Data Loading...

แรงในชีวิตประจำวัน Flipbook PDF

แรงในชีวิตประจำวัน


115 Views
99 Downloads
FLIP PDF 897.9KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

แรงในชีวิตประจำวัน

แรงในชีวิตประจำวัน

หน่วยของแรง •นิวตัน (N) คือ หน่วยของแรงที่ตั้งขึ้นมำตำมชื่อของนักวิทยำศำสตร์ชำว อังกฤษชื่อว่ำ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ซึ่งเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ของโลกและศึกษำเกี่ยวกับแรงและกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ

กำรหำขนำดและทิศทำงของแรง

กำรหำขนำดและทิศทำงของแรง

กำรหำขนำดและทิศทำงของแรง

กำรหำขนำดและทิศทำงของแรง