Data Loading...

พอร์ตน้องยิ้ม Flipbook PDF

พอร์ตน้องยิ้ม


113 Views
80 Downloads
FLIP PDF 1.29MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

- PHANPHITTAYAKOM SCHOOL -

PORTFOLIO - WARANYA THIPAKEAW…YIM -

คำนำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าได้ทาการจัดขึน้ เพื่อเป็ นข้อมูลนาเสนอ เกี่ยวกับ ประวัตสิ ว่ นตัว ความรู้ ความสามารถทักษะตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆ ของข้าพเจ้า โดยแฟ้มสะสมผลงานนีป้ ระกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับ ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษาและผลงานที่ทาให้ ข้าพเจ้าภาคภูมใิ จ ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ จะทาให้ทกุ ท่านที่ได้อ่าน ได้เห็นถึง คุณค่า ความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้ามากยิ่งขึน้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความช่วยเหลือทัง้ ให้คาแนะนา การรวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ และข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้มสะสมผลงานและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อ จัดทาแฟ้มสะสมผลงานในครัง้ นีแ้ ละเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นางสาว วรัญญา ธิปาแก้ว ผูจ้ ดั ทา

สารบัญ PART 1

Profile ประวัติส่วนตัว

PART 2

Education

PART 3 PART 4

)

ประวัติการศึ กษา

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม Certificate

เกรียติบัตร

Profile ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลครอบครัว มารดาร นาง ​เเสง​ดาว​ ปาสาลี อายุ​ 40​ปี อาชีพ​รับจ้าง โทร 0947195789​ รายได้​9,000​ต่อเดือน

บิดา -เสียชีวิต​ ที่อยู่​ 174​หมู่​ 4​ต.หัวง้ม​อ.พาน​ จ.เชียงราย​ 57120 สถานะครอบครัว อยู่กับแม่ เป็นบุตรคนที่2 นางสาว​ วรัญญา​​ธิปาแก้ว ชื่อเล่น ยิ้ม 8​มีนาคม​ 2546

อายุ16ปี โทร ​0992746454​ คติประจาใจ ความพยายาม​อยู​ท่ ี่ไหน​ ความสาเร็จ​อยู​ท่ ี่นั้น

Education ประวัติการศึ กษา

ระดับชั้นอนุบาล​​ โรงเรียน บ้านหนองฮ่าง-สันหลวง ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองฮ่าง-สันหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปัจจุบัน โรงเรียน พานพิทยาคม

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม

กิจกรรมทาความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

Certificate เกรียติบัตร

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

กิจกรรมกีฬาสีพานพิทเกมส์

THANK YOU...