Data Loading...

is เรื่องมิวสิควิดีโอ ห้อง2-13 Flipbook PDF

is เรื่องมิวสิควิดีโอ ห้อง2-13


108 Views
33 Downloads
FLIP PDF 4.22MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

รายงานศึกษาค้นคว้าเรือ่ งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(I20201) โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต1

คำนำ Music video หรือเรียกสัน้ ๆว่า เอ็มวี MV เป็นการถ่ายทอดบทเพลงแบบมี ภาพประกอบ โดยย ุคแรกๆ มิวสิกวิดีโอ นามาใช้ในการเผยแพร่เพลงทางโทรทัศน์ ซึ่งมักเป็นร ูปแบบการถ่ายภาพวงดนดรี หรือนักร้องที่รอ้ งเพลงต่อมามีนาภาพมา ประกอบเพลง และพัฒนามาเป็นการนา เนื้อหาของบทเพลงมาสร้างเป็นเรือ่ งราว เป็นละครประกอบเพลงพอมาถึงย ุคที่คา ราโอเกะเป็นที่นิยมมิวสิกวิดีโอก็นามาซ้อน กับเนื้อเพลงทาเป็นวิดีโอคาราโอเกะและ ผลิตเป็นสื่อแผ่นจานแสง (วีซีดี)คาราโอเกะ

สารบัญ เรื่อง

หน้ า

1.ประวัติความเป็ นมา 2. พัฒนาแนวคิด 3.ทีมงานถ่ ายทา 4.สิ่ งทีต่ ้ องใช้ ในการทามิวสิ ควิดีโอ 5.ตัวอย่ างเอ็มวีร้อยล้านวิว 6.ตัวอย่ าง MVเพลงเศร้ า 7.ตัวอย่ างเอ็มวีเพลงฮิปฮอป 8.ตัวอย่ างเอ็มวีเพลงต่ างประเทศ

1-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14 15

ประวัติความเป็นมา มิวสิควิดีโอ (Music Video) คือภาพ ประกอบเพลงที่ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ เพลงและสื่อความหมายจากเนื้อหาของ เพลงเพื่อสื่อให้ผช้ ู มเข้าใจความหมายและ ให้ความเพลิดเพลินจากการได้รบั ชมมิว สิควิดีโอ นอกจากนี้ยงั เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ ผลิตและคนฟังที่ตีความหมายและสร้าง จินตนาการให้แบบสาเร็จร ูปและมิวสิควิดีโอ ยังสอดแทรกสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ที่มี สาระไว้ให้ผช้ ู มด้วย

ประวัติความเป็นมา โดยให้ผช้ ู มร้องเพลงตามล ูกบอลที่เด้ง ตามตัวอักษรเนื้อร้องในจอภาพยนตร์หลัง จากนัน้ ในย ุคภาพยนตร์เสียงความนิยม ภาพยนตร์เพลงทาให้เกิดการโปรโมท ภาพยนตร์หรือ การทาภาพยนตร์สนั้ ประกอบเพลงมาก มายเป็นแนวทางให้ผป้ ู ระกอบการบริษทั ผลิตแผ่นเสียงค่ายเพลงเริ่มหันมาสนใจที่ จะโปรโมทเพลงตัวเองลงบน ภาพเคลื่อนไหว

สาหรับงานที่ได้รบั มอบหมายจากผู้ นิเทศในการฝึกสหกิจคือบทบาทหน้าที่ผ ้ ู ควบค ุมการสร้างมิวสิควีดีโอโปรโมท ศิลปินขัน้ ตอนแรกในการทาคือเมื่อเรา ได้รบั ฟังปัญหาของศิลปินเคยปล่อยเพลง ออกมาแล้ว1เพลงคือเพลงฝนนาฬิกาและ เคยได้ไปโปรโมทเพลงฝนนาฬิกาตามสื่อ ต่างมากมายแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ทาให้ใครรจ้ ู กั ตัวศิลปิน เลยเมื่อได้รบั โจทย์มาแล้วก็ทา การติคร ูปแบบในการผลิตมิวสิควีดีโอ จากนัน้ นาไปเสนอผูน้ ิเทศเมื่อร ูปแบบของ มิวสิควีดีโอผ่านแล้วผูน้ ิเทศจะเป็นผูเ้ ขียน บทและ

กาหนดงบประมาณให้เมื่อปรึกษากับผู้ นิเทศและผูก้ ากับถึงความเป็นไปได้ในการถ่าย ทาและปรับเปลี่ยนบทให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณ ที่กาหนดคอยควบค ุมในขัน้ ตอนการผลิตต่อไป โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่งบทบาทหน้าที่ ของผูค้ วบค ุมการสร้างงานส่วนใหญ่คือการ คิดร ูปแบบของมิวสิควีดีโอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ที่ทาง บริษทั ได้แจ้งไว้ให้ผฟ ้ ู ั งรจ้ ู กั ศิลปิน นอกจากนี้ยงั ต้องควบค ุมงบประมาณในการ ถ่ายทาทัง้ หมดให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่ถ ูก กาหนดไว้ควบค ุมการผลิตให้ท ุกๆขัน้ ตอนอยู่ ในเวลาที่กาหนดและทาหน้าที่ประสานงานกับ ทีมงานทัง้ หมดในการผลิตมิวสิควีดีโอให้เข้าใจ ในภาพรวมของมิวสิควีดีโอตรงกัน

วิธีกำรทำมิวสิควิดโี อ

พัฒนาแนวคิด 1.พิจารณางบประมาณของค ุณ 2.มีสมุดบันทึก 3.พูดค ุยกับศิลปินหรือวงดนตรี 4.ก่อนวางแผนอะไรลองฟังเพลงก่อน 5.ขัดเกลาไอเดีย 6.หาสถานที่ถ่ายทา 7.สร้างสตอรีบ่ อร์ด

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง MVที่ได้100ล้ำนวิว

เพลง วิบวับ ศิลปิ น Mindset

เพลง รักติดไซเรน ศิลปิ น ไอซ์ - แพรวา

ตัวอย่าง MVเพลงเศร้ า

เพลง Undo ศิลปิ น ป๊อป ปองกูล - วันเดอร์เฟรม

ตัวอย่างMVเพลงฮิปฮอป

เพลง สุดปั ง ศิลปิ น มิลลิ

ตัวอย่ำงMVเพลงต่ำงประเทศ

เพลง How you Like That

จัดทำโดย เด็กชำยอภิยุทธ ตันเจริญ เลขที2่ 5 เด็กหญิงปริญญำดำ เสือสว่ำง เลขที3่ 0 เด็กหญิงพัชรำภรณ์ จำดศรี เลขที3่ 1 เด็กหญิงพิชชำอร ใจร้อน เลขที3่ 2 เด็กหญิงรุ่งทิวำ บัวทอง เลขที3่ 3 เด็กหญิงอนุธดิ ำ สำดำ เลขที4่ 3 เด็กหญิงเขมิกำ พรมคำ เลขที4่ 4 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท2ี่ /13