Data Loading...

0-6013045364_20210816_104937_0000 Flipbook PDF

0-6013045364_20210816_104937_0000


113 Views
90 Downloads
FLIP PDF 8.79MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

5 0 • 15 25 0 2

s ' r e h

t a f ! y a D

Digital Magazine Language and social forum Of

Sree Krishna College, Guruvayur

SREELAKSHMI English department

കർ

ിടക െചാ

കൾ.

കർ ടകം, പ മാസം അഥവാ രാമായണമാസം. സൂര ൻ കർ ടകം രാശിയിലൂെട സ രി ു സമയമാണ് കർ ടകമാസം. ജൂൈല - ഓഗ ് മാസ ൾ ് ഇട ായി ആണ് കർ ടക മാസം വരു ത്. േതാരാ

മഴയുമായി പിയിരി

ചില െചാ

ുകയാണ്. കര് വാെമാഴിയായി പറ കള് ഇ

ര്

ടകം

ടകവുമായി ു േപാ

് പരിചയെ ടാം.

ിരു

1. കര്

ടക ഞാ ില് പ ിണി കിട

ത് പു

രി കഴി

ാല്

രുത്.

മറ 2. കര്

ടകം കഴി

3. കര്

ട മാസെമാരാറാം തീയതി ദുര്ഘടമാെയാരു േകാള്

പിടി

ാല് ദുര്ഘടം കഴി

ും.

4. കര്

ടക

ില് കാ

5. കര്

ടക

ില് ഇടി െവ ിയാല് കരി

6. കര്

ടക

ില് വാവ് കഴിു.

േപാലും കൂടു കൂ ി

ഞായറാഴ്ച നിറയ്

ാവന്െറ േമാെള കല ാണം കഴി

േചാദി

.

7. കര്

ടക

ിനു േദാഷം

ാനും ആേരാടും

ില് K രേ ിറയും A T Hാണം. L E E NഇJ O H N S O N പു

8. കര്

ടക

ില് പ

9. കര്

ടക

ിെല പ

രിയും.

Swimming Instructor

്.

ുണ

ുെവയിലില് ആനേ

ാലും ഉണ

ാം.

ിേയാളം നൂറു തി

ാല്

10. കര്

ടക

ില് ക ് മാ

ാം.

11. കര്

ടക

ില് ക ിെ

ിലും കൂ ണം.

12. കര്

ടക

ില് പ

13. കര്

ടക മാസം ഒാനും

ില കഴി

ണം.

ാം തീയതി കു

ിേയാളം വളരും.

14. േച പുറ 15. അ

ും പി

്, ശീേവാതി അക ും പുറെ

വാ, ഫൂ ഫൂ േച ാ ഭഗവതി പുറ

്.

േപാ, ആവണി അവി ം അകെ ്, ശീ ഭഗവതി അക

്.

NANDITA English department

കർ ിടക ആേരാഗ ശീല എ

േത

ിെല ഈ ൾ അറിയൂ.

കുളി

എ േത കുളിയാണ് കര് ടക മാസ ില് നമു ് വീ ില് തെ െച ാവു സുഖ ചികി . ഇത് മന ിനും ശരീര ിനും കുളിർമ പദാനം െച ു.എ ാല് ന ുെട ശരീര പകൃതി അറി ു േവണം എ േത കുളി പരിശീലി ാന്.

ഔഷധ

ി

കര് ടകമാസ ിെല ഒഴി കൂടാന് പ ാ ഒരു ചികി ാ വിധിയാണ് ഔഷധ ി.ഔഷധ ി ഒരുമാസം തുടർ യായി േസവി ു ത് ന ുെട അമാശയ പവർ ന െള വളെരയധികം സഹായി ും എ ാണ് ശാസ് തേലാക ിെ വാദം.

കര്

ടക ചികി

കര് ടക മാസ ില് െച പ കര് ചികി യാണ് സുഖ ചികി . ന ുെട ശരീര ില് അടി ു കൂടിയിരി ു േദാഷ െള പുറം ത ി ആേരാഗ ം വീെ ടു ുക എ താണ് ഇതിലൂെട ല മിടു ത്. േരാഗ കാരണ ളായ വാതം, പി ം, കഫം എ ീ മൂ ു േദാഷ ള് കൂടുതലായി ക ു വരു സമയമാണ് കര് ടകം. ജൂൈല 15 മുതല് ഓഗ ് 15 വെരയാണ് ചികി ാ കാലം.ില കഴി

ാം

കര് ിടക മാസ ില് താള ം തകരയുമുള് െട പ ില തി ണെമ ് പഴമ ാര് പറയും. മാംസ ം, െകാഴു ,് നാര്, അ ജം തുട ിയ േപാഷണ മൂല ള് പ ിലകളിലു .് മാ തമ വറുതിയുെട കാലമായതിനാല് െതാടിയില് എള ം ലഭി ു താളിനും തകരയ് ും ഉപേയാഗേമറി. അതുേപാെലതെ വളെര പാധാന ം ഉ ഒരു കാര മാണ് ഉഴി ിലും പിഴി ിലും. കർ ിടകചികി എ ു േകൾ ുേ ാൾ തെ ന ളിൽ പലരിലും ആദ ം എ ു കാര ം ഇത് തെ യാണ്. കർ ിടകചികി കാലം പഥ ള െട കാലം കൂടിയാണ്. മ മാംസാതികൾ ത ജി ണെമ ് പറയു ു.

NEHNA MUHAMMAD O English department

SANDRA KS Sanskrit department

കർ ഭ

ിടകമാസ ിെല ണരീതികൾ

മഹാമാരിയുെട ഭീഷണി നിലനില് ുേ ാഴാണ് ഇ വണയും കര് ിടക ിെ വരവ്. മഴ ാല േരാഗ െളയും നമു ് ഭയ ണം. പ മാസമാണിത്, കൃഷി മുഖ വരുമാന മാര്ഗമായിരു ഒരു തലമുറയ് ് െപയ്തു േതാരാ മഴയുെട കാല ് അറുതിയായിരു ു ഫലം. ഇതാണ് െപാതുേവ കര് ിടകെ പ മാസം എ ു പറ ിരു ത്.

െപാതുേവ ആേരാഗ കാര ളില് ഏെറ ശ വയ് ു മാസം കൂടിയാണിത്. കാരണം ശരീര ിെ പതിേരാധേശഷി കുറയു ു, െപെ ു അസുഖ ള് വരാന് സാധ തയു .് ഉഷ്ണ ില് നി ും െപെ ് തണു ിേല ു മാ മാണ് കര് ിടക ില് സംഭവിയ് ു ത്. ഇത് ശരീരെ ബലഹീനമാ ും. േരാഗ പതിേരാധേശഷി കുറയാതിരി ാന് നിരവധി കാര ള് ശ ിേ തു .് കൃത മായ സമയ ്ഭ ണം കഴി ുക എ താണ് ഇതില് പധാനം. ദഹനേ ടിന് ഇടവരാ രീതിയില് ഭ ണം കഴി ാല്തെ ഒരുപാട് അസുഖ ള് ഇ ാതാ ാന് കഴിയുെമ ാണ് ആയുര്േവദം പറയു ത്. ദഹനസംബ മായ പശ്ന ളാണ് പല േരാഗ ള് ും കാരണമാകു ത്.

എള ം ദഹി ാവു ഭ ണ ള് കഴി ാം. മഴ ാല ് തണു ാറിയ ഭ ണം കഴി രുത്. ചൂടു ഭ ണം മാ തം കഴി ുക പഴവര്ഗ ളംപ റികള ം കൂടുതല് ഉള്െ ടു ാം. പയര്വര്ഗ ള ം ധാന ളം ഉള്െ ടു ിയ സമീകൃതാഹാരം കഴി ാന് ശ ി ുക. െന ് ദഹനേശഷി വര്ധി ി ാന് സഹായി ും, എ യുെട ഉപേയാഗം കുറ ് െന ് ഉപേയാഗി ാം. ഉ ് ഊണിെ കൂെട അല്പം െന ് കഴി ാം. ഇളം ചൂടുെവ ം കുടി ുക. പ റി സൂ കള ം ഇറ ി സൂ കള ം കഴി ാം. ഇത് ശരീര ിെ ഊര്ജസ ലത വര്ധി ി ും. ഇ ി, കുരുമുളക്, െവള ുളളി ഇവെയ ാം ഉള്െ ടു ിയ രസം കഴി ാം. കറിേവ ില, പുതിനയില, ചു ് തുട ിയവ ആഹാര ില് കൂടുതലായി േചര് ാം. ഇവ ദഹന ിന് സഹായി ും. ചായയിലും കാ ിയിലുെമ ാം ഏല ,ഇ ി, പ എ ിവ േചര് ് കഴി ാം. പഭാതഭ ണം ഒരി ലും ഒഴിവാ രുത്. ഉണർ തിന് അരമണി ൂറിനകം പഭാതഭ ണം കഴി ു താണ് ഉ മം. പഭാതഭ ണവും, ഉ ഭ ണവും ത ിൽ നാലുമണി ൂറിെ ഇടേവള ഉ ായിരി ണം. കിട ു തിന് െതാ മുൻപ് ഭ ണം കഴി ു ത് ഒഴിവാ ണം. കിട ു തിന് മൂ ുമണി ൂർ മുൻെപ ിലും അ ാഴം കഴി ിരി ണം. മിതമായി ഭ ണം കഴി ു താണ് ഉ മം. ചവർ ്, കയ് ,് എരിവ് എ ീ രസ ൾ കുറയ് ു താണ് കർ ട മാസ ിൽ ന ത്. കര് ിടകമാസ ില് മ മാംസാദികള് കഴി ാല് ദഹന ിന് ബു ിമു ് േനരിടുകയും ആഹാരം ആമാശയ ില് െവ ് പുളി ുകയും ദഹനേ ടും അനുബ പശ്ന ളം ഉ ാ ുകയും െച ം. ഏ വും എള ില് ദഹി ു സസ ാഹാരം മാ തം കര് ിടക ില് കഴി ു താണ് ന ത്.

കർ

ിടകക ിയുെട പാധാന ം

േകരള ിൽ പര രാഗതചികി ാവിധി പകാരം, ആേരാഗ പരിപാലന ിനായി കർ ടകമാസ ിൽ ത ാറാ ി കഴി ു പേത ക ഔഷധ ൂ ാണ് ഔഷധ ി. മരു ുക ി, കർ ടക ി എ ും ഇത് അറിയെ ടു ു. നിരവധി ഔഷധ ഗുണ ള കർ ടക ി ആമാശയ ിെ ശരിയായ പവര് ന ിന് സഹായി ു ു. കര് ിടക ിെല ആദ 7 ദിവസ ളിലാണ് ചൂേടാെട കര് ിടക ക ി കുടിയ്േ ത്.

േവനല് ാലെ ശാരീരിക അധ ാന ിേ യും കമരഹിതഭ ണ ിൻെറയും ഫലമായി ശരീര ിലടി ു കൂടിയ ശരീരേകാശ യ മാലിന െള പുറ കെയ താണ് കര് ിടക ക ിയിലൂെട െച ത്. ഇതിലൂെട ശരീര ിന് പതിേരാധ േശഷി നല്കു ു. ആൽ ൈലൻ വസ്തു ൾ േചർ ്ഉ ാ ു േപാഷകസമൃ മായ കർ ിടക ക ി കഴി ുേ ാൾ ശരീര ിൽ അടി ് കിട ു മാലിന ം പുറ ് േപാകു ു. ശരീര ിെ പിഎ ് ആല് ൈലനായി മാറു ു. അസിഡി ി നീ ു ു. വയറിെ ആേരാഗ ിനും ദഹന ിനുെമ ാം ഏെറ ഗുണകരമാണ് ഇത്. കർ ിടക ക ി ത ാറാ ു തിന് ചില അ ാടിമരു ുകൾ െപാടി ചില മരു ുകൾ സമൂലം പിഴി ് ചാെറടു ും േചർ ് ഉപേയാഗി ു ു .് മു ് െതാടിയില് നി ും ഔഷധ ള് പറി ് അവ േചര് ്ക ി ഉ ാ ുകയായിരു ു പതിവ്. പി ീട് ആയുര് േവദ കടകളില് നി ും മരു ിന ള് വാ ിക ിയിലി ് ഉപേയാഗി േപാരു ു.ന ുെട െതാടിയിൽ ലഭി ു ഔഷധ സസ ളായ മു ു ി, നില ന, ആടേലാടകം ഇല, കരിംകുറി ി, തഴുതാമ,െചറൂള,കീഴാര്െന ി,കേ ാ ി,കറുക,മുയല്െചവിയന് മുതലായ പ മരു ുകൾ സമൂലം പിഴി ് ചാെറടു ് മരു ുക ിയിൽ േചർ ് ഉപേയാഗി ു ു. ആയുർ േവദ കടകളിൽ ലഭ മായ ഔഷധ ൂ ് ഉെ ിൽ എള ിൽ ഒരു ഔഷധ ക ി നിർ ി ാം. േചരുവകൾ : 1. ഉലുവ - 2 ക ് 2. ഞവര അരി - 1 ക ് 3. പ രി - 1 ക ് 4. െചറുപയർ - 2 േടബിൾ സ്പൂൺ 5. ഉഴു ് - 2 േടബിൾ സ്പൂൺ 6. ഔഷധ ൂ ് - 2 േടബിൾ സ്പൂൺ 7. േത ാപാൽ - 1 ക ് 8. ശർ ര - 2 കഷ്ണം 9. െന ് - ആവശ ിന് 10. ഉ ് - ആവശ ിന്

ഒരു പാ ത ിൽ ഉലുവ, ഞവര അരി, പ രി, െചറുപയർ, ഉഴു ് എ ിവ േചർ ് ന ായി കഴുകി കുതിർ ുക. ഏകേദശം 8 മണി ൂറിനു േശഷം േചരുവകൾ എ ാം ആവശ ിന് െവളളം േചർ ് തിള ി ുക. ചൂട് കുറ തിന്േശഷം ശർ ര, ആവശ ിന് ഉ ,് ഔഷധ ൂ ് എ ിവ േചർ ് േയാജി ി ുക. (ഔഷധ ൂ ് കിഴിെക ി ക ിയിലി ് ഒ ം േവവിെ ടു ുകയാണ് ഒരു രീതി) േശഷം േത ാപാലും അ ം െന ം േചർ ് ന ായി േയാജി ി ുക. കർ ിടക ക ി ത ാർ. കുറ ത് ഏഴു ദിവസെമ ിലും അടു ി ് ഔഷധക ി േസവി ണം എ തും പതിവാണ്.

SARIGHA TS Malayalam department

കർ ിടക ിെല ചട ുകൾ ശീേവാതി െവകർ ിടക മാസ ിെല പധാന ചട ാണ് ശീേവാതി െവ ൽ. രാമായണമാസെമ ും അറിയെ ടു ഈമാസം സാധാരണയായി രാമായണം വായി ു തിനും, മ ് മതപരമായ ആചാര ൾ പാലി ു തിനു നീ ിെവ ിരു ു.

പ ുമുതേല േകരള ിെല വീടുകളിൽ ക ുവരു ഒരു ആചാരമാണ് ശീേവാതി. കർ ിടകം ഒ ാംതീയതി മുതൽ ആചരി വരു താണ് ശീേവാതി. ൈഹ വ ആചാര പകാരം " ശീ ഭഗവതി ് െവ ുക" എ ത് േലാപി ാണ് ശീേവാതി െവ ുക എ ് പറയു ത്.

ഏെതാരു ൈഹ വാചാരം അനുഷ്ഠി ു തിനു പി ിലും ആ ീയമായും ശാസ് തീയമായും ആേരാഗ പരമായ വശ ള .് ആേരാഗ പരമായി എ ാൽ,മനസിെ യും, ശരീര ിെനയും, അഭിവൃ ി ും ആേരാഗ ിനും േവ ിയാണ് പഴയ തലമുറയിെല ആള കൾ ഈ ആചാരം െകാ ിരു ത്. സൂര ൻ മിഥുനം രാശിയിൽ നി ് കർ ിടക ിേല ് സം കമി ു കർ ിടക സം കാ ി യിലാണ് ഈ പഴയ ആചാരം നട ിരു ത്. മിഥുനം കഴി ാൽ വ സനം തീർ ു" എെ ാരു പഴെമാഴിയും ഉ .് വരാനിരി ു ന കാല ിെ തുട ംഎ നിലയിലാണ് പ മാസം എ ദുഷ്ട േപരുേക കർ ിടകെ ആള കൾ കാണു ത്. ഈ മാസം കട ു കി ാനായി മന ിൽ നി ് തി കെളയും വ സന െളയും മാ ിനിർ ി ന േയയും സേ ാഷെ യും കുടിയിരു ണം ഇതിനായി കർ ിടക സം കമം നാളിൽ (ചിലയിട ളിൽ കർ ിടകം ഒ ാംതീയതി) നട ു ചട ാണ് െപാ ി പുറ ് ശീേവാതി അക ു. െപാ ി എ ാൽ േച ാ ഭഗവതി. ശീേവാതി എ ാൽ സാ ാൽ ശീഭഗവതി. േകരള ിൽ ചിലഭാഗ ളിൽ ഈ ചട ിനായി െപാ ി ആയി ഒരാെള േവഷം െക ി നിർ ാറു ് മ ിട ളിൽ േച ാ സാ ൽ ികമാണ്. മിഥുന ിെല അവസാന ദിവസം വീടും പരിസരവും അടി വൃ ിയാ ി പഴയ ഒരു കിേലാ മുറ ിൽ കു ി ല്, െപാ ലം, ഉരുള്,അരി, ഉ ്, പഴംതുണി, താളിൻ െചടി,ഇവെയ ാം വ ് കരി ിരി ക ി വയ് ും. ആചാര പകാരം രാവിെല വീട് വൃ ിയാ ി കുളി ് ശു മായ േശഷം വിള ുെകാള ി കി ിയിൽ െവ വും, തുളസി തിരും, താല ിൽ ദശപുഷ്പവും, വാൽ ാടിയും, രാമായണവും, പുതുവസ് തം, വയ് ു ു. േശഷം ൈവകി ് ആയിരി ും ഇത് എടു ു മാ ക. കർ ിടക ിെല എ ാദിവസവും ഇതു മുട ാെത െച കയും രാമായണ വായന പൂർ ിയാവു േതാെട ഈ ചട ് അവസാനി ുകയും െച ു.

MRIDULA VM

േച ഭഗവതി

Malayalam department

മഴ പുക ുനിൽ ു നാള കളായിരു ു പെ ാെ . കർ ിടകം ആചാരഭാവാനേ ാെട നട ിവരാറു ഒരു വിേശഷെ ചട ാണ് കർ ിടക ശ രാ ിയും േച െയ പുറ ാ ലും .മിഥുനമാസം അവസാനി ാറാകുേ ാെഴ ും വീടും പരിസരവും , കുളവും, കിണറും, കുളി രയും, മ െമ ാo േത കഴുകി വൃ ിയാ ും ശ രാ ി ദിവസം സ ാണ് േച െയ പുറ ാ ു ചട ് അെ ിൽ െപാ ിെയ കളയുക എ ും പറയും. മലയാളി ഐശ ര േദവതയായി കണ ാ ു ത് ശീഭഗവതിയാെണ ിൽ ദാരി ദ ിെ േദവതയാണ് േച അഥവാ േചഷ്ടാ ഭഗവതി . മഹാല ്മിയുെട അനുജ ിയാണ് േച ഭഗവതി. എവിെട അശു ിയുേ ാ അവിെട േച യു ്. വീടും െതാടിയും പരിസരവുെമ ാം വൃ ിയാ ു േതാെട േച ് ഇടമി ാതാകു ുെവ ാണ് സ ൽപം.

മിഥുന മാസ ിെ അവസാന ദിവസം സ ് േച െയ അടി ് പുറ ി ു ത് ഒരു പഴയ മുറ ിൽ കീറ ുണി ,കു ി ചൂൽ, തലമുടി, അടി വാരിയെപാടി, ഓ മുറി കഷ്ണ ൾ, മഞൾ, കൂവ, താളി എ ിവ എടു ് എ യിൽ കുതിർ ്ക ി ഏഴ്തിരികള മായി വീടിെ എ ാ മുറികള ം മു ും വീടിനു ചു പാടും െകാ ു നട ് മൂ ു തവണ ഉഴി ് പുറ ് െകാ ുേപായി കളയു ു. േച െയ അക ി നിർ ു ത് അമംഗളവും വൃ ിഹീനവുമായ കാര ൾ അക ി നിർ ുക എ ു തെ യാണ് ഈ കർ ം െച തിലൂെട ദരി ദ ിെ േദവത വീ ിൽ നി ും ഇറ ി േപാവുെമ ാണ് സ ൽപം. അതിനു േശഷം വീ ിലു വർ കുളി ് പുജാമുറിയിൽ ശീേവാതിയിൽ കുടിയിരു ും. േച െയ മൂശാ എ ും പറയു ു. േച യും മ ള ം േപാ ......േപാ... ശീേവാതിയും മ ള ം വാ....വാ..... എ ാണ് പറയുക. ശീേവാതി എ ത് ശീഭഗവതിയുെട നാടൻ ഭാഷയാണ്.

കർ

ടക െത

ം അഥവാ ആടി േവടൻ

പ മാസമായ കർ ടക ിെല ആധികള ം വ ാധികള ം ആടിെയാഴി ി ാനായി വീടുകളിൽ എ ു െത മാണ് കർ ടക െത ം അഥവാ ആടി േവടൻ . മലബാറിെല ക ർ, കാസർേഗാഡ് ജി കളിലാണ് കർ ടക മാസ ിെല ചില ദിവസ ളിൽ ഇ ര ിലു െത ൾ െക ിയാടു ത്. ഗൃഹ ളിെല കഷ്ടതകെളാെ മാ ി ഐശ ര ം പദാനം െച ക എ ഉേ ശേ ാെടയാണ് കർ ടക െത ം വീടുേതാറും കയറിയിറ ു ത്. ഭഗവാൻ പരമശിവനാണ് െത ിെ രൂപ ിൽ വരു െത ാണ് െപാതുെവയു വിശ ാസം. ക ി നിലവിളേ ാെട ഓേരാ വീ കാരും െത െ സ ീകരി ു ു. അതിനു േശഷം െത ം ഐതിഹ കഥ ഉൾെ ാ പാ പാടി െച േമള ിെ അക ടിേയാെട ആടു ു. കർ ടക ിെല േരാഗപീഢകൾ അക ാനായു ഈ േവടൻ െക ിയാടൽ ഒരു പേത ക ജനവിഭാഗ ിെ മാ തം അവകാശമാണ്. െത ം െക സമുദായ ളിൽെ െചറിയ കു ികളാണ് ആടി േവടൻ െക ിയാടു ത് . തപസു െച അർജുനെന പരീ ി ാനായി േവടെ രൂപ ിെല ിയ പരമശിവെ കഥയാണ് െത ം പാടിയാടു ത്. േശഷം ദ ിണയായി അരിയും മ ം സ ീകരി െകാ ് വീടുകൾേതാറും കയറിയിറ ു ു.

തുയിലുണർ

്പാ ്

രാ തിയിൽ നി ് പുതിയ പഭാത ിേല ്, ഐശ ര സമൃ മായ ഒരു പുതുകാല ിേല ്, ഗാമജനതെയ ഉണർ ിെയ ി ുവാൻ, അവർ േക ണരുവാനായി പാണ ാർ ശാവണമാസ ിൽ വീടുകൾ േതാറും െച ് പാടിയിരു പാ ിെന തുയിലുണർ ുപ ് എ ു പറ ുേപാ ു. പറയിെപ പ ിരുകുല ിെല തിരുവര ് പാണനാരുെട പിൻഗാമികെള റിയെ ടു പാണ ാരാണ് ഇത് പാടിയിരു ത്. തിരുവര ൻ എ വാ ി ് ഉടമ ൻ എ ാണ് അർ ം. ശിവെന ഉറ ിൽ നി ും ഉണർ ാൻ േവ ി പാടിയതാണ് തുകിലുണർ ് പാ ് എ ് ഒരു ഐതിഹ മു .് പറയിെപ പ ിരുകുല ിെല തിരുവര ് പാണനാർ ് പരമശിവൻ നല്കിയ വരമാണ് തുയിലുണർ ുപാ ് എ ാണ് മെ ാരു ഐതിഹ ം. തുയിലുണർ ുപാ ിെ അക ടിയ് ായി ഉപേയാഗി ു വാേദ ാപകരണമാണ് ന ുടി.

പാണ ാർ ചി മാസ ിെല ഓണ ാല ും േമട ിെല വിഷുവി ും െവള ിനുമു ് ഓേരാ ഭവന ിലും െച ് തുടിെകാ ി തുയിലുണർ ിയിരു

ു.

* ഐതീഹ ം

ൈകലാസ ിൽ ശീേപാതിയും (പാർ തി േദവി) മഹാേദവനും (പരമശിവൻ) ചൂതുകളി ാൻ ആരംഭി . കളിയിൽ േതാൽ ാറായേ ാൾ േദവൻ തെ ആടയാഭരണ ൾ പണയം െവ . അവസാനം തനിയ് ഇനി ഒ ും പണയം െവയ് ാനി ാെത, ഒരു സ് തീയുെട മുന്പിൽ പരാജയെ എേ ാർ േ ാൾ അേ ഹം അേബാധാവ യിലായി. ഉടൻ തെ േദവി ആശാരിേയയും മ ാെനയും വിളി ി . ശിവെന ഉണർ ു ിനുേവ ി തിരുമ പുറ ്നി ു (തമിഴ്നാട് ) തിരുവര െന െകാ ുവരാൻ ഏൽ ി ുകയും െചയ്തു. ്

അ െന മ ാനും ആശാരിയും കൂടി തിരുമ പുറേ യ് ് പുറെ . പാതിവഴി ്വ ് മ ാൻ യാ തയിൽ നി ും പി ാറി. തിരുവര െ വീ ിെല ിയ ആശാരി ശിവെന തുടിെകാ ി ാടി ഉണർ ാൻ തെ കൂെട വരണെമ ് തിരുവര േനാട് ആവശ െപ . തുടിയുെട ഒരു ഭാഗം െപാളി തുകാരണം െകാ ാൻ പ ി എ ും, അതിനാൽ വരാൻ കഴിയി എ ും തിരുവര െ ഭാര ആശാരിേയാടു പറ ു. ഇത് േക ആശാരി െപാ ിയ തുടി വാ ി അതിെ ഒരു ഭാഗം മു ുെകാ ് മറ ് മേ ഭാഗ ് െകാ ാന് തുട ി. ഇത് േക ് മൂ ് േലാകെ ആള കള ം െഞ ിവിറ .

ഇേത സമയം പുറ ു േപായിരു തിരുവര ൻ തുടിയുെട ശബ്ദം േക ് വീ ിേലയ് ് ഓടി എ ി. ഉടെന തെ ആശാരി ഒരു വരി ാവിെ തടി മുറി ഒരു തുടിയു ാ ിെ ാടു ് തിരുവര െനയും കൂ ി ശിവെ അടുേ യ് ് യാ തയായി. തിരുവര ന് തുടിെകാ ി ാടാന് തുട ിയേ ാൾ ശിവെ ഓേരാ ഭാഗ ളായി ചലി ാൻ തുട ി. അ െന തുടി ാ ് അവസാനി ുേ ാേഴ ് ശിവൻ പൂർണമായും ഉറ ിൽ നി ും എഴുേ എ ാണ് വിശ ാസം.

പൂർണമായും ഉണർ ശിവൻ തിരുവര േനാട് ഇ െന പറ ു. "ജഡസമാനമായ ഉറ ിൽനി ും എെ ഉണർ ിയ തിരുവര ാ, ജന ൾ ് അഭിവൃ ിയു കാലമായ ചി മാസ ിൽ ഉ താടം, തിരുേവാണം, അവി ം, ചതയം എ ീ ദിവസ ളിൽ രാ തി നീ, പ ീസേമതനായി, ഗാമഭവന ൾ േതാറും തുടിെകാ ി, തുയിലുണർ ി ാടാൻ േപാകണം. രാ തിയിൽ നി ള െട പാദ െള ക ം മു ം േവദനി ി ി . ഇഴജ ു ൾ അട ംഎ ാ നിശാജീവികള ം നി ൾ ് വഴി മാറി രികയും െച ം."

*ന

ുടി

േകരള ിൽ പ ുകാലം മുതൽ പചാര ിലു ഒരു തുകൽവാദ മാണ് ന ുടി എ േപരിൽ അറിയെ ടു തുടി. േകരള ിൽ തുടികൾ പലതര ിൽ കാണെ ടു ു. കടുംതുടി, കനകതുടി, തിടിമ ുടി, പുലതുടി, നാടുതുടി, പറയ ുടി എ ി െന പല രൂപ ിലും േപരിലും തുടികൾ ഉ .്

േകരള ിെല പാണൻ സമുദായ ാർ വയനാ ിെല ആദിവാസികൾ എ ിവരാണ് ഇ ന ുടി ഉപേയാഗി ു ത്. കടും തുടി പു വരാണ് കൂടുതലും ഉപേയാഗി ു ത്. ഇ ും ചില പേദശ ളിലും ആദിവാസികൾ ബാധെയാഴി ി ൽ കർ ം, മ വാദം, പാ ,് നൃ ം തുട ിയവയ് ് ന ുടി ഉപേയാഗി വരു ു. ്

പറയിെപ പ ിരുകുല ിെല തിരുവര ് പാണനാർ ് പരമശിവൻ നല്കിയ വരമാണ് തുയിലുണർ ുപാ ് എ ാണ് ഐതിഹ ം. തുയിലുണർ ുപാ ിെ അക ടിയ് ായി ഉപേയാഗി ു വാേദ ാപകരണമാണ് ന ുടി. സാധാരണയായി ഓണനാള കളിൽ ഉ താടരാ തിയിൽ കുറു ാരുെട തറവാ ിൽ മാേതവെര വ കഴി ു ആർ വിളി േക കഴി ാൽ ഉടെന പാണ ുടികളിൽനി തുടിയും െകാ ി തുയിലുണർ ുപാ ം പാടി കുറു ിെ തറവാ ിേലയ് ്എ ാറു ്. ഇ െന തുയിലുണർ ുപാ മായി വരു പാണന് ഓണസ ാനം നൽകുകയും പതിവായിരു ു.

ും

* പാണൻ േകരള ിെല ഒരു ജാതി സമൂഹ ിെ േപരാണു പാണൻ. തമിഴ്നാ ിലും കർണാടക ിലും പാണൻ എ ജാതി സമൂഹമു .് 239,000 ആണ് ആെക ജനസംഖ . തമിഴ്നാ ിലാണ് ഈ വിഭാഗ ിൽെ ഏ വും കൂടുതൽ ആൾ ാരു ത് (176,000). േകരള ിൽ 61,000 ആൾ ാരും ആ പേദശിൽ 400 േപരും െഡൽഹിയിൽ 200 േപരും കർണാടക ിൽ 50 േപരുമു േ ത. ക ട ഭാഷയിൽ 'പാണ' യുെട അർ ം പാ ് എ ാണ്. േകരള ിൽ ഇേ ാൾ പാണൻ ജാതിയിൽ െപടു വെര പ ിക ജാതിയിൽ ഉൾെപടു ിയിരി ു ു. ഇവർ സംഘകാലെ അയ് ിണകള മായി േനരി ് ബ മി ാതിരു േഗാ തവിഭാഗമായിരു ു എ ് നിരീ ി െ ി ്.

നാടൻ ശീലുകളിൽ വിരിയു ആദ കാവ ം