Data Loading...

SOALAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 5 Flipbook PDF

PERCUBAAN SPM


121 Views
53 Downloads
FLIP PDF 560.27KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

SULIT SULIT

2280/1

2280/1 GEOGRAFI Kertas 1 Oktober 1 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TI NG K AT AN 5 2020

GEOGRAFI Kertas 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2.

Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah

1

SULIT

2280/1

1. Maklumat berikut menerangkan tentang lapisan atmosfera. • Lapisan ini disebut sebagai lapisan ionosfera • Penting dalam sistem telekomunikasi Apakah lapisan tersebut? A B

Troposfera Mesosfera

C D

Stratosfera Termosfera

2. Pencapahan plat lautan akan menghasilkan bentuk muka bumi A B

arka pulau gempa bumi

C D

gunung lipat permatang tengah lautan

3. Foto manakah yang menunjukkan bentuk muka bumi tindakan hakisan ombak?

A

C

B

D

2

SULIT

2280/1

4. Rajah 1 menunjukkan proses pemecahan batuan.

A

B Rajah 1

Proses yang manakah melibatkan perubahan batuan dari A ke B? A B C D

Proses larut resap Tindakan beku cair fros Perubahan suhu yang ekstrem Pembasahan dan pengeringan

5. Maklumat berikut merujuk kepada pergerakan jisim. • • • • A B C D

Hujan lebat Kadar pergerakan sangat laju Air bertakung di lapisan atas tanah Membawa tanih dan puing-puing batu yang halus

Aliran lumpur Kesotan tanih Gelangsar tanah Gelongsoran tanah

6. Apakah kepentingan laut dan lautan kepada negara Malaysia? I II III IV A B

Sumber protein Bekalan air minuman Sumber tenaga ombak Menyederhanakan suhu I dan II I dan IV

C D

3

II dan III III dan IV

SULIT

2280/1

7. Berdasarkan Rajah 2, apakah musim yang dialami di hemisfera utara?

Rajah 2 A B C D

Musim sejuk Musim luruh Musim panas Musim bunga

8. Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga bandar berdasarkan longitud.

30°BBandar Q 2.30 petang

60°T

Bandar R

Bandar S

Rajah 3 Kirakan waktu tempatan di Bandar S. A B C D

8.30 pagi 1.30 tengahari 3.30 petang 8.30 malam

9. Pasangan manakah yang menunjukkan julat suhu paling kecil? Suhu Maksimum (°C)

Suhu Minimum (°C)

A

22

20

B

24

22

C

27

26

D

30

28

4

SULIT

2280/1

10. Apakah faktor yang menyebabkan fenomena cuaca berikut berlaku? • • A B C D

Hujan asid Pulau haba

Pembakaran hutan Penggunaan baja kimia Pembakaran bahan api fosil Pembebasan gas klorofluorokarbon

11. Berikut adalah keadaan cuaca di Tanah Tinggi Cameron, Pahang. • •

Suhu semakin meningkat Kelembapan udara menurun

Mengapakah berlaku perubahan cuaca tersebut? A B C D

Aktiviti ekopelancongan Penggondolan kawasan hutan Industri memproses hasil pertanian Pembinaan empangan hidroelektrik

12. Maklumat berikut adalah kesan berkaitan dengan fenomena cuaca dan iklim. • • •

Peningkatan suhu bumi Pencairan ais di kutub Peningkatan aras laut

Mengapakah berlakunya kesan fenomena cuaca dan iklim tersebut? A B C D

Penipisan lapisan ozon Kesan rumah hijau Pulau haba bandar Kejadian jerebu

5

SULIT

2280/1

13. Apakah peranan haiwan dalam Foto 1 dalam satu rantaian makanan?

Foto 1 A B C D

Pengurai Pengeluar Pengguna primer Pengguna sekunder

14. Maklumat berikut adalah ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi. • •

Berakar banir Lantai hutan padat

Tumbuh-tumbuhan tersebut terdapat di kawasan Peta 1 yang bertanda

Peta 1 : Peta Dunia 15. Antara berikut yang manakah kepentingan ekosistem hutan dipterokap kepada kepelbagaian biologi? A B C D

Mencegah hakisan tanah Menjadi kawasan tadahan air Menjadi habitat flora dan fauna Menyederhanakan suhu setempat

6

SULIT

2280/1

16. Apakah kesan penerokaan hutan paya bakau kepada alam sekitar? A B C D

Berlaku tanah runtuh Peningkatan aras laut Kehilangan nutrien tanih Hidupan akuatik terancam

17. Apakah usaha pemuliharaan yang dilakukan terhadap kawasan hutan yang telah diteroka? A B C D

Mewartakan taman negara Melaksanakan penebangan terpilih Melaksanakan penghutanan semula Mengadakan kempen alam sekitar

• •

Dataran Kedah Dataran Kerian

18. Faktor utama yang menyebabkan kawasan berikut menjadi tumpuan penduduk ialah A B C D

bandar utama kawasan pertanian kawasan perindustrian kawasan perlombongan

19. Apakah ciri penduduk bagi negara yang mempunyai piramid penduduk seperti dalam graf di bawah?

Piramid Penduduk A B C D

Jangka hayat tinggi Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian rendah Peratus golongan tua tinggi

7

SULIT

2280/1

20. Apakah kesan terhadap negara yang mempunyai ciri kependudukan berikut? • • •

A B C D

Sumber terhad Jumlah penduduk ramai Tahap teknologi rendah

Taraf kesihatan tinggi Kadar upah meningkat Kadar celik huruf tinggi Peluang pekerjaan terhad

21. Peta 2 di bawah menunjukkan pola pergerakan penduduk di Malaysia.

Peta 2 : Semenanjung Malaysia Faktor utama yang menggalakkan pergerakan penduduk seperti dalam Peta 2 di atas ialah A B C D

kos hidup rendah kemudahan asas kurang pembukaan tanah rancangan kemudahan peluang pendidikan

22. Apakah kesan sosial akibat kemasukan buruh asing ke Malaysia? A B C D

Persaingan perniagaan Perebakan wabak penyakit Pengaliran wang keluar negara Kehilangan peluang pekerjaan

8

SULIT

2280/1

23. Fungsi bandar Port Dickson ialah A B C D

bandar pertahanan bandar sempadan bandar satelit bandar diraja

24. Antara berikut manakah kesan pembandaran dari aspek sosio ekonomi Malaysia? I Kadar pengangguran tinggi II Berlaku perubahan landskap III Pencemaran udara menigkat IV Pertambahan kawasan perindustrian A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

25. Foto 2 menunjukkan pengangkutan awam di Malaysia.

Foto 2 Apakah kesan perkembangan sistem pengangkutan tersebut terhadap sesebuah bandar ? I Mencantikkan landskap II Meningkatkan taraf hidup III Meningkatkan mobiliti penduduk IV Mempercepat penghantaran maklumat A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

26. Bagaimanakah faktor fizikal menggalakkan kegiatan pertanian di Malaysia? A B C D

Memberi pinjaman modal Jaringan pengangkutan yang baik Pembinaan sistem pengairan yang cekap Kawasan tanah beralun yang bersaliran baik

9

SULIT

2280/1

27. Mengapakah pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan pengangkutan yang lebih padat berbanding pantai timur Semenanjung Maysia? I II III IV A B

Tumpuan bandar-bandar besar Tanah pamah yang luas dan rata Kos pembinaan lebih rendah Terlindung dari tiupan angin monsun I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

28. Mengapakah bandar satelit diwujudkan di Malaysia? A B C D

Mengurangkan pengangguran Mengurangkan kesesakan di bandar induk Mengelakkan kejadian banjir kilat Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam

29. Mengapakah Sungai Rajang penting untuk pengangkutan masyarakat setempat ? A B C D

Pengangkutan darat terhad Sungai yang lebar Keselamatan terjamin Bandar utama terletak di tepi sungai

30. Peta 3 menunjukkan satu lokasi pelancongan.

Peta 3 : Semenanjung Malaysia Mengapakah kawasan berlorek dalam Peta 3 sangat sesuai untuk aktiviti agropelancongan? A B C D

Bebas daripada sebarang pencemaran Tenaga buruh yang ramai Jaringan pengangkutan yang baik Kawasan berhawa sederhana

10

SULIT

2280/1

31. Apakah kesan pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi di Malaysia ? I II III IV A B

Peningkatan suhu setempat Habitat fauna terjejas Kejadian jerebu Banjir kilat I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

32. Apakah kesan utama penggunaan tenaga pakar luar negara dalam pembinaan Transit Aliran Ringan (LRT) terhadap Malaysia ? A B C D

Pemindahan teknologi Pengaliran masuk wang asing Meningkatkan mobiliti penduduk Meningkatkan peluang pekerjaan

33. Mengapakah negara Arab Saudi melaksanakan penyahgaraman air laut? A B C D

Bekalan air laut yang banyak Menampung keperluan domestik Bekalan air untuk pertanian Dieksport ke luar negara

34. Bagaimanakah Malaysia dapat mengurangkan kemasukan buruh asing tanpa menjejaskan perkembangan ekonomi negara ? A B C D

Meluaskan kawasan pertanian Meningkatkan aktiviti pelancongan Memperbanyak sektor perkilangan Memaksimumkan penggunaan teknologi moden

35. Mengapakah pentingnya pengurusan sumber dilaksanakan ? I II III IV A B

Memperoleh sumber alternatif Menjamin bekalan sumber berterusan Mengekalkan keseimbangan ekosistem Menambah pendapatan negara I dan II I dan IV

C D

11

II dan III III dan IV

SULIT

2280/1

36. Peta 4 menunjukkan lokasi sumber mineral di Malaysia.

Peta 4 : Malaysia Antara berikut, yang manakah menerangkan kepentingan penerokaan sumber mineral di kawasan berlorek dalam Peta 4? I Kewujudan bandar baharu II Pertambahan peluang pekerjaan III Pembinaan pelabuhan kontena IV Menjadi kawasan tumpuan pelancong A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan

37. Berikut adalah bandar-bandar di Semenanjung Malaysia • • •

Seremban Kuala Lumpur Ipoh

Apakah faktor kewujudan bandar-bandar tersebut? A B C D

Pusat pentadbiran negeri Lembah sungai yang subur Kawasan perlombongan bijih timah Kawasan penanaman kelapa sawit

38. Mengapakah penggunaan pukat tunda di kawasan pinggir pantai tidak dibenarkan ? A B C D

Menghalang laluan kapal Mengelakkan kepupusan hidupan marin Mengurangkan kejadian hakisan pantai Mengelakkan kemusnahan pokok bakau

12

SULIT

2280/1

39. Foto 3 menunjukkan aktiviti penerokaan sumber di Malaysia.

Foto 3 Apakah barangan yang boleh dihasilkan daripada penerokaan sumber tersebut? I II III IV A B

Bahan penurap jalan raya Bahan mentah getah tiruan Bahan mentah industri piuter Bahan menyadur tin makanan I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

40. Mengapakah kerjasama ekonomi antarabangsa penting kepada Malaysia ? I Kemasukan buruh asing II Pemindahan teknologi III Peningkatan pelaburan asing IV Meningkatkan harga barangan import A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

13