Data Loading...

E-BOOK รายงาน วิชาการประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษา 631997095 Flipbook PDF

E-BOOK รายงาน วิชาการประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษา 631997095


113 Views
97 Downloads
FLIP PDF 2.52MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

รายงาน วิชา การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สาหรับการศึกษา

จัดทำโดย นำงสำวสญำทิพย์ สุวรรณรัตน์ รหัสนิสิต 631997095

เสนอ

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์ สูรย์ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

1

2

สารบัญ เรื่อง - สื่อโฮโลแกรมอย่ำงง่ำย - ปั๊มนำสำหรับตู้ปลำสวยงำม - กังหันพลังไอนำ

หน้ำ 3-4 5-6 7-26

3

นางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์ รหัสนิสติ 631997095

วัสดุ/อุปกรณ์

4

3.ประกบตามรู ปและใช้น้ ายา ประสานอะคริ ลิคป้ายตามรอยต่อ

วิธีการทา 1.ร่ างแบบเป็ นรู ปพีรมิดหัวตัดบนแผ่นอะคริ ลิค ด้านล่างยาว 6 x สู ง 3.5 x ด้านบนยาว 1 (cm)

VDO ภาพไฮโลแกรม 3 มิติ ทีไ่ ด้

หลักการ

2.ตัดอะคริ ลิคด้วยคัตเตอร์ จานวน 4 แผ่น

4.เปิ ดวีดิโอภาพไฮโลแกรม 3 มิติ และวาง สื่ อบนจอโทรศัพท์หรื อแท็บเล็ต ตามภาพ

3. เมื่อประกอบเสร็ จจะได้รูปแบบนี้

- สร้ างโฮโลแกรมจากสมบัติของแสง - โฮโลแกรม (Holograms) เป็ นภาพเสมือน 3 มิติที่เกิดขึน้ มาจากการฉายภาพ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการการแทรก สอดของแสง (เกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อลาแสง 2 ลาเคลื่อนที่มาพบกัน จะรวมตัวกันและแทรกสอดกันเกิดเป็ นแถบมืดและ แถบสว่ างบนฉาก) ทาให้ เกิดภาพไปตกกระทบลงบนกระจก พลาสติก โลหะหรื อวัสดุที่ใช้ รองรับการเกิดภาพ https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/71018/-blo-sciphy-sci?fbclid=IwAR339KDVtAmDbmwbzF2I2AGN2F7Ypg--dPWu_sJ3qvSr1dFgkQPQ-snXe2s

5

นางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์ รหัสนิสติ 631997095 1. ปั๊ มน้า ตัวเครื่ องนี้ จะติดตั้งไว้ในน้ าเท่านั้นนะครับ ซึ่งต่างจากปั๊ มอ๊อกซิเจนโดยสิ้ นเชิง โดยควรจะจมน้ าทั้งหมด เพราะตัวเครื่ องเวลาทางานจะมีความร้อนสะสม การตั้งให้จมน้ าจะช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่ องได้ดีครับ 2. สายนาอ๊ อกซิ เจน เป็ นสายยางทาหน้าที่นาอากาศลงสู่ น้ า โดยในขณะที่ปั๊มทางาน จะเกิดแรงดันน้ าในตัวเครื่ อง ซึ่งจะระบบจะ ดึงอากาศผ่านสายยางนี้ และดันออกไปกับน้ า เป็ นการช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ าอีกทางนึ ง แต่หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ปั๊ มน้ าสามารถใช้เป็ นปั๊ มอ๊อกซิเจนได้ดว้ ย เลยเอาหัวทรายไปต่อที่ปลายสายยาง แล้วเอาสายยางลงน้ า ซึ่งไม่ก่อ ประโยชน์ใดๆเลยครับ 3. หัวกรองแบบมาตรฐาน เป็ นตัวกรองไม่ให้ขยะชิ้นใหญ่ๆถูกดูดเข้าไปในตัวปั๊ ม ซึ่งจะเป็ นสาเหตุให้ปั๊มเสี ยได้ครับ 4. หัวปรั บทิศทางน้าแบบมาตรฐาน เวลาหันเหทิศทางตอนน้ าออก โดยเราสามารถกาหนดได้ครับว่าจะให้น้ าจะปั๊ มออกไปในมุมใด องศาใด 5. ชุ ดเกาะกระจก เป็ นอุปกรณ์ที่เอาไว้ให้เรายึดตัวปั๊ มน้ ากับกระจกของตูป้ ลา หรื อกระเบื้องที่มนั เงา เพื่อให้มุมติดอยูก่ บั ที่

เป็ นอุปกรณ์สาหรับผูน้ ิยมเลี้ยงปลาสวยงามใช้เป็ น เครื่ องไฟฟ้าชิ้นหลักในตูห้ รื อบ่อปลาโดยมีลกั ษณะเป็ นกึ่ง สี่เหลี่ยม มีช่องให้น้ าเข้า และน้ าออกอยู่คนละด้านกัน เวลาใช้งานตัวเครื่ องจะต้องจมอยู่ในน้ าทั้งหมด ซึ่ งปั๊มน้ าที่มี มาตรฐานจะมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วเป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติ ของปั๊มน้ าก็คือการปั๊มน้ านัน่ เอง โดยเป็ นการเพิ่มแรงดันของน้ าในไหลเร็ วแล้วแรงมาก ยิง่ ขึ้น ซึ่งเราสามารถนาไปใช้กบั เครื่ องกรองน้ า เพื่อเพิม่ ปริ มาณ ออกซิเจนในน้ า หรื อเพิ่มการหมุนเวียนของน้ าได้เป็ นอย่างดี แถมเรายังสามารถใช้ปั๊มน้ านี้ประยุกต์ใช้กบั ระบบน้ าพุ น้ าตก และยังปั๊มน้ าออกจากบ้านเราตอนน้ าท่วมได้อีกด้วย

- ทาจากขวดพลาสติกเหลือใช้ หลอด และหลอดน้ าเกลือหรื อสายยางขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่ องปั๊ม น้ า และลดค่าไฟฟ้าในครัวเรื อน สะดวกไม่ตอ้ งคอยเปิ ดปิ ดเครื่ อง เพราะแค่ดูดลมทางสายยางน้ าก็จะไหลเวียนได้ตลอดเวลา -

https://barnpla.blogspot.com/2013/07/blogpost_7773.html?m=1&fbclid=IwAR0qAnzNx_XDmShEIYbZS4HSrqLPblY8giigFEuoppKjCw35p8XVprcAadQ https://www.youtube.com/watch?v=k0AAS4AbOVc

6

กังหันพลังไอน้ำ

7

กังหันพลังไอน้ำ นำงสำวสญำทิพย์ สุวรรณรัตน์ รหัสนิสิต 631997095 สำขำ วิทยำศำสตรศึกษำ(วิทยำศำสตร์ทั่วไป)

มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ

8

01 หลักการทางานของกังหัน -

-

อาศัยหลักการแรงดันไอน้า ท้าให้กังหันหมุน การเคลื่อนที่ของอากาศ ท้าให้เกิดลม

9

“สอนเรื่อง พลังงานลม และการเกิดลม” ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3

10

02 วัสดุที่ใช้ออกแบบ/สร้าง เทียนและไฟแช็ก

กระป๋องโค้ก 2 กระป๋อง

ลวดเหล็ก/ไขควงปากแหลม กระดาษลัง

ปื นกาว/น้ า/กรรไกร/ ปากกาเมจิก

ไม้อดั /กะละมัง

11

02 วัสดุที่ใช้ออกแบบ/สร้าง

12

03 ออกแบบ/สร้างโปรโตไทป์ เจาะรู ใบพัด ทำจำกกระป๋องน้ำอัดลม ขำตั้ง ทำจำกลวดเหล็ก

ฐำน ทำจำก ไม้อัด

13

ทาการทดลองตรวจสอบอุปกรณ์ 04 เครื่องมือที่สร้างเสร็จ

่ ดไว ้ โมเดลทีคิ

ผล = ทดลองไม่สำเร็จ ยังไม่น่ำพึงพอใจ

14

05 ทาการปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 = ไม่น่ำพึงพอใจ ใช้เทียน ร้อนช้ำ เชื่อ เพลิงหมดไว จึงเปลี่ยนมำใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ผล = กังหันขยับแต่ไม่หมุด มีน้ำรั่วซึมออกจำกกระป๋อง

15

05 ทาการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)

ปรับปรุงครังที่ 2 = เปลี่ยนมำใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ปรับขนำดกระป๋อง ผล = ดีขึนแต่ยังไม่น่ำพึงพอใจ กังหันหมุนแต่ใบพัดยัง ควบคุมตำแหน่งไม่ได้

16

05 ทาการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)

ปรับปรุงครังที่ 3 = เพิ่มเดือยคั่นใบพัดทังสองฝั่ง ผล = ดีขึน น่ำพึงพอใจ กังหันหมุนได้ไว ควบคุมตำแหน่งใบพัดได้

17

่ อทีได ่ ้ เครืองมื

สื่อกังหันพลังไอน้ำ 18

สิ่งที่จะทาการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม -

-

้ อควบคุ ่ ทาฉากกันเพื มลมจากภายนอกเข ้ามา ่ ้องในการทดลอง เกียวข ่ ้มีความแข็งแรง และดูสวยงามมากขึน้ ปรบั สือให

19

สิ่งที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

-

เพิ่มฉำกอะคริลิคกัน 4 ฝั่ง เพื่อควบคุมตัวแปรจำกภำยนอก(ลม) เพิ่มขนำดของลวดเหล็ก จำก 1.2 ม.ม.เป็น 2.6 ม.ม. เพื่อเสริมควำมแข็งแรงในกำรรับนำหนักอุปกรณ์ และเพิ่มควำม คงทน เปลี่ยนฐำนรับอุปกรณ์จำกแผ่นไม้กระดำนอัดเป็นอะคริลิคสีดำ เพื่อเพิ่มควำมยึดติดกับฝำกันทัง 4 ด้ำน และเพิ่มควำม สวยงำมแก่สื่อ

20

สอนเรื่อง กำรเกิดลมและกังหันลม ชันประถมศึกษำปีที่ 3 ่ าให้กงั หันหมุนไวทีสุ ่ ด กิจกรรม : ศึกษาจานวนใบพัดทีท ตัวแปรต้น : จำนวนใบพัด 6 ใบ 8 ใบ และ10 ใบ

ตัวแปรตำม : ผลของจำนวนใบพัดที่ทำให้กังหันหมุนไวที่สุด(ฝึกสังเกตกำรเกิดลม) ตัวแปรควบคุม : วัสดุที่ใช้ทำใบพัด , ปัจจัยภำยนอก(ลม)

สมมติฐำน : ถ้ำจำนวนใบพัดมีผลต่อกำรเกิดพลังงำนลม ดังนันถ้ำใบพัดมีจำนวนมำกจะทำให้เกิดพลังงำนลมมำก

21

ผลการทดลอง

6 ใบพัด : หมุนไม่ไวมำก

22

ผลการทดลอง

8 ใบพัด : หมุนเร็วใช้ได้

23

ผลการทดลอง

10 ใบพัด : หมุนได้ดีที่สุด ใบพัดสำมำรถโต้แรง พลังไอนำได้ดี

24

คลิปส่งท้าย สรุป - ใบพัด 10 ใบ ทำให้กังหันลมหมุนไวที่สุด จึงสำมำรถผลิตพลังงำนลมได้มำกที่สุด

25

คอนเซ็พท์สำหรับใช้สอนเนือหำอื่นๆ สรุป - แรงดัน จำกไอนำทำให้กังหันลมหมุน - ลม เกิดขึนได้จำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิของสองบริเวณ สังเกตได้จำก ใบพัดหมุน

26

จบการนาเสนอ ขอบคุณค่ะ 27