Data Loading...

การใช้คอนแทคเลนส์ให้ปลอดภัย Flipbook PDF

คอนแทคเลนส์


124 Views
93 Downloads
FLIP PDF 753.73KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

การใช้ คอนแทคเลนส์ ให้ ปลอดภัย

เลนส์ สัมผัส” หรือ ทีเ่ รียกกันว่ า “คอนแทคเลนส์ ” เป็ นทางเลือกในการแก้ ไข ความผิดปกติของสายตาทีไ่ ด้ รับความนิยมมากอันหนึ่ง ซึ่งการดูแลรักษาความ สะอาดคอนแทคเลนส์ จึงมีความจาเป็ นและสาคัญมากเพือ่ ไม่ ให้ เกิด ภาวะแทรกซ้ อน โดยเฉพาะการติดเชื้อเป็ นแผลทีก่ ระจกตา ซึ่งมีความรุ นแรง จนอาจทาให้ การมองเห็นลดลง หรืออาจสู ญเสี ยการมองเห็น จนเสี ยดวงตาได้

ภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจเกิดขึน้ เมื่อใช้ คอนแทคเลนส์ ได้ แก่ 1. กระจกตาเป็ นแผลเปื่ อย เริ่มจากกระจกตาขาด ออกซิเจนทาให้ มีแผลเล็กๆ เกิดขึน้ หรือเลนส์ ไม่ สะอาด หรือนา้ ยาที่แช่ มีเชื้อโรค ก็จะทาให้ แผลเล็กๆ ถูกเชื้อโรค เข้ าไปกลายเป็ นแผลเปื่ อย มีเนือ้ กระจกตาหลุดลอก ทาให้ กระจกตาบางลง เชื้ออาจลุกลามทะลุกระจกตา และลาม อักเสบไปถึงชั้นในของลูกตาได้

2. การอักเสบของกระจกตาชนิดไม่ มีการติดเชื้อ แต่ อาจเป็ นแผลตืน้ ๆ ที่ผวิ กระจกตา บางรายอาจ เห็นลักษณะคล้ ายเป็ นตุ่มเล็กๆ ทีผ่ วิ กระจกตา มักเกิดจากการแพ้สารกันเสี ยในนา้ ยา หรื อใช้ คอน แทคเลนส์ ที่หลวมเกินไปหรือคับเกินไป หรื อใส่ นานเกินไป

3. กระจกตาเป็ นแผลถลอก สาเหตุจาก ความไม่ ชานาญในการใส่ การถอด หรือคอนแทคเลนส์ ไม่ สะอาดและครู ด ผิวกระจกตาทาให้ ผวิ หลุดลอก จะมี อาการเจ็บและปวดมาก

4. มีการอักเสบของเยือ่ บุตาใต้ หนังตาบน ร่ วมกับการอักเสบของผิวกระจกตา อาจเกิด จากตัวคอนแทคเลนส์ ถูทขี่ อบกระจกตาไปมาเป็ นเวลานาน หรือแพ้ นา้ ยาทีใ่ ช้ กบั คอน แทคเลนส์ จะมีอาการเจ็บตาคล้ ายมีผงในตา 5. มีหลอดเลือดเข้ ามาในกระจกตา โดยปกติกระจกตาจะไม่ มีหลอดเลือด แต่ หากถูก กระทบ กระเทือน หรือขาดออกซิเจนนานๆ จะเกิดปฏิกริ ิยามีหลอดเลือดจากเยื่อบุตา ฉาบเข้ ามา ซึ่งทาให้ รอบๆ กระจกตาแดง มีการอักเสบได้ อาจทาให้ กระจกตาไม่ ใส และ บดบังการมองเห็นได้

6. ตาแห้ ง การใช้ คอนแทคเลนส์ นานๆ ทาให้ กระบวนการสร้ างนา้ ตาผิดปกติ มักจะมี อาการตาแห้ ง ดังนั้น หากจะใช้ คอนแทคเลนส์ ควรดูแลรักษาความสะอาดเลนส์ สัมผัสอย่ างถูกต้ องเพือ่ ไม่ ให้ เกิด

ภาวะแทรกซ้ อน การดูแลเลนส์ สัมผัสควรปฏิบัตดิ งั นี้ 1.ก่ อนสั มผัสเลนส์ ควรล้ างมือให้ สะอาดและเช็ดมือให้ แห้ งทุกครั้ง 2.ลดโอกาสทีเ่ ลนส์ จะสั มผัสกับนา้ เช่ น ควรถอดเลนส์ ออกก่ อนทุกครั้งที่จะว่ ายนา้ หรืออาบนา้ ไม่ ควรล้ างเลนส์ หรือแช่ เลนส์ ในนา้ เปล่ า หรือนา้ ตาเทียมแทนนา้ ยาทา ความสะอาดเลนส์ ที่ใช้ ฆ่าเชื้อ 3.ใส่ และเปลีย่ นคอนแทคเลนส์ ตามคาแนะนาของเลนส์ ชนิดนั้นๆ

4.การทาความสะอาดเลนส์ ควรถูเลนส์ ระหว่ างอุ้งมือและนิว้ แล้ วค่ อยแช่ คอนแทคเลนส์ เพือ่ ฆ่ าเชื้อ 5.ล้ างตลับใส่ เลนส์ ด้วยนา้ ยาล้ างเลนส์ และเปิ ดฝาควา่ ตากให้ แห้ ง และเปลี่ยนตลับเลนส์ อย่ างน้ อยทุก 3 เดือน เพือ่ มิให้ เป็ นแหล่ งเพาะเชื้อจนอาจทาให้ เกิดการติดเชื้อได้

หากไม่ อยากสวมแว่ นตา การใส่ คอนแทคเลนส์ เป็ นทางเลือกหนึ่งที่สะดวกกว่ าการ ใช้ แว่ นตา แต่ ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ หมั่นไปพบแพทย์ เพือ่ ตรวจวัดสายตาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง เพือ่ ตรวจเช็คสายตาและสุ ขภาพของ ดวงตา เราจะได้ มีดวงตาทีส่ ดใส เสริมสร้ างบุคลิกภาพทีด่ ตี ลอดไป แหล่งทีม่ า .... รวมเล่มบทความรายการสุ ขภาพมีสุข เล่ม 18 โครงการเผยแพร่ วิชาการทางวิทยุกระจายเสี ยง สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา