Data Loading...

Modul Abakus dan Aritmetik Mental Flipbook PDF

Modul Abakus dan Aritmetik Mental


112 Views
46 Downloads
FLIP PDF 10.41MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

KANDUNGAN

iii

KATA PENGANTAR

v

Pengenalan dan Nombor • Apa itu Program Abakus dan Aritmetik Mental

1

• Sasaran Program Abakus dan Aritmetik Mental KPM

1

• Enam Sebab Utama Penggunaan Abakus dan Aritmetik Mental

2

dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik • Perkembangan Program Abakus Di Malaysia

2

• Isi Kandungan Abakus dan Aritmetik Mental

3

• Strategi Pelaksanaan

3

• Kelebihan Abakus dan Aritmetik Mental

3

• Bahagian-bahagian Abakus

4

• Penggunaan Jari

4

• Pergerakan Manik

5

• Menggerakkan Manik

6

• Menentukan Nilai Tempat dan Nilai Nombor

7

• Latihan

8

Penambahan • Tambah Terus

1

• Kombinasi 5

7

• Kombinasi 10

19

• Gabungan Kombinasi

29

Penolakan • Tolak Terus

1

• Kombinasi 5

7

• Kombinasi 10

15

• Gabungan Kombinasi

27

iii

PENGENALAN & NOMBOR

Abakus Dan Aritmetik Mental

Program Abakus Dan Aritmetik Mental B agi Sekolah-Sekolah Di Malaysia Apa itu Progra m Abakus Dan Aritme tik Mental? •

Penggunaan sistem pengiraan abakus merupakan salah satu model matematik me mbolehkan murid menguasai aritmetik mental.Program Abakus dan Aritmetik Mental Ke men terian Pelajaran Malaysia mengandungi tiga ko mponen. Setiap ko mponen mempunyai program ters endiri. Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk jurulatih utama Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk guru matematik sekolah rendah Pelaksanaan kurikulum Abakus Dan Aritmetik Mental di sekolah

Sasaran Progra m Abakus Dan Aritmetik Mental KPM Membolehkan murid s ekolah rendah menguas ai pengiraan s ec ara mental. Model pengiraan abakus adalah as as kepada perkembangan pengiraan secara mental.

1

Abakus Dan Aritmetik Mental

Enam Sebab U tama Penggunaan Ab akus D an Aritmetik Mental D alam Pengajaran & Pembelajaran Matematik 

Penumpuan Semua deria utama digunakan apabila mengendalikan abakus . Oleh itu, ia akan meningkatkan penumpuan murid.Ingatan Kedua-dua otak kiri dan otak kanan aktif apabila menggunakan abakus. Otak kanan mengingati corak dan imej manakala otak kiri mengira secara mental.Gambaran Dan Inspirasi Pengiraan s ecara pantas dan dapat menyeles aikan banyak masalah.Pemerhatian Latihan s ecara pemerhatian dan me mbuat latihan tanpa kes ilapan.Kepantasan Me mbina kebolehan mengira secara pantas dan pada masa yang s ama mengelakkan daripada kes ilapan.Membaca Dan Mendengar Kebolehan membac a secara kuat, memaha mi dan ma klu mat untuk menyeles aikan masalah dengan pantas .

mempros es kan

Perkembangan Program Abakus D i Malaysia 

Abakus pertama kali diperkenalkan dalam s istem pendidikan Mala ys ia pada tahun 1994. Pada peringkat awal, abakus jenis 5:2 yang dikenali s ebagai sempoa digunakan.Sis tem perwakilan no mbor pada sempoa jenis 5:2 adalah kurang berkesan dan penggunaan s empoa sebagai alat pengiraan tidak s elaras dengan perkembangan terkini.Pada tahun 1996, Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju untuk menggunakan abakus 4:1. Dalam masa yang s ama idea Aritmeti k Mental juga diintegrasikan dalam program abakus.Dari tahun 1996 hingga 2010, kurikulum abakus tidak dilaks anakan secara formal di s ekolah tetapi program latihan abakus untuk guru dijalankan.Hanya pada tahun 2004 program Abakus dan Aritmetik Mental dila ks anakan di sekolah rendah Malays ia secara formal. 2

Abakus Dan Aritmetik Mental

Isi Kandungan K urikulum Aba kus Dan Aritmetik Mental A)

Pengetahuan  Perwakilan No mbor  Tambah dan Tolak  Darab  Bahagi

B)

Kebolehan  Mengaplikasikan ilmu abakus dalam pengiraan aritmetik.  Menggambarkan pros es operas i dan hasilnya dalam minda

C) Sikap  Dis iplin diri  Kepantasan  Ketepatan

Strategi Pelaksanaan 

Dinyatakan di dalam kurikulum Matematik sekolah rendah.Abakus merupakan satu alat untuk menguasai kemahiran mengira.Menggunakan abakus sebagai model konsep untuk menguasai pemahaman tentang konsep nombor bulat, tambah dan tolak.Menggunakan abakus dalam aktiviti pengiraan.

Kelebihan Abakus Dan Aritmetik Mental?Pengajaran Matematik konvensional biasanya menggunakan model lisan.

lima

5+3=8

tambah

Model Visual lapan

tiga

Sama dengan … Model LisanModel lisan adalah sesuai bagi sebahagian murid. Manakala sebahagian murid yang lain lebih memahami melalui model visual. Abakus menyediakan model visual yang paling baik untuk menguasai aritmetik mental.

3

Abakus Dan Aritmetik Mental

Bahagian-bahagian Abakus

bingkai

palang pemisah

tiang

manik atas

manik bawah

Penggunaan JariNa ma jari-jari tangan.

Jari hantu Jari manis Jari telunjuk Jari kelengking

Ibu jari

4

Abakus Dan Aritmetik Mental

Pergerakan Manik Hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah.

Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah.

Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.

5

Abakus Dan Aritmetik Mental

Menggerakkan manik Contoh: Naik satu

Turun satu

Naik dua

Turun dua

Naik lima

Turun lima

Naik enam

Naik tujuh

Turun enam

Turun tujuh

6

Abakus Dan Aritmetik Mental

Menentukan nilai tempat dan nilai nombor Manik mempunyai nilai apabila mendekati palang pemisah.

Ri Ra Pu Sa

Nilai tempat Mewakili nilai 5 Mewakili nilai 1

Ri Ra Pu Sa

1 Ri Ra Pu Sa

8 Ri Ra Pu Sa

27 Ri Ra Pu Sa

50 Ri Ra Pu Sa

105 Ri Ra Pu Sa

7063 7

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: Tuliskan nombor yang diwakili oleh abakus. 1

2

3

4

5

Th

H

Th

Th

Th

Th

H

H

T

O

T

T

H

H

6

O

T

T

O

O

O

7

8

9

10

Th

T

H

Th

Th

Th

Th

H

H

T

O

T

T

H

H

11

O

T

O

O

O

12

13

14

15

Th

T

H

Th

Th

Th

Th

H

H

O

T

T

H

H

O

T

T

O

O

O

8

Abakus Dan Aritmetik Mental

Lukis gambar kedudukan manik. 1

Th

H

T

O

6

Th

4

2

Th

Th

H

T

O

7

Th

O

8

Th

16 4

Th

Th

H

H

66

Th

H

H

T

O

9

Th

H

O

10

Th

H

T

O

12 T

O

Th

H

T

O

1010

T

O

13 Th

H

T

O

1616

T

O

14

Th

101

T

H

717

85

20

5

11

O

56

T

H

T

81

8

3

H

T

302

H

T

O

5408

O

15 Th

H

T

O

15 105 9

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TAMBAH TERUS Pengenalan: Tambah terus, manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan. Contoh 1: Pengiraan Abakus 1+2=

Mula, naik 1 pada tiang sa

Aritmetik Mental

Tambah 2, naik 2 pada tiang sa

Jawapan 3

1+2=

Mula, naik 1 pada tiang sa

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

Tambah 2, naik 2 pada tiang sa

Jawapan 3

1

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 2: Pengiraan Abakus 1+6=

Mula, naik 1 pada tiang sa

Kemudian, naik 6 pada tiang sa

Jawapan 7

Aritmetik Mental 1+6=

Mula, naik 1 pada tiang sa

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

Kemudian, naik 6 pada tiang sa

Jawapan 7

2

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 3: Pengiraan Abakus 12 + 15 =

Mula, naik 12

Aritmetik Mental

Tambah 15, naik 1 pada tiang puluh, naik 5 pada tiang sa

Jawapan 27

12 + 15 =

Mula, naik 12

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

Tambah 15, naik 1 pada tiang puluh, naik 5 pada tiang sa

Jawapan 27

3

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: Pengiraan Abakus 136 + 62 =

Mula, naik 136

Aritmetik Mental

Tambah 62, naik 6 pada tiang puluh, naik 2 pada tiang sa

Jawapan 198

136 + 62 =

Mula, naik 136

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

Tambah 62, naik 6 pada tiang puluh, naik 2 pada tiang sa

Jawapan 198

4

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 5: Pengiraan Abakus

493 + 506 =

Tambah 506, Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus, naik 6 pada tiang sa

Mula, naik 493

Aritmetik Mental

493 + 506 =

Mula, naik 493

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

Tambah 506, Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus, naik 6 pada tiang sa

5

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1: 1) 2) 3) 4)

1 2 2 4

+ + + +

1 1 2 5

= = = =

5) 6) 7) 8) 9) 10)

3 4 6 7 8 6

+ + + + + +

1 5 2 1 1 3

= = = = = =

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

96 42 85 32 45 61 72 24 43 51

+ + + + + + + + + +

2 6 3 12 53 13 26 25 55 23

= = = = = = = = = =

324 145 672 125 133 289 721 641 815 720

+ + + + + + + + + +

25 52 12 63 56 210 205 256 153 267

Latihan 2:

Latihan 3: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS

= = = = = = = = = =

6

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Tambah Kombinasi 5 Pengenalan Kawan Kecil

Kawan Kecil merupakan kombinasi 5. 5 5 5 1

Latihan 1

4

3

2

2

3

Tuliskan Kawan Kecil bagi nombor yang diberi 1. 2. 3. 4.

Tambah Kombinasi 5

Kawan Kecil bagi 3 ialah________ Kawan Kecil bagi 4 ialah________ Kawan Kecil bagi 1 ialah________ Kawan Kecil bagi 2 ialah_______

Kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Oleh itu Kawan Kecil digunakan.

Contoh 1: Pengiraan Abakus

2+3= Mula, naik 2 pada tiang sa

Tambah 3, naik 3 pada tiang sa. Tetapi manik bawah tidak mencukupi.

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

7

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Oleh itu, naik 5 dan turun 2

Jawapan 5

Aritmetik Mental 2+3=

Mula, naik 2

Tambah 3, naik 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu, naik 5 turun 2

Jawapan 5

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

8

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 2: Pengiraan Abakus 12 + 53 = Mula, naik 12.

Tambah 53, naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu, naik 5 turun 2

Jawapan 65

Aritmetik Mental 12 + 53 Mula, naik 12.

Tambah 53, naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

9

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu, naik 5 turun 2

Jawapan 65

Contoh 3: Pengiraan Abakus 25 + 44 = Mula, naik 25.

Tambah 44, naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1. Naik 4 pada tiang sa

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

10

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Jawapan 69

Aritmetik Mental 25 + 44 =

Mula, naik 25.

Tambah 44, naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1.

Naik 4 pada tiang sa

Jawapan 69

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

11

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: Pengiraan Abakus 44 + 25 =

Mula, naik 44.

Tambah 25, naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2

3

Oleh itu, naik 5 turun 3.

naik 5 pada tiang sa.

Jawapan 69

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

12

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 44 + 25 =

Mula, naik 44.

Tambah 25, naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2

3

Oleh itu, naik 5 turun 3.

naik 5 pada tiang sa.

Jawapan 69

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

13

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 6: Pengiraan Abakus 132 + 415 = Mula, naik 132.

Tambah 415. Naik 4 pada tiang ratus, tetapi manik bawah tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Naik 5 dan turun 1 Naik 1 pada tiang puluh

Naik 5 pada tiang sa

Jawapan 547

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

14

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 132 + 415 = Mula, naik 132.

Tambah 415. Naik 4 pada tiang ratus, tetapi manik bawah tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Naik 5 dan turun 1

Naik 1 pada tiang puluh

Naik 5 pada tiang sa

Jawapan 547

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

15

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 7: Pengiraan Abakus

243 + 324 =

Mula, naik 243.

Tambah 324. Naik 3 pada tiang ratus, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Oleh itu, naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2

3

Oleh itu, naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi . Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1 Jawapan 567

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

16

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

243 + 324 = Mula, naik 243.

Tambah 324. Naik 3 pada tiang ratus, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Oleh itu, naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2

3

Oleh itu, naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4

1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1 Jawapan 567

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

17

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1 1)

1+4 =

6)

3+4 =

2)

2+3 =

7)

4+1 =

3)

2+4 =

8)

4+2 =

4)

3+2 =

9)

4+3 =

5)

3+3 =

10)

4+4 =

1)

23 + 23 =

6)

32 + 24 =

2)

34 + 35 =

7)

43 + 54 =

3)

32 + 45 =

8)

32 + 44 =

4)

62 + 14 =

9)

42 + 33 =

5)

41 + 54 =

10)

82 + 14 =

1)

324 + 325 =

6)

892 + 104 =

2)

612 + 243 =

7)

453 + 534 =

3)

782 + 214 =

8)

621 + 144 =

4)

345 + 353 =

9)

342 + 524 =

5)

732 + 244 =

10)

452 + 523 =

Latihan 2

Latihan 3

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

18

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Tambah Kombinasi 10 Pengenalan Kawan Besar Kawan Besar merupakan kombinasi dua nombor yang memberi jawapan 10 10

1

10

9

2

10

8

10

6

Latihan 1

7

10

4

7

4

10

6

10

3

8

5

5 10

2

9

1

Tuliskan Kawan Besar bagi nombor yang diberi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tambah Kombinasi 10

3

10

Kawan Besar bagi 1 ialah Kawan Besar bagi 2 ialah Kawan Besar bagi 3 ialah Kawan Besar bagi 4 ialah Kawan Besar bagi 5 ialah Kawan Besar bagi 6 ialah Kawan Besar bagi 7 ialah Kawan Besar bagi 8 ialah Kawan Besar bagi 9 ialah

Kombinasi 10 digunakan apabila manik atas dan manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Oleh itu, Kawan Besar digunakan. Apabila Kawan Besar digunakan, turunkan Kawan Besar dan bawa 1 pada tiang di sebelah kiri.

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

19

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 1: Pengiraan Abakus

1+9= Mula, naik 1 Tambah 9. Naik 9, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10

9

1

Oleh itu, turun 1; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 10

Aritmetik Mental

1+9= Mula, naik 1. Tambah 9. Naik 9, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10

9

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

1

20

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Oleh itu, turun 1; bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 10 Contoh 2: Pengiraan Abakus 3+8= Mula, naik 3. Tambah 8. Naik 8, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 11

Aritmetik Mental

3+8= Mula, naik 3. Tambah 8. Naik 8, tetapi manik tidak mencukupi.

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

21

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 11

Contoh 3: Pengiraan Abakus

34 + 95 = Mula, naik 34

Tambah 95, naik 9 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. 10

9

1

Oleh itu, turun 1; bawa 1 pada tiang ratus

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

22

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Naik 5 pada tiang sa

Jawapan 129

Aritmetik Mental

34 + 95 = Mula, naik 34

Tambah 95, naik 9, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. 10

9

1

Oleh itu, turun 1; bawa 1 pada tiang ratus. Naik 5 pada tiang sa

Jawapan 129 PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

23

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: Pengiraan Abakus

145 + 283 = Mula, naik 145.

Tambah 283. Naik 2 pada tiang ratus, kemudian naik 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa1 pada tiang ratus.

Naik 3 pada tiang sa.

Jawapan 428

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

24

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

145 + 283 = Mula, naik 145.

Tambah 283. Naik 2 pada tiang ratus, kemudian naik 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa 1 pada tiang ratus.

Naik 3 pada tiang sa

Jawapan 428

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

25

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 5: Pengiraan Abakus

227 + 184 = Mula, naik 227.

Tambah 184. 1 pada tiang ratus, naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa 1 pada tiang ratus. Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. 10

4

6

Oleh itu, turun 6; bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 411

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

26

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

227 + 184 = Mula, naik 227.

Tambah 184. Naik 1 pada tiang ratus, kemudian naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2; bawa 1 pada tiang ratus. Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. 10

4

6

Oleh itu, turun 6; bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 411

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

27

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1

1)

3

+

8

=

6)

2

+

8

=

2)

4

+

7

=

7)

1

+

9

=

3)

5

+

5

=

8)

8

+

4

=

4)

6

+

9

=

9)

9

+

3

=

5)

7

+

4

=

10)

3

+

8

=

1)

13

+

28

=

6.

41

+

84

=

2)

24

+

17

=

7.

32

+

82

=

3)

42

+

49

=

8.

41

+

75

=

4)

45

+

62

=

9.

62

+

29

=

5)

62

+

29

=

10.

35

+

55

=

Latihan 2

Latihan 3 1)

131

+

586

=

6)

642

+

260

=

2)

435

+

555

=

7)

631

+

299

=

3)

625

+

284

=

8)

245

+

582

=

4)

738

+

182

=

9)

789

+

132

=

5)

217

+

594

=

10)

568

+

312

=

PENAMBAHAN: TAMBAH KOMBINASI 10

28

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Tambah Gabungan Kombinasi 5 dan Kombinasi 10 Tambah gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik tidak cukup untuk melaksanakan operasi. Kita gunakan Kawan Besar tetapi manik tidak mencukupi. Oleh itu, Kawan Kecil dinaikkan, turun 5 dan bawa 1. Contoh 1: Pengiraan Abakus 6+6= Mula, naik 6.

Tambah 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6

4

Turun 4, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . 5 4

1

Naik 1, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 12

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

29

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 6+6= Mula, naik 6.

Tambah 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6

4

Turun 4, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . 5 4

1

Naik 1, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 12

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

30

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Contoh 2: Pengiraan Abakus 16 + 8 = Mula, naik 16.

Tambah 8, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10 8

2

Turun 2, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Naik 3, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh. 5 2

3

Jawapan 24

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

31

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 16 + 8 = Mula, naik 16.

Tambah 8, tetapi manik tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10 8

2

Turun 2, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Naik 3, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh. 5 2

3

Jawapan 24

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

32

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Contoh 3: Pengiraan Abakus 50 + 80 = Mula, naik 50

Tambah 80, naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8

2

Turun 2 pada puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Naik 3, turun 5; bawa 1 pada tiang ratus. 5 2

3

Jawapan 130

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

33

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 50 + 80 = Mula, naik 50

Tambah 80, naik 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8

2

Turun 2 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2

3

Naik 3, turun 5; bawa 1 pada tiang ratus.

Jawapan 130

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

34

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: Pengiraan Abakus 115 + 7 = Mula, naik 115 Tambah 7, naik 7 tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. 10 7

3

Turun 3 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Naik 2, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 122

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

35

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 115 + 7 = Mula, naik 115 Tambah 7, naik 7 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. 10 7

3

Turun 3 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Naik 2, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 122

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

36

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Contoh 5: Pengiraan Abakus 666 + 27 = Mula, naik 666. Tambah 27, naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. 10 7

3

Naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Naik 2, turun 5; bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 693

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

37

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 666 + 27 = Mula, naik 666. Tambah 27. naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. 10 7

3

Naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3

2

Naik 2, turun 5; bawa 1 pada puluh. Jawapan 693

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

38

ABAKUS AND ARITMETIK MENTAL

Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

5+6 = 6+8 = 7+7 = 8+6 = 25 + 7 = 6 + 36 = 17 + 17 = 56 + 86 = 78 + 75 = 79 + 71 =

Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

115 + 6 125 + 7 225 + 8 146 + 6 626 + 7 328 + 6 525 + 8 757 + 7 885 + 9 776 + 7

= = = = = = = = = =

Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

612 + 748 675 + 879 787 + 667 555 + 967 856 + 686 795 + 226 135 + 788 154 + 974 547 + 557 365 + 865

= = = = = = = = = =

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

39

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TOLAK TERUS Pengenalan: Bagi menolak terus, manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan.

Contoh 1: Pengiraan abakus

2–1=

Mula, Naik 2 pada tiang sa

Tolak 1, turun 1

Jawapan 1

Tolak 1, turun 1

Jawapan 1

2–1=

Aritmetik Mental

Mula, naik 2

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

1

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

CONTOH 2: Pengiraan abakus

6–1=

Mula, naik 6 pada tiang sa

Aritmetik Mental

Jawapan 5

6–1=

Mula, naik 6

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

Tolak 1, turun 1

Tolak 1, turun 1

Jawapan 5

2

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 3: Pengiraan Abakus

Mula, naik 16. Naik 1 pada tiang puluh, 6 pada tiang sa

16 – 5 =

Tolak 5, turun 5

Jawapan 11

16 – 5 =

Aritmetik Mental

Mula, naik 16

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

Tolak 5, turun 5

Jawapan 11

3

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: Pengiraan abakus

28 – 13 =

Mula, naik 28, naik 2 pada tiang puluh, naik 8 pada tiang sa

Tolak 13, turun 1 pada tiang puluh

Turun 3 pada tiang sa

Jawapan 15 28 – 13 =

Aritmetik Mental

Mula, naik 28. Naik 2 pada tiang puluh dan 8 pada tiang sa.

Tolak 13, turun 1 pada tiang puluh

Turun 3 pada tiang sa

Jawapan 15

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

4

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 5: Pengiraan Abakus

149 – 36 =

Mula, naik 149, naik 1 pada tiang ratus, naik 4 pada tiang puluh dan naik 9 pada tiang sa

Tolak 36, turun 3 pada tiang puluh

Turun 6 pada tiang sa

Jawapan 113

149 – 36 =

Aritmetik Mental

Mula, naik 149

Tolak 36. Turun 3 pada tiang puluh

Turun 6 pada tiang sa

Jawapan 113

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

5

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1: 1) 2) 3) 4)

2 3 4 4

– – – –

1 2 3 4

= = = =

5) 6) 7) 8) 9) 10)

3 4 9 8 9 7

– – – – – –

1 2 6 7 5 2

= = = = = =

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

19 58 79 54 98 19 65 48 99 87

– – – – – – – – – –

6 5 3 2 5 14 55 33 75 52

= = = = = = = = = =

146 247 924 752 398 879 337 449 999 915

– – – – – – – – – –

25 31 22 51 75 655 126 138 875 215

Latihan 2:

Latihan 3: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

PENOLAKAN: TOLAK TERUS

= = = = = = = = = =

6

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TOLAK KOMBINASI 5 Pengenalan Kawan Kecil “Kawan Kecil” ialah kombinasi 5 5 4 Latihan 1:

Contoh 1: Pengiraan Abakus

1

3

5

5 2

2

3

1

4

Tuliskan “Kawan Kecil” bagi nombor yang diberi 1. 2. 3. 4.

Tolak kombinasi 5

5

Kawan Kecil bagi 2 Kawan Kecil bagi 3 Kawan Kecil bagi 1 Kawan Kecil bagi 4

ialah ialah ialah ialah

________ ________ ________ ________

Tolak kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk ditolak tetapi manik atas cukup ditolak. Oleh itu kita menggunakan Kawan Kecil di mana kita naikkan Kawan Kecil dan turunkan 5.

7–3 = Mula, naikkan 7

Tolak 3, turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi.

TOLAK: KOMBINASI 5

7

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3

2

Oleh itu, naik 2, turun 5. Jawapan 4.

Aritmetik Mental

7–3 = Mula, naik 7

Tolak 3, turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2

5 3

2

Jawapan 4

TOLAK: KOMBINASI 5

8

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 2: Pengiraan Abakus

67 – 32 =

Mula, naik 67

Tolak 32, turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi . Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3

2

Oleh itu, naik 2 dan turunkan 5

Tolak 2, turun 2 pada tiang sa.

Jawapan: 35.

TOLAK: KOMBINASI 5

9

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Mental Aritmetik

67 – 32 =

Mula, naikkan 67

Tolak 32, turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3

2

Oleh itu, naik 2 dan turun 5

Tolak 2, turun 2 pada tiang sa.

Jawapan 35.

TOLAK: KOMBINASI 5

10

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 3: Pengiraan Abakus

264 – 142 =

Mula, naik 264

Tolak 142, turunkan 1 pada tiang ratus

Tolak 4, turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 5 4

1

Oleh itu, naik 1 dan turun 5

Tolak 2, turun 2 pada tiang sa.

Jawapan 122.

TOLAK: KOMBINASI 5

11

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

264 – 142 =

Mula, naik 264

Tolak 142, turun 1 pada tiang ratus

Turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 5 4

1

Oleh itu, naik 1 dan turun 5

Tolak 2, turun 2 pada tiang sa.

Jawapan 122.

TOLAK: KOMBINASI 5

12

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1: 1) 2) 3) 4)

5 6 7 6

– – – –

1 3 4 2

= = = =

5) 6) 7) 8) 9) 10)

8 5 6 7 5 5

– – – – – –

4 2 4 3 3 4

= = = = = =

Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

63 47 82 62 47 35 45 72 58 62

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

354 612 782 345 732 892 453 621 541 452

– – – – – – – – – –

31 24 41 30 23 12 14 42 13 42

= = = = = = = = = =

Latihan 3:

TOLAK: KOMBINASI 5

– – – – – – – – – –

242 302 482 224 422 452 233 220 321 322

= = = = = = = = = =

13

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TOLAK KOMBINASI 10 Kawan Besar (Kombinasi 10) Kawan Besar ialah kombinasi dua nombor apabila ditambah menjadi 10.

10

10 9

1

10

7

Tolak kombinasi 10:

TOLAK: KOMBINASI 10

10 5

5

8

4

6

10 3

7

3

10 6

4

8

2

10

10

10 2

9

1

Tolak kombinasi 10 digunakan apabila manik bawah dan manik atas tidak mencukupi untuk ditolak. Oleh itu, kita gunakan Kawan Besar. Ia digunakan apabila kita ambil 1 dan naikkan Kawan Besar pada tiang disebelah kanan.

15

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 1: Pengiraan Abakus 10 – 1 =

2.

1.

Mula, naik 10

Fikir! Kawan Besar bagi 1 ialah 9.

Tolak 1, turun 1, tetapi manik pada tiang sa tidak mencukupi.

3.

10

1

9

4.

5.

Naik 9 pada tiang sa

TOLAK: KOMBINASI 10

Ambil 1 pada tiang puluh

Jawapan 9

16

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL Aritmetik Mental 10 – 1 = 2.

1.

Mula, naik 10

Fikir! Kawan Besar 1 ialah 9.

Tolak 1, turun 1, tetapi manik tidak mencukupi.

3.

10

1

9

4.

5.

Naik 9 pada tiang sa

TOLAK: KOMBINASI 10

Ambil 1 pada tiang puluh

Jawapan 9

17

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL Contoh 2: Pengiraan Abakus 20 – 15 = 2.

Tolak 15, turun 1 pada tiang puluh

Mula, naik 20

3.

Fikir! Kawan Besar 5 ialah 5. 10

Turun 5 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi.

5

5

5.

4.

Ambil 1 pada tiang puluh

Naik 5 pada tiang sa

6.

Jawapan 5

TOLAK: KOMBINASI 10

18

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

20 – 15 =

Aritmetik Mental

2.

1.

Tolak 15, turun 1 pada tiang puluh

Mula, naik 20

3.

Fikir! Kawan Besar bagi 5 ialah 5. 10

5

Turun 5 pada tiang sa. Tetapi manik tidak mencukupi.

4.

5

5.

Ambil 1 pada tiang puluh

Naik 5 pada tiang sa

6.

Jawapan 5

TOLAK: KOMBINASI 10

19

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 3: Pengiraan abakus 168 – 83 = 1.

2.

Mula, naik 168

Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2.

Tolak 83, turun 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. 3.

10

8

Ambil 1 pada tiang ratus

2 5.

4.

Naik 2 pada tiang puluh

Turun 3 pada tiang sa

6.

Jawapan 85

TOLAK: KOMBINASI 10

20

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

168– 83 = 1.

2.

Mula, naik 168

Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2.

Tolak 83, turun 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. 3.

10

8

Ambil 1 pada tiang ratus

2

4.

5.

Naik 2 pada tiang puluh

turun 3 pada tiang sa

6.

Jawapan 85

TOLAK: KOMBINASI 10

21

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 4: 423 – 291 =

Pengiraan Abakus

2.

1.

Mula , naik 423

Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1.

Tolak 291, turun 2 pada tiang ratus. Turun 9 pada tiang puluh. Tetapi manik tidak mencukupi. 3.

10

9

Ambil 1 pada tiang ratus

1 5.

4.

Naik 1 pada tiang puluh

Turun 1 pada tiang sa

6.

Jawapan 132

TOLAK: KOMBINASI 10

22

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik mental 423– 291 = 2.

1.

Mula, naik 423

Fikir! Kawan Besar 9 ialah 1

Tolak 291, turun 2 pada tiang ratus. Turun 9 pada tiang puluh. 3.

10

9

Ambil 1 pada tiang ratus

1

4.

5.

Naik 1 pada tiang puluh

Turun 1 pada tiang sa

6.

Jawapan 132

TOLAK: KOMBINASI 10

23

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 5: Pengiraan Abakus 1000 – 800 = Mula, naik 1000

Tolak 800, turun 8 pada tiang ratus, tetapi manik tidak mencukupi.Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2

Ambil 1 pada tiang ribu.

Naik 2 pada tiang ratus

Jawapan 200

TOLAK: KOMBINASI 10

24

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental 1000 – 800 = Mula, naik 1000

Tolak 800, turun 8 pada tiang ratus, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2

Ambil 1 pada tiang ribu

Naik 2 pada tiang ratus

Jawapan 200

TOLAK: KOMBINASI 10

25

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TOLAK KOMBINASI 10 Latihan 1: 1)

10 – 3 =

6)

41 – 4 =

2)

12 – 3 =

7)

70 – 4 =

3)

10 – 2 =

8)

61 – 3 =

4)

11 – 2 =

9)

90 – 3 =

5)

21 – 4 =

10)

81 – 2 =

Latihan 2: 1)

70 – 11 =

6)

93 – 24 =

2)

80 – 52 =

7)

42 – 23 =

3)

45 – 27 =

8)

85 – 29 =

4)

62 – 55 =

9)

98 – 39 =

5)

32 – 18 =

10)

85 – 66 =

Latihan 3: 1)

210 – 9 =

6)

341 – 29 =

2)

416 – 9 =

7)

228 – 19 =

3)

512 – 4 =

8)

720 – 585 =

4)

445 – 26 =

9)

826 – 189 =

5)

397 – 39 =

10)

942 – 558 =

TOLAK: KOMBINASI 10

26

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

TOLAK GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

Tolak gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik pada tiang tidak mencukupi untuk menjalankan operasi tolak. Kita akan menggunakan Kawan Besar, tetapi manik tidak mencukupi. Oleh itu, kita menggunakan Kawan Kecil. Contoh 1: Pengiraan Abakus

12 – 6 = Mula, naik 12. Tolak 6. Turun 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4. 10

6

4

Ambil 1 pada tiang puluh, naik 4 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1. 5

4

1

Naik 5, turun 1. Jawapan 6.

TOLAK: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

27

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Aritmetik Mental

12 – 6 =

Mula, naik 12.

Tolak 6. Turun 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4. 10

6

4

Ambil 1 pada tiang puluh, naik 4 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 . 5

4

1

Naik 5, turun 1. Jawapan 6

TOLAK: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

28

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Contoh 2: Pengiraan Abakus 43 – 18 = Mula, naik 43

Tolak 18. Tolak 1 pada tiang puluh, Tolak 8 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2. 10

8

2

Ambil 1 pada tiang puluh, naik 2 pada tiang sa tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3. 5

2

3

Naik 5 dan turun 3 Jawapan 25

TOLAK: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

29

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL Aritmetik Mental 43 – 18 = Mula, naik 43 Tolak 18. Turun 1 pada tiang puluh. Tolak 8 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi . Fikir, Kawan Besar 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, ambil 1 pada tiang puluh dan naik 2 pada tiang sa. tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3. 5

2

3 Naik 5 dan turun 3. Jawapan 25.

TOLAK: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

30

ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

11 12 13 12 14 14 21 32 43 54

– – – – – – – – – –

6 6 8 7 7 9 6 7 8 9

= = = = = = = = = =

Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

41 53 62 73 52 83 64 84 72 54

– – – – – – – – – –

26 28 57 37 16 48 58 37 27 39

211 544 314 212 146 342 123 328 624 923

– – – – – – – – – –

6 7 9 60 94 17 16 73 576 777

= = = = = = = = = =

Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

= = = = = = = = = =

TOLAK: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

31