Data Loading...

powerpointวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (1) Flipbook PDF

powerpointวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (1)


110 Views
5 Downloads
FLIP PDF 293.92KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

วันสำคัญทำง พระพุทธศำสนำ

โดย นำงศิริพร เกิดผล

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 เดือน 3 วันที่มีการประชุ มสั งฆสั นนิบาต เรียกว่า “ จาตุรงคสั นนิบาต ” และเป็ น แสดง “ โอวาทปฎิโมกข์ ” แก่พระสงฆ์ สาวกเป็ นครั้งแรก ณ พระเวฬุ วนั วิหาร กรุ งราชคฤห์

ใจความสาคัญของ “ โอวาทปาฏิโมกข์ ” 1) 2)

3)

สพฺพปาปสฺ ส อกรณ (การไม่ กระทาบาปทั้งปวง) กุสลสฺ สูปสมฺปทา (การยังกุศลให้ ถึงพร้ อม) สจิตฺตปริโยทปน (การทาจิตใจให้ ผ่องแผ้ ว)

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 เดือน 6

ประสู ติ

ตรัสรู้

ปรินิพพาน

วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันวันแรม 8 คา่ เดือนวิสาขะ (เดือน 6) เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่ งนครกุสินารา พร้ อม ด้ วยพระสงฆ์ มี “ พระมหากัสสปเถระ ” เป็ นประธาน และประชาชน ได้ พร้ อมกัน กระทาการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดี แห่ งกรุ งกุสินารา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 เดือน 8 วันที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนา หรื อหลักธรรมทีท่ รงตรัสรู้ เป็ นครั้งแรก แก่เหล่า เบญจวัคคีย์ท้ัง 5 ณ มฤคทายวัน ตาบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป ธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร แปลว่ า “ พระสู ตร แห่ งการหมุนวงล้ อธรรม ”

วันเข้ าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 คา่ เดือน 8 (ปี ที่มี เดือน 8 สองหน เลื่อนเป็ นเดือน 8 หลัง) “ เข้ าพรรษา “ แปลว่า “ พักฝน " คือ พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจา ณ วัดใด วัดหนึ่งตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 คา่ เดือน 11 เรียกอีกอย่ างหนึ่งว่า “ วันมหาปวารณา ” คาว่า “ ปวารณา ” แปลว่า “ อนุญาต ” หรื อ “ ยอมให้ ” คือยอมให้ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

กิจกรรมต่ำงๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษำ 1) ทำบุญตักบำตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญำติผู้ล่วงลับ 2) ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนำ 3) ร่วมกุศลธรรม “ ตักบำตรเทโว ” 4) ประดับธงธรรมจักร 5) จัดให้มีนิทรรศกำร กำรบรรยำยธรรม เพื่อให้ ควำมรู้แก่ประชำชนและผู้สนใจทั่วไป

แบบทดสอบ เรือ่ ง วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดไปกำกบำทลงในกระดำษคำตอบที่แจกให้ ๑. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สำม ได้แก่ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ ๒. ข้อใดคือวันที่พระสงฆ์มำประชุมกันโดยมิได้นัดหมำย ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ ๓. วันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำแสดงโอวำทปำติโมกข์ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ ๔. ควำมสำคัญของโอวำทปำติโมกข์คือข้อใด ก. กำรไม่ทำบำป ข. กำรทำควำมดี ค. กำรไม่มีทุกข์ ง. กำรทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ๕. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงแก่ ปัญจวัคคีย์ คือข้อใด ก. อิทธิบำท ๔ ข. อริยสัจ ๔ ค. พรหมวิหำร ๔ ง. กุศลกรรม

๖. เป็นวันที่พระพุทธเจ้ำแสดงธรรมแก่ ปัญจวัคคีย์ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ ๗. เป็นวันคล้ำยวันถวำยพระเพลิง พระพุทธสรีรของพระพุทธเจ้ำ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ ๘. เป็นวันที่พระสงฆ์สำมำรถว่ำกล่ำวตักเตือนกันได้ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันเข้ำพรรษำ ง. วันออกพรรษำ ๙. เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษำตลอดเวลำ ๓ เดือน ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันเข้ำพรรษำ ง. วันออกพรรษำ ๑๐. เป็นวันคล้ำยวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพำน ได้แก่ ก. วันวิสำขบูชำ ข. วันมำฆบูชำ ค. วันอำสำฬหบูชำ ง. วันอัฐมีบูชำ

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อ1.ตอบ ค ข้อ2.ตอบ ข ข้อ3.ตอบ ข ข้อ4.ตอบ ง ข้อ5.ตอบ ข ข้อ6.ตอบ ค ข้อ7.ตอบ ง ข้อ8.ตอบ ค ข้อ9.ตอบ ค ข้อ10.ตอบ ก

ปกหลัง