Data Loading...

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (SBAC) Flipbook PDF

NBU SBAC


117 Views
64 Downloads
FLIP PDF 12.61MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ติดต่อสมัครเรี ยน

อาจารย์ศนั สนีย ์ นาควัชระ อ.พีท โทร.0891227334วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220วิทยาเขตรังสิ ต 59 ถนนรังสิ ต – นครนายก (คลอง 3) ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130ศูนย์การศึกษานนทบุรี 59/178 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิทยาเขตสะพานใหม่

วิทยาเขตรังสิต

ทุนการศึกษา

✔ ✔ ประเภททุน...... ✔ ✔ ✔

ทุนเรี ยนดี ทุนนักกีฬา ทุนความสามารถ ทุนส่ วนลด SBAC ทุนกูย้ มื

ทุนเรี ยนดี

GPA รับ

GPA รักษา

ส่ วนลด

30%

2.25

2.75

6,500

50%

2.75

3.25

12,000

100%

3.25

3.50

ฟรี ..ค่าหน่วยกิต

กยศ./กรอ.

จ่ายส่ วนต่างที่เหลือให้ + ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,000 บาท

ทุนนักกีฬา

ทุนความสามารถพิเศษ ร้อร้อง งเล่เล่นนเต้เต้นนรํารํา งหน้าทําทําผม าผม แต่แต่งหน้ ผูผูน้ น้ าํ นัาํ นักกศึศึกกษาษา ปอมๆ เชีเชียร์ยลร์ลีดีดปอมๆ

ประเภททุนการศึกษา SBAC • ทุนส่ วนลดSBAC สําหรับหลักสูตร 4ปี ภาคปกติ 1. มูลค่า 45,000 บาท (1ก.ค64-30พ.ย.64) 2. มูลค่า 40,000 บาท (1ธ.ค.64-28ก.พ.65) 3. มูลค่า 20,000 บาท (1มี.ค.64-31พ.ค.65) ทุนส่ วนลด SBAC สําหรับหลักสูตร 4ปี สมทบ 1. มูลค่า 5,000 บาท (1ก.ค.64-30ก.ย.64) 2. มูลค่า 4,000 บาท (1ต.ค.64-30พ.ย.64) 3. มูลค่า 2,000 บาท (1ธ.ค.64-28ก.พ.65)

• ทุนส่ วนลดSBAC สําหรับหลักสูตร 2ปี ภาคปกติ 1. มูลค่า 30,000 บาท (1ก.ค.64-30ก.ย.64) 2. มูลค่า 20,000 บาท (1ต.ค64-28ก.พ.65) 3. มูลค่า 10,000 บาท (1มี.ค.64-31พ.ค.65) ทุนส่ วนลด SBAC สําหรับหลักสูตร 2ปี สมทบ 1. มูลค่า 5,000 บาท (1ก.ค.64-30ก.ย.64) 2. มูลค่า 4,000 บาท (1ต.ค.64-30พ.ย.64) 3. มูลค่า 2,000 บาท (1ธ.ค.64-28ก.พ.65)

กองทุน

ค่าเทอม

ค่าครองชีพ

กยศ./กรอ.

หอพักนักศึกษา

วิธีการสมัครเรี ยน

NBU

The PROFESSIONAL Training UNIVERSITY

เอกสารการสมัคร อย่างละ 3 ชุดรู ปถ่าย 1 นิวสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชนสําเนาใบแสดงผลการเรี ยน (รบ.)สําเนาใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนตัว (ถ้ามี)

ยินดีตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ประจําปี 2565สู่รัว นําเงิน-ขาว อาจารย์ศนั สนีย ์ นาควัชระ อ.พีท โทร.0891227334 Line:

แล้วมาเป็ นครอบครัวเดียวกับพวกเรา

อนาคตดีๆ...รอ...พวกเราอยู่