Data Loading...

วันนี้ Flipbook PDF

วันนี้


110 Views
54 Downloads
FLIP PDF 444.75KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชาใบหม่อนเพือ่ สุ ขภาพ

จัดทาโดย 1.นายเจษฎาภรณ์ ถนอมทอง เลขที1่ 0 2.นายจักรกฤษณ์ ขาวสนิท เลขที8่ 3.นายนฤเทพ ภูทดั ใบ เลขที1่ 3 4.นายพศวีร ์ ธงอาษา เลขที1่ 9 5.นายภานุวฒั สีใส เลขที3่ 2

ครูทปี่ รึกษาโครงงาน คุณครูจุฬารัฐ โม ้เปาะ

บทที่ 1 บทนา

1.1ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน

คณะผู จ้ ดั ทาได้เห็นคนในหมู่บ ้านาใบหม่อนมาทาเป็ นชา และใบหม่อนยังมีสรรพคุ ณมากมาย ดังนั้นคณะผู จ้ ดั ทาจึงมีความคิดและได้ช่วยกันคิ ดว่า ถ้าหากเรานาเอาใบหม่อนมา ดัดแปลง แปรรูปเป็ นชาใบหม่อนนา้ ผึ้งมะนาว และจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคณะผู ้จัดทาและให้ประโยชน์กบั ผู บ้ ริโภคอีกด้วย ซึง่ เราจะได้ทัง้ เงิน ทาเวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ในใบหม่อนมี สรรพคุ ณมากมาย เช่น ลดนา้ ตาลในเลือด ควบคุ มความดัน ลดคอเลสเตอรอล มีสารต้านอนุ มลู อิสระ บารุงร่างกาย วิตามินB1 B2 วิตามินc ทัง้ แร่ธาตุต่างๆ

1.2จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1.2.1เพือ่ แปรรูปหรือดัดแปลงใบหม่อนทีม่ ีอยู่ในท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 1.2.2เพือ่ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และมีรายได้เข้าหาตัวเอง

1.3สมมุตฐิ านของการศึกษาค้นคว้า นาใบหม่อนสดๆหรือตากแห้ง นาไปต้มในหม้อจนเดือดจะขึ้นเป็ นนา้ สีทอง แล้วใส่นา้ มะนาวและนา้ ผึ้งเล็กน้อยแล้วใส่นา้ ตาล ได้รสชาติทพี ่ อดีแล้วพักหม้อไว้แล้วบรรจุลงในขวด

1.4ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 1.4.1ขอบเขตด้านเนื้ อหา โครงงานวิทยาศาสตร์ เรือ่ งนี้ เป็ นการดัดแปลง ใบหม่อนให้เป็ นชาใบหม่อนนา้ ผึ้งมะนาวได้ประโยชน์มากมายและสร้างรายได้อีกด้วย 1.4.2ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้วจิ ยั เป็ นคนในหมู่บ ้าน คณะผู จ้ ดั ทาได้เห็นจึงอยากจะลองทาเพราะในใบหม่อนก็มสี รรพคุณมากเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพทีแ่ ข็ งแรง ไม่เข็บป่ วยง่ายชาใบหม่อนเราก็ อาจจะยืดชีวติ คนเราได้นานขึ้นได้ 1.4.3ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ตัง้ แต่วนั ที1่ 7-30พฤษภาคม2561

1.5ตัวแปรทีศ่ ึกษา 1.5.1ตัวแปรต้น ใบหม่อน 1.5.2ตัวแปรตาม ชาใบหม่อนนา้ ผึ้งมะนาว 1.5.3ตัวแปรควบคุ ม ความร้อนของนา้ นา้ มะนาว นา้ ผึ้ง นา้ ตาล สีของนา้ ใบหม่อน

1.6นิยามเชิงปฎิบตั กิ าร 1.6.1รสชาติดี หมายถึง รสชาติของชาใบหม่อนของเรารสชาติดีทุกรุ่นทุกวัย 1.6.2ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์จากการดืม่ ชาใบหม่อน มีสรรพคุ ณมากมาย เช่น ลดนา้ ตาลในเลือดช่วยควบคุ มความดัน ลดคอเลสเตอรอล มีสารต้านอนุ มูลอิสระ บารุงร่างกาย วิตามินB1 B2 วิตามินCทัง้ แร่ธาตุต่างๆ

บทที ่ 2 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง 2.1ลักษณะของหม่อน หม่อนเป็ นไม ้ยืนต้นจาพวกไม ้พุม่ (tree ,shrut ) อยู่ในวงศ์ Moraceae genus Morusมีอยู่หลาย ชนิด ทีพ่ บมากมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus alba Linn. หม่อนมีลาต้นใหญ่ ตัง้ ตรง มีกิ่งก้านมาก ใบ เป็ นส่วนทีใ่ ช้เลี้ยงไหม ขนาด ความหนา และลักษณะรูปร่างของขอบใบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ ์ ราก ประกอบด ้วยรากแก้ว รากแขนง และรากฝอย แต่หม่อนทีข่ ยายพันธุ ด์ ้วยกิ่งจะมีรากแขนงและรากฝอยเท่านัน้ โดยรากแขนงจะทาหน้าทีย่ ึดลาต้นและกิ่งให ้ทรงตัวอยู่ได ้ ส่วนรากฝอยมีหน้าทีด่ ูดซึมอาหารและนา้ จากดิน ดอกและผล โดยทัวไปหม่ ่ อนเป็ นพืชทีม่ ดี อกตัวผู แ้ ละดอกตัวเมียแยกกันคนละต้น แต่บางพันธุ อ์ าจมีดอกตัวผู แ้ ละดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกหม่ อนมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มเกาะติดกันเป็ นช่อ เมือ่ ดอกตัวเมียได ้รับ การผสมจะเปลี่ยนเป็ นผล ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช่อประกอบด ้วยเมล็ดเล็กๆ จานวนมาก 2.2การถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถึง การทาให ้อาหารอยู่ได ้นานวัน รวมถึงการดัดแปลงหรือการแปรรูป อาหารด ้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยอาหารนัน้ จะไม่สูญเสียคุณค่าและอยู่ได ้นาน 2.3หลักเกณฑ์การถนอมอาหาร 2.3.1ทาความสะอาดและการทาลายยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อโรค 2.3.2เลือกวิธีการถนอมอาหารให ้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 2.4ประโยชน์ของการถนอมอาหาร 2.4.1ช่วยเก็บอาหารไวไ้ ด ้และมีอาหารไวร้ บั ประทานนอกฤดูกาล 2.4.2ทาให ้เกิดอาหารชนิดใหม่ข้ นึ 2.4.3ช่วยเพิม่ รายได ้ให ้แก่ตนเองและครอบครัว

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการศึ กษาค้นคว้า 3.1การศึกษาข้ อมูล

3.1.1ศึกษาและค้นคว้ามาจากอินเทอร์เน็ต 3.1.2สอบถามคนในหมูบ่ ้านวิธีการต่างๆ

3.2วัสดุอุป กรณ์

3.2.1ใบหม่อนเขี ยวสด

3.2.2มีดหั่น

3.2.3เขี ยง

3.2.4หม้อ

3.2.5ทัพพี

3.2.5น้ าสะอาด

3.2.6น้ าผึ้ง

3.2.7น้ าตาล

3.2.9เตา

3.2.10ขวดบรรจุ

3.3ขั่นตอนวิธีการทาชาใบหม่อน 3.3.1ตั้งหม้อบนเตา

3.3.2นาใบหม่อนใส่ในหม้อ

3.3.3พอน้ ามีสีแล้วใส่น้ าผึ้ง

3.3.4ใส่น้ าตาลลงในหม้อ

3.3.5ใส่น้ ามะนาว

3.3.6คนแล้วให้เย็น

3.3.7บรรจุใส่ขวด