Data Loading...

Isoko (1977) Genesis Portion Flipbook PDF

Genesis Portion in Isoko (1977)


137 Views
27 Downloads
FLIP PDF 162.63KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

EMUHO j^ma akpQ na gbe ohwo

ogh^r?

IEvap emuhp2 Qgh^n^ p ma odhiwu gbe akpp. Akpp p t^ jp ofofe gheghe, yp ebi p vp oma ri? kpobi; ^zi Qgh^n? na p evap ehru

ame

t^ j?

nya kpen? avp en^

na.

Qgh^n^ p

t^ ta np, "Jp 4 Qgh^n? t? via.

3

evev? p evev^ na o

np evev?. ^d?, o je

evev? p ze," p t? ru? np

woma; Qgh^n^ p s

t? h^ri? ebi

Qgh^n^ o

te se evev^ na Aso. Ohiohi^ gbe owpwp, e t^ rp evap ^d? pvo. 6 Qgh^n? p t^ ta np, "Jp idedeghe p via evap udevie ame na, re p h^ri^ ame no ame." ^ Qgh^n? p t^ ma idedeghe, p t? h^ri? ame np p jp obp otp idedeghe no ame np p jp obp ehru idedeghe. O t? ghin? jp ere. » Qgh^n^ o te se idedeghe na odhiwu. Ohiohi^ gbe owpwp, e t? rp ^d^ aviv^. 9 Qgh^n^ p t^ ta np, *'Jp ame np p rp otp ihru o koko hp oria ovo, re otp oyaya o via." O t? ghin? jp ere. 10 Qgh^n? o te se otp oyaya na Akpp, ame np o koko hp oria ovo na o te se i Ebade. Qgh^n^ p t^ ru^ np u woma. 11 Qgh^n^ p t^ ta np, "Jp ^be o no otp ze, gbe ekakp np e r^ mp ibi, re ire np e r^ mp e mp ibi rai pvupvup oghpr^ ri?, evap akpp na." O t^ ghin? jp ere. i2]pbe o te no otp ze, ekakp i te mu pvup ogh^r? ibi ri^ hp ^mp, ire i te je mup pvup ogh^r^ ibi ri? hp ^mp. Qgh^n? p t^ ru^ np u woma. i^ Owpwp gbe Ohiohi^, e t^ rp ^d^ avp esa. 14 Qgh^n? p t^ ta np, "Jp ilo e jp evap idedeghe obp ihru na re e h^ri? uvo no aso, re e jp eka gbe eziezi gbe ed? gbe ikpe. 15 Re e ru^se jp ilo udevie idedeghe obp ihru na np i re lo k^ akpp." O t^ I6 Qgh^n? ghin^ jp ere. p t? ma ilo ilogbo iv?, re elo np p mae ro o ve su uvo, pkakao o ve su aso; p t^ j^ ma isi 17 Qgh^n? o te fi ai hp evap idedeghe re. obp ihru na np i re lo k^ akpp, is re i su aso gbe uvo, re e h^ri? evev^ na np ebi. Qgh^n? p t? ru^ np u woma. i9 Owpwp gbe ohiohi^ e t? rp ^d^ avp ene. 20 Qgh^n^ p tp ta np, "Jp owa eware np i wo uzuazp i su np evap ame ze, re evra e h? ra evap idedeghe obp ihru." 21 Qgh^n^ p t^ ma eware ilogbo abade np i wo uzuazp np i re muozp, gbe koware koware np u wo uzuazp np o r^ nya, np u su no ame ze, oghogh^r^ri^, gbe karao karao np o wo ibekpe pvup

Kor

1.3:

2

2.2:

Hib

se

4.6.

4.4, 10.

ebi

1.6-8: 2 Pit 3.5.

2.2-3:

Qny

1.26:

20.11.

1

Kor

11.7.

22

Qgh^n^ p

ri^.

Qgh^n^ p

wha

t?

t^ ru? np u woma. ghale ae, anp, "Wha y^,

evap ame evap ebade na, re evra i ve dhe ebuebuo evap akpp na." 23 Owpwp gbe ohiohi^, e t? rp ^d? avp re

vi

isoi.

24 Ogh^n^ p t^ ta np, "Jp oghogh^r^ erao np i wo uzuazp i np otp ze: gbe iru^ gbe eware np i re si? gbe oghogh^r? erao otp." O t? ghin? jp ere. 25 Qgh^n? p t? ma oghogh^r? erao otp gbe oghogh^r? iru?, gbe oghogh^r? erao np i re si? evap otp. Qgh?n? p t? ru? np

u woma. 26 K?sena Qgh^n? p

ma ohwo

rp

t?

ta np,

"Ma

uwoho mai,

re o tho omai, obp abade, gbe evra np e rp obp ehru, gbe iru?, gbe akpp kpobi, gbe eware kpobi np i bi si? evap otp akpp na." 27 Koyehp Qgh?n? p rehp uwoho ri? ma ohwo, evap uwoho oma Qgh?n? p rp ma ae; pzae gbe aye p ma rae. 28 Qgh?n? p t? ghale ae, Qgh?n? re

o wuzou

vi iyei

p t? ta k? ae np, "Wha y?, wha vi, re wha vp evap akpp na re wha wo i; re wha wuzou iyei obp abade gbe evra obp ehru gbe eware kpobi np i wo uzuazp np e be nya evap akpp na." 29 Qgh?n? p t? ta np, "Ri, m? rehp ekakp np e r? mp ibi evap otp na kpobi k? owh?, gbe ire kpobi np e r? mp ibi; e v? jp emuore k? owh?. 30 Gbe erao kpobi np e rp evap akpp, gbe evra obp ehru, gbe eware kpobi np i bi si? evap otp, gbe eware kpobi np i wo ?w? uzuazp, m? t? j? rehp ?be prprp kpobi k? re o jp emuore." O t? ghin? jp ere. 3i Qgh?n? p t? ru? np eware kpobi np p ma na i re wo woma. Owpwp gbe ohiohi? e t? rp ?d? avp ezeza. En? a rp ma odhiwu gbe akpp, gbe eware np e rp ae eva kpobi. 2 jgd? avp ihr?, Qgh?n? o te ku iruo ri? hp, o 3 Koyehp, te serihp np iruo ri? np o je ru. Qgh?n? p t? ghale ?d? avp ihr? na, o te ru ei pr?ri; keme eva ri? Qgh?n? o je serihp np iruo ri? kpobi np o ru eva

2

emama. 4 En? a rp

ma

ige ae.

odhiwu gbe akpp

e jp

okenp

Ogege Id^n na

Eva ?d? np Qgh?n? Olori na p rp ma akpp gbe idhiwu, s okenp uvomp ure?wp o te jp otp hp, jegbe np obe-?wp 1.27:

Mt

19.4;

Mk

10.6.

1.27-28:

Emu

5.1-2.

;

EMUHQ

3

2,ovuovo o re dh^ze he kerne yp Qgh^n? Olori na o ti ru oso rpku otp hp, jegbe ohwo pvo p jari^ np o re kporo otp hp, ^ rekp ame o te no otp ze, p t^ gup rup otp akpp psoso 7 Koyehp, Qgh^n^ Qnowo na p t^ rehp ovu-otp ma ozae, o te ku 9Wf uzuazp fihp inwe ri^, ohwoo p

wo

te

uzuazp.

»

Qgh^n^,

Qnowo

na,

kp pgbp fihp eva Id^n, eva obp ovatha-pre; kp et^e o fi ohwo np p ma na hp. 9 Qgh^n^ Qnowo na o te ru re ire np iwoma eva eriwo i no otp na ze, np iwoma k^ emuore, ure uzuazp o t^ rp udevie pgbp na re, gbe ure ^ri^ ewoma gbe eyoma. 10 Eth? jp kp o je he su no Id^n kpohp obp pgbp na, nyae ku ame ku ei, kp et^e o j? h^ri^abp, o te zihe rup ith? ene. ^VOd^ eth? psosup Paishpir; pye hp pnp o re su wari^ otp Havila psoso, oria np oro p rp. 12 gbe oro otp oyena O- re wowoma. Utho d^Hpm gbe oniks e ri^e. i3 Od^ eth? aviv^ Gaihpn; pye hp pnp o re su wari? otp Kush kpobi. 14 od^ eth^ avesa Taigris, pnp o re su rup abp ovatha-pre Asiria. t^

Od^

eth? avene Yufretis.

Koyehp Qnowo na, Qgh^n^, p ohwo fihp ogege Id^n, re o

15

rehp

t^

kporo

p j? s^ro ri^. i^ Gbe na, Qgh^n?, p t^ juzi k^ ohwo re

lei,

Qnowo

na np, "Whp r? sae ria ibi ire np e rp rekp whp r^ re ure ogba na odode i'^

;

^ri^

ewoma np whp

gbe eyoma na ha, keme eva

who

whu^." Qgh^n^, p t^ ta np, '*Uwoma re ohwo na pvo p jp hp. M? r^ ma ofiobphp np o fo rie k^ e." 19 Kp evap otp, oye Qnowo na, Qgh^n^, p ma erao ^wp kpobi gbe evra ehru kpobi noze, p t^ rehp ae se ohwo na re o mu ed? k? ae; kp od? np ohwo na o mu k^ emama np i wo uzuazp na pvupvo, oye hp od^ ri?. 20 Ohwo na o te mu ed^ k^ erao-^who kpobi gbe evra ehru kpoi)i, gbe erao-^wp kpobi; rekp ohwo na a gb^ ru? ofiobphp np o fo rie 21 Fikiere, Qnowo na, Qgh^n?, o he. te ru ohwo na wez? didi, np p gb? jp owez? p t? rehp ubiofp ovo ri? jp, p t? ^d?

18

re ri?,

Qnowo

Koyehp,

re

ti

na,

rehp uwo-oma ruru oria ri?, 22 jggbe ubiofp np Qnowo na, Qgh^n? o sino pzae na, o te zihe ie rup aye, p t? rehp 23 Koyehp pzae na p t? i^e se pzae na. ta noj^

"En^na, pnana hp onwa enwa m?, gbe uwo uwo-oma m?, a re

ti

se

keme a

i

Ekie ohwo

3Whap

oripvp o t^rp arao np o wo ^gh? vi erao ?wp kpobi np Qnowo na, Qgh^n? p mae, p t? ta k? aye na np, "Kp Qgh^n? p ghin? ta np wha re ubi-ure ovuovo eva ogba na ha' ?" 2 Aye na p t? ta k? oripvp na np,

"Ujomai ma r? re ibi-ire ogba na. Rekp Qgh^n? p ta np, *Wha re ubi-ure np o rp udevie ogba na ha, hayo obp

3

gbe he, ogb^rp erehe wha re ti whu?.'" 4 Oripvp na p t? ta k? aye na urote^

np,

p re

1

Kor

Evia

15.45.

12.9, 20.2.

no oma pzae na

2.9: Evia 2.7, 22.2, 14.

3.13: 2

v?

5

Keme Qgh^n?

re ri?, ibiaro rai

Kor

11.3;

1

A te yo uru Qnowo na, Qgh?n? np p be nya eva ogba na okenp ?d? na o je wol?, pzae na avp aye ri? a te si oma rai no aro Qnowo na Qgh?n? dhere udevie

ogba

ire

na.

9

Qnowo

na,

Qgh?n? o te se pzae na, p t? np e np, "Bov? whp rp?" 10 Q t? ta np, "Me yo uru ra eva ogba na ozp u je muom? keme m? jp ?b?ba, me je dhere." n Q t? ta np, "Ono p ta k? owh? np whp jo 9b?ba ? Kp whp re ubi-ure np m? ta k? owh? np whp ria ha na!" 12 Qzae na o te yo np, "Aye np whp rp k? om? re

m? avp

ma gb? jp, m? t? re i^e."

i?

ubi-ure na

Qgh?n? p

pye p k? i3

om?

Qnowo

na,

k? aye na np, "Kinp eme who ru na?" Aye na p t? ta np, "Oripvp o H?li? om? hp m? j? re i?e." 14 Qnowo na, Qgh?n? p t? ta k? oripvp na np, "Fiki epanp who ru onana, t? ta

ekela i te owh? vi erao ?who gbe erao obp ?wp kpobi. Okpeva who re ro si?kpf j? rup ,

?kp? whp r? ria b?d? np wlio re yeri ba. 15

Me re

ti fi

egr?

hp udevie ra avp aye

na,

gbe udevie

ibi ra

avp

ibi ri?.

Q r? te nwa owh? uzou, V? te roy?e ithihrawp." 16 Q t? ta k? aye na np, whp

"Me

ru edada ey? ra bu?, who je ti y? emp. pgwplp ra obp pzae ra whp j? rue

ze."

2.24:

Tim

Mt

2.14.

i

wphp Qgh^n?,

te jp

re

ti

eva uweri

Fikiere pzae p r^ se ps? gbe oni ri? ba, p v? gbalp aye ri?, a v? jp uwo ovo. 25 Jegbe, pzae na avp aye ri? a jp ?b?ba, oma o J9 vu ae he.

3.1:

wha

rovie,

ti

wha

zuo. 8

24

2.7:

^d? np

np p r? ri? uwoma gbe uyoma. 6 Np aye na p ru? np ure na u woma ?rip, u teje woma eru, ure np u re ru ohwo wo aregh?, p t? kprp ubi ure na, p t? re, p t? rehp k? pzae ri? re p re ire. ^ Ibiaro rai imava i te rovie, a t? ri? np a rp ?b?ba a te ko ebe-ure fig kugbe, a j? rehp ai

aye,

si ie

"Wha re ti whu? h?.

ri? np,

ri?, 17

19.5;

pye o re ti su owh?." Q t? ta k? pzae na np, "Epanp who yo uru aye

Mk

10.7-8;

3.15: Evia 12.17.

1

Kor

6.16;

Ef

5.31.

3.17-18: Hib 6.8.

ra,

whp

j? re

EMUHO ubi-ure

na np

m^

ta

k? owh^ np

3

whp

ha na, eka i re te otp na fiki ra. Eva uye-oru^ whp j^ re emu ra b?d^ np who re whu?. Enw^nw? avp idhigbo e r? te dh? np otp na tha fiki ra, ebe-^wp whp r^ te ria. ria

18

19

Eva ?roy? whp

j? ria,

b^senp who ti zihe-kpo pkp? kerne pye who np ze. Kerne wh^ ^kp^, j^rup ?kp^ who re ti zihe rua." 20 Qzae na o te se od? aye ri^ na Iv (koyeho Uzuazp), kerne pye hp oni ahwo kpobi np a rp uzuazp. ^i Qnowo na, Qgh^n^ p t? rehp evi^ arao ru iwu k? Adam avp aye ri^, o te zuo ai. 22 Qnowo na, p t^ ta np, "Ri, pzae na p wphp omai no, np p r? ri^ uwoma gbe uyoma, rekp en^na re p se obp ba erote ure uzuazp na, np p re p v^ te jp b?d?" 23 Fikiere Qnowo na Qgh^n^ o te le ei no eva ogba Id^n no re p nyai kporo otp np a ma ri^ np ze. ^4 Fikiere o te le pzae na no; o te fi iko-odhiwu cherub hp abp ovatha-pre ogba Id^n, avp pgbpdp np a thp lafi np o re kur^ri^ kpen^ kpen^, re p s^ro ure uzuazp na.The Bible

©

in Isoko

United Bible Societies 1977

BFBS-1 979-1 5M-053

ISBN

564 00802 8