Data Loading...

สมุดภาพ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชาวหนองบัวลำภู Flipbook PDF

สมุดภาพ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชาวหนองบัวลำภู


114 Views
90 Downloads
FLIP PDF 10.28MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

สมุดภาพ

วัฒนธรรม

และ ประเพณี

ภูมิปั ญญา ใ

ถิ่ ง อ น ท้

ง บั อ ว น ลำ ห ว ภู า ช ง อ นข

ศุภลักษณ์ ชัยเมือ ง

คำนำ สมุดภาพเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา 1202445 การจัดการสารสนเทศและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการ ศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง การทำสมุดภาพ ซึ่ง สมุดภาพนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ ประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชาวจังหวัด หนองบัวลำภู ผู้จัดทำหวังว่าสมุดภาพเล่มนี้ จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน ศุภลักษณ์ ชัยเมือง

สารบัญ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรมบ้านโค้งสวรรค์ แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย เทศกาลและงานประเพณี งานสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช กาชาด หนองบัวลำภู ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลหมื่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลาส้มตัว บ้านท่าลาด

หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของ ประเทศไทย

ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพระอริยะสงฆ์อยู่มากอีก จังหวัดหนึ่ง อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย

ขอบคุณภาพจาก :painaidii.com

วัดถ้ำกลองเพล นองบัวลำภู 39000 วลำภู ห หมู่ 4 ตำบลหนองบัว เมืองหนองบั

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม

ค์ รร ว งส โค้ น า บ้ อ ม้ ห น ปั้ ม รร ก ถ ต หั ศูนย์ บ้านโค้งสวรรค์เป็นสถานที่ท่อง เที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่เต็มไป ด้วยเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งได้นำพา วัฒนธรรมการปั้นหม้อมาเผยแพร่

ขอบคุณภาพจาก: tourismtreasures.org

เป็นแห่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้สนใจ ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่

ที่อยู่ บ้านโค้งสวรรค์ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย

ขอบคุณภาพจาก:bantin.go.th

เป็นแหล่งที่ขุดพบโบราณวัตถุสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,500 ปี ได้แก่ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรม บ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์ กำไลสำริด เครื่องมือเหล็ก เป็นต้น

ที่อยู่ ตำบล บ้านถิ่น อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู 39140

เทศกาลและงานประเพณี

งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู

ขอบคุณภาพจาก: thailandexhibition.com

งานสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช - กาชาดหนองบัวลำภู มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม ของทุกปี ณ สนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

ขอบคุณภาพจาก: patcharasittho1234.blogspot.com

ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์(อำเภอสุวรรณคูหา) เ ป็ น บุ ญ ป ร ะ เ พ ณี เ ดื อ น ๓ ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ต า ม ฮี ต สิ บ ส อ ง ข อ ง ช า ว อี ส า น ยึ ด ถื อ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ห ลั ก จึ ง เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ห นึ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ด้ ข อ ง จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู

ที่อยู่ วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

น มื่ ห ล ไ ะ ต ฟ ไ ง ประเพณีบุญบั้

ขอบคุณภาพจาก: thailandfestival.orgประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลหมื่น

ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

ที่อยู่ ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด า ล า ท่ น า บ้ ว ตั ป ล า ส้ ม

บ้านท่าลาด กลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่าลาด อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเขต ติดต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์ ปลาส้มตัว เกิดจากภูมิปัญญา เมื่อจับปลามาได้ ก็มีการแบ่งปันกัน และมีวิธีการเก็บ รักษาโดยการแปรรูปเป็นปลาส้ม

ขอบคุณภาพจาก: i-san.tourismthailand.org

ที่อยู่ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39140

สมุดภาพ

วัฒนธรรม

และ ประเพณี

ภูมิปั ญญา ใ

ถิ่ ง อ น ท้

ง บั อ ว น ลำ ห ว ภู า ช ง อ นข

ศุภลักษณ์ ชัยเมือง