Data Loading...

DON_DE_NGHI_NANG_LUONG Flipbook PDF

DON_DE_NGHI_NANG_LUONG


101 Views
43 Downloads
FLIP PDF 185.38KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Mẫu 01 UBND HUYỆN EA KAR TRƢỜNG TH TRẦN HƢNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc nâng bậc lƣơng 06 tháng cuối năm 2022 Kính gửi : - Hội đồng xét nâng lương Huyện Ea Kar; - Hội đồng xét nâng lương Phòng GD & ĐT Huyện Ea Kar. - Hội đồng xét nâng lương Trường TH Trần Hưng Đạo Tôi tên là : Lê Viết Nam Ngày, tháng , năm sinh : 15/6/1992 Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên Công nghệ thông tin Trường TH Trần Hưng Đạo Ngày vào ngành : 03/01/2020 Ngày biên chế : 01/10/2020 Hệ đào tạo : Cao đẳng Chính quy Mức lương hiện hưởng trước tháng 12 năm 2022 là bậc 1/10, hệ số 2.10, mã ngạch V.05.02.08 Tổng số tháng được xét nâng lương tính đến ngày 31/12/2022 là 26 tháng. Diễn biến lương và các danh hiệu thi đua của tôi qua các năm như sau: Năm 2020: Lao động tiên tiến Năm 2021: Lao động tiên tiến Xét tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2022, tôi thấy mình có đủ điều kiện được xét nâng bậc lương. Vậy tôi viết đơn này đề nghị hội đồng xét nâng bậc lương các cấp xét cho tôi được nâng bậc lương cụ thể như sau: Từ bậc 1/10, hệ số 2.10, Mã ngạch V.05.02.08 Lên bậc 2/10, hệ số 2.26, Mã ngạch V.05.02.08 Được hưởng từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Ea Kar, ngày 30 tháng 6 năm 2022 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ Ngƣời làm đơn

Cao Trung Cấp

Lê Viết Nam