Data Loading...

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 6 (2) Flipbook PDF

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 6 (2)


118 Views
81 Downloads
FLIP PDF 89.31MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017)

SEKOLAH KEBANGSAAN

PENULIS Amir Hazlin bin Lin Hasdi bin Daud Aiman bin Hamidon

PEREKA BENTUK Jamilatul Salwa binti Shahrul Nurulainis binti Mohd Rejal Hairul Hakim bin Abu Bakar

EDITOR Norazura binti Abdul Samat Muhammad Hisyam bin Haliah Hazimah binti Yusof

ILUSTRATOR Aminurashid bin Yeop Aziz

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2021

i KPM

No. Siri Buku: 0001 KK 499-221-0102011-49-3275-20101 ISBN 978-983-49-3275-6 Cetakan Pertama 2021 © Kementerian Pendidikan Malaysia 2021 Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik dengan cara bahan elektronik, mekanik, penggambaran semula mahupun dengan cara perakaman tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia oleh: Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur. No. Telefon: 03-21479000 (8 talian) No. Faksimile: 03-21479643 Laman Web: http://www.dbp.gov.my Reka Letak dan Atur Huruf: SH Design & Print Sdn. Bhd. Muka Taip Teks: Azim Saiz Muka Taip Teks: 13 poin Dicetak oleh: Syarikat Percetakan Inderapura Sdn. Bhd., Jalan Tanjong Api, Off Jalan Teluk Sisek, 25050 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

PENGHARGAAN Penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama banyak pihak. Sekalung penghargaan dan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat: • Jawatankuasa Penyemakan Pruf Muka Surat, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia • Jawatankuasa Penyemakan Naskhah Sedia Kamera, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia • Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia • Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia • Jawatankuasa Peningkatan Mutu, Dewan Bahasa dan Pustaka • Jawatankuasa Pembaca Luar, Dewan Bahasa dan Pustaka • Pakar Rujuk Bahasa, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Haji Abdul Karim • Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia • Kementerian Kesihatan Malaysia • Polis Diraja Malaysia • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia • Jabatan Warisan Negara • Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara • Muzium Negeri Terengganu • Semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menjayakan penerbitan buku teks ini.

KANDUNGAN PENDAHULUAN iv TEMA 1 Unit 1 Unit 2 Unit 3

KEKELUARGAAN Saling Menyayangi Ke Sana ke Sini Cerita Pertemuan

1 2 7 13

TEMA 2 Unit 4 Unit 5 Unit 6

KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Kesihatan Tanggungjawab Kita Kebersihan Asas Kesejahteraan Bersih Selalu, Sihat Sentiasa

23 24 31 37

TEMA 3 Unit 7 Unit 8 Unit 9

KESELAMATAN Sentiasa Peka Sentiasa Berhati-hati Waspada Fenomena Alam

47 48 55 63

TEMA 4 Unit 10 Unit 11 Unit 12

PERPADUAN Langkah Perpaduan Gema Perpaduan Semarak Perpaduan

73 74 81 87

TEMA 5 KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA Unit 13 Warisan Budaya Kekal Terpelihara Unit 14 Persada Seni Lambang Jati Diri Unit 15 Estetika Cita Rasa Malaysia

97 98 103 109

TEMA 6 Unit 16 Unit 17 Unit 18

SAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI Indahnya Sains Teknologi Membantu Kita Inovasi Kreatif

119 120 127 133

TEMA 7 Unit 19 Unit 20 Unit 21

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Penternakan Janakan Pendapatan Rezeki daripada Tanah Dunia Tani dan Ternak

TEMA 8 Unit 22 Unit 23 Unit 24

EKONOMI, KEUSAHAWANAN, DAN PENGURUSAN KEWANGAN Sumber Ekonomi Usahawan Berjaya Bijak Mengurus Wang

167 168 173 179

TEMA 9 Unit 25 Unit 26 Unit 27

INTEGRITI Amanah Sejagat Integriti Nadi Kemakmuran Negara Kejujuran Asas Jati Diri

189 190 197 203 iii

143 144 151 157

KPM

PENDAHULUAN Penghasilan buku teks Bahasa Melayu Tahun 6 Sekolah Kebangsaan berasaskan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017. Buku teks ini terhasil bagi melahirkan murid yang berketerampilan dalam kemahiran berbahasa selaras dengan aspirasi pendidikan negara yang menekankan konsep Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21). Buku teks ini mampu membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih dinamik dalam pelbagai keadaan. Kandungan buku ini mengandungi sembilan tema, iaitu: Kekeluargaan Kesihatan dan Kebersihan Keselamatan Perpaduan Kebudayaan, Kesenian, dan Estetika

Sains, Teknologi, dan Inovasi Pertanian dan Penternakan Ekonomi, Keusahawanan, dan Pengurusan Kewangan Integriti

Setiap tema dibahagikan kepada tiga unit. Penyusunan Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Seni Bahasa, dan Aspek Tatabahasa dalam unit ialah secara modular. Pada akhir setiap tema pula, adanya aktiviti Pemulihan, Pengayaan, Pengukuhan, dan Penilaian. Penetapan bahan dan Standard Pembelajaran (SP) secara ansur maju daripada tahap mudah kepada tahap sukar memudahkan guru untuk membuat pentaksiran berterusan terhadap perkembangan murid. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) pula diterapkan bagi mempelbagaikan pengetahuan dan kemahiran murid. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dijelmakan dalam bahan pula dapat menterjemahkan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif murid. Selain itu, elemen PAK-21 melalui penggunaan peta pemikiran dapat menjanakan kemahiran berfikir murid menerusi kerangka idea yang tercatat.

Peta Bulatan Proses pemikiran: mendefinisikan sesuatu mengikut konteks

Peta Pelbagai Alir Proses pemikiran: menganalisis hubungan sebab dan akibat

Peta Buih Proses pemikiran: menerangkan sesuatu dengan kata sifatan

Peta Dakap Proses pemikiran: menentukan hubungan bahagian – seluruh

Peta Buih Berganda Proses pemikiran: membanding beza sesuatu

Peta Pokok Proses pemikiran: mengelaskan sesuatu

Peta Alir Proses pemikiran: menganalisis sesuatu secara berurutan

Peta Titi Proses pemikiran: menentukan faktor penghubung

Buku teks ini juga memaparkan pelbagai bahan berunsurkan didik hibur dengan adunan teks dan grafik dalam pelbagai reka bentuk dan warna. Persembahan buku ini diharapkan dapat memberi murid pengalaman yang menyeronokkan semasa proses pembelajaran.

iv KPM

Ikon-ikon yang menarik juga digunakan untuk menjelaskan bahagian-bahagian tertentu.

Aktiviti Unit Arahan aktiviti yang dirancang untuk mencapai Standard Pembelajaran (SP).

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Keupayaan murid berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan diuji.

Aktiviti Lisan Murid perlu memberikan respons secara lisan. Kemahiran Membaca Keupayaan murid membaca, memahami, dan menaakul pelbagai bahan diuji.

Kemahiran Menulis Keupayaan murid mengaplikasikan maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan bagi menyampaikan idea diuji.

Aspek Seni Bahasa Keupayaan murid mengungkap, menghayati, dan menghargai bahasa yang indah diuji.

Kod QR Imbasan kod bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan kandungan pembelajaran.

Info Rujukan yang menerangkan makna perkataan atau maklumat tambahan bagi sesuatu konsep yang berkaitan dengan bahan atau teks.

KBAT Elemen KBAT merangsang kemahiran berfikir murid terhadap pelbagai bahan.

Aktiviti Menulis Murid perlu memberikan jawapan secara bertulis.

v KPM

Aspek Tatabahasa Keupayaan murid menguasai tatabahasa yang betul dalam komunikasi dan penulisan diuji.

AR Imbasan teknologi dalam bentuk 2D atau 3D bagi mendapatkan maklumat tambahan. Aplikasi AR boleh dimuat turun melalui: Nota Guru

Play Store (Android) Munsyi Cilik Maklumat tatabahasa yang boleh dirujuk.

Aktiviti Nilai Tambah

1.1.1

App Store (iOS)

Nota Guru Panduan dan cadangan kepada guru untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ASPEK SENI BAHASA

AKTIVITI MENULIS

Pemulihan Pengayaan Pengukuhan BACAAN LUAS

PEMULIHAN

Penilaian

Bacaan Luas

Cadangan Penggunaan Buku Teks • Buku teks ialah bahan rujukan utama kurikulum yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan dalam buku teks boleh dijadikan panduan bagi mencapai SP. • Guru boleh menggunakan mana-mana bahan yang sesuai daripada buku teks tanpa terikat dengan susunan halamannya. • Guru disarankan untuk menggunakan dan mengubah suai bahan dalam buku teks berdasarkan tahap kebolehan dan keupayaan murid. • Guru boleh memanfaatkan maklumat dalam Nota Guru bagi menjelmakan rancangan pengajaran yang lebih cekap dan menarik. Selaras dengan ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, buku teks ini menjadikan aktiviti pembelajaran bahasa lebih aktif, berpusatkan murid, mencabar kreativiti, serta menyeronokkan. Yang lebih utama, buku teks ini dapat membantu murid mengaplikasikan keterampilan berbahasa secara intensif. Amir Hazlin bin Lin Hasdi bin Daud Aiman bin Hamidon vi KPM

TEMA

1

KEKELUARGAAN

Bincangkan cara mewujudkan kasih sayang dalam keluarga. 1

UNIT

1

Saling Menyayangi

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Jasa Ibu Tidak Terbalas Keluarga Irfan menonton televisyen di ruang tamu. Puan Fazlina luka pada bahagian kaki ketika menyelamatkan tiga orang anaknya daripada banjir. Beliau telah mengangkat anak-anaknya ke bumbung rumah semasa paras air semakin naik. Ketika kejadian, suaminya tiada di rumah kerana bekerja di luar kawasan.

Audio pendengaran

Berita ini tentang apa, Irfan? Orang tua memang prihatin akan anak mereka. Misalnya, semasa ayah masih kecil, nenek sangat bimbang sewaktu ayah demam. Nenek telah membawa ayah ke klinik dengan segeranya.

Apakah pengalaman ayah semasa kecil, Irdina?

Aktiviti

Dengar ujaran dan cam sebutan. Kemudian, sebut ujaran semula.

2

Nota Guru • Bimbing murid mendengar audio dan mengecam sebutan. • Bimbing murid menyebut ujaran dalam pelbagai situasi. 1.1.1 Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menganalisis – Mengenal pasti EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

Membaca

Fauzan Anak yang Cakna Irfan telah membaca cerita tentang kasih seorang anak tukang kayu terhadap ayahnya. “Ayah nampak sungguh sibuk pada pagi ini walaupun ayah kurang sihat,” kata Fauzan. “Benar, Fauzan. Tempahan Tuan Haji Lukman ini mesti ayah siapkan pada petang ini juga. Ada sedikit kerja lagi yang perlu ayah buat,” balas ayahnya terbatuk-batuk. Fauzan terdiam sebentar. Dia amat masak akan sikap ayahnya. Ayahnya akan berusaha untuk menyiapkan tempahan pelanggan mengikut masa yang dijanjikan. Fauzan masuk ke dalam biliknya untuk membuat kerja sekolah. Dua jam berlalu. Bunyi alat-alat pertukangan tidak kedengaran lagi. Fauzan tidak sedap hati. Dia bergegas ke bengkel ayahnya. Pada papan kenyataan, terdapat sekeping nota. ‘Meja dan kerusi ini masih belum siap sepenuhnya. Kayunya masih belum bergosok dan bervarnis. Nampaknya, aku perlu berbuat sesuatu,’ bisik Fauzan dalam hati. Pada petang itu, Tuan Haji Lukman telah datang untuk mengambil tempahannya. Fauzan mempersilakan pelanggan ayahnya itu masuk. Tidak lama kemudian, ayah Fauzan pulang. “Eh, Tuan Haji Lukman! Bila sampai?” tiba-tiba kedengaran suara ayah yang nampak keletihan. “Saya minta maaf kerana ... .” “Meja dan kerusi-kerusi ini bagaimana, tuan haji?” tiba-tiba Fauzan mencelah. “Cantik! Kemas sungguh tukangannya. Saya amat berpuas hati. Ini wang upahnya,” kata Tuan Haji Lukman. Dengan terpinga-pinga, ayah Fauzan mengambil wang upah tersebut. Ayahnya kebingungan. Fauzan hanya tersenyum apabila ayah menoleh ke arahnya. Aktiviti

kandungan

info

qr code

Baca dan fahami teks cerita. Kemudian, jelaskan tafsiran tentang cerita tersebut berdasarkan mindagrafik. aktif laman kreatif uji minda

standard pembelajaran

Dari segi sikap, ayah Fauzan gigih semasa menyiapkan kerjanya.

Perkara menarik

Tafsirkan ar code

Nilai kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid membaca, memahami, dan mentafsir bahan. Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menganalisis – Mentafsir 2.1.1 EMK: Nilai Murni – Baik hati nota guru

laman halaman rangsangan

Pengajaran

3

Menulis

Sayang Ayah Irfan telah berjaya mencipta lapan rangkap gurindam bersempena dengan Hari Bapa. Dia menulisnya dalam bentuk tulisan berangkai untuk diberikan kepada ayahnya.

Gurindam Kasih Ayahanda

Ketika aku sedang berduka, memujuk penuh jenaka. Ketika makan duduk bersila, ayah membuka selera. Ketika aku menuntut ilmu, Selalu maju nasihat ayahku. Ketika sepi seorang diri, ayah wajah berseri. Ketika sakit kian mudarat, sabar gigih merawat. Ketika jalan hidupku sulit, ayah senyumlah sedikit. Ketika tidurku tak mampu lena, ayah merdu pesona. Ketika ayah jauh berkelana, layar telefon ayah menjelma. Nukilan: Irfan Nabil

Aktiviti

Tulis gurindam semula dalam bentuk kad ucapan dengan menggunakan tulisan berangkai.

4

Nota Guru • Bimbing murid menulis gurindam dengan tulisan berangkai. 3.1.1 Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Kasih sayang PAK-21: Jalan Galeri

Seni Bahasa

Mari Kita Bantu Ayah Pada hujung minggu, Encik Nabil telah mengajak anak-anaknya, Irfan dan Irshad, mengemas stor. Encik Nabil berkata … . Stor kita sudah seperti tongkang pecah. Boleh bantu ayah mengemasnya?

Kalau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kerja yang susah akan menjadi senang. Betul, Abang Irshad. Kalau begitu, usah kita membuang masa. Ayuh, kita mulakan kerja sekarang!

Tentulah boleh, ayah. Kami sentiasa ada masa untuk ayah. Kalau melakukan sesuatu, janganlah bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Jadi, marilah kita kemas stor ini dengan sempurnanya. Baik, ayah. Kita juga mestilah mengambil berat tentang kebersihan stor ini. Berehatlah dahulu buah hati ibu semua. Basahkan tekak dengan air bujang ini dahulu. Terima kasih, ibu.

Saya bersetuju, Abang Irshad, kerana kebersihan asas kesihatan. Bagus, Irshad dan Irfan. Kalian tidak mengemas stor ini asal jadi sahaja. Terima kasih kerana ringan tulang membantu ayah.

Sama-sama, ayah. Aktiviti

Persembahkan cerita serta dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Nota Guru • Bimbing murid bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa dan 4.1.1 bahasa yang santun. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Mengguna pakai EMK: Nilai Murni – Kerjasama

5

Tatabahasa

Kami Bangga, Tuk Akub Tuk Akub telah mendapat anugerah Tokoh Peladang Jaya. Oleh itu, satu majlis telah diadakan untuk meraikan kejayaan beliau. Majlis tersebut sangat berjaya. Manakah hendak kami letakkan dron ini? Di meja itu?

Ya, kamu letakkannya di situ. Siapakah yang menghadiahkan dron ini?

Pak Ngah Zaki yang menghadiahkannya untuk memudahkan Tuk Akub menyemburkan racun di ladang.

Nenda yang disayangi, Apa khabar, nendaku Tuk Akub? Ucapan penghargaan ini saya tujukan kepada nenda kerana telah mengharumkan nama keluarga kita. Cucundamu, Irfan Taman Seri Permai

Munsyi Cilik Aktiviti

Kenal pasti kata nama am, kata nama khas, dan kata ganti nama berdasarkan bahan. Kemudian, bina ayat.

6

Kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, haiwan, benda, atau perkara-perkara yang umum. Kata nama khas ialah kata yang merujuk manusia, benda, dan seumpamanya secara khusus. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri, tanya, dan tunjuk.

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti kata nama am, kata nama khas, dan kata ganti nama berdasarkan bahan. 5.1.1 (i)(ii)(iii) • Bimbing murid membina ayat mengikut konteks. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Menghargai

UNIT

2

Ke Sana ke Sini

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Bercuti di Tanah Tinggi Situasi 1

Kita sekarang berada di Tanah Tinggi Cameron. Suhu di sini sederhana sejuk, iaitu lebih kurang 20 darjah Celsius.

Situasi 2

Encik Nabil, ini risalah tentang tempat-tempat menarik di Tanah Tinggi Cameron. Encik Nabil dan keluarga boleh memilih tempat yang sesuai untuk dikunjungi.

Sejuknya, ibu. Nasib baik kita ada membawa baju sejuk. Pada waktu malam, suhu di sini tentu lebih sejuk.

Calet Kampung Taman Sedia Kita akan menginap di calet ini selama dua malam. Strawberi banyak ditanam di sini. Pemilik calet membenarkan kita memetiknya.

Aktiviti

Dengar dan fahami maklumat. Kemudian, berikan respons. Nota Guru • Bimbing murid mendengar dan memahami maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. • Bimbing murid memberikan respons. 1.1.2 Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menilai – Membuat justifikasi EMK: Nilai Murni – Rasional

7

Membaca

Seronoknya Bercuti Irfan selalu bercuti dengan keluarganya. Dia telah membaca rencana tentang kebaikan bercuti dengan keluarga.

1

MANFAAT PERCUTIAN KELUARGA

Kenangan 2 Menjadi Indah

Memperkukuh Hubungan Kekeluargaan

Percutian membolehkan ahli keluarga melupakan tugas rutin seketika. Mereka boleh bermandi-manda, merentas hutan, dan bermain di taman tema. Kegiatan yang dilakukan dengan ahli keluarga ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan.

Percutian merupakan kegiatan yang menjadi kenangan ahli keluarga. Kenangan ini akan tersimpan dalam ingatan. Antara kenangan indah tersebut termasuklah melawat tempat menarik, menikmati keindahan alam, dan merasai keenakan makanan.

Pengalaman 3 Mendapat Baharu

Ilmu 4 Meningkatkan Pengetahuan

Semasa bercuti, kita akan mengalami suasana yang berlainan daripada tempat sendiri. Sebagai contoh, keluarga yang biasa tinggal di bandar dapat menikmati suasana desa. Jika ke luar negara pula, ahli keluarga akan mengalami keadaan cuaca yang berbeza.

Banyak pengetahuan diperoleh semasa bercuti. Misalnya, ahli keluarga mengetahui sejarah, kraf tangan, dan keunikan tempat yang dikunjungi oleh mereka. Agar percutian tidak sia-sia, ibu bapa boleh meminta anak-anak menulis catatan tentang ilmu pengetahuan tersebut.

1. Di manakah tempat percutian yang menepati manfaat yang dinyatakan? Jelaskan. 2. Huraikan sebab percutian dengan keluarga memberikan banyak kebaikan. 3. Pada pendapat kamu, apakah manfaat percutian yang paling menarik? Mengapa? kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Aktiviti

Baca teks rencana. Kemudian, jawab soalan yang diberikan. Nota Guru

8

2.1.1

• •

minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Bimbing murid membaca dan memahamiUnit teks rencana. Bimbing murid mentafsir teks rencana dengan menjawab soalan yang diberikan. Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menganalisis – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Rasional nota guru

laman halaman rangsangan

Menulis

Melancong ke Pulau Mabul

Video Pulau Mabul

Keluarga Irfan bercadang untuk berkunjung ke Pulau Mabul, Sabah. Irfan telah merujuk risalah dan video tentang pulau itu. Dia telah menulis pendapatnya daripada rujukan itu. 02:00/04:55

Untuk berkunjung ke Pulau Kritis Mabul, saya akan memilih pakej B. Saya memilih pakej tersebut kerana mahu berada di sana dalam tempoh yang sesuai dengan kegiatan keluarga kami. Dalam masa tiga hari dua malam, kami Kreatif akan memanfaatkan masa sebaik-baiknya. Kami akan memastikan semua ahli keluarga terlibat dalam setiap aktiviti yang disediakan. Dengan cara ini, hubungan kekeluargaan dapat kami perkukuh.

02:00/04:55

Syarikat Pelancongan

012-3456789 SuriaKencana SuriaKencana suriakencana.blogspot.com

Suria Kencana

PAKEJ PELANCONGAN KELUARGA KE PULAU MABUL

PAKEJ A:

PAKEJ B:

PAKEJ C:

2 Hari 1 Malam

3 Hari 2 Malam

4 Hari 3 Malam

• 2 – 4 orang: RM749 • 2 – 4 orang: RM949 • 2 – 4 orang: RM1149 • 5 – 8 orang: RM729 • 5 – 8 orang: RM929 • 5 – 8 orang: RM1129 • Lebih 9 orang: RM709 • Lebih 9 orang: RM909 • Lebih 9 orang: RM1109

Info Kritis bermaksud membuat pertimbangan untuk menerima atau menolak sesuatu idea dengan alasan. Kreatif bermaksud mempunyai kebolehan untuk mengembangkan sesuatu idea.

Bersnorkel di Pulau Mabul dan Pulau Kapalai

• Bersnorkel di Pulau Mabul, Pulau Kapalai, Pulau Tatagan, Pulau Bohey Dulang, Pulau Mantabuan, dan Pulau Sibuan • Tambahan aktiviti untuk Pakej C termasuklah berkunjung dan bermalam di pekan Tawau

Pakej ini termasuk:

Calet berpenyaman udara

Pengangkutan dan pemandu pelancong

Makanan dan minuman

Bayaran masuk ke tempat pelancongan

KESELESAAN ANDA KEUTAMAAN KAMI kandungan

info

qr code

Aktiviti

Bina dan tulis perenggan untuk menyatakan pendapat tentang risalah pakej pelancongan dan video secara kritisminda dan kreatif. aktif laman kreatif uji minda

standard pembelajaran

ar code

kbat

Nota Guru 3.2.1Unit

Bimbing murid membina dan menulis perenggan untuk menyatakan pendapat yang kritis dan kreatif daripada bahan multimedia. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Menilai – Memberikan pendapat nota guru laman halaman rangsangan EMK: Nilai Murni – Rasional

9

Seni Bahasa

Kisah Sebuah Keluarga Inilah kisah sebuah keluarga Hidup bahagia setiap masa Meski ibu bapa sibuk bekerja Anak-anak tidak dilupa Siang malam sibuk sekali Anak-anak masih terjaga Peranti pintar selalu ada Boleh dipantau anak di sana.

Audio seloka

Ibu bapa hendaklah mengambil berat tentang kebajikan anak-anak walaupun sibuk bekerja.

Waktu cuti ke sana ke mari Melancong dengan buah hati Tak lagi sibuk urusan sendiri Dengan keluarga masa terisi Mata terpaku pada peranti Info terkini hiburan sensasi Namun tak lupa orang di sisi Yang bersama masa bercuti. Kenangan manis terimbau kini Saat indah dengan keluarga Doa dipanjat kepada Ilahi Murah rezeki bercuti lagi. Nukilan: Alias Derais

Info Seloka ialah puisi yang mengandungi sindiran, jenaka, atau gurau senda.

Aktiviti

Lafazkan dan lagukan seloka dengan nada yang sesuai serta nyatakan pengajarannya. Nota Guru

10

4.2.1

• •

Bimbing murid melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai. Bimbing murid menyatakan pengajaran yang terkandung dalam seloka. Strategi PdP: KP – Muzik KBAT: Menganalisis – Menerangkan EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

Tatabahasa

Bercuti di Calet Dusun Selama dua hari satu malam, Irfan sekeluarga menginap di calet dusun Pak Latif. Sederet calet terletak di dalam dusun buah-buahan itu. Keluarga Irfan telah menyewa dua buah calet.

Munsyi Cilik

Aktiviti

Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan berpasangan dengan kata nama untuk menunjukkan bilangan. Contoh: sehelai baju dua bilah gunting beberapa potong betik

Kenal pasti dan kategorikan penjodoh bilangan dengan menggunakan Peta Pokok. Kemudian, bina ayat. Nota Guru 5.1.1 (iv)

• •

Bimbing murid memahami penjodoh bilangan. Bimbing murid menulis ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Baik hati

11

Tatabahasa

Kenangan Terindah Irfan teringat akan pengalaman sewaktu mengunjungi Korea Selatan. Dia dan keluarganya telah menikmati pelbagai keunikan di negara tersebut. hanbok

Pulau Nami

menaiki

menyaksikan

- – pulau peranginan yang popular

memperagakan Menara Seoul

memakai

– pakaian tradisional Korea

kimci – pakaian dan cenderamata

termakan

– mercu tanda ibu kota Seoul

membuat

terbeli

membelikan

– makanan tradisional Korea yang pedas rasanya

Pasar Malam Myeongdong

melawati

merakamkan Munsyi Cilik

Aktiviti

Teliti kata kerja transitif berdasarkan bahan. Kemudian, bina ayat.

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima objek sebagai penyambut. Contoh: • Mereka melawati bangunan bersejarah. • Irfan terbaca buku yang tebal itu.

Nota Guru

12

5.1.2

• •

Bimbing murid memahami kata kerja transitif yang terdapat dalam bahan. Bimbing murid menulis ayat dengan menggunakan kata kerja transitif. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Hemah tinggi

UNIT

3

Cerita Pertemuan

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Bertemu pada Hari Perayaan Pada petang itu, Prasad dan Shu Ying melihat album foto di rumah Irfan. Mereka tertarik akan foto tentang pertemuan keluarga pada Hari Raya Aidilfitri. Lihat foto ini. Wah, gembiranya ahli keluarga kamu kerana dapat bertemu! Kita tentu sedih jika tidak bertemu dengan keluarga begitu lama.

Walaupun tidak dapat bertemu, kita boleh berhubung dengan pelbagai cara lain. Antaranya ____.

Kita boleh berhubung dengan cara lain tetapi kemeriahannya tidak sama. Kita tidak dapat ___.

kandungan

Benar, Irfan. Saya pernah mengalaminya semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Saya sekeluarga tidak dapat pulang ke kampung kerana kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan.

info

qr code

Aktiviti

Dengar dan tafsir penyataan. Kemudian, berikan respons secara kritis dan kreatif. minda aktif laman kreatif uji minda

standard pembelajaran

ar code

kbat

Nota Guru 1.1.3

• •

Unit Bimbing murid mendengar dan mentafsir penyataan. Bimbing murid memberikan respons secara kritis dan kreatif. Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menilai – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Rasional nota guru laman halaman rangsangan

13

Membaca

Yang Jauh di Mata Pada petang itu, Irfan mendengar drama radio. Muzik pembukaan Ibu: Lama benar ibu tidak mendengar berita tentang abang kamu, Hana. Hana: Abang baik-baik sahaja, ibu. Baru pagi tadi, Hana ada meminjam telefon Kak Suria. Dapatlah Hana menghubungi abang melalui panggilan video. Ibu: Ibu bersyukur. Abang Idham tidak menghadapi apa-apa masalah di rantau orang. Hana: Tidak lama lagi, pulanglah Abang Idham, ibu. Sekarang, abang sedang sibuk menyiapkan kertas projek tahun akhirnya. Ibu: (Sayu) Abang kamu itu cekal orangnya. Sewaktu di sekolah menengah, dia tidak mahu tinggal di asrama kerana mahu membantu ibu di kebun. Walaupun penat bekerja, dia tidak culas untuk mengulang kaji pelajaran. Hana: (Bangga) Benar, ibu. Kata abang, nasihat dan kata-kata ibu menjadi perangsang kepadanya untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ibu: Semasa di England pun, dia tidak mengharapkan biasiswa sahaja. Dia bekerja secara sambilan di restoran milik orang kita di sana. Pada setiap bulan, dikirimnya wang kepada kita di kampung. Hana: Hana bangga, ibu. Hana ada abang yang bertanggungjawab. Kalau arwah ayah masih hidup, tentu beliau juga bangga akan abang. Ibu: Nanti kalau Hana berjumpa dengan Kak Suria, beritahu dia ibu hendak bercakap dengan Abang Idham pula. Kesan bunyi loceng basikal Ibu: Eh, Suria datang! Suria: Saya dengar nama saya diseru mak long tadi. Tentu ada yang boleh saya bantu. Hana: Ada-ada sahaja Kak Suria ini. Suria: Sebenarnya, saya baru sahaja menerima e-mel daripada Abang Idham. Ibu: (Teruja) Apa isinya, Suria?

14

zmel

idham

Daripada : [email protected] Kepada : [email protected] Perkara : Khabar dari Rantau Ke hadapan sepupuku, Suria, diharap semoga sihat sejahtera selalu di samping keluarga di tanah air. Terlebih dahulu, abang ucapkan terima kasih kerana Suria mengambil berat tentang kebajikan keluarga abang. Suria selalu meminjamkan telefon kepada Hana dan mak long. Oleh itu, dapatlah kami berhubung walaupun berjauhan. Bagaimanapun, abang hanya dapat berbual sebentar dengan Hana pada pagi tadi. Abang sekarang sedang sibuk menyiapkan kertas projek tahun akhir. Ada beberapa pembetulan yang perlu abang buat berdasarkan saranan pensyarah. Tidak lama lagi, siaplah kertas projek tersebut. Pengajian abang di London akan berakhir pada bulan hadapan. Oleh itu, abang tidak akan bekerja lagi di restoran Encik Badrul. Sebelum pulang ke tanah air, abang bercadang untuk mengembara ke seluruh Eropah. Abang ingin mengambil peluang untuk meninjau budaya orang. Tentang wang ringgit, janganlah keluarga di sana risau. Abang telah mengumpulkan wang yang cukup. Walaupun mengembara, abang tetap akan mengirimkan wang kepada mak long di kampung. Sampai di sini yang dapat abang tulis. Nantikan kepulangan abang yang senantiasa merindui keluarga di sana.

Kemiskinan

Ikatan kekeluargaan

ISU Tanggungjawab anak

Aktiviti

?

kandungan

info

qr code

Baca teks drama dan e-mel dengan telitinya. Kemudian, berikan tafsiran berdasarkan isu pada grafik. Nota Guru 2.1.1

• •

minda aktif

laman kreatif

uji minda

Unit Bimbing murid membaca dan memahami teks. Bimbing murid memberikan tafsiran berdasarkan isu yang diberikan. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menganalisis – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Kegigihan nota guru laman halaman rangsangan

standard pembelajaran

kbat

15

ar code

Menulis

Merancang Pertemuan Keluarga Ibu saudara Irfan menyatakan cadangan agar keluarga besar Haji Yaakub mengadakan hari keluarga. Mereka berbincang dalam ruang sembang WhatsApp keluarga. AKUB KELUARGA BESAR HAJI YA … p nai me ang sed h nga Pak

Mak long

ri keluarga Kita akan mengadakan ha tempat dan pada tahun ini lagi. Apakah ng menarik? kegiatan hari keluarga ya Cuba berikan cadangan. Pak usu

an Ini cadangan usu. Kita adak akub Ya ji Ha cu rombongan anak cu s dan ba wa se a ke Kuala Lumpur. Kit Bolehlah . na sa ke ara bawa sanak saud at menarik kita melawat tempat-temp mudian, kita di bandar raya tersebut. Ke renangnya sewa hotel yang dari kolam ngunan kita boleh lihat langit dan ba Menara Kembar Petronas. Kak Mawar

keluarga Saya mencadangkan hari di. Di calet pa h wa sa diadakan di calet mati suasana tersebut, kita boleh menik leh kampung. Selain itu, kita bo , menjalankan memancing ikan di kolam sawah, dan sukaneka di dalam petak mpung. Untuk berbasikal mengelilingi kaluarga boleh ke calet itu, semua ahli ke sendiri. menggunakan kenderaan Mak long cadangan lain? Terima kasih, semua. Ada kandungan

info

qr code

Aktiviti

standard pembelajaran

Hasilkan jawapan dengan memberikan cadangan secara kritis dan kreatif. Nota Guru

16

3.2.2

• •

minda aktif

laman kreatif

uji minda

Bimbing murid berbincang untuk menghasilkan jawapan. Unit Bimbing murid menulis jawapan dengan memberikan cadangan yang kritis dan kreatif. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menilai – Memberikan pendapat EMK: Nilai Murni – Rasional PAK-21: Meja Bulat nota guru

laman halaman rangsangan

kbat

ar code

Seni Bahasa

Lembaran Memori Irfan dan rakan-rakannya hendak membuat persembahan puisi di sekolah. Mereka memilih sebuah sajak karya penulis negara untuk dipersembahkan.

Kepulangan Anakku, tugas ibu telah berpenghujung pasti nanti ibu akan pulang dari negara atas angin ke tanah air.

Anakku, ibu sering mengingatimu dari jauh kerana engkau umpama matahari yang terbit dalam hati.

Anakku, akan ibu tinggalkan kerja lantas merentasi benua yang memisahkan kita.

Anakku, sabarlah menunggu ibu tidak lama lagi akan tiba di rumah kita.

Anakku, akan ibu bawa pulang hadiah istimewa dari negara asing sebagai cenderamata rindu.

Anakku, hitunglah hari-hari kita akan bertemu kembali merapatkan kasih sayang yang suci. Nukilan: Qurratul ‘Ain

Info Puisi boleh dipersembahkan dengan pelbagai cara. Antaranya termasuklah: • dekon – deklamasi dan lakon • mestamu – melagukan puisi tanpa muzik • mimos – lakonan yang mementingkan gerakan anggota badan dan ekspresi muka

Aktiviti

Persembahkan sajak dengan penuh penghayatan dan keindahan bahasa. Nota Guru 4.2.2

• Bimbing murid mempersembahkan sajak dengan penuh penghayatan dan keindahan bahasa. Strategi PdP: KP – Kinestetik KBAT: Mencipta – Mempersembahkan EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

17

Tatabahasa

Manisnya Pertemuan Pak usu Irfan telah berkahwin di luar negara. Isterinya berasal dari Itali. Mereka telah pulang ke tanah air. Oleh itu, pak usu membawa mak usu tinggal di kampung.

berbual-bual datang

beralaskan

bersalam

berhidang

berterima kasih

ada

tertawa

Munsyi Cilik

bertandang Aktiviti

tertarik

Kata kerja tak transitif tergolong kepada: (i) kata kerja tak transitif tanpa pelengkap Contoh: Mereka asyik berbual. (ii) kata kerja tak transitif berpelengkap Contoh: Kami tinggal di Kampung Jaya.

Fahami penggunaan kata kerja tak transitif. Kemudian, bercerita berdasarkan bahan. Nota Guru

18

5.1.2

• •

Bimbing murid memahami kata kerja tak transitif. Bimbing murid bercerita. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Berusaha

Pemulihan Berdasarkan gambar, tulis pendapat kamu dalam perenggan tentang kegiatan yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Kasih Terjalin Pada pendapat saya, ibu bapa mestilah meluangkan masa dengan keluarga. Mereka dapat melakukannya dengan makan bersama-sama. Semasa di meja makan, ibu bapa wajar bertanyakan khabar anak-anak. Sekali sekala, ibu bapa boleh membawa keluarga makan di restoran atau di gerai makanan.

Masa terluang boleh digunakan untuk beriadah dengan keluarga. Ayah boleh mengajak anak-anaknya ______. Permainan ini dapat merehatkan fikiran sambil ______. Ibu bapa boleh mengambil peluang untuk ______. Dengan cara ini, ______.

Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak ______. Ahli keluarga dapat menikmati ______. Di samping itu, ahli keluarga boleh menjalin kemesraan dengan ______. Misalnya, ahli keluarga boleh ______. 3.2.1

19

Pengayaan Lengkapkan teka silang kata.

Teka Silang Kata 1 1

44

2 2

j 55

m

33

b

p

n z

66

u 77

88

m

S

9

d n 10 10

A

Melintang 1. Kakak menghadiahi emak se___ bunga mawar bersempena dengan Hari Ibu. 5. Ibu bapa memainkan ___ penting untuk membentuk keluarga bahagia. 6. Tuan Haji Amri selalu menasihati cucu ___ agar belajar dengan bersungguh-sungguh. 8. Puan Alia ___ anak-anaknya kuih talam untuk minum petang. 10. Hari Bapa disambut pada hari ___ minggu ketiga bulan Jun pada setiap tahun. Menegak 2. Encik Ismail membawa anak-anaknya ___ ke pusara ahli keluarga yang telah meninggal dunia. 3. Pak Cik Rosdi yang telah lama menghilang tiba-tiba ___ di kampung. 4. Kami ___ kedatangan pak uda yang berkunjung ke rumah kami. 7. ___kah yang bertanggungjawab memastikan keselamatan keluarga? 9. Kereta baharu ___ dibeli oleh ayah untuk keselesaan keluarga kami. 20

5.1.1 5.1.2

Pengukuhan Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang berikutnya.

Keluarga Bahagia Selamat pagi dan salam sejahtera, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk “Keluarga Bahagia”. Hadirin sekalian, Keluarga bahagia ialah keluarga yang saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain. Ahli keluarga tidak mementingkan diri. Sebaliknya, mereka mengambil berat tentang kebajikan ahli keluarga yang lain. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk membina keluarga bahagia. Mereka mestilah memberikan kasih sayang yang secukupnya dan melayan anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu, ibu bapa bertanggungjawab untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Selain itu, anak-anak juga berperanan untuk memupuk keluarga bahagia. Abang atau kakak perlu membantu ibu bapa untuk meringankan beban mereka. Sebagai contoh, mereka hendaklah menjaga adik, mengemas rumah, dan membasuh pakaian. Dengan itu, ibu bapa tidaklah terlalu tertekan apabila pulang ke rumah setelah penat bekerja. Hadirin yang saya hormati, Kesimpulannya, pembentukan keluarga bahagia memerlukan pengorbanan dan tolak ansur ahli keluarga. Saya berharap semoga keluarga yang bahagia dapat diwujudkan dalam masyarakat kita. Saya akhiri syarahan ini dengan serangkap pantun.

Jambu batu di dalam raga, Dimakan kera tinggal sekerat; Saling membantu ahli keluarga, Hubungan mesra terjalin erat.

Sekian, terima kasih. 1. Apakah maksud keluarga bahagia?

2. Bagaimanakah ibu bapa dapat membentuk keluarga bahagia? kandungan info qr code standard ar code pembelajaran 3. Sebagai anak, jelaskan peranan kamu untuk membentuk keluarga bahagia. 4. Huraikan maksud pantun di atas. 5. Apakah kesan keluarga bahagia kepada negara? Jelaskannya. minda aktif

2.1.1

laman kreatif

uji minda

Unit

nota guru

laman halaman rangsangan

kbat

21

Penilaian Baca bahan dengan telitinya.

Poskad untuk Ayah Molly anak Orang Asli yang tinggal di Hutan Simpan Belum, Perak. Dia perlu menetap di asrama kerana rumahnya jauh dari sekolah. Walaupun berjauhan, Molly tidak melupakan keluarganya di kampung. Dia mengirimkan poskad kepada ayahnya.

5 Januari 20 Ayah, Apa khabar keluarga di sana? Molly telah selamat tiba di asrama. Kelas telah bermula pada hari Isnin. Molly ditempatkan di Tahun 6 Melur. Suasana di sini agak berbeza tetapi Molly akan cuba menyesuaikan diri. Ayah dan ibu juga tidak perlu khuatir. Molly akan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Sampaikan salam kepada adik-adik. Molly sangat merindui mereka.

Kepada: Itam bin Alik, Kampung Cantek, Hutan Simpan Belum, 33300 Banding, Perak Darul Ridzuan.

Yang jauh, Molly

A. Jawab soalan berikut: 1. Mengapakah Molly perlu tinggal di asrama? 2. Jelaskan dua sikap Molly yang wajar dicontohi oleh orang lain. 3. Sebagai rakan, bagaimanakah kamu dapat membantu Molly menyesuaikan diri? Jelaskan cadangan kamu. B. Senaraikan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Kemudian, bina ayat.

22

2.1.1 3.2.2 5.1.2

TEMA

2

KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Bersoal jawab tentang gambar. 23

UNIT

4

Kesihatan Tanggungjawab Kita

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Nasihat Pakar Pemakanan Izzah dan ibunya, Puan Zurina, sedang menonton rancangan bual bicara kesihatan. Topiknya tentang masalah obesiti. Selamat datang, Encik Hisyam. Bolehkah encik terangkan masalah obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia?

Terima kasih kerana mengundang saya. Untuk makluman penonton, obesiti berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Antaranya termasuklah pemakanan yang tidak terkawal. Kawalan pemakanan merupakan cara terbaik untuk mengatasinya. Pengambilan makanan berzat dan seimbang akan menghindari kita daripada obesiti.

pengaruh emosi

Punca Obesiti

faktor persekitaran

amalan pemakanan

24

keturunan

kurang bersenam

pengaruh emosi

keturunan

Punca Obesiti

kurang bersenam

faktor persekitaran

amalan pemakanan (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Puan Zurina: Izzah, obesiti berpunca daripada pelbagai faktor yang tidak dijangka seperti faktor keturunan dan persekitaran. Izzah: Ya, ibu. Obesiti juga disebabkan oleh sikap kita yang ____. Puan Zurina: Oleh itu, obesiti perlu dicegah sejak kanak-kanak lagi. Izzah: Betul, ibu. Jika tidak, penyakit ini akan berlanjutan sehingga dewasa. Kita perlu ingat, kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. Jika telah mendapat obesiti, kita akan mengalami pelbagai masalah. Contohnya, ____.

kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Aktiviti

Bertutur untuk membuat rumusan dan ramalan secara bertatasusila. minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru Unitbertutur. • Bimbing murid mengenal pasti maklumat daripada bahan untuk 1.2.1 • Bimbing murid bertutur untuk menyampaikan rumusan dan ramalan secara bertatasusila. Strategi PdP: Kajian Masa Depan KBAT: Menilai − Meramalkan EMK: Sains dan teknologi nota guru laman halaman rangsangan

25

Membaca

Rawatan Fisioterapi Izzah dan ayahnya, Encik Faizal, menemani datuknya membuat rawatan fisioterapi di hospital.

Izzah menolak kerusi roda datuknya. Datuknya akan menjalani proses rehabilitasi untuk merawat penyakit saraf. Rawatan fisioterapi ini akan dijalankan oleh jurupulih anggota yang terlatih.

mesin shockwave therapy

alat terapi ultrabunyi

26

Datuk Izzah dirawat menggunakan alatan elektroterapi, iaitu mesin shockwave therapy. Jurupulih anggota itu membaca manual alatan sebelum memulakan rawatan. Rawatan itu telah mengurangkan kesakitan datuknya. Jurupulih anggota juga menggunakan alat terapi ultrabunyi untuk mengesan tindak balas saraf datuk Izzah. Di bilik lain, Izzah melihat beberapa orang jurupulih anggota memberikan rawatan senaman terapeutik kepada pesakit. Pesakit dibantu untuk melakukan pergerakan ringan dan berintangan. Terdapat juga pesakit yang diberi rawatan terapi manual seperti terapi manipulasi tisu lembut. Pesakit yang tidak mampu bergerak dibantu untuk melakukan senaman pasif.

Se te la h se le sa i ra w at an , Iz za h da n ayahnya membawa da tu kn ya berjumpa dengan doktor. Doktor te rse bu t menerangkan cara rawatan hidroterap i. M en urut beliau, rawatan itu boleh dilakuk an di ho sp ital tertentu atau pusat perkhidmatan fisioterapi swasta. Izzah bertuah kerana maklumat tentang raw dapat mengetahui sedar bahawa petugas keatan fisioterapi. Dia tanggungjawab yang besihatan mempunyai sar.

senaman pasif

rawatan hidroterapi

Info

terapi manipulasi tisu lembut

Jurupulih anggota juga dikenali sebagai Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi dan Jurupulih Perubatan Fisioterapi.

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Aktiviti

Baca teks. Kemudian, rujuk kamus dan media elektronik untuk mencari makna, sebutan, ejaan, dan penggunaan perkataan yang berwarna kuning. Nota Guru • Bimbing murid membaca teks. 2.1.2 • Bimbing murid merujuk kamus dan media elektronik untuk mencari makna, sebutan, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Menganalisis − Mengesan EMK: Nilai Murni − Bertanggungjawab

27

Menulis

Piramid Makanan Malaysia 2020 Izzah merancang menu harian pada hujung minggu untuk memastikan makanan yang diambilnya seimbang. Dia merujuk Piramid Makanan Malaysia 2020. Lemak, minyak, gula, dan garam • perlu dikurangkan

Enam hingga lapan gelas air kosong

Gula

Sumber protein • satu hingga dua sajian

Susu dan produk tenusu • dua sajian

Susu Soya

Yogurt

Sumber karbohidrat • tiga hingga lima sajian

Tepung Gandum

Buah-buahan • dua sajian

Sayur-sayuran hingga tiga sajian

• dua

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Kumpulan makanan Sayursayuran Buahbuahan Sumber karbohidrat Sumber protein Susu dan produk tenusu Lemak, minyak, gula, dan garam

Kuantiti

Contoh

Dua hingga Lobak tiga sajian ______

______

______

______

______

______

______

______

Dikurangkan Kek coklat

Menu Sihat Waktu Menu

Sarapan

Minum Pagi

Makan Tengah Hari

Minum Petang

Makan Malam

Makan Lewat Malam

Sebiji pisang, dua keping roti, dan secawan teh O

______

______

______

______

______

kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Aktiviti

Catat maklumat dan rancang menu sihat. minda aktif

28

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid mengenal pasti maklumat. 3.2.3 • Bimbing murid mencatat maklumat dan menjanakan idea berdasarkan bahan. nota Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggambarkan guru laman halaman rangsangan EMK: Nilai Murni – Keprihatinan PAK-21: Fikir-Pasang-Kongsi

Seni Bahasa

Kita Jaga Kita Izzah ingin menyertai pertandingan mencipta pantun. Dia telah menulis serangkap pantun. Dia telah membaca beberapa bahan untuk mendapatkan ilham bagi mencipta pantun lain. Gelap-gelita pasang pelita, Cahaya terang di tepi tambak; Marilah kita jaga kita, Kita sekarang diancam wabak.Cara mencipta pantun: 1. Tulis dua baris maksud. 2. Cari perkataan yang berima sama. 3. Bina dua baris ayat pembayang menggunakan perkataan itu. 4. Pastikan setiap baris mempunyai rima akhir a/b/a/b. 5. Samakan rima tengahnya.

Tan Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

Manusia bergerak, manusia berhimpun. Virus tidak berhimpun. Virus merebak dan berjangkit apabila manusia bergerak dan berhimpun. Jadi, apabila kita duduk di rumah, kita telah mengurangkan pergerakan dan ini akan membantu kita memutuskan rantaian jangkitan wabak. #kita jaga kitaAMALKAN NORMA BAHARU

ELAKKAN 3S

• Kerap membasuh tangan • Amalkan penjarakan fizikal • Gunakan pelitup muka

• Tempat sesak • Tempat sempit dan tertutup • Bersembang dekat-dekat

MEMBANTU AHLI KELUARGA SEMASA WABAK

Kerap Galakkan bertanyakan mereka khabar, melakukan terutamanya yang aktiviti terkena kandungan jangkitan info kegemaran qr code

Sentiasa berikan sokongan standard pembelajaran

Aktiviti

Kongsi kisah Kongsi mereka yang maklumat dijangkiti yang tepat, virus rasmi, dan sah bagi ar code mengelakkan kerunsingan

Hasilkan pantun dan persembahkannya. minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid mengenal pasti perkataan yang boleh membentuk maksud pantun. 4.3.1 • Bimbing murid menghasilkan pantun dengan bahasa yang indah serta santun dan mempersembahkannya. nota guru laman halaman rangsangan Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mencipta – Membina EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab

29

Tatabahasa

Gajet, Oh, Gajet! Gajet! Izzah membaca rencana tentang kesan penggunaan gajet terhadap mata kanak-kanak. Kemudian, dia menceritakan perkara itu kepada rakan-rakannya. Kesan Penggunaan Gajet terhadap Mata Kanak-kanak Oleh: Doktor Farah Nabila

Penggunaan gajet memberikan kesan kepada kesihatan kanak-kanak. Antaranya termasuklah punca kerosakan saraf mata. Hal ini berlaku apabila mata mereka terdedah kepada skrin gajet terlalu lama. Cahaya biru dari skrin gajet berupaya untuk menembusi saraf mata. Di samping itu, penggunaan gajet tanpa kawalan juga boleh menyebabkan kanak-kanak tidur lewat. Mereka leka bermain gajet sehingga membawanya ke tempat tidur. Rehat yang tidak mencukupi akan menyebabkan mereka menjadi lesu dan pengsan. Kesimpulannya, penggunaan gajet yang tidak terkawal akan membawa padah. Oleh sebab itu, ibu bapa haruslah sentiasa memantau anak-anak mereka. Mereka perlu bertegas dan sedar bahawa penggunaan gajet oleh anak-anak berada dalam kawalan mereka. Kawan-kawan, penggunaan gajet memberikan kesan kepada mata kanak-kanak. Antaranya ... .

Aktiviti

Pelihatan Kabur Penurunan tahap pelihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan pelihatan berganda.

Peningkatan Rabun Jauh (miopia) Penggunaan gajet juga menyebabkan regangan bebola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama.

Mata Kering Kedudukan kanak-kanak yang tidak sesuai semasa menggunakan gajet akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat, dan kesakitan pada bahu dan leher.

Kerosakan Saraf Mata Pendedahan kepada cahaya biru terlalu lama berbahaya kerana cahaya itu dapat menembusi saraf mata terus berbanding dengan sinar ultraungu (UV). (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Bercerita tentang bahan dengan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

30

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. 5.1.2 • Bimbing murid bercerita tentang bahan. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan EMK: Nilai Murni – Kasih sayang PAK-21: Main Peranan

UNIT

5

Kebersihan Asas Kesejahteraan

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Trak Makanan BeSS Izzah dan keluarganya ke bandar untuk membeli-belah. Di sana, mereka ternampak Trak Makanan Bersih, Selamat dan Sihat (BeSS). Mereka tertarik untuk mencuba makanan di trak tersebut.

Premis makanan yang BERSIH, SELAMAT dan SIHAT semestinya “BeSS” Premis Makanan BeSS akan sentiasa:

Nasi lemak 400 kalori

mengekalkan menyediakan menyediakan mempromosikan saiz premis yang makanan pilihan makanan hidangan makanan bersih selamat yang lebih sihat yang mengikut keperluan individu

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Izzah: Encik Faizal: Fateh:

Trak makanan ini menepati standard premis makanan BeSS, ayah. Ayah ____. Bagi ayah, peniaga trak makanan ini ____. Mengapakah pengiktirafan BeSS ini sangat penting? Pengiktirafan BeSS ini sangat penting ____. kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Aktiviti

Bertutur untuk menghujahkan kepentingan trak makanan BeSS. minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti maklumat tersurat danUnit tersirat. 1.2.2 • Bimbing murid bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menilai − Memberikan alasan EMK: Nilai Murni − Kebersihan fizikal dan mental laman halaman rangsangan nota guru

31

Membaca

Penjagaan Diri Remaja Izzah ingin mengetahui panduan penjagaan kebersihan diri. Dia melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tersebut.

Enam Panduan Penjagaan Kebersihan Diri untuk Remaja Memelihara Kulit

Cuci muka dengan pencuci muka yang sesuai. Kulit remaja sangat sensitif dan mudah ditumbuhi jerawat. Kulit yang kering juga akan kelihatan lesu.

Memberus Gigi

Semasa memberus gigi, jangan lupa memberus kawasan lidah untuk membersihkannya daripada sisa makanan. Kebersihan gigi penting agar nafas kamu sentiasa segar dan tidak berbau.

Membersihkan Badan

Gosok badan dengan menggunakan berus atau span untuk membuang sel-sel kulit mati ketika mandi. Gunakan sabun yang sesuai dengan kulit kamu.

Mengawal Bau Badan

Gunakan pewangi badan dan produk antipeluh yang sesuai untuk menghilangkan bau badan. Perubahan hormon dalam diri remaja menyebabkan masalah bau badan.

Membersihkan Rambut

Cuci rambut dua atau tiga kali seminggu. Rambut yang tidak sihat akan menghasilkan kelemumur yang menjadi punca keguguran rambut dan rambut yang berbau.

Membersihkan Kuku

Pastikan kuku sentiasa bersih dan pendek bagi mengelakkan kuman dan kotoran berkumpul. Berhati-hati semasa mengetip kuku agar kamu tidak mendapat penyakit cekam. (Sumber: Buku Teks Pendidikan Kesihatan Tahun 6, 2015, Dewan Bahasa dan Pustaka)

kandungan

info

Aktiviti

Rumusannya, untuk memastikan penjagaan kebersihan diri remaja qr code standard ar code pembelajaran sempurna, mereka perlu ____.

Baca teks dan buat rumusan. minda aktif

32nota guru

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia. • Bimbing murid membuat rumusan. 2.2.1 Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Menganalisis − Menilai laman halaman rangsangan EMK: Nilai Murni − Bertanggungjawab

Menulis

Kempen Kebersihan Tandas Izzah menulis laporan tentang lawatan ke Majlis Perasmian Kempen Kebersihan Tandas. Laporan Lawatan ke Majlis Perasmian Kempen Kebersihan Tandas Pada 19 Februari yang lalu, 20 orang ahli serta guru pembimbing Kelab Doktor Muda telah menghadiri Majlis Perasmian Kempen Kebersihan Tandas di Putrajaya. Lawatan itu untuk mendedahkan isu-isu kebersihan kepada ahli Kelab Doktor Muda. Selain itu, lawatan itu juga bertujuan untuk mendedahkan cara-cara terbaik bagi menjaga kebersihan tandas. Semasa di sana, kami diterangkan penggunaan pencuci antibakteria. Pencuci ini perlu diletakkan di dalam tangki tandas. Apabila tangki dipam, air yang bercampur dengan bahan antibakteria dapat menghilangkan kotoran dan bau busuk pada mangkuk tandas. Selepas itu, kami mendengar ceramah tentang teknologi flushometer. Teknologi ini mengurangkan punca pembiakan nyamuk kerana air tidak ditadah atau disimpan di dalam tangki. Lantai tandas juga akan lebih bersih apabila tiada air yang bocor atau melimpah dari tangki tandas. Akhir sekali, kami menonton video tentang penggunaan bidet terkini. Penggunaan bidet lebih bersih kerana dapat mengurangkan sentuhan pada mangkuk tandas. Cara ini dapat mengurangkan risiko jangkitan kuman. Lawatan itu selesai pada pukul 2:00 petang. Kesimpulannya, lawatan itu telah memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada para peserta untuk sentiasa menjaga kebersihan. Laporan disediakan oleh,

Izzah21 FEBRUARI 20

.

(IZZAH BINTI FAIZAL) Setiausaha, Kelab Doktor Muda, SK Seri Permai.

Aktiviti

Tulis teks laporan yang diimlakkan. Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti ejaan dan sebutan perkataan yang berwarna merah. • Bimbing murid menulis teks prosa yang diimlakkan. 3.2.4 Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi − Melaksanakan EMK: Nilai Murni − Kebersihan fizikal dan mental

33

Seni Bahasa

Kantin Bersih, Murid Selesa Selepas cuti penggal, pengusaha kantin di sekolah Izzah telah membuat penambahbaikan.

teruja

tidak terdedah

tidak berbau

34

baharu

pensanitasi tangan

bertanggungjawab

OS

PONDOK BAJA KOMP

sisa makanan Pastikan tangan kamu bersih.

mesra alam kebersihan asas kesihatan

Basuhlah tangan dengan betulnya.

terjamin bersih

Amalan Perkhidmatan Kantin Terbaik Peringkat Kebangsaan 20 SK Seri Permai kandungan

info

qr code

Aktiviti

Hasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan. Persembahkannya secara kreatif. minda aktif laman kreatif uji minda

standard pembelajaran

ar code

kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan. 4.3.2 • Bimbing murid mempersembahkannya secara kreatif. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mencipta − Menghasilkan 35 nota guru laman halaman rangsangan EMK: Nilai Murni − Kebersihan fizikal dan mental

Tatabahasa

Persekitaran Rumahku Sebersih Taman Izzah bercerita tentang cara penduduk di kawasan perumahannya menjaga kebersihan kediaman mereka. Kempen “Rumahku Tamanku” dijalankan di kawasan perumahan saya. Sejak kempen itu diperkenalkan, penduduk setempat sangat ambil berat tentang isu kebersihan. Mereka ingin menjadikan kawasan rumah mereka bersih apabila dipandang. Anak-anak yang masih muda remaja membantu ibu bapa mengeluarkan sampah sarap dari longkang. Daun yang kekuning-kuningan dikumpulkan lalu dibuang. Tinggallah pokok yang segar-bugar untuk membekalkan udara bersih. Kini, kawasan perumahan saya sebersih dan seindah taman rekreasi.

tersubur

semerbak kemas

rapat-rapat

secantik-cantik

panjang senang hati

hijau daun

Munsyi Cilik Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk, iaitu: • kata adjektif tunggal. Contoh: rendah, kuning, indah • kata adjektif terbitan. Contoh: terkecil, semerah, serabut • kata adjektif ganda. Contoh: baik-baik, kecil-kecilan, gelap-gelita • kata adjektif majmuk. Contoh: manis buah, hitam legam, terang hati

Aktiviti

Bina ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif.

36

Nota Guru • Bimbing murid memahami pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. • Bimbing murid membina ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif 5.1.3 berdasarkan bahan. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi − Menghasilkan EMK: Nilai Murni − Bertanggungjawab

UNIT

6

Bersih Selalu, Sihat Sentiasa

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Nyamuk Penyelamat Dalam perjalanan ke hospital, Izzah menonton berita di dalam kereta ayahnya. Bekas hitam besar (release container) Mengandungi telur nyamuk bagi menghasilkan nyamuk berwolbachia.

PROGRAM KAWALAN DENGGI MELALUI PROJEK WOLBACHIA Apakah Wolbachia? • Wolbachia ialah bakteria yang hidup dalam sel serangga berkurun-kurun tahun dahulu dan diwarisi generasi seterusnya melalui telur.

Bekas hitam kecil (ovitrap container) Digunakan untuk memantau kehadiran nyamuk berwolbachia.

• Nyamuk berwolbachia tidak berbahaya kepada manusia, haiwan, dan alam sekitar. • Nyamuk berwolbachia tidak menyebabkan demam denggi.

Perhatian: Jangan alihkan bekas-bekas hitam ini.

Bagaimanakah nyamuk berwolbachia mengawal populasi nyamuk Aedes? Menghasilkan jentik-jentik berwolbachia

Nyamuk Aedes jantan Nyamuk berwolbachia jantan

betina

mengawan

jantan Nyamuk berwolbachia

mengawan

Nyamuk Aedes betina

Tiada jentik-jentik terhasil

(Sumber: www.infosihat.gov.my)

Encik Faizal: Izzah, program kawalan denggi dengan nyamuk berwolbachia ini lebih mesra alam kerana tidak menggunakan sebarang racun atau bahan kimia. Izzah: Ya, ayah. Nyamuk berwolbachia tidak berbahaya ____. Encik Faizal: Bagaimanakah persekitaran yang bersih dapat menjamin kejayaan pembiakan nyamuk berwolbachia di dalam bekas-bekas hitam itu? Izzah: ____. Aktiviti

Bertutur untuk menghujahkan idea kreatif. Nota Guru • Bimbing murid menganalisis bahan untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. 1.2.2 • Bimbing murid bertutur untuk menghujahkan maklumat dengan menggunakan idea kreatif. Strategi PdP: Kajian Masa Depan KBAT: Menilai – Membahas EMK: Sains dan teknologi

37

Membaca

Evolusi Ambulans Izzah membaca maklumat dalam Internet tentang evolusi ambulans. Perkembangan Ambulans di Malaysia

https://sejarahambulans.com.my

Perkembangan Ambulans di Malaysia Ambulans Pertahanan Awam – 1952 hingga 1960-an Ambulans ini bersaiz besar dan hanya berfungsi untuk membawa pesakit. Ambulans ini mampu memuatkan lapan orang pesakit pada satu-satu masa. [Sumber: Angkatan Pertahanan Awam (APM)]

Ambulans Hospital Universiti Malaya – 1963 Ambulans ini lebih kecil dan bergerak lebih pantas. Ruang dalamannya mampu memuatkan dua orang pesakit dan seorang petugas. (Sumber: Universiti Malaya)

Ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia – kini Ambulans spesifikasi tinggi ini dilengkapi alat pemantau jantung dan alat bantuan pernafasan. Selain itu, terdapat juga mesin untuk membantu petugas melancarkan salur pernafasan pesakit. Ambulans ini turut menyediakan pelbagai jenis peralatan membawa pesakit mengikut kes yang diterima. (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

kandungan

info

qr code

Aktiviti

standard pembelajaran

ar code

Bagaimanakah ciri-ciri ambulans pada masa hadapan?

Baca teks dan buat ramalan. minda aktif

38 nota guru

laman kreatif uji minda kbat Nota Guru • Bimbing murid membaca dan memahami bahan. Unit 2.2.1 • Bimbing murid menaakul bahan untuk membuat ramalan. Strategi PdP: Kajian Masa Depan KBAT: Menilai − Meramalkan EMK: Sains dan teknologi laman halaman rangsangan

Menulis

Bilik Isolasi

Audio sajak

Izzah pernah ditempatkan di dalam bilik isolasi. Dia mencatat pengalamannya itu dalam sebuah sajak.

Terasing di Kamar Di kamar ini tanpa rela kuhadiri ditemani batuk kecil mataku berpinar-pinar kepalaku berdenyut-denyut tubuhku mula meragam. Hadirnya aku di sini mengasing diri keseorangan berbaring diri dalam keselesaan bantal bersih menjadi teman menunggu masa untuk kupulang. Hadirnya aku di sini sekeliling dapat kuperhati kamar bersih cantik berseri habuk dan hama takut hampiri dengan harapan tidak dijangkiti. Kamar ini habis diguna terus dirapi dilap dimop disanitasi esok lusa berguna lagi terus berkhidmat terus berfungsi. Nukilan: Izzah Faizal

Info Bilik Isolasi 1. Bilik ini menempatkan murid bergejala dan kontak rapat.

3. Jika bacaan suhu murid telah kembali normal, murid dikehendaki balik ke kelas.

2. Bacaan suhu murid perlu direkod semula selepas 15 minit.

4. Catatkan waktu masuk dan waktu keluar murid dalam buku catatan.

Aktiviti

Tulis teks sajak yang diimlakkan. Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti ejaan dan sebutan dalam bahan. • Bimbing murid menulis teks sajak yang diimlakkan. 3.2.4 Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi − Melaksanakan EMK: Nilai Murni − Kebersihan fizikal dan mental

39

Seni Bahasa

Jagalah Tangan Kita

Audio lagu

Kelab Doktor Muda telah mengadakan pertandingan menulis seni kata lagu. Izzah bercadang untuk menulis seni kata lagu tentang cara penjagaan tangan.

3

2

1

4

Sapu krim tangan.

Tekap tangan pada tuala.

Jangan gunakan bahan antipenuaan.

5

Elakkan bahan yang mengandungi retinol.

Basuh tangan dengan cara yang betul.

6 Tangan yang tidak dijaga dengan cara yang betul boleh menjadi terlalu kering. kandungan

Aktiviti

Sapu vaselin sebelum tidur.

info qr code standard (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia) pembelajaran

Hasilkan seni kata lagu. Kemudian, persembahkannya dengan gaya yang kreatif. minda aktif laman kreatif uji minda

40

Nota Guru • Bimbing murid menghasilkan seni kata lagu berdasarkanUnit bahan. • Bimbing murid mempersembahkan seni kata lagu dengan kreatifnya. 4.3.3 Strategi PdP: KP – Muzik KBAT: Mencipta – Menggubah nota guru laman halaman rangsangan EMK: Kreativiti dan inovasi

kbat

ar code

Tatabahasa

Bilik Selesa, Tidur Berkualiti Kawan Izzah, Amna, berkongsi tentang masalahnya sewaktu tidur. Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna: Izzah: Amna:

Izzah, saya tidak dapat tidur lena kerana bunyi bising. Bunyi apakah yang mengganggu tidur kamu, Amna? Bunyi dengkuran kakak saya, Izzah. Oh, begitu! Dia mungkin menghidapi apnea tidur. Jadi, apakah yang harus saya lakukan? Nasihatilah dia dengan suara kamu yang selunak buluh perindu. Minta dia berjumpa dengan doktor. Ada-ada sahaja kamu, Izzah. Kadang-kadang, saya juga berasa tidak selesa sewaktu tidur. Amna, kebersihan diri mesti kita titik beratkan. Sebaik-baiknya, cucilah muka sebelum tidur supaya kulit muka tidak berminyak. Baik, Izzah. Saya juga selalu membuka tingkap untuk menghilangkan bau hapak. Mungkin bau itu daripada pakaian yang belum betul-betul kering, Amna. Pakaian yang lembap-lembap menyebabkan kulat membiak pada fabrik. Situasi ini menyebabkannya berbau. Kalau begitu, pengurusan diri akan saya utamakan agar lebih tenteram semasa tidur. Saya juga akan memastikan bilik tidur sentiasa kemas dan bersih. Bagus, Amna. Buat sementara waktu, semburkan pewangi agar bilik kamu harum semerbak. Seperkara lagi, jangan ambil minuman yang manis-manis sebelum tidur. Jangan buat pekak badak sahaja. Ingat nasihat saya. Baik, Izzah. Terima kasih atas nasihat itu. Info Sama-sama, Amna. Tidur lenalah puteriku. Apnea tidur ialah keadaan pernafasan yang terhenti untuk Ha, ha, ha! Harap-harap masin mulut sementara waktu semasa tidur. kamu, Izzah.

Aktiviti

Kenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian, lakonkan dialog. Nota Guru • Bimbing murid memahami pelbagai bentuk kata adjektif. • Bimbing murid melakonkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 5.1.3 Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi − Melakonkan EMK: Nilai Murni − Kasih sayang PAK-21: Lakonan

41

Tatabahasa

Kurangkan Batuk Berkahak Izzah teruja membaca petua mengurangkan batuk berkahak. Dia telah bulat hati untuk berkongsi petua ini dengan ibunya.

Cara Mengurangkan Batuk Berkahak 1. Hiris halia dan lemon bulat-bulat secara perlahan-lahan.

2. Masukkan hirisan tersebut ke dalam balang bersaiz sederhana yang tinggi.

3. Masukkan madu setinggi lapisan lemon dan halia hingga lapisan itu tenggelam.

6. Campuran ini mampu bertahan selama tiga hingga empat bulan jika disimpan di dalam peti sejuk.

5. Simpan balang di dalam peti sejuk. Minum madu itu dua kali sehari pada waktu pagi dan petang.

4. Ulang langkah itu untuk beberapa lapisan sehingga balang itu penuh.

Aktiviti

Kenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian, tulis perenggan untuk menyampaikan pesanan.

42

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif dalam bahan. 5.1.3 • Bimbing murid membina perenggan dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi − Membina EMK: Sains dan teknologi

Pemulihan Lengkapkan Peta Alir dan janakan idea.

Penjagaan dan Penggunaan Kanta SentuhSaya pengguna kanta sentuh setelah mendapat nasihat daripada ahli optik. Beliau menyarankan penjagaan dan penggunaan kanta sentuh yang betul. Mula-mula, saya perlu membersihkan tangan. Kemudian, barulah saya menggosok kanta sentuh dengan jari secara perlahan-lahan dengan cecair khas sebelum melekapkannya pada mata. Jika tidak menggunakannya, saya akan menyimpan kanta sentuh di dalam bekas khas. Bekas ini diisi dengan cecair pencuci khas. Saya menukar cecair di dalamnya setiap kali menyimpannya. Selepas lapan jam penggunaan kanta sentuh, saya akan menanggalkannya. Penggunaannya yang terlalu lama boleh menjejaskan mata. Saya akan menggantikan kanta sentuh yang baharu selepas sebulan. Kanta sentuh membolehkan saya melakukan aktiviti sukan.

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Cara Penjagaan dan Penggunaan Kanta Sentuh membersihkan tangan

_____

_____

_____

_____

_____

Kanta sentuh perlu ditanggalkan sebelum tidur. Jelaskan. 3.2.3

43

Pengayaan Baca, fahami, dan taakul bahan multimedia untuk membuat rumusan dan ramalan.

Jam Pintar Pemantau Kesihatan Jam pintar terkini ini dilengkapi fungsi kesihatan. Semasa kita melakukan aktiviti fizikal, jam ini akan mengukur kadar nadi kita dan menyatakan jumlah kalori yang telah dibakar. Jam ini juga dapat mengetahui kadar rehat pemakainya. Fungsi ini dapat memastikan kita mendapat rehat yang cukup. Jam pintar ini turut mempunyai aplikasi aktiviti kecergasan yang boleh kita pilih untuk dilakukan pada setiap hari. Aktiviti tersebut adalah sebagai cadangan untuk mencapai kesihatan yang ideal. Kesimpulannya, jam ini akan menggalakkan kita cakna akan kesihatan kita. Maklumat kesihatan yang ditunjukkan dapat membantu kita merancang gaya hidup yang sihat. Bagaimanakah jam ini dapat membantu kita mengekalkan tahap kesihatan? Ramalkan fungsi-fungsi lain jam ini pada masa akan datang.

44

2.2.1

Pengukuhan Bertutur untuk membuat rumusan dan ramalan.

Selamatkan Gigi Kekal Izzah dan ibunya, Puan Zurina, ke klinik pergigian. Di sana, mereka berbual sambil melihat poster tentang selamatkan gigi kekal. Izzah:

Ibu, semasa di sekolah, seorang rakan saya telah tercabut giginya. Disebabkan dia cemas, dia tidak sempat menyelamatkan giginya.

Puan Zurina: Kasihan rakan kamu. Jika dia mengikut langkah-langkah dalam poster itu, pastinya _____. Izzah:

Betul, ibu. Jika gigi kekal tidak diselamatkan, _____.

Pegang bahagian korona gigi.

Cari gigi tersebut. Basuh gigi selama 10 saat.

Sekiranya tidak berjaya, simpan gigi di dalam susu segar.

Cuba masukkan gigi ke dalam soket. Segera berjumpa dengan doktor. (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia) 1.2.1

GIGI TERCABUT JANGAN PANIK

Gigi kekal boleh diselamatkan jika bertindak pantas sejurus gigi tercabut. 45

Penilaian Baca teks dan lakukan aktiviti yang terdapat di bawah.

Kasih Ibu Puan Aini termenung sendirian. Hatinya sedih mengenangkan berita yang baru diterimanya. Beliau teringat kembali saat-saat bertemu dengan Doktor Siti di klinik untuk membuat pemeriksaan awal. “Saya berharap agar puan tenang menerima berita ini. Saya mengesyaki Aidil menghidapi diabetes,” jelas Doktor Siti. “Bagaimanakah Aidil boleh mendapat penyakit ini, doktor? Selama ini pemakanannya normal. Berat badannya juga normal,” kata Puan Aini dengan sedikit nada protes. “Begini, puan. Diabetes berlaku apabila paras gula dalam darah adalah tinggi. Saya akan merujuk kes anak puan ke hospital. Nanti, doktor di sana akan menerangkan perkara ini lebih lanjut,” jelas Doktor Siti. Sebelum beredar, Puan Aini meminta maaf daripada Doktor Siti. Dia sedar dia terlalu emosional ketika itu. Namun begitu, dia berterima kasih kepada Doktor Siti kerana memaklumkan hal itu kepadanya. Tibalah hari janji temu di hospital. Puan Aini membawa Aidil untuk membuat pemeriksaan lanjut. Hasilnya, ternyata anaknya memang menghidapi penyakit diabetes. Menurut doktor, diabetes yang dihidapi oleh Aidil ialah diabetes jenis satu. Puan Aini perlu membawa anaknya berjumpa dengan doktor pakar dan pakar nutrisi. “Puan, mulai sekarang, puan perlu menjaga pemakanannya. Aidil juga mungkin perlu bergantung pada insulin. Jika Aidil kerap membuang air kecil dan cepat berasa dahaga, itu adalah antara gejala diabetes. Dia perlu dirawat sebelum menjadi parah,” terang Doktor Anding. Puan Aini mengangguk. Beliau reda akan hal itu. Beliau bertekad untuk menjaga Aidil selagi termampu. Tugasan Berkumpulan 1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Rujuk kamus dan media elektronik untuk mencari perkataan yang berwarna merah. 3. Bincang dan catat usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk membantu pesakit diabetes. Kemudian, tulis kesan daripada usaha-usaha tersebut dalam Peta Pelbagai Alir. 4. Bentangkan hasil perbincangan dan minta ahli kumpulan lain berhujah.

46

1.2.2 2.1.2 3.2.3

TEMA

3

KESELAMATAN

Bercerita tentang gambar. 47

UNIT

7

Sentiasa Peka

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Kempen Rumah Selamat Keluarga Irfan, Faris dan Robin ingin melancong ke Pulau Langkawi selama seminggu. Mereka telah menyertai Kempen Rumah Selamat sebelum meninggalkan rumah. Sebelum bertolak

Keluarga Irfan

Sebelum meninggalkan rumah, ayah ingin mengisi borang secara dalam talian untuk menyertai Kempen Rumah Selamat dengan pihak Polis Diraja Malaysia.

Mengapakah kita perlu mengisi borang tersebut, ayah?

Kita perlu mengisi borang tersebut untuk memberitahu pihak polis tentang ketidakberadaan kita di rumah.

Keluarga Faris Ayah memberitahu jiran tentang percutian kita ke Pulau Langkawi pada hujung minggu ini.

48

Keluarga Robin Ayah sudah memaklumkan percutian kita ini kepada pengawal keselamatan. Robin, sudahkah kamu mengunci pintu?

Di Pulau Langkawi Irfan, mengapakah ayah kamu menyertai Kempen Rumah Selamat?

Bagaimanakah kempen tersebut dapat memastikan rumah kamu selamat?

Ayah saya menyertai kempen tersebut untuk keselamatan rumah kami.

Faris, bagaimanakah keluarga kamu memastikan keselamatan rumah semasa kamu bercuti di sini? Mengapakah ayah kamu berbuat demikian?

Ayah saya hanya memberitahu pengawal keselamatan sebelum datang ke sini.

Aktiviti

kandungan

Robin, bolehkah kamu jelaskan tujuan ayah kamu memberitahu pengawal keselamatan sebelum bercuti di sini?

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Bertutur untuk menghujahkan maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat.Unit • Bimbing murid menghujahkan perkara dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. 1.2.2 Strategi PdP: Kecerdasan Pelbagai KBAT: Menilai – Membahas EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab nota guru

laman halaman rangsangan

49

Membaca

Jangan Jadi Mangsa Faris dan Robin ke rumah Irfan. Mereka membaca maklumat yang diperoleh daripada surat khabar dan majalah. Kemudian, mereka cuba membuat rumusan dan ramalan.

Waspada Pembelian Secara dalam Talian PULAU PINANG, 10 Jun – Kes penipuan berkaitan dengan urus niaga dalam talian semakin meningkat. Nilai kerugian melebihi RM1 juta sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Sebanyak 130 kes penipuan dilaporkan sejak 18 Mac hingga 19 Mei lalu. Pihak berkuasa juga telah menahan sebanyak 13 individu yang terlibat dalam kes penipuan ini terutamanya menerusi media sosial. Terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas sikap tidak prihatin masyarakat terhadap keselamatan transaksi elektronik. Selain itu, permintaan tinggi terhadap sesuatu barangan dan tawaran murah yang diberikan juga menyebabkan orang ramai mudah terpengaruh. Orang ramai dinasihati supaya lebih berhati-hati ketika membuat pembelian secara dalam talian. Mereka perlu membuat semakan akaun atau aplikasi yang digunakan. Di samping itu, orang ramai dinasihati agar tidak sesekali membenarkan individu lain mengakses maklumat perbankan. Sesiapa yang mempunyai aduan atau ingin mendapatkan keterangan lanjut boleh menghubungi Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Polis Diraja Malaysia.

BATAL

Hentikan urusan pembelian.

maklumat meragukan

(Sumber: https://www.hmetro.com.my)

PANDUAN KESELAMATAN PEMBELIAN DALAM TALIAN

Pilih barangan yang ingin dibeli. Semak maklumat peniaga dan kaedah pembayaran. BATAL

(Sumber: https://www.kpdnhep.gov.my)

50

Pilih laman sesawang yang dipercayai. BATAL

BATAL

Bayar secara dalam talian. Dapatkan butiran peribadi peniaga. Simpan semua resit dan bukti pembelian.

Bayar waktu terima. maklumat sahih

Robin, mengapakah kita perlu berhati-hati semasa membeli barangan secara dalam talian?

Faris, bolehkah kamu nyatakan cara yang selamat jika ingin membeli sesuatu barangan secara dalam talian?

Irfan, minta kamu ramalkan kesannya jika murid-murid sekarang diberi pendidikan tentang keselamatan penggunaan media sosial.

Aktiviti

kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Baca dan fahami maklumat daripada teks berita dan infografik. Kemudian, buat rumusan dan ramalan. minda aktif

laman kreatif

uji minda

nota guru

laman halaman rangsangan

Nota Guru • Bimbing murid membaca, memahami, dan menaakul Unit maklumat. 2.2.1 • Bimbing murid membuat rumusan dan ramalan berdasarkan maklumat. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Menilai – Meramalkan EMK: Nilai Murni – Keprihatinan

kbat

51

Menulis

Jago Kampungku Irfan menulis catatan tentang pengalamannya di kampung. Semasa di sana, Irfan seronok kerana banyak pemuda kampung yang mempelajari silat daripada datuknya. Irfan berhasrat untuk turut serta. Sabtu, 10 Mac 20 8:00 pagi Pada pagi ini, aku sekeluarga bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Kami ingin menziarahi datuk dan nenek. Kami ke sana dengan menaiki kereta yang dipandu oleh ayah. Aku sangat teruja kerana akan berpeluang melihat datuk dan pak usu mengajarkan silat di pekarangan rumah. Aku dan keluarga selamat tiba di kampung. Ketibaan kami telah disambut mesra oleh datuk dan nenek. Kami bertanyakan khabar mereka sambil berbual-bual mesra.

banyak faedahnya

berjalan dengan pak usu menjaga keselamatan diri

beritahu orang kampung Isnin, 12 Mac 20 10:00 pagi Kami bersarapan dengan datuk dan nenek. Selepas itu, kami bersalam-salaman dengan mereka. Kami pun bertolak pulang. Aku pasti akan menziarahi datuk dan nenek lagi kerana banyak pengalaman yang aku peroleh.

pak usu menangkap

digelar jago kampung

Aktiviti

Hasilkan penulisan catatan secara koheren dan kohesi.

52

Munsyi Cilik Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana. Kohesi ialah ciri wacana yang membawa pertautan hubungan antara suatu perkataan, frasa, atau ayat dengan perkataan, frasa, atau ayat lain dalam wacana yang sama. Contoh: aku sekeluarga – kami, kampung – sana

Nota Guru • Bimbing murid menganalisis bahan. 3.3.1 • Bimbing murid menulis catatan secara koheren dan kohesi. Strategi PdP: BCB – Mencatat KBAT: Mencipta – Membina EMK: Nilai Murni – Keberanian

Seni Bahasa

Pandu Cermat Dayang Afni tertarik akan keunikan papan tanda jalan dan papan iklan yang bertulisan Jawi semasa berkunjung ke Kelantan. Satu daripadanya memaparkan kata-kata hikmat pandu cermat jiwa selamat. Dia telah menulisnya semula dalam bentuk huruf tunggal tulisan Jawi pada sekeping poster.

Aktiviti

Kenal, cam, sebut, dan tulis huruf tunggal mengikut tulisan Jawi. Kemudian, persembahkannya. Nota Guru • Bimbing murid mengenal, mengecam, dan menyebut huruf tunggal tulisan Jawi. • Bimbing murid menulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dan 4.4.1 mempersembahkannya. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Mengaplikasi – Menunjukkan EMK: Bahasa

53

Tatabahasa

Melintas dengan Selamatnya Julius dan keluarganya berkereta dari Kota Bharu, Kelantan ke Gerik, Perak semasa melancong ke Semenanjung Malaysia. Mereka telah melihat pemandangan yang menarik. Julius juga dapat membaca papan tanda yang berkaitan dengan keselamatan haiwan di jalan raya. Julius: Ayah, hati-hati! Ada sekawan gajah di sana. Ayah: Baik, Julius. Ayah pun sudah nampak papan tanda gajah melintas tadi. Ayah akan memandu kereta dengan berhati-hati supaya kita dan gajah itu selamat. Julius: Bukan mudah untuk kita melihat gajah liar di tepi jalan raya. Pengalaman ini baharu bagi saya. Ibu: Benar, Julius. Selama ini, kita hanya melihat gajah dalam televisyen. Pada hari ini, kita cukup bertuah ______ dapat melihat gajah dengan lebih dekat. Namun begitu, ibu berasa takut pula ______ melihat sekawan gajah ______ besar itu. Ayah: Kita selamat jika berhati-hati. Ayah ada membaca rencana tentang laluan khas untuk gajah melintas lebuh AWA rayaS GAJA dengan selamatnya. H AWAS KAWASAN LINTASAN MELIdilarang NTAS Rencana itu juga menerangkan bahawa kita memasang HIDUPAN LIAR lampu ______ terserempak dengan gajah pada waktu malam. Selain itu, tindakan membunyikan hon ______ berbuat bising juga tidak wajar. Perbuatan tersebut akan menakutkan gajah. Julius: Oh, begitu! Bolehkah saya rakam situasi ini ______ bercakap ______ dijadikan kenangan? Ayah: Untuk Julius merakam video agak sukar di sini. Bagaimanapun, cubalah Julius rakamnya ______ berhati-hati.

yang

sambil

dengan kerana

serta apabila

kalau untuk

Munsyi Cilik

Aktiviti

Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Dua jenis kata hubung ialah: 1. kata hubung gabungan 2. kata hubung pancangan – relatif – komplemen – keterangan

Kenal pasti dan lengkapkan teks dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.

54

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti kata hubung. 5.1.4 • Bimbing murid melengkapkan teks dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

UNIT

Sentiasa Berhati-hati

8

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Info Talian Kecemasan 999 Encik Nabil membawa anak-anaknya ke Majlis Hari Terbuka Polis Diraja Malaysia. Mereka melihat pelbagai pameran yang diadakan. Irfan tertarik akan poster yang dipamerkan. MENDIDIK kanak-kanak cara dan masa perlu untuk membuat panggilan 999

MENGENAL PASTI POLIS

JAM

999

TIDAK MEMBUAT PANGGILAN PALSU, MAIN-MAIN, DAN SENYAP

TIDAK MENGHUBUNGI 999 jika tiada kecemasan

kes kecemasan

24

999

kerana boleh membahayakan nyawa orang lain

MENGUNCI PAPAN KEKUNCI telefon bimbit agar tidak terdail nombor 999

TIDAK MEMBIARKAN kanak-kanak bermain telefon bimbit tanpa pengawasan

(Sumber: https://999.gov.my/mers-999/fungsi-mers-999/)

Ayah, mengapakah kanak-kanak perlu dididik cara membuat panggilan talian kecemasan 999?

kandungan

info

qr code

Aktiviti

Bersoal jawab untuk membuat rumusan.

Kanak-kanak perlu dididik cara membuat panggilan talian kecemasan 999 supaya mereka tahu kepentingan fungsi talian kecemasan tersebut. standard pembelajaran

ar code Apakah yang dapat Irfan rumuskan daripada maklumat pada poster ini?

Nota Guru minda aktif laman kreatif uji minda kbat • Bimbing murid bersoal jawab berdasarkan bahan. Unit rumusan. • Bimbing murid membuat 1.2.3 Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Menilai – Menjanakan EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab nota guru

laman halaman rangsangan

55

Membaca

Utamakan Keselamatan Robin dan Irfan membaca cerpen di sudut bacaan kelas. Tiba-tiba, loceng berbunyi menandakan waktu persekolahan sudah tamat. Mereka tidak sempat menghabiskan bacaan. Sewaktu berjalan pulang, mereka meramalkan kesudahan cerpen tersebut. Cerpen Bacaan Robin Seperti biasa, Alif berjalan pulang dari sekolah kerana ayahnya bertugas di luar kawasan. Setibanya di rumah, Alif menikmati makanan tengah hari dengan ibunya. Alif memerhatikan ibunya yang tidak berselera untuk makan. Timbul perasaan kasihan terhadap ibunya yang sedang sarat mengandung. “Ibu, kenapakah ibu makan sedikit sahaja? Ibu tidak sihat?” tanya Alif. “Perut ibu sakit. Selepas makan nanti, Alif, tolong panggil jiran kita, Pak Cik Akob dan Mak Cik Limah,” pinta ibu. Selepas makan, Alif terus ke rumah Pak Cik Akob tetapi jirannya itu tiada di rumah. Alif sangat risau akan keselamatan ibunya yang keseorangan di rumah. Demi keselamatan ibunya, Alif segera berlari pulang. Rumah mereka terletak jauh sedikit dari rumah penduduk kampung tersebut. “Ibu, Pak Cik Akob tiada di rumah. Apa kita nak buat ibu? Kita mesti bertindak pantas demi keselamatan ibu,” kata Alif. Alif terus mencapai telefon bimbit ibunya ... .

56

pulang dari sekolah

menikmati makanan tengah hari

perut ibu sakit

ke rumah jiran tetapi jiran tiada

segera berlari pulang

mencapai telefon bimbit

Cerpen Bacaan Irfan “Aiman, jom balik dengan kami,” ajak Afifi dan Gobi. Aiman mengangguk lalu dia menggalas beg sekolahnya mengikut Afifi dan Gobi. Di pertengahan perjalanan, Afifi mengajak Aiman dan Gobi menggunakan jalan pintas untuk sampai ke rumah mereka kerana jalan utama terlalu sibuk. Mereka risau akan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. “Nasib baik kita pilih jalan ini, kurang sikit kenderaan. Tambahan pula, laluan ini ada laluan pejalan kaki. Kita akan lebih selamat,” kata Aiman. “Eh, cuba kamu lihat di sana! Ada semak terbakar. Kebakaran itu boleh merebak dengan cepatnya kerana cuaca panas,” kata Afifi. “Mari, ikut saya! Saya hendak beritahu pak cik di sana,” kata Gobi sambil menunjukkan arah seorang pak cik yang sedang menggunakan telefon. Mereka bertiga terus berlari untuk mendapatkan pak cik itu dan memberitahukan kebakaran semak ... . Irfan, saya tidak sempat menghabiskan bacaan cerpen tadi. Ceritanya menarik. Esok, saya akan sambung pembacaannya. Namun begitu, saya dapat meramalkan tindakan Alif. Bagi saya, sudah pasti Alif akan menelefon talian kecemasan 999 dan melaporkan situasi cemas yang dihadapinya. Kemudian, ambulans pasti akan tiba. Apakah pula ramalan kesudahan cerpen yang kamu baca?

Aktiviti

kandungan

info

qr code

IRFAN

ROBIN

standard pembelajaran

ar code

Baca cerpen. Kemudian, analisis cerpen bacaan Irfan dengan menggunakan Peta Alir untuk membuat ramalan. minda aktif

laman kreatif

uji minda

nota guru

laman halaman rangsangan

IZAH

kbat

Nota Guru • Bimbing murid membaca dan menganalisis kandungan cerpen. Unit • Bimbing murid membuat ramalan. 2.3.1 Strategi PdP: Kajian Masa Depan KBAT: Menganalisis – Meramalkan EMK: Nilai Murni – Keprihatinan PAK-21: Giliran Robin

57

Menulis

Konvoi Berbasikal Selamat SK Seri Permai telah menganjurkan Program Konvoi Berbasikal Selamat. Pendahuluan: Pada 23 Mac 20 yang lalu, SK Seri Permai telah menganjurkan Program Konvoi Berbasikal Selamat. Program tersebut telah disertai oleh murid tahun 6 bersama dengan ibu bapa masing-masing. Program itu turut mendapat kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM). Isi 1:

Tujuan Program Konvoi Berbasikal Selamat 1. mendidik murid cara-cara menunggang basikal dengan selamatnya 2. menyemai dan memupuk kesedaran menjadi pengguna jalan raya yang selamat 3. mempraktikkan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) 4. mengamalkan budaya selamat Isi 2: 1. mula-mula – mendaftarkan diri 2. kemudian – berkumpul di dewan 3. ucapan guru besar 4. seterusnya – merasmikan program

58

Taklimat Keselamatan 1. basikal • brek • lampu pemantul cahaya 2. penunggang • topi keledar • pad siku • pad lutut • berkasut

Isi 3:

Isi 4:

Penutup:

1. berkumpul di sekolah kembali 2. harapan

Aktiviti

Hasilkan karangan keperihalan secara koheren dan kohesi. Nota Guru • Bimbing murid memahami bahan. 3.3.1 • Bimbing murid menghasilkan karangan secara koheren dan kohesi. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan EMK: Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

59

Seni Bahasa

Hati-hati, Ayah Dayang Afni telah mahir menulis huruf tunggal tulisan Jawi. Kini, dia cuba menulis perkataan dalam tulisan Jawi pula. Dia telah menghasilkan poster yang mengandungi kata-kata hikmat, pandu cermat jiwa selamat untuk ditunjukkan kepada ayahnya.

EDIT

WARNA

PAPAR

Aktiviti

Persembahkan keindahan seni tulisan Jawi melalui kata-kata hikmat. Nota Guru

60

4.4.2

• Bimbing murid mempersembahkan seni tulisan Jawi menerusi kata-kata hikmat dalam pelbagai bentuk. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan EMK: Bahasa

Tatabahasa

Bergembira dengan Waspadanya Irfan dan keluarganya berkunjung ke sebuah taman tema. Irfan suka bermain permainan Kid’s Power Tower di situ. Demi keselamatan, dia mesti memakai tali pinggang keledar semasa bermain. Sebaik-baiknya, sarung tangan perlu dipakai juga. “Adik-adik, silalah beratur dan jangan tolak-menolak. Ingat, pernah seorang kanak-kanak hampir terjatuh ketika bertolak-tolakan,” pesan seorang pekerja kepada kanak-kanak yang sungguh teruja untuk bermain. “Ketika bermain, adik-adik mesti mengutamakan keselamatan. Ingat, malang tidak berbau. Apa-apa pun boleh berlaku jika kita kurang berhati-hati,” nasihat pekerja yang tinggi lampai itu. Irfan dan ibu terpaksa beratur panjang untuk menaiki The Dragon, iaitu roller-coaster. Tiba-tiba, Irfan terdengar perbualan seorang pekerja dengan pengunjung di situ. “Mengapakah kami tidak boleh bermain permainan ini?” tanya seorang lelaki. “Maaf, tuan. Anak tuan belum cukup umur untuk bermain permainan ini. Ketinggian anak tuan tidak mencapai tahap yang dibenarkan,” kata pekerja itu. “Isteri tuan memang tidak dibenarkan menaiki permainan tertentu kerana beliau sedang mengandung,” kata pekerja itu lagi. Pengunjung yang kelihatan kecewa itu berjalan pantas ke tempat lain pula. “Kasihan mereka,” kata Irfan kepada ibu. “Keselamatan lebih utama, Irfan,” balas ibu. Irfan mengangguk. “Ya, keselamatan sentiasa nombor satu.” Munsyi Cilik Kata penegas ialah kata yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Contoh: jua, –tah, sahaja Kata adverba ialah kata yang menerangkan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Contoh: lewat malam, bertiup kencang, kurang pedas

Aktiviti

Kata Tugas Kata Penegas

Kata Adverba

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Kenal pasti kata penegas dan kata adverba. Kemudian, bina ayat mengikut konteks. Nota Guru • Bimbing murid memahami kata penegas dan kata adverba berdasarkan bahan. 5.1.4 • Bimbing murid membina ayat dengan menggunakan kata penegas dan kata adverba mengikut konteks. Strategi PdP: Pembelajaran Masteri KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Berhati-hati

61

Tatabahasa

Waspada di Belantara Irfan telah menghasilkan komik. Setelah siap separuh, Irfan ketandusan idea. Bantu Irfan menyiapkan komiknya. Sebermula masuklah Hang Tuah lima bersaudara ke dalam hutan dengan mahaguru mereka, Aria Putera. Hatta di dalam hutan itu, Aria Putera pun memberikan banyak nasihat. Arakian bertuturlah dengan kata-kata yang baik di dalam hutan ini. Jangan sesekali bercakap besar. Sebaliknya, hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada selalu.

Kalakian setelah lama berjalan, mereka tiba di lereng bukit yang berbatu. Keadaan di situ licin kerana malam tadi hujan. Maka adalah lebih baik kita daki laluan ini walaupun terpaksa berpaut pada ranting dan akar. Benar, laluan ini lebih selamat.

Bukan semua tumbuhan di dalam hutan boleh kita makan. Adapun buah yang dimakan oleh monyet itu boleh dimakan oleh manusia juga. Cuba rasa buah ini. Rasanya enak. Ya, rasanya enak sekali, mahaguru.

Alkisah Hang Tuah lima bersaudara pun meneruskan perjalanan dengan mahaguru mereka. Adapun Aria Putera terus memberikan beberapa panduan. • berjalan dalam kumpulan • berwaspada terhadap keadaan di sekeliling • pilih laluan mengikut keupayaan kumpulan • membawa orang yang arif tentang hutan bersama-sama Munsyi Cilik

Aktiviti

Sambung cerita dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar mengikut konteks.

62

Kata pangkal ayat ialah kata yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Contoh: maka, hatta, alkisah, sebermula, arakian, dan adapun. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu penyataan. Contoh: ya, benar, dan betul.

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti kata pangkal ayat dan kata pembenar. 5.1.4 • Bimbing murid menyambung komik dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Bahasa

UNIT

9

Waspada Fenomena Alam

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Kepala Air Encik Nabil bercadang untuk membawa keluarganya berkelah di kawasan air terjun. Bagaimanapun, anaknya, Irfan, pernah terbaca maklumat tentang fenomena Sebelum kejadian Semasa kejadian kepala air dalam Internet. Oleh itu, mereka berbincang untuk membuat keputusan. Tanda-tanda Awal Kejadian Kepala Air Prihatin Pasti Selamat Pengunjung perlu: 1. prihatin terhadap perubahan cuaca ketika seronok bermain air. 2. meninggalkan kawasan air dan tebing sungai dengan segeranya. 3. berkumpul di tempat letak kenderaan. 4. bertindak dalam tempoh 10 hingga 15 minit sahaja untuk menyelamatkan diri.

1. Perubahan arus air daripada perlahan kepada deras dan deruan air yang kuat berlaku walaupun tiada hujan. 2. Air sungai berbuih dan meningkat secara tiba-tiba. 3. Banyak daun kering dan ranting kayu hanyut. 4. Siren amaran akan berbunyi.

Lokasi Kes Disebabkan Kepala Air

5 Ayah, ini antara maklumat yang saya peroleh tentang lokasi 3 perkelahan yang kita rancang. Wah, bagus Irfan! Maklumat ini dapat 30 membantu kita nanti. Jadi, apakah pendapat 11 Irfan? Jelaskan sama ada kita mahu teruskan atau batalkan 1 rancangan kita.

4

MAUT

MAUT

daripada

6 kes

daripada

9 kes

Kedah

MAUT

daripada

Kelantan

6 kes

Terengganu

5

daripada

MAUT

daripada

9 kes

MAUT

daripada

1 kes

Aktiviti

daripada

6 kes

Perak

MAUT

16 kes

MAUT

7 3

MAUT

Pahang

daripada

7 kes

Selangor Kuala Lumpur Putrajaya

Negeri Sembilan

MAUT

daripada

5 kes

Johor

24

MAUT

daripada

42 kes

[Sumber: Statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (2016-2020)]

Bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Nota Guru • Bimbing murid menganalisis bahan. • Bimbing murid bersoal jawab untuk membuat keputusan. 1.2.3 Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Menilai – Membuat keputusan EMK: Nilai Murni – Keselamatan

63

Membaca

Langkah Selamat Semasa banjir, keluarga Faris dan Irfan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara (PPS). Mereka membaca risalah yang diberikan oleh petugas keselamatan. Mereka terfikir jika langkah-langkah keselamatan diabaikan, sesuatu akan ... .

Tindakan semasa Banjir

Tindakan sebelum Banjir

Tindakan selepas Banjir

Pastikan saliran longkang tidak tersekat.

Jauhi tempat yang dilanda banjir.

Elakkan penyakit berjangkit bawaan air banjir.

Dapatkan maklumat tentang lokasi PPS berhampiran.

Segera berpindah ke PPS apabila diarahkan oleh pihak berkuasa. Seelok-eloknya berpindah pada waktu siang.

Awasi kehadiran haiwan berbisa.

Simpan segala dokumen penting dengan selamatnya.

Matikan semua punca bekalan elektrik apabila berpindah. Jangan hampiri atau sentuh kabel elektrik yang terjatuh di kawasan banjir.

Sebab

Kesan

saliran longkang tidak tersekat

pengaliran air longkang lancar

Periksa struktur rumah sebelum memasuki rumah.

Faris, apakah bahaya yang mungkin berlaku jika kita mengharungi banjir?

Tindakan sebelum Banjir

Aktiviti

(Sumber: https://www.civildefence.gov.my)

Baca risalah dan lengkapkan Peta Pelbagai Alir. Kemudian, buat ramalan.

64

Nota Guru • Bimbing murid membaca dan menganalisis bahan. • Bimbing murid membuat ramalan. 2.3.1 Strategi PdP: Kajian Masa Depan KBAT: Menganalisis – Menerangkan EMK: Nilai Murni – Keprihatinan

Menulis

Cuaca Panas Melampau Irfan dan Faris berjalan pulang dari sekolah. Sambil berjalan, mereka berbual-bual. “Faris, marilah kita berpayung bersama-sama. Cuaca pada hari ini sangat panas dan amat berbahaya bagi kesihatan badan kita,” kata Irfan. Faris dan Irfan pun berjalan dengan menggunakan payung yang di bawa oleh Irfan. Dapatlah Faris dan Irfan melindongi badan mereka daripada sinaran terik cahaya matahari pada waktu tersebut. “Irfan, mengapakah cuaca panas seperti ini bahya bagi badan kita?” tanya Faris. “Badan kita yang terdedah kepada cuaca yang sangat panas ini boleh menyebabkan kita terkena strok haba Punca berlakunya strok haba ini apabila suhu badan meningkat kepada 41 darjah celsius atau lebih dalam masa yang singkat. punca lain yang menyebabkan strok haba adalah kurang minum air yang akan menyebabkan dihidrasi badan. Tindakkan memakai pakaian yang tebal dan ketat akan menghalang haba keluar semasa penyejatan atau penggeringan peluh,” kata Irfan. “Wah, bijaknya kamu. Terima kasih kerana berkongsi maklumat dengan saya. Bolehkah kamu ceritakan tanda-tanda seseorang mengalami strok haba kepada saya,” tanya Faris. “Boleh, Faris. Tanda-tanda awal seseorang mengalami strok haba ialah mangsa akan berasa sakit kepala, lemah tumpuan, pening, kekajangan otot, berasa mual, atau muntah?” jelas Irfan. Amboi, kamu bercakap seperti seorang pakar perubatan pula! usik Faris sambil tersenyum ke arah Irfan. Irfan hanya ketawa kecil apabila mendengar usikan Faris itu. Mereka terus berjalan menuju ke rumah masing-masing yang terletak bersebelahan sahaja. (Sumber: Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia)

Aktiviti

Edit dan murnikan teks dari aspek ejaan dan tanda baca. Nota Guru 3.3.2

• •

Bimbing murid mengenal pasti kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca. Bimbing murid mengedit dan memurnikan teks. Strategi PdP: Pembelajaran Masteri KBAT: Menganalisis – Mengesan EMK: Nilai Murni – Pendidikan kesihatan

65

Seni Bahasa

Bahaya Tsunami Pada minggu lalu, Irfan dan keluarganya menonton filem animasi “Hero Cilik”. Filem tersebut mengisahkan sekumpulan kanak-kanak yang suka membantu dan menyelamatkan orang ramai yang ditimpa musibah. Cepat, Mat, malang tidak berbau. Kita mesti cari jalan menyelamatkan pengunjung di pantai. Tsunami akan melanda pantai tidak lama lagi.

Lihat di sana. Ada pengunjung yang keras kepala. Turunkan saya di sini. Adi, ikut saya.

Adi, kamu dukung budak itu, dia berjalan lambat seperti siput. Saya tidak mahu ada yang mati katak.

Aktiviti

Baik, Kapten Syam.

Kita mesti bersatu hati. Nyawa pengunjung bagai telur di hujung tanduk. Mari kita beritahu mereka agar segera tinggalkan pantai.

Pengunjung semua, bergerak pantas seperti lipas kudung ke bukit di sana. Tsunami akan melanda pantai ini tidak lama lagi.

Terima kasih tuan kerana ambil berat tentang keselamatan kami.

Syukurlah, kita telah selamat.

Bercerita dan ujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun dalam bentuk persembahan. Nota Guru

66

4.1.1

• Bimbing murid bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. • Bimbing murid mempersembahkan cerita. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Keprihatinan

Tatabahasa

Eh, Tanah Runtuh! Irfan sedang membaca berita secara dalam talian menggunakan tablet di pekarangan rumahnya.

BERITA SENSASI IPOH, 28 Mac – Kejadian tanah runtuh telah berlaku di sebuah taman rekreasi di Taman Seri Permai, Ipoh. Kejadian tersebut dipercayai berlaku pada awal pagi semalam. Kelihatan banyak batu besar dan tanah berlumpur bertaburan di atas jalan. Tumbuh-tumbuhan serta pokok-pokok besar di lereng bukit itu yang bergelongsor dan tumbang ke laluan joging menjadikan kawasan tersebut berselerak. Saliran longkang serta saliran paip air telah pecah. Keadaan bertambah buruk apabila kabel-kabel elektrik berselirat setelah beberapa batang tiang elektrik tumbang. “Saya berjoging di taman ini pada pukul 6:00 pagi tadi. Semasa melalui laluan joging di sana, saya terkejut apabila melihat tanah mulai runtuh dan diikuti bunyi bergemuruh dari atas bukit,” kata Encik Osman, 60 tahun, pengunjung awal di taman rekreasi tersebut. Menurut Encik Osman, setelah terjatuh di kawasan berbatu yang bergerigi, beliau

Munsyi Cilik

Kata Berimbuhan awalan

Aktiviti

akhiran

apitan

berasa gelabah dan geletar. Dengan lutut dan telapak tangan yang luka, beliau berpatah balik ke tempat yang selamat. Kemudian, beliau menelefon talian kecemasan 999 untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak polis juga menasihati orang ramai agar tidak menggunakan laluan joging dan gelanggang bola keranjang berhampiran dengan lereng bukit tersebut. Cerucuk dan tembok penahan kelihatan telah retak dan berbahaya. Pihak berkuasa tempatan berjanji akan membaik pulih kawasan kejadian seberapa segera demi keselamatan orang ramai.

sisipan

Terdapat empat kategori kata berimbuhan, iaitu: Berimbuhan Contoh Perkataan berlumpur, awalan peronda melihat, dikawal, akhiran saliran, laluan, selamatkan, jauhi bertaburan, membersihkan, apitan kejadian, dihubungi gementar, keredip, kelopak, sisipan sinambung

Kenal pasti dan kategorikan kata berimbuhan. Kemudian, bina ayat mengikut konteks. Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti pelbagai kata berimbuhan. 5.2.1 • Bimbing murid membina ayat dengan menggunakan pelbagai kata berimbuhan mengikut konteks. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan 67 EMK: Nilai Murni – Keprihatinan

Pemulihan Teliti senarai semak. Kemudian, berikan hujah tentang senarai semak dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat.

Selamatkah Adik? Irfan memberikan borang senarai semak tentang panduan pemilihan pengasuh kepada ibunya. Irfan berbuat demikian kerana ibunya mencari pengasuh untuk adik Irfan yang berusia dua tahun. Ibu bapa hendaklah memastikan aspek keselamatan sebelum menghantar anak ke rumah pengasuh. Senarai Semak Panduan Pemilihan Pengasuh PERSEKITARAN

PERIBADI PENGASUH Berpenampilan bersih

Bersih dan selamat Ruang aktiviti yang luas

Bertanggungjawab dan penyayang

PENGALAMAN DAN KELAYAKAN PENGASUH Mempunyai latihan dan kelayakan Tahu menggunakan talian kecemasan AHLI ISI RUMAH TINGGAL BERSAMA Mengenali ahli keluarga pengasuh

Bilangan ahli keluarga pengasuh yang tinggal bersama

PERKHIDMATAN PENGASUH SEDIA ADA Jagaan tidak melebihi tiga orang kanak-kanak termasuklah anak sendiri (Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada http://kpwkm.gov.my)

Irfan, nyatakan panduan pemilihan pengasuh yang kamu peroleh. Irfan, mengapakah persekitaran rumah pengasuh penting dalam pemilihan pengasuh? 68

1.2.2

Pengayaan Tulis catatan berdasarkan bahan rangsangan.

Kempen Sekolah Selamat KEMPEN SEKOLAH SELAMAT Tarikh: 4 April 20 Hari: Rabu Masa: 9:00 pagi Tempat: Dewan Seri Permai

9:30 pagi

Perasmi: Encik Ramli bin Abu, Guru Besar SK Seri Permai

1

RAMLI

PERTANDINGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS SK SERI PERMAI

2

Rabu, 4 April 20 9:00 pagi

pertandingan pendidikan lalu lintas

11:00 pagi KANTIN

Khamis, 5 April 20 9:00 pagi

3

PAMERAN ALAT KESELAMATAN NALINI

4

Program Kantin Selamat 10:00 pagi

pameran alat keselamatan MAJLIS PENUTUPAN KEMPEN SEKOLAH SELAMAT

5

latihan kecemasan 3.3.1

6 11:30 pagi

69

Pengukuhan Baca dan rumuskan. Kemudian, ramalkan.

Informasi Gempa Bumi PERSEDIAAN DAN LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN Sebelum Gempa Bumi • Pelajari risiko dan langkah keselamatan tentang gempa bumi. • Sediakan pelan kecemasan. • Sediakan kit kecemasan. • Sediakan alat pemadam api. • Ketahui cara menutup bekalan elektrik, air, dan gas. • Ketahui nombor talian kecemasan 999. • Kenal pasti laluan keluar yang selamat sama ada di rumah, di sekolah, atau di pejabat.

Semasa Gempa Bumi Lakukan langkah berikut:

Tunduk

Berlindung

Bertahan

Ketika di dalam Bangunan: • Bertenang dan jangan panik. • Lindungi kepala dan muka. • Jauhi diri dari tingkap atau objek mudah jatuh. • Pastikan semua pintu atau laluan keluar tidak terhalang.

Selepas Gempa Bumi • Bawa kit kecemasan dan tinggalkan bangunan dengan menggunakan tangga. • Pergi ke kawasan lapang yang selamat. • Periksa jika ada kecederaan. Dapatkan atau berikan bantuan kecemasan. • Jika terbau gas, buka tingkap dan tutup injap utama. Jangan gunakan mancis atau api.

(Sumber: https://www.met.gov.my)

Irfan, apakah rumusan yang dapat kamu buat berdasarkan informasi gempa bumi ini?

70

2.2.1

Faris, bolehkah kamu ramalkan apakah yang akan terjadi jika tiada persediaan dan latihan untuk menghadapi bencana gempa bumi?

Penilaian Baca petikan. Kemudian, lakukan aktiviti berikutnya.

Demi Keselamatan Murid

IRFAN

FARIS

“Wah, cantiknya bas baharu pak cik! Bau wangian pun semerbak,” kata Irfan kepada Pak Cik Samad, pemandu bas sekolahnya. Pak Cik Samad hanya tersenyum memandang Irfan dan rakan-rakannya beratur menaiki bas. Mereka terus duduk di kerusi paling hadapan. Irfan dan Faris lebih suka duduk di kerusi itu kerana senang untuk mereka turun apabila sampai nanti. “Cuba Irfan perhatikan betul-betul. Inilah bas yang biasa Irfan dan rakan-rakan naiki. Cuma, bas ini baru dibaik pulih. Kemudian, pak cik menghantar bas ini untuk diservis dan menjalani pemeriksaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer atau PUSPAKOM,” kata Pak Cik Samad. Irfan terus memerhatikan sekeliling bahagian bas tersebut. Kelihatan kerusinya telah dibalut dengan kain baldu yang lebih menarik dan empuk. Cat yang pudar dan terkelupas pada badan bas pun sudah kelihatan berkilat. “Kenapakah bas ini perlu dihantar ke PUSPAKOM, pak cik?” tanya Irfan. “Di PUSPAKOM, pemeriksa kenderaan terlatih akan memeriksa setiap bahagian penting pada kenderaan. Pemeriksaan rapi dan bersinambungan pada setiap enam bulan pasti akan menjadikan bas ini dapat digunakan dengan selamatnya,” kata Pak Cik Samad.

A. Tugasan Berkumpulan 1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Buat rumusan dan ramalan tentang kebaikan menggunakan pengangkutan bas sekolah yang disenggarakan dengan baiknya. 3. Bentangkan hasil perbincangan dan berhujah dengan ahli kumpulan lain secara kritis dan kreatif. B. Berdasarkan petikan, senaraikan kata berimbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Kemudian, bina ayat. 1.2.2 2.2.1 5.2.1

71

BACAAN LUAS

MULIHAN

Bacaan Luas

Pasukan Bomba Komuniti Orang Asli

Masyarakat Orang Asli di Pos Brooke dan Pos Hendrop, Gua Musang, Kelantan berada di kawasan pedalaman negeri Kelantan. Mereka telah berjaya menubuhkan tiga buah Pasukan Bomba Komuniti Orang Asli yang pertama di Kelantan. Penubuhan pasukan bomba ini hasil kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Kelantan. Pihak JBPM Kelantan juga telah membantu usaha memantapkan pasukan bomba ini. Mereka telah diberi latihan lebih komprehensif oleh JBPM. Mereka dilatih untuk mengendalikan dan mengawal kejadian kebakaran serta membantu operasi menyelamat sewaktu kecemasan. Penubuhan Pasukan Bomba Komuniti Orang Asli adalah sebagai penggerak awal jika berlakunya sesuatu kes kecemasan di kawasan penempatan Orang Asli. Misalnya, dalam kes kebakaran dan penyelamatan. Pasukan bomba ini dapat melakukan tindakan awal pencegahan sekiranya ketibaan pihak JBPM sedikit lewat disebabkan jarak perjalanan yang jauh dan keadaan faktor muka bumi berbukit. Kawasan penempatan Orang Asli ini tidak mempunyai kemudahan asas. Oleh hal yang demikian, tindakan awal pasukan bomba ini dapat mengawal kebakaran daripada merebak. Selain itu, pasukan bomba ini berperanan untuk menyebarkan khidmat nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Ahli pasukan bomba ini juga diajar cara menggunakan radio amatur bagi mendapatkan bantuan melalui udara. Dalam konteks ini, pihak JBPM akan menghantar Unit Udara Bomba yang berada di Pangkalan Udara Bomba Subang. Unit Udara Bomba ini akan menyertai operasi penyelamatan di kawasan penempatan Orang Asli seperti menghantar bantuan bekalan makanan, membawa murid sekolah yang terperangkap semasa banjir, dan membawa Orang Asli yang sakit ke Hospital Gua Musang. JBPM Kelantan mengalu-alukan masyarakat Orang Asli lain untuk menyertai pasukan bomba ini. Pengalaman suasana di dalam hutan yang dimiliki oleh masyarakat Orang Asli ini secara turun-temurun telah banyak membantu jabatan ini. 72

(Sumber: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)

TEMA

4

PERPADUAN

Berdasarkan gambar, cipta slogan yang berkaitan dengan perpaduan. 73

UNIT

10

Langkah Perpaduan

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Minggu Citra Malaysia Persatuan Rukun Negara hendak mengadakan Minggu Citra Malaysia. Izzah telah membentangkan lima kegiatan untuk program tersebut.

Pameran Tokoh Perpaduan mempamerkan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi perpaduan

Pertandingan Melukis Sepanduk Malam Kebudayaan mempersembahkan tarian tradisional dan nyanyian pelbagai kaum

74

melukis sepanduk yang menggambarkan perpaduan

Larian Amal Perpaduan

Karnival Perpaduan

melibatkan penyertaan murid pelbagai kaum

memaparkan permainan tradisional pelbagai kaum

Selepas itu, Izzah dan rakan-rakannya berbincang tentang program tersebut. Izzah: Daripada lima kegiatan untuk program Minggu Citra Malaysia, kita akan membuat keputusan tentang kegiatan yang sesuai untuk program tersebut. Sekarang, rakan-rakan boleh memberikan pandangan atau pertanyaan. Molly: Apakah persembahan yang akan kita adakan dalam program Malam Kebudayaan? Faris: Kita boleh mempersembahkan tarian tradisional daripada pelbagai kaum seperti tarian zapin, tarian kipas, dan tarian kathak. Selain itu, kita juga boleh membuat persembahan nyanyian lagu-lagu bertemakan perpaduan. Amna: Mampukah murid sekolah kita mengadakan persembahan tersebut? Molly: Pada pandangan saya, ____. Prasad: Siapakah yang akan menyediakan bahan-bahan lukisan untuk Pertandingan Melukis Sepanduk? Faris: _____ Amna: _____ Molly: _____ Prasad: _____ Amna: _____ Molly: _____ Izzah: Rumusan daripada perbincangan ini, ____. Keputusannya, kita akan _____

kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

Aktiviti

Bersoal jawab berdasarkan bahan untuk membuat rumusan dan keputusan. minda aktif

laman kreatif

uji minda

Unit Nota Guru • Bimbing murid bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Strategi PdP: KP – Interpersonal KBAT: Menilai – Membuat keputusan 1.2.3 EMK: Nilai Murni – Rasional nota guru laman halaman rangsangan

kbat

75

ar co

Membaca

Sereban Tidak Sebulu Cikgu Nurul meminta murid-muridnya membaca cerita binatang. Cerita itu tentang hubungan dua kumpulan ayam yang semakin renggang. Di sebuah reban, tinggal dua kumpulan ayam. Ayam tukung unik kerana tidak berbulu pada bahagian ekor. Ayam pelung pula mempunyai ekor dan balung yang cantik. Ayam ini juga berkokok dengan suara yang merdu. Mereka bersepakat dan tolong-menolong. Ayam tukung bertanggungjawab mencari makanan. Ayam pelung pula menjaga kebersihan reban. Oleh itu, bekalan makanan senantiasa ada dan reban juga bersih. Ayam pelung juga memerhatikan musuh yang menghampiri reban. Mereka akan berkokok jika melihat musuh seperti helang. Kokokan ayam pelung akan menakutkan musuh untuk mendekati reban. Dengan itu, keselamatan mereka di reban terpelihara. Walau bagaimanapun, keadaan mula berubah. Pada suatu hari, Si Jalak daripada kumpulan ayam pelung telah mengejek Si Bereng daripada kumpulan ayam tukung. “Si Bereng berjalan terkedek-kedek, ekornya pendek,” berlagu Si Jalak. Kawan-kawannya pula mentertawakan Si Bereng. Si Bereng menangis dan mengadu kepada kawan-kawannya. Mereka berpakat untuk membalas perbuatan Si Jalak. Apabila tiba giliran mereka untuk mencari makanan, mereka telah menghidangi Si Jalak dan kawan-kawannya setongkol jagung. Si Jalak dan kawan-kawannya sangat marah kerana mereka tidak makan jagung. Keadaan semakin meruncing, bagai retak menanti belah. Ayam tukung dan ayam pelung saling bermusuhan. Hal ini telah dapat dihidu oleh Sang Helang. Dia dan kawan-kawannya mula berlegar-legar di sekitar reban menanti peluang yang sesuai. Perpecahan yang berlaku disedari oleh penghulu reban, Tuk Merah. Beliau mengarahkan semua ayam di reban berkumpul. “Kabilah tukung dan kabilah pelung, dengarlah nasihat tuk ini. Janganlah kita bermusuhan sesama kabilah, kelak buruk padahnya, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya,” kata Tuk Merah.

76

Daripada kisah tersebut, Cikgu Nurul meminta murid-muridnya menulis kata-kata tentang perpaduan dalam bentuk poster. Izzah telah menghasilkan poster tersebut. b de erb Ayu ng aik h, an -b ra aik ka n!

Janganlah kita h. berpecah bela

at ak a p rse aw Be emb at. m berk

ADAM

AFNI

Berbudi bahasa amalan kita.

Hormati perbezaan antara kita.

Jaga kita tempat ama. -s a m bersa

Sebab

Kesan bekalan makanan mencukupi

ayam tukung mencari makanan

____

____

Kisah Dua Kumpulan Ayam

____

____

____

____ Apakah yang akan terjadi jika perpaduan wujud? kandungan

info

qr code

standard pembelajaran

ar code

Aktiviti

Baca dan analisis teks untuk membuat ramalan. minda aktif

laman kreatif

uji minda

kbat

Nota Guru Unit • Bimbing murid membaca dan menganalisis kandungan teks untuk membuat ramalan. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menganalisis – Meramalkan 2.3.1 EMK: Nilai Murni – guru Perpaduan nota laman halaman rangsangan

77

Menulis

Bermula di Bangku Sekolah Izzah mendapati teks pidato yang ditulisnya mengandungi kesalahan penggunaan imbuhan dan kata. Dia mahu membetulkannya. Selamat pagi dan salam sejahtera, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Tampilnya saya dalam arena pidato pada pagi ini ialah untuk berbicara tajuk “Perpaduan Bermula dari Sekolah”. Sidang dewan yang saya hormati, Perpaduan mesti dipupuk dalam sesebuah negara untuk mengekalkan kestabilan juga keharmonian. Sesebuah negara akan hancur jika rakyatnya berpecah belah. Oleh itu, usaha untuk memupuk perpaduan mestilah mula sejak bangku sekolah lagi. Tingkah laku dan sikap seseorang lebih mudah dibentuk ketika beliau masih kanak-kanak. Oleh yang demikian, ibu bapa perlu mengalakan anak-anak mereka supaya bergaul dengan rakan yang berbagai kaum. Peribahasa Melayu ada menyebut bahawa melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Di sekolah, guru hendaklah mendidik tiap murid agar bergaul tanpa mengira kaum. Guru dapat melakukannya di dalam atau di luar bilik darjah melalui kegiatan kokurikulum. Misalnya, guru menganjurkan kegiatan seperti pekhemahan, acara sukan, dan pementasan drama. Hadirin sekalian, Kesimpulannya, usaha membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu hendaklah dimulakan daripada awal lagi. Sekiranya usaha ini kita abaikan, hasrat untuk mensatukan rakyat Malaysia akan menjadi sukar. Akhir sekali, kita berharapkan semoga negara yang sejahtera dan harmoni dapat dibina. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Aktiviti

Edit dan murnikan teks pidato dari aspek penggunaan imbuhan dan kata.

78

Nota Guru • Bimbing murid mengedit dan memurnikan kesalahan bahasa dari aspek penggunaan 3.3.2 imbuhan dan kata. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Menganalisis – Mengesan EMK: Nilai Murni – Perpaduan

Seni Bahasa

Satu Arah Satu Suara

Audio seloka

Izzah dan rakan-rakannya akan membuat persembahan dalam majlis perasmian Bulan Kemerdekaan. Mereka akan mempersembahkan seloka. Seloka Peribahasa Perpaduan Bulat air kerana pembetung Bulat manusia kerana muafakat Hal yang kecil jangan dibesar-besarkan Balah yang panjang hendaklah dipendekkan. Yang berat sama kita pikul Yang ringan pula sama kita jinjing Andai kita boleh bekerjasama Kerja yang sukar menjadi mudah. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni Susah senang dihadapi bersama Jika ada perselisihan faham Bawa berbincang agar seia sekata. Jangan menangguk di air keruh Menahan lukah di pergentingan Rakan yang susah hendaklah kita tolong Bersama-sama hulurkan bantuan. Bersatu mari kita bersatu Sebelum retak menanti belah Berpadu mari kita berpadu Sebelum perpaduan menjadi debu. Nukilan: Arrian M.Y

Aktiviti

Lafazkan dan lagukan seloka serta nyatakan pengajarannya. Nota Guru • Bimbing murid melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai serta 4.3.1 4.2.1 menyatakan pengajarannya. Strategi PdP: KP – Muzik KBAT: Mengaplikasi – Melagukan EMK: Nilai Murni – Toleransi

79

Tatabahasa

Karya Perpaduan Izzah dan rakan-rakannya berminat untuk menyertai Peraduan Video Pendek Perpaduan yang dianjurkan oleh Panitia Sejarah. Mereka meneliti iklan yang dipaparkan dalam laman Facebook sekolah.

PERADUAN

Hadiah Pemenang

VIDEO PENDEK Tarikh tutup penyertaan 27 Mei 20

Hadiah Pertama RM250.00

#PerpaduanKita

Hadiah Kedua RM150.00

Anjuran Panitia Sejarah SK Seri Permai

2 Hadiah Ketiga RM100.00 6 Hadiah Sagu Hati RM50.00

Maklumat Peraduan • Peraduan ini terbuka kepada semua murid SK Seri Permai. • Peserta peraduan mestilah berkumpulan untuk menggalakkan murid bekerjasama. • Sediakan video pendek yang berdurasi empat hingga lima minit sahaja. • Hasilkan video pendek yang menggambarkan perpaduan dengan memilih salah satu tajuk yang berikut: Ikatan Cemerlang Negara Gemilang

Gemerlap Harmoni Gelanggang Muhibah

Kesinambungan Perpaduan

• Muat naik video tersebut ke akaun Facebook sekolah dengan meletakkan tanda pagar #PerpaduanKita. • Daftarkan penyertaan anda dengan menggunakan borang Google menerusi pautan http:bit.ly/perpaduankita. Pemilihan Pemenang • Pemenang ditentukan berdasarkan kriteria yang berikut: – kreativiti semasa mempersembahkan video pendek – kebolehan ketika mengetengahkan karya yang asli Ayuh, hasilkan mahakarya anda! Kami menantikannya.

Jika ada ketidakfahaman atau pertanyaan tentang peraduan ini, hubungi Cikgu Rizal (010-3456789)

Aktiviti

Cam dan kategorikan pelbagai kata berimbuhan. Kemudian, bina dialog dengan menggunakan kata tersebut.

80

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti pelbagai kata berimbuhan. 5.2.1 • Bimbing murid membina dialog dengan menggunakan pelbagai kata berimbuhan. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Perpaduan PAK-21: Satu Tetap Tiga Lilau

UNIT

Gema Perpaduan

11

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Kafe Salam Izzah dan keluarganya sering bersarapan di Kafe Salam. Pada suatu pagi, Pak Cik Ah Seng telah bercerita tentang sejarah pembukaan kafe tersebut. Bapa saya mewariskan sebuah kedai kepada saya. Kedai tersebut terbiar setelah bapa saya meninggal dunia. Saya tiada idea untuk mengusahakan kedai itu. Pada suatu hari, … .

2

1

• Abu dan Raju datang • cadangan membuka kafe

3

• mengeluarkan modal bersama-sama • mengubah suai kedai

4

• mencipta logo kafe • melambangkan semangat setia kawan

Aktiviti

• dikunjungi pelanggan pelbagai kaum • semakin maju

Sampaikan cerita. Nota Guru • Bimbing murid menyampaikan cerita dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya, dan ekspresi yang sesuai. 1.3.1 Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mencipta – Menjanakan EMK: Nilai Murni – Kerjasama

81

Membaca

Irama yang Menyatukan Kita Encik Faizal membelikan Izzah buku cerita yang mengandungi kisah perpaduan. Antara kisah yang terdapat dalam buku tersebut adalah tentang muzik sebagai alat penyatuan kaum. Dari jauh Pak Cik Adi Johan melihat sekumpulan kanak-kanak bernyanyi dengan gembiranya. Dinesh menggunakan baldi sebagai gendang. Izwan pula beraksi mengetuk tin-tin susu dengan sebatang kayu. Mei Lin dengan bergayanya meniup batang buluh yang dijadikan serunai. Pak Cik Adi Johan menghampiri mereka.

Ilmu tentang alat muzik. Terdapat bahan terpakai di persekitaran yang boleh dijadikan seperti alat muzik.

“Wah, nampaknya kamu semua begitu gembira! Mahukah pak cik ajar kamu semua bermain alat muzik yang sebenar?” tanya Pak Cik Adi Johan. Mereka bertiga berhenti bermain dan memandang Pak Cik Adi Johan seolah-olah tidak percaya. “Pak cik sebenarnya seorang guru muzik. Kalau kamu semua mahu, boleh pak cik ajar kamu bertiga bermain angklung,” kata Pak Cik Adi Johan lagi. Pelawaan Pak Cik Adi Johan diterima oleh mereka dengan hati yang gembira. Mereka tidak menyangka bahawa ada yang memerhatikan mereka selama ini. Selepas ini, mereka akan mempelajari muzik secara formal. Walau bagaimanapun, pengalaman bermain muzik dengan bahan terpakai tidak akan dilupakan oleh mereka. Nilai baik hati ditunjukkan oleh Pak Cik Adi Johan yang mahu mengajar kanak-kanak bermain muzik. 82

Menurut Pak Cik Adi Johan, muzik antara medium untuk memupuk semangat perpaduan. Beliau menjadikan penyanyi Allahyarham Dato’ Sudirman bin Haji Arshad sebagai contoh. Allahyarham membawa mesej perpaduan dalam persembahannya. Beliau mahu mereka mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh penyanyi tersebut.

“Angklung dibuat daripada buluh. Alat muzik ini dikategorikan sebagai idiofon, iaitu muzik yang terhasil daripada bunyi getaran. Dengan angklung, kita boleh mempersembahkan pelbagai jenis lagu dengan harmoninya,” jelas Pak Cik Adi Johan. Mereka bertiga belajar bermain angklung dengan bersungguh-sungguh. Pada mulanya, mereka tidak begitu mahir tetapi mereka tidak berputus asa. Lama-kelamaan, mereka dapat bermain angklung dengan mantapnya. Setelah mereka benar-benar mahir bermain, Pak Cik Adi Johan telah membawa mereka membuat persembahan di serata tempat. Dalam persembahan, mereka membawakan lagu-lagu pelbagai kaum di Malaysia. Persembahan mereka amat menghiburkan. Info Ilmu bermaksud segala jenis pengetahuan atau kepandaian mengenai dunia, akhirat, dan sebagainya. Nilai bermaksud amalan baik yang boleh dijadikan panduan.

Aktiviti

Baca teks cerita, kemudian nyatakan ilmu dan nilai daripada cerita tersebut. Persembahkannya dalam pelbagai bentuk. Nota Guru • Bimbing murid membaca dan menghargai ilmu dan nilai yang terkandung dalam teks cerita. • Bimbing murid mempersembahkan teks cerita dalam pelbagai bentuk. 2.3.2 Strategi PdP: Pembelajaran Koperatif KBAT: Menganalisis – Mengenal pasti EMK: Nilai Murni – Kesungguhan

83

Menulis

Mari Bersyair Audio syair

Izzah telah mendendangkan syair bertemakan perpaduan. Dia mahu menulis syair tersebut dalam bentuk tulisan berangkai. Bersatu Padu Teguh Tujuan

uhai rakan teman sejati, dengarlah pesanan sakti, Jagalah adab budi pekerti, ari bersama mencurah bakti.

Bersatu padu tiada pilihan, Jika semua mahu bertahan, Bersikap degil cetus bantahan, Hubungan rapuh punca kelemahan.

Hendaklah ikhlas bersatu hati, Bukan mengharap pulangan nanti, Bangsa yang kuat itu yang pasti, Persada dunia orang hormati.

Bersatu padu sahut seruan, Bersihkan minda tentu haluan, egara bangsa teguh tujuan, alaysia jaya jadi tumpuan.

arilah kita duduk berunding, Lebih dan kurang jangan dibanding, enang dan kalah bukan bertanding, engatur langkah tangan berganding.

Nukilan: Ghazali Lateh

Aktiviti

Tulis syair dalam bentuk kad ucapan dengan menggunakan tulisan berangkai.

84

Nota Guru • Bimbing murid menulis syair dengan tulisan berangkai. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan 3.1.1 EMK: Nilai Murni – Perpaduan PAK-21: Jalan Galeri

Seni Bahasa

Hidup Harmoni Format berbalas pantun

Persatuan Bahasa Melayu SK Seri Permai menganjurkan Hari Puisi. Pada hari tersebut, terdapat acara berbalas pantun yang bertemakan perpaduan.

C

Buah delima manis terasa, Di dalam peti di tepi pintu; Kita tak sama budaya bangsa, Mengapakah mesti hidup bersatu?

Ke kota lama di hujung desa, Bersama teman menjelang Sabtu; Walau tak sama budaya bangsa, Demi keamanan mesti bersatu.

Pakai terendak meskipun redup, Ditutup tingkap hendak berjalan; Jika hendak muhibah hidup, Apakah sikap menjadi amalan?

Mengelek buyung ke tepi terusan, Setelah lama penat terasa; Bergotong-royong segala urusan, Bekerjasama sepanjang masa.

Anak dara menangkap kelisa, Di Tasik Bera dengan joran; Dalam negara berbilang bangsa, Bagaimanakah cara hidup berjiran?

Nasi lemuni beli di kota, Makan berempat elok berpakat; Kekal harmoni sesama kita, Jiran sepakat membawa berkat.

B

A

1

2

3

Aktiviti

Persembahkan pantun dengan penuh penghayatan dan keindahan bahasa. Nota Guru • Bimbing murid mempersembahkan acara berbalas pantun dengan penuh penghayatan dan gaya bahasa. 4.2.2 Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mengaplikasi – Mempersembahkan EMK: Nilai Murni – Perpaduan

85

Tatabahasa

Balai Raya Muhibah

Sebagai setiausaha persatuan penduduk, bapa Izzah telah menulis sepucuk surat untuk memohon sumbangan kewangan. Persatuan Penduduk Taman Idaman Jaya, 234, Jalan Mengkuang, 31200 Ipoh, PERAK DARUL RIDZUAN. ___________________________________________________________________________ Pengarah Urusan, Syarikat Limau Kesturi, Jalan Merah Saga, 31200 Ipoh, PERAK DARUL RIDZUAN. 15 MEI 20 . Tuan, Permohonan Sumbangan Kewangan Pembinaan Balai Raya Muhibah Dengan segala hormatnya, saya merujuk perkara di atas. 2. Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa Persatuan Penduduk Taman Idaman Jaya berhasrat untuk membina sebuah balai raya. Kemudahan ini akan dibina di tanah wakaf, hak milik seorang penduduk tempatan. Beliau yang berjiwa besar berharap agar pembinaannya dapat memperkukuh semangat perpaduan. 3. Pihak persatuan memerlukan balai raya ini untuk menjalankan pelbagai aktiviti perpaduan yang melibatkan pelbagai kaum. Antaranya termasuklah mesyuarat, rumah terbuka hari perayaan, dan urus niaga persatuan. 4. Kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan bermurah hati untuk menghulurkan sumbangan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan boleh berhubung dengan pihak urus setia pembinaan balai raya, Encik Ismail bin Zakaria, melalui talian 012-3456789. Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan sangat kami hargai dan kami dahulukan ucapan terima kasih. Sekian.

Munsyi Cilik

Yang benar,

Faizal

(FAIZAL BIN OSMAN) Setiausaha, Persatuan Penduduk Taman Idaman Jaya. Aktiviti

Kata majmuk terbahagi kepada tiga jenis, iaitu: (i) kata majmuk rangkai kata bebas Contoh: alat tulis, biru laut, jam tangan (ii) kata majmuk istilah khusus Contoh: darah panas, segi tiga, urus setia (iii) kata majmuk kiasan Contoh: kaki ayam, buah tangan, manis mulut

Senaraikan pelbagai kata majmuk yang terdapat dalam surat. Kemudian, bercerita dengan menggunakan kata tersebut. 86

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti pelbagai kata majmuk. • Bimbing murid membuat persembahan cerita dengan menggunakan pelbagai kata majmuk. 5.2.2 Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Murah hati PAK-21: Persembahan

UNIT

12

Semarak Perpaduan

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Video dokumentari

Juadah Perpaduan

Pada malam itu, Izzah sekeluarga telah menonton dokumentari tentang selera rakyat Malaysia. Mereka tidak menyangka bahawa makanan juga boleh menyatukan rakyat Malaysia. bazar Ramadan bukan hanya dikunjungi oleh penganut Islam

tempat menjamu selera menjadi tempat pertemuan masyarakat berbilang kaum

hari perayaan

prihatin tentang makanan yang tidak dimakan oleh sesuatu kaum

pelbagai juadah Aktiviti

Dengar dan tonton dokumentari. Kemudian, ceritakannya semula.

terdapat makanan yang telah menjadi identiti masyarakat Malaysia

Nota Guru • Bimbing murid mendengar dan menonton dokumentari. • Bimbing murid menceritakan perkara yang didengar dan ditonton dengan sebutan yang 1.3.2 betul, intonasi, gaya, dan ekspresi yang sesuai. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Menganalisis – Menerangkan EMK: Nilai Murni – Perpaduan

87

Membaca

Perpaduan melalui Kokurikulum Amna telah membaca sebuah rencana dan berita dalam sebuah majalah tentang perpaduan melalui kegiatan kokurikulum. Rencana Pupuk Perpaduan melalui Kegiatan Kokurikulum Perpaduan antara kaum di sekolah dapat dipupuk melalui kegiatan kokurikulum dengan cara yang berikut: 1. Bekerjasama dalam Kegiatan Kokurikulum Murid daripada pelbagai latar belakang akan bekerjasama dalam kegiatan kokurikulum. Amalan ini secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan. 2. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Pemilihan ahli jawatankuasa kelab, persatuan, dan unit beruniform hendaklah melibatkan semua kaum. Oleh itu, murid daripada pelbagai kaum dapat berpadu tenaga merancang kegiatan kokurikulum. 3. Sikap Prihatin Semasa merancang kegiatan kokurikulum, ahli jawatankuasa perlu peka akan sensitiviti kaum lain. Sebagai contoh, juadah yang dihidangkan dalam acara jamuan mestilah boleh dimakan oleh semua ahli. 4. Kegiatan dengan Sekolah Lain Pihak sekolah boleh mengadakan kegiatan kokurikulum yang melibatkan murid pelbagai kaum dari sekolah lain. Kegiatan ini dapat memperkukuh perpaduan dalam kalangan murid.

Buletin Murid

88

Berita Borneo Menyemai Semangat Perpaduan melalui Perkhemahan KUDAT, 26 Jun – Usaha menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum, budaya, dan agama di Malaysia tidak mudah dicapai dalam masa yang singkat. Sebaliknya, hasrat ini memerlukan proses yang panjang dan berterusan, menurut Encik Shaarani bin Mahmud, Guru Besar SK Bitara Jaya. Menurut beliau, Sabah menunjukkan contoh semangat perpaduan melalui 32 suku kaumnya. Dalam hal ini, rakyat Sabah menerima dan menghargai kepelbagaian yang wujud. Seterusnya, rakyat Sabah menjadikannya sebagai asas bagi menjanakan kekuatan untuk kepentingan bersama. “Hidup harmoni, muhibah, dan toleransi dalam suasana perpaduan tidak akan membuatkan kita kehilangan identiti. Perpaduan memerlukan keikhlasan untuk kita menikmati pembangunan tanpa rasa syak wasangka,” tambah beliau lagi. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian program Perkhemahan Perdana Unit Beruniform, SK Bitara Jaya. Perkhemahan yang melibatkan murid pelbagai kaum itu diadakan selama tiga hari dua malam di Kem Semangat Waja. Antara kegiatan dalam perkhemahan tersebut termasuklah merentas hutan, turun cenuram, luncur keluang, dan kembara berpandu arah. Kegiatan ini bermatlamat untuk menerapkan keyakinan, semangat sepasukan, dan sikap kerjasama. Aktiviti

Baca teks dan nyatakan ilmu dan nilai daripada teks tersebut. Kemudian, persembahkannya dalam pelbagai bentuk. Nota Guru • Bimbing murid membaca dan menghargai ilmu dan nilai yang terkandung dalam bahan. • Bimbing murid mempersembahkan bahan dalam pelbagai bentuk. 2.3.2 Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menganalisis – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Kegigihan

89

Menulis

Sukan Wadah Perpaduan Prasad melayari Internet. Dia terjumpa beberapa maklumat yang menggambarkan perpaduan melalui sukan.

Pasukan badminton negara menjuarai Piala Thomas pada tahun 1992.

Perpaduan dalam kalangan kami, pemain bola sepak, pada ketika itu bukan sahaja wujud di padang. Semangat ini telah lama wujud, iaitu sejak kami kanak-kanak lagi, terutamanya ketika di bangku sekolah. Oleh itu, apabila kami dipanggil untuk beraksi demi negara, kami tidak menghadapi masalah untuk membentuk keserasian. Matlamat kami pada ketika itu hanyalah bermain demi lencana pada dada.

Pasukan bola sepak negara pada tahun 70-an.

Pelbagai kaum Pemain Berlatih bersama-sama Pelbagai kaum

Perpaduan melalui Sukan

Khalid bin Ali, Bekas pemain bola sepak negara

Aktiviti

Penyokong Sokongan tanpa mengira kaum Gelanggang untuk semua kaum Kemudahan Berkongsi peralatan sukan

Bina dan tulis perenggan untuk menyatakan pendapat secara kritis dan kreatif.

90

Nota Guru • Bimbing murid membina dan menulis perenggan untuk menyatakan pendapat secara kritis 3.2.1 dan kreatif daripada bahan multimedia. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menilai – Memberikan pendapat EMK: Nilai Murni – Rasional PAK-21: Tikar Perpaduan

Seni Bahasa

Perpaduan Teras Kejayaan Izzah hendak menulis sajak yang akan dipersembahkannya di dalam kelas. hidup sentosa maju negara

mesranya perhubungan

mengorak langkah bersatu hati hidup sepakat

bersama-sama menuju cita

ikatan keakraban

seperti seberkas lidi tak mudah patah

satu gagasan satu harapan

tak kira bangsa berpadu tenaga

meski budaya kita berbeza

Aktiviti Hasilkan sajak dengan bahasa yang indah dan santun. Kemudian, persembahkannya. Nota Guru • Bimbing murid menghasilkan sajak dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan. 4.3.1 • Bimbing murid mempersembahkan sajak dengan gaya yang kreatif. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mencipta – Menghasilkan EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

91

Tatabahasa

Buku Jalanan Chow Kit Latar Belakang Buku Jalanan Chow Kit (BJCK) yang terletak di bandar raya Kuala Lumpur merupakan pusat sumber dan ruang belajar. Tempat ini adalah untuk golongan miskin bandar tanpa mengira bangsa dan warganegara. Terdapat kakitangan tetap dan sukarelawan yang mencurahkan bakti di sini. Kegiatan Sekolah BJCK Sekolah bagi individu yang tidak berpeluang untuk belajar di sekolah awam. Selain mata pelajaran biasa, bahasa Jepun dan perihal pengucapan awam juga diajarkan. Hubungan murid-murid pelbagai kaum semakin erat melalui aktiviti pembelajaran. Kelab Bola Sepak BJCK Kelab ini memberikan peluang kepada kaki bola BJCK mengasah bakat dan dilatih semangat sepasukan. Melalui kegiatan ini, ahli kelab daripada pelbagai kaum dapat berinteraksi dengan lebih baik. Kelas Malam Hujung Minggu Kelas tuisyen percuma ini dikendalikan oleh tenaga sukarela daripada pelbagai kaum. Mereka mengadakan kelas ini untuk meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan tanpa mengira keturunan.

Arus Maker Academy Melalui akademi ini, anak-anak belajar dan bekerjasama menyelesaikan masalah. Ahli daripada pelbagai kaum perlu berbincang secara harmoni untuk menyiapkan tugasan. Kolektif Anak Chow Kit Kelas seni untuk menghargai bakat dan kreativiti ahli daripada pelbagai latar belakang. Setiap ahli perlu berganding bahu bagi menjayakan kegiatan yang dirancang.

Aktiviti

Siti Rahayu binti Baharin, Pengasas BJCK

Mereka ialah anak emas yang kami didik tanpa pilih kasih. Saya harap mereka menjadi suri teladan kepada golongan yang kurang bernasib baik.

Saya tertarik akan kegiatan Buku Jalanan Chow Kit (BJCK) yang terletak di bandar raya Kuala Lumpur. Penubuhannya dapat _____.

Kenal pasti dan kategorikan pelbagai kata majmuk yang terdapat dalam teks. Kemudian, bina perenggan.

92

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti dan mengkategorikan pelbagai kata majmuk berdasarkan teks. • Bimbing murid membina perenggan dengan menggunakan pelbagai kata majmuk. 5.2.2 Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Berusaha

Pemulihan

Baca teks cerita. Kemudian, nyatakan ilmu dan nilai daripada cerita tersebut. Persembahkannya dalam pelbagai bentuk.

Muafakat Lebah dengan Tempua Sang Lebah melihat sekeluarga tempua dari sarangnya di pokok tualang, tempat dia membuat madu. Anak tempua yang masih kecil menangis kesejukan. Sang Lebah menghampiri keluarga tempua itu. “Hai, Sang Tempua! Mengapakah kamu berada di sini?” tanya Sang Lebah. “Eh, Sang Lebah! Kami baru saja berpindah di sini. Kami tiada tempat untuk berteduh,” kata Sang Tempua. “Kalau begitu, ayuh, saya ajarkan cara untuk membuat sarang!” kata Sang Lebah. Sang Lebah pun mengajar Sang Tempua membuat sarang daripada daun padi dan lalang. “Sarang tempua jantan ini ada tempat untuk kamu bertenggek,” kata Sang Lebah. “Menarik,” kata Sang Tempua. “Pintu sarang tempua betina pula agak berbeza kerana ada bahagian berlekuk untuk menyimpan telur,” jelas Sang Lebah lagi. Hasil muafakat mereka, sarang tempua pun siap. Sarang yang rendah itu terjuntai pada daun pokok kelapa. Sang Lebah dan Sang Tempua pun tinggal berjiran dan saling membantu. Kononnya, mulai hari itu, tempua sering membuat sarang yang rendah.

Ilmu Lebah bersarang dan membuat madu di pokok.

Nilai Baik hati. Ilmu ____

Nilai ____

Ilmu ____

Nilai ____

Ilmu ____

2.3.2

93

Pengayaan

Permainan Membina Kata Majmuk balai

cari

gulung

bertolak

rendah

tengah

garis

langsat

gali

guru

hari

pusat raya

diri kuning

besar

tikar

ansur pelajaran

mata

Pasukan Muhibah Pasukan Pasukan Sepakat Harmoni Pengadil

Juri Penjaga Masa

Langkah Permainan 1. Pengadil akan meniup wisel untuk memulakan permainan. Penjaga masa pula akan mencatat masa. 2. Selepas itu, para pemain memadankan perkataan untuk membentuk kata majmuk. Para pemain juga dikehendaki menulis ayat dengan menggunakan setiap kata majmuk yang telah dibentuk pada sekeping kertas. 3. Setelah selesai, ketua pasukan akan menyerahkan kertas tersebut kepada juri. Apabila juri menerimanya, penjaga masa akan berhenti mencatat masa. Peraturan Permainan 1. Peserta diberi masa selama lima minit untuk membentuk kata majmuk dan membina ayat. 2. Loceng akan dibunyikan sekali setelah tiga minit dan dua kali setelah lima minit. 3. Pengadil akan membatalkan penyertaan para pemain yang melebihi had masa. 4. Juri akan menentukan pemenang melalui pembentukan kata majmuk dan pembinaan ayat yang betul. Jika keputusan seri, pemenang ditentukan melalui kepantasan masa. 5.2.2

94

Pengukuhan Berdasarkan gambar, bercerita tentang kegiatan untuk memupuk hubungan antara kaum di sekolah.

Mari Erat Perpaduan

berbincang

Cara Memupuk Perpaduan

be rse pa ka t

1.3.1

be ker jas am a

bantu-membantu

ti ha u t rsa e b

CONTOH

g on y o -r ng o t rgo be

95

Penilaian A. Berdasarkan bahan grafik, bercerita tentang pengalaman kamu mengenai cara mewujudkan perpaduan melalui pendidikan.

tiada persengketaan dalam masyarakat berbilang bangsa

melahirkan generasi yang bersatu padu dan menguntungkan negara

Bagaimanakah perpaduan dipupuk melalui pendidikan? mempelajari bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan menerapkan elemen sivik dalam pendidikan

menyertai kegiatan kokurikulum yang melibatkan semua kaum memahami sejarah pembinaan negara melalui mata pelajaran Sejarah

B. Betulkan kesalahan penggunaan imbuhan dan kata dalam petikan di bawah. Kemudian, tulis petikan tersebut semula. Bahasa Melayu menjadi lambang jati diri masyarakat Malaysia. Bahasa ini berperanan dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu dalam pemhubungan antara kaum dapat mengelakan perasaan curiga. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam tiap urusan kerajaan. Oleh itu, rakyat Malaysia sepatutnya merasa bangga untuk menggunakan bahasa Melayu. 96

1.3.1 3.3.2

TEMA

5

KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

Sebutkan unsur-unsur kebudayaan, kesenian, dan estetika yang terkandung dalam gambar. 97

UNIT

13

Warisan Budaya Kekal Terpelihara

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Lemak Manis Tepung Pelita Irfan dan Irdina ingin membuat kuih tepung pelita bersempena dengan hari lahir ibunya. Dia membaca resipi kuih itu sambil mendengar pesanan suara daripada ibu saudaranya.

Audio pendengaran

Ibu saudara

Resipi Tepung Pelita Bahan-bahan • daun pisang sebagai acuan yang • 1 sudu teh gula pasir n ua ac p dikisar bagi setia lapisan bawah: s • 1 cawan tepung bera la gu n • 1 cawa un • 4 cawan air kisaran da pandan lapisan atas: • 4 cawan santan • 4 sudu makan tepung beras • 1 cubit garam

Sediakan acuan tepung pelita. Masukkan 1 sudu teh gula pasir yang dikisar ke dalamnya.

Untuk lapisan bawah, masukkan semua bahan ke dalam periuk dan panaskan.

Kacau adunan sehingga sebati dan likat. Tuang adunan ke dalam acuan dan biarkannya menyejuk.

Panaskan semua bahan untuk membuat lapisan atas.

Tutup api apabila adunan telah sebati.

Tuang adunan ke dalam acuan semula dan biarkannya menyejuk.

Aktiviti

Ceritakan cara membuat kuih tepung pelita daripada maklumat yang didengar dan dibaca.

98

Nota Guru • Bimbing murid mendengar dan membaca bahan. 1.3.2 • Bimbing murid menceritakan bahan dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya, dan ekspresi yang sesuai. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menunjuk cara EMK: Kreativiti dan inovasi

Membaca

Perkahwinan Orang Asli Irfan membaca sebuah buku antologi drama. Dalam buku tersebut, terdapat kisah tentang majlis perkahwinan Orang Asli. Masa: Petang Tempat: Ruang tamu Tok Batin Bidi dan anaknya, Tijah, sedang berbual. Tok Batin Bidi: Tijah, ayah baru selesai berbincang dengan saudara kita tentang perkahwinan kamu. Kita akan mengadakan majlis perkahwinan kamu mengikut adat resam kita. Tijah: (Tersenyum riang) Wah, Tijah sangat teruja, ayah! Apakah perkara yang telah dibincangkan? Tok Batin Bidi: Ayah telah mengaturkan istiadat perarakan pengantin lelaki. Ayah juga bercadang untuk membina pelamin tradisional yang dihiasi daun-daun. Majlis kamu nanti akan dimeriahkan juga dengan persembahan tarian sewang. Kamu setuju? Tijah: Mestilah Tijah setuju, ayah. Semua itu ialah warisan budaya kita. Tijah juga sedang berbincang dengan ibu untuk mengenakan perhiasan tradisional kita. Tok Batin Bidi: Baguslah, Tijah. Ayah sebagai tok batin memang sangat berharap agar majlis perkahwinan kamu nanti akan menjadi contoh kepada masyarakat kita. Tijah: Tijah berharap semoga majlis itu nanti akan dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat kita untuk menjaga adat budaya. Nama Watak

Perwatakan

Tok Batin Bidi

Beliau seorang tok batin dan ayah yang bertanggungjawab. Beliau _____

Tijah kandungan

info

qr code

Aktiviti

standard pembelajaran

ar code

Jelaskan nama watak dan perwatakan berdasarkan bahan. minda aktif laman kreatif uji minda kbat Nota Guru • Bimbing murid membaca teks drama dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Unit dan perwatakan. • Bimbing murid memahami dan mentafsir nama watak 2.1.1 Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Menilai – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab nota guru

laman halaman rangsangan

99

Menulis

Adab Berkunjung Faris membaca poster tentang adab kunjung-mengunjungi.

ADAB KUNJUNG-MENGUNJUNGI Kunjung-mengunjungi adalah antara amalan  mulia yang diamalkan oleh generasi muda. Amalkan adab berikut semasa berkunjung  ke rumah saudara-mara, rakan, dan jiran tetangga. • Ucapkan salam dan sapa tuan rumah. M  asuk ke rumah apabila dijemput. Bawalah sedikit buah tangan sebagai pemberian ikhlas. • Duduk dengan tertibnya dan berbicara dengan tuan rumah. Elakkan berbual tentang perkara yang sensitif. Bertanyalah khabar untuk mewujudkan kemesraan. • Sebelum pulang, jamah hidangan yang disediakan. Minta izin tuan rumah untuk pulang. Janganlah memanjangkan perbualan.

Aktiviti

Amalan kunjung-mengunjungi dapat mengeratkan silaturahim? Cadangkan adab lain yang dapat memberikankandungan keselesaan info kepada tuan rumah.

qr code

standard pembelajaran

Hasilkan jawapan dengan memberikan cadangan secara kritis dan kreatif.

100

Nota Guru minda aktif laman kreatif uji minda kbat • Bimbing murid memahami bahan. Unit 3.2.2 • Bimbing murid menghasilkan jawapan dengan memberikan cadangan secara kritis dan kreatif. Strategi PdP: Pembelajaran Kontekstual KBAT: Menilai – Mencadangkan EMK: Nilai Murni – Bersopan santun nota guru

laman halaman rangsangan

ar code

Seni Bahasa

Sepak Raga Tuju

Video sepak raga tuju

Semasa di kampung, Irfan dan ayahnya menghadiri Pesta Sukan Rakyat. Mereka ternampak sekumpulan lelaki bermain bola takraw.

1 Irfan hairan mereka tidak menggunakan jaring. Ayahnya memberitahu Irfan bahawa itu ialah permainan sepak raga tuju.

2 Ayahnya menerangkan cara bermain permainan itu. Irfan teruja akan keunikan permainan itu. – mengisi masa lapang – badan sihat, otak cerdas –

Sepak raga tuju ialah permainan yang terkenal. Para pemain perlu cekap menerima dan menujukan bola tersebut kepada pihak lawan.

3 Semasa di sekolah, Irfan menceritakan pengalamannya di kampung kepada rakan-rakannya. Pendidikan Jasmani – kawasan lapang – besar hati – menunjuk cara –

4 – menubuhkan kelab – gelanggang baharu – remaja dan dewasa – bangga – tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas – Aktiviti

Hasilkan cerita dan persembahkannya secara kreatif. Nota Guru • Bimbing murid memahami bahan. 4.3.2 • Bimbing murid menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan dan mempersembahkannya secara kreatif. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan EMK: Nilai Murni – Kerjasama

101

Tatabahasa

Bidar Lukut Irfan menerima e-mel daripada rakannya, Robin, yang berasal dari Sarawak. Berdasarkan e-mel tersebut, dia hendak menulis catatan ringkas tentang perlumbaan bidar lukut. robin

Daripada : [email protected] Kepada : [email protected] Perkara : Perlumbaan Bidar Lukut Salam sejahtera Irfan, dalam e-mel ini, saya ingin berkongsi tentang sejenis permainan tradisional kaum Melanau di Mukah, Sarawak. Permainan ini diberikan nama bidar lukut. Bidar lukut ialah sejenis perahu kecil yang bentuknya tirus dan panjang. Di dalam perahu itu, daun-daun kering dipacakkan sebagai layar. Perahu akan bergerak apabila ditiup angin. Pada setiap tahun, penduduk setempat akan mengadakan perlumbaan bidar lukut. Dalam undang-undang permainan ini, perahu perlu bergerak mengikut lorong masing-masing. Lorong ditanda menggunakan botol-botol yang telah disambung. Perahu-perahu ini dicat dengan warna yang cantik-cantik. Ada juga pemilik perahu yang membawa kekuda kayu untuk mempamerkan perahu mereka. Keunikan perahu ini bukan sahaja menarik minat kanak-kanak bahkan orang dewasa juga. Acara ini semakin meriah apabila penduduk membuka gerai. Gerai-gerai ini menjual makanan tradisional tempatan seperti umai. Penonton-penonton dapat menghilangkan rasa lapar dan dahaga selepas penat bersorak untuk menyokong perahu kegemaran mereka. Setakat ini sahaja perkongsian saya, Irfan. Saya berharap agar kita akan bersua lagi pada masa akan datang. Munsyi Cilik Aktiviti

Kenal pasti kata ganda penuh. Kemudian, tulis catatan ringkas dengan menggunakan kata ganda penuh.

Kata ganda penuh boleh membawa makna: (i) tunggal seperti rama-rama (ii) jamak seperti daun-daun

Nota Guru

102

5.2.3

• •

Bimbing murid mengenal pasti kata ganda penuh dalam bahan. Bimbing murid menulis catatan ringkas dengan menggunakan kata ganda penuh. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Kreativiti dan inovasi

UNIT

14

Persada Seni Lambang Jati Diri

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Audio pendengaran

Istimewanya Pak Cu Irfan menonton persembahan wayang kulit Pak Cu. Antara persembahan Pak Cu yang terkenal ialah kisah “Anak Kera Belira Sakti”. Irfan kagum menonton persembahan itu. Kemudian, dia membuat rakaman temu ramah bersama dengan Pak Cu. Saya amat kagum apabila menonton persembahan Pak Cu. Bolehkah Pak Cu memperkenalkan diri dan menceritakan pelibatan Pak Cu dalam persembahan wayang kulit?

Aktiviti

Boleh. Nama sebenar Pak Cu ialah Eyo Hock Seng. Pak Cu berketurunan Cina. Masyarakat sekitar memanggil Pak Cu dengan gelaran Pak Cu Tok Dalang. Pak Cu mula bermain wayang kulit sejak berusia 10 tahun. Pak Cu berguru dengan pemain wayang kulit tersohor, Abdullah Baju Merah. Sudah lebih 40 tahun Pak Cu bergiat aktif dalam persembahan. Untuk masa akan datang, Pak Cu sedang melatih seorang cucu Pak Cu untuk mewarisi seni ini. Walaupun masih muda, dia sudah mampu menghafal beberapa buah cerita wayang kulit.

Dengar dan cam sebutan tentang pelibatan tokoh dalam persembahan wayang kulit daripada dialog dan audio. Kemudian, sebut ujaran itu semula. Nota Guru • Bimbing murid mendengar dan mengecam sebutan yang terdapat dalam pelbagai situasi. 1.1.1 • Bimbing murid menyebut ujaran semula yang terdapat dalam pelbagai situasi. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mengaplikasi – Menyampaikan EMK: Nilai Murni – Keberanian PAK-21: Main Peranan

103

Membaca

Persembahan Randai Selepas menonton persembahan randai di Istana Budaya, Irfan membaca rencana tentang seni persembahan randai.

Kenali Seni Persembahan Randai Oleh: Faheem Aaly Putra

Seni Persembahan Randai

Persembahan randai ialah satu aspek kebudayaan masyarakat Minangkabau di Beranang, Jelebu, Kuala Pilah, dan Mantin, Negeri Sembilan. Randai berasal daripada perkataan “merandai” yang bermaksud mengarang atau melingkar suatu kawasan lapang. Pada masa dahulu, seni ini sering dipersembahkan dalam upacara adat seperti perasmian pelantikan penghulu, majlis perkahwinan, dan majlis kesyukuran selepas musim penuaian. Persembahan randai dimainkan oleh lelaki dan wanita. Seni dan warisan ini menggambarkan kehalusan budaya yang penuh falsafah.

Keistimewaan Persembahan Randai

Persembahan randai istimewa kerana menggabungkan beberapa elemen seni. Elemen utama yang ditonjolkan dalam persembahan randai ialah seni tari, pencak silat, lakon, dan nyanyian dengan iringan alat muzik. Para pemain akan melakukan pergerakan dalam lingkaran sambil menepuk seluar galembong dan bertepuk tangan. Antara setiap babak, persembahan akan diselang-selikan dengan lakonan dan nyanyian berirama seperti gurindam, berdendang, dan berlagu. Cerita dalam persembahan randai dipersembahkan dalam dialek Negeri Sembilan dan Minangkabau. Penceritaannya pula berkenaan dengan cerita rakyat Negeri Sembilan atau kisah legenda Minangkabau. Keistimewaan yang ditonjolkan ini menunjukkan nilai estetika yang tinggi dalam persembahan. 104

gendang bonang

Muzik Persembahan Randai

jidur

Persembahan randai diiringi alunan muzik tradisional seperti ensembel caklempong, iaitu bonang, gendang, jidur, salung, dan bangsi. Selain alunan muzik, persembahan randai banyak diselitkan dengan kesan bunyi tepukan tangan, paha, atau pakaian. Jeritan seperti “hip” atau “tih” oleh pemain randai merancakkan persembahan ini lagi.

salung

bangsi

Pada pendapat kamu, bagaimanakah golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional?

Busana Persembahan Penari Randai

Terdapat lima busana utama yang dipakai oleh penari-penari dalam persembahan randai. Antaranya termasuklah seluar galembong yang longgar dan hampir kelihatan seperti kain, baju guntiang manih berlengan panjang, dan ikek pinggang (bengkung). Samping dan destar pula melengkapi keindahan pakaian penari randai. Bagaimanakah dapat kita menjadikan busana ini dikenali oleh generasi muda? (Sumber: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Effindi bin Samsuddin, Pensyarah Universiti Malaya)

Tafsiran

Aktiviti

1

Persembahan randai ialah satu aspek kebudayaan masyarakat Minangkabau yang menggambarkan kandungan kehalusaninfo budaya yang penuh ilmu.

Tafsiran

2

Tafsiran

3

qr code

Tafsiran

standard pembelajaran

4

Baca dan jelaskan penyataan dan persoalan dalam setiap perenggan. Nota Guru minda aktif laman kreatif uji minda • Bimbing murid membaca dan memahami bahan. Unit 2.1.1 • Bimbing murid mentafsir bahan. Strategi PdP: KP – Kinestetik KBAT: Menganalisis – Mentafsir EMK: Nilai Murni – Menghargai budaya nota guru

laman halaman rangsangan

kbat

105

ar code

Menulis

Tanglungku Cantik Irfan dan Mun Chew berbual-bual semasa menghadiri Pesta Tanglung di taman perumahan mereka. Irfan: Wah, banyak sungguh tanglung di sini, Mun Chew! Pelbagai saiz dan bentuk tanglung dapat kita lihat. Mun Chew: Ini tanglung saya, Irfan. Irfan: Walaupun hanya menggunakan bahan terbuang, tanglung kamu tetap kelihatan cantik. Mun Chew: Saya mengambil masa berhari-hari untuk menyiapkannya. Saya menghasilkannya dengan penuh kesabaran. Irfan: Di manakah kamu belajar membuat tanglung? Mun Chew: Datuk saya seorang pembuat tanglung. Beliau banyak mengajar saya. Jika tidak, pasti seni ini akan dilupakan. Irfan: Setahu saya, tanglung tradisional menggunakan cahaya api, bukan? Mun Chew: Betul, Irfan. Namun, kita perlulah menjadi rasional dan lebih kreatif menggunakan teknologi. Saya gunakan lampu diod pancaran cahaya supaya tanglung ini lebih selamat. Irfan: Walaupun tanglung tidak lagi digunakan dalam kehidupan harian, kamu tetap gigih mempelajarinya, Mun Chew. Mun Chew: Ya, Irfan. Tanglung ini memberikan kesedaran dalam pembentukan jati diri saya.

sikap

sabar

perbuatan

menyiapkan tanglung selama berhari-hari

Aktiviti

kandungan

seperti

info

menghargai warisan

seperti

________

qr code

________

standard pembelajaran

Lengkapkan Peta Titi berdasarkan teks dialog dan jawab persoalan yang dikemukakan.

106

minda aktif

laman kreatif

uji minda

nota guru

laman halaman rangsangan

kreatif

kbat

seperti

rasional ________

h Bagaimanaka t ang seni dapa ar codebid ti diri membentuk ja masyarakat?

Nota Guru • Bimbing murid mengenal pasti dan mencatat maklumat. Unit 3.2.3 • Bimbing murid menjanakan idea berdasarkan bahan. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Mencipta – Menjanakan idea EMK: Kreativiti dan inovasi

Seni Bahasa

Citra Warna Malaysia

Audio lagu

Irfan dan rakan-rakannya telah menyertai pertandingan mencipta seni kata lagu bersempena dengan Minggu Citra Warna Malaysia.

Ayuh, lestarikan budaya warisan kita! petikan sape yang memukau penonton

uniknya gesekan rebab menusuk sukma

MINGGU

alunan petikan zheng yang mempesonakan

Citra WarIAna

gemeresik gema ghatam yang menghiburkan

MALAYS

rasai kemeriahan tarian joget saksikan tarian kipas yang mengagumkan

hayati gerak tari tarian sumazau kenali tarian sewang masyarakat Orang Asli yang istimewa

Pelbagai seni tari menjadi lambang kekayaan budaya kita. Aktiviti

Hasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan persembahkannya secara kreatif. Nota Guru • Bimbing murid menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. 4.3.3 • Bimbing murid mempersembahkan seni kata lagu secara kreatif. Strategi PdP: KP – Muzik KBAT: Mencipta – Menghasilkan EMK: Kreativiti dan inovasi

107

Tatabahasa

Persembahan Awang Batil Rakan Irfan, Amna, menonton persembahan Awang Batil di Balai Seni Negara. Dia menceritakan pengalamannya kepada Irfan. Saya tertanya-tanya akan bentuk persembahan yang akan diadakan. Saya nampak beberapa buah alat muzik dan topeng di atas pentas. Topeng yang usang dan kemerah-merahan itu kelihatan istimewa. Persembahan pada hari ini pasti diadakan secara besar-besaran kerana banyak tetamu dari luar negara diundang. Kemudian, kelihatan seorang lelaki tua di atas pentas. Nampaknya, beliaulah pelipur lara persembahan ini. Beliau mula mengetuk-ngetuk batil yang kecil di atas ribanya sambil menyampaikan cerita dongeng-dongengan secara bersahaja. Selepas itu, biola pula digesek-gesekkan dalam nada yang perlahan sesuai dengan ceritanya. Walaupun asyik bercerita, beliau tidak lupa berjenaka untuk menghiburkan penonton. Pada akhir persembahan, pelipur lara meniup serunai dan memukul-mukul rebananya. Persembahannya mendapat tepukan gemuruh. Sebelum turun dari pentas, beliau diraikan oleh penganjur. Beberapa orang tetamu bersalam-salaman dan menghadiahi beliau cenderamata. Pengalaman saya menonton persembahan Awang Batil ini menjadi kenang-kenangan yang tidak akan saya lupakan. Munsyi Cilik Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan.

(Sumber: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara)

Aktiviti

Kenal pasti kata ganda separa. Kemudian, tulis sepucuk surat yang mengandungi kata ganda separa untuk menceritakan pengalaman tersebut semula. Nota Guru

108

5.2.3

• •

Bimbing murid memahami kata ganda separa. Bimbing murid menulis surat dengan menggunakan kata ganda separa. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Membina EMK: Nilai Murni – Menghargai budaya

UNIT

15

Estetika Cita Rasa Malaysia

Mendengar dan Bertutur UNIT 1

Hebatnya Perahu Besar Irfan dan rakan-rakannya ke Muzium Negeri Terengganu. Di sana, mereka diberi penerangan tentang perahu besar oleh kurator muzium. Ini perahu besar tradisional Terengganu. Perahu ini dibina dengan pasak tanpa menggunakan paku. Keistimewaan inilah yang menjadikan perahu ini sangat bernilai hingga sekarang. Penggunaan kayu cengal dan kayu penaga sebagai pasak menjadikan perahu ini tahan lama. Puan Sarah

Perahu dilengkapi kabin yang dipanggil “kup” serta dapur kecil di bahagian tengah dek.

Di antara papan dinding perahu, ditampal dengan gegala yang dibuat daripada kain guni, damar, dan minyak kuing bagi memastikannya tidak dimasuki air.

Daripada penerangan tadi, berikan pendapat kamu tentang keunikan perahu besar ini.

Aktiviti

Perahu ini unik kerana ____.

Encik Zamri

Kita perlu ____.

(Sumber: Muzium Negeri Terengganu)

Berikan respons terhadap penyataan yang didengar. Nota Guru • Bimbing murid mendengar dan memahami maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. 1.1.2 • Bimbing murid memberikan respons. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Menilai – Mempertimbangkan EMK: Kreativiti dan inovasi

109

Membaca

Muzikal Tradisional India Irfan dan Prasad menonton persembahan muzikal tradisional India.

Prasad: Irfan, kakak saya, Nithiya, sedang bersedia di atas pentas untuk memulakan persembahan pada malam ini. Irfan: Wah, hebatnya kakak kamu! Apakah alat muzik yang akan dimainkannya? Prasad: Dia akan bermain tambura, Irfan. Tambura ialah alat muzik bertali. Cuba kamu dengar petikannya. Irfan: Wah, bunyi dengungnya membuatkan saya rasa tenang! Inilah bunyi yang selalu saya dengar dalam filem-filem India. Mersik bunyinya terngiang-ngiang di telinga saya. Prasad: Betul, Irfan. Cuba teka di sebelah kanan kakak saya itu alat muzik apa? Irfan: Itu senang sahaja, Prasad. Itu ialah tabla. Saya suka akan bunyi tabla kerana bunyinya amat mengasyikkan. Prasad: Pemain tabla perlu mengetuk tabla mengikut tempo yang telah ditetapkan. Irfan: Jadi, mereka pasti menggunakan metronom untuk menetapkan tempo. Bagaimanakah pula kakak kamu menjaga tambura? Prasad: Kakak saya sangat teliti menjaga tambura. Dia akan menala tamburanya dengan menggunakan aplikasi yang terkini. Dia juga menyimpannya di dalam kotak khas. Irfan: Terima kasih kerana mengajak saya menonton persembahan ini, Prasad. Saya memang meminati genre muzik klasik. Prasad: Sama-sama, Irfan. Aktiviti

Baca dan rujuk perkataan yang berwarna merah dalam kamus dan media elektronik.

110

Nota Guru • Bimbing murid membaca teks dan mengenal pasti perkataan. 2.1.2 • Bimbing murid mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat dengan merujuk kamus serta media elektronik. Strategi PdP: Belajar Cara Belajar KBAT: Mengaplikasi – Menggunakan EMK: Nilai Murni – Menghargai budaya

Menulis

Baju Melayu

Audio syair

Selepas menonton pertunjukan busana tradisional, Irfan mendapat idea untuk menulis Syair Busana Melayu.

Syair Busana Melayu Baju Melayu busana tradisi, Kini dibuat pelbagai versi, Sejarah lama telah diwarisi, Rekaan asli tersirat isi. Baju Melayu berbutang lima, Cekak musang jenis pertama, Teluk belanga pilihan bersama, Berkancing satu tidaklah sama. Kekek dijahit di bawah lengan, Menutup bentuk badan dan tangan, Badan yang sasa bukan tayangan, Sifat malu menjadi pegangan.

kekek

pesak

Pesak namanya bahagian tepi, Dijahit panjang kemas dan rapi, Kembanglah baju besarnya sipi, Rasa selesa tertunai impi. Samping dipakai sungguh bermakna, Segak bergaya anak teruna, Songkok di atas pelengkap busana, Budaya disanjung lengkap sempurna. Nukilan: Irfan Nabil Aktiviti

Tulis teks syair yang diimlakkan. Nota Guru • Bimbing murid mendengar teks syair. 3.2.4 • Bimbing murid menulis teks syair yang diimlakkan. Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik KBAT: Mengaplikasi – Melaksanakan EMK: Bahasa PAK-21: Permainan Telefon Rosak

111

Seni Bahasa

Indahnya Bahasaku Faris akan menyertai pertandingan pidato bertemakan keindahan bahasa Melayu. Sebagai persediaan, dia membaca pelbagai bahan untuk mendapatkan maklumat dan memperluas pengetahuan tentang tema tersebut. Amalannya itu bertepatan dengan kata-kata hikmat, membaca jambatan ilmu.

ca

alif

ba

mim

mim

membaca nun

ta

ba

mim

jim

jambatan wau

mim

lam

ain

ilmu Aktiviti

Kenal, cam, sebut, dan tulis huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi dalam kata-kata hikmat dan persembahkannya.

112

Nota Guru • Bimbing murid mengenal, mengecam, dan menyebut huruf tunggal yang ditulis dalam 4.4.1 tulisan Jawi. • Bimbing murid menulis huruf tunggal tersebut dan mempersembahkannya secara kreatif. Strategi PdP: KP – Visual Ruang KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan EMK: Kreativiti dan inovasi

Tatabahasa

Seni Kain Baraburu Irfan menerima hadiah kain baraburu atau dikenali juga sebagai balburu daripada rakannya, Linda, yang berasal dari Sabah. Irfan telah berkongsi maklumat tentang penghasilan kain baraburu oleh keluarga Linda. Nenek Linda yang berketurunan Iranun tinggal di kawasan pesisiran pantai di Kota Belud, Sabah. Kampung mereka berlatarbelakangkan gunung-ganang. Kampungnya jauh daripada hiruk-pikuk kota. Banyak lagi suku-sakatnya yang meneruskan aktiviti menenun kain baraburu. Kain baraburu dihasilkan daripada daun nanas. Daun itu dikikis untuk mendapatkan benang. Kerja itu tidak boleh dilakukan secara gopoh-gapah. Saudara-maranya bergotong-royong melakukannya. Benang yang telah siap akan direndam dengan pewarna asli. Hasilnya ialah benang yang berwarna-warni. Saki-baki pewarna disimpan di dalam bekas. Semua benang tadi akan ditenun menjadi kain. Kreativiti jari-jemari saudaranya menghasilkan corak yang cantik. Hati nenek Linda jangkih-mangkih apabila memikirkan kelangsungan kain ini. Beliau berharap agar warisan turun-temurun ini akan terus terpelihara. Usaha keluarganya mempromosikan kain baraburu dan menjadikannya terkenal bukan lagi cola-cala. [Sumber: Mabulmaddin Shaiddin, Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun Sabah (BKI)]

Munsyi Cilik

Aktiviti

Kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Kata ganda berentak terbahagi kepada pengulangan vokal, pengulangan konsonan, dan bebas.

Tulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan. Nota Guru • Bimbing murid memahami kata ganda berentak. 5.2.3 • Bimbing murid menulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks. Strategi PdP: Pembelajaran Konstruktivisme KBAT: Mengaplikasi – Membina EMK: Kreativiti dan inovasi

113

Pemulihan Baca dan padankan tafsiran pantun dengan betulnya.

Kercang Menguji Minda Abor, kawan Irfan, telah menulis pantun untuk memperkenalkan permainan Orang Asli kepada rakan-rakannya. Bunga hiasan cantik berseri, Di taman puspa pilihan dara; Kercang warisan nama diberi, Makin dilupa harus dipelihara. Mata melirik mencari keli, Keli terlepas ke dalam paya; Masuk dan tarik ikatan tali, Simpulan dilepas pemain berjaya. Tangkas kuda kaki menerjang, Pantas berlari pantang dicabar; Menguji minda akal yang panjang, Mendidik diri untuk bersabar. Ikan ketuka banyaknya isi, Di dalam guni untuk kawan; Permainan pusaka seni tradisi, Kreatif berseni pasti tertawan.

(Sumber: Jabatan Warisan Negara)

114

2.1.1

Tafsiran pantun: Permainan ini menonjolkan kreativiti dan kesabaran pemain untuk menyelesaikan cabaran. Tafsiran pantun: Keunikan permainan ini menarik minat orang ramai untuk memainkannya. Tafsiran pantun: Permainan kercang perlu dipertahankan untuk tatapan generasi akan datang. Tafsiran pantun: Pemain perlu bijak mengeluarkan simpulan tali yang tersimpul pada kercang.

Pengayaan Mainkan permainan di bawah. 22

21

Turun ke petak.

25

24

23

Kita perlu menghormati jiran ___.

memusingmusing

TAMAT 19

20

memetik-___

saudara-mara

Naik ke petak.

12

11

9

tarian-tarian

1

Turun ke petak.

8

Sebagai tetamu, kita perlu ___ dengan tuan rumah. 2

___-ratus

7

6

4

5

___-bilau

3

serta-___

Zaidi ___ datuknya sebagai tanda perpisahan. 15

14

13

Naik ke petak.

10

16

17

18

Pak Ramli ___ batilnya.

Naik ke petak.

perhiasanperhiasan

MULA Arahan Mengikut Warna Petak: 1. Sebut kata ganda pada gambar. 2. Lengkapkan kata ganda. 3. Lengkapkan ayat. Bina ayat. 4. 5. Sebut kata ganda dan bina ayat.

Cara Bermain: 1. Bergerak mengikut balingan dadu. 2. Mundur ke petak asal sebelum balingan dadu jika tidak dapat menjawab aktiviti dalam petak berwarna.

5.2.3

115

Pengukuhan Simulasikan wawancara dan berikan respons berdasarkan maklumat yang diujarkan.

Ikon Budaya Irfan ingin menulis rencana tentang Ikon Budaya Negara. Dia mewawancara Encik Fatah, seorang aktivis budaya tempatan.

IKON

BUDAYA NEGARA

Allahyarhamah Toh Puan Azah Aziz atau nama sebenarnya Sharifah Azah binti Mohamed Alsagoff dilahirkan di Singapura pada 21 Ogos 1928. Sumbangan beliau amat besar dalam bidang kebudayaan. Antara sumbangan tersebut termasuklah penghasilan karya sastera seperti pantun dan puisi kanak-kanak. Hal ini penting bagi membudayakan minat membaca dan menghargai sastera Melayu.

Irfan:

Apakah sumbangan besar Allahyarhamah Toh Puan Azah Aziz kepada masyarakat? Encik Fatah: Beliau telah _____. Irfan: Penghasilan karya sastera untuk bacaan kanak-kanak penting. Mengapa? Encik Fatah: _____. Irfan: Sumbangan beliau mencorakkan pemikiran masyarakat. Bolehkah encik jelaskan penyataan ini? Encik Fatah: _____.

116

1.1.2

(Sumber: Pusat Rujukan Sehenti Penyelidikan Alam Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia)

Penilaian Baca teks. Kemudian, lakukan aktiviti berikutnya.

Seni Pertukangan Kraf Tembaga Irfan dan Irdina menonton dokumentari tentang seni pertukangan kraf tembaga. Seni pertukangan kraf tembaga amat istimewa bagi Salleh Mohd atau Pak Leh. Beliau adalah antara tukang kraf tembaga yang masih meneruskan pembuatan produk kraf seperti periuk dan acuan kuih-muih tradisional. Atas kegigihan itu, Pak Leh mendapat pengiktirafan sebagai Adiguru Kraf dalam bidang pertukangan kraf tembaga oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia pada tahun 2009. Kini, pertukangan kraf tembaga beliau turut dibantu anak lelakinya. Pertukangan produk kraf tembaga yang diwarisi secara turun-temurun ini ternyata masih dihargai oleh masyarakat. “Produk seperti periuk tembaga menjadi pilihan pelanggan kerana sifatnya sebagai pengalir haba yang baik. Oleh itu, lauk-pauk yang dimasak akan tahan lebih lama kerana mendapat haba yang cukup. Semasa proses pembentukan periuk, saiz periuk tembaga biasanya diukur dengan menggunakan jari tangan sahaja. Penggunaan teknik yang betul sering diamat-amati bagi memastikan periuk yang kemas buatannya,” kata Pak Leh. Antara hasil kraf tangan lain termasuklah kelengkapan perkahwinan seperti tepak sirih dan pahar. Setiap rekaan mempunyai motif unik yang disesuaikan mengikut cita rasa pelanggan. Hal inilah yang menjadikan produk kraf tembaga beliau istimewa dan tinggi nilai estetikanya. Pak Leh sentiasa peka akan permintaan semasa terhadap produk kraf tembaga. Beliau akan memastikan bekalan jongkong tembaga mencukupi untuk pengeluaran produk pada setiap bulan. Beliau berharap agar seni pertukangan kraf tembaga ini akan terus kekal zaman-berzaman.

(Sumber: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia)

A. Ceritakan keistimewaan produk tembaga berdasarkan perenggan yang berwarna hijau. B. Rujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna, sebutan, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat bagi perkataan yang berwarna merah. C. Catat usaha Pak Leh untuk meneruskan seni tradisi ini. Cadangkan cara-cara untuk memperkembang seni pertukangan ini. 1.3.2 2.1.2 3.2.3

117

BACAAN LUAS

MULIHAN

Bacaan Luas

Seni Persembahan Bangsawan Persembahan teater bangsawan suatu bentuk pementasan antara zaman teater tradisi dengan teater moden. Secara tradisinya, lakonan dalam teater bangsawan tidak berpandukan skrip. Pelakon hanya perlu mereka dialog dengan improvisasi lakon setelah menguasai sinopsis cerita. Peranan pengarah pula penting bagi mengarahkan cerita mengikut kehendak sesebuah persembahan. Pementasan teater bangsawan biasanya mengambil masa antara satu jam setengah hingga dua jam. Tempoh pementasan lakonan boleh dipendekkan melalui adegan sedih dengan cara “bernasib” atau “berlagu tarik”. Tempoh pementasan juga boleh dipanjangkan dengan menyelitkan selingan tambahan dalam sesebuah cerita. Selingan dalam bentuk tarian, nyanyian, dan lawak jenaka akan diisi bagi membolehkan pertukaran set antara adegan dengan babak lakonan dilakukan. Cerita-cerita bangsawan lazimnya mengisahkan dongeng rakyat, raja-raja, dan hikayat. Gabungan antara cerita bangsawan dengan rakyat bawahan memperlihatkan penggunaan bahasa istana dan bahasa klasik yang indah. Hal ini termasuklah penggunaan unsur sastera seperti pantun, syair, gurindam, mantera, dan seloka. Kesimpulannya, teater bangsawan salah satu teater yang merangkumi pelbagai aspek kesenian dan ciri-ciri kebudayaan masyarakat. (Sumber: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara)

118