Data Loading...

ลัลนา Flipbook PDF

ลัลนา


115 Views
65 Downloads
FLIP PDF 1.38MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

เจาะลึก PLC สู่การบันทึก ผลการปฎิบัติงาน

Logbook โดย อภิวัฒน์ วงศ์กณ ั หา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

คาถาม... ครูจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาทีต ่ นเองรับผิดชอบ (วิชาที่สอนตามหลักสูตร)... มีเป้าหมายการสอนเพือ่ อะไร? 2

..เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุตวั ชี้วด ั ตามทีห่ ลักสูตรได้ระบุหรือกาหนดไว้.. 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)

3

องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้

ผู้สอนเป็นใคร...? ผู้เรียนเป็นใคร....? การเรียนการสอนมีกระบวนการ จัดกิจกรรม.. อย่างไร? 4

คอมพิวเตอร์มรี ะบบ การทางานอย่างไร? Input

Process

Output

นาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ

คานวณ ประมวลผล

แสดงผลลัพธ์ 5

การจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการอย่างไร?

Input นักเรียน - อุปกรณ์การเรียน ครู - อุปกรณ์การสอน

Process

Output

ครูจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

6

ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์(Hardware)ของระบบคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ในการเรียนการสอน INPUT เมาส์ แป้นพิมพ์ สแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน

การเรียน การสอน

1.นักเรียน 2.อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ มือถือ แฮนดี้ไดรฟ์ 3.ครู 4.อุปกรณ์การสอน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ แบบ ประเมิน

PROCESS

OUTPUT

ซีพียู หน่วยความจา

จอภาพ โปรเจกเตอร์ เครื่องพิมพ์ ลาโพง

ห้องเรียน,อุปกรณ์สนับสนุนการ เรียนการสอนต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลาโพง คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ อินเทอร์เน็ต

1.นักเรียน -สมุด ใบงาน แบบฝึกหัด รายงาน ชิ้นงาน 2.ครู -สมุดตรวจงาน สมุดบันทึก คะแนน เอกสารบันทึกท้าย แผนการจัดการเรียนรู้ ปพ.

7

เปรียบเทียบกระบวนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์กับกระบวนการการเรียนการสอน INPUT

PROCESS

OUTPUT

ผู้ใช้นาข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน ซีพียูทาการคานวณ ประมวลผล นาผลลัพธ์ที่ได้ออกสู่อุปกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาเข้า เรียกใช้/จัดเก็บข้อมูลใน แสดงผล/บันทึกข้อมูลเก็บไว้ที่ หน่วยความจาหลัก หน่วยความจาสารอง 1.นักเรียน-นาอุปกรณ์การ 1.นักเรียน-เรียนและทากิจกรรม เรียนเข้าเรียน ตามทีค ่ รูกาหนด การเรียน การสอน

2.ครู-นาอุปกรณ์การสอน เข้าสอน

2.ครู-สอนโดยใช้แผนการจัดการ เรียนรู้ หลังจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ครูวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ครูบันทึกผลการ เรียนรู้ ครูบันทึกท้ายแผนการ จัดการเรียนรู้

1.นักเรียน-สมุดบันทึกความรู้ บันทึกใบงาน การบ้าน แบบฝึกหัด รายงาน ชิ้นงาน

2.ครู-สมุดตรวจงาน สมุดบันทึก คะแนน บันทึกท้ายแผนการจัดการ เรียนรู้ สมุดบันทึกปพ.(คะแนนก่อน เรียน สอบกลางภาค หลังเรียน สอบ ปลายภาค เกรด) 8

วิเคราะห์ OUTPUT จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียน -สมุดบันทึกความรู้ -บันทึกใบงาน -การบ้าน -แบบฝึกหัด -รายงาน -ชิ้นงาน

ครู -สมุดบันทึกตรวจงาน -สมุดบันทึกคะแนน -สมุดบันทึก ปพ.(คะแนนก่อนเรียน กลางภาค หลังเรียน ปลายภาค เกรด) -บันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้

9

วิเคราะห์ การบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนทีผ ่ ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จานวน ... คน 2. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จานวน ... คน 3. ปัญหาที่พบในขณะจัดการเรียนการสอน - ด้านนักเรียนคือ... - ด้านครูคือ... 3. วิธีแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - ด้านนักเรียนคือ... - ด้านครูคือ... 10

นักเรียน..บ่นครู เรื่องอะไรบ้าง?

ครู.. ชอบ

-

สอนนอกเรื่อง พูดแต่เรื่องนอกโลก พูดเสียงเบา ไม่ตรวจงานที่นักเรียนส่ง มาถึงก็ด่าเลย อารมณ์เสียมาจากไหนก็ไม่รู้ ขี้บ่น ชอบพูดประชดนักเรียน ออกข้อสอบไม่ตรงตามกับที่สอน มีแต่สั่ง ๆๆๆ งานให้ทางาน แต่ไม่เคยสอน สอนน่าเบื่อ สอนอะไรก็ไม่รู้ ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย สั่งงานอะไรก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจเลยว่าต้องทายังไง 11

ครู..บ่นนักเรียน เรื่องอะไรบ้างในการสอน?

ทาไม? นักเรียน

-

ไม่สนใจฟัง ไม่ตั้งใจเรียน ชอบคุยกัน เอาของมากินในห้อง ไปทาไรมา มานอนหลับในห้อง เล่นแต่มือถือ ไม่ทาใบงานที่ครูมอบหมาย เข้าห้องเรียนช้า ครูสอนแล้ว ทาไมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจในงานที่ครูสั่งให้ทา 12

ปัญหา?...ทีไ่ ม่จาเป็นต้องเอามา PLC เป็นเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน -

นักเรียนเล่นมือถือในเวลาเรียน นักเรียนนอนหลับขณะครูสอน นักเรียนเอาขนมมากินในห้องเรียน นักเรียนไม่ถอดรองเข้าขึ้นอาคาร นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ นักเรียนมาเรียนสาย นักเรียนมาไม่ทันแถว ฯลฯ 13

ปัญหาอะไรบ้าง?...ทีค ่ รูควรนามาทา PLC ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน -

ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นปัญหาเรื่องที่นักเรียนไม่สามารถ.... เป็นปัญหาเรื่องที่นักเรียนไม่เกิดทักษะ.... เป็นปัญหาเรื่องที่นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้.... ปัญหาหลังจากจัดการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนไม่บรรลุตัวชี้วัดนั้นๆ 14

จากบันทึกท้ายแผนฯ มีปัญหาอะไรทีค ่ วรนามา PLC? 1. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จานวน ... คน 2. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จานวน ... คน 3. ปัญหาที่พบในขณะจัดการเรียนการสอน - ปัญหาด้านนักเรียนคือ... - ปัญหาของครูคือ... 3. วิธีแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - ด้านนักเรียนคือ... - ด้านครูคือ... 15

ใครมีบทบาทใดบ้างในการทา PLC? Administrator Mentor

Model Teacher

ผู้อานวยการ

PLC

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน

Buddy

ครูผู้ร่วมเรียนรู้

Expert

ผู้เชี่ยวชาญ 16

การทา PLC มีขั้นตอนอย่างไร? ครั้งที่

1.

ขั้นตอนแรก เริ่มจากครูผู้สอน(Model Teacher) เป็นผู้ เปิดประเด็นปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยการนา บันทึกหลังแผนฯ มาเป็นเรื่องสนทนา หรือขอคาปรึกษาจาก ผู้ร่วม PLC จากนั้นทุกคนช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ วิธีการ แก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะให้กับครูผู้สอน

17

การทา PLC มีขั้นตอนอย่างไร?

ครั้งที่

2.

เมื่อครูผู้สอน(Model Teacher) ได้รับการชี้แนะวิธีการหรือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาจากการ PLC แล้ว ก็ให้นากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนา แผนฯ ไปทดลองใช้จริงในชั้นเรียน จากนั้นบันทึกผลการ จัดการเรียนรู้หลังแผนฯ และนาบันทึกหลังแผนฯ เข้าแจ้งในที่ ประชุม PLC ในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการสะท้อนผลให้ทุกคนได้ รับทราบผลจากการนาไปใช้ 18

กรณีที่ครูผู้สอนยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ล่ะ? ในการทา PLC แต่ละครั้งไม่ควรเปลี่ยนไปทา เรื่องใหม่ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเก่ายังไม่ได้ รับการแก้ไข ดังนั้น เมื่อมีการประชุม PLC แต่ละครั้ง ให้คุยปัญหาเรื่องเดิมต่อ เพื่อหาแนวทางใหม่ เทคนิคใหม่ วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา จนกว่า ปัญหาของครูผู้สอนคนนั้นจะได้รับการแก้ไข จนสาเร็จหรือดีขึ้น 19

เจาะแบบบันทึก PLC ในชีต 7 ของ Logbook? ครั้งที.่ ... ชื่อกลุ่มกิจกรรม... จานวนสมาชิก.... ชื่อกิจกรรม... ครั้งที.่ .. ว/ด/ป ที่จัดกิจกรรม... ภาคเรียนที.่ .. ปีการศึกษา... จานวนชั่วโมง... บทบาท... จานวนสมาชิกที่เข้าร่วม... ประเด็น... สาเหตุ... ความรู/้ หลักการที่นามาใช้... กิจกรรมที่ทา... ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม... การนาผลที่ได้ไปใช้... 20

ประเด็น..หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากการเรียน การสอน ที่ครูผู้สอนได้บันทึกหลังแผนการ จัดการเรียนรู้ พบว่า.. “นักเรียนไม่สามารถ...อะไร จานวน...คน ” เช่น นักเรียนไม่สามารถหา ห.ร.ม. ได้จานวน 5 คน

21

สาเหตุ..หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน คือ ครู และ นักเรียน ให้ระบุสาเหตุจากครู มีอะไรบ้าง? สาเหตุ จากนักเรียน? มีอะไรบ้าง

ความรู/้ หลักการทีน ่ ามาใช้..หมายถึง ความรู้ หลักการ หรือการนาทฤษฏีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การนาไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น

22

กิจกรรมทีท ่ า..หมายถึง ขั้นตอน วิธีการในการ แก้ปัญหาที่ต้องทา โดยครูผู้สอนต้องนาไปปฎิบัติ หรือทาตามลาดับขั้นตอนนั้นๆ ให้ระบุเป็นข้อๆ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม..หมายถึง ผลจาก การนากิจกรรมไปแก้ปัญหาแล้วเกิดผลลัพธ์ อย่างไร สาเร็จหรือไม่ ถ้าไม่แล้วมีปัญหาอะไร 23

การนาผลทีไ่ ด้ไปใช้..หมายถึง การเผยแพร่ กิจกรรม ขั้นตอน วิธีการในการแก้ปัญหา ที่ ได้่ผ่านการทดลองใช้แล้วได้ผล เพื่อให้คนอื่นๆ ที่เจอปัญหาแบบเดียวกัน สามารถนาไปใช้ แก้ปัญหาได้ 24

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? ชื่อกลุ่มกิจกรรม...ครู 4.0 จานวนสมาชิก....5 คน ชื่อกิจกรรม... การแก้ปัญหานักเรียนหา หรม.ไม่ได้ ครั้งที่...1 ว/ด/ป ที่จัดกิจกรรม...1 ต.ค. 2561 ภาคเรียนที.่ ..2 ปีการศึกษา...2561 จานวนชั่วโมง...2 บทบาท...Model Teacher จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมครั้งนี้...4 25

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? ประเด็น... นักเรียนไม่สามารถหา ห.ร.ม. ได้จานวน 5 คน สาเหตุ... 1.ครู-ไม่ใช้สื่อ ไม่ได้เตรียมการสอน ขาดเทคนิค การสอน ไม่ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 2.นักเรียน-ไม่สนใจเรียน บกพร่องทางการเรียนรู้ ความรู้/หลักการที่นามาใช้...กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง ของ Active Learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 26

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? กิจกรรมที่ทา... 1. ครูใช้สื่อ..วิธีการหา ห.ร.ม. (YouTube) https://www.youtube.com/watch? v=fz8P9_O1f_M 2. ใช้เทคนิคหา ห.ร.ม. โดยวิธีการแยกตัว ประกอบ สาหรับการบันทึก PLC ครั้งที่ 1 จะบันทึกเพียงแค่นี้.. เพราะหลังจากได้ กิจกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหานี้แล้ว ให้ครูผู้สอนนาไปปรับใช้ในห้องเรียน แล้วกลับมาสะท้อนผลในการ PLC ครั้งต่อไป

27

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? กิจกรรมที่ทา... 1. ครูใช้สื่อ.. หา ห.ร.ม. (YouTube) https://www.youtube.com/watch? v=GoyOELiloJ0

2. ใช้เทคนิคหา ห.ร.ม. โดยวิธีการหารสั้น เมื่อเข้าร่วม PLC ครั้งที่ 2 ให้ครูผู้สอนสะท้อนผลจากการนาไปใช้ ถ้า ยังแก้ปัญหาไม่สาเร็จ(ดูจากบันทึกหลังแผนฯ) ก็ให้ช่วยกันหาวิธีใหม่ หรือ เพิ่มเทคนิค จากนั้นนาวิธีจากการ PLC ครั้งล่าสุดนี้ ไปทดลองใช้อีกครั้ง (การบันทึก PLC จะบันทึกกิจกรรมวิธีใหม่/เทคนิคใหม่จากการประชุมล่าสุด)

28

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม... จากการ PLC ทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่าเทคนิค การหา ห.ร.ม. โดยวิธีการหารสั้น ทาให้นักเรียนทั้ง 5 คน สามารถหา ห.ร.ม. ได้

(เมื่อแก้ปัญหานั้นสาเร็จ ถึงจะมาบันทึกในส่วนของ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม) 29

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล PLC? การนาผลที่ได้ไปใช้...

เมื่อครูผู้สอนใช้สื่อจาก https://www.youtube .com/watch? v=GoyOELiloJ0 และวิธีการหา ห.ร.ม. โดยใช้เทคนิควิธีการหารสั้น จะทาให้ผู้เรียน สามารถหา ห.ร.ม. ได้ (การบันทึกข้อมูล..ผลการนาไปใช้นี้ เมื่อมีการแก้ปัญหานั้นสาเร็จเรียบร้อยแล้ว) 30

ตัวอย่างการบันทึก Logbook (ชีต 7 PLC) 1 2 3 การบันทึก PLC 3 ครั้ง ให้ลงเป็น 3 แถว

31

ตัวอย่างการบันทึก Logbook (ชีต 7 PLC) 1

ครั้งที่ 1 กรอกมาจนถึงคอลัมน์ กิจกรรมที่ทา.. 32

ตัวอย่างการบันทึก Logbook (ชีต 7 PLC) 2

ครั้งที่ 2 กรอกมาจนถึงคอลัมน์ เปลี่ยนกิจกรรมที่ทา..เป็นวิธีใหม่ เทคนิคใหม่ 33

ตัวอย่างการบันทึก Logbook (ชีต 7 PLC) 3

ครั้งที่ 3 เป็นการแก้ปัญหาสาเร็จ กรอก.. ผลที่ได้จากกิจกรรม และการนาผลไปใช้ 34

35