Data Loading...

GROUP-3-สัมมนา-6_4. (3) Flipbook PDF

GROUP-3-สัมมนา-6_4. (3)


124 Views
33 Downloads
FLIP PDF 1.39MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

สัมมนาทางชีววิทยา (SC33242) ชื่อเรื่อง

Podostroma cornu-damae; Poison fire coral fungus โพโดสโทรมา คอร์นูดาเม: การค้นพบเห็ดปะการังไฟพิษ

แหล่งที่มา

BBC news team. (2562). Poison fire coral: Deadly Asian fungus detected in Australia สืบค้น 3 ตุลาคม 2562, จาก https://www.bbc.com/news/world-australia-49916119

ผู้สัมมนา

1.นายณัฐฏพล สุขไผ่ตา

เลขที่. 9

2.นายณัฐพล นวลทอง

เลขที่ 10

3.นายปิยะ ไชยนิตย์

เลขที่. 20

4.นายสิรวิชญ์ นางาม

เลขที่. 27

5.นายสุกฤษฏิ์ เจริญวัฒนาโรจน์ เลขที่. 29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร วันที่สัมมนา

อาจารย์ประจำวิชา

13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.10-11.50 เรื่องย่อ

นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลีย เผย พบ ‘เห็ดปะการังไฟพิษ’ (Poison Fire Coral Fungus) หรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Podostroma cornu-damae (Japanese: カエンタケ) ซึ่งเป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงทีส่ ุดชนิดหนึ่งในโลก กำลังเติบโตในออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ไกลจากถิ่นฐานเดิม ที่คาดกันว่า เห็ดพิษชนิดนี้ เป็นเห็ดที่มีถิ่นฐานอยู่ในญี่ปนุ่ ปะการังไฟพิษซึ่งมีลักษณะสีแดงเคยคิดว่ามีถิ่นกำเนิดในญี่ปนุ่ และเกาหลี นักวิจัยกล่าวว่าการปรากฏตัวของมันในรัฐเขตร้อนของควีนส์แลนด์หลังจากพบเห็นที่อื่น ๆ ในเอเชีย "อย่างมาก" ขยายขอบเขตการเข้าถึงของสายพันธุ์นี้ หากรับประทานเชื้อราอาจทำให้อวัยวะล้มเหลวและสมองถูกทำลายได้ ในบางกรณีของการเสียชีวติ ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผู้คนได้ชงชาจากปะการังไฟพิษหลังจากสับสนกับเชื้อราที่กินได้ที่ใช้ในยา แผนโบราณ แม้แต่การสัมผัสเชือ้ ราก็สามารถทำให้เกิดการอักเสบและผิวหนังอักเสบได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (JCU) กล่าว “ ในบรรดาเห็ดพิษที่นักวิจัยรู้จักกันเป็นร้อย ๆ ชนิดนี้เป็นเห็ดชนิดเดียวที่สารพิษสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้” ดร. แมตต์บาร์เร็ตต์กล่าว แหล่งอ้างอิงและสืบค้น https://en.wikipedia.org/wiki/Podostroma_cornu-damae

TAXONOMY GROUP 3 (6/4) Present to Mrs.Supannee Hiranrotbut

Welcome!

Are you excited for a fun learning about Poison Fire Coral

SCIENTIFIC CLASSIFICATION Domain : Eukaryota Kingdom : Fungi Division : Ascomycota Class : Sordariomycetes Order : Hypocreales Family : Hypocreaceae Genus : Podostroma Species : P.cornu-damae

Podostroma cornu-damae

Description

Poison Fire Coral หนึ่งในเชื้อราที่อันตรายที่สุดในโลกไดรับการระบุ วาเติบโตในออสเตรเลียซึ่งเปนสายพันธุใหมเปนครั้งแรกเเละระบุวาเปน สายพันธุหลังจากที่ไดนําเชื้อราชนิดนี้เขาไปในหองทดลองเพื่อเชคดีเอ็น ทําใหทราบวาเหดที่เจอนี้เเตกตางกับที่เจอที่ญี่ปุน กอนหนานี้ยังพบเชื้อรานี้เเตเปนคนละสายพันธุในอินโดนีเซียและปาปว นิวกินี เชื้อราไฟรคอรัลมีถิ่นกําเนิดในแถบภูเขาของญี่ปุนและเกาหลี หลายคนเสียชีวิตในญี่ปุนและเกาหลีหลังจากเขาใจผิดวาเชื้อราสีแดง สดนี้เปนเห็ดที่กินได สารพิษของมันยังสามารถดูดซึมผานผิวหนังได หากรับประทานเขาไปจะทําใหเกิดอาการเชนปวดทองอาเจียนทองรวงมี ไขและชาซึ่งตามมาในชวงหลายชั่วโมงหรือหลายวันโดยผิวหนังมือเทา หลุดลอกและเนื้อสมองหดตัว

Discovery Poison Fire Coral ผูค ้ ้นพบคือเรดลินช์ (Redlynch) เปนผูค ้ ้นพบ ขณะสํารวจพืนทีปาดังกล่าวใกล้เมืองแคนส์ (Cairns)เเละถูกพบในว่าเติบโตอยูใ่ นพืนทีทาง เหนือสุดของรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียมี ลักษณะคล้ายปะการังสีแดงอมส้มสดใส ถูกพบว่า เติบโตอยูบ ่ นพืนดินใกล้รากของต้นไม้ใหญ่ โดย นายเรย์ พาล์เมอร์ ช่างภาพทีเชียวชาญการถ่าย ภาพเห็ดราในปาดิบชืน เปนผูค ้ ้นพบขณะสํารวจ พืนทีปาดังกล่าวใกล้เมืองแคนส์ (Cairns)

Reproduction Poison Fire Coral ปะการังไฟตองผานการสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดย การสลับกันหลายชัว ่ อายุคนเมื่อเงื่อนไขถูกตองโพ ลิปจะปลอยแมงกะพรุนซึ่งเป็ นรูปแบบการไหล อิสระที่ปลอยไขของมันลงในกระแสนํ้ าซึ่งเมดูซา ตัวผูอีกตัวจะมาผสมพันธุและเกิดพลานูลา พลานู ลาเป็ นรูปถัว ่ และวายนํ้ าไปมาในเสานํ้ าจนกวาจะพบ แนวปะการังที่มันเติบโตกลับมาเป็ นโพลิปที่เกาะอยู บนพื้นแข็ง จากนัน ้ โพลิปยังคงเติบโตแบบไมอาศัย เพศและสรางซํ้าหลาย ๆ ตัวเพื่อสรางเป็ น อาณานิคมของปะการังไฟ

Reproduction มีการสรางสปอรที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ คือ ascospore เเละในสวนที่มีลักาณะคลายถุง ที่เรียกวา ascus / asci เเละมีการสืบพันธุเเบ บอาศัยเพศจะเกิดขึ้นใน fruiting bodies ขนาด ใหญ ที่เรียกวา ascocarp และasci สามารถ สรางสปอรแ์บบไมอาศัยเพศไดมากมาย โดยเกิดขึ้นที่ปลายของhyphaeที่มีลักษณะ พิเศษที่เรยีกวาconidiophoreสปอรจะถูกสราง ขึ้นเป็ นสายโดยไมอยู ในอับสปอร สปอรแบบนี้ เรียกวา conidia

เเหล่งอ้างอิง https://www.sbs.com.au/language/thai/deadlyfungus-native-japan-and-korea-found-cairns https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pod ostroma_cornu-damae

THANK YOU FOR LISTENTING

Member (GROUP 3 ) นายณัฐฏพล. สุขไผตา. เลขที่. 9 นายณัฐพล. นวลทอง. เลขที่ 10 นายปยะ. ไชยนิตย. เลขที่. 20 นายสิรวิชญ. นางาม. เลขที่. 27. นายสุกฤษฏิ์. เจริญวัฒนาโรจน. เลขที่. 29