Data Loading...

จริยธรรม ความสุจริต ความทุจริต Flipbook PDF

จริยธรรม ความสุจริต ความทุจริต


112 Views
2 Downloads
FLIP PDF 3MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

จริยธรรม ความสุจริต ความทุจริต วิชาปองกันการทุจริต 5 ชันประถมศึกษาปที 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

คุณครูรต ั นา บุญหล้า

จริยธรรม

ethics

จริยธรรม จริยธรรม คือ ความสํานึก หรือความประพฤติทีดีงาม เพือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม พฤติกรรมทีแสดงออกเชิงบวกปฏิบัติจนเปนนิสัย เปนสิงทีผู้อืนและสังคมยอมรับ

สุจริต

Honest

สุจริต สุจริต คือ การประพฤติชอบ ประพฤติดี ส่งผลให้ผู้ ประพฤติประสบกับสิงทีดี

สุจริต เกิดได้ 3 ทาง คือ 1. กายสุจริต คือ การทําความดีทางกาย เช่น แบ่งปนสิงของให้เพือน 2. วจีสจ ุ ริต คือ การทําความดีทางวาจา เช่น พูดจาไพเราะ 3. มโนสุจริต คือ การทําความดีทางใจ เช่น ปรารถนาให้ผอ ู้ นมี ื ความสุข

ทุจริต

Corrupt

ทุจริต ความประพฤติชว, ั ถ้าเปนความประพฤติชวทางกาย ั เรียกว่า กายทุจริต, ถ้าเปนความประพฤติชวทางวาจา ั เรียกว่า วจีทจ ุ ริต, ถ้าเปนความประพฤติชวทางใจ ั เรียกว่า มโนทุจริต.

การทุจริต (Corruption) หมายถึง

การใช้อาํ นาจทีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สน ิ ทีมีอยูใ่ นทางมิ ชอบ เพือประโยชน์ตอ ่ ตนเอง ครอบครัว เพือน คนรูจ ้ ก ั หรือประโยชน์อนใดอั ื นมิควรได้ ซึงก่อให้เกิดความเสีย หายต่อประโยชน์ของผูอ ้ น ื

สาเหตุการทุจริต มี 2 ลักษณะ 1. ปจจัยส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมความโลภมาก ในนิสย ั ส่วนตัวของข้าราชการ ความเคยชิน เช่น เคยได้คา่ นําร้ อ ้ นนําชา เคยได้เงินใต้โต้ะ

2. ปจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ ( รายได้ไม่พอใช้ ) ด้านสังคม

( การวิงตามค่านิยมของสังคม)

ด้านการเมือง ( การต้องการความสะดวกสบาย) ด้านระบบราชการ ( ขันตอนต่าง ๆ มากเกินไป )

จริยธรรม ความสุจริต ความทุจริต วิชาปองกันการทุจริต 5 ชันประถมศึกษาปที 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

คุณครูรต ั นา บุญหล้า