Data Loading...

HTE GREENY Company Profile Flipbook PDF

HTE GREENY Company Profile


102 Views
68 Downloads
FLIP PDF 4.99MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Mang thiên nhiên đến gần bạn

H SƠ NĂNG LƯC COMPANY PROFILE

..

H SƠ NĂNG LƯC CÔNG T Y TNHH TM DV HTE - GREENY COMPANY PROFILE HTE-GREENY SERVICE TRADING C., L

..

N C 01

02 03

PHN I

PHN II

PHN III

TRANG 01

TRANG 05

TRANG 07

ARTICLE I

ARTICLE II ARTICLE III

THÔNG TIN CHUNG

GENERAL PAGE 01

H SƠ PHÁP LÝ

LEGAL RECORDS PAGE 05

NĂNG LƯC NHÂN SƯ

HUMAN RESOURCES CAPACITY PAGE 07

04 05 PHN IV

PHN V

TRANG 08

TRANG 10

NĂNG LƯC VƯƠN ƯƠM

NĂNG LƯC KINH NGHIM

ARTICLE IV ARTICLE V

NURSERY GARDEN CAPACITY

EXPERIENCE CAPACITY

PAGE 08

PAGE 10

PHN I

THÔNG TIN CHUNG

ARTICLE I

GENERAL

LƠI GIơI THIU INTRODUCTION C TNHH T A DI U HTE

HTE G S A T C.,L 

G Ơ      2019,

  -

­ €O  E  HTE G„….

,  2019, 

HTE G   † A ˆ… 

HTE G .

‰ Š, ‰ A ­ O Œ

W    

Ž ‘ €‘   € …

,    -

’  Ơ,   ” A I Ơ

 . T , HTE

 I…  … † Ơ … ­

G    ff,

ơ € Ư Đ N… Á.

 -   C.

HTE G ™ € … š… E   œ ž ’

H ,  ,  -

U… O Ơ, œ O A ‰ A

   '

­, A œ, A Ư … ¢

 ,    -

Š Ư ‘ ơ Ơ £.

   C.

V¤ , œ E  ¢ Ư ‘ €­  Ư ‰ Ơ I

HTE G    

U ’ ‰. Đ ¥ ¦ ž  ¦,

  , ffi 

§ ¤  „Ž  € § 

  

¨ Ư   Œ ¦ A  ©

  : A S S -

01 P† 1 – T T | GENERAL

A 

‰ œ  HTE

, VNG C (D 7), Z

G Ơ  ’ ­ ­ 

Offi - VNG S (D 2), VNG

U… Ž €­ .

 ffi T , A C C D N, M

T « Ơ ­ © U…

D C R.

¤, HTE G ¬ … … ’ Ư ­ ¢ „ : ‘ €© A ˆ… Á S… , ‘ €‘ A ˆ… L€… , ‰ ¦ š…  I U „A ¤ ¦ š… VNG C…    ” VNG - Z… S… V§ N…, ‰ ¦ š…   ” VNG T­ L…, ‘ €‘ A ˆ… €  ® P ˆ 12, ‘ €‘ A ˆ…  ‰ ¦ š… ¦ I A…… Ѝ N¯, ‰    Œ ¦ š…   M… D C…,...ž Ư « Ơ ­ ©, ­ Ư U ž € š… … I Ơ ‘ ơ.

02 P† 1 – T T | GENERAL

THÔNG TIN DOANH NGHIP BUSINESS INFORMATION V  ” … I - R… ffi | 46A L H P , P. 02, Q. 05, TP. HCM Tž  - C… … | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DICH VU HTE-GREENY Tž … I - T… … | HTE-G  C., Ч A - P „ | 0315.623.833 - 0919.739.429 T¢ ­ ’ - C…… | Ô P A T T W„ | ../ E… | @.

03 P† 1 – T T | GENERAL

CÁC LĨNH VƯC HOAT еNG CHÍNH CORE BUSINESS DI U   Œ  „A ¤ ¦ š… P S M DI U §  „A ¤ ‰/   ” I/ Offi C & M 

S¶ NĂM KINH NGHIM YEARS OF EXPERIENCE 3 € § ¨ Ư   Œ, · I… ¦ š…  I U § Ư 2019 ‘ …

3 …     fi 2019  

04 P† 1 – T T | GENERAL

PHN II

H SƠ PHÁP LÝ

ARTICLE II

LEGAL RECORDS

H SƠ PHÁP LÝ LEGAL RECORDS

05 P† 2 – H£ ­ º | LEGAL RECORDS

H SƠ PHÁP LÝ LEGAL RECORDS

06 P† 2 – H£ ­ º | LEGAL RECORDS

PHN III

NĂNG LƯC NHÂN SƯ

ARTICLE III

HUMAN RESOURCES CAPACITY

H TI M P Đ« T… L V½ CŠ CƠ N» TI T¦ Đ« TI NO T… PHAM T¼N TRUNG

T¢ G­ В M…… D

N» V  T

P… N A N» V  KŽ T† T‰ A H£ M TƯ Đ« TI T T G… V¾ N» N P T‰

07 P† 3 – N  Ư ¦ Ư | HUMAN RESOURCES CÂPCITY

PHN IV

NĂNG LƯC VƯƠN ƯƠM

ARTICLE IV

NURSERY GARDEN CAPACITY

08 P† 4 – N  Ư Ơ | NURSERY GARDEN CAPACITY

09 P† 4 – N  Ư Ơ | NURSERY GARDEN CAPACITY

PHN V

NĂNG LƯC KINH NGHIM

ARTICLE V

EXPERIENCE CAPACITY

10 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

11 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

12 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

13 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

14 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

15 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

16 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

17 P† 5 – N  Ư € § | EXPERIENCE CAPACITY

CA Ư ˆ… ¦ U… €­ ! T…€ ¿ !

16

Mang thiên nhiên đến gần bạn

C Ô NG T Y T N H H T H ƯƠ NG M A I D I C H V U HT E - G R E E NY A | 4 6 A L ž H £  P   , P  Ơ  2 , Q  5 , T P. HC M H | ( 0 8 ) 6 6 8 8 3 6 8 4 - 0 9 1 9 . 7 3 9 . 4 2 9 W  |   : //       .  / E |    @        .