Data Loading...

PLC-ปนัดดาจ้า 3 Flipbook PDF

PLC-ปนัดดาจ้า 3


121 Views
26 Downloads
FLIP PDF 968.97KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

จัดทาโดย นางสาวปนัดดา ดอกมะกล่า พล.4/2 เลขที20

PLC หมายถึง

การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น สาคัญ และความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ย้า PLC เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ไม่ใช่ หัวเรื่องในการสอน

วัตถุประสงค ์ของ PLC

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน สู่คุณภาพของผู้เรียน 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน PLC ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้

่ ความเชือของ PLC

1. ยอมร ับว่าการสอนและการปฏิบต ั งิ านของครู มีผลต่อการเรียนรู ้ข ผูเ้ รียน 2. ยอมร ับหลักการทีว่่ า การเรียนรู ้ของครู คือการเรียนรู ้ของผูเ้ รียน 3. ยอมร ับว่า ครูมค ี วามแตกต่างกัน ้ั ้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ 4. ยอมร ับว่า การสอนบางครงต และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร

องค ์ประกอบสาคัญของ PLC 1.ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 3. ภาวะผู้นาร่วม 4. กัลยาณมิตร 5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กร 6. การเรียนรู้และพัฒนา วิชาชีพ

PLC มีวธิ ก ี ารทางาน (กระบวนการ) 1. ต ้องมีการรวมกลุม ่ และกลุม ่ นั้นต ้องมีลก ั ษณะคล ้ายๆกัน เช่น 1.1 จัดกลุม ่ ครูทมี ี ่ ลก ั ษณะใกล ้เคียงกัน ้ ยวกัน - กลุม ่ ครูทสอนวิ ี่ ชา/กลุม ่ สาระเดียวกันในระดับชันเดี ้ ยวกัน - กลุม ่ ครูทสอนวิ ี่ ชา/กลุม ่ สาระเดียวกันในช่วงชันเดี - กลุม ่ ครูตามลักษณะงาน 1.2 จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผูบ้ ริหาร/ศึกษานิ เทศก ์ หมุนเวียน เข ้าร่วม ทุกกลุม ่ ) 1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห ์ ตลอดหนึ่ งปี การศึกษา ่ กาหนดเป็ นชัวโมงชั ดเจนจะดีมาก ่ ่ ให ้ครู 1.4 จัดชัวโมงอยู ่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพือไม่ ่ น้ ถือว่าเป็ นภาระเพิมขึ 1.5. การจัด PLC โดยใช ้ ICT ในการเข ้ากลุม ่ ระหว่างการ ดาเนิ นการ

PLC มีวธิ ก ี ารทางาน (กระบวนการ) 2. บทบาทของบุคคลในการทา PLC 2.1 ผูอ้ านวยความสะดวก - ร ักษาระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิก - ควบคุมประเด็นการพูดคุย ่ ่ - ยัวยุให ้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้โดยให ้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 2.2 สมาชิก - เปิ ดใจร ับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร ้างสรรค ์ - ร ับแนวทางไปปฏิบต ั แิ ละนาผลมาเสนอ พร ้อมต่อยอด 2.3 ผูบ้ น ั ทึก สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก ้ปัญหา พร ้อมบันทึก Logbook ่ ด 3. กลุม ่ ร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู ้ของนักเรียน”หาปัญหาสาคัญทีสุ ่ ต ่ ้องระวัง คือ การไม่ชว่ ยกันค ้นหาปัญหาทีแท ่ ้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว สิงที ่ าให ้เกิดปัญหา จากนั้นกลุม 4. หาสาเหตุสาคัญทีท ่ อภิปรายหาสาเหตุทแท ี่ ้จริง เน้น ่ ่ อว่าเป็ นสาเหตุทแท ไปทีการสอนของครู เป็ นอันดับแรก ทีถื ี่ ้จริง เช่น นักเรียน อ่านไม่ออก เป็ นปัญหาสาคัญ

PLC มีวธิ ก ี ารทางาน (กระบวนการ) ่ าคัญนั้น จะแก ้ไข 5. หาแนวทางแก ้ไข “ปัญหาการเรียนรู ้ของนักเรียน” ทีส อย่างไรดูสาเหตุของ ปัญหา แนวทางแก ้ปัญหาอาจใช ้ประสบการณ์ของครูทท ี่ าให ้เกิดความสาเร็จ ผูท้ รงคุณวุฒิ งานวิจยั หรือ ่ ทีมี ่ การเสนอแนวทางไว ้แล ้ว จากนั้น สรุปแนวทางการแก ้ปัญหา แหล่งอืนๆ ่ หรือ 2 เรืองตาม ่ สาคัญ 1 เรือง สภาพของโรงเรียน ่ ปเพือน ่ าไปแก ้ไขปัญหา มาช่วยกันสร ้างงาน สร ้างแผนงาน 6. น าแนวทางทีสรุ เลือกการจัดการ เรียนรู ้แบบใช ้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยมีสงที ิ่ ่ ต ้องทาต่อ คือทาอย่างไร ่ ใช ้อย่างไร และตรวจสอบการทางานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างทางาน ทาเมือไร ่ และสรุปผลเมือไร

เทคนิ ค หรือเคล็ดลับ ทีจ่ าเป็ นในการเสริม กระบวนการ PLC

1.ทักษะการฟัง ่ 2. เรืองเล่ าเร ้าพลัง 3. การวิเคราะห ์ปัญหาและแนว ทางการแก ้ปัญหา 4. AAR 5. ระดับการพัฒนาของนักเรียน 6. ICT

ตัวอย่าง PLC โรงเรียนบ้านสันป่าสัก