Data Loading...

നിനവ് Flipbook PDF

നിനവ്


119 Views
0 Downloads
FLIP PDF 20.09MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

K. A. M. U. P. S K A R I K O D E V I I - B

പ ല വി ധ അ ധി ജീ വ ന ി ലൂ െട െക ു േപാ കു വ െരാ ണ് . െകാ േറാ ണ യു െട ഈ കാ ല ഘ ി ൽ ജീ വി ു വർ. ഈ േലാ ക ു മാ ൾ ന ട ി ലാ ാ നാ യി ഉ പ േയാ ഗി ാൻ പ ിയ ഏ വും ശ മാ യ ആ യു ധം വി ദ ാ ഭ ാ സം ത െ യാ െണ െന ൽ സ ൺ മ േ ല യു െട വാ ു ക ൾ ഈ കാ ല ഘ ിൽ പസ മാ വു ക യാ ണ് . േരാ ഗാ ണു വി െ പി ടി യി ൽ െ ടാ െത കു ി ക ള െട മു റി യ ട വാ സ ല ളി ൽ നി ും ചി യും , കാ ഴ് ച യും , വി ശാ ല േലാ ക െ യും മ േനാ ഹ ര മാ യ പ കൃ തി യു െട യും േലാ ക ് വി രാ ജി ു വാ ൻ ഈ േഫാ േ ാ ഗാ ഫി മ രം വ ള െര സ ഹാ യി . ഇ തി െ പി ി ൽ പ വ ർ ി ബ . ജി െജാ അ നും പ െ ടു എ ാ കു ി ക ൾ ും അ നു േമാ ദ ന ൾ. ഇ നി യും നൂ ത ന മാ യ പ വ ർ ന ൾ ഉ ാകെ എ ് ആ ശം സി ു ു എ ാ വി ധ ആ ശം സ ക ള ം “ നി ന വി ന് ” േന രു ു . െഹ ഡ് മാ ർ എ ബി സ ഖ റി യ

നാം വീ ി ൽ അ ട യ് െ ി ് കു െറ കാ ല മാ യ െ ാ . കൂ കാ െര കാ ണാ െത , ക ളി തി മി ർ ാ െത , വി ദ ാ ല യ ിൽ എ ാൻ ക ഴി യാ െത , ഒ െ എ ് െതാ ു ു െ ാ ? ഒ രി ക ൽ ഒ രു കാ ി ൽ ഒ യ് ് താ മ സി കു ഗു രു വി െന കാ ണാ ൻ ഒ രു ഭ െന ി . അ വ ൻ ഗു രു വി െനാ ട് ഇ െന പ റ ു , ഞാ ൻ വ ള െര ഒ െ ാ ണ് ജീ വി കു ത് അ േ യ് ് എെ ദുഃ ഖം മ ന ി ലാ കും അ ും ഇ വി െട ഒ യ് ് ആ െണ ് മ ന ി ലാ യി . സ ന ാ സി പു ി രി േയാ െട േചാ ദി , ഞാ നി വി െട ഒ യ് ാ െണ ് ആ രു പറ ു ? ഇ വി െട യു മര ള ം അ രു വി ക ള ം എ േ ാ ട് സം സാ രി കു ു ഞാ ൻ എ െ മന ിെ വാ തി ലു ക ൾ തു റ ി ി രി ു ു. മന ിെ വാ തി ലു ക ൾ തു റ ി ി രി ു വൻ ഒ രി ലും ഒ യ് ് ആ കി . കൂ കാ െര ന ു െട പ രി സ ര ളി ൽ ന െ സ േ ാ ഷി ി ു ഒ ി രി കാ ഴ് ച ക ള ് ക തു റ ് അ െത ാം കാ ണാ നും ആ സ ദി ാ നും നി ൾ ക് ക ഴി യ െ . അ തി നു ഒ രു പ രി ശ മ മാ ണ് ഈ ആ ൽ ബം . സ് േന ഹ പൂ ർ ം ഫാ . ജി േജാ വ ർ ഗീ സ് ാ സ് ടീ ർ

േക ര ളം ൈദ വ ിെ സ ം നാ ടാ ണ് . ഭൂ പ കൃ തി െകാ ് അ നു ഗ ഹീ ത മാ യ നാ ട് . കു ു ക ള ം മ ല ക ള ം ഏ ത് നാ ടി െ യും അ നു ഗ ഹ മാ ണ് . ന മു െ ാ രു മി ് ന ു െട നാ ടി െന സം ര ി ാം . മര ൾ വ ി ടി ി ാം , മ ഴ െവ ം സം ഭ രി ാം , ാ ി ക് ഉ േപ ി ാം , ന ു െട ഭൂ മി െയ ഹ രി ത വും ശു വു മാ കു ക എ ല േ ാ െട ന മു െ ാ രു മി ് മു േ റാം ജാ ഗ ത േയാ െട . . . . . . . . . അ നു ഷാ ജി ാ സ് ലീ ഡ ർ

Aleena K Anumol

Navneeth Boss

Akshay Suresh

Sameer P M

Abhinav M B

Aleena Maria Biju

Aleena Liju

Abirami Sunil

Aleena Jaimon

Anu Shaji

Benett Binu

Anuja Biju

Seena Dileep

Alfayas Shan

Mehdiya Fathima

Ashmal Ajith

Stincy Siby

Basil Saju

Lakshmi Raj

Asif K Nasser

Sreenandha S

Eldho Jain

Sharlet Siju

Joyal T Anish

Vaishnav Sudheesh

Parvathy Jaimon

േഫാ േ ാ ഗാ ഫി മ ര ി നു േവ നി ർ േദ ശ ൾ ത ാ ് ടീ ർ ബ . ജി േജാ അ നും , ആ ശം സ ക ൾ അ റി യി എ ബി സാ റി നും , പ േവ ശ കം എ ഴു തി യ അ നു ഷാ ജി ും , േഫാ േ ാ ക ൾ ഒ രു ിയ എെ കൂ കാ ർ ും ന ി .

േബ സി ൽ സാ ജു മ ര േകാ ഡി േന ർ