Data Loading...

combinepdf (3) Flipbook PDF

combinepdf (3)


106 Views
78 Downloads
FLIP PDF 70.08MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

J e s u s Ma r yJ o s e p hS e n i o r S e c o n d a r yS c h o o l Ne wDe l h i

p r e s e n t s

Mo n t h l yNe ws L ee r V o l u meV

Ou r In s p i r e r . . . . . SI STER DI VYA THOMAS PRI NCI PAL JesusMaryJosephSeni orSecondarySchool New Del hiAr i s et o d a ywi t ht h el i g h t o f t h es u n , b r i l l i a n c eo f mo o n , s p l e n d o r o f f i r e s p e e do f l i g h t n i n g , s wi f t n e s s o f wi n d f i r mn e s s o f r o c ka n ds t a b i l i t yo f Ea r t h , t oe mi t ad i v i n er e s p l e n d e n c eDearSt udent sandPar ent s, Gr eet i ngs!

Edi f i cat i on,atJMJ,overt hesemont hshasgi veni t sabecedar i anst hewi ngsofavant gr adet hought s. I nt oday’ swor l ddef i nedbygl obal i zat i on,adapt i ngnewt echnol ogi eswast heneedoft hehour .I twas i mper at i vei nt hesenset hatwewi shedt oseeourst udent sal waysast epahead,ast epf ast eranda st epsur ert ot akeever ychal l enget hatt omor r owbr i ngs. Iam awar et hatwear est i l lf aci ngt heCOVI D19pandemi candchi l dr enar enotabl et opur suet hei r out dooract i vi t i esi nanor malway .Thi s,nodoubt ,i sbr i ngi ngt edi um andmonot onyi nourl i ves.The envi r onmentmakesi ti ncumbentuponust ohandhol dandr eassur eeachot her .Iwoul dr equestPar ent st oi nt er actwi t hchi l dr enevenmor eandusheri nt hem t hevi r t uesof‘ hope’ and‘ gi vi ng’ ! Not wi t hst andi ngt hepandemi c,ourschoolhasf ocusedonr eachi ngoutt oeachandever ychi l d.The act i vi t i esi nt hemont hofNovemberwer et husi nt endedt obr i ngaboutl ear ni ngbydoi ng!Col l agema ki ng,Gr acedancer epr esent i ngvar i ousr egi onsofourcount r y ,Spel l Wel lCompet i t i on,‘ Desi gnaBo ar dGame’ ,‘ AdMad’ ,Heal t hyFoodDay ,andmanyot her swer econduct edt obr i ngoutt hebesti nour st udent s.Ihaveobser vedt hatyoual lhavepar t i ci pat edi nt hesai dact i vi t i eswi t hal otofent husi asm andf er vor .Keepi tup! Chi l dr encheerupandenj oyt hef est i vi t i es!Thef est i veseasoni scont i nui ngaf t erDeepawal i !Wi nt er vacat i onar eaboutt obegi nandChr i st masi sar oundt hecor ner !Iexpectyoual lt ol ookar oundand hel pt heneedyandatt hesamet i memaket hemostoft hef r eet i meyouhave.I ndul gei nconst r uct i ve pur sui t sandhel pyourpar ent si nwhat everwayyoucan!

YourPr i nci pal Si st erDi vyaThomas

Co l l a g eM a k i n gA c t i v i t y T oe n r i c hs t u de n t ’ se x pe r i e n c ei npi c t or i a l c ompos i t i ont h r ou ghh a n dsonl e a r n i n g, av i r t u a l ‘ Col l a geMa k i n gAc t i v i t y ’ wa sor ga n i z e df or c l a s s e sI a n dI I onNov e mbe r 1 0 , 2 0 2 0 . T h es t u de n t s c ol l e c t e dt h epi c t u r e so f h e a l t h ya n dj u n kf oodi t e mst oma k eac ol l a ges pr e a di n gt h ea wa r e n e s s t ode v e l opar i gh t a t t i t u deo f e a t i n gh e a l t h yf ood. ‘ S a yNot oJ u n kF ood’ , ‘ He a l t hi sWe a l t h ’ e t c . a r ef e wo f t h es l oga n sr a i s e ddu r i n gt h i sv i r t u a l i n s pi r i n gs e s s i on .

Gr a c e Da n c e Co m p e t i t i o n I n di wi t hi t sdi v e r s ec u l t u r ei samot h e r o f ma n yda n c ef or msc omi n gf r om e v e r ys t a t ei nt h ec ou n t r y . Av i r t u a l ‘ Da n c eAc t i v i t y ’ or ga n i z e don5 t hNov e mbe r 2 0 2 0f or c l a s s e sI I t oV , wa sagl i mps eo f v a r i e ds t a t ec u l t u r e si nt h e i r be s t f or m. T h epe r f or ma n c e sont h ec e l e s t i a l t u n e swe r es i mpl ya ma z i n g. E x c i t e me n t a n dma r i t i mes e e me da c c omp a n y i n gt h el i t t l eda n c e r s . Di v e r s e da n c e sont h ewi des pe c t r u mo f c l a s s i c a l s on gsl e f t t h ev i e we r swi t he n dl e s s wor dso f pr a i s e . B ypr ov i di n goppor t u n i t i e so f s u c hk i n d, wea t J MJ e n s u r e s h ol i s t i cde v e l opme n t e n c ou r a gi n gou r s t u de n t st or e a c ht h e i r z e n i t h .

A‘ S pe l l We l l Ac t i v i t y ’ wa sor ga n i z e dv i r t u a l l yon9 t h Nov e mbe r 2 0 2 0f or t h es t u de n t so f c l a s s e sNu r s e r y a n dP r e p. T h i sa c t i v i t ywa son eo f t h ee x t e n s i v ee n j oy a bl e t a s k st h a t ga v eou r t i n yt ot sapl a t f or mt oe n r i c ht h e i r v oc a bu l a r y . Wea t J MJ be l i e v et h a t l e a r n i n gt e r msf r om v a r i a n t s u bj e c t si sa npr e e mi n n e n t s t e pi nt h el i f eo f ac h i l d a si t h e l psi ne mbe l l i s h i n gt h ec ommu n i c a t i ons k i l l s . B y pr ov i di n gs u c ha noppor t u n i t y , t h es t u de n t sc ou l dga i n k n owl e dgeo f pr ope r u s a geo f wor dsa n ds t r i v ef or e x c e l l e n c ei nt h e i r s pe l l i n gk n a c k .

Ada yma r k i n gc h i l dh oodwa sc e l e br a t e dv i r t u a l l y onNov e mbe r 1 4 , 2 0 2 0 . I t a l l be ga nwi t has pe c i a l s c h ool a s s e mbl ywh e r e i nt e a c h e r sc on du c t e dt h e e n t i r epr ogr a mf or t h e i r s t u de n t s . F r omda n c epr e p a r a t i on st opl a y s , pl e t h or ao f a c t i v i t i e swa sl i v e s t r e a me d. Ast h ev i s u a l f e a s t u n f ol de d, t h es t u de n t s s a t gl u e dt ot h e i r s e a t swi t n e s s i n ge a c hs pl e n di d pe r f or ma n c ewh i c hs e t abe n c h ma r kf or t h en e x t . T h i son l i n ee v e n t wou l da l wa y sbec h e r i s h e da s af on dme mor ya mi dt h i sp a n de mi c . R e s ou n di n gbe a t so f f e s t i v i t ye c h oe di n t h ea u r aa n di nt h es ou l s !

I nav i e wt oe n c ou r a geh e a l t h ybr a i nde v e l opme n t i nou r s t u de n t s , ‘ De s i gnaB o a r dGa meAc t i v i t y ’ wa s or ga n i z e don1 7Nov e mbe r 2 0 2 0f or c l a s s e sVI , VI I &VI I I . T h ea c t i v i t ypr ov i de daf or u mi nwh i c hl e a r n i n g a r i s e da sar e s u l t o f t a s k ss t i mu l a t e dbyt h ec on t e n t o f t h ega mede s i gn e d. T h ei n t e l l i ge n t l yf r a me dbo a r d ga me sc ou l dbeu s e f u l l yh a r n e s s e di na ne du c a t i on a l c on t e x t a n dpr o f ou n dl ye n ga ge dou r s ma r t l e a r n e r s i n t ot h i sf u nf i l l e di n f or ma t i v et e c h -s a v v ywor l do f k n o wl e dgee n h a n c e me n t .

T h ei n n ov a t i ona n dc r e a t i v i t yc a met oi t sf u l l bl ooma st h es t u de n t so f c l a s s e sI I I Vp a r t i c i p a t e d v i r t u a l l yi n‘ Ad-Ma dAc t i v i t y ’ onNov e mbe r 2 4 , 2 0 2 0 . ‘ T h i n kbe y on dt h eobv i ou s ’ wa st h ei de a be h i n dt h ee v e n t . T h es t u de n t swe r ea c qu a i n t e d wi t ht h ewor l do f a dv e r t i s i n g, t h et e c h n i c a l i t i e s o f ma k i n ga na d, h owt ot h i n kou t o f t h ebo xa n d pr e s e n t i t i nt h emos t c r e a t i v ema n n e r . “ Ca r v eou t t h ebe s t a dv e r t i s e me n t a n dc on v e r t y ou r i ma gi n a t i oni n t or e a l i t y ” . T h equ ot ec a met r u ewi t hs t u de n t ’ se x u be r a n t pe r f or ma n c e st h a t c ompr i s e dbot hh u mor a n d c on c e pt u a l pr e s e n t a t i on s . T h ea c t i v i t yh e l pe dt h e s t u de n t st oe n h a n c et h e i r s k i l l si ne x pr e s s i on , v oi c emodu l a t i ona n ddi a l ogu ee x pe r i e n c e . P r i n c i p a l S r Di v y aT h oma sa ppr e c i a t e dt h ey ou n g ma r k e t e r st oe x pl or ea n da da pt t h el i f es k i l l sa n d bl e s s et h e mf or t h e i r f u t u r ee n de a v or s .

Hea l t h yFoodDa yCel ebr a t i on R e s e a r c h e sh a v es h ownt h a t k i dsa r ea bl et ol e a r n be t t e r wh e nt h e ya r ewe l l n ou r i s h e d. He a l t h ye a t i n g bypr i ma r ys c h ool – a ge dc h i l dr e ni se x t r e me l yi mp or t a n t a n dwea t J MJ be l i e v et h a t s c h ool spl a yav i t a l r ol ei nt h ee du c a t i ona n dpr omot i ono f h e a l t h ye a t i n g h a bi t sa mon gc h i l dr e n . I nt h i sp a n de mi cs i t u a t i on , wh e r e i na l l t h ea c a de mi ca n dn on a c a de mi cc u r r i c u l u m i sbe i n gt a k e nc a r ev i r t u a l l y , ou r s c h ool t ooc on du c t e d a‘ He a l t h yF oodDa yE v e n t ’ on2 6Nov2 0 2 0f or c l a s s e s Nu r s e r ya n dP r e p. S t u de n t sdi s pl a y e dh a n dma dewa l l h a n gi n gpe r t a i n i n gt ot h et h e me‘ He a l t h yF ood’ .T h e a c t i v i t yi mpr ov e dt h e i r e a t i n gh a bi t sa n df r e s h e n e du p t h e i r mi n ds . P a r e n t sa l s oh e l pe dt h e i r t i n yt ot si npr e p a r i n g be a u t i f u l wa l l h a n gi n gs . T h er e s u l t t u r n e dou t t obea ma z i n g.

Po e mRe c i t a t i o nw i t hEx p r e s s i o n Af a mou squ ot es a y s ‘ P oe t r yc ome sa l i v et h r ou ghr e c i t a t i on ’ K e e pi n gt h i si nv i e w, ou r l i t t l ea n ge l so f c l a s s e sI a n dI I p a r t i c i p a t e de n t h u s i a s t i c a l l y i na n‘ E n gl i s hP oe mR e c i t a t i onAc t i v i t y ’ wh i c hwa sc on du c t e dv i r t u a l l yon2 8Nov e mbe r 2 0 2 0 . T h ec h i l dr e ne n j oy e dt h ebe a u t y o f e x pr e s s i on , t h ou gh t s , f e e l i n g, r h y me , r h y t h m a n dmu s i co f wor ds . T h e yc a meu pwi t h v a r i e dt h e me sl i k en a t u r e , s u n s h i n e , my t e a c h e r , r a i n bow, c ol ou r se t c . t os h owc a s et h e i r t a l e n t . I t wa sov e r wh e l mi n gt o s e es t u de n t sr e c i t ebe a u t i f u l a l l u r i n g poe msi nt h e i r s we e t v oi c e s .

“ Dwe l l ont h ebe a u t yo f l i f e . Wa t c ht h es t a r s , a n ds e ey ou r s e l f r u n n i n gwi t ht h e m” .

E di t or : MsS mr i dh i B a h l Coor di n a t or s : MsKa l pi t aL a h i r i C, MsS u mi t aK on da v e e t i , MsRu t h , MsUr mi l Ah u j a , Mr S u mi t Na r u l aa n da l l Cl a s sT e a c h e r s