Data Loading...

បញ្ជីរឈ្មោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបានចុះ_MOU_ជាមួយ_ប_ស_ស_ Flipbook PDF

បញ្ជីរឈ្មោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបានចុះ_MOU_ជាមួយ_ប_ស_ស_


147 Views
9 Downloads
FLIP PDF 388.09KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3 បេឡាជាតិរេេសន្តិសខ ុ សង្គម្

េញ្ជ បី ្មះម្ូលដ្ឋាន្សុខាភិបាល បាន្ចុះរិចចព្រម្បព្រៀង្ជាម្ួយ េ.ស.ស ទ ាំង្២៥រាជធាន្ី/បខតត មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណ្ៈ

ល.រ

ឈ្មោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឈេញ

ការ ិ.ស្សុកស្រតិរតតិ

ធានារ៉ារ់ រង

អាសយដ្ឋានមូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ឈលខទូរស័េទ

រជធានីភនំឈេញ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

1

មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងក្ង ់ ា ន្

សសន្សុ ខ

សែទាំសុខភាព

ភូម០ ិ 5 សង្កាត់ឃ្ួ មញ ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017 866 002

2

មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្ពពញ

ចតុមុខ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម1 ិ 7 សង្កាត់ស្សះចក ខណ្ឌដូន្ពពញ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 84 47 77

3

មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ោយចង្ការ

ពមគងគ

សែទាំសុខភាព

ភូម2 ិ សង្កាត់ពស្ោយចង្ការ ខណ្ឌពស្ោយចង្ការ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

077 637 616

4

មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលពោក

ចតុមុខ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម3 ិ សង្កាត់បឹងកក់1 ខ័ណ្ឌទួលពោក រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

011 833 339

5

មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សារពដើមែាូវ

ចតុមុខ

សែទាំសុខភាព

ភូម3 ិ សង្កាត់ផ្សារពដើមែាូវ ខណ្ឌចាំក្ងរមន្ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

098 222 243

6

មណ្ឌលសុ ខភាព ៧ មករា

ចតុមុខ

សែទាំសុខភាព

ភូម4 ិ សង្កាត់វាលវង់ ខ័ណ្ឌ7មករា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 805 900

7

មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលស្វាយព្ស្ព

ចតុមុខ

សែទាំសុខភាព

ភូម7 ួ ស្វាយព្ស្ព2 ខណ្ឌចាំក្ងរមន្ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ សង្កាត់ទល

011 219 922

8

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកែមី

បាស្វក់

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះស្កបី សង្កាត់សស្ពកែមី ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 913 424

9

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះដាច់

ពមគងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលពក្ងះ សង្កាត់ពក្ងះដាច់ ខណ្ឌពស្ោយចង្ការ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 771 994

10

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកឯង

បាស្វក់

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាលពស្ោយ សង្កាត់សស្ពកឯង ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017 942 643

11

មណ្ឌលសុ ខភាព រលួ ស

ដពង្កា

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ កពពើពស្ទម សង្កាត់រលួ ស ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

097 714 6846

12

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងធ្នង់

សសន្សុ ខ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ក្ងាំងអង្រងាង សង្កាត់ស្ក្ងាំងធ្នង់ ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

015 797 922

TMB½rTI 1

13

មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ធ្ាំ

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ចៅ សង្កាត់បង ឹ ធ្ាំ ខណ្ឌពោធ្ិសសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017 583 598

14

មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរដូង

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ា សង្កាត់ដពង្កា ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

077 788 825

15

មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

សស្ពកពៅន

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ គួស សង្កាត់សាំពរាង ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 517 205

16

មណ្ឌលសុ ខភាព ទក ឹ ថ្លល

សសន្សុ ខ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមច ិ ុងែនល់ខ្វងលិច សង្កាត់ទក ឹ ថ្លល ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 659 231

17

មណ្ឌលសុ ខភាព ភនពាំ ពញែមី

សសន្សុ ខ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ី ីម សង្កាត់ភពនាំ ពញែមី ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ែ

012 306 449

18

មណ្ឌលសុ ខភាព ចារអាំពៅ

បាស្វក់

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ដើមអាំពិល សង្កាត់ចារអាំពៅ1 ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 852 233

19

មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ងួន្ សង្កាត់ក្ងក្ងប ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

096 2222 578

20

មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងពស្ក្ងម

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមត ខ បពញោ សង្កាត់សាំពរាងពស្ក្ងម ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ក ិ ប

017 328 481

21

មណ្ឌលសុ ខភាព សទឹងមាន្ជ័យ

បាស្វក់

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមតា ិ ន ត សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 839 162

22

មណ្ឌលសុ ខភាព ឱពោក

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងធ្ាំ សង្កាត់ឪពោក ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

23

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វក់សាំពៅ

ដពង្កា

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ តាាំងតាផ្សូ សង្កាត់ស្វក់សាំពៅ ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

086 81 83 86

24

មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វនរ

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមទ ួ ស្វប សង្កាត់ពស្វនរ ខណ្ឌពោធ្ិសសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ល

012 753 889

25

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ិ មមស្ត័យ សង្កាត់ព្ស្ពស ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

078 789 822

26

មណ្ឌលសុ ខភាព ឃ្មួញ

សសន្សុ ខ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ ន្លលសអិ ត សង្កាត់ឃ្ួ មញ ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

015 524 020

27

មណ្ឌលសុ ខភាព ពញាពន្់

សស្ពកពៅន

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមប ិ ឹង សង្កាត់ពញាពន្់ ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 636 014

28

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បទះោង

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បទះោង សង្កាត់ស្បទះោង ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

092 260 794

29

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំបូល

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ិ ារកាំបូល សង្កាត់កាំបូល ខណ្ឌពោធ្ិសសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 281 914

30

មណ្ឌលសុ ខភាព ពោករក្ង

សស្ពកពៅន

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព ិ ុស្ទ សង្កាត់ពោករក្ង ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 775 472

31

មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិ៍មងគល

សស្ពកពៅន

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍មងគល សង្កាត់សស្ពកពៅន ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

070 656 680

32

មណ្ឌលសុ ខភាព ចាក់អសស្ង

បាស្វក់

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាឡុ ង3 សង្កាត់ចាក់អសស្ងពស្ក្ងម ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

092 923 766

33

មណ្ឌលសុ ខភាព កាលពក្ងះ

បាស្វក់

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកធ្ាំ2 សង្កាត់កាលពក្ងះ ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 277 909

TMB½rTI 2

34

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកកាំពស ឹ

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពករទាំង សង្កាត់សស្ពកកាំពស ឹ ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017 712 922

35

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពសវង

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពសវងលិច សង្កាត់ព្ស្ពសវង ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

097 696 8990

36

មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងឯក

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ លួ ស សង្កាត់ពជើងឯក ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

095 980 656

37

មណ្ឌលសុ ខភាព ន្ពិ រាធ្

បាស្វក់

សែទាំសុខភាព

ភូមឬ ិ សសស្ី សស់ សង្កាត់ន្ពិ រាធ្ ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 211 651

38

មណ្ឌលសុ ខភាព ពងទក ឹ

ដពង្កា

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតសសលង សង្កាត់ពងទក ឹ ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

016 388 668

39

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វមគគី

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ មគគីទី1 សង្កាត់ស្តោាំងស្កស្វាំង ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

011 214 297

40

មណ្ឌលសុ ខភាព គីឡូសម៉ែស្តពលខ៦

ពមគងគ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ ា ន្ខាស់ សង្កាត់គីឡូសម៉ែស្តពលខ6 ខណ្ឌឬសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 553 494

41

មណ្ឌលសុ ខភាព គឡ ី ូ សម៉ែស្តពលខ ៩

ពមគងគ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្វ ិ ា យបា៉ែក សង្កាត់ស្វាយបា៉ែក ខណ្ឌឬសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 972 308

42

មណ្ឌលសុ ខភាព ពន្ាាំង

សស្ពកពៅន

សែទាំសុខភាព

ភូមឧ ិ សភា សង្កាត់ពន្ាាំង ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 946 575

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ១ (CPA1) 43

មន្ទីរពពទយបសងអក ចតុមុខ

ចតុមុខ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម1 ិ 7 សង្កាត់ស្សះចក ខណ្ឌដូន្ពពញ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

098 59 77 77

44

មន្ទីរពពទយបសងអក ដពង្កា

ដពង្កា

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមខ្វ ិ ា សង្កាត់ដពង្កា ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 724 298

45

មន្ទីរពពទយបសងអក ពោធ្ិចន្ ិ តុង

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមតា ិ ងួន្ សង្កាត់ក្ងក្ងប ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 853 013

46

មន្ទីរពពទយបសងអក សស្ពកពៅន

សស្ពកពៅន

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍មងគល សង្កាត់សស្ពកពៅន ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 656 639

47

មន្ទីរពពទយបសងអក មាន្ជ័យ

បាស្វក់

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមមា ិ ៉ែ ក់ពខលឿ សង្កាត់ចារអាំពៅ1 ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

077 524 256

48

មន្ទីរពពទយបសងអក មត ត ពកមាុោ-ចិន្សសន្សុ ខ ិ ភា

សសន្សុ ខ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមសិ សន្សុ ខទី5 សង្កាត់ឃ្ួ មញ ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

011 884 302

49

មន្ទីរពពទយបសងអក សពមតចឪ

ពមគងគ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ ា ន្ខាស់ ឃ្ុ ាំគីឡូសម៉ែស្តពលខ6 ខណ្ឌឬសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 864 684

ពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

077 559 983

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ៣ (CPA3) 50

មន្ទីរពពទយបសងអក រាជធាន្ីភពនាំ ពញ មនទីរឈេទយជាតិ(NH)

51

មន្ទីរពពទយមត ត ពសខមរ-សូ ពវៀត ិ ភា

មន្ទីរពពទយោតិ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវពលខ271 សង្កាត់ទាំន្ប់ទឹក ខណ្ឌចាំក្ងរមន្ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

023 456 7744

52

មន្ទីរពពទយក្ងល់ សម៉ែត

មន្ទីរពពទយោតិ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

មន្ ិ ទន្់ចុះកច ិ ស្ៅ ពមពស្ពៀង ប៉ែុសន្តអាចទទួលពសវាបាន្

053 953 107/ 096 969 2768

TMB½rTI 3

53

មន្ទីរពពទយស្ពះអងគឌួង

មន្ទីរពពទយោតិ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

អោរពលខ118 សង្កាត់ផ្សារែមីទ1 ី ខណ្ឌដូន្ពពញ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

011 755 119

54

មន្ទីរពពទយស្ពះកុសុមៈ

មន្ទីរពពទយោតិ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អោរពលខ188 ផ្សលូវ271 សង្កាត់ទឹកលអក2 ់ ខណ្ឌទួលពោក រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 304 454

55

មជឈមណ្ឌលោតិោោ ាំ រមាតា ន្ង ិ ទរក

មន្ទីរពពទយោតិ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អោរពលខ31A ផ្សលូវពលខ47 សង្កាត់ស្សះចក ខណ្ឌដូន្ពពញ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 222 773

ឈខតតកណ្ត ត ល កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA) 56

មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្តើយស្វល

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកបា៉ែន្ ឃ្ុ ាំពស្តើយស្វល ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

016 789 567

57

មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ខាង

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ង ឹ ខាង ឃ្ុ ាំបង ឹ ខាង ស្សុកកណ្ត

092 920 688

58

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះសកវ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ល ិ ាំ បរួ ឃ្ុ ាំសាំបរួ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត

081 717 152

59

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះសខល

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ទពអរជូន្ ឃ្ុ ាំពក្ងះសខល ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

089 859 566

60

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះខាច់ទន្លល

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត លពក្ងះ ឃ្ុ ាំពក្ងះខាច់ទន្លល ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ណ្ត

012 988 661

61

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះចិន្

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកក្ងតម1 ឃ្ុ ាំពក្ងះចិន្ ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត ត ល

012 759 327

62

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះចូរា៉ែម

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ បូង ឃ្ុ ាំពក្ងះចូរា៉ែម ស្សុកខាច់កណ្ត

012 694 659

63

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះធ្ាំ ក

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះធ្ាំក ឃ្ុ ាំពក្ងះធ្ាំក ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

012 634 758

64

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះធ្ាំ ខ

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកបិ ឃ្ុ ាំពក្ងះធ្ាំខ ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

017 525 907

65

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះរះ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះរះពលើ ឃ្ុ ាំពក្ងះរះ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល

012 881 962

66

មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះឧកញា៉ែតី

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត លពក្ងះ ឃ្ុ ាំពក្ងះឧកញា៉ែតី ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ណ្ត

012 709 613

67

មណ្ឌលសុ ខភាព កអមសាំ ណ្រ

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមក អ សាំ ណ្រពលើ ឃ្ុ ាំកម អ សាំ ណ្រ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត ត ល ិ ម

017 596 787

68

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់កុង

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ជុងរមាស ឃ្ុ ាំកាំពង់កុង ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

012 680 173

69

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ចាំលង

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាំពង់ចាំលង ឃ្ុ ាំកាំពង់ចាំលង ស្សុកខាច់កណ្ត

088 503 7000

70

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ភនាំ

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ិ ាលពស្ោយ ឃ្ុ ាំកាំពង់ភនាំ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត

012 539 286

71

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់លួង

ពញាឮ/កណ្តាល

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិតូច ឃ្ុ ាំកាំពង់លួង ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត ត ល

017 395 868

72

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្វាយ

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ិ ាំពង់ស្វាយ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្វាយ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត

012 669 266

73

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់អុស

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ត ល ិ សម ឃ្ុ ាំកាំពង់អុស ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

092 518 733

74

មណ្ឌលសុ ខភាព ខាប

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ា ពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំខប ា ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ប

095 998 080

75

មណ្ឌលសុ ខភាព គគីរធ្ាំ

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមគ ត ល ិ គីរធ្ាំ ឃ្ុ ាំគគីរធ្ាំ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត

088 666 7676

TMB½rTI 4

76

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជល្វស់

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ត ល ិ ពោ ឃ្ុ ាំព្ស្ជល្វស់ ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

012 515 059

77

មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ោយតាសកវ

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាោច ឃ្ុ ាំពស្ោយតាសកវ ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

093 316 991

78

មណ្ឌលសុ ខភាព ជ័យធ្ាំ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមតា ័ ធ្ាំ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ោត់លិច ឃ្ុ ាំជយ

092 221 606

79

មណ្ឌលសុ ខភាព ព

ពើ ចម

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ស្វាយ ឃ្ុ ាំព ិ ល

016 731 646

80

មណ្ឌលសុ ខភាព ព

ទ ើ ល

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ

81

មណ្ឌលសុ ខភាព ឈ្ាាំង

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមឈ្ ត ល ិ ា ាំ ង ឃ្ុ ាំឈ្ាាំង ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

012 215 004

82

មណ្ឌលសុ ខភាព ដីឥដឋ

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមដ ត ល ី ដឋពក្ងះផ្សុស ឃ្ុ ាំដឥ ី ដឋ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត ិ ឥ

011 947 403

83

មណ្ឌលសុ ខភាព ពដើមឬស

តាពចម

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ន្ាយពគៀច ឃ្ុ ាំពដើមឬស ស្សុកកណ្ត

017 421 151

84

មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំណ្តក់អាំពិល

អងគសួ នល

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមទ ា ់ ខ្វងតបូង ឃ្ុ ាំដាំណ្តក់អាំពិល ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ន្លលប់ខស

012 761 596

85

មណ្ឌលសុ ខភាព តាពចម

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ កពពើហា សង្កាត់សស្ពកឬសស ី ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត ត ល

011 730 413

86

មណ្ឌលសុ ខភាព តាលន្់

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ិ ាលពក្ងះតូច សង្កាត់តាលន្់ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត

092 975 512

87

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងសវង

តាពចម

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទឹង ឃ្ុ ាំស្តោាំងសវង ស្សុកកណ្ត ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល

012 515 102

88

មណ្ឌលសុ ខភាព ទក ាំ ឹ ឃ្លង

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមស ាំ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាំ ពរាង ឃ្ុ ាំទក ឹ ឃ្លង

088 929 2431

89

មណ្ឌលសុ ខភាព ទក ិ ឹ វល

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតកណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំទក ត ល ិ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ឹ វល

012 951 846

90

មណ្ឌលសុ ខភាព ទាំន្ប់ធ្ាំ

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត ល ិ ា ន្ទាំល្វប់ ឃ្ុ ាំទាំន្ប់ធ្ាំ ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

012 725 603

91

មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយសដក

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំបន្លទយសដក ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត ត ល ិ ណ្ត

012 572 827

92

មណ្ឌលសុ ខភាព បាក់ដាវ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ក់ដាវពលើ ឃ្ុ ាំបាក់ដាវ ស្សុកខាច់កណ្ត

087 697 070

93

មណ្ឌលសុ ខភាព បារុ ង

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ត ល ិ រុ ង ឃ្ុ ាំបារុ ង ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត

098 678 969

94

មណ្ឌលសុ ខភាព សបកចាន្

អងគសួ នល

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ត ល ិ ូរកមម ី ករ ឃ្ុ ាំសបកចាន្ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត

012 571 666

95

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទ

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លខ1 ឃ្ុ ាំស្បាស្វទ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

012 705 376

96

មណ្ឌលសុ ខភាព ពញាឮ

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ អាំពល ត ល ិ ល ិ ឃ្ុ ាំពញាឮ ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

012 425 967

97

មណ្ឌលសុ ខភាព ោមរាាំង

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ត ល ិ មរាាំងពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំោមរាាំង ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត

088 591 4904

98

មណ្ឌលសុ ខភាព ោមឧកញា៉ែអុង

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាអុង2 ឃ្ុ ាំោមឧកញា៉ែអុង ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល

017 377 097

99

មណ្ឌលសុ ខភាព ពុកឬសស ី

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមព ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ុកឬសសពី លើ ឃ្ុ ាំពុកឬសស ី ស្សុកខាច់កណ្ត

085 729 320

100 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពើក

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ត ល ិ ងគសួ នលទ2 ី ឃ្ុ ាំពពើក ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត

077 716 676

101 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិបាន្

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាអិន្ ឃ្ុ ាំពោធ្ិបាន្ ស្សុកពក្ងះធ្ាំពខតតកណ្ត ត ល

011 508 899

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំព

TMB½rTI 5

ពើ ចម ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល ទ ត ល ើ ល ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត

092 885 871

102 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិរាមាម

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បធាតុ ឃ្ុ ាំសស្ពកសតី ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

088 885 6658

103 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកគយ

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពករុន្ពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំសស្ពកគយ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

012 951 849

104 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកព្ស្ជ

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ខ្វន តាាំងយូ ឃ្ុ ាំសស្ពកព្ស្ជ ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

012 770 074

105 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកដាច់

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកដាច់ ឃ្ុ ាំសស្ពកដាច់ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត ត ល

077 775 242

106 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកដាំបង

មុខកាំពូល

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតចាស់ ឃ្ុ ាំសស្ពកដាំបង ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

012 492 396

107 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកតាកូ វ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកល្វា ឃ្ុ ាំសស្ពកតាកូ វ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

012 418 441

108 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកតាមាក់

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាមាក់ ឃ្ុ ាំសស្ពកតាមាក់ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

012 255 853

109 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកែមី

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកែមី ឃ្ុ ាំសស្ពកែមី ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

012 913 424

110 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកទន្លលប់

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកបាក់ ឃ្ុ ាំសស្ពកទន្លលប់ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត ត ល

016 785 804

111 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកឬសស ី

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកឬសស ី ឃ្ុ ាំសស្ពកឬសស ី ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល

089 712 412

112 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកព្រ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកគង់រាជ ឃ្ុ ាំសស្ពកព្រ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល

077 900 838

113 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកលួ ង

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមសិ ស្ពកពថ្លង ឃ្ុ ាំសស្ពកលួ ង ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

092 929 390

114 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកសតី

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ន្ ឃ្ុ ាំសស្ពកសតី ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល ិ ន្លងស្វ

097 953 6030

115 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកសាំ ពរាង

តាខ្មៅ/កណ្តាល

សែទាំសុខភាព

សង្កាត់តាពចម ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត ត ល

116 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកហូ រ

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមប ត ល ិ តាតជី1 សង្កាត់សស្ពកហូ រ ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត

012 761 937

117 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអញៅញ

មុខកាំពូល

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ ស្ពកែមី ឃ្ុ ាំសស្ពកអញៅញ ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

012 665 039

118 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអាំបិល ១

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកអាំបិល ឃ្ុ ាំសស្ពកអាំបិល ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

017 795 648

119 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអាំបិល ២

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ពសកពលើ ឃ្ុ ាំសស្ពកអាំបល ត ល ិ ន្លងតា ិ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត

012 404 853

120 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអាំពល ិ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកស្កពៅទី3 ឃ្ុ ាំសស្ពកអាំពល ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ស្សុកខាច់កណ្ត

017 577 207

121 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពួច

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ល ិ ល់ដី ឃ្ុ ាំព្ស្ពពួច ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត

012 628 445

122 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះស្បសប់

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពះស្បសប់ ឃ្ុ ាំស្ពះស្បសប់ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

012 231 997

123 មណ្ឌលសុ ខភាព ភូមធ្ ិ ាំ

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ត ល ិ ាំ ឃ្ុ ាំភូមធ្ ិ ាំ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត

016 858 308

124 មណ្ឌលសុ ខភាព ភូមធ្ ិ ាំសុខសបាយ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាស្បាាំង ឃ្ុ ាំភូមធ្ ត ល ិ ាំ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត

012 951 450

125 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនបា ាំ ត

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិរា៉ែល់ ឃ្ុ ាំភបា នាំ ត ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត ត ល

077 770 210

126 មណ្ឌលសុ ខភាព មាាក់

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ សិ ត ឃ្ុ ាំមាាក់ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត

012 753 927

127 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពក្ងង

មុខកាំពូល

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងពក្ងង1 ឃ្ុ ាំរក្ងពក្ងង1 ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

017 552 323

TMB½rTI 6

128 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងជន្លឹង

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងទី1 ឃ្ុ ាំរក្ងជន្លឹង ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

092 473 914

129 មណ្ឌលសុ ខភាព រល្វាំងសកន្

តាពចម

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ា យ ឃ្ុ ាំរក្ង ស្សុកកណ្ត

012 575 838

130 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសពី ស្ោយ

មុខកាំពូល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាពស្វម ឃ្ុ ាំឬសសពី ស្ោយ ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

012 229 589

131 មណ្ឌលសុ ខភាព ពលើកសដក

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លើកសដក ឃ្ុ ាំពលើកសដក ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

012 941 083

132 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វាសរ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ត ល ឃ្ុ ាំល្វាសរ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល ិ ា សរកណ្ត

012 684 312

133 មណ្ឌលសុ ខភាព លាំ ហាច

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទឹង ឃ្ុ ាំលាំហាច ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល

012 864 616

134 មណ្ឌលសុ ខភាព វហារសួ គ៌ ិ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមវិ ហារសួ គខ្វ ៌ ងពជើង ឃ្ុ ាំវហារសួ គ៌ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ិ

012 832 343

135 មណ្ឌលសុ ខភាព វហារហល ិ ួង

ពញាឮ

សែទាំសុខភាព

ភូមច ត ល ិ ិ តុទស ិ ឃ្ុ ាំវហារហល ួ ង ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត

012 637 330

136 មណ្ឌលសុ ខភាព សណ្ត ត រ

ពលើកសដក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំសណ្ត ត រ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត ត ល ិ ណ្ត

010 293 791

137 មណ្ឌលសុ ខភាព សន្លុង

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ីម ឃ្ុ ាំសន្លុង ស្សុកខាច់កណ្ត

012 219 292​

138 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វរក្ងសកវ ិ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំស្វរក្ងសកវ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល ិ ីក ិ

012 524 549

139 មណ្ឌលសុ ខភាព សិតបូ

តាពចម

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ិ ាំពង់ស្ពីង ឃ្ុ ាំសិតបូ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត

017 991 838

140 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសៀមរាប

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមច ៉ែ ់ ឃ្ុ ាំពសៀមរាប ស្សុកកណ្ត ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាំបក

012 721 728

141 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្បទល

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ត ល ិ សរ ៉ែន្ពលើ ឃ្ុ ាំស្វាយស្បទល ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត

012 882 772

142 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយរលាំ

តាពចម

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លខ4 ឃ្ុ ាំស្វាយរលាំ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

092 620 457

143 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយអាំោរ

មុខកាំពូល

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត ល ិ ា យអាំោរ ឃ្ុ ាំស្វាយអាំោរ ស្សុកកាំពូល ពខតតកណ្ត

012 372 935

144 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វអងភនាំ

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកសសលង ឃ្ុ ាំស្វអងភនាំ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

012 951 854

145 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ មាស

មុខកាំពូល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ជ1០០ ឃ្ុ ាំសាំបរួ មាស ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

012 691 592

146 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពៅពូ ន្

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ា ឃ្ុ ាំសាំពៅពូ ន្ ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាំពង់ែុ ល

012 641 416

147 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងធ្ាំ

ពកៀន្ស្វាយ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ ស្ោយដង ឃ្ុ ាំសាំពរាងធ្ាំ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត ត ល

097 793 9974

148 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងពលើ

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ ី ឃ្ុ ាំសាំពរាងពលើ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ដ

016 695 194

149 មណ្ឌលសុ ខភាព ហុ ន្សសន្ស្ក្ងាំងយ៉ែូវ

ស្វអង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ត ល ិ ណ្ូ ត ង ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងយ៉ែូវ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត

017 888 698

150 មណ្ឌលសុ ខភាព ហុ ន្សសន្ទួលពស្ពជ

អងគសួ នល

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ពស្ពជ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ន្លលប់ ឃ្ុ ាំទល

012 635 937

151 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងរ់ ពមៀត

តាខ្មៅ/កណ្តាល

សែទាំសុខភាព

ឃ្ុ ាំអន្លងរ់ ពមៀត ស្សុកកណ្ត ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល

152 មណ្ឌលសុ ខភាព អរយកសស្ត ិ

ល្វាឯម

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាច់ ឃ្ុ ាំអរយយកសស្ត ិ

015 457 736

153 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពៅព្ស្ព

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមតា ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ពដាល ឃ្ុ ាំអាំពៅព្ស្ព ស្សុកកណ្ត

092 221 551

TMB½rTI 7

154 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្ជាំ

ខាច់កណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត ល ពខតតកណ្ត ត ល ិ ា យស្ជុាំ ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជុាំ ស្សុកខាច់កណ្ត

088 987 7700

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ួ ឃ្ុ ាំអន្លងរ់ ពមៀត ស្សុកកណ្ត ត លសទឹង ពខតតកណ្ត ត ល ិ ាំពង់ទល

077 272 796

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ១ (CPA3) 155 មន្ទីរពពទយបសងអក កណ្ត ត លសទឹង 156 មន្ទីរពពទយបសងអក ពកៀន្ស្វាយ

157 មន្ទីរពពទយបសងអក ខាច់កណ្ត ត ល 158 មន្ទីរពពទយបសងអក ពលើកសដក 159 មន្ទីរពពទយបសងអក ល្វាឯម 160 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វអង

ពកៀន្ស្វាយ ខាច់កណ្ត ត ល ពលើកសដក ល្វាឯម ស្វអង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័ សែទាំ/ហាន្ិភយ ័ សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

161 មន្ទីរពពទយបសងអក អងគសួ នល

អងគសួ នល

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

162 មន្ទីរពពទយបសងអក ពក្ងះធ្ាំ

ពក្ងះធ្ាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ២ (CPA2)

163 មន្ទីរពពទយបសងអក បុន្រា៉ែ ន្ីហុ ន្សសន្រក្ងពក្ងង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ពញាឮ

015 885 505

ភូមសិ ស្ពកតាមាក់ ឃ្ុ ាំសស្ពកតាមាក់ ស្សុកខាច់កណ្ត ត ល ពខតតកណ្ត ត ល

012 212 823

ភូមសិ ស្ពកដាច់ ឃ្ុ ាំសស្ពកដាច់ ស្សុកពលើកសដក ពខតតកណ្ត ត ល

ភូមសិ ស្ពកតាអុង2 ឃ្ុ ាំោមឧកញា៉ែអុង ស្សុកល្វាឯម ពខតតកណ្ត ត ល

012 826 144 012 535 394

ភូមសិ ស្ពករុន្ ឃ្ុ ាំសស្ពកគយ ស្សុកស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

097 7777 806

ភូមប ត ល ិ ូរកមម ី ករ ឃ្ុ ាំសបកចាន្ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត

012 790 744

ភូមសិ ស្ពកែមី ឃ្ុ ាំសស្ពកែមី ស្សុកពក្ងះធ្ាំ ពខតតកណ្ត ត ល

092 981 672

ភូមរិ ក្ងពក្ងង1 ឃ្ុ ាំរក្ងពក្ងង1 ស្សុកមុខកាំពូល ពខតតកណ្ត ត ល

017 552 323

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ង ស្សុកពញាឮ ពខតតកណ្ត ត ល ិ ិ ាំពល ិ ដាាំទក ឹ ឃ្ុ ាំវហារលួ

012 853 915

តាពចម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ កពពើហា សង្កាត់សស្ពកឬសស ី ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត ត ល

012 884 504

166 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពធ្ាំ

សកប

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំណ្តក់ចពងអើរ សង្កាត់ព្ស្ពធ្ាំ ស្កុងសកប ពខតតសកប

097 260 2736

167 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្កស្វរ

សកប

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំណ្តក់ចាំបក់ សង្កាត់អូរស្កស្វរ ស្កុងសកប ពខតតសកប

012 412 545

168 មណ្ឌលសុ ខភាព ពងទឹក

សកប

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ វ ឃ្ុ ាំពងទឹក ស្សុកដាំណ្តក់ចពងអើរ ពខតតសកប ិ ល្វ

016 388 668

169 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរបី

សកប

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ឃ្ុ ាំពងទក ិ ន្ទងស ឹ ស្សុកដាំណ្តក់ចពងអើរ ពខតតសកប

096 994 91 94

170 មណ្ឌលសុ ខភាព អពង្កាល

សកប

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ាំពពង ឃ្ុ ាំអពង្កាល ស្សុកដាំណ្តក់ចពងអើរ ពខតតសកប

097 777 4801

សកប

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ កប សង្កាត់សកប ស្កុងសកប ពខតតសកប

012 825 277

164 មន្ទីរពពទយបសងអក ពញាឮ

មុខកាំពូល

ភូមគ ត ល ិ គីរ ឃ្ុ ាំគគីរ ស្សុកពកៀន្ស្វាយ ពខតតកណ្ត

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ៣ (CPA3) 165 មន្ទីរពពទយបសងអក ជ័យជាំន្ះ ឈខតតង្ករ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត ១ (CPA1) 171 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតសកប ឈខតតឈកាោះកុង

TMB½rTI 8

កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA) 172 មណ្ឌលសុ ខភាព បា៉ែក់ខង ល

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូម1 ល ស្សុកមណ្ឌលសីមា ពខតតពក្ងះកុង ិ ឃ្ុ ាំបា៉ែក់ខង

016 823 566

173 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វមច់មាន្ជ័យ

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូម1 ិ សង្កាត់ស្វមច់មាន្ជ័យ ស្កុងពខមរភូមន្ ិ ទ ពខតតពក្ងះកុង

016 800 298

174 មណ្ឌលសុ ខភាព សទឹងសវង

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូម4 ិ ឃ្ុ ាំដងទង់ ស្សុកស្វមច់មាន្ជ័យ ពខតតពក្ងះកុង

016 964 182

175 មណ្ឌលសុ ខភាព គរី ស្វគរ ី

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះពសតច ឃ្ុ ាំពក្ងះពសតច ស្សុកគរី ស្វគរ ពខតតពក្ងះកុង ី

071 2297 979

176 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្លងកុក

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ាំ ម ឃ្ុ ាំបា៉ែក់ខង ល ស្សុកមណ្ឌលសីមា ពខតតពក្ងះកុង ិ យា

097 2423 572

177 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីផាត

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ាំ ពខតតពក្ងះកុង ិ ីផាត ឃ្ុ ាំជីផាត ស្សុកែមបាង

016 534 627

178 មណ្ឌលសុ ខភាព តាន្ួន្

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ន្ួន្ ឃ្ុ ាំតាន្ួន្ ស្សុកបូទុមស្វគរ ពខតតពក្ងះកុង

016 316 146

179 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសស្ី ជុាំ

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងព

180 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងរូង

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងរូង ឃ្ុ ាំស្តោាំងរូង ស្សុកពក្ងះកុង ពខតតពក្ងះកុង

016 309 176

181 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមស

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ឃ្ុ ាំែស ម ស្សុកបូទុមស្វគរ ពខតតពក្ងះកុង ិ ស

016 215 426

182 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ស្ោវ

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ក ឹ ពបា៉ែង ឃ្ុ ាំពង ឹ ស្ោវ ស្សុកសស្សអាំបល ិ ពខតតពក្ងះកុង

086 381 812

183 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សអាំបិល

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សអាំបិល ឃ្ុ ាំសស្សអាំបិល ស្សុកសស្សអាំបិល ពខតតពក្ងះកុង

086 798 088

184 មណ្ឌលសុ ខភាព អណ្ូ ត ងទក ឹ

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ណ្ូ ត ងទក ឹ ឃ្ុ ាំអណ្ូ ត ងទក ឹ ស្សុកបូទុមស្វគរ ពខតតពក្ងះកុង

081 446 668

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមទ ិ ក ឹ ពបា៉ែង ឃ្ុ ាំបង ឹ ស្ោវ ស្សុកសស្សអាំបល ិ ពខតតពក្ងះកុង

016 877 006

ស្វមច់មាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម2 ិ សង្កាត់ស្វមច់មាន្ជ័យ ស្កុងពខមរភូមន្ ិ ទ ពខតតពក្ងះកុង

017 968 888

187 មណ្ឌលសុ ខភាព កន្ទួត

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ន្ទួត ឃ្ុ ាំកន្ទួត ស្សុកចិស្តបុរ ី ពខតតស្កពចះ

012 232 419

188 មណ្ឌលសុ ខភាព ចង្រងាង់

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ស្វង ឃ្ុ ាំចង្រងាង់ ស្សុកចិស្តបុរ ី ពខតតស្កពចះ

092 413 ​158

189 មណ្ឌលសុ ខភាព កាលស្តាច

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលស្តាច ឃ្ុ ាំសស្សចារ ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ

012 598 829

190 មណ្ឌលសុ ខភាព សនួល

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលសនួល ឃ្ុ ាំសួ នល ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ

097 333 3087

ត ល 191 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងកណ្ត

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កពចះ សង្កាត់ស្កពចះ ស្កុងស្កពចះ ពខតតស្កពចះ

092 125 230

192 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ចាម

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ស្កបី ឃ្ុ ាំកាំពង់ចាម ស្សុកសាំ បូរ ពខតតស្កពចះ

097 664 4468

ស្ើ តាវ ឃ្ុ ាំឬសសស្ី ជុាំ ស្សុកែមបាង ាំ ពខតតពក្ងះកុង

088 933 7168

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 185 មន្ទីរពពទយបសងអក សស្សអាំបល ិ មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 186 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតពក្ងះកុង ឈខតតស្កឈ ោះ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 9

193 មណ្ឌលសុ ខភាព ឃ្សម ឹ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមឃ្ ិ សម ឹ ពស្ៅ ឃ្ុ ាំឃ្សម ឹ ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ

012 713 398

194 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំបក់

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំបក់1 ឃ្ុ ាំចាំបក់ ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

012 863 650

195 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងសស្ស

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ជើងឃ្លូ ឃ្ុ2 ាំ ធ្នូ ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ

012 370 838

196 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ោយែម

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ោយែមពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំឆ្ូ ង ល ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

012 224 328

197 មណ្ឌលសុ ខភាព កញ្ជ រ

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

088 550 0077

198 មណ្ឌលសុ ខភាព ដារ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមដា ត ុរ ី ពខតតស្កពចះ ិ រ ឃ្ុ ាំដារ ស្សុកចិតប

097 750 7774

199 មណ្ឌលសុ ខភាព តាព ៉ែ

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ព ៉ែ ពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំតាព ៉ែ ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

097 631 8489

200 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសល្វវ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ លុ ស ឃ្ុ ាំបុសល្វវ ស្សុកជស្ិ តបុរ ី ពខតតស្កពចះ

011 245 551

201 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមី

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ តានត ឃ្ុ ាំែីម ស្សុកចស្ិ តបុរ ី ពខតតស្កពចះ

088 997 7609

202 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្ជះ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជះ ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ ិ ល

012 213 080

203 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមសស្គ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ត ល ឃ្ុ ាំែសម ស្គ ស្សុកចិស្តបុរ ី ពខតតស្កពចះ ិ សម ស្គកណ្ត

097 954 4546

204 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំរផ្សុ ី ង

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសស ឃ្ុ ាំដាំរផ្សុ ី ង ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

078 735 577

205 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ង

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ស្ង1 ឃ្ុ ាំពស្ង ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

012 780 069

206 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកស្បសពា

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកស្បសពាពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំសស្ពកស្បសពា ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

011 999 007

207 មណ្ឌលសុ ខភាព ខាច់អសណ្តត

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកសាំ ពរាង1 ឃ្ុ ាំខាច់អសណ្តត ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

097 3732 707

208 មណ្ឌលសុ ខភាព មពន្លរមយ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមម ិ ពន្លរមយ សង្កាត់ស្កគរ ស្កុងស្កពចះ ពខតតស្កពចះ

012 377 425

209 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ោយបន្លទយ

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងធ្ាំ ឃ្ុ ាំពស្ោយបន្លទយ ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

077 282 627

210 មណ្ឌលសុ ខភាព រលួ ស

ស្កពចះ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមរិ លួ ស ឃ្ុ ាំរលួ សមាន្ជ័យ ស្សុកសាំ បូរ ពខតតស្កពចះ

097 714 6846

211 មណ្ឌលសុ ខភាព ឫសសសី កវ

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមឫ ិ សសសី កវ ឃ្ុ ាំឫសសសី កវ ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

077 717 138

ត ន្់ 212 មណ្ឌលសុ ខភាព សណ្ត

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ន្់ ឃ្ុ ាំសណ្ត ត ន្់ ស្សុកសាំ បូរ ពខតតស្កពចះ ិ ណ្ត

012 285 058

213 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វប

ឆ្លូង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្វបពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំពស្វប ស្សុកសស្ពកស្បសពា ពខតតស្កពចះ

012 266 052

214 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បូរ

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បូរ ឃ្ុ ាំសាំបូរ ស្សុកសាំ បូរ ពខតតស្កពចះ

012 285 015

215 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរពស្គៀង

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរពស្គៀង ឃ្ុ ាំអូរពស្គៀង ស្សុកសាំ បូរ ពខតតស្កពចះ

012 266 026

216 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរឫសស ី

ស្កពចះ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរឫសស1 ី សង្កាត់អូរឫសស1 ី ស្កុងស្កពចះ ពខតតស្កពចះ

012 685 680

ទ ើ លពភាលះពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំកញ្ជ រ ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

TMB½rTI 10

ស្កពចះ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

218 មន្ទីរពពទយបសងអក ឆ្លូង

ឆ្លូង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

219 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតស្កពចះ

ស្កពចះ

220 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងស្កស្វាំង

217 មន្ទីរពពទយបសងអក សនួល

ភូមក ិ ាលសនួល ឃ្ុ ាំសួ នល ស្សុកសនួល ពខតតស្កពចះ

097 800 8555

ភូមពិ ស្ោយែមពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំឆ្ូ ង ល ស្សុកឆ្លូង ពខតតស្កពចះ

012 502 930

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ កពចះ សង្កាត់ស្កពចះ ស្កុងស្កពចះ ពខតតស្កពចះ

012 822 391

បាធាយ/កំពង់ចាម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស ាំ ស្កស្វាំង ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ុ តកធ្ាំ ឃ្ុ ាំតាង

086562900

221 មណ្ឌលសុ ខភាព សូ រគង

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះតាង្ក៉ែទី1 ឃ្ុ ាំសូរគង ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

012 395 708

222 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះមត ិ ត

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះសប៉ែន្ក ឃ្ុ ាំពក្ងះមត ិ ត ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

097 9663 223

223 មណ្ឌលសុ ខភាព សសណ្តក

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំបា៉ែល ឃ្ុ ាំសសណ្តក ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

092 894 717

224 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់រាប

ពក្ងះសូ ទិន្

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់រាប ឃ្ុ ាំកាំពង់រាប ស្សុកពក្ងះសូ ទិន្ ពខតតកាំពង់ចាម

012 339 188

225 មណ្ឌលសុ ខភាព ពចៅ

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ចៅ1 ឃ្ុ ាំពចៅ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

092 765 560

226 មណ្ឌលសុ ខភាព មហាខញូង

ពក្ងះសូ ទិន្

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ញ ិ ូ ងពល ើ ឃ្ុ ាំមហាខញូង ស្សុកពក្ងះសូ ទិន្ ពខតតកាំពង់ចាម

011 236 303

227 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរមលូ

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ទ យ ឃ្ុ ាំអូរមលូ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ួ យមួ

098 313 454

228 មណ្ឌលសុ ខភាព ខនុរដាំបង

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ន ាំបង ឃ្ុ ាំខុ រដ ន ាំបង ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម ិ ុ រដ

097 8864 467

229 មណ្ឌលសុ ខភាព គគរ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ គរ2 ឃ្ុ ាំគគរ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

012 420 204

ិ 230 មណ្ឌលសុ ខភាព វហារធ្ាំ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំវហារធ្ាំ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម ិ

012 338 792

231 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងឆ្នុក

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ជើងឆ្នុក ឃ្ុ ាំតាង ាំ ស្ក្ងាំង ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

089 930 093

232 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងព្ស្ព

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ជើងព្ស្ព ឃ្ុ ាំពជើងព្ស្ព ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

092 834 546

233 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងអារ

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ោយស្កពៅទី2 ឃ្ុ ាំរក្ងអារ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

012 1929 582

234 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្ពះ

ព្ស្ពសែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ីឡូត ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្ពះ ស្សុកព្ស្ព

011 728 531

235 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្ដុាំ

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ដុាំ ឃ្ុ ាំសូទិពា ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

077 739 177

ាំ 236 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលស្ពះឃ្លង

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ួ ស្ពះឃ្លង ាំ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ូន្ទរ ឃ្ុ ាំទល

097 7338 977

237 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្ធ្ី

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ធ្ី ឃ្ុ ាំបុសខនុរ ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

015 367 236

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) ឈខតតកំេង់ចាម កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 11

រ ពខតតកាំពង់ចាម

238 មណ្ឌលសុ ខភាព ទាំន្ប់

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្សប៉ែន្ ឃ្ុ ាំទាំន្ប់ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

092 237 136

239 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះរក្ង

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំបងពដក ឃ្ុ ាំពក្ងះរក្ង ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

085 415 084

240 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរពៅសូ ចាំក្ងរអណ្ូ ត ង

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ស្បុ ក ឃ្ុ ាំតាស្បុ ក ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

012 419 417

241 មណ្ឌលសុ ខភាព គរ

ព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ម៉ែូត ឃ្ុ ាំគរ ស្សុកព្ស្ព

085 414 547

242 មណ្ឌលសុ ខភាព តាអុង

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ អុង ឃ្ុ ាំតាអុង ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

092 683 438

243 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងស្កង់

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ាំ ស្កង់ ឃ្ុ ាំស្វាយទប ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ង

012 417 897

244 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកកក់

សទឹងស្តង់

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ តានតតាស្វយ ឃ្ុ ាំសស្ពកកក់ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

078 275203

245 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តប់

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តប់ ឃ្ុ ាំស្តប់ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

012 866 256

246 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កោ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងព្ស្ជ ឃ្ុ ាំស្កោ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

012 899 317

247 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមៀន្

ព្ស្ព

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ តោាំង

រ ពខតតកាំពង់ចាម

012 596 936

248 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពីងស្ជុាំ

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងទឹម ឃ្ុ ាំស្ពីងស្ជុាំ ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

017 453 204

249 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយទប

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ សបក ឃ្ុ ាំស្វាយទប ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ល

071 416 2222

250 មណ្ឌលសុ ខភាព ទងស្តោច

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ងស្តោច ឃ្ុ ាំទងស្តោច ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

092 537 461

251 មណ្ឌលសុ ខភាព វាលវង់

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី3 ឃ្ុ ាំវាលវង់ ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

011 852 872

252 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះសូ ទន្ ិ

ពក្ងះសូ ទន្ ិ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី4 ឃ្ុ ាំពក្ងះសូ ទន្ ិ ស្សុកពក្ងះសូ ទន្ ិ ពខតតកាំពង់ចាម

012 524 130

253 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះសាំ ពរាង

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី4 ឃ្ុ ាំពក្ងះសាំ ពរាង ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

097 6408 426

254 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងកុក

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី7 ឃ្ុ ាំកាំបង់ចាម ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

012 801 923

255 មណ្ឌលសុ ខភាព បារាយណ្៍

ព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ចាំបក់ ឃ្ុ ាំបារាយណ្៍ ស្សុកព្ស្ព ិ ល

012 292 189

256 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ទន្

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ស្តាច ឃ្ុ ាំស្ទន្ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម ិ ល

077 253 788

257 មណ្ឌលសុ ខភាព តុងរុង៉ែ

ព្ស្ព

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ ទមុខទី1 ឃ្ុ ាំតុងរុង៉ែ ស្សុកព្ស្ព

092 900 052

258 មណ្ឌលសុ ខភាព ពលា

ពក្ងះសូ ទន្ ិ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ទស្សីទន្ទឹង ឃ្ុ ាំពលា ស្សុកពក្ងះសូ ទន្ ិ ពខតតកាំពង់ចាម

092 249 216

259 មណ្ឌលសុ ខភាព បារាយណ្៍

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្លទយ ឃ្ុ ាំបារាយណ្៍ ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

012 292 189

260 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពងជ័យ

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ខម ឃ្ុ ាំសាំពងជ័យ ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

012 206 460

រ ពខតតកាំពង់ចាម

ូ ក ឃ្ុ ាំពមៀន្ ស្សុកព្ស្ព

TMB½rTI 12

រ ពខតតកាំពង់ចាម

រ ពខតតកាំពង់ចាម

261 មណ្ឌលសុ ខភាព បាធាយ

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ធាយ ឃ្ុ ាំបាធាយ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

089 933 385

262 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសខនុរ

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសខនុរ ឃ្ុ ាំបុសខនុរ ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

070 414 598

263 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមសរព្ស្ជ

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសពោធ្ិ ឃ្ុ ាំពមសរព្ស្ជ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

012 780 780

264 មណ្ឌលសុ ខភាព អារកសពតានត

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ បកអន្លូង ឃ្ុ ាំអារកសពតានត ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

092 392 816

265 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាាំយា៉ែម

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បាាំយា៉ែម ឃ្ុ ាំស្បាាំយា៉ែម ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

089 559 058

266 មណ្ឌលសុ ខភាព ផាអវ

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមផា ិ អ វ ឃ្ុ ាំផាអវ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

017 472 322

267 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសតើងជ័យ

ពជើងព្ស្ព

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព ិ ស្ង ឃ្ុ ាំពសតើងជ័យ ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

016 646 104

268 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមពក្ងះស្វន

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ មកនុង ឃ្ុ ាំោមពក្ងះស្វន ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

012 485 230

269 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមជីកង

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ មជីកង ឃ្ុ ាំោមជីកង ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

078 739 391

270 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមស្បពធានះ

ពក្ងះសូ ទន្ ិ

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ មស្បពធានះ ឃ្ុ ាំោមស្បពធានះ ស្សុកពក្ងះសូ ទន្ ិ ពខតតកាំពង់ចាម

011 441 177

271 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពោធ្ិ

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ ឃ្ុ ាំស្វាយពោធ្ិ ស្សុកសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

012 385 548

272 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកស្កពៅ

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិស្វល្វទី1 ឃ្ុ ាំសស្ពកស្កពៅ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

092 441 636

273 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលសាំ បូរ

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោន្ ឃ្ុ ាំទល ួ សាំ បរួ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

015 550 052

274 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ មាស

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកពដើមចាន្់ ឃ្ុ ាំសាំបរួ មាស ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

012 691 592

275 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកដាំបូក

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកដាំបូកពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំសស្ពកដាំបូក ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

085 414 675

276 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកតាន្ង់

ពក្ងះសូ ទន្ ិ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាន្ង់ទី2 ឃ្ុ ាំសស្ពកតាន្ង់ ស្សុកពក្ងះសូ ទន្ ិ ពខតតកាំពង់ចាម

012 661 824

277 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកបាក់

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកស្ពះអងគ ឃ្ុ ាំសស្ពកបាក់ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

015 592 592

278 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជពវៀន្

ព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទង ឹ ឃ្ុ ាំព្ស្ជពវៀន្ ស្សុកព្ស្ព

012 684 796

279 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ងមហាល្វភ

ពក្ងះសូ ទិន្

សែទាំសុខភាព

ភូមម ិ ហាល្វភពជើង ឃ្ុ ាំមហាល្វភ ស្សុកពក្ងះសូ ទិន្ ពខតតកាំពង់ចាម

095 207 357

280 មណ្ឌលសុ ខភាព មាឃ្៣

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមមា ិ ឃ្3 ឃ្ុ ាំសស្ពកកក់ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

017 333 413

281 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកពោធ្ិ៍

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងទា ឃ្ុ ាំសស្ពកពោធ្ិ៍ ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

012 201 703

282 មណ្ឌលសុ ខភាព រាយបា៉ែយ

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមរា ិ យបា៉ែយពលើ ឃ្ុ ាំរាយបា៉ែយ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

095 878 586

283 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សក

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ក ឃ្ុ ាំស្សក ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

012 942 236TMB½rTI 13

រ ពខតតកាំពង់ចាម

284 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វា

ព្ស្ព

285 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតតសែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ឃ្ុ ាំល្វា ស្សុកព្ស្ព

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំពតត ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

012 667 574

286 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វាពលើ

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ពជើង ឃ្ុ ាំល្វាពលើ ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

092 330 713

័ 287 មណ្ឌលសុ ខភាព ហាន្់ជយ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ័ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម ិ ា ពទ ឃ្ុ ាំហាន្់ជយ

012 344 801

288 មណ្ឌលសុ ខភាព មាន្ជ័យ

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ ល ឃ្ុ ាំមាន្ជ័យ ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

012 637 593

289 មណ្ឌលសុ ខភាព ដងក្ងតរ

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ន្ទិចពកើត ឃ្ុ ាំដងក្ងតរ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

012 399 766

290 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរអណ្ូ ត ង

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ័ ឃ្ុ ាំចាំក្ងរអណ្ូ ត ង ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ូ ជយ

012 236 524

291 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សសង

ព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ូ ដី ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកព្ស្ព

012 623 438

292 មណ្ឌលសុ ខភាព សូ ភាស

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ូ ភាស ឃ្ុ ាំសូភាស ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

017 511 596

293 មណ្ឌលសុ ខភាព សូ រសសន្យ

ព្ស្ពសែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ូ រសសន្យ ឃ្ុ ាំសូរសសន្យ ស្សុកព្ស្ព

092 669 833

294 មណ្ឌលសុ ខភាព សគន្់

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមស គ ់ ឃ្ុ ាំសូទិពា ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម ិ ន្

017 335 924

295 មណ្ឌលសុ ខភាព ពកៀន្ព្ស្ជ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា ន្ែមី ឃ្ុ ាំពកៀន្ព្ស្ជ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

012 662 159

296 មណ្ឌលសុ ខភាព សាឺ

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ឺ ាពកើត ឃ្ុ ាំសឺ ា ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

099 292 981

297 មណ្ឌលសុ ខភាព តាស្បុ ក

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សស្បាាំង ឃ្ុ ាំតាស្បុ ក ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

085 414 750

298 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយខាច់ភនាំ

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត ល ឃ្ុ ាំស្វាយស្វច់ភនាំ ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ា យកណ្ត

012 522 354

299 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពករ ាំពដង

ស្សីសន្ធរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យតាន្ន្ុក ឃ្ុ ាំសស្ពករ ាំពដង ស្សុកសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

011 995 468

300 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយមាស

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យមាស ឃ្ុ ាំតាអុង ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

016 340 745

301 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វអង

ពជើងព្ស្ព

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ អ ង ឃ្ុ ាំស្តោាំងគរ ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

017 891126

302 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បូរ

បាធាយ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បូរ ឃ្ុ ាំសាំបូរ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

012 285 015

303 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរបាន្

កងមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគរបាន្ទ3 ី ឃ្ុ ាំអងគរបាន្ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

012 738 253

304 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពល ិ

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ណ្ូ ត ងស្ចុះ ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ស្សុកកាំពង់ពសៀម ពខតតកាំពង់ចាម

012 759 096

305 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមពូន្

ព្ស្ពសែទាំសុខភាព

ភូមអ ម ូ ន្ ស្សុកព្ស្ព ិ ណ្ូ ត ងតាពពស្ជ ឃ្ុ ាំែព

092 213 512

306 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កូច

ព្ស្ពសែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូស្ជក ឃ្ុ ាំស្កូច ស្សុកព្ស្ពTMB½rTI 14

រ ពខតតកាំពង់ចាម

រ ពខតតកាំពង់ចាម

រ ពខតតកាំពង់ចាម

រ ពខតតកាំពង់ចាម

រ ពខតតកាំពង់ចាម

092 251 337

012 745 495

307 មណ្ឌលសុ ខភាព ជពយា

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរបុះិ ឃ្ុ ាំជពយា ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម

012 370 324

308 មណ្ឌលសុ ខភាព ខាបតាងួន្

សទឹងស្តង់

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ា តាងួន្ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ូរុន្ ឃ្ុ ាំខប

012 453 761

309 មន្ទីរពពទយបសងអក ហុ ន្សសន្សទឹងស្តង់

សទឹងស្តង់

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ តានតតាស្វយ ឃ្ុ ាំសស្ពកកក់ ស្សុកសទឹងស្តង់ ពខតតកាំពង់ចាម

092 322 413

310 មន្ទីរពពទយបសងអក ចាំក្ងរពលើ

ចាំក្ងរពលើ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមែ ន ់ សបកពកើត ឃ្ុ ាំស្វាយទប ស្សុកចាំក្ងរពលើ ពខតតកាំពង់ចាម ិ ល

012 402 505

311 មន្ទីរពពទយបសងអក ពក្ងះសូ ទិន្

ពក្ងះសូ ទិន្

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ិ ារែមី ឃ្ុ ាំោមស្បពធានះ ស្សុកពក្ងះសូ ទិន្ ពខតតកាំពង់ចាម

012 626 633

312 មន្ទីរពពទយបសងអក ព្ស្ព

ព្ស្ព

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ ស្ពទទឹង ឃ្ុ ាំព្ស្ជពវៀន្ ស្សុកព្ស្ព

012 903 130

កងមាស

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមរា ិ យបា៉ែយពលើ ឃ្ុ ាំរាយបា៉ែយ ស្សុកកងមាស ពខតតកាំពង់ចាម

053 953 107/ 096 969 2768

314 មន្ទីរពពទយបសងអក បាធាយ

បាធាយ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមបា ិ ធាយ ឃ្ុ ាំបាធាយ ស្សុកបាធាយ ពខតតកាំពង់ចាម

012 960 295

315 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្សីសន្ធរ

ស្សីសន្ធរ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមរិ ក្ងពទារ ឃ្ុ ាំសស្ពកពោធ្ិ៍ ស្សុកស្សីសន្ធរ ពខតតកាំពង់ចាម

012 685 643

316 មន្ទីរពពទយបសងអក ពជើងព្ស្ព

ពជើងព្ស្ព

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស គ ់ ឃ្ុ ាំសូទព ិ ន្ ិ ា ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

031 613 9999

កាំពង់ចាម-កាំពង់ពសៀម

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមទ ិ ី7 សង្កាត់កាំពង់ចាម ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

012 682 808

ាំ 318 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ឆ្នង

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល សង្កាត់កាំពង់ឆ្នង ាំ ស្កុងកាំពង់ឆ្នង ាំ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ណ្ត

012 649 944

319 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វល្វពលខស្បាាំ

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ាំ ិ អត ឃ្ុ ាំោន្ី ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

097 844 4849

320 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះែាូវ

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះែាូវ ឃ្ុ ាំពក្ងះែាូវ ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

097 766 1363

321 មណ្ឌលសុ ខភាព កតុល

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងស្វគ ស្សុកទឹកផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ុល

012 373 046

322 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយរ ាំោរ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ន ឃ្ុ ាំស្វាយរ ាំោរ ស្សុកកាំពង់សលង ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ុង

012 679 128

323 មណ្ឌលសុ ខភាព សសប

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមក ាំ ិ ាលែនល់ ឃ្ុ ាំសសប ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

095 669 768

324 មណ្ឌលសុ ខភាព កាលទក ឹ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងដុះពឡើង ឃ្ុ ាំកាលទក ាំ ឹ ស្សុកទក ឹ ផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្នង

097 723 4242

325 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងល្វវ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ក្ងាំងល្វវ ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងល្វវ ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

012 737 694

326 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយជុក

កាំពង់ស្តោច

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ ក្ងាំងស្សម៉ែ ឃ្ុ ាំស្វាយជុក ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

092 487 708

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)313 មន្ទីរពពទយបសងអក កងមាសរ ពខតតកាំពង់ចាម

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 317 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតកាំពង់ចាម ឈខតតកំេង់ឆ្ន ំង កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 15

327 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពៅ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ាំ ិ ាំពង់បឹង ឃ្ុ ាំកាំពង់ពៅ ស្សុកកាំពង់សលង ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 909 986

328 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជៀប

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមឆ្ ត ល ឃ្ុ ាំពជៀប ស្សុកទក ិ កកណ្ត ឹ ផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

097 866 5776)

329 មណ្ឌលសុ ខភាព ឆ្នុកស្ទូ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមឆ្ ន ឃ្ុ ាំឆ្ុ កស្ទូ ន ស្សុកបរបូ ាំ ិ ុ កស្ទូ ិ ណ្៍ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

097 396 9605

330 មណ្ឌលសុ ខភាព ធ្លកពវៀន្

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

077 356 721

331 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពស្ជចង្ការ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ាំ ស្តោាំង ឃ្ុ ាំពពជចង្កា ស្សុកបរបូ ាំ ិ ង ិ ណ្៍ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

097 664 3327

332 មណ្ឌលសុ ខភាព ោម

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ាំ ពោន្ ឃ្ុ ាំោម ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ង

092 513 966

333 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងស្កស្វាំង

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ តបងខាស់ ឃ្ុ ាំតាង ាំ ស្កស្វាំង ស្សុកទក ឹ ផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

092 924 987

334 មណ្ឌលសុ ខភាព

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងខទុាំ ឃ្ុ ាំ

096 33 99 ​790

335 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងចាន្់

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងចាន្់ ឃ្ុ ាំស្តោាំងចាន្់ ស្សុកបរបូ ិ ណ្៍ ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

012 860 634

336 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងស្វគរ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងមលូរ ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងស្វគរ ស្សុកទឹកផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

012 675 496

337 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងល្វា

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ់ ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងល្វា ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ល

012 416 854

338 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះកុសមៈ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ឹកលអក់ ឃ្ុ ាំទឹកហូ ត ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

097 4444 609

339 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ចណ្ូក

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ល ឃ្ុ ាំស្ចណ្ូក ស្សុកកាំពង់សលង ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ក

017 563 984

340 មណ្ឌលសុ ខភាព សតបងខាស់

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមន្ល ាំ ិ ងមាល្វ ឃ្ុ ាំសតបងខាស់ ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 948 696

341 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បោយមាស

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បោយមាស ឃ្ុ ាំស្បោយមាស ស្សុកកាំពង់សលង ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

077 470 062

342 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ង

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បាាំបពី ឆ្ម ឃ្ុ ាំពស្ង ស្សុករពលើពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

012 780 069

343 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្ជុាំ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ល ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជុាំ ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ូ វវាយ

012 347 405

344 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយ

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ាំ ិ ារស្តាច ឃ្ុ ាំលសងាក ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 564 199

ាំ 345 មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សារឆ្នង

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ាំ ស្កុងកាំពង់ឆ្នង ាំ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ារពលើ ឃ្ុ ាំផ្សារឆ្នង

012 621 023

346 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមពឆ្ាក

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ាំ ិ មពឆ្ាក ឃ្ុ ាំោមពឆ្ាក ស្សុកជលគរិ ី ពខតតកាំពង់ឆ្នង

078 312 527

347 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពសខមរ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ ស្ពសខមរ ឃ្ុ ាំរល្វពបអៀរ ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

092 915 215

348 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្គី

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្គីតបូង ឃ្ុ ាំព្ស្ពស្គី ស្សុកជលគរិ ី ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

097 661 5935

349 មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សារ

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពតាមូង ឃ្ុ ាំផ្សារ ស្សុកបរបូ ាំ ិ ណ្៍ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 700 219

350 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជបាក់

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព្ិ ស្ពពួច ឃ្ុ ាំព្ស្ជបាក់ ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

012 274 672

351 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពមូល

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពមូល ឃ្ុ ាំព្ស្ពមូល ស្សុករល្វពបអៀ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

012 654 212

352 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សែមី

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ាំ ិ ន្ទូច ឃ្ុ ាំសស្សែមី ស្សុករល្វពបអៀ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 968 005

353 មណ្ឌលសុ ខភាព ពព្ន្ល

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ាំ ិ ល្វឃ្ុ ាំ ឃ្ុ ាំពពពល ស្សុកបរបូ ិ ណ្៍ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 279 569

ូ កស

ូ ក ឃ្ុ ាំធ្ក ល ពវៀន្ ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

TMB½rTI 16

ូ កស ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

354 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពិលទឹក

កាំពង់ស្តោច

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស ាំ ិ ឹ ទងសាួត ឃ្ុ ាំអាំពិលទឹក ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 728 419

355 មណ្ឌលសុ ខភាព តាពជស

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ាំ ិ ន យ ឃ្ុ ាំតាពជស ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 522 728

356 មណ្ឌលសុ ខភាព លសងាក

កាំពង់ស្តោច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ាំ ិ ា ន្ពោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំពសដឋី ស្សុកស្វមគគីមាន្ជ័យ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

016 345 816

357 មណ្ឌលសុ ខភាព អភវិ ឌឍន្៍

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សតាព្ជ ឃ្ុ ាំអភវិ ឌឍន្៍ ស្សុកទឹកផ្សុស ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ

092 931 936

358 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងស្ោវ

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ណ្ូ ត ងពចក ឃ្ុ ាំពជើងស្ោវ ស្សុករល្វពបអៀរ ពខតតកាំពង់ឆ្ន ាំ

012 287 407

359 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្តោចពលើ

កាំពង់ស្តោច

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមអ ន តាហាង ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តោច ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ក

012 251 951

360 មន្ទីរពពទយបសងអក កាំពង់ស្តោច

កាំពង់ស្តោច

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក្ង ាំ ិ អត ឃ្ុ ាំោន្ី ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 540 393

361 មន្ទីរពពទយបសងអក បរបូ ិ ណ្៌

បរបូ ិ រណ្៍

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ាំ ិ ល្វឃ្ុ ាំ ឃ្ុ ាំពពពល ស្សុកបរបូ ិ ណ្៌ ពខតតកាំពង់ឆ្នង

012 176 4023

កាំពង់ឆ្នង ាំ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ត ល សង្កាត់កាំពង់ឆ្នង ាំ ស្កុងកាំពង់ឆ្នង ាំ ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ណ្ត

015 876 190

363 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំរស្វ ី ល ប់

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ល ឃ្ុ ាំដាំរស្វ ិ ប់ែុ ក ី ល ប់ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 561 033

364 មណ្ឌលសុ ខភាព ជ័យ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ័ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ូន្ពតានត ឃ្ុ ាំជយ

017 657 275

365 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កវា៉ែ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កវា៉ែ ឃ្ុ ាំស្កវា៉ែ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 948 522

366 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពស្ោជ

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងស្ជុាំពជើង ឃ្ុ ាំសាំពស្ោច ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

017 505 032

367 មណ្ឌលសុ ខភាព បារាយណ្៍

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងជ័យ ឃ្ុ ាំបារាយណ្៍ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 292 189

368 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វទង

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់កីត ឃ្ុ ាំកាំពង់ចិន្តបូង ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 915 885

369 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពោ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ពោពលើ ឃ្ុ ាំកាំពង់ពោ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 846 146

370 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បូរ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ព

012 285 015

371 មណ្ឌលសុ ខភាព ព

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ិ ាំពង់តាសបន្ ឃ្ុ ាំព

372 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំណ្តរពលើ

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ម ក់ ឃ្ុ ាំចាំណ្តរពលើ ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

011 332 245

373 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូង

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ល គ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ គរ ឃ្ុ ាំដូង ស្សុកស្បាស្វទបល័ង

017 688 224

374 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកងួន្

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកងួន្ ឃ្ុ ាំស្តោាំងឬសស ី ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

017 383 827

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) ាំ 362 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតកាំពង់ឆ្នង ឈខតតកំេង់ធំ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ទ ើ ល

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំសាំបូរ ស្សុកស្បាស្វទសាំ បូរ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

TMB½rTI 17

ទ ត ន្់ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ើ ល ស្សុកសណ្ត

092 885 871

375 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកស្តសបក

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកស្តសបក ឃ្ុ ាំស្សពៅ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

017 290 280

376 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្គើល

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្គើល ឃ្ុ ាំពស្គើល ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 657 945

377 មណ្ឌលសុ ខភាព

ូ កខាច់

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

ូ កខាច់ ឃ្ុ ាំ

089 505 352

378 មណ្ឌលសុ ខភាព

ូក

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

ូ កសទឹង ឃ្ុ ាំ

379 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ព្ស្ព ឃ្ុ ាំពស្ង ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 780 069

380 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងស្កស្វាំង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមតា ាំ តបូង ឃ្ុ ាំតាង ាំ ស្កស្វាំង ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ង

092 924 987

381 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតានតជុាំ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ តានតជុាំ1 ឃ្ុ ាំពតានតជុាំ ស្សុកបារាយណ្៍

012 396 821

382 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សយ៉ែូវ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងសវង សង្កាត់ស្សយូវ ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 296 927

ល គ 383 មណ្ឌលសុ ខភាព បល័ង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តស់ ឃ្ុ ាំបលល័ងគ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 561306

384 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ធ្ាំ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី7 សង្កាត់កាំពង់ធ្ាំ ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

011​ 625 480

385 មណ្ឌលសុ ខភាព ទីពោ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ីពោ ឃ្ុ ាំទីពោ ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 390 381

386 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងស្កពត

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ាំ ស្កពត ស្សុកស្បាស្វទសាំ បូរ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ក ឹ អណ្ូ ត ង ឃ្ុ ាំតាង

089 986 119

387 មណ្ឌលសុ ខភាព ចុងដូង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ដាំណ្តក់ ឃ្ុ ាំចុងដូង ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ល

012 370 026

388 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្វាយ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ទៀបចាស់ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្វាយ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 669 266

389 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សពៅ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ទង ឃ្ុ ាំស្សពៅ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 409 579

390 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ែម

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ួ ឃ្ុ ាំកាំពង់ែម ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ន្់មង

012 526 380

391 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្លទយយមរាជ ឃ្ុ ាំស្បាស្វទ ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 705 376

ខ្វល 392 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំរោន្់ ី

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ា ិ ច សង្កាត់ដាំរោន្់ ខ្វល ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ លល័ងល ី

096 883 7766

393 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមប ត ល ឃ្ុ ាំបឹង ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ឹងកណ្ត

078 740 026

394 មណ្ឌលសុ ខភាព ពចើងពដើង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ណ្ណរាយ ឃ្ុ ាំពចើងពដើង ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 145 932

395 មណ្ឌលសុ ខភាព តបូងស្កពពើ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិខ្វល ឃ្ុ ាំតបូងស្កពពើ ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 299 327

396 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពគុយ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពគុយ ឃ្ុ ាំព្ស្ពគុយ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 344 466

397 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្បស់

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្ោល ឃ្ុ ាំស្តោាំងឬសស ី ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

077 315 424

TMB½rTI 18

ូ កខាច់ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ូ ក ស្សុកស្បស្វទសាំ បូរ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

017 441 499

398 មណ្ឌលសុ ខភាព មាន្ជ័យ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ន្លម ឃ្ុ ាំមាន្ជ័យ ស្សុកសណ្ត ត ន្់ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 637 593

399 មណ្ឌលសុ ខភាព លអក់

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមល អ ់ ឃ្ុ ាំកាំពង់ែម ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ក

012 825 507

400 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វន្គរ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ ល ឃ្ុ ាំស្វន្គរ ស្សុកកាំពង់ស្វាយ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 824 511

401 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំណ្តរពស្ក្ងម

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ន្់ ឃ្ុ ាំចាំណ្តរពស្ក្ងម ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ណ្ត

012 623 394

ត ន្់ 402 មណ្ឌលសុ ខភាព សណ្ត

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ន្់ ឃ្ុ ាំសណ្ត ត ន្់ ស្សុកសណ្ត ត ន្់ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ណ្ត

012 285 058

403 មណ្ឌលសុ ខភាព សពមតចឪស្កយាស្វស្ក្ងម

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ល គ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ស្ក្ងមពជើង ឃ្ុ ាំស្វស្ក្ងម ស្សុកស្បាស្វទបល័ង

012 596 386

404 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ទៀល

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល្វ ឃ្ុ ាំពស្ទៀល ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

089 942 828

ិ យ 405 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វល្វវស័

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ យ ឃ្ុ ាំស្វល្វវស័ ិ យ ស្សុកបលល័ងា ពខតតកាំពង់ធ្ាំ ិ ល្វវស័

097 932 2447

406 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងពោក

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ូ ពយាង ឃ្ុ ាំសូពយាង ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

077 656 658

407 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយពស្វទង

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ស្វមសដក ឃ្ុ ាំបន្លទយពស្វទង ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

097 475 7363

408 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សះបន្លទយ

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះបន្លទយ ឃ្ុ ាំស្សះបន្លទយ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

089 615 625

409 មណ្ឌលសុ ខភាព កពក្ងះ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យក្ងល់ ឃ្ុ ាំកពក្ងះ ស្សុកសន្ទុក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 487 790

410 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បពតាង

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យពភលង ើ ឃ្ុ ាំស្វាយពភលង ើ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 214 378

411 មណ្ឌលសុ ខភាព មាស្កង

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បរួ តបូង ឃ្ុ ាំមាស្កង ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

097 710 73 07

412 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ទ

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមហ ិ ប់ ឃ្ុ ាំស្ទ ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

078 747 778

413 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បោយ

ពស្វទង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ង់ខ្វលាំ ឃ្ុ ាំស្បោយ ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 694 531

414 មណ្ឌលសុ ខភាព អាចារយល្វក់

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមអា ិ ចារយល្វក់ សង្កាត់អាចារយល្វក់ ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 773 102

415 មន្ទីរពពទយបសងអក ពស្វទង

ពស្វទង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

012 794 349

416 មន្ទីរពពទយបសងអក បារាយណ្៍-សន្ទុក

បារាយណ្៍-សន្ទុក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាំពង់កីត ឃ្ុ ាំកាំពង់ចិន្តបូង ស្សុកពស្វទង ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

417 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

កាំពង់ធ្ាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3)

ភូមស្ិ តោាំងស្វាយ ឃ្ុ ាំបល្វលាំងគ ស្សុកបារាយណ្៍ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

092 839 084

ភូមទ ិ ី០7 សង្កាត់កាំពង់ធ្ាំ ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 836 588

ឈខតតកំេង់ស ឺ ព កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 19

418 មណ្ឌលសុ ខភាព មហាស្វាំង

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំមហាស្វាំង ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ណ្ត

081 555 868

419 មណ្ឌលសុ ខភាព វលលិ៍ស

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំវលលិ៍ស ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ណ្ត

010 337 646

420 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងរ ាំដួល

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ ប់ទូក ឃ្ុ ាំព្ស្ពរ ាំដួល ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

081 684 803

421 មណ្ឌលសុ ខភាព ក្ងសហងតាអរ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ សហង ឃ្ុ ាំឡ ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 547 482

422 មណ្ឌលសុ ខភាព វាលអងគពពពល

គង់ពស ិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ កស្វាំងជសី ម ឃ្ុ ាំវាល ស្សុកគងពស ិ ី ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 626 137

423 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្ិទន្ចាំពរន្ ើ

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងតាគង់ ឃ្ុ ាំន្ិទន្ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

017 824 661

424 មណ្ឌលសុ ខភាព រល្វាំងចក

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ក្ងាំងធ្ាំ ឃ្ុ ាំរល្វាំងចក ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 821 816

425 មណ្ឌលសុ ខភាព ោសុ ី មឱរា៉ែ ល់

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោក ឃ្ុ ាំសសងាស្សទប ស្សុកឱរា៉ែ ល់ ពខតតកាំពង់សឺ ា

015 715 010

426 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយចចប ិ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ចក ឃ្ុ ាំស្វាយចចប ិ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 413 545

ិ 427 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពវហារ

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមច ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ិ ាំក្ងរដូង ឃ្ុ ាំស្ពះវហារ

081 985 071

ល 428 មណ្ឌលសុ ខភាព ក្ងត់ភុ ក

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមច ល ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ាំបក់ ឃ្ុ ាំក្ងត់ភុ ក

070 546 116

429 មណ្ឌលសុ ខភាព ជស្ងុក

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ស្ងុក ឃ្ុ ាំជស្ងុក ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 993 595

430 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងពោរ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

431 មណ្ឌលសុ ខភាព ដុាំស្កវា៉ែន្់

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមញ ត លជុាំ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ សង្កាត់កណ្ត

015 912 213

432 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពញាតិ

គង់ពិសី

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមដ ិ ូង ឃ្ុ ាំព្ស្ពញាតិ ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 544 024

433 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលស្វល្វ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ួ ស្វល្វ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ូន្ពពញ ឃ្ុ ាំទល

012 592 442

ា 434 មណ្ឌលសុ ខភាព ដុាំខិត

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ដើមខាិត ឃ្ុ ាំវាលពន្់ ស្សុកែាង ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 990 350

435 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំណ្តក់ស្វមច់

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំណ្តក់ស្វមច់ ឃ្ុ ាំវាលពង ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា

069 395 609

436 មណ្ឌលសុ ខភាព អមល្វាំង

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ពក្ងង ឃ្ុ ាំអមល្វាំង ស្សុកែាង ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 575 246

437 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កស្វាំងពចក

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ន្ី ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងពចក ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 548 646

438 មណ្ឌលសុ ខភាព មហាឬសស ី

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ រាជយ ឃ្ុ ាំមហាឬសស ី ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 203 992

439 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងោនយ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ាំ ស្កស្វាំង ឃ្ុ ាំោនយ ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ង

097 852 5566

440 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិអង្រងគង

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងកក់ ឃ្ុ ាំពោធ្ិអង្រងគង ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 560 343

441 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្កឡឹង

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងស្កឡឹង ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្កឡឹង ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 666 164

442 មណ្ឌលសុ ខភាព កក់ស្ពះសខ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំង

092 958 573

443 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងរាស់ ស្វមគគី

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងល្វាក់ ឃ្ុ ាំពជើងរាស់ ស្សុកឧដុងគ

012 652 505

444 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពស្ជមុន្ទ ី ក ឹ លអក់

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងសនូល ឃ្ុ ាំពពស្ជមុន្ី ស្សុកគងពស ិ ី ពខតតកាំពង់សឺ ា

015 512 613

ទ ើ លស្ជុាំ ឃ្ុ ាំស្តោាំងពោរ ស្សុកឱរា៉ែ ល់ ពខតតកាំពង់សឺ ា

ូ ក ឃ្ុ ាំកក់ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

TMB½rTI 20

093 727 700

445 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំណ្តក់ចាន្់

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងអន្ទង់ ឃ្ុ ាំចាន្់សសន្ ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 586 205

446 មណ្ឌលសុ ខភាព មពន្លរុ ងពរឿង

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំរុងពរឿង ស្សុកែាង ពខតតកាំពង់សឹ ា

012 984 916

447 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងសាំ បូរ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ពន្លកន្ទិល ឃ្ុ ាំសាំពរាងទង ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 770 231

448 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្តងស្តយង ឹ

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី4 ឃ្ុ ាំសស្តងស្តយង ឹ ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

069 339 064

449 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពជមាូមាន្អងគ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ឃ្ុ ាំព្ស្ពស្កស្វាំង ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ល

016 510 386

450 មណ្ឌលសុ ខភាព ពកសមកាន្តស្តាចទង

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ត់ដឹង ឃ្ុ ាំពកសមកាន្ត ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឹ ា

012 475 112

451 មណ្ឌលសុ ខភាព បរពសដឋ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ សតុក ឃ្ុ ាំបរពសដឋ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 520 206

452 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំបក់

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ បង ឃ្ុ ាំចាំបក់ ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 863 650

453 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កូចមាស

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមព ាំ ស្កូច ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ស្ង ឃ្ុ ាំតាង

092 377 488

454 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពក្ងះ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពខ្វាវ ឃ្ុ ាំរក្ងពក្ងះ ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 989 974

455 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះន្ោ ិ ន្ា

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទង ឹ ឃ្ុ ាំស្ពះន្ោ ិ ា ន្ ស្សុកគងពស ិ ី ពខតតកាំពង់សឺ ា

015 826 553

456 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងសគុះ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពបង ឃ្ុ ាំសុ ះគ ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

015 828 817

457 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងគង

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពតត ឃ្ុ ាំស្តោាំងគង ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 562 646

458 មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សុង

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពមាន ឃ្ុ ាំផ្សុង ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 277 703

459 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលអាំពិល

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមម ួ អាំពិល ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា ិ ល្វ ី វ ឃ្ុ ាំទល

012​ 409 480

460 មណ្ឌលសុ ខភាព ចារធ្ាំ

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ លួ ស សង្កាត់ចារមន្ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 752 208

461 មណ្ឌលសុ ខភាព តាោត់

ភនស្ាំ សួច

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ាំដួល88 ឃ្ុ ាំអូ ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 403 451

ាំ ូចោាំងល្វា 462 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនត

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតភនាំ ឃ្ុ ាំភត នាំ ូច ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 183 7497

463 មណ្ឌលសុ ខភាព ភកតី

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ មាគមន្៍ខ្វងលិច ឃ្ុ ាំភកតី ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 184 2903

464 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិស្មាល

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ោាំ ឃ្ុ ាំពោធ្ិស្មាល ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

011 234 647

465 មណ្ឌលសុ ខភាព សតុក

គង់ពិសី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ុ តក ឃ្ុ ាំសុ តក ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

097 872 6071

466 មណ្ឌលសុ ខភាព សនាំស្កពពើ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ួ នល ឃ្ុ ាំសាំ នស្កពពើ ស្សុកគងពស ិ ី ពខតតកាំពង់សឺ ា

088 959 2482

467 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សង់

គង់ពិសី

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ សង់ ឃ្ុ ាំស្សង់ ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 217 630

468 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំោរមាន្ជ័យ

គង់ពស ិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល បសលង ឃ្ុ ាំស្វាយរ ាំោរ ស្សុកបរពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 269 399

469 មណ្ឌលសុ ខភាព រល្វាំងសសន្

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគពមស្តី ឃ្ុ ាំរល្វាំងពស្គើង ស្សុកសាំ ពរាងទង ពខតតកាំពង់សឺ ា

092 936 799

470 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពទព

កាំពង់សឺ ា

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគពសរ ី សង្កាត់រក្ងធ្ាំ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 992 933

471 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងព្់ ស្ជ

ឧដុងគ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ន្លងព្់ ស្ជ ឃ្ុ ាំស្បាាំបម ី ុ ាំ ស្សុកែាង ពខតតកាំពង់សឺ ា

077 675 067

TMB½rTI 21

ាំ ស្ពះសស្ស 472 មណ្ឌលសុ ខភាព វាង

ឧដុងគ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ាំ ចាស់ ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា ភូមអ ិ ូក្ងរុ ង៉ែ ឃ្ុ ាំវាង

012 597 751

473 មន្ទីរពពទយបសងអក ឧដុងគ

ឧដុងគ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ាំ ចាស់ ស្សុកឧដុងគ ពខតតកាំពង់សឺ ា ភូមស្ិ ក្ងាំងពព្ន្ល ឃ្ុ ាំវាង

012 910 062

474 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្តោាំងស្កឡឹង

ភនស្ាំ សួច

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ តោាំងស្កឡឹង ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្កឡឹង ស្សុកភនស្ាំ សួច ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 751 977

475 មន្ទីរពពទយបសងអក គងពស ិ ី

គង់ពស ិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ សង់ ឃ្ុ ាំស្សង់ ស្សុកគងពស ិ ី ពខតតកាំពង់សឺ ា

012 506 885

កាំពង់សឺ ា

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមអ ិ ងគពសរ ី សង្កាត់រក្ងរធ្ាំ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 471 887

477 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយមាស

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ពន្ាមអក ឃ្ុ ាំបន្លទយមាសខ្វងលិច ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

012 800 176

478 មណ្ឌលសុ ខភាព កូន្សតា

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ូន្សតា ឃ្ុ ាំកូន្សតា ស្សុកទក ឹ

012 572 152

479 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសស្ី សុក

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះស្វន ឃ្ុ ាំឬសសស្ី សុកខ្វងលិច ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

081 632 577

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ិ ាំណ្ប់ ឃ្ុ ាំសស្សសចង ស្សុកជុាំគិរ ី ពខតតកាំពត

012 771 775 012 564 946

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 476 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតកាំពង់សឺ ា ឈខតតកំេត កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

480 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សសចង

ូក

ូ ពខតតកាំពត

481 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់សស្គង

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់សស្គង ឃ្ុ ាំកាំពង់សស្គង ស្សុកទក ឹ

482 មណ្ឌលសុ ខភាព សទឹងសកវ

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ចិន្ ឃ្ុ ាំសឹ ទងសកវ ស្សុកទឹក

483 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្តាច

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ស្តាច ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តាច ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

012 275 296

484 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងអាំពល ិ

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់បាយខ្វងតបូង ឃ្ុ ាំកាំពង់បាយ ស្សុកកាំពត ពខតតកាំពត

012 665 020

485 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំបុី

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ា វ ឃ្ុ ាំចាំបុី ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 510 946

486 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតានតចុងស្សង់

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកសវង ឃ្ុ ាំពតានតចុងស្សង់ ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

012 722 589

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ចស ឃ្ុ ាំពស្ចស ស្សុកជុាំគរិ ី ពខតតកាំពត

071 685 7715

ួ ស្វងជុាំពស្គៀល 488 មណ្ឌលសុ ខភាព អុីទន្

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ុាំពស្គៀល ឃ្ុ ាំជុាំពស្គៀល ស្សុកទឹក

078 907 711

489 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ស្វល្វខ្វងតបូង

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ជស ឃ្ុ ាំបង ឹ ស្វខ្វ ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

097 455 2627

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

017 441 499

487 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ចស

490 មណ្ឌលសុ ខភាព

ូក

ូក

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំ

ូ ក ស្សុក

ូ ពខតតកាំពត

ូ ពខតតកាំពត

ូ ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

ត ីល ពលើ ឃ្ុ ាំខ្វជយខ្វងតបូង ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត

088 862 6697

491 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សោ

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

492 មណ្ឌលសុ ខភាព ពដើមដូង

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ដើមដូង ឃ្ុ ាំពដើមដូង ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 521 052

493 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំណ្តក់កន្ទួត

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំណ្តក់កន្ទួត ឃ្ុ ាំដាំណ្តក់កន្ទួតខ្វងតបូង ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

012 895 362

TMB½rTI 22

092 583 388

494 មណ្ឌលសុ ខភាព ទទុង

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ឃ្ុ ាំទទុង ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត ិ ាំរពលង ី

495 មណ្ឌលសុ ខភាព បុន្រា៉ែ ន្ីហុ ន្សសន្ពក្ងះស្វល

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ តពោអភវិ ឌឍន្៍ ឃ្ុ ាំពតពោអភវិ ឌឍន្៍ ស្សុក

496 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្យ៉ែយ

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងពក្ងះ ឃ្ុ ាំដូន្យ៉ែយ ស្សុក

ាំ ូច 497 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគភនត

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងខយង ឃ្ុ ាំអងគភនត ាំ ូច ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 591 545

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងតាពសក ឃ្ុ ាំបាពន្ៀវ ស្សុក

012 796 108

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងរពៅ ឃ្ុ ាំសស្ពកពតានត ស្សុកទឹក

500 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរមាស

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងរាាំង ឃ្ុ ាំអងគរមាស ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត

017 349 678

501 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំបូកខាស់

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងរុន្ ឃ្ុ ាំដាំបូកខាស់ ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 585 537

502 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តសមង

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងពលើក ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងសបូវ ស្សុក

ូ ក ពខតតកាំពត

012 984 495

503 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងបី

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងពលបក ើ ឃ្ុ ាំស្តោាំងបី ស្សុក

ូ ក ពខតតកាំពត

092 206 624

504 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងរាាំង

ូក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ តោាំងសវង ឃ្ុ ាំស្តោាំងរាាំង ស្សុកជុាំគរិ ី ពខតតកាំពត

012 764 313

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងសសងា ឃ្ុ ាំស្តោាំងសសងា ស្កុងកាំពត ពខតតកាំពត

012 702 859

ាំ 506 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងភាលង

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងពតត ឃ្ុ ាំស្តោាំងភាលង ាំ ពខតតកាំពត

081 540 017

507 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងពលើ

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តាាំសស ឃ្ុ ាំសាំពរាងពលើ ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

016 695 194

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំជមាូវន្័ ស្សុកជុាំគិរ ី ពខតតកាំពត

092 159 797

509 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្វល្វ

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ័ ពសតច ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្វល្វខ្វងពកើត ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត ិ ព

088 448 3766

510 មណ្ឌលសុ ខភាព វតតអងគ

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមធា ិ យ ឃ្ុ ាំវតតអងគខ្វងតបូង ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

012 375 384

511 មណ្ឌលសុ ខភាព ដងទង់

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ិ ាំែីម ឃ្ុ ាំដងទង់ ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត

077 953 775

512 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ន្ម ិ ល

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ ឃ្ុ ាំបង ឹ ន្ម ិ ល ស្សុក

086 556 272

498 មណ្ឌលសុ ខភាព បាពន្ៀវ 499 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងរពៅ

505 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងសសងា

508 មណ្ឌលសុ ខភាព ជមាូវន្័

012 295 329 ូ ក ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត ូ ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

097 486 2157 089 366 836

012 828 946

513 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគសុរភី

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ឹងធ្ាំខ្វងពកើត ឃ្ុ ាំអងគសុរភី ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

012 610 929

514 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បភនាំ

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ងទក ឹ ឃ្ុ ាំស្បភនាំ ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 704 188

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ស់ ពង ឃ្ុ ាំន្លរាយណ្៍ ស្សុក

012 447 858

516 មណ្ឌលសុ ខភាព តាន្ី

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំភក នាំ ុង ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 310 043

517 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកស្កឹស

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកស្កឹស ឃ្ុ ាំសស្ពកស្កឹស ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

012 435 510

518 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះតូច

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកអាំពិល ឃ្ុ ាំពក្ងះតូច ស្សុកទឹក

012 689 034

519 មណ្ឌលសុ ខភាព ទូកមាស

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្កោ ឃ្ុ ាំទូកមាស ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

515 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្លរាយណ្៍

TMB½rTI 23

ូ ក ពខតតកាំពត

ូ ពខតតកាំពត

092 160 161

520 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះធាតុ រងស ី

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្ក្ងាំងខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំមាន្រទធ ិ ិ ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត

012 412 550 ​

521 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពឃ្ជយ

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពឃ្ជយ ឃ្ុ ាំស្វាយអញ្ជ ិ ត ស្សុកជុាំគរិ ី ពខតតកាំពត

012 407 681

522 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពឃ្មុាំ

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពឃ្មុាំ ឃ្ុ ាំព្ស្ពឃ្មុាំ ស្សុកទឹក

012 753 291

523 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពែនង

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពែនង ឃ្ុ ាំព្ស្ពែនង ស្សុកទឹក

524 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពទពន្ល

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទពន្ល ឃ្ុ ាំព្ស្ពទពន្ល ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

012 292 759

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពយា៉ែវ ឃ្ុ ាំសស្សកនុង ស្សុកជុាំគិរ ី ពខតតកាំពត

097 824 9920

525 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សកនុង

ូក

ូ ពខតតកាំពត ូ ពខតតកាំពត

012 870 542

526 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយទង

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ ា ប ឃ្ុ ាំស្វាយទង ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត ិ ក្ង

012 233 460

527 មណ្ឌលសុ ខភាព ចស្កីទង ី

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ ូច ឃ្ុ ាំកពណ្ត ត ល ស្សុកទក ិ ត ឹ

012 661 833

528 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសតចគង់

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ាំពពើរ ឃ្ុ ាំពសតចគង់ខ្វងលិច ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

012 570 331

529 មណ្ឌលសុ ខភាព ពលបក ើ

ឈូក/កំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លបក ើ ឃ្ុ ាំពលបក ើ ស្សុក

053 953 107/ 096 969 2768

ូ រ ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

530 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងស្វនយ

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លា ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងស្វនយ ស្សុក

ូ ក ពខតតកាំពត

531 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វនច់ព្ស្ព

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ អ ង ឃ្ុ ាំល្វអង ស្សុកដងទង់ ពខតតកាំពត

097 841 7289

017 925 824

532 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនពាំ លាៀង

កាំពង់ស្តាច

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ សងាដួច ឃ្ុ ាំពសតចគង់ខ្វងតបូង ស្សុកបន្លទយមាស ពខតតកាំពត

092 520 990

ត ល 533 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់កណ្ត

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមស ត ល ស្កុងកាំពត ពខតតកាំពត ិ ុ វណ្ណស្វគរ សង្កាត់កាំពង់កណ្ត

011 224 256

534 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ោញ

អងគរជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស ិ ុ តក ឃ្ុ ាំសាំោញ ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

097 817 0390

535 មណ្ឌលសុ ខភាព សនាំស្បាាំពរី

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ នស្បាាំពរី ឃ្ុ ាំមា៉ែក់ស្បាងគ ស្សុកទក ឹ

097 2337 666

536 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះស្វល

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សក្ងន្លគ ឃ្ុ ាំតាសកន្ ស្សុក

កាំពត

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ស ឃ្ុ ាំពស្តើយពក្ងះ ស្កុងកាំពត ពខតតកាំពត

078 692 414

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សពស្ៅ ឃ្ុ ាំពលបក ើ ស្សុក

012 893 125

539 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាន្ពោម

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគខ្វជយរាជ ឃ្ុ ាំដាន្ពោម ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 502 990

540 មណ្ឌលសុ ខភាព មាន្ជ័យ

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគស្វាយ ឃ្ុ ាំមាន្ជ័យ ស្សុក

012 637 593

ូក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ តពោអភវិ ឌឍន្៍ ឃ្ុ ាំពតពោអភវិ ឌឍន្៍ ស្សុក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាំពង់ស្តាចទី1 ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តាចខ្វងពកើត ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពត

012 733 468

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

012 462 306

537 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្តើយពក្ងះ 538 មណ្ឌលសុ ខភាព វតតគយ

ូ រ ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

ូ ក ពខតតកាំពត

092 276 276

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 541 មន្ទីរពពទយបសងអក បុន្រា៉ែ ន្ី ហុ ន្សសន្ពក្ងះស្វល

ូ ក ពខតតកាំពត

096 869 8889

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 542 មន្ទីរពទយបសងអក កាំពង់ស្តាច 543 មន្ទីរពពទយបសងអក

ូក

កាំពង់ស្តាច ូក

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំ

TMB½rTI 24

ូ ក ស្សុក

ូ ក ពខតតកាំពត

544 មន្ទីរពពទយបសងអក អងគរជ័យ

អងគរជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ ឃ្ុ ាំភក នាំ ុង ស្សុកអងគរជ័យ ពខតតកាំពត

012 960 196

កាំពត

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាំពង់បាយខ្វងតបូង សង្កាត់កាំពង់បាយ ស្កុងកាំពត ពខតតកាំពត

012 955 986

546 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិ៍រ ាំចាក

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកកញជប ឃ្ុ ាំពោធ្ិ៍រ ាំចាក ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

547 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងកនុង

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

548 មណ្ឌលសុ ខភាព កណ្តឹង

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូម3 ិ សង្កាត់រក្ងកនុង ស្កុងដូន្សកវ ពខតតតាសកវ

549 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្កស្វាំង

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

550 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

551 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងស្វល

ព្ស្ពកបាស

552 មណ្ឌលសុ ខភាព ធ្លក

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 545 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតកាំពត ឈខតតតាង្កវ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ភូមក ិ ណ្តឹងតូច ឃ្ុ ាំកណ្តឹង ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

ាំ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្កស្វាំង ស្សុកបូរជលស្វរ ភូមក ត ពខតតតាសកវ ិ ុ លស្ជុ ី

097 996 6593 012 315 772 089 696 905

ភូមក ិ ាលពោធ្ិ ឃ្ុ ាំសាំបរួ ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

016 897 057

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ក្ងាំង ឃ្ុ ាំពស្វន ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

092 298 182

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

096 761 1112

553 មណ្ឌលសុ ខភាព ោន្់ជុាំ

ភូមស្ិ ក្ងាំងព្ដ ឃ្ុ ាំធ្ក ល ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ ឃ្ុ ាំស្ពះបាទោន្់ជុាំ ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

012 496 798

554 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់រាប

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ល្វវ ឃ្ុ ាំកាំពង់រាប ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

012 339 188

555 មណ្ឌលសុ ខភាព សញ៉ែ ងញ៉ែ ង

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំសី ឃ្ុ ាំសញ៉ែ ងញ៉ែ ង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 517 726

556 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំណ្ប់

គីរវង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ម ់ ឃ្ុ ាំកាំណ្ប់ ស្សុកគីរវង់ ិ ល ី ពខតតតាសកវ

097 542 9441

557 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្កស្វាំង

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោដួល ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្កស្វាំង ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 896 325

558 មណ្ឌលសុ ខភាព ពត់សរ

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមឃ្ ាំ សមបតតិ ឃ្ុ ាំពត់ស ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ ិ លង

012 372 376

559 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្ពីង

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ ន្ទប ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

088 637 4909

560 មណ្ឌលសុ ខភាព សន្លុង

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

012 219 292​

561 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំសពង

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ន្ ិ ឃ្ុ ាំសន្លុង ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

562 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកពោធ្ិ៍

ពក្ងះអសណ្តត

563 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ក្ងាំងល្វវ

ភូមជ ិ ស្ី មាក់ ឃ្ុ ាំកាំសពង ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

097 6674 743

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ជពោកពោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំពោកពោធ្ិ៍ ស្សុកបូរជលស្វរ ពខតតតាសកវ ី

012 238 562

បាទី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ

092 672 172

564 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពរ ាំពដង

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ស្ី កហម ឃ្ុ ាំព្ស្ពរ ាំពដង ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

012 837 691

565 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូងខាស់

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ពខតតតាសកវ ិ យឹង ឃ្ុ ាំដូងខាស់ ស្សុកបូរជលស្វ ី

012 573​ 201

566 មណ្ឌលសុ ខភាព ឧតតមសូ រយា ិ

ដូន្សកវ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមតា ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ ិ សូ រ ឃ្ុ ាំឧតតមសុ រយា ិ

012 674 268

567 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វាវ

ដូន្សកវ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមតា ិ សស្សន្ ឃ្ុ ាំខ្វាវ ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

092 907 621

568 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពយុថ្លា

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ពហៀន្ ឃ្ុ ាំព្ស្ពយុថ្លា ស្សុកពក្ងះអសណ្តត ពខតតតាសកវ

017 951 923

ទ ើ លស្ជាំ ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងល្វវ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

TMB½rTI 25

569 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំសពង

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

570 មណ្ឌលសុ ខភាព រាមអពណ្តើក

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

571 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វាវ

បាទី

572 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សរពន្លង

ភូមតា ិ ឡូ ង ឃ្ុ ាំកាំសពង ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

097 6674 743

ភូមស្ិ តោាំងពចៅ ឃ្ុ ាំរាមអពណ្តើក ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

012 932 095

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ តោាំងស្តសបក ឃ្ុ ាំខ្វាវ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

092 907 621

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងទន្លលប់ ឃ្ុ ាំសស្សរពន្លង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

017 525 841

573 មណ្ឌលសុ ខភាព រន្លម

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងធ្ាំ ឃ្ុ ាំរន្លម ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

089 516 643

574 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគខុ នរ

គីរវង់ ី

សែទាំសុខភាព

092 799 145

575 មណ្ឌលសុ ខភាព បារាយណ្៍

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងព្ស្ព ឃ្ុ ាំអងគខុ នរ ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

576 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងអាំពល ិ

អងគរក្ង

577 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពស្ៅ

ភូមស្ិ តោាំងល្វក់ សង្កាត់បារាយណ្៍ ស្កុងដូន្សកវ

012 292 189

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងអាំពល ិ ឃ្ុ ាំតាពភម ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

011 840 686

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តាាំ សង្កាត់រក្ងពស្ៅ ស្កុងដូន្សកវ ពខតតតាសកវ

092 816 872

578 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តាាំខ្វនរ

បាទី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ តាាំខ្វនរ ឃ្ុ ាំសូភី ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 494 174

579 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពអាំពក

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ ពល្វក ឃ្ុ ាំព្ស្ពអាំពក ស្សុកគរី វង់ ិ ល ី ពខតតតាសកវ

012 832 348

580 មណ្ឌលសុ ខភាព លាំ ពង់

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ឃ្ុ ាំលាំពង់ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ ិ ស

012 482 451

581 មណ្ឌលសុ ខភាព រពវៀង

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំរពវៀង ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 776 034

582 មណ្ឌលសុ ខភាព ទពន្លបាទី

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ពន្លបាទី ឃ្ុ ាំស្ក្ងាំងធ្នង់ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 715 397

583 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកធ្លក

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ពុស្ទ ឃ្ុ ាំពោកធ្លក ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ ិ ល

097 383 4114

584 មណ្ឌលសុ ខភាព គុស

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមទ ិ ាំន្ប់ព្ស្ជ ឃ្ុ ាំគុស ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 649 527

585 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងស្តាញ់

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ីព្ព ឃ្ុ ាំបឹងស្តាញ់ ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

092 295 060

586 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសសតាផ្សង់

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

096 424 5755

587 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាាំបម ី ុ ាំ

គរី វង់ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ ុសសតាផ្សង់ ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្កញូង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

ាំ ិន្ 588 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនដ

គរី វង់ ី

589 មណ្ឌលសុ ខភាព ពព្ន្ល

ភូមស្ិ បាាំបម ី ុ ាំ ឃ្ុ ាំស្បាាំបម ី ុ ាំ ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

078 737 308

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស នាំ ិន្ ស្សុកគរី វង់ ិ ារ ឃ្ុ ាំភដ ី ពខតតតាសកវ

012 968 387

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

012 279 569

590 មណ្ឌលសុ ខភាព បាសស្ស

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ព្ន្លខ្វងតបូង ឃ្ុ ាំពព្ន្ល ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ

591 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វល

ព្ស្ពកបាស

592 មណ្ឌលសុ ខភាព វា៉ែោងព្ស្ពកបាស

ភូមព ួ កត ឃ្ុ ាំបាសស្ស ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ ិ ន្

012 888 486

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ ឃ្ុ ាំស្វល ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

012 683 655

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពកបាស(គ) ឃ្ុ ាំព្ស្ពកបាស ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

012 343 006

593 មណ្ឌលសុ ខភាព តាាំងយា៉ែប

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពចាំបក់ ឃ្ុ ាំតាង ាំ យា៉ែប ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

097 669 1901

594 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពជួរ

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពជួរ ឃ្ុ ាំពពពល ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

017 576 040

595 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរក្ង

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ ស្ពតាឡី ឃ្ុ ាំស្តោាំងធ្ាំខ្វងពជើង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 975 674

596 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទឹង ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

012 517 205

TMB½rTI 26

597 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សសង៉ែ

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទប់ ឃ្ុ ាំស្សសង៉ែ ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

012 591 836

598 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពផាគាំ

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពផាគ(ាំ គ) ឃ្ុ ាំព្ស្ពផាគាំ ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ

096 372 7912

599 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពមលង

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

012 891 224

600 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កពុាំ

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពមលងខ្វងតបូង ឃ្ុ ាំព្ស្ពខ្វល ស្សុកពក្ងះអសណ្តត ពខតតតាសកវ

601 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពល្វា

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

602 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពសលឹក

ដូន្សកវ

603 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពសាត

ូក

ភូមព្ិ ស្ពមលូ ឃ្ុ ាំស្កពុាំ

ូ ក ស្សុកពក្ងះអសណ្តត ពខតតតាសកវ

017 811 238

ភូមព្ិ ស្ពល្វាលិច ឃ្ុ ាំព្ស្ពល្វា ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

011 823 141

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពសសណ្តក ឃ្ុ ាំព្ស្ពសលឹក ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

012 627 423

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ ស្ពសាត ឃ្ុ ាំស្តោាំងធ្ាំខ្វងពជើង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 371 636

604 មណ្ឌលសុ ខភាព តាពភម

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ មុ ាំ ឃ្ុ ាំតាពភម ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

011 942 772

605 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តាាំកក់

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

ភូមយា ិ យឡ ឃ្ុ ាំស្តាាំកក់ ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 823 007

606 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូង

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមយ ិ ុថ្លា ឃ្ុ ាំដូង ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

017 688 224

607 មណ្ឌលសុ ខភាព រពមញ

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ពមញខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំរពមញ ស្សុកពក្ងះសណ្តត ពខតតតាសកវ

031 356 6664

608 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំបា៉ែ

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមឬ ិ សសែ ី ីម ឃ្ុ ាំចាំបា៉ែ ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

017 952 596

609 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងអពណ្តើក

អងគរក្ង

សែទាំសុខភាព

ភូមឬ ួ គុមភ ឃ្ុ ាំអូរស្វរាយ ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ ិ សសម ី យ

089 476 206

610 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគស្បាស្វទ

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមល ិ ន្ទះ ឃ្ុ ាំអងគស្បាស្វទ ស្សុកគីរវង់ ី ពខតតតាសកវ

097 775 7453

611 មណ្ឌលសុ ខភាព លាំ ចង់

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមល ិ ាំ ចង់ ឃ្ុ ាំលាំចង់ ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

012 383 726

612 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ទ

ដូន្សកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ វង ឃ្ុ ាំស្ទ ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

078 747 778

613 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្វប

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ សងា ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្វប ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 960 413

614 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះបាទហុ ន្ពទៀន្

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ មគគី ឃ្ុ ាំអងគរបូរ ី ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ

098 950 895

615 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំបក់

បាទី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ី ហា ឃ្ុ ាំចាំបក់ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

012 863 650

616 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វម

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្វម ឃ្ុ ាំពស្វម ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

095 439 833

ី មរ 617 មណ្ឌលសុ ខភាព ជខ្វ

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្វមង ឃ្ុ ាំពស្វមង ស្សុកស្ទាំង ពខតតតាសកវ

016 626 196

618 មណ្ឌលសុ ខភាព តាអូ

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល ឃ្ុ ាំតាអូរ ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

097 934 1217

619 មណ្ឌលសុ ខភាព ឆ្យគម ី

ព្ស្ពកបាស

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យអាំោរ ឃ្ុ ាំអង្កាញ់ ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

017 499 749

620 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកពស្ពច

គរី វង់ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាងខ្វងពកើត ឃ្ុ ាំពោកពស្ពច ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

092 966 093

621 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគតាពស្វម

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមអ ិ ងគតាពស្វម ឃ្ុ ាំអងគតាពស្វម ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

077 916 436

622 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វយបូរ

ដូន្សកវ

ភូមអ ិ ងគន្រាយណ្៍ ឃ្ុ ាំល្វយបូរ ស្សុកស្តាាំកក់

097 753 3346

623 មណ្ឌលសុ ខភាព ជាំរះពពន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

បាទី

សែទាំសុខភាព

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

624 មណ្ឌលសុ ខភាព ធាលស្បជុាំ

ភូមអ ិ ងគរពផ្សគៀក ឃ្ុ ាំជាំរះពពន្ ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតតាសកវ

ភូមអ ិ ណ្ូ ត ងសាំ រត ិ ឃ្ុ ាំធាលស្បជុាំ ស្សុកពក្ងះសណ្តត ពខតតតាសកវ

TMB½rTI 27

092 995 499 097 441 1166

625 មណ្ឌលសុ ខភាព បូរជលស្វរ ី

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ស្សុកបូរជលស្វរ ពខតតតាសកវ ិ ន្លងព់ ទៀន្ ឃ្ុ ាំបូរជលស្វរ ី ី

071 259 9984

626 មន្ទីរពពទយបសងអក បាទី

បាទី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ ចាម ឃ្ុ ាំចាំបក់ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ

011 976 831

627 មន្ទីរពពទយបសងអក អងគរក្ង

អងគរក្ង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ ស្ពតាឡី ឃ្ុ ាំស្តោាំងធ្ាំខ្វងពជើង ស្សុកស្តាាំកក់ ពខតតតាសកវ

012 987 388

628 មន្ទីរពពទយបសងអក ពក្ងះអសណ្តត

ពក្ងះអសណ្តត

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមរិ ពមញខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំរពមញ ស្សុកពក្ងះអសណ្តត ពខតតតាសកវ

068 351 011

629 មន្ទីរពពទយបសងអក អងគរបូរ ី

ព្ស្ពកបាស

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្វ ិ មគគី ឃ្ុ ាំអងគរបូរ ី ស្សុកអងគរបូរ ី ពខតតតាសកវ

012 641 959

630 មន្ទីរពពទយបសងអក គរិ វង់ ី

គរី វង់ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាំពង់ ស្សុកស្ពះបាទោន្់ជុាំ ស្សុកគរី វង់ ី ពខតតតាសកវ

016 731 949

631 មន្ទីរពពទយបសងអក ព្ស្ពកបាស

ព្ស្ពកបាស

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព្ិ ស្ពល្វាខ្វងលិច ឃ្ុ ាំព្ស្ពល្វា ស្សុកព្ស្ពកបាស ពខតតតាសកវ

012 753 112

ដូន្សកវ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម3 ិ សង្កាត់រក្ងកនុង ស្កុងដូន្សកវ ពខតតតាសកវ

016 875 324

633 មណ្ឌលសុ ខភាព អពញ្ៅ ើ ម

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ូន្តាមត ឃ្ុ ាំអពញ្ៅ ើ ម ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 768 641

634 មណ្ឌលសុ ខភាព ោស្ាំ កពវៀន្

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កពវៀន្ធ្ាំ ឃ្ុ ាំោស្ាំ កពវៀន្ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

015 283 838

635 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមជីល្វាំង

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ចន្លុះលិច ឃ្ុ ាំោមជីល្វាំង ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 669 305

636 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពចក

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ា ឃ្ុ ាំរ ាំពចក ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ប

092 946 023

ត ល 637 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បពឆ្ះកណ្ត

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ិ ាច់ស្បពឆ្ះពលើ ឃ្ុ ាំស្កូចឆ្មរ ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 419 569

638 មណ្ឌលសុ ខភាព គគរី

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ គរី ពជើង ឃ្ុ ាំគគរី ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

088 5533 766

639 មណ្ឌលសុ ខភាព ចក

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមច ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ក ឃ្ុ ាំចក ស្សុកអូរាង

012 967 433

640 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាន្់មូល

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ ន្់មូល ឃ្ុ ាំចាន្់មូល ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 2580 541

641 មណ្ឌលសុ ខភាព ចុងោច

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ រែមី ឃ្ុ ាំចុងោច ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 331 037

642 មណ្ឌលសុ ខភាព រូង

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំបក់ ឃ្ុ ាំរូង ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 8255 042

643 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំោន្់

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមឆ្ ល ឃ្ុ ាំកាំោន្់ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ូ ង1

088 3686 338

644 មណ្ឌលសុ ខភាព ជប់

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមជ ិ ប់ពស្ៅ ឃ្ុ ាំជប់ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

089 929 294

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 632 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតតាសកវ ឈខតតតបងឃម ំុ ូ

កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 28

645 មណ្ឌលសុ ខភាព ោពាំ ស្ទៀក

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ ពាំ ស្ទៀក ឃ្ុ ាំស្តមូង ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

092 650 567

ាំ 646 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីោង

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ាំ ឃ្ុ ាំសស្កក ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ីោង

011 263 767

647 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្កក1

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ីមាន្់ពជើង ឃ្ុ ាំសស្កក ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 840 2000

648 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីពរាទិ៍ទី១

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ីពរាទិ៍ពស្ក្ងម2 ឃ្ុ ាំជីពរាទិ៍1 ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

092 267 962

649 មណ្ឌលសុ ខភាព ជាំន្ីក

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ាំន្ីក ឃ្ុ ាំជាំន្ីក ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 977 582

650 មណ្ឌលសុ ខភាព ជ័យន្ិគម

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ័ ន្ិគម ឃ្ុ ាំកពណ្ត ត លស្ជុាំ ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ យ

092 583 036

651 មណ្ឌលសុ ខភាព

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

017 441 499

652 មណ្ឌលសុ ខភាព ដារ

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមដា ិ រផ្សារ ឃ្ុ ាំដារ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 750 7774

653 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមមត់

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមត ិ បូងវតត ឃ្ុ ាំពមមត់ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 562 730

654 មណ្ឌលសុ ខភាព ទឹកពស្ៅ

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តសបក ឃ្ុ ាំទឹកពស្ៅ ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

088 777 4898

655 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្ពីង

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងស្ពីង ឃ្ុ ាំស្តោាំងែលុង ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

088 637 4909

656 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពស្បាាំ២

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងឬសស ី ឃ្ុ ាំរក្ងពស្បាាំ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 302 028

657 មណ្ឌលសុ ខភាព តាំសបរ

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមត ិ ាំសបរ ឃ្ុ ាំតាំសបរ ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 300 409

658 មណ្ឌលសុ ខភាព ែនល់សកង

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ សកង ឃ្ុ ាំគងជ័យ ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ល

012 385 021

659 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមទទឹង

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ាំ ព ៉ែ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ភូមែ ម ទឹង ឃ្ុ ាំោតា ិ ទ

012 480 462

660 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមពពស្ជ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ពម ពស្ជ ឃ្ុ ាំែពម ពស្ជ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

017 770 233

661 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមៀន្

អូររាាំងឪ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមែ ម ាំ ពលៀង ឃ្ុ ាំពមៀន្ ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ស

012 596 936

662 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះធាតុ

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំស្ពះធាតុ ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ីក

012 737 884

ាំ 663 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតពោសសន្ ោមោង

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ួ សូ ភី ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ីសម សន្ជ័យ ឃ្ុ ាំទល

081 597 278

664 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្ទស

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី2 ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្ទស ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 694 274

665 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអាជី

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី3 ឃ្ុ ាំសស្ពកអាជី ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

017 794 351

ាំ 666 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយឃ្លង

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ាំ ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុ(ាំ មន្ ិ ី4 ឃ្ុ ាំស្វាយឃ្លង ិ មាន្កុងស្តា)

012 350 497

667 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងខនុរ

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី5 ឃ្ុ ាំរក្ងខនុរ ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 793 882

668 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពពល

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ កណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំពពពល ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ល

012 443 688

669 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីគរ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ កណ្ត ត លពជើង ឃ្ុ ាំជីគរ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ល

012 990 795

ូក

ូ ក ឃ្ុ ាំ

TMB½rTI 29

ូ ក ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

670 មណ្ឌលសុ ខភាព គរ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ែមី ឃ្ុ ាំគរ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ល

085 414 547

671 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលសូ ភី

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ សូ ភី ឃ្ុ ាំទល ួ សូ ភី ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ល

089 615 562

672 មណ្ឌលសុ ខភាព បពងហើរសខលង

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ពងហើរសខលង ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្ពីង ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 881 817

673 មណ្ឌលសុ ខភាព ពបុើស២

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ បុើស ឃ្ុ ាំពបុើស2 ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 390 3320

674 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងស្ពួល

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ តដីពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំបឹងស្ពួល ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

089 900 748

675 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលសនួល

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ួ សនួល ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ីសម៉ែស្ត ឃ្ុ ាំទល

097 3757 888

ត លស្ជុាំ 676 មណ្ឌលសុ ខភាព កពណ្ត

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ត លស្ជុាំ ឃ្ុ ាំកពណ្ត ត លស្ជុាំ ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ារកពណ្ត

097 707 1400

677 មណ្ឌលសុ ខភាព ពព្ន្ល

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ព្ន្ល ឃ្ុ ាំកក់ ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 279 569

678 មណ្ឌលសុ ខភាព សួ ង ១

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិកិល សង្កាត់សួង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 862 629

679 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងងក្ងង

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិស្សុក ឃ្ុ ាំពក្ងងក្ងង ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 513 4337

680 មណ្ឌលសុ ខភាព មង់ពរៀវ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមម ិ ង់ទី7 ឃ្ុ ាំមង់ពរៀវ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

098 789 688

681 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំរល ិ

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមយា ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ កពជើង ឃ្ុ ាំដាំរល ិ ស្សុកអូរាង

012 294 039

682 មណ្ឌលសុ ខភាព ទពន្លបិទ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមយា ិ យស ឃ្ុ ាំទពន្លបិទ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 479 635

683 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពិលតាពក

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លខ4ពកើត ឃ្ុ ាំអាំពិលតាពក ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 436 485

684 មណ្ឌលសុ ខភាព ពលាៀង

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លាៀង ឃ្ុ ាំពលាៀង ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

017 246 394

685 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សឡប់

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ លខ្វនច ឃ្ុ ាំស្សឡប់ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 345 711

686 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសដា

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ លតូច ឃ្ុ ាំពសដា ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 5429 657

687 មណ្ឌលសុ ខភាព វាលមលូ

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ លមលូ ឃ្ុ ាំវាលមលូ ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

097 678 1797

688 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ងពស្បាាំ១

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ លវង់ ឃ្ុ ាំរក្ងពស្បាាំ ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

089 316 226

ង ិ 689 មណ្ឌលសុ ខភាព វហារលួ

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ ហារលួ ង សង្កាត់វហារលួ ង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ ិ

092 614 956

690 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្តី

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ វលពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំដូន្តី ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ ើ

097 653 3147

691 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតពោសសន្ផាលកសាំ ពរាង

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ឡង់2 ឃ្ុ ាំដារ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

088 8886 403

692 មណ្ឌលសុ ខភាព សួ ង ២

តាំសបរ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស ិ ួ ងពកើត សង្កាត់សួង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 350 379

693 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសដាសសន្ជ័យ

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ សដាសសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំពសដា ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

071​ 339 0688

694 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីពរាទិ៍ទី២

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សពចៀម ឃ្ុ ាំជីពរាទិ៍2 ស្សុកតបូងឃ្មុាំ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

077 717 448

TMB½rTI 30

695 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សព្សា

អូររាាំងឪ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សព្សា ឃ្ុ ាំគងជ័យ ស្សុកអូរាង ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 609 012

696 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វល

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល គីឡូ ឃ្ុ ាំទន្លូង ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 683 655

697 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

ពមមត់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាងពជើង ឃ្ុ ាំដារ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 517 205

698 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងព្់ ស្ជ

ពញាសស្កក

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ន្លងព្់ ស្ជ ឃ្ុ ាំកក់ ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

077 675 067

ស្កូចឆ្មរ

សែទាំសុខភាព

012 402 451

តាំសបរ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ិ ាច់ស្បពឆ្ះពលើ ឃ្ុ ាំស្កូចឆ្មរ ស្សុកស្កូចឆ្មរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

អូររាាំងឪ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ពមមត់

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 699 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្កូចឆ្ម 700 មន្ទីរពពទយបសងអក តាំសបរ

701 មន្ទីរពពទយបសងអក អូររាាំងឪ មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 702 មន្ទីរពពទយបសងអក ពមមត់

703 មន្ទីរពពទយបសងអក ពញាសស្កក

704 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

ពញាសស្កក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

តបូងឃ្មុាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

705 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះពន្លល

មងគលបូរ ី

706 មណ្ឌលសុ ខភាព មា៉ែព្ឡ

ភូមត ិ ាំសបរ ឃ្ុ ាំតាំសបរ ស្សុកតាំសបរ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 332 840

ភូមពិ លខ4ពកើត ឃ្ុ ាំអាំពល ាំ ឪ ពខតតតបូងឃ្មុាំ ិ តាពក ស្សុកអូរាង

012 448 748

ភូមត ិ បូងវតត ឃ្ុ ាំពមមត់ ស្សុកពមមត់ ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 873 127

ភូមពិ ោធ្ិស្សុក ឃ្ុ ាំពក្ងងក្ងង ស្សុកពញាសស្កក ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 225 622

ភូមស ិ ួ ងលិច សង្កាត់សួង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ

012 378 347

សែទាំសុខភាព

ភូម1 ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ សង្កាត់ស្ពះពន្លល ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 428 394

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំមា៉ែព្ឡ ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ណ្ត

012 336 364

707 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ណ្ត

012 517 205

708 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាន្សស្សង

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំស្វាន្សស្សង ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ពណ្ត

012 205 019

709 មណ្ឌលសុ ខភាព គាំរូ

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ម ួក ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ សិណ្ ឃ្ុ ាំែព

012 284 094

710 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសពី ស្ក្ងក1

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះសកវ ឃ្ុ ាំឬសសពី ស្ក្ងក ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

095 939​ 326

711 មណ្ឌលសុ ខភាព ពបា៉ែយសប៉ែត1

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលស្វាន្1 ឃ្ុ ាំពបា៉ែយសប៉ែត ស្កុងពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

017 340 808

712 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្វាយ2

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមក ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ាំពង់ស្វាយ សង្កាត់កាំពង់ស្វាយ ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 863 424

713 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្វាយ1

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ល កូ ន្ចាស់ សង្កាត់កាំពង់ស្វាយ ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 793 552

714 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលពស្ង

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ួ ពស្ង ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ល ង្កប់ ឃ្ុ ាំទល

092 313 242

715 មណ្ឌលសុ ខភាព សលស្ក្ងម

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ខលងពណ្៌ ឃ្ុ ាំសស្ល ក្ងម ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 353 489

716 មណ្ឌលសុ ខភាព ណ្តាំពៅ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកចាស់ ឃ្ុ ាំណ្តាំពៅ ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 313 621

ឈខតតរនាទយមានជ័យ

កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 31

717 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកបលល័ងគ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកបលល័ងគ ឃ្ុ ាំពោកបលល័ងគ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 764 776

ួ 718 មណ្ឌលសុ ខភាព ចក់ពក

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមច ួ ឃ្ុ ាំសស្ល ក្ងម ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ក់ពក

092 835 581

719 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំពណ្តម

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំពណ្តមពកើត ឃ្ុ ាំចាំពណ្តម ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 696 053

720 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ជើងវតត ឃ្ុ ាំស្ពះពន្តយស្ពះ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 259 790

721 មណ្ឌលសុ ខភាព

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

077 834 323

722 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ឡឹក ឃ្ុ ាំសាំបរួ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

016 897 057

723 មណ្ឌលសុ ខភាព តាផ្សូ

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ផ្សូ ឃ្ុ ាំតាផ្សូ ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 421 227

724 មណ្ឌលសុ ខភាព ពព្ន្ល

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ វង ឃ្ុ ាំពព្ន្ល ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 279 569

725 មណ្ឌលសុ ខភាព ទក ឹ ពោរ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ពសៀវ ឃ្ុ ាំទក ឹ ពោរ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

070 661956

726 មណ្ឌលសុ ខភាព តាឡាំ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ឡាំ ចុង ឃ្ុ ាំតាឡាំ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

096 5000 928

727 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសសសបូវ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តសបក ឃ្ុ ាំបុសបូវ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 216 5006

728 មណ្ឌលសុ ខភាព ពបា៉ែយចារ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងែមកណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំពបា៉ែយចារ ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 765 374

729 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំស្បាស្វទ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 705 376

730 មណ្ឌលសុ ខភាព ភូមែ ិ ីម

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ងតបូង ឃ្ុ ាំភូមែ ិ ីខ្វ ិ ីម ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 284 102

731 មណ្ឌលសុ ខភាព ទន្ក្ងាំ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ន្ក្ងាំតបូង ឃ្ុ ាំទន្ក្ងាំ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

017 468 144

732 មណ្ឌលសុ ខភាព ទក ឹ ថ្លល

មងគលបូរ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមទ ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ក ឹ ថ្លល សង្កាត់ទក ឹ ថ្លល ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 659 231

ិ 733 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកកឋន្

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ទល ឃ្ុ ាំពោកកឋន្ ិ ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

095 658 892

734 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ទស

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ទស ឃ្ុ ាំស្ទស ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 376 803

735 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្ម ិ ត ិ ត

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមន្ ត ីម សង្កាត់ន្ម ិ ម ិ ត ិ ែ ិ ត ិ ត ស្កុងពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 446 3399

736 មណ្ឌលសុ ខភាព បត់ស្តង់

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង់បត់ពកើត ឃ្ុ ាំបត់ស្តង់ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 917 230

737 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយន្លង

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្លទយន្លង ឃ្ុ ាំបន្លទយន្លង ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយជ័យ

012 625 225

738 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងស្តកួន្

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្លទយមាន្រទធ ិ ឃ្ុ ាំពោករពមៀត ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 371 221

739 មណ្ឌលសុ ខភាព បលល័ងគ

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ លល័ងគ ឃ្ុ ាំតាគង់ ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 631 267

740 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្សពៅ

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ឹងរាាំង ឃ្ុ ាំអូរស្សពៅ ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 729 627

741 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសឿ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសសពោក ឃ្ុ ាំពសឿ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 224 598

ន យ ួរមាន្ជ័

ួរន ឃ្ុ ាំ

ន យ ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ួរមាន្ជ័

TMB½rTI 32

742 មណ្ឌលសុ ខភាព ពបា៉ែយសប៉ែត 2

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បោធ្មមខ្វងពកើត សង្កាត់ផ្សារកណ្ត ត ល ស្កុងពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 528 650

743 មណ្ឌលសុ ខភាព ផាគាំ

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមផា ិ គ ាំ ឃ្ុ ាំផាគាំ ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 487 012

744 មណ្ឌលសុ ខភាព គយសម៉ែង

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ល ឃ្ុ ាំគយសម៉ែង ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយជ័យ ិ ូ វពសៀម

012 397 017

745 មណ្ឌលសុ ខភាព រហាត់ទក ឹ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិពរី ពដើម ឃ្ុ ាំរហាត់ទក ឹ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 542 894

746 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះពងសតា

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពះអងគ សង្កាត់ពក្ងះពងសតា ស្កុងសិរពស្វភ័ ណ្ ពខតតបន្លទយជ័យ ី

012 573 993

747 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វរងគ

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមភា ិ សពជើង ឃ្ុ ាំស្វរងគ ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 615 216

ាំ ូច 748 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនត

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ ូចតបូង ឃ្ុ ាំភត នាំ ូច ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ត

092 523 623

749 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនពាំ លៀប

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមភ ិ ពនាំ លៀប ឃ្ុ ាំភពនាំ លៀប ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 692 882

750 មណ្ឌលសុ ខភាព កូប

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមម ៉ែ ហ ់ ុ ន្ ិ ក ឺ ឃ្ុ ាំកូប ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 830 2047

751 មណ្ឌលសុ ខភាព មាាក់

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមមា ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ា ក់ សង្កាត់មាាក់ ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 753 927

752 មណ្ឌលសុ ខភាព រលួ ស

ែមពួក

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមរិ លួ ស ឃ្ុ ាំរលួ ស ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 714 6846

753 មណ្ឌលសុ ខភាព ជប់វារ ី

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ រាលស្ជូក ឃ្ុ ាំជប់វារ ី ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 835 932

754 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងពបង

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ឃ្ុ ាំបឹងពបង ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 627 7997

755 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរបោ ី ន្់

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល្វសខមរ ឃ្ុ ាំអូរបោ ី ន្់ ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

017 299 961

756 មណ្ឌលសុ ខភាព រហាល

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល្វពឆ្ះ ឃ្ុ ាំរហាល ស្សុកស្ពះពន្តយស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 166 939

757 មណ្ឌលសុ ខភាព សិល្វសខមរ

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ិ ល្វសខមរ ឃ្ុ ាំអូរបោ ី ន្់ ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 525 552

758 មណ្ឌលសុ ខភាព សូ ភី

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ូ ភខ្វ ី ងតបូង ឃ្ុ ាំសូភី ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

097 830 1992

759 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោករពមៀត

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា ន្ ឃ្ុ ាំពោករពមៀត ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 959 084

ាំ ី 760 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនដ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ នាំ ី ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ា ន្ពកមង ឃ្ុ ាំភដ

012 812 371

761 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយឆ្មរ

ែមពួក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះព្ស្ជ ឃ្ុ ាំបន្លទយឆ្មរ ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

089 598 821

ី 762 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សះជក

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះ

012 710 912

763 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សះរាាំង

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះរាាំង ឃ្ុ ាំស្សះរាាំង ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 509 279

764 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសពី ស្ក្ងក2

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ញៅញ ឃ្ុ ាំឬសសពី ស្ក្ងក ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយជ័យ

017 530 723

765 មណ្ឌលសុ ខភាព សឹងហ

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ា យ ឃ្ុ ាំសឹងហ ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ន្លងស្វ

097 794 3914

766 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរឬសស ី

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ត ល ស្កុងពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ូរឬសស ី សង្កាត់ផ្សារកណ្ត

012 443 097

ូ កខ្វងលិច ឃ្ុ ាំស្សះជក ី ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

TMB½rTI 33

767 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្បាស្វទ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរសាួត ឃ្ុ ាំអូរស្បាស្វទ ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 423 286

768 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរសាំ ពរ័

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរសាំ ពរ័ ឃ្ុ ាំអូរសាំ ពរ័ ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

092 836 491

769 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរអាំបល ិ

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ូរអាំបល ិ សង្កាត់អូរអាំបល ិ ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 961 424

770 មណ្ឌលសុ ខភាព ពភនៀត

មងគលបូរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ន តា សង្កាត់ពភនៀត ស្កុងសិរពស្វភ័ ណ្ ពខតតបន្លទយជ័យ ិ ក ី

012 573 993

771 មន្ទីរពពទយបសងអក មា៉ែព្ឡសន្តិភាព

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមិ កណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំមា៉ែព្ឡ ស្សុកមា៉ែព្ឡ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

053 953 107/ 096 969 2768

772 មន្ទីរពពទយបសងអក អួរពស្ៅ

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមិ ម៉ែកហ ់ ីន្ ឃ្ុ ាំកូប ស្សុកអូរពស្ៅ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

053 953 107/ 096 969 2768

ណ្ឌ ី 773 មន្ទីរពពទយបសងអក សិរពស្វភ័

មងគលបូរ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម1 ណ្ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ សង្កាត់ស្ពះពន្លល ស្កុងសិរពស្វភ័ ី

012 854 983

774 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមភ នាំ ញជង ាំ ឃ្ុ ាំជប់វារ ី ស្សុកស្ពះពន្ស្តស្ពះ ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ ជ

017 710 683

775 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វាយពចក

ែមពួក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមរិ លួ ស ឃ្ុ ាំរលួ ស ស្សុកស្វាយពចក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 677 868

776 មន្ទីរពពទយបសងអក ភនស្ាំ សុក

ស្ពះពន្ស្តស្ពះ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ សះ

012 951867

777 មន្ទីរពពទយបសងអក ែមពួក

ែមពួក

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ម ួក ស្សុកែមពួក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ ិ សិណ្ ឃ្ុ ាំែព

012284337

778 មន្ទីរពពទយបសងអក ពបា៉ែយសប៉ែត

ពបា៉ែយសប៉ែត

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ បោធ្មម ឃ្ុ ាំផ្សាកណ្ត ត ល ស្សុកពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 867 879

ភូមពិ ក្ងះសកវ ឃ្ុ ាំឬសសពី ស្ក្ងក ស្សុកមងគលបូរ ី ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

012 666 120

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

ូ កខ្វងលិច ឃ្ុ ាំស្សះជក ី ស្សុកភនស្ាំ សុក ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 779

មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតត មត ត ពកមាុោ-ជប៉ែុន្មងគលបូរ ី ិ ភា

មងគលបូរ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ឈខតតបរ៉ាលន ិ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA) 780 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនស ាំ ង ា ់ 781 មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សារស្ពាំ 782 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កចាប់ 783 មណ្ឌលសុ ខភាព សួ ន្កុមារ 784 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្ចា 785 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនស្ាំ ោល មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

ព្ប៉ែលិន្ ព្ប៉ែលិន្ ព្ប៉ែលិន្ ព្ប៉ែលិន្ ព្ប៉ែលិន្ ព្ប៉ែលិន្

សែទាំសុខភាព សែទាំសុខភាព សែទាំសុខភាព សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ខាស់ ឃ្ុ ាំសឹ ទងស្តង់ ស្សុកស្វល្វពស្ៅ ពខតតព្ប៉ែលិន្ ិ ល ភូមផ្ស ិ ារស្ពាំ ឃ្ុ ាំសឹ ទងក្ងច់ ស្សុកស្វល្វពស្ៅ ពខតតព្ប៉ែលិន្ ភូមរា ាំ សង្កាត់អូរតាព ៉ែ ស្កុងព្ប៉ែលិន្ ពខតតព្ប៉ែលិន្ ិ ង ភូមវិ តត សង្កាត់ព្ប៉ែលិន្ ស្កុងព្ប៉ែលិន្ ពខតតព្ប៉ែលិន្

096 405 5502 085 270 991 012 729 500 016 710 871

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ត ល សង្កាត់ទល ួ ល្វា ស្កុងព្ប៉ែលិន្ ពខតតព្ប៉ែលិន្ ិ ូរស្ចាកណ្ត

092 167 535

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរដីសិ អត ឃ្ុ ាំសឹ ទងស្តង់ ស្សុកស្វល្វពស្ៅ ពខតតព្ប៉ែលិន្

097 404 9840

TMB½rTI 34

ព្ប៉ែលិន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមវិ តត សង្កាត់ព្ប៉ែលិន្ ស្កុងព្ប៉ែលិន្ ពខតតព្ប៉ែលិន្

097 878 9499

787 មណ្ឌលសុខភាព តាគ្រៃ

សំខ្ៅលូ ន

សែទាំសុខភាព

093247131

788 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកន្រន្ទ ិ

សង្ងែ/បាត់ដំបង

ភូមក ិ ាំស្បង់ ឃ្ុ ាំតាស្កី ស្សុកកាំពរៀង ពខតតបាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកន្រន្ទ ិ ឃ្ុ ាំសស្ពកន្រន្ទ ិ ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

016 661 600

786 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតព្ប៉ែលិន្

ឈខតតបាត់ដំរង

កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

789

មណ្ឌលសុ ខភាព កពក្ងះ

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ពក្ងះ ឃ្ុ ាំកពក្ងះ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

012 487 790

790

មណ្ឌលសុ ខភាព តាពូ ង

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ សិកមម ឃ្ុ ាំតាពូ ង ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

077 967 005

791

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពស្ពៀង

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ ត់រពទះ ឃ្ុ ាំកាំពង់ពស្ពៀង ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 248 147

792

មណ្ឌលសុ ខភាព របស់ មងគល

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ូន្សកអក2 ឃ្ុ ាំរបស់ មងគល ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

012 246 687

793

មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពៅលូ ន្

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះតូច ឃ្ុ ាំសាំពៅលូ ន្ ស្សុកសាំ ពៅលូ ន្ ពខតតបាត់ដាំបង

089 320 032

794

មណ្ឌលសុ ខភាព តាស្កី

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំស្បង់ ឃ្ុ ាំតាស្កី ស្សុកកាំពរៀង ពខតតបាត់ដាំបង

086 643 588

795

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្ពះ

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ស្ពះ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្ពះ ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 371 885

796

មណ្ឌលសុ ខភាព វតតគរ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់សីមា៉ែ សង្កាត់វតតគរ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

097 4413 571

797

មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងកនុង

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់សាំបូរ ឃ្ុ ាំសាំពរាងកនុង ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

012 776 584

ភូមក ិ ាំពរៀង ឃ្ុ ាំកាំពរៀង ស្សុកកាំពរៀង ពខតតបាត់ដាំបង

012 453 150

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ន ចរមាស ឃ្ុ ាំខ្វនចរមាស ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

012 927 496

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

092 438 599

មណ្ឌលសុ ខភាព រូងព្ស្ជ

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ ីឡូ ឃ្ុ ាំសស្តង ស្សុករតន្ៈមណ្ឌល ពខតតបាត់ដាំបង

មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកឃ្មុាំ

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

798

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពរៀង

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

799

មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វនចរមាស

ែមពោល

800

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្តង

801 802 803

មណ្ឌលសុ ខភាព សចងមាន្ជ័យ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

804

មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងរ់ ុន្

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

805

មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងវ់ ល ិ

សសងា

806

មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរសាំ ពរាង

807

ភូមពិ ោកខាស់ ឃ្ុ ាំរូងព្ស្ជ ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 784 114

ភូមពិ ោកឃ្មុាំ ឃ្ុ ាំពោកឃ្មុាំ ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

092 815 389

ភូមច ិ ងហូស្វាយ ឃ្ុ ាំសចងមាន្ជ័យ ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង

017 412 121

ភូមចា ិ រ ឃ្ុ ាំអន្លងរ់ ុន្ ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

077 265 426

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ចាបវាល ឃ្ុ ាំអន្លងវ់ ល ិ ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 601 601

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំក្ងរសាំ ពរាង2 សង្កាត់ចាំក្ងរសាំ ពរាង ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

092 530 969

មណ្ឌលសុ ខភាព ឆ្ករក្ង

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

012 536 531

808

មណ្ឌលសុ ខភាព ធ្ិបតី

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមឆ្ ិ ករក្ងរ ឃ្ុ ាំសុ ង ស្សុកសាំ ឡូត ពខតតបាត់ដាំបង

809

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជ

ពមាងឬសស ី

810

មណ្ឌលសុ ខភាព សិរមាន្ជ័ យ ី

សាំ ពៅលូ ន្

ភូមឆ្ ិ យបលល័ង ឃ្ុ ាំធ្ិបតី ស្សុកោស់ ស្កឡ ពខតតបាត់ដាំបង

092 751 497

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ជ2 ឃ្ុ ាំព្ស្ជ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

012 237 528

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

ទ យ ស្សុកសាំ ពៅលូ ន្ ពខតតបាត់ដាំបង ើ ល ឃ្ុ ាំសិរមាន្ជ័ ី

TMB½rTI 35

031 8888 808

811

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វលសកត

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមដា ិ ព្ាំ សត សង្កាត់ស្វលសកត ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

092 334 251

812

មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពិលស្បាាំពដើម

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូង ឃ្ុ ាំអាំពិលស្បាាំពដើម ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

097 945 7445

813

មណ្ឌលសុ ខភាព ោមឯក

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ទវ ឃ្ុ ាំោមឯក ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

016 717 006

814

មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលតាឯក

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ួ តាឯក ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង ិ ោាំ2 សង្កាត់ទល

092 339 649

815

មណ្ឌលសុ ខភាព តាស្ោម

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ស្ោម ឃ្ុ ាំតាស្ោម ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង

012 737 326

816

មណ្ឌលសុ ខភាព ោរ

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ណ្តក ឃ្ុ ាំោរ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

097 747 5174

817

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តាង

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមតា ិ សសន្ ឃ្ុ ាំស្តាង ស្សុកកាំពរៀង ពខតតបាត់ដាំបង

012 978 446

818

មណ្ឌលសុ ខភាព កតុល

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ត ន្ទវ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង ិ ូ វា សង្កាត់កុ លដូ

012 373 046

ភូមែ ន ់ បត់ ឃ្ុ ាំឬសសស្ី ក្ងាំង ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង ិ ល

097 747 5163

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំបន្ាយសស្តង ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 613 063

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ពលាៀង ឃ្ុ ាំអូរដាំបង2 ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង ិ ល

017 529 319

មណ្ឌលសុ ខភាព រតន្ៈ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមន្ ិ ពរៀ1 ឃ្ុ ាំន្ពរៀ ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 962 630

823

មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ោយពតត

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមន្ ិ ិគមពស្ៅ ឃ្ុ ាំពស្ោយពតត ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

077 608 787

824

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពចាស់

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ក់ស្ោ ឃ្ុ ាំព្ស្ពចាស់ ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

061 662 663

825

មណ្ឌលសុ ខភាព ពតត

បាត់ដាំបង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមបា ិ ណ្ន្់ ឃ្ុ ាំពតត ស្សុករតន្ៈមណ្ឌល ពខតតបាត់ដាំបង

012 667 574

826

មណ្ឌលសុ ខភាព ព

បាត់ដាំបង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមបា ិ យដាំរា1ាំ ឃ្ុ ាំព

092 885 871

827

មណ្ឌលសុ ខភាព តាប៉ែុន្

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ សសត ឃ្ុ ាំតាប៉ែុន្ ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

099 576 160

828

មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ស្ពីង

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ ស្ពីង ឃ្ុ ាំបង ឹ ស្ពីង ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 389 639

829

មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ រុន្

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

012 498 752

830

មណ្ឌលសុ ខភាព អូរដាំបង1

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ រុន្ ឃ្ុ ាំសាំឡូត ស្សុកសាំ ឡូត ពខតតបាត់ដាំបង

831

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពខាស់

ែមពោល

832

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកជក ី

833 834

819

មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសស្ី ក្ងាំង

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

820

មណ្ឌលសុ ខភាព បន្ាយសស្តង

ែមពោល

821

មណ្ឌលសុ ខភាព អូរដាំបង2

822

ទ ើ ល

ទ ើ ល ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង

ភូមពិ បាះពោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំអូរដាំបង ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 755 031

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំព្ស្ពខាស់ ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

012 668 643

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកតាសវង ឃ្ុ ាំសស្ពកជក ខ ីរ ី ពខតតបាត់ដាំបង ី ស្សុករុកគ

089 521 971

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពបា៉ែ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកមហាពទព សង្កាត់ស្វាយពបា៉ែ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

012 745 556

មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកហលួង

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកហលួង ឃ្ុ ាំសស្ពកហលួង ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

016 309 028

ភូមព្ិ ស្ពតូច ឃ្ុ ាំព្ស្ពតូច ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

092 961 796

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទង ឹ 1 ឃ្ុ ាំបពវល ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

092 907 464

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពពពល ឃ្ុ ាំោស់ ស្កឡ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

092 200 961

835

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពតូច

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

836

មណ្ឌលសុ ខភាព បពវល2

ែមពោល

837

មណ្ឌលសុ ខភាព ោស់ ស្កឡ

ពមាងឬសស ី

TMB½rTI 36

838

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្វាយ

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្វាយ ឃ្ុ ាំព្ស្ពស្វាយ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

092 275 408

839

មណ្ឌលសុ ខភាព បួរ

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមភ ិ ស្នាំ បាាំពីរ ឃ្ុ ាំបរួ ស្សុកភនស្ាំ ពឹក ពខតតបាត់ដាំបង

012 436 080

840

មណ្ឌលសុ ខភាព ភនស ាំ ាំ ពៅ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមភ នាំ ាំ ពៅលិច ឃ្ុ ាំភស នាំ ាំ ពៅ ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង ិ ស

089 938 987

841

មណ្ឌលសុ ខភាព ពមាង

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ មាង ឃ្ុ ាំពមាង ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

012 983 728

842

មណ្ឌលសុ ខភាព រាាំងពកសី

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមរា ាំ ពកសី ឃ្ុ ាំរាង ាំ ពកសី ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង ិ ង

012 699 916

843

មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វា

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ឃ្ុ ាំល្វា ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

092 251 337

844

មណ្ឌលសុ ខភាព តាល្វស់

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតចាស់ ឃ្ុ ាំតាល្វស់ ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

012 484 030

845

មណ្ឌលសុ ខភាព កតុលតាសហន្

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ត ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង ិ ន្ ឃ្ុ ាំកុ លតាសហន្

092 248 604

846

មណ្ឌលសុ ខភាព រសមីស្វមគគី

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

847

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្តោច

ពមាងឬសស ី

សែទាំសុខភាព

848

មណ្ឌលសុ ខភាព បពវល1

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

849

មណ្ឌលសុ ខភាព សនឹង

បាត់ដាំបង

850

មណ្ឌលសុ ខភាព វតតតាមិម

851

ភូមស្វ ិ មគគី ឃ្ុ ាំពពស្ជចិន្លត ស្សុកភនស្ាំ ពឹក ពខតតបាត់ដាំបង

097 663 6633

ភូមស ខ ិរ ី ពខតតបាត់ដាំបង ិ ឃ្ុ ាំសុ តកស្បវក ិ ស្សុករុកគ ិ ុ តកស្បវក

092 503 326

ភូមស ិ ឹ ទងដាច់ ឃ្ុ ាំបពវល ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

092 910 857

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ឹ នងពកើត ឃ្ុ ាំសឹ នង ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង

097 999 2552

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ស្ល ក្ងម ឃ្ុ ាំវតតតាមិម ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 637 302

មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពពា

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

017 433 040

852

មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ស្បាាំ

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យស្ជុាំ ឃ្ុ ាំកាំពង់ពពា ស្សុកសាំ ឡូត ពខតតបាត់ដាំបង

853

មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជ

បាត់ដាំបង

854

មណ្ឌលសុ ខភាព តាមុ ឺន្

855

ភូមស ិ ាំ ណ្តងស្ពះស្សី ឃ្ុ ាំបង ឹ ស្បាាំ ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង

078 889 647

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ហស្វន្ ឃ្ុ ាំព្ស្ជ ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 237 528

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ង់ ឃ្ុ ាំតាមុ ឺន្ ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 777 926

មណ្ឌលសុ ខភាព អូរមា៉ែល់

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

012 902 003

856

ាំ មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះជវា ី ង

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ណ្ូ ត ងស្ពីង សង្កាត់អូរមា៉ែល់ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

857

មណ្ឌលសុ ខភាព កន្ទ2 ឺ

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ន្លតព់ ក្ងង ឃ្ុ ាំព

858

មណ្ឌលសុ ខភាព ពពស្ជចិន្លត

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរ ឃ្ុ ាំពពស្ជចិន្លត ស្សុកភនស្ាំ ពឹក ពខតតបាត់ដាំបង

012 732 697

859

មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តាវជូរ

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ត ល ឃ្ុ ាំសន្តិភាព ស្សុកសាំ ពៅលូ ន្ ពខតតបាត់ដាំបង ិ ូរកពណ្ត

093 486 035

860

មណ្ឌលសុ ខភាព បារាាំងធាលក់

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរពចាទ ឃ្ុ ាំបារាាំងធាលក់ ស្សុកភនស្ាំ ពឹក ពខតតបាត់ដាំបង

088 674 1000

861

មណ្ឌលសុ ខភាព ឃ្លង ាំ មាស

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ាំ មាស ស្សុកបពវល ពខតតបាត់ដាំបង ិ ូរដូន្ពៅ ឃ្ុ ាំឃ្លង

089 946 163

862

មណ្ឌលសុ ខភាព អូរតាគី

ែមពោល

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរតាគី ឃ្ុ ាំអូរតាគី ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 616 584

863

មណ្ឌលសុ ខភាព ផ្សលូវមាស

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

092 601 640

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ល ស្សុករតន្ៈមណ្ឌល ពខតតបាត់ដាំបង ិ ូរសស្តង ឃ្ុ ាំផ្សូ វមាស

864

មណ្ឌលសុ ខភាព តាស្វញ

ាំ ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង ភូមអ ់ អួរ ឃ្ុ ាំពក្ងះជវា ី ង ិ ន្លងតា

ទ ើ ល ស្សុកបាណ្ន្់ ពខតតបាត់ដាំបង

ភូមអ ិ ូរសាួត ឃ្ុ ាំតាស្វញ ស្សុកសាំ ឡូត ពខតតបាត់ដាំបង

TMB½rTI 37

099 302 904 077 661106

012 801 909

បាត់ដាំបង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ឃ្ុ ាំអូរសាំ រល ិ ូរសាំ រលពស្ក្ងម ិ ិ ស្សុកសាំ ឡូត ពខតតបាត់ដាំបង

092 781 341

866 មន្ទីរពពទយបសងអក ែមពោល

ែមពោល

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ បា៉ែយយ៉ែុង ឃ្ុ ាំតាពូ ង ស្សុកែមពោល ពខតតបាត់ដាំបង

012 379 204

867 មន្ទីរពពទយបសងអក សស្ពកន្រន្ទ ិ

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកន្រន្ទ ិ ឃ្ុ ាំសស្ពកន្រន្ទ ិ ស្សុកឯកភនាំ ពខតតបាត់ដាំបង

016 661 600

868 មន្ទីរពពទយបសងអក រក្ង

សសងា

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ង ឃ្ុ ាំរក្ង ស្សុកសសងា ពខតតបាត់ដាំបង

012 318 013

869 មន្ទីរពពទយបសងអក សាំ ពៅលូ ន្

សាំ ពៅលូ ន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមតា ិ ស្វត ឃ្ុ ាំតាស្វត ស្សុកសាំ ពៅលូ ន្ ពខតតបាត់ដាំបង

097 315 8890

870 មន្ទីរពពទយបសងអក ពមាងឬសស ី

ពមាងឬសស ី

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ មាង ឃ្ុ ាំពមាង ស្សុកពមាងឬសស ី ពខតតបាត់ដាំបង

092 808 117

បាត់ដាំបង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ ស្ពកមហាពទព សង្កាត់ស្វាយពបា៉ែ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

012 833 261

872 មណ្ឌលសុ ខភាព វតតពោធ្ិ៍

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ពញ្ៅ ើ បាយដាច ឃ្ុ ាំស្វាយលួ ង ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 673 146

873 មណ្ឌលសុ ខភាព ហុ ន្សសន្ែមដា

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំែដា ម ស្សុកវាលសវង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ណ្ត

017 250 595

874 មណ្ឌលសុ ខភាព ព

ស្កគរ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ិ បា៉ែស់ ឃ្ុ ាំព

097 777 9736

875 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងជង

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះស្វាយ ឃ្ុ ាំស្តោាំងជង ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

088 851 1855 ​

876 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមទឹក

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ ត ត ឃ្ុ ាំពមទឹក ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

097 765 6866

877 មណ្ឌលសុ ខភាព ោលសញក

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលហុ ង សង្កាត់ផ្សះទ ព្ស្ព ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 984 246

878 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនស្ាំ កវាញ

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កូចឆ្មរ ឃ្ុ ាំល្វច ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 580 586

879 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពងិល

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំសពង ឃ្ុ ាំស្ពងឹល ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 752 731

880 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្ាចាំបក់

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ អ ឃ្ុ ាំអន្ាចាំបក់ ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ាច់លិ ត

097 777 9753

់ ប 881 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងរា

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមច ់ ប ស្សុកវាលសវង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ាំក្ងរព្ស្ជខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំអន្លងរា

016 436 917

882 មណ្ឌលសុ ខភាព

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

883 មណ្ឌលសុ ខភាព តាពល្វ

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ពល្វ ឃ្ុ ាំតាពល្វ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 533 658

884 មណ្ឌលសុ ខភាព តាស្វស់

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ស្វស់ ឃ្ុ ាំផ្សះទ រុង ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 436 655

865

មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំលងគួយ មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 871 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតបាត់ដាំបង ឈខតតឈោធិ៍សាត់ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ត ើ ុាំ

ូ កមាស

ត ើ ុាំ ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំពតានតជុាំ ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

TMB½rTI 38

097 973 5699

885 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះជុាំ

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ តានតពស្ទត សង្កាត់ផ្សះទ ព្ស្ព ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 851 912

886 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ កន្ទួត

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងកន្ទួត ឃ្ុ ាំបង ឹ កន្ទួត ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 498 044

ត ល 887 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងបត់កពណ្ត

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តាាំពសះ ឃ្ុ ាំបឹងបត់កពណ្ត ត ល ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 781 016

888 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់លួង

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី4 ឃ្ុ ាំកាំពង់លួង ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

017 395 868

889 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពញី

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ក់រពទស សង្កាត់ព្ស្ពញី ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

011​ 217 751

890 មណ្ឌលសុ ខភាព បឹងខ្វនរ

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ឹងខ្វនរ ឃ្ុ ាំបឹងខ្វនរ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 267 205

891 មណ្ឌលសុ ខភាព សា

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ ចក ឃ្ុ ាំសា ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 491 607

892 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វនរទទឹង

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ឹង

012 419 016

893 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ឹងសមុក ឃ្ុ ាំស្វាយស ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

088 988 2454

894 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បពមា៉ែយ

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បពមា៉ែយ ឃ្ុ ាំស្បពមា៉ែយ ស្សុកវាលសវង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

016 652 656

895 មណ្ឌលសុ ខភាព កញ្ជ រ

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ល ង ឃ្ុ ាំកញ្ជ រ ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ូ វលួ

088 550 0077

896 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សសតុក

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំសស្សសតុក ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

089 637 882

897 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពោធ្ិ៍

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍រ បង ឃ្ុ ាំកាំពង់ពោធ្ិ៍ ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

092 777 391

898 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពក1 ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 517 205

899 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកពតានត

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកពតានត សង្កាត់រល្វប ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

097 7779 737

900 មណ្ឌលសុ ខភាព កពណ្តៀង

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមយ ួ ឃ្ុ ាំកពណ្តៀង ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ស

012 796 243

901 មណ្ឌលសុ ខភាព រល្វប

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ល្វប សង្កាត់រល្វប ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 928 512

902 មណ្ឌលសុ ខភាព រហាលទល ិ

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ហាលទល ិ ឃ្ុ ាំតាពល្វ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

095 231 414

903 មណ្ឌលសុ ខភាព រាាំងទិល

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមរា ាំ ទិល ឃ្ុ ាំរាង ាំ ទិល ស្សុកកពណ្តៀង ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ិ ង

097 7779 743

904 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពលច

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ាំពលច ឃ្ុ ាំរ ាំពលច ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

097 269 6123

905 មណ្ឌលសុ ខភាព វតតហួ លង

សាំ ពៅមាស

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តតហួ លង សង្កាត់លលកស ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

017 866 236​

906 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វនមស្ពះ

បាក្ងន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ ន មស្ពះ ឃ្ុ ាំស្វនមស្ពះ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 211 158

907 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វនអន្ា

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ន អន្ា ឃ្ុ ាំស្វនអន្ា ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 596 294

ូ ក ឃ្ុ ាំខ្វនរទទឹង ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

TMB½rTI 39

908 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយដូន្សកវ

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យដូន្សកវ ឃ្ុ ាំស្វាយដូន្សកវ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

017 381 807

909 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កគរ

ស្កគរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាង ឃ្ុ ាំកាលស្តាច ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 645 024

910 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរតាពបា៉ែង

បាក្ងន្

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរតាពបា៉ែង ឃ្ុ ាំអូរតាពបា៉ែង ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 916 089

911 មណ្ឌលសុ ខភាព បាក់ចពិ ញ្ៅ ៀន្

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរឬសស ី ឃ្ុ ាំបាក់ចពិ ញ្ៅ ៀន្ ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

092 812 848

912 មន្ទីរពពទយបសងអក ភនស្ាំ កវាញ

ភនស្ាំ កវា៉ែញ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ កូចឆ្មរ ឃ្ុ ាំល្វច ស្សុកភនស្ាំ កវាញ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 850 590

913 មន្ទីរពពទយបសងអក បាក្ងន្

បាក្ងន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ ង ឹ ខ្វនរ ឃ្ុ ាំបង ឹ ខ្វនរ ស្សុកបាក្ងន្ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 570 460

914 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្កគរ

ស្កគរ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស ិ ាំ ពរាង ឃ្ុ ាំកាលស្តាច ស្សុកស្កគរ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 937 995

សាំ ពៅមាស

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ិ ាលហុ ង សង្កាត់ផ្សះទ ព្ស្ព ស្កុងពោធ្ិ៍ស្វត់ ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់

012 828 466

916 មណ្ឌលសុ ខភាព កញ្ៅ ាំ

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ញ្ៅ ាំ ឃ្ុ ាំកញ្ៅ ាំ ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

012 364 595

917 មណ្ឌលសុ ខភាព ចុងអាំពល ិ

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ច់ ឃ្ុ ាំចុងអាំពល ិ ណ្ត ិ ស្សុកកពង្រញ្ៅ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

088 627 3747

918 មណ្ឌលសុ ខភាព កពន្ាមអក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ពន្ាមអក ឃ្ុ ាំកពន្ាមអក ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

016 603 036

919 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាម

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ ធ្ាំ ឃ្ុ ាំចាម ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

097 9571 075

920 មណ្ឌលសុ ខភាព ពលា

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងងទពន្លពលើ ឃ្ុ ាំពលា ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត ត ល ពខតតព្ស្ពសវង

092 249 216

921 មណ្ឌលសុ ខភាព ពរាងដាំរ ី

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ូង ឃ្ុ ាំពរាងដាំរ ី ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង ិ ីដ

016 424 360

922 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពល ិ ពស្ៅ

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ ាលបង ឹ ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ពស្ៅ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

092 913 930

923 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កពៅ

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កពៅ ឃ្ុ ាំស្កពៅ ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

077 631 627

924 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគររាជយ

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងទង ឃ្ុ ាំអងគរាជយ ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

015 540 585

925 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្តសបក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ស្តសបក ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តសបក ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

016 978 008

926 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ពពល ិ

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ពពល ិ ឃ្ុ ាំកាំពង់ពពល ិ ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

012 493 218

927 មណ្ឌលសុ ខភាព តាពក្ង

ព្ស្ពសវង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមខ ន ឃ្ុ ាំតាពក្ង ស្សុកពោធ្ិពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង ិ យ

012 593 557

928 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកសាំ បរួ

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ ា ឃ្ុ ាំសស្ពកសាំ បរួ ស្សុកោមជរ ៍ ពខតតព្ស្ពសវង ិ ប

015 420 866

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 915 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតពោធ្ិ៍ស្វត់ ឈខតតបស្េង្វង កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 40

929 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពឺស

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ខាកតបូង ឃ្ុ ាំពពឺស ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

097 766 5554

930 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោខៅក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោខៅក ឃ្ុ ាំពោខៅក ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

016 452 888

931 មណ្ឌលសុ ខភាព សាឺ«ខ»

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ ន្់រា៉ែ ឃ្ុ ាំសឺ ាខ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

017 525 250

932 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពលច

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ រ ឃ្ុ ាំរ ាំពលច ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

097 269 6123

933 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពរ ាំពដង

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ រ ឃ្ុ ាំព្ស្ពរ ាំពដង ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

012 837 691

934 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តសបក

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ចសខ្វងពកើត ឃ្ុ ាំស្តសបក ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

088 8954 171

935 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំរពួ ី ន្

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំក្ងរកួយលិច ឃ្ុ ាំដាំរពួ ី ន្ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 297 022

936 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមមាន្ជ័យ

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំក្ងរសវង ឃ្ុ ាំោមមាន្ជ័យ ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

093 905 425

937 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទ

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំបក់ ឃ្ុ ាំស្បាស្វទ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

012 705 376

938 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ចស

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមច ័ ស្ទ កឹស្វន ឃ្ុ ាំពស្ចស ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង ិ ន្

071 685 7715

939 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បធាតុ

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមឆ្ ិ ា ង ឃ្ុ ាំស្បធាតុ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

097 8585145

940 មណ្ឌលសុ ខភាព បាពបាង

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោគជ័យ ឃ្ុ ាំបាពបាង ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

078 577 112

941 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កញូង

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោរពីរ ឃ្ុ ាំស្កញូង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

012 324 321

942 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជកាំពង់ស្តសបក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ជ ឃ្ុ ាំព្ស្ជ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

071 88 99 228

943 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជ

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ជផ្សារ ឃ្ុ ាំព្ស្ជ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 237 528

944 មណ្ឌលសុ ខភាព រកសជ័យ

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ

016 949 873

945 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្កឹង

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្កឹង ឃ្ុ ាំដូន្កឹង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

012 272 818

946 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមមន្លទរ

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមតា ិ សកវ ឃ្ុ ាំោមមន្លទរ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

016 951 224

947 មណ្ឌលសុ ខភាព ពៅនទី1

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ ស្ោប ឃ្ុ ាំពៅនទី1 ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

012 383 701

948 មណ្ឌលសុ ខភាព ពៅនទី2

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ ង៉ែកសស្ស ឃ្ុ ាំពៅនទី2 ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

097​ 9432 305

949 មណ្ឌលសុ ខភាព រាធ្រ

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ព ៉ែ ឃ្ុ ាំរាធ្រ ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

097 5809 007

950 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកអន្ទះ

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ សមង ឃ្ុ ាំសស្ពកអន្ទះ ស្សុកពោធ្ិពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង

096 500 5559

951 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតានត

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ រាជ ឃ្ុ ាំពតានត ស្សុកកពញ្ៅ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

012 349 385

952 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្បាស្វទ

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ហុ យ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្បាស្វទ ស្សុកោមជរ ៍ ពខតតព្ស្ពសវង

016 953 983

953 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ជកាំពក

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តស់ ឃ្ុ ាំជយ ័ កាំពក ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

097 2777 477

សើ ស្តង ឃ្ុ ាំរកសជ័យ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

TMB½rTI 41

954 មណ្ឌលសុ ខភាព ទឹកថ្លល

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ ស្តាក ឃ្ុ ាំទឹកថ្លល ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 659 231

955 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វមងពជើង

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ន្ពភលង ើ ឃ្ុ ាំពស្វមងពជើង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

097 7778 905

956 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកគង់លិច

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ពពពល ឃ្ុ ាំពោកគង់លិច ស្សុកកពង្រញ្ជ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង ិ ល

092 974 088

957 មណ្ឌលសុ ខភាព ោច

កាំចាយមារ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមទ ួ សសងាបពណ្ត ត យ ឃ្ុ ាំោច ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង ិ ល

012 286496

958 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសន្លរាជឧតតម

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ទ ឃ្ុ ាំពសន្លរាជឧតតម ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

081 340 350

959 មណ្ឌលសុ ខភាព ែាូវ

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ិ ាំ ឃ្ុ ាំែូ វា ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

016 302 007

960 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពភាលះ

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ សងអក ឃ្ុ ាំស្វាយពភាលះ ស្សុកោមជរ ៍ ពខតតព្ស្ពងសវង

092 620 228

961 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពទង ឹ

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមប ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ ង ឹ ជ័រ ឃ្ុ ាំព្ស្ពទង ឹ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

097 5559 270

962 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ពដាល

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ង ឹ ពដាល ឃ្ុ ាំបង ឹ ពដាល ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

096 306 7809

963 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជឃ្មុាំ

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមប ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ ង ឹ សឡង ឃ្ុ ាំព្ស្ជឃ្មុាំ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

089 592 837

964 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយចស្កី

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បបុសរលួ យ ឃ្ុ ាំបន្លទយចស្កី ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

096 662 0955

965 មណ្ឌលសុ ខភាព ពកតឿងរាយ

កពញ្ជ ៀច

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមោ ិ ន្លផ្សារ ឃ្ុ ាំពកតឿងរាយ ស្សុកកពង្រញ្ៅ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

097 2772 988

966 មណ្ឌលសុ ខភាព ោមរក៍

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ មពក្ងះ ឃ្ុ ាំោមរក៌ ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

016 711 569

967 មណ្ឌលសុ ខភាព ឬសសស្ី សុក

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ពន្ ឃ្ុ ាំឬសសស្ី សុក ស្សុកោមជរ ៍ ពខតតព្ស្ពសវង

081 632 577

968 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយអន្ទរ

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិចន្ល ិ ត ាំ ឃ្ុ ាំស្វាយអន្ទរ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 642 834

969 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិពរៀង

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិពរៀងតបូង ឃ្ុ ាំពោធ្ិពរៀង ស្សុកពោធ្ិពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង

092 213 685

970 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្ជុាំ

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍មុាំ ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជុាំ ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

012 347 405

971 មណ្ឌលសុ ខភាព ែមពូន្

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពពងើយ1 ឃ្ុ ាំកពង្រញ្ជ ៀច ស្សុកកពង្រញ្ជ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

092 213 512

972 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លិចស្បាស្វទ

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកចាម ឃ្ុ ាំបន្លិចស្បាស្វទ ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

096 903 0077

973 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកព្ស្ជ

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកព្ស្ជ ឃ្ុ ាំសស្ពកព្ស្ជ ស្សុកពោធ្ិពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង

012 770 074

974 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកតាសរ

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកពឈ្មះ ឃ្ុ ាំសស្ពកតាសរ ស្សុកពោធ្ិពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង

097 202 0918

975 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរអងគ

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកសស្តង ឃ្ុ ាំអងគរអងគ ស្សុកោមជរ ៍ ពខតតព្ស្ពសវង

012 798 896

976 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកចង្រង្កាន្

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកសសណ្តក ឃ្ុ ាំសស្ពកចង្រង្កាន្ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត ត ល ពខតតព្ស្ពសវង

097 9042 999

977 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពកពណ្តៀង

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពកពណ្តៀង ឃ្ុ ាំព្ស្ពកពណ្តៀង ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

096 399 2552

978 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្សឡិត

ោរាាំង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព្ិ ស្ពស្កោញ់ តូច ឃ្ុ ាំព្ស្ពស្សឡិត ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

012 542 296

TMB½rTI 42

979 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពខ្វល

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពខ្វលទី1 ឃ្ុ ាំព្ស្ពខ្វល ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

092 261 760

980 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងសស្ស

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពគុយ ឃ្ុ ាំស្តោាំងសស្ស ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

012 370 838

981 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពឃ្នស

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពឃ្នស ឃ្ុ ាំព្ស្ពពឃ្នស ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

012 544 132

982 មណ្ឌលសុ ខភាព ោន្ពរាង

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ាំ ឃ្ុ ាំោន្ពរាង ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង ភូមព្ិ ស្ពស្ោង

012 504 001

983 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពដើមែនឹង

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពដើមែនឹង2 ឃ្ុ ាំព្ស្ពពដើមែនឹង ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត ត ល ពខតតព្ស្ពសវង

012 296 939

984 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពទទឹង

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទទឹង ឃ្ុ ាំព្ស្ពទទឹង ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

092 204 335

985 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះពសតច

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពទ័ព ឃ្ុ ាំស្ពះពសតច ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

015 617 400​

986 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វមងតបូង

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពធ្ាំ ឃ្ុ ាំពស្វមងតបូង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

012 507 848

987 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពៅន

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពៅន ឃ្ុ ាំព្ស្ពពៅន ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

097 8157 625

988 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិ៍ទី

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្ពហម ឃ្ុ ាំពោធ្ិ៍ទី ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត ត ល ពខតតព្ស្ពសវង

012 871 527

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពមានស់ ឃ្ុ ាំព្ស្ព

016 678 107

990 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពសនៀត

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពសនៀតពជើង ឃ្ុ ាំព្ស្ពពសនៀត ស្សុកោរាាំង

012 603 042

991 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពពោន្

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពសាំ ពរាង ឃ្ុ ាំព្ស្ពពោន្ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

097 5652 428

992 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងភនាំ

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមមា ិ ត់ព្ស្ព ឃ្ុ ាំពជើងភនាំ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

016 421 718

993 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមសរស្បចាន្់

ោរាាំង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ មសរស្បចាន្់ ឃ្ុ ាំពមសរស្បចាន្់ ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

096 231 1117

994 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមបុណ្យ

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងខសុ ក ឃ្ុ ាំពមបុណ្យ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

092 462 164

995 មណ្ឌលសុ ខភាព ឫសសស្វ ី ញ់

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមឫ ត ល ពខតតព្ស្ពសវង ិ សសស្វ ី ញ់ ឃ្ុ ាំឫសសស្វ ី ញ់ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត

092 880 200

996 មណ្ឌលសុ ខភាព ោសុ ី មកាំពង់ល្វវ

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លខ2 សង្កាត់កាំពង់ល្វវ ស្កុងព្ស្ពសវង ពខតតព្ស្ពសវង

081 634 680

997 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្ពកខាយ (ខ)

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លខ3 ឃ្ុ ាំសស្ពកខាយ(ខ) ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

087 304 001

998 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វា

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ឃ្ុ ាំល្វា ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

092 251 337

999 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ោល

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លហើយ ឃ្ុ ាំស្ោល ស្សុកកពង្រញ្ជ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

097 257 7735

1000 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីផ្សុច

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ាំ ឃ្ុ ាំជីផ្សុច ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង ភូមវា ិ ង

092 204 337

1001 មណ្ឌលសុ ខភាព រាប

ោរាាំង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមព្ិ វពវទ ឃ្ុ ាំរាប ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

097 822 8308

1002 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វងឃ្ាង

កាំចាយមារ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ សងា ឃ្ុ ាំស្វងឃ្ាង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

092 466 857

1003 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពចក

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ទធ ឃ្ុ ាំរ ាំពចក ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

092 946 023

989 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពTMB½rTI 43

រ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

1004 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតតពក្ងង

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ សៀម ឃ្ុ ាំពតតពក្ងង ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

016 205 490

1005 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកគង់ពកើត

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ សរចរចារ ឃ្ុ ាំពោកគង់ពកើត ស្សុកកពង្រញ្ជ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង ី

097 911 9678

1006 មណ្ឌលសុ ខភាព រក្ង

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ន យពល ឃ្ុ ាំរក្ង ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

092 880 669

1007 មណ្ឌលសុ ខភាព ធាយ

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ សនហ៍ ឃ្ុ ាំធាយ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

012 242 440

1008 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់សឹង

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្សះែាូវ ឃ្ុ ាំកាំពង់សឹង ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

071 9842 142

1009 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ឬសស ី

ព្ស្ពសវង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល ឃ្ុ ាំកាំពង់ឬសស ី ស្សុកពោធ្ិ៍ពរៀង ពខតតព្ស្ពសវង

095 972 976

1010 មណ្ឌលសុ ខភាព សាឺ«ក»

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យពក ឃ្ុ ាំសឺ ាក ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

016 759 643

1011 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយអណ្ូ ត ង

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ី ុច ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង ិ ា យអណ្ូ ត ង ឃ្ុ ាំជផ្ស

077 526 853

1012 មណ្ឌលសុ ខភាព ោខ្វលង

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យអាត់ ឃ្ុ ាំព្ស្ជ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

092 605 523

1013 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្បាាំង

ោរាាំង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បរួ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្បាាំង ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

077 883 504

1014 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាង ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 517 205

1015 មណ្ឌលសុ ខភាព ោងសដក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគ ឃ្ុ ាំោងសដក ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

031 4262 474

1016 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរពស្ទត

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគរពស្ទត ឃ្ុ ាំអងគរពស្ទត ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 428 970

1017 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរស

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ងគរស ឃ្ុ ាំអងគរស ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង

096 334 8996

1018 មណ្ឌលសុ ខភាព បង ឹ ស្ពះ

បាភនាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ង្រងគង ឃ្ុ ាំបង ឹ ស្ពះ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

092 204 335

1019 មណ្ឌលសុ ខភាព អពន្ាង

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ពន្ាង ឃ្ុ ាំអពន្ាង ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

098 81 87 85

1020 មណ្ឌលសុ ខភាព អនកពលឿង

ោរក៍

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ន ពលឿង ឃ្ុ ាំអក ន ពលឿង ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង ិ ក

012 585 550

1021 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្ពះពសតច

ស្ពះពសតច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កស្វាំងទង ឃ្ុ ាំអងគរាជយ ស្សុកស្ពះពសតច ពខតតព្ស្ពសវង

071 278 3333

1022 មន្ទីរពពទយបសងអក កាំចាយមារ

កាំចាយមារ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ ោរទី2 ឃ្ុ ាំស្កញូង ស្សុកកាំចាយមារ ពខតតព្ស្ពសវង

012 844 499

1023 មន្ទីរពពទយបសងអក បាភនាំ

បាភនាំ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ

012 562 616

1024 មន្ទីរពពទយបសងអក ោមជរ

ោមជរ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ សងអក ឃ្ុ ាំស្វាយពភាលះ ស្សុកោមជរ ពខតតព្ស្ពងសវង

095 893 535

1025 មន្ទីរពពទយបសងអក កពង្រញ្ជ ៀច

កពញ្ជ ៀច

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បសស្សមុខ ឃ្ុ ាំកពង្រញ្ជ ៀច ស្សុកកពង្រញ្ជ ៀច ពខតតព្ស្ពសវង

012 688 083

1026 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វាយអន្ទរ

ស្វាយអន្ទរ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ ោធ្ិចន្លតាំ ឃ្ុ ាំស្វាយអន្ទរ ស្សុកស្វាយអន្ទរ ពខតតព្ស្ពសវង

012 918 945

ត ល 1027 មន្ទីរពពទយបសងអក សុ ី ធ្រកណ្ត

សុ ី ធ្រកណ្ត ត ល

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពកសសណ្ែក ឃ្ុ ាំសស្ពកចង្រង្កាន្ ស្សុកសុ ី ធ្រកណ្ត ត ល ពខតតព្ស្ពសវង

090 666 001

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

ក្ង ើ ច់ ឃ្ុ ាំព

TMB½rTI 44

ក្ង ើ ច់ ស្សុកបាភនាំ ពខតតព្ស្ពសវង

ពមស្វង

សែទាំសុខភាព

ាំ ឃ្ុ ាំជីផ្សុច ស្សុកពមស្វង ពខតតព្ស្ពសវង ភូមវា ិ ង

012 619 941

1029 មន្ទីរពពទយបសងអក អនកពលឿង

ោរក៍

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម3 ិ ឃ្ុ ាំសស្ពកខាយ(ខ) ស្សុកោមរក៌ ពខតតព្ស្ពសវង

012 660 815

1030 មន្ទីរពពទយបសងអក កាំពង់ស្តសបក

កាំពង់ស្តសបក

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមច ិ ាំបក់ ឃ្ុ ាំស្បាស្វទ ស្សុកកាំពង់ស្តសបក ពខតតព្ស្ពសវង

088 994 4442

1031 មន្ទីរពពទយបសងអក ោរាាំង

ោរាាំង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ ន យពុល ឃ្ុ ាំរក្ងរ ស្សុកោរាាំង ពខតតព្ស្ពសវង

012 653 595

ព្ស្ពសវង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម2 ិ សង្កាត់កាំពង់ល្វវ ស្កុងព្ស្ពសវង ពខតតព្ស្ពសវង

012 957 472

1033 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្សពៅ

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ិ ាំពង់ស្សពៅ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្សពៅ ស្សុកសឆ្ប ពខតតស្ពះវហារ

088 641 33 44

1034 មណ្ឌលសុ ខភាព គូសលន្

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ ិ ូសលន្តបូង ឃ្ុ ាំគូសលន្តបូង ស្សុកគូសលន្ ពខតតស្ពះវហារ

017 809 078

1035 មណ្ឌលសុ ខភាព សឆ្ប

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ឆ្បលិច ឃ្ុ ាំសឆ្បមួយ ស្សុកសឆ្ប ពខតតស្ពះវហារ ិ

088 345 98 16

ាំ ាន្ត 1036 មណ្ឌលសុ ខភាព ោក

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ាំ ាន្ត ឃ្ុ ាំោក ាំ ាន្ត ស្សុកោក ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមោ ិ ិ ក

097752 77 73

1037 មណ្ឌលសុ ខភាព បរបូ ិ រណ្៍

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

ូ ក ឃ្ុ ាំភសនាំ តបង2 ស្សុកគូសលន្ ពខតតស្ពះវហារ ិ

088 961 45 77

1038 មណ្ឌលសុ ខភាព

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

ន ឃ្ុ ាំរស ួ រាន្់ ស្សុករពវៀង ពខតតស្ពះវហារ ិ ួន្

097 67 27 006

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមពិ តពោបុសសសបូវ ឃ្ុ ាំស្សសអម ស្សុកោក ិ

097 380 80 68

1028 មន្ទីរពពទយបសងអក ពមស្វង មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2)

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1032 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតព្ស្ពសវង ឈខតតស្េោះវិហារ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ន ួន្

1039 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតពោបុសសសបូវ 1040 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតពោមរកត

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមពិ តពោមរកត ឃ្ុ ាំមរកត ស្សុកោក ិ

097 49 88 469

1041 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំពរន្ ើ

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ តបង ឃ្ុ ាំចាំពរន្ ិ ើ ស្សុកសងគមែមី ពខតតស្ពះវហារ

097 268 56 18

1042 មណ្ឌលសុ ខភាព សពមែចោសុ ី ម

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមធ្ ិ ិ មមោតិ ឃ្ុ ាំស្សសអម ស្សុកោក

097 268 65 58

1043 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ចាច់

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ិ ដវិ តត ឃ្ុ ាំស្ចាច់ ស្សុកជ័យសសន្ ពខតតស្ពះវហារ

012 425 567

1044 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពើក

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ពើក ឃ្ុ ាំពុស្ទ ស្សុកជ័យសសន្ ពខតតស្ពះវហារ ិ

077 716 676

1045 មណ្ឌលសុ ខភាព ភនសាំ ដក

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមភ ិ ិ សនាំ ដក ឃ្ុ ាំរមណ្ីយ ស្សុករពវៀង ពខតតស្ពះវហារ

092 227 616

1046 មណ្ឌលសុ ខភាព មលូព្ស្ព

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមម ជ ឃ្ុ ាំមូ ព្ស្ពមួ ជ យ ស្សុកសឆ្ប ពខតតស្ពះវហារ ិ ិ ូ ព្ស្ព

066 778 676

1047 មណ្ឌលសុ ខភាព យាង

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមយា ិ ិ ង ឃ្ុ ាំយាង ស្សុកោក

097 836 36 06

TMB½rTI 45

1048 មណ្ឌលសុ ខភាព រពវៀង

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ ិ ៉ែ ក់ពក្ងតង ឃ្ុ ាំរពបៀប ស្សុករពវៀង ពខតតស្ពះវហារ

012 776 034

1049 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្ជ័យ

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្ជ័យ ឃ្ុ ាំស្សសអម ស្សុកោក ិ

097 363 33 55

1050 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្ពតជៈ

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្ពតជៈ ឃ្ុ ាំមរកត ស្សុកោក ិ

097 670 66 99

1051 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្រុងពរឿង1

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្រុងពរឿង1 ឃ្ុ ាំទក ិ ឹ ស្កហម ស្សុកោក

088 880 34 66

1052 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្រុងពរឿង2

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្រុងពរឿង2 ឃ្ុ ាំមរកត ស្សុកោក ិ

097 619 14 54

1053 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្រុងពរឿង3

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្រុងពរឿង3 ឃ្ុ ាំមរកត ស្សុកោក ិ

067 777 710

1054 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្រុងពរឿង4

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមសិ សន្រុងពរឿង4 ឃ្ុ ាំមរកត ស្សុកោក ិ

097 773 37 807

1055 មណ្ឌលសុ ខភាព តាកឹង

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ិ ឹ ទងសសន្ ឃ្ុ ាំែីម ស្សុកគូសលន្ ពខតតស្ពះវហារ

012 619 252

1056 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះពករ ត ិ៍

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សយ៉ែងព់ ជើង ឃ្ុ ាំស្សយ៉ែង់ ស្សុកគូសលន្ ពខតតស្ពះវហារ ិ

097 791 87 71

1057 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សសអម

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមស្ិ សសអម ឃ្ុ ាំស្សសអម ស្សុកោក ិ

097 279 57 77

1058 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វអង

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ិ អ ង ឃ្ុ ាំស្វអង ស្សុកជ័យសសន្ ពខតតស្ពះវហារ

017 891126

1059 មណ្ឌលសុ ខភាព សតបងមាន្ជ័យ

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ភូមឯ ិ ិ កភាព ឃ្ុ ាំបា៉ែលហាល ស្សុកសតបងមាន្ជ័យ ពខតតស្ពះវហារ

092 461 388

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំសុខភាព

ាំ ាន្ត ឃ្ុ ាំោក ាំ ាន្ត ស្សុកោក ាំ ាន្ត ពខតតស្ពះវហារ ភូមោ ិ ិ ក

097 752 77 73

សតបងមាន្ជ័យ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមអ ពខតតស្ពះវហារ ិ ិ ិ ណ្ូ ត ងពោធ្ិ៍ សង្កាត់កាំពង់ស្បណ្តក ស្កុងស្ពះវហារ

011 651 631

1062 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរតាពសក

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូម1 ិ ឃ្ុ ាំទាំន្ប់រលក ស្សុកសទឹងហាវ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

099 933 316

1063 មណ្ឌលសុ ខភាព សទឹងហាវ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូម3 ិ ឃ្ុ ាំអូរពស្តះ ស្សុកសទឹងហាវ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

015 799 720

1064 មណ្ឌលសុ ខភាព សង្កាត់ពលខ១

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូម3 ិ សង្កាត់1 ស្កុងស្ពះសីហន្ុ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

012 898 235

1065 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កុងស្ពះសីហន្ុ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូម4 ិ សង្កាត់4 ស្កុងស្ពះសីហន្ុ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 505 333

ិ 1066 មណ្ឌលសុ ខភាព តកាវទ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមចា ិ ស្ាំ សី ឃ្ុ ាំកាំពង់សិល្វ ស្សុកកាំពង់សិល្វ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 398 088

1067 មណ្ឌលសុ ខភាព ពជើងពោ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ជើងពោ ឃ្ុ ាំពជើងពោ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

097 768 6686

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) ាំ ាន្ត 1060 មន្ទីរពពទយបសងអក ោក មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1061 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតត 16មករា ឈខតតស្េោះសីហនុ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 46

1068 មណ្ឌលសុ ខភាព អណ្ូ ត ងែម

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ តោាំងសអុយ1 ឃ្ុ ាំអណ្ូ ត ងែម ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 989 063

1069 មណ្ឌលសុ ខភាព ទឹកលអក់

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ឃ្ុ ាំទឹកលអក់ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ ិ ល

070 315 648

1070 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលទទង ឹ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ទទង ួ ទទង ិ ល ឹ 1 ឃ្ុ ាំទល ឹ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

012 832 702

1071 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរឧកញា៉ែពហង

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ត់គគី ឃ្ុ ាំអូរឧកញា៉ែពហង ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

012 290 369

1072 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពន្ប់

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពន្ប់2 ឃ្ុ ាំព្ស្ពន្ប់ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 431 800

1073 មណ្ឌលសុ ខភាព ហុ ន្សសន្ សកវផ្សុស

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមឬ ិ ទធី1 ឃ្ុ ាំសកវផ្សុស ស្សុកសទឹងហាវ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

077 773 132

1074 មណ្ឌលសុ ខភាព រាម

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមរា ិ ម ឃ្ុ ាំរាម ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 625 011

1075 មណ្ឌលសុ ខភាព វាលពរញ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមវា ិ លមាស ឃ្ុ ាំវាលពរញ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

012 997 089

1076 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរពស្ៅ

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរពស្ៅ ឃ្ុ ាំអូរពស្ៅ ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

011 555 772

ស្ពះសីហន្ុ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អោរពលខ០31 ផ្សលូវឯករាជយ ភូម4 ិ សង្កាត់4 ស្កុងស្ពះសីហន្ុ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

016 526 520

1078 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កង់ពតះ

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កង់ពតះ ឃ្ុ ាំស្កង់ពតះ ស្សុកពពស្ោដា ពខតតមណ្ឌលគិរ ី

0977 876 600

1079 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្មពន្លរមយ

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមច ិ ាំបក់ សង្កាត់ស្វាន្មាន្ជ័យ ស្កុងសសន្មពន្លរមយ ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

012 714 523

1080 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមម៉ែង់

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ឃ្ុ ាំពមម៉ែង ស្សុកសកវសីមា ពខតតមណ្ឌលគរិ ី ិ ល

097 527 7743

1081 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួល

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ឃ្ុ ាំអបួន្ពលើ ស្សុកពក្ងះសញក ពខតតមណ្ឌលគិរ ី ិ ល

097 740 0626

1082 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាក់ដាាំ

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ូសស្គង ឃ្ុ ាំដាក់ដាាំ ស្សុកអូររាាំង ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

097 917 8626

1083 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពស្ោដា

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ូចារ ឃ្ុ ាំបូស្ស្វ ស្សុកពពស្ោដា ពខតតមណ្ឌលគិរ ី

097 761 2031

1084 មណ្ឌលសុ ខភាព អូររាាំង

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមព ាំ ឃ្ុ ាំសសន្មពន្លរមយ ស្សុកអូររាាំង ពខតតមណ្ឌលគិរ ី ិ ូរាង

097 453 8006

1085 មណ្ឌលសុ ខភាព ពូព្ស្ជ

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ មព្ប៉ែ ឃ្ុ ាំពូព្ស្ជ ស្សុកពពស្ោដា ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

097 921 0000

1086 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះសញក

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំសុខភាព

ភូមរា ាំ សី ឃ្ុ ាំសស្សសងគម ស្សុកពក្ងះសញក ពខតតមណ្ឌលគិរ ី ិ ង

088 678 0627

1087 មណ្ឌលសុ ខភាព សកវសីមា

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ ស្សខទុម ឃ្ុ ាំសស្សខទុម ស្សុកសកវសីមា ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

012 266 152

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1077 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតស្ពះសីហន្ុ ឈខតតមណ្ឌលគីរ ី កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 47

1088 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរអាម

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមអ ិ ូរអាម ឃ្ុ ាំសស្សខទុម ស្សុកសកវសីមា ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

097 877 9966

មណ្ឌលគិរ ី

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមរា ាំ សី ឃ្ុ ាំសស្សសងគម ស្សុកពក្ងះសញក ពខតតមណ្ឌលគិរ ី ិ ង

088 488 1234

មណ្ឌលគរិ ី

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមច ិ ាំបក់ សង្កាត់ស្វាន្មាន្ជ័យ ស្កុងសសន្មពន្លរមយ ពខតតមណ្ឌលគរិ ី

012 961 744

1091 មណ្ឌលសុ ខភាព អណ្ូ ត ងពពស្ជ

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូម១ ិ ឃ្ុ ាំោមញ ិ ស្សុកបរសកវ ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 79 70 163

1092 មណ្ឌលសុ ខភាព កូន្មុ ាំ

បាលុ ង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម3 ិ ឃ្ុ ាំស្តោាំងពស្ចស ស្សុកកូន្មុ ាំ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 604 2426

1093 មណ្ឌលសុ ខភាព ក្ងចូ ន្

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ពខតតរតន្ៈគិរ ី ឺ ិ ចូ ន្ពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំក្ងចូ ន្ ស្សុកវុន្ព្ស

071 205 5545

1094 មណ្ឌលសុ ខភាព មា៉ែលិក

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ សត ឃ្ុ ាំមា៉ែលិក ស្សុកអណ្ូ ត ងមាស ពខតតរតន្ៈគរិ ី

088 888 5530

1095 មណ្ឌលសុ ខភាព លាាំងមួយ

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ិ ពទៀង ឃ្ុ ាំលាាំងមួយ ស្សុកលាំ ផាត់ ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 938 5154

1096 មណ្ឌលសុ ខភាព តន្ ឺ

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមក្ង ាំ ក់ ឃ្ុ ាំតន្ ិ បា ឺ ស្សុកកូន្មុ ាំ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

071 297 0230

1097 មណ្ឌលសុ ខភាព ញា៉ែង

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ កត ឃ្ុ ាំញា៉ែង ស្សុកអណ្ូ ត ងមាស ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 837 2852

1098 មណ្ឌលសុ ខភាព ជាំរុ ាំបស្ី សុក

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ាំរ ាំបស្ី សុក ឃ្ុ ាំក្ងសឡង ស្សុកលាំ ផាត់ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 758 0581

1099 មណ្ឌលសុ ខភាព បាន្លុ ង

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ័ ជាំន្ះ ឃ្ុ ាំោបាន្ពសៀត ស្សុកបាន្លុ ង ពខតតរតន្ៈគិរ ី ិ យ

012 819 266

1100 មណ្ឌលសុ ខភាព លាំ ផាត់

បាលុ ង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមដ ័ ឧតតម ស្សុកលាំ ផាត់ ពខតតរតន្ៈគរិ ី ី ូ ត៍ ឃ្ុ ាំជយ ិ ឡ

012 262 427

1101 មណ្ឌលសុ ខភាព តាសវង

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ សវង ឃ្ុ ាំតាសវងពលើ ស្សុកតាសវង ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 646 4880

1102 មណ្ឌលសុ ខភាព តាោវ

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ោវ ឃ្ុ ាំតាោវ ស្សុកអណ្ូ ត ងមាស ពខតតរតន្ៈគិរ ី

088 77 44 400

1103 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វមគគី

បាលុ ង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ រញ៉ែុ ក ឃ្ុ ាំស្វមគគី ស្សុកអូរជុាំ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

011 214 297

1104 មណ្ឌលសុ ខភាព ក្ងចាញ

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមប ួ ឃ្ុ ាំក្ងចាញ ស្សុកបាន្លុ ង ពខតតរតន្ៈគិរ ី ិ ន្

088 906 5865

1105 មណ្ឌលសុ ខភាព បរខ្វាំ

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពិល ឃ្ុ ាំបរខ្វាំ ស្សុកអូយា៉ែដាវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 76 86 400

1106 មណ្ឌលសុ ខភាព អណ្ូ ត ងមាស

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ល្វម ឃ្ុ ាំមា៉ែលិក ស្សុកអណ្ូ ត ងមាស ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 855 5335

1107 មណ្ឌលសុ ខភាព លុ ងឃ្ុ ង

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមល ិ ុ ងឃ្ុ ង ឃ្ុ ាំលុងឃ្ុ ង ស្សុកបរសកវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

088 76 97 677

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 1089 មន្ទីរពពទយបសងអក ពក្ងះសញក មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 1090 មន្ទីរពពទយបសងអក មណ្ឌលគរី ី ឈខតតរតនៈគីរ ី កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 48

1108 មណ្ឌលសុ ខភាព កច ិ ុង

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លើឃ្ួន្ ឃ្ុ ាំកច ិ ុង ស្សុកបរសកវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

088 427 9945

ិ យ 1109 មណ្ឌលសុ ខភាព វរៈជ័

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ ុព្ស ឃ្ុ ាំវុន្ព្ស ស្សុកវុន្ព្ស ពខតតរតន្ៈគិរ ី ឺ ឺ ឺ

088 303 6404

1110 មណ្ឌលសុ ខភាព ប៉ែូយ

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ៉ែ ស្សុកអូរជុាំ ពខតតរតន្ៈគរិ ី ិ ន្ទុក ឃ្ុ ាំបូយ

097 703 0700

1111 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសដា

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ មុស្ទពស្ក្ងម ឃ្ុ ាំពសដា ស្សុកលាំ ផាត់ ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 5429 657

1112 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្វមធ្ាំ

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្វមស្តត់ែីម ឃ្ុ ាំពស្វមធ្ាំ ស្សុកអូយា៉ែដាវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 72 88 537

ឺ 1113 មណ្ឌលសុ ខភាព វុន្ព្ស

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមហា ាំ ឃ្ុ ាំបុង ៉ែ ស្សុកវុន្ព្ស ពខតតរតន្ៈគិរ ី ឺ ិ ាង

097 639 6209

1114 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរយា៉ែដាវ

បរសកវ

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ុន្ ឃ្ុ ាំលាំជរ័ ស្សុកអូរយា៉ែដាវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 270 7327

1115 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរជុាំ

បាលុ ង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរជុាំ ឃ្ុ ាំអូរជុាំ ស្សុកអូរជុាំ ពខតតរតន្ៈគិរ ី

097 241 5415

បរសកវ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម1 ិ ឃ្ុ ាំោមញ ិ ស្សុកបរសកវ ពខតតរតន្ៈគរិ ី

097 591 6588

បាលុ ង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ ទសអន្លង់ សង្កាត់បង ឹ កសន្សង ស្កុងបាន្លុ ង ពខតតរតន្ៈគរិ ី

012 528 008

1118 មណ្ឌលសុ ខភាព កន្ទួត

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ន្ទួត ឃ្ុ ាំកន្ទួត ស្សុកស្វាយពលើ ពខតតពសៀមរាប

012 232 419

1119 មណ្ឌលសុ ខភាព កង្រន្លទាំង

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ង្រន្លទាំង ឃ្ុ ាំកង្រន្លទាំង ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

092 625 266

1120 មណ្ឌលសុ ខភាព ល្វាស្ក្ងាំង

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងកកណ្ត ត ល ឃ្ុ ាំល្វាស្ក្ងាំង ស្សុកវា៉ែរន្ ិ ពខតតពសៀមរាប

017 282 212

1121 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្សកវ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងកពៅន ឃ្ុ ាំដូន្សកវ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

017 705 508

1122 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងយា

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងកឫសស ី ឃ្ុ ាំសកវពណ្៌ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

010 624 476

1123 មណ្ឌលសុ ខភាព តាអាន្

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ឃ្ុ ាំតាអាន្ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប ិ ុល

085 329 006

1124 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ងពលើ

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលដាំរ ី ឃ្ុ ាំពស្ងពលើ ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប

092 276 364

1125 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរជុាំ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលរាម ឃ្ុ ាំចារ

1126 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្គរធ្ាំ

ពសៀមរាប

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ កវា៉ែន្់ សង្កាត់ន្គរធ្ាំ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

068 307 727

1127 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមាង

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពបារ ឃ្ុ ាំពមាង ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

012 983 728

1128 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់កីត

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់កីត2 ឃ្ុ ាំកាំពង់កីត ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប

012 963 497

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 1116 មន្ទីរពពទយបសងអក បរសកវ មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1117 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតរតន្ៈគរិ ី ឈខតតឈសៀមររ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 49

ូ ក ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

092 835 682

1129 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ែូ វា

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមក ា ឃ្ុ ាំកាំពង់ែូ វា ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប ិ ាំពង់ែូ វ2

012 672 316

1130 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វៅស់

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ៅ ស់ ឃ្ុ ាំខ្វៅស់ ស្សុកសូ ស្ទន្ិគម ពខតតពសៀមរាប

085 505 558

1131 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កូចគរ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ន រខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំស្កូចគរ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

097 319 5888

1132 មណ្ឌលសុ ខភាព ឃ្ុ ន្រាម

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ន រង្កាស ឃ្ុ ាំឃ្ុន្រាម ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប

012 503 825

1133 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វាវ

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមខ្វ ិ ា វ ឃ្ុ ាំខ្វាវ ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប

092 907 621

1134 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោល

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមខ្វ ិ ា វ ឃ្ុ ាំពោល ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

017 599 958

1135 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកដូង

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកដូងែមី ឃ្ុ ាំពោកដូង ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

097 235 5529

1136 មណ្ឌលសុ ខភាព កសណ្តក

ពសៀមរាប

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ ោកពតានត ឃ្ុ ាំកសណ្តង ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

012 308 993

1137 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកធ្លកពលើ

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកធ្លក ឃ្ុ ាំពោកធ្លកពលើ ស្សុកជសី ស្កង ពខតតពសៀមរាប

085 808 097

1138 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិមាន្ជ័យ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្គៀក សង្កាត់ពសៀមរាប ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 390 609

1139 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សណ្តល

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ ាំរូ ឃ្ុ ាំស្សណ្តល ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

012 701 331

1140 មណ្ឌលសុ ខភាព សពងាើយ

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ក ឃ្ុ ាំសពងាើយ ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប

092 903 072

1141 មណ្ឌលសុ ខភាព ចន្លលសព្ដ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ន្លលសព្ដ ឃ្ុ ាំចន្លលសព្ដ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

012 564 592

1142 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្សុ ខ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ចពន្ៀង ឃ្ុ ាំសសន្សុ ខ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

092 477 463

1143 មណ្ឌលសុ ខភាព សសលងស្វាន្

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ចពន្ៀង ឃ្ុ ាំសសលងស្វាន្ ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

092 616 399

1144 មណ្ឌលសុ ខភាព ជប់តាស្តាវ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ប់ ឃ្ុ ាំជប់តាស្តាវ ស្សុកអងគរធ្ាំ ពខតតពសៀមរាប

017 594 345

1145 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពលើ

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ប់ពលើ ឃ្ុ ាំស្វាយពលើ ស្សុកស្វាយពលើ ពខតតពសៀមរាប

012 306 130

1146 មណ្ឌលសុ ខភាព មាន្ជ័យ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ សមន្់ ឃ្ុ ាំមាន្ជ័យ ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

012 637 593

1147 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វនត

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ជលង ឃ្ុ ាំខ្វនត ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

011 436 054

1148 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ោវ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ោវ សង្កាត់ស្ោវ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 506 457

1149 មណ្ឌលសុ ខភាព ពកៀន្សសងា

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ជខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំពកៀន្សសងា ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ម ពខតតពសៀមរាប

092 728 264

1150 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សីសាំ ន

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ស្ោយន្លងងួន្ ឃ្ុ ាំពស្ោយន្លងងួន្ ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

012 450 171

1151 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាន្រុន្

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមដា ិ ន្រុន្ខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំដាន្រុន្ ស្សុកសូ ស្ទន្ិគម ពខតតពសៀមរាប

012 256 192

1152 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទបាគង

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ទវ ឃ្ុ ាំរលួ ស ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

012 912 590

1153 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំសដក

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំសដកផ្សារ ឃ្ុ ាំដាំសដក ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ម ពខតតពសៀមរាប

092 335 456

TMB½rTI 50

1154 មណ្ឌលសុ ខភាព ដាំណ្តក់ស្វលញ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ាំណ្តក់ស្វលញ ឃ្ុ ាំសសរសតមភ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

092 228 985

1155 មណ្ឌលសុ ខភាព តាសយ៉ែក

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ សយ៉ែក ឃ្ុ ាំតាសយ៉ែក ស្សុកសូ ស្ទន្ិគម ពខតតពសៀមរាប

077 970 697

1156 មណ្ឌលសុ ខភាព សតបង

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ តបង ឃ្ុ ាំសតបង ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប

092 149 012

1157 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកចក

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងពោ សង្កាត់ពោកចក ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

016 850 566

1158 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាន្់ស

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ ឃ្ុ ាំចាន្់ស ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ល ិ ម ពខតតពសៀមរាប

012 285 491

1159 មណ្ឌលសុ ខភាព សលាងឬសស ី

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ ឃ្ុ ាំសលាងឬសស ី ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប ិ ល

012 520 303

1160 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកធ្លកពស្ក្ងម

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ តាសិ ត ឃ្ុ ាំពោកធ្លកពស្ក្ងម ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប ិ ល

017 223 381

1161 មណ្ឌលសុ ខភាព ន្គរភាស

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ពន្លសរ ឃ្ុ ាំន្គរមាស ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

092 445 553

1162 មណ្ឌលសុ ខភាព ចុងពឃ្នៀស

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី6 សង្កាត់ចុងពឃ្នៀស ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

089 610 961

1163 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោធ្ិ៍ស្ទយ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ទយ ឃ្ុ ាំពោធ្ិ៍ស្ទយ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

095 889 880

1164 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តីញ័រ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ិ ិបតី ឃ្ុ ាំស្តីញ័រ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

012 643 519

1165 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពិល

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ពង្កាង ឃ្ុ ាំអាំពិល ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

012 759 096

1166 មណ្ឌលសុ ខភាព បត់

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ត់ ឃ្ុ ាំដូន្ពពង ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

010 418 333

1167 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសៀមរាប

ពសៀមរាប

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមប ិ ន្លទយចាស់ សង្កាត់សស្ល ក្ងម ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 721 728

1168 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្លទយស្សី

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមប ត យ ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប ិ ន្លទយស្សី ឃ្ុ ាំខ្វនរសណ្ត

092 901 164

1169 មណ្ឌលសុ ខភាព ខ្វនពោធ្ិ៍

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសស ឃ្ុ ាំខ្វនពោធ្ិ៍ ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ម ពខតតពសៀមរាប

017 550 866

ិ 1170 មណ្ឌលសុ ខភាព ទឹកវល

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បិយែ ៍ ីម សង្កាត់ទឹកវល ិ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 951 846

1171 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បីយ៍

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បីយ៍ ឃ្ុ ាំស្បីយ៍ ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

012 941 597

ាំ 1172 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ឃ្លង

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមផ្ស ាំ ឃ្ុ ាំកាំពង់ឃ្លង ាំ ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ារឃ្លង ិ ម ពខតតពសៀមរាប

012 790 979

1173 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ងពស្ក្ងម

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ស្ង1 ឃ្ុ ាំពស្ងពស្ក្ងម ស្សុកជសី ស្កង ពខតតពសៀមរាប

017 223 381

1174 មណ្ឌលសុ ខភាព ោក់សសនង

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមោ ិ ក់សសនងែមី ឃ្ុ ាំោក់សសនង ស្សុកអងគរធ្ាំ ពខតតពសៀមរាប

017 740 370

1175 មណ្ឌលសុ ខភាព ជីសស្កង

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពីង ឃ្ុ ាំជីសស្កង ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប

012 381 312

1176 មណ្ឌលសុ ខភាព បលល័ងា

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពុាំកុដិ ឃ្ុ ាំបលល័ងា ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប

088 776 9221

1177 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពស្ជូក

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពស្ជូក ឃ្ុ ាំព្ស្ពស្ជូក ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

017 357 046

1178 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពពល

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពល្វន្ ឃ្ុ ាំពពពល ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ម ពខតតពសៀមរាប

012 443 688

TMB½rTI 51

1179 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគរធ្ាំ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមភ ល ់ ឃ្ុ ាំល្វងព្ដ ស្សុកអងគរធ្ាំ ពខតតពសៀមរាប ិ ង

012 246 977

1180 មណ្ឌលសុ ខភាព មណ្ឌល1

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមម ិ ណ្ឌល1 សង្កាត់ស្វាយដងគុាំ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

053 953 107/ 096 969 2768

1181 មណ្ឌលសុ ខភាព ចារ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមមា ិ ោ ឃ្ុ ាំចារ

1182 មណ្ឌលសុ ខភាព យាង

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមយា ិ ង ឃ្ុ ាំយាង ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

097 836 36 06

1183 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កបពី រៀល

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ង សង្កាត់ស្កបពី រៀល ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 204 221

1184 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សសង៉ែ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ក្ងរធ្ាំ សង្កាត់ស្សសង៉ែ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 591 836

1185 មណ្ឌលសុ ខភាព បាគង

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ លួ សលិច សង្កាត់រលួ ស ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

095 599 596

1186 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមឫ ិ សសធ្ ី ាំ ឃ្ុ ាំស្វាយស ស្សុកវា៉ែរន្ ិ ពខតតពសៀមរាប

088 988 2454

1187 មណ្ឌលសុ ខភាព ឫសសល ី ក

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមឫ ិ សសល ី ក ឃ្ុ ាំឫសសល ី ក ស្សុកជសី ស្កង ពខតតពសៀមរាប

012 406 381

1188 មណ្ឌលសុ ខភាព រុន្តាឯក

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ុន្ ឃ្ុ ាំរុន្តាឯក ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប

012 607 544

1189 មណ្ឌលសុ ខភាព ពរល ើ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ រល ើ ឃ្ុ ាំពរល ើ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

012 376 269

1190 មណ្ឌលសុ ខភាព ពរាងពោ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ រាងពោ ឃ្ុ ាំពរាងពោ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

012 493 631

1191 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សណ្ូយ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ តត ឃ្ុ ាំសស្សណ្ូយ ស្សុកវា៉ែរន្ ិ ពខតតពសៀមរាប

097 934​ 4400

1192 មណ្ឌលសុ ខភាព វា៉ែរន្ ិ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមវា ិ ៉ែ រន្ ិ ឃ្ុ ាំវា៉ែរន្ ិ ស្សុកវា៉ែរន្ ិ ពខតតពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

071 256 9395

1193 មណ្ឌលសុ ខភាព សសរសតមភ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ សរសតមភ ឃ្ុ ាំសសរសតមភ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

092 690 880

1194 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្សុ ខ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល្វ ឃ្ុ ាំសសលងស្វាន្ ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

096 543 8036

1195 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពចក

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ល្វស្កវា៉ែន្់ ឃ្ុ ាំរ ាំពចក ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប

092 946 023

1196 មណ្ឌលសុ ខភាព សនួល

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ួ នល ឃ្ុ ាំសួ នល ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

097 333 3087

1197 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាន្ពតានត

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា ន្ពតានត2 ឃ្ុ ាំស្វាន្ពតានត ស្សុកជសី ស្កង ពខតតពសៀមរាប

012 582 745

1198 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តាាំសសរ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ម ច់ ឃ្ុ ាំស្តាាំសសរ ស្សុកស្សីសាំ ន ពខតតពសៀមរាប

017 408 098

1199 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សខ្វាវ

អងគរជុាំ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សខ្វាវ ឃ្ុ ាំសស្សខ្វាវ ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

012 483 847​

1200 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពចក

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យពចក ឃ្ុ ាំស្វាយពចក ស្សុកអងគរធ្ាំ ពខតតពសៀមរាប

012 256 809

1201 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បរួ ឃ្ុ ាំសាំបរួ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

016 897 057

1202 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ បរួ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ បរួ សង្កាត់សាំបរួ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

016 897 057

1203 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កោញ់

ស្កោញ់

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពៅលូ ន្ ឃ្ុ ាំស្កោញ់ ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប

017 820 449

ូក

TMB½rTI 52

ូ ក ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

012 652 711

1204 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

សូ ស្ទន្ិគម

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាងខ្វងពជើង ឃ្ុ ាំសាំពរាង ស្សុកសូ ស្ទន្ិគម ពខតតពសៀមរាប

012 517 205

1205 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងធ្ាំ

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ឃ្ុ ាំស្តោាំង ស្សុកស្បាស្វទបាគង ពខតតពសៀមរាប ិ ន្លង2

012 948 684

1206 មណ្ឌលសុ ខភាព ខនងភនាំ

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ាំ ឃ្ុ ាំខង ន ភនាំ ស្សុកស្វាយពលើ ពខតតពសៀមរាប ិ ន្លងធ្

012 778 699

់ ាំ ណ្រ 1207 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងស

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ់ ាំ ណ្រ ឃ្ុ ាំអន្លងស ់ ាំ ណ្រ ស្សុកជីសស្កង ពខតតពសៀមរាប ិ ន្លងស

092 876 782

1208 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះដាក់

ពសៀមរាប

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរទទង ឹ ឃ្ុ ាំស្ពះដាក់ ស្សុកបន្លទយស្សី ពខតតពសៀមរាប

097 752 3151

អងគរជុាំ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមក ិ ាលចាម ឃ្ុ ាំចារ

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមពិ ោកែមី ឃ្ុ ាំពក ួ ស្សុកពួក ពខតតពសៀមរាប

012 210 747

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 1208 មន្ទីរពពទយបសងអក អងគរជុាំ 1209 មន្ទីរពពទយបសងអក ពួក

អងគរជុាំ

ូ ក ស្សុកអងគរជុាំ ពខតតពសៀមរាប

092 774 305

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 1210 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្កោញ់

ស្កោញ់

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមក ា ឃ្ុ ាំកាំពង់ែូ វា ស្សុកស្កោញ់ ពខតតពសៀមរាប ិ ាំពង់ែូ វ2

017 777 708

1211 មន្ទីរពពទយបសងអក សូ ស្ទន្គ ិ ម

សូ ស្ទន្គ ិ ម

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមដ ិ ាំសដកផ្សា ឃ្ុ ាំដាំសដក ស្សុកសូ ស្ទន្គ ិ ម ពខតតពសៀមរាប

012 996 298

ពសៀមរាប

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្វ ិ ា យដងគុាំ សង្កាត់ពសៀមរាប ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

012 630 399

1213 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សសាំ បូរ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ញៅញ់ ពោក ឃ្ុ ាំសស្សសាំ បូរ ស្សុកពសៀមបា៉ែង ពខតតសឹ ទងសស្តង

092 267 909

1214 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះរ ាំកល ិ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ត ល ឃ្ុ ាំស្ពះរ ាំកល ិ ណ្ត ិ ស្សុកថ្លោបរវា ិ ៉ែ ត់ ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 532 256

1215 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះស្ពះ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ក្ងះស្ពះ ឃ្ុ ាំពក្ងះស្ពះ ស្សុកពសៀមបូក ពខតតសឹ ទងសស្តង

097 761 6126

1216 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សពក

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាលរមាសែមី ឃ្ុ ាំកាលរមាសែមី ស្សុកពសស្វន្ ពខតតសឹ ទងសស្តង

097 77 05 220

1217 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ចប់

សទឹងង្រតង/សទឹងង្រតង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ចប់ ឃ្ុ ាំកាលរមាស ស្សុកពសស្វន្ ពខតតសឹ ទងសស្តង

053 953 107/ 096 969 2768

1218 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំក្ងរពលើ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំក្ងរពលើ ឃ្ុ ាំចាំក្ងរពលើ ស្សុកថ្លោបរវា ិ ៉ែ ត់ ពខតតសឹ ទងសស្តង

092 463 507

1219 មណ្ឌលសុ ខភាព ថ្លោបរវា ិ ៉ែ ត់

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមថ្ល ិ ោ ឃ្ុ ាំថ្លោ ស្សុកថ្លោបរវា ិ ៉ែ ត់ ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 439 432

1220 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំភុន្

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមបា ិ ន្ព្ម៉ែ ឃ្ុ ាំកាំភុន្ ស្សុកពសស្វន្ ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 586 447

1221 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសៀមបា៉ែង

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមផា ិ បាាំង ឃ្ុ ាំែសម កវ ស្សុកពសៀមបា៉ែង ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 453 177

1222 មណ្ឌលសុ ខភាព សទឹងសស្តង

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្ពក សង្កាត់សឹ ទងសស្តង ស្កុងសទឹងសស្តង ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 967 781

1223 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សស្កស្វាំង

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សស្កស្វាំង ឃ្ុ ាំសស្សស្កស្វាំង ស្សុកពសៀមបូក ពខតតសឹ ទងសស្តង

097 410 9000

1224 មណ្ឌលសុ ខភាព សស្សគរ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សគរ ឃ្ុ ាំសស្សគរ ស្សុកពសស្វន្ ពខតតសឹ ទងសស្តង

071 70 17 017

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1212 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតពសៀមរាប ឈខតតសង ឹ ទ ង្ស្តង កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

TMB½rTI 53

1225 មណ្ឌលសុ ខភាព កាលរមាស

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ស្សស្សណ្ុកែមី ឃ្ុ ាំកាលរមាស ស្សុកពសស្វន្ ពខតតសឹ ទងសស្តង

097 664 4581

1226 មណ្ឌលសុ ខភាព ពក្ងះស្សោយ

សទឹងសស្តង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យ ឃ្ុ ាំពក្ងះស្សោយ ស្សុកពសៀមបូក ពខតតសឹ ទងសស្តង

097 801 6686

1227 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វមគគី

សទឹងសស្តង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមហា ិ ងខូសួន្ សង្កាត់ស្វមគគី ស្កុងសទឹងសស្តង ពខតតសឹ ទងសស្តង

011 214 297

សទឹងសស្តង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមសិ ស្ពក សង្កាត់សឹ ទងសស្តង ស្កុងសទឹងសស្តង ពខតតសឹ ទងសស្តង

012 908 590

1229 មណ្ឌលសុខភាព ៃៃីរ

រមាសង្ែក

សែទាំសុខភាព

ភូមគ ិ គីរ ឃ្ុ ាំគគីរ ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012819305

1230 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយរ ាំោរ

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ក់ ឃ្ុ ាំស្វាយរ ាំោរ ស្សុកស្វាយទប ពខតតស្វាយពរៀង

012 679 128

1231 មណ្ឌលសុ ខភាព មុខដា

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

097 274 5545

1232 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កស្វាំង

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កញូង ឃ្ុ ាំមុខដា ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

1233 មណ្ឌលសុ ខភាព ថ្លនធ្នង់

ស្វាបទប

1234 មណ្ឌលសុ ខភាព សខសស្ត

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1228 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតសឹ ទងសស្តង ឈខតតសាាយឈរៀង កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ភូមស្ិ កស្វាំង ឃ្ុ ាំស្កស្វាំង ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 301 370

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ កួច ឃ្ុ ាំស្ជុងពពពល ស្សុករ ាំដួល ពខតតស្វាយពរៀង

031 631 8880

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ខសស្ត ឃ្ុ ាំសខសស្ត ស្សុកកាំពង់ពរាទ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

092 621 460

1235 មណ្ឌលសុ ខភាព ចក

ស្វាយទប

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ក ឃ្ុ ាំកាំពង់ចក ស្សុករ ាំដួល ពខតតស្វាយពរៀង

012 967 433

1236 មណ្ឌលសុ ខភាព ចង្រន្តី

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ង្រន្តី ឃ្ុ ាំចង្រន្តី ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 243 132

1237 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយអងគ

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ ចងសម៉ែង ឃ្ុ ាំអងគតាសូ ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

097 688 2713

1238 មណ្ឌលសុ ខភាព តាសួ ស

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ាំបកពក្ងង សង្កាត់តាសួ ស ស្កុងស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

088 529 3627

ី ដី 1239 មណ្ឌលសុ ខភាព ជក

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

088 927 9761

1240 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពអងគុញ

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ី ដី ឃ្ុ ាំអណ្ូ ត ងស្តសបក ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង ិ ក

1241 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូង

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

1242 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលសតី

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ួ សតី ស្សុកចង្រន្លទ ពខតតស្វាយពរៀង ិ ូន្តី ឃ្ុ ាំទល

097 236 9133

1243 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្ស

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមដ ិ ូន្ស ឃ្ុ ាំដូន្ស ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

088 596 0124

1244 មណ្ឌលសុ ខភាព កាំពង់ស្តាច

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ស្តាវ ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តាច ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 275 296

ិ 1245 មណ្ឌលសុ ខភាព បាវត

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង ិ បឹប ឃ្ុ ាំបាវត

099 581 834

1246 មណ្ឌលសុ ខភាព ចាំឡង

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ ព្ផ្ស ឃ្ុ ាំកាំពង់ចាំឡង ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

011 720 361

1247 មណ្ឌលសុ ខភាព បាស្វក់

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ រាងបាល់ សង្កាត់គយស្តសបក ស្កុងស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

012 258 466

1248 មណ្ឌលសុ ខភាព សម៉ែន្សាំ អន្ ស្តោាំងពតត

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងឈ្នង ឃ្ុ ាំស្តោាំងពតត ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

011 570 178

ភូមព្ិ ស្ជធ្ាំ សង្កាត់ព្ស្ពអងគុញ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង ភូមពិ

ទ ើ ល ឃ្ុ ាំដូង ស្សុករមាសសហ ពខតតស្វាយពរៀង

TMB½rTI 54

011 633 036 017 688 224

1249 មណ្ឌលសុ ខភាព អងគស្បសស្ស

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងរ ាំពដង ឃ្ុ ាំអងគស្បសស្ស ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 864 700

1250 មណ្ឌលសុ ខភាព ពសពត

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមត ិ ាំពោតស្មាក់ ឃ្ុ ាំពសពត ស្សុកស្វាយទប ពខតតស្វាយពរៀង

088 744 7919

1251 មណ្ឌលសុ ខភាព សងឃ័រ

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ិ ីម ឃ្ុ ាំសងឃ័រ ស្សុកស្វាយទប ពខតតស្វាយពរៀង

088 425 2777

1252 មណ្ឌលសុ ខភាព ពចក

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ទ សង្កាត់ពចក ស្កុងស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

016 761 389

1253 មណ្ឌលសុ ខភាព ពងទឹក

ស្វាយទប

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ តាសកវ ឃ្ុ ាំពងទឹក ស្សុករ ាំដួល ពខតតស្វាយពរៀង ិ ល

016 388 668

1254 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ក្ងលពោ

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមធ្ ល ស្ប ឃ្ុ ាំពស្ក្ងលពោ ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង ិ ក

012 571 659

1255 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ចស

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្លលសអិ ត ឃ្ុ ាំពស្ចស ស្សុកចង្រន្លទ ពខតតស្វាយពរៀង

071 685 7715

1256 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសមន្

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសមន្ពលើ ឃ្ុ ាំបុសមន្ ស្សុករ ាំដួល ពខតតស្វាយពរៀង

088 739 9648

1257 មណ្ឌលសុ ខភាព កពណ្តៀងរាយ

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ បសូ ត1 ិ ឃ្ុ ាំកពណ្តៀងរាយ ស្សុកស្វាយទប ពខតតស្វាយពរៀង

097 287 4748

1258 មណ្ឌលសុ ខភាព ពមសរែាក

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍ ឃ្ុ ាំទល ួ សតី ស្សុកចង្រន្លទ ពខតតស្វាយពរៀង

077 607 080

1259 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតានត

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោធ្ិ៍មម អ ឃ្ុ ាំពតានត ស្សុកកាំពង់ពរាទិ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

012 349 385

1260 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ពគគរី

ជភ ី ូ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពគគរី ឃ្ុ ាំព្ស្ពគគរី ស្សុកចង្រន្លទ ពខតតស្វាយពរៀង

097 542 9798

1261 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ឡីស្វាយតាយាន្

ជីភូ

សែទាំសុខភាព

ភូមព្ិ ស្ពពសទៀង ឃ្ុ ាំស្វាយតាយាន្ ស្សុកកាំពង់ពរាទិ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

088 934 3366

1262 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពយា៉ែង

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមឬ ិ សសពី លៀប ឃ្ុ ាំសាំពយា៉ែង ស្សុកកាំពងពរាទិ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

097 830 1481

1263 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្គួស

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមល្វ ិ ា ឃ្ុ ាំស្គួស ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

097 999 2531

1264 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្មាម

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ លបក ើ ឃ្ុ ាំស្មាម ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 281 061

1265 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយយា

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ុ ី ក្ងរ ឃ្ុ ាំស្វាយយា ស្សុកស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

016 761 807

1266 មណ្ឌលសុ ខភាព ព្ស្ជធ្ាំ

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះ ឃ្ុ ាំព្ស្ជធ្ាំ ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 426 353

1267 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយពរៀង

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះវង់ ឃ្ុ ាំស្វាយពរៀង ស្កុងស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

097 763 7478

1268 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយធ្ាំ

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យពចក ឃ្ុ ាំស្វាយធ្ាំ ស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

016 732 980

1269 មណ្ឌលសុ ខភាព ញរ

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យអាណ្តត ឃ្ុ ាំញរ ស្សុកកាំពង់ពរាទ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

012 314 756

1270 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្ពះពន្លល

ស្វាយទប

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរដូន្អាម ឃ្ុ ាំស្ពះពន្លល ស្សុកកាំពង់ពរាទ៍ ពខតតស្វាយពរៀង

012 428 394

1271 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពល ិ

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ាំពល ិ ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 759 096

ី ូ 1272 មន្ទីរពពទយបសងអក ជភ

ជភ ី ូ

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ ោកពលាៀង សង្កាត់ព្ស្ពអងគុញ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង

012 761 089

1273 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វមគគីរ ាំដួល

ស្វាបទប

សែទាំសុខភាព

ភូមច ិ ក ឃ្ុ ាំកាំពង់ចក ស្សុករ ាំដួល ពខតតស្វាយពរៀង

096 91 25 334

1274 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វាយទប

ស្វាបទប

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមស្ិ បសូ ត1 ិ ឃ្ុ ាំកពណ្តៀងរាយ ស្សុកស្វាយទប ពខតតស្វាយពរៀង

088 887 7926

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1)

TMB½rTI 55

1275 មន្ទីរពពទយបសងអក ស្វាយស្ជាំ

ស្វាយពរៀង

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមល្វ ិ ា រពក្ងាក ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជាំ ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

011 655 256

1276 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្វាយស្ជាំ

ស្វាយពរៀង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្វ ិ ា យពក្ងា ឃ្ុ ាំស្វាយស្ជាំ ស្សុកស្វាយស្ជាំ ពខតតស្វាយពរៀង

088 987 7700

រមាសសហក

សែទាំសុខភាព

ភូមក ិ ាំពង់ស្តាច ឃ្ុ ាំកាំពង់ស្តាច ស្សុករមាសសហក ពខតតស្វាយពរៀង

012 452 394

ស្វាយពរៀង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ សះវងស ស្កុងស្វាយពរៀង ស្កុងស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

012 953 975

1279 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្វមច់

សាំ ពរាង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមគ ិ ីរមងគ ី ល សង្កាត់អូរស្វមច់ ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

011 736 886

1280 មណ្ឌលសុ ខភាព កូន្ពស្កៀល

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោ សង្កាត់កូន្ពស្កៀល ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 785 3369

1281 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកខាស់

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកខាស់ ឃ្ុ ាំពោកខាស់ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 879 7486

1282 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកភលុក

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកភលុក សង្កាត់កូន្ពស្កៀល ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 516 8181

1283 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកមន្

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកមន្ ឃ្ុ ាំពោកមន្ ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 594 7914

1284 មណ្ឌលសុ ខភាព ចុងក្ងល់

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកវតត ឃ្ុ ាំចុងក្ងល់ ស្សុកចុងក្ងល់ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

092 936 338

1285 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្កស្វាំង

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកស្វាន្ សង្កាត់ស្កស្វាំង ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

012 301 370

1286 មណ្ឌលសុ ខភាព ពោកមន្សសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ ោកឪឡូក ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 68 08 777

1287 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពល ិ សសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមជ ិ ប់គគរី លិច ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 99 24 660

1288 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាង

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមិ

012 517 205

1289 មណ្ឌលសុ ខភាព តាមាន្់សសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមតា ិ មាន្់សសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំពោកមន្ ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 882 3938

1290 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្បាស្វទ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងស្បាស្វទ ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្បាស្វទ ស្សុកស្តោាំងស្បស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 875 9545

1291 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងមអមសសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងមអមសសន្ជ័យ សង្កាត់អន្ាយរាក់ ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

071 839 5556​

1292 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំពចក

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ន ់ ែីម ឃ្ុ ាំអន្លងស់ វង ស្សុកអន្លងស់ វង ពពពលសសន្ជ័យ ិ ល

092 946 023

1293 មណ្ឌលសុ ខភាព ពតពោែមដូន្

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមែ ម ូ ន្ ឃ្ុ ាំពោកមន្ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ដ ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 330 0939

1294 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងស្បីយ៍

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ស្វល្វ ឃ្ុ ាំស្តោាំងស្បីយ៍ ស្សុកអន្លងស់ វង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ ិ ល

011 236 823

1295 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្តោាំងតាវ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ស្វាយ ឃ្ុ ាំស្តោាំងតាវ ស្សុកអន្លងស់ វង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ ិ ល

012 900 217

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 1277 មន្ទីរពពទយបសងអក រមាសសហក មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត៣(CPA3) 1278 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតស្វាយពរៀង ឈខតតឧតតរមានជ័យ កស្មិតមណ្ឌលសុខភាេ(MPA)

ូ ក សង្កាត់សាំពរាង ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

TMB½rTI 56

1296 មណ្ឌលសុ ខភាព ទួលស្វាយសសន្ជ័យ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ួ ស្វាយសសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំស្តោាំងតាវ ស្សុកអន្លងស់ វង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ ិ ល

071 555 7723

1297 មណ្ឌលសុ ខភាព ទាំន្ប់ដាច់

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ាំន្ប់ដាច់ ឃ្ុ ាំទាំន្ប់ដាច់ ស្សុកស្តោាំងស្បស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 556 6770

1298 មណ្ឌលសុ ខភាព បន្ាយរាក់

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ន្ាយរាក់ ឃ្ុ ាំបន្ាយរាក់ ស្សុកសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 778 8318

1299 មណ្ឌលសុ ខភាព បុសសសបូវ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមប ិ ុសបូវ សង្កាត់បុសបូវ ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 216 5006

1300 មណ្ឌលសុ ខភាព ពបង

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមពិ បង ឃ្ុ ាំពបង ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 741 2918

1301 មណ្ឌលសុ ខភាព ពស្ង

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ស្ង ឃ្ុ ាំពស្ង ស្សុកចុងក្ងល់ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

012 780 069

1302 មណ្ឌលសុ ខភាព ផាអវ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ពពល ឃ្ុ ាំផាអវ ស្សុកស្តោាំងស្បាស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

017 472 322

1303 មណ្ឌលសុ ខភាព ពពពលសសន្ជ័យ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមព ិ ពពលសសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំអូរស្វាយ ស្សុកស្តោាំងស្បាស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 556 6823

1304 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្បាស្វទស្កហមសសន្ជ័យ

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ ពះស្បាស្វទ ឃ្ុ ាំស្ពះស្បោយ ស្សុកស្តោាំងស្បាស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 565 4866

1305 មណ្ឌលសុ ខភាព រ ាំដួលសសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមរិ ាំដួលសសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំអាំពិល ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 333 3561

1306 មណ្ឌលសុ ខភាព វលលិ៍យាវ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមវិ លលិ៍យាវ ឃ្ុ ាំពបង ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 255 7282

1307 មណ្ឌលសុ ខភាព

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ិ ទិពធ សរ ី ឃ្ុ ាំពោកមន្ ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

017 441 499

1308 មណ្ឌលសុ ខភាព សសន្មពន្លរមយ១ន្ង ិ ២

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមសិ សន្មពន្លរមយ1 ឃ្ុ ាំពោកខាស់ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 722 0023

1309 មណ្ឌលសុ ខភាព ស្សះសកវ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ សះសកវ ឃ្ុ ាំពស្ង ស្សុកចុងក្ងល់ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 29 01 343

1310 មណ្ឌលសុ ខភាព សាំ ពរាងសសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមស ិ ាំ ពរាងសសន្ជ័យ សង្កាត់កូន្ពស្កៀល ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

088 444 9549

1311 មណ្ឌលសុ ខភាព ហាពលៀមសសន្ជ័យ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមហា ិ ពលៀមសសន្ជ័យ ឃ្ុ ាំអាំពិល ស្សុកបន្លទយអាំពិល ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 822 1586

1312 មណ្ឌលសុ ខភាព ដូន្សកន្

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរកសន្សង សង្កាត់សាំពរាង ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

012 974 116

1313 មណ្ឌលសុ ខភាព អូរស្កូច

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរស្កូច ឃ្ុ ាំអូរស្កូច ស្សុកស្តោាំងស្បាស្វទ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 546 7441

1314 មណ្ឌលសុ ខភាព អន្លងស់ វង

អន្លងស់ វង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ូរចពិ ញ្ៅ ៀន្ ឃ្ុ ាំអន្លងស់ វង ស្សុកអន្លងស់ វង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

097 898 2111

1315 មណ្ឌលសុ ខភាព អាំពល ិ

សាំ ពរាង

សែទាំសុខភាព

ភូមអ ិ ាំពល ិ ែមី ឃ្ុ ាំអាំពល ិ ស្សុកបន្លទយអាំពល ិ ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

012 759 096

អន្លងស់ វង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមជ ិ ពញ្ជ ៀន្ ឃ្ុ ាំអន្លងស់ វង ស្សុកអន្លងស់ វង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

012 907 986

សាំ ពរាង

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមិ

012 355 616

ូក

មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត១(CPA1) 1316 មន្ទីរពពទយបសងអក អន្លងស់ វង មនទីរឈេទយរង្ងែកកស្មិត២(CPA2) 1317 មន្ទីរពពទយបសងអក ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

ូ ក សង្កាត់សាំពរាង ស្កុងសាំ ពរាង ពខតតឧតតរមាន្ជ័យ

TMB½rTI 57

សរ ុរ

១៣១៧

មូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន ល.រ

ឈ្មោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឈេញ

ការ ិ.ស្សុកស្រតិរតតិ

អាសយដ្ឋានមូលដ្ឋានសុខាភិបាល

HC/WI

ឈលខទូរស័េទ

រជធានីភនំឈេញ 1

មន្ទីរសស្មាកពាបាលន្ិងសមាពសុ វណ្ណរា៉ែ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ១២A-១២B ផ្សលូវពលខ៣៣ សង្កាត់បឹងទាំពុន្ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

070867967

2

មន្ទីរសស្មាកពាបាលម៉ែូស្តា

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សលូវោតិពលខ៥ សង្កាត់ ឫសសសី កវ ខណ្ឌឫសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

081298787

3

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ង ិ សមភព ចាំបុីស

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ឃ្ុ ាំ ពោករក្ង ខណ្ឌសស្ពកពៅន រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

4

មន្ទីរពហុ ពាបាល សុ វណ្ត ណ រា៉ែ II

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សទះពលខ ១០៥៦-១០៥៧ ផ្សលូវលាំ សង្កាត់សាំពរាងពស្ក្ងម ខណ្ឌពោធ្ិសិ៏ សជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

5

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សុ ភមងគល

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវទួលពស្ង ភូមទ ួ ពស្ង សង្កាត់ពចាមពៅ1 ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ល

069 341 105

6

មន្ទីរសាំ រាកពាបាលសុ ខភាពពយង ើ អងគតាមុ ិញ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សលូវពលខអងគតាមុ ិញ ភូមពិ ោកចាំបក់ សង្កាត់ពចាមពៅទ១ ី ខណ្ឌពោធ្ិសសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

7

មន្ទីរពហុ ពាបាល សុ ខសកវ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ 20​ 21 ​22 ភូមស្ិ តោាំងពោធ្ិ៍ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

010 938 193/012 992 237

8

គលីន្ក ិ មា៉ែរសត ី ូ បចារអាំពៅ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ១៥ ផ្សលូវោតិពលខ0១ សង្កាត់ចារអាំពៅ0២ ខណ្ឌចារអាំពៅ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

023 720 125/ 077 959 169

9

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល សុ ភមត ិ ត

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ20 21 22 ភូមិជ្រព្ក ោង សង្ក ាត់ោ ច មច ៅ ខណ្ ្ ឌោ ព ធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធ្ាន្ីភ ្ ន្ ាំ ពពញ

053 953 107/ 096 969 2768

10

មន្ទីរសស្មាកពាបាលស្បោស្បិ យ៣៧១

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ៥២B,៥២៧C ផ្សលូវោតិពលខ៣៧១ សង្កាត់បឹងទាំពុន្ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

11

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ិងសមភពមត ត ពវតតសសលង ិ ភា

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ០៧ ផ្សលូវោតិពលខ៣ សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដពង្កា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

12

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ង ិ សមភព ផ្សុន្ សុ ខពម៉ែង

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ109 ផ្សលូវោតិពលខ៤ សង្កគត់ពចាមពៅទី៣ ខណ្ឌពោធ្ិសសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

13

មន្ទីរពពទយស្ពះសីហន្ុមណ្ឌលព្ន្កតីសងឍម ឹ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ134 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 697 474

14

គលីន្ិករា៉ែ ក់ឬសសសី កវ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ5 ភូមឃ្ ាំ សមបតតិ សង្កាត់ឬសសសី កវ ខណ្ឌឬសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ លង

023 990 773

15

គលីន្ិករា៉ែ ក់ចាក់អសស្ងពស្ក្ងម

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ2 ភូមទ ួ រក្ង សង្កាត់ចាក់អសស្ងពស្ក្ងម ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ល

024 985 079

16

គលីន្ក ិ រា៉ែ ក់ស្តោាំងែលឹង

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ19.20.21 ភូមស្ិ តោាំងែលឹង សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

023 985 773

TMB½rTI 58

17

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ង ិ សមភពមាតាអូ រឌម ឹ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវោតិពលខ4 ភូមក ិ ពន្លទកខ្វងពជើង សង្កាត់កពន្លទក ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 306 918

18

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ិងសមភពសុ ខ្វកាំបូល

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ23 ផ្សលូវោតិពលខ4 សង្កាត់កាំបូល ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

19

គលីន្ិករា៉ែ ក់សឹ ទងមាន្ជ័យ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវមុន្ីពន រត៉ែ ភូមដ ិ ាំណ្តក់ធ្ាំ សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

023 995 476

20

មន្ទីរសស្មាកពាបាលសុ ខ្វទាំន្ប់ែីម

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សទះពលខ3B ផ្សលូវពលខ371 ភូមឬ ិ សស ី សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

21

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សុ ខល្វភ ទួលសសងា

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ545A-B ផ្សលូវ105 សង្កាត់ទល ួ សសងា1 ខ័ណ្ឌឫសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017 247 789

22

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិងសមភពជមាូវន្័

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ721&J ផ្សលូវោតិពលខ4 សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

092 776 749

23

មន្ទីរពហុ ពាបាល សុ ខស្វន្ត

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខ764 ផ្សលូវោតិពលខ5 ភូមម ត ព សង្កាត់ឬសសសី កវ ខណ្ឌឬសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ត ិ ភា

012 993 722

24

មន្ទីរពហុ ពាបាល រតន្ៈមាន្ជ័យ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សទះពលខBC1,BC2 ភូមឫ ិ សស ី សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

089 761 767

25

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ហាង មុន្ីវន ុធ្៣១៧

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវោតិពលខ3 ភូមសិ ស្ពកកី សង្កាត់ពភលង ើ ពឆ្ះរពទះ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

016 364 564

26

មន្ទីរពហុ ពាបាលចង្រន្លទ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវមុន្ីពន រត៉ែ ភូមដ ិ ាំណ្តក់ធ្ាំ សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យទ2 ី ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

093 900 267

27

មន្ទីរសាំ រាកពាបាលជាំងឺអងគពមស្តី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូម.ិ .............. ឃ្ុ ាំទល ួ រក្ងពក្ងះ ស្សុកគង់ពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

0969999530

28

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិងសមភព សសន្ជ័យ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ភូម.ិ ................. សង្កាត់ទឹកថ្លល ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

089233688

29

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ង ិ សមភព ស្គួស្វរពយង ើ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ភូម.ិ ................. សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

017979215

30

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ង ិ សមភពស្វមគគីសសន្ជ័យ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម.ិ .............សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012405427

31

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល សហលស៍

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមច ិ ាំក្ងរឳឡឹក សង្កាត់ក្ងក្ងប ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 850 930 / 012 809 109

32

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិង សមភព កណ្ណិក្ង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមស្ិ តោាំងែលឹង ឃ្ុ ាំពចាមពៅ១ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

33

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ផាសុ ខភាពភនពាំ ពញ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមទ ួ សសងា1 ខ័ណ្ឌឫសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ូលសាំ ពៅ សង្កាត់ទល

093 565​ 008

34

មន្ទីរពហុ ពាបាលស្បោស្បិ យទួលពស្ង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមទ ួ ពស្ង សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ល

012 695-535

35

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ិងសមាព សុ ខភាពស្គួស្វរ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមឫ ិ សស ី សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 856 813

36

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិង សមភព សុ វតតិភាពពចាមពៅ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

37

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ិងសមភពរសមីសុខភាពែមី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

សង្កាត់ពចាមពៅ២ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

TMB½rTI 59

38

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សុ ភង្រ័ កតវស្វល ិ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

សង្កាត់ពចាមពៅ៣ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

39

វទាស្វ ា ន្បា៉ែសទ័រ(ភនពាំ ពញ) ិ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

អាោរពលខ #5 ផ្សលូវមុន្ីវន ងស សង្កាត់ស្សះចក ខណ្ឌដូន្ពពញ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

40

មន្ទីរសស្មាកពាបាលន្ិងសមភព ស្បសិទិភា ធ ព

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

អាោរពលខ 2-4 ផ្សលូវ598 ភូមទ ួ ពោក សង្កាត់ទល ួ សសងា ខ័ណ្ឌឫសសសី កវ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ ិ ល

015 999 595

41

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ឯករាជយ២

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

អាោរពលខ1-2 ផ្សលួវបុរហុ ី ងោយ សង្កាត់សឹ ទងមាន្ជ័យ ខណ្ឌមាន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 555 557

42

មន្ទីរសស្មាកពាបាល វឌឍន្ៈពមស្តី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

​ ផ្សលូវពលខ68K ភូមព្ិ ស្ពស្វល្វ សង្កាត់ក្ងក្ងប ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពាំ ពញ

010 774 243

43

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិងសមភពសុ ខល្វភពមស្ត២ ី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អាោរពលខ16-17 ផ្សលូវពលខ3 សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

44

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ឯករាជយ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ភូមស្ិ តោាំងែលឹង សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

092 823 516

45

គលីន្ក ិ រតន្ៈ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

អាោរពលខ197 ភូមព្ិ ស្ពទ សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

095 687 878

46

មន្ទីរពហុ ពាបាល ន្ង ិ សមភពសុ ខល្វភពមស្ត១ ី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អាោរពលខ47D ផ្សលូវពលខ360 សង្កាត់បង ឹ ពកងកង1 ខណ្ឌចាំក្ងរមន្ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

47

មន្ទីសស្មាកពាបាល ហាង មុន្ីវន ុធ្

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវពលខQMI ភូមស្ិ តោាំងពោធ្ិ៍ សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

48

មន្ទីរសស្មាកពាបាលមូលមត ិ ត

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

អាោរពលខ67-69 ផ្សលួវពលខ424 សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

49

មន្ទីពពទយសកលវទាល័ យអន្តរោតិសសន្សុ ខ ិ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

អាោរពលខ91-96​ ផ្សលូវពលខ1986 សង្កាត់ភពនាំ ពញែមី ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពាំ ពញ

087 777 361

50

មន្ទីរពហុ ពាបាល ស្បោស្បិ យ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលួវពលខោតិ4 សង្កាត់ពចាមពៅទី3 ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

070 701 941

51

គលីន្ក ិ រា៉ែ ក់ ទក ឹ ថ្លល

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

អាោរពលខG35-G37​ ផ្សលូវហគូដឌី សង្កាត់ទក ឹ ថ្លល ខណ្ឌសសន្សុ ខ រាជធាន្ីភពាំ ពញ

023 883 026

52

មនទីរខ្ពទ្យវិទ្ាស្ថានវិទ្ាស្ថស្រសតសុខាភិបាល ខ.ភ.ម

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

អាោរពលខH ភូមស្ិ ក្ងាំងដូន្ព្ទ សង្កាត់ពចាមពៅ ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

012 917 990/012 753 131

53

ឱសែស្វាន្ហាាមា៉ែត

ឯកជន

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

54

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិង សមភពព្បតង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

សង្កាត់ស្តោាំងស្កស្វាំង ខណ្ឌពោធ្ិ៍សសន្ជ័យ រាជធាន្ីភពនាំ ពញ

053 953 107/ 096 969 2768

053 953 107/ 096 969 2768

ឈខតតឈសៀមររ 55

មន្ទិរពហុ ពាបាលន្ង ិ សមភពផ្សារពស្ក្ងម

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ស្កុមទ6 ិ ី ផ្សលូវផ្សារពស្ក្ងម ភូមវិ ហាច ិន្ សង្កាត់ស្វាយដងគាំ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

017 313 148 / 063 769 090

56

គលីន្ិកមា៉ែរសត ី ូ បពសៀមរាប

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ៦៨ ស្កុមទ៥ ី ភូមតា ិ ភុល សង្កាត់ស្វាយដងគុាំ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

063 963 454/ 077 959 174

57

មន្ទីរពហុ ពាបាល ពខមរអងគរ២

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវវតតបូព៌ សង្កាត់ស្វល្វ ស្កុងពសៀមរាប ពខតតពសៀមរាប

053 953 107/ 096 969 2768

TMB½rTI 60

ឈខតតសាាយឈរៀង 58

គលីន្ក ិ មា៉ែរសត ី ូ បស្វាយពរៀង

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ៣១០ ផ្សលូវពលខ១១៤ ភូមពិ រាងបសន្ល សង្កាត់ស្វាយពរៀង ពខតតស្វាយពរៀង

044 643 44 45/ 012 298 084

59

មន្ទីរសស្មាកពាបាលពន្លឺបូោ៌

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ១ ភូមតា ិ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង ិ ពៅ សង្កាត់បាវត

088 331 02 36

60

មន្ទីរសស្មាកពាបាលពស្វភ័ណ្អូវា៉ែង

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

សង្កាត់បាវត ិ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង

053 953 107/ 096 969 2768

61

មន្ទីរសស្មាកពាបាលផាសុ កភាព២

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

សង្កាត់បាវត ិ ស្កុងបាវត ិ ពខតតស្វាយពរៀង

053 953 107/ 096 969 2768

ឈខតតកណ្ត ត ល 62

គលីន្ិកមា៉ែរសត ី ូ បស្កុងតាពចម

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ៥៣៨ ផ្សលូវោតិពលខ២០១ ភូមតា ត ល ិ ពចម សង្កាត់តាពចម ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត

023 425 710/ 077 959 710

63

មនទីរពែុពាបាល និងសមភពសុខាង្បកចាន

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវោតិពលខ4 ឃ្ុ ាំសបកចាន្ ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល

053 953 107/ 096 969 2768

64

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ែនល់ទទឹង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ផ្សលូវោតិពលខ4 ឃ្ុ ាំលាំហាច ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល

016 773 184

65

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល សុ ខមងគល

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមពិ លខបួន្ សង្កាត់ស្វាយរលាំ ស្កុងស្វអង ពខតតកណ្ត ត ល

012 863 458

66

មន្ទីពហុ ពាបាល សុ ខល្វភពមស្ត៣ ី

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អោរពលខ 200 ភូមែ ត ល ិ ីម សង្កាត់តាពចម ស្កុងតាពចម ពខតតកណ្ត

011 398 888

67

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ពទពមងគល

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

អាោរពលខ7កខ ផ្សលូវោតិពលខ4 ឃ្ុ ាំពពើក ស្សុកអងគសួ នល ពខតតកណ្ត ត ល

096 73 37 277

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ភូម.ិ ......ឃ្ុ ាំដងទង់ ស្កុងពខមរភូមន្ ិ ទ ពខតតពក្ងះកុង

016 306 040 / 011 605 588

098552789

ឈខតតឈកាោះកុង 68

មន្ទីរសស្មាកពាបាលន្ង ិ សមភពពក្ងះកុង ឈខតតកំេង់ចាម

69

មន្ទីរពហុ ពាបាល ន្ង ិ សមាពសុ វណ្ណរា៉ែ ៣

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមិ

70

គលីន្ក ិ រា៉ែ ក់កាំពង់ចាម

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ10 ផ្សលូវស្តសក់សផ្សអម ភូម1 ិ 5 សង្កាត់កាំពង់ចាម ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

042 941 502

71

វទាស្វ ា ន្បា៉ែសទ័រ(កាំពង់ចាម) ិ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ភូមទ ិ ី7 សង្កាត់កាំពង់ចាម ស្កុងកាំពង់ចាម ពខតតកាំពង់ចាម

053 953 107/ 096 969 2768

ូ ក ឃ្ុ ាំពោករពវៀង ស្សុកពជើងព្ស្ព ពខតតកាំពង់ចាម

ឈខតតកំេង់ឆ្ន ំង 72

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សត វណ្ត ណ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ិភយ ័

ភូមអ ាំ ិ ូរឫសស ី ឃ្ុ ាំអូរឫសស ី ស្សុកកាំពង់ស្តោច ពខតតកាំពង់ឆ្នង

0962000925

73

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ិង សមភព មាតារ ក ី រាយ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ5 ភូមធ្ ន ់ ឃ្ុ ាំអូរឫសស ី ស្សុកកាំពង់ស្តាច ពខតតកាំពង់ឆ្នង ាំ ិ ង

012 41 56 56

ឈខតតកំេង់ធំ

TMB½rTI 61

74

គលីន្ក ិ មា៉ែរសត ី ូ បកាំពង់ធ្ាំ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ០៧ ផ្សលូវមាត់សឹ ទង សង្កាត់កាំពង់ធ្ាំ ស្កុងសទឹងសសន្ ពខតតកាំពង់ធ្ាំ

012 733 023/ 077 959 172

ឈខតតកំេង់ស ឺ ព 75

មន្ទីរសស្មាកពាបាលពទពស្បសិទធ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ៤ គឡ ី ូ សម៉ែស្តពលខ៣៦ កនុងពខតតកាំពង់សឺ ា

012 993 634

76

គលីន្ក ិ រា៉ែ ក់កាំពង់សឺ ា

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ4 ភូមពិ ស្វនរទី1 សង្កាត់រក្ងធ្ាំ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា

025 987 144

77

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សុ ខណ្តកាំពង់សឺ ា

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវោតិពលខ4 សង្កាត់រក្ងរធ្ាំ ស្កុងចារមន្ ពខតតកាំពង់សឺ ា

016 857 125

78

មនទីរសរមាកពាបាល ជា សុខលឹម

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូម.ិ .............. ឃ្ុ ាំទល ួ អាំពល ិ ស្សុកបពសដឋ ពខតតកាំពង់សឺ ា

053 953 107/ 096 969 2768

ឈខតតតាង្កវ 79

គលីន្ិករា៉ែ ក់តាសកវ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ5 ផ្សលូវពលខ8 ភូមឡ ិ ូ រ ី សង្កាត់រក្ងកនុង ស្កុងដូន្សកវ ពខតតតាសកវ

032 931 361

80

គលីន្ិករា៉ែ ក់កាំពត

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ51 ផ្សលូវោតិពលខ33 ភូមស ត ល ស្កុងកាំពត ពខតតកាំពត ិ ុ វណ្ណស្វគរ សង្កាត់កាំពង់កណ្ត

033 932 768

81

មន្ទីរសស្មាកពាបាល សុ ខ្វបាទី

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សលូវោតិពលខ 2 ភូមឃ្ ាំ សមបតតិ ឃ្ុ ាំពត់សរ ស្សុកបាទី ពខតតតាសកវ ិ លង

092 774 648

82

មនទីរសរមាកពាបាលមូលមិតតខ្ដើ មរការ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ផ្សលូវោតិពលខ 3 ភូមស្ិ កស្វាំងជីសម ឃ្ុ ាំវាល ស្សុកគងពិសី ពខតតកាំពង់សឺ ា

053 953 107/ 096 969 2768

83

មនទីរខ្ពទ្យង្ភែកខ្ខតតតាង្កវ

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមផ្ស ិ ារតារក្ង សង្កាត់រក្ងកនុង ស្កុងដូន្សកវ ពខតតតាសកវ

053 953 107/ 096 969 2768

ឈខតតតបងឃម ំុ ូ 84

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ង ិ សមភព សុ ខ សាំ ណ្តង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

សង្កាត់សួង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ

053 953 107/ 096 969 2768

85

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ន្ង មិ ិ សមភពពទពន្ម ិ ត

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

សង្កាត់សួង ស្កុងសួ ង ពខតតតបូងឃ្មុាំ

053 953 107/ 096 969 2768

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមបា ិ លិពលយយ១ សង្កាត់ពបា៉ែយសប៉ែត ស្កុងពបា៉ែយសប៉ែត ពខតតបន្លទយមាន្ជ័យ

087999917

ឈខតតរនាទយមានជ័យ 86

មន្ទីរសាំ រាកពាបាល ន្ិងសមភព ឳកទីន្ណ្ត ឈខតតបាត់ដំរង

87

គលីន្ក ិ មា៉ែរសត ី ូ បបាត់ដាំបង

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

​ ផ្សទះពលខ១៥២ ផ្សលូវោតិពលខ០៥ ភូមរិ ាំពចក៤ ឃ្ុ ាំរតន្: ស្សុកបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

053 953 107/ 096 969 2768

88

វិទ្ាស្ថានបា៉ាសទ័រ(បាត់ដំបង)

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

សង្កាត់ស្វាយពបា៉ែ ស្កុងបាត់ដាំបង ពខតតបាត់ដាំបង

053 953 107/ 096 969 2768

ឈខតតស្េោះសីហនុ 89

គលីន្ក ិ រា៉ែ ក់ស្កុងស្ពះសីហន្ុ

ឯកជន្

សែទាំសុខភាព

ផ្សទះពលខ555 ផ្សលូវឯករាជយ ស្កុម4 សង្កាត់4 ស្កុងស្ពះសីហន្ុ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

034 933 942

90

មនទីរសរមាកពាបាល កងខ្កង

ឯកជន្

សែទាំ/ហាន្ភ ័ ិ យ

ភូមព ិ ូពធ្ឿង ឃ្ុ ាំបត ិ ស្តាង ស្សុកព្ស្ពន្ប់ ពខតតស្ពះសីហន្ុ

053 953 107/ 096 969 2768

TMB½rTI 62

91

មន្ទីរសស្មាកពាបាល ពសពត

ឯកជន្

ហាន្ភ ័ ិ យ

ស្កុម១២ ភូម២ ិ សង្កាត់ពលខ២ ពខតតស្ពះសីហាន្ុ

សរ ុរ

085 88 66 66/081 88 66 66 ៩១

ស្រតិភរ ូ ជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុកជា នាយកឈរឡាជាតិរររសនតិសខ ុ សងគម

TMB½rTI 63