Data Loading...

EKSPEDISI BERAKIT ANTARABANGSA SUNGAI PAHANG 2002 Flipbook PDF

EKSPEDISI BERAKIT ANTARABANGSA SUNGAI PAHANG 2002


100 Views
3 Downloads
FLIP PDF 16.74MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

":·· ,

\;

. .....: .-:

: _':-

··.... ·:.... .:...;;,-.,.....

..

,:•:.,.

·. .

.,

;;,,

,t,..

·-. Y . ·•

\ ·..,.;,\ ,

'• J}h."~:-·

r

:·.:· :···v :· ,

. ,:

\

.

~-~. • , :·: ..,.··.·· '·~~J~.,.;,,,'":"" , \1 ~ /

·'

,.....

\

! •

::"

.. ·,.

·-··--

.·,... , " ·.. ·: ./. I '-. Y :;° ~.'

.. ...:.."·

'

: \

r

,,.,

.....

\

. ,, ._,

·,,, ·-- ,....,. . • .i•'

.

.. :: ;.·~·

·'·

CATATAN DOKUMENTASI

RlJJUKA

SPEDISI BERAKIT

~HANG 2002

6 l{,~ HAKMILIK - ll---~ : : : - - - -/ ?ERBADARAN PERPUSTAKAAN A.WAM PAHANG KUANTAN

Hakmilik Koteksi

ttafJI""' ~ 5_-{Jb··:.-·

NAMA PEMBEKAL

'

HAAGA BUKU

: RM . . ..... . .... •• • •• ••••••••••• ·•

NO. PANGGILAN

:•

TARIKH PEROLEHAN

3..1.DEc..

.fCn

c~c

"I"'

"

IPI.I "!J.

0

1-1:..dN

'"> "

ii

DOKUMENTASI

A SUNGAI PAHANG

2002

ungai Pahang adalah sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia, iaitu sepanjang 475 kilometer, melalui Daerah-daerah Lipis, Jerantut, Temerloh, Bera, Maran dan Pekan. Dengan rangkaian sungai-sungai kecil yang berjumlah lebih daripada 2,000 buah, Sungai Pahang pada zaman dahulu adalah merupakan laluan utama raja-raja, para pembesar negeri, pahlawan dan rakyat jelata.

Oleh kerana Sungai Pahang penting dan juga menjadi sumber rezeki kepada rakyat jelata, maka lahir1ah kampung-kampung dan penempatan-penempatan di kiri kanan sungai, daripada Kuala Lipis sehingga ke Bandar Diraja Pekan.

Sungai Pahang juga diwarnai dengan pelbagai kisah, peristiwa dan sejarah. Daripada kisah kebangkitan pahlawan-pahlawan Melayu menentang kolonial lnggeris hinggalah kepada zaman pendudukan Jepun dan era perjuangan menuntut kemerdekaan, Sungai Pahang menjadi saksi kepada peristiwa-perist1wa bersejarah ini.

EE

I