Data Loading...

MRF Circulaire april def Flipbook PDF

MRF Circulaire april def


97 Views
76 Downloads
FLIP PDF 2.03MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

nummer 25 | april 2021

RECYCLINGWIJZER DE VUILNISMAN ONDER VUUR KLIMAATCRISIS EN RECYCLING

MRF Circulaire | april 2021

Column voorzitter

2

IMVO, hoezo?

3

Haagsche zaken

4

Even bellen met Brussel

5

Weinig last van coronacrisis

6/7

Supercyclus in metaalmarkten?

8

De klimaatcrisis en recycling

9

Afleiding gedurende het werk speelt een rol bij ernstige aanrijdingen op de werkvloer

10

Kiezen

11

Agenda 2021

11

De MRF houdt u op de hoogte via WhatsApp Business

11

Young Metal Masters springlevend!

12

Colofon Gabriël van Seumeren (hoofdredactie) Jules Wilhelmus Carla Richmond Celesta Maas Frank van Veen (vormgever) MRF Circulaire is een uitgave van de MRF. Niets uit deze uitgave mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgenomen, openbaar gemaakt, (digitaal) verspreid en/ of verveelvou­digd zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de MRF. [email protected]

2

COLUMN

Inhoudsopgave:

Wijzer Afgelopen maand mochten we een keuze maken uit maar liefst 17 partijen. Al de partijprogramma’s bestuderen lukt me niet, maar gelukkig is daar de Stemwijzer. Het invullen van de Stemwijzer leidt niet zo maar tot een logische keuze, althans in mijn geval. Waarschijnlijk zijn vragen als “wel/geen kerncentrale in Nederland” en “wel/geen vuurwerk” voor veel mensen reuze belangrijk. Ik was zelf op zoek naar een vraag over de regeldruk waar het bedrijfsleven inclusief de recyclers nog steeds (of steeds meer?) onder gebukt gaat. Die vraag kon ik niet vinden in de Stemwijzer. Uiteindelijk wel gestemd natuurlijk maar het bleef toch knagen. Wie gaat duurzaamheid nu eens echt een stimulans geven en welke partij zal inzien dat circulariteit zonder recycling nooit echt van de grond komt. En dan nog: erkenning is niet genoeg, het gaat om concrete acties. Circulariteit met de mond belijden is makkelijk maar wat betekent dit in de praktijk? Het doet me denken aan het fluisterspelletje dat je als kind op verjaardagen deed. Je fluisterde een woord of zin in iemands oor en aan het einde van de kring lag je in een deuk om wat het uiteindelijk geworden was. Zo’n kringetje is ook circulair maar het resultaat kan teleurstellend zijn. Immers: aan het einde van het kringetje of liever de keten is een groot deel van de regelgeving die over onze branche uitgerold wordt niet altijd meer te herleiden naar het vertrekpunt en uiteindelijke doel: circulariteit. In het bestuur hebben we de bestuursleden aan de voor ons belangrijke thema’s gekoppeld. Om zo te zorgen dat we tijdig op de juiste plek aanschuiven en de juiste acties inzetten. We hebben ook nog maar eens vastgesteld wat ons belangrijkste doel is: recyclers moeten kunnen blijven recyclen!! Willeke Ketting voorzitter MRF

MRF Circulaire | april 2021

IMVO, hoezo? Op 25 maart jl. namen ruim 30 MRF leden en relaties van de MRF deel aan een Webinar over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel ondernemingen een bekend begrip. Zowel vanuit de samenleving, het bedrijfsleven als de overheid neemt de druk om te produceren met respect voor mens en natuur toe. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) wordt ook in steeds grotere mate een bekend begrip, verantwoord ondernemen stopt namelijk niet bij de Nederlandse grens. Veel sectoren, waaronder de metaalsector, hebben een sterk internationaal karakter. De winning, verwerking, toepassingen en recycling van metalen vinden zelden binnen één land plaats. Bedrijven die uitsluitend binnen de Nederlandse grenzen opereren kunnen via hun leveranciers en andere ketenpartners of via de materialen die zij inkopen verbonden zijn met productieprocessen die buiten Nederland of buiten Europa plaatsvinden. Het is niet altijd duidelijk waar grondstoffen oorspronkelijk vandaan komen, onder welke omstandigheden deze zijn geproduceerd en of hierbij mensenrechten worden geschonden of milieunormen worden overschreden.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend Er bestaan internationale IMVO richtlijnen en naar verwachting zullen die in de toekomst onderdeel worden van wetgeving. Convenantpartners doen dus nu nog mee op vrijwillige basis. Maar vrijwilligheid betekent niet dat het allemaal vrijblijvend is. Een aantal sectoren

heeft inmiddels een convenant afgesloten waarin overheden, NGO’s en bedrijven de krachten bundelen om risico’s op de gebieden van mensenrechten en milieu binnen de keten in kaart te brengen en waar nodig aan te pakken. Op 1 juli 2019 is het IMVO-convenant voor de metaalsector in werking getreden. Dit convenant is gesloten door bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, NGO’s en de Nederlandse overheid. Het convenant is gericht op de gehele metaalsector: van de winning van grondstoffen tot en met de recycling. De MRF was vanaf het begin betrokken bij de discussies over het convenant en vorig jaar tekende toenmalig MRF-voorzitter Gabriël van Seumeren het convenant als steunbetuiger.

Meer weten? Tijdens het Webinar kregen de deelnemers van de deskundigen van het Metaal Convenant uitleg over nut en noodzaak van IMVO en het aanbod om deel te nemen aan het convenant. MRF lid Bas Krommenhoek heeft zich een paar maanden geleden verbonden aan het convenant. Hij legde tijdens het Webinar uit dat hij bij zijn internationale activiteiten ondersteuning wilde krijgen op het gebied IMVO. Die steun heeft hij gevonden. Tenslotte dit: uiteindelijk zullen ook recyclers die uitsluitend lokaal en nationaal zakendoen, deze vraag kunnen krijgen van hun klanten: waar komt het materiaal vandaan? Interesse gewekt? https://www.imvoconvenanten.nl/nl/ metaalketens/convenant Jules Wilhelmus

MRF Circulaire | april 2021

Haagsche zaken Vuilnisman Net als velen heb ik afgelopen zondagen de afleveringen van De Vuilnisman gevolgd van programmamaker Teun van der Keuken. De trailers spraken over een ‘blik in de keuken van de schimmige afvalwereld’. Teun zelf zat bij Jinek aan tafel en had het over de ‘Sopranos’. Nou, dan weet je dat het een positief en objectief programma gaat worden…. Het is goed dat dit soort programma’s worden gemaakt. Om misstanden aan de kaak te stellen. De negatieve teneur was in deze serie echter vaak onterecht. Dit soort programma’s houdt ons echter een spiegel voor hoe anderen naar de branche kijken. Afval of hoogwaardige recycling; voor de meeste kijkers is het één pot nat. Ook beleidsmakers en politici zijn kijkers. Met dezelfde vooroordelen en onderbuikgevoelens als iedereen. Wij weten hoeveel CO2 uitstoot met metaalrecycling wordt voorkomen, en hoeveel dit echt bijdraagt aan duurzaamheid en circulariteit. Wij zien de innovaties om dit nog beter, veiliger en duurzamer te doen. Voor het gros van de mensen val je echter onder dezelfde noemer als al die andere sectoren binnen de recycling en afvalbranche: ‘schimmig’. Het zijn pijnlijke maar ook zinvolle lessen. Vóór de aflevering van De Vuilnisman over afvalbranden hebben we met de afval- en recyclingorganisaties een

gezamenlijk persbericht uitgebracht over de toename van het aantal branden als gevolg van lithiumion batterijen. Met het in dit verband schrikbarende vooruitzicht dat het gebruik van die lithium batterijen en accu’s in de komende jaren enorm gaat toenemen, is onze oproep aan de staatssecretaris om invoering van een retourpremiesysteem voor die lithium batterijen geen overbodige luxe. Of dat systeem er op korte termijn gaat komen is nog zeer de vraag. Het ministerie vindt het te complex. Men wil ook niet dat een symbool van duurzaamheid als lithium-ion in de probleemhoek wordt gezet. Het moet echter volstrekt helder zijn dat we niet kunnen doorgaan op deze weg. Net als vele andere uitdagingen voor de Circulaire Economie moet de problematiek bij de bron worden opgelost. Recyclingorganisaties FNOI, NRK Recycling, VHT en MRF hebben deze uitdagingen voor de Circulaire Economie onlangs benoemd in de Recycling Wijzer, een helder 7-punten plan voor de politiek. Want de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling en de Circulaire Economie zijn nog lang niet ingevuld. De Recycling Wijzer vindt u op pagina 11 van deze MRF Circulaire. Hans Koning | directeur MRF

MRF Circulaire | april 2021

Even bellen met Brussel… EuRIC organiseert Recyclers’ Talks! De Europese Green Deal leidt tot een tsunami aan regelgeving. EuRIC legt in de Webinars Recyclers’ Talks uit hoe de transitie naar een circulaire economie kan worden versneld. Want dat gaat niet vanzelf: waar blijven de maatregelen om het proces aan te jagen?

Europese Parlementsleden.

Dag Emmanuel. Wat speelt er in Brussel?

Europarlementariër Maria Spyraki zei dat de overheid essentieel is om Design for Recycling echt van de grond te krijgen. Dit is van belang voor de circulaire economie. Catherine Chabaud, ook Europarlementariër, benadrukte de cruciale rol die recycling speelt bij de bescherming van waterecosystemen. Mattia Pellegrini van de Europese Commissie legde uit met welke ambitieuze agenda de Europese Commissie werkt aan het nieuwe actieplan voor de circulaire economie.

De Europese Green Deal en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie storten een vloedgolf aan regelgeving en initiatieven over de sector uit. Dit is dus een cruciale periode voor de recyclers. EuRIC zal daarom de stem van onze sector in Brussel laten horen om onze belangen te bepleiten.

Hoe moet dat volgens EuRIC? Om te beginnen dringen we aan op een geharmoniseerde end-ofwaste regelgeving voor heel Europa. Daarnaast willen we wettelijk geregeld zien hoeveel gerecycled materiaal in producten moet worden verwerkt.

Hoe gaat EuRIC te werk? We moeten aan tafel zitten om onze belangen te kunnen verdedigen. We moeten worden gehoord. EuRIC lanceert daarom een reeks webinars onder de naam Recyclers’ Talks om beleidsmakers duidelijk te maken dat de verstrekkende ambities van de Green Deal wel moeten worden vertaald in werkbare maatregelen. Alleen dan kunnen we samen een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen creëren. We doen dit samen met de EU Commissie en een werkgroep van

Het eerste webinar is geweest. Hoe ging dat? Geweldig! We mochten voor onze eerste Recyclers’ Talk al meteen 400 deelnemers begroeten.

Wat was de input van de sprekers?

Wat werd er nog meer verteld?

Hoe nu verder?

Tijdens deze eerste Recyclers’ Talk benadrukte de voorzitter van EuRIC waarom het stimuleren van Design for Recycling zo belangrijk is. Tevens benadrukte hij de noodzaak om end-of-waste recycling te vergemakkelijken. Hans van de Nes (ERPA) gaf aan dat het absoluut noodzakelijk is tijdswinst te boeken door de onderhandelingen over een end-of-waste regelgeving te versnellen. Haast is geboden om een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen en een gelijk speelveld voor secundaire grondstoffen ten opzichte van primaire grondstoffen in Europa te creëren.

Binnenkort volgt de aankondiging voor onze volgende Recyclers’ Talk. MRF leden zijn van harte uitgenodigd de Webinars bij te wonen! Carla Richmond

5

MRF Circulaire | april 2021

ABN AMRO: ‘MRFcoronacrisis is veel te bescheiden’ Weinig last van Steenhuis Recycling in Winschoten is sinds 1928 een bekende speler in de provincie Groningen. Having Steenhuis (57) vertegenwoordigt de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf. Hoe heeft hij het afgelopen coronajaar beleefd? De overgrootvader van Having Steenhuis was timmerman. Hij handelde tevens in huiden, lompen en papier. Later kwamen daar de metalen bij. Zijn zonen gingen ieder zelfstandig verder. De opa van Having nam het bedrijf in Winschoten voor zijn rekening en daar is het bedrijf nog steeds gevestigd. Having leerde het vak bij bevriende bedrijven in Nederland en Duitsland en trad daarna toe tot het familiebedrijf. Zo’n dertig jaar terug nam hij samen met zijn broer het bedrijf van vader Jan over en sinds acht jaar staat Having alleen aan het roer van Steenhuis Recycling. Door steeds naastliggende percelen te kopen is het terrein in de loop der jaren gegroeid naar een oppervlakte van 3 hectare, gelegen aan de haven van Winschoten. Hierdoor kan het schroot dat met de 850 tons schrootschaar is verwerkt tot grondstof voor de staalindustrie, mooi per schip worden afgevoerd. Er werken veertien

mensen bij Steenhuis Recycling en het bedrijf is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm en toont haar maatschappelijke betrokkenheid aan met het certificaat Erkend Duurzaam en natuurlijk met het MRF lidmaatschap. Having is een tevreden MRF-lid. Vooral het contact van collega’s waardeert hij: “Wanneer je elkaar spreekt, hoor je telkens iets nieuws. Zo kun je van elkaar leren. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast waakt de MRF over onze belangen op een niveau waar je dat als bedrijf zelf niet kunt.” De gedrevenheid om zijn bedrijf gezond te laten draaien is groot bij Steenhuis. “Het is van levensbelang om goed geïnformeerd te zijn. Het is voor mij belangrijk dat mijn afnemers me op de hoogte houden. Zo kan ik hetzelfde doen voor onze leveranciers. Door hen goed te adviseren

MRF Circulaire | april 2021

over prijsontwikkelingen, kunnen we meerwaarde bieden en de relatie waarde geven. Daarom kan ik slecht met zogenaamde ‘shoppers’ uit de voeten.” Aldus Having, “Iemand die steeds voor de hoogste prijs kiest die hij op dat moment van een willekeurig schrootbedrijf kan krijgen, mag mij af en toe overslaan.” Having is zich bewust van de kwetsbare positie van de middelgrote metaalrecycler: “Wij moeten goed op onze tellen passen, want onze afnemers kunnen zomaar ook onze concurrenten zijn. Dat spanningsveld is voor mij lastig. Ik probeer mijn regionale positie en mijn kleinschaligheid tot een voordeel voor mijn leveranciers te maken. Dat gaat ons als bedrijf goed af.” Corona overviel Steenhuis een jaar geleden net als ieder ander. “We hebben meteen gereageerd,” licht Having toe: “De handel viel eerst met de helft terug, want de samenleving viel stil. Er werd niet geproduceerd, dus was er geen afval. Dus hebben we de werkzaamheden aangepast: de helft van de mensen was thuis en de helft aan het werk. Dat bleek niet houdbaar, want de handel liep na de eerste schrik toch beter door dan verwacht. Vervolgens werkten we met gefaseerde werken rusttijden, maar ook dat was in de praktijk lastig. We houden ons goed aan alle voorschriften. We hebben slechts twee besmettingen gehad, waar ik

er een van was, maar we zijn er allebei gelukkig niet ziek van geworden. Ook het handhaven van de maatregelen bij leveranciers en chauffeurs was een uitdaging. Dus hebben we deuren op slot gehouden om dat in goede banen te leiden. De kantine en de wc’s dicht. Dat gaf veel gedoe, maar inmiddels is iedereen daar wel aan gewend. In het derde kwartaal kwam de gang er weer goed in. Uiteindelijk is 2020 een goed jaar gebleken en hebben we per saldo zakelijk weinig last gehad van corona. We draaien nu als vanouds en we hebben goed kunnen profiteren van de stijgende prijzen, dus je hoort mij helemaal niet klagen!” Ook de investeringen zijn normaal doorgegaan. Having legt uit: “Het is verstandig om, als je dat kunt, anticyclisch te investeren. Als niemand koopt, en je moet eigenlijk investeren, doe het dan maar. Want juist dan kun je interessant inkopen. Steenhuis blijkt positief gestemd over de nabije toekomst: “Ik zie de grote vraag naar secundaire grondstoffen en de daarbij horende prijsstijgingen. De signalen uit de markt zijn onverminderd positief. Het aanbod is ook op orde, dus er staat ons niets in de weg om een gezonde productie te realiseren in 2021. De cijfers van het eerste kwartaal bevestigen dat beeld. We zijn vast van plan te blijven vlammen! Gabriël van Seumeren

7

MRF Circulaire | april 2021

Supercyclus in metaalmarkten? De grondstofprijzen stegen eind 2020 onverwacht snel. Er zou een zogenaamde supercyclus op komst zijn: een gelijktijdige explosie van vrijhandel, steunmaatregelen en hogere mondiale productie. Daar willen prijzen wel van stijgen. We leggen de vraag voor aan Casper Burgering, grondstoffeneconoom van ABN AMRO.

Casper, wat is er aan de hand? “Er is sprake van een zeer volatiele markt. Ik zie geen aanleiding om van een supercyclus te spreken. Een aantal indicatoren leken de afgelopen periode te wijzen op een supercyclus. De eerste stimulans was het onverwacht vlotte herstel van China na de Covid-19 schok, waardoor de grondstofprijzen opliepen. Gelijktijdig maakten overheden en centrale banken zoals de FED, ECB en Public bank of China, in maart 2020 hun economische steunpakketten bekend. Dit zijn historisch forse steunpakketten, waardoor de metaalprijzen stevig stegen. Inmiddels blijkt dat er geen sprake is van een supercyclus, maar van een tijdelijke opleving.”

met een enorme vraag naar metalen als gevolg. Men wist dat deze metaalvraag voor een langere termijn in China zou doorzetten en dan is het een supercyclus.”

Wat zou in deze tijd een oorzaak van een supercyclus kunnen zijn?

“Jazeker. Europa en de VS lopen op dit moment qua economische activiteit nog erg achter op China. Ook deze markten zullen uiteindelijk herstellen en veel speculanten nemen daar een voorschot op. Daardoor zien we de prijzen snel oplopen. Ook het optimisme over de bijdrage van vaccinatie aan de oplossing van de coronacrisis draagt daaraan bij.”

“De opkomende groene revolutie, hier is recyclemateriaal voor nodig. Maar een belangrijke voorwaarde hiervoor is overheidsbeleid. Dat moet de aanjager worden van die revolutie. Het is echter nu nog te vroeg om over een supercyclus te spreken, want het groene overheidsbeleid is nog relatief beperkt. Zie bijvoorbeeld de opkomst van elektrische auto’s. Alleen met subsidieregelingen nemen de verkopen sterker toe. Wanneer groen overheidsbeleid meer tractie krijgt, staan we aan het begin van een supercyclus. Zo maakte Volvo bekend vanaf 2030 geen conventionele auto’s meer te zullen maken. De trend van meer elektrische auto’s zet door, maar het duurt nog wel even voordat iedereen zover is. Dit kan ervoor zorgen dat de metaalprijzen verder stijgen en dus ook de schrootprijs. Want het verband tussen schrootprijs en primair materiaal is heel erg sterk. Hoe schoner het schroot, hoe hoger de correlatie is met de primaire prijs.”

Naar jouw mening komt er geen supercyclus?

Was de koperprijs ooit zo hoog als nu?

“Inderdaad. Het sentiment is positief, maar dat is nog geen aanleiding voor een supercyclus. Het optimisme van speculanten en de gedachte dat overheden altijd de economie zullen redden, zijn niet op feiten gebaseerd.”

“Zeker: ten tijde van explosieve groei in China van 2003 tot 2008 kwam de prijs van koper al ruim boven de $ 10.000 per ton uit.”

Is het sentiment in de markt nog van invloed op de prijzen?

Wat is een supercyclus? “Er is sprake van een supercyclus in metaalmarkten als er langdurig meer vraag naar metaal is. Dit kan soms met een perspectief tot wel tien jaar en dan kun je spreken over een supercyclus. Zoals de opkomst van China van 2001 t/m 2008,

MRF Circulaire | april 2021

De klimaatcrisis en recycling 1973. “Het wordt nooit meer zoals het was “; Premier Joop den Uyl maakte het Nederlandse volk met deze historische uitspraak in een live tv-uitzending duidelijk dat de broekriem nu echt moest worden aangetrokken. Het was immers geen zekerheidje meer dat Nederland voldoende olie uit het Midden-Oosten zou krijgen. Autoloze zondagen herinneren we ons als het milieuvriendelijke antwoord op de oliecrisis. Een jaar eerder was de meer fundamentele toon gezet: het rapport van de Club van Rome kwam uit: Grenzen aan de Groei. In feite was dit het startsein van een ontluikende milieubeweging. De grote boosdoener –zo luidde het- was de alsmaar voortrazende economische groei. Op dat moment viel het nog wel mee, maar het zou snel uit de hand lopen. Hoewel niet onomstreden hebben zowel het rapport van de Club van Rome als de oliecrisis een groeiend milieubewustzijn op gang gebracht. Misschien minder of anders proberen te consumeren, maar in ieder geval minder fossiele grondstoffen gebruiken want die zijn echt niet hernieuwbaar. Op=op. Duurzame energie moet aan alle kanten worden gestimuleerd: zon, wind en zelfs kernenergie. Om de fossiele grondstoffen zo veel mogelijk te ontzien. Zuinig zijn op grondstoffen is nog steeds een zeer actueel thema. Niet alleen fossiele grondstoffen maar alle natuurlijke grondstoffen, dus ook hout en metaal. Langzaam maar zeker kwam er een extra en prangend thema op de tafel: de opwarming van de aarde. Die zou leiden tot fundamentele

Een boeiend aspect van CO2 is dat je de emissies niet ziet en niet ruikt. Wat we nu van de opwarming merken zijn de structureel warme zomers. De bedreiging van te veel emissies kun je echter wel berekenen en helder maken. Neem het overzicht hierboven van de CO2 uitstoot van een Nederlands huishouden.

klimaatveranderingen met allerlei desastreuze effecten tot gevolg. Energiecrisis werd Klimaatcrisis. In 2015 sloten 195 landen eindelijk de eerste echte wereldwijde overeenkomst om de klimaatcrisis te bestrijden en de opwarming van de aarde ver onder twee graden te houden. De doelen werden dus verbreed: zuinig zijn op grondstoffen en CO2 emissies drastisch verminderen. De oplettende lezer heeft allang begrepen dat recycling beide doelen dient, immers: metalen recyclen betekent minder ertswinning en minder CO2 uitstoot. Recycling kost nu eenmaal veel minder CO2 dan het smelten van ertsen. Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen. Omdat recycling veel minder CO2 vraagt dan virgin

is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. Deze data worden steeds meer gevraagd door de klanten van recyclers: “ik wil graag duidelijk maken hoe duurzaam mijn productie is, dus graag goede data over de besparing”. De data zijn ook van belang in de concurrentiestrijd met andere materialen, bijvoorbeeld: wat is duurzamer: beton of staal? Daarom heeft het MRF bestuur besloten de CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro te laten berekenen ten opzichte van virgin. De opdracht is gegeven aan CE-Delft en uiteindelijk moet er een rekentool worden opgeleverd die MRF leden in staat stelt de juiste berekening te maken en te presenteren aan iedereen die het maar weten wil. Wordt vervolgd dus. Jules Wilhelmus

MRF Circulaire | april 2021

Afleiding gedurende het werk speelt een rol bij ernstige aanrijdingen Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar aanrijdingen tussen voertuigen en personen op de werkplek. De aanrijdingen vinden vaak plaats omdat de bestuurder de voetganger niet zag of omdat de voetganger het voertuig niet zag of hoorde. Uit een analyse van vijftig ernstige arbeidsongevallen uit de periode 2012 – 2018 waarbij afleiding een rol speelde, blijkt dat bij driekwart van de gevallen de aangereden voetganger was afgeleid. De bestuurder was afgeleid bij ongeveer de helft van de aanrijdingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koperloodsmedewerker wiens voet verbrijzeld werd door een heftruck, of een werfmedewerker die werd aangereden door een achteruitrijdende shovel. Uit het onderzoek blijkt dat cognitieve en visuele afleiding het vaakst voorkomen. Mensen kunnen bijvoorbeeld afgeleid worden op het werk als zij iets ‘ongewoons’ zien zoals verkeerd gestort schroot/ metalen of door diepe concentratie op de uit te voeren taak. Hierdoor worden veranderingen in de omgeving, zoals een passerende voetganger of een naderend voertuig, niet opgemerkt.

Afleiding als onderdeel van de werkomgeving Opvallend aan het onderzoek is dat mensen op het werk de afleiding niet bewust lijken op te zoeken, het overkomt ze als het ware. Dit is anders bij ongevallen op de openbare weg, waarbij bestuurders soms worden afgeleid door gebruik van hun smartphones. Bij aanrijdingen op het werk blijkt dat de afleiding hoofdzakelijk onderdeel is van de werkomgeving of werkzaamheden zelf. Medewerkers worden als het ware gegrepen door de oorzaak van afleiding, of zijn geconcentreerd bezig met de uitvoering van hun taak.

Hoe afleiding te voorkomen? Afleiding is niet te voorkomen, omdat mensen niet de hele dag honderd procent alert kunnen zijn. Het is daarom belangrijk bij maatregelen te kijken naar wat werknemers in de praktijk doen (soms afgeleid zijn) en minder uit te gaan van wat mensen zouden moeten doen (altijd opletten). Kijk dus kritisch naar de werkprocessen zelf om te kijken of gevaarlijke situaties te vermijden zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat voetgangers niet in de buurt van voertuigen komen in een gebied waar zowel de bestuurder als de voetganger zich moeten concentreren op hun taak.

Het verminderen van afleiding Afleiding verminderen betekent dat de aandacht (terug)gericht wordt op de stappen die nodig zijn voor de veilige uitvoering van de werktaak: • Kijk kritisch naar werkprocessen. Iemand die rommel op de grond moet opruimen, kan niet tegelijkertijd goed letten op de omgeving wat andere collega’s doen. Probeer te voorkomen dat voertuigen rijden in een gebied waar zowel de bestuurder als de voetganger zich langdurig moeten concentreren op hun taak. • Gebruik opvallende kleding, lichtsignalering en detectie. Door afleiding kan men tijdens het uitvoeren van een taak vergeten dat er een voetganger kan lopen of dat er een truck kan rijden. Opvallende kleding van voetgangers, zoals goed zichtbare hesjes, en lichtsignalering zoals een blue-spot die voor de truck schijnt, of detectiesystemen brengen de aandacht terug naar de veilige uitvoering. • Vergemakkelijk het kijken. Mensen nemen het liefst de weg van de minste weerstand. Zo zitten we in elkaar. Als er veel om ons heen gebeurt, vraagt dit meer aandacht, en die is beperkt. Hoe beter het overzicht over onze omgeving, hoe groter de kans dat iemand ook echt goed om zich heen kijkt en een mogelijk gevaarlijke situatie eerder ziet. Een goede verlichting op de werkplek is hierbij onontbeerlijk. • Versimpel belangrijke informatie. Eenvoudige informatie kunnen we snel verwerken. Als we dus een taak uitvoeren waarbij we veel informatie moeten verwerken (bijvoorbeeld bij mondelinge-orders of wisselende taken), dan is het noodzakelijk deze informatie zo eenvoudig mogelijk te presenteren. De aandacht kan zo (blijven) uitgaan naar de veilige uitvoering van de taak zelf. Bronnen-RIVM

10

MRF Circulaire | april 2021

Kiezen

www.nationaalrecyclingforum.nl

Met heel veel partijen en zonder traditionele campagnes waren de verkiezingen erg spannend en de uitslag zeer verrassend. De twee liberale partijen –VVD en D66- waren de grote winnaars. De linkse partijen werden gedecimeerd. Daarnaast ook een paar nieuwkomers op rechts. Nu breekt de periode aan van de informatie en formatie. Ongetwijfeld zullen de twee liberalen partijen het motorblok gaan vormen van een nieuwe coalitie. Een derde en misschien wel vierde partij is nodig om de broodnodige meerderheid te verkrijgen. Wat gaat dit betekenen voor de verduurzaming van Neder­ land, voor de Circulaire economie en voor ons? D66 wil meer vergroening en verduurzaming en dus een betere balans tussen ecologie en economie. De VVD is hier niet tegen. Omdat D66 in de komende coalitie een stevige positie zal krijgen, kunnen we rekenen op een krachtig circulair beleid. Het uiteindelijke regeerakkoord is echter een compromis: geen van de partijen kan volledig het eigen programma uitvoeren: geven en nemen. De wensen van met name D66 kunnen dus worden versterkt of afgezwakt: dat is ook afhankelijk van de partijen die de vraag krijgen mee te onderhandelen en uiteindelijk mee te regeren. Groen Links is geen waarschijnlijke kandidaat maar die partij drukt toch een heel ander

Agenda 2021 stempel op het nieuwe beleid dan bijvoorbeeld een nieuwkomer zoals Ja21. Mijn voorspelling: klimaat en dus verduurzaming en dus circulariteit blijven belangrijke thema’s, ook voor de nieuwe coalitie. De discussie zal gaan over de invulling van dat nieuwe beleid, bijvoorbeeld: is kernenergie wel of niet goed voor het klimaat? De recyclingsector weet allang dat recycling door politici en overheid wordt omarmd. Dat is mooi maar die populariteit moet worden waargemaakt met de juiste woorden en vooral goede daden. Populair maar onvoldoende gekoesterd. Sterker nog: het lijkt alsof het recyclers alleen maar moeilijker wordt gemaakt. Dat betekent dat we nog harder op de recyclingtrom moeten slaan in Brussel en Den Haag. De hoogste tijd dat de politiek onvoorwaardelijk kiest voor recycling. Om hen goed op weg te helpen heeft het Nationale Recycling Forum een zevenpuntenplan gepresenteerd: allemaal logische onderdelen van het nieuwe coalitieakkoord om circulariteit te bevorderen.

19 – 24 april ISRI Convention & Exposition 2021

23 april Digitale YMM bijeenkomst

31 mei - 2 juni BIR Congres

8 – 9 juni European Recycling Conference 2021

De MRF houdt u op de hoogte via

WhatsApp Business

Om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwik­ kelingen, evenementen en nieuws, is er de WhatsApp groep van de MRF. Doet u mee? Meld u aan via mai[email protected] en geef uw mobiele nummer door. Wij zullen uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en natuurlijk kunt u zich altijd weer uitschrijven.

MRF Circulaire | april 2021

YOUNG METAL MASTERS SPRINGLEVEND! We spreken Anneloes Oldenburger van Virol. Zij is sinds vorig jaar MRF-bestuurslid en zelf een enthousiast Young Metal Master (YMM). Ze ondersteunt de YMM vanuit het bestuur. Wat zijn de plannen?

Wat vind je van de MRF? De MRF is voor mij nog redelijk nieuw. Tijdens de eerste brainstormsessie met het bestuur maakte ik kennis met de MRF en de bestuursleden. Mijn focus bij Virol ligt vooral op E-waste. Tijdens de brainstormsessie werden er verschillende onderwerpen besproken waar ik in het dagelijkse leven niet direct mee te maken heb, dat was een leerzame ervaring!

Wat vind je belangrijk? Om de aandacht van leden vast te houden is het belangrijk dat je steeds op een nuchtere en zakelijke manier blijft communiceren. Iedereen is drukbezet en daarom gauw geneigd om berichten met heel veel informatie terzijde te schuiven.

Hoe kijk je naar de YMM? Ik vind dat de YMM een mooi platform is om je als jonge metaalhandelaar bij aan te sluiten. Het bied je een hecht, actief en exclusief netwerk waar op een leuke en laagdrempelige wijze kennis wordt gedeeld. De YMM brengt nieuws van en voor de jongere garde. Je wordt goed op de hoogte gehouden. Wanneer je 35 jaar of jonger bent en werkzaam bent bij een bedrijf dat lid is van de MRF, kun je meedoen. Ongeacht de functie die je in het bedrijf bekleedt. Administratief, op de werf, vrachtwagen of in de buitendienst: Iedereen is van harte welkom. De activiteiten zijn divers en uiteraard is er altijd een gezellige afsluiting van de bijeenkomst.

Wat is jouw rol? Ik wil graag meer jongeren uit MRF-bedrijven verbinden met de YMM. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om weer een fysieke activiteit te organiseren. Samen met de initiatiefnemers van de YMM willen we, indien mogelijk, in het najaar weer een bijeenkomst organiseren. Intussen zullen we digitaal creatief moeten zijn voor het delen van kennis.

Hoe zien jullie dat voor je? Om meer YMM te bereiken roepen we MRF-leden op hun YMM aan te melden. Daarnaast zijn we

12

nieuwsgierig waar de YMM behoefte aan hebben. Willen ze op platforms als WhatsApp of LinkedIn met elkaar verbonden blijven en kennis kunnen delen? Voordat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten zou ook een podcast een mooi platform kunnen zijn voor het delen van kennis. In zo’n podcast kunnen we YMM aan het woord laten of MRF leden uitnodigen om iets te komen vertellen over onderwerpen die spelen in de markt. Het voordeel van een podcast is dat je die overal en wanneer je maar wilt kunt beluisteren. De vorm van een podcast laten we helemaal aan de podcaster zelf. Dan kunnen allerlei vormen ontstaan, van eenvoudige barpraat en gesprekken, tot verhalende series.

Waar sluiten we dit gesprek mee af? Met een oproep aan iedereen om kandidaten in de bedrijven kennis te laten maken met de Young Metal Masters. Meld je nu aan via de MRF Nieuwsbrief of [email protected] voor de YMM digitale brainstormsessie op 23 april om 12.00 uur. Carla Richmond