binti Nordin

5

Norfaniza binti Omar

5

Nur Azyyatie Binti Anuar

6

Norshahima binti Abdul Muttalib

6

Nur Wahidah binti Md Aini

7

Nur Azlina Binti Ahmad Bashir

7

Siti Khatijah Binti Dollah

8

Redzwan B. Abdul Rahman

8

Suhaida Binti Mohamad Ariffin

9

Rosyida Binti Abu Samah

9

Sulaiman Bin Mukhtar

10

JULAILA BINTI ARIFFIN

10

Syahrulhisham Bin Abd. Rahim

11

Zaleha binti Mat Ali

1

Ismail Bin Mohd Salleh

1

A.Aziz Bin Kamarulzaman

2

Kuni Masruhati Binti Mohd Fadzin

2

Ahmad Izwan B. Abdullah Zawawi

3

Low Ting Choon

3

Aidatul Azuin binti Mustaffa

4

Noor Aida Aslinda binti Norizan

4

Asriza Binti Mohamad Aspar

5

Norazalina Binti Nordin

5

Farahida Binti Sazali

6

Norfatia Yasmin Binti Senin

6

Faridatul Akmal Binti Omar

7

Rozwana binti Abdul Kadir

7

Marhaini binti e Bashir

8

Siti Fairus binti Mohamad Nor

8

Muhammad Rosdi b. Amat

9

Suryanti binti Sohor

9

Nor Nadiyah Binti Mohd Nor

10

ELANGOVAN A/L MUTHUKRISHNAN

Salmi Binti Mamat

Syamarializa Binti Mohd Sarif

10

Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran

11

Zaini binti Mamat

1

Nor Hafizah binti Kamaruzaman

1

Maizatulakmam Binti Mohd Taha

2

Nurul Fitriah binti [email protected] Misroh

2

Muhammad Zulkarnain b Salleh

3

Nurul Hanisah binti Mohd Salim

3

Noor Aida Aslinda binti Norizan

4

Rathneswary A/P Rajendran

4

Nooranizah Binti Mohd Yusof

5

Siti Rosnah Binti Abu Bakar

5

Norhayati Binti Said

6

Siti Umi Kalsom Binti Mustafa

6

Rahana Binti Said

56

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 7

Suzana Binti Hanafi

7

Rosmawati Binti Wahab

8

Syahrulhisham Bin Abd. Rahim

8

Satina Binti Kimi

9

Titik Suraya Binti Hj. Arshad

9

Wan Hadhilah binti Wan Ismail

10

Zarah binti Malek

10

11

Zaromah Binti Mat Ali

# Pemantauan merangkumi penilaian PBPPP, semakan e-RPH, pencerapan dan penyemakan buku latihan. (B2) LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT) 1. 2. 3. 4. 5.

Melakukan pengemaskinian maklumat pegawai di bawah seliaan di dalam sistem yang sedang berkuat kuasa. Membuat lantikan Pegawai Penilai (PP) kepada semua Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP). Melaksanakan taklimat/penataran kepada semua PP dan Pegawai Yang Dinilai (PYD). Melaksanakan sesi bersemuka antara PP dan PYD berdasarkan sasaran kerja tahunan (SKT) yang dikemukakan PYD. Melaksanakan mesyuarat panel untuk pemilihan/cadangan calon yang akan menerima Anugerah Khidmat Cemerlang (APC)

(C ) PENGURUSAN STAFF BERMASALAH DAN TATATERTIB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Memastikan semua pegawai menandatangani Surat Aku Janji untuk penjawat awam dan memperbaharui ikrar aku janji untuk penjawat awam setiap tahun. Memberi taklimat peraturan-peraturan am penjawat awam dan perbuatan-perbuatan yang boleh disabitkan sebagai salahlaku tatatertib dan jenis-jenis hukuman-hukuman tatatertib kepada pegawai seliaan. Memastikan pematuhan prosedur tatatertib selaras dengan peraturan sedia ada. Memastikan pengurusan fail tatatertib dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan. Mempertingkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang pengurusan tatatertib perkhidmatan awam yang terkini. Membuat penilaian dan saringan kepada guru dan staf yang bermasalah dan merujuk kepada Kaunselor Pendidikan Daerah (KPD) bagi mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling/bimbingan. Melaporkan salah laku pegawai ke Lembaga Tatatertib (LTT) di Jabatan/Kementerian. Melaksanakan; a. Tindakan pengesanan/mengenal pasti masalah terhadap pegawai b. Tindakan dalam bentuk pembetulan dan pembaikan c. Tindakan lain secara pentadbiran d. Tindakan dalam bentuk hukuman e. Tanggungjawab selepas pegawai dikenakan hukuman tatatertib

(D) LATIHAN PROFESIONALISME (GURU DAN BUKAN GURU) (D1) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDAP) PM04 Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Aziani binti Ibrahim : Norfaniza binti Omar : PM07 Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling : PM06 SU Kurikulum : PM06 SU HEM : PM06 SU Kokurikulum : PM16 SU Sukan : HM16 Guru Perpustakaan dan Media

57

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 : HM15 Guru Penyelaras Bestari : PM06 SU PIBG : HM53 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (D2) PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Hjh. Saryati binti Kamaruddin : Zaini binti Mamat : PM07 Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling : PM06 SU Kurikulum : PM06 SU HEM : PM06 SU Kokurikulum : PM16 SU Sukan : HM16 Guru Perpustakaan dan Media : HM15 Guru Penyelaras Pembestarian : PM06 SU PIBG

SENARAI TUGAS 1. Memastikan guru menghadiri kursus/bengkel, mesyuarat dan PLC yang dianjurkan oleh piha sekolah/PPD/JPN/KPM. 2. Merancang dan melaksanakan program kemajuan guru dan staf berdasarkan Analisis Keperluan Latihan – Training Needs Analysis (TNA). 3. Memastikan pegawai dalam seliaan menghadiri sekurang-kurangnya jumlah hari/jam latihan (jangka pendek) berdasarkan pekeliling/arahan oleh agensi pusat yang sedang berkuat kuasa. 4. Merancang keperluan latihan (POL). 5. Melatih dan membimbing guru dalam aspek psikologi bagi tujuan pengurusan murid. 6. Melaksanakan latihan melalui pelbagai kaedah bagi memenuhi jumlah hari/jam latihan yang ditetapkan dalam setahun melalui latihan secara formal, sesi pembelajaran dan pembelajaran kendiri termasuk pembelajaran secara dalam talian sekurang-kurangnya lima (5) hari setahun. 7. Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber. 8. Menjalankan tindakan susulan. 9. Memastikan laporan dan dokumentasi disediakan. 10. Mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai yang dinilai agar membolehkan pembangunan profesionalisme berterusan dilaksanakan. 11. Mengenal pasti keperluan untuk pembangunan laluan kerjaya. 12. Mengurus dan membantu menghasilkan bahan kursus LADAP (CPD) untuk guru-guru dan staf. 13. Membantu dan membimbing guru-guru baru dan guru-guru yang tidak mencapai tahap pengajaran yang baik dalam PdP. (under performing teacher). 14. Membantu guru dalam menyediakan sasaran tahunan (Performance Management Systems -PMS). 15. Membantu guru dalam meningkatkan strategik pengajaran dan pembelajaran. (Teach Smart) 16. Mendalami kepakaran PdP secara am dan khusus dari segi aspek pilihan. 17. Melaksanakan perkongsian kemahiran/kepakaran yang diperoleh daripada sesi bengkel/kursus di luar dalam kalangan warga sekolah mengikut kesesuaian. 18. Membuat penilaian program Latihan (E) PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BARU (PPGB) PM06 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Satina binti Kimi : PM07 Ketua Panitia

SENARAI TUGAS 1. Memastikan pelaksanaan PPGB mengikut tatacara penyediaan dan penggunaan dokumen iaitu: Surat lantikan mentor oleh pentadbir sekolah a. Akuan terima guru mentor dan guru baharu

58

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 b. Log pementoran c. Borang penilaian guru baharu d. Laporan status pelaksanaan PPGB e. Sijil penyertaan PPGB dan sijil penghargaan PPGB 2. Memastikan pelaksanaan PPGB distrukturkan secara tiga (3) fasa iaitu fasa orientasi, fasa pementoran dan fasa pembangunan profesionalisme dalam tempoh tiga (3) tahun pertama perkhidmatan. 3. Pelaksanaan ketiga-tiga fasa dalam program ini boleh berlaku secara serentak. (F) URUSAN NAIK PANGKAT 1. Membuat semakan iklan kenaikan pangkat dalam sistem ePangkat. 2. Mengedarkan borang permohonan kenaikan pangkat kepada pegawai terlibat 3. Membuat lantikan PP1, PP2 dan KPP 4. Melaksanakan penilaian berdasarkan semakan dokumen dan pembentangan (jika perlu) 5. Memastikan semua pegawai yang layak untuk kenaikan pangkat dilakukan penilaian dan tiada faktor keciciran berlaku (G) HRMIS 1. Menyediakan data asas HRMIS seperti carta organisasi yang kemas kini, perjawatan mengikut tempat kerja dan buku perjawatan, dan senarai perjawatan dengan penyandang. 2. Menyedia dan memantapkan rangkaian dalaman agensi (Local Area Network – LAN) 3. Menyediakan komputer tambahan mengikut keperluan agensi yang memenuhi spesifikasi HRMIS 4. Menyediakan sumber yang secukupnya dari segi personel dan kewangan bagi membiayai perbelanjaan aktiviti pelaksanaan HRMIS seperti latihan, pengumpulan dan pengemaskinian data, peningkatan dan pertambahan peralatan serta bayaran caj rangkaian. 5. Bagi membolehkan aplikasi HRMIS digunakan, aktiviti yang perlu disempurnakan oleh agensi ialah : a. Melantik seorang pegawai kanan sebagai pentadbir sistem yang bertanggungjawab menyediakan hak capaian mengikut peranan pegawai dan proses PSM. b. Melengkapkan nilai dalam jadual Iook-up sekiranya diperlukan. c. Melengkapkan maklumat sandangan pegawai, jawatan sebenar, unit organisasi dan aktiviti organisasi. d. Menetapkan aliran kerja mengikut peranan pegawai. e. Melengkapkan maklumat peribadi bagi setiap pegawai. f. Melengkapkan data dalam profil perkhidmatan. g. Memasukkan data transaksi tertentu bagi membolehkan sesuatu modul dilaksanakan. (H) PEMIMPIN PERTENGAHAN 1. Pentadbir sekolah mengenal pasti guru-guru dalam kategori pemimpin pertengahan (Middle Leader Team- MLT). 2. Memberikan ruang dan peluang kepada guru-guru pemimpin pertengahan untuk menunjukkan kebolehan dan bakat kepimpinan masing-masing. 3. Merancang dan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru-guru pemimpin pertengahan sebagai barisan pelapis kepimpinan sekolah. 4. Menilai kompetensi guru-guru pemimpin pertengahan untuk dicadangkan kepada perjawatan hakiki tertentu.

(I) PERKHIDMATAN 1. Memastikan urusan perkhidmatan guru dan staf sekolah diurus secara cekap mengikut prosedur dan pekeliling yang sedang berkuat kuasa. (J) PENGURUSAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI 1. Menyediakan sesi khidmat kepakaran kaunseling/bimbingan/konsultasi/advokasi kepada warga KPM. 2. Merancang operasi penyampaian perkhidmatan kaunseling dan psikologi dalam aspek pembangunan, pencegahan dan pemulihan (3P) bagi memastikan kesejahteraan insan.

59

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3.

Merancang operasi penyampaian perkhidmatan kaunseling dan psikologi dalam aspek pembangunan dan pemerkasaan bagi memastikan kesejahteraan organisasi. Memastikan kumpulan berisiko dirujuk menghadiri program pencegahan dan pemulihan bagi tujuan pengupayaan diri. Mewujudkan kumpulan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) sebagai kumpulan sokongan psikososial.

4. 5.

4.JM04 | PENGURUSAN KEWANGAN, AKAUN DAN ASET SEKOLAH PM06 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Audit Dalaman

: Zulina binti Sudirman (PT Kewangan) : PM07 Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling : HM16 Guru Media dan Perpustakaan : HM53 Ketua Pembantu Tadbir (KPT) : Faridatul Akmal binti Omar : Ismail bin Mohd Salleh

(A) PENGURUSAN BAJET 1. Meneliti perancangan agihan peruntukan sekolah. 2. Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan sekolah dan mengesan kekurangan/ kelebihan peruntukan. 3. Memastikan supaya Laporan Perbelanjaan Suku Tahun (perbelanjaan mengurus dan pembangunan) yang dikehendaki oleh pekeliling perbendaharaan mengenaigaris panduan bagi penyediaan cadangan perbelanjaan tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan. 4. Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampung kekurangan secara agihan semula dan pindah peruntukan. 5. Memastikan semua perbelanjaan yang dilakukan selaras dengan kelulusan yang telah diperolehi. 6. Memastikan semua perbelanjaan mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan. 7. Memastikan peruntukan adalah mencukupi untuk menampung perbelanjaan. 8. Memastikan semua bil dibayar dalam tempoh 14 hari. 9. Memastikan semua bil disokong dengan butir-butir lengkap. 10. Memastikan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dan Arahan Perbendaharaan diselesaikan. 11. Memastikan Laporan Kelewatan Bayaran Bil dikemukan ke Perbendaharaan secara bulanan. (B) 1. 2. 3. 4.

5.

PENGURUSAN PERAKAUNAN Rujuk tatacara kewangan dalam talian eSPKWS. Memastikan penyata perbelanjaan bulanan/tahunan disahkan. Memastikan semua teguran/naziran sistem kewangan/perakaunan diambil tindakan dan kesalahan yang sama tidak berulang. Memastikan akaun Panjar Wang Runcit diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang dtetapkan seperti berikut: a. Menyediakan Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar disediakan. b. Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod pemegang panjar (kecuali Panjar Wang ) Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/ Bank disediakan tiap-tiap bulan. c. Mengemukakan Sijil Perakuan Panjar dan dokumen sokongan dikemukakan untuk diaudit. d. Melaksanakan pemeriksaan mengejut sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali. Memastikan kumpulan wang amanah/akaun amanah/akaun deposit diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti berikut: a. Menyediakan penyata kewangan bagi Kumpulan Wang Amanah, Penyata Terimaan dan bayaran bagi Akaun Amanah dan dikemukakan untuk diaudit. b. Menyediakan Sijil Pengesanan Baki bagi Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah berdasarkan rekod Pegawai Pengawal dengan baki JANM setiap bulan. c. Mengemaskinikan senarai baki individu bagi Akaun Deposit. d. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap akaun-akaun yang tidak aktif.

60

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 6.

Memastikan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan, pekeliling dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa termasuk: a. Mengemaskinikan Daftar Pendahuluan Diri dan Daftar Pendahuluan Pelbagai b. Menyenaraikan nama pegawai yang masih belum membayar balik pendahuluan c. Melaksanakan tindakan mengutip balik atau potongan gaji.

(C) PENGURUSAN PEROLEHAN 1. Meneliti perancangan tahunan dan perancangan awal perolehan sekolah serta menyemak prestasi perolehan yang telah dilaksanakan berdasarkan perancangan tersebut. 2. Memastikan semua urusan berkaitan perolehan kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practises) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan kerajaan dan semua dasar semasa kerajaan. 3. Memastikan peraturan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya, termasuk perolehan bagi item Kontrak Pusat dan Kontrak Sistem Panel. 4. Memastikan syarikat/kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan kerajaan berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan serta berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/ CIDB) bagi perolehan kerja. 5. Memastikan penilaian teknikal dan kewangan yang dibuat ke atas sebut harga adalah yang terbaik dan paling menguntungkan (best value for money) kepada kerajaan serta dilaksanakan secara telus. 6. Memastikan Jawatankuasa Sebut Harga bersidang dengan kerapnya untuk melancarkan perancangan perolehan dan mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan. 7. Memastikan perolehan yang dilaksanakan tidak dipecah kecil untuk mengelakkan diri daripada membuat pelawaan secara sebut harga atau tender. 8. Memastikan kontrak ditandatangani oleh pegawai awam yang diturunkan kuasa oleh menteri. 9. Memastikan semua kontrak kerajaan ditadbir dengan cekap dan telus serta memantau kemajuan pelaksanaan projek agar tidak mengalami kelewatan atau menjadi projek sakit. (D) JK PENGURUSAN ASET DAN STOR Pegawai Aset Pembantu Pegawai Aset

Pegawai Penerima Aset

Pegawai Pemeriksa Aset Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset Pegawai Pelupus Aset ICT Pegawai Stor Pegawai Pelulus Pengeluaran Stok

: Rosmimiwahidah binti Hassan : Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain : GKMP Bahasa : GKMP Sains & Matematik : GKMP Teknik & Vokasional : GKMP Kemanusiaan : Mohd Naim Awang b. Razali (Aset Sekolah) : Mohd Salehuddin b. A. Rahim (Aset Makmal Sains) : NorfatiaYasmin binti Senin (Aset Pusat Sumber Sekolah) : Norhaya binti Nordin (SPBT) : Mohd Fazis b. Abd Razak (Aset Pejabat) : Wan Hadilah binti Wan Ismail (Aset Sukan) : Rozaimin Azizi bin Othman (Aset PPKI) : Norafnie binti A.Bakar : Rohana binti Ramli : Mohd Khairi bin Samsudin : Low Ting Choon : Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim : Sulaiman bin Mukhtar

SENARAI TUGAS 1. PGB sebagai ketua jabatan perlu memastikan pengurusan aset dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut semua Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan. Ketidakpatuhan kepada perkara tersebut akan menyebabkan sekolah berkenaan mendapat teguran audit.

61

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.

5.

Pengurusan aset diketuai oleh Pegawai Aset dan dibantu oleh Pembantu Pegawai Aset bertanggungjawab untuk: a. Memastikan pelantikan pegawai (mengikut keperluan serta bilangan yang bersesuaian). b. Mengurus semua aset Kerajaan di bawah kawalannya dengan pematuhan kepada prosedur serta menggunakan borang/format/dokumen yang telah ditetapkan merangkumi c. Menyelia pengurusan stok kerajaan di bawah kawalannya yang ditempatkan di stor dengan pematuhan kepada prosedur serta menggunakan borang/format /dokumen yang telah ditetapkan merangkumi penerimaan, merekod, penyimpanan, pengeluaran, pemeriksaan, keselamatan, kebersihan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira. Stok bermaksud barang-barang belum guna dan perlu disimpan atau untuk digunakan terus bagi tujuan operasi atau penyelenggaraan. Antara contoh stok termasuk bekalan kertas A4 yang dibeli untuk tempoh setahun perlu diurus mengikut tatacara pengurusan stok yang telah ditetapkan. Pegawai lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan stok adalah pegawai stor, pegawai pelulus pengeluaran stok dan Pemverifikasi Stor. d. Menyediakan laporan suku tahun pengurusan aset dan stor menggunakan format Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 (Lampiran A) untuk dibentangkan dalam mesyuarat JKPAK. Mesyuarat JKPAK hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga bulan. **sekolah bukan Pusat Tanggungjawab (PTJ) tidak perlu melaksanakan mesyuarat tetapi hanya perlu menyediakan laporan suku tahun pengurusan aset dan stor menggunakan format Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 (Lampiran A). Laporan hendaklah dikemukakan kepada PPD. e. Menyediakan laporan suku tahun pengurusan aset dan stor menggunakan format Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PS 5.1 (Lampiran B) untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JPKA. Mesyuarat JPKA hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tempoh tiga (3) bulan.

JM05 | JK STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) PMM6 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: NORHAYATI BINTI SAID : PM07 Ketua Panitia : Ketua Unit-unit Kurikulum : Ketua Unit-unit HEM : Ketua Unit-unit Kokurikulum : HM52 Guru Kaunseling : HM16 Guru Media dan Perpustakaan : HM53 Ketua Pembantu Tadbir

PASUKAN PELAKSANA SEKOLAH (PPS) ’ STANDARD 1 (KEPIMPINAN) Standard 1.1 (PGB Sebagai Peneraju)

: Hjh. Dahlina binti Darmin : Azlina binti Abd Aziz

Standard 1.2 (PGB Sebagai Pembimbing)

: Azlina binti Abd. Aziz : Siti Haidah binti Musa

Standard 1.3 (PGB Sebagai Pendorong)

: Siti Haidah binti Musa : Nor Azizah binti Ahmad

STANDARD 2 (PENGURUSAN ORGANISASI) Standard 2.1 (Pengurusan Sumber Manusia)

Standard 2.2

: Hjh. Dahlina binti Darmin : Aziani binti Ibrahim : Hjh.Saryati binti Kamarudin : Azlina binti Abd. Aziz

62

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (Pengurusan Aset)

: Rosmimiwahida binti Hassan : Norafnie binti A. Bakar : Muhd Naim Awang b. Razali : Low Ting Choon

Standard 2.3 (Pengurusan Kewangan)

: Saripah bintiHusin : Zulina bintiSudirman

Standard 2.4 (Pengurusan Sumber Pendidikan)

: Hjh.Julaila binti Ariffin : Hjh. Siti Nazmin binti Mohd Yatim : Nor Fatia Yasmin binti Senin : Semua GKMP

Standard 2.5 (Iklim)

: Rosmawati binti Wahab : Hj. Hassnan bin Hashim : Ismail bin Mohd Salleh

Standard 2.6 (Pengurusan Perpaduan)

: Chin Mui Lin : Zawani binti Mamat : Muhammad Khuzil b. Mohamed Hashim : Siti Umi Kalsom binti Mustafa

Standard 2.7 (Pemuafakat Strategik)

: Norhayati binti Said : Tan Sai Gaik : Rathneswary A/P Rajendran : Mohd Zamani bin Salleh

STANDARD 3.1 (PENGURUSAN KURIKULUM) Standard 3.1.1 (Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum)

: Hjh. Dahlina binti Darmin : Kasma binti Mohd Nor : Suhaidah binti Mohd. Ariffin

Standard 3.1.2 (Pengurusan Mata Pelajaran)

: Semua KP dan S/U Panitia

Standard 3.1.3 (Pengurusan Masa Instruksional)

: Hj. Hassnan bin Hashim : Noor Aida Aslinda binti Norizan

Standard 3.1.4 (Pengurusan Penilaian Murid)

: Suhaida binti Mohamad Ariffin : Marhaini binti Bashir : Norainiasma binti Jaaffar : Sharmilah a/p Selva Rajoo

STANDARD 3.2 ( PENGURUSAN KOKURIKULUM) Standard 3.2.1 (Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum) Standard 3.2.2 (Pengurusan Kelab/Persatuan) Standard 3.2.3 (Pengurusan Badan Beruniform)

: Siti Haidah binti Musa : Faridatul Akmal binti Omar : Muhammad Zulkarnain b Salleh : Semua Ketua Penasihat Kelab dan Persatuan : Semua Ketua Penasihat Badan Beruniform

63

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

Standard 3.2.4 (Pengurusan Sukan dan Permainan)

: Semua Ketua Penasihat Sukan dan Permainan

Standard 3.2.5 (Pengurusan Program Kecemerlangan Sukan)

: Faridatul Akmal binti Omar : Muhammad Zulkarnain b Salleh : Wan Hadhilah binti Wan Ismail : Muhammad Khuzil b. Mohamed Hashim

Standard 3.2.6 (Pengurusan Sukan Untuk Semua)

: Siti Haidah binti Musa : Faridatul Akmal binti Omar : Muhammad Zulkarnain b Salleh : Wan Hadhilah binti Wan Ismail : Muhammad Khuzil b. Mohamed Hashim

STANDARD 3.3 (PENGURUSAN HAL EHWAL MURID) Standard 3.3.1 (Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid)

: Azlina binti Abd. Aziz : Rosmawati Binti Wahab

Standard 3.3.2 (Pengurusan Disiplin Murid)

: Azlina binti Abd. Aziz : Hj. A. Aziz b. Kamarulzaman : Nor Faniza binti Omar

Standard 3.3.3 (Pengurusan Keselamatan Murid)

: Nor Azizah binti Ahmad : Ismail bin Salleh : Muhammad Khuzil b. Mohamed Hashim : Sulaiman bin Mukhtar

Standard 3.3.4 (Pengurusan Kesihatan Murid)

: Adilatul Hanani bt Mohd Idris : Rahana binti Said : Adibah binti Ibrahim

Standard 3.3.5 (Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid)

: Norhaya binti Nordin : Siti Khadijah binti Dollah : Noorasmah binti Karim : Norhayati binti Said : Hjh. Asmaraney binti Abdullah : Siti Rosnah binti Abu Bakar

Standard 3.3.6 (Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling)

: Chin Mui Lin : Mohd Zamani b. Salleh : Zawani binti Mamat

STANDARD 4.0 9PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN) Standard 4 (Pembelajaran dan Pemudahcaraan)

: Hjh Dahlina bintiDarmin : Azlina binti Abd. Aziz : Siti Haidah binti Musa : Nor Azizah binti Ahmad : Hjh. Siti Nazmin binti Mohd Yatim

64

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 : Hj. Masron b. Muhammad : Norzaida binti Abdullah : Hjh.Julaila binti Ariffin : Elangovan a/l Muthukrishnan

SENARAI TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Meneliti dan memahami semua dokumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK). Memastikan data/maklumat berkaitan sekolah dan prasekolah dikemas kini. Menyelaraskan pelaksanaan penarafan kendiri. Menyelaraskan aktiviti pengumpulan, penyemakan dan pengemaskinian maklumat berdasarkan standard yang telah ditetapkan secara berkala. Memastikan setiap ahli Pasukan Pelaksana Standard (PPS) menyedia, dan menyimpan evidens yang berkaitan dan kemas kini. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.’ Mematuhi tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Membekalkan laporan SKPM dan SKPK kepada PPD, JPN atau KPM mengikut keperluan. Menyelaraskan tindakan penambahbaikan berdasarkan Laporan Kualiti SKPM dan SKPK.

6.JM06 | JK PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH PM06 Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa

: Siti Nazmin binti Mohd Yatim : Farahida binti Sazali : Noorasmah Binti Karim : Ruziah Binti Husin : Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran : Mohd Khairi Bin Samsudin : Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim : Aidatul Azuin Binti Mustaffa : Norhamimi Binti Deraman : Rozaimin Azizi Bin Othman : Guru kelas perdana : Guru Kaunselor : Pembantu Pengurusan Murid

SENARAI TUGAS 1. Mengurus dan menyediakan sokongan kepada Murid Berkeperluan Khas (MBK) 2. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (PPI). a. Bagi sekolah yang mempunyai PPKI, Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah (JPKS) boleh melantik guru PPKI sebagai guru pendamping kepada MBK dalam kelas Inklusif. b. Surat pelantikan sebagai guru pendamping dikeluarkan oleh pentadbir sekolah. 3. Mencadangkan kelas yang sesuai mengikut tahap keupayaan murid. 4. Menentukan penempatan MBK ke kelas Inklusif. 5. Memperakukan dan mengesahkan Laporan Penilaian Tempoh Percubaan tidak melebihi tiga bulan bagi menentukan kesesuaian penempatan MBK mengikuti pendidikan khas. 6. Bertindak sebagai panel rayuan bagi ibu bapa/ penjaga yang tidak berpuas hati dengan keputusan Laporan Penilaian Tempoh Percubaan tidak melebihi tiga bulan. 7. Melaksanakan sesi taklimat kepada ibu bapa, guru dan murid tentang pelaksanaan PPI dan pendidikan khas secara umumnya. 8. Memberikan sokongan terhadap pelaksanaan pengesanan dan intervensi MBK. 9. JPKS ditubuhkan di semua sekolah yang mempunyai MBK.

65

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 10. JPKS hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun atau pada bilabila masa ikut keperluan

7.JM07 | JK BENCANA SEKOLAH PM06 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Ismail bin Salleh : Rosyida binti Abu Samah : Muhammad Zulkarnain bin Salleh : Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain

SENARAI TUGAS 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun. 2. Menyediakan perancangan dan mengatur strategi untuk menghadapi bencana. 3. Memaklumkan kepada warga sekolah tentang pelan pengurusan risiko menghadapi bencana. 4. Menyimpan dokumen dan alat berharga di tempat tinggi dan selamat. 5. Memaklumkan perkara itu segera kepada jabatan (KPM/JPN/PPD/Polis/Bomba serta individu - PIBG dan ibu bapa) seperti yang tersenarai dalam JK Pengurusan Bencana Sekolah untuk mendapat bantuan. 6. Memindahkan semua warga institusi ke tempat yang lebih selamat apabila bencana dijangka akan mencapai paras bahaya atau apabila diarah berpindah oleh Jawatankuasa Bencana di peringkat kebangsaan, negeri atau daerah. 7. Mengurus penempatan murid-murid yang tempat kediaman mereka dilanda bencana agar dapat ditumpangkan murid untuk belajar di sekolah-sekolah berhampiran yang tidak terlibat sehingga bencana reda/terkawal. 8. Mengaturkan kerja gotong royong guru-guru, staf sokongan, PIBG, penduduk setempat dan jabatan-jabatan berkaitan bagi sekolah yang dijadikan pusat penempatan sementara. 9. Memaklumkan senarai terkini jenis dan jumlah peralatan, kerusi, meja, almari dan lain-lain yang diperlukan oleh pihak sekolah kepada JPN/PPD. Pesanan perlu dibuat dengan segera. 10. Mengenal pasti dan menyenaraikan murid-murid yang memerlukan bantuan kewangan, buku teks, peralatan sekolah, pakaian dan keperluan sekolah yang lain dan perlu dimaklumkan ke JPN/PPD untuk mendapat bantuan tersebut. 11. Mewujudkan bilik gerakan dan kemudahan mengumpul dan memperoleh maklumat. 12. Menyediakan pelan tindakan menghadapi bencana banjir di peringkat sekolah. 13. Mengurus rekod dan perkakasan penting sekolah ke tempat-tempat selamat. 14. Memastikan sekolah mempunyai peralatan bantuan kecemasan. 15. Mengambil langkah pencegahan dan melaporkan kes penyakit berjangkit dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada pejabat kesihatan (semasa dan selepas bencana). 16. Mengambil perhatian serius terhadap pengumuman Jawatankuasa Bencana Alam Negara dan Jabatan Meteorologi dari semasa ke semasa. 17. Menyediakan bantuan dan kemudahan kepada calon-calon yang mengambil peperiksaan awam. 18. Mengurus keperluan PdPR dari rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. 19. Mengemaskinikan rekod kerosakan fizikal dan harta benda akibat bencana dalam sistem EMIS online dan melaporkan kepada PPD.

66

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

8.

JM08 | JK PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU (PIBG) PM06 Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (Ibu Bapa)

Ahli Jawatankuasa (Guru)

Juru Audit Dalaman

: AINI SHARLIZA BINTI ISMAIL : Salmi binti Mamat : Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin : 1. Hazwati binti Halib : 2. Zuriyati binti Ismail : 3. Rupidah binti Talib : 4. Vijaya a/p Nadarajan : 5. Mohd Khairul Nizam bin Ali : 1. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim : 2. Mohd Zamani bin Salleh : 3. Sharmila Devi A/P Selva Rajoo : Norfatia Yasmin binti Senin (guru) : Zulkarnain @ Malik bin Md. Zain (Ibu bapa)

(A) BIDANG TUGAS 1. Membantu pihak sekolah dalam mencapai matlamat dan kecemerlangan dalam bidang: a. Akademik b. Kokurikulum c. Disiplin murid d. Sahsiah murid e. Keceriaan dan keselamatan sekolah 2. Mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan peranan PIBG dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah kepada ibu bapa/penjaga dan guru-guru. 3. Membantu memupuk kemesraan dan mewujudkan saluran komunikasi dan sosial di antara pihak sekolah dan masyarakat setempat. 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang memupuk kemesraan antara warga sekolah, ibu bapa/penjaga dan masyarakat setempat. (B)

SENARAI TUGAS AJK PIBG SETIAUSAHA 1. Menjalankan urusan persatuan mengikut Perlembagaan Persatuan. 2. Melaksanakan keputusan-keputusan Mesyuarat Agung Tahunan dan mesyuarat Jawatankuasa PIBG. 3. Mencatat, menyediakan dan menyimpan minit-minit mesyuarat Jawatankuasa PIBG dan Mesyuarat Agung Tahunan. 4. Menyediakan laporan-laporan untuk dibentangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan serta minit-minit yang bersangkutan dengannya. 5. Menghantar segala laporan dan aktiviti Persatuan dan minit Mesyuarat Agung Tahunan kepada Pendaftar atau Pegawai Pendidikan Daerah atau Pegawai Pendidikan Bahagian, mengikut mana yang berkenaan, selepas Mesyuarat Agung Tahunan. 6. Menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang Persatuan (jika perlu). BENDAHARI 1. Bertanggungjawab mengurus dan mengawal hal ehwal kewangan persatuan dengan menyediakan dan menyimpan kira- kira kewangan yang kemas kini. Penyata kirakira kewangan (1 Januari hingga 31 Disember) hendaklah disiapkan sebelum 1 Februari tahun berikutnya untuk diaudit. Penyata kira-kira yang telah diaudit

67

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan. Satu (1) salinan penyata yang telah diaudit dan diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah dihantar kepada pendaftar selepas mesyuarat berkenaan. 2. Mengurus perbelanjaan wang persatuan seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan atau mesyuarat Jawatankuasa PIBG. 3. Menyimpan wang tunai tidak melebihi sesuatu jumlah yang ditetapkan dalam perlembagaan pada sesuatu masa. 4. Menerima bagi pihak persatuan semua derma atau sumbangan daripada manamana anggota atau lain-lain sumber dan mengeluarkan resit akaun terima dan dikreditkan ke dalam akaun persatuan pada hari yang sama. 5. Menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang persatuan. 6. Memastikan tidak berlaku terlebih pengeluaran wang dari akaun persatuan dan akaun sentiasa berbaki kredit (C) PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK) PM06Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Mohd Zamani bin Salleh : PM07Ketua Panitia : PM06 SU Koperasi : PM06 SU PIBG : PM06 SU KKGKT : HM52 Guru Kaunseling : HM54 Ketua Pembantu Tadbir

SENARAI TUGAS 1. Menyatukan pihak ibu bapa dan komuniti dengan sekolah. 2. Menerapkan empat elemen sarana ibu bapa iaitu menyediakan suasana pembelajaran di rumah, interaksi sosial dengan anak, komunikasi dengan anak dansokongan terhadap kecemerlangan anak. 3. Menerapkan enam (6) elemen sarana sekolah iaitu iklim sekolah, komunikasi berkesan, sokongan terhadap kejayaan murid, tanggungjawab bersama, kerjasama dengan komuniti dan kumpulan sokongan ibu bapa. (D) KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) e-SARANA 1. Sebagai saluran kerjasama dan komunikasi bagi merapatkan hubungan antara ibu bapa, murid, sekolah, alumni, komuniti, agensi awam dan swasta. 2. Memastikan pelibatan KSIB dalam membantu sistem pembelajaran di dalam dan di luar sekolah berpandukan Perlembagaan PIBG yang sedia ada.

9.

JM09 | JK KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari Timbalan Bendahari AJK Pemeriksa Kira-kira

: : : : : : : :

SENARAI TUGAS 1. Merancang dan mengurus aktiviti/program bagi kebajikan dan kemajuan staf sekolah. 2. Menjadi penggerak dan pengantara yang membolehkan staf berinteraksi dan berkomunikasi dalam suasana sosial yang sihat. 3. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan produktif. 4. Menyelenggarakan dan menghias susun atur di dalam bilik guru termasuk ruang kerja dan ruang rehat staf.

68

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 5. Memastikan aktiviti/program kelab dilaksanakan dengan sempurna dan teratur seperti yang telah dirancang.

10. JM10 | JK PENGURUSAN MURID ASAL PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Nur Azzyatie binti Anuar : Noor Aida Aslinda binti Norizan : Semua guru kelas

SENARAI TUGAS 1. Mengemas kini data-data murid bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. 2. Mendapatkan nombor akaun, nombor kad pengenalan dan surat beranak bagi memastikn,an murid adalah bumiputera asli. 3. Mencatat dan menghantar analisis kehadiran murid setiap bulan ke Jabatan Kemajuan JK PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R&D), KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI PM06 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Rohana binti Ramli : PM07 Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling : PM06 Setiausaha Kurikulum : PM06 Setiausaha HEM : PM06 Setiausaha Kokurikulum : PM16 Setiausaha Sukan : HM16 Guru Media dan Perpustakaan

JK PEMBUGARAN KBAT PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Norshahima binti Abdul Muttalib : Siti Khatijah binti Dollah : PM06 SU Kurikulum : PM06 SU Pentaksiran dan Peperiksaan : PM04 SU Latihan Dalam Perkhidmatan : PM06 SU Kokurikulum : PM06 SU Sumber : Kumpulan Sokongan Komuniti dan Swasta

: Low Ting Choon : Hj. Azman bin Hj Abd Jamal

SENARAI TUGAS 1. Merancang program-program KBAT. 2. Menyelaraskan program-program berkaitan KBAT 3. Menyediakan jadual pemantauan bagi pencerapan dan penyeliaan bagi pelaksanaan KBAT di sekolah. 4. Membuat pelaporan dan dokumentasi aktiviti KBAT. PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2021 BIL 1 2 3 4 5

PROGRAM Mesyuarat Agung PIBG Sambutan Hari Guru Karnival Jubli Emas Jamuan Akhir Tahun Guru (Hi-Tea) Majlis Persaraan 1: 1. Pn. Norsaliza binti Hashim 2. Pn. Siti Rosnah binti Abu Bakar Majlis Persaraan 2: 3. Tn. Hj. Hassnan bin Hashim

PENYELARAS SU PIBG KGK dan PIBG Hj. Masron bin Muhammad KGK

PEMANTAU Semua pentadbir Semua pentadbir Semua pentadbir Semua pentadbir Semua pentadbir

69

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4. Pn. Saryati binti Kamaruddin 5. Tn. Hj. A. Aziz bin Kamarulzaman

9.

JM12| JK Pengurusan Program Pensijilan Kemahiran Malaysia

Pengurus Pusat Bertauliah (PPB) Pegawai Penyelaras Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) Pegawai Penilai (PP)

(A)

: Norzalina binti Abd Kadir : Siti Nazmin binti Mohd Yatim : Farahida binti Sazali : Noorasmah Binti Karim : Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran : Aidatul Azuin Binti Mustaffa

PENGURUS PUSAT BERTAULIAH (PPB)

1. Mengurus, memantau dan mengawal selia pelaksanaan latihan kemahiran melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

2. Menjadi pegawai perhubungan di antara Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Pusat Bertauliah (PB). 3. Bertanggungjawab dalam mematuhi apa-apa peraturan dan arahan JPK berkaitan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

4. Memastikan segala program yang ditawarkan menepati keperluan NOSS terkini. 5. 6. 7. 8.

Melantik PPD hanya bagi subsektor yang berkaitan pada satu-satu masa sahaja Melantik PP hanya bagi satu program/tahap pada satu-satu masa sahaja dan

Mengambil tindakan susulan terhadap komen dan cadangan penambahbaikan berterusan. Menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Teknikal Technical Advisory Committee (TAC) mengikut sektor program. 9. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/pentadbir dari semasa ke semasa. (B)

PEGAWAI PENGESAH DALAMAN (PPD)

1. Mengurus, memantau dan mengawalselia pelaksanaan latihan kemahiran di dalam kelompok sektor kemahirannya.

2. Merangka prosedur dan dokumen pelaksanaan latihan kemahiran di PB. 3. Mengawal dan memantau sistem jaminan mutu latihan dan penilaian dalaman mengikut kehendak NOSS terkini.

4. Memastikan penilaian dijalankan secara seragam dan sempurna mengikut kehendak NOSS dan apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh JPK.

(C)

PEGAWAI PENILAI (PP)

1. Merangka prosedur latihan dan penilaian latihan bersama PPD. 2. Menjelaskan kepada calon tentang objektif, keperluan latihan dan penilaian keterampilan berdasarkan NOSS terkini.

3. Melaksanakan proses latihan dan penilaian dengan kebolehpercayaan, telus dan sahihnya. 4. Membimbing calon dalam penyediaan rekod bukti keterampilan. 5. Memantau perkembangan prestasi dan membimbing pelatih pada setiap keterampilan. 6. Melaksana keperluan pendaftaran dan persijilan melalui sistem yang ditetapkan. (D)

PEGAWAI PENYELARAS Membantu mengurus permohonan kelulusan pusat bertauliah dan program yang ditawarkan. Mengemukakan permohonan pembaharuan pentauliahan program kemahiran kepada Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran (KPPK) sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak melebihi enam (6) bulan sebelum tamat tempoh pentauliahan berkenaan. 3. Membantu melaksanakan pendaftaran pelatih dalam sistem Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

1. 2.

70

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Memohon Pegawai Pengesah Luaran (PPL) setelah penilaian pelatih telah disemak dan disahkan oleh Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) Mengurus fail induk Program Kemahiran yang ditawarkan. Mengurus permohonan pelantikan Pegawai Penilai (PP), Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) kepada JPK. Mengurus lawatan pentauliahan dan verifikasi penilaian akhir pelatih. Membantu Pengurus Pusat Bertauliah (PPB) melantik Technical Advisory Committee (TAC) dan menjalankan mesyuarat mengikut kesesuaian. Membantu mengurus hal-hal lain berkaitan pensijilan.

71

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

#SeSMaSepakatAkademikMeningkat

72

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM SMK SYED MASHOR

73

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR DAN KETETAPAN KURIKULUM 2022 SMK SYED MASHOR, 4300 BATANG KALI, SELANGOR PENDAHULUAN Bidang kurikulum merupakan tugas asas bagi setiap guru yang bertugas di sekolah. Kejayaan sesebuah sekolah lazimnya ditentukan oleh pencapaian murid dalam bidang kurikulum serta ukuran sahsiah terpuji. Bidang ini memberikan fokus kepada fungsi pemimpin sebagai pengurus kurikulum yang menggerakkan segala sumber untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan kejayaan semua muridSMK Syed Mashor perlu memantapkan kedudukan akademiknya demi untuk bersaing serta mencapai kejayaan yang cemerlang. Oleh yang demikian Dasar /Ketetapan Kurikulum ini dibentangkan sebagai asas dan garis panduan dalam pengurusan akademik cemerlang. Adalah diharapkan SMK Syed Mashor mampu bersaing dalam membina akademik dan sahsiah muridmuridnya dengan meningkat dari sudut standard kualiti pendidikan. Mencapai misi dan visi akan menjadi lebih mudah melalui usaha dan kerjasama semua pihak terutama guru-guru dan murid-murid. Ketetapan Kurikulum SMK Syed Mashor adalah berdasarkan SPI, garis panduan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 1.0 OBJEKTIF Ketetapan kurikulum SMK Syed Mashor ditetapkan supaya: 1.1 Menjadi garis panduan pengurusan akademik yang jelas mengikut punca kuasa yang sah kepada setiap warga sekolah. 1.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah berpaksikan kecemerlangan murid. 1.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik KPM, JPN Selangor dan PPD Hulu Selangor.

2.0 PENYATAAN KETETAPAN KURIKULUM 2.1 Ketetapan Kurikulum SMK Syed Mashor adalah selari dengan arus perdana sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan khususnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 2.2 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak KPM, JPN Selangor dan PPD Hulu Selangor. 2.3 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang dasar dan perkembangan pendidikan semasa. 2.4 Pada waktu-waktu tertentu terutamanya sebelum peperiksaan, program-program peningkatan akademik diutamakan, sekiranya program akadekmik bertembung dengan program lain.

3.0 MESYUARAT 3.1 Jawatan kuasa kurikulum akan mengadakan mesyuarat minimum 4 kali setahun mengikut standard piawaian jabatan. 3.2 Semua guru yang dilantik sebagai AJK Jawatankuasa Kurikulum / Panitia mesti hadir setiap kali mesyuarat kecuali mereka yang mempunyai tugas rasmi di dalam atau di luar sekolah. Sekiranya tidak hadir kerana sebabsebab yang dibenarkan, mohon wakil hadir. 3.3 Guru yang tidak dapat hadir mesyuarat perlu mendapat kebenaran pengetua dengan mengisi Borang Kebenaran Tidak Hadir Mesyuarat. Guru yang tidak hadir mesyuarat tanpa kebenaran pengetua perlu mengemukakan surat penjelasan (surat tunjuk sebab) kepada pengetua. 3.4 Agenda mesyuarat mengikut garis panduan yang ditetapkan. 3.5 Surat/notis panggilan mesyuarat dikeluarkan kepada guru 7 hari sebelum tarikh mesyuarat kecuali kes-kes khas yang memerlukan mesyuarat secara segera. 3.6 Maklumbalas mesyuarat mesti dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas mesyuarat supaya agenda yang dibincangkan diambil tindakan segera oleh guru yang dipertanggungjawabkan.

74

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

4.0 MATA PELAJARAN 4.1 KELAS PERALIHAN 4.1.1 Mata Pelajaran Kelas Peralihan BIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MATA PELAJARAN TERAS

Bahasa Melayu English Language Bahasa Cina Bahasa Tamil Amalan Bahas Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Pendidikan kesihatan

MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 277 107 85 235 32 32

4.2 MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1,2 DAN 3) 4.2.1 Mata Pelajaran Menengah Rendah (Tingkatan 1-3) MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3) BIL MATA PELAJARAN TERAS MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral MATA PELAJARAN WAJIB Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Geografi Reka bentuk dan Teknologi Asas Sains Komputer Pendidikan Seni Visual MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Ibunda Bahasa Cina/ Bahasa Tamil Bahasa Arab PERHIMPUNAN

128 112 112 112 64 128 64 + 32* 64 48 64 32 64 96 16

75

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

4.2.2 BI L 1.

Mata Pelajaran Menengah Rendah

KELAS

MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL MURID TINGKATAN 1/2022 MA S SE P P PJ GE RBINT AS B BINT T A J I M K O I K C I / / / / / / / / / / /

B M /

B I /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.

CALENDUL A DANDELIO N CAMELIA

4.

DAFFODIL

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5.

CLEOME

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6.

DAYLILY

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7.

COSMOS

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8.

DAISY

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9.

CLOVER

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10.

DARMERA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.

BI L 1.

KELAS

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL MURID TINGKATAN 2/2022 MA S SE P P PJ GE RBINT AS B BINT T A J I M K O I K C I / / / / / / / / / /

B M /

B I /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.

CALENDUL A DANDELIO N CAMELIA

4.

DAFFODIL

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5.

CLEOME

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6.

DAYLILY

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7.

COSMOS

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8.

DAISY

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9.

CLOVER

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10.

DARMERA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

B A

/

B A

/

Nota:( /) murid mengambil mata pelajaran tersebut

76

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.3 Mata Pelajaran Menengah Atas: MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5) BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 11.

MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Melayu (BM) Bahasa Inggeris (BI) Matematik (MAT) Sains (SA) Sejarah (SEJ) Pendidikan Islam (PI) Pendidikan Moral (PM) MATA PELAJARAN WAJIB Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJK) MATA PELAJARAN ELEKTIF Maksimum mana-mana lima mata pelajaran elektif seperti di bawah: PERHIMPUNAN ELEKTIF

MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 128 112 112 112 64 96 64 64 64-480 16 MASA MINIMUM SETAHUN (JAM)

ELEKTIF BAHASA Bahasa Cina (BC) Bahasa Tamil (BINTI ) ELEKTIF KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKTISAS Prinsip Perakaunan (PP) Ekonomi (EKO) Perniagaan (PN) Pendidikan Seni Visual (PSV) Kesusasteraan Tamil (KT) ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam (TI) ELEKTIF STEM (SAINS TULEN DAN METEMATIK TAMBAHAN) Fizik (FIZ) Kimia (KIM) Biologi (BIO) Matematik Tambahan (MT) ELEKTIF STEM (SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI) Pertanian (P) Sains Komputer (SK) Sains Sukan (SS) ELEKTIF STEM (MATA PELAJARAN VOKASIONAL) Lanskap dan Nurseri (LN)

64 64 96 96 96 64 64 96 96 96 96 96 96 96 96 256

4.4 Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas 4.4.1 Pakej STEM Murid yang mengikuti pakej STEM hendaklah mematuhi satu kriteria berikut: 4.4.1.1 Mengambil semua mata pelajaran Sains Tulen iaitu Fizik, Kimia , Biologi dan Matematik Tambahan; atau 4.4.1.2 Mengambil mana-mana dua mata pelajaran Sains Tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM Sains Gunaan &Teknologi atau mata pelajaran daripada bukan elektif STEM; atau 4.4.1.3 Mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM Sains Gunaan & Teknologi atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran Vokasional (MPV)

77

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.4.2

Pakej Sastera dan Kemanusiaan 4.4.2.1 Mengambil mata pelajaran elektif yang terdiri daripada kumpulan elektif Bahasa, elektif Pengajian Islam, Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas dan/atau SATU mata pelajaran elektif STEM kecuali MPV yang boleh diambil oleh murid bagi pakej ini

Nota: (/) Murid mengikuti mata pelajaran tersebut. MATA PELAJARAN YANG DIIKUTI OLEH MURID TERAS WAJIB ELEKTI BIL

KELAS

PAKEJ

2.

4 STEM 2 5 STEM 2

/ / BM

/ / BI

/ / MAT

/ / SA

/ / SEJ

3.

4 STEM 3 5 STEM 3

/ / BM

/ / BI

/ / MAT

/ / SA

/ / SEJ

4.

4 STEM 4 5 STEM 4

/ / BM

/ / BI

/ / MAT

/ / SA

/ / SEJ

4 SK1

/

/

/

/

/

PI / PM / / PI / PM / / PI / PM / / PI / PM / / PI / PM /

5 SK1

/

/

/

/

/

/

/

BM

BI

MAT

SA

SEJ

PJK

4 SK2

/

/

/

/

/

PI / PM /

/

/

/

/

5 SK2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

BM

BI

MAT

SA

SEJ

PJK

PSV

TI

PN

4 SK3

/

/

/

/

/

PI / PM /

/

/

/

/

5 SK3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

BM

BI

MAT

SA

SEJ

PJK

PSV

TI

4 SK4

/

/

/

/

/

PI / PM /

/

/

/

5 SK4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

BM

BI

MAT

SA

SEJ

PJK

4 SK5

/

/

/

/

/

PI / PM /

/

/

5 SK5

/

/

/

/

/

/

/

/

1.

5.

6.

7.

8.

9.

4 STEM 1 5 STEM 1

BM

BI

MAT

SA

SEJ

/ / BM

/ / BI

/ / MAT

SA

/ / SEJ

PJK

FIZ

KIM

/ / PJK

/ / SK

/ / PJK

/ / PER T / / PER T / / L&N

/ / PJK

/ / PA

EKO

/

/

/

/

SASTERA & KEMANUSIAAN

/

/

/

SASTERA & KEMANUSIAAN

EKO

PN

PSV

/ / PJK

BIO /PA / /

MT / /

STEM A / B STEM A/ B

/ / SS

STEM C STEM C

/ /

STEM C STEM C

STEM C STEM C PN

SASTERA & KEMANUSIAAN SASTERA & KEMANUSIAAN

SASTERA & KEMANUSIAAN SASTERA & KEMANUSIAAN

SASTERA & KEMANUSIAAN SASTERA & KEMANUSIAAN

PSV SASTERA & KEMANUSIAAN SASTERA & KEMANUSIAAN

78

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 6.0

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) 6.1 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam KSSM yang dikeluarkan oleh KPM hendaklah diperolehi, dihayati, dilaksanakan dan disimpan oleh setiap guru. 6.2 DSKP setiap tingkatan berkenaan hendaklah disimpan dalam folder Panitia. Setiap guru perlu menyimpan DSKP mata pelajaran masing-masing di dalam fail BRM. 6.3 Setiap guru mesti menghabiskan DSKP mata pelajaran masing-masing bagi kelas masing-masing mengikut ketetapan berikut: 6.3.1 Tingkatan 3: Bulan September 2022 6.3.2 Tingkatan 5: Bulan Oktober 2022 6.3.3 Tingkatan 1, 2 dan 4: Bulan Oktober 2022

7.0 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 7.1 Setiap panitia mata pelajaran perlu menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) bagi setiap tingkatan berasaskan KSSM bagi kelas pPeralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. 7.2 Setiap guru mata pelajaran mesti merancang dan melaksanakan PdP dengan menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) setiap hari persekolahan. 7.3 RPT dan RPH setiap mata pelajaran yang diajar oleh guru mata pelajaran mesti disimpan oleh setiap guru mata pelajaran. 7.4 RPH yang disediakan mestilah selari dengan RPT. RPH yang tidak selari dengan RPT perlu dibuat catatan oleh guru dalam ruang catatan/refleksi. 7.5 RPH berdasarkan KSSM perlu mengandungi minimum 7 perkara asas: • Tajuk / Standard Kandungan • Objektif Pembelajaran / Standard Pembelajaran • Kriteria Kejayaan • Aktiviti (Penglibatan, Penerokaan, Penerangan, Pengembangan dan Penilaian – 5P) • Standard Prestasi / Tahap Penguasaan • BBM/ABM / Sumber Pendidikan • Impak/refleksi/Catatan/Anekdot 8.0

E-RPH

8. Guru dikehendaki memuat naik e-RPH dari hari Isnin sehingga hari pertama minggu berikutnya menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Panitia. 9. Muat naik e-RPH menggunakan Google Classroom (GC) kepada Pegawai Penilai (PP) masing-masing (rujuk Jadual Bimbingan dan Penilaian) pada hari terakhir minggu tersebut. 10. Maklum balas / komen daripada Pegawai Penilai (PP) perlu diambil perhatian segera dengan melakukan penambahbaikan pada e-RPH seterusnya 9.0

JADUAL WAKTU 9.1 Jadual waktu setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta Pendidikan dan merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 9 Tahun 2016 yang bertarikh 2 NOVember 2016 serta Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 6 Tahun 2019 yang bertarikh 14 NOVember 2019. 9.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah/murid dengan persetujuan mesyuarat kurikulum. 9.3 Dasar pengagihan mata pelajaran mengikut keutamaan kepada guru opsyen dan kepakaran guru. 9.4 Guru-guru yang bukan opsyen tetapi mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam mata pelajaran tertentu akan ditetapkan untuk menjadi guru mata pelajaran yang kekurangan guru opsyen

10.0

GURU GANTI 10.1 Guru yang berkursus / mesyuarat luar /Cuti Rehat Khas (CRK) perlu merekod dan memaklumkan pergerakan masing- masing kepada pengetua, penolong kanan dan setiausaha jadual guru ganti. 10.2 Guru berkenaan juga perlu mencatat pergerakan masing-masing dalam aplikasi rasmi telegram KEBERADAAN GURU SMKSM dan mengisi googleform untuk MMI.

79

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 10.3 Guru yang dipanggil berkursus dengan surat panggilan diterima awal digalakkan ‘menjual’ waktu pengajaran kepada guru-guru lain. 10.4 Guru yang tiada di sekolah atas urusan rasmi / CRK perlu menyediakan bahan PdP guru ganti dan mengisi borang guru ganti (untuk penerangan maklumat). Guru tersebut perlu menggantikan PdP pada masa lain supaya DSKP dapat dihabiskan pada tempoh yang ditetapkan. 10.5 Jadual Guru Ganti disediakan dan direkodkan oleh Jawatankuasa Jadual Guru Ganti 11.0

PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 11.1 Penolong Kanan bertanggungjawab membantu Pengetua dalam pengurusan dan penyeliaan ujian, peperiksaan, pentaksiran dan penilaian. 11.2 Pengurusan ujian, peperiksaan, pentaksiran dan penilaian diuruskan oleh unit peperiksaan Ujian Sumatif di adakan 3 kali setahun iaitu Sumatif 1 (Ujian Pencapaian 1), Sumatif 2 (Peperiksaan Pertengahan Tahun) dan Sumatif (Peperiksaan Akhir Tahun atau Peperiksaan Percubaan).Peperiksaan Percubaan diadakan untuk murid tingkatan 3 dan tingkatan 5. 11.3 Format peperiksaan sebenar terpakai pada Ujian Sumatif 2 dan Ujian Sumatif 3.Pengendalian Peperiksaan adalah seperti peperiksaan awam. 11.4

Soalan Ujian dan Peperiksaan 11.4.1 11.4.2

Soalan ujian/peperiksaan diuruskan oleh guru / penel penggubal soalan yang ditetapkan dalam Mesyuarat Panitia Bil 1/2020. Penggubal soalan perlu menyediakan: • • • •

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Kertas Soalan Skema Jawapan Soalan ujian / peperiksaan dan skema jawapan mesti dihantar untuk riso minimum 2 minggu sebelum tarikh peperiksaan mata pelajaran berkenaan. • Peperiksaan Penggal tingkatan 4 dan 5 diadakan selama 3 minggu dan 2 minggu bagi kelas tingkatan 1,2 dan 3 serta seminggu bagi kelas Peralihan. • Jadual pengawasan ujian / peperiksaan mengikut jadual waktu peribadi guru. 11.4.3

Jadual Waktu Pengawasan

11.4.4

Soalan KBAT • Bagi memantapkan dan menyediakan pelajar untuk penilaian peringkat kebangsaan dan antarabangsa, pelajar didedahkan dengan soalan KBAT bermula dengan pentaksiran sekolah. • Dalam pentaksiran, elemen peratusan KBAT perlu ditingkatkan dan kualiti soalan pentaksiran serta penyediaan manual pembinaan item KBAT perlu dipilih. • Peratusan soalan KBAT boleh ditambah melebihi kadar 50%.

11.5

Pemeriksaan Skrip Jawapan Murid 11.5.1 Penandaan / pemeriksaan skrip jawapan murid dibuat oleh guru mata pelajaran kelas masingmasing berdasarkan skema jawapan yang ditetapkan dan dipersetujui. 11.5.2 Guru mata pelajaran bertanggungjawab terhadap urusan markah pelajarnya. 11.5.3 Guru mata pelajaran mesti memulangkan skrip jawapan kepada murid dan membantu murid membuat pembetulan. 11.5.4 Guru pelatih tidak dibenarkan untuk menanda skrip jawapan murid. 11.5.5 Panitia mata pelajaran akan menentukan guru-guru yang bertanggungjawab menanda skrip jawapan murid kelas guru yang bercuti panjang (cuti bersalin, cuti sakit, cuti tanpa gaji, cuti berkursus melebihi 1 bulan. 11.6 Rekod Markah

80

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 11.6.1 11.6.2

11.6.3

Markah peperiksaan wajib dimasukkan dalam sisten SAPS. Senarai markah murid mesti ditampal di dalam buku rekod mengajar guru. Murid yang tidak hadir ke sekolah pada hari ujian / peperiksaan kerana mewakili sekolah dibenarkan menduduki ujian / peperiksaan pada masa yang ditetapkan dan diuruskan oleh guru mata pelajaran. Markah murid direkodkan seperti murid yang hadir. Murid yang tidak hadir ke sekolah pada hari peperiksaan atas sebab-sebab lain (sakit, hal keluarga, kecemasan dan lain-lain) boleh menjawab soalan peperiksaan semula jika ada bukti kukuh dan hanya sijil sakit hospital kerajaan sahaja diterima dan tidak melebihi sehari dari hari yang tidak dapat hadir.

11.7 Syarat Lulus 11.7.1 Peringkat Menengah Rendah: mengikut keputusan Jawatankuasa Kurikulum dengan gred yang telah ditetapkan dalam SAPS oleh KPM.

11.7.2

Peringkat Menengah Atas: mengikut keputusan Jawatankuasa Kurikulum dengan gred yang telah ditetapkan dalam SAPS oleh KPM.

11.8 Jadual Spesifikasi Ujian 11.8.1 11.8.2 11.8.3 11.8.4

Guru yang menyediakan soalan ujian / peperiksaan penggal perlu mengikut format instrument pentaksiran mata pelajaran masing-masing dan menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) JSU yang disediakan mestilah mengikut ketetapan aras kesukaran item R : S : T (5:2:3). Bagi soalan objektif – analisis item disediakan setiap kali selepas ujian / peperiksaan. Semua soalan mesti disemak oleh Ketua Panitia dan disahkan oleh GKMP atau Penolong kanan

11.9 Dialog Prestasi / Post Mortem Ujian / Peperiksaan 11.9.1 Dialog Prestasi / Post Mortem mesti dibuat oleh Ketua Panitia setiap kali keputusan Ujian, Peperiksaan Dalaman dan Peperiksaan Awam (PT3 dan SPM) dikeluarkan. 11.9.2 Data pencapaian murid yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan / cabaran hendaklah dikenal pasti. Tindak susul perlu dilaksanakan berdasarkan pencapaian yang diperolehi. 11.10

Pentaksiran Berasaskan Bilik Darjah (PBD)/ Pentaksiran Sekolah (PS) 11.10.1 Semua Ketua Panitia perlu memastikan pelaksanaan PBD dan PS mengikut tempoh yang ditetapkan. 11.10.2 PBD atau PS akan dilaksanakan mengikut jadual yang akan dipantau oleh setiausaha PBD atau PS sekolah untuk memastikan data PBD atau PS setiap murid ada dan direkodkan dalam sistem (secara off-line). 11.10.3 Semua dokumen PBD atau PS perlu sentiasa dikemas kini oleh guru mata pelajaran dan di semak oleh SU PBD atau PS.

12.0

PEMANTAUAN 12.1 Jawatankuasa Pemantauan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 AJK

: Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang : Guru Kanan mata pelajaran (GKMP) : Guru Senior DG52 & DG 54

12.2 Pemantauan Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) 12.2.1 Pemantauan PdPc guru/murid di dalam bilik darjah 2 kali setahun menggunakan borang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2) : Stardard 4 – Pembelajaran dan Pemudahcara (PdPc).

81

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6

Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab membantu pengetua dalam pengurusan, penyeliaan dan pelaporan pencerapan dalam SKPMg2. Setiausaha SKPMg2 bertanggungjawab mengurus fail dan pelaporan SKPMg2. Guru-guru akan dicerap oleh pengetua/PK/GKMP berdasarkan jadual yang telah dirancang dan ditetapkan. Guru dinasihatkan berbincang dengan pemantau/pencerap untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk dicerap. Semua Penolong Kanan dan GKMP akan dicerap oleh pengetua.

12.3 Pengurusan Panitia 12.3.1 Ketua Panitia yang dilantik bertanggungjawab menguruskan Panitia Mata Pelajaran di bawah pengawasan GKMP masing-masing. 12.3.2 GKMP akan membantu penolong kanan akan menyelia semua panitia 2 kali setahun. 12.3.3 Fail panitia perlu sentiasa dikemaskini oleh ketua panitia mengikut senarai semak Sistem Pengurusan Sekolah (SPSK) dan disimpan di dalam bilik SPSK yang telah ditetapkan. 12.3.4 Semua panitia perlu ada Perancangan Strategik (PS) panitia masing-masing bagi jangkamasa 2020-2023 dengan mengemaskini pelan taktikal dan pelan operasi setiap tahun. 12.3.5 Setiap panitia perlu menyediakan Rancangan Aktiviti Tahunan Panitia dan belanjawan untuk dilaksanakan setiap sesi persekolahan/tahun. Aktiviti khusus/khas untuk peningkatan prestasi akademik. 12.3.6 Laporan Aktiviti Panitia dan Laporan Kewangan Panitia mesti dibuat dan dianalisis sebelum panitia merancang dan menyediakan Rancangan Aktiviti Tahunan dan Anggaran Perbelanjaan Mengurus (ABM) tahun berikutnya. 12.3.7 Semua GKMP perlu memastikan panitia di bawahnya seliaan mereka membelanjakan peruntukan PCG secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan kerajaan. 12.3.8 Dasar Perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa mesyuarat kewangan sekolah. 12.3.9 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa. 12.3.10 Semua panitia mesti menentukan sasaran tahunan pencapaian murid berdasarkan TOV, ETR tahun tertentu termasuk mengambil kira OTI dan headcount murid. 12.3.11 Setiap panitia bertanggungjawab untuk meningkat prestasi/pencapaian murid dalam mata pelajaran masing-masing. 12.4 Penyeliaan buku Latihan 12.4.1 Tugasan murid akan dicerap oleh pentadbir minimum 2 kali setahun bagi memastikan penyemakan buku dilakukan secara konstruktif. 12.4.2 Semua latihan dan nota murid mesti disemak dalam tempoh seminggu oleh guru mata pelajaran. Semua buku latihan dan nota murid kelas yang diambil alih oleh guru pelatih perlu dipantau dan disemak oleh guru mata pelajaran. 12.4.3 Rekod penyeliaan buku latihan/ tugasan/ nota murid hendaklah diserahkan kepada penolong kanan pentadbiran. 12.4.4 Pengetua dan penolong kanan pentadbiran memastikan tindakan susulan dibuat oleh GKMP dan ketua panitia. 12.4.5 Penyemakan buku latihan dibuat seperti jadual berikut: BIL 1.

PERKARA Semakan buku latihan/nota/tugasan murid oleh semua guru mata pelajaran

BIL BUKU 10 buah dari setiap kelas yang diajar

PENCERAP Pegawai Penilai 1 PBPPP

CATATAN Minimum 2 kali setahun

#Semakan buku latihan boleh dibuat bila-bila oleh pencerap untuk PLC dan CPD 12.5

Bilik-bilik Khas 12.5.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab.

82

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 12.5.2 12.5.3

Guru-guru yang menghuni bilik-bilik khas perlu sentiasa menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan bilik-bilik tersebut. Keadaan dan suasana pejabat dan professional perlu diwujudkan mengikut fungsi-fungsi bliik tersebut

13.0 BUKU TEKS 13.1 Buku teks yang dibekalkan oleh KPM mestilah digunakan dan dimanfaatkan oleh guru mata pelajaran dan murid. 13.2 Setiap murid wajib mendapat satu set buku teks selewat-lewatnya minggu pertama persekolahan kecuali keskes khas yang tidak dapat dielakkan (1murid 1set kerusi meja dan 1set buku teks). 13.3 Setiap panitia mesti memastikan guru-guru mata pelajaran memiliki dan menggunakan buku teks secara optimum. 14.0

PUSAT SUMBER DAN BAHAN BACAAN/RUJUKAN 14.1 Pusat Sumber Sekolah (PSS) perlu berfungsi sebagai ‘Gedung Ilmu’ SMK Syed Mashor sepanjang sesi persekolahan 2022/2023 melalui pelbagai program / aktiviti untuk guru dan murid. 14.2 Guru-guru mata pelajaran perlu menempah giliran mengunakan PSS. 14.3 Program NILAM PSS akan diuruskan oleh jawatan kuasa NILAM yang dibentuk. Semua murid akan diselia oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 14.4 Buku-buku Rujukan yang disumbang oleh pelbagai pihak atau naskah guru hendaklah dijadikan asset panitia mata pelajaran.

15.0

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SEKOLAH 15.1 Semua aktiviti Program Kecemerlangan Akademik Sekolah (PKAS) dirancang dan dilaksanakan pada tahun 2022/2023 untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan akademik murid SMK Syed Mashor. 15.2 Jawatankuasa PKAS merupakan nadi untuk membantu semua panitia dalam merancang dan melaksanakan PKAS. 15.3 Semua aktiviti dan program PKAS perlu dirancang degan teliti dengan mengambil kira keperluan semua pihak yang berkepentingan supaya pelaksanaannya mantap dan berkesan serta mengikut jadual. Jadual pelaksanaan aktiviti perlu diselaraskan untuk mengelakkan ‘overlapping’guru, murid , masa dan tempat

16.0

LATIHAN STAF 16.1 Setiap guru yang dapat peluang berkursus/ taklimat/ mesyuarat wajib hadir kecuali kes-kes khas yang telah diberikan pertimbangan oleh pihak yang berkenaan. 16.2 Setiap guru menghadiri berkursus/ taklimat/ mesyuarat mesti meyediakan 3 salinan minit curai dan memberi taklimat ringkas kepada Pengetua dan Penolong Kanan / GKPM dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tamat berkursus/ taklimat/ mesyuarat. 16.3 Bahan yang diperolehi semasa menghadiri kursus/ taklimat/ mesyuarat yang berkait dengan panitia matapelajaran mesti diserahkan kepada Ketua Panitia untuk tujuan sebaran kepada ahli-ahli panitia. 16.4 Ketua Panitia perlu merekodkan dan menyimpan 1 salinan bahan berkursus/ taklimat/ mesyuarat dalam folder panitia untuk rujukan. 16.5 Guru yang telah menghadiri berkursus/ taklimat/ mesyuarat mesti mengadakan LADAP / taklimat / CPD kepada ahli-ahli panitia yang lain supaya maklumat kursus dapat disebarkan dengan segera dan berkesan. 16.6 Guru yang telah menghadiri berkursus/ taklimat/ mesyuarat bertanggungjawab merekodkan maklumat kursus secara atas talian dalam SPLG dengan pengesahan pengetua.

17.0 KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI 17.1 Semua guru digalakkan menjalankan kajian tindakan dan membuat iNOVasi. 17.2 Setiap panitia mata pelajaran diwajibkan membuat satu kajian tindakan setiap tahun. 17.3 Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke JPNS untuk penyertaan bagi pihak sekolah. 17.4 Sebarang iNOVasi juga akan di hantar untuk menyertai Konvensyen INOVasi Kebangsaan demi mendapatkan pengiktirafan dari pihak yang berkenaan 18.0

DASAR PENGGUNAAN KERTAS DAN PENCETAKAN 18.1 Percetakan kertas soalan ujian / peperiksaan merupakan tanggungjawab panitia dan pihak pejabat.

83

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 18.2 Semua urusan percetakan (riso) kertas ujian/peperiksaan akan diuruskan oleh panitia mata pelajaran dengan kerjasama kakitangan pejabat. 18.3 Guru penyedia soalan perlu mengisi memo pencetakan soalan ujian / peperiksaan semasa menghantar kertas soalan untuk tindakan Unit Pengurusan Pejabat. 18.4 Tempoh penghantaran kertas soalan adalah 2 minggu sebelum peperiksaan. 18.5 Guru DILARANG mencetak atau fotostat sendiri bahan cetak di bilik cetak. 18.6 Percetakan bahan lain seperti modul untuk kegunaan guru mata pelajaran atau murid perlu disertakan dengan kertas kerja yang diluluskan oleh pengetua. 18.7 Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan percetakan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh guru mata pelajaran. 18.8 Pembelian buku kerja murid perlu mendapat kelulusan Pengetua.

19.0

PENYERTAAN MURID DALAM PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK 19.1 Semua guru perlu berusaha membimbing murid yang menyertai pelbagai bentuk pertandingan koakademik di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa. 19.2 Guru-guru dan juga murid-murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke rah yang memartabatkan nama sekolah.

20.0

DOKUMENTASI 20.1 Semua program unit kurikulum yang diluluskan dan dilaksanakan mesti didokumentasikan mengikut format yang telah ditetapkan. 20.2 Setiap dokumentasi aktiviti/ program/ data perlu menyediakan 3 salinan untuk simpanan Panitia, Unit Pengumpulan Rekod dan Dokumentasi Sekolah dan PSS.

21.0

PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM 21.1 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlakunya keperluan pendidikan negara. 21.2 Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pihak pentadbiran melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

84

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.0

1.

PENGURUSAN KURIKULUM

JM21 | JK PENGURUSAN KURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras

PM06 Setiausaha AJK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

: HM01 Pengetua : HM02 GPK Pentadbiran : HM03 GPK HEM : HM04 GPK Kokurikulum : HM05 GPK Petang : HM06 GPK Pendidikan Khas : HM12 GKMP Bahasa : HM12 GKMP Sains & Matematik : HM12 GKMP Teknik & Vokasional : HM12 GKMP Kemanusiaan

: Norzalina binti Abd. Kadir : Hjh. Dahlina binti Darmin : Azlina binti Abd Aziz : Siti Haidah binti Musa : Nor Azizah binti Ahmad : Hjh. Siti Nazmin binti Mohd. Yatim : Hj. Masron bin Muhammad : Norzaida binti Abdullah : Julaila binti Ariffin : Elangovan A/L Muthukrishnan : Noor Zamani binti Md Nor

: PM07 Ketua Panitia : HM15 Guru Penyelaras Bestari : HM16 Guru Perpustakaan dan Media : HM17 Guru Data : HM52 Guru Kaunseling : PM08 SU Peperiksaan Dalaman : PM09 SU SPM : PM09 SU PT3 : PM06 SU PBS / PBD : PM06 SU Pentaksiran Psikometrik : PM06 SU Pentaksiran PAJSK : PM06 SU SEGAK : PM06 SU Jadual Waktu : PM06 SU Jadual Guru Ganti : PM06 SU MMI : PM06 SU PAK21 : PM06 SU MBMMBI : PM06 SU HEBAT / BIJAK BM : PM06 SU R&D, KBAT, Kajian Tindakan dan Inovasi : PM06 SU HIP : PM06 SU Program Peningkatan Prestasi Akademik : PM06 SU Google Classroom (DELIMA) : PM06 SU Digital Learning

SENARAI TUGAS Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang empat (4) kali setahun. Menentukan dasar dan hala tuju pengurusan kurikulum sekolah. Merancang dan mengurus pengoperasian kurikulum di sekolah. Merancang dan mengawal pengurusan sumber berkaitan kurikulum di sekolah. Mengenal pasti dan menyelesaikan isu dan permasalahan berkaitan kurikulum di sekolah. Merancang, memantau, menilai dan menambah baik pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum di sekolah. Membina hubungan seranta dengan ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkepentingan. Melaporkan dan mendokumenkan program dan aktiviti berkaitan kurikulum di sekolah. Mengurus dan menyelia pengoperasian bilik khas berkaitan kurikulum. Merancang, menyusun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah di bidang pengurusan, akademik, kemenjadian murid, kokurikulum dan keceriaan Membuat penilaian kendiri tahap pencapaian sekolah berdasarkan keputusan Pelaporan Sekolah. Melaksanakan tugas PPS di bawah komponen terlibat untuk mengurus pelaporan SKPMg2 Melaksanakan amalan MMI

85

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.

JM22 | JK PANITIA MATA PELAJARAN

1.0

JABATAN BAHASA HM12 GKMP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

JABATAN SAINS DAN MATEMATIK HM12 GKMP : NORZAIDA BINTI ABDULLAH

Panitia Bahasa Melayu PM07 Ketua Panitia : Anizah binti Mahmud Pen.K. Panitia : Fariza binti Ahmad AJK : Semua guru Bahasa Melayu

2.1

Panitia Matematik PM07 Ketua Panitia Pen. K. Panitia AJK

Panitia Bahasa Inggeris PM07 Ketua Panitia : Roslina binti Kusairi Pen. K. Panitia : Norme binti Abdul Rashid AJK : Semua guru Bahasa Inggeris

2.2 Panitia Matematik Tambahan

Panitia Bahasa Arab PM07 Ketua Panitia AJK

2.3 : Maizatulakmam Bt Mohd Taha : Semua guru Bahasa Arab

Panitia Bahasa Cina PM07 Ketua Panitia AJK

: Tan Sai Gaik : Semua guru Bahasa Cina

Panitia Bahasa Tamil PM07 Ketua Panitia AJK

: Rathneswary A/P Rajendran : Semua guru Bahasa Tamil

: HJ MASRON BIN MUHAMMAD

2.4

2.5

2.6

3.0

JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL HM17 GKMP

3.1

3.2

3.3

4.0

: HJH JULAILA BINTI ARIFFIN 4.1

Panitia Perniagaan PM07 Ketua Panitia AJK

4.2

Panitia Ekonomi PM07Ketua Panitia AJK

: Marhaini binti Bashir : Semua guru Perniagaan

4.3 : Faridatul Akmal binti Omar : Semua guru Ekonomi

Penyelaras AJK

: Hjh Rosyida binti Abu Samah : Semua guru Matematik Tambahan

Panitia Sains PM07 Ketua Panitia Pen. K. Panitia AJK

: Kasma binti Mohd Nor : Norafnie binti Bakar : Semua guru Sains

Panitia Fizik PM07 Ketua Panitia AJK

: Hjh Asmaraney binti Abdullah : Semua guru Fizik

Panitia Kimia Penyelaras AJK

: Nur Azlina binti Ahmad Bashir : Semua guru Kimia

Panitia Biologi PM07 Ketua Panitia AJK

: Pn Norhaya binti Nordin : Semua guru Biologi

JABATAN KEMANUSIAAN HM17 GKMP

Panitia Prinsip Perakaunan PM07 Ketua Panitia : Nor Fatia Yasmin binti Senin AJK : Semua guru Prinsip Perakaunan

: Salmi binti Mamat : Hjh Ainon Jamilah binti Yunus : Semua guru Matematik

: ELANGOVAN A/L MUTHUKRISHNAN

Panitia Sejarah PM07 Ketua Panitia Pen. K. Panitia AJK

: Hjh Nooranizah binti Mohd Yusof : Zaromah binti Mat Ali : Semua guru Sejarah

Panitia Geografi PM07 Ketua Panitia Pen. K. Panitia AJK

: Adibah binti Ibrahim : Faizah binti Hamzah : Semua guru Geografi

Panitia Pendidikan Islam PM07 Ketua Panitia : Masturah binti Zainal Pen. K. Panitia : Fatimah binti Awang AJK : Semua guru Pendidikan Islam

86

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3.4

Panitia Sains Komputer PM07 Ketua Panitia : Low Ting Choon AJK : Semua guru Sains Komputer

4.4

Panitia Pendidikan Moral PM07 Ketua Panitia : Siti Umi Kalsom binti Mustafa Pen. K. Panitia : Nurul Fitriah binti [email protected] AJK : Semua guru P. Moral

3.5

Panitia Pertanian PM07 Ketua Panitia AJK

4.5

Panitia Pendidikan Seni Visual (PSV) PM07 Ketua Panitia : Zarah binti Malek Pen. K. Panitia : Titik Suraya binti Haji Arshad AJK : Semua guru PSV

: Siti Fairus binti Mohamad Nor : Semua guru Pertanian

3.6

Panitia Lanskap dan Nurseri PM07 Ketua Panitia : Ahmad Izwan bin Abdullah Zawawi AJK : Semua guru Lanskap & Nurseri

4.6

Panitia Tasawwur Islam Penyelaras : Norhayati binti Said AJK : Semua guru Tasawwur Islam

3.7

Panitia Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) PM07 Ketua Panitia : Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin Pen. K. Panitia : Syamarializa binti Mohd Sarif AJK : Semua guru RBT

4.7

Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJPK) PM07 Ketua Panitia : Wan Hadhilah binti Wan Ismail

Panitia Asas Sains Komputer (ASK) PM07 Ketua Panitia : Rozwana binti Abd Abdul Kadir Pen. K.Panitia : Norazalina binti Nordin

4.8

AJK

4.9

3.8

: Semua guru ASK

Pen. K. Panitia AJK

: Muhammad Zulkarnain bin Salleh : Semua guru PJPK

Panitia Sains Sukan PM07 Ketua Panitia AJK

: Nurul Hanisah binti Mohd Salim : Semua guru Sains Sukan

Panitia KKQ PM07 Ketua Panitia Pen. Penyelaras AJK

: Mohd Azman bin Mohd Jusan : Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain : Semua guru KKQ

SENARAI TUGAS (A) PENGURUSAN PANITIA 1. Menentukan penggunaan DSKP yang dikemas kini. 2. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran/ pembelajaran yang dikemas kini. 3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pengajaran tahunan. 4. Menyelaraskan penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas-kertas jawapan. 5. Menganalisis keputusan peperiksaan dan mengkaji serta mencari jalan untuk memajukan tahap pencapaian dari semasa ke semasa. 6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu ada di sekolah (perpustakaan) untuk rujukan guru. 7. Memberi kerjasama kepada jawatankuasa SPBT untuk menjaga keselamatan bukubuku teks yang digunakan. 8. Bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran, jika diperlukan. 9. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan/buku kerja bagi setiap kelas, jika diperlukan. 10. Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baharu yang diperlukan seperti sukatan baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran baru, jika ada. 11. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan dengan persetujuan pihak sekolah. 12. Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekalkan dan meningkatkan prestasi murid-murid. 13. Melaksanakan peraturan-peraturan panitia sedia ada. 14. Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya sekali dalam sepenggal atau lebih kerap, jika perlu. 15. Memastikan penyeliaan penyemakan buku latihan murid dilaksanakan sekurangkurangnya dua (2) kali setahun. 16. Merancang dan melaksanakan program serta intervensi untuk kemajuan murid dan program di bawah arahan KPM.

87

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (B) PENGOPERASIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) 1. Bersama Ketua Panitia merancang ketetapan yang menjadi pegangan Komponen Pengurusan Kurikulum Sekolah. 2. Memastikan semua data pentaksiran setiap tahun dikumpul dan dianalisa untuk digunakan dalam perancangan tahun semasa. 3. Memastikan analisa headcount dibuat untuk digunakan dalam perancangan PdP oleh guru-guru mengikut mata pelajaran. 4. Memastikan pencerapan dijalankan dan menganalisa semua dapatan pencerapan untuk menambah baik pengoperasian PdP. 5. Memastikan guru-guru merancang dan melaksanakan intervensi dalam PdP untuk menghasilkan PdP cemerlang. 6. Memastikan guru-guru melaksanakan pemulihan, pengukuhan dan pengayaan di dalam bilik darjah. 7. Memastikan tugasan disemak oleh guru-guru dan pembetulan dilaksanakan sebagai penambahbaikan PdP

3. JM23 | JK PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Penyelaras

: HM01 Pengetua : HM02 GPK Pentadbiran : HM03 GPK HEM : HM04 GPK Kokurikulum : HM05 GPK Petang : HM06 GPK Pendidikan Khas : HM12 GKMP Bahasa : HM12 GKMP Sains & Matematik : HM12 GKMP Teknik & Vokasional : HM12 GKMP Kemanusiaan

PM06 Setiausaha PBS/PBD

: Norainiasma binti Jaffar PM06 SU PBD Men. Atas (T5) PM06 SU PBD Men. Atas (T4) PM06 SU PBD Men Ren (T3) PM06 SU PBD Men Ren (T2) PM06 SU PBD Men Ren (T1) PM06 SU PBD Men Ren (Peralihan) PM06 SU Pentaksiran Psikometrik Pen. Setiausaha PM06 SU Pentaksiran PAJSK Pen. Setiausaha PM06 SU Pentaksiran SEGAK Pen. Setiausaha

AJK

: Norzalina binti Abd. Kadir : Hjh. Dahlina binti Darmin : Azlina binti Abd Aziz : Siti Haidah binti Musa : Nor Azizah binti Ahmad : Hjh. Siti Nazmin binti Mohd. Yatim : Hj. Masron bin Muhammad : Norzaida binti Abdullah : Julaila binti Ariffin : Elangovan A/L Muthukrishnan

: Masturah binti Zainal : Hjh. Asmaraney binti Abdullah (pagi) : Rohaida binti Saad (pagi) : Sharmilah Devi a/p Selva Rajoo (petang) : Zaini binti Mamat : Nurul Fitriah binti [email protected] : Chin Mui Lin : Nor Izuani binti Mohd Raduan : Faridatul Akmal binti Omar : Siti Khatijah binti Dollah : Wan Hadhilah binti Wan Ismail : Muhammad Zulkarnain bin Salleh

: Semua Ketua Panitia : Semua Guru Tingkatan

88

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 PENJAMINAN KUALITI PBS I.

JK PEMENTORAN

: HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia

II.

JK PEMANTAUAN

III.

JK PENGESANAN

: HM01 Pengetua : HM02 GPK Pentadbiran : HM03 GPK HEM : HM04 GPK Kokurikulum : HM05 GPK Petang : HM06 GPK Pendidikan Khas

JK PENYELARASAN

: HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia

IV.

: HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia PEPERIKSAAN DALAMAN

Setiausaha Peperiksaan Dalaman Pen. Setiausaha

: : : :

Suhaida binti Mohamad Ariffin (pagi) Hjh. Rosyida binti Abu Samah (pagi) Fariza binti Ahmad (petang) Asriza bint Mohd Aspar (petang)

PEPERIKSAAN AWAM

Setiausaha SPM Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2

: Marhaini binti Bashir : Norshahima binti Abdul Mutallib : Zarah binti Malek

Setiausaha PT3 Pen. Setiausaha

: Syamarializa binti Mohd Sarif : Siti Nur Sakinah binti Hj.Md. Radzi

SENARAI TUGAS (A) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) (A1) ASPEK PENGURUSAN 1. Menubuhkan jawatankuasa penjaminan kualiti PBS yang melibatkan aktiviti pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan. 2. Memastikan semua murid memiliki pelaporan akhir PBS. 3. Memastikan pentaksiran dijalankan sepanjang pengajaran dan pembelajaran 4. Menyediakan dan memantau perjalanan pentaksiran dan pelaporan dua (2) kali setahun. 5. Memastikan penyelarasan skor di peringkat sekolah dilaksanakan. 6. Memastikan pentaksir memaklumkan skor kepada murid dan ibu bapa/penjaga yang ditaksir dan murid menandatangan borang skor individu bagi setiap pentaksiran. 7. Memastikan pentaksir melaporkan tahap penguasaan murid dalam PBD menggunakan templat pelaporan secara luar talian yang digunakan mengikut tahun semasa di peringkat sekolah, serta dilaporkan kepada murid dan ibu bapa. 8. Menyediakan fail pengurusan PBS. 9. Menyediakan laporan pencerapan dan pemantauan. 10. Menyediakan analisis pentaksiran keseluruhan.

89

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

(A2) ASPEK PENJAMINAN KUALITI PBS 1. JK PEMENTORAN a. Memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mengenai prosedur dan garis panduan kepada guru. b. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru. c. Membimbing dan membantu guru menyelesaikan masalah. d. Meningkatkan profesionalisme dan kualiti kerja guru. 2. JK PEMANTAUAN a. Memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur dan garis panduan. b. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS. c. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS. d. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran dalam pelaksanaan PBS. e. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. 3. JK PENGESANAN a. Memastikan instrumen pentaksiran menepati dokumen kurikulum. b. Memastikan item yang dibina sesuai dengan konstruk yang diukur. c. Memastikan item yang dibina menepati prinsip pembinaan item. d. Memastikan item yang dibina sesuai dengan tahap penguasaan murid. e. Memastikan item menggunakan laras bahasa yang sesuai. f. Memastikan masa yang diperuntukkan mencukupi. g. Memastikan kebolehtadbiran dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran. h. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran. 4. JK PENYELARASAN a. Menyelaraskan pengetahuan dan kefahaman guru terhadap panduan penskoran. b. Memastikan guru memeriksa hasil kerja murid berdasarkan panduan penskoran. c. Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan sebenar murid. d. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. e. Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua murid. (B) PENTADBIRAN PENTAKSIRAN PUSAT 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

JK hendaklah memastikan infrastruktur dan kelengkapan fizikal bagi pelaksanaan mata pelajaran dengan komponen pentaksiran pusat telah dilengkapkan sebelum menawarkan mata pelajaran berkenaan. Pihak sekolah hendaklah mengendalikan pentaksiran pusat bagi calon sekolah. Calon yang memerlukan pengecualian pentaksiran pusat hendaklah memohon kepada pihak sekolah pada tahun peperiksaa dengan mengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan tahun semasa atau kad OKU. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan pengecualian pentaksiran pusat kepada Pengarah Pendidikan, JPN. Pihak sekolah dan JPN hendaklah menghantar skor Pentaksiran Pusat ke Lembaga Peperiksaan (LP) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Skor Pentaksiran Pusat yang dihantar selepas keputusan peperiksaan diumumkan tidak akan diproses. Permohonan Pembetulan Maklumat Calon (PMC) bagi skor Pentaksiran Pusat yang telah dihantar ke LP dikenakan bayaran mengikut kadar yang sedang berkuat kuasa. Tempoh penyimpanan dokumen skor dan bahan bukti ialah enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan. Dalam tempoh tersebut, calon boleh mendapatkan bahan bukti daripada pihak sekolah untuk tujuan rasmi dan mengembalikannya setelah selesai digunakan.

90

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 8.

Selepas tempoh penyimpanan tamat, pihak sekolah boleh menyerahkan bahan bukti kepada calon yang memerlukannya. 9. PGB hendaklah melupuskan bahan bukti yang tidak dituntut oleh calon selepas 30 hari tempoh penyimpanan tamat. 10. Bagi calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah menyerahkan dokumen skor dan bahan bukti mudah alih calon kepada sekolah baharu. Sekolah baharu hendaklah menghantar skor calon kepada LP. 11. Bagi calon menumpang, sekolah asal hendaklah menghantar skor calon kepada LP. 12. Pihak sekolah/JPN hendaklah mengeluarkan pelaporan pencapaian calon selewat-lewatnya pada tarikh pengumuman keputusan. (C) PENTADBIRAN PEPERIKSAAN DALAMAN 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan sekolah. 2. Menyediakan Jadual Penggubal Soalan. 3. Memastikan setiap soalan yang dihantar perlu ada Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). 4. Mengurus percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 5. Memastikan keselamatan kertas soalan. 6. Memastikan kertas soalan diedarkan kepada guru pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 7. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahl ipanel penggubal soalan. 8. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 9. Menetapkan tarikh dan masa perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan murid (Hari Bicara Akademik) 10. Menetapkan tarikh dan masa Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk memberi pengiktirafan pencapaian murid-murid. 11. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan di dalam bank soalan.

91

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 i.

JK VERIFIKASI SPM PM09 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

ii.

iii.

: Marhaini binti Bashir : Norshahima binti Abdul Mutallib : Zarah binti Malek : HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia : HM24 Guru Mata Pelajaran

JK VERIFIKASI PT3 PM07 Setiausaha : Syamarializa binti Mohd. Sarif Pen. Setiausaha : Siti Nur Sakinah binti Hj. Md. Radzi AJK : HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia : HM24 Guru Mata Pelajaran

SENARAI TUGAS 1. Memastikan skor yang diberikan kepada calon menepati keupayaan dan prestasi murid bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan SPM. 2. Memastikan konsistensi skor murid. 3. Menentusahkan skor murid. SENARAI TUGAS 1. Memastikan skor yang diberikan kepada calon menepati keupayaan dan prestasi murid bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PT3. 2. Memastikan konsistensi skor murid. 3. Menentusahkan skor murid.

JK JADUAL WAKTU PM07 Setiausaha Penolong SU

AJK

: Low Ting Choon (pagi) : Norazalina binti Nordin (pagi) : Nor Nadiyah binti Mohd Nor (petang) : Rozwana binti Abdul Kadir (petang) : HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia

SENARAI TUGAS 1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. 2. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. 3. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. 4. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. 5. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. 6. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. 7. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan 8. Membuat pindaan jika perlu. 9. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada PGB dan dipaparkan untuk makluman semua. 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa

92

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 iv.

JK JADUAL GURU GANTI PM06Setiausaha : Kasma binti Mohd Nor Pen. Setiausaha : Zaleha binti Mat Ali AJK : Sesi Pagi : BULAN HARI APRIL-JULAI 2022 ISNIN SU KURIKULUM SELASA SU PT3 RABU GURU PENYELARAS BESTARI (GGPB) KHAMIS KP B.MELAYU JUMAAT KP B.INGGERIS

Sesi Petang : BULAN HARI APRIL-JULAI 2022 ISNIN PENOLONG PK PETANG SELASA PENYELARAS T2 RABU KHAMIS JUMAAT

PSU GEOGRAFI PSU B.MELAYU PSU B.INGGERIS

PERLAKSANAAN OGOS-NOV 2022 SU HEM SU JADUAL WAKTU GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM) KP SEJARAH KP MATEMATIK

PELAKSANAAN OGOS-NOV 2022 PENYELARAS T1 PSU PEPERIKSAAN DALAMAN PSU P.MORAL PSU SEJARAH PSU MATEMATIK

DIS 2022-MAC 2023 SU KOKURIKULUM SU PEP DALAMAN GURU DATA (GDM) KP SAINS KP P.ISLAM

DIS 2022-MAC 2023 PENYELARAS PERALIHAN PSU PJPK PSU RBT /ASK PSU SAINS PSU P.ISLAM

SENARAI TUGAS: 1. Menyediakan jadual waktu ganti untuk guru tidak hadir/ bercuti/ berkusus. 2. Menyediakan folder khas untuk menyimpan jadual waktu guru ganti. 3. Mempamerkan jadual guru ganti di papan kenyataan untuk pengetahuan guru dan murid. v.

JK MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2 AJK

: Hassnan bin Hashim (pagi) : Siti Fairus binti Mohamad Nor : Noor Aida Aslinda binti Norizan (ptg) : HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia : Jawatankuasa Jadual Waktu : PM06 Setiausaha Kurikulum : PM06 Setiausaha HEM : PM06 Setiausaha Kokurikulum : PM16 Setiausaha Sukan : HM24 Guru Mata Pelajaran

SENARAI TUGAS 1. Memastikan pembelajaran murid tidak terganggu walaupun ketiadaan guru. 2. Murid diberikan latihan tertentu sekiranya mereka terlibat dengan aktiviti luar. 3. Sentiasa memantau keputusan peperiksaan murid yang terlibat dengan aktiviti luar. 4. Memastikan guru yang mengikuti kursus/ mesyuarat/ kerja-kerja luar atas arahan PPD, JPN dan KPM serta agensi luar lain mendapat kebenaran KPMguru perlu menggantikan waktu PdP atau meninggalkan kerja sekolah untuk kelas yang ditinggalkan.

93

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

vi..

JK PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SEKOLAH (PROGRAM INTERVENSI DAN KECEMERLANGAN) Penyelaras

: Noor Zamani Binti Md Nor

9.1 Program Tingkatan 5/SPM

9.4 Program Tingkatan 2

PM06 Setiausaha

: Noor Zamani binti Md Nor

PM06 Setiausaha

: Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin

AJK

: HM12 GKMP : PM06 Ketua panitia : HM52 Guru Kaunseling (pagi) : PM09 SU SPM : PM08 SU Pep Dalaman (pagi) : PM06 SU PBD : HM24 Semua guru T5

AJK

: HM12 GKMP : Pen. Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling (Petang) : PM09 SU Pep Dalaman (ptg) : SPM06 SU PBD (petang) : HM24 Semua guru T2

9.2 Program Tingkatan 4 PMO6 Setiausaha AJK

: Nor Hafizah binti Kamaruzaman Setiausaha : HM12 GKMP AJK : PM06 Ketua Panitia : M52HGuru Kaunseling (pagi) : PM08 SU Pep Dalaman (pagi) : PMP06 SU PBD : HM24 Semua guru T4

9.3 Program Tingkatan 3/ PT3 PM06 Setiausaha AJK

9.5 Program Tingkatan 1

: Suzana binti Hanafi : HM12 GKMP : PM07 Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling (Pagi) : PM09 SU PT3 : PM08 SU Pep Dalaman (pagi) : PM06 SU PBD : HM24 Semua guru T3

: Nur Wahidah binti Md Aini : HM12 GKMP : Pen. Ketua Panitia : Guru Kaunseling (Petang) : PM08 SU Pep Dalaman (ptg) : PM06 SU PBD (petang) : HM24 Semua guru T1

9.6 Program Kelas Peralihan PM06 Setiausaha : Nurul Fitriah binti [email protected] Misroh AJK : HM12 GKMP : Pen. Ketua Panitia : HM52 Guru Kaunseling (petang) : PM08 SU Pep Dalaman (ptg) : PM06 SU PBD (petang) : HM24 Semua guru peralihan

SENARAI TUGAS 1. Mengadakan mesyuarat kecemerlangan. 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang telah dipersetujui dan dicadang oleh semua ahli yang terlibat. 3. Menyediakan jadual bagi program kecemerlangan – pengayaan, pengukuhan dan pemulihan 4. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk aktiviti yang dirancang. 5. Memastikan program berjalan dengan lancar sebagaimana dirancang (pemantauan). 6. Berada bersama-sama murid semasa aktiviti dijalankan. 7. Mengadakan post mortem setiap kali selepas program selesai dilaksanakan. 8. Menyediakan laporan untuk dihantar kepada Pengetua/ Penolong Kanan dan disimpan di Bilik Dokumentasi. 9. Program susulan bagi setiap kumpulan pelajar

94

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

vii.

JK PROGRAM PDPC ABAD KE 21 (PAK21) DAN PEMBELAJARAN BERMAKNA PM06 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

: Rohaida binti Saad : Nur Wahidah binti Md. Aini (ptg) : GKMP : Ketua Panitia : SU Kurikulum : SU Google Classroom (GC) : SU Digital Learning : SU KBAT & I-Think : SU HEBAT : SU SPS : SU PLC : SU LADAP / CPD : SU HIP : SU ASET : SU PIBG : Semua guru kelas

SENARAI TUGAS 1. Merangka progam / lawatan / latihan guru di bawah unit PAK21. 2. Menyediakan kertas kerja serta anggaran belanjawan untuk program / lawatan/ latihan guru untuk unit PAK 21. 3. Menyelaras pelaksanaan setiap program/ lawatan / latihan guru unit PAK 21. 4. Menyediakan laporan bagi setiap program / lawatan /latihan guru berkaitan PAK 21. 5. Membuat tindakan susulan.

95

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

#BersamaMelaksanakanAmanah

96

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID SMK SYED MASHOR

HM01 PENGETUA NORZALINA BINTI ABD KADIR

HM02 GPK PENTADBIRAN DAHLINA BINTI DARMIN

HM03 GPK HAL EHWAL MURID AZLINA BINTI ABD AZIZ

HM04 GPK KOKURIKULUM

HM05 GPK PETANG

SITI HAIDAH BINTI MUSA

NOR AZIZAH BINTI AHMAD

HM12 GKMP BAHASA

HM12 GKMP KEMANUSIAAN

HM12 GKMP SAINS & MATEMATIK

HM12 GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

MASRON BIN MOHAMMAD

ELANGOVAN A//L MUTHUKRISHNAN

NORZAIDA BINTI ABDULLAH

JULAILA BINTI ARIFFIN

HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS SITI NAZMIN BINTI MOHD YATIM

SETIAUSAHA HEM ROSMAWATI BINTI WAHAB PEN. SETIAUSAHA HEM ZALEHA BINTI ALI

PENYELARAS DISIPLIN A.AZIZ BIN KAMARUZZAMAN

PENYELARAS 3K HASSNAN BIN HASHIM

PENYELARAS BANTUAN MURID ASMARANEY BINTI ABDULLAH

PENYELARAS UBK CHIN MUI LIN

PENYELARAS KESIHATAN ADILATUL HANANI BINTI MOHD IDRIS

97

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR DAN KETETAPAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SMK SYED MASHOR 1.0

2.0 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Ketetapan mesyuarat JK Pengurusan HEM adalah 4 kali setahun. Mesyuarat setiap JK di bawah Pengurusan HEM adalah seperti yang dinyatakan di dalam senarai tugas yang disertakan. PENGURUSAN DISIPLIN MURID Kehadiran Murid - Murid-murid perlu hadir ke sekolah sebelum pukul 7.20 pagi. - Hari Isnin murid-murid dikehendaki terus ke dewan untuk perhimpunan kecuali diberitahu/ berada di dalam kelas bersama guru kelas (SOP Covid 19) - Murid yang hadir selepas pukul 7.30 pagi dianggap lewat. Waktu Tamat Sesi Persekolahan - Guru-guru dkehendaki mematuhi masa balik murid-murid dan tidak membiarkan murid meninggalkan kelas sebelum waktu balik yang ditetapkan. - Murid akan bersurai secara berperingkat dan mengikut arahan melalui pembesar suara (SOP Covid 19) Keluar Kelas - Murid-murid tidak dibenarkan keluar kelas tanpa kebenaran guru. - Murid yang berhajat ke tandas hendaklah memakai kad kebenaran keluar tandas yang diberikan oleh guru. Murid Bermasalah - Guru-guru hendaklah segera mengesan tingkah laku murid-murid seperti biadab / buli / ponteng subjek. - Guru-guru diharapkan dapat menangani sendiri murid-murid yang bermasalah dengan kemahiran yang ada. - Bagi kes-kes yang tidak dapat ditangani guru-guru dipelawa membawa kes-kes tersebut kepada Unit Disiplin untk dibincangkan dan seterusnya akan dibawa ke Unit Bimbingan dan Kaunseling. - Guru-guru diharapkan tidak menyimpan / membiarkan masalah disiplin murid-murid sehingga guru gagal mengawal kelas. - Guru-guru diminta merekodkan masalah pelanggaran disiplin oleh murid-murid ke dalam Rekod Kawalan Kelas dan SSDM. - Guru-guru juga bertanggungjawab membimbing murid-murid dengan merekodkan Amalan Baik mereka ke dalam SSDM. Ponteng Sekolah - Guru tingkatan hendaklah peka dengan ketidakhadiran murid-murid dalam kelas masing-masing dan segera memaklumkan kepada ibu bapa murid. - Surat-surat amaran hendaklah SEGERA dikeluarkan kepada murid yang ponteng sama ada ponteng berkala atau ponteng berterusan. - Surat amaran kepada murid TIDAK BOLEH dikeluarkan serentak dan hendaklah dikluarkan mengikut peraturan seperti jadual d bawah: TINDAKAN Surat amaran 1 Surat amaran 2 Surat amaran 3 Surat buang sekolah JUMLAH HARI •

KES PONTENG BERTERUSAN 3 hari berturut-turut 7 hari selepas surat amaran 1 7 hari selepas surat amaran 2 14 hari selepas surat amaran 2 31 hari

KES PONTENG BERKALA 10 hari 10 hari selepas surat amaran 1 20 hari selepas surat amaran 2 20 hari selepas surat amaran 3 60 hari

Guru tingkatan hendaklah merekodkan ke dalam Buku Pendaftaran Sekolah tentang status murid tersebut. 98

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 •

2.6

2.7

Guru tingkatan juga hendaklah memaklumkan kepada Penyelaras APDM tentang status murid tersebut untuk direkodkan. Kenderaan Murid (Motorsikal) - Murid yang bermotosikal hendaklah mendaftarkan kenderaan dengan pihak sekolah. - Motosikal tersebut hendaklah lengkap dengan sijil pendaftaran, insurans kenderaan serta lesen memandu. - Motosikal yang telah didaftarkan boleh diletakkan di tempat parkir yang telah ditetapkan. Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) - SSDM merupakan sistem merekodkan murid yang bermasalah dan juga murid yang melakukan amalan baik. -

3.0 3.1

3.2

4.0 4.1

5.0 5.1

5.2

Guru-guru bertanggungjawab merekodkan tingkah laku murid ke dalam sistem tersebut. - Dalam setiap tindakan guru diharapkan sentiasa ada pertimbangan dan budi bicara. KESELAMATAN MURID Keselamatan Murid-murid Semasa Datang dan Balik Dari Sekolah - Murid-murid dikehendaki menggunakan khidmat pembantu lalu lintas / lampu trafik semasa melintas jalan raya di hadapan sekolah. - Murid-murid tidak dibenarkan bermain-main di jalan raya. - JK Keselamatan mesti memaklumkan dari semasa ke semasa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua. Keselamatan Murid-murid Dalam Kawasan Sekolah - Murid-murid dikehendaki mematuhi peraturan penggunaan kawasan laluan dalam kawasan sekolah yang telah ditetapkan. - Murid-murid dilarang mengusik atau bermain-main dengan peralatan elektrik atau dawai elektrik yang terdapat di sekolah. - Murid-murid tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat. - Murid-murid yang datang terlalu awal ke sekolah dikehendaki duduk di kantin. - Murid-murid hanya dibenarkan masuk ke bilik-bilk khas dengan kebenaran guru atau bersama-sama guru. - Murid-murid hendaklah melaporkan kepada guru jika ternampak sesiapa atau situasi yang mencurigakan. - Murid-murid tidak dibenarkan membawa mana-mana individu masuk ke dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran pengawal keselamatan. - JK Keselamatan akan memaklumkan dari semasa ke semasa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua. KESIHATAN MURID Imunisasi Murid - JK Kesihatan hendaklah menyelaras pemeriksaan kesihatan / jadual imunisasi untuk murid-murid dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah. - JK Kesihatan hendaklah merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan untuk muri-murid. BANTUAN PELAJARAN MURID Buku Teks - Semua murid yang layak hendaklah mendapat buku teks. - Buku teks hendaklah dijaga dengan cermat dan dipulangkan secukupnya pada akhir sesi persekolahan. - Murid-murid dikehendaki menggantikan buku yang hilang. Bantuan Persekolahan - JK Bantuan hendaklah bermesyuarat dan menentukan murid-murid yang layak mendapat bantuan tersebut. - JK Bantuan akan menentukan jenis-jenis bantuan yang layak murid terima berdasarkan surat siaran / iklan.

99

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 5.0

PENGURUSAN HEM

1. JM25 | JK PENGURUSAN HEM JAWATAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI PM06 SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA/ PEN. GPK PETANG KETUA GURU DISIPLIN PENYELARAS BANTUAN MURID PENYELARAS 3K PENYELARAS KESIHATAN PENYELARAS UBK PENYELARAS TING. PERALIHAN PENYELARAS TING.1 PENYELARAS TING.2 PENYELARAS TING.3 PENYELARAS TING.4 PENYELARAS TING.5 PENYELARAS PPKI AJK

NAMA NORZALINA BINTI ABD KADIR AZLINA BINTI ABD AZIZ DAHLINA BINTI DARMIN SITI HAIDAH BINTI MUSA NOR AZIZAH BINTI AHMAD SITI NAZMIN BINTI MOHD YATIM ROSMAWATI BINTI WAHAB

PORTFOLIO/ TUGAS HM01 PENGETUA HM03 GPK HEM HM02 GPK PENTADBIRAN HM04 GPK KO HM05 GPK PETANG HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS

ZALEHA BINTI MAT ALI A.AZIZ BIN KAMARUL ZAMAN ASMARANEY BINTI ABDULLAH HASSNAN BIN HASHIM ADILATUL HANANI BT MOHD IDRIS CHIN MUI LIN NURUL FITRIAH BINTI MISRO @ MISROH NUR WAHIDAH BINTI MD AINI KUNI MASRUHATI BINTI MOHD FADZIN SUZANA BINTI HANAFI SITI AMIZAH BINTI BAHARUDDIN ANWARUDDIN BIN MOHD KASSIM NOORASMAH BINTI KARIM HASSNAN BIN HASHIM NORFANIZA BINTI OMAR CHIN MUI LIN NORHAYA BINTI NORDIN SITI ROSNAH BINTI ABU BAKAR NUR AZYYATIE BINTI ANUAR ASMARANEY BINTI ABDULLAH NOORASMAH BINTI KARIM NORHAYATI BINTI SAID SITI KHATIJAH BINTI DOLLAH MAZNI BINTI AB RAHMAN ADILATUL HANANI BT MOHD IDRIS MOHD ZAMANI BIN SALLEH SATINA BINTI KIMI NORME BINTI RASHID ZAROMAH BINTI MAT ALI

3K DISIPLIN / SSDM UBK SPBT BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN APDM/ MURID ASLI ‘WE CARE’ / BIASISWA EMK INSURANS / PROSAZ KWAPM KANTIN KESIHATAN MURID CICIR PENGAWAS PENGURUSAN SURAU KETUA & PEN. KETUA KELAS

100

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2. JM26 | JK PENGURUSAN DISIPLIN MURID JAWATAN PM13 KETUA GURU DISIPLIN

NAMA A.AZIZ BIN KAMARUL ZAMAN ANWARUDDIN BIN MOHD KASSIM SULAIMAN BIN MUKHTAR

PM06 SETIAUSAHA AJK

NORFANIZA BINTI OMAR FARIDATUL AKMAL BINTI OMAR REDZWAN BIN ABDUL RAHMAN SATINA BINTI KIMI SULAIMAN BIN MUKHTAR MASTURAH BINTI ZAINAL WAN HADHILAH BINTI WAN ISMAIL AZIANI BINTI IBRAHIM NORFANIZA BINTI OMAR ADIBAH BINTI IBRAHIM ZALEHA BINTI MAT ALI AINI SHARLIZA BINTI ISMAIL

PORTFOLIO/ TUGAS

PEN. KETUA GURU DISIPLIN (PAGI) PEN. KETUA GURU DISIPLIN (PETANG) SSDM KEHADIRAN LEWAT PONTENG SEKOLAH/ KELAS PONTENG SEKOLAH/ KELAS PONTENG SEKOLAH/ KELAS PENAMPILAN / SAHSIAH VANDALISME ‘SPOTCHECK’ ‘SPOTCHECK’ PENAMPILAN / SAHSIAH PENAMPILAN / SAHSIAH PETI ADUAN

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat JK Disiplin sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 2. Membuat taklimat disiplin pada awal tahun untuk memaklumkan dasar/ ketetapan disiplin yang mesti dipatuhi kepada murid-murid. 3. Memaklumkan peraturan sekolah kepada pihak lain seperti kantin, pengawal keselamatan, PIBG dan pihak lain yang berkaitan. 4. Memastikan semua murid mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. 5. SU mencetak data bulanan murid bermasaalah dan data amalan baik untuk dianalisa dan direkodkan. 6. Menggunakan data disiplin untuk diambil tindakan susulan. 7. Bekerjasama dengan Pegawai Seranta Sekolah untuk merancang program peningkatan disiplin murid. 8. Sentiasa membuat rondaan dan ‘spotcheck’ dari semasa ke semasa mengikut keperluan. 9. Menggerakkan ahli Kelab Pencegahan Jenayah untuk membantu unit Disiplin mendekati murid-murid bermasaalah. 10. Memastikan pengurusan disiplin murid dilaksanakan secara berhemah dan mengikut peraturan. 11. Merancang dan mengurus aktiviti pembangunan, disiplin (sahsiah jati diri) dan penampilan murid. 12. Menyelia program kepimpinan murid. 13. Mengurus rekod dan maklumat murid. 14. Menguatkuasakan dasar dan peraturan. 15. Memastikan tindakan disiplin dilaksanakan mengikut prosedur. 16. Memastikan suasana pembelajaran dan suasana persekolahan terkawal. 17. Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membentuk kematangan murid.

101

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.1 LEMBAGA DISIPLIN JAWATAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA NORZALINA BINTI ABD KADIR AZLINA BINTI ABD AZIZ

PORTFOLIO/ TUGAS HM01 PENGETUA HM03 GPK HEM

DAHLINA BINTI DARMIN SITI HAIDAH BINTI MUSA NOR AZIZAH BINTI AHMAD SITI NAZMIN BINTI MOHD YATIM A.AZIZ BIN KAMARUL ZAMAN ANWARUDDIN BIN MOHD KASSIM SULAIMAN BIN MUKHTAR CHIN MUI LIN GURU TINGKATAN MURID TERLIBAT WAKIL PIBG

HM02 GPK PENTADBIRAN HM04 GPK KO HM05 GPK PETANG HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS KETUA GURU DISIPLIN (PAGI) KETUA GURU DISIPLIN (PTG) KETUA GBK

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat atas nasihat pengetua untuk membincangkan kes-kes berat. 2. Membantu unit disiplin mengesahkan kesalahan-kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman gantung atau buang sekolah berpandukan SPI Bil.9/1975.

2.2 JK SIASATAN KES JAWATAN PENYELARAS

NAMA A.AZIZ BIN KAMARUL ZAMAN ANWARUDDIN BIN MOHD KASSIM SULAIMAN BIN MUKHTAR

AJK

PORTFOLIO/ TUGAS KETUA GURU DISIPLIN (PAGI) KETUA GURU DISIPLIN (PETANG)

MASTURAH BINTI ZAINAL NORFANIZA BINTI OMAR

Senarai Tugas : 1. Menjalankan siasatan untuk kes-kes yang tertentu sebelum keputusan / hukuman dikenakan ke atas murid yang melanggar peraturan sekolah. 2. Membentangkan hasil siasatan kepada Lembaga Disiplin untuk tindakan selanjutnya.

102

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2.3 PENGAWAS SEKOLAH JAWATAN PM06 SETIAUSAHA PEN. SU AJK

NAMA

PORTFOLIO/ TUGAS

SATINA BINTI KIMI ASRIZA BINTI ASPAR ROHAIDA BINTI SAAD NOR NADIYAH BINTI MOHD NOR

Senarai Tugas : 1. Memilih, menemuduga dan melantik pengawas sekolah. 2. Merancang dan mengelola hari penyampaian watikah pelantikan dan penyampaian sijil penghargaan kepada semua pengawas. 3. Mengadakan kursus kepimpinan untuk pengawas supaya dapat melahirkan pengawas yang pempunyai jati diri dan berwibawa. 4. Melatih pengawas yang terpilih untuk mengendalikan program rasmi (perhimpunan) dengan baik. 5. Mengadakan perjumpaan secara berkala untuk melihat keberkesanan tugas-tugas pengawas. 6. Mewujudkan biro-biro di dalam badan pengawas untuk memantapkan pengurusan pengawas sekolah. 7. Menguruskan bilik pengawas agar lebih kondusif.

3. JM 27 | 3K (KESELAMATAN, KESIHATAN, KECERIAAN/ KEBERSIHAN) JAWATAN PENYELARAS PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA HASSNAN BIN HASHIM AINON JAMILAH BINTI YUNUS ISMAIL BIN SALLEH ADILATUL HANANI BT MOHD IDRIS AINON JAMILAH BINTI YUNUS

PORTFOLIO/ TUGAS

KESELAMATAN KESIHATAN KECERIAAN/ KEBERSIHAN

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat bagi menyelaras tugas-tugas dalam JK 3K. 2. Melaksanakan perancangan keselamatan, kesihatan serta keceriaan sekolah. 3. Memastikan setiap JK di bawah unit masing-masing bergerak dan melaksanakan tanggungjawab mengikut spesifikasi. 4. Menyusun tugas JK Keselamatan yang merangkumi keselamatan warga sekolah, keselamatan fizikal/bangunan, keselamatan pendawaian, keselamatan paip gas, sistem perparitan, pembetungan, lanskap, tandas, peralatan bilik-bilik khas, padang dan gelanggang permainan. 5. Menyimpan rekod pemantauan, penggunaan, penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan, dokumen dan harta sekolah. 6. Memantau dari semasa ke semasa perjalanan unit seliaan masing-masing. 7. Memastikan setiap unit menghantar laporan bergambar untuk disimpan di dalam folder.

103

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3.1 JK KESELAMATAN JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA ISMAIL BIN SALLEH ROSYIDA BINTI ABU SAMAH MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN SALLEH NOORANIZAH BINTI MOHD YUSOF ADIBAH BINTI IBRAHIM SHARMILAH DEVI A/P SELVA RAJOO AHMAD ZAKWAN BIN KHAIRI AJMAIN

PORTFOLIO/ TUGAS POLISI SEKOLAH SELAMAT KESELAMATAN BILIK-BILIK KHAS PETI KECEMASAN / PEMADAM API LATIHAN KEBAKARAN LALU LINTAS CEGAH DENGGI

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa yang merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah dalam tahun semasa 2. Menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mengadakan latihan kebakaran dan ceramah tentang aspek keselamatan. 3. Mengadakan/ mempamerkan peraturan keselamatan untuk murid di dalam dan luar kawasan sekolah. 4. Menggazetkan kawasan larangan dalam kawasan sekolah. 5. Mengadakan taklimat keselamatan kepada semua murid. 6. Menyediakan pelan laluan kebakaran (ditampal dalam setiap kelas) dan mengadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2x setahun. 7. Memastikan alat pemadam api mencukupi dan berfungsi. 8. Memastikan setiap bilik khas mempunyai peralatan pencegahan kebakaran dan berfungsi. 9. Melaporkan kepada ketua kerani (CC) sebarang kerosakan yang mendatangkan bahaya kepada warga sekolah. 10. Mengenalpasti kawasan / bangunan/ pokok/ apa sahaja yang mendatangkan risiko kepada warga sekolah dan mengambil tindakan sewajarnya. 11. Menyimpan rekod dan data cara murid datang ke sekolah. 12. Menetapkan laluan pejalan kaki, laluan kenderaan lain serta kawasan parker motosikal murid. 13. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kenderaan yang digunakan oleh murid untuk datang ke sekolah (basikal/ motorsikal). 14. Menetapkan tempat mengambil dan menurunkan penumpang oleh bas atau yang dihantar oleh ibu bapa. Menubuhkan Skuad Denggi di kalangan murid. 15. Menjalankan pemantauan berkala terhadap kawasan berisiko menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes. 16. Membuat tindakan memusnahkan kawasan / bekas yang mengandungi jentik-jentik. 17. Melengkapkan laporan denggi secara atas talian dan dihantar ke PPDHS. Salinan laporan dimasukkan ke dalam folder. 104

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3.2 JK KESIHATAN JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA ADILATUL HANANI BT MOHD IDRIS ADIBAH BINTI IBRAHIM RAHANA BINTI SAID MAIZATULAKMAM BINTI MD TAHA AHMAD ZAKWAN BIN KHAIRI AJMAIN

PORTFOLIO/ TUGAS GIGI (SESI PETANG) TALASEMIA (TING.4) TETANUS (TING.3) GIGI (SESI PAGI) HPV (TING.1- PEREMPUAN) KEMPEN ANTIDENGGI

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa yang merancang aktiviti/ program dalam tahun semasa. 2. Mendapatkan dan menyimpan maklumat semua murid yang layak mendapat rawatan pergigian / suntikan imunisasi tahun semasa. 3. Memastikan bilik rawatan berada dalam keadaan bersih dan selesa untuk digunakan. 4. Sentiasa peka dengan isu kesihatan semasa. 5. Mengadakan taklimat kesihatan kepada semua murid (jika perlu) 6. Merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor bagi tahun semasa. 7. Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan di persekitaran sekolah. 8. Memastikan setiap bilik khas mempunyai peralatan pencegahan kebakaran dan berfungsi. 9. Melaporkan kepada ketua kerani (CC) sebarang kerosakan yang mendatangkan bahaya kepada warga sekolah. 10.Mengenalpasti kawasan / bangunan/ pokok/ apa sahaja yang mendatangkan risiko kepada warga sekolah dan mengambil tindakan sewajarnya. 11.Merancang kempen antidenggi untuk memberi pendidikan tentang pencegahan wabak denggi.

3.3 JK KECERIAAN/ KEBERSIHAN JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA AINON JAMILAH BINTI YUNUS AZIANI BINTI IBRAHIM ROSLINA BINTI KUSAIRI SARAH HAZWANI BINTI ZAINAL ABIDIN ZARAH BINTI MALEK

FARIZA BINTI AHMAD AHMAD IZWAN BIN ABDULLAH ZAWAWI MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN SALLEH TAN SAI GAIK

PORTFOLIO/ TUGAS KECERIAAN KELAS (PETANG) KECERIAAN KELAS (PAGI) KECERIAAN BANGUNAN KECERIAAN BANGUNAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN/ KECERIAAN KELAS (PAGI) PERTANDINGAN KEBERSIHAN/ KECERIAAN KELAS (PTG) LANSKAP KAMAR SEGAR (LELAKI) KAMAR SEGAR (PEREMPUAN)

105

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk merancang aktiviti/ program dalam tahun semasa. 2. Menyediakan perancangan berkaitan keceriaan kawasan sekolah. 3. Menceria bangunan dan menghijau kawasan sekolah dengan pelbagai jenis pokok dan herba untuk mewujudkan suasana yang kondusif. 4. Mengadakan program untuk memupuk semangat murid sayangkan sekolah yang cantik dan ceria. 5. Mengadakan kempen meningkatkan kesedaran murid untuk menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah sepanjang masa. 6. Mengelolakan aktiviti berkonsepkan gotong-royong dan bekerjasama seperti membasmi denggi. 7. Membuat projek keceriaan melibatkan swasta dan masyarakat sekeliling dengan merujuk dan mendapat persetujuan dari Pengetua. 8. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti : Pertandingan Kebersihan Kelas, Ceramah-ceramah Kebersihan, Pertandingan Mengarang Esei dan Melukis Poster Kebersihan, Lawatan Penanda Aras ke sekolah-sekolah lain dan lain-lain aktiviti. 9. Menguatkuasa segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan/ keceriaan sekolah. 10.Menubuhkan Skuad Kamar Segar dalam kalangan murid yang bertujuan untuk memantau dan memastikan kamar segar sentiasa berada dalam keadaan bersih dan boleh digunakan. 11.Membuat laporan jika ada berlaku kerosakan terhadap kamar segar sekolah. 12.Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari semasa ke semasa dan membuat laporan kemajuan kerja untuk direkodkan di dalam folder.

4.0 JK KEBAJIKAN JAWATAN PENYELARAS AJK

NAMA ASMARANEY BINTI ABDULLAH NORHAYA BINTI NORDIN SITI ROSNAH BINTI ABU BAKAR ASMARANEY BINTI ABDULLAH NOORASMAH BINTI KARIM NORHAYATI BINTI SAID SITI KHATIJAH BINTI DOLLAH

PORTFOLIO/ TUGAS WE CARE SPBT BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN BIASISWA/ DERMASISWA EMK INSURANS / PROSAZ KWAPM

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan jenis-jenis bantuan yang terdapat serta pihak yang terlibat. 2.Menentukan murid yang layak menerima bantuan. 3.Menyimpan rekod murid yang layak menerima bantuan. 4.Memantau prestasi murid yang telah menerima bantuan. 5.Mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa murid-murid yang memerlukan bantuan. 6. Menyelaraskan urusan berkaitan dengan kaunseling, keselamatan, kebajikan dan kesihatan, insurans, dan biasiswa/elaun murid. 7. Memastikan semua murid mendapat hak kebajikan. 8. Memastikan murid yang layak mengikut surat pekeliling ikhtisas mendapat biasiswa/ elaun mengikut syaratsyaratnya.

106

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 9. Mengurus agihan KWAPM mengikut kelayakan yang ditetapkan. 10. Memastikan murid mendapat rawatan kesihatan apabila perlu. 11. Merancang dan melaksanakan program kesihatan murid. 12. Memastikan keselamatan murid di sekolah. 13. Memastikan kebajikan murid diuruskan. 14. Mengurus permohonan biasiswa bagi murid yang layak. 15. Menyelia dan mengawal pengeluaran biasiswa.

4.1 JK ‘WE CARE’ JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA ASMARANEY BINTI ABDULLAH NORSHAHIMA BINTI ABDUL MUTTALIB SEMUA GBK SEMUA PENYELARAS TINGKATAN MUHAMMAD ROSDI BIN AMAT NOORASMAH BINTI KARIM AINI SHARLIZA BINTI ISMAIL ROSMIMIWAHIDA BINTI HASSAN RATHNESWARY A/P RAJENDRAN

PORTFOLIO/ TUGAS BENDAHARI

SU KOPERASI SU PIBG

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan jenis-jenis bantuan yang terdapat serta pihak yang terlibat. 2.Menentukan murid yang layak menerima bantuan. 3.Menyimpan rekod murid yang layak menerima bantuan. 4.Memantau prestasi murid yang telah menerima bantuan. 5.Mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa murid-murid yang memerlukan bantuan. 6.Membuat kutipan sumbangan khas murid yang kematian ibu / bapa/ penjaga dan diserahkan kepada keluarga murid. 7.Menyediakan dan menguruskan tabung kutipan sumbangan ‘We Care’ daripada warga SeSMA atau pelawat yang hadir ke sekolah.

107

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.2 JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) JAWATAN PM14 PENYELARAS AJK

NAMA NORHAYA BINTI NORDIN NUR AZLINA BINTI AHMAD BASHIR ROHANA BINTI RAMLI SURYANTI BINTI SOHOR NURUL FITRIAH BINTI MISRO @ MISROH HANIF BIN ABD GHANI

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menyelaraskan urusan SPBT kepada murid-murid dan pembahagian tugas jawatankuasa.yang lain. 2.Menguruskan pengeluaran pengambilan , pengagihan dan hapus kira buku teks. 3.Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan Bilik Operasi SPBT Sekolah. 4.Menyediakan tatacara penjagaan buku teks oleh murid. 5.Mengadakan taklimat untuk guru tingkatan tentang SPBT. 6.Murid bukan warganegara tidak layak menerima SPBT. 7.Pesanan buku hendaklah dibuat pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. 8.Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). 9.Mengedarkan buku mengikut tingkatan dan menentukan tarikh pengedaran. 10.Mendapatkan borang daripada murid yang baru masuk/ bertukar sekolah dan mengedarkan buku kepada mereka. 11.Memastikan guru tingkatan mengagihkan SPBT kepada semua murid yang layak. 12.Memastikan semua guru tingkatan melengkapkan borang pinjaman SPBT/ Borang G mengikut jadual. 13.Memastikan urusan pemulangan SPBT berjalan lancar dan sistematik. 4.3 JK BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN (BAP) JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA SITI ROSNAH BINTI ABU BAKAR AINON JAMILAH BINTI YUNUS SEMUA PENYELARAS TINGKATAN SEMUA GURU TINGKATAN

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja BAP berjalan lancar. 2.Memastikan data pendapatan keluarga dikemaskini selewat-lewatnya pada akhir bulan Januari setiap tahun. 3.Mengedarkan borang permohonan BAP kepada murid yang layak. 4.Menyimpan rekod murid yang layak menerima BAP. 5.Mengadakan mesyuarat pemilihan penerima BAP bersama JK BAP. 6.Mengagihkan bantuan BAP kepada ibu bapa/ murid secara sistematik. 7. Mengurus pemberian bantuan khas kepada murid mengikut Garis Panduan Bahagian Kewangan KPM. 8. Memastikan pengagihan bantuan khas teratur dan betul. 9. Menyediakan borang pengesahan penerimaan bantuan khas. 10. Menyediakan laporan lengkap tentang pengagihan BAP tahun semasa.

108

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

4.4 JK BIASISWA/ DERMASISWA JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA ASMARANEY BINTI ABDULLAH

PORTFOLIO/ TUGAS

SEMUA PENYELARAS TINGKATAN

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan dan menguruskan jenis-jenis biasiswa untuk murid yang layak menerima. 2.Mengenalpasti murid yang layak menerima biasiswa/ dermasiswa. 3.Menghadiri mensyuarat bersama badan yang menyumbang. 4.Memberi kursus/ taklimat kepada murid tentang pengurusan wang biasiswa. 5.Meneliti Pekeliling Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi. 6.Membuat pengumuman kepada murid tentang permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) seperti yang diiklankan. 7.Mengedarkan borang permohonan kepada yang laying dan memanjangkan permohonan secara atas talian kepada pihak yang berkenaan. 8.Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan dengan segera. 9.Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada PK HEM. 10.Menghantar surat amaran kepada ibu bapa / penjaga bagi pemegang biasiswa yang merosot prestasi akademiknya. 11.Melengkapkan rekod dan disimpan di dalam folder.

4.5 JK BANTUAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA NOORASMAH BINTI KARIM SEMUA GURU KELAS PPKI SEMUA GURU KELAS MBK PERDANA

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja EMK berjalan lancar. 2. Menyimpan rekod semasa nama-nama murid penerima EMK di dalam folder. 3. Menyemak dan memastikan penerima EMK menerima elaun mereka mengikut tatacara kewangan yang berkuatkuasa. 4. Memastikan data murid sentiasa dikemaskini di dalam APDM terutamanya maklumat OKU.

109

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

4.6 JK BANTUAN PUSAT ZAKAT SELANGOR (PROSAZ) / INSURANS JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA NORHAYATI BINTI SAID ZAINI BINTI MAMAT ZAWANI BINTI MAMAT

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja bantuan berjalan lancar. 2.Menerima senarai penerima-penerima wang saku daripada pihak Pusat Zakat Selangor (PZS). 3.Mengenalpasti jika ada murid lain yang layak/ cicir dan wajar dipertimbangkan. 4.Mengagihkan wang saku setiap hari kepada murid yang layak dengan sistematik. 5.Merancang penggunaan wang sumbangan pihak PZS untuk digunakan kepada murid-murid anak asnaf. 6.Membuat laporan penggunaan wang saku dan wang sumbangan kepada pihak PZS. 7.Memaklumkan kepada murid tentang perlindungan insurans yang mereka terima. 8.Membantu murid-murid menuntut perlindungan insurans (jika perlu).

4.7 JK BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA SITI KHATIJAH BINTI DOLLAH PENYELARAS TINGKATAN 1 SEMUA GURU KELAS TINGKATAN 1

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya sekali untuk menentukan gerak kerja bantuan berjalan lancar. 2.Menyemak senarai penerima bantuan KWAPM. 3.Membuat serahan kepada ibu bapa/ penjaga murid. 4.Menyimpan rekod dengan lengkap di dalam folder.

110

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

5.

JM28 | JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING (UBK) JAWATAN HM52 KETUA GURU KAUNSELING HM52 AJK HM52 AJK HM52 AJK

NAMA CHIN MUI LIN MOHD ZAMANI BIN SALLEH NOR IZUANI BINTI MOHD RADUAN ZAWANI BINTI MAMAT

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja UBK berjalan lancar. 2. Merancang dan melaksanakan program UBK yang berfaedah dan berkesan kepada semua murid untuk tahun semasa. 3. Merancang dan melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling untuk tahun semasa. 4. Merancang dan melaksanakan pentaksiran psikometrik mengikut arahan semasa dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 5. Menganalisis data dan maklumat pentaksiran psikometrik dan merekodkan data dengan sistematik. 6. Bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien serta merahsiakan maklumat klien sekiranya perlu. 7. Menganalisis data murid cicir dan membuat intervensi bagi mengurangkan keciciran. 8. Bekerjasama dengan JK Disiplin dengan memberi khidmat penyuburan dan pengayaan sahsiah , pencegahan dan pemulihan sikap murid. 9. Mengelola dan mengurus bilik UBK secara berkesan. 10. Menyelia pengurusan bimbingan murid. 11. Menyelia program/aktiviti bimbingan kerjaya murid. 12. Menyelia pengurusan bagi meningkatkan sahsiah dan psikologi murid. 13. Menyelia program orientasi murid baharu. 14. Menyelia program/aktiviti motivasi bagi murid. 15. Menyelia ujian khas untuk mengesan potensi, minat kerjaya dan sahsiah murid. 16. Menyelia program/aktiviti berkaitan dengan peluang pendidikan lepasan STPM. 17. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan bagi meningkatkan kecemerlangan murid.

111

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

6.

JK KETUA DAN PENOLONG KETUA KELAS JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA ZAROMAH BINTI MAT ALI FAIZAH BINTI HAMZAH NORAINIASMA BINTI JAFFAR NURUL HANISAH BINTI SALIM

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja JK berjalan lancar. 2. Memastikan semua kelas ada ketua kelas dan penolong ketua kelas (untuk setiap kumpulan penggiliran kumpulan A/B) 3. Menyimpan maklumat ketua dan penolong ketua kelas untuk tujuan lantikan. 4. Merancang dan mengadakan lantikan ketua dan penolong ketua kelas untuk tahun semasa. 5. Merancang kursus kepimpinan untuk menyelaraskan tugas-tugas ketua dan penolong ketua kelas. 6. Memastikan semua ketua dan penolong ketua kelas diberikan sijil di atas khidmat mereka untuk tahun semasa. 7. Memantau tugas yang dijalankan oleh ketua dan penolong ketua kelas dari semasa ke semasa. 8. Memantau penggunaan Buku Kawalan Kelas untuk tahun semasa.

7.

JK APLIKASI PENGKALAN DATA MURID (APDM) DAN MURID ASAL JAWATAN PM06 SETIAUSAHA PENOLONG SU AJK

NAMA NUR AZYYATIE BINTI ANUAR NOR AIDA ASLINDA BINTI NORIZAN SEMUA GURU KELAS

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1. Memastikan semua guru kelas menyemak dan mengemaskini maklumat murid kelas masing-masing di sistem APDM. 2. Memastikan guru-guru kelas mengisi kehadiran harian di APDM sebelum pukul 9 pagi (sesi pagi) dan sebelum pukul 2 petang (sesi petang) setiap hari. 3. Memastikan guru-guru kelas mencetak laporan rumusan kehadiran bulanan dan dimasukkan ke dalam folder dengan sistematik. 4. Memastikan data APDM tepat dan dikemaskini dari semasa ke semasa. 5. Menyimpan rekod murid asal dan diserahkan kepada pihak sekolah/ Jabatan Kemajuan Orang Asli apabila diminta. 6. Mengemaskini data murid baru berpindah masuk atau berpindah keluar.

112

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

8.

JK KANTIN

JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA MAZNI BINTI AB RAHMAN SARYATI BINTI KAMARUDIN SITI UMI KALSOM BINTI MUSTAFA

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja JK berjalan lancar dan membuat perancangan dari semasa ke semasa. 2.Bekerjasama dengan JK Kebersihan dan Keceriaan untuk memantau dan memastikan kebersihan dan keceriaan kantin sekolah. 3.Memastikan kantin sekolah bersih dari segi kawasan, makanan dan minuman, penyediaan makanan, tempat memasak dan pekerja-pekerja kantin sentiasa berpakaian kemas. 4.Bertanggungjawab mengikut Pekeliling Panduan Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di kantin sekolah dan jualan makanan dan minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang agama. 5.Memastikan pengusaha kantin mengikut Pekeliling Kementerian/ Jabatan Kesihatan. 6.Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga makanan hendaklah dipamerkan. 7.Memastikan makanan yang tidak halal tidak dijual di kantin. 8.Memastikan semua pekerja kantin telah membuat pemeriksaan kesihatan, mendapat suntikan Tifoid dan memiliki kad kesihatan yang sah. 9.Memastikan pengusaha kantin sentiasa berada di premis dan mudah untuk dihubungi dan berbincang. 10.Memastikan pekerja kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas. 11.Memaklumkan kepada pengusaha kantin tentang hari persekolahan. 12.Membuat laporan harian/ bulanan kantin dan menghantar ke Pejabat Pendidikan Daerah apabila diminta berbuat demikian. 13.Memastikan perkhidmatan dan layanan di kantin cepat dan mesra. 14.Menganjurkan program adab di kantin. 15.Memastikan menu makanan disediakan dan dipamerkan. 16.Menguruskan tempahan makanan murid-murid sepanjang SOP Penularan Covid 19 dilaksanakan. 17.Memastikan pihak kantin membuat laporan penilaian kendiri. 18.Menyediakan buku laporan kantin untuk murid dan guru.

113

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

9.

JK PENGURUSAN SURAU

JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA NORME BINTI RASHID FATIMAH BINTI AWANG SITI NUR SAKINAH BINTI MD. RADZI NORAZLINAWATI BINTI MUHAMMAD NORAFNIE BINTI A. BAKAR HANIF BIN ABDUL GHANI MOHD AZMAN BIN JUSAN SULAIMAN BIN MUKHTAR AHMAD ZAKWAN BIN KHAIRI AJMAIN

PORTFOLIO/ TUGAS BENDAHARI PENYELARAS DAKWAH SEKOLAH KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SOLAT BERJEMAAH DAN SOLAT SUNAT BERKALA PENYELENGGARAAN SURAU PENYELENGGARAAN SURAU

Senarai Tugas : 1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali untuk menentukan gerak kerja JK berjalan lancar. 2.Merancang dan melaksanakan aktiviti surau untuk tahun semasa. 3.Menyediakan laporan dan dokumentasi setiap program yang dilaksanakan dan dimasukkan di dalam folder. 4.Menyediakan kertas-kerja penyelenggaraan surau (bila perlu). 5.Memastikan surau sentiasa bersih dan berada dalam keadaan yang kondusif untuk digunakan dari semasa ke semasa. 6.Membuat dan mempamerkan peraturan-peraturan penggunaan surau.

10.

JK BUKU PENDAFTARAN MURID (BUKU BESAR)

JAWATAN PM06 SETIAUSAHA AJK

NAMA SITI AMIZAH BINTI BAHARUDDIN SEMUA PENYELARAS TINGKATAN SEMUA GURU KELAS

PORTFOLIO/ TUGAS

Senarai Tugas : 1. Memastikan semua murid didaftarkan dan ada nombor pendaftaran. 2. Memastikan murid baru terus didaftarkan di dalam buku pendaftaran sebelum diserahkan kepada guru kelas. 3.Memastikan buku pendaftaran sentiasa berada di bilik pengurusan HEM. 4. Mengurus dan mengemaskinikan rekod pendaftaran, kemasukan dan penempatan dan pertukaran. 5. Memastikan maklumat murid lengkap dan tepat serta mudah dirujuk. 6. Memastikan Buku Kemasukan Sekolah diurus dan dikemaskini. 7. Memastikan prosedur pertukaran keluar sekolah murid dipatuhi. 8. Memastikan sijil berhenti sekolah, akuan sekolah, dan sijil-sijil lain disempurnakan sebelum murid menamatkan pengajian.

114

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 11. JK PENGURUSAN KELAS BIL

KELAS

PENYELARAS T5 1 2 3 4 5 6 7 8

5SK1 5SK2 5SK3 5SK4 5SK5 5 STEM 1 5 STEM 2 5 STEM 3 5 STEM 4

9 PENYELARAS T4 10 11 12 13 14 15 16 17

4SK1 4SK2 4SK3 4SK4 4SK5 4 STEM 1 4 STEM 2 4 STEM 3 4 STEM 4

18 PENYELARAS T3 19 20 21 22 23 24 25 26

3 CALENDULA 3 CAMELIA 3 CLEOME 3 CLOVER 3 COSMOS 3 DAFFODIL 3 DAISY 3 DANDELION 3 DAYLILY

27 PENYELARAS T2 28 29 30 31 32 33 34 35

2 CALENDULA 2 CAMELIA 2 CLEOME 2 CLOVER 2 COSMOS 2 DAFFODIL 2 DAISY 2 DANDELION 2 DAYLILY

36 PENYELARAS T1& PERALIHAN 38 39

1 CALENDULA 1 CAMELIA

PM01 | GURU KELAS

CATATAN

ANWARUDDIN BIN MOHD KASSIM

Salmi binti Mamat Rohana binti Ramli Siti Umi Kalsom binti Mustafa Norhayati binti Said Rohaida binti Saad Rosyida binti Abu Samah Siti Fairus binti Mohamad Nor Asmaraney binti Abdullah Ahmad Izwan bin Abllah Zari @Abdullah Zawawi SITI AMIZAH BINTI BAHARUDIN

Nor Hafizah binti Kamaruzaman Zarah binti Malek Siti Nur Sakinah binti Md Radzi Rosmimiwahida binti Hassan Mazni binti Ab Rahman Nur Azlina binti Ahmad Bashir Low Ting Choon Nurul Hanisah binti Mohd Salim Redzwan bin Abdul Rahman SUZANA BINTI HANAFI

Satina binti Kimi Aziani binti Ibrahim Adibah binti Ibrahim Suzana binti Hanafi Wan Hadhilah binti Wan Ismail Ismail bin Mohd Salleh Rahana binti Said Mohd Azman b. Mohd Jusan Norshahima binti Abdul Muttalib KUNI MASRUHATI BINTI MOHD FADZIN

Norme binti Abdul Rashid Rozwana binti Ab Kadir Aini Sharliza binti Ismail Ainon Jamilah binti Yunus Fariza binti Ahmad Rathneswary a/p Rajendran Adilatul Hanani binti Idris Maizatulakmam binti Md Taha Zaromah binti Mat Ali NUR WAHIDAH BINTI MD. AINI

Saryati binti Kamarudin Noor Aida Aslinda binti Norizan 115

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 CLEOME 1 CLOVER 1 COSMOS 1 DAFFODIL 1 DAISY 1 DANDELION 1 DARMERA 1 DAYLILY PER. AIRIS

PENYELARAS PPKI 49 ASTER 50 BALSAM 51 CARNATION 52 DAPHNE 53 ERICA 54 FUSCHIA 55 GARDENIA 56 HIBISCUS 57 IXORA

Norafnie binti A. Bakar Norazlinawati binti Muhammad Nur Wahidah binti Md. Aini

(sementara)

Suryanti binti Sohor Sharmilah Devi a/p Selva Rajoo Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain Sarah Hazwani binti Zainal Abidin Nor Faniza binti Omar

(sementara)

Nurul Fitriah binti [email protected] Misroh NOORASMAH BINTI KARIM Farahida binti Sazali Noorasmah binti Karim Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran Aidatul Azuin binti Mustaffa Mohd Khairi bin Samsudin Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim Rozaimin Azizi bin Othman Norhamimi binti Deraman Siti Nazmin binti Mohd Yatim

Senarai Tugas : A) Mengurus dan membentuk organisasi kelas 1. Mengurus dan membentuk organisasi kelas dan membimbing mereka yang dilantik untuk melaksanakan tugas masing-masing. 2. Mengamalkan 5S – Sisih, Susun, Sapu, Seragam & Sentiasa Amal bersama murid di dalam kelas masingmasing. 3.Menentukan pendawaian elektrik, kipas angina dan lampu sentiasa dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan. Laporkan dengan segera jika ada kerosakan. 4.Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid dengan tujuan keceriaan dan kebajikan murid. B)Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) 1.Mengemaskini maklumat peribadi murid di dalam sistem APDM dari semasa ke semasa. 2. Memastikan guru-guru kelas mengisi kehadiran harian di APDM sebelum pukul 9 pagi (sesi pagi) dan sebelum pukul 2 petang (sesi petang) setiap hari. C)Laporan murid, Sijil Berhenti dan Surat Akuan 1.Memastikan setiap murid mempunyai fail peribadi dan maklumat berkenaan dimasukkan di dalam fail tersebut. 2.Memastikan setiap murid mempunyai slip keputusan peperiksaan dan di masukkan di dalam fail peribadi. 3.Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan ujian SEGAK secara atas talian (SAPS, PBD, PAJSK) bagi setiap semester/ penggal. 4.Menyerahkan slip keputusan peperiksaan murid kepada ibu bapa pada Hari Pelaporan Prestasi yang telah ditetapkan. 5.Melengkapkan maklumat untuk Sijil Berhenti Sekolah dan menyediakan Surat Akuan bagi murid yang tidak meneruskan persekolahan.

116

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 D)Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin 1.Memberikan galakan, motivasi dan meransang minat murid terhadap mata pelajaran pembelajaran mereka. 2.Sentiasa prihatin terhadap masalah murid. 3.Merujuk murid kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) sekiranya murid ada masalah yang tertentu dan perlukan perhatian. 4.Melaporkan kes ponteng sekolah atau ponteng kelas kepada Unit Disiplin. E)Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan 1.Memastikan SPBTdiagihkan kepada semua murid yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama murid. Bukan warganegara Malaysia tidak layak menerima SPBT. 2.Mengemaskini fail SPBT dari semasa ke semasa dan menguruskan pemulangan SPBT. 3.Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain. 4.Melaporkan kepada guru biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran bagi murid yang mendapat biasiswa. F)Kutipan Sumbangan dan Derma 1.Mengutip sumbangan PIBG dan menyerahkan kepada bendahari PIBG. 2.Mengutip sumbangan bagi program kecemerlangan kelas-kelas peperiksaan. 3.Mengeluarkan resit bagi sumbangan yang telah dibuat. G)Pendaftaran Murid Baru 1.Menerima kemasukan murid baru daripada penyelaras tingkatan. 2.Mendaftarkan murid baru ke dalam Buku Pendaftaran/ Buku Besar untuk mendapatkan nombor pendaftaran murid. 3.Menerima borang SPBT dari sekolah terdahulu dan memastikan murid tersebut mendapat buku teks, sekiranya beliau layak. 4.Memastikan alamat dan nombor telefon ibu bapa/ penjaga adalah sahih berpandukan pada bil elektrik atau bil air rumah murid. H) Murid berpindah/ Berhenti Sekolah 1.Menguruskan borang permohonan berpindah keluar murid yang ada di pejabat sekolah. 2.Memastikan murid membawa borang SPBT dan fail peribadi murid yang lengkap dengan laporan disiplin, markah peperiksaan dan dokumen-dokumen peribadi yang lain. 3.Memastikan hal-hal berkaitan peperiksaan telah selesai diuruskan (murid ting.3dan ting.5). 4.Memastikan murid telah menyelesaikan perkara berkaitan kewangan sekolah sebelum berpindah/ berhenti sekolah. I) Mengurus kehadiran/ ketidakhadiran 1. Merekod dan mengemaskinikan kehadiran serta butiran peribadi murid. 2. Memastikan murid membawa surat daripada ibu bapa penjaga atau surat doktor sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri di sekolah. 3. Melaksanakan tindakan berikut bagi kes-kes ponteng sekolah seperti : a. Surat Amaran Pertama pada hari ketiga (3) tidak hadir berturut-turut atau pada hari kesepuluh tidak hadir bukan berturut-turut. b. Surat Amaran Kedua pada tujuh (7) hari selepas Amaran Pertama tidak hadir berturut-turut atau sepuluh (10) hari selepas Amaran Pertama tidak hadir bukan berturut-turut. c. Surat Amaran Terakhir pada tujuh (7) hari selepas Amaran Kedua tidak hadir berturut-turut atau 20 hari selepas Amaran Kedua tidak hadir bukan berturut-turut.

117

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 d. Surat Buang Sekolah (bertandatangan PGB) secara berdaftar pada 14 hari selepas Amaran Terakhir (31 hari) tidak hadir berturut-turut atau 20 hari selepas Amaran Terakhir (60 hari) tidak hadir bukan berturut-turut. J) Fail Peribadi Murid 1. Mengurus fail peribadi murid yang mengandungi dokumen berikut baharu jika ada pertukaran: a. Rekod Prestasi Murid. b. Kad Rawatan Perkhidmatan Pergigian dan Buku Rekod Kesihatan Murid. c. Buku Maklumat Kokurikulum dan PAJSK. d. Laporan SSDM dan Borang Laporan Psikometrik.

12. JK PROGRAM HEM JAWATAN SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA AJK

NAMA ROSMAWATI BINTI WAHAB ZALEHA BINTI MAT ALI NORFANIZA BINTI OMAR NUR WAHIDAH BINTI MD AINI NOR IZUANI BINTI MOHD RADUAN ZAWANI BINTI MAMAT CHIN MUI LIN MOHD ZAMANI BIN SALLEH ROSMAWATI BINTI WAHAB AZIANI BINTI IBRAHIM ROSMAWATI BINTI WAHAB FARIDATUL AKMAL HASSNAN BIN HASHIM SITI NUR SAKINAH BINTI MD RADZI ROSLINA BINTI KUSAIRI ROSMAWATI BINTI WAHAB FARIDATUL AKMAL CHIN MUI LIN MOHD ZAMANI BIN SALLEH MOHD AZMAN BIN MOHD JUSAN KELAB GURU & KAKITANGAN

PORTFOLIO/ TUGAS

PENDAFTARAN MURID TING.1 ORIENTASI TING.1 ORIENTASI TING.4 MAJLIS PELANTIKAN PEMIMPIN MURID KECERIAAN KELAS KURSUS KEPIMPINAN HEM & KOKURIKULUM GOTONG-ROYONG PERDANA IHYA RAMADAN HARI APRESIASI (TING.5) MAJLIS ANUGERAH HEM & KOKURIKULUM MAJLIS RESTU ILMU SOLAT HAJAT JAMUAN HARI RAYA

Senarai Tugas : 1. Merancang dan membuat kertas kerja program. 2. Mengetuai program dan memastikan program berjalan mengikut ketetapan. 3. Memastikan setiap program mempunyai laporan bergambar dan dimasukkan ke dalam folder.

118

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 13. PM02 | GURU BERTUGAS HARIAN JADUAL GURU BERTUGAS (SESI 2022) MINGGU SEKOLAH

TARIKH

1

1

21-25 MAC

2

2

1

BULAN

MAC

APRIL

GURU BERTUGAS PETANG

Masturah binti Zainal Mohd Khairi bin Samsudin

Nor Faniza binti Omar Nor Izuani binti Mohd Raduan

28 MAC 1 APR

Mohd Azman bin Mohd Jusan Nooranizah binti Mohd Yusof

Norme binti Rashid

3

4-8 APR

Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim Norainiasma binti Jaffar

Rozwana binti Abdul Kadir Norazlinawati binti Muhammad

2

4

11-15 APR

Muhammad Rosdi bin Amat Norazalina binti Nordin

Saryati binti Kamaruddin Adilatul Hanani binti Mohd Idris

3

5

18-22 APR

Norfatia Yasmin binti Senin Norhaya binti Nordin

Sulaiman bin Mukhtar Rathneswary A/P Rajendran

4

6

25-29 APR

Norhayati binti Said Nur Azlina binti Ahmad Bashir

Sharmila Devi a/p Selva Rajoo Siti Khatijah binti Dollah

1

7

2-6 MEI

Nur Azyyatie binti Anuar Nurul Hanisah binti Mohd Salim

Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain Suryanti binti Sohor Titik Suraya binti Hj Arshad

2

8

9-13 MEI

Redzwan binti Abdul Rahman Noorasmah binti Karim

Zaini binti Mamat Zaleha binti Mat Ali

3

9

16-20 MEI

Rohaida binti Saad Norhamimi binti Deraman

Zawani binti Mamat Syahrulhisham bin Abd Rahim Aini Sharliza binti Ismail

4

10

23-27 MEI

Rohana binti Ramli Nor Faizanis Azwa binti Mohd Amran

Nurul Fitriah binti Misro @ Misroh Asriza binti Azfar

5

11

30 MEI- 3 JUN

Roslina binti Kusairi Rosmawati binti Wahab

Nur Wahidah binti Md Aini Muhammad Zulkarnain bin Salleh

1

12

6-10 JUN

2

13

3

14

4

15

MEI

JUN

GURU BERTUGAS PAGI

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/23

13-17 JUN

Rosmimiwahida binti Hassan Rahana binti Said

Faizah binti Hamzah Fariza binti Ahmad

20-24 JUN

Rosyida binti Abu Samah Ruziah binti Husin

Noor Aida Aslinda binti Norizan Fatimah binti Awang

27 JUN –1 JUL

Salmi binti Mamat Rozaimin Azizi bin Othman

Hanif bin Abdul Ghani Norafnie binti Abu Bakar

119

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 BULAN 1

JULAI

MINGGU SEKOLAH

TARIKH

GURU BERTUGAS PAGI

16

4-8 JUL

Siti Amizah binti Baharudin Siti Fairus binti Mohd Noor

Nor Nadiyah binti Mohd Nor Norfaniza binti Omar

Siti Umi Kalsom binti Mustafa Suhaida binti Mohamad Ariffin Siti Nor Sakinah binti Hj. Md. Radzi

Zaleha binti Mat Ali Zaromah binti Mat Ali

Suzana binti Hanafi Syamarializa binti Mohd Sarif

Che Nur Ruwaidah Amnah binti Che Mat Sidek Norme binti Rashid

2

17

11-15 JUL

3

18

4

19

1

20

2

21

3

22

4

23

5

24

29 OGOS 2 SEPT

1

25

5-9 SEPT

2

26

3

27

19-23 SEPT

4

28

26 SEPT - 1 OKT

1

29

3-7 OKT

2

30

18-22 JUL 25-29 JUL

1-5 OGOS

8-12 OGOS

15-19 OGOS

OGOS

SEPT

OKT

3

31

4

32

22-26 OGOS

GURU BERTUGAS PETANG

Tan Sai Gaik Wan Hadhilah binti Wan Ismail

Rathneswary A/P Rajendran

Zarah binti Malik Noor Zamani binti Md Noor

Sharmila Devi a/p Selvarajoo Sarah Hazwani binti Zainal Abidin

Satina binti Kimi Mohd Zamani bin Salleh

Nurul Fitriah binti Misro @ Misroh Saryati binti Kamaruddin

Adibah binti Ibrahim Mazni binti Ab Rahman

Titik Suraya binti Hj Arshad Zaini binti Mamat Ainon Jamilah binti Yunus

Asmaraney binti Abdullah Anizah binti Mahmud

Asriza binti Azfar Zawani binti Mamat

Aziani binti Ibrahin Norshahima binti Abdul Muttalib

Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin Hanif bin Abdul Ghani

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/23 Hassnan bin Hashim Ismail bin Mohd Salleh

Maizatulakmam binti Mohd Taha Sarah Hazwani binti Zainal Abidin

Kasma binti Mohd Noor Low Ting Choon

Rozwana binti Abdul Kadir Sulaiman bin Mukhtar

Marhaini binti Bashir Masturah binti Zainal

Nur Wahidah binti Md Aini Muhammad Zulkarnain bin Salleh

Mohd Khairi bin Samsudin Norazalina binti Nordin Norshahima binti Abdul Muttalib

Faizah binti Hamzah Adilatul Hanani binti Mohd Idris

10-17 OKT

Nooranizah binti Mohd Yusof Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

Zaromah binti Mat Ali Fatimah binti Awang

17-21 OKT

Norainiasma binti Jaffar Muhamad Rosdi bin Amat

Mazni binti Ab Rahman Noor Aida Aslinda binti Norizan

24-28 OKT

Norhayati binti Said Nor Fatia Yasmin binti Senin

Norafnie binti A. Bakar Zawani binti Mamat

12-16 SEPT

120

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 MINGGU SEKOLAH

BULAN 1

33

2

34

3

35

4

36

5

37

28 NOV – 2 DIS

1

38

5-9 DIS

2

39

12-16 DIS

3

40

19-23 DIS

4

41

26-30 DIS

NOV

DIS

TARIKH

31 OKT- 4 NOV

7-11 NOV 14-18 NOV

21-25 NOV

GURU BERTUGAS PAGI

GURU BERTUGAS PETANG

Norhaya binti Nordin Nur Azyyatie binti Anuar

Norfaniza binti Omar Norme binti Rashid

Nur Azlina binti Ahmad Bashir Rahana binti Said Siti Nor Sakinah binti Hj. Md. Radzi

Nor Izuani binti Mohd Raduan Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain

Nurul Hanisah binti Mohd Salim Noorasmah binti Karim

Siti Khatijah binti Dollah Suryanti binti Sohor

Roslina binti Kusairi Norhamimi binti Deraman

Norazlinawati binti Muhammad Muhammad Zulkarnain bin Salleh

Rohaida binti Saad Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran

Sharmila Devi a/p Selvarajoo Zaini binti Mamat

Rohana binti Ramli Farahida binti Sazali Mazni binti Ab Rahman

Sulaiman bin Mukhtar Nur Wahidah binti Md Aini

CUTI AKHIR TAHUN

Senarai Tugas : 1. Guru bertugas harian disarankan hadir awal sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula 2. mengikut keperluan dan ketetapan pihak pentadbir sekolah. 3. Mengingatkan warga sekolah bagi memastikan semua lampu, kipas, pili air dan suis eletrik ditutup sebelum meninggalkan kelas. 4. Mengingatkan guru dan murid supaya menjaga kebersihan, memastikan bilik-bilik darjah disapu, sampah – sarap dibuang serta lampu dan kipas/tingkap ditutup sebelum tamat sesi persekolahan. 5. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah (jika perlu). 6. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. 7. Memastikan murid mengikut peraturan semasa membeli makanan di kantin. 8. Mengurus murid yang sakit dengan memaklumkan kepada ibu bapa untuk mendapatkan rawatan bagi murid tersebut. 9. Memastikan surat pengesahan murid dan nama murid direkodkan sebelum ke hospital. 10. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang dari sekolah serta waktu rehat. 11. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah. 12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/ minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas, antara perkara-perkara yang dicatat ialah: a. Rumusan guru tidak hadir b. Rumusan murid sakit dan murid pulang awal c. Laporan perhimpunan rasmi dan pengumuman dalam perhimpunan harian d. Laporan pemerhatian guru bertugas e. Hal-hal lain 13. Memastikan perhimpunan rasmi berjalan lancar mengikut tatacara perhimpunan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 14. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/ pentadbir dari semasa ke semasa.

121

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

#AktifProduktifInovatif

122

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM SMK SYED MASHOR HM01 PENGETUA PN. NORZALINA BINTI ABD. KADIR

HM05 GPK PETANG

HM02 GPK PENTADBIRAN

HM04 GPK KOKURIKULUM

HM03 GPK HAL EHWAL MURID

HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS

PN NOR AZIZAH BT AHMAD

PN HJH. DAHLINA BT DARMIN

PN. SITI HAIDAH BT. MUSA

PN. AZLINA BT ABD. AZIZ

PN. SITI NAZMIN BT MOHD YATIM

PM16 SETIAUSAHA SUKAN EN. MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN SALLEH

PM06 SETIAUSAHA KOKURIKULUM PN. FARIDATUL AKMAL BT OMAR

PENOLONG SU : WAN HADHILAH BT WAN ISMAIL

PENOLONG SU (PETANG) PN. SITI KHATIJAH BINTI DOLLAH

PM17 PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN NURUL HANISAH BT MOHD SALIM (PG) PN. ZAINI BT MAMAT (P )

PM18 KETUA GURU JM32PENASIHAT RUMAH SUKAN SUKAN GURU RUMAH MERAH : EN. ANWARUDDIN BIN MOHD KASIM (PG) PN. NORME BT RASHID (PTG) BIRU : PN. SALMI BT MAMAT (PG) PN. FAIZAH BT HAMZAH (PTG) KUNING: PN. NUR AZLINA BT AHMAD BASHIR (PG) CIK ZAWANI BT MAMAT (PTG) HIJAU: TN. HJ. HASSNAN B. HASHIM (PG) PN. NURUL FITRIAH BT MISRO @MISROH (PTG)

PM18 GURU PENASIHAT SUKAN/ PERMAINAN BOLA SEPAK BOLA JARING BADMINTON BOLA TAMPAR BOLA KERANJANG BOLA BALING PING PONG SEPAK TAKRAW OLAHRAGA/SENAMROBIK CATUR & PERMAINAN DALAMAN

PM17 PENYELARAS KELAB & PERSATUAN SEMUA GKMP (PG) PN. ASRIZA BT MOHAMAD ASPAR (P

PM17 PENYELARAS BADAN BERUNIFORM PN. ADIBAH BT IBRAHIM PN. ZAROMAH BT MAT ALI (PTG)

PM18 GURU PENASIHAT KELAB/ PERSATUAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL AGAMA ISLAM STEM KOPERASI SEKOLAH PENGGUNA USAHAWAN(PROTUNE) KERJAYA KOMPUTER RUKUN NEGARA PENCEGAHAN JENAYAH KEBUDAYAAN

PM06 SETIAUSAHA KOPERASI EN. MUHAMMAD ROSDI BIN AMAT

SEJARAH SENI VISUAL PENCINTA ALAM

PM18 GURU PENASIHAT PBB PASUKAN KOR KADET POLIS PASUKAN KADET REMAJA SEKOLAH PASUKAN KADET BOMBA & PENYELAMAT MALAYSIA PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

123

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM SMK SYED MASHOR KEGIATAN KOKURIKULUM Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah (kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah." Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai "Kegiatan Kumpulan". Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi takrif Kokurikulum iaitu : Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: 1. Penyertaan dalam sukan dan permainan 2. Penyertaan dalam persatuan dan kelab 3. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam 4. Kegiatan- kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. DASAR UTAMA (1) : KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN [Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) ] “Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.” (Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97. Melaksanakan kokurikulum di sekolah adalah WAJIB : Kegagalan @ Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum adalah suatu kesalahan yang jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara atau pun kedua-duanya sekali di bawah penalti am. Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ): Penalti Am. “(1) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 550 yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata, boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.” “(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.”

124

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR UTAMA (2) : PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB “Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.” [Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)] Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka minati. [Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolah seperti dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98.] Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. [Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986)] Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum yang murid itu telah mendaftarkan diri untuk menyertainya adalah suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke atas kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas. (Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah dan perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka)

DASAR UTAMA (3) PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH WAJIB Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmatan awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. “Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.) Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara bertulis, diberi tugas dan tanggung jawab yang spesifik, terperinci, dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam atau pun moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut “Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib)(Bab D)”.

125

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR UTAMA (4) PELAKSANAAN “KEGIATAN KOKURIKULUM” “Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan muridmurid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997} Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang.

DASAR UTAMA (5) PENYERTAAN “BERAMAI-RAMAI” Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 NOVember 2000). Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar.

DASAR-DASAR SOKONGAN DALAM PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. [Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)] 2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. [Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”] 3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

126

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR-DASAR SOKONGAN DALAM PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000). 5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000). 6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan / kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985). 7. Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa. 8. Murid-murid juga sebaik-baiknya diberi peluang memperagakan bakat dan kecemerlangan masingmasing kepada masyarakat awam.

127

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 KETETAPAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SMK SYED MASHOR 1. PENGURUSAN JAWATANKUASA KOKURIKULUM 1.1 Pengetua melantik : • • • • • • • • • • • • • •

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah, Jawatankuasa Pengurusan Koperasi, Jawatankuasa Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP), Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S) , Jawatankuasa Perhimpunan Hari Badan Beruniform, Jawatankuasa Pemantauan Aktiviti/Program Kokurikulum, Jawatankuasa Penilaian Kokurikulum Sekolah, Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah, Jawatankuasa Pengurusan Rumah Sukan, Jawatankuasa Pengurusan dan Kejurulatihan Sukan & Permainan untuk Kecemerlangan (Sukan Elit), Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Akademik, Jawatankuasa Pengurusan Kelab Bukan Akademik, Jawatankuasa Pengurusan Badan Beruniform, Jawatankuasa Pengurusan 1Murid1Sukan (1M1S).

1.2. Menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum untuk aktiviti/ program sepanjang tahun. 1.3. Pengetua akan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum empat kali setahun dan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan. Timbalan Pengerusi ialah Guru Penolong Kanan Kokurikulum manakala guru-guru penolong kanan yang lain sebagai Naib Pengerusi. 1.4. Merancang program, projek dan aktiviti sekolah (Rancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang). 1.5 Memastikan 100% murid mendaftar dalam ketiga-tiga aktiviti kokurikulum. Penglibatan murid dalam unit kurikulum ke arah perpaduan dan pembinaan modal insan. Agihan penyertaan muridmurid dalam memilih Badan Beruniform, Kelab, Persatuan, Sukan dan Permainan/ kelab 1Murid 1Sukan (1M1S) dan ekstrakurikulum dijalankan oleh jawatankuasa penyelaras setiap unit kokurikulum yang dilantik. 1.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum berdasarkan Surat Pekeliling Bilangan 8 tahun 2012. Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan ke sekolah berdasarkan per kapita dan enrolmen murid. 1.7 Aktiviti kokurikulum perlulah mengikut ketetapan seperti berikut : Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/ Persatuan , Sukan dan Permainan setiap hari Rabu (sesi pagi: 1.30- 4.30 ptg/ sesi petang: 10.00-1.00 tgh hari).

128

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 1.8. Memantau dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti kokurikulum sekolah. Buku Pemantauan Aktiviti telah disediakan. 1.9 Melaksanakan penambahbaikan setiap program, projek dan aktiviti kokurikulum sekolah 1.10 Memastikan penglibatan pelajar dalam kegiatan di peringkat daerah, negeri dan Kebangsaan 1.11 Menentukan tarikh Program dan Kejohanan seperti Kursus Pengurusan Kokurikulum, Kejohanan Merentas Desa, Kejohanan Sukan Tahunan sekolah, Sukantara, Pertandingan Kawad Kaki, Perkhemahan Orentasi Unit Gabungan, Perkhemahan Perdana Badan Beruniform, Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 1.12 Memberi pengiktirafan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing dengan pemberian sijil serta penganugerahan pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum yang diadakan pada bulan Disember setiap tahun. • Kategori tokoh akan diberikan iaitu Tokoh Sukan Dan Permainan, Tokoh Kelab, Tokoh Persatuan, Tokoh Badan Beruniform dan Tokoh Keseluruhan. • Kriteria pemilihan tokoh ini ialah murid tersebut mestilah cemerlang dalam aktiviti yang disertainya dan telah memenangi anugerah di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan. Murid juga perlu menunjukkan sahsiah dan pencapaian akademik yang baik. • Panel juri terdiri daripada Jawatankuasa Induk Kokurikulum. 1.13 Penilaian kokurikulum , memastikan: • 8% murid mendapat sekurang-kurangnya gred D. • 70.57 % murid mendapat sekurang-kurangnya gred C. • 20.78 % murid mendapat gred B. • 0.47 % murid mendapat gred A. • Memenangi sekurang-kurangnya 4 pencapaian (Individu/kumpulan) di peringkat Kebangsaan . • Memenangi sekurang-kurangnya 7 pencapaian (Individu/kumpulan) di peringkat Negeri. • Memenangi sekurang-kurangnya 12 pencapaian (Individu/kumpulan) di peringkat Daerah/Zon. 1.14 Menentukan semua tempat dan alatan selamat digunakan oleh murid. Setiap guru penasihat mestilah berada bersama-sama murid sepanjang aktiviti dijalankan. Tiada latihan tanpa guru . 1.15. Pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, Panduan Pengurusan PBS, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah.

129

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 2. PENGURUSAN FAIL 2.1 Fail mestilah sentiasa berada di bilik GPK Kokurikulum / Bilik Operasi Kokurikulum. 2.2 Fail Penyelaras Kelab, Persatuan, Badan Beruniform dan Kelab Sukan / Permainan haruslah mengandungi perkara-perkara berikut : 2.2.1 Surat permohonan penubuhan Unit Beruniform / Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan daripada guru / murid disertakan bersama : 2.2.2 Draf Perlembagaan 2.2.3 Draf aktiviti asas 2.2.4 Senarai Jawatankuasa Penaja. 2.3 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua selaku Penolong Pendaftar Sekolah. 2.4 Ada pernyataan kelulusan penubuhan. 2.5 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. 2.6 Ada pernyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 2.7 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 2.8 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua. 2.9 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua. 2.10 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua. 2.11 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua. 2.12 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin / Penasihat. 2.13 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 2.14 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua. 2.15 Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan. 2.16 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin / Penasihat kepada Pengetua. 2.17 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua 2.18 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 2.19 Surat penerimaan untuk menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 2.20 Minit-minit mesyuarat yang diadakan. 2.21 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.22 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. 2.23 Laporan setiap aktiviti mingguan. 2.24 Laporan Lengkap Tahunan 2.25 Daftar penilaian bagi setiap ahli. 2.26 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua. 2.27 Stok dan inventori. 2.28 Contoh Sijil / Surat Penghargaan. 2.29 Pemegang-pemegang fail mestilah mengemas kini fail masing-masing mengikut ketetapan.

130

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3. PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN, PASUKAN BADAN BERUNIFORM, SUKAN/ PERMAINAN A. Merancang program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan,pasukan badan beruniform dan sukan/ permainan. 1. 100% persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/permainan mempunyai perancangan strategik dan perancangan tahunan serta mengikut takwim yang ditetapkan. 2. kali perjumpaan dalam setahun. 3. 100% peruntukan kewangan digunakan untuk aktiviti secara efektif dan menyeluruh. 4. 100% program yang dirancang dan dijalankan dalam takwim dilaksanakan mengikut prosedur sedia ada. 5. 100% guru melengkapkan data kokurikulum mengikut tempoh yang ditetapkan 6. 100% guru penasihat dan guru tingkatan melengkapkan proses penilaian kokurikulum mengikut tempoh yang itetapkan. 7. Setiap persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/permainan mempunyai sukatan pelajaran dan perlembagaan dan terdapat pengukuhan kurikulum dalam aktiviti yang dijalankan. 8. Mengenal pasti murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/permainan 9. Borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskini dan mencukupi.

B. Melaksanakan program, projek dan aktiviti persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/ permainan. 1. 100% murid mendaftar dalam persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 2. 100% kehadiran murid dalam aktiviti dalam persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/ permainan. 3. Perjumpaan mesti menepati arahan Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu 12 kali setahun. 4. Aktiviti mestilah mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan. 5. Setiap aktiviti dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan. murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari serta perlu mengambil kira sahsiah murid. 6. Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. 7. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dan perlu dikemaskini dari semasa ke semasa. 8. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Murid.Skor direkodkan dalam PAJSK. 9. Menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. 10. 100% guru penasihat melengkapkan proses penilaian kokurikulum mengikut tempoh yang ditetapkan.

131

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 C. Penilaian program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan/ pasukan badan beruniform / sukan dan permainan 1. Guru penasihat perlu merujuk perancangan program serta aktiviti dalam persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 2. Membuat penilaian impak serta mengambil tindakan penambahbaikan.

4. GURU PENASIHAT/PEMIMPIN KELAB/PERSATUAN,PASUKAN BADAN BERUNIFORM,SUKAN/ PERMAINAN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25

4.26 4.27 4.28

Mesyuarat agung diadakan untuk tujuan melantik AJK. Perlu ada Perlembagaan dan Peraturan. Guru Penasihat perlu merujuk sukatan yang disediakan oleh Bahagian Kokurikulum. Aktiviti yang dijalankan selaras dengan objektif sekolah. Jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam Perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid dan difokuskan kepada pembangunan pelajar. Aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan dalam setiap aktiviti kokurikulum. Pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dan disimpan dengan baik. Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Beruniform/Kelab/Persatuan/ Sukan dan Permainan. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/ daerah/ negeri/ kebangsaan dalam lawatan, projek atau pertandingan yang dijalankan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memantau dan menandatangani Kad PAJSK kehadiran ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Papan Kenyataan digunakan sepenuhnya dan sentiasa dikemaskini. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. Aktiviti dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dalam Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum ( BLAK ) selewat-lewatnya pada hari Jumaat minggu tersebut. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Kelab/Persatuan/Badan Beruniform,Sukan/ Permainan. Menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua.

132

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 5. TAKWIM KOKURIKULUM ( AKTIVITI KOKURIKULUM ) 5.1 Takwim dan aktiviti kokurikulum perlulah merujuk Takwim kokurikulum dalam Buku Pengurusan. 6. BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM (BLAK) 6.1 6.2 6.3

Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum (BLAK) perlulah disimpan oleh guru penasihat/pemimpin setiap unit kokurikulum. Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum (BLAK) perlu diselia oleh Jawatankuasa Pemantauan. Guru penasihat/pemimpin bertanggungjawab mengisi dan melengkapkan buku BLAK dan dihantar untuk seliaan.

7. e-PELAPORAN PAJSK 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Kad pelaporan/Lembaran PAJSK perlulah dilengkapkan oleh pelajar (maklumat asas) dan disimpan oleh guru penasihat/ pemimpin setiap unit kokurikulum bertanggungjawab untuk mengesahkan kehadiran/penglibatan pelajar. Kad /Lembaran PAJSK perlu diselia oleh Jawatankuasa Pemantauan. Guru penasihat/pemimpin bertanggungjawab mengisi dan melengkapkan kad PAJSK sebelum dihantar kepada guru kelas untuk kemasukan data Pelaporan. Tarikh akhir pengisian e-Pelaporan PAJSK ialah minggu pertama bulan Disember 2022.

8. EKSTRAKURIKULUM 8.1 Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. 8.2 Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti Ekstrakurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran.

133

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 6.0

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. JM30 | JK PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengerusi : HM01 Pengetua Timbalan Pengerusi : HM04 GPK Kokurikulum Naib Pengerusi I : HM02 GPK Pentadbiran Naib Pengerusi II : HM03 GPK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi III : HM05 GPK Petang Naib Pengerusi IV : HM06 GPK Pend. Khas Penyelaras : HM12 Guru Kanan Mata Pelajaran

PM06 Setiausaha Kokurikulum Pen. Setiausaha Kokurikulum PM16 Setiausaha Sukan Pen. Setiausaha Sukan PM06 Setiausaha Koperasi Sekolah PM06 Setiausaha Redaksi Sekolah Pen. Setiausaha Redaksi Sekolah AJK PM17 Peny. Persatuan/ Kelab (Pagi) PM17 Peny. Persatuan/ Kelab (Petang) PM17 Peny. Pasukan Badan Beruniform (Pagi) PM17 Peny. Pasukan Badan Beruniform (Petang) PM17 Peny. Kelab Sukan/Permainan (Pagi) PM17 Peny. Kelab Sukan/Permainan (Petang) PM18 Semua Ketua Penasihat Persatuan & Kelab PM18 Semua Ketua Penasihat Pasukan Badan Beruniform PM18 Semua Ketua Penasihat Sukan & Permainan

Pn. Norzalina binti Abd. Kadir Pn. Siti Haidah binti Musa Pn. Hjh. Dahlina binti Darmin Pn. Azlina binti Abd. Aziz Pn. Nor Azizah binti Ahmad Pn. Siti Nazmin binti Mohd. Yatim Tn. Hj. Masron b. Muhammad Pn. Norzaida binti Abdullah Cik Hjh. Julaila binti Ariffin En. Elangovan a/l Muthukrishnan Pn. Faridatul Akmal binti Omar Pn. Siti Khatijah binti Dollah En. Muhammad Zulkarnain bin Salleh Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail En. Muhammad Rosdi bin Amat Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin En. Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Pn. Asriza binti Mohamad Aspar Pn. Adibah binti Ibrahim Pn. Zaromah binti Mat Ali Pn. Nurul Hanisah binti Mohd Salim Pn. Zaini binti Mamat

2. JK PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

Pn. Faridatul Akmal binti Omar Pn. Siti Khatijah binti Dollah PM17 Penyelaras Persatuan & Kelab [Pagi & Petang] PM17 Penyelaras Pasukan Badan Beruniform [Pagi & Petang] PM17 Penyelaras Kelab Sukan & Permainan [Pagi & Petang]

3. JK PENILAIAN DAN MARKAH PAJSK/ KOKURIKULUM PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

Pn. Faridatul Akmal binti Omar Pn. Siti Khatijah binti Dollah PM17 Semua Penyelaras Unit Kokurikulum PM18 Semua Guru Penasihat HM24 Semua Guru PJPK PM05 Semua Penyelaras Tingkatan PM01 Semua Guru Kelas 134

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI TUGAS JK PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang dua (2) kali setahun. Menentukan dasar dan hala tuju pengurusan kokurikulum sekolah. Merancang dan mengurus pengoperasian kokurikulum di sekolah. Merancang dan mengawal pengurusan sumber berkaitan kokurikulum di sekolah. Mengenal pasti dan menyelesaikan isu dan permasalahan berkaitan kokurikulum di sekolah. Merancang, memantau, menilai dan menambahbaik pelaksanaan program dan aktiviti kokurikulum di sekolah. Membina hubungan seranta dengan ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkepentingan. Melapor dan mendokumenkan program dan aktiviti berkaitan kokurikulum di sekolah. Mengurus dan menyelia pengoperasian bilik khas berkaitan kokurikulum. Merancang, menyusun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah dalam bidang pengurusan, akademik, kemenjadian murid, kokurikulum dan keceriaan. Membuat penilaian kendiri tahap pencapaian sekolah berdasarkan keputusan Pelaporan Sekolah Rendah dan PBD. Melaksanakan tugas PPS di bawah komponen terlibat untuk mengurus pelaporan SKPMg2.

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan, pelaksanaan dan penilaian pelajar. 3. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan / kelab / pasukan badan beruniform dan sukan / permainan. 4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 5. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. 6. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemas kini dan mencukupi. 7. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Subkomponen Pengurusan Kokurikulum adalah seperti yang berikut: (A) PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1. Memberi latihan kepada murid melalui pendedahan berkaitan: a. Perlembagaan dan peraturan badan uniform, persatuan dan permainan. b. Kaedah pengendalian mesyuarat. c. Pengurusan kewangan persatuan. d. Tatacara pengendalian kursus, seminar, bengkel, forum, simposium dan kolokium e. Kemahiran asas pasukan badan beruniform. f. Aspek kepimpinan dalam pasukan badan uniform, persatuan dan permainan. g. Pengurusan perkhemahan, lawatan sambil belajar, pertandingan/pameran pendidikan. 2. Merekodkan, menganalisis data dan maklumat secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul. 3. Mengambil tindakan susulan secara berterusan/berkala.

135

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4. Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kokurikulum di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. 5. Membentangkan dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. 6. Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rukun Negara dan Perlembagaan Negara. 7. Melaksanakan kursus dan kenaikan pangkat kepada murid-murid mengikut hirarki pentadbiran pasukan bagi unit berunifom dan ujian-ujian yang berkaitan kelab persatuan dan kelab permainan. 8. Menilai dan membuat perbincangan untuk penambaikan aktiviti yang dilaksanakan bagi memenuhi pemarkahan dalam PAJSK. 9. Membuat laporan dan pendokumentasian tentang pelaksanaan kokurikulum secara mingguan, penyertaan pertandingan dalam semua peringkat dan pencapaian yang telah dicapai.

(B) RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) JK RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha

Pn. Tan Sai Gaik Cik Rathneswary a/p Rajendran

AJK

HM12 Semua GKMP PM07 Semua Ketua Panitia PM06 Semua SU (Kurikulum, HEM dan Kokurikulum)

SENARAI TUGAS 1. Merancang, melaksanakan dan memantau program dan aktiviti RIMUP di peringkat sekolah. 2. Merancang kegiatan-kegiatan khas program untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid seperti: a. Program akademik b. Sukan dan permainan c. Perayaan dan perhimpunan d. Perkhemahan dan lawatan e. Khidmat masyarakat 3. Membuat kertas kerja dan belanjawan yang diperlukan. 4. Membuat laporan dan dokumentasi program/aktiviti yang telah dilaksanakan. 5. Jawatankuasa RIMUP tidak boleh menyentuh atau terlibat dalam aspek agama dan pentadbiran sekolah-sekolah yang menyertai RIMUP. 6. Segala keputusan jawatankuasa tentang penggabungan kegiatan khas, penggunaan secara bersama kemudahan dan peralatan sekolah, perkongsian dan penggemblengan tenaga, pengalaman dan kepakaran yang ada boleh diambil setelah dipersetujui bersama.

136

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (C) PENGURUSAN KOKURIKULUM TAMBAHAN 1. Jawatankuasa membincangkan aktiviti kokurikulum tambahan memfokuskan kepada kemenjadian murid. 2. Aktiviti dijalan berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh kementerian. 3. Antara aktiviti yang dijalan dalam kokurikulum tambahan ini ialah: a. Majlis Tilawah Al Quran (MTQ) b. Kem Bestari Solat (KBS) c. Kem Cemerlang Jawi (KCJ) d. Festival Nasyid e. Perkhemahan f. Perpaduan/Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) g. Lawatan sambil belajar h. Satu Murid Satu Sukan (1M1S) i. Pengiktirafan, Penyertaan dan Penganjuran j. Pasukan Sukan Berprestasi Tinggi

(D) LAWATAN 1. Memastikan Ketua Rombongan menyediakan kertas kerja lawatan. 2. Memastikan nisbah guru pengiring dan murid adalah 1:10 dan perlu melantik guru pengiring mengikut jumlah dan jantina murid. 3. Memastikan semua murid mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk menyertai lawatan dengan mengemukakan borang kebenaran lawatan kepada pihak sekolah. 4. Memastikan ketua pengiring membawa surat kebenaran ibu bapa/penjaga dan maklumat murid sepanjang lawatan. 5. Memastikan keselamatan/jumlah murid adalah tepat termasuklah setiap kali menaiki kenderaan lawatan. 6. Menyediakan atau membawa kit keselamatan semasa lawatan. 7. Melantik seorang ketua dari kalangan murid lelaki dan perempuan. 8. Meminta semua ketua melaporkan sebarang masalah yang dihadapi. 9. Memastikan murid sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. 10. Melaporkan keberadaan murid/peserta lawatan kepada PGB sekiranya berlaku kemalangan, kelewatan atau sebarang kesulitan. 11. Menyediakan laporan aktiviti dengan lengkapnya setelah tamatnya program. (E)

REDAKSI SEKOLAH JK REDAKSI SEKOLAH PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha

AJK

Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin En. Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain Pn. Norfatia Yasmin binti Senin Pn. Saryati binti Kamaruddin Pn. Noor Zamani binti Md. Noor Pn. Rosmawati binti Wahab Pn. Faridatul Akmal binti Omar

Pn. Tan Sai Gaik Cik Rathneswary a/p Rajendran En. Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

137

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (E1) TUGAS UMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Melaksanakan mesyuarat dan lantikan biro. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan. Menyediakan jadual kerja dan agihan tugas bagi setiap biro. Mengurus peralatan/aset yang di bawah kawalan. Mengemaskinikan fail yang berkaitan. Melatih murid mengembangkan potensi,bakat dan kemahiran dalam menjalankan tugas sebagai ahli Jawatankuasa Redaksi Sekolah.

(E2) MAJALAH SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mendapatkan kelulusan kutipan wang majalah daripada Pendaftar Sekolah (Pengarah JPN). Mendapatkan kelulusan mencetak majalah daripada Pendaftar Sekolah (Pengarah JPN). Mengumpulkan bahan-bahan artikel atau gambar-gambar untuk didokumentasikan. Mendapatkan penaja atau sumbangan. Mengedit/menyemak bahan. Menyediakan naskhah sedia cetak bagi mendapatkan kelulusan Pendaftar Sekolah (Pengarah JPN). Memilih pencetak dan mendapatkan sebut harga. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan disahkan. Mengedarkan majalah kepada murid.

(E3) PENERBITAN 1.

Mengumpulkan

bahan-bahan

artikel

atau

gambar-gambar untuk

didokumentasikan. 2.

Mendapatkan penaja atau sumbangan (jika perlu).

3.

Mengedit/menyemak bahan.

4.

Menyediakan naskhah sedia cetak bagi mendapatkan kelulusan PGB.

5.

Memilih pencetak .

6.

Mengedarkan buletin kepada warga sekolah.

(E4) BAHAN DIGITAL/ MAYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengumpulkan bahan-bahan artikel atau gambar-gambar untuk disiarkan. Mendapatkan penaja atau sumbangan (jika perlu). Mengedit/menyemak bahan. Menyediakan dummy bagi mendapatkan kelulusan PGB. Membuat siaran pada masa yang ditetapkan. Membuat latihan pengucapan awam kepada murid-murid. Mengemaskinikan maklumat sedia ada. Membuat latihan kemahiran digital kepada murid-murid.

138

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (E5) MEDIA SOSIAL (Whatsapp, Telegram dan lain-lain) 1. Melantik pentadbir (admin) bagi kumpulan berkenaan. 2. Menyediakan garis panduan pengguna media sosial berkenaan. 3. Mendapatkan bahan-bahan yang sesuai untuk dimuat naik kepada warga sekolah dan komuniti. 4. Menyediakan draf bahan bagi mendapatkan kelulusan PGB. 5. Memuat naik maklumat pada masa yang ditetapkan. 6. Mengemaskinikan maklumat sedia ada. 7. Memantau perkembangan kumpulan media sosial berkenaan. (F) PENGIKTIRAFAN, PENYERTAAN DAN PENGANJURAN 1. Jawatankuasa membuat perancangan dan mengenal pasti keupayaan guru dan murid dalam menyertai pertandingan yang boleh meningkatkan kecemerlangan sekolah. 2. Sekolah yang berupaya dari segi tenaga dan kewangan boleh menganjurkan aktiviti yang boleh menyumbang kepada pengiktirafan sekolah.

4. JK SAINS, TEKNOLOGI, KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK (STEM ) Penyelaras 1 Penyelaras 2 Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari AJK

Cik Hjh. Julaila binti Arifffin (GKMP Teknik & Vokasional) Pn. Norzaida binti Abdullah (GKMP Sains & Matematik) Pn. Suhaida binti Mohamad Ariffin Pn. Asriza binti Mohamad Aspar Pn. Norshahima binti Abdul Muttalib Pn. Ainon Jamilah binti Yunus Semua KP bidang Teknik & Vokasional Pn. Norazlinawati binti Muhammad - Guru Semua KP bidang Sains & Matematik Semua guru penasihat unit Teknik & Vokasional dan Sains & Matematik

SENARAI TUGAS JK STEM 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. 2. Merancang aktiviti STEM dan jadual kerja dari awal tahun. 3. Melaksanakan aktiviti STEM peringkat sekolah/daerah/ negeri/ kebangsaan. 4. Menyediakan laporan aktiviti STEM peringkat sekolah/ daerah/ negeri/ kebangsaan. 5. Menyediakan sudut STEM di kawasan sekolah.

139

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI TUGAS PENYELARAS PERSATUAN / KELAB / PASUKAN BADAN BERUNIFORM DAN SUKAN / PERMAINAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform/ sukan & permainan. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform/ sukan & permainan. Menentukan aktiviti,surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. Menyediakan borang/buku penyertaan persatuan, senarai AJK dan ahli, Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum (BLAK) dan fail- fail yang diperlukan. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. Melaksanakan pentaksiran kokurikulum. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/ pentadbir dari semasa ke semasa.

Penyelaras -Unit Bahasa -GKMP Bahasa 1. Persatuan Bahasa Melayu 2. Persatuan Bahasa Inggeris 3. Persatuan Agama Islam 4. Persatuan Bahasa Cina 5. Persatuan Bahasa Tamil 6. Persatuan Bahasa Arab Penyelaras -Unit Sains dan Matematik - GKMP Sains dan Matematik 1. Kelab Kebudayaan 2. Kelab Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) 3. Kelab Kerjaya 4. Kelab Pencinta Alam Penyelaras -Unit Teknik dan Vokasional – GKMP Teknik dan Vokasional 1. Kelab Pengguna 2. Kelab Usahawan Muda ( Protune ) 3. Kelab Koperasi 4. Kelab Komputer Penyelaras -Unit Kemanusiaan - GKMP Kemanusiaan 1. Persatuan Sejarah 2. Persatuan Seni Visual 3. Kelab Rukun Negara 4. Kelab Pencegahan Jenayah

140

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT UNIT- UNIT KOKURIKULUM: PERSATUAN / KELAB / PASUKAN BADAN BERUNIFORM DAN SUKAN / PERMAINAN 1.

3.

Mematuhi dasar pelaksanaan kokurikulum KPM di sekolah dan pekeliling yang berkaitandengan kokurikulum. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa dalam kalangan murid. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan.

4.

Memastikan perlembagaan dan peraturan dipatuhi oleh ahli-ahli.

5.

Memastikan aktiviti selaras dengan visi, misi, objektif dan matlamat KPM.

6. 7.

Merancang aktiviti tahunan dengan melibatkan kerjasama murid. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan unit beruniform, kelab persatuandan sukan permainan.

8. 9.

Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat dalam membangun potensimurid. Memastikan aktiviti yang dirancang berjalan mengikut jadual dan takwim yang ditetapkan.

10.

Menyemak dan mengesahkan kehadiran ahli.

11.

Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

12.

Memastikan undang-undang berkaitan unit kokurikulum dipatuhi.

13.

15.

Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah, PPD/JPN. Mengurus penyertaan murid-murid dalam kegiatan di peringkat sekolah/daerah/negeri/ kebangsaan/antarabangsa dalam pertandingan, lawatan atau projek yang dijalankan. Mengurus pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.

16.

Mengurus surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.

17. 18.

Melaporkan dan merekodkan keputusan pertandingan yang disertai dari semasa kesemasa. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.

19.

Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baiknya.

20. 21.

Menentukan peralatan dan kemudahan sentiasa dalam keadaan baik, selamat danmencukupi untuk digunakan. Mendaftarkan unit kokurikulum dengan pihak berkaitan (jika ada).

22.

Menyemai semangat kokurikulum dalam kalangan murid.

23. 24.

Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan pencapaian. Menghadiri kursus dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.

25.

Melaksanakan pentaksiran kokurikulum.

26.

Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/pentadbir dari semasa ke semasa.

2.

14.

141

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 5.

JK PERSATUAN / KELAB AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK (KP) Penyelaras : Semua GKMP (Pagi) : Pn. Asriza binti Mohamad Aspar (Petang)

BIL JAWATANKUASA 1 2 3 4 5 6 7 8

Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Bahasa Arab Persatuan Bahasa Tamil Persatuan Bahasa Cina Persatuan Seni Visual Persatuan Agama Islam Persatuan Sejarah

9

Kelab Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik( STEM)

10

Kelab Pengguna

11

Kelab Koperasi Sekolah

12

Kelab Pencinta Alam

13

Kelab Kerjaya

SESI PAGI

SESI PETANG

Pn. Anizah binti Mahmud (K) Pn. Suzana binti Hanafi Pn. Aziani binti Ibrahim (K) Pn. Roslina binti Kusairi Pn. Masturah binti Zainal (K) Pn. Rosmawati binti Wahab

Pn. Fariza binti Ahmad (K) Cik Adilatul Hanani binti Mohd Idris Pn. Hjh. Saryati binti Kamaruddin (K) Pn. Norme binti Abdul Rashid Pn. Maizatul Akmam binti Mohd Taha (K) En. Ahmad Zakwan b. Khairi Ajmain

Cik Rathneswary a/p Rajendran (K)

Tiada

Pn. Tan Sai Gaik (K)

Tiada

Pn. Zarah binti Malek (K) Pn. Siti Rosnah binti Abu Bakar Pn. Norhayati binti Said (K) Tn. Hj. Mohd Azman bin Mohd Jusan Pn. Nor Hafizah binti Kamaruzaman (K) Pn. Nooranizah binti Yusof Pn. Syamarializa binti Mohd. Sarif (K) Pn. Salmi binti Mamat Pn. Kasma binti Mohd Nor Pn. Siti Fairus binti Mohd Nor (K) Pn. Norainiasma binti Jaafar En. Muhammad Rosdi bin Amat (K) Pn. Norshahima binti Abdul Muttalib Cik Siti Nur Sakinah binti Hj. Md. Radzi (K) Pn. Adibah binti Ibrahim En. Mohd Zamani bin Salleh (K) Pn. Chin Mui Lin Pn. Hjh Asmaraney binti Abdullah (K) Cik Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran En. Low Ting Choon (K) Pn. Satina binti Kimi (K) Pn. Mazni binti Ab. Rahman

Tiada Pn. Fatimah binti Awang (K) Pn. Faizah binti Hamzah Pn.Noor Aida Aslinda binti Norizan (K) Pn.Zaromah binti Mat Ali Pn. Norafnie binti Bakar (K) Pn. Asriza binti Mohamad Aspar Pn. Suryanti binti Sohor (K) En. Syahrulhisham bin Ab. Rahman Tiada Pn. Norfaniza binti Omar (K) Pn. Nor Izuani binti Mohd Raduan (K) Cik Zawani binti Mamat

15

Kelab Usahawan Muda(Protune) Kelab Komputer

16

Kelab Rukun Negara

17

Kelab Kebudayaan

Pn. Norfatia Yasmin binti Senin (K)

Pn. Ainon Jamilah binti Yunus (K) Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin

18

Kelab Pencegahan Jenayah

Tn Hj. A.Aziz bin Kamarulzaman (K) Pn. Rohaida binti Saad

Tiada

14

Pn. Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin (K) Tiada Tiada

142

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 6. JK PASUKAN BADAN BERUNIFORM(PBB) Penyelaras : Pn. Adibah binti Ibrahim : Pn. Zaromah binti Mat Ali BIL

1

2

3

4

5

JAWATANKUASA

Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS)

(Pagi) (Petang)

SESI PAGI 1. Pn. Nooranizah binti Yusuf (K) 2. Tn. Hj. Mohd. Azman bin M.Jusan 3. Tn. Hj A. Aziz bin Kamarulzaman 4. Tn. Hj. Hassnan bin Hashim 5. En. Low Ting Choon 6. Pn. Kasma binti Mohd Nor

SESI PETANG 1. Cik Adilatul Hanani binti Mohd Idris (K) 2. Pn. Sharmilah Devi a/p Selvarajoo 3. En. Sulaiman bin Mukhtar 4. 5. Pn. Fariza binti Ahmad 5. Pn. Saryati binti Kamaruddin 6. Pn. Nurul Fitriah binti [email protected] Misroh 7.

Pasukan Kor Kadet Polis

1. Pn. Suzana binti Hanafi (K) 2. Pn. Roslina binti Kusairi 3. Pn. Aziani binti Ibrahim 4. Pn. Siti Ummi Kalsom binti Mustafa 5. Pn. Nur Azlina binti Ahmad Bashir 6. Pn. Siti Amizah binti Baharuddin 7. Pn. Suhaida binti Mohamad Ariffin 8. En. Ismail bin Mohd Salleh 9. En. Anwaruddin bin Mohd Kassim 10. Pn. Satina binti Kimi

Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia

1. Pn. Norshahima binti Abdul Muttalib (K) 2. Pn. Salmi binti Mamat 3. Pn. Marhaini binti Bashir 4. Pn. Adibah binti Ibrahim 5. Pn. Faridatul Akmal binti Omar 6. Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail 7. Pn. Norhaya binti Nordin 8. En. Mohd Rosdi bin Amat

1. Pn. Zaleha binti Mat Ali (K) 2. Pn. Norazlinawati binti Muhammad 3. Pn. Zaromah binti Mat Ali 4. Pn. Suryanti binti Sohor 5. Pn. Norafnie binti Bakar 6. Pn. Noor Aida Aslinda binti Norizan 7. En. Muhammad Zulkarnain bin Salleh

Persekutuan Pengakap Malaysia

1. Pn. Siti Rosnah binti Abu Bakar (K) 2. Pn. Rahana binti Said 3. En. Ahmad Izwan b. Abdullah Zawawi 4. Pn. Rosmimiwahida binti Hassan 5. Pn. Zarah binti Malek 6. Pn. Norainiasma binti Jaffar

1. Pn. Aini Sharliza binti Ismail (K) 2. Pn. Titik Suraya binti Hj Arshad 3. Pn. Nur Wahidah binti Md Aini 4. En. Syahrulhisham bin Ab Rahman 5. Pn. Zawani binti Mamat 6. Pn. Rozwana binti Abdul Kadir

Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

1. Pn. Rosmawati binti Wahab (K) 2. Pn. Hjh. Asmaraney binti Abdullah 3. Pn. Masturah binti Zainal 4. Pn. Norhayati binti Said 5. Pn. Rohana binti Ramli 6. Cik Siti Nur Sakinah binti Hj Md. Radzi

1. Pn. Faizah binti Hamzah (K) 2. Pn. Maizatul Akmam binti Mohd Taha 3. Pn. Norme binti Abdul Rashid 4.

1. Pn. Nor Nadiyah binti Mohd Nor (K) 2. Pn. Norfaniza binti Omar 3.Tn. Hj Hanif bin Abdul Ghani 4. Pn. Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin 5. Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin

143

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 BIL

Persatuan Pandu Puteri Malaysia

6

Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM)

7

7.

JAWATANKUASA

SESI PAGI 1. Pn. Hjh Rosyida binti Abu Samah (K) 2. Pn. Nur Azyyatie binti Anuar 3. Pn. Rohaida binti Saad 4. Pn. Syamarializa binti Mohd Sarif 5. Pn. Nor Hafizah binti Kamaruzaman 6. Pn. Noor Zamani bintiMd Noor 1. Pn. Mazni binti Abd Rahman (K) 2. Pn. Norfatia Yasmin binti Senin 3. Pn. Anizah binti Mahmud 4. Pn. Siti Fairus binti Mohd Nor 5. Pn. Tan Sai Gaik 6. Pn. Norazalina binti Nordin 7. En. Redzwan bin Abd Rahman 8. En. Mohd Zamani bin Salleh 9. Pn. Chin Mui Lin 10. Pn. Nurul Hanisah binti Mohd Salim

SESI PETANG 1. Pn. Asriza binti Mohamad Aspar (K) 2. Pn. Zaini binti Mamat 3. Pn. Ainon Jamilah binti Yunus 4. Pn. Siti Khatijah binti Dollah

1. En. Ahmad Zakwan b. Khairi Ajmain (K) 2. Pn. Suryanti binti Sohor 3. Pn. Nor Izuani binti Mohd Raduan 4. Cik Rathneswary a/p Rajendran 5. Pn. Fatimah binti Awang

JM31 | JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

PM16 Setiausaha Sukan Pen. Setiausaha Sukan PM17 Penyelaras

AJK

En. Muhammad Zulkarnain bin Salleh Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail Penyelaras Kelab Sukan /Permainan [ pagi dan petang] HM12 Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) PM18 Semua Ketua Penasihat Kelab Sukan & Permainan PM18 Semua Ketua Penasihat Rumah Sukan PM18 Semua Guru Penasihat Kelab Sukan & Permainan PM18 Semua Guru Rumah Sukan

SENARAI TUGAS JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap KPM/ JPS/ PPD Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 4 kali setahun. Bertanggungjawab memastikan skema penilaian kokurikulum yang ditetapkan oleh KPM dipatuhi. Memastikan semua murid mempunyai kad Rekod Penilaian Kokurikulum (PAJSK) Mengadakan taklimat penilaian kokurikulum kepada semua murid, guru dan ibu bapa/ penjaga. Bekerjasama dengan Setiausaha Peperiksaan Sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid. Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti kokurikulum. Menyelesaikan segala perkara berbangkit berkaitan pemberian markah dan isu- isu penilaian kokurikulum berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah. Menyediakan takwim, aktiviti sukan, jadual latihan yang sesuai dengan takwim MSSD / MSSN / MSSM

144

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA SUKAN 1. Menyelaraskan dan menyelia aktiviti sukan sekolah dalam bidang olahraga dan sukan diperingkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 2. Menyediakan takwim aktiviti sukan sekolah berdasarkan aktiviti MSSS Kebangsaan,Negeri, Daerah dan Zon. 3. Menyelaraskan latihan rumah sukan. 4. Menyelia klinik olahraga untuk guru dan para murid. 5. Mengurus, mencatat dan merekod inventori peralatan dan kemudahan sukan sekolah. 6. Mengurus bilik sukan dan mengemas kini stok peralatan sukan bersama ketua rumahsukan, pengurus dan jurulatih pasukan sekolah. 7. Merancang dan menyelia sukan tahunan sekolah, hari merentas desa dan sukantara. 8. Memastikan gelanggang sukan dan padang permainan adalah mengikut ukuran yang betul serta mengurus persediaan dan penjagaan padang. 9. Menyimpan rekod-rekod yang lengkap segala jenis perlawanan yang disertai oleh sekolahsama ada di peringkat zon, daerah, negeri, kebangsaan, persahabatan dan sebagainya. Mengandungi: a. Tarikh b. Jenis pertandingan/perlawanan c. Pasukan yang terlibat d. Tempat pertandingan e. Keputusan pertandingan/pencapaian pasukan. 10. Membantu bersama ahli jawatankuasa sukan merangka aktiviti sukan selepas peperiksaanselesai dijalankan. 11. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa.

8. JK INISIATIF DAN KOLABORATIF SUKAN PM16 Setiausaha Sukan Pen. Setiausaha Sukan

AJK

En. Muhammad Zulkarnain bin Salleh Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail YDP PIBG Jurulatih Luar Jurulatih Pasukan PM17 Penyelaras Persatuan/ Kelab PM17 Penyelaras Kelab Sukan & Permainan

145

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 9.

BIL 1 2 3

JK KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Penyelaras : Pn. Nurul Hanisah binti Mohd Salim : Pn. Zaini binti Mamat JAWATANKUASA Kelab Bola Sepak Kelab Bola Jaring Kelab Bola Keranjang

4

Kelab Bola Baling

5

Kelab Bola Tampar

6

Kelab Ping Pong

7

Kelab Sepak Takraw

8

Kelab Olahraga/ Senamrobik

9

Kelab Badminton

10

Kelab Catur & Permainan Dalaman

(Pagi) (Petang)

SESI PAGI

SESI PETANG

En. Ismail bin Mohd Salleh (K) Tn. Hj. Hassnan bin Hashim Pn. Siti Amizah binti Baharudin (K) Pn. Marhaini binti Bashir Pn. Suhaida binti Mohamad Ariffin (K) En. Redzwan bin Abd Rahman Pn. Rohana binti Ramli (K) Pn. Nur Azlina binti Ahmad Bashir Pn. Rosmimiwahida binti Hassan (K) Pn. Noor Zamani bintiMd Noor Pn. Nur Azyyatie binti Anuar (K) Pn. Norhaya binti Nordin En. Ahmad Izwan bin Abdullah Zawawi (K) En. Anwaruddin bin Mohd Kasim Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail (K) Pn. Nurul Hanisah binti Mohd Salim Pn. Norazalina binti Nordin (K) Pn. Hjh. Rosyida binti Abu Samah Pn. Siti Umi Kalsom binti Mustafa (K) Pn. Rahana binti Said

En. Sulaiman bin Mukhtar (K) En. Muhammad Zulkarnain b. Salleh Pn. Nur Wahidah binti Md Aini (K) Pn. Sharmilah Devi a/p Selvarajoo Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin(K) Pn. Zaleha binti Mat Ali Pn. Norazlinawati binti Muhammad (K) Pn. Zaini binti Mamat Pn. Rozwana binti Abdul Kadir (K) Pn. Nurul Fitriah [email protected] Tiada Tiada Tiada Tn. Hj Hanif bin Abdul Ghani (K) Pn. Aini Sharliza binti Ismail Pn. Titik Suraya binti Hj. Arshad (K) Pn. Nor Nadiyah binti Mohd Nor

SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB SUKAN/ PERMAINAN 1. Membentuk jawatankuasa. 2. Merancang meningkatkan pengetahuan,kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dan jurulatih daripada mereka yang pakar. 4. Mendapatkan pengadil dalam pertandingan persahabatan. 5. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 6. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 7. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 8. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 9. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 10. Mengiringi dan menjaga disiplin pelajar dalam sesuatu pertandingan. 11. Bertanggungjawab atas kehadiran pemain- pemain pada sesi latihan dan pertandingan. 12. Menjaga kebajikan pemain sepanjang masa seperti minuman, keselamatan dan yang berkaitan. 13. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 14. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 15. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar. 16. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan. 17. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 18. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkat pencapaian kelab.

146

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 19. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah / negeri, wakil daerah / negeri dan negara) 20. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan & Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan / Sukan. 21. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. (A) JK KECIL PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN SEKOLAH 1. Merancang pembangunan fizikal sukan sekolah. 2. Menyediakan kemudahan fizikal sukan yang berkualiti. 3. Memastikan setiap kemudahan fizikal sukan berada dalam keadaan baik, mencukupi dan boleh diguna pakai. 4. Melaporkan setiap kerosakan dan kecacatan fizikal sukan kepada pihak yang berkenaan untuk dibaik pulih atau mendapatkan penggantian. (B) JK KECIL PENGGALAKAN SUKAN 1. Merancang segala aktiviti yang berkaitan dengan sukan dan permainan. 2. Menyediakan kertas konsep untuk aktiviti sukan yang akan dijalankan. 3. Memastikan pelibatan murid secara menyeluruh. 4. Memberi dorongan kepada murid supaya mempunyai minat terhadap sukan dan permainan. (C) JK KECIL SUMBER MANUSIA SUKAN SEKOLAH 1. Menentukan agihan tugas kepada guru mengikut aktiviti sukan dan permainan. 2. Menentukan jumlah guru yang diperlukan untuk aktiviti sukan yang dijalankan. 3. Memastikan agihan tugas yang diberikan dilaksanakan dengan sebaiknya. 4. Mengurus penyertaan pasukan dan peserta dalam sesuatu pertandingan sukan dan permainan. (D) JK KECIL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 1. 2. 3. 4. (E)

Memantau semua aktiviti sukan dan permainan yang dijalankan. Membuat post mortem ke atas semua aktiviti sukan permainan yang dijalankan dan disertai. Membuat laporan semua aktiviti sukan dan permainan yang disertai oleh sekolah pada peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kebangsaan. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/pentadbir dari semasa ke semasa.

JK KECIL PENINGKATAN PROFESIONALISME 1. 2. 3. 4. 5.

Merancang aktiviti seperti mengadakan kursus, seminar untuk guru-guru dan murid- murid berkaitan dengan sukan bertujuan meningkatkan kemajuan sukan di sekolah. Mengenal pasti guru-guru berpotensi dalam sesuatu bidang sukan untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Bekerjasama dan berhubung dengan pihak agensi luar bagi mendapatkan kepakaran dalam bidang sukan untuk membantu meningkatkan taraf profesional guru dalam bidang sukan. Melaporkan setiap kegiatan yang dijalankan kepada pihak PGB. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/pentadbir dari semasa ke semasa.

147

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 (F)

JK KECIL KEWANGAN 1. 2. 3.

Membantu pihak sekolah dari segi kewangan yang diperlukan dalam pengurusan sukan di sekolah. Membantu pihak sekolah mendapatkan dana dan sumbangan dari pihak luar untuk digunakan dalam pengurusan pembangunan sukan sekolah. Bertanggungjawab memastikan sumber kewangan bagi pembangunan sukan sekolah mencukupi untuk menjalankan aktiviti sukan dan permainan di sekolah.

(G) JK KECIL TEKNIKAL 1. 2.

Memberi bantuan dari segi kepakaran tenaga yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam mengurus aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Membantu pihak sekolah menjalankan aktiviti sukan di sekolah.

10. JM32 | JK SUKAN TAHUNAN SEKOLAH PM16 Setiausaha Sukan Pen. Setiausaha Sukan AJK

En. Muhammad Zulkarnain bin Salleh Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail HM12 Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) PM18 Semua Ketua Penasihat Rumah Sukan PM18 Semua Guru Rumah Sukan

RUMAH SUKAN: RUMAH MERAH

(MARA)

SESI PAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

En. Anwaruddin bin. Mohd Kasim (K) En. Low Ting Choon Pn. Anizah binti Mahmud Tn. Hj. Mohd Azman bin Mohd Jusan Pn. Marhaini binti Bashir Pn. Satina binti Kimi Pn. Nurul Hanisah binti Mohd Salim Pn. Nooranizah binti Mohd Yusof Pn. Nor Hafizah binti Kamaruzaman Pn. Faridatul Akmal binti Omar Pn. Kasma binti Mohd Nor Pn. Norfatia Yasmin binti Senin Pn. Norshahima binti Abdul Muttalib

SESI PETANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pn. Norme binti Rashid (K) Tn Hj. Hanif bin Abdul Ghani Pn. Norazlinawati binti Muhammad Pn. Nor Nadiyah binti Mohd Nor Pn. Kuni Masruhati binti Mohd Fadzin Pn. Noor Aida Aslinda binti Norizan Pn. Nor Izuani binti Mohd Raduan Pn. Ainon Jamilah binti Yunus Pn. Suryanti binti Sohor

148

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

RUMAH BIRU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SESI PAGI Pn. Salmi binti Mamat (K) En. Ismail bin Mohd Salleh Tn. Hj. A. Aziz bin Kamarulzaman En. Mohd Zamani bin Salleh Pn. Siti Rosnah binti Abu Bakar Pn. Hjh. Asmaraney binti Abdullah Pn. Norhaya binti Nordin Pn. Tan Sai Gaik Pn. Aziani binti Ibrahim Pn. Noor Zamani bintiMd Noor Pn. Rosmimiwahida binti Hassan Pn. Syamarializa binti Mohd Sarif Pn. Nur Azzyatie binti Anuar

RUMAH KUNING SESI PAGI 1. Pn. Nur Azlina binti Ahmad Bashir (K) 2. En. Ahmad Izwan bin Abdullah Zawawi 3. Pn. Siti Amizah binti Baharuddin 4. Pn. Rosyida binti Abu Samah 5. Pn. Rohana binti Ramli 6. Pn. Rahana binti Said 7. Pn. Norhayati binti Said 8. Pn. Roslina binti Kusairi 9. Pn. Siti Umi Kalsom binti Mustafa 10. Pn. Siti Fairus binti Mohamad Nor 11. En. Redzwan bin Abd Rahman 12. Cik Siti Nur Sakinah binti .Hj Md. Radzi RUMAH HIJAU SESI PAGI 1. Tn. Hj. Hassnan bin Hashim (K) 2. En. Muhammad Rosdi bin Amat 3. Pn. Suzana binti Hanafi 4. Pn. Zarah binti Malek 5. Pn. Adibah binti Ibrahim 6. Pn. Norainiasma binti Jaffar 7. Pn. Rosmawati binti Wahab 8. Pn. Chin Mui Lin 9. Pn. Suhaida binti Mohamad Ariffin 10. Pn. Norazalina binti Nordin 11. Pn. Masturah binti Zainal 12. Pn. Rohaida binti Saad 13. Pn. Mazni binti Ab Rahman

(BAGUS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SESI PETANG Pn. Sharmilah Devi a/p Selvarajoo (K) Pn. Faizah binti Hamzah Pn. Fatimah binti Awang Pn. Fariza binti Ahmad Pn. Norafnie binti Bakar Pn. Asriza binti Mohamad Aspar Pn. Norfaniza binti Omar Pn. Zaini binti Mamat Cik Sarah Hazwani binti Zainal Abidin

(KENTAL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SESI PETANG Cik Zawani binti Mamat (K) Pn. Zaromah binti Mat Ali Pn. Siti Khatijah binti Dollah En. Syahrulhisham bin Abd. Rahim Pn. Zaleha binti Mat Ali Cik Rathneswary a/p Rajendran En. Ahmad Zakwan bin Khairi Ajmain Pn. Rozwana binti Abdul Kadir

(HANDAL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SESI PETANG Pn. Nurul Fitriah binti Misro @ Misroh (K) En. Sulaiman bin Mukhtar Pn. Aini Sharliza binti Ismail Pn. Maizatulakmam binti Mohd Nor Pn. Nur Wahidah binti Md Aini Pn. Hjh Saryati binti Kamaruddin Pn. Titik Suraya binti Hj. Arshad Cik Adilatul Hanani binti Mohd Idris

149

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

SENARAI TUGAS 1. Mendapatkan khidmat nasihat kepakaran berkaitan pelaksanaan Sukan Tahunan Sekolah. 2. Memastikan perlembagaan, senarai ahli jawatankuasa, minit mesyuarat, surat menyurat dan laporan aktiviti disediakan dan difailkan. 3. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 4. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 5. Mengurus pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 6. Mengurus surat kebenaran ibu bapa/penjaga dan surat rawatan bagi penyertaan pertandingan di luar sekolah. 7. Melaporkan dan merekodkan keputusan pertandingan yang disertai. 8. Menyediakan tuntutan elaun makan murid dan pengangkutan. 9. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid-murid. 10. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan yang baik,selamat dan mencukupi. 11. Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan. 12. Menilai prestasi sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkannya. 13. Merekodkan nama pemain dan pasukan yang cemerlang. 14. Menghadiri kursus kepegawaian dan kejurulatihan yang dianjurkan oleh KPM, JPN, PPD dan badanbadan lain atau persatuan yang diluluskan. 15. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang murid kepada setiausaha sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. (A) KETUA GURU RUMAH SUKAN 1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan murid). 2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. 3. Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan murid yang merangkumi olahraga dan permainan. 4. Menentukan guru rumah sukan untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. 5. Sentiasa berbincang GPK Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. 6. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod. (B) GURU RUMAH SUKAN 1. Menyediakan senarai ahli rumah sukan yang lengkap mengikut kelas. 2. Mengagihkan murid dalam rumah kepada beberapa acara sukan dan permainan. 3. Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan murid merangkumi olahraga dan permainan. 4. Mengadakan mesyuarat agung. 5. Menyusun program latihan untuk peserta setiap rumah sukan. 6. Bekerjasama dengan guru-guru lain untuk menyediakan trek sebelum dan memastikan boleh diguna pakai semasa sukan. 7. Mendapatkan alatan sukan dan permainan yang mencukupi dan berkeadaan baik untuk semua murid yang mengambil bahagian. 8. Mendapatkan khemah (jika berkaitan) untuk murid yang mengambil bahagian berkumpul. 9. Mengaturkan murid untuk majlis penutup hari sukan dan permainan. 10. Mengurus makanan dan minuman untuk semua murid yang mengambil bahagian dalam sukan dan permainan. 150

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 11. Mengemas padang selepas selesai majlis penutup hari sukan dan permainan. 12. Memulangkan semula alatan sukan dan permainan yang telah digunakan ke tempat yang ditetapkan dalam stor sukan. 13. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan, GPK HEM dan GPK Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. 14. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod. 15. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang murid kepada setiausaha sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

12.

JK BANTUAN PAKAIAN SERAGAM PM06 Setiausaha Pen. Setiausaha

Pn. Faridatul Akmal Bt. Omar Pn. Siti Khatijah bt Dollah

AJK

Penyelaras Badan Beruniform

SENARAI TUGAS 1. Menyediakan senarai murid layak terima bantuan pakaian seragam yang lengkap mengikut kelas dan badan beruniform. 2. Memaklumkan pada guru kelas , senarai murid yang layak terima bantuan untuk tindakan berikutnya. 3. Memastikan murid yang layak, mendapat bantuan yang disediakan. 4. Menguruskan bantuan pakaian seragam dengan sistematik dan teratur dalam tempoh ditetapkan.

13. JM33 | JK KOPERASI SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi PM06 Setiausaha Bendahari Pengurus Belian/Stok Pengurus Jualan Pengurus Promosi & Pemasaran Pengurus Pendaftaran Ahli/Kebajikan & Saham Pengurus Projek dan Program

AJK

Juruaudit Dalaman

HM01 Pengetua HM04 GPK Kokurikulum

Pn. Norzalina binti Abd. Kadir Pn. Siti Haidah bintiMusa En. Muhammad Rosdi bin Amat Pn. Norainiasma binti Jaffar En. Muhammad Rosdi bin Amat Pn. Wan Hadhilah binti Wan Ismail Pn. Rozwana binti Abdul Kadir Pn. Suryanti binti Sohor En. Anwaruddin bin Mohd Kasim Pn. Norshahima binti Abdul Muttalib Pn. Norazlinawati binti Muhammad Pn. Syamarializa binti Mohd Sarif Pn. Norhamimi binti Deraman En. Rozaimin Azizi bin Othman 8 orang AJK murid Hjh Julaila binti Ariffin

151

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

SENARAI TUGAS 1. Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya. 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun. 3. Melaksanakan Mesyuarat Agung Koperasi sekolah dan melantik ALK dan Juruaudit Dalaman dalam kalangan guru, kakitangan dan murid mengikut ketetapan Undang-Undang Kecil (UUK) koperasi sekolah masing-masing. 4. Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi berdasarkan undang-undang Angkasa dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). 5. Melaksanakan urusniaga sebagai latihan perniagaan untuk melahirkan murid berjiwa usahawan. 6. Memastikan urusan jual beli dilaksanakan dengan baiknya dan betulnya. 7. Digalakkan melaksanakan Hari Koperasi di peringkat sekolah. 8. Melaksanakan pemantapan aktiviti dari segi pengurusan koperasi dalam kalangan murid. 9. Memastikan buku stok sentiasa dikemaskini. 10. Mewujudkan jenis-jenis tabung mengikut keperluan murid setelah pengagihan dividen dibuat seperti Tabung Pembangunan Sekolah, Tabung Pendidikan, Tabung Kebajikan dan Khairat, Tabung Kebudayaan dan Perayaan, Tabung Keceriaan dan Alam Sekitar dan Tabung Kokurikulum Sekolah. 11. Memastikan kewangan diuruskan dengan baik. 12. Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) sebelum mesyuarat agung. 13. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan. (A) TUGAS JAWATANKUASA (A1) PENGERUSI 1. Mempengerusikan semua mesyuarat lembaga. 2. Menandatangani dan mengesahkan minit mesyuarat lembaga. 3. Memperakui cabutan dan salinan dari rekod koperasi menurut peraturan Bersama setiausaha melalui satu akuan yang bertarikh dan ditandatangani. 4. Memanggil sendiri atau melalui setiausaha mesyuarat lembaga bila perlu.

(A2) SETIAUSAHA 1. Memanggil dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Sekolah, mesyuarat lembaga dan mesyuarat jawatankuasa untuk menyampaikan segala laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat. 2. Merekodkan perjalanan dan keputusan mesyuarat dan menyediakan minit untuk edaran seterusnya. 3. Menyelenggara dan mengemaskinikan semua daftar anggota, daftar penama, buku dan laporan yang dikehendaki oleh lembaga. 4. Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan pengerusi. 5. Mengurus surat-menyurat sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga. 6. Mengesahkan bersama pengerusi salinan segala perkara yang bertulis di dalam buku koperasi. 7. Menyimpan dan menjaga dengan selamatnya mohor Koperasi

152

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 8. Menjalankan tugas lain yang ditentukan oleh Lembaga dari semasa ke semasa (manamana tugas setiausaha boleh diamanahkan kepada pengurus tertakluk kepada persetujuan lembaga ). 9. Menyediakan sijil penyertaan dan sijil penghargaan kepada murid yang terlibat dalam kegiatan koperasi sekolah. (A3) BENDAHARI 1. Mengendalikan semua urusan perdagangan dan perindustrian koperasi mengikut dasar yang ditetapkan oleh lembaga. 2. Menerima dan menjaga semua wang yang diterima oleh koperasi dan membuat pembayaran mengikut arahan lembaga. 3. Menyimpan ke dalam bank atas nama koperasi semua wang yang diterima dalam tempoh 24 jam hari bekerja daripada penerimaannya. 4. Mengeluarkan resit, menyediakan baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baiknya mengikut arahan lembaga. 5. Menyimpan dalam Akaun Wang Runcit, wang sebanyak yang diluluskan oleh lembaga untuk memenuhi perbelanjaan runcit dan perbelanjaan yang dibuat daripada akaun ini boleh diganti seberapa kerap yang perlu. 6. Menyenggara dan menyimpan akaun koperasi dengan sempurnanya dan kemaskini supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa oleh pihak berkuasa yang berkenaan. 7. Menyediakan akaun tahunan dan laporan tahunan koperasi untuk dibentangkan dalam mesyuarat lembaga. 8. Menyediakan belanjawan tahunan koperasi dalam bentuk yang menunjukkan dengan jelasnya segala butiran perbelanjaan dan pendapatan untuk ditimbang oleh lembaga sebelum dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. 9. Menyediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan koperasi yang benar dengan secara dibutirkan satu persatu bagi sesuatu tempoh sebagaimana yang dikehendaki oleh lembaga untuk dibandingkan dengan belanjawan bagi tempoh berkenaan yang telah diluluskan oleh mesyuarat agung. 10. Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan. (A4) PENGURUS BELIAN 1. Membuat tinjauan keperluan warga sekolah. 2. Mencari peluang untuk promosi barangan baru bagi pihak koperasi. 3. Mencadang kepada lembaga koperasi barangan/perkhidmatan yang hendak dibeli. 4. Mengurus pembelian barang/perkhidmatan atas permintaan lembaga. 5. Menyerahkan barang belian kepada bendahari untuk urusan merekod stok. 6. Menyerahkan invois kepada bendahari dan menyimpan satu salinan untuk fail sendiri. 7. Menyimpan buku log belian. 8. Mengemaskinikan buku log belian. 9. Membuat laporan bulanan untuk belian. 10. Menyediakan dan membuat laporan belian dalam mesyuarat ALK. 11. Memastikan borang-borang yang berkaitan belian digunakan. (A5) PENGURUS JUALAN 1. Menerima stok untuk jualan mingguan/bulanan dari Bendahari. 2. Memohon tambahan stok untuk jualan dari pengurus stok. 153

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 3. Menetapkan harga jualan berdasarkan keputusan ALK. 4. Mengurus jualan harian di kedai koperasi. 5. Melantik pembantu jualan di kedai koperasi. 6. Menyediakan jadual bertugas harian untuk jurujual. 7. Mengira dan merekodkan hasil jualan harian/bulanan. 8. Menyerahkan wang tunai hasil jualan harian kepada bendahari. 9. Memastikan hanya guru atau pelajar yang bertugas sahaja berada di koperasi semasa jualan berlangsung. 10. Menyediakan dan membuatkan laporan jualan pada setiap mesyuarat ALK. 11. Memastikan borang-borang berkaitan jualan digunakan. (A6) PENGURUS PROMOSI 1. Membuat promosi barang-barang yang dibeli oleh Pengurus Belian melalui pamplet, perhimpunan atau blog koperasi. 2. Membantu Pengurus Pendaftaran Ahli membuat promosi untuk menambah keahlian. 3. Membantu setiausaha merancang program-program tahunan koperasi. (A7) PENGURUS PENDAFTARAN AHLI 1. Membuat dan menyediakan borang pendaftaran ahli. 2. Membantu bendahari mengagihkan dividen kepada ahli. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan semasa mesyuarat lembaga. 4. Menceriakan koperasi. (A8) JURUAUDIT DALAMAN 1. Memeriksa dan mengaudit akaun-akaun dan rekod-rekod relevan koperasi secara bulanan dan memaklumkan lembaga sebarang perkara yang luar biasa yang diperolehi semasa pemeriksaan dan pengauditan. 2. Memeriksa Buku Tunai koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Lembaga Koperasi. 3. Mengaudit dan memberi laporan mengenai penyata kewangan yang dikemukakan oleh lembaga selepas tamatnya tahun kewangan. 4. Memberi laporan: a. sama ada penyata kewangan atau memberi gambaran sebenar dan saksama tentang transaksi kewangan dan kedudukan hal ehwal koperasi. b. perkara lain yang berbangkit daripada pengauditan sebagaimana yang difikirkan patut dilaporkan. 5. Membuat pernyataan dalam laporannya sama ada rekod perakaunan dan rekod- rekod lain yang sepatutnya telah disimpan penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan set oleh koperasi dalam tahun itu adalah mengikut akta, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. 6. Melapor pada bila-bila masa kepada koperasi tentang apa-apa perkara yang berbangkit daripada kerja pengauditan. 7. Memastikan pengauditan akaun koperasi akan mengambil penelitian mengenai hutang belum jelas (jika ada), nilaian aset (jika ada) dan liabiliti koperasi

154

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2022 Aktiviti kokurikulum akan diadakan pada setiap hari Rabu, mengikut ketetapan berikut: Sesi Pagi : 1.30 tgh hr hingga 4.30 ptg. Sesi Petang: 10.00 pg hingga 1.00 tgh hr.

NO

PASUKAN BADAN BERUNIFORM

KELAB & PERSATUAN

SUKAN & PERMAINAN

Tarikh

Aktiviti

Tarikh

Aktiviti

Tarikh

Aktiviti

1

6/4

Mesy. Agung (Perjumpaan 1)

4/4

Mesy. Agung (Perjumpaan 1)

5/4

Mesy. Agung (Perjumpaan 1)

2

20/4

Perjumpaan 2

13/4

Perjumpaan 2

27/4

Perjumpaan 2

3

11/5

Perjumpaan 3

9/5

Perjumpaan 3

13/5

Perjumpaan 3

4

25/5

Perjumpaan 4

18/5

Perjumpaan 4

1/6

Perjumpaan 4

5

22/6

Perjumpaan 5

15/6

Perjumpaan 5

29/6

Perjumpaan 5

6

13/7

Perjumpaan 6

6/7

Perjumpaan 6

20/7

Perjumpaan 6

7

3/8

Perjumpaan 7

27/7

Perjumpaan 7

10/8

Perjumpaan 7

8

24/8

Perjumpaan 8

17/8

Perjumpaan 8

2/9

Perjumpaan 8

9

21/9

Perjumpaan 9

14/9

Perjumpaan 9

28/9

Perjumpaan 9

10

19/10

Perjumpaan 10

5/10

Perjumpaan 10

12/10

Perjumpaan 10

11

9/11

Perjumpaan 11

2/11

Perjumpaan 11

16/11

Perjumpaan 11

12

7/12

Perjumpaan 12

23/11

Perjumpaan 12

30/11

Perjumpaan 12

**

TARIKH PERJUMPAAN AKAN BERUBAH MENGIKUT KEPERLUAN

**

LAPORAN AKTIVITI PERLU DITULIS MENGIKUT PERANCANGAN TAHUNAN KELAB/ BADAN BERUNIFORM / SUKAN MASING-MASING.

155

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 JADUAL PERHIMPUNAN RASMI BADAN BERUNIFORM 2022 (HARI ISNIN MINGGU KETIGA SETIAP BULAN)

BULAN APRIL 2022 MEI 2022 JUN 2022 JULAI 2022 OGOS 2022

TARIKH

PASUKAN BADAN BERUNIFORM(PBB)

11 APRIL 2022 16 MEI 2022 13 JUN 2022 11 JULAI 2022 15 OGOS 2022

PASUKAN KOR KADET POLIS PASUKAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) PASUKAN KADET BOMBA & PENYELAMAT MALAYSIA BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA(PPIM)

SEPT2022 OKT 2022

12 SEPT. 2022 10 OKT. 2022

NOV 2022

14 NOV. 2022

DIS 2022

12 DIS. 2022

-

JAN 2023 FEB 2023

16 JAN. 2023 13 FEB. 2023

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA

** **

CATATAN 16 Mei- Cuti Wesak 11 Julai- Hari Raya Haji

10 Okt.- Cuti Maulidur Rasul

12 Dis- Cuti Keputeraan Sultan Selangor

TARIKH PERHIMPUNAN BULANAN PBB AKAN BERUBAH MENGIKUT KEPERLUAN Pengendalian perhimpunan dari awal hingga tamat perhimpunan adalah di bawah tanggungjawab Unit PBB dengan pemantauan pengawas sekolah.

Aturcara: 1. Murid yang ditugaskan sebagai Pengacara majlis Perhimpunan mengarahkan murid masuk ke dalam dewan. Arahkan semua murid berdiri. 2. Pengacara Perhimpunan menjemput murid yang ditugaskan membaca doa. Sebelum doa dibacakan , Komander akan memberi ‘command’ Dewan , Dewan Sedia , Up 3. Majlis diteruskan dengan bacaan doa . Selesai doa dibacakan , Komander memberi arahan Up ( untuk turun tangan) 4. Majlis diteruskan dengan lagu Pasukan Badan Beruniform 5. Pengacara membacakan pengumuman ( Jika ada ) 6. Pengacara mengatur perjalanan murid keluar. ** Tindakan Guru Penasihat Pasukan Badan Beruniform 1. Melantik Pengacara Majlis 2. Memaklumkan Tatacara pengendalian 3. Menyediakan murid / kumpulan murid untuk mengetuai nyanyian lagu pasukan badan beruniform 4. Menyediakan seorang Komander untuk memberi arahan sebelum dan selepas bacaan Doa ( iaitu Sedia dan Senang Diri ).

156

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH (UNIT KOKURIKULUM)TAHUN 2022 BIL

PROGRAM

1

Merentas Desa

2

Kursus Kepimpinan HEM & Kokurikulum

3 4 5

6

Sukantara Kejohanan Sukan Tahunan 2022 Karnival STEM – Bulan Sains & Matematik - Bulan Teknik & Vokasional Karnival Koakademik – Bulan Bahasa

PENYELARAS : Nurul Hanisah binti Mohd Salim : Rosmawati binti Wahab : Faridatul Akmal binti Omar

PEMANTAU PK Kokurikulum PK HEM PK Kokurikulum

: Wan Hadhilah binti Wan Ismail

PK Kokurikulum

: Wan Hadhilah binti Wan Ismail

PK Kokurikulum

: Norzaida binti Abdullah : Hjh Julaila binti Ariffin

PK Pentadbiran PK Kokurikulum

: Hj Masron bin Muhamad

PK Pentadbiran PK Kokurikulum

7

Karnival Koakademik - Bulan Kemanusiaan

: Elangovan a/l Muthukrishnan

PK Pentadbiran PK Kokurikulum

8

Gotong Royong Perdana 1 Pasukan Badan Beruniform

: Zaromah binti Mat Ali

PK HEM PK Kokurikulum

9

Pelancaran Bulan Kemerdekaan

: Nooranizah binti Mohd Yusof

GKMP Kemanusiaan PK Kokurikulum

10

Hari Kokurikulum & Hari Koperasi

: Siti Khatijah binti Dollah : Muhammad Rosdi bin Amat

PK Kokurikulum

11

Hari Sukan Negara

: Muhammad Zulkarnain bin Salleh

PK Kokurikulum

12

Perkhemahan Perdana / e- Perkhemahan

: Adibah binti Ibrahim

Hari Anugerah Kecemerlangan Unit HEM & Unit Kokurikulum

: Rosmawati binti Wahab : Faridatul Akmal binti Omar

Hari Alam Sekitar

: Cik Siti Nur Sakinah binti Hj. Md. Radzi

Silang Budaya: Sambutan Deepavali

: Cik Rathneswary a/p Rajendran

Silang Budaya: Sambutan Tahun Baharu Cina

: Tan Sai Gaik

13

14 15

16

PK Kokurikulum PK HEM PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

157

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

#IhsanSantuniAnakIstimewa

158

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 CARTA ORGANISASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK SYED MASHOR HM01 PENGETUA

Pn. Norzalina Binti Abd Kadir PIBG

HM02 GPK PENTADBIRAN

HM03 GPK HEM

HM04 GPK KOKURIKULUM

HM05 GPK PETANG

Pn. Hjh. Dahlina binti Darmin

Pn. Azlina Binti Abd Aziz

Pn. Siti Haidah Binti Musa

Pn. Nor Azizah Binti Ahmad

GURU KAUNSELOR

HM06 GPK PENDIDIKAN KHAS

Pn. Siti Nazmin binti Mohd Yatim

SETIAUSAHA PENGURUSAN Pn. Farahida binti Sazali

SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KURIKULUM Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa PEN. SETIAUSAHA Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran Pn. Farahida binti Sazali

Pn. Noorasmah Binti Karim PEN. SETIAUSAHA

Pn. Ruziah binti Husin En. Rozaimin Azizi Bin Othman

PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM) En. Khairul Kofrizan bin Hussin (K) Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim PEN. SETIAUSAHA Pn. Norhamimi binti Deraman En. Mohd Khairi bin Samsudin

160

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 DASAR PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK SYED MASHOR DASAR ZERO REJECT POLICY 1. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan Zero Reject Policy secara berperingkat bermula tahun 2019 bagi murid berkeperluan khas (MBK). 2. Zero Reject Policy merupakan dasar sedia ada yang dimantapkan daripada segi pelaksanaannya bagi memastikan MBK menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada ke sekolah sekolah arus perdana melalui Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan Program Inklusif atau ke Sekolah Pendidikan Khas. 3. kedua-dua pilihan sekolah berkenaan disediakan dari peringkat prasekolah, rendah, menengah dan lepas menengah. 4. Katanya, tempoh percubaan tiga bulan juga akan diberi seperti yang terkandung dalam kod amalan pendidikan berkeperluan khas yang bertujuan menentukan penempatan MBK berdasarkan potensi masing-masing. 5. Tiga bulan tempoh percubaan ini adalah bagi memberi masa kepada guru-guru untuk melihat keupayaan murid-murid. Adakah murid-murid ini perlu diintegrasikan, inklusif atau ke sekolah pendidikan khas. 6. Pihak sekolah tidak boleh menolak permohonan untuk bersekolah oleh mana-mana murid berkeperluan khas dan perlu menyediakan kemudahan mesra OKU yang bersesuaian.

DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Dasar Pendidikan Inklusf ialah berkaitan dengan pendemokrasian pendidikan dan konsep keadilan kepada MBK. 2. Pendidikan Inklusif boleh dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia dan dijalankan secara inklusif penuh atau inklusif separa. 3. Bagi membolehkan MBK menyertai kelas Pendidikan Inklusif, mereka perlu melepasi ujian penilaian instrumen yang telah ditetapkan oleh KPM. 4. Mengikut Peraturan Pendidikan Khas 2013 dan Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas, menjelaskan bahawa untuk menentukan keseuaian MBK, murid tersebut hendaklah menghadiri suatu tempoh percubaan yang tidak melebihi tiga bulan di sekolah. Apabila tempoh percubaan selesai, pihak sekolah hendaklah mengemukakan laporan kepada panel dan menentukan kesesuaian MBK. 5. Matlamat Pendidikan Inklusif ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dan kesedaran orang awam tentang kepelbagaian keupayaan MBK dan membantu membina keyakinan MBK agar potensi yang optimum dapat tercapai. DASAR KEBOLEHPASARAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 [Inisiatif #34: Peningkatan Akses dan Pendidikan Kualiti Bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK)] KPI 2: OBJEKTIF KPI & KEBOLEHPASARAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Peratus kebolehpasaran murid berkeperluan khas dikira berdasarkan dua faktor berikut: 1. Melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiari sama ada di Institut Pendidikan Tinggi (IPT), Institut Pendidikan Guru (IPG), Institut Latihan Kemahiran Awam dan Swasta (ILKA dan ILKS) 2. Bekerja sama ada bekerja sendiri, bekerja di sektor awam atau swasta.

161

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 KETETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK SYED MASHOR 5.0 KETETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK SYED MASHOR (PPKI SMKSM) DITETAPKAN SUPAYA: 1.1 Menjadi garis panduan pengurusan PPKI yang jelas mengikut punca kuasa yang sah kepada setiap guru PPKI, Pembantu Pengurusan Murid (PPM) dan murid berkeperluan khas (MBK). 1.2 Memantapkan pengurusan PPKI peringkat sekolah berpaksikan kecemerlangan murid. 1.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan PPKI peringkat KPM, JPN Selangor dan PPD Hulu Selangor. 6.0 PENYATAAN KETETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2.1 Ketetapan PPKI SMKSM adalah selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 2.2 Kurikulum, Hal Ehwal Murid (HEM) dan Kokurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak KPM, JPN Selangor dan PPD Hulu Selangor. 2.3 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang dasar dan perkembangan pendidikan semasa terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan khas. 7.0 MESYUARAT 3.1 Jawatankuasa Pengurusan, Kurikulum, HEM dan Kokurikulum akan mengadakan mesyuarat minimum 4 kali setahun mengikut standard piawaian jabatan. 3.2 Semua guru yang dilantik sebagai AJK Pengurusan, Kurikulum, HEM dan Kokurikulum mesti hadir setiap kali mesyuarat kecuali mereka yang mempunyai tugas rasmi di dalam atau di luar sekolah. Sekiranya tidak hadir kerana sebab-sebab yang dibenarkan, mohon wakil hadir. 3.3 Guru yang tidak dapat hadir mesyuarat perlu mendapat kebenaran Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru yang tidak hadir mesyuarat tanpa kebenaran perlu mengemukakan surat penjelasan (surat tunjuk sebab) kepada pengetua. 3.4 Agenda mesyuarat mengikut garis panduan yang ditetapkan. 3.5 Surat/notis panggilan mesyuarat dikeluarkan kepada guru 7 hari sebelum tarikh mesyuarat kecuali kes-kes khas yang memerlukan mesyuarat secara segera. 3.6 Maklumbalas mesyuarat mesti dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas mesyuarat supaya agenda yang dibincangkan diambil tindakan segera oleh guru yang dipertanggungjawabkan. 8.0 MATA PELAJARAN Kurikulum yang dijalankan di PPKI SMKSM adalah berpandukan dua kurikulum berikut. 8.1 KSSM Pendidikan Khas Kefungsian Sederhana (Kelas : Aster,Balsam, Carnation dan Daphne)

162

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 8.2 KSSM Pendidikan Khas Kefungsian Rendah (Kelas : Erica, Fuschia, Gardenia, Hibiscus, Ixora)

5.0 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) 5.1 Setiap guru pendidikan khas wajib memahami objektif, sasaran dan pelaksanaan RPI dengan baik. 5.2 Setiap guru pendidikan khas wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu pelaporan RPI dalam tahun semasa untuk murid yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. 5.3 Penyediaan pelaporan RPI mestilah mengikut format yang telah ditetapkan oleh GPKPK. 5.4 Guru bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan objektif yang bersesuaian dengan pencapaian semasa murid. 5.5 Pelaporan yang disediakan mestilah mempunyai kualiti dan tidak dijalankan sambil lewa. 5.6 Penetapan objektif mestilah dipersetujui oleh ibubapa sebelum RPI dilaksanakan ke atas murid berkenaan. 5.7 Pelaksanaan RPI mestilah mengikut garis masa dan prosedur yang telah ditetapkan oleh GPKPK dan SU RPI. 6.0 PROGRAM TRANSISI KE KERJAYA (PTK) 6.1 Setiap guru pendidikan khas wajib memahami objektif, sasaran dan pelaksanaan PTK dengan baik. 6.2 Setiap guru pendidikan khas wajib membantu SU PTK untuk menyediakan pelaporan PTK dalam tahun semasa untuk setiap murid PPKI. 6.3 Penyediaan pelaporan PTK mestilah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas). 6.4 Semua guru pendidikan khas wajib menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang merentasi elemen di dalam modul PTK yang disediakan BPKhas. 6.5 Pelaporan yang disediakan mestilah mempunyai kualiti dan tidak dijalankan sambil lewa. 6.6 Pelaksanaan PTK mestilah mengikut garis masa dan prosedur yang telah ditetapkan. 6.7 Semua guru pendidikan khas diwajibkan mempunyai nilai tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan PTK dijalankan dengan jayanya untuk memastikan murid mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dan mudah diterima bekerja setelah tamat persekolahan.

163

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

7.0 PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH MENENGAH (PASM) 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Setiap guru pendidikan khas wajib memahami objektif, sasaran dan pelaksanaan PASM dengan baik. Setiap guru pendidikan khas wajib membantu SU PASM untuk menyediakan pelaporan PASM dalam tahun semasa untuk setiap murid PPKI yang akan menamatkan persekolahan. Pengisian pelaporan PASM di dalam aplikasi MyPASM mestilah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Semua guru pendidikan khas wajib menyediakan eviden PASM yang berkualiti dan menjelaskan pencapaian sebenar murid yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Pelaporan yang disediakan mestilah mempunyai kualiti dan tidak dijalankan sambil lewa. Pelaksanaan PASM mestilah mengikut garis masa dan prosedur yang telah ditetapkan. Semua guru pendidikan khas diwajibkan mempunyai nilai tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan PASM dijalankan dengan jayanya untuk memastikan murid mudah diterima bekerja setelah tamat persekolahan mengikut kemahiran sebenar murid.

8.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN BILIK DARJAH (PBD) 8.1 8.2

Setiap guru pendidikan khas wajib memahami objektif, sasaran dan pelaksanaan PBD dengan baik. Setiap guru pendidikan khas wajib membantu SU PBD untuk menyediakan pelaporan PBD dalam tahun semasa untuk setiap murid PPKI. 8.3 Pengisian pelaporan PBD di dalam mestilah mengikut templat terkini yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) 8.4 Semua guru pendidikan khas wajib menyediakan eviden PBD yang berkualiti dan menjelaskan pencapaian sebenar murid yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. 8.5 Pelaporan PBD yang disediakan mestilah mempunyai kualiti dan tidak dijalankan sambil lewa. 8.6 Pelaksanaan PBD mestilah mengikut garis masa dan prosedur yang telah ditetapkan. 8.7 PBD mestilah dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran menggunakan kreativiti guru untuk memastikan murid mencapai TP yang lebih baik. 8.8 Semua guru pendidikan khas diwajibkan mempunyai nilai tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan PBD dijalankan dengan jayanya demi pencapaian akademik murid. 9.0 PENILAIAN KOKURIKULUM (PAJSK) 9.1 Setiap guru pendidikan khas wajib memahami objektif, sasaran dan pelaksanaan PAJSK dengan baik. 9.2 Setiap guru pendidikan khas wajib membantu SU PAJSK untuk menyediakan pelaporan PAJSK dalam tahun semasa untuk setiap murid PPKI. 9.3 Semua guru pendidikan khas wajib menggalakkan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum sama ada penyertaan secara bersemuka atau secara atas talian bagi meningkatkan skor PAJSK setiap murid. 9.4 Pelaporan PAJSK yang disediakan mestilah mempunyai kualiti dan tidak dijalankan sambil lewa. 9.5 Pengisian maklumat murid di dalam PAJSK mestilah mengikut garis masa dan prosedur yang telah ditetapkan. 9.6 Semua guru pendidikan khas diwajibkan mempunyai nilai tanggungjawab untuk memastikan murid mencapai sekurang-kurangnya gred C bagi skor PAJSK untuk murid kefungsian rendah dan gred B untuk murid kefungsian sederhana. 9.7 164

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 10.0

LATIHAN DAN PERKEMBANGAN STAF 10.1 Setiap guru pendidikan khas dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) wajib mencapai minimum 42 mata kredit di dalam sistem SPLKPM bagi tahun semasa sekurang-kurangnya pada Oktober 2022. 10.2 Setiap guru pendidikan khas dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) wajib menghadiri sekurangkurangnya empat kali PLC bagi tahun semasa. Bagaimanapun jumlah PLC akan tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh GPKPK. 10.3 Setiap guru pendidikan khas dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) perlu memahami dengan jelas bahawa segala kursus dan latihan yang disediakan oleh pihak sekolah bertujuan untuk membantu perkembangan kerjaya dan menambah nilai pada kualiti kerja para guru dan PPM. 10.4 Setiap guru menghadiri berkursus/ taklimat/ mesyuarat mesti meyediakan 3 salinan minit curai dan memberi taklimat ringkas kepada Pengetua dan Penolong Kanan / GKPM dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tamat berkursus/ taklimat/ mesyuarat. 10.5 Bahan yang diperolehi semasa menghadiri kursus/ taklimat/ mesyuarat mesti diserahkan kepada GPKPK untuk tujuan sebaran kepada semua guru yang berkaitan. 10.6 SU Pengurusan perlu merekodkan dan menyimpan 1 salinan bahan berkursus/ taklimat/ mesyuarat dalam fail induk untuk rujukan. 10.7 Guru yang telah menghadiri berkursus/ taklimat/ mesyuarat mesti mengadakan LADAP / taklimat / CPD kepada guru yang lain supaya maklumat kursus dapat disebarkan dengan segera dan berkesan.

11.0

DASAR PENGGUNAAN KERTAS DAN PENCETAKAN

11.1 Percetakan lembaran kerja dan kertas soalan ujian / peperiksaan merupakan tanggungjawab setiap guru. 11.2 Semua urusan percetakan lembaran kerja kertas ujian/peperiksaan akan diuruskan oleh guru mata pelajaran dengan kerjasama Pembantu Pengurusan Murid (PPM). 11.3 Guru penyedia soalan perlu mengisi memo pencetakan soalan ujian / peperiksaan semasa menghantar kertas soalan untuk tindakan Pembantu Pengurusan Murid (PPM). 11.4 Tempoh penghantaran kertas soalan adalah 1 minggu sebelum peperiksaan. 11.5 Tempoh penghantaran cetakan lembaran kerja adalah satu hari sebelum ianya digunakan untuk sesi pdpc bersama murid. 11.6 Guru DILARANG mencetak atau fotostat sendiri bahan cetak di bilik cetak. 11.7 Pembantu Pengurusan Murid (PPM) wajib mengisi buku catatan pencetakan (fotostat). 11.8 Bahan cetakan lembaran kerja mestilah disimpan dengan baik oleh guru. Pembaziran kertas amatlah DITEGAH. 11.9 Lembaran kerja bercetak yang disiapkan oleh murid mestilah ditampal ke dalam buku murid atau difailkan oleh guru dengan kemas. Lembaran kerja murid yang tidak difailkan atau dibiarkan bersepah akan dikenakan caj RM0.50 bagi setiap kertas tersebut. 11.10 Bahan lembaran kerja murid wajib mengikut keperluan kandungan kurikulum serta tajuk yang dipelajari dan mempunyai kualiti. 11.11 Penjimatan penggunaan kertas adalah sangat diutamakan bagi memastikan kos perbelanjaan kertas tidak dibazirkan. 11.12 Percetakan yang dibenarkan ialah yang berwarna hitam sahaja mengikut kontrak sewa dan ditanggung oleh PPKI SMKSM. . 11.13 Kos percetakan berwarna bernilai RM0.30 setiap helaian adalah atas tanggungjawab guru tersebut dan tidak ditanggung oleh PPKI SMKSM.

165

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 7.0 1.

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU PPKI

PM06 Setiausaha AJK

Pn. Farahida binti Sazali (SU Pengurusan) Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa (SU Kurikulum) Pn. Noorasmah Binti Karim (SU HEM) Pn. Norhamimi Binti Deraman (Pen. SU Kokurikulum) Pn. Siti Nor Inne binti Ajus (PPM)

Senarai Tugas : 1. Memastikan setiap unit menjalankan mesyuarat sebanyak minimum empat kali setahun. 2. Memastikan surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat, rekod bahan edaran dan maklumbalas disediakan dengan kemas dan mematuhi format SPSK. 3. Menyediakan borang kehadiran dan memastikan setiap ahli mesyuarat yang hadir , mengisi borang kehadiran tersebut. 4. Setiap minit mesyuarat dan maklumbalas yang disediakan mestilah disemak oleh GPKPK terlebih dahulu sebelum mesyuarat berikutnya bermula. 5. Semua bahan mesyuarat mestilah difailkan dengan kemas ke dalam fail induk.

2.

JAWATANKUASA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

PM06 Setiausaha

Pn. Farahida binti Sazali

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Menyelaras pelaksanaan RPI mengikut jadual yang ditetapkan. 2. Memastikan guru-guru mematuhi jadual gerak kerja RPI ditetapkan. 3. Memastikan impak RPI kepada murid agar dapat membantu meningkatkan prestasi akademik mereka. 4. Merekodkan semua RPI murid direkodkan dengan kemas di fail. 3.

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH MENENGAH (PASM)

PM06 Setiausaha

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan matlamat dan objektif PASM tercapai. 2. Mencadang, membina dan mengurus eviden PASM. 3. Membantu penilaian tentang prestasi dan pencapaian calon PASM. 4. Memastikan aplikasi PASM diisi dengan tepat beserta eviden yang menggambarkan pencapaian sebenar calon PASM. 5. Menguruskan fail induk PASM dengan kemas dan lengkap dengan informasi diperlukan.

166

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 4.

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI KE KERJAYA (PTK)

PM06 Setiausaha

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas 1. Memastikan murid menguasai kemahiran berpandukan modul dalam program transisi ke kerjaya dengan baik. 2. Memastikan pelaksanaan PTK merentasi Rancangan Pengajaran Harian setiap guru. 3. Menyediakan khidmat bimbingan kepada guru dan murid mengikut kesesuaian. 4. Memastikan pelaporan PTK diisi oleh setiap guru dengan tepat yang menjelaskan pencapaian sebenar murid. 5. Menguruskan fail induk PTK dengan kemas dan lengkap dengan informasi diperlukan. 6. Memastikan sistem e-Profil Murid dikemaskini dengan kerjasama guru kaunselor sekolah sebelum 30 Oktober 2022.

5.

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN BILIK DARJAH (PBD)

PM06 Setiausaha

Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Menyelaras templet pelaporan mengikut semua matapelajaran dengan format yang betul. 2. Menyelaras pengisian PBD agar pengisian yang dibuat untuk setiap murid adalah tepat. 3. Menganalisis keputusan PBD. 4. Merangka program jangka pendek dan panjang bagi mengatasi kelemahan murid mengikut TP. 5. Menguruskan fail induk PBD dengan kemas dan lengkap dengan informasi diperlukan.

6.

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL RELIF

PM06 Setiausaha

Pn. Farahida binti Sazali

AJK

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran

Senarai Tugas : 1. Menentukan agihan masa bagi penyediaan Jadual Waktu. 2. Menyediakan Jadual Relif bersistematik dimaklumkan buat semua guru. 3. Merekodkan senarai relif ke dalam fail induk. 4. Memastikan bilangan relif setiap guru adalah adil dan bersesuaian.

167

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 7.

JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID BAHARU DAN UJIAN DIAGNOSTIK

PM06 Setiausaha

Pn. Norhamimi Binti Deraman

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8.

Menyelaras urusan pendaftaran murid baharu. Memastikan borang-borang maklumat murid dikumpulkan dengan selengkapnya. Menyerahkan borang maklumat murid yang lengkap diserahkan kepada SU HEM. Mengisi buku daftar sekolah untuk setiap murid baharu. Menyediakan set soalan ujian diagnostik yang mencukupi Menjalankan ujian diagnostik murid bagi tujuan pemilihan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan murid. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DALAMAN SEKOLAH

PM06 Setiausaha

Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Menyediakan jadual waktu peperiksaan sekolah. Menyediakan jadual pembina soalan. Mengurus percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada guru pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang tetapkan. Menyediakan analisis keputusan peperiksaan dalam masa ditetapkan. Menetapkan tarikh dan masa perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan murid. (Hari Bicara Akademik). Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan di dalam bank soalan.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER, ABM DAN E-NILAM

PM06 Setiausaha

Pn. Ruziah binti Husin

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas 1. Melaksanakan Program e-Nilam khusus untuk murid yang boleh membaca. 2. Menguruskan Pusat Sumber Mini dengan efisien. 3. Menjalankan kerjasama dengan Pusat Sumber Sekolah dalam merancang aktiviti-aktiviti bersesuaian. 4. Menguruskan semua ABM dan bahan di Pusat Sumber Mini dengan efisien. 5. Memastikan penggunaan ABM dan bahan Pusat Sumber Mini direkodkan dengan baik.

168

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 10.

JAWATANKUASA PERMOHONAN KE SMPKV

PM06 Setiausaha

Pn. Ruziah binti Husin

AJK

Semua guru SKM / SKM Modular Semua PPM

Senarai Tugas 1. Menyemak tarikh pengiklanan dan takwim permohonanan ke SMPKV setiap tahun. 2. Memilih murid yang layak untuk memohon ke SMPKV. 3. Menyediakan fail murid yang memohon dilengkapkan dengan sebaiknya.. 4. Membimbing murid menghadiri temuduga ke SMPKV dengan baik. 5. Memastikan ibubapa maklum dengan pengisian borang permohonan ke SMPKV. 6. Mengisi sistem permohonanan ke SMPKV untuk murid yang layak. 11.

JAWATANKUASA BANTUAN MURID

PM06 Setiausaha

Pn. Noorasmah Binti Karim

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. ELAUN MURID KHAS - Menyimpan rekod semasa nama murid-murid penerima EMK - Menyemak dan memastikan penerima EMK menerima elaun mereka. 2. BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN - Memastikan semua data murid dikemaskini selewat-lewatnya pada akhir bulan Januari setiap tahun (terutama pendapatan keluarga) - Mengenal pasti nama murid yang layak menerima BKAP. - Mengedarkan borang permohonan BKAP kepada murid yang layak - Mengadakan mesyuarat pemilihan penerima BKAP. 3. BANTUAN PUSAT ZAKAT SELANGOR (PROSAZ) / INSURANS - Mengagihkan bantuan kepada ibu bapa / murid - Menerima senarai penerima penerima wang saku daripada pihak Pusat Zakat Selangor. - Mengenal pasti jika ada murid lain yang layak / cicir dan wajar dipertimbangkan. - Mengagihkan wang saku setiap hari kepada murid yang layak. - Merancang penggunaan wang sumbangan pihak Pusat Zakat Selangor untuk digunakan kepada murid-murid anak asnaf. - Membuat laporan penggunaan wang saku dan wang sumbangan Pusat Zakat Selangor kepada Pusat Zakat Negeri Selangor. - Memaklumkan kepada murid tentang perlindungan insurans. - Membantu murid menuntut perlindungan insurans jika perlu. 4. BANTUAN WANG SAKU MURID ORANG ASLI - Menyimpan rekod data murid orang asli yang ada di sekolah. - Memanjangkan data tersebut kepada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JAKOA) jika diminta.

169

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 12.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT MURID / APDM

PM06 Setiausaha

Pn. Noorasmah Binti Karim

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan semua guru tingkatan menyemak dan memaklumkan kepada murid-murid agar meminta ibu bapa mengemaskini maklumat penjaga pertama dan penjaga kedua dalam APDM. 2. Memastikan guru-guru mengisi kehadiran harian sebelum pukul 9 pagi setiap hari 3. Memastikan e-kehadiran dicetak setiap hujung bulan dan dimasukkan ke dalam fail yang telah disediakan. 4. Memastikan data dalam APDM tepat dan terkini. 5. Memastikan setiap lajur dalam aplikasi tersebut diisi dan tidak dibiarkan kosong 6. Menyimpan maklumat murid yang berpindah atau berhenti sekolah.

13.

JAWATANKUASA DISIPLIN DAN SSDM

PM06 Setiausaha

En. Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Guru dengan sendirinya menjadi pengganti kepada ibu bapa (in loco parentis). Oleh itu muridmurid hendaklah diberi perhatian dan jagaan rapi daripada segala sebarang risiko. 2. Jaga tutur kata yang keluar daripada guru tidak menyinggung mana-mana pihak. 3. Jangan sekali-kali menyentuh murid secara fizikal. Kelakuan tersebut boleh ditafsirkan sebagai guru melakukan tindakan kekerasan atau boleh dianggap gangguan seksual.kepada murid. 4. Berilah perhatian kepada semua murid terutamanya kemungkinan pelanggaran disiplin semasa murid-murid berada dalam jagaan kita (guru). 5. Bina persepsi kepada setiap murid bahawa Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amranda upaya untuk mengendalikan setiap murid dalam kelas. 6. Belajar dan biasakan diri mengendalikan sendiri murid yang bermasalah agar murid tidak meremehkan guru nanti. 7. Hanya kes-kes yang dianggap berat bolehlah dirujuk serta-merta kepada unit disiplin. 8. Gunakan buku kawalan kelas untuk merekodkan kes-kes pelanggaran disiplin oleh murid-murid. 9. Merekodkan kesalahan murid dalam SSDM. 10. Merekodkan amalan baik murid dalam SSDM.

170

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 14.

JAWATANKUASA ASET / STOK / INVENTORI PENTADBIRAN

PM06 Setiausaha

En. Rozaimin Azizi Bin Othman

AJK

Pn. Noorasmah Binti Karim Semua PPM

Senarai Tugas : (A) Pengurusan Aset Alih 1.

Penerimaan

2.

• Memastikan aset diterima menepati spesifikasi. • Pegawai Penerima pastikan aset diterima berserta Surat Jaminan daripada pembekal. • Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama manual penggunaan dan penyelenggaraan. Penyimpanan Daftar

3.

• Kew. PA-2 dan Kew. PA-3 disimpan dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci. • Buku Kew. PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci. • Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan simpan di lokasi. Pergerakan Aset •

4.

Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori Kew. PA-6. • Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. • Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal. Penyimpanan Aset •

5.

(B)

Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. • Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi. Pemeriksaan • Mengetahui keadaan dan prestasi aset; • Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap, tepat dan kemaskini; • Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. Pengurusan Stor Kerajaan • Melakukan pengiraan stok • Pastikan stor dalam keadaan selamat • Uruskan Stok Kerajaan mengikut peraturan yang ditetapkan: ▪ Penerimaan. ▪ Merekod Stok. ▪ Penyimpanan ▪ Pengeluaran ▪ Pemeriksaan ▪ Keselamatan dan kebersihan ▪ Pelupusan ▪ Kehilangan dan hapus kira • Menyediakan Laporan Tahunan Pengurusan Stor.

171

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 15.

JAWATANKUASA E-SPBT

PM06 Setiausaha

En. Mohd Khairi bin Samsudin

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Menetapkan peraturan penjagaan buku teks. 2. Menyusun atur stok semua buku teks pada satu tempat yang selamat dan mudah diperolehi. 3. Memastikan 100% murid yang layak mendapat buku teks. 4. Melupuskan buku SPBT mengikut prosedur. 5. Menghantar lebihan buku teks ke pusat pengumpulan daerah. 6. Menyemak dan mengesahkan buku stok SPBT pada 31 Disember setiap tahun. 7. Menentukan pesanan buku teks selaras dengan subjek yang ditawarkan di sekolah. 8. Mengemaskini maklumat buku dalam sistem maklumat e-spbt dengan betul. 9. Merekod dan mengemaskini buku stok buku teks dengan betul .

16.

JAWATANKUASA SARANA IBUBAPA PPKI DAN PEMBANGUNAN PPKI

PM06 Setiausaha

Pn. Ruziah binti Husin

AJK

En. Rozaimin Azizi Bin Othman Pn. Norhamimi binti Deraman Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memberikan sokongan pada aktiviti-aktiviti PIBG dan permuafakatan para ibubapa/penjaga. 2. Menggalakkan program ibubapa/penjaga PPKI bersama dengan PIBG demi meningkatkan kualiti pembelajaran MBK di PPKI SMKSM. 3. Menggalakkan hubungan komuniti dalam PPKI dengan sektor swasta atau komuniti setempat melalui aktiviti-aktiviti bermanfaat untuk kedua-dua pihak. 4. Menyelaras segala bentuk projek pembangunan dan naik taraf yang bersesuaian. 5. Menyediakan kertas kerja berkaitan pembangunan berdasarkan format yang betul dan terkini. 6. Memastikan pembangunan fizikal sedia ada mampu menampung bilangan guru, staf dan murid bagi memastikan pdpc berjalan dengan selamat dan kondusif. 7. Menyelaras aktiviti tajaan dan sumbangan luar untuk menampung aktiviti berteraskan pendidikan untuk murid berkeperluan khas. 8. Sentiasa peka dan berkongsi peluang-peluang kerjaya atau kursus-kursus berkaitan yang bersesuaian dengan kemampuan murid MBK .

172

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 17.

JAWATANKUASA KEPIMPINAN MURID

PM06 Setiausaha

Pn. Noorasmah Binti Karim

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan semua kelas ada ketua kelas dan penolong ketua kelas. 2. Memastikan semua ketua dan penolong yang dilantik ini mengikuti kursus pemimpin murid yang dianjurkan oleh sekolah. 3. Memastikan semua ketua dan penolong ketua kelas diberi sijil penghargaan pada hujung tahun 4. Memantau tugas yang dijalankan oleh ketua dan penolong ketua kelas sepanjang tahun 5. Memilih, menemuduga dan melantik pengawas sekolah. 6. Mengadakan kursus untuk pengawas. 7. Merancang program yang dapat melahirkan pengawas yang ada jati diri dan berwibawa melalui latihan atau ceramah.

18.

JAWATANKUASA KUTIPAN SUMBANGAN REDAKSI MAJALAH

PM06 Setiausaha

Pn. Norhamimi binti Deraman

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Guru tingkatan hendaklah mengutip dan merekodkan bayaran oleh murid dan mengeluarkan resit pembayaran kepada murid. 2. Guru Tingkatan hendaklah menyerahkan bayaran majalah pada kadar segera. 3. Semua bayaran dan sumbangan hendaklah dijelaskan oleh setiap murid tahun semasa.

19.

JAWATANKUASA BILIK – BILIK KHAS PPKI

PM06 Setiausaha

En. Mohd Khairi bin Samsudin

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas: 1. Memantau kebersihan dan keceriaan secara berkala bagi memakepimpinan stikan bilik-bilik khas berkeadaan kondusif untuk menjalankan tugas, mesyuarat ataupun proses PdP. 2. Memastikan terdapat papan kenyataan yang mempamerkan maklumat terkini. 3. Menyediakan jadual / buku kepenggunaan bagi memastikan penggunaan bilik-bilik khas secara optimum. 4. Memastikan semua peralatan melalui proses inventori terlebih dahulu. 5. Memastikan sentiasa berkeadaan baik sebelum, semasa dan selepas penggunaan. 6. Memastikan setiap bilik mempunyai kunci yang disimpan di pejabat. Bilik-bilik khas hendaklah sentiasa berkunci jika tidak digunakan bagi mengelakkan sebarang masalah yang mungkin timbul.

173

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 SENARAI BILIK –BILIK KHAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) SMK SYED MASHOR BIL

BILIK / RUANG KHAS

GURU & PPM

1.

PUSAT SUMBER MINI DAN REKREASI

Pn. Ruziah binti Husin

2.

BILIK STOK/ INVENTORI PENTADBIRAN

En. Rozaimin Azizi Bin Othman

3.

BILIK STOK/ INVENTORI KAV/KVS

4.

BILIK SERI GURU

Pn. Noorasmah Binti Karim Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran Pn. Norhamimi Binti Deraman Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim

5.

BILIK SERI MURID L

En. Mohd Khairi bin Samsudin En. Rozaimin Azizi Bin Othman En. Khairul Kofrizan bin Hussin

Pn. Farahida binti Sazali 6.

BILIK SERI MURID P

Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

7.

RUANG PEJABAT MINI

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

(Mesin fotostat, binding, laminate,paper cutting)

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

174

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 20.

JAWATANKUASA 3K & SUNTIKAN KESIHATAN

PM06 Setiausaha

Pn. Ruziah binti Husin (Suntikan Kesihatan)

AJK

En. Rozaimin Azizi Bin Othman (Keselamatan perkakasan) En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim (Keselamatan murid) Pn. Norhamimi binti Deraman (Keceriaan) Semua PPM

Senarai Tugas : (A) SUNTIKAN KESIHATAN 1. Memastikan murid mendapat rawatan suntikan yang bersesuaian mengikut keperluan. 2. Menguruskan murid yang layak menerima suntikan yang berkaitan. 3. Menyimpan rekod murid yang layak menerima suntikan ke dalam fail induk PPKI. 4. Memaklumkan dan mendapatkan persetujuaan ibubapa sebelum murid menerima sebarang jenis suntikan. (B)

KESELAMATAN PERKAKASAN

1. Menyusun tugas JK Keselamatan yang merangkumi keselamatan fizikal / bangunan,

keselamatan pendawaian, keselamatan paip gas, sistem perparitan, pembetungan, lanskap, tandas, peralatan bilik-bilik khas, padang dan gelanggang permainan. 2. Memastikan segala kerosakan yang berlaku dilaporkan di dalam buku laporan kerosakan di pejabat. 3. Memastikan semua jenis kerosakan perkakasan di kelas PPKI seperti lampu, kipas, pintu dibaiki oleh pihak berkenaan. 4. Memastikan peralatan membaiki kerosakan perkakasan disediakan. (C)

KESELAMATAN MURID Melaksanakan perancangan keselamatan murid. Melaksanakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya satu kali setahun. Mewujudkan pelan laluan kecemasan kebakaran. Memastikan alat pemadam api tidak luput tarikh . Memastikan alat pemadam api yang telah luput tarikh digantikan dengan yang baru.

1. 2. 3. 4. 5.

(D)

KECERIAAN 1 2 3

Memastikan keceriaan kelas dan persekitaran PPKI untuk mewujudkan pembelajaran kondusif. Menyediakan peruntukan bersesuaian untuk memastikan PPKI berada dalam keadaan yang ceria dan kemas. Memastikan susunan atur kerusi dan meja di dalam kelas sentiasa mematuhi SOP yang berkuatkuasa.

175

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 21.

JAWATANKUASA PAJSK

PM06 Setiausaha

En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim

AJK

Semua guru kelas Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan semua murid mempunyai Pelaporan Penilaian Kokurikulum (PAJSK) 2. Mengadakan taklimat penilaian kokurikulum kepada semua murid, ibu bapa/ penjaga. 3. Bekerjasama dengan Setiausaha Kokurikulum Sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid. 4. Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti kokurikulum. 5. Menyelesaikan segala perkara berbangkit berkaitan pemberian markah dan isu- isu penilaian kokurikulum berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. 22.

JAWATANKUASA KOKURIKULUM PPKI

PM06 Setiausaha

Pn. Norhamimi Binti Deraman

AJK

En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim En. Mohd Khairi bin Samsudin Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Setiap persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/permainan mempunyai Sukatan pelajaran dan perlembagaan dan terdapat pengukuhan kurikulum dalam aktiviti yang dijalankan. 2. Mengenal pasti murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab,pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 3. Borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskini dan mencukupi. 4. Menyediakan laporan kokurikulum bagi setiap aktiviti yang telah dijalankan. 5. Mengemaskini fail induk unit kokurikulum dari semasa ke semasa. 6. Memastikan aktiviti kokurikulum berlangsung dalam keadaan selamat. 7. Menyelaras borang-borang pendaftaran peserta aktiviti kokurikulum luar sekolah. 8. Memastikan murid didaftarkan mengikut acara pertandingan yang betul. 23.

JAWATANKUASA PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD)

PM06 Setiausaha

Pn. Farahida binti Sazali

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Menyediakan borang-borang mengikut prosedur lawatan yang ditetapkan. 2. Menyediakan kertas kerja PLBD dan memurnikan kertas kerja selepas disemak oleh Penolong Kanan Pendidikan Khas. 3. Menubuhkan jawatankuasa pelaksanaan yang tersusun dan sistematik serta mengutamakan keselamatan murid MBK.

176

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 24.

JAWATANKUASA DOKUMENTASI KECEMERLANGAN MURID

PM06 Setiausaha

Pn. Farahida binti Sazali (SU Pengurusan)

AJK

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa (SU Kurikulum) Pn. Noorasmah Binti Karim (SU HEM) Pn. Norhamimi Binti Deraman (Pen. SU Kokurikulum) Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan dokumentasi setiap program bagi setiap unit berkaitan disediakan sekurang-kurangnya 14 hari selepas selesai program dilaksanakan. 2. Memastikan fail induk dokumentasi sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. 3. Menyelaras sijil-sijil pertandingan yang disertai guru, PPM dan murid. 4. Menyediakan salinan sijil kecemerlangan yang dicapai guru, PPM dan murid dan dimasukkan ke dalam fail induk. 5. Menyelaras penyertaan murid untuk program peringkat sekolah/daerah seperti berikut: 5.1 Majlis Anugerah Kurikulum. 5.2 Majlis Anugerah HEM dan Kokurikulum.

25.

JAWATANKUASA PLC

PM06 Setiausaha

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

AJK

Semua guru PPKI Semua PPM

Senarai Tugas : 1. Memastikan PLC dijalankan mengikut jadual. 2. Menyediakan laporan PLC dan sesalinan kepada SU PLC sekolah. . 3. Menyimpan laporan PLC ke dalam fail induk PPKI dan dikemaskini setiap masa.

177

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 26.

JAWATANKUASA KOKURIKULUM (PPKI) BADAN BERUNIFORM PENGAKAP

OLAHRAGA

Guru : En. Rozaimin Azizi Bin Othman (K) Pn. Norhamimi Binti Deraman (PEN. K) En. Mohd Khairi bin Samsudin En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim Pn. Ruziah binti Husin Pn. Siti Nazmin binti Mohd Yatim Pn. Farahida binti Sazali Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa Pn. Noorasmah Binti Karim

Guru : En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim (K) En. Mohd Khairi bin Samsudin (PEN. K) Pn. Ruziah binti Husin Pn. Siti Nazmin binti Mohd Yatim Pn. Farahida binti Sazali Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa Pn. Noorasmah Binti Karim En. Rozaimin Azizi Bin Othman Pn. Norhamimi Binti Deraman

Pembantu Pengurusan Murid (PPM) : En. Khairul Kofrizan bin Hussin Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

Pembantu Pengurusan Murid (PPM) : En. Khairul Kofrizan bin Hussin Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

KELAB USAHAWAN

RUMAH SUKAN

Guru : Pn. Farahida binti Sazali (K) Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran (PEN. K) En. Rozaimin Azizi Bin Othman En. Mohd Khairi bin Samsudin En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim Pn. Ruziah binti Husin Pn. Siti Nazmin binti Mohd Yatim Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa Pn. Noorasmah Binti Karim Pn. Norhamimi Binti Deraman

Pembantu Pengurusan Murid (PPM) : En. Khairul Kofrizan bin Hussin Pn. Siti Nor Inne binti Ajus PPM A

Rumah Merah: Pn. Farahida binti Sazali Pn. Norhamimi Binti Deraman En. Khairul Kofrizan bin Hussin Rumah Kuning: En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran PPM A Rumah Hijau: Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa En. Mohd Khairi bin Samsudin Pn. Noorasmah Binti Karim Rumah Biru: En. Rozaimin Azizi Bin Othman Pn. Ruziah binti Husin Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

178

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 PENYELARAS PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH UNIT HEM PPKI TAHUN 2022 BIL

PROGRAM

PENYELARAS

PENDAFTARAN MURID TING.1

Pn. Norhamimi binti Deraman Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran

ORIENTASI TING.1

Pn. Norhamimi binti Deraman Pn. Noorasmah Binti Karim Pn. Farahida binti Sazali

3

MAJLIS PELANTIKAN PEMIMPIN MURID

Pn. Noorasmah Binti Karim Pn. Farahida binti Sazali Pn. Ruziah binti Husin

4

KECERIAAN KELAS

Pn. Norhamimi binti Deraman En. Rozaimin Azizi Bin Othman

5

GOTONG-ROYONG PERDANA

En. Rozaimin Azizi Bin Othman En. Mohd Khairi bin Samsudin

6

IHYA RAMADAN

Pn. Norhamimi binti Deraman Pn. Ruziah binti Husin En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim

7

MAJLIS ANUGERAH HEM & KOKURIKULUM

Pn. Noorasmah Binti Karim Pn. Norhamimi binti Deraman

1

2

179

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 PENYELARAS PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH UNIT KOKURIKULUM PPKI TAHUN 2022 BIL

PROGRAM

PENYELARAS

1

Merentas Desa

En. Mohd Khairi bin Samsudin

2

Kursus Kepimpinan HEM & Kokurikulum

Pn. Noorasmah Binti Karim En. Mohd Khairi bin Samsudin

3

Sukantara

En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim

4

Kejohanan Sukan Tahunan 2022

En. Muhamad Khuzil bin Mohamed Hashim

5

Karnival STEM – Bulan Sains & Matematik - Bulan Teknik & Vokasional

En. Rozaimin Azizi Bin Othman

6

Karnival Koakademik – Bulan Bahasa

Pn. Siti Nazmin binti Mohd Yatim Pn. Ruziah binti Husin

7

Karnival Koakademik - Bulan Kemanusiaan

Pn. Norhamimi binti Deraman

8

Gotong Royong Perdana 1 Pasukan Badan Beruniform

En. Rozaimin Azizi Bin Othman

9

Pelancaran Bulan Kemerdekaan

Pn. Norhamimi binti Deraman

10

Hari Kokurikulum & Hari Koperasi

Pn. Farahida binti Sazali Cik Nur Faizanis Azwa Binti Mohd Amran

11

Hari Sukan Negara

En. Mohd Khairi bin Samsudin

12

Hari Anugerah Kecemerlangan Unit HEM & Unit Kokurikulum

Pn. Noorasmah Binti Karim Pn. Norhamimi binti Deraman

13

Hari Alam Sekitar

En. Rozaimin Azizi Bin Othman

180

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU PPKI DAN PPM (TAHUN 2022) MINGGU SEKOLAH

TARIKH

1

1

21-25 MAC

2

2

1

3

4-8 APR

2

4

3

BULAN MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

GURU BERTUGAS

PPM BERTUGAS

Norhamimi binti Deraman

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

Nor Faizanis Azwa binti Mohd Amran

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

11-15 APR

Ruziah binti Husin

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

5

18-22 APR

Rozaimin Azizi bin Othman

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

6

25-29 APR

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

1

7

2-6 MEI

Mohd Khairi bin Samsudin

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

2

8

9-13 MEI

Noorasmah binti Karim

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

3

9

16-20 MEI

Farahida binti Sazali

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

10

23-27 MEI

Norhamimi binti Deraman

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

5

11

30 MEI- 3 JUN

Nor Faizanis Azwa binti Mohd Amran

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

1

12

6-10 JUN

2

13

13-17 JUN

3

14

4

15

27 JUN –1 JUL

1

16

4-8 JUL

2

17

3

28 MAC - 1 APR

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/23 Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

Ruziah binti Husin

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

Rozaimin Azizi bin Othman

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

11-15 JUL

Mohd Khairi bin Samsudin

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

18

18-22 JUL

Noorasmah binti Karim

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

19

25-29 JUL

Farahida binti Sazali

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

1

20

1-5 OGOS

Norhamimi binti Deraman

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

2

21

8-12 OGOS

Nor Faizanis Azwa binti Mohd Amran

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

3

22

15-19 OGOS

Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

23

22-26 OGOS

Ruziah binti Husin

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

5

24

29 OGOS 2 SEPT

Rozaimin Azizi bin Othman

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

20-24 JUN

181

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022 MINGGU SEKOLAH

BULAN

SEPT

OKT

NOV

DIS

TARIKH

PPM BERTUGAS

GURU BERTUGAS

1

25

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/23

2

26

12-16 SEPT

Pn. Aidatul Azuin Binti Mustaffa

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

3

27

19-23 SEPT

Mohd Khairi bin Samsudin

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

28

26 SEPT - 1 OKT

Noorasmah binti Karim

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

1

29

3-7 OKT

Farahida binti Sazali

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

2

30

10-17 OKT

Norhamimi binti Deraman

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

3

31

17-21 OKT

Nor Faizanis Azwa binti Mohd Amran

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

32

24-28 OKT

Muhammad Khuzil bin Mohamed Hashim

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

1

33

Ruziah binti Husin

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

2

34

Rozaimin Azizi bin Othman

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

3

35

Noorasmah binti Karim

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

4

36

Norhamimi binti Deraman

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus

5

37

28 NOV – 2 DIS

Nur Faizanis Azwa binti Mohd Amran

En. Khairul Kofrizan bin Hussin

1

38

5-9 DIS

Farahida binti Sazali

Pn. Siti Nor Inne binti Ajus En. Khairul Kofrizan bin Hussin

2

39

12-16 DIS

5-9 SEPT

31 OKT- 4 NOV 7-11 NOV 14-18 NOV 21-25 NOV

CUTI AKHIR TAHUN

*Tertakluk pada perubahan. Senarai Tugas : 1. Guru bertugas harian disarankan hadir awal sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula 2. mengikut keperluan dan ketetapan pihak pentadbir sekolah. 3. Mengingatkan warga sekolah bagi memastikan semua lampu, kipas, pili air dan suis eletrik ditutup sebelum meninggalkan kelas. 4. Mengingatkan guru dan murid supaya menjaga kebersihan, memastikan bilik-bilik darjah disapu, sampah – sarap dibuang serta lampu dan kipas/tingkap ditutup sebelum tamat sesi persekolahan. 5. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah (jika perlu). 6. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. 7. Memastikan murid mengikut peraturan semasa membeli makanan di kantin. 8. Mengurus murid yang sakit dengan memaklumkan kepada ibu bapa untuk mendapatkan rawatan bagi murid tersebut. 9. Memastikan surat pengesahan murid dan nama murid direkodkan sebelum ke hospital. 10. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang dari sekolah serta waktu rehat. 11. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah. 12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/ minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas, 13. Memastikan perhimpunan rasmi berjalan lancar mengikut tatacara perhimpunan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 14. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/ pentadbir dari semasa ke semasa. 182

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

CATATAN

183

BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SMK SYED MASHOR 2022

SMK SYED MASHOR 44300 BATANG KALI SELANGOR DARUL EHSAN 2022

184