Data Loading...

White & Gold Corporate Sleek Clean Modern Annual Report Flipbook PDF

White & Gold Corporate Sleek Clean Modern Annual Report


110 Views
75 Downloads
FLIP PDF 69.25MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

NEGARA

BRUNEI

DARUSSALAM ผู้ แ ต่ ง นางสาวฟาริด า ไชยวาริน

THE GUIDEBOOK

ท่ อ งเที ยวในดิ น แดนแห่ง ความสงบสุ ข

Preface

คํา นํา "คู่ มื อ นั ก เดิ น ทางบรู ไ น" เล่ มนี ได้ ร วบรวมเรื อง ราวควรรู ้ ข องบรู ไ นไว้ อ ย่ า งครบถ้ วน ทั งสถานที ท่ อง เที ยวสํา คั ญ กิ จกรรมยอดนิ ย ม โปรแกรมทั วร์ ความ หลากหลาย และความสวยงามแตกต่ าง เปนคู่ มื อ การ เดิ น ทางที เจาะลึ ก สามารถนํา ไปเปนข้ อ มู ลประกอบการ เดิ น ทางท่ องเที ยวบรู ไ นได้ อ ย่ า งสะดวกสบาย ด้ ว ยรู ป ลั กษณ์ ที ง่ ายต่ อการพกพา ขนาดกะทั ดรั ด ภายในเล่ ม ประกอบด้ ว ยรู ป ภาพสวยงาม และข้ อ มู ลควรรู ้ สํา หรั บ การวางแผนเที ยวประเทศบรู ไ น ผู้ จั ด ทํา หวั ง เปนอย่ า งยิ งว่ า หนั ง สื อ ท่ องเที ยวเล่ ม นี จะเปนประโยชน์ แ ก่ ผู้ ที สนใจท่ องเที ยวในประเทศ บรู ไ น หากผิ ด พลาดประการใดทางผู้ จั ด ทํา ต้ องขออภั ย ไว้ ณ ที นี

ผู้ จั ด ทํา นางสาวฟาริ ด า ไชยวาริ น

table of contents

สารบั ญ เรื อง

หน้ า

ข้ อมู ลพื นฐานของประเทศบรู ไน

1

ประวั ติ ของประเทศบรู ไน

4

การเดิ นทางวั นแรก (go to brunei)

5

- Gadong Night Market การเดิ นทางวั นที สอง (Bandar Seri Begawan) - Jame Ar' Hassanil Bolkiah Mosque - Lee Loi Fatt - Kampong Ayer การเดิ นทางวั นที สาม (Bandar Seri Begawan)

7 8 9 10 11 12

- Sultan Omar Ali Saifuddien

13

- Royal Regalia Museum

14

การเดิ นทางวั นที สี (tutong)

15

- Tasek Merimbun

16

- pantai seri kenangan

17

การเดิ นทางวั นที ห้ า (balait)

18

- Lugan Lalak Recreation Park

19

การเดิ นทางวั นที หก (tem bu rong)

20

- Temburong National Park

21

table of contents

สารบั ญ เรื อง

หน้ า

การเดิ นทางวั นที เจ็ ด (Bandar Seri Begawan) - Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Complex

22 23

Passport (หนั งสื อเดิ นทาง)

24

วิ ธี การยื นทํา Passport

25

การจองตั วเครื องบิ น

26

ค่ าใช้ จ่ ายตลอดทริ ป

26

สถานที แลกเงิ น

26

การเตรี ยมตั วในก่ อนออกเดิ นทาง

27

ข้ อควรระวั งในการเดิ นทางเข้ าประเทศบรู ไนฯ

27

ข้ อควรหลี กเลี ยงในการปฏิ บั ติ ในบรู ไนฯ อ้ างอิ ง

28 31

PAGE 1

ข้อมู ลพืนฐานของ ประเทศบรูไน บรูไน (Brunei) หรือ เนการาบ รูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เปนประเทศทีตังอยู่ บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝงทางด้าน เหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทาง บกทีเหลือจากนันถูกล้อมรอบด้วยรัฐ ซาราวัก มาเลเซียตะวันออก แบ่งออกเปน 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong

BRUNEI

PAGE 2

ชือทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ชือเมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน คําขวัญ : น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระเจ้า เสมอ (Always in service with God's guidance) วันชาติ : 23 กุมภาพันธ์ วันเข้าร่วมอาเซียน : 7 มกราคม 2527 ภาษาประจําชาติ : ภาษามาเลย์ ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ ภาษอืนๆ : ภาษาอังกฤษ จีน ศาสนาประจําชาติ : อิสลาม 67% และศาสนา อืน ได้แก่ พุ ทธ 13% คริสต์ 10% และอืนๆ 10% สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน (BND) การปกครอง : ระบอบสมบู รณาญาสิทธิราช Time Zone : UTC+8 (เร็วกว่าเวลา ประเทศไทย 1 ชัวโมง) ประชากร: 374,577 คน

PAGE 3

ภูมิอากาศ: อากาศโดยทัวไปค่อนข้างร้อนชืน มี ปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี อุ ณหภูมิ อบอุ ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลีย 28 องศาเซลเซียส ภูมิประเทศ: พืนทีชายฝงสูงขึนเปนภูเขาทาง ทิศตะวันออก และเนินเขาตําทางทิศตะวันตก สัญชาติ: ชาวบรูไน (Bruneian) กลุ่มชนพืนเมือง: มาเลย์ 67% จีน 15% ชาว พืนเมือง 6% อืนๆ 12% รหัสโทรศั พท์ – รหัสประเทศของบรูไนฯ คือ +673 หมายเลขโทรศั พท์ฉุกเฉินของบรูไนฯ ได้แก่ รถ พยาบาล 991 ตํารวจ 993 ดับเพลิง 995 กู้ภัย 998 บรูไนฯ มีรถแท็กซีสําหรับใช้เดินทางในเมือง โดยค่าบริการต่อเทียวค่อนข้างแพง (เทียวละ ประมาณ 20 – 50 ดอลลาร์บรูไนขึนกับระยะ ทาง) และไม่สามารถเรียกได้ตามท้องถนน ต้องโทรศั พท์เรียกเท่านัน

PAGE 4

ประวั ติ ของประเทศบรู ไ น บรู ไ นเปนที รู ้ จั ก และมี อํา นาจมาก ในช่ ว งคริ ส ต์ ศตวรรษที 14 ถึ งคริ ส ต์ ศตวรรษที 16 โดยมี อ าณาเขตครอบ ครองส่ ว นใหญ่ ข องเกาะบอร์ เ นี ย วและ ส่ ว นหนึ งของหมู่ เ กาะซู ลู มี ชื อเสี ย ง ทางการค้ า สิ น ค้ าส่ ง ออกที สํา คั ญใน สมั ย นั น ได้ แ ก่ การบู ร พริ ก ไทย และ ทองคํา หลั งจากนั นบรู ไ นเสี ย ดิ น แดน และเสื อมอํา นาจลงเนื องจากสเปนและ ฮอลั นดาได้ แ ผ่ อํา นาจเข้ า มาจนถึ งสมั ย คริ ส ต์ ศตวรรษที 19 ในป พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) ด้ ว ยความวิ ต กว่ า จะ ต้ องเสี ย ดิ น แดนต่ อไปอี ก บรู ไ นจึ ง ได้ ยิ น ยอมเข้ า อยู่ ภ ายใต้ อารั ก ขาของ อั งกฤษและต่ อมาในป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) บรู ไ นได้ ล งนามในสนธิ สั ญ ญายิ น ยอมอยู่ เ ปนรั ฐ ในอารั ก ขา ของอั งกฤษอย่ า งเต็ มรู ป แบบในป พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) บรู ไ น สํา รวจพบนํามั น และแก๊ สธรรมชาติ ที เมื อ งเซรี อ า ทํา ให้ บ รู ไ นมี ฐ านะมั งคั งใน เวลาต่ อมา

ในป พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ได้ มี ก ารเลื อกตั ง ซึ งพรรค ประชาชนบอร์ เ นี ย ว (Borneo People’s Party) ได้ ร ั บ ชั ย ชนะ อย่ า งท่ วมท้ น แต่ ถู ก กี ดกั นไม่ ใ ห้ จั ด ตั งรั ฐ บาล ต่ อมาจึ ง ได้ ยึ ด อํา นาจจากสุ ล ต่ าน แต่ สุ ล ต่ าน ทรงได้ ร ั บ ความช่ ว ยเหลื อจาก กองทหารกู ร ข่ า ที อั งกฤษส่ ง มา จากสิ ง คโปร์ หลั งจากนั นได้ มี การประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น และต่ อ อายุ ทุ ก ๆ 2 ป เรื อยมาจนถึ ง ปจจุ บั น หลั งจากที อยู่ ภ ายใต้ อารั ก ขาของอั งกฤษมาถึ ง 95 ป บรู ไ นก็ ได้ ร ั บ เอกราชเมื อวั น ที 1 มกราคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)

PAGE 5

การเดินทาง วันแรก

GO TO BRUNEI

PAGE 6

ออกจากบ้านไปขึนเครืองที นครศรีธรรมราช เวลา 06:50 น. ถึ งสนามบินดอนเมือง 08:05 น. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง 15 นาที ตั วราคา 1,216 บาท แลกเงิ น ออกจากสนามบินดอนเมือง ด้วย สายการบินการบินแอร์เอเชีย บิน ตรงไปยังสนามบินนานาชาติ บรูไน เวลา 08:35 น. ถึ งบันดาร์เสรีเบกา วัน 16:05 น. ใช้เวลาเดินทาง 8 ชัวโมง 40 นาที ตั วทั งไป-กลั บราคา 9,226 บาท เดินไปยังที พัก จากสนามบินนานาชาติ บรูไนไปยัง ที พัก (Riverside Residence

by Gina Suite) ใช้เวลา 9 นาที ราคาคื นละ 1,479 บาท พักผ่อนตามอั ธยาศั ย เวลา 20:35 น. เดินทางไปตระเวณ หาของกิ นที Gadong Night

Market ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

PAGE 7

GADONG NIGHT MARKET Gadong—ตลาดกลางคื น ซึ ง ตั งอยู่ ใ นอาคารใหม่ ข นาด 5,980 ตร.ม. ซึ งเปดทุ ก คื น ตั งแต่ 16.00 น. ถึ ง เที ยงคื น รวบรวมอาหารและ วั ฒ นธรรมบรู ไ นที ดี ที สุ ด ตลาดกลางคื น เปนสถานที ท่ อ ง เที ยวที สํา คั ญ ของย่ า นการค้ า Gadong ซึ งเปนตลาดที คนทั วไป นิ ย มไปตระเวณหาของกิ น เพราะ อาหารคื อ เมนู ห ลั ก ของตลาดกลาง คื น แห่ ง นี จากของกิ น ในท้ อ งถิ น เช่ น โรตี จ อห์ น (เบอร์ เ กอร์ แ บบ แบนในบรู ไ น), อั ม บู ยั ต (อาหารพื น เมื อ งของบรู ไ นที ทํา จากผงสาคู ) , สะเต๊ ะ (เสี ย บไม้ ) ต่ า งๆ เนื อย่ า ง ปลา และขนมหวานท้ อ งถิ นเช่ น kueh malaya (แพนเค้ ก พร้ อ มไส้ ) ไปจนถึ ง ผลไม้ แ ปลกใหม่ เช่ น ทุ เ รี ย นและเจมเปดั ก (ขนุ น ) ความสนุ ก ส่ ว นหนึ งคื อ การได้ ดู อาหารของคุ ณ ปรุ ง อยู่ ต รงหน้ า คุ ณ คุ ณ จะได้ อิ มอร่ อ ยกั บ อาหารมาเลย์ ต้ น ตํา รั บ ในราคาไม่ เ กิ น 2 ดอลลาร์ สหรั ฐ ! เสร็ จ แล้ ว เดิ น ทางกลั บ ยั ง ที พั ก

PAGE 8

การเดินทาง วันทีสอง

BANDAR SERI BEGAWAN

PAGE 9

JAME AR' HASSANIL BOLKIAH MOSQUE เวลา 08:30 น. เดิ น ทางไป ยั ง Jame'Asr Hassanil Bolkiah Mosque ที ตั งบั น ดาร์ เ สรี เ บกาวั น ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 7 นาที ถึ ง ที หมายเวลา 08:37 น.

มั ส ยิ ด ทองคํา Jame Ar' Hassanil Bolkiah Mosque ถู ก สร้ า งขึ นในป ค.ศ. 1988 และเปดตั ว อย่ า งเปนทางการในป ค.ศ. 1994 เพื อเปนสั ญ ลั ก ษณ์ สํา คั ญ ที แสดงถึ ง การครองราชย์ ค รบ 25 ป ของ องค์ สุ ล ต่ า น และมั ส ยิ ด แห่ ง นี ยั ง ยิ งใหญ่ และอลั ง การที สุ ด ในประเทศบรู ไ นด้ ว ย จุ ด เด่ น ของมั ส ยิ ด ทองคํา คื อ หลั ง คาสี ฟ านํา ทะเลที มี โ ดมทองขนาดยั ก ษ์ ตั งตระหง่ า น อยู่ ต รงกลาง ด้ า นหน้ า ของตั ว มั ส ยิ ด นั น จะมี ส ระนําอยู่ ซึ งดู ค ล้ า ยกั บ ทั ช มาฮาลใน ประเทศอิ น เดี ย ที เ ดี ย ว

PAGE 10

LEE LOI FATT

อั มบู ยั ต (AMBUYAT)

Lee Loi Fatt เปนร้ า น อาหารยอดนิ ย มในหมู่ ช าวเมื อ ง และนั ก ท่ อ งเที ยว ซึ งนั ก ท่ อ ง เที ยวส่ ว นใหญ่ มั ก แวะเวี ย นมา เพื อรั บ ประทานอาหารประจํา ชาติ บรู ไ น คื อ อั ม บู ยั ต (Ambuyat) และในร้ า นนี ยั ง ขึ นชื อเรื องของ ว่ า ง (กุ้ ง ชุ บ แปงทอด) และ มี อาหารเอเชี ย และอาหารท้ อ งถิ น อื น ๆ อี ก มากมาย ในราคาสม เหตุ ส มผล นอกจากนี เรายั ง ลอง ชิ ม ขนม Air Batu Campur ซึ งเปนที รู้ จั ก กั น ทั วไปว่ า เปน ABC คล้ า ยกั บ Ice Kachang ที มี ใ นสิ ง คโปร์

เวลา 11:30 น. เดิ น ทางไปยั ง ร้ า น Lee Loi Fatt เพื อรั บ ประทานอาหารเที ยง ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 4 นาที เวลา 13:30 น. เดิ น ทางไปยั ง Kampong Ayer ใช้ เ วลาในการเดิ น ทาง 14 นาที

PAGE 11

KAMPONG AYER นํา ท่ า นล่ อ งเรื อ ชม หมู่ บ้ า นกลางนํา Kampong Ayer หมู่ บ้ า นกลางนําที ใหญ่ ที สุ ด ในโลก ตั งอยู่ บ ริ เ วณ ปากแม่ นําบรู ไ น เปนหมู่ บ้ า นกลางนําที มี ค นอยู่ อ าศั ย ต่ อ เนื องกั น มายาวนานกว่ า 1,300 ป การสร้ า งบ้ า นเรื อ น แบบปลู ก สร้ า งอยู่ บ นเสาคํายั น และเชื อมต่ อ กั น ด้ ว ย สะพาน หมู่ บ้ า นกลางนํานี มี ทั ง บ้ า นพั กอาศั ย , มั ส ยิ ด , โรงเรี ย น, สถานี อ นามั ย , สถานี ตํา รวจ, ร้ า นค้ า , ร้ า น อาหาร ปจจุ บั น หมู่ บ้ า นแห่ ง นี มี ป ระชากรกว่ า สามหมื นคน คิ ด เปนเกื อ บร้ อ ยละ๑๐ของจํา นวนประชากรบรู ไ นและเปน สถานที ที แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมริ ม นําของบรู ไ นสร้ า ง ความประทั บ ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที ยวจากทั วโลกที ได้ ม าชม หมู่ บ้ า นแห่ ง นี พั กที Kunyit7Lodge ซี งอยู่ ใ น Kampong Ayer โดยเดิ น ทางไปยั ง ที พั กใช้ เ วลา 5 นาที ราคาคื น ละ 2,154 บาท

PAGE 12

BAN DAR SERI BEGA WAN

การเดินทาง วันทีสาม

PAGE 13

เวลา 09:30 น. เดิ น ทางออกจาก รี ส อร์ ท Kunyit7Lodge ไปยั ง Sultan Omar Ali Saifuddien ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 10 นาที เวลา 14:00 น. เดิ น ทางไปยั ง Royal Regalia Museum ใช้ เ วลาในการเดิ น ทาง 14 นาที

SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN หนึ งในมั ส ยิ ด ที สวยที สุ ด ของโลก “มั ส ยิ ด สุ ล ต่ า น โอมาร์ อาลี ไซฟุ ดดิ น ” หรื อ มั ส ยิ ด ที ใครหลายคนเรี ย กกั น ว่ า มิ นิ ทั ช มาฮาล ซึ งตั งอยู่ ใ จกลางเมื อ งกรุ ง บั น ดาร์ เ ซอรี เ บอกาวั น เมื อ งหลวงของประเทศบรู ไ น ซึ งถู ก ออกแบบและ ดํา เนิ น การสร้ า งโดยสุ ล ต่ า นโอมาร์ อาลี ไซฟดดิ น ที 3 สุ ล ต่ า นองค์ ที 28 ของ บรู ไ น และเปนที มาของชื อมั ส ยิ ด แห่ ง นี ภายในมั ส ยิ ด ประดั บ ตกแต่ ง ด้ ว ยหิ น อ่ อ นจากอิ ต าลี โคมคริ ส ตั ล จากประเทศอั ง กฤษ และพรมเส้ น ใยพิ เศษทอจาก ประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย ซึ งถู ก ผสมผสานกั บ สถาปตยกรรมแบบอิ ส ลาม ภายนอกจะเห็ น เปนโดมทองคํา โดดเด่ น ชวนให้ ม องด้ ว ยความสู ง ที มากถึ ง 52 เมตร ซึ งถู ก สร้ า งจากคํา บริ สุ ท ธิ มากถึ ง 3.3 ล้ า นแผ่ น และด้ า นหน้ า ยั ง มี ทะเลสาบที ถู ก ขุ ด ไว้ เพื อสะท้ อ นความงดงามของมั ส ยิ ด ออกมาทั งในยาม กลางวั น รวมถึ ง ยามกลางคื น และเปนที ตั งของเรื อ จํา ลองพระราชพิ ธี ด้ ว ย

PAGE 14

ROYAL REGALIA MUSEUM พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ร อยั ล เรกกาเลี ย ตั งใจอยู่ ในใจกลางของกรุ ง บั น ดาร์ เ สรี เ บกาวั น ได้ รั บ การโหวตจากกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ว่ า เปนพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ที มี ค วามงดงามและ เปนสถานที ท่ อ งเที ยวที ดี ที สุ ด เปนอั น ดั บ ต้ น ๆของแถบอาเซี ย นและพิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี เปนสถานที รวบรวมของใช่ ที มี ค่ า ของ ท่ า นสุ ล ต่ า นที ไม่ ส ามารถประเมิ น ค่ า ได้ ไ ม่ ว่ า จะเปน ฉลองพระองค์ ท องคํา เครื อง ทรงทองคํา อาวุ ธ ทองคํา และสิ งของอื นๆ ก็ ยั ง เปนทองคํา ไปทั งหมดทั งสิ นส่ ว นใน พิ พิ ธภั ณ ฑ์ จ ะรวมรวมพระราชประวั ติ ข อง องค์ สุ ล ต่ า นและเครื องราชบรรณาการ จากนานาประเทศรวมไว้ ที พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี จุ ด เด่ น สํา คั ญ ของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี จะ มี ร าชรถม้ า ทองคํา ที ทั งคั น จะทํา ด้ ว ยไม้ ศั ก ดิ ทองและประดั บ ด้ ว ยทองแท้ ทั งสิ น และนั ก ท่ อ งเที ยวท่ า นใดที จะเข้ า ไปชม พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี นั ก ท่ อ งเที ยวทุ ก ท่ า นจะ ต้ อ งอดรองเท้ า พร้ อ มเก็ บ ของสั ม ภาระ ทุ ก ชิ นไว้ ที ล็ อ กเกอร์ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี ยั ง มี ไ ฮไลท์ อี ก หนึ งอย่ า งคื อ นั ก ท่ อ งเที ยวจะ ได้ ช มและการตกแต่ ง ที สวยงามตระการ ตา และพิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี เปดให้ ช มกั น ฟรี ๆ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย จากนั นเดิ น ทางไปพั กที Terrace Hotel ใช้ เ วลา 6 นาที ถึ ง ที พั ก ราคาคื น ละ 1,451 บาท

PAGE 15

การเดินทาง วันทีสี

TUTONG

PAGE 16

TASEK MERIMBUN เวลา 09:00 น. ออกเดิ น ทางจากที พั ก Terrace Hotel ไปยั ง Tasek Merimbun (Tutong) ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 1 ชั วโมง 10 นาที Tasek Merimbun หรื อ ที เรี ย กกั น ว่ า ทะเลสาบงู อยู่ ใ นเขต Tutong เปนพื นที ที ใหญ่ เ ปน อั น ดั บ สาม แต่ มี พื นที เบาบาง มากที สุ ด ของบรู ไ น ในTutong คุ ณ สามารถพบกั บ ตั ว แทนของ Iban, Kedayan และชนเผ่ า ต่ า งๆที แตกต่ า งกั น ดั ง นั นการ เดิ น ไปที ทะเลสาบจึ ง สามารถ รวมกั บ ความใกล้ ชิ ด ที น่ า สนใจ กั บ ประเพณี แ ละประเพณี ข อง ชาวบรู ไ นที ไม่ ค่ อ ยพบ ในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ บ น ชายฝ งของทะเลสาบมี นั ก ท่ อ ง เที ยวจํา นวนมาก สภาพ แวดล้ อ มโดยรอบงดงามแต่ ที นี ขาดสิ งอํา นวยความสะดวกบาง อย่ า ง บนฝ งมี ส ถานี เ รื อ เล็ ก ซึ ง คุ ณ สามารถจองเรื อ ได้

PAGE 02

PANTAI SERI KENANGAN

หาดเสรี เ คนั น กั น ตั งอยู่ ใ น กั ว โลตู ต ง เปนชายหาดที ได้ รั บ ความนิ ย มมากที สุ ด ในบรรดา ชายหาดอื นๆ ของบรู ไ น ด้ ว ย ตํา แหน่ ง ที งดงาม คื อ ที แห่ ง นี จะ มี ป รากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที ไม่ เ หมื อ นใคร หาด Seri Kenangan เปนหาดที แยก แม่ นํา Tutong อั น เงี ย บสงบที มี พื นผิ ว คล้ า ยกระจกและ ทะเลจี น ใต้ สี ฟ าสดใสที มี ค ลื น รบกวนและไม่ เ ปนระเบี ย บ สถานที แห่ ง นี เหมาะแก่ ก าร เดิ น ทางมาพั กผ่ อ น ชม ธรรมชาติ ริ ม ชายหาด และ ไฮไลท์ ข องสถานที แห่ ง นี คื อ ชม พระอาทิ ต ย์ ต ก ที สวย และ งดงามตระการตา จากนั นเดิ น ทางไปยั ง ที พั ก The Lanes Hotel ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 12 นาที ราคาคื น ละ 1,950 บาท

PAGE 17

เวลา 14:30 น. เดิ น ทางไปยั ง pantai seri kenangan (tutong) ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 45 นาที

PAGE 18

การเดินทาง วันทีห้า

BALAIT

PAGE 19

LUGAN LALAK RECREATI ON PARK เวลา 13:00 น. ออกเดิ น ทางจากที พั ก The Lanes Hotel ไปยั ง Lugan Lalak Recreation Park (Balait) ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 1 ชั วโมง 10 นาที เมื อคุ ณ เข้ า ไปในอุ ท ยานขนาด 270 เฮกตาร์ ซึ งเปน ส่ ว นหนึ งของเขตปาสงวน Labi Hills คุ ณ จะสั ง เกตเห็ น ผื น นําสี ดํา ที ปกคลุ ม ไปด้ ว ยทุ่ ง หญ้ า แฝก ซึ งเปนพื ชที มี ลั ก ษณะ เหมื อ นหญ้ า ที มี ลํา ต้ น เปนรู ป สามเหลี ยมและดอกไม้ ในทาง เทคนิ ค แล้ ว Luagan Lalak เปนหนองนํา ซึ งเปนแหล่ ง นํา จื ด ที เปลี ยนจากลุ่ ม นํา เปนระบบนิ เ วศที มี ลั ก ษณะเฉพาะซึ ง เปนแหล่ ง เลี ยงปลาขนาดเล็ ก นก และแมลง มี ศ าลา สามหลั ง ที สร้ า งขึ นข้ า มผื น นําสะท้ อ นแสงของ Luagan Lalak และเมื อคุ ณ เดิ น ไปตามทางเดิ น ไม้ คุ ณ จะรู้ สึ ก เหมื อ น กั บ ว่ า คุ ณ กํา ลั ง เดิ น อยู่ บ นผิ ว นําที เหมื อ นกระจก เวลา 17:00 น. เดิ น ทางไปพั กที Sea View Resort Hotel & Apartments (Belait) ใช้ เ วลา 45 นาที ราคาคื น ละ 1,338 บาท

PAGE 20

การเดินทาง วันทีหก

TEM BU RONG

PAGE 21

TEMBURONG NATIONAL PARK พั กสายตาจากแสงทองของทองคํา เปลี ยนมาชมแสงของธรรมชาติ ที มี มู ล ค่ า ไม่ แ พ้ กั น บ้ า ง ผ่ า นอุ ท ยานแห่ ง ชา ติ อู ลู เทมบู ร ง ที ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เปน “มงกุ ฎ สี เ ขี ย วแห่ ง บรู ไ น” ใครที เปนสายธรรมชาติ บ อกเลยว่ า ไม่ ค วร พลาด เพราะเราจะได้ อ ยู่ ท่ า มกลางภู เ ขา นําตก ทะเลสาบ และลํา ธารใสสะอาดที สามารถมองเห็ น สั ต ว์ ใ ต้ นํา ซึ งภายใน อุ ท ยานก็ จ ะมี กิ จ กรรมต่ า งๆให้ เ ราทํา มากมายจนไม่ รู้ สึ ก เบื อ อี ก ด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเปนการตกปลา แคมปป ง ล่ อ งเรื อ หรื อ ส่ อ งสั ต ว์ ห าชมยากอย่ า งลิ ง จมู ก ยาว หรื อ ผี เ สื อราชาถุ ง ทองบรุ ค เปนต้ น นอกจากนี ยั ง มี ไ ฮไลต์ สุ ด เด็ ด ที พร้ อ มพิ ชิ ต ใจนั ก ท่ อ งเที ยวอย่ า ง Canopy Walkway ทางเดิ น ลอยฟา ที จะให้ เ ราได้ เ ห็ น วิ ว ธรรมชาติ จ ากมุ ม สู ง อย่ า งเต็ ม ตา และได้ สู ด อากาศบริ สุ ท ธิ อย่ า งเต็ ม ปอดกั น ไปเลย จากนั นเดิ น ทางไปยั ง ที พั ก StoneVille Hotel ใช้ เ วลา 8 นาที ราคาคื น ละ 1,351 บาท

เวลา 11:30 น. เดิ น ทางไปยั ง Temburong National Park ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั วโมง 15 นาที ถึ ง Temburong National Park เวลา 14:45 น.

PAGE 22

BAN DAR SERI BEGA WAN

การเดินทาง วันทีเจ็ด

BANDAR SERI BEGAWAN

PAGE 23

YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH COMPLEX เวลา 06:00 น. ออกเดิ น ทางจากที พั ก StoneVille Hote ไปยั ง Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolk (bandar seri begawan) ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 1 ชั วโมง แหล่ ง ช้ อ ปป งยอดนิ ย มกลางกรุ ง บั น ดาร์ เ ซอรี เ บ อกาวั น เปนศู น ย์ ร วมสิ น ค้ า ตั งแต่ ข องฝาก ของที ระลึ ก สิ น ค้ า พื นเมื อ งของคนท้ อ งถิ น สิ น ค้ า ประจํา ชาติ เสื อผ้ า อั ญ มณี และของแฟชั น โอ้ ย เยอะจริ ง ๆ แถม ทุ ก อย่ า งก็ ยั ง ราคาไม่ แ พงอี ก ด้ ว ย และถ้ า ยั ง ช้ อ ปไม่ หนํา ใจใกล้ ๆ ก็ ยั ง มี ห้ า งกาดง (Gadong) ให้ คุ ณ ได้ ช้ อ ปกั น ต่ อ อี ก ซึ งมี สิ น ค้ า หลากหลายและแหล่ ง บั น เทิ ง ครบครั น ให้ คุ ณ ได้ ใ ช้ จ่ า ยกั น มั น มื อ เลย จากนั นเดิ น ทางไปยั ง สนามบิ น นานาชาติ บ รู ไ น เวลา 09:00 น. ใช้ เ วลา 12 นาที ออกจากบิ น ตรงไปยั ง สนามบิ น นานาชาติ บ รู ไ น ด้ ว ยสายการบิ น การบิ น แอร์ เ อเชี ย บิ น ตรงไปยั ง สนามบิ น ดอนเมื อ ง เวลา 09:20 น. ถึ ง สนาม ดอนเมื อ ง 17:15 น. ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 8 ชั วโมง 55 นาที ออกจากสนามบิ น ดอนเมื อ งบิ น ตรงไปยั ง สนาม บิ น นครศรี ธ รรมราช เวลา 18:45 น. ถึ ง สนามบิ น ดอนเมื อ ง 20.05 น. ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 1 ชั วโมง 60 นาที ตั วราคา 2,080 บาท ถึ ง บ้ า นโดยสวั ส ดิ ภ าพ

PAGE 24

PASSPORT หนังสือเดินทาง (Passport) เปนเอกสาร สําคัญทีจะแสดงรายละเอียดของบุ คคล ที จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชือผู้ เดินทาง ลายมือชือ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขทีหนังสือเดินทาง เปนต้น ทังนีเพืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง ไปต่างประเทศ และเปนเอกสารสําคัญทีจะใช้ เปนหลักฐานทีจะขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆ สําหรับการขอทําหนังสือเดินทาง (Passport) สําหรับประชาชนทัวไป ทีอายุ เกิน 20 ปขึนไป จะต้องเตรียมเอกสารเพือยืนขอทํา หนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี บัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวทีใช้ แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีทีเปนบัตรข้าราชการให้นําสําเนา ทะเบียนบ้านมาด้วย) ในกรณีทีเคยมีการเปลียนชือ หรือวัน เดือนปเกิด ซึงข้อมู ลไม่ตรงกับบัตร ประชาชนให้นําหลักฐานการแก้ไขที เกียวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการ เปลียนชือ สําหรับค่าธรรมเนียมในการทํา Passport เล่ม ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

PAGE 25

วิ ธี ก า ร ยื น ทํา PASSPORT 1. รั บ บั ต รคิ ว 2. ยื นบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนที มี เลข 13 หลั ก (หากไม่ มี เ ลข 13 หลั ก ต้ อ งนํา สํา เนาทะเบี ย นบ้ า นมาแสดง) พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานอื น เช่ น หลั ก ฐานการเปลี ยนชื อ นามสกุ ล ทะเบี ย น สมรส ฯลฯ 3. วั ด ส่ ว นสู ง เก็ บ ลายพิ มพ์ นิ วมื อ นิ วชี ซ้ า ย และนิ วชี ขวาด้ ว ยเครื อง สแกนเนอร์ และถ่ า ยรู ป ใบหน้ า 4. แจ้ ง ความประสงค์ หากต้ อ งการ ขอรั บ เล่ ม ทางไปรษณี ย์ (จะมี ค่ า ส่ ง 40 บาท) 5. ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย ม 1,000 บาท (พร้ อ มด้ ว ยค่ า ส่ ง ไปรษณี ย์ หาก ต้ อ งการให้ จั ด ส่ ง ) 6. รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และรั บ ใบนั ด รั บ เล่ ม ตามวั น ที

สํา นั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางชั วคราว นครศรี ธ รรมราช ที อยู่ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา อ.พระพรหม จ.นครศรี ธ รรมราช 80000 โทรศั พ ท์ 075392872

PAGE 26

การจองตั วเครื องบิ น

การจองตั วจะสั่ งจองในเว็ บ https://www.expedia.co.th/ การหาโรงแรมก็ ดูและสั งจอง จากเว็ บเดี ยวกั นเพื อความไม่ สับสน

ค่ า ใช้ จ่ า ย ตลอดทริ ป ค่ าตั วเครื องบิ น 12522 บาท ค่ าที พั ก 9723 บาท ค่ าอาหาร 10000 บาท (รวมของฝาก ของเล่ นจุ กจิ ก) ทั งหมดยั งไม่ รวม ค่ ารถ ค่ าเรื อ และค่ าสถานที

สถานที แลกเงิ น k79 Exchange สาขาหาดใหญ่ (สงขลา) เวลาทําการ: 07.00-17.00 น. การเดิ นทาง: ซี กิมหยง อยู่ ตรงโรงแรมนี โอติ ดกั บโรงเรี ยนศรี นคร ใกล้ โชดี แต่ เตี ยม เช็ คเรทราคา: http://kin-exchange.com/ เบอร์ โทร: 095-430-0384 *สถานเอกอั ครราชทู ตไทยประจําประเทศบรู ไน หมายเลขโทรศั พท์ +673-265-3108 และ +673-265-3109

PAGE 27

การเตรี ย มตั ว ในก่ อ นออก เดิ น ทาง ศึ ก ษาข้ อ มู ล เตรี ย มแผนการเดิ น ทาง การจองตั วเครื องบิ น / ที พั ก ประกั น การเดิ น ทาง/Visa วางแผนเรื องงบประมาณ เอกสารการเดิ น ทาง ก่ อ นออกเดิ น ทางควรเช็ ก ความเรี ย บร้ อ ยของกระเปาเดิ น ทาง

ข้ อ ควรระวั ง ในการเดิ น ทาง เข้ า ประเทศบรู ไ นฯ บุ คคลสั ญชาติ ไทยที จะเดิ นทางมาท่ องเที ยวในบรู ไนฯ จะได้ รับการยกเว้ นการ ตรวจลงตรา 14 วั น แต่ หากเดิ นทางมาเพื อวั ตถุ ประสงค์ อืน ต้ องดําเนิ นเรื อง ขอรั บการตรวจลงตราที สถานเอกอั ครราชทู ตบรู ไนประจําประเทศไทยก่ อน เมื อเดิ นทางถึ งบรู ไนฯ ต้ องกรอกแบบฟอร์ มของสํานั กตรวจคนเข้ าเมื องและ ศุ ลกากรบรู ไน (ซึ งจะมี แจกบนเครื องบิ น) ให้ เรี ยบร้ อยเพื อยื นต่ อเจ้ าหน้ าที ตรวจ คนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที ศุ ลกากรก่ อนเข้ าเมื อง ผู้ ทีไม่ ใช่ มุสลิ มสามารถนําเครื องดื มแอลกอฮอล์ เข้ าประเทศบรู ไนฯ ได้ ไม่ เกิ น 2 ขวด (ขวดละไม่ เกิ น 1 ลิ ตร) และเบี ยร์ 12 กระปองต่ อการเดิ นทางเข้ าประเทศ 1 ครั งและเพื อวั ตถุ ประสงค์ ในการบริ โภคส่ วนบุ คคลเท่ านั น การนําเครื องดื ม แอลกอฮอล์ เข้ าบรู ไนฯ ต้ องแจ้ งและสําแดงต่ อเจ้ าพนั กงานศุ ลกากรทราบทุ กครั ง ซึ งหากเดิ นทางเข้ าบรู ไนฯ ด้ วยเครื องบิ นโดยสาร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มสําแดง และยื นต่ อศุ ลกากรที ท่ าอากาศยานที ช่ องทางสําแดง (ช่ องสี แดง) หากไม่ สําแดง จะได้ รับการลงโทษตามพระราชบั ญญั ติศุลกากรบรู ไน สิ นค้ าอื น ๆ ที มี ข้อจํากั ดในการนําเข้ าประเทศบรู ไนฯ ได้ แก่ (1) การนําบุ หรี เข้ าประเทศจะต้ องสําแดงต่ อศุ ลกากรและต้ องชําระภาษี บุหรี ใน อั ตรามวนละ 50 เซนต์ บรู ไน (2) นําหอม นําเข้ าได้ ไม่ เกิ น 60 มิ ลลิ ลิตรต่ อครั ง 5. ผู้ เดิ นทางที จะนําเงิ นติ ดตั วเข้ าหรื อออกจากประเทศบรู ไนฯ ที มี มูลค่ าเกิ นกว่ า 15,000 ดอลลาร์ บรู ไน (หรื อประมาณ 360,000 บาท) ต้ องสําแดงต่ อเจ้ าหน้ าที ศุ ลกากรบรู ไนด้ วย

PAGE 28

ข้ อ ควรหลี ก เลี ยงในการ ปฏิ บั ติ ในบรู ไ นฯ ในการส่งของหรือรับของควรใช้มือขวาเท่านัน แต่สามารถใช้มือซ้ายช่วย ประคองได้ เมือได้รับการเชือเชิญให้รับประทานอาหาร หากไม่รับประทานให้กล่าว ขอบคุณและใช้มือสัมผัสทีภาชนะอาหาร การแต่งกายในทีสาธารณะ สุภาพสตรีควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ควร ใส่ชุดทีพอดีตัวจนเกินไป และควรหลีกเลียงการสังสรรค์ในหมู่สุภาพบุรุษ จํานวนมาก การแต่งกายควรหลีกเลียงเสือผ้าสีเหลือง เนืองจากเปนสีของสถาบัน พระมหากษัตริย์ของบรูไนฯ และควรหลีกเลียงเสือผ้าลายรูปสัตว์หรือการ ให้ของขวัญทีมีรูปสัตว์ สีดําถือเปนสีพิธีการของบรูไน หากจะเข้าร่วมพิ ธีใดทีเปนทางการ สุภาพ สตรีควรแต่งชุดสีดําทีมิดชิด หากเปนไปได้ควรเปนเสือแขนยาวและ กระโปรงยาวคลุมข้อเท้า ในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ห้างสรรพสินค้า ร้าน อาหาร ร้านค้าทุกแห่งจะปดการให้บริการชัวคราวตามกฎหมาย ควร วางแผนล่วงหน้าหากต้องรับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที

PAGE 29

ข้ อ ควรหลี ก เลี ยงในการ ปฏิ บั ติ ในบรู ไ นฯ ในช่วงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะถือศีลอดตังแต่พระอาทิตย์ขึนถึง พระอาทิตย์ตก ดังนัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ห้ามดืมนําหรือรับประทาน อาหารในทีสาธารณะโดยเด็ดขาด ผู้ทีมิใช่มุสลิมต้องดืมนําหรือรับประทาน อาหารในสถานทีส่วนบุคคลเท่านัน ร้านอาหารจะไม่ให้บริการสําหรับการรับ ประทานในร้าน ต้องซือกลับมารับประทานในสถานทีส่วนบุคคลเท่านัน ห้ามบีบแตรรถยนต์ หากไม่ใช่กรณีสุดวิสัย เพราะชาวบรูไนถือว่า การบีบ แตรเปนการเสียมารยาทอย่างมาก หากมีขบวนเสด็จขับสวนทางหรือขับผ่านและมีรถจักรยานยนต์ตํารวจนํา โบกให้จอดรถ ต้องหยุดรถและจอดชิดข้างทางด้านซ้ายทันที รอให้ขบวน เสด็จผ่านไปแล้วจึงออกรถได้ ตามธรรมเนียมปฎิบัติของผู้ขับขีรถยนต์ในบรูไนฯ ผู้ขับขีรถยนต์จะหยุด รถตรงทางม้าลายให้คนข้ามก่อนเสมอ ตามธรรมเนียมปฎิบัติของผู้ขับขีรถยนต์ในบรูไนฯ การกระพริบไฟหน้ารถ ถือว่าเปนการให้ทาง

PAGE 30

ข้ อ ควรหลี ก เลี ยงในการ ปฏิ บั ติ ในบรู ไ นฯ ห้ามใช้นิวชีในการชีคนหรือสิงของใด ๆ เนืองจากถือเปนกิริยาทีไม่สุภาพ อย่างมาก ตามธรรมเนียมปฏิบัติชาวบรูไนจะใช้นิวหัวแม่มือข้างขวาแทน นิวชีในทุกกรณีไม่ว่าจะชีบุคคลหรือสิงของ ห้ามดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ในทีสาธารณะโดยเด็ดขาด กฎหมายบรูไน อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือผู้ทีไม่ใช่มุสลิมสามารถดืมเครืองดืม แอลกอฮอล์ได้ในทีพั กส่วนตัวเท่านัน ก่อนเข้าไปในศาสนสถานจะต้องถอดรองเท้าก่อนทุกครัง หากไม่ใช่คน มุสลิมให้เดินในบริเวณทีจัดให้เท่านัน ทังนีสําหรับสุภาพสตรีทีไม่ใช่มุสลิม จะมีชุดคลุมยาวสีดําจัดไว้ให้สําหรับสวมทับก่อนเข้าไปในศาสนสถานนันๆ ห้ามถ่ายรูปภายในศาสนสถาน ในการทักทายกันให้ใช้การสัมผัสมือ หลังจากปล่อยมือแล้วให้นํามือนันมา แตะบริเวณหัวใจเพื อเปนการให้เกียรติ ทังนี ชาวมุสลิมบรูไนทีเคร่งครัด บางคนจะไม่สัมผัสมือกับเพศตรงข้าม ดังนัน ในการทักทายชาวมุสลิม บรูไนเพศตรงข้าม จึงควรรอให้ฝายบรูไนยืนมือมาก่อน

PAGE 31

อ้างอิง http://www.aseanthai.net/ewt_news.php? nid=2499&filename=in https://www.traveloka.com/thth/explore/destination/brunei-travel-destination/52110 https://www.yingpook.com/blogs/world/10-best-ofbrunei https://tourkrub.co/brunei-tour https://th.trip.com/travel-guide/destination/bruneidarussalam-100089/ https://www.nia.go.th/newsnow/almanac-files/pdf/ https://www.premiumworldtour.com/content/ https://www.posttoday.com/life/travel/574688 https://www.yhibklong.com/2016/06/themysterious-country-of-brunei.html https://th.topworldtraveling.com/articles/travelguides/15-best-places-to-visit-in-brunei.html https://tourkrub.co/tours/5536-brunei-bruneidarussalam-3d2n-bi.html https://www.gourmetandcuisine.com/stories/detail/150 https://www.expedia.co.th/ https://today.line.me/th/v2/article/LDXRQn

THE GUIDEBOOK

HAVE A GOOD TRIP

โชคดี ใ นการผจญภั ย ยั ง ดิ น แดนอั น สงบสุ ข