Data Loading...

Η καταιγίδα.......μιας πανδημίας Flipbook PDF

Σχολική εφημερίδα


130 Views
14 Downloads
FLIP PDF 2.57MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

Αρ. Φφλλου 1 Απρίλιοσ 2022

7ο Δ ημ ο τ ι κό Σχ ο λ ε ί ο Χαλκίδας Η κ α τ α ι γ ί δ α ....... μ ι α ς π α ν δ η μ ί α ς COVID-19

Η καταιγίδα.......μιας πανδημίας Οι μακθτζσ τθσ Εϋ1 τάξθσ του 7ου Δθμοτικοφ ΢χολείου Χαλκίδασ πιραν ςυνεντεφξεισ από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ, ζκαναν ζρευνα, ζγραψαν άρκρα, ηωγράφιςαν και ζγραψαν ποιιματα!

ΚΟΡΟΝΟΪΟ΢ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ, θ χριςθ αυτοματιςμϊν και ζξυπνων λφςεων πλθροφορικισ ιρκαν για να μείνουν ςτθν ηωι μασ και μετά το τζλοσ του αγϊνα ενάντια ςτον COVID-19.(ςελ 3-5)

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢-ΑΡΘΡΑ ΢υνεντεφξεισ από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ (ιατροφσ, ψυχίατρουσ, εκπαιδευτικοφσ), κακϊσ και πολλά επιςτθμονικά άρκρα.

Η πανδθμία και θ διαρκισ «μάχθ» για τθν καταπολζμθςι τθσ ζχουν αναδιαμορφϊςει κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ παραμζτρουσ με παγκόςμιο αποτφπωμα. Μάλιςτα, μία ςειρά αλλαγϊν «δείχνει» ότι ο κόςμοσ όπωσ τον γνωρίηαμε- δεν κα είναι ποτζ ξανά ο ίδιοσ. Σον περαςμζνο αιϊνα, μια χοφφτα γεγονότων ςυνετάραξαν τουσ κανόνεσ, ςε μία ςειρά από τομείσ, διαμορφϊνοντασ το προ – πανδθμίασ γίγνεςκαι, όπωσ οι δφο Παγκόςμιοι Πόλεμοι, θ κατάρρευςθ τθσ Ε΢΢Δ και θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του 2008. Πλζον, θ Covid-19 κα ςυμπεριλθφκεί αναμφίβολα ωσ ζνα παρόμοιασ ςθμαντικότθτασ γεγονόσ, με επιπτϊςεισ που πικανότατα δεν κα γίνουν πλιρωσ κατανοθτζσ για αρκετζσ δεκαετίεσ.

΢φμφωνα με αναλυτζσ, το πζραςμα του κορωνοϊοφ κα αλλάξει τον τρόπο τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, το πϊσ ψωνίηουμε, πόςο γριγορα αναπτφςςονται νζα φάρμακα, τι επιλζγουμε για τθν εκπαίδευςι μασ και τι περιμζνουμε από όςουσ μασ κυβερνοφν. (Εφθμερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

www.7dimotikoxalkidas.gr ΢τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ κα βρείτε τθν εφθμερίδα μασ, κακϊσ και πλοφςιο υλικό για τισ δράςεισ και τισ δθμιουργίεσ μασ.

ΠΟΙΗΜΑΣΑ-΢ΣΑΤΡΟΛΕΞΑΑΡΚΣΙΚΟΛΕΞΑ-ΕΙΚΑ΢ΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Ποιιματα ….΢κζψεισ…. Ζμπνευςθ... Φανταςία … Δθμιουργία, από τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ1 τάξθσ.

C

΢ε ολόκλθρο τον κόςμο (κατά τα ςχολικά ζτθ 2019 ϋ20 και 2020-ϋ21), εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ, τα ςχολεία οδθγικθκαν ςε αναςτολι τθσ λειτουργίασ τουσ με φυςικι παρουςία και λειτοφργθςαν με τθλεκπαίδευςθ. ΢τθ χϊρα μασ υπιρξαν τρεισ περίοδοι λειτουργίασ των ςχολείων από απόςταςθ, οι οποίεσ διιρκεςαν ςυνολικά 23 εβδομάδεσ για τα δθμοτικά ςχολεία (ςελ. 5, ΕΑΠ 11ο ΢υνζδριο για τθν Ανοικτι και Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ).

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

COVID-19- ΠΟΣΕ ΞΕΚΙΝΗ΢Ε;

Μια νζα βρετανικι επιςτθμονικι μελζτθ εκτιμά ότι το πρϊτο περιςτατικό Covid-19 εμφανίςτθκε μεταξφ των αρχϊν Οκτωβρίου και των μζςων Νοεμβρίου 2019 ςτθν Κίνα, με πιο πικανι θμερομθνία τθν 17θ Νοεμβρίου, μερικζσ εβδομάδεσ νωρίτερα από τθν επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ πανδθμίασ,

ΕΝΔΕΙΞΕΙ΢ ΚΑΙ ΢ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

που τοποκετείται ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου ςτθν πόλθ Γουχάν. Ο ιόσ μεταδίδεται μεταξφ των ανκρϊπων μζςω των ςταγονιδίων που παράγονται όταν οι άνκρωποι φτερνίηονται ι βιχουν. Ο χρόνοσ μεταξφ τθσ ζκκεςθσ και τθσ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων είναι ςυνικωσ από 2 ζωσ 14 θμζρεσ. Σα ςυμπτϊματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βιχα και δυςκολίεσ ςτθν αναπνοι κ.α.

Οι περιςςότεροι μολυςμζνοι άνκρωποι παρουςίαςαν αρχικά κλινικά ςυμπτϊματα, ςυχνά περιγραφόμενα ωσ ςυμπτϊματα που μοιάηουν με γρίπθ, όπωσ πυρετόσ, βιχασ, αναπνευςτικζσ δυςκολίεσ, κόπωςθ και μυαλγία. Η περαιτζρω ανάπτυξθ μπορεί να οδθγιςει ςε ςοβαρι

COVID-19- ΣΡΟΠΟΙ ΜΕΣΑΔΟ΢Η΢ Ο ιόσ μεταδίδεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο κυρίωσ μζςω του αναπνευςτικοφ με ςταγονίδια από το φτζρνιςμα, το βιχα ι τθν ομιλία. Επίςθσ, μπορεί να μεταδοκεί μζςω επαφισ με επιφάνειεσ πρόςφατα μολυςμζνεσ με ςταγονίδια, αν δεν τθροφνται τα μζτρα υγιεινισ των χεριϊν. Ζνα περιςτατικό κεωρείται περιςςότερο μεταδοτικό όταν εμφανίηει ζντονα

Σιμι: Δωρεάν

πνευμονία, ςφνδρομο οξείασ αναπνευςτικισ δυςχζρειασ, ςιψθ, ςθπτικό ςοκ και κάνατο. Σα ςυμπτϊματα του ανϊτερου αναπνευςτικοφ, όπωσ το φτάρνιςμα, θ ρινικι καταρροι και ο πονόλαιμοσ, είναι λιγότερο ςυχνά. Οριςμζνοι από τουσ μολυνκζντεσ μπορεί να είναι αςυμπτωματικοί, με τα αποτελζςματα των τεςτ να επιβεβαιϊνουν τθ μόλυνςθ, αλλά δεν παρουςιάηουν κλινικά ςυμπτϊματα.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΤΝΕΤΟΤΝ ΠΕΡΙ΢΢ΟΣΕΡΟ

ςυμπτϊματα, αλλά δυνθτικά κα μποροφςε να μεταδίδει τθ λοίμωξθ και 1-4 θμζρεσ πριν τθν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων. Η κφρια μετάδοςθ ςυμβαίνει κατά τθν ςυμπτωματικι φάςθ. Σο περιςτατικό κεωρείται ότι δεν είναι πλζον μεταδοτικό ζνα 24ωρο μετά τθν αποδρομι των ςυμπτωμάτων. (ΕΟΔΤeody.gov.gr)

Μερικοί από τουσ αςκενείσ εμφανίηουν δφςπνοια (δυςκολία ςτθν αναπνοι) και πικανϊσ πνευμονία, που χρειάηεται νοςθλεία ςε νοςοκομείο. Σα άτομα, που ανικουν ςε ομάδα υψθλοφ κινδφνου (π.χ. θλικιωμζνοι, καρδιοπακείσ, άτομα με ςακχαρϊδθ διαβιτθ, θπατοπάκειεσ ι πνευμονοπάκειεσ), είναι πικανότερο να εμφανίςουν ςοβαρι νόςο. (ΕΟΔΤeody.gov.gr)

2

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

COVID-19 KAI ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σα μεγάλα δεδομζνα και θ τεχνθτι νοθμοςφνθ βοικθςαν, ςτθ διευκόλυνςθ τθσ ετοιμότθτασ ενάντια του COVID-19 και τθσ παρακολοφκθςθσ των ανκρϊπων, και ενάντια ςτθν εξάπλωςθ τθσ λοίμωξθσ. Η αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ, θ χριςθ αυτοματιςμϊν και ζξυπνων λφςεων πλθροφορικισ ιρκαν για να μείνουν ςτθν ηωι μασ και μετά το τζλοσ του αγϊνα ενάντια ςτον COVID-19. Οι εταιρείεσ ξόδεψαν το ιςοδφναμο περίπου 15 διςεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ τθν εβδομάδα για τθν τεχνολογία που επιτρζπει τθν αςφαλι και οικιακι εργαςία κατά τθ διάρκεια του COVID-19, αποκαλφπτει το 2020 Harvey Nash / KPMG CIO Survey. Αυτι ιταν μια από τισ μεγαλφτερεσ αυξιςεισ ςτθν επζνδυςθ τεχνολογίασ ςτθν ιςτορία.

ΠΩ΢ ΒΟΗΘΗ΢Ε Η ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Οι επιςτιμονεσ χωρίσ τθν τεχνολογία & τθν επιςτιμθ δεν κα μποροφςαν να βρουν το εμβόλιο. 2. Με τθν τεχνολογία θ εκπαίδευςθ δε ςταμάτθςε ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ. 3. Γνωρίςαμε νζα πράγματα που μασ ζδωςαν καινοφργιεσ εμπειρίεσ.

4. Χάρθ ςτθν τεχνολογία ενθμερωνόμαςταν και ενθμερωνόμαςτε για τα νζα μζτρα πρόλθψθσ που ζπρεπε και πρζπει να τθροφμε για εμάσ και όλουσ τουσ γφρω μασ. 5. Λόγω τθσ καραντίνασ για ζνα διάςτθμα δεν βλζπαμε τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, αλλά θ τεχνολογία μασ βοικθςε να επικοινωνοφμε μζςω τθσ βιντεοκλιςθσ.

ΣΕΧΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟ΢ΤΝΗ να παρακολουκοφν τθν εξάπλωςθ του ϊοφ και να ςχεδιάηουν πολφ γριγορα ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ.

Η αναλυτικι ιςχφσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τθσ υπολογιςτικισ υψθλϊν επιδόςεων αποτελοφν ςθμαντικά πλεονεκτιματα για τον εντοπιςμό ςτθν εξάπλωςθ του κορονοϊοφ. Με τθ βοικειά τουσ, οι διάφοροι τομείσ τθσ δθμόςιασ υγείασ μποροφν να παρακολουκοφν άμεςα

΢τον κλάδο τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, θ τεχνθτι νοθμοςφνθ ςυμβάλλει επίςθσ ςτθν τροφοδότθςθ των ρομπότ και διάφορων άλλων εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν επαφι με αςκενείσ, κακϊσ θ ανκρϊπινθ αλλθλεπίδραςθ κα πρζπει να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο. (https://ec.europa.eu)

ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ΢ ΛΤ΢ΕΙ΢ ΢τον απόθχο τθσ κρίςθσ  τθ διαςφάλιςθ ότι οι του κορονοϊοφ, Ευρωπαίοι μποροφν να θ ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ παραμείνουν Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςυνδεδεμζνοι και αποκτά ανανεωμζνθ αςφαλείσ ςτο ςθμαςία, κακϊσ τα διαδίκτυο. ψθφιακά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται για: \

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξάπλωςθσ του κορονοϊοφ  τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν μζςων, κεραπειϊν και εμβολίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕ΢ ΙΧΝΗΛΑΣΗ΢Η΢ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ ΕΙΔΟΠΟΙΗ΢ΕΩΝ Οι εκνικζσ εφαρμογζσ ιχνθλάτθςθσ των επαφϊν και άμεςθσ αποςτολισ ειδοποιιςεων μποροφν να εγκαταςτακοφν εκελοντικά και να χρθςιμοποιθκοφν για να προειδοποιιςουν τουσ χριςτεσ, ακόμα και ςε διαςυνοριακό επίπεδο, εάν ζχουν βρεκεί κοντά ςε άτομο για το οποίο ζχει αναφερκεί ότι ζχει διαγνωςτεί κετικό ςτον

κορονοϊό. ΢τθν περίπτωςθ ειδοποίθςθσ ζκκεςθσ ενόσ ατόμου, θ εφαρμογι μπορεί να παράςχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ από υγειονομικζσ αρχζσ, όπωσ θ υπόδειξθ υποβολισ ςε διαγνωςτικι εξζταςθ ι αυτοαπομόνωςθσ, κακϊσ και ςτοιχεία ςθμείου επαφισ. (https://ec.europa.eu)

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑ΢ΣΗΜΑ Σο διαςτθμικό πρόγραμμα τθσ ΕΕ, με τουσ περιςςότερουσ από τριάντα δορυφόρουσ του, και ιδίωσ μζςω του ςκζλουσ γεωςκόπθςθσ Copernicus και του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ Galileo, προςφζρει δωρεάν και ανοικτά δεδομζνα και πλθροφορίεσ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν παρακολοφκθςθ, αλλά και τον δυνθτικό μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ ζξαρςθσ του κορονοϊοφ.

Από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, οι δορυφόροι τθσ ΕΕ παρακολουκοφν τισ ςυμφοριςεισ ςτα ςθμεία διζλευςθσ των ςυνόρων μεταξφ των κρατϊν μελϊν και χαρτογραφοφν τισ ιατρικζσ εγκαταςτάςεισ, τα νοςοκομεία και άλλεσ υποδομζσ μεγάλθσ και ηωτικισ ςθμαςίασ. Σα δεδομζνα αυτά που ςυλλζγονται από όλουσ τουσ δορυφόρουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, παρζχουν ςτισ

δθμόςιεσ αρχζσ, ςε ενωςιακό και εκνικό επίπεδο, μοντζλα για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. (https://ec.europa.eu)

ΤΠΕΡΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΕ΢ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΟΤ ΙΟΤ Ιςχυρά ευρωπαϊκά κζντρα υπερυπολογιςτικισ αςχολοφνται με τθ μελζτθ και τθν ανάπτυξθ εμβολίων, κεραπειϊν και διαγνϊςεων για τον κορονοϊό. Οι υπερυπολογιςτζσ αυτοί ςυμπλθρϊνουν τθν κλαςικι κλινικι προςζγγιςθ δοκιμισ-ςφάλματοσ. (https://ec.europa.eu)

ΚΟΡΟΝΟΪΟ΢ ΚΑΙ Α΢ΦΑΛΕΙΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Η πανδθμία του κορονοϊοφ ζχει οδθγιςει ςε αιφνίδια και μεγάλθ ςτροφι προσ τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Οι άνκρωποι δαπανοφν περιςςότερο χρόνο ςτο διαδίκτυο και εξαρτϊνται περιςςότερο από τθν ψθφιακι επικοινωνία. Αυτοφ του είδουσ θ αυξθμζνθ διαδικτυακι δραςτθριότθτα μπορεί να προςελκφςει κακόβουλουσ παράγοντεσ και να αυξιςει το ενδεχόμενο να γίνουμε κφματα κυβερνοεπικζςεων.

Αυτό αφορά επίςθσ τα παιδιά, τα οποία περνοφν πλζον περιςςότερο χρόνο ςτο διαδίκτυο, ενδεχομζνωσ χωρίσ επιτιρθςθ, ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Αν και αυτό τουσ επιτρζπει να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ και να παραμείνουν ςε επαφι με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, υπάρχουν ενδείξεισ αυξθμζνου κινδφνου. Ωσ εκ τοφτου, ο Ευρωπόλ ζχει ςυνεργαςτεί με διεκνείσ εταίρουσ για τθν εκπόνθςθ

ςυμβουλϊν για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο για γονείσ και φροντιςτζσ, ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να παραμζνουν αςφαλι ςτο διαδίκτυο κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ.

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

ΟΙ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΗ΢ ΠΑΝΔΗΜΙΑ΢ Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Πολλζσ πανδθμίεσ ζχουν ςυμβεί ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Η πανϊλθ, θ ευλογιά, θ χολζρα και θ ιςπανικι γρίπθ ιταν επαναλαμβανόμενεσ και για αυτό είναι από τισ πλζον μακροβιότερεσ πανδθμίεσ, προκαλϊντασ μεγάλο αρικμό κανάτων παγκοςμίωσ. Η πανδθμία του Covid-19 μοιάηει πολφ με τισ πανδθμίεσ τθσ γρίπθσ, από τθν άποψθ του τρόπου εξάπλωςισ και διείςδυςισ τθσ ςτον γενικό πλθκυςμό. Η μαφρθ πανϊλθ (πανοφκλα) ι μαφροσ κάνατοσ (black death), κατά τθ διάρκεια των ετϊν 1348 ζωσ 1353, υπιρξε θ πλζον κανατθφόρα πανδθμία ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Ο μαφροσ κάνατοσ είχε ςοβαρζσ δθμογραφικζσ ςυνζπειεσ με αποτζλεςμα τον κάνατο 35 εκατομμυρίων ανκρϊπων ςτθν Κίνα. Μζχρι τισ 4 Ιουνίου 2021, τα κροφςματα του κορονοϊοφ, ανά τθν υφιλιο, ιταν 173.090.239. Οι κάνατοι ιταν 3.464.416, ενϊ αυτοί που ανάρρωςαν ανζρχονται ςε 3.720.940 άτομα. Οι αντίςτοιχοι αρικμοί για τθν Ελλάδα είναι 407.857 κροφςματα (ποςοςτό 3,8%), 12.218 κάνατοι, ενϊ οι κεραπευκζντεσ αςκενείσ από COVID-19 είναι 377.620 (πθγι: www.worldometers.info/coronavirus/#countries).

Κάκε πανδθμία επθρεάηει αρνθτικά τθν ανκρωπότθτα, κοινωνιολογικά, οικονομικά και ψυχολογικά. Πζραν των ιατρικϊν ςυμπτωμάτων από τθ μόλυνςθ, τθσ απϊλειασ κζςεων εργαςίασ και τθσ οικονομικισ κρίςθσ, υπάρχει και ψυχολογικι αςτάκεια (ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ), θ οποία ζχει οδθγιςει ςε πρωτοφανείσ κινδφνουσ για τθν ψυχικι υγεία. Ιδιαίτερα επιβαρφνεται θ ψυχικι υγεία των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ υγείασ. Οι υγειονομικοί ςε περίπτωςθ πανδθμίασ αντιμετωπίηουν όχι μόνο αυξθμζνο κίνδυνο μόλυνςθσ, αλλά και επθρεάηονται ψυχικά, κακϊσ φροντίηουν μολυςμζνουσ αςκενείσ.

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ Επίςθσ, θ παρατεταμζνθ απομόνωςθ, ο υποχρεωτικόσ εγκλειςμόσ και ο αποκλειςμόσ από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και τθν ευρφτερθ κοινότθτα ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτα άτομα, ακόμθ και αν είναι απλϊσ απομονωμζνα και δεν επθρεάηονται άμεςα από τθν αςκζνεια. Παρατθροφνται υψθλά ποςοςτά νευρικότθτασ, κατάκλιψθσ, διαταραχισ μετατραυματικοφ ςτρεσ, ψυχολογικισ δυςφορίασ και άγχουσ.

Σα άτομα που βρίςκονται ςε καραντίνα είναι πολφ πικανό να αναπτφξουν κατάκλιψθ, φόβο, ενοχι και κυμό. Φτϊχεια, ανεργία, υποςιτιςμόσ, δθμόςια ψυχικι και ςωματικι υγεία δζχονται τα μεγαλφτερα πλιγματα και τισ υψθλότερεσ πιζςεισ. Δεδομζνου ότι δεν υπιρχε φαρμακευτικι κεραπεία, θ κοινωνικι αποςταςιοποίθςθ, ο αποκλειςμόσ των μετακινιςεων, το κλείςιμο των ςχολείων, θ εργαςία από το ςπίτι, θ τθλεργαςία, o εγκλειςμόσ

5

(lockdown), θ καραντίνα για περιοχζσ με μεγάλο αρικμό περιπτϊςεων, θ γενικι και ειδικι προςταςία, θ προςωπικι υγιεινι, θ εναλλακτικι φαρμακευτικι αγωγι, τα τεςτ ελζγχου και τα εμβόλια, επθρζαςαν ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα. Προφανϊσ, όλα αυτά τα μζτρα ζχουν αρκετζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία, ςτθν ψυχολογικι υγεία, τισ ςχζςεισ, τθν εκπαίδευςθ, τισ επιχειριςεισ, τα ταξίδια, τθν απαςχόλθςθ και τον ελεφκερο χρόνο.

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ ΢ΣΗ ΔΗΜΟ΢ΙΑ ΤΓΕΙΑ Όλεσ οι χϊρεσ του κόςμου αναγκάςτθκαν να πάρουν πολφ αυςτθρά υγειονομικά μζτρα. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα. ΢τθ ηωι μασ μπικαν νζα προϊόντα όπωσ γάντια, μάςκεσ, αντιςθπτικά. Οι μεγάλεσ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ ξεκίνθςαν ζναν αγϊνα δρόμου για τθν παραγωγι αποτελεςματικϊν εμβολίων κακϊσ και αντιικϊν φαρμάκων. Ευτυχϊσ τα καλά νζα ιρκαν πολφ γριγορα κι ζτςι άρχιςε ο εμβολιαςμόσ με αφετθρία τισ ευπακείσ ομάδεσ. Σο μεγάλο πρόβλθμα ιταν και είναι θ πίεςθ που δζχονται τα νοςοκομεία μασ. Παρά το γεγονόσ τθσ αφξθςθσ των μονάδων ΜΕΘ (Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ) θ αγωνία για τθν επαρκι παροχι νοςθλείασ είναι πραγματικι. Παράλλθλα εμείσ οι μακθτζσ αλλά και όλοι όςοι δεν ικελαν ι δεν πρόλαβαν να εμβολιαςτοφν εφοδιαςτικαμε με δωρεάν self test ζτςι ϊςτε να υπάρχει γριγορθ εντόπιςθ του προβλιματοσ. ΢ιμερα ζχουμε να αντιμετωπίςουμε τθ μετάλλαξθ Δ

και Ο. Σα παιδιά ξεκινιςαμε τον εμβολιαςμό. Σα ςχολεία λειτουργοφν παρόλα τα προβλιματα, όμωσ πολλοί παραμζνουν ακόμα ανεμβολίαςτοι. Περιοριςμοί υπάρχουν ςχεδόν παντοφ και οι πόρτεσ ανοίγουν ςε αυτοφσ που διακζτουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ, πρόςφατο self ι rapid test και φυςικά μάςκα. Οι ειδικοί επιςτιμονεσ αιςιοδοξοφν ότι ςφντομα ο ιόσ κα εξαςκενιςει, κα περιοριςτοφν τα προβλιματα που οφείλονται ςε αυτόν και κα αρκοφν όλα τα περιοριςτικά μζτρα που ιςχφουν και ςιμερα. Με αφορμι τα παραπάνω, ο κφριοσ Καψοφλθσ και θ κυρία Μουςτάκα, μασ βοικθςαν να αποςαφθνίςουμε οριςμζνα πράγματα.

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Δθμιτριοσ Καψοφλθσ (Κτθνίατροσ)

Γιατί ονομάηεται κορονοιόσ; Επειδι ςτθν εξωτερικι του επιφάνεια ο ιόσ ζχει ςθμεία που μοιάηουν με ςτζμμα (κορϊνα).

προβλιματα που μπορεί να είναι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ μία ιπια ίωςθ ενϊ ςτθ χειρότερθ μία κανατθφόρα εξζλιξθ.

Πϊσ νιϊκετε που υπάρχει ο COVID-19; Όλθ θ ανκρωπότθτα και εγϊ προςωπικά είμαςτε πολφ προβλθματιςμζνοι γιατί θ εμφάνιςθ αυτοφ του ιοφ ςτον άνκρωπο ζχει προκαλζςει αλλά και ςυνεχίηει να προκαλεί πολλά προβλιματα.

Ποφ μασ τα δθμιουργεί; Προςβάλλεται κυρίωσ το αναπνευςτικό μασ ςφςτθμα γι αυτό και ςτα πιο ςοβαρά περιςτατικά οι αςκενείσ διαςωλθνϊνονται προκειμζνου να χορθγείται το απαραίτθτο οξυγόνο.

Πωσ εμφανίςτθκε ο COVID-19; Προφανϊσ κάποιοσ κορονοιόσ πικανόν προερχόμενοσ από κάποιο ηϊο μεταλλάχτθκε, δθλαδι άλλαξε λίγο μορφι και χαρακτθριςτικά και πζραςε ςτον άνκρωπο αρχικά ςε κάποια επαρχία τθσ Κίνασ. Σι προβλιματα μασ δθμιουργεί ο COVID-19; Ανάλογα τον κάκε οργανιςμό μπορεί να προκαλζςει διάφορα

Πωσ μπαίνει μζςα μασ; Από τθ μφτθ και το ςτόμα μασ. Σι ςκοποφσ ζχει ο ιόσ; Να πολλαπλαςιαςτεί ανεξζλεγκτα εισ βάροσ του οργανιςμοφ μασ και ζτςι να διαιωνιςτεί το είδοσ του. Από τι αποτελείται; Από κφτταρα χωρίσ πυρινα (Όχι DNA αλλά RNA). 6

Πϊσ μζνει ςτθν ηωι; Με τι τρζφεται; Ηει εφόςον καταφζρνει κάκε φορά να ειςζρχεται εντόσ των ηωντανϊν κυττάρων. Στθ ςυνζχεια τρζφεται με τα ενδοκυττάρια ςυςτατικά και πολλαπλαςιάηεται εισ βάροσ του κυττάρου που τον φιλοξενεί. Λειτουργεί με λίγα λόγια ωσ παράςιτο. Σι ςυμπτϊματα ζχει; Πυρετό, ρίγοσ, πονοκζφαλο, κοφραςθ, βιχασ, δφςπνοια, απϊλεια γεφςθσ, όςφρθςθσ, κ.λ.π. Πϊσ μποροφμε να τον αντιμετωπίςουμε; Τθρϊντασ όλα τα απαραίτθτα υγειονομικά μζτρα προςταςίασ (γάντια, μάςκα, απολυμαντικά, αποςτάςεισ, κ.λ.π), με τον ςωςτό εμβολιαςμό κακϊσ και με τθ χριςθ αντιικϊν φαρμάκων.

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1 Αν νοςιςουμε τι μζτρα πρζπει να πάρουμε; Ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ του γιατροφ μασ, παίρνουμε τα κατάλλθλα φάρμακα ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων και αν χρειαςτεί πθγαίνουμε ςτο νοςοκομείο. Σε κάκε περίπτωςθ φροντίηουμε να μθν μεταδοκεί ο ιόσ ςε φίλουσ, ςυγγενείσ, ςυμμακθτζσ, γιϋ αυτό και μπαίνουμε ςε απομόνωςθ (καραντίνα). ΢ε πόςεσ μζρεσ εμφανίηονται τα ςυμπτϊματα; Εφόςον νοςιςουμε, μζςα ςε λίγεσ μζρεσ εμφανίηονται τα ςυμπτϊματα. Κάποιοι οργανιςμοί ενϊ μολφνονται δεν νοςοφν και ζτςι δεν εμφανίηουν κανζνα ςφμπτωμα.

Σιμι: Δωρεάν

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Κωνςταντίνα Μουςτάκα (Κοινωνικι Λειτουργόσ)

Θ κυρία Κωνςταντίνα Μουςτάκα, Κοινωνική Λειτουργόσ, μασ περιγράφει τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε κατά τθν περίοδο τθσ καραντίνασ: «Με τθν πανδθμία ζμακα να δουλεφω με διαφορετικό τρόπο. Στο χϊρο τθσ εργαςίασ μου ςυναντοφςα πολφ λιγότερουσ ανκρϊπουσ, με τιρθςθ όλων των μζτρων προςταςίασ (περιοριςμζνα ραντεβοφ, μάςκεσ, αντιςθπτικά, αποςτάςεισ), ενϊ ζμακα και να εργάηομαι από απόςταςθ, μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Επίςθσ, εξαιτίασ τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ μασ, πολλοί ςυνάδελφοί μου και εγϊ προςωπικά, χρειάςτθκε να ζρκουμε ςε επαφι και να υποςτθρίξουμε ανκρϊπουσ που αντιμετϊπιςαν ψυχολογικά και κοινωνικά προβλιματα λόγω τθσ πανδθμίασ. Ο όγκοσ τθσ δουλειάσ μασ μεγάλωςε και αυτό ζφερε ςε πολλοφσ από εμάσ ψυχολογικι κοφραςθ. Πιςτεφω ότι κα μου πάρει αρκετό καιρό μζχρι να ξαναλειτουργιςω όπωσ πριν, είτε ςτθ δουλειά μου, είτε προςωπικά. Εφχομαι όμωσ, όταν λιξει θ πανδθμία να μπορζςουμε όλοι να ξανακερδίςουμε τισ ηωζσ μασ».

ΟΙ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ COVID-19 ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η

Η πανδθμία COVID-19 είχε ζναν άνευ προθγουμζνου αντίκτυπο ςτθν κοινωνία, οδθγϊντασ άμεςα ςε κλείςιμο επιχειριςεων, χϊρων εργαςίασ, χϊρων λατρείασ, χϊρων ακλθτιςμοφ, καταςτθμάτων, ςχολείων και πανεπιςτθμίων. Πράγματι, ο φόβοσ του COVID-19 είχε κζςει τον κόςμο υπό εγκλειςμό, είχε ερθμϊςει τουσ δρόμουσ ςε πολλζσ χϊρεσ, ενϊ είχαν απαγορευτεί τα ταξίδια μεταξφ πόλεων αλλά και μεταξφ χωρϊν. Όςον αφορά τα ςχολεία, πάνω από 1,5 διςεκατομμφρια μακθτζσ ςτον κόςμο ςτερικθκαν τθ φυςικι, πρόςωπο με πρόςωπο, διδαςκαλία εξαιτίασ του κλειςίματοσ των ςχολείων. Η UNESCO (2020) είχε αναφζρει ότι ςτισ 8 Απριλίου 2020, ςε 188 χϊρεσ του πλανιτθ, τα ςχολεία δε

λειτουργοφςαν με φυςικό τρόπο, που ςθμαίνει ότι πάνω από το 90% των μακθτϊν (1,5 δις), ςε όλο τον κόςμο δε μετζρχονταν, πλζον, (παραδοςιακισ-φυςικισ) εκπ/ςθσ. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, χωρίσ φυςικι παρουςία, αλλά με τθν κακοδιγθςθ και εμψφχωςθ των δαςκάλων τουσ, μζςα από εναλλακτικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ. Πολλά κράτθ, όπωσ και θ Ελλάδα, κατζφευγαν εςπευςμζνα ςτθν επείγουςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, μζςω αςφγχρονθσ και ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να καλυφκοφν, κατά το δυνατό, τα διδακτικά και μακθςιακά κενά. Με το κλείςιμο των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων παρατθρικθκαν πολλά προβλιματα, κακϊσ θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο δεν είναι παντοφ θ ίδια και κάκε μακθτισ δεν ζχει τον δικό του υπολογιςτι. Επιπροςκζτωσ, θ ςυνεχισ τθλεκπαίδευςθ είναι κουραςτικι 7

και για τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ μετά τθν παρζλευςθ κάποιου χρόνου, με αποτζλεςμα να δείχνουν αδιαφορία για τα διαδικτυακά μακιματα. Ακόμθ, και πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν τθν παιδαγωγικι ετοιμότθτα να διαχειριςτοφν τθν απαιτθτικι εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία, οφτε να εκπονιςουν ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ. Όμωσ, όπωσ φαίνεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του Οργανιςμοφ Οικονομικισ ΢υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟ΢Α), μόνο οι μιςοί περίπου μακθτζσ ςχολείων ιταν ςε κζςθ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ ι ςε ολόκλθρο το Πρόγραμμα ΢πουδϊν, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των χωρϊν να παρζχουν διαδικτυακζσ εναλλακτικζσ λφςεισ, μζςω ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ (European Parliament, 2021; Schleicher, 2020).

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢ Πϊσ βίωςαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθν καραντίνα;

΢μαράγδα Νικολζντηου (Εκπαιδευτικόσ Β/κμιασ εκπ/ςθσ-Φιλόλογοσ)

Οι μακθτζσ και το διδακτικό προςωπικό των ςχολείων προςαρμόςτθκαν εφκολα ςτθ νζα κατάςταςθ; Θ προςαρμογι δεν ιταν εφκολθ, όμωσ πολφ γριγορα καταφζραμε να ξεπεράςουμε τισ δυςκολίεσ και να ανταποκρικοφμε ςτισ νζεσ Ποια ιταν τα αρνθτικά απαιτιςεισ. ςτοιχεία τθσ τθλεκπαίδευςθσ; οι κανόνεσ Θ απομάκρυνςθ του μακθτι Σθροφνται από τον φυςικό του χϊρο, τθ προςταςίασ; ςχολικι τάξθ και τθν απρόςωπθ Τόςο οι μακθτζσ, όςο και οι τθροφν τουσ επικοινωνία μζςω τθσ οκόνθσ εκπαιδευτικοί μεγάλωςαν τθν απόςταςθ κανόνεσ προςταςίασ, τουλάχιςτον μεταξφ των κακθγθτϊν και των μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, χωρίσ να μακθτϊν, οι οποίοι λείπουν και τα περιςτατικά αποξενϊκθκαν και από τουσ απεικαρχίασ. Στο προαφλιο τα μζτρα χαλαρϊνουν γιατί οι ςυμμακθτζσ τουσ. μακθτζσ ζχουν ανάγκθ να νιϊςουν Τπάρχουν κετικά ςτθν ελεφκεροι από τουσ περιοριςμοφσ. τθλεκπαίδευςθ; Θ τθλεκπαίδευςθ μάσ παρείχε Η εκπαίδευςθ τθν τθν αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ και πανδθμία; επιπλζον μάσ ζδωςε τθ Αν ςκεφτοφμε ότι τα ςχολεία δυνατότθτα να αξιοποιιςουμε κατάφεραν να λειτουργιςουν ςε και ακραίεσ τα εργαλεία που μασ παρζχει θ πρωτόγνωρεσ τεχνολογία για τθν καλφτερθ ςυνκικεσ, τόςο δια ηϊςθσ, όςο και εξ‘ αποςτάςεωσ, νομίηω πωσ ναι, οργάνωςθ του μακιματοσ. πετφχαμε μια ςθμαντικι νίκθ. Ποιεσ δυςκολίεσ υπάρχουν κατά τθ διάρκεια τθσ επιδθμίασ Νοςταλγείτε τισ μζρεσ πριν τθν πανδθμία; του κορονοϊοφ ςτα ςχολεία; Είναι δφςκολο να προςτατευτοφν οι Αςφαλϊσ! Κα ικελα πολφ να εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ αναπνεφςω πάλι ελεφκερα, να δω μζςα ςτισ πολυπλθκείσ ςχολικζσ τα πρόςωπα των μακθτϊν μου, να χαμογελάςω και να τάξεισ, κακϊσ δεν είναι εφκολο τουσ να τθρθκοφν οι απαραίτθτεσ πλθςιάςουμε χωρίσ φόβο ο ζνασ αποςτάςεισ. Επιπλζον θ χριςθ τον άλλο. τθσ μάςκασ δυςκολεφει τθν επικοινωνία μεταξφ δαςκάλων και μακθτϊν. Πϊσ αντιμετωπίηετε εςείσ τθν κατάςταςθ με τον κορωνοϊό; Υπάρχει ο φόβοσ, όμωσ προςπακϊ να αντιμετωπίηω τθν κατάςταςθ με ψυχραιμία. Είμαι εμβολιαςμζνθ και λαμβάνω όλα τα μζτρα προςταςίασ.

8

΢μπρίνθ Βοφλα (Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ εκπ/ςθσ-Νθπιαγωγόσ)

Πϊσ επθρζαςε τα παιδιά θ πανδθμία του covid-19; Τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ είναι μια ευαίςκθτθ θλικιακι ομάδα και θ πανδθμία ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνικοςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ. Τα νιπια ςταμάτθςαν να πθγαίνουν ςτο ςχολείο, δεν μποροφςαν να παίξουν με άλλα παιδιά και να αλλθλεπιδράςουν. Επίςθσ, ζπρεπε να μάκουν να φοροφν μάςκα και να κρατοφν αποςτάςεισ ακόμα και από τουσ φίλουσ τουσ. Ακόμθ θ αποχι από το ςχολείο επθρζαςε τθν γνωςτικι και γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ. Πϊσ επθρζαςε εςάσ και τισ ςυναδζλφουσ ςασ; Θ πανδθμία ζφερε πρωτόγνωρεσ αλλαγζσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. Εγϊ και οι ςυνάδελφοί μου ζπρεπε να διαχειριςτοφμε με τρόπο αποτελεςματικό τθν εξϋ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ϊςτε να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ να εξελιχκοφν και να μπορζςουν να μεταβοφν ςτθν επόμενθ βακμίδα. Αυτι θ διαδικαςία ιταν ιδιαίτερα αγχωτικι για εμάσ. Θεωρείτε ότι θ εξϋαποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μπορεί να προςφζρει ςτα παιδιά όςα και θ δια ηϊςθσ; Όχι, βζβαια! Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ιταν μια λφςθ ανάγκθσ εφόςον τα ςχολεία ζκλειςαν για να προςτατευτοφμε από τον κορωνοϊό. Όλα τα παιδιά πρζπει να πθγαίνουν ςτο ςχολείο τουσ γιατί εκεί οι μακθτζσ ςυηθτοφν και επικοινωνοφν με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ. Εκεί μακαίνουν ουςιαςτικά, διαπαιδαγωγοφνται και κοινωνικοποιοφνται.

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

ΟΙ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ COVID-19 ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονομικι αναταραχι που ςυνδζεται με τθν πανδθμία του κοροναϊοφ ζχει ευρείεσ και ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αγορϊν μετοχϊν, ομολόγων και εμπορευμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνου του αργοφ πετρελαίου και του χρυςοφ). (https://el.wikipedia.org) ΢φμφωνα με τθν εφθμερίδα «Η Κακθμερινι», είκοςι τρεισ κλάδοι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ άντεξαν ςτθν υγειονομικι κρίςθ το 2020 και κατζγραψαν αφξθςθ των πωλιςεων το προθγοφμενο ζτοσ ςε ςφγκριςθ με το 2019. Οι κλάδοι αυτοί διαςϊκθκαν κακϊσ οι υπόλοιποι 64 παρουςίαςαν ςθμαντικι μείωςθ των πωλιςεων. Η μεγαλφτερθ αρνθτικι ποςοςτιαία μεταβολι παρατθρείται ςτον κλάδο καταλυμάτων, ο οποίοσ ζχει υποςτεί μεγάλθ πτϊςθ λόγω των

ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ, και γενικότερα ςε κλάδουσ δραςτθριότθτασ που προχποκζτουν υψθλό βακμό ανκρϊπινθσ επαφισ και ελευκερία μετακινιςεων μεταφορϊν. Δεδομζνου ότι οι εν λόγω κλάδοι ςυμμετζχουν κακοριςτικά ςτθ προςφορά του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν Ελλάδα, γίνεται εφκολα αντιλθπτόσ ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ τθσ πανδθμίασ ςτθ βιομθχανία του ελλθνικοφ τουριςμοφ. Αντίκετα, οι καταςκευζσ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν, θ παραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων, θ αλιεία και υδατοκαλλιζργεια και οι ταχυμεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ καταγράφουν ςθμαντικι αφξθςθ του τηίρου. (https://www.kathimerini.gr/econ omy)

ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΙ΢ ΣΕΧΝΕ΢ ΚΑΙ ΢ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η πανδθμία κορονοϊοφ του 2019–20 είχε μια αιφνίδια και ςθμαντικι επίπτωςθ ςτον χϊρο των τεχνϊν και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (πινακοκικεσ, βιβλιοκικεσ, αρχειακζσ ςυλλογζσ και μουςεία). Η παγκόςμια υγειονομικι κρίςθ, κακϊσ και θ αβεβαιότθτα που προκφπτει από αυτι, επθρζαςε τόςο τθ λειτουργία αυτϊν των οργανϊςεων, όςο και των εξαρτϊμενων από αυτζσ (υπάλλθλοι και ςυνεργάτεσ) ςε όλουσ τουσ τομείσ. Μζχρι τον Μάρτιο του 2020, ςε όλο τον κόςμο τα περιςςότερα πολιτιςτικά ιδρφματα είχαν κλείςει επ' αόριςτον (ι ζχουν υποςτεί ςθμαντικό περιοριςμό των υπθρεςιϊν τουσ), ενϊ εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ και παραςτάςεισ ακυρϊκθκαν ι αναβλικθκαν. Νυχτερινά κλαμπ, ορχιςτρεσ και κζατρα αντζδραςαν άμεςα, προςαρμόηοντασ το πρόγραμμα τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ και προςφζροντασ διαδικτυακζσ εκδθλϊςεισ. (https://el.wikipedia.org) 9

΢φμφωνα με τον ΢εραφείμ Δεϊρμεντηόγλου (Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ): «Οι αλλαγζσ που ζγιναν ςτθν οικονομία λόγω του κορωνοϊου ιταν πολφ δυςάρεςτεσ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ επαγγελμάτων, όπωσ για παράδειγμα ςτθν εςτίαςθ (εςτιατόρια, μπαρ, κ.λ.π), τον τουριςμό (ξενοδοχεία, τουριςτικά γραφεία κλπ) και τον ακλθτιςμό. Επίςθσ, αυξικθκαν οι τιμζσ κυρίωσ ςε τρόφιμα και ςε πρϊτεσ φλεσ, ενϊ μειϊκθκε ο τουριςμόσ και πολλοί άνκρωποι ζμειναν άνεργοι».

ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ Η πανδθμία ζχει επθρεάςει τθ κρθςκεία με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ θ ακφρωςθ των λατρευτικϊν τελετϊν διαφόρων κρθςκειϊν, το κλείςιμο των κατθχθτικϊν, κακϊσ και θ ακφρωςθ προςκυνιματοσ ςχετιηόμενου με εορτζσ. Πολλζσ εκκλθςίεσ και ναοί, κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, πρόςφεραν λατρεία μζςω διαδικτυακισ μετάδοςθσ. (https://el.wikipedia.org)

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Σιμι: Δωρεάν

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ κ. Κουλοφρα (Διευκφντρια Παιδιατρικισ του ΓΝ Χαλκίδασ)

Όχι. Το DNA βρίςκεται ςτον πυρινα του κυττάρου. Το mRNA του εμβολίου δεν ειςζρχεται ποτζ ςτον πυρινα.

Η κυρία Κουλοφρα είναι ΢υντονίςτρια Διευκφντρια τθσ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χαλκίδασ και δζχκθκε να δϊςει ςυνζντευξθ ςτθν ςχολικι μασ εφθμερίδα, για τθν χρθςιμότθτα του εμβολιαςμοφ κατά τθσ Covid -19. Κυρία Κουλοφρα ςασ ευχαριςτοφμε πολφ που δεχκικατε να δϊςετε αυτι τθν ςυνζντευξθ. -Είναι χαρά μου. Ελπίηω να φανϊ χριςιμθ και ςε εςάσ τα παιδιά αλλά και ςε πολλοφσ γονείσ. Κυρία Κουλοφρα, τον Δεκζμβριο του 2021, ξεκίνθςε ςτθν χϊρα μασ ο εμβολιαςμόσ παιδιϊν 5-11 ετϊν ζναντι τθσ λοίμωξθσ Cοvid19. Πόςα παιδιά ζχουν εμβολιαςτεί ςτο νομό Ευβοίασ από τότε; Στο Νοςοκομείο Χαλκίδασ λειτουργεί το μοναδικό εμβολιαςτικό κζντρο για αυτι τθν θλικιακι ομάδα ςτο νομό μασ. Από τισ 15 Δεκεμβρίου 2021, ζχουν ιδθ εμβολιαςτεί 4.677 παιδιά (ςε ςφνολο ςχεδόν 102.741 εμβολιαςμϊν από τον Λανουάριο 2021) και το ενδιαφζρον εξακολουκεί να είναι ηωθρό όχι μόνο από τθν περιοχι μασ αλλά και από γειτονικοφσ νομοφσ. Σι διαφορετικό ζχουν τα εμβόλια mRNA κατά του κορωναϊοφ, από τα ςυνθκιςμζνα; Τα εμβόλια αυτά δεν περιζχουν εξαςκενθμζνο ιό, αλλά πλθροφορίεσ- μινυμα , το οποίο κα εκπαιδεφςει τα κφτταρά μασ να παράγουν αντιςϊματα - όπλα όταν μασ επιτεκεί ο κορωναϊόσ.

Μια μεγαλφτερθ ξαδζρφθ μου ανθςυχοφςε ότι δεν κα μποροφςε να κάνει παιδιά εξαιτίασ του εμβολίου. Τπάρχει τζτοια πικανότθτα; Μιπωσ τα εμβόλια κατά του κορωναϊοφ φτιάχτθκαν πολφ γριγορα; Είναι αςφαλι για τα παιδιά; Είναι αλικεια ότι τα εμβόλια αυτά καταςκευάςτθκαν ςχετικά ςφντομα. Κερδικθκε όμωσ χρόνοσ γραφειοκρατίασ και υπιρχαν πολλοί εκελοντζσ. Ο ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ και αςφάλειασ τθρικθκε αυςτθρά. Αφοφ τα παιδιά ςυνικωσ δεν αρρωςταίνουν βαριά από τον Covid-19 γιατί να εμβολιαςτοφν;

Όχι. Το εμβόλιο δεν επθρεάηει τα όργανα και τισ διαδικαςίεσ που ςυνδζονται με τθν γονιμότθτα. Άκουςα ότι ζνα παιδί ςτο ςχολείο αρρϊςτθςε από Covid μόλισ ζκανε το εμβόλιο. Μπορεί να ςυμβεί αυτό; Όχι. Όπωσ είπαμε, το εμβόλιο δεν περιζχει ηωντανό ιό, οπότε δεν μπορεί να προκαλζςει λοίμωξθ και νόςο.

Για τθν μεγαλφτερθ προςταςία του ίδιου του παιδιοφ αλλά και των ευάλωτων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που πικανόν να κολλιςουν από αυτό. Ζτςι επιτυγχάνεται τείχοσ ανοςίασ ςε όλθ τθν κοινωνία. Τα παιδιά με υποκείμενα νοςιματα πρζπει να εμβολιάηονται κατά προτεραιότθτα.

Σα ςυνθκιςμζνα παιδικά εμβόλια γίνονται κανονικά ςε όςα παιδιά εμβολιαςτοφν για κορονοϊό;

Κάποιοι φίλοι μου ζχουν αλλεργία ςε φάρμακα και τροφζσ. Αυτοί μποροφν να εμβολιαςτοφν με το εμβόλιο mRNA;

Μόλισ εμβολιαςτϊ, μπορϊ να κάνω ό,τι κζλω;

Ναι. Θ μοναδικι αντζνδειξθ είναι γνωςτι αλλεργία ςτα ςυςτατικά του εμβολίου. Ποιεσ είναι οι πιο ςυχνζσ παρενζργειεσ; Λίγοσ πυρετόσ και πόνοσ ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ για μια ι δφο μζρεσ. Ζχω διαβάςει ότι τα εμβόλια mRNA μποροφν να αλλάξουν τα κφτταρά μασ και να τουσ κάνουν βλάβεσ (μεταλλάξεισ). Είναι αλικεια; 10

Ναι, δεν υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ.

Το εμβόλιο για παιδιά εξαςφαλίηει τθν ιπια νόςθςθ, αλλά όχι τθν αποφυγι μόλυνςθσ και μετάδοςθσ του ιοφ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. Πρζπει λοιπόν να ςυνεχίςουμε να φοράμε μάςκεσ, να κρατάμε αποςτάςεισ και να φροντίηουμε τθν υγιεινι των χεριϊν μασ. ΢ασ ευχαριςτϊ πολφ κυρία Κουλοφρα. Μασ δϊςατε πολφ ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ.

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Σιμι: Δωρεάν

ΕΡΕΤΝΑ

Η πανδθμία του κορονοϊοφ (COVID-19) ζχει διαταράξει ςθμαντικά τισ κανονικζσ δραςτθριότθτεσ παγκοςμίωσ. Οι ςυνεχόμενεσ καραντίνεσ κατά τα δφο προθγοφμενα χρόνια και θ παραμονισ ςτο ςπίτι, είχαν ωσ αποτζλεςμα το άγχοσ, τθν κατάκλιψθ, τθ φοβία και τθ διακεςιμότθτα άφκονου ελεφκερου χρόνου, οδθγϊντασ ςε αφξθςθ τθσ ψθφιακισ

ψυχαγωγίας. Κακϊσ θ πανδθμία του COVID-19 οδιγθςε ςε μαηικό κλείςιμο των ςχολείων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, πολλζσ χϊρεσ ζλαβαν μζτρα για να περιορίςουν τθν αναςτάτωςθ που προκαλείται ςτθν

Πϊσ και ςε ποιο βακμό επθρζαςε θ καραντίνα τουσ μακθτζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθ χριςθ οκόνθσ; ειλικρίνεια και ορκι κρίςθ ϊςτε να εκπαίδευςθ, επιβάλλοντασ τθν διεξαχκοφν ςωςτά αποτελζςματα, εφαρμογι διαδικτυακισ και εξ κακϊσ επίςθσ διευκρινίςτθκε θ αποςτάςεωσ μάκθςθσ, ςε όλεσ τισ διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ των βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. απαντιςεων. ΢κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ Σο ερωτθματολόγιο ζχει ςυνταχκεί είναι θ μελζτθ τθσ χριςθσ κάκε από τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ1 τάξθσ του μορφισ οκόνθσ, ςε μακθτζσ 7ου Δθμοτικοφ ΢χολείου Χαλκίδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κατά και ζχει ςκοπό να ερευνιςει το τθν περίοδο τθσ καραντίνασ. βακμό που θ καραντίνα επθρζαςε τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ κάκε Ερευνικθκαν, μζςω των μορφισ οκόνθσ, ςε ςφγκριςθ με τθν ερωτθματολογίων, και αναλφκθκαν περίοδο πριν τθν εμφάνιςθ του τα χαρακτθριςτικά και οι ςυνικειεσ COVID 19. των παιδιϊν αναφορικά με τθν Η ζρευνα είναι ανϊνυμθ. Οι χριςθ κάκε μορφισ οκόνθσ, πριν μακθτζσ πρζπει να απαντιςουν με τθν καραντίνα και κατά τθ διάρκεια ειλικρίνεια και μόνο με τθ τθσ καραντίνασ. ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων. ΢τα ερωτθματολόγια ηθτικθκε από το κάκε άτομο να απαντιςει με

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

11

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

Περιγραφή των αποτελεςμάτων τησ ζρευνασ

Ακολουκεί θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τα ερωτθματολόγια, για τθ χριςθ κάκε μορφισ οκόνθσ κατά τθν περίοδο τθσ καραντίνασ. Από τουσ 30 μακθτζσ που απάντθςαν, 13 ιταν κορίτςια και τα υπόλοιπα 17 ιταν αγόρια και όλοι διαμζνουν ςτθ Χαλκίδα. Η θλικία των μακθτϊν του δείγματόσ είναι από 6 ζωσ 12 ετϊν και είναι μακθτζσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Η μορφι οκόνθσ που χρθςιμοποιοφν περιςςότερο οι μακθτζσ είναι θ τθλεόραςθ, ςε ποςοςτό 36% και λιγότερο το κινθτό τθλζφωνο -διάγραμμα 1- (ποςοςτό 14%), κακϊσ ζνα ποςοςτό 72% δεν ζχει αποκτιςει ακόμα δικό του κινθτό. Όταν χρθςιμοποιοφν κάποια μορφι οκόνθσ προτιμοφν να παρακολουκιςουν ταινίεσ (ςε ποςοςτό 32%) ι να παίξουν βιντεοπαιχνίδια (ποςοςτό 30%) - Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Πόςο όμωσ επθρζαςε θ καραντίνα τθ χριςθ οκόνθσ; Πριν τθν καραντίνα οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφςαν τισ οκόνεσ ςε ποςοςτό 46%, ενϊ κακθμερινά ςε ποςοςτό 33% -Διάγραμμα 3. Κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ, οι μακθτζσ αναγκάςτθκαν να χρθςιμοποιιςουν τισ οκόνεσ (ςε ποςοςτό 100%), ιδιαίτερα για τθλεμάκθςθ - Διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 3 Διάγραμμα 4

12

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

Σθν περίοδο τθσ καραντίνασ, εκτόσ από τθλεμάκθςθ, χρθςιμοποιοφςαν αρκετά τισ οκόνεσ και για να παίηουν βιντεοπαιχνίδια 1-3 ϊρεσ κακθμερινά (ποςοςτό 45%), εξαιτίασ τθσ αναγκαςτικισ παραμονισ τουσ ςτο ςπίτι – Διάγραμμα 5. Πλζον, χρθςιμοποιοφν τισ οκόνεσ για βιντεοπαιχνίδια ςε ποςοςτό 41%, αλλά λιγότερο από 1 ϊρα τθν θμζρα – Διάγραμμα 6.

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

΢υμπεράςματα από την ζρευνα Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ διαπιςτϊκθκε αυξθμζνθ χριςθ οκόνθσ από τα παιδιά, κυρίωσ για τθλεμάκθςθ, κακϊσ θ διδαςκαλία πραγματοποιικθκε μζςω οκονϊν από το ςπίτι. Επιπλζον, εξαιτίασ τθσ παραμονισ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ ςτο ςπίτι, τα παιδιά ζβριςκαν ωσ διζξοδο και ψυχαγωγία τθν οκόνθ, για να παρακολουκιςουν ταινίεσ, να παίξουν βιντεοπαιχνίδια ι να επικοινωνιςουν με τουσ φίλουσ τουσ. Βζβαια, παρά τη χρήςη και τα οφζλη τησ τεχνολογίασ διαπιςτώθηκε (ςε ποςοςτό 100%), ότι τα παιδιά προτιμοφν την προςωπική επαφή με τουσ ςυμμαθητζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ, καθώσ και τη ςυμμετοχή ςε αθλητικζσ δραςτηριότητεσ.

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Νικόλαοσ Παπαμιχαιλ (Ψυχίατροσ)

Φοβάςτε που ζρχεςτε ςε επαφι με πολφ κόςμο αυτιν τθν εποχι που υπάρχει θ πανδθμία του κορονοϊοφ; Στθν αρχι φοβόμουν, αλλά επειδι είχα υποχρζωςθ να κάνω αυτι τθ δουλειά, ξεπζραςα το φόβο μου. Φορϊντασ μάςκα και ζπειτα με τθ βοικεια του εμβολίου ζνιωςα πιο αςφαλισ και τϊρα δεν φοβάμαι τόςο.

13

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σι μζτρα προςταςίασ παίρνετε ςτο γραφείο ςασ; Και εγϊ και τα άτομα που με επιςκζπτονται φοράμε μάςκα, φροντίηω τα ραντεβοφ μου να είναι με απόςταςθ, ϊςτε να μθν ςυναντιοφνται οι επιςκζπτεσ και να αερίηεται επαρκϊσ ο χϊροσ ανοίγοντασ τακτικά τα παράκυρα. Από τα άτομα που ςασ επιςκζπτονται, πόςοι ζχουν ζρκει το τελευταίο διάςτθμα, επειδι ζχουν επθρεαςτεί από τθν πανδθμία του κορονοϊοφ; Περίπου το 25%, δθλαδι 1 ςτουσ 4 αςκενείσ. Ποια είναι τα πιο ςυχνά ςυμπτϊματα που εμφάνιςαν λόγω τθσ πανδθμίασ; Το πιο ςυχνό ςφμπτωμα είναι θ ςτενοχϊρια, θ κατάκλιψθ. δθλαδι, να μθν ζχει όρεξθ κάποιοσ να κάνει πράγματα ι να μθν ευχαριςτιζται ό,τι κάνει. Επίςθσ αρκετοί άνκρωποι ζχουν παραπάνω άγχοσ από ό,τι ςυνικωσ και μπορεί να πιςτεφουν ότι κινδυνεφουν ι ότι κα τουσ ςυμβεί κάτι κακό.

Πόςο επθρζαςε θ πανδθμία μια πάκθςθ ι δυςκολία που ιδθ υπιρχε ςε αυτά τα άτομα; Τα άτομα που ιδθ αντιμετϊπιηαν κάποιο κζμα επθρεάςτθκαν αρκετά, γιατί δεν μποροφςαν να κάνουν πράγματα που τουσ άρεςαν και δεν ιταν εφκολο να πάνε ςτο νοςοκομείο ι να δουν τον γιατρό τουσ. Αν είχαν φοβίεσ, χειροτζρεψαν, και ανθςυχοφςαν πολφ περιςςότερο. Ήρκαν ζφθβοι ι παιδιά για να ςασ ςυμβουλευτοφν ι γονείσ για να ρωτιςουν πϊσ να βοθκιςουν ψυχολογικά τα παιδιά τουσ αυτό το διάςτθμα; Δεν ιρκαν ζφθβοι ι παιδιά, γιατί τα άτομα που μποροφν να με επιςκεφκοφν είναι πάνω από 18 χρονϊν. Ιρκαν όμωσ πολλοί γονείσ που ικελαν να ηθτιςουν ςυμβουλζσ, γιατί τα παιδιά τουσ που αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ. Είχαν πρόβλθμα με το διάβαςμα, βαρζκθκαν τθν τθλεκπαίδευςθ, γιατί ιταν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, και είχαν ζντονο το αίςκθμα τθσ ςτενοχϊριασ γιατί δεν ζβλεπαν τουσ φίλουσ τουσ και δεν πιγαιναν ςχολείο.

Σιμι: Δωρεάν

Σι κα ςυμβουλεφατε τουσ γονείσ που κζλουν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να ξεπεράςουν ςυμπτϊματα άγχουσ, φοβίεσ ι κατάκλιψθ που μπορεί να ζχουν εμφανιςτεί λόγω τθσ πανδθμίασ; Οι γονείσ κα πρζπει να βρίςκονται δίπλα ςτα παιδιά τουσ και να μθν τα τιμωροφν ι τονίηουν τα λάκθ τουσ. Αντίκετα, κα πρζπει να τουσ επιςθμαίνουν και να τονίηουν τα κετικά τουσ ςτοιχεία και να τουσ δίνουν κίνθτρα για να δραςτθριοποιοφνται και να κάνουν ευχάριςτα πράγματα. Λδανικά, είναι καλό να περνάνε χρόνο μαηί με εκείνα και να μοιράηονται ευχάριςτεσ ςτιγμζσ. Μεγάλθ ςθμαςία ζχει να τθροφν ζνα ωράριο τα παιδιά ωσ προσ το διάβαςμά τουσ και τισ ϊρεσ του φπνου. Είναι καλό να μθ βλζπουν πολφ τθλεόραςθ και ειδικά ειδιςεισ και πλθροφορίεσ που αφοροφν ςυνζχεια ςτον κορονοϊό. Θ ςωματικι άςκθςθ και θ ςωςτι διατροφι παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν καλι διάκεςθ του ανκρϊπου, ενϊ θ ελάττωςθ των γλυκϊν μειϊνει το άγχοσ και τθ λαιμαργία.

Ενθμζρωςθ (αξιόπιςτθ, ςε μικρζσ δόςεισ) Λίγθ ακόμα υπομονι Προςταςία (Χζρια/πλφςιμο, μάςκα, εμβόλιο) Ιδιαίτερθ προςοχι ςε θλικιωμζνουσ (Αποφυγι επαφισ/ζκκεςθσ) Δραςτθριότθτεσ (Χόμπι/εργαςία/επικοινωνία με άλλουσ) Αυτοφροντίδα

14

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Σιμι: Δωρεάν

Η γωνιά τθσ χαλάρωςθσ ΢κζφτομαι και Λφνω ΢ταυρόλεξο και Κρυπτόλεξο για τουσ μικροφσ αναγνϊςτεσ μασ

15

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Μιλάμε με κόμικ ‘’Η πανδθμία ζρχεται’’

16

Σιμι: Δωρεάν

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

Σιμι: Δωρεάν

Σκέψεις μιας μαθήτριας… Κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ το Lockdown ιταν αυςτθρό και για ζνα μεγάλο διάςτθμα δε βγαίναμε από το ςπίτι. Αναγκαςτικά βλζπαμε τουσ παπποφδεσ μασ μζςω skype. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ δεν μποροφςαν να επιςκεφτοφν τουσ γονείσ τουσ και ζτςι μιλοφςαν μζςω skype. Επιπλζον, όλα τα παιδιά ζκαναν ςχολείο μζςω Webex. Όλο αυτό μασ είχε επθρεάςει! Αρκετοί άνκρωποι μετά από τθν καραντίνα χρειάςτθκε να πάνε ςε ψυχολόγο. Αυτό ζκανε πολλοφσ ανκρϊπουσ να αγχωκοφν … όπωσ και εμζνα… Σϊρα πλζον υπάρχει το εμβόλιο, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που δεν το κάνουν και αυτό δεν είναι καλό! Γιϋ αυτό φοβόμαςτε να επιςκεφτοφμε κάποιο ςπίτι ι να πάμε ςε ζναν κλειςτό χϊρο, γιατί μπορεί να κολλιςουμε κορωνοιό.

Θα πρζπει ςυνζχεια να κυμόμαςτε τουσ βαςικοφσ κανόνεσ για να είμαςτε υγιείσ: Μάςκα - πλφςιμο χεριϊν – αντιςθπτικό απόςταςθ και self test. Πρζπει να κάνουμε υπομονι, ςε λίγο καιρό κα περάςει και όλοι κα είμαςτε καλά!

17

Η εφθμερίδα του Ε’ 1

7ο Δθμοτικό ΢χολείο Χαλκίδασ

18

Σιμι: Δωρεάν