Data Loading...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ราชกิจจา) Flipbook PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ราชกิจจา)


123 Views
114 Downloads
FLIP PDF 124.81KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๑ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2564 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจั ด การแข่ งขัน กี ฬ าและการส่ งนั กกีฬ าเข้ าร่ว มการแข่ง ขันกี ฬ าขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๔) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 74 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒505 มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒562 มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๔) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 85 (10) แห่งพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตาบล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด การแข่งขันกีฬา และการส่งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การอื่ น ใดที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล “ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

“เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ พนั ก งานจ้ าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “การจัดงาน” หมายความว่า การจัดงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการ งานประเพณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือจัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น “การจัดกิจกรรมสาธารณะ” หมายความว่า การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทั่วไปที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขและอนามัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทั้ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือจัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น “การส่งเสริมกีฬา” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออก กาลังกายและเล่นกีฬา การจัดให้มีและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา และการพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริม เศรษฐกิจของท้องถิ่น “กีฬา” หมายความว่า กีฬาตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ รวมถึงกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน ข้อ 5 ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจตี ค วาม วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลง กับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 การจัด งาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายโดยให้ คานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับทั้งในทางตรงและทางอ้อม และสถานะ การเงินการคลัง ข้อ 7 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณตามอัต ราดังต่อไปนี้เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดยเบิกจ่าย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๓ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุน ที่รัฐบาลจัดสรรให้ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสิบ (๒) เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่เกินร้อยละห้า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา เกินอัตราตามวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการดาเนินการ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน ตามวรรคหนึ่งและให้ระบุเหตุผลความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพหรื อ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ ในการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ไม่ต้องนาเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายมาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ข้อ 8 การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 2 การจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 9 การจัดงานในวันสาคัญดังต่อไปนี้เป็นการจัดงานตามระเบียบนี้ (๑) วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา (๒) วันสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช (๓) วันอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย ข้อ 10 การจัดงานประเพณีดังต่อไปนี้เป็นการจัดงานตามระเบียบนี้ (๑) งานประเพณีชาติ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ (๒) งานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมี ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (ก) เป็นกิจกรรมหรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (ข) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม ความเสี ย สละ การมี ส่ ว นร่ ว ม และความสามัคคีในหมู่ชน (ค) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความเชื่อของสังคมโดยรวม และไม่มีลักษณะเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคล (ง) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๔ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(จ) มีสัด ส่วนของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีในพื้นที่ในระดับจังหวัด อาเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลพอสมควร งานใดจะเป็นงานประเพณีตาม (๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ประกอบด้ ว ย รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายกองค์การบริหาร ส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ๑ คน เป็นกรรมการ และท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยให้ระบุให้ชัด เจนว่า เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลายท้องถิ่นในเขตจังหวัด ข้อ 11 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และงานเทศกาลและประเพณีในท้องถิ่น การจัดงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เผยแพร่ แ ละอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการจัดงานตามระเบียบนี้ ข้อ 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน และท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้อานาจหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุ รักษ์ ฟื้น ฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณี อั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การรณรงค์ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกาลังกาย หมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 13 การจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ (1) ในกรณีจาเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งนัน้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธี ทางศาสนา ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงานได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท เว้นแต่ในกรณีจาเป็นต้องมีการทาพิธีทางศาสนาตั้งแต่สองศาสนาขึ้นไปในครั้งนั้น ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียว เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท (2) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับประธาน ผู้ติด ตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อคนต่อวัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๕ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(3) ค่ามหรสพ เช่น ลิเก ดนตรี หมอลา ภาพยนตร์ ฯลฯ (4) ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่ จ าเป็ น ในการแสดง ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ตามความจ าเป็ น เหมาะสมและประหยั ด กรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดง ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสองร้อยบาทต่อคนต่อวัน (5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณา (6) ค่าใช้จ่ายที่เป็น กิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ค่าพลุในการจัด แสดงพลุนานาชาติ ค่าจ้างวงดนตรีในการจัดงานเทศกาลดนตรี ว่าวที่ใช้สาหรับการแสดงว่าวนานาชาติ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ถ้ารายการใดไม่มีระเบียบกาหนด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เช่น ค่าชักลากเรือ ค่าบารุงทีมเรือ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม (3) (4) และ (5) เมื่อรวมกันแล้วให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ข้อ 14 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่าย ดังนี้ (1) กรณีเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวัน ให้ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน สองร้อยบาทต่อคนต่อวัน (2) กรณีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) กรณีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานมิใช่บุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า สี่ชั่วโมงต่อวันให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสองร้อยบาทต่อคนต่อวัน ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่าย ได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้ (1) ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง (2) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที (3) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกั บการรั กษาความปลอดภั ย เช่ น ค่ า จ้ า งเหมารั กษาความปลอดภัย หรืออื่น ๆ กรณีที่ขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ (4) ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๖ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(5) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ (6) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ข้อ 16 กรณีมีการดาเนินการประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน และจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (ก) เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น และไม่ มี ห น้ า ที่ ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อคนต่อวัน (ข) บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตั ด สิ น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินแปดร้อยบาทต่อคนต่อวัน (2) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือค่าโล่พระราชทาน หรื อถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้ ผู้ชนะการประกวด หรือแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ (ก) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามพันบาทต่อชิ้น (ข) ค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทานให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน ห้าพันบาทต่อชิ้น (3) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (2) ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันให้เบิกจ่าย ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ (4) กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด กิ จ กรรมสาธารณะ โดยมี ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มใน กิจกรรมดังกล่าว หากมีการประกวดเพื่อมอบรางวัล ให้สามารถจัดเป็นโล่ หรือประกาศเกียรติคุณ หรื อ เงิ น หรื อ ของรางวั ล ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ช นะการประกวดได้ ต ามความจ าเป็ น เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 17 กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด หมวด 4 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ข้อ ดังต่อไปนี้ (๑) (๒) (๓)

18 การส่ ง เสริม กีฬ าขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ วัต ถุประสงค์ การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา การเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๗ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๔) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น (๕) การส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น (6) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนติดต่อกัน ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการแข่งขันกีฬา หรือเป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หมวด 5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ข้อ 20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬาให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15 (ข) ค่าอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินสองร้อยบาทต่อคนต่อวัน (ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อคนต่อวัน (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน และไม่ มีหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบในการจั ดการแข่ งขันกีฬา ให้ เบิ กจ่ ายได้ไม่ เกิ นสี่ ร้ อยบาทต่อคนต่อวัน และกรณีบุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน แปดร้อยบาทต่อคนต่อวัน ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทนั้น กาหนด ให้องค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถเบิ ก ค่ า ตอบแทนกรรมการตั ด สิ น กี ฬ าประเภทนั้ น ได้ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก ารกี ฬ า แห่งประเทศไทยกาหนด และให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ กาหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล (ก) ค่ า จั ด ท าเกี ย รติ บั ต รหรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๘ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ข) ค่ า โล่ ห รื อ ถ้ ว ยรางวั ล ที่ ม อบให้ ผู้ ช นะการแข่ ง ขั น ให้ มี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น สามรางวั ล และเบิ กจ่ ายได้ชิ้น ละไม่เกิ น สามพั น บาท ในกรณี เป็ นโล่ พ ระราชทานหรื อถ้วยรางวัล พระราชทาน ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกินห้าพันบาท (ค) เงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการแข่งขัน กาหนดจานวนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน (๓) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิ ทยุ โทรทัศน์ และ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬาสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่ารับรอง สาหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด การจัดกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ข้อ 21 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาสาหรับนักเรียน ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสาหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชน ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 สาหรับ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ (๑) ค่าชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละสามร้อยบาท (2) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน ข้อ 22 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าโดยมี นั ก กี ฬ า จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เข้ า แข่ ง ขั น ร่ ว มกั บ นั ก กี ฬ าในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของตนเองได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 และข้อ 21 ข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานของรัฐ หรื อ สมาคมกี ฬ า เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ง ขัน กีฬ าโดยมี นัก กีฬ าในเขตองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น ของตนเองเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้ทาข้อตกลง ร่วมกันว่าแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการใด และในการคานวณสัดส่วนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัลตามข้อ 20 (2) (ค) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามข้อ 20 (๓) ให้คิดจากร้อยละของประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการทั้งหมด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๙ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจัดการ แข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ การยกระดั บ การกี ฬ าในท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว นั น ทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นตนเองได้ โดยจะจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ สมาคมกี ฬ าก็ ไ ด้ และให้ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ต ามรายการในข้ อ 20 ทั้ ง นี้ กรณีจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬาให้นาความในข้อ 23 มาใช้บังคับ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญนักกีฬาในระดับทีมชาติไทยหรือนักกีฬาจากต่างประเทศ มาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและกรรมการตัดสิน ที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นรับรองหรือกรรมการจากต่างประเทศได้ตามรายการ ดังนี้ (๑) ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีพักคนเดียวเบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท ต่อคนต่อวัน และกรณีพักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินแปดร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน (๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน ข้อ 25 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้าน ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานประเพณีหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของท้องถิ่น โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียน เยาวชน หรือประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง ให้ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ตามรายการในข้อ 20 และข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการแข่งขันกีฬาตามวรรคหนึ่ง โดยมีนักกีฬาจากนอกเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าแข่งขันร่วมกับนักกีฬาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาตามรายการในข้อ 20 สาหรับ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ 26 ส่วนข้อ 26 (6) ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะชุดนักกีฬา ข้อ 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 หรือการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา หรือสมาคม กีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือร่วมจัดการแข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ตามรายการ ดังนี้ (๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรับนั กกีฬ า ผู้ ค วบคุม หรื อ ผู้ ฝึ กสอนแต่ล ะคนที่เ ป็นเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิของแต่ละคนที่ กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒) ค่าตอบแทนสาหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จาเป็น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินแปดร้อยบาท ต่อคนต่อวัน (๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นว่ามีความจาเป็นต้องฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้งจะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวัน และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินเจ็ดวันตามรายการ ดังนี้ (ก) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อคนต่อวัน (ข) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่จัดอาหารและเครื่องดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สาหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 1) นักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน 2) ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน แต่ละประเภทกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสี่คน คนละไม่เกิน สี่ร้อยบาทต่อวัน กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เบิ ก จ่ า ยค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์ ตาม (ก) ให้งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม (ข) (๔) กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระทาได้ ไม่ เ กิ น สามสิ บ วัน ในกรณี นี้ ใ ห้ เ บิก ค่า ใช้ จ่ ายส าหรั บผู้ ควบคุ มหรือ ผู้ ฝึก สอนและนั กกี ฬ า ตามสิทธิ ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิน่ และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม (๓) (๕) ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด (๖) ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็ น เหมาะสม และประหยั ด ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ค่ า ชุ ด กี ฬ าให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ชุ ด ละ สามร้อยบาท (๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าสมัครเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้จัดการแข่งขันเรียกเก็บ ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าพาหนะ เดินทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสถานที่แข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด ข้อ 27 กรณีห น่ ว ยงานของรัฐจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาที่ผ่านองค์กรปกครอง ส่ว นท้องถิ่น หลายแห่ ง เมื่อได้รับแจ้งหรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุด พักผ่ า น สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกินห้าสิบบาท ต่อคนต่อวัน สาหรับค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมวด 6 เบ็ดเตล็ด ข้อ 28 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดมีรายได้จากการจัดงานหรือมีผู้อุทิศทรัพย์สิน ให้ เพื่อดาเนิ น การตามวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัด การแข่งขันกีฬา เก็บค่าสมัครผู้เข้าร่ว มการแข่งขัน หรือมีรายได้จากการจัด การแข่งขันกีฬา หรือมีผู้อุทิศทรัพย์สิน ให้เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนารายได้หรือทรัพย์สินนั้ น ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการหรือตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้นาส่งเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคคลเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับเงินรางวัล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน หรือนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม แล้วแต่กรณี บทเฉพาะกาล ข้อ 30 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัด การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบหรือ หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกาหนด ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ข้อ 31 ในการคิดคานวณอัตราส่วนของการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่ ง ขั น กี ฬ าในปี ง บประมาณที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ น าค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งาน การจั ด การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหรือในวันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีงบประมาณนั้นมารวมคานวณตามข้อ 7 ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย