Data Loading...

ใบความรู้คำควบกล้ำ Flipbook PDF

ใบความรู้คำควบกล้ำ


110 Views
38 Downloads
FLIP PDF 3.44MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ชุดฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรใช้ค้ำศัพท์พืนฐำน ชุดค้ำควบกล้ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชันประถมศึกษำปีที่ ๓

เล่มที่ ๒ เรียนรู้หลัก ค้ำควบกล้ำ “ล”

โดย.. นำงสำวลัคนำ ศรีจันทร์งำม ครู วิทยฐำนะ ครูช้ำนำญกำร โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครำมอนุสรณ์) ส้ำนักงำนเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร

ค้ำน้ำ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย นและการใช้ ค าศั พ ท์ พื้ น ฐาน ชุ ด ค าควบกล้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ส าหรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง คาควบกล้า ภายในชุดฝึกมีทั้งหมด จานวน ๔ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑ คาควบกล้า “ว” แหวน แสนน่ารัก เล่มที่ ๒ เรียนรู้หลัก คาควบกล้า “ล” เล่มที่ ๓ ไพเราะเสียง “ร” ควบกล้า เล่มที่ ๔ จดจาคาควบกล้าไม่แท้ เล่มนี้ เป็น เล่มที่ ๒ เรีย นรู้ห ลั ก ค าควบกล้า “ล” กิจ กรรม ภายในเล่ ม เป็ น กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย นและการใช้ คาควบกล้า“ล” ค าควบกล้ าที่น ามาฝึ ก เป็ น ค าศั พ ท์พื้ น ฐานในระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ซึ่ งนั ก เรีย นจ าเป็ น ต้อ งเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ น การสื่อสาร ผู้จั ด ท าหวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย น การสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ลัคนา ศรีจันทร์งาม มิถุนายน ๒๕๕๔สำรบัญ เรื่อง

หน้ำ

คานาคาแนะนาการใช้สาหรับนักเรียนตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนคาควบกล้า

๑๑

รู้จักคาควบกล้าแท้ที่มี “ล” เป็นตัวควบ

๑๒

กิจกรรมที่ ๑ เรียงใหม่ให้ถูกต้อง

๑๖

กิจกรรมที่ ๒ จาแนกแยกคา

๑๗

กิจกรรมที่ ๓ อักษรเล่นกล

๑๘

กิจกรรมที่ ๔ คู่ฉันอยู่ไหน

๑๙

กิจกรรมที่ ๕ ถูกที่ถูกทาง

๒๐

กิจกรรมที่ ๖ เลือกคานาไปเขียน

๒๑

กิจกรรมที่ ๗ รวมคานาประโยค

๒๒

กิจกรรมที่ ๘ เติมคาทาประโยค

๒๔

กิจกรรมที่ ๙ หนูแต่งประโยค

๒๕สำรบัญ เรื่อง

หน้ำ

กิจกรรมที่ ๑๐ คล้องจองคล้องใจ

๒๖

กิจกรรมที่ ๑๑ เขียนให้คล้องจอง

๒๗

กิจกรรมที่ ๑๒ ลุงปลิวใจดี

๒๙

กิจกรรมที่ ๑๓ ถูกคู่รู้ความหมาย

๓๐

กิจกรรมที่ ๑๔ เติมคาทราบความ

๓๑

กิจกรรมที่ ๑๕ รู้ความรู้คา

๓๒

แบบทดสอบหลังเรียน

๓๓

เอกสารอ้างอิง

๓๘ชุดฝึกกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรใช้ค้ำศัพท์พืนฐำน ชุดค้ำควบกล้ำ เล่มที่ ๒ เรียนรู้หลัก ค้ำควบกล้ำ “ล”

สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติในกำรใช้ชุดฝึกทักษะ

๑. ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนการฝึก เพื่อให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์สาคัญของการฝึกทักษะ ๒ . ท า แ บ บ ท ด ส อ บ ด้ ว ย แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น เรื่อง เรียนรู้หลัก คาควบกล้า “ล” เป็นตัวควบกล้า จานวน ๔๐ ข้อ ๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับ ๑ ถึง ๑๕ โดยฟังคาแนะนา จากครูผู้สอน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอน นาเสนอใช้เวลาในการฝึกทุกวันๆ วันละ ๖๐ นาที ๔. เมื่อ ปฏิบัติกิจ กรรมครบ ๑๕ กิจกรรมทาแบบทดสอบ หลังเรียน เรื่อง เรียนรู้หลัก คาควบกล้า “ล” จานวน ๔๐ ข้อตัวชีวัด ๑. มฐ. ท ๑.๑ ป. ๓/๑ อ่านออกเสียงคาข้อความเรื่องสั้นๆ และ บทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว ๒. มฐ. ท ๑.๑ ป. ๓/๒ อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน ๓. มฐ. ท ๒.๑ ป. ๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๔. มฐ. ท ๒.๑ ป. ๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน ๕. มฐ. ท ๔.๑ ป. ๓/๑ เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา ๖. มฐ. ท ๔.๑ ป. ๓/๔ แต่งประโยคง่ายๆ

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ ๑. เมื่อกาหนดคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองคาที่มี “ล” เป็นตัวควบกล้านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ ๒. เมื่อกาหนดคา ข้อความที่มี “ล” เป็นตัวควบกล้านักเรียนสามารถ บอกความหมายและอธิบายความหมายของคาหรือข้อความได้ ๓. นักเรียนสามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ ๔. เมื่อกาหนดคาที่มี “ล” เป็นตัวควบกล้านักเรียนสามารถเขียน สะกดคาได้ถูกต้อง ๕. เมื่อกาหนดรูปภาพ คาศัพท์ หรือ ข้อความที่มี “ล” เป็นตัวควบกล้า สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กาหนดให้ได้อย่างชัดเจน ๖. เมื่อกาหนดคาศัพท์ ข้อความ นักเรียนสามารถนาไปแต่งประโยคได้แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๒ เรียนรู้หลัก ค้ำควบกล้ำ “ล” ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนค้ำควบกล้ำ “ล” ค้ำชีแจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ ให้ถูกต้องชัดเจน ๑. เกลียว ๒. กล้วย ๓. กลม ๔. กล้ากลืน ๕. ขลุกขลิก ๖. ขลาด ๗. ขลุกขลัก ๘. โขลง ๙. กลิ่น ๑๐. เคล็ด ๑๑. คลุม ๑๒. คลาดเคลื่อน ๑๓. ปลวก ๑๔. เปลี่ยนแปลง ๑๕. เปลือก ๑๖. ปลั๊ก ๑๗. ผลาญ ๑๘. ผลุบโผล่ ๑๙. เพลิดเพลิน ๒๐. พลิ้วตอนที่ ๒ เขียนตำมค้ำบอก ค้ำชีแจง ให้นักเรียนฟังคาศัพท์จากครูผู้สอนและดูภาพประกอบภาพ แล้วเขียนคาให้สัมพันธ์กับภาพ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.ตอนที่ ๓ เลือกตอบ ค้ำชีแจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุด ๑. คาในข้อใดมีคาควบกล้า “ล” ทุกคา ก. ปลิว เลว ค. ศีล กล่อง

ข. ปลอม คลัง ง. ถล่ม หลง

๒. คาในข้อใดไม่มีคาควบกล้า “ล” ก. ของแหลม ค. กล่าวหา

ข. ขี้ไคล ง. ผลักดัน

๓. คาว่า “กล้าม” อ่านสะกดคาได้ตามข้อใด ก. กลอ-อา-มอ-กลาม-ไม้โท-กล้าม ข. กลอ-ลอ-อา-มอ-ไม้โท-กล้าม ค. กอ-ลอ-อา-มอ-กลาม-ไม้โท-กล้าม ง. กอ-ลอ-อา-มอ-โท-กล้าม ๔. คาว่า “ขะ-หนม-กล้วย” เขียนเป็นคาในข้อใด ก. ขะหนมกล้วย ข. ขะนมกล้วย ค. ขหนมกล้วย ง. ขนมกล้วย ๕. สานวนในข้อใดไม่มีคาควบกล้า “ล” ก. ผีซ้าด้าพลอย ค. ต้นวายปลายดก

ข. ตีงูให้หลังหัก ง. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้านม

๖. สานวนในข้อใดมีคาควบกล้า “ล” ก. ได้ทีขี่แพะไล่ ข. รู้หาญรู้ขลาด ค. ลิงหลอกเจ้า ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง๗. “กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม” สักวานี้มีคาควบกล้า “ล” กี่คา ก. ๑ คา ข. ๒ คา ค. ๓ คา ง. ๔ คา

๘. “เมื่อเดินผ่านผู้อื่น ควรหลีกให้ห่างพอสมควรไม่ยกมือยกเท้ากระทบใคร และเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหลังไม่เดินเฉียดเข้าไปใกล้” ข้อความนี้มีคาใดเป็นคาควบกล้า “ล” ก. หลีก ข. และ ค. หลัง ง. ใกล้ ๙. คาคู่ใดมีเสียงคล้องจองกัน ก. กลางแปลง แปลงผัก ข. ตู้ปลา บ่อปลา ค. เปลญวน กลาดเกลื่อน ง. แคล่วคล่อง กลองยาว

๑๐. คาว่า “ปลาย” คล้องจองกับคาในข้อใด ก. ปลวก ข. กล้า ค. คลาย ง. เปล่า

๑๐

ค้ำควบกล้ำ ค้ำควบกล้ำ คือ ค้ำที่มีพยัญชนะต้นสองตัว ประสม ด้วยสระเดียวกัน โดยที่พยัญชนะตัวที่สองคือ ร ล ว ค้ำควบกล้ำจ้ำแนกตำมกำรอ่ำนเป็น ๒ ประเภท คือ

คาควบกล้าแท้

คาควบกล้าไม่แท้

ค้ำควบกล้ำแท้ คือ คาที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าเป็น ตัว ก ข ค ต ป พ พยัญชนะ ตัวควบเป็นตัว ร ล ว ประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านจะ ออกเสียงพยัญชนะทั้ง ๒ ตัว พร้อมกัน

๑๑

มำรู้จักค้ำควบกล้ำแท้ที่มี ล เป็นตัวควบ พยัญชนะต้นที่สามารถควบกล้ากับ “ล” ได้แก่ ก ข ค ป พ ผ ควบกับ ล เช่น กลมเกลียว โขลง คลอง เพลง เปลี่ยนแปลง โผล่ ผลัด ฯลฯ

๑. ค้ำควบกล้ำต้องออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวเป็นเสียงเดียวกันให้ พร้อมกัน เช่น คลำน สะกดว่ำ คอ - ลอ - อำ - นอ - คลำน ๒. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่ำนออกเสียง อะ กึ่งเสียง ที่พยัญชนะต้น เช่น ทลำย สะกดว่ำ ทอ - ลอ - อำ - ยอ -ทลำย ออกเสียงว่ำ ทะ – ลำย ซึ่งไม่ใช่ค้ำควบกล้ำแต่เป็นค้ำที่ออกเสียง อะ กึ่งเสียง ๓. ต้องไม่ใช่ค้ำที่มี ห น้ำ เช่น หลำน สะกดว่ำ หอ - ลอ - อำ - นอ - หลำน ซึ่งเป็นค้ำอักษรน้ำ (ห น้ำ ล)

๑๒

อ่ำนได้ เก่งจัง

ค้ำควบกล้ำ “ล” น่ำอ่ำน

ค้ำ

สะกดว่ำ

กล้า

กอ - ลอ - อา - กลา - ไม้โท - กล้า

กล้อง

กอ - ลอ - ออ - งอ - กลอง - ไม้โท - กล้อง

กลิ่น

กอ - ลอ - อิ - นอ - กลิน - ไม้เอก - กลิ่น

ไกล

กอ - ลอ - ไอ - ไกล

แกลบ

กอ - ลอ - แอ - บอ - แกลบ

กลีบ

กอ - ลอ - อี - บอ - กลีบ

เกลียว

กอ - ลอ - เอีย - วอ - เกลียว

กลม

กอ - ลอ - โอะ - มอ - กลม

กล้าม

กอ - ลอ - อา - มอ - กลาม - ไม้โท - กล้าม

กลาง

กอ - ลอ - อา - งอ - กลาง

เกลื่อน

กอ - ลอ - เอือ - นอ - เกลือน - ไม้เอก - เกลื่อน

กล้วย

กอ - ลอ - อัว - ยอ - กลวย - ไม้โท - กล้วย

กลอง

กอ - ลอ - ออ - งอ - กลอง

ขลัง

ขอ - ลอ - อะ - งอ - ขลัง

ขลาดเขลา ขอ - ลอ - อา - ดอ - ขลาด - ขอ - ลอ - เอา - เขลา ขลาดเขลา ขลุ่ย

ขอ - ลอ - อุ - ยอ - ขลุย - ไม้เอก - ขลุ่ย

โขลง

ขอ - ลอ - โอ - งอ - โขลง

๑๓

อ่ำนได้ เก่งจัง

ค้ำควบกล้ำ “ล” น่ำอ่ำน

ค้ำ

ออกเสียงว่ำ

ขลุกขลิก

ขอ - ลอ - อุ - กอ - ขลุก - ขอ - ลอ - อิ - กอ - ขลิก - ขลุกขลิก

เคล็ดลับ

คอ - ลอ - เอะ - ดอ - เคล็ด - ลอ - อะ - บอ - ลับ เคล็ดลับ

คล้าย

คอ - ลอ - อา - ยอ - คลาย - ไม้โท - คล้าย

คลุม

คอ - ลอ - อุ - มอ - คลุม

ขี้ไคล

ขอ - อี - ขี - ไม้โท - ขี้ - คอ - ลอ - ไอ - ไคล - ขี้ไคล

คลอง

คอ - ลอ - ออ - งอ - คลอง

เคลื่อน

คอ - ลอ - เอือ - นอ - เคลือน - ไม้เอก - เคลื่อน

ขาดแคลน

ขอ - อา - ดอ - ขลาด - คอ - ลอ - แอ - นอ - แคลน - ขาดแคลน

คล่องแคล่ว

คอ - ลอ - ออ - งอ - คลอง - ไม้เอก - คล่อง - คอ - ลอ - แอ - วอ - แคลว - ไม้เอก - แคล่ว

ปลิว

ปอ - ลอ - อิ - วอ - ปลิว

ปลวก

ปอ - ลอ - อัว - กอ - ปลวก

ปลาย

ปอ - ลอ - อา - ยอ - ปลาย

เปลือก

ปอ - ลอ - เอือ - กอ - เปลือก

แปลก

ปอ - ลอ - แอ - กอ - แปลก

ปลั๊ก

ปอ - ลอ - อะ - กอ - ปลั๊ก

๑๔

อ่ำนได้ เก่งจัง

ค้ำควบกล้ำ “ล” น่ำอ่ำน

ค้ำ พลั่ว

สะกดว่ำ พอ - ลอ - อัว - พลัว - ไม้เอก - พลั่ว

ผลุบโผล่

ผอ - ลอ -อุ - บอ - ผลุบ - ผอ - ลอ - โอ - โผล - ไม้เอก โผล่ - ผลุบโผล่

ผลาญ

ผอ - ลอ - อา - ยอ - ผลาน

เพลิดเพลิน พอ - ลอ - เออ - ดอ - เพลิด - พอ - ลอ - เออ - นอ - เพลิน เพลิดเพลิน เพลง

พอ - ลอ - เอ - งอ - เพลง

พลิกแพลง พอ - ลอ - อิ - กอ - พลิก - พอ - ลอ - แอ - งอ - แพลง พลิกแพลง

พลาด

พอ - ลอ - อา - ดอ - พลาด

พลิ้ว

พอ - ลอ - อิ - วอ - พลิว - ไม้โท - พลิ้ว

พลาสติก พลอย

พอ - ลอ - อา - สอ - พล้าด - สอ - อะ -สะ - ตอ - อิ - กอ - ติก - พลาสติก พอ - ลอ - ออ - ยอ - พลอย อ่ำนคล่องว่องไว

โขลงช้างจอมป่วน ชื่นใจลาคลอง คลาดเคลื่อนจ้องมอง ปลากัดอาหาร ร่ายราพลิกแพลง วันเสาร์บิดพลิ้ว

ชาวสวนกล้วยไข่ ไล่ขับเผาผลาญ ซื้อของล้างจาน เป่าขลุ่ยเสียงหวาน ส่องแสงสีเทา

ข้าวเปลือกปลั๊กไฟ กลับบ้านพูดคล่อง บาดแผลวิ่งผลัด หอมนานขลาดเขลา เข็มกลัดเชิงเขา ลัคนา ศรีจันทร์งาม/แต่ง

๑๕

กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนจาแนกคาศัพท์ตามหมวด ที่กาหนดให้แล้วฝึกอ่านคาศัพท์

คาชี้แจง

คลำย พลอย

ปลอม ปลอม

พลัด

ขลุ่ย

เพลง

กลอน ขลำด

เคล็ด

โขลง

กล้อง

ผลัด

กลำง

คลุม

คลอง

ปลำ

ปลิว

แผล

เขลำ

คล

ขล

กล

ปล

ปลูก

ผล

พล ๑๖

กิจกรรมที่ ๒ คาชี้แจง

ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของ คาควบกล้า “ล” ให้ถูกต้อง

ค้ำ

อักษร ควบกล้ำ “ล”

สระ

กล้วย

กล

-ว

รูป ตัวสะกด วรรณยุกต์-

คล่อง

เพลิน กล้าม ขลัง

เปลือง ผลัก เกลี้ยง

ผละ ผลาญ พลั่ว

๑๗

กิจกรรมที่ ๓ คาชี้แจง

งคลั

คลัง

ให้นักเรียนเขียนเป็นคาที่ถูกต้องตรงตาม ความหมายที่กาหนดให้

หมำยถึง สถำนที่ส้ำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ

เยกลีว

หมายถึง รอยพันหรือปิด

คล้ยา

หมายถึง เกือบเหมือน

บขลั

หมายถึง เลื่อม เกลี้ยงเป็นมัน

ยาปล

หมายถึง ตอนยอด ตอนที่สุด

ดาพล

หมายถึง ไม่ตรงที่หมาย ไกลไป ผิดพลาด

กล็เด

หมายถึง ส่วนที่ซ้อนเหลื่อมกันเป็นแผ่นๆ

วกปล

หมายถึง ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง คล้ายมด ตัวสีขาว

กพลิ

หมายถึง กลับ เปลี่ยน

ล้าค

หมายถึง ค่อนข้างดา ไม่ผ่องใส หม่นหมอง

กผลั

หมายถึง ดันให้เคลื่อนที่ไป ทาให้เรื่องดาเนินต่อไป

๑๘

กิจกรรมที่ ๔ คาชี้แจง

เกลี้ยง

เขียนคาจากหมวดคาควบกล้า กล ขล คล ปล ผล พล ให้เป็นคาที่มีความหมาย แล้วนาคามาคัดใหม่ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ให้สวยงาม

เกลา

กล

ขลุก ขลาด

กลม กลาด

ปล แปลก เปลี่ยน

คล

ขล

คล่อง คลาด

ผล ผลี ผลุบ

พล พลิก เพลิด

คัดลายมือ

๑๙

กิจกรรมที่ ๕ คาชี้แจง

ตัวอย่าง

๑.

ขี้ไ

๒.

วิ่ง

๓.

คอเ

๔.

ให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นควบ “ล” ลงในช่องว่างเพื่อให้เป็นคาที่มีความหมาย แล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้ สวยงาม

ป ล อดภัย ๕.

าง

๖.

๗.

บาดแ

กไฟ

๘.

ก อย

คัดลำยมือ

๒๐

กิจกรรมที่ ๖ เลือกคาที่กาหนดให้ไปเขียนลงใน คาชี้แจง ให้สัมพันธ์กับความหมาย

ขาดแคลน กล่าวหา เปลญวน ปลงผม บิดพลิ้ว

ของกลาง ผิดพลาด เผาผลาญ โง่เขลา ข้าวเปลือก

๑. เมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก

ข้าว

๒. ทาลายให้หมดสิ้น

เผา

๓. พลิกแพลง หลีกเลี่ยง

บิด

๔. อัตคัด ขัดสน

ขาด

๕. ของที่ใช้ร่วมกัน ของที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้เมื่อเกิดคดี

ของ

๖. ไม่ถูกต้อง

ผิด

๗. ฟ้อง กล่าวโทษ

หา

๘. เปลที่ถักด้วยป่านเป็นตาโปร่ง

ญวน

๙. โกนผม

ผม

๑๐. งีเ่ ง่า , ไม่ฉลาด

โง่

๒๑

กิจกรรมที่ ๗ (๗.๑)

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเรียงคาใหม่ให้ประโยคมีใจความ สมบูรณ์แล้วฝึกอ่านให้คล่องแคล่วนะคะ

เข้ำเส้นชัย อย่ำงช้ำๆ เต่ำคลำน

ประโยค

เต่ำคลำนเข้ำเส้นชัยอย่ำงช้ำๆ

๑. ต้นสำหร่ำย ปลำกัด

อยู่ข้ำงๆ

ว่ำยน้ำ

ประโยค

๒. กระโดดข้ำม อย่ำงคล่องแคล่ว แจ๋วแหวว ท้องร่องสวน ประโยค

๓. ขุดลอก

ชำวบ้ำน

ช่วยกัน

ล้ำคลอง

ก้ำลัง

ประโยค

๔. ปลำตะเพียน ใบลำน กลุ่มแม่บ้ำน โดยใช้

สำน

ประโยค

๕. วิ่งผลัด

ฝึกซ้อม

นักกีฬำ

วิธีกำร

ประโยค

๒๒

กิจกรรมที่ ๗ (๗.๒)

คาชี้แจง

๖. คุณครู

ให้นักเรียนเรียงคาใหม่ให้ประโยคมีใจความ สมบูรณ์แล้วฝึกอ่านให้คล่องแคล่วนะคะ

เข็มกลัดติดเสือ

จ้องมอง

รูปแมลงทับ

ประโยค

๗. กันอย่ำง นักท่องเที่ยว ดอกไม้ เพลิดเพลิน ถ่ำยรูป ประโยค

๘. ร้องเพลงชำติ

ตังใจ

อนุบำล

นักเรียน

ประโยค

๙. ให้ปลอดภัย คุณครู กำรเล่น ดูแล ของนักเรียน ประโยค

๑๐. ขลุกขลัก

อยู่ในข้อง

ดิน

ปลำ

เสียงดัง

ประโยค

๒๓

กิจกรรมที่ ๘ นาคาควบกล้า “ล” ไปเติมลงใน คาชี้แจง ประโยคให้ได้ใจความแล้วฝึกอ่าน

กล้องถ่ายรูป ขลุกขลิก ขลุ่ย ปลูก กล้วยไม้ พลอย

ขนมกล้วย กล้วย กล้วยหอม ปลิว พลาสติก ปกคลุม

วงกลม

ตัวอย่ำง คุณครูให้นักเรียนวาดรูป ๑. คุณป้าส่ง

ให้ร้านซ่อม

๒. เต่าทะเลกินถุง

๓. ขวัญเป่า

แล้วต่อเติมภาพ

เพราะนักท่องเที่ยวทิ้งไว้

ได้ไพเราะจับใจของเรียม

๔. คุณครูชอบซื้อ

หลากสีสะสมไว้มากมาย

๕. ฉันยืนบนภูเขาสูงเห็นทะเลหมอก ๖. แพนเค้กดีใจมากวิ่งจนตัว

ตามหุบเขา มาหาฉัน

๗. หนูแหวนชอบรับประทานแกงฉู่ฉี่ที่มีน้าแกง ๘. คุณลุงเลี้ยง ๙. บ้านของลุงบุญเติม ๑๐. นักเรียนทา

ไว้หลายพันธุ์ ต้น

ไว้หลายชนิด

โดยใช้

๒๔

กิจกรรมที่ ๙ ค้นหาความหมายของสานวนที่กาหนดให้จาก คาชี้แจง พจนานุกรมแล้วนาสานวนมาแต่งประโยค

กลีบ หมายถึง ส่วนของดอกไม้ที่เรียงหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ รอบเกสร ประโยค ดอกบุหงามีกลีบสีขาว

๑. กล้า หมายถึง ประโยค

๒. ปลอบ หมายถึง ประโยค

๓. ปลา หมายถึง ประโยค

๔. คล่อง หมายถึง ประโยค

๕. ไกล หมายถึง ประโยค

๒๕

กิจกรรมที่ ๑๐ คาชี้แจง

อ่านคาคล้องจองแล้วนาคาไปคัด ตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงาม

ปลากัด หน้ากลาง

ผลัดผ้า คลางแคลง

แปลงผัก

ปลั๊กไฟ

ใบปลอม

จอมปลวก

หมวกแปลก

แบกปลา

น้ำค้ำมำเขียน

๒๖

กิจกรรมที่ ๑๑ (๑๑.๑)

เลือกคาที่กาหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ เป็นคาที่มีความหมายสมบูรณ์

( เกลียง, พลำง, กลำง) เพลิดเพลิน เดินพลำง กลำงวัน ฉันเกลียง

๑. ( เพลิน, ปลา, กลาง) พลุกพล่าน

ปาน

หาง

พา

๒. (กลอง, เกลี้ยง, คลาย) ปลูกผัก รัก

หาย

เสียง

๓. (แผล, กลอน, เกลื่อน) ขี้ขลาด

บาด

แหน

เลื่อน

๔. (กล้วย, กล่อง, พลั่ว) แคล่วคล่อง

บน

ต้น

ฉวย

๕. (ไกล, เกลียด, กล้า)

สิ้นเปลือง

เมือง

ใจ

น่า ๒๗

กิจกรรมที่ ๑๑ (๑๑.๒)

เลือกคาที่กาหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ เป็นคาที่มีความหมายสมบูรณ์

๖. (พลอย, เปล, ไกล)

ปลอกหมอน

นอน

เซ

ได้

๗. (กลม, กล้วย, พลัด) เข็มกลัด

หลง

วง

ชม

๘. (ปลวก, ไกล, ปลา) แปลกปลอม จอม

ลวก

มา

๙. (ผลัด, พลาด, ปลอก) ดอกกล้วยไม้ ใช้

หมอน สอนวิ่ง

นัดผิด

๑๐. (ปลา, กลาง, ปลูก) เพลงปลุกใจ ไปเพาะ

ลูก

ช่อน นอน

วัน ๒๘

กิจกรรมที่ ๑๒ คาชี้แจง

อ่านบทร้อยกรอง ขีดเส้นใต้คาที่เป็นคา ควบกล้า “ล” แล้วนาคาควบกล้า มาคัด ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ลุงปลิวใจดี ลุงปลิวใจดี ปลูกกล้วยนานา รดน้าต้นไม้ เป่าขลุ่ยชวนเชิญ เด็กนั่งหน้าเศร้า ข้าวปลาอาหาร ต้นไม้ปกคลุม เด็กเด็กพากัน กลับบ้านแล้วซี เป็นสินน้าใจ

ท่านมีบ่อปลา พาใจเพลิดเพลิน สุขใจเหลือเกิน เดินมาล้อมวง ลุงเล่านิทาน นั่งทานกลางวัน เขียวชอุ่มทั้งนั้น แบ่งปันน้าใจ ลุงมีของให้ กล้วยไม้ของลุง

ลัคนา ศรีจันทร์งาม/ผู้แต่ง

๒๙

กิจกรรมที่ ๑๓ เลือกคาท้ายประโยคมาเติมลงในช่องว่าง คาชี้แจง เพื่อให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์

๑. เจ้าแต้มนอน ตาไปมาขณะที่แพทย์ให้กินยา (กรอก, กลอก) ๒. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนตกลงมาตอน สัปดาห์ (ปราย, ปลาย) ๓. คุณป้าตากปลาไว้ให้หลานหมั่น ให้ถูกแดด (พลิก, พริก) ๔. นักแสดงแบก ยาวมาวางรวมกันไว้ (กอง, กลอง) ๕. คุณครูสอนความรู้มากมายในการนา ปลามาทางาน ประดิษฐ์ (เกร็ด, เกล็ด) ๖. ต๋องบอกจ้อยว่าเขาเป็นคนขว้างลูกบอลไปถูกตู้ (ปลา, ปา) ๗. คุณยายยิ้มอย่าง ปลื้มที่หลานชายจอมซนตั้งใจเรียน (ปลาบ, ปราบ) ๘. ลูกปัดแต่ง ได้ไพเราะ (กอน, กลอน) ๙. นักท่องเที่ยวสะพาย เดินเข้าไปในถ้า (ก้อง, กล้อง) ๑๐. เทวดาเนรมิตร่างแม่ของเอื้อยให้ เป็นปลาบู่ (กลาย, กาย)

๓๐

กิจกรรมที่ ๑๔ คาชี้แจง

๑. แม่เต่าทะเลใช้ทราย

เลือกคาท้ายประโยคมาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์

ไข่ไว้ ๑.(กบ, กลบ)

๒. ลาผู้โง่ บรรทุกกระสอบนุ่น เดินลงไปในลาธาร ๒.(เขลำ, เขำ) ๓. พนักงานขายของห้างใจดีมาก ให้เด็กเลือก ดินสอ จนถูกใจ ๓.(ก่อง, กล่อง) ๔. คุณอาซื้อเสื้อ หลายตัว คนขายจึงลดราคาให้ถูกลง ๔.(กล้ำม, ก้ำม) ๕. ชาวบ้านมองเห็น ช้างบนภูเขา ๕.(โขลง, โขง) ๖. คนไทยรักสงบ แต่ถ้าถูกรุกราน ต้องจับอาวุธรบไม่ ๖.(ขลำด, ขำด) ๗. หนุ่ย เรือจนทาให้เรือล่ม ๗.(โคลง, โคง) ๘. นักกีฬาวิ่ง ขยันฝึกซ้อมเพื่อ ชัยชนะของโรงเรียน ๘.(ผลัด, ผัด) ๙. เจี๊ยบมีความสุขมากที่ได้นั่งเรือไปตามลา ๑๐. นักเรียนรับประทานอาหารจน

๙.(คอง, คลอง)

จาน ๑๐.(เกลียง, เกียง)

๓๑

กิจกรรมที่ ๑๕ ให้นักเรียนเลือกคาที่กาหนดให้เติมลง คาชี้แจง ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับความหมาย แกนสาหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, เรียกว่า เบาลง, ตัก

เพรา, เพลา

๑. ร่มชนิดหนึ่ง

เรียกว่า

กรด, กลด, กด

๒. ค่อนข้างดาไม่ผ่องใส, หม่นหมอง

เรียกว่า

ค้า , คล้า

๓. ขยายให้หลวม, ทุเลา ,บรรเทาลง

เรียกว่า

คลาย , คาย

๔. ตอนยอด, ตอนที่สุด

เรียกว่า

ปราย, ปลาย

๕. ขยับเขยื้อน กลับไปกลับมาภายใน

เรียกว่า

กรอก, กลอก

๖. กลับ, เปลี่ยน

เรียกว่า

พลิก, พริก

๗. ไขความ, ถ่ายความหมายจากภาพหนึ่งมา เป็นอีกภาพหนึ่ง

เรียกว่า

แปร, แปล

๘. ดันให้เคลื่อนที่ไป, ดันให้พ้นตัว

เรียกว่า

ผลัก, ผัก

๙. เปลี่ยนรูป, จาแลง, กลับกลาย,ที่โล่งแห่งหนึ่ง

เรียกว่า

แปรง, แปลง

๑๐. ปกปิด, ครอบไปถึง

เรียกว่า

คุม, คลุม

๓๒

แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ ๒ เรียนรู้หลัก ค้ำควบกล้ำ “ล” ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนค้ำควบกล้ำ “ล” ค้ำชีแจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องชัดเจน ๑. เกลียว ๒. กล้วย ๓. กลม ๔. กล้ากลืน ๕. ขลุกขลิก ๖. ขลาด ๗. ขลุกขลัก ๘. โขลง ๙. กลิ่น ๑๐. เคล็ด ๑๑. คลุม ๑๒. คลาดเคลื่อน ๑๓. ปลวก ๑๔. เปลี่ยนแปลง ๑๕. เปลือก ๑๖. ปลั๊ก ๑๗. ผลาญ ๑๘. ผลุบโผล่ ๑๙. เพลิดเพลิน ๒๐. พลิ้ว

๓๓

ตอนที่ ๒ เขียนตำมค้ำบอก ค้ำชีแจง ให้นักเรียนฟังคาศัพท์จากครูผู้สอนและดูภาพประกอบภาพ แล้วเขียนคาให้สัมพันธ์กับภาพ ๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๓๔

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๓๕

ตอนที่ ๓ เลือกตอบ ค้ำชีแจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุด ๑. คาในข้อใดมีคาควบกล้า “ล” ทุกคา ก. ถล่ม หลง ข. ปลิว เลว ค. ศีล กล่อง ง. ปลอม คลัง ๒. คาในข้อใดไม่มีคาควบกล้า “ล” ก. ผลักดัน ค. ของแหลม

ข. ขี้ไคล ง. กล่าวหา

๓. คาว่า “กล้าม” อ่านสะกดคาได้ตามข้อใด ก. กอ-ลอ-อา-มอ-โท-กล้าม ข. กอ-ลอ-อา-มอ-กลาม-ไม้โท-กล้าม ค. กลอ-ลอ-อา-มอ-ไม้โท-กล้าม ง. กลอ-อา-มอ-กลาม-ไม้โท-กล้าม ๔. คาว่า “ขะ-หนม-กล้วย” เขียนเป็นคาในข้อใด ก. ขนมกล้วย ข. ขหนมกล้วย ค. ขะนมกล้วย ง. ขะหนมกล้วย ๕. สานวนในข้อใดไม่มีคาควบกล้า “ล” ก. ตีงูให้หลังหัก ข. ผีซ้าด้าพลอย ค. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้านม ง. ต้นวายปลายดก

๖. สานวนในข้อใดมีคาควบกล้า “ล” ก. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง ข. ลิงหลอกเจ้า ค. รู้หาญรู้ขลาด ง. ได้ทีขี่แพะไล่

๓๖

๗. “กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม” สักวานี้มีคาควบกล้า “ล” กี่คา ก. ๒ คา ข. ๔ คา ค. ๑ คา ง. ๓ คา

๘. “เมื่อเดินผ่านผู้อื่น ควรหลีกให้ห่างพอสมควรไม่ยกมือยกเท้ากระทบใคร และเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหลัง ไม่เดินเฉียดเข้าไปใกล้” ข้อความนี้มีคาใดเป็นคาควบกล้า “ล” ก. และ ข. หลัง ค. ใกล้ ง. หลีก ๙. คาคู่ใดมีเสียงคล้องจองกัน ก. ตู้ปลา ข. กลางแปลง ค. แคล่วคล่อง ง. เปลญวน

บ่อปลา แปลงผัก กลองยาว กลาดเกลื่อน

๑๐. คาว่า “ปลาย” คล้องจองกับคาในข้อใด ก. เปล่า ข. คลาย ค. กล้า ง. ปลวก

๓๗

เอกสำรอ้ำงอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน พืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. วิภา ตัณฑุลพงษ์. (๒๕๔๙). เกมภำษำสื่อควำมคิดพิชิตกำรอ่ำน. กรุงเทพฯ : เกรท เอ็ดดูเคชั่น. อัจฉรา ชีวพันธ์. (๒๕๕๓). อ่ำนเขียนเรียนรู้ภำษำไทย. กรุงเทพฯ: โกลบอลเอ็ด. ______.(๒๕๕๔). พัฒนำทักษะภำษำ พัฒนำกำรคิดด้วยกิจกรรม กำรเล่นประกอบกำรสอนภำษำไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัญชา แสงอัสนีย์ และคณะ . (๒๕๕๓). หลักภำษำและกำรใช้ ภำษำไทย ป. ๓. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). _____. (๒๕๕๓). แบบฝึกหัดรำยวิชำพืนฐำนภำษำไทย ป. ๓. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).

๓๘