Data Loading...

Ringkasan Mater_KD 3.7 Kadaharan Tradisional_Kelas 5 Flipbook PDF

Ringkasan Mater_KD 3.7 Kadaharan Tradisional_Kelas 5


145 Views
74 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

RINGKASAN MATERI Satuan Pendidikan

SD TALENTA

Tahun Pelajaran

2021 - 2022

Mata Pelajaran

Bahasa Sunda

Materi Pokok

Kadaharan Tradisional Sunda

Kelas / Semester

5 (Lima) / 2 (Dua)

Alokasi Waktu

6 x 1 JP (@ JP 35 menit)

Kompetensi Dasar

IPK

Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar, IPK, dan Tujuan Pembelajaran Memahami teks deskripsi tentang makanan sehat dan bergizi (makanan tradisional Sunda) “Sampeu”. 4.7 Menyajikan teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi (makanan tradisional Sunda) baik secara lisan maupun tulisan. 3.7.1 Menjelaskan isi teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi (makanan tradisional Sunda). 3.7.2 Menjelaskan istilah kadaharan tradisional Sunda. 3.3.3 Menyusun kecap acak menjadi kalimat. 4.1.1 Menceritakan kembali bacaan eksposisi dengan menggunakan kalimat sendiri (lisan ataupun teks). Setelah selesai mempelajari materi “Kadaharan Tradisional”, peserta didik dapat menceritakan isi teks eksposisi, membuat kesimpulan dari teks eksposisi, menjelaskan istilah dalam makanan tradisional, menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna, dan menjelaskan cara membuat makanan tradisional. 3.7

BACA TEKS DIHANDAP IEU! Sampeu Sampeu teh basa latinna nyaeta “Casave”, robah dina Basa Sunda jadi kasapeu, sedengkeun di Priangan mah disebut sampeu. Sabangsa tutuwuhan nu babari disetek, beutina paranjang rata rata sagede leungeun ngan jumlah daunna rata rata tujuh lambar, pucukna bisa dipake lalab keur nyoel sambel, atawa dijieun buntil. Ku urang Batak mah sok dijieun botok. Nu loba gunana teh beutina, sabab bisa dijieun rupa-rupa kadaharan. Upama bae bisa dijieun gaplek, nyaeta sampeu menang mesek teh dikeueum heula sapeuting, terus dicacag, tuluy dipoe. Sanggeus garing ditutuan sing nepi ka laleutik. Sanggeus garing kawas beas, tuluy digeberan ngarah tiis. Tah kitu cara nyieun sangu tina sampeu teh. Sajaba ti kitu gaplek teh bisa dijieun peuyeum. Carana sanggeus diseupan, ditiiskeun, tuluy diragian, dipincukan ku daun cau laleutik. Dua poe ti harita sampeuna geus amis jadi peuyeum. Di Ciranjang mah beda deui nyieum peuyeumna. Peuyeum sampeu teh gelempengan digantung, kasohorna peuyeum gantung tea. Kitu deui di Desa Cimenyan, eta mah dijieun peuyeum biasana dina tolombong, ngajualna ditanggung diiderkeun ka pilemburan.

Kicimpring kadaharan sabangsa opak anu bahanna tina sampeu. Di wewengkon Kuningan mah kicimpring teh disebut beca. Dina nyieun kicimpring jaba ti bahan baku nu mangrupa sampeu, perlu oge samara saperti uyah, bawang daun, cengek, atawa cabe. Ari cara nyieunna kieu. Sampeu dipesek cangkangna, tuluy dikumbah, sarta diparud. Parudan sampeu dicampuran ku uyah, bawang daun beunang nyiksikan saperluna. Geus kitu mah galokeun nepi ka rata. Adonan sampeu diemple-emple ipis tur dibuleudkeun atawa dilonjongkeun dina tutup panci. Geus kitu diseupan ngarah asak. Geus asak mah dijait, tuluy dipoe nepi ka garing. Kakara geus garing kicimpring digoreng nepi ka asak. Kadaharan sejenna tina bahan sampeu teh kacida reana, upamana comro, misro, katimus, putri noong, ongol-ongol, getuk, lemet, sawut, cimplung, gatot, jeung tiwul. Urang perlu ngabudidayakeun sampeu, sabab melak sampeu mah teu pati hese komo mun harga beas mahal mah, sampeu teh kudu bisa jadi kadaharan poko gaganti beas nu penting mah lain sampeuna, tapi deungeun sanguna kudu nu begizi. (Dicutat tina: Mustika Basa)

Latihan Sangkan hidep nyangkem kana eusi panguneman (percakapan) li luhur, pek ayeuna jawab pananya di handap ieu! 1. Naon ari sampeu dina bahasa Indonesia teh? _______________________________________________________________ 2. Sebutkeun tilu kaolahan anu bahan dasarna tina sampeu? _______________________________________________________________ 3. Di wewengkon mana kicimpring di sebut beca teh? _______________________________________________________________ 4. Naon wae samara kicimpring teh? _______________________________________________________________ 5. Di mana nu kasohor peuyeum gantung teh? _______________________________________________________________ ***

Istilah anu padatli jeung kadaharan tradisional Sunda Ngaran Kadaharan (nama makanan) karedok bakakak hayam sangu timbel gepuk sate maranggi geco cireng seblak dodol moci galendo gemblong jalabria jojorong colenak bandros ali agrem cuhcur kalua jeruk keremes nagasari basreng gurandil awug ranginang putri noong lemet, katimus kelepon ongol-ongol surabi kue balok

Bahan Asalna sayuran hayam kampung beas daging sapi daging embe toge, tauco aci kurupuk tipung beas ketan tipung beas ketan hampas kalapa tipung beas ketan tipung beas ketan tipung beas peuyeum, enten tipung beas, kalapa tipung beas ketan tipung beas ketan cangkang jeruk hui tipung beas baso tipung aci tipung beas beas ketan sampeu, cau sampeu beas ketan, hui aci kawung tipung beas tipung tarigu

Cara Ngasakanana (cara memasaknya) direndos (diulek) dibeuleum (dibakar) diseupan (dikukus) diungkep (diungkeb) dibeuleum dikulub (digodog) digoreng (digoreng) dioseng digodog dikulub disangray digoreng digoreng diseupan dibeuleum dipanaskeun kana citakan digoreng digoreng digodog digoreng diseupang digoreng dikulub diseupan digoreng diseupan diseupan diseupan digodog dipanaskeun kana citakan dipanaskeun kana citakan

Lengkepan Ngaran Kadaharan Tradisional Sunda di handap ieu!

...........................................................

................................................................

..............................................................

.............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................

...........................................................

..........................................................

............................................................

.............................................................

............................................................. ............................................................

Hayu Urang Nyusun Kalimah Tina Kecap Acak Di handap ieu! 1. beunang – daun – panci – digodog – gedang – ngala – dina ..................................................................................................................... 2. katel – suuk teh – dina – sangray ..................................................................................................................... 3. dikulub – waluh teh – langseng – dina – keur ..................................................................................................................... 4. nyaeta – bubuahan – digodog – kalua – anu – cigula – ku ..................................................................................................................... 5. cau – nyiksikan teh – nyiru – dina – dipoe – beunang ..................................................................................................................... 6. hawu – dina – opak teh – digarang ..................................................................................................................... 7. ngumbah teh – sampeu – dituuskeun – beunang – tuluy ..................................................................................................................... 8. asak teh – kicimpring – dipoe – tuluy – anu .....................................................................................................................

KAMUS ALIT BASA SUNDA Reregean (teu rata) Nyoel (nyocol) Dikeueum (dicicingkeun kanu cai) Mesek (miceun cangkangna) Dicacag (dipotongan baradag) Ditutuan (direndos) Digeberan (dihihidan) Diseupan Dipincukan (dibungkus daun) Gelempengan (lenjeran) Ditanggung (mawa make alat) Diiderkeun (didagankeun) Wewengkon (wilayah) Samara (bumbu) Digalokeun (dicampurkeun) Dijait (diangkat)

BAHASA INDONESIA Tidak beraturan, tidak rata Mencocol Direndam Mengupas Dipotong-potong Ditumbuk Dikipas-kipas Dikukus Dibungkus daun Batangan Dipikul Diedarkan Daerah Bumbu Diaduk Diangkat

Dideangkeun (digarang) Teu pati (teu sabaraha) Komo (leuwih) Dikulub (digodog) Dibeuleum Direndos (digerus) Disangray (diasakan teu make minyak) Nyerep Meungkeut (nalian) Dituuskeun (digaringkeun) Nyiksikan (motongan aripis)

Diasap Tidak terlalu Apalagi Direbus Dibakar diatas bara Diulek Disangrai Meresap Mengikat Ditiriskan Mengiris

***

CATATAN PENTING _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________