Data Loading...

คำสั่งสอบปลายภาค Flipbook PDF

คำสั่งสอบปลายภาค


121 Views
75 Downloads
FLIP PDF 425.94KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

คำสั่งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ที่ 042 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จึงกำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ทุกระดับชั้น เพื่อให้ การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดผลปลายภาค ดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการ 1. นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 2. นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 3. นางสุเทวี กลางประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล กรรมการ 4. นางเกษร รัขอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 5. นายพรชัย ขันศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 6. นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 7. นางสุมาลัย ผิวขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา ตัดสินปัญหา ให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

1. นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์ 2. นางสุมาลัย ผิวขำ 3. นางบานเย็น วังคะฮาต 4. นางสุมลทา ผิวขำ 5. นางศิริพร สุวรรณไตรย์ 6. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย 7. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ 8. นางสาวชญานี อาจวิชัย 9. นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ 10. นายอาณัติ กลางประพันธ์ 11. นางสาวฟ้าภวิกา ขอบเขต 12. นางสาววิไล โพธิวัตร 13. นางดวงรักษ์ บรรจง 14. นางพิไลพร แสนสุข 15. นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์

2. คณะกรรมการดำเนินการสอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ ครูชำนาญการ กรรมการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ ครู กรรมการ ครูผู้ช่วย กรรมการ ครูผู้ช่วย กรรมการ ครู กรรมการอำนวยความสะดวกข้อสอบ พนักงานราชการ กรรมการอำนวยความสะดวกข้อสอบ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- 2มีหน้าที่ 1. กำกับติดตามการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2. ตรวจรับข้อสอบต้นฉบับจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบทุกวิชา 3. เบิก – จ่าย ข้อสอบและอุปกรณ์มอบให้กรรมการประสานงานข้อสอบ 4. ตรวจนับกระดาษคำตอบและข้อสอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบจัดซองข้อสอบและ กระดาษคำตอบเพื่อให้ครูผู้สอนรับไปตรวจ 5. ประสานความเรียบร้อยของการกำกับห้องสอบ รวมถึงการคุมสอบแทน 3. คณะกรรมการนิเทศการสอบ 1. นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 2. นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 3. นางเกษร รัชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 4. นางสุเทวี กลางประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล กรรมการและเลขานุการ วันที่ ตารางนิเทศการสอบ /ผู้นิเทศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 7 มีนาคม 2565 นางสุเทวี นางสุเทวี กลางประพันธ์ กลางประพันธ์ 8 มีนาคม 2565 นางเกษร รัชอินทร์ 9 มีนาคม 2565 นางสุเทวี นางสุเทวี นายณัชฐวัชร์ นายอนนรุ่ง กลางประพันธ์ กลางประพันธ์ กลางประพันธ์ เสียงล้ำ 10 มีนาคม 2565 นางเกษร นายณัชฐวัชร์ นายอนนรุ่ง รัชอินทร์ กลางประพันธ์ เสียงล้ำ 11 มีนาคม 2565 นายณัชฐวัชร์ นายอนนรุ่ง กลางประพันธ์ เสียงล้ำ สถานที่สอบ

อาคาร 2

อาคาร 2

อาคาร 1

อาคาร 3

อาคาร 1

ม.6

นางเกษร รัชอินทร์ นางสุเทวี กลางประพันธ์ นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ อาคาร 1,2

มีหน้าที่ 1. ตรวจความเรียบร้อยของห้องสอบก่อนสอบและขณะดำเนินการสอบ 2. ดูแลนิเทศติดตามให้การสอบดำเนินการไปตามตารางสอบและเวลาที่กำหนดและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบ 3. รายงานผลการนิเทศทุกวันหลังสอบเสร็จ เพื่อกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้อำนวยการทราบต่อไป 4. คณะกรรมการประสานงานข้อสอบ 1. นายพรชัย ขันศรี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานระดับ ม.1 2. นายไพบูรณ์ บรรจง ครู กรรมการประสานงานระดับ ม.2 3. นายพนอม รัชอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานระดับ ม.3 5. นายณัฐวัฒน์ อาจหาญ ครู กรรมการประสานงานระดับ ม.4 4. นายเสน่ห์ กำประโคน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานระดับ ม.5 6. นายขวัญชัย แสนขาว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานระดับ ม.6 มีหน้าที่ 1. รับข้อสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบจากกรรมการอำนวยความสะดวกข้อสอบแต่ละระดับเพื่อนำไปมอบให้ กรรมการกำกับห้องสอบก่อนการสอบแต่ละวิชา 10 นาที

-32. นำข้อสอบที่สอบเสร็จแล้วพร้อมกระดาษคำตอบ ส่งคืนที่กรรมการอำนวยความสะดวกข้อสอบ ตามระดับที่รับผิดชอบ 3. ถ้าข้อสอบแต่ละระดับมีปัญหาให้แจ้งกรรมการนิเทศห้องสอบโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น 4. ประสานงานในระดับที่รับมอบหมายเกี่ยวกับการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามตารางสอบ ทุกวัน 5. คณะกรรมการดิจิตอลข้อสอบ 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประธานกรรมการ 2. ครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 3. นายมงคล บรรจง ลูกจ้าง กรรมการ 4. นางวรนุช กาญจันดา ลูกจ้าง กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ อัดสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถือเป็นความลับทางราชการในการอัดสำเนาโดยเคร่งครัด ว /ด/ป 28 กุมภาพันธ์ 2565

6. กำหนดวัน เวลา ดิจิตอลข้อสอบ ตารางดิจิตอลข้อสอบ /ผู้ดิจิตอล นายมงคล บรรจง ,นางวรนุช กาญจันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

1 มีนาคม 2565

นายมงคล บรรจง ,นางวรนุช กาญจันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2 มีนาคม 2565

นายมงคล บรรจง ,นางวรนุช กาญจันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3 มีนาคม 2565

นายมงคล บรรจง ,นางวรนุช กาญจันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 - 4 มีนาคม 2565

ครูประจำวิชาทุกท่านส่งข้อสอบบรรจุซองที่งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 7. คณะกรรมการกำกับห้องสอบ (ดังรายละเอียดหน้า 14 -16)

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมความเรียบร้อย ของห้องสอบที่กำกับห้องสอบไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย30 นาที 2. รับข้อสอบและอุปกรณ์การสอบและส่งคืนกรรมการประสานข้อสอบ 3. จัดที่นั่งสอบ และเปลี่ยนที่นั่งสอบทุกวันที่มีการสอบ 4. กำกับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบอย่าง เคร่งครัด 5. งดกิจกรรมที่รบกวนผู้เข้าสอบ เช่น พูดคุยเสียงดัง คุยโทรศัพท์ ทำงานส่วนตัว เป็นต้น 6. เมื่อหมดเวลาสอบให้เก็บข้อสอบและตรวจนับข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจสอบดูและความถูกต้อง เรียงตามเลขที่จากน้อยไปมาก จำนวนกระดาษคำตอบและจำนวนข้อสอบให้ครบตามจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ เย็บให้เรียบร้อยส่งมอบข้อสอบ กระดาษคำตอบให้กรรมการประสานงานเพื่อส่งฝ่ายวิชาการหลังจาก หมดเวลาการสอบไม่เกิน 20 นาที

-4– 8. คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ 1. นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 2. นางสาวทิตย์บังอร ใจบุญ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองประธานกรรมการ 3. นางดวงรักษ์ บรรจง หัวหน้างานวัดและประเมินผล กรรมการ 4. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น กรรมการ 5. คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 6. นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ ครู กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1. นักเรียนทุกระดับชั้น จัดห้องสอบในคาบประชุมระดับ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โดยจัดเตรียมจัดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อย โดยนับจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ให้ครบตามจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น จัดห้องสอบและทำความสะอาดห้องสอบ ให้พร้อมทำการสอบ ปลายภาค ตามวันเวลาที่ข้างต้นและคณะกรรมการนิเทศตรวจความเรียบร้อยของการจัดห้องสอบ หากดำเนินการไม่ เรียบร้อย ให้รีบประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนห้องนั้นดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยทันที 9. คณะกรรมการจัดห้องสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ห้อง

สถานที่สอบ

ครูที่ปรึกษาดูแล การจัดห้องสอบ

คณะกรรมการนิเทศ การจัดห้องสอบ

หมายเหตุ

1/1

211

นางสุมาลัย ผิวขำ

อาคาร 2

1/2 1/3

212 214

นางสุมาลัย ผิวขำ นางสุมาลัย ผิวขำ

” ”

1/4 1/5

215 216

นางสุมาลัย ผิวขำ นางสุมาลัย ผิวขำ

” ”

2/1

222

นางพูนสิริ อินทร์ภูวา

อาคาร 2

2/2

223

นางพูนสิริ อินทร์ภูวา2/3 2/4

224

นางพูนสิริ อินทร์ภูวา

225

” ”

2/5

227

นางพูนสิริ อินทร์ภูวา3/1 3/2

122 121

นางสาวฟ้าภวิกา ขอบเขต นางสาวพุฒิญา อาจหาญ นางศิรินทิพย์ วรรณทอง นางสาวสุภิญา มีรูด นายศรายุทธ จิตจักร์ นางอุษา หอมสุดใจ นายณัฐวัฒน์ อาจหารญ นางสาวทิพย์จิรา ภูสีเงิน นางบานเย็น วังคะฮาต นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์ นายอนันต์ อาจวิชัย นางพรพิศ สิริพัฒน์ นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ นางจินตนา จูมแพง นางสุมาลัย ผิวขำ นางสาวชญานี อาจวิชัย นางสุเทวี กลางประพันธ์ นางสาวชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา นางสุมลทา ผิวขำ

นางสาวทิตย์บงั อร ใจบุญ นางสาวทิตย์บงั อร ใจบุญ

อาคาร 1 ”

3/3

123

นางสาวทิตย์บงั อร ใจบุญ3/4 3/5

124 125

นางสาวทิตย์บงั อร ใจบุญ นางสาวทิตย์บงั อร ใจบุญ

” ”

นางพิไลพร แสนสุข นายไพบูรณ์ บรรจง นางวิจิตรา เสียงเสนาะ นายพรชัย ขันศรี นางสาววิไล โพธิวัตร

-5ห้อง

สถานที่สอบ

ครูที่ปรึกษาดูแล การจัดห้องสอบ

คณะกรรมการนิเทศ การจัดห้องสอบ

หมายเหตุ

4/1 4/2

341

นางดวงรักษ์ บรรจง

นางดวงรักษ์ บรรจง นางดวงรักษ์ บรรจง

อาคาร 3 ”

4/3

343

นางดวงรักษ์ บรรจง4/4

344

นางดวงรักษ์ บรรจง5/1 5/2

112 114

นางสาวมยุรา เมืองฮาม นางสาวมยุรา เมืองฮาม

อาคาร 1 ”

5/3 5/4

127 115

นางสาวมยุรา เมืองฮาม นางสาวมยุรา เมืองฮาม

” ”

6/1

122, 211

นางเกษร รัชอินทร์

อาคาร 1,2

6/2

123, 214

นางสาวมยุรา เมืองฮาม6/3

124, 215

นางสาวมยุรา เมืองฮาม6/4

125, 216

นางพิธพร วงษ์วิรัต342

นางเกษร รัชอินทร์ นางสาวมยุรา เมืองฮาม นางวีร์สุดา ปัททุม นางประภาศรี พรทอง นายศาศวัต คุณชื่น นายวีระศักดิ์ คงจันทร์

นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย นายอาณัติ กลางประพันธ์ นางศิริพร สุวรรณไตรย์ นายเสน่ห์ กำประโคน นางสาวสุภาภรณ์ อินทวงค์ นายพนอม รัชอินทร์ นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ นายไพรวรรณ ผิวขำ นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ นายขวัญชัย แสนขาว ส.อ.หญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ นางพิธพร วงษ์วิรัต นางสาวอาบพร เวียงสมุทร

มีหน้าที่ 1. นักเรียนแต่ระดับ จัดห้องสอบตามตารางสอบในคาบประชุมระดับ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โดยจัดเตรียมจัดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อย โดยนับจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ให้ครบตามจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง 2. ครูที่ปรึกษาแนะนำ กำชับ ดูแลการจัดห้องสอบแต่ระดับตามตารางสอบ ให้เรียบร้อย 3. คณะกรรมการนิเทศการจัดห้องสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดห้องสอบในคาบประชุมระดับ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 แล้วสรุปรายงานฝ่ายบริหารต่อไป 10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. นางสุมาลัย ผิวขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 2. นางดวงรักษ์ บรรจง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3. นางศิริพร สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ การสอบแก่คณะครูและนักเรียนทราบ ตามสถานที่และตารางสอบ 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น จัดห้องสอบและทำความสะอาดห้องสอบ ให้พร้อมทำการสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด 11. ข้อตกลงร่วมกัน 1. รายวิชาที่สอบวัดผลปลายภาค 1.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ให้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ตามตาราง 1.2 รายวิชาเพิ่มเติมใดที่มีภาคปฏิบัติ ให้ดำเนินการสอบนอกตารางการดำเนินการสอบนอกตาราง รายวิชาที่ต้องสอบปฏิบัติ ให้ครูผู้สอนดำเนินการสอบเองนอกตารางสอบโดยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันสอบวัดผลปลายภาค ตามตารางสอบที่กำหนด

-6– 2. การออกข้อสอบวัดผลปลายภาค ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ พร้อมระบุระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ในแต่ละข้อและสอดคล้องกับการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)/การประเมินแบบ PISA ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้ออก ข้อสอบรายวิชาใดให้จัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับรายวิชานั้นๆโดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมข้อสอบต้นฉบับ จากครู-อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และระบุระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ในแต่ละข้อ พร้อมลงลายมือชื่อในข้อสอบต้นฉบับ พร้อมกับประเมินความเหมาะสมของข้อสอบ และนำส่งงานวัดผล ประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อสอบและดำเนินการอัดสำเนาข้อสอบปลายภาคต่อไป หากไม่ส่ง ข้อสอบต้นฉบับตามกำหนดนี้ ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบในความบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยส่งข้อสอบต้นฉบับ วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 3. การเย็บข้อสอบวัดผลปลายภาค ให้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนประจำวิชาดำเนินการ เย็บชุดข้อสอบพร้อม บรรจุซอง กระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง พร้อมบรรจุอุปกรณ์การเย็บกระดาษคำตอบ และส่งซอง ข้อสอบที่พร้อมดำเนินการสอบกับงานวัดผลประเมินผล ภายในวันที่ วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมอบหมาย เพื่อให้การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุม ห้องสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

(นายอดิศร คันธโรรส) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

-7– ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 และ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัน/เดือน/ปี

รหัสวิชา

รายวิชา

ค21104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พ21102 สุขศึกษา ว20292

วิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม

ง20297 การใช้ห้องสมุด 1 7 มีนาคม 2565

9 มีนาคม 2565

เวลา

ระหว่างเวลา

ชั้น / ห้อง

60 นาที 45 นาที 30 นาที 45 นาที 30 นาที

08.30 – 09.30 น. 09.35 – 10.20 น. 10.25 – 10.55 น. 11.00 – 11.45 น. 11.00 – 10.30 น.

1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 1/3 – 1/5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ส21102 ว21282 ส20232 ว21105 จ20202 ท20206 ค21202

สังคมศึกษาพื้นฐาน โปรแกรมประยุกต์ 2

หน้าที่พลเมือง 2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาจีน 2 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

45 นาที 45 นาที 30 นาที 60 นาที 30 นาที 30 นาที 60 นาที

13.00 – 13.45 น. 13.50 – 14.35 น. 14.40– 15.10 น. 08.30 – 09.30 น. 09.35 – 10.05 น. 10.10 – 10.40 น. 10.45 – 11.45 น.

1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1 /2

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ท21102 ส21104 ง21102 ศ21103

ภาษาไทยพื้นฐาน 60 นาที 13.00 – 14.00 น. ประวัติศาสตร์ 30 นาที 14.05 – 14.35 น. การงานอาชีพพื้นฐาน 1 30 นาที 14.40 – 15.10 น. ดนตรี 2 30 นาที 15.15 – 15.45 น. ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5 1/1 – 1/5

2. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) สถานที่สอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5

211 212 214 215 216

หมาย เหตุ

สอบ อาคาร 2

สอบ อาคาร 2

-8ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 และ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัน/เดือน/ปี

7 มีนาคม 2565

9 มีนาคม 2565

รหัสวิชา ค22104 พ22102 ส22102 ว20294 ง20299

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน สุขศึกษา สังคมศึกษาพื้นฐาน

เวลา 60 นาที 30 นาที 60 นาที วิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม 45 นาที สารสนเทศและการสืบค้น 2 30 นาที

ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. 09.35 – 10.05 น. 10.10 – 11.10 น. 11.15 – 12.00 น. 11.15 – 11.45 น.

ชั้น / ห้อง 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 2/2 –2/5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ท22102 ส20234 ส22104 ว22105 I20202 ง20267 ค22204

ภาษาไทยพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง 4 ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

จ20204

ภาษาจีน 4

การสื่อสารและการนำเสนอ

งานประดิษฐ์ของชำร่วย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

60 นาที 30 นาที 30 นาที 60 นาที 45 นาที 30 นาที 60 นาที 30 นาที

13.00 – 14.00 น. 14.05 – 14.35 น. 14.40 – 15.10 น. 08.30 – 09.30 น. 09.35 – 10.20 น. 10.25 – 10.55 น. 11.00 – 12.00 น. 11.00 – 11.30 น.

2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/2 2/3 –2/5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ว22103 วิทยาการคำนวณ ศ22103 ทัศนศิลป์ 2

45 นาที 30 นาที 30 นาที

13.00 – 13.45 น. 13.50 – 14.20 น. 14.25 – 15.55 น.

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 2. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 4. สถานที่สอบ สถานที่สอบ ห้อง

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

222 223 224 225 227

2/1 –2/5 2/1 –2/5 2/1 –2/5

หมายเหตุ

สอบ อาคาร 2

สอบ อาคาร 2

-9ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 และ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี

รหัสวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา เวลา

ค23104 พ23102 ส23102 ว20294

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สุขศึกษา สังคมศึกษาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม

90 นาที 30 นาที 40 นาที 45 นาที

ว20205

ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

45 นาที

8 มีนาคม 2565

ระหว่างเวลา

ชั้น / ห้อง

08.30 – 10.00 น. 10.00 – 10.30 น. 10.30 – 11.10 น. 11.15 – 12.00 น. 11.15 – 12.00 น.

3/1 – 3/5 3/1 – 3/5 3/1 – 3/5 3/1 3/2 – 3/5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ท23102 ส20236 ส23104 ว23104 ว23282 พ20207 ค23206 ง20261

ภาษาไทยพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง 6 ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โปรแกรมประยุกต์ เพศวิถีศึกษา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ช่างอาหารไทย

10 มีนาคม 2565

60 นาที 30 นาที 30 นาที 60 นาที 30 นาที 30 นาที 60 นาที 30 นาที

13.00 – 14.00 น. 3/1 – 3/5 14.05 – 14.35 น. 3/1 –3/5 14.40 – 15.10 น. 3/1 – 3/5 08.30 – 09.30 น. 3/1 – 3/5 09.35 – 10.05 น. 3/1 – 3/5 10.10 – 10.40 น. 3/1 – 3/5 10.45 – 11.45 น. 3/1 – 3/2 10.45 – 11.15 น. ม.3/3 – 3/5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ง23102 การงานอาชีพ (เกษตร) ศ23104 นาฏศิลป์ 2

45 นาที 13.00 – 13.45 น. 30 นาที 13.50 – 14.20 น. 45 นาที 14.25 – 15.10 น.

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 2. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 4. สถานที่สอบ

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5

122 121 123 124 125

3/1 – 3/5 3/1 – 3/5 3/1 – 3/5

หมายเหตุ

สอบ อาคาร 1

สอบ อาคาร 1

-10ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 ,10 และ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา รายวิชา เวลา ระหว่างเวลา ค31106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60 นาที 08.30 – 09.30 น.

ชั้น / ห้อง 4/1 – 4/4

ส31102 สังคมศึกษาพื้นฐาน

09.35 – 10.05 น.

4/1 – 4/4

ว31227 เคมีเพิ่มเติม 2 60 นาที 10.10 – 11.10 น. จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 30 นาที 10.10 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 45 นาที 13.00 – 13.45 น. ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 45 นาที 13.50 – 14.35 น. ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 60 นาที 14.40 –15.40 น. อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 นาที 14.40 –15.10 น.

4/1– 4/2 4/3 – 4/4

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

45 นาที

08.30 – 09.15 น.

4/1 – 4/4

ว31282 โปรแกรมประยุกต์

30 นาที

09.20 – 09.50 น.

4/1 – 4/4

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 60 นาที 09.55 – 10.55 น. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 45 นาที 09.55 – 10.40 น. Internet of Things 30 นาที 11.00 – 11.30 น. สุนทรียภาพทางภาษา 45 นาที 10.45 - 11.30 น. 10 มีนาคม 2565 พักรับประทานอาหารกลางวัน ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 50 นาที 13.00 – 13.50 น. ค31214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 90 นาที 13.55 – 15.25 น ง30285 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 30 นาที 13.55 – 14.25 น ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 30 นาที 14.30 – 15.00 น. ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 30 นาที 08.30 – 09.00 น. ว31110 วิทยาการคำนวณ 45 นาที 09.05 – 09.50 น. 11 มีนาคม 2565 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 30 นาที 09.55 – 10.25 น. 30 นาที 10.30 – 11.00 น. ง30295 งานอาชีพ 2 ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 2. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. สถานที่สอบ ม.4/1 สอบห้อง 341 ม.4/2 สอบห้อง 342 ม.4/3 สอบห้อง 343 ม.4/4 สอบห้อง 344

4/1 – 4/2 4/3 – 4/4 4/2 4/3 – 4/4

วัน/เดือน/ปี

7 มีนาคม 2565

ว31207 ว31292 ว31286 ท30216

30 นาที

4/1 – 4/4 4/1 – 4/4 4/1 – 4/2 4/3 – 4/4

4/1 – 4/4 4/1 – 4/2 4/3 – 4/4 4/3 – 4/4 4/1 – 4/4 4/1 – 4/4 4/1 – 4/4 4/3 – 4/4

หมายเหตุ

สอบ อาคาร 3

สอบ อาคาร 3

สอบ อาคาร 3

-11ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 – 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี

รหัสวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา เวลา

ค32206 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60 นาที อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 45 นาที ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 45 นาที ศ32102 ดนตรี 2 30 นาที 9 มีนาคม 2565

ระหว่างเวลา

ชั้น / ห้อง

08.30 – 09.30 น. 09.35 – 10.20 น. 10.25 – 11.10 น. 11.15 – 11.45 น.

5/1 –5/4 5/1 –5/4 5/1 – 5/4 5/1 – 5/4

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ง32103 การงานอาชีพ (เกษตร) ว32207 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ว32282 โปรแกรมประยุกต์ 4 จ32204

ส32102 ง32104 ค32216 ส30226

30 นาที 45 นาที 30 นาที ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 30 นาที สังคมศึกษาพื้นฐาน 45 นาที การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) 30 นาที คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 90 นาที การป้องกันการทุจริต 2 30 นาที

10 มีนาคม 2565

13.00 – 13.30 น. 13.35 – 14.20 น. 13.35 – 14.05 น. 14.10 – 14.40 น. 08.30 – 09.15 น. 09.20 – 09.50 น. 10.00 – 11.30 น. 10.00 – 10.30 น.

5/1 – 5/4 5/1 –5/2 5/3 – 5/4 5/3 – 5/4 5/1 –5/4 5/1 –5/4 5/1 –5/2 5/3 – 5/4

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ส32104 ว32106 ว32247 อ32102

ประวัติศาสตร์ไทย วิทยาการคำนวณ ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

11 มีนาคม 2565 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน ว32227 เคมีเพิ่มเติม 4

ว32230 วิทยาศาสตร์ (เคมี)

30 นาที 45 นาที 60 นาที 45 นาที

13.00 – 13.30 น. 13.35 – 14.20 น. 14.25 – 15.25 น. 08.30 – 09.15 น.

5/1 –5/4 5/1 – 5/4 5/1 –5/2 5/1 – 5/4

45 นาที 60 นาที 45 นาที

09.20 – 10.05 น. 10.10 – 11.10 น. 10.10 – 10.55 น.

5/1 –5/4 5/1 – 5/2 5/3 – 5/4

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 2. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. สถานที่สอบ ม.5/1 สอบห้อง 112 ม.5/2 สอบห้อง 114 ม.5/3 สอบห้อง 127 ม.5/4 สอบห้อง 115

หมาย เหตุ

สอบ อาคาร 1

สอบ อาคาร 1

สอบ อาคาร 1

แก้ไขล่าสุด ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 – 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี

9 มีนาคม 2565

รหัสวิชา ค33106 อ33202 ส30234 ส33102 ค33218 จ32206 ส30206

10 มีนาคม 2565

11 มีนาคม 65

อ33102 ศ33103 ว33247 ว33249 ว33102

ว33207 ว30289 ส33104 ท33102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เวลา ระหว่างเวลา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 60 นาที 08.30 - 09.30 น. ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 45 นาที 09.35 – 10.20 น. หน้าที่พลเมือง 4 30 นาที 10.25 – 10.55 น.

ชั้น / ห้อง หมายเหตุ 6/1 – 6/4 6/1 – 6/4 6/1 – 6/4 สอบ พักรับประทานอาหารกลางวัน สังคมศึกษาพื้นฐาน 45 นาที 13.00 - 13.45 น. 6/1 –6/4 อาคาร 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 90 นาที 13.50 – 15.20 น. 6/1 – 6/2 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 30 นาที 13.50 - 14.20 น. 6/3 - 6/4 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 30 นาที 14.25 – 14.55 น. 6/3 - 6/4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 45 นาที 08.30 - 09.15 น. 6/1 – 6/4 นาฏศิลป์ 45 นาที 09.20 – 10.05 น. 6/1 – 6/4 ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 60 นาที 10.10 – 11.10 น. 6/1 – 6/2 สอบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 45 นาที 10.10 – 11.55 น. 6/3 - 6/4 อาคาร พักรับประทานอาหารกลางวัน 2 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 2 45 นาที 13.00 - 13.45 น. 6/1 – 6/4 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 แสงและพลังงาน ประวัติศาสตร์สากล

ภาษาไทยพื้นฐาน

60 นาที 45 นาที 30 นาที 60 นาที

13.50 - 14.50 น. 13.50 - 14.35 น. 08.30 - 09.00 น. 09.05 – 10.05 น.

6/1 – 6/2 6/3 - 6/4 6/1 – 6/4 6/1 – 6/4 อาคาร 2

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 2. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 3. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) แก้ไขสถานที่สอบ ชั้น 9 มีนาคม 65 10 มีนาคม 65 10 มีนาคม 65 ม.6/1 211 211 211 ม.6/2 214 214 214 ม.6/3 215 215 215 ม.6/4 216 216 216

- 13 -

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วันที่

ตารางและสถานที่สอบ

หมายเหตุ

ม.1

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

7 มีนาคม 2565 8 มีนาคม 2565 9 มีนาคม 2565 10 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565

อาคารสอบ

2

√ √√ √ 2

√ √ 1

1

√ √ √ 3

√ √ √ 1,2

แผนผังห้องสอบ อาคาร 1

6/1

111 นาฏศิลป์

112 4/1

123 3/3

124 3/4

125 3/5

6/2

6/3

6/4

113 พักครู

114 4/2

115 4/3

126

พักครู

บันได

122 3/2

บันได

121 3/1

สภา นักเรียน

127 4/4

ชั้น 2

กิจการ ห้องแนะ นักเรียน แนว

ชั้น 1

222 2/1 212 1/2

223

บันได

221 จริยธรรม 211 1/1 6/1

2/2 213 พักครู

224 2/3 214 1/3

225 2/4 215 1/4

226

6/2

6/3

6/4

บันได

อาคาร 2

216 1/5

227 2/5 217 พักครู

พักครู

218 พยาบาล

อาคาร 3 341 342 5/1 5/2 ห้อง พักครู คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องอำนวยการ Bridge Stone

343 5/3 ห้อง คอมพิวเตอร์ พักครู

344 5/4 ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ

345

ชั้น 4

346

พักครู

ชั้น 3

พักครู

การเงิน

ห้อง To be number one

- 14 -

ชั้น 2 พักครู ห้องผอ. ชั้น 1 ห้องดาราศาสตร์

11. ตารางคณะกรรมการกำกับห้องสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ชื่อ – สกุล นางพูนสิริ อินทร์ภูวา นางบานเย็น วังคะฮาต นายไพรวรรณ ผิวขำ นางสาวทิตย์บังอร ใจบุญ นางประภาศรี พรทอง นางศิริพร สุวรรณไตรย์ นายศาศวัต คุณชื่น นางจินตนา จูมแพง นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์ นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย นางสาวชญานี อาจวิชัย นายวีระศักดิ์ คงจันทร์ นางณัฐสินาถ วังคะฮาต นางสาวมยุรา เมืองฮาม นางพิธพร วงษ์วิรัติ น.ส.จิรัชยาพร ทองลือ นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ น.ส.ชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ

นางสุมลทา ผิวขำ

นางพรพิศ สิริพัฒน์ นางสาวสุภิญา มีรูด นางศิรินทิพย์ วรรณทอง

นางวีร์สุดา ปัททุม นายศรายุธ จิตจักร์

วันที่คุมสอบ 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 Tobe 9,10 ,11 7, 9 ,10 ไปราขการ ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 7, 9 ,10 ,11 7, 8 ,9 ,10 7, 9 ,10 ,11 7, 8 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 Tobe 9, 10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 ,11 7, 8 ,9 ,10 7, 8 ,9 ,10 10 ,11 7, 8 ,9 ,10 ,11

ที่ 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ชื่อ – สกุล นายอนันต์ อาจวิชัย นางสาวอาบพร เวียงสมุทร นางอุษา หอมสุดใจ นางสาวสุภาภรณ์ อินทวงศ์ นางพิไลพร แสนสุข นายอาณัติ กลางประพันธ์ นางสาวทิพย์จิรา ภูสีเงิน นางวิจิตรา เสียงเพราะ นางสาวพุฒิญา อาจหาญ

วันที่คุมสอบ 7, 9 ,10 7, 9 ,10 ,11 7, 9 ,10 7, 8 ,9 ,10,11 7, 8 ,9 ,10 7, 8 ,9 ,10 7, 8 ,9 ,10 ,11 Tobe 9,10 ,11 7, 8