Data Loading...

E-book เผยแพร่ Flipbook PDF

E-book เผยแพร่


402 Views
63 Downloads
FLIP PDF 24.11MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

คำนำ หนั งสื อ E-Book เล่มนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ง ของโครงการเผยแพร่ สร้างจิตสานึก และการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ค วามหลากหลาย ทางชีวภาพ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่ สร้างจิตสานึก และการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สู่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” กระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถ นาความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีคุณภาพ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ E-Book เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว 1 ตุลาคม 2564

สารบัญ บทนา เสารส ดาหลา มะเขือพวง กระชาย ชะคราม คาแสด ตะลิงปลิง ชะมวง มะตูม ข่า ผักบุ้งทะเล ชมพูราชสิริน ตาลึง กระเพรา แฝกหอม ชะเอมเทศ พิกุล ชะเอมป่า กระชายดา เปราะป่า ซ้อ ตาล สายหยุด ขี้เหล็ก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

เอื้องหมายนา อรพิม อบเชยญวน อะราง หญ้าปักกิ่ง หญ้าหนวดแมว คนทิสอ สะเดา มะพร้าว สาบเสือ แคบ้าน ชงโค มะกอก มะกอกน้าปลาหวาน สัก สีธรรมชาติจากใบสัก บัวหลวง แตงกวา ส้มโอ ตาส้มโอใส่น้าปู ส้านใหญ่ มะขาม มะขามน้าปลาหวาน ประดู่ สีธรรมชาติจากเปลือกประดู่

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46-47 48 49 50 51

กระท้อน,เทพทาโร,รัง ช้าพลู เมี่ยงคา สนสองใบ,อะราง ยี่หุบ ชายผ้าสีดา หญ้ารีแพร์ จันทน์กะพ้อ เนระพูสีไทย แย้มปีนัง หนุมานนั่งแท่น ปีบทอง กระท้อน, รัง, มะเกลือ, ดอกเทียน, เทพทาโร, โพบาย แก้ว หนอนบุ้ง หิรัญญิการ์ ประยงค์ เขยตาย ว่านเพชรหึง มณฑา หนอนผีเสื้อจรกายี่โถ เสลดพังพอนตัวผู้ กระดูกไก่ สาวสันทราย หนอนผีเสื้อหนอนจาปีธรรมดา

52-53 54 55 56-57 58 59 60 61 62 63 64 65 66-67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

รางจืด เปล้าใหญ่ งิ้ว ขนมจีนน้าเงี้ยว มะกอก ส้มตาใส่มะกอก ศรีตรัง โพธิ์ ดีปลี กะตังใบ จาปูน โสกเหลือง เอื้องหมายนา ปลวก กาลังวัวเถลิง มหาพรหมมหาราชินี หนอนแก้ว พญายอ ยางเหียง ซ้อ ผีเสื้อจรวดลายพราง เหงือกปลาหมอเทศ ลิ้นมังกร เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย เข็มตาไก่ ประดู่แดง

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

สารบัญ จักจั่นงวง ปาโลแซนโตส ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง มิกกี้เม้าส์ มะเฟื่อง เอื้องผึ้ง โฮย่ามะลิป่า ไข่ดาว กระทิง เอื้องสายน้าผึ้ง ยางนา โกโก้ ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก โนรา พะยอม ชามะเชียง เอื้องแปรงสีฟัน ยอบ้าน อังกาบ

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

1 สวนรุกขชาติห้วยแก้วได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึก สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยนาไปสู่ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตามแนว พระราชด าริ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล เดช มหิ ต ลาธิ เ บศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา“

หลักสาคัญ “เข้าใจ” หมายถึง เข้าใจฐานทรัพยากร สังคมพืชป่าไม้ ปัจจัย การเกิดป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างต้นไม้ วิถชี ีวิตการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ พระราชดาริเกี่ยวกับ ดิน น้า ป่าไม้ “เข้ า ถึ ง ” หมายถึ ง เข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ ต ามเส้ น ทางศึ ก ษา ธรรมชาติ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ รวมถึงการสัมผัสรูป รส กลิ่น สี ปั จจัย แวดล้ อมในธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ รอบตัว ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล “พั ฒ นา ” หมายถึ ง ความสามารถในการ ประยุ ก ต์ ใ ช้ องค์ความรู้ไปดาเนินการต่อในชีวิตประจาวัน และสามารถเผยแพร่ความรู้ สู่บุคคลอื่นได้ ตลอดจนการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพ โดยไม่ทาลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2

เสาวรส ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia L. ชื่อวงศ์ : PASSIFLORACEAE ชื่ออื่น : สุคนธรส

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

3

ดาหลา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่ออื่น : กะลา (นครศรีธรรมราช) ; กาหลา, ดาหลา, ดาหลาขาว (กรุงเทพฯ)

4

มะเขือพวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum Sw. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ชื่ออื่น : มะเขือละคร (นครราชสีมา) ; มะแว้งช้าง (สงขลา) ; มะแคว้งกุลา (ภาคเหนือ) ; หมากแข้ง (ภาคอีสาน) ; เขือน้อย เขือพวง, เขือเทศ, ลูกแว้ง (ภาคใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

5

กระชาย Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่ออื่น : ข่าหยวก, ข่าหลวง (ภาคเหนือ) ; กฏุกกโรหินี (ภาคกลาง)

6

ชะคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suaeda maritima (L.) Dumort. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ชื่ออื่น : ชะคราม, ชักคราม (ภาคกลาง) ; ส่าคราม (สมุทราสคร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

7

คำแสด

Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bixa orellana L. ชื่อวงศ์ : BIXACEAE ชื่ออื่น : คาเงาะ, คาแงะ, คาไทย, คาแฝด (กรุงเทพฯ) ; คายง (เขมร); คาแสด (กรุงเทพฯ); จาปู้, ชาด (ภาคใต้) ; ชาตี (เขมร ; ซิติหมัก (เลย) ; มะกายหยุม (ภาคเหนือ) ; ส้มปู้ (เขมร-สุรินทร์) ; แสด (ภาคเหนือ) ; หมากมอง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

8

ตะลิงปลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa bilimbi L. ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE ชื่ออื่น : มูงมัง (เกาะสมุย) ; กะลิงปริง, ลิงปลิง, ลิงปลิง, ปลีมิง, (ระนอง) ; บลีมิง (นราธิวาส) ; มะเฟืองตรน, หลิงปลิง (ภาคใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

9

ชะมวง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. ex Choisy ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE ชื่ออื่น : ส้มป้อง, มะป่อง (คนเมือง) ; หมากโมก (อุดรธานี) ; มวงส้ม (นครศรีธรรมราช) ; กะมวง, มวง, ส้มมวง (ภาคใต้) ; กานิ (มลายู-นราธิวาส) ; ตระมูง (เขมร)

10

มะตูม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ชื่ออื่น : มะปิน (ภาคเหนือ); กระทันตาเถร, ตุ่มเต้ง, ตูม (ปัตตานี) ; มะปีส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

11

ข่า Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่ออื่น : ข่าหยวก, ข่าหลวง (ภาคเหนือ); กฏุกกโรหินี (ภาคกลาง)

12

ผักบุ้งทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ชื่ออื่น : ผักบุ้งขน (ตราด); ผักบุ้งทะเล (ภาคกลาง); ละบูเลาห์ (มาเลย์-นราธิวาส)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

13

ชมพูราชสิริน Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan ชื่อวงศ์ : BALSAMINACEAE ชื่ออื่น : เทียนสิรินธร

14

ตำลึง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ชื่ออื่น : แคเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ผักแคบ (ภาคเหนือ); ผักตาลึง (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

15

กะเพรา

Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum tenuiflorum L. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : กอมก้อ, กอมก้อดง (เชียงใหม่); กะเพรา, กะเพราขน, กะเพราขาว, กะเพราแดง (ภาคกลาง); ห่อกวอซู, ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); อิ่มคิมหลา (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16

แฝกหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty ชื่อวงศ์ : POACEAE ชื่ออื่น : หญ้าแฝกหอม (นครราชสีมา, ภาคกลาง); แกงหอม แคมหอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

17

ชะเอมเทศ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza glabra L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : กาเช่า, กาเช้า (จีน-แต้จิ๋ว); กันเฉ่า (จีนกลาง); ชะเอมจีน

18

พิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L. ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE ชื่ออื่น : ซางดง (ลาปาง); พิกุลเขา, พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช); พิกุลป่า (สตูล); แก้ว (ภาคเหนือ); กุน (ภาคใต้); ไกรทอง, ตันหยง, มะเมา, พกุล, พิกุลทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

19

ชะเอมป่า Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : ตาลอ้อย (ตราด); อ้อยสามสวน (อุบลราชธานี); ย่านงาย, เซเบีย๊ ดกาชา (ตรัง); อ้อยช้าง (สงขลา, นราธิวาส); ชะเอมป่า (ภาคกลาง); ส้มป่อยหวาน (ภาคเหนือ); เพาะซูโฟ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน); กอกกั๋น

20

กระชายดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia parviflora Wall. ex Baker ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่ออื่น : ขิงทราย (มหาสารคาม); กะแอน, ระแอน, ว่านกั้นบัง, ว่านกาบัง, ว่านกาบังภัย, ว่านจังงัง, ว่านพญานกยูง (ภาคเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

21

เปราะป่า Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia marginata Carey ex Roscoe ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ชื่ออื่น : ตูบหมูบ, ว่านตูบหมูบ (อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเถื่อน (ปราจีนบุร,ี ชุมพร); เปราะ หัวหญิง (กระบี)่ ; เปราะเขา, เปราะป่า

22

ซ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gmelina arborea Roxb. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออืน่ :กาม่าทุ (กะเหรี่ยง-กาแพงเพชร, กาญจนบุรี) ; แก้มอ้น (นครราชสีมา); ช้องแมว (ชุมพร); ซ้อ (ภาคเหนือ); เซาะแมว (มาเลย์-นราธิวาส); แต้งขาว เชียงใหม่); ท้องแมว (ราชบุรี, สุพรรณบุรี); เป้านก (อุตรดิตถ์); เฝิง (ภาคเหนือ); ม้าเหล็ก (ละว้า-กาญจนบุรี); เมา (สุราษฎร์ธานี); แม่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ร่มม้า, ราม้า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); สันปลาช่อน (สุโขทัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

23

ตาล Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer L. ชื่อวงศ์ : ARECACEAE ชื่ออื่น : ตะนอด (เขมร); โหนด (ใต้); ตาลโตนด, ตาล, ตาลใหญ่ (กลาง); ถาล (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); ทอถู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ตาลนา, ปลีตาล (เชียงใหม่)

24

สายหยุด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chinensis Lour. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ชื่ออื่น : เครือเขาแกลบ (เลย); กล้วยเครือ (สระบุร)ี ; เสลาเพชร (สุราษฎร์ธานี); สาวหยุด (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

25

ขี้เหล็ก Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออืน่ : ขี้เหล็ก (ทั่วไป); ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี); ขี้เหล็กบ้าน (ลาปาง, สุราษฎร์ธานี); ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง); ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); แมะขี้เหละพะโดะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ยะหา (มาเลย์-ปัตตานี)

26

เอื้องหมายนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. Specht ชื่อวงศ์ : COSTACEAE ชื่ออื่น : ชู้ไลบ้อง, ซูเลโบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); บันไดสวรรค์, เอื้องใหญ่ (ภาคใต้); เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช); เอื้องต้น (ยะลา); เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง); เอื้องหมายนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

27

อรพิม Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : คิ้วนาง, อรพิม (ภาคกลาง)

28

อบเชยญวน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J. Presl ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ชื่ออื่น : การบูร, อบเชยญวน (กรุงเทพ); พรมเส็ง (ภาคเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

29

อะราง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออืน่ : กว่าแซก (เขมร-กาญจนบุรี); คางรุ้ง, คางฮุ่ง (พิษณุโลก); จ๊าขาม, ช้าขม (เลย); ตาเซก (เขมร-บุรีรัมย์); นนทรี (ภาคกลาง); ราง (ส่วย-สุรินทร์); ร้าง, อะราง, อะล้าง (นครราชสีมา, อุดรธานี); อินทรี (จันทบุรี)

30

หญ้าปักกิ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์); พยับเมฆ (กรุงเทพฯ); หญ้าหนวดแมว (ทั่วไป); อีตู่ดง (เพชรบูรณ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

31

หญ้าหนวดแมว Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์); พยับเมฆ (กรุงเทพฯ); หญ้าหนวดแมว (ทั่วไป); อีตู่ดง (เพชรบูรณ์)

32

คนทิสอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : ดินสอ (ภาคกลาง); คนทีสอขาว (ชลบุร)ี ; คุนดีสอ (สตูล); ดอกสมุทร, สีเสื้อน้อย (เชียงใหม่); ทิสอ (พิษณุโลก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

33

สะเดา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ); กะเดา (ภาคใต้)

34

มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L. ชื่อวงศ์ : ARECACEAE ชื่ออื่น : หมากอุ๋น, ดุง (จันทบุร)ี ; เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์); โพล (กาญจนบุร)ี ; คอส่า (แม่ฮ่องสอน); พร้าว (นครศรีธรรมราช)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

35

สาบเสือ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE ชื่ออืน่ : หญ้าเสือหมอบ, หญ้าดงร้าง, หญ้าดอกขาว, บ้านร้างหมาหลง (สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี); หญ้าดอกขาว (สุโขทัย ระนอง); หญ้าเลาฮ้าง (ขอนแก่น); สะพัง (เลย); มุ้งกระต่าย (อุดรธานี); ยี่สุ่นเถื่อน (สุราษฎร์ธานี); ต้นขีไ้ ก่ (ใต้); พาพั้งขาว (ไทใหญ่); จอดละเห่า (ม้ง); เฮียงเจกลั้ง, ปวยกีเช่า(จีน)

36

แคบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania grandiflora (L.) Desv. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : แค, แคบ้านดอกแดง, แคขาว (ภาคกลาง); แคแดง (เชียงใหม่)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

37

ชงโค Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : กะเฮอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ชงโค (ภาคกลาง); สะเปซี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ); เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)

38

มะกอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L. f. ) Kurz ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE ชื่ออื่น : กูก, กอกกุก (เชียงราย); กอกเขา (นครศรีธรรมราช); ไพแซ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), กอกหมอง (เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย ไพ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง); กอกป่า (เมี่ยน); มะกอกไทย (ไทลื้อ); มะกอกป่า (เมี่ยน); สือก้วยโหยว (ม้ง); โค่ยพล่าละ, แผละค้อก, เพี๊ยะค๊อก, ลาปูนล (ลั้วะ); ตุ๊ดกุ๊ก (ขมุ); ไฮ่บิ้ง (ปะหล่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

39

มะกอกน้าปลาหวาน ส่วนผสม สาหรับรับประทาน 4-6 คน น้าปลา น้าเปล่า น้าตาลปีบ๊ กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งแห้งป่น หอมแดงซอย พริกจินดาซอย พริกแห้ง มะกอก

5 ช้อนโต๊ะ 4 ช้อนโต๊ะ 500 กรัม 3 ช้อนชา 3 ช้อนโต๊ะ 1 ½ ถ้วยตวง 15 ลูก 15 เม็ด 2 ช้อนโต๊ะ ตามชอบ

40

สัก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L. f. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : ปีฮี, ปีฮือ, เป้อยี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ปายี้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี ; เส่บายี้ (กะเหรี่ยง-กาแพงเพชร); เคาะเยียโอ (ละว้า-เชียงใหม่)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

41

42

บัวหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn. ชื่อวงศ์ : NELUMBONACEAE ชื่ออื่น : โช้ค (เขมร-บุรีรัมย์); บัว, บัวหลวง (ทั่วไป); ปทุม, สัตตบงกช, สัตตบุษย์, อุบล (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

43

แตงกวา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus L. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ชื่ออื่น : แตงกวา (ทั่วไป); ตาเสาะ (เขมร); แตงขี้ไก่, แตงขี้ควาย, แตงช้าง, แตงร้าน (ภาคเหนือ); แตงปี, แตงยาง (แม่ฮ่องสอน); แตงเห็น, แตงอ้ม (เชียงใหม่)

44

ส้มโอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm.f.) Merr. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ชื่ออื่น : โกร้ยตะลอง (เขมร); มะขุน, มะโอ (ภาคเหนือ); ลีมาบาลี (มลายู-ยะลา); สังอู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ส้มโอ (ทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

45

สูตรสาหรับรับประทาน 2-3 คน

ตำส้มโอ ใส่น้าปู

กระเทียม พริกขี้หนู น้าตาลปิ๊บ น้าปู น้าปลาร้า น้าปลา ตะไคร้หั่นบางๆ มะเขือขื่นหั่น ผักชีฝรั่งหั่น เนื้อส้มโอ

2-3 กลีบ ตามชอบ ตามชอบ ตามชอบ (ไม่มีไม่ใส่ก็ได้) ตามชอบ ตามชอบ 2 ช้อนโต๊ะ 2 ลูก 4-5 ใบ 300 กรัม

46

ส้านใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dillenia obovata (Blume) Hoogland ชื่อวงศ์ : DILLENIACEAE ชื่ออื่น : ส้านแข็ง, ส้านต้อง (เชียงใหม่); ชะวิง (ชลบุรี); ซ่าน (ภาคอีสาน); ส้านใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

47

48

มะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : ขาม (ภาคใต้); ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา); ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี ; อาเปียล (เขมร-สุรินทร์); หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

49

มะขามน้าปลาหวาน

ส่วนผสม สาหรับรับประทาน 4-6 คน น้าปลา น้าเปล่า น้าตาลปีบ๊ กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งแห้งป่น หอมแดงซอย พริกจินดาซอย พริกแห้ง มะขาม

5 ช้อนโต๊ะ 4 ช้อนโต๊ะ 500 กรัม 3 ช้อนชา 3 ช้อนโต๊ะ 1 ½ ถ้วยตวง 15 ลูก 15 เม็ด 2 ช้อนโต๊ะ ตามชอบ

50

ประดู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus macrocarpus Kurz ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : จิต๊อก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ; ฉะนอง (เชียงใหม่) ; ดู,่ ดูป่ ่า (ภาคเหนือ) ; ตะเลอ, เตอะเลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; ประดู,่ ประดู่ป่า (ภาคกลาง) ; ประดู่เสน (ราชบุรี, สระบุร)ี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

51

52

กระท้อน

เทพทาโร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ชื่ออื่น : สะตูม, สตียา (นราธิวาส) ; สะโต (ปัตตานี) ; เตียนล่อน, สะท้อน (ภาคใต้) ; มะติ๋น (ภาคเหนือ) ; มะต้อง (อุดรธานี, ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ชื่ออื่น : พลูต้นขาว (เชียงใหม่) ; เทพทาโร, เทพธาโร (ปราจีนบุรี) ; กะเพาะต้น, กระเพราต้น, พลูต้น (สระบุรี) ; ข่าต้น (กรุงเทพฯ) ; ตะไคร้ต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; จะไคหอม, จะไคต้น, จะไค้ต้น (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ; จวง, จวงหอม, ไม้จวง (ภาคใต้) ; มือแดกะมางิง, มือแดกะมาริง (มลายู-ปัตตานี) ; เซียงจาง, หวางจาง (จีนกลาง)

Thai

Eng

รัง

Thai

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea siamensis (Miq.) ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น : ลักป้าว (เชียงใหม่) ; เรียง, เรียงพนม (สุรินทร์) ; เปา เปา, ดอกแดง (ภาคเหนือ) ; ฮัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; รัง (ภาคกลาง) ; ไม้เปา (คนเมือง, ม้ง) ; แลบอง Thai

Eng

Eng

53

54

ช้าพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper rostratum Roxb. ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ชื่ออื่น : ผักพลูนก, พลูลิง, ปูลิง, ปูลิงนก, ผักปูนา (ภาคเหนือ) ; ผักแค, ผักอีเลิด, ผักนางเลิด (ภาคอีสาน) ; ช้าพลู (ภาคกลาง) ; นมวา (ภาคใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

55

เครื่องเคียงเมี่ยงคา ใบชะพลู หอมแดงหั่นเต๋า ขิงหั่นเต๋า มะนาวหั่นเต๋า มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้ง ชนิดจืด ถั่วลิสงคั่ว

เมี่ยงคำ เมี่ยงคำ เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสมุนไพรสูง เพราะมีคุณสมบัติในการบำรุงรักษาธาตุทั้ง 4 เพื่อให้สมดุลกัน

ส่วนผสมนาเมี่ยงคา น้าตาลมะพร้าว น้าเปล่า กะปิ ข่าคั่วโขลก ถั่วลิสงโขลก มะพร้าวคั่วโขลก

100 กรัม 1/2 - 1 ถ้วย 1 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 1/3 ถ้วย 1/3 ถ้วย

56

สนสองใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pinus latteri Mason ชื่อวงศ์ : PINACEAE ชื่ออื่น : เกี๊ยะเปลือกดา (ภาคเหนือ) ; เกี๊ยะเปลือกหนา (เชียงใหม่) ; จ๋วง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; เชียงเซา (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน) ; โช (กะเหรี่ยง - เชียงใหม่) ; ไต้ (ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี) ; แปก (เลย, เงี้ยว - แม่ฮ่องสอน) ; สนเขา, สนสองใบ, สนหางม้า (ภาคกลาง) ; สะรอล (เขมร - สุรินทร์) ข้อมูลเพิ่มเติม

อะราง

Thai

Eng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : กว่าแซก (เขมร – กาญจนบุรี) ; คางรุ้ง, คางฮุ่ง (พิษณุโลก) ; จ๊าขาม, ช้าขม (เลย) ; ตาเซก (เขมร - บุรีรัมย์) ; นนทรี (ภาคกลาง) ; ราง (ส่วย - สุรินทร์) ; ร้าง, อะราง, อะล้าง (นครราชสีมา, อุดรธานี) ; อินทรี (จันทบุร)ี ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

57

58

ยี่หุบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia coco (Lour.) DC. ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE ชื่ออื่น : ยี่หุบ (กรุงเทพฯ) ; ยี่หุบน้อย (เชียงใหม่) ; ยี่หุบหนู (กรุงเทพฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

59

ชายผ้าสีดา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platycerium holtumii Jench. & Hennipm. ชื่อวงศ์ : POLYPODIACEAE ชื่ออื่น : กระเช้าสีดา, ข้าวห่อพญาอินทร์ (น่าน) ; สไบสีดา (เลย) ; กระเช้าสีดา (ภาคอีสาน) ; ชายผ้าสีดา, หูช้าง (ชื่อทางการค้าในกรุงเทพฯ)

60

หญ้ารีแพร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centotheca lappacea (L.) Desv. ชื่อวงศ์ : POACEAE ชื่ออื่น : ขนหมอยแม่ม่าย (สตูล) ; หญ้าอีเหนียว (ชัยนาท) ; หญ้าเหนียวหมา (ระนอง) ; เหล็กไผ่ (สุราษฎร์ธานี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

61

จันทน์กะพ้อ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vatica diospyroides Symington. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น : เขี้ยวงูเขา (พังงา) ; จันทน์กะพ้อ, จันทน์ตะพ้อ (กรุงเทพฯ) ; จันทน์พ้อ (ภาคใต้)

62

เนระพูสีไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tacca chantrieri André ชื่อวงศ์ : DIOSCOREACEAE ชื่ออื่น : กลาดีกลามูยี (มาเลย์-ปัตตานี) ; คลุ้มเลีย, ว่านหัวฬา (จันทบุร)ี ; ดีงหู ว้า (ภาคเหนือ) ; ดีปลาช่อน (ตราด) ; นิลพูสี (ตรัง) ; เนระพูสีไทย (ภาคกลาง) ; มังกรดา (กรุงเทพฯ) ; ม้าถอนหลัก (ชุมพร) ; ละเบ๊าะบูเก๊ะ (มาเลย์-ยะลา) ; ว่านค้างคาว (ทั่วไป) ; ว่านพังพอน (ยะลา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

63

แย้มปีนัง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ชื่ออื่น : บานทน, หอมปีนัง (กรุงเทพฯ)

64

หนุมานนั่งแท่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha podagrica Hook. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น : หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์) ; ว่านเลือด (ภาคกลาง) ; ว่านหนุมาน, ว่านหนูมานนั่งแท่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

65

ปีบทอง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera hainanensis Merr. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ชื่ออื่น : กากี (ภาคใต้) ; จางจืด (ชัยภูม)ิ ; ปีบทอง (กรุงเทพฯ) ; อังเกียลโบ๊ะ (เขมร-จันทบุร)ี

66

รัง

กระท้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ชื่ออืน่ : สะตู, สตียา (นราธิวาส) ; สะโต (ปัตตานี) ; เตียนล่อน, สะท้อน (ภาคใต้) ; มะติ๋น (ภาคเหนือ) ; มะต้อง (อุดรธานี, ภาคเหนือ)

มะเกลือ

Thai

Eng

ดอกเทียน

Thai

Eng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens balsamina L. ชื่อวงศ์ : BALSAMINACEAE ชื่ออื่น : เทียนดอก, เทียนสวน, เทียนไทย, เทียนขาว, เทียน (ภาคกลาง) ; จึงกะฮวย, จี๋กะเช่า, เซียวก่ออั้ง, ห่งเซียง (จีน) ; จือเจี่ยฮวา, จี๋ซิ่งจื่อ , เฟิ่งเซียนฮวา, ฝู่เฟิ่งเซียนฮวาจื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ชื่ออืน่ : ผีเผา (เงี้ยว-ภาคเหนือ) ; มะเกลือ (ทั่วไป) ; มักเกลือ (เขมร-ตราด)

เทพทาโร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea siamensis (Miq.) ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออืน่ : ลักป้าว (เชียงใหม่) ; เรียง, เรียงพนม (สุรินทร์) ; เปา, เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) ; ฮัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; รัง (ภาคกลาง) ; ไม้เปา (คนเมือง, ม้ง), ; แลบอง

Thai

Eng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ชื่ออืน่ : พลูต้นขาว (เชียงใหม่) ; เทพทาโร, เทพธาโร (ปราจีนบุรี) ; กะเพาะต้น, พลูต้น (สระบุรี) ; ข่าต้น (กรุงเทพฯ) ; ตะไคร้ต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; จะไคหอม, จะไคต้น, จะไค้ต้น (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ; จวง, จวงหอม, ไม้จวง (ภาคใต้) ; มือแดกะมางิง, มือแดกะมาริง (มลายู-ปัตตานี) ; เซียงจาง, หวางจาง (จีนกลาง) Thai

Eng

โพบาย

Thai

Eng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balakata baccata (Roxb.) Esser ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ชื่ออืน่ : ระดาด, ข้าวเย็น (แพร่) ; เคลอเปาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; โพบาย (สุราษฎร์ธานี) ; มะดีควาย (เชียงใหม่) ; มะม่ะ, มะมุ่, มักหมัก, มามะ (มาเลย์-ปัตตานี, ยะลา) ; เมี่ยงนกค้อ (อุดรธานี) ; แมแมะ (มาเลย์-ปัตตานี) ; สลีดง, สลีนก (เชียงใหม่) ; เหยื่อจง (ตรัง) Thai Eng

67

68

แก้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ชื่ออื่น : กะมูนิง (มาเลย์-ปัตตานี) ; แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง) ; แก้วขี้ไก่ (ยะลา) ; แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) ; แก้วลาย (สระบุร)ี ; จ๊าพริก (ลาปาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

69

หนอนบุ้ง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trabala pallida (Walker, 1855) . ชื่อวงศ์ : ​LASIOCAMPIDAE

70

หิรัญญิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beaumontia grandiflora Wall. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ชื่ออื่น : เถาตุ้มยาช้าง (ภาคเหนือ) ; หิรัญญิการ์ (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

71

ประยงค์ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ชื่ออื่น : ขะยง, ขะยม (ภาคเหนือ) ; ประยงค์, ประยงค์ใบใหญ่ (ภาคกลาง) ; พะยงค์, ยม (ภาคเหนือ) ; หอมไกล (ภาคใต้)

72

เขยตาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ชื่ออืน่ : เขยตายแม่ยายชักปรก, ลูกเขยตาย, ต้นชมชื่น, ลูกเขยตายแม่ยายทาศพ, หญ้ายาง, น้าเข้า, โรคน้าเข้า (ใต้) ; กะรอกน้าข้าว, ละรอก, กะรอกน้า (ชลบุรี) ; ส้มชื่น, ศรีชมชื่น, น้าข้าวต้น, พิษนาคราช, พุทธรักษา (สุโขทัย) ; ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพฯ) ; มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

73

ว่านเพชรหึง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grammatophyllum speciosum Blume ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ชื่ออื่น : กล้วยกา, กะดาพะนาย, ตับตาน, ว่านหางช้าง, ว่านงูเหลือม, เอื้องพร้าว,

74

มณฑา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talauma candollei Bl. ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE ชื่ออื่น : จอมปูน, จาปูนช้าง (สุราษฎร์ธานี) ; มณฑา (สตูล) ; ยี่หุบ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

75

หนอนผีเสื้อจรกายี่โถ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euploea core godartii Lucas, 1853 ชื่อวงศ์ : NYMPHALIDAE ชื่ออื่น : Common Indian Crow

76

เสลดพังพอนตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : เช็กเชเกี่ยม (จีน) ; พิมเสนต้น, เสลดพังพอน, เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

77

กระดูกไก่ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chloranthus elatior Link ชื่อวงศ์ : CHLORANTHACEAE ชื่ออื่น : เกตเมือง, ฝอยฝา (กรุงเทพฯ) ; ชะพลูป่า (ตรัง) ; หอมไก่ (ภาคเหนือ) ; หอมไก๋ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ)

78

สาวสันทราย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออื่น : เกซอนลา (กรุงเทพฯ) ; จระกา, ราชินีสันทราย, สาวสันทราย (ทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

79

หนอนผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium agamemnon agamemnon (Linnaeus, 1758) ชื่อวงศ์ : PAPILIONIDAE ชื่ออื่น : Tailed Jay

80

รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia laurifolia Lindl. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออืน่ : รางเย็น, คาย (ยะลา) ; ดุเหว่า (ปัตตานี) ; ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) ; ย่าแย้, แอดแอ (เพชรบูรณ์) ; น้านอง (สระบุรี) ; จอลอดิเออ, ซั้งกะ, ปั้งกะล่ะ, พอหน่อเตอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; กาลังช้างเผือก, ยาเขียว, เครือเขาเขียว, ขอบชะนาง (ภาคกลาง) ; ว่านรางจืด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

81

เปล้าใหญ่ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton mangelong Y. T. Chang ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : เปล้าหลวง (เหนือ) ; เปาะ (กาแพงเพชร) ; ควะวู (กาญจนบุร)ี

82

งิ้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax ceiba L. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ชื่ออื่น : งิ้ว (ทั่วไป) ; งิ้วแดง (กาญจนบุร)ี ; งิ้วบ้าน (ทั่วไป) ; งิ้วปง, งิ้วปงแดง, สะเน้มระกา (ชอง-จันทบุร)ี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

83

ขนมจีนน้าเงี้ยว

ส่วนผสม ขนมจีน เนื้อหมูบดหยาบ ซี่โครงหมู เลือดไก่ต้ม มะเขือเทศลูกเล็ก ดอกงิ้วแห้ง เต้าเจี้ยว น้ามันพืช

1 1/2 1/2 3 1/2 10 3 1/2

กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม ก้อน กิโลกรัม ดอก ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง

10 10 10 10 3 3

เม็ด ต้น กลีบ หัว ช้อนโต๊ะ ช้อนชา

เครื่องแกง

เครื่องเคียงเมี่ยงคา กระเทียม ผักชี ต้นหอม พริกขี้หนูแห้งทอด มะนาว ถั่วงอก ผักกาดดอง

พริกแห้ง รากผักชี กระเทียม หอมแดง กะปิ เกลือ

84

มะกอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L. f.) Kurz ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE ชื่ออื่น : กูก, กอกกุก (เชียงราย) ; กอกเขา (นครศรีธรรมราช) ; ไพแซ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ; กอกหมอง (เงี้ยว-เชียงใหม่) ; กราไพ้ย, ไพ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ; ตะผร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) ; กอกป่า (เมี่ยน) ; มะกอกไทย (ไทลื้อ) ; มะกอกป่า (เมี่ยน) ; สือก้วยโหยว (ม้ง) ; โค่ยพล่าละ, แผละค้อก, เพี๊ยะค๊อก, ลาปูนล (ลั้วะ) ; ตุ๊ดกุ๊ก (ขมุ) ; ไฮ่บิ้ง (ปะหล่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

85

ส้มตำใส่มะกอก สูตรสาหรับรับประทาน 2-3 คน มะละกอขูดเส้น มะกอกสุก มะเขือเทศ พริกขี้หนู กระเทียม น้าตาลปิ๊บ ถั่วฝักยาว น้าปลาร้าต้มสุก น้ามะขามเปียก น้าปลา มะนาวหั่น

100 กรัม 1 ลูก 3 ลูก 7 เม็ด 3 กลีบ 1 ช้อนชา 1 ฝัก 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 3 แว่น

86

ศรีตรัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ชื่ออื่น : แคฝอย (กรุงเทพฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

87

โพธิ์ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn ชื่อวงศ์ : MORACEAE ชื่ออื่น : สลี (ภาคเหนือ) ; สี, สะหลี (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ; โพ, โพธิ, โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) ; ย่อง (แม่ฮ่องสอน) ; ปู (เขมร) ; โพธิใบ

88

ดีปลี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ชื่ออื่น : ดีปลีเชือก (ภาคใต้) ; ปานนุ, ประดงข้อ (ภาคกลาง) ; พิษพญาไฟ, ปีกผัวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

89

กะตังใบ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leea indica (Burm.f.) Merr. ชื่อวงศ์ : VITACEAE ชื่ออื่น : กะตังใบ (กรุงเทพมหานคร,จันทบุรี, เชียงใหม่) ; คะนางใบ (ตราด) ; ช้างเขิง (เงี้ยว) ; ดังหวาย (นราธิวาส) ; ตองจ้วม, ตองต้อม (ภาคเหนือ) ; บังบายต้น (ตรัง)

90

จำปูน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anaxagorea javanica Blume ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ชื่ออื่น : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

91

โสกเหลือง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca thaipingensis Cantley ex Prain ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : ศรียะลา, โสกเหลือง (กรุงเทพฯ) ; อโศกเหลือง, อโศกใหญ่ (ภาคใต้)

92

เอื้องหมายนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. Specht ชื่อวงศ์ : COSTACEAE ชื่ออื่น : ชู้ไลบ้อง, ซูเลโบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; บันไดสวรรค์, เอื้องใหญ่(ภาคใต้) ; เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) ; เอื้องต้น (ยะลา) ; เอื้องเพ็ดม้า(ภาคกลาง) ; เอื้องหมายนา (ทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

93

ปลวก Thai

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Termites sp. ชื่อวงศ์ : Rhinotermitidae, Termitidae, Kalotermitidae ชื่ออื่น : ปลวก

94

กำลังวัวเถลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anaxagorea luzonensis A. Gray ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ชื่ออื่น : กาลังวัวเถลิง, ช้าวัวเถลิง (ประจวบคีรีขันธ์) ; ชะแมบ (ตราด) ; ปุนทา (นราธิวาส) ; ปูน (สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

95

มหาพรหมมหาราชินี Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K. Saunders ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ชื่ออื่น : -

96

หนอนแก้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) ชื่อวงศ์ : SPHINGIDAE ชื่ออื่น : ผีเสื้อจรวดลายพลาง : Oleander Hawkmoth

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

97

พญายอ

Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : ผักมันไก่, ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่) ; พญาปล้องคา (ลาปาง) ; พญาปล้องดา, พญาปล้องทอง (ภาคกลาง) ; พญายอ (ทั่วไป) ; โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; ลิ้นงูเห่า (จันทบุรี) ; เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก)

98

ยางเหียง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น : ยางเหียง (ราชบุรี, จันทบุรี) ; ตาด (พิษณุโลก, จันทบุรี) ; ซาด (ชัยภูม)ิ ; เห่ง (เลย, น่าน) ; คร้าด (นครพนม) ; เหียงพลวง, เหียงโยน (ประจวบคีรีขันธ์) ; สะแบง (อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; ตะแบง (ภาคตะวันออก) ; เกาะสะเตียง (ละว้า-เชียงใหม่) ; ตะลาอ่ออาหมือ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ; สาละอองโว (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ; กุง (มลายูภาคใต้) ; ไม้ยาง (เมี่ยน), ชาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

99

ซ้อ

Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gmelina arborea Roxb. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ชื่ออืน่ : กาม่าทุ (กะเหรี่ยง-กาแพงเพชร, กาญจนบุรี) ; แก้มอ้น (นครราชสีมา) ; ช้องแมว (ชุมพร) ; ซ้อ (ภาคเหนือ) ; เซาะแมว (มาเลย์-นราธิวาส) ; แต้งขาว เชียงใหม่) ; ท้องแมว (ราชบุรี, สุพรรณบุรี) ; เป้านก (อุตรดิตถ์) ; เฝิง (ภาคเหนือ) ; ม้าเหล็ก (ละว้า-กาญจนบุรี) ; เมา (สุราษฎร์ธานี) ; แม่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; ร่มม้า, ราม้า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ; สันปลาช่อน (สุโขทัย)

100

ผีเสื้อจรวดลายพราง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) ชื่อวงศ์ : SPHINGIDAE ชื่ออื่น : Oleander Hawkmoth

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

101

เหงือกปลาหมอเทศ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus montanus T. Anderson ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : -

102

ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena trifasciata ชื่อวงศ์ : ASPLENIACEAE ชื่ออื่น : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

103

เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium nidus L. ชื่อวงศ์ : ASPLENIACEAE ชื่ออื่น : -

104

เข็มตาไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora cibdela Craib ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ชื่ออื่น : เข็มตาไก่ (เชียงใหม่) ; เข็มโพดสะมา (ปัตตานี) ; เข็มดอย (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ; เข็มไทย (ไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

105

ประดู่แดง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barnebydendron riedelii (Tul.) J. H. Kirkbr. ชื่อวงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : วาสุเทพ

106

จั๊กจั่นงวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrops candelaria (Linné) ชื่อวงศ์ : FULGORIDAE ชื่ออื่น : จั๊กจั่นงวง, Fulgorid bug, Planthopper

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

107

ปาโลแซนโตส Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey. ex C. A. Mey. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ชื่ออื่น : -

108

ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lebadea martha martha (Fabricius, 1787) ชื่อวงศ์ : NYMPHALIDAE ชื่ออื่น : Knight

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

109

มิกกีเ้ ม้าส์ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna kirkii Oliv. ชื่อวงศ์ : OCHNACEAE ชื่ออื่น : -

110

มะเฟื่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L. ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE ชื่ออื่น : เฟือง (ภาคใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

111

เอื้องผึ้ง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium lindleyi Steud. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ชื่ออื่น : -

112

โฮย่ามะลิป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya nummularioides Constantin ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ชื่ออื่น : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

113

ไข่ดาว Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oncoba spinosa Forssk. ชื่อวงศ์ : SALICACEAE ชื่ออื่น : -

114

กระทิง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum L. ชื่อวงศ์ : CALOPHYLLACEAE ชื่ออื่น : กระทิง, กระทึง, กากระทึง, กากะทึง (ภาคกลาง) ; ทิง (กระบี่) ; เนาวกาน (น่าน) ; สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) ; สารภีแนน (ภาคเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

115

เอื้องสายน้าผึ้ง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium polyanthum Wall. ex Lindl. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ชื่ออื่น : เอื้องสายน้าเขียว (เชียงใหม่) ; เอื้องสายน้าผึ้ง, เอื้องสายประสาท, เอื้องสายเหลือง (กรุงเทพฯ)

116

ยางนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออืน่ : กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี) ; ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา) ; จ้อง (กะเหรี่ยง) ; จะเตียล (เขมร) ; ชันนา (ชุมพร) ; ทองหลัก (ละว้า) ; ยาง (ทั่วไป) ; ยางกุง (เลย) ; ยางขาว (ทั่วไป) ; ยางควาย (หนองคาย) ; ยางตัง (ชุมพร) ; ยางนา (ทั่วไป) ; ยางเนิน (จันทบุรี) ; ยางแม่น้า, ยางหยวก (ทั่วไป) ; ราลอย (ส่วย-สุรินทร์) ; ลอย (โซ่-นครพนม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

117

โกโก้ Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Theobroma cacao L. ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ชื่ออื่น : -

118

ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abisara abnormis Moore,[1884] ชื่อวงศ์ : LYCAENIDEA ชื่ออื่น : The Abnormal Judy – ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

119

โนรา Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hiptage benghalensis (L.) Kurz ชื่อวงศ์ : MALPIGHIACEAE ชื่ออื่น : กะลังจ่าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; กาลังช้างเผือก (ภาคเหนือ) ; โนรา (กรุงเทพฯ) ; พญาช้างเผือก (แพร่) ; สะเลา (เชียงใหม่)

120

พะยอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ชื่ออืน่ : กะยอม (เชียงใหม่) ; กูวิง (มาเลย์-นราธิวาส) ; ขะยอม (ลาว) ; ขะยอมดง (ภาคเหนือ) ; แคน (เลย) ; เชียง, เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ; พะยอม (ภาคกลาง) ; พะยอมดง (ภาคเหนือ) ; พะยอมทอง (ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี) ; ยอม (ภาคใต้) ; ยางหยวก (น่าน) ; สุกรม (ภาคกลาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

121

ชำมะเลียง Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ชื่ออื่น : โคมเรียง (ตราด) ; พูเวียง (นครราชสีมา) ; มะเถ้า, ผักเต้า (ภาคเหนือ) ; หวดข้าใหญ่, ภูเวียง (ภาคอีสาน) ; ชามะเลียง, ชามะเลียงบ้าน, พุมเรียง, พุมเรียงสวน (ภาคกลาง)

122

เอื้องแปรงสีฟัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ชื่ออื่น : กับแกะ(เลย) ; คองูเห่า(กลาง) ; เอื้องสีฟัน(เหนือ) ; เอื้องหงอนไก่ (แม่ฮ่องสอน,เหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng

123

ยอบ้าน

Thai

Eng

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia L. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ชื่ออื่น : กะมูดู (มาเลย์-นราธิวาส) ; คูยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน, ส่วย) ; เควาะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ; เคาะขมิ้น (ภาคเหนือ) ; ตะเกรย (ราชบุร)ี ; ตะลุมพุก (ขอนแก่น) ; มะตาเสือ (ภาคเหนือ) ; ยอ (ภาคกลาง) ; ยอเถื่อน (ชุมพร) ; ยอบ้าน (ภาคกลาง) ; ยอป่า (ตรัง, สตูล, ภาคเหนือ) ; แยใหญ่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ; สะกึย, สะเกย, หัสเกย (ภาคเหนือ)

124

อังกาบหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis L. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : เขี้ยวแก้ว, เขี้ยวเนื้อ, อังกาบหนู (ภาคกลาง) ; มันไก่ (ภาคเหนือ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai

Eng